TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES"

Transcript

1 TALKIES-WALKIES DES FILLES FASHION FASHION GIRLS WALKIE-TALKIES MODE D EMPLOI INSTRUCTION MANUAL TW15BB

2 GUIDE DE DEMARRAGE Français Cette section t explique comment utiliser tes nouveaux talkies-walkies. Lis les instructions suivantes pour découvrir toutes leurs fonctions. Demande à un adulte de te lire et de t expliquer les instructions de sécurité. 1. À l aide d un tournevis, ouvre le compartiment des piles situé à l arrière des talkies-walkies. 2. Insère 1 pile de type 6LR61 de 9V (non incluse) dans chaque talkie-walkie. 3. Pour mettre les talkies-walkies en marche, soulève le couvercle en forme de fleur situé à l avant de l unité, puis glisse l interrupteur OFF/LOW/HI sur la position LOW ou HI. En position LOW, le volume des talkies-walkies est faible tandis que le son est fort lorsque l interrupteur est mis sur la position HI. 4. Appuie sur le bouton TALK et parle à l autre utilisateur. Relâche la touche pour écouter ton correspondant. Remarque : Il est recommandé d utiliser les talkies-walkies à une distance entre 1,5 et 100 mètres et dans un lieu ouvert et plat. 5. Le miroir placé sous le couvercle en forme de fleur dissimule un compartiment secret! Tire le miroir vers toi pour le révéler et y cacher des messages secrets. CONTENU DE L EMBALLAGE 2 talkies-walkies Un mode d emploi ATTENTION : Les éléments d emballage tels que films plastiques, rubans adhésifs, étiquettes et rubans de fixation métalliques ne font pas partie de ce jouet et doivent être enlevés par raison de sécurité avant toute utilisation par un enfant. INFORMATIONS SUR LES PILES Les talkies-walkies fonctionnent avec 1 pile alcaline de 9V de type 6LR61 (une pile par talkie-walkie). 1. À l aide d un tournevis, ouvrir le compartiment des piles situé à l arrière des talkies-walkies. 2. Insérer 1 pile de type 6LR61 (non incluse) dans chaque talkie-walkie en observant la polarité indiquée au fond du compartiment de la pile, et selon le schéma illustré ci-contre. 3. Fermer le compartiment de la pile et resserrer la vis. 9V Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité. Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d une pile ou d un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée. ATTENTION : D importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l appareil ne fonctionne pas correctement, enlevez puis remettez les piles. 2

3 ENTRETIEN ET GARANTIE Protéger le jouet de l humidité. S il est mouillé, l essuyer immédiatement. Ne pas le laisser en plein soleil, ne pas l exposer à une source de chaleur. Ne pas le laisser tomber. Ne pas tenter de le démonter. Pour le nettoyer, utiliser un chiffon légèrement imbibé d eau à l exclusion de tout produit détergent. En cas de mauvais fonctionnement, essayer d abord de changer les piles. Si le problème persiste, relire attentivement la notice afin de vérifier que rien n a été omis. NOTE : veuillez garder ce mode d emploi, il contient d importantes informations. Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service aprèsvente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni d une preuve d achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l exclusion de toute détérioration provenant du non respect de la notice d utilisation ou toute intervention intempestive sur l article (telle que le démontage, exposition à la chaleur ou à l humidité ). Il est recommandé de conserver l emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l emballage. Avertissement! Ce jeu ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois. Risque d étouffement. Français Référence : TW15BB Conçu et développé en Europe Fabriqué en Chine 2010 LEXIBOOK 2010 Mattel, Inc. All rights Reserved. Lexibook S.A, 2, avenue de Scandinavie, Courtaboeuf Cedex, France. Service consommateurs : (0.34 TTC/min) Informations sur la protection de l environnement : Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants). 3

4 Produit destiné à être utilisés dans les pays suivants : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Allemagne, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Suède. Français DECLARATION DE CONFORMITE Lexibook S.A. 2, avenue de Scandinavie Courtaboeuf Cédex - France déclarons sous notre seule responsabilité que le produit Désignation : Talkies-walkies Référence / type : TW15BB est conforme aux normes suivantes : EN : V EN : V EN : V EN : V Par la présente, nous déclarons que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive 1999/5/CE. Yiu Wai Man Responsible Développment Produit 0979 Copyright 2010 LEXIBOOK 4

5 START-UP GUIDE This section explains how to use your new walkie-talkies. Read the following instructions to discover all their functions. Ask an adult to read and understand the safety instructions. 1. Using a screwdriver, open the battery compartment cover located at the back of the phone. 2. Insert 1 x 6F22 battery (not included) in each walkie-talkie. 3. To turn the walkie-talkies on, lift the flower-shaped lid on the front. Move the OFF/LOW/HI switch to the LOW or HI position. In LOW position, the volume of the walkie-talkies is low, whereas it is high when set to the HI position. 4. Press the TALK button, and talk to the other user. Release the key to listen to the other end. Note: it is recommended to use the walkie-talkies from a distance between 1.5 and 100 metres and in a flat open area. 5. The Barbie walkie-talkies come with a mirror located under the flower-shaped lid. Pull the mirror towards you to reveal a secret compartment! You can use it to hide messages for your friends. English CONTENTS OF THE PACKAGING 2 x Barbie walkie-talkies 1 x instruction manual WARNING: All packaging materials, such as tape, plastic sheets, wire ties and tags are not part of this toy and should be discarded for your child s safety. BATTERY INFORMATION The Barbie walkie-talkies operate with 2 x 9V 6F22 alkaline type batteries (one battery per unit). 1. Using a screwdriver, open the battery compartment cover located at the back of the unit. 2. Install the 2 x 6F22 batteries observing the polarity indicated at the bottom of the battery compartment, and as per the diagram shown opposite. 3. Close the battery compartment and tighten the screw. 9V Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy. The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the toy for a long period of time. WARNING: Mal-function or loss of memory may be caused by strong frequency interference or electrostatic discharge. Should any abnormal function occur, remove the batteries and insert them again. 5

6 MAINTENANCE AND WARRANTY English Only use a soft, slightly damp cloth to clean the unit. Do not use detergent. Do not to expose the unit to direct sunlight or any other heat source. Do not immerse the unit in water. Do not dismantle or drop the unit. Do not try to twist or bend the unit. If the unit malfunctions, try to change the batteries first. If this proves to be ineffective, read the instruction manual again. NOTE: please keep this instruction manual, it contains important information. This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under the warranty or after sale service, please contact your distributor and present a valid proof of purchase. Our warranty covers any manufacturing material and workmanship defect, with the exception of any deterioration arising from the non-observance of the instruction manual or from any careless action implemented on this item (such as dismantling, exposition to heat and humidity, etc.). It is recommended to keep the packaging for any further reference. Warning! This game is not suitable for children under 36 months. Choking hazard. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging. Reference: TW15BB Designed and developed in Europe Made in China 2010 LEXIBOOK 2010 Mattel, Inc. All rights Reserved. For any further information, please call Environmental Protection: Unwanted electrical appliances can be recycled and should not be discarded along with regular household waste! Please actively support the conservation of resources and help protect the environment by returning this appliance to a collection centre (if available). 6

7 For use in: Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Iceland, Ireland, Italy, Luxembourg. The Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, United Kingdom, Sweden. DECLARATION OF CONFORMITY We, Lexibook S.A. 2, avenue de Scandinavie Courtaboeuf Cedex, France hereby declare under our full and sole responsibility, that the product: English Name: Barbie Walkie-Talkies Reference : TW15BBGB Maker: Lexibook to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents. EN : V EN : V EN : V EN : V We hereby declare that the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC. Yiu Wai Man Product Development Manager 0979 Copyright 2010 LEXIBOOK 7

8 GUIA DE INÍCIO RÁPIDO Esta secção explica como usar os seus novos walkie-talkies. Leia as instruções apresentadas a seguir para descobrir todas as suas funções. Peça a um adulto para ler e compreender as instruções de segurança. Português 1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas, que se encontra na parte traseira dos walkie-talkies. 2. Coloque 1 pilha 6F22 (não incluída) em cada walkie-talkie. 3. Para ligar os walkie-talkies, levante a tampa em forma de flor na parte da frente. Mova o interruptor OFF/LOW/ HI para a posição LOW (baixo) ou HI (alto). Na posição LOW, o volume dos walkie-talkies é baixo, enquanto que em HI o volume é alto. 4. Prima o botão TALK e fale com o outro utilizador. Deixe de premir o botão para ouvir o que é dito no outro aparelho. Nota: Recomendamos que use os walkie-talkies a uma distância entre 1,5 e 100 metros e numa área plana e aberta. 5. Os walkie-talkies da Barbie são fornecidos com um espelho por baixo de cada tampa em forma de flor. Puxe o espelho para si para descobrir um compartimento secreto! Pode usá-lo para esconder mensagens para os seus amigos. CONTEÚDOS DA CAIXA 2 walkie-talkies da Barbie 1 manual de instruções AVISO: Todos os materiais de empacotamento, como fita, películas de plástico, arames e etiquetas não fazem parte do brinquedo e deverão ser eliminados para segurança da criança. INFORMAÇÃO ACERCA DAS PILHAS Os walkie-talkies da Barbie funcionam com 2 pilhas alcalinas de 9V 6F22 (uma pilha por unidade). 1. Com uma chave de fendas, abra a tampa do compartimento das pilhas que se encontra na parte traseira da unidade. 2. Coloque as 2 pilhas 6F22, tendo em conta a polaridade indicada na parte inferior do compartimento das pilhas e de acordo com a imagem apresentada ao lado. 3. Feche o compartimento das pilhas e aperte o parafuso. 9V Não recarregue pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis têm de ser retiradas do brinquedo antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis só podem ser carregadas sob a supervisão de um adulto. Não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas. Use apenas pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às recomendadas. As pilhas têm de ser inseridas com a polaridade correcta. Retire as pilhas gastas do brinquedo. Não coloque os terminais em curto-circuito. Não atire as pilhas para o fogo. Retire as pilhas se não usar o brinquedo durante um longo período de tempo. AVISO: O mau funcionamento ou perda de memória pode ser causado por fortes interferências ou descargas electrostáticas. Caso ocorra alguma função anormal, retire as pilhas e volte a colocá-las. 8

9 MANUTENÇÃO E GARANTIA Use apenas um pano suave, ligeiramente embebido em água, para limpar a unidade. Não use detergente. Não exponha a unidade à luz directa do sol ou a qualquer outra fonte de calor. Não coloque a unidade dentro de água. Não desmonte nem deixe cair a unidade. Não tente dobrar nem torcer a unidade. Se a unidade começar a funcionar mal, tente mudar primeiro as pilhas. Se isto não resultar, leia de novo o manual de instruções. NOTA: Guarde este manual de instruções. Este contém informação importante. Este produto é abrangido pela nossa garantia de 2 anos. Se tiver alguma queixa ao abrigo da garantia ou serviço pós-venda, contacte o seu revendedor e apresente-lhe uma prova de compra válida. A nossa garantia cobre qualquer defeito de fabrico ou de mão-de-obra, com a excepção de qualquer deterioração devido à não observância do manual de instruções ou de qualquer acção descuidada implementada neste produto (como desmontagem, exposição ao calor e humidade, etc.). Recomendamos que guarde a caixa para futuras referências. Aviso! Este jogo não convém as crianças com menos de 36 meses. Risco de asfixia. Num esforço constante para melhorar os nossos serviços, podemos implementar modificações nas cores e detalhes do produto apresentado na caixa. Referência: TW15BB Desenhado e desenvolvido na Europa Fabricado na China Português 2010 LEXIBOOK 2010 Mattel, Inc. Todos os direitos reservados. AJ AGUIAR Atendimento a clientes á sua disposição: Protecção ambiental: Os aparelhos eléctricos indesejados podem ser reciclados e não deverão ser eliminados juntamente com o lixo doméstico comum! Por favor, apoie activamente a conservação de recursos e ajude a proteger o ambiente, entregando este aparelho num centro de recolha (se disponível). 9

10 Para ser usado em: Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Islândia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Espanha, Suíça, Reino Unido, Suécia. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE Nós, a Lexibook S.A. 2, avenue de Scandinavie Courtaboeuf Cedex, France declaramos por este modo e sob nossa inteira responsabilidade que o produto: Português Nome: Walkie-Talkies da Barbie Referência: TW15BBGB Fabricante: Lexibook a que esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos. EN : V EN : V EN : V EN : V Declaramos por este modo que o produto indicado acima se encontra em conformidade com todos os requerimentos essenciais da Directiva 1999/5/EC. Yiu Wai Man Gestor de Desenvolvimento do Produto 0979 Copyright 2010 LEXIBOOK 10

11 GUIA DE INICIO En esta sección se explica cómo utilizar su nuevo par de radioteléfonos. Lea detenidamente las instrucciones proporcionadas a continuación para descubrir todas sus funciones. Solicite la asistencia de un adulto para ayudarle a leer y entender las instrucciones de seguridad relacionadas con el producto. 1. Utilizando un destornillador, abra la tapa del compartimento de la pila situado en la parte trasera de cada radioteléfono. 2. Inserte 1 pilas de tipo 6F22 (no incluida) en cada radioteléfono. 3. Enciende los radioteléfonos y, a continuación, levanta la tapa en forma de flor situada en la parte frontal de los mismos. Desplaza el interruptor OFF/LOW/HI hasta la posición LOW o HI. En la posición LOW, el volumen de los radioteléfonos estará a un nivel bajo, mientras que si se selecciona la posición HI, estará a un nivel alto. 4. Pulsa el botón de conversación (TALK) para hablar con tu interlocutor. Suelta el botón para escuchar a la persona que utiliza el otro radioteléfono. Nota: se recomienda utilizar los radioteléfonos a una distancia de separación de entre 1,5 y 100 m en espacios abiertos y llanos. 5. Los radioteléfonos Barbie se suministran con un espejo incorporado en la cara interior de la tapa en forma de flor. Tira del espejo hacia ti para dejar al descubierto un compartimento secreto! Podrás utilizarlo para ocultar mensajes para tus amigos o amigas. CONTENIDO DEL EMBALAJE Español 2 radioteléfonos Barbie 1 manual de instrucciones ADVERTENCIA! Los materiales de embalaje tales como cintas, láminas de plástico, ataduras de alambre, así como las etiquetas no forman parte de este juguete y, por lo tanto, deberán desecharse para garantizar la seguridad de sus hijos. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS PILAS Para su funcionamiento, los radioteléfonos Barbie requieren 2 pilas alcalinas de 9 V de tipo 6F22 (una para cada radioteléfono). 1. Utilizando un destornillador, abra la tapa del compartimento de la pila situado en la parte trasera del aparato. 2. Instale en cada aparato una pila alcalina de tipo AA/6F22 observando la polaridad indicada al fondo del compartimento de la pila y conforme se indica en el diagrama que se muestra a continuación. 3. Cierre el compartimento de la pila y apriete el tornillo. 9V No se deben intentar cargar aquellas pilas que no sean recargables. Las pilas recargables deberán retirarse del juguete antes de cargarlas. Las pilas recargables deberán recargarse únicamente bajo la supervisión de un adulto. No deberán mezclarse diferentes tipos de pilas ni tampoco pilas nuevas con otras usadas. Utilice únicamente pilas del mismo tipo o equivalentes a las recomendadas. Inserte las pilas observando la polaridad correcta. Deberán retirarse del juguete las pilas agotadas. No cortocircuite los terminales de alimentación. No arroje las pilas al fuego. Retire las pilas del juguete si no va a utilizarlo durante periodos prolongados. 11

12 ADVERTENCIA! Las descargas electrostáticas o interferencias de una frecuencia fuerte podrán causar el funcionamiento anormal del aparato o la pérdida de los datos almacenados en su memoria. En caso de observarse algún funcionamiento anormal, retire y vuelva a instalar las pilas. MANTENIMIENTO Y GARANTÍA DEL APARATO Español Utilice únicamente un paño suave ligeramente humedecido para limpiar el aparato. No utilice detergentes. No exponga el aparato a la acción directa de los rayos del sol ni a cualquier otra fuente de calor. No sumerja el aparato en agua. No desarme ni deje caer el aparato. No intente torcer o doblar el aparato. En caso de funcionamiento anormal del aparato, pruebe siempre primero a sustituir las pilas. Si esta acción no consigue solucionar el problema, vuelva a leer el manual de instrucciones. NOTA: por favor conserve este manual de instrucciones, ya que contiene informaciones importantes. Este producto está cubierto por nuestra garantía de dos (2) años. Para efectuar cualquier reclamación en garantía o solicitud de reparación posventa, le rogamos que se ponga en contacto con su distribuidor y le presente un comprobante válido de compra. Nuestra garantía cubre aquellos defectos de material o mano de obra que sean imputables al fabricante, a excepción de todo aquel deterioro que se produzca como consecuencia de la no observación de las indicaciones señaladas en el manual de instrucciones o de toda intervención improcedente en el aparato (como por ejemplo, desmontaje, exposición al calor o humedad, etc.). Se recomienda conservar el embalaje para poder utilizarlo como referencia futura. Advertencia! Este producto no se aconseja a niños menores de 36 meses. Peligro de asfixia. En nuestro continuo afán de optimización de servicios, podremos implementar modificaciones en los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. Referencia: TW15BB Diseñado y desarrollado en Europa - Fabricado en China 2010 LEXIBOOK 2010 Mattel, Inc. Reservados todos los derechos. CEFA TOYS Servicio atención al consumidor : Precauciones para la protección del medio ambiente: Al final de su vida útil, los aparatos eléctricos pueden reciclarse y no deberán desecharse junto con los desperdicios domésticos! Le rogamos que apoye activamente la conservación de los recursos naturales y contribuya a la protección del medioambiente desechando este aparato eléctrico en un centro de reciclaje autorizado (si lo hay) al final de su vida útil. 12

13 Homologado para su utilización en los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suiza y Suecia. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD Por la presente, Lexibook S.A. con sede social en 2, avenue de Scandinavie Courtaboeuf Cedex, Francia Declara bajo su total y única responsabilidad que el producto: Denominación: Barbie Walkie-Talkies Referencia: TW15BBGB Fabricante: Lexibook Al que se refiere esta declaración de conformidad, cumple los siguientes estándares y/o demás normativas aquí especificadas. EN : V EN : V EN : V EN : V Español Por la presente, declaramos que el producto anteriormente nombrado cumple todos los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/CE. Yiu Wai Man Director de desarrollo de productos 0979 Copyright 2010 LEXIBOOK 13

14 GUIDA DI AVVIO Questa sezione spiega come usare i nuovi walkie-talkie. Leggi le seguenti istruzioni per scoprire tutte le funzioni. Chiedi ad un adulto di leggere e comprendere le istruzioni di sicurezza. 1. Con un cacciavite, aprire il coperchio del vano batterie collocato sulla parte posteriore del telefono. 2. Inserire 1 batteria 6F22 (non fornita) in ogni walkie-talkie. 3. Per accendere i walkie-talkie, sollevare il coperchio a fiore sulla parte anteriore. Spostare l interruttore OFF/LOW/ HI in posizione LOW (basso) o HI (alto). In posizione LOW (basso), il volume dei walkie-talkie è basso mentre è alto quando è impostato sulla posizione HI (alto). 4. Premere il pulsante TALK (parla) e parla all altro utente. Rilascia il tasto per ascoltare l altra persona. Nota: si consiglia di usare i walkie-talkie da una distanza tra 1,5 e 100 metri e in una zona aperta e piana. 5. I walkie-talkie Barbie sono dotati di uno specchio sotto il coperchio a forma di fiore. Tirare lo specchio verso di sé per rivelare uno scomparto segreto! Lo puoi usare per nascondere i messaggi delle tue amiche. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 2 x walkie-talkie Barbie 1 x manuale di istruzioni AVVERTENZA: Tutti i materiali dell imballaggio, ad es. nastro, fogli in plastica, fili e targhette non fanno parte del giocattolo e devono essere eliminate per la sicurezza del bambino. Italiano INFORMAZIONI SULLE BATTERIE I walkie-talkie Barbie funzionano con 2 batterie alcaline 9 V 6F22 (una batteria per unità). 1. Con un cacciavite, aprire il coperchio del vano batterie sulla parte posteriore dell unità. 2. Inserire le 2 batterie 6F22 osservando la polarità indicata sul fondo del vano batterie e come da schema a lato. 3. Chiudere il vano batterie e serrare la vite. 9V Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere tolte dal giocattolo prima di essere ricaricate. Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate solo con la supervisione di un adulto. Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate. Si consiglia di utilizzare solo batterie dello stesso tipo o equivalenti. Le batterie devono essere inserite con la polarità corretta. Le batterie esaurite devono essere tolte dal giocattolo. I terminali non devono essere cortocircuitati. Non gettare le batterie nel fuoco. Togliere le batterie se non si usa il giocattolo per un lungo periodo. AVVERTENZA: Forti interferenze di frequenza o cariche elettrostatiche possono causare malfunzionamenti o perdite di memoria. Nel caso in cui si verificassero funzionamenti anomali, togliere le batterie e inserirle nuovamente. 14

15 MANUTENZIONE E GARANZIA Usare solo un panno morbido leggermente umido per pulire l unità. Non usare detergenti. Non esporre l unità alla luce diretta del sole o ad altre fonti di calore. Non immergere l unità in acqua. Non piegare né torcere l unità. Se l unità funziona in modo anormale, tentare prima di cambiare le batterie. Se questo non è efficace, leggere nuovamente il manuale di istruzioni. NOTA: conservare il manuale di istruzioni, contiene informazioni importanti. Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni. Per eventuali rivalse secondo la presente garanzia o presso il servizio postvendita, contattare il distributore e presentare una prova di acquisto valida. La nostra garanzia copre eventuali difetti di materiali e di fabbricazione, ad eccezione di eventuali deterioramenti causati dalla non osservanza del manuale di istruzioni o da azioni non corrette eseguite sull articolo (ad es. smontaggio, esposizione a calore e umidità ecc.). Si consiglia di conservare l imballo per eventuali necessità future. Avvertenza! Questo gioco è sconsigliato ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Pericolo di soffocamento. Nel tentativo di migliorare costantemente i nostri servizi, potremmo implementare modifiche ai colori e ai dettagli del prodotto illustrato sulla confezione. Riferimento: TW15BB Progettato e sviluppato in Europa Fabbricato in Cina 2010 LEXIBOOK 2010 Mattel, Inc. Tutti i diritti riservati. Italiano Protezione ambientale: Gli apparecchi elettrici di scarto possono essere riciclati e non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici! Date un sostegno attivo alla conservazione delle risorse e aiutate a proteggere l ambiente riportando questa apparecchiatura ad un centro di raccolta (se esiste). 15

16 Utilizzo consentito in: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera, Stati Uniti, Svezia. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ I sottoscritti, Lexibook S.A. 2, avenue de Scandinavie Courtaboeuf Cedex, France Dichiarano sotto la propria e totale responsabilità che il prodotto: Nome: Walkie-Talkie Barbie Riferimento : TW15BBGB Produttore: Lexibook Cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o ad altri documenti. EN : V EN : V EN : V EN : V Con la presente dichiariamo che il summenzionato prodotto è conforme ai requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC. Italiano Yiu Wai Man Responsabile Sviluppo Prodotto 0979 Copyright 2010 LEXIBOOK 16

17 INBETRIEBNAHME In diesem Abschnitt wird erklärt, wie du deine neuen Walkie-Talkies benutzt. Lies die folgenden Anleitungen durch, um alles über ihre Funktionen zu erfahren. Bitte einen Erwachsenen, die Sicherheitshinweise zu lesen und zu verstehen. 1. Öffne mithilfe eines Schraubendrehers die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Walkie-Talkies. 2. Lege 1 x 6F22 Batterie (nicht mitgeliefert) in jedes Walkie-Talkie. 3. Um die Walkie-Talkies einzuschalten, öffne die blumenförmige Klappe auf der Vorderseite. Stelle den OFF/LOW/ HI-Schalter entweder auf die Position LOW oder HI. In der LOW -Stellung ist die Lautstärke der Walkie-Talkies leise, wohingegen sie laut ist, wenn HI eingestellt ist. 4. Drücke die TALK-Taste und sprich mit dem anderen Benutzer. Lasse die Taste los, um zu hören, was am anderen Ende gesagt wird. Hinweis: Es wird empfohlen, die Walkie-Talkies innerhalb einer Entfernung von 1,5 bis 100 Metern und in einem ebenen, offenen Bereich zu benutzen. 5. Die Barbie Walkie-Talkies sind mit einem Spiegel unter der blumenförmigen Klappe ausgestattet. Ziehe den Spiegel in deine Richtung, um ein Geheimfach freizulegen! Du kannst darin Nachrichten von deinen Freunden verstecken. VERPACKUNGSINHALT 2 x Barbie Walkie-Talkies 1 x Bedienungsanleitung WARNUNG: Alle Verpackungsmaterialien, wie Klebebänder, Plastikfolien, Drahtbinder und Etiketten, sind nicht Teil des Spielzeugs und sollten zur Sicherheit Ihres Kindes entsorgt werden. BATTERIEINFORMATIONEN Die Barbie Walkie-Talkies benötigen 2 x 9V 6F22 alkalische Batterien zum Betrieb (eine Batterie pro Gerät). 1. Öffne mit einem Schraubendreher die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Gerätes. 2. Lege 2 x 6F22 Batterien ein und beachte dabei die Polarität, die am Boden des Batteriefachs und im Schaubild nebenan abgebildet ist. 3. Schließe das Batteriefach und ziehe die Schraube an. 9V Deutsch Einwegbatterien dürfen nicht aufgeladen werden. Aufladbare Batterien müssen vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden. Aufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden. Unterschiedliche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen benutzt werden. Es dürfen nur Batterien des gleichen oder eines gleichwertigen Typs verwendet werden. Batterien müssen unter Beachtung der korrekten Polarität eingelegt werden. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Batterien dürfen nicht ins Feuer geworfen werden. Batterien sollten aus dem Spielzeug entfernt werden, wenn es für längere Zeit nicht benutzt wird. WARNUNG: Fehlfunktionen oder Speicherverlust können durch starke Frequenzstörungen oder elektrostatische Entladung verursacht werden. Sollte das Gerät nicht normal funktionieren, entferne die Batterien und lege sie wieder ein. 17

18 PFLEGE UND GARANTIE Reinige das Gerät nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Benutze kein Reinigungsmittel. Setze das Gerät keinem direkten Sonnenlicht oder anderen Hitzequellen aus. Tauche das Gerät nicht ins Wasser. Nimm das Gerät nicht auseinander oder lasse es fallen. Versuche nicht das Gerät zu verbiegen. Sollte das Gerät nicht einwandfrei funktionieren, versuche erst, die Batterien auszuwechseln. Wenn dies ergebnislos bleibt, lies die Bedienungsanleitung noch einmal durch. HINWEIS: Bitte bewahre diese Bedienungsanleitung auf, sie enthält wichtige Informationen. Dieses Produkt wird von unserer 2-Jahre-Garantie abgedeckt. Für jede Inanspruchnahme der Garantie oder des Kundenservices wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler und legen Sie einen gültigen Kaufbeleg vor. Unsere Garantie deckt alle Material- und Herstellungsmängel ab, mit Ausnahmen von Verschleißerscheinungen, die aus der Missachtung der Bedienungsanleitung oder fahrlässigen Handlungen an diesem Produkt resultieren (wie z. B. Auseinanderbauen, das Gerät Hitze oder Feuchtigkeit aussetzen usw.). Es wird empfohlen, die Verpackung für spätere Verwendung aufzubewahren. Achtung! Dieses Spielzeug ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr. Im Bemühen unseren Service weiterhin zu verbessern, können wir an den Farben und der Ausführung des Produktes, wie es auf der Verpackung abgebildet ist, Änderungen vornehmen. Referenz: TW15BB Entworfen und entwickelt in Europa hergestellt in China 2010 LEXIBOOK 2010 Mattel, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Lexibook Deutschland - Service-Hotline Tel (0,14 Euro/Minute) Deutsch Umweltschutz: Ausrangierte Elektrogeräte können recycelt werden und sollten nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bitte unterstützen Sie aktiv die Erhaltung natürlicher Ressourcen und helfen Sie die Umwelt zu schützen, indem Sie dieses Gerät bei einer Sammelstelle abgeben (sofern vorhanden). 18

19 Zur Benutzung in: Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweiz, Großbritannien, Schweden. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ Wir, Lexibook S.A. 2, avenue de Scandinavie Courtaboeuf Cedex, Frankreich erklären hiermit, in umfassender und alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt: Name: Barbie Walkie-Talkies Referenz: TW15BBGB Hersteller: Lexibook auf das sich diese Erklärung bezieht, mit folgenden Normen und/ oder anderen normativen Dokumenten übereinstimmt. EN : V EN : V EN : V EN : V Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt alle grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EU erfüllt. Yiu Wai Man Produktentwicklungsleiter 0979 Copyright 2010 LEXIBOOK Deutsch 19

20 STARTGIDS Dit hoofdstuk beschrijft hoe uw nieuwe walkie-talkies te gebruiken. Lees de volgende instructies om al zijn functies te ontdekken. Vraag een volwassene om de veiligheidsinstructies te lezen en te begrijpen. 1. Open het batterijdeksel, achteraan de telefoon, met behulp van een schroevendraaier. 2. Plaats 1 x 6F22 batterij (niet meegeleverd) in elke walkie-talkie. 3. Om de walkie-talkies in te schakelen, til het bloemgevormde deksel aan de voorzijde op. Stel de OFF/LOW/HI schakelaar in op de LOW of HI positie. In de LOW positie is het volume van de walkie-talkies laag, terwijl deze hoog is wanneer ingesteld op de HI positie. 4. Druk op de TALK knop en praat met de andere gebruiker. Laat de knop los om te luisteren naar het andere uiteinde. Opmerking: het is aanbevolen om de walkie-talkies te gebruiken bij een afstand tussen 1,5 en 100 meter en in een vlakke, open ruimte. 5. De Barbie walkie-talkies komen met een spiegel die zich onder het bloemgevormde deksel bevindt. Trek de spiegel naar u toe om een geheim opbergvak te onthullen! U kunt deze gebruiken om berichten van uw vrienden in te verbergen. VERPAKKINGSINHOUD 2 x Barbie walkie-talkies 1 x gebruiksaanwijzing WAARSCHUWING: Alle verpakkingsmateriaal, zoals kleefband, plastic vellen, koorden en labels vormen geen onderdeel van dit speelgoed en moeten voor de veiligheid van uw kind verwijderd worden. BATTERIJ-INFORMATIE De Barbie walkie-talkies werken op 2 x 9V 6F22 alkaline type batterijen (één batterij per eenheid). 1. Open het batterijdeksel, achteraan het apparaat, met behulp van een schroevendraaier. 2. Plaats de 2 x 6F22 batterijen in het batterijvak. Let hierbij op de juiste polariteit zoals aangegeven in het batterijvak en in de afbeelding hiernaast. 3. Sluit het batterijvak en draai de schroef vast. 9V Nederlands Laad nooit niet-oplaadbare batterijen op. Haal de oplaadbare batterijen uit het speelgoed voordat u deze laadt. Oplaadbare batterijen mogen enkel opgeladen worden onder toezicht van een volwassene. Meng geen verschillende soorten batterijen of oude met nieuwe batterijen. Het wordt aanbevolen om alleen batterijen van hetzelfde of gelijkwaardig type te gebruiken. Plaats de batterijen volgens de juiste polariteit. Verwijder uitgeputte batterijen uit het speelgoed. De voedingsbron mag niet kortgesloten worden. Gooi geen batterijen in vuur. Haal de batterijen uit als u het speelgoed gedurende een lange periode niet zult gebruiken. WAARSCHUWING: Storing of geheugenverlies van het apparaat kan worden veroorzaakt door sterke frequentiestoringen of elektrostatische ontlading. Als het apparaat niet naar behoren werkt, haal de batterijen uit en plaats deze dan terug. 20

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Type d installation - Installationstypen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ - VIMAR 0 V~ DIMMABE MOOCHROME AMP AMPE MOOCHROME VIMAR VARIATEUR 0 V~ - DIMMERFÄHIGE MOOCHROMATICHE AMPE VO VIMAR MIT 0 V~ ÁMPARA MOOCROMÁTICA VIMAR REGUABE

Διαβάστε περισσότερα

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης

Tipologie installative - Installation types Types d installation - Die einbauanweisungen Tipos de instalación - Τυπολογίες εγκατάστασης Types d installation Die einbauanweisungen Tipos de instalación Τυπολογίες εγκατάστασης AMPADE MOOCROMATICHE VIMAR DIMMERABII A 0 V~ MOOCHROME DIMMABE AMP VIMAR 0 V~ AMPE MOOCHROME VIMAR DIMMABE 0 V~ EUCHTE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ USE INSTRUCTIONS ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΛΗΣΗΣ /CORDED PHONE WITH CALLER ID ΜΟΝΤΕΛΟ/MODEL: TM09-448 DC48V Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες χρήσης πριν την χρήση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ K30AM / K30AM-J Εγχειρίδιο χρήστη GK9380 Ελληνικα Πρώτη Έκδοση Μάιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου

icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου icontrol r Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου Στάνταρ σύστημα για πιστόλια ψεκασμού Sure Coatr, Versa-Sprayr και Tribomaticr Εγχειρίδιο υλικού Greek Έκδοση 04/05 Αυτό το έγγραφο είναι διαθέσιμο στο Internet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA. Eλληνικά ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚ ΔΙΑΙΡΥΜΕΝΥ ΤΥΠΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ ΜΝΤΕΛ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΝΑΔΑ RAD-18RPA RAD-25RPA RAD-35RPA RAD-50RPA Instruction manual Page 1~12 To obtain the best performance

Διαβάστε περισσότερα

Indoor wireless headphones

Indoor wireless headphones Register your product nd get support t www.philips.com/welcome Indoor wireless hedphones SHC8535 SHC8575 EL Εγχειρίδιο χρήσης SHC8535 SHC8535 A b B c d b e f c C D E F E F G b H I 1 Περιεχόμενα συσκευασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS M12AD and M52AD Εγχειρίδιο χρήστη M12AD M52AD GK9559 Πρώτη Έκδοση Ιούλιος 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA

USER S MANUAL AIR-CONDITIONER MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D ARIA USER S MANUAL ORIGINAL INSTRUCTIONS AIR-CONDITIONER ENGLISH SRR25ZM-S SRR35ZM-S SRR50ZM-S SRR60ZM-S MANUEL DE L UTILISATEUR CLIMATISEUR ANWENDERHANDBUCH KLIMAGERÄT ISTRUZIONI PER L USO CONDIZIONATORE D

Διαβάστε περισσότερα

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS

KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS KIT DE DRENAJE DE CONDENSADOS Estas instrucciones forman parte integrante del manual que acompaña el aparato en el cual está instalado este Kit. Este manual se refiere a ADVERTENCIAS GENERALES y REGLAS

Διαβάστε περισσότερα

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard

ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Fog Lamps. EINBAUANLEITUNG Nebelscheinwerfer. INSTRUCTION DE MONTAGE Projecteurs Antibrouillard ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based

English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based English PDFsharp is a.net library for creating and processing PDF documents 'on the fly'. The library is completely written in C# and based exclusively on safe, managed code. PDFsharp offers two powerful

Διαβάστε περισσότερα

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán

RIVIERA. Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch Τραπεζάκι Καφέ Τύπου Ραττάν Koffietafel in rotanstijl Mesa símil ratán Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado RIVIERA Rattan-style table Table Basse aspect rotin Rattan-Stil Kaffeetisch

Διαβάστε περισσότερα

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

90ΚΥΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 90ΚΥΡΙΟΣΟΔΗΓΟΣ ΤοRazerNagaείναιτοαπόλυτοποντίκιγιαMassivelyMultiplayerOnlineGamingτοοποίομετατοπίζει τηνισορροπίαμεταξύτουπληκτρολογίουκαιτουποντικιούτοποθετώνταςένανπρωτόγνωροαριθμό εσωτερικώνεντολώντουπαιχνιδιούσεμιαθέση.έναπλέγμααντίχειραπολλαπλώνκουμπιώνμε

Διαβάστε περισσότερα

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του "Εργάτη" Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung

LAND ROVER ACCESSORIES. Ο ΗΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Σύστηµα ιακοπής Λειτουργίας του Εργάτη Winch Cut-Out Kit. Windenabschaltung ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme

Technisches Handbuch. Pergola Top Star 120X70. metaform Bescha ungssysteme 02 Technisches Handbuch Pergola Top Star 120X70 Exklusiv von Metaform ΑVΕΕ entworfen, ist es die Innova on bei der professionellen Bescha ung, denn das wegweisende Hebesystem erlaubt es Ihnen, sie an jeder

Διαβάστε περισσότερα

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation

FREELANDER ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Navigation System. EINBAUANLEITUNG Navigationssystem. INSTRUCTION DE MONTAGE Système de navigation ACCESSORIES WARNING Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt,

Διαβάστε περισσότερα

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX

M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX M14/1/AYMGR/HP1/GRE/TZ0/XX 22142045 MODERN GREEK A: LANGUAGE AND LITERATURE HIGHER LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE A : LANGUE ET LITTÉRATURE NIVEAU SUPÉRIEUR ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO A: LENGUA Y LITERATURA

Διαβάστε περισσότερα

PROVENCE A

PROVENCE A PROVENCE ASSEMBLY INSTRUCTIONS INSTRUCTIONS D ASSEMBLAGE MONTAGEANLEITUNG ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ MONTAGE-INSTRUCTIES INSTRUCCIONES DE ARMADO MONTAGE-INSTRUCTIES INSTRUCŢII DE ASAMBLARE MONTAJ TALIMATLARI

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response

Advanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Write your name here Surname Other names Edexcel GE entre Number andidate Number Greek dvanced Subsidiary Unit 1: Understanding and Written Response Thursday 16 May 2013 Morning Time: 2 hours 45 minutes

Διαβάστε περισσότερα

Provence A

Provence A Provence Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montage-instructies Instrucţii de asamblare Montaj talimatları

Διαβάστε περισσότερα

Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montagevoorschrift Instruções de montagem ProvEnce Rattan Style Table

Διαβάστε περισσότερα

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO ES INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN SUJECTO A MODIFICACIÓN Lea las INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN antes de ponerla en marcha. Guarde estas INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN como referencia para el

Διαβάστε περισσότερα

N3160. www.fisher-price.gr

N3160. www.fisher-price.gr N3160 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτείται συναρμολόγηση από ενήλικα. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "ΑΑ" (περιλαμβάνονται) για τη λειτουργία.

Διαβάστε περισσότερα

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy

Panel lateral/de esquina de la Synergy. Synergy πλαϊνή σταθερή πλευρά τετράγωνης καμπίνας. Rohová/boční zástěna Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy

Puerta corredera de la Synergy Synergy Συρόμενη πόρτα Posuvné dveře Synergy Porta de correr da Synergy Instrucciones de instalación Suministrar al usuario ADVERTENCIA! Este producto pesa más de 19 kg, puede necesitarse ayuda para levantarlo Lea con atención las instrucciones antes de empezar la instalación.

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, περιμένετε μέχρι η μουσική/οι ήχοι να σταματήσουν και πατήστε τη μύτη!

www.fisher-price.gr Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, περιμένετε μέχρι η μουσική/οι ήχοι να σταματήσουν και πατήστε τη μύτη! Για να αλλάξετε τρόπο λειτουργίας, περιμένετε μέχρι η μουσική/οι ήχοι να σταματήσουν και πατήστε τη μύτη! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

www.fisher-price.gr T4032

www.fisher-price.gr T4032 www.fisher-price.gr T4032 Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Μέρη ΠΡΟΣΟΧΗ Για να αποφύγετε τον τραυματισμό από πτώση, μην κάθεστε ποτέ όρθιοι επάνω στο προϊόν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62

Digital Photo Album ABF240 GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Digital Photo Album ABF240 User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 14 FR 26 ES 38 DE 50 EL 62 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια...

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock DK48

Magnetic Charging Dock DK48 Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock DK48 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Πληροφορίες για τη μαγνητική βάση φόρτισης...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Επιλογή προσάρτησης για το τηλέφωνό σας...4 Φόρτιση

Διαβάστε περισσότερα

W8784. www.fisher-price.gr

W8784. www.fisher-price.gr W8784 Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις μπαταρίες "ΑΑ" (περιλαμβάνονται). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται είναι μόνο για τη δοκιμή

Διαβάστε περισσότερα

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze

DISCOVERY ACCESSORIES. FITTING INSTRUCTION Occasional Seats. EINBAUANLEITUNG Gelegentliche Sitze. INSTRUCTION DE MONTAGE Gelegentliche Sitze CCESSORIES WRNING ccessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. If in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

250CXL LIBRETTO D ISTRUZIONI

250CXL LIBRETTO D ISTRUZIONI 250CXL IT NL PT GR LIBRETTO D ISTRUZIONI INFORMAZIONI IMPORTANTI: Siete pregati di leggere attentamente questo istruzioni e prendere dimestichezza con il prodotto prima di usario. Mantenga queste istruzioni

Διαβάστε περισσότερα

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S

PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S PW 190 PW 200 PW 210C IP 1900 IP 2000 IP 2100S IT GB FR DE ES NL PT EL CZ SK PL SL RU MANUALE DI USO E MANUTENZIONE OPERATOR'S INSTRUCTION BOOK MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL

Διαβάστε περισσότερα

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2)

APPLICAZIONE APPLICATION APPLICATION. Sublime Colours 2,5L (10-12m2/L) Madreperla 2,5L (27m2) MADREPERLA 2,5L Μοντέρνα διακόσμηση με περλε αποχρώσεις, μπορεί να εφαρμοστεί με απλό ρολό, παλετινα και το φινίρισμα το δίνει η εύκαμπτη πλαστική σπάτουλα ή με ψεκασμό (με χρήση πιστολίου). Η τεχνοτροπία

Διαβάστε περισσότερα

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1

Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 HELLENIC CULTURE CENTRE - Education, Language and Culture www.hcc.edu.gr, e-mail: Ifigenia@hcc.edu.gr, Tel.: (+30) 210 5238149, Fax: (+30) 210 8836494 Τεστ Κατάταξης 1 Grading Test 1 Οδηγίες Πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN

MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN IB DIPLOMA PROGRAMME PROGRAMME DU DIPLÔME DU BI PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL BI M06/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/M MARKSCHEME BARÈME DE NOTATION ESQUEMA DE CALIFICACIÓN May / mai / mayo 2006 MODERN GREEK / GREC

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφούλης Ζωγραφούλης

Γραφούλης Ζωγραφούλης J8194 Γραφούλης Ζωγραφούλης www.fisher-price.gr Ακόμα περισσότερο εκπαιδευτικό παιχνίδι! Fun 2 Learn TM - Μία ολοκληρωμένη σειρά με εκπαιδευτικά προϊόντα που το καθένα προσφέρει διαφορετικές γνώσεις &

Διαβάστε περισσότερα

N8791. www.fisher-price.gr

N8791. www.fisher-price.gr N8791 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή ΕΛΛΑΔΑ: Mattel AEBE, Ελληνικού 2, Ελληνικό 16777, ΕΛΛΑΔΑ. GREAT BRITAIN: Helpline: 01628 500303. Mattel UK Ltd, Vanwall Business Park, Maidenhead

Διαβάστε περισσότερα

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. Mission Berlin 13 Βοήθεια εκ Θεού 13 Βοήθεια εκ Θεού Η εκκλησία φαίνεται πως είναι το σωστό µέρος για να πάρει κανείς πληροφορίες. Ο πάστορας εξηγεί στην Άννα τη µελωδία και της λέει ότι είναι το κλειδί για µια µηχανή του χρόνου. Αλλά

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης

Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης Mονάδα σκληρού δίσκου (με βραχίονα στερέωσης) Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZHD1 7020228 Συμβατό υλικό Σύστημα PlayStation 3 (Σειρά CECH-400x) Προφυλάξεις Για την ασφαλή χρήση του προιόντος αυτού και προτού αρχίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11

Potential Dividers. 46 minutes. 46 marks. Page 1 of 11 Potential Dividers 46 minutes 46 marks Page 1 of 11 Q1. In the circuit shown in the figure below, the battery, of negligible internal resistance, has an emf of 30 V. The pd across the lamp is 6.0 V and

Διαβάστε περισσότερα

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka

Efecto Perlado. Colores. Efectos. by Osaka Efecto Perlado Colores & Efectos by Osaka 2 EFECTO PERLADO Τεχνοτροπία με βάση την άμμο με χρυσή και ασημή πέρλα. Πολύ γρήγορη εφαρμογή, με μια στρώση χρώματος. Έτοιμο να χρησιμοποιηθεί η χρωματίζεται

Διαβάστε περισσότερα

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q

M07/2/ABMGR/SP1/GRE/TZ0/XX/Q IB MODERN GREEK B STANDARD LEVEL PAPER 1 GREC MODERNE B NIVEAU MOYEN ÉPREUVE 1 GRIEGO MODERNO B NIVEL MEDIO PRUEBA 1 Monday 7 May 2007 (morning) Lundi 7 mai 2007 (matin) Lunes 7 de mayo de 2007 (mañana)

Διαβάστε περισσότερα

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm

x2 x4 STC 50323 Ø7mm STC 50082AA 1/11 2/11 Ø 5mm ACCSSORS WARNNG Accessories which are not properly fitted can be dangerous. Read the instructions carefully prior to fitting. Whilst fitting, comply with the instructions at all times. f in doubt, contact

Διαβάστε περισσότερα

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide

Ultrathin. Magnetic clip-on keyboard cover. Setup Guide Ultrathin Magnetic clip-on keyboard cover Setup Guide Contents Ελληνικά 112 2 50-70 50-70 PDF PDF Magnetic clip-on keyboard cover Magnetic clip-on keyboard cover For ipad 10-40 10-40 ON ON www.logitech.com/support/ultrathin-i6

Διαβάστε περισσότερα

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης

User s Manual / Οδηγίες Χρήσης User s Manual / Οδηγίες Χρήσης EUROPEAN STANDARDS Your child s safety depends on you. Proper bed rail usage cannot be assured unless you follow these instructions. DO NOT USE YOUR BED RAIL UNTILL YOU READ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr

αλκαλικές αλκαλικές www.fisher-price.gr Κρατήστε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική χρήση, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες. Απαιτούνται τρεις αλκαλικές μπαταρίες "D" (LR20) για το περιστρεφόμενο και δύο αλκαλικές μπαταρίες "AAA" (LR03)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ BOSTIK OPF GREY ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ According to Regulation (EC) No 1907/2006 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣIΑ ΠΡΟIOΝΤΟΣ ΑΡ. ΠΡΟIOΝΤΟΣ 068865 ΕΦΑΡΜΟΓH ΠΡΟΜΗΘΕΥΤHΣ 2 ΠPOΣΔIOPIΣMOΣ

Διαβάστε περισσότερα

G15. Δηγιες χρησης. πομποδέκτης PMR446

G15. Δηγιες χρησης. πομποδέκτης PMR446 G15 Δηγιες χρησης πομποδέκτης PMR446 περίληψη λογισμικό Προγραμματισμο (Προαιρετικό) 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 Κύρια Χαρακτηριστικά 3 Βασικοι χειρισμοι και μερη του πομποδεκτη 4 Λειτουργιες 6 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Niveau A1 & A2 PHASE 3 ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder...

Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder... . Der Memoriam-Garten Schön, dass ich mir keine Sorgen machen muss! Mit dem Memoriam-Garten bieten Ihnen Friedhofsgärtner, Steinmetze

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ HÖRVERSTEHEN. Mai 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα / Contents

Περιεχόμενα / Contents Aερόθερμo / Fan Heater PTC-906 Περιεχόμενα / Contents GR... Σελίδες 3-8 EN... Pages 9-11 2 GR Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της γκάμας θερμαντικών IZZY. Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας Τα Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

M5668. www.fisher-price.gr

M5668. www.fisher-price.gr M5668 1 www.fisher-price.gr Πληροφορίες προς τον Καταναλωτή Αντικατάσταση Μπαταριών ΠΡΟΣΟΧΗ Για την αποφυγή πτώσεων και τραυματισμών: Το προϊόν δεν προσαρμόζεται σε όλα τα σχέδια κούνιας. Μην προσθέτετε

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1.Στοιχείαουσίας/παρασκευάσματοςκαιεταιρείας/επιχείρηση Στοιχείατηςουσίαςήτουπαρασκευάσματος Αριθμόςπροΐόντος Ονομασίαπροΐόντος H3570, trihydrochloride, trihydrate *10 Στοιχείατηςεταιρείας/επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ. 3000 Bern www.grgb.ch ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΕΡΝΗΣ COMMUNAUTÈ HELLÈNIQUE DE BERNE 3000 Bern www.grgb.ch Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2013 Αγαπητά μέλη και φίλοι της Κοινότητας γεια σας Το 2013 φτάνει στο τέλος τους και ήρθε η ώρα να σας

Διαβάστε περισσότερα

Magnetic Charging Dock

Magnetic Charging Dock Οδηγός χρήστη Magnetic Charging Dock Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Η φόρτιση έγινε εύκολη υπόθεση...3 Χρήση της μαγνητικής βάσης φόρτισης...4 Χρήση των προσαρτήσεων...4 Φόρτιση του τηλεφώνου σας...4 Νομικές

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3

επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 Θέσεις, ιορθώσεις, αρατηρήσεις επί του χεδίου ροτύπου AGRO 2-3 2011 23.6.2011 1. Ανηικείμενο Πεδίο Εθαπμογήρ Τν παξφλ πξφηππν πεξηγξάθεη απαηηήζεηο γηα ηελ ηππνπνίεζε/ζπζθεπαζία ή/θαη δηάζεζε ζηελ αγνξά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη

Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη Επιτραπέζιος Η/Υ ASUS Essentio CP3130 Εγχειρίδιο χρήστη GK7727 Δεύτερος έκδοση Σεπτέμβριος 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR

DSL DSL2000 - (AU02700) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE. Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR DSL DSL2000 - (AU0200) Lampeggiante ISTRUZIONI PER L INSTALLAZIONE Flashing light INSTRUCTIONS FOR INSTALLATIONS I UK F E D P NL GR 2 DSL Optional A: cod. 0 B: cod. AU020 B: cod. AU0220 B: cod. AU0224

Διαβάστε περισσότερα

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA

IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA - CENTRO LINGUISTICO DI ATENEO IMPARA LE LINGUE CON I FILM AL CLA Vedere film in lingua straniera è un modo utile e divertente per imparare o perfezionare una lingua straniera.

Διαβάστε περισσότερα

Όπλο ακριβείας PlayStation Move

Όπλο ακριβείας PlayStation Move EL Όπλο ακριβείας PlayStation Move Εγχειρίδιο χρήσης CECHYA-ZRA1E 7017291 Ονόματα εξαρτημάτων Πλαϊνή όψη SELECT (επιλογή) Άνω κάλυμμα Σύρτης RELEASE (απασφάλιση) Επιλογέας λειτουργίας πυροβολισμού Ανασυρόμενο

Διαβάστε περισσότερα

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση

MODEL: ICR-210. Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση MODEL: ICR-210 Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο και διατηρήστε το για μελλοντκή χρήση 1. 1st Alarm Indicator Buzzer 2. 1st Alarm Indicator Music 3. Volume Increase/Alarm 1 Set 4. Volume Decrease/Alarm 2 Set

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Μ Π Ο Ε Κ Τ Η Σ PM R446

Π Ο Μ Π Ο Ε Κ Τ Η Σ PM R446 G10 ηγιες χρησης ΠΟΜΠΟ ΕΚΤΗΣ PMR446 Περίληψη Λογισμικό Προγραμματισμο (Προαιρετικό) 2 Περιεχόμενα Συσκευασίας 2 Κύρια Χαρακτηριστικά 3 Καλυψη/εμβελεια 3 Βασικοι χειρισμοι και μερη του πομποδεκτη 4 Λειτουργιες

Διαβάστε περισσότερα

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου

Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού Σχολείου ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΣΤΑΝΟΣ» Το σύστημα των αξιών της ελληνικής κοινωνίας μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της Λογοτεχνίας του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White, an innovation in wooden flooring. a m s t e r d a m v i e n n a l o n d o n p a r i s m o s c o w d u b l i n m i l a n c o p e n h a g e n g e n e v a a t h e n s b a r c e l o n a r e y k j a v i c k i e v GB PT ES IT GR Black and White,

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung und Religion Griechisches Staatszertifikat - Deutsch Niveau A1 & A2 Entspricht dem Gemeinsamen

Διαβάστε περισσότερα

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA

LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA LIMOUSINE THREE-SEAT SOFA Assembly Instructions Instructions d assemblage Montageanleitung Οδηγίες Συναρμολόγησης Montage-instructies Instrucciones de armado Montageinstructies Instrucţii de asamblare

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference

Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors - Capacitance, Charge and Potential Difference Capacitors store electric charge. This ability to store electric charge is known as capacitance. A simple capacitor consists of 2 parallel metal

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ENERGY MUSIC BOX Z1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Energy Sistem σας ευχαριστεί που αγοράσατε το Energy Music Box Z1. Ελπίζουμε να το απολαύσετε. Φορητό ηχείο με λειτουργία line-in και θύρα micro SD/SDHC

Διαβάστε περισσότερα

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης

Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης EL Σταθμός φόρτισης DUALSHOCK 3 Εγχειρίδιο χρήσης CECH-ZDC1E Προφυλάξεις Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Επίσης, ανατρέξτε

Διαβάστε περισσότερα

Session novembre 2009

Session novembre 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU ÉPREUVE B1 sur l échelle proposée

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας

Βασιλική Σαμπάνη 2013. Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας Βασιλική Σαμπάνη 2013 Μαντάμ Μποβαρύ: Αναπαραστάσεις φύλου και σεξουαλικότητας 200 Διαγλωσσικές Θεωρήσεις μεταφρασεολογικός η-τόμος Interlingual Perspectives translation e-volume ΜΑΝΤΑΜ ΜΠΟΒΑΡΥ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ERP 2 1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑΤΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ErP? Αντιμετωπίζοντας την κλιματική αλλαγή, διασφαλίζοντας την ασφάλεια της παροχής ενέργειας2 και την αύξηση της ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business

Logitech Webcam C930e Setup Guide. Logitech for Business Logitech Webcam C930e Setup Guide Logitech for Business Logitech Webcam C930e Contents Ελληνικά.................58 www.logitech.com/support...........................83 2 Logitech for Business Logitech

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists

Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Αφίξεις Τουριστών / Arrivals of Tourists Περίοδος Αναφοράς: Ιανουάριος - Δεκέμβριος 2014 Reference Period: January - December 2014 Τελευταία Ενημέρωση: 19/01/2015 Last Update: Σελίδα / Page 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α. Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.  Διαβάστε τις ειδήσεις και εν συνεχεία σημειώστε. Οπτική γωνία είδησης 1:. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α 2 ειδήσεις από ελληνικές εφημερίδες: 1. Τα Νέα, 13-4-2010, Σε ανθρώπινο λάθος αποδίδουν τη συντριβή του αεροσκάφους, http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&artid=4569526&ct=2 2. Τα Νέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ 8 Raimon Novell ΤΟ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ Η ΜΑΡΙΑΝΉ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 1.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ, ΧΑΡΙΣΜΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch

Griechisches Staatszertifikat - Deutsch ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ Griechisches Ministerium für Bildung, Lebenslanges Lernen und Religionsangelegenheiten Griechisches Staatszertifikat

Διαβάστε περισσότερα

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57

Clock Radio AR170D GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Clock Rado AR170D User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως GB 2 NL 13 FR 24 ES 35 DE 46 EL 57 Πίνακας περιεχομένων 1. Ασφάλεια... 58 1.1

Διαβάστε περισσότερα

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr

OUR PRODUCT RANGE. www.rakson.gr ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΙ Η ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝ ΚΟΥ ΟΥΝΙΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Θυροτηλεοράσεις Θυροτηλέφωνα Ενδοεπικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa

TRIGONOMETRIA. hipotenusa L 2. hipotenusa TRIGONOMETRIA. Calcular las razones trigonométricas de 0º, º y 60º. Para calcular las razones trigonométricas de º, nos ayudamos de un triángulo rectángulo isósceles como el de la figura. cateto opuesto

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ BT-160 LIGHT Φωτιζόμενο ηχείο Bluetooth Για περισσότερες πληροφορίες: www.lenco.com www.divitec.gr 1 A. Προειδοποίηση ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Μην τοποθετείτε αντικείμενα με φλόγα, όπως αναμμένα κεριά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Ημερομηνία αναθεώρησης 01/08/2014 Aναθεώρηση 3 Ημερομηνία αντικατάστασης 01/08/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩN ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ MASTER INTERIOR CLEANING ΤΜΗΜΑ 1: ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΟΥΣΊΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΆΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ/ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!!

VBA ΣΤΟ WORD. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! VBA ΣΤΟ WORD Version 25-7-2015 ΗΜΙΤΕΛΗΣ!!!! Μου παρουσιάστηκαν δύο θέματα. 1. Συχνά, όταν ήθελα να δώσω ένα φυλλάδιο εργασίας με ασκήσεις στους μαθητές έκανα το εξής: Εγραφα σε ένα αρχείο του Word τις

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Αρ. Φακέλου.: Ku 622.00/3 (Παρακαλούμε να αναφέρεται στην απάντηση) Αριθμός Ρημ. Διακ: 22/14 2 αντίγραφα Συνημμένα: -2- ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η Δ Ι Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα