Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α"

Transcript

1 Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Τα κατ λληλα και καλοδιατηρη να εργαλε α βοηθο ν πολ τον τεχν τη για το γρ γορο και καλ τελε ω α των αντικει νων που κατασκευ ζει. Πρ πει ως να ξ ρει π ς για κ θε εργασ α να εταχειρ ζεται το κατ λληλο εργαλε ο, λλωστε η σωστ χρ σις των εργαλε ων ας προφυλ σσει απ ζη ες και ικροατυχ ατα. Αλ ξανδρος Τζου κας 1 ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου αι να στη Σ ρνη, οι χρυσοχ οι Σεραφε Π. Σεφερι δης και Αντ νης Ι. Καρα ιχ λης συνεταιρ στηκαν και δρυσαν εργαστ ριο αργυροχρυσοχοΐας. Το 1922 κατ φυγαν στην Αθ να, που και συν χισαν τις δραστηρι τητ ς τους. Το αθηναϊκ εργαστ ριο λειτο ργησε ως το Στις 15 Φεβρουαρ ου 2002 οι γιοι του Σεραφε, Ευριπ δης και Κυρι κος Σεφερι δης δ ρισαν στο Μουσε ο Μπεν κη λα τα εργαλε α και τα αντικε ενα του εργαστηρ ου, φωτογραφ ες και διπλ ατα απ συ ετοχ σε διεθνε ς εκθ σεις. Για τα προϊ ντα του εργαστηρ ου λ γες πληροφορ ες ε ναι χρι στιγ ς διαθ σι ες. 2 Υπ ρχει επ σης η προφορικ αρτυρ α του Κοσ Παπ ζογλου, ανιψιο του Σεραφε και αργυροχρυσοχ ου. Το Μουσε ο Μπεν κη σ ερα δεν χει λλα εργαλε α αργυροχρυσοχοΐας στις συλλογ ς του. Ο αριθ ς ως και η ποικιλ α των εργαλε ων του εργαστηρ ου Σεφερι δη ε ναι αρκετ ς για να δ σει πλ ρη και πολ ενδιαφ ρουσα εικ να εν ς εργαστηρ ου αργυροχρυσοχοΐας του πρ του ισο του 20ο αι να. Ο σκοπ ς της παρο σας ελ της ε ναι να παρουσι σει τα εργαλε α, τα αντικε ενα και τα χρι στιγ ς γνωστ προϊ ντα του εργαστηρ ου. Η ση ασ α των εργαλε ων εντοπ ζεται στον εγ λο αριθ τους. Αυτ ς ο εγ λος αριθ ς επιτρ πει να διαφανε η εξ λιξη του σχεδιασ ο και της ορφ ς τους στο π ρασ α του χρ νου, οι διαφορ ς αν εσα στα χειροπο ητα και τα βιο ηχανικ ς κατασκευ ς εργαλε α, και εικονογραφε πολλ ς απ τις βιβλιογραφικ ς αναφορ ς που, ως επ το πλε στον, οι τεχνικ ς περιγρ φονται, συχν λεπτο ερ ς, εν τα εργαλε α απλ ς κατονο ζονται. 3 Αποτ λεσ α ε ναι τι εν λοι γνωρ ζουν τη λ α, το σφυρ και το α νι, λ ξεις πως: ιξο, σ ρτης, παντ φτι ασγαλ ς ηχο ν περ εργα στα αυτι και δεν υπ ρχει σαφ ς εικ να στο υαλ γι αυτ ς. Τα εργαλε α, ταν ρθε η ρα να εξεταστο ν, βρ θηκαν στις αποθ κες του Μουσε ου σα σε κιβ τια και χι π νω στον π γκο του τεχν τη στω στον ευρ τερο χ ρο του εργαστηρ ου, επο νως για κ ποια δεν στ θηκε δυνατ να καθοριστε, προς το παρ ν, το νο α και η λειτουργ α. Απ την λλη πλευρ, στην τα τισ τους ε τους γνωστο ς τ πους των εργαλε ων της αργυροχρυσοχοΐας συν βαλε το γεγον ς τι πολλ απ αυτ χρησι οποιο νται στην κυριολεξ α απ αρχαιοτ των χρ νων, χωρ ς ουσιαστικ να αλλ ξουν ορφολογικ χρι τις ρες ας, δι τι και οι τεχνικ ς τις οπο ες καλο νται να υπηρετ σουν εφαρ ζονται σχεδ ν αδι λειπτα δη απ τα σα της πρ της χιλιετηρ δας π.χ. σε λη τη Μεσ γειο και την Εγγ ς Ανατολ : σφυρηλ τηση, π εση του ετ λλου σε τρες, χ τευση, σκ λισ α, χ ραξη, δη ιουργ α τρισδι στατων αντικει νων ε συγκ λληση δ ο περισσοτ ρων κο ατι ν, πλ ξι ο αλυσ δων και διακ σ ηση επιφανει ν απ σ ρ α, κοκκ δωση. 4 Σ ερα αποκαλο νται τεχνικ ς του χειροπο ητου κοσ ατος και για την εφαρ ογ τους χρησι οποιο νται τα δια εργαλε α. Η ρευνα, επο νως, σε σ γχρονα εργαστ ρια αργυροχρυσοχοΐας, καθ ς και η ελ τη σ γχρονων τεχνικ ν εγχειριδ ων αποτ λεσαν ση αντικ πηγ πληροφ ρησης. 5 Σε ναν τεχνολογικ κ σ ο που τα π ντα σχεδι ζονται και παρ γονται ε εξειδικευ να ηχαν ατα, η αργυροχρυσοχοΐα παρα νει απ τους λ γους κλ δους 8,

2 Εικ. 1. Η σφραγίδα του εργαστηρίου. που η εξ λιξη της τεχνολογ ας ελ χιστα προσ φερε στη δη ιουργικ τητα των τεχνιτ ν. Έτσι η τεχνικ ικαν τητα και η καλλιτεχνικ ευαισθησ α παρα νουν οι καθοριστικο παρ γοντες. Σ ντο η ιστορ α του εργαστηρ ου Ο Πρ δρο ος Σεφερι δης, «σφυρηλατιστής», ειδικευ νος στην κατασκευ καντηλι ν, δ δαξε την τ χνη της επεξεργασ ας χρυσ ν και αργυρ ν αντικει νων στον γιο του Σεραφε, ταν η οικογ νεια ταν ακ η στην Καισαρε α. Γ ρω στα 1890 εταφ ρθηκαν στη Σ ρνη, που και συν χισαν να ασχολο νται ε την τ χνη τους σε να ικρ εργαστ ριο-κατ στη α στην οδ Αγ ου Χαραλ πους, κοντ στο ο νυ ο νοσοκο ε ο. Σ ντο α το ενδιαφ ρον του νεαρο Σεραφε προσ λκυσαν τα παλαι νο σ ατα. Την δια εποχ γνωρ στηκε ε τον Αντ νη Καρα ιχ λη, απ τα Βουρλ, «όχι ό ορφο, λιγάκι άσχη ο, αλλά καλό παιδί». 6 Έγιναν συνετα ροι σε λες τις καλλιτεχνικ ς και ε πορικ ς δραστηρι τητες. Η πελατε α τους ταν εκλεκτ : αν εσα στους πελ τες τους και ο μητροπολ της Χρυσ στο ος. 7 Στο δυνα ικ της επιχε ρησης ρθε αργ τερα να προστεθε ως αθητευ ενος ο ανιψι ς του Σεραφε, Κοσ ς Παπ ζογλου. Κατ την καταστροφ της Σ ρνης το 1922 οι Το ρκοι ρπαξαν εγ λο αριθ πολ τι ων νο ισ των απ τον Σεραφε. Τα χρυσ κοσ ατα βραχι λια κυρ ως του εργαστηρ ου τα κρυψε στο υπ γειο εν ς σπιτιο, ε αποτ λεσ α να ην κατορθ σει να τα ανακτ σει ποτ. Ο Σεραφε ε την οικογ νει του κατ φυγε ε πλο ο στον Πειραι και κατ πιν στην Αθ να. Η οικογ νεια Παπ ζογλου κατ ληξε στη Θεσσαλον κη. Ήρθαν σε επαφ ξαν, σω των ραδιοφωνικ ν αναζητ σεων του Ελληνικο Ερυθρο Σταυρο. Ο Αντ νης Καρα ιχ λης συν ντησε τον Κοσ στη Θεσσαλον κη, υπ λληλο σε κατ στη α τροφ ων: «Τι δουλειά έχεις εσύ αυτά; Η δουλειά σου εί ναι χρυσοχόος. Θα έρθεις στην Αθήνα στο σπίτι στο θείο σου, έχου ε ανάγκη από ανθρώπους ε πιστοσύνης». Έτσι και π γε ο Κοσ ς στην Αθ να. Το 1925, ετ τον θ νατο του Αριστε δη Παπ ζογλου, εταφ ρθηκε εκε και η υπ λοιπη οικογ νεια. Αργ τερα προστ θηκε στο δυνα ικ του εργαστηρ ου και ο αδελφ ς του Κοσ, ο Γι ννης, για να θει την τ χνη. Έφτιαχναν αση ικ και ο Κοσ ς τα σκ λιζε. Έφτιαχναν επ σης χρυσ σ υρν ικα βραχι λια. Ο Σεραφε ασχολο νταν παρ λληλα ε αγοραπωλησ ες παλαι ν αντικει νων και νο ισ των, εν υπ ρξε απ τα ιδρυτικ λη του Σω ατε ου Αρχαιοπωλ ν. Το 1940 ο Κοσ ς επιστρατε τηκε. Στα χρ νια της Κατοχ ς το εργαστ ριο κλεισε, δεν υπ ρχε δουλει. Ο Σεραφε απεβ ωσε το Πρ λαβε ως να εταδ σει τη γν ση του σχετικ ε τα παλαι νο σ ατα στον γιο του Ευριπ δη, ταν ο δε τερος ταν ακ η αθητ ς. Ο Κοσ ς π ρασε λο το δι στη α της Κατοχ ς στην Αθ να. Το εργαστ ριο πλ ον αγ ραζε παλαι χρυσ κοσ ατα απ χρυσοχ ους και ιδι τες. Τα λιωναν κατ πιν για να εξ γουν το πολ τι ο ταλλο. Μετ τον π λε ο ο Κοσ ς εργ στηκε ανεξ ρτητα ως χρυσοχ ος, ειδικευ νος στο σκ λισ α, στην Αθ να π ντα. Ο Ευριπ δης ε πορευ ταν νο σ ατα, κοσ ατα και αντ κες. Ο Γι ννης σπο δασε χρυσοχοΐα επ τ σσερα χρ νια στην Ιταλ α και νοιξε δικ του εργαστ ριο. Περ εργαλε ων Το εργαλε ο ε ναι τεχνητ αντικε ενο, ργανο του χεριο, συν θως απλ ς κατασκευ ς που χρησι οποιε ται κυρ ως ε το χ ρι για την εκτ λεση ορισ νης εργασ ας, επαγγελ ατικ ς και καλλιτεχνικ ς, οικιακ ς και προσωπικ ς. Μετα ορφ νει την λη, δη ιουργε λλα αντικε ενα και επιτρ πει να εκφραστε η δη ιουργικ τητα του τεχν τη. Υπ ρχει εγ λη ποικιλ α εργαλε ων, ξεχωριστ ν για κ θε επ γγελ α και δραστηρι τητα. Κ ποια ως ε ναι 180 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

3 Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εικ. 2. Κ λινδρος για δη ιουργ α εταλλικο ελ σ ατος. Εικ. 3. Φιλι ρες τρα φ λες για δια ρφωση σ ρ ατος. Εικ. 4. Ταν λια λξεως για τρ βηγ α σ ρ ατος. κοιν για ια πλει δα δραστηριοτ των και ικρ διαφορ υπ ρχει, για παρ δειγ α, αν εσα σε να χειρουργικ τρυπ νι και να τρυπ νι της π τρας, να α νι σιδηρουργο και να α νι χρυσοχ ου. Εργαλε ο αποκαλο ε επ σης και οτιδ ποτε θεωρε ται απαρα τητο. 8 Το εργαλε ο, ως χρηστικ αντικε ενο, πρ πει να ε ναι λειτουργικ, ανθεκτικ και αποτελεσ ατικ. 9 Σ φωνα ε τον Luigi Nessi, 10 η ποι τητα εν ς εργαλε ου εντοπ ζεται στην ριστη εκτ λεση και στη δη ιουργικ τητα, δηλαδ στη συ βολ του διακ σ ου. Ένα αντικε ενο β βαια πορε να ε ναι εξαιρετικ ς ποι τητας, χωρ ς να φ ρει κ ποια διακ σ ηση. Η ο ορφι του τ τε αναδεικν εται σα απ την καθαρ τητα της ορφ ς, που ας παραπ πει στον σ γχρονο βιο ηχανικ σχεδιασ (design). Ορισ να απ τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη δεν ακολουθο ν τον παραπ νω ορισ περ ποι τητας, δεν ε ναι ορφα, ρα σως και ποιοτικ. Έχουν απλ ς, αφαιρετικ ς ορφ ς, αδρ ς επιφ νειες, οι οπο ες φ ρουν ε φαν ς τα χνη της πορε ας της κατασκευ ς τους. Κ ποια ε ναι απλ κο τια σιδ ρου, λυγισ να και δια ορφω να σε δι φορα σχ ατα ε επιφ νειες που φ ρουν τα χνη του σφυριο της λ ας. Ωστ σο, ε τη βο θει τους το χ ρι και ο νους του τεχν τη πραγ ατοπο ησαν το οναδικ. Ο νθρωπος κατασκε αζε εργαλε α απ καταβολ ς κ σ ου, εν τον 5ο αι να.χ. ε χε δη σχεδ ν ολοκληρωθε η εξ λιξη της ορ φ ς των πλ ον γνωστ ν εργαλε ων. Τον Μεσα ωνα οι γνωστ ς ορφ ς διαφοροποι θηκαν για να προσαρ οστο ν σε ν ες χρ σεις. Τα εργαλε α κατασκευ ζονταν ε τε απ τον διο τον τεχν τη, ε τε απ ειδικευ να εργαστ ρια. Στα τ λη του 19ου αι να, ταν ξεκ νησε η αζικ παραγωγ εργαλε ων ε βιο ηχανικ σα, οι τεχν τες παψαν να κατασκευ ζουν οι διοι τα εργαλε α τους. 11 Κατ τη δι ρκεια του 20ο αι να, πολλ επαγγ λ ατα σταδιακ εξαφαν στηκαν, καθ ς οι ηχαν ς αντικατ στησαν τους τεχν τες. Το εργαλε ο, ταν και που υπ ρχε, παιζε δευτερε οντα ρ λο σε σχ ση ε τη ηχαν. 12 Στην Ελλ δα, στον το α της αργυροχρυσοχοΐας συγκεκρι να, χου ε ση αντικ ς αποκλ σεις απ την ιστορ α: οι χρυσοχ οι κατασκε αζαν νοι τα περισσ τερα απ τα εργαλε α τους σε λη τη δι ρκεια του 19ου αι να, στω και αν υπ ρχουν αναφορ ς για χρ ση ηχανη των, πως οι κ λινδροι για τη δια ρφωση του σ ρ ατος στους Καλαρρ τες. 13 Ακ η και στη δι ρκεια λου του 20ο αι να δο λευαν στο χ ρι τα αντικε ενα, ιδια τερα στα ικρ εργαστ ρια. Η βιο ηχανικ επαν σταση του κλ δου ση ει θηκε στο δι στη α , ταν παρατηρ θηκε αζικοπο ηση της παραγωγ ς ε ηχαν ατα, πως οι κ λινδροι, οι καδενο ηχαν ς, οι πρ σες κ.λπ. 14 Τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη δε χνουν τι ακολουθ θηκε η δια πορε α. Πολλ ε ναι χειροπο ητα, λλα ε ναι τροποποιη να σ φωνα ε τις αν γκες των τεχνιτ ν, εν δεν λε πουν απλ ηχαν ατα πως ο εργ της και οι κ λινδροι, καινοτο ες για την εποχ τους, που αποτελο ν νδειξη τι στο εργαστ ριο αφεν ς 8,

4 Εικ. 5. Ψαλ δια. Εικ. 6. Α νια. ακολο θησαν τον παραδοσιακ τρ πο της χειρωνακτικ ς εργασ ας, αφετ ρου ταν πρ θυ οι να υιοθετ σουν τις αλλαγ ς που επ φερε η σ γχρονη τεχνολογ α. Τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη Τα αντικε ενα του εργαστηρ ου Σεφερι δη αν ρχονται συνολικ σε Απ αυτ, τα 964 ε ναι εργαλε α αργυροχρυσοχοΐας, τα επτ εργαλε α λλων τεχν ν και τα 69 γενικ εργαλε α ε χρησι τητα σε πολλ ς τ χνες. Τα υπ λοιπα 380 αντικε ενα δεν ε ναι εργαλε α. 15 Αν εσα στα εργαλε α υπ ρχουν τρεις χειροκ νητες ηχαν ς ( νας εργ της για δη ιουργ α σ ρ ατος και δ ο κ λινδροι για δη ιουργ α σ ρ ατος και ελ σ ατος, εικ. 2), α ηλεκτρικ ηχαν για γυ λισ α και δ ο κα νια. Τα κυρι τερα εργαλε α ε ναι (σε παρ νθεση το πλ θος τους στη συλλογ ): 182 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

5 Ε ρ γ α σ τ % ρ ι ο Α ρ γ υ ρ ο χ ρ υ σ ο χο ΐ α ς Σ ε ρ α φ ε Π. Σ ε φ ε ρ ι δ η & Αν τ ω ν ο υ Ι. Κ α ρ α ιχ λη : τ α ε ρ γ α λ ε α Εικ. 7. Σφυρι. οι σ ρτες % φιλι'ρες % τρα φ λες (22) (εικ. 3), ορθογ νιες εταλλικ'ς πλ κες ε πολλ'ς οριζ ντιες επ λληλες σειρ'ς απ οπ'ς σε δι φορα σχ% ατα και διαστ σεις, και οι ταν λιες (2) (εικ. 4) για τη δια ρφωση σ ρ ατος ε % χωρ ς τη βο%θεια του εργ τη τα ψαλ δια (8) (εικ. 5) και τα πρι νια (6), ε τα οπο α κ βεται το 'λασ α του ετ λλου στο επιθυ ητ σχ% α, στε κατ πιν να σφυρηλατηθε. Τα τρυπ νια (6) για τη δι νοιξη των οπ ν τα α νια (11) και τα δια ορφωτικ εργαλε α διαφ ρων σχη των και εγεθ ν αλλ ε παρ οια λειτουργ α (31) για τη σφυρηλ τηση (εικ. 6). Στηρ ζονται σε ξ λινη β ση (2) % ε τη βο%θεια ιας 'γγενης (σφιγκτ%ρα) στον π γκο. Π νω τους στηρ ζεται, ε τη βο%θεια π'νσας % ταν λιας, το αντικε ενο προς επεξεργασ α ε τε αυτ ε ναι κ σ η α, ε τε κ ποιο εγ λο αργυρ αντικε ενο και δια ορφ νεται ε τη βο%θεια σφυρι ν διαφ ρων σχη των και εγεθ ν (εικ. 7). Με παρ οιο τρ πο δια ορφ νονται τα η ισφαιρικ σχ% ατα: εδ, ε το σφυρ και το πονσ νι (43), 'να ε δος καλε ιο ε σφαιρικ% απ ληξη διαφ ρων διαστ σεων, κρο εται 'νας κυκλικ ς δ σκος, κο 'νος ε τη βο%θεια σγρ πιας (23) 'σα σε 'να η ισφαιρικ κο λω α του ζαριο (1) % της πουτονι'ρας (1), καθ ς και τα κο λα 'ρη των κουταλι ν, ε εργαλε α στα αντ στοιχα σχ% ατα και 8, 2008 Εικ Μ%τρες. στις αν λογες διαστ σεις: κυρτο ς ζου π δες % πονσ νια και κο λα γουλο χια (1). Τα εταλλικ ελ σ ατα πορο ν να ορφοποιηθο ν επ σης ε τη βο%θεια αν γλυφων ητρ ν (39) και σφυρι ν, να πιεστο ν αν εσα σε αρσενικ'ς και θηλυκ'ς %τρες (30) σε ειδικ'ς πρ'σες (1) (εικ. 8-9). Σχ% α σε εγ λα αντικε ενα πορε να δοθε ε τη βο%θεια τ ρνου και ητρ ν (3). Στην κατασκευ% οιων κρ κων για πλ'ξι ο αλυσ δας απαρα τητος %ταν ο αλαφ ς (1), εν για τ'λειες κα π λες σε δαχτυλ δια και βραχι λια χρησι οποιε ται ο τρου πουλ'ς % στρου πουλ'ς (7). Στη χαρακτικ%, εκτ ς απ τα σφυρι, ση αντικ ρ λο 183

6 πα ζουν τα καλ ια, ε λαβ χωρ ς (15), πως και στο σκ λισ α (241). Στην ποικιλ α των αποτελεσ των ρχονται να συ β λουν οι ζου π δες (33), τα ση αδευτ ρια (3) και λλα δια ορφωτικ εργαλε α χειρ ς (22), που οι διοι οι τεχν τες φτι χνουν απ την αρχ στα οπο α τροποποιο ν τα δη υπ ρχοντα. Στη χ τευση απαρα τητα ε ναι τα χωνι (5), αγγε α διαφ ρων διαστ σεων που τοποθετο νται στα κα νια που πα νει το υγρ ταλλο και οι τρες (13). Συ πληρω ατικ, χρ σι ες ε ναι οι λαβ δες για τα χωνι (3) και οι κουτ λες (2). Έως το 1940 περ που το ταλλο χυν ταν στα παντ φτια παντ φια (15) (εικ. 10), εταλλι κ πλα σια που φιλοξενο σαν το ειδικ δια ορφω νο χ α, σε τρες απ κ καλο σουπι ς. Στις κολλ σεις παλαι τερα ταν απαρα τητη η ιξο κολλητ ρι (3) και κ ποια λεπτ τατα πιν λα (2), που τα πεκατσ φτερα εγγυ νταν να τ λειο αποτ λεσ α, εν σ ερα χρησι οποιο νται φλ γιστρα (11) και ειδικ ς κερα ικ ς πλ κες (2). Στη δια ρφωση του σχ ατος, αλλ και στον καθαρισ των επιφανει ν, ετ τη χ τευση, χρ σι ες ε ναι οι λ ες, ε λαβ (14) χωρ ς (115) (εικ. 11), σε δι φορα μεγ θη και σχ ατα. Για το γυ λισ α παλαι τερα χρησι οποιο νταν ο ασγαλ ς (15) ε δι φορα σχ ατα, εν αργ τερα για τον διο σκοπ υιοθετ θηκαν ηλεκτρικο κινητ ρες (1), που προ σαρ ζονται ειδικ ς βο ρτσες ξ λινα εξαρτ ατα (2), που περιστρ φονται ε ταχ τητα. Ορισ να εργαλε α χουν πολλαπλ λειτουργ α. Οι π νσες (24): ε αυτ ς τραβι ται το σ ρ α ως του αποκτ σει την επιθυ ητ δι ετρο, δ νεται σχ α στο σ ρ α απλ συγκρατε ται να ικρ αντικε ενο για να το επεξεργαστο ν. Οι γγενες σφιγκτ ρες (17): στηρ ζουν αντικε ενα π νω στον π γκο, σφ γγουν και συγκρατο ν αντικε ενα. Τα πρι νια (6): κ βουν το περ γρα α εν ς αντικει νου προς επεξεργασ α εσωτερικ σε να λασ α στην τεχνικ των δι τρητων. Τα σφυρι, ε λαβ (20) χωρ ς (25): δ νουν σχ α στο λασ α, να τους στη σφυρηλ τηση ε τη βο θεια καλε ι ν, ζου π δων κ.λπ. στη χ ραξη το σκ λισ α. Τ λος, ρχονται να προστεθο ν κοιν εργαλε α: οι αγν τες (5) για τον διαχωρισ των εταλλικ ν ρινισ των τα κ σκινα (3) για τον διαχωρισ των υλικ ν οι διαβ τες (7), τα ορθογωνι ετρα (1), καθ ς και δι φοροι τ ποι παχυ τρων (εικ. 12) για τον σχεδιασ, τη τρηση και τη εταφορ των αποστ σεων οι βιδολ γοι (34) για τη δη ιουργ α σπειρω των σε αντικε ενα και εργαλε α οι βο ρτσες για καθαρισ (5) και γυ λισ α των αντικει νων (7). Φυσερ (2), ικρ ς τσι π δες στερ ωσης (2), λαβ δες (7), λεκ νες (2), σπ τουλες (1), ξ λινες λαβ ς για σφυρι (20) και ταν λιες (2) ε ναι αν εσα στα εργαλε α που διευκολ νουν πολλο ς τεχν τες σε δι φορες εργασ ες, και χι αποκλειστικ τους αργυροχρυσοχ ους. Ένα γουδ ε το γουδοχ ρι του χρησι οποι θηκε προφαν ς για αν ειξη υλικ ν, τρ α αχα ρια για στρ σι ο του χ ατος στα παντ φτια και δ ο πυροστι ς για τ ξη ετ λλων. Αν εσα στα εργαλε α βρ θηκαν να πρι νι ξυλουργικ ς, να υστρ, α βελ να ραπτικ ς. Παρα νει γνωστο αν χρησι οποι θηκαν στο πλα σιο της αργυροχρυσοχοϊκ ς δραστηρι τητας απλ για εργασ ες σχετικ ς ε αυτ ς για τις οπο ες κατασκευ στηκαν. Απ το πλ θος του κ θε ε δους εργαλε ου, πορε να γ νει κατανοητ και η ση ασ α του. Η εγ λη ποσ τητα των εργαλε ων στη συγκεκρι νη περ πτωση συνεπ γεται συχν ποικιλ α στη ορφ και τις διαστ σεις, ως συν πεια της εξειδ κευσης ακ η και σα στην τ χνη της κατεργασ ας των πολ τι ων ετ λλων ας επιτρ πει επ σης να δο ε π ς εξελ σσεται να εργαλε ο ε την π ροδο του χρ νου. Πρ πει να αναφερθο ν οπωσδ ποτε τα εργαλε α (40) και τα εξαρτ ατα (18), το νο α και ο προορισ ς των οπο ων δεν ε ναι χρι στιγ ς γνωστο, πως ικροσκοπικ πιν λα, σουβλι κ.λπ. εργαλε α που δεν χρησι οποιο νται πλ ον στις ρες ας. Απ τα παραπ νω εργαλε α, ορισ να βρ σκονται σε ριστη κατ σταση και πορο ν αν π σα στιγ να χρησι οποιηθο ν, κ ποια λλα χρει ζονται καθαρισ και περαιτ ρω εν ργειες για την προστασ α τους, εν υπ ρχουν και εργαλε α για τα οπο α ευχ ς ργο θα ταν να συντηρηθο ν το συντο τερο. Τα εργαλε α ε ναι ως επ το πλε στον σιδερ νια, ξ λινα αποτελο νται απ συνδυασ αυτ ν των υλικ ν. Ο ορε χαλκος ο χ λυβας χρησι οποιο νται σε ειδικ τερες περιστ σεις, αλλ δεν λε πουν και σπ νια περ εργα υλικ, πως τα πεκατσ φτερα για τα λεπτ πιν λα, οι βο ρτσες απ φυτικ ς τρ χες κ.λπ. Οι διαστ σεις των εργαλε ων της αργυροχρυσοχοΐας ποικ λλουν ση αντικ. Κυ α νονται απ ερικ τρα ως ελ χιστα εκατοστ. Σε κ θε περ πτωση, ως, χουν σχεδιαστε και κατασκευαστε ε γν ονα τη διευκ λυνση του ανθρ πινου χεριο. Αυτ φα νεται ε σαφ νεια στις λαβ ς, τα κη και οι δι ετροι των οπο ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

7 Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Εικ. 10. Παντ φτια παντ φια. Εικ. 11. Λ ες. Εικ. 12. Παχ ετρο. ων αντιστοιχο ν τ λεια στις διαστ σεις και τη ορφ της ανθρ πινης παλ ης, εξασφαλ ζοντας στον τεχν τη τη δυνατ τητα της σο το δυνατ ν περισσ τερης νεσης και ασφ λειας στη δουλει. Οι διαστ σεις των εργαλε ων εξαρτ νται επ σης απ τις διαστ σεις του τελικο προϊ ντος. Για τα αση νια σκε η οικιακ ς εκκλησιαστικ ς χρ σης, ε ναι συχν απαρα τητα τα δια εργαλε α ε αυτ για τα κοσ ατα, αλλ εγαλ τερων διαστ σεων. 16 Υπ ρχουν ελ χιστα στοιχε α που να επιτρ πουν την ακριβ χρονολ γηση των εργαλε ων. Η γν ση της εξ λιξης της τεχνολογ ας βοηθ σε εγ λο βαθ, αλλ τα σα του 20ο αι να δεν χουν να επιδε ξουν θεα ατικ ς εικ νες αυτ ς της εξ λιξης στην αργυροχρυσοχοΐα. 17 Δεδο νου τι το εργαστ ριο ιδρ θηκε ετ το 1922, τα εργαλε α του ε ναι λα κατασκευ ς του 20ο αι να. Για να αγορ σει ορισ να απ αυτ ο Σεραφε Σεφερι δης χρει στηκε να ταξιδ ψει ο διος στο Παρ σι. Μ νο δ ο τρ α εγε ρουν ερωτ ατα εξαιτ ας της πλο σιας διακ σ ησ ς τους. Ίσως αγορ στηκαν ως εταχειρισ να διασ θηκαν στη φυγ τα κατασκε ασαν οι διοι οι τεχν τες ε ιδια τερο ερ κι, τροποποι ντας παλαι τερα κο τια. Μ σα στο χρονικ πλα σιο της λειτουργ ας του εργαστηρ ου, ορισ να εργαλε α, πως τα φλ γιστρα, εικονογραφο ν την τεχνολογικ εξ λιξη: πορο ε να δο ε π ς εξελ σσονται ορφολογικ, ακ η και απ ποψη βιο ηχανικο σχεδιασ ο, αλλ και τεχνολογικ απ τα παλαι τερα προς τα πλ ον σ γχρονα. Η ποικιλ α των εργαλε ων, ακ η και σων αν κουν τυπολογικ στην δια οικογ νεια, συνδ εται ε το φαιν ενο της εξειδ κευσης των επαγγελ των, που ε χε σαν αποτ λεσ α την εξειδ κευση των εργαλε ων και τη διαφοροπο ηση του διου εργαλε ου στο πλα σιο εν ς επαγγ λ ατος. Το εργαλε ο διαφοροποιε ται σε σχ ση ε τη χρ ση για την οπο α προορ ζεται και η οπο α προσδιορ ζει το γεθος και το υλικ απ το οπο ο ε ναι κατασκευασ νο. Διαβ τες, σφυρι και α νια αποτελο ν βασικ εργαλε α για να πλ θος επαγγελ των, εν σε κ θε επ γγελ α υπ ρχει ια γκ α παραλλαγ ν του διου εργαλε ου για να πραγ ατοποι σει ια διαφορετικ εργασ α. 18 Η ταξιν ηση των εργαλε ων Τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη, ως προς τον κατασκευαστ τους, αν κουν στις εξ ς κατηγορ ες: α) εργαλε α βιο ηχανικ ς κατασκευ ς. Τα περισσ τερα 8,

8 προ ρχονται απ το εξωτερικ. Η εξ ταση των ικροσκοπικ ν τους σφραγ δων και επιγραφ ν ε στοιχε α πως η χ ρα κατασκευ ς, η π λη, η διε θυνση, ο κατασκευαστ ς, ο λογ τυπος λ ξεις που αναφ ρονται στο υψηλ ποιοτικ τους επ πεδο, οδηγε στο συ π ρασ α τι κατασκευ στηκαν κυρ ως στη Γαλλ α, την Ελβετ α και τις Ηνω νες Πολιτε ες, χωρ ς ως να πορε να αποκλειστε και η κατασκευ σε λλες χ ρες, ταν οι σφραγ δες λε πουν β) εργαλε α εργαστηριακ ς κατασκευ ς. Τα εργαλε α κατασκευ στηκαν σε εργαστ ρια πως χυτ ρια και σιδηρουργε α, ε ναι απλ και λειτουργικ, χειροπο ητα και οναδικ. Συχν στερο νται ιδια τερης φροντ δας για τη διακ σ ηση τα τελει ατα, πως ε ναι η λε ανση και το γυ λισ α, και συχν τη χειρωνακτικ δουλει, που απαιτ θηκε για να παραχθο ν, αρτυρο ν τα ση δια των εργαλε ων τα οπο α συντ λεσαν στην κατασκευ τους. Συν θως χουν εγ λες διαστ σεις και πρ κειται για προσωπικ ς παραγγελ ες του αργυροχρυσοχ ου αν λογα ε συγκεκριμ νες απαιτ σεις, πως α νι ιδια τερου μεγ θους και σχ ατος. Ξεχωριστ περ πτωση στην κατηγορ α αποτελο ν ορισ να απλ εργαλε α κατασκευασ να τροποποιη να απ τον διο τον αργυροχρυσοχ ο. Αν εσ τους εργαλε α για ποικ λες χρ σεις που κατασκευ στηκαν απ παλι ς λ ες, καλ ια ε τροποποιη νη την κρη τους, στε να δ νουν συγκεκρι νο αποτ λεσ α στη χ ραξη των επιφανει ν. Ο αργυροχρυσοχ ος αν καθεν πρεπε, εφοδιασ νος ε απλ τεχνικ εξοπλισ, να συνδυ ζει τ λεια τεχνικ κατ ρτιση και γενικ τερη καλλιτεχνικ ευαισθησ α. 19 Όπως διηγε ται και ο Α. Πουλκο ρας: «[ ] Την εποχή εκείνη, που τα έντυπα και οι φωτογραφίες ήταν εξαιρε τικά σπάνια, έπρεπε ο τεχνίτης να έχει την ικανότητα να πλάθει ε τη φαντασία του το κόσ η α και να επιλέγει τα εργαλεία που του χρειαζόταν για να το υλοποιήσει. Εργα λεία έτοι α στο ε πόριο δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου, και, αν υπήρχαν, ήταν ακό η πιο σπάνιο να διαθέτει κανείς τα απαραίτητα χρή ατα για την απόκτησή τους. Έτσι, όλα τα απαιτού ενα σύνεργα έπρεπε να κατασκευαστούν από τα χέρια του ίδιου του άστορα [...]». 20 Και στη δι ρκεια λου του 20ο αι να ως, οι τεχν τες φτιαχναν τα εργαλε α τους. 21 Ακ η και εικαστικο καλλιτ χνες, πως ο Τ κης Καβαλλιερ τος, η Στ λλα Κωνσταντογι ννη-καβαλλιερ του, η Γι τα Καλλιακ νη, που δη ιουργο ν κοσ ατα, και καλλιτ χνες-κοσ η ατοποιο, πως η Ισ νη Δουζ νη, η οπο α θεωρε την κατασκευ των εργαλε ων δραστηρι τητα πνευ ατικ και χειρωνακτικ, κατασκευ ζουν νοι τους τα εργαλε α και πολλ ς φορ ς επινοο ν ν α. 22 Σ ερα, τεχνικ εγχειρ δια και ιστοσελ δες στο διαδ κτυο προτρ πουν τους τεχν τες να κατασκευ ζουν να τροποποιο ν τα εργαλε α ε γν ονα τις αν γκες τους. 23 Θα ταν επ σης δυνατ και ια ταξιν ηση των εργαλε ων αν λογα ε τις τεχνικ ς στις οπο ες συ ετ χουν : για τα σφυρ λατα ργα χρει ζονται α νια, σφυρι, π σσαλοι, εν για τα συρ ατερ τρα φ λες, π νσες και κολλητ ρια και ο τω καθ εξ ς. Ο Αλ ξανδρος Τζου κας, 24 τ λος, ταξιν ησε τα εργαλε α σε: ειδικ εργαλε α και κοιν εργαλε α γενικ ς χρ σης εργαλε α ετρ σεων και ση αδ ατος εργαλε α κοπτικ ς (ψαλ δια, δρ πανος, σ γες, πριον κια κ.λπ.) εργαλε α συγκρατ σεως ( γγενες, τσι π δια κ.λπ.) εργαλε α σφυρηλατ σεως και κρο σεως (σφυρι, α νια κ.λπ.) εργαλε α χυτηρ ου εργαλε α καθαρισ ο (βο ρτσες, αγγε α βρασ ατος οξ ων κ.λπ.). Τα προϊ ντα του εργαστηρ ου Η αργυροχρυσοχοϊκ τ χνη διακρ νεται σε εκκλησιαστικ (λειτουργικ σκε η και ιερατικ κοσ ατα) και κοσ ικ (σκε η για οικιακ χρ ση, κυρ ως ως κοσ ατα και εξαρτ ατα ενδυ ασι ν). Οι τεχνικ ς και τα υλικ που χρησι οποιο νται ε ναι τα δια και στους δ ο το ε ς. Ο εγαλ τερος και καλ τερος πελ της των εργαστηρ ων ταν η Εκκλησ α και οι πιστο που αφι ρωναν δισκοπ τηρα, λαβ δες, θυ ιατ ρια, δ σκους, καντ λια, λειψανοθ κες, ραντιστ ρια, κηροπ για, σταυρο ς αγιασ ο και λιτανε ας, εξαπτ ρυγα αλλ και π ρπες, εγκ λπια και σταυρο ς. Δη οφιλ ς επ σης ταν και η πρακτικ της επ νδυσης των Ευαγγελ ων και των λλων ιερ ν βιβλ ων, καθ ς και των εικ νων ε ασ ι, ως δωρε εκπλ ρωση τ ατος. 25 Σε κ θε νοικοκυρι ιδια τερα αγαπητ υπ ρξαν τα κουταλ κια και οι κο πες για το γλυκ του κουταλιο, που προσφερ ταν στις γιορτ ς. Απ τις πιο ε πορες οικογ νειες δεν λειπαν οι δ σκοι, τα σκε η του φαγητο, οι τα πακ ρες, τα επιτραπ ζια θυ ιατ ρια, τα καλα ρια για τη ελ νη, οι κοσ η ατοθ κες, οι κο πες σε δι φορα εγ θη, ακ η και τα ποτ ρια ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

9 Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α Απ τα εργαλε α του εργαστηρ ου Σεφερι δη φα νεται τι παρ γαν εκε προϊ ντα τ σο για εκκλησιαστικ, σο και για κοσ ικ χρ ση. Στ θηκε δ σκολο να εντοπιστο ν τα προϊ ντα στο σ νολ τους, απ τη στιγ που δεν υπ ρχει διαθ σι ο να πλ ρες αρχε ο της παραγωγ ς και τα περισσ τερα ε ναι διεσπαρ να. Την κ ρια δραστηρι τητα του εργαστηρ ου αποτ λεσε η κατασκευ ικρ ν και εγ λων αντικει νων απ χρυσ και ασ ι για ποικ λες χρ σεις. Στις δραστηρι τητ ς του περιλα βαν ταν επ σης η τ ξη παλαι τερων χρυσ ν αση νιων κο ατι ν ε σκοπ να εξαχθο ν, για να ξαναχρησι οποιηθο ν, τα πολ τι α ταλλα, και η παραγωγ, κατ πιν, ελασ των και σ ρ ατος. Τα γνωστ προϊ ντα του εργαστηρ ου ε ναι: Στ χωση ιερο βιβλ ου Οι τρες ε παραστ σεις της Στα ρωσης, της Αν στασης, των Ευαγγελιστ ν και των Προφηταν κτων αρτυρο ν σχεδ ν αζικ κατασκευ σταχ σεων ιερ ν βιβλ ων. Ο Κουτελ κης 27 αναφ ρει συγκεκρι να να αση νιο κ λυ α σε «Απόστολο» του ναο της Κοι σεως Θεοτ κου Β τσας Ζαγορ ου, ε υπογραφ : «Ο τεχνίτης Σ. Π. Σεφεριάδης, Σ ύρνη ». Χρυσ στεφ νι για τον αρχιστρ τηγο Λεων δα Παρασκευ πουλο Το στεφ νι, που κατασκευ στηκε το 1920 στο εργαστ ριο της Σ ρνης, προσφ ρθηκε στον αρχιστρ τηγο του ελληνικο στρατο Λεων δα Παρασκευ πουλο 28 και σ ερα εκτ θεται στο Εθνικ Ιστορικ Μουσε ο (αρ. κατ. 5340). Για την ιστορ α της κατασκευ ς του χου ε αυτο σια τη γλαφυρ προφορικ δι γηση του Κοσ Παπ ζογλου: «Οι κάτοικοι της Σ ύρνης θέλησαν να φτιάξουν ένα χρυσό στεφάνι για να τι ήσουν τον Παρασκευόπουλο. Το έργο ανατέθηκε στον Σεραφεί Σεφεριάδη. Μη έχοντας ιδέες στο υαλό του, ο Σεραφεί πήγε στην Αθήνα για να δει ένα παρό οιο στεφάνι που είχαν χαρίσει στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πήρε αζί του ια ωραία, ευ εγέθη αγιογραφία του Αγ. Ελευθερίου και πήγε στο γραφείο του Βενιζέλου την η έρα που αυτός δεχόταν δη άρχους και επιτροπές. Συ πλήρωσε το όνο ά του στο σχετικό κατάλογο και δή λωσε Καισαρεύς. Ο Βενιζέλος είπε: Να περάσει ο Κεσα ρεύς! Ο Σεραφεί τον χαιρέτησε, του φίλησε το χέρι, του έδωσε την εικόνα και ζήτησε να δει το στεφάνι του. Αφού το είδε, πήγε στο ξενοδοχείο του και το σκιτσάρισε και όταν επέστρεψε στη Σ ύρνη, άρχισε το έργο». Εικονοστ σι στην Πολυκλινικ των Αθην ν. Ανατ θηκε στο εργαστ ριο το Ε ναι αν γλυφο, φτιαγ νο λο απ ασ ι. Ο Κουτελ κης 29 το περιγρ φει ως δεσποτικ θρ νο και ο Παπ ζογλου ως προσκυνητ ρι. Ο δε τερος ρος οι ζει πιο κοντ στην πραγ ατικ τητα, αφο δεν χει κ θισ α και ε ναι πολ ψηλ για να καθ σει κανε ς. Στο εικονοστ σι αναπαρ στανται σκην ς απ τον β ο και η κο ηση του αγ ου Γερ σι ου. 30 Στην κ τω αριστερ πλευρ παρουσι ζεται σκην ε θα α του αγ ου, στην κ τω δεξι ο γιος κηρ σσει και στην πρ σοψη εικον ζεται η κο ησ του. Υπ ρχει η επιγραφ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Π. ΣΕ ΦΕΡΙΑΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ι. ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗ 1938». Στο π νω ρος, στο κ ντρο και στο β θος, αν εσα σε κ ονες, η εικ να του αγ ου ντυ νη ε ασ ι, που απεικον ζονται και αφιερ ατα, εν στο πρ το επ πεδο δ ο κ ονες στηρ ζουν να τ ξο, ε δ ο αγγ λους να κρατο ν να στ α. Υπ ρχουν επ σης και οι επιγραφ ς «Σχεδίασ α Δ. Σ. Πελεκάση» και «Η Κοί ησις του Αγίου και θαυ ατουργού Γερασί ου». Για το ργο αυτ εργ στηκαν, σ φωνα ε την επιγραφ και τον Κουτελ κη, ο Σεραφε Σεφερι δης και ο Αντ νης Καρα ιχ λης. Σ φωνα ως ε τον Κοσ Παπ ζογλου, ο διος σκ λισε τα ρ σα του αγ ου και των κληρικ ν, εν συν βαλαν ο Μαρ νος και ο Γι ννης Παπ ζογλου. Τα πρ σωπα σκ λισε ο Θεοφ νης Τριανταφυλλ δης, «άριστος σκαλιστής από τη Λή νο». Ο Καρα ιχ λης εργ στηκε ελ χιστα, εν ο Σεφερι δης σχεδ ν καθ λου. 31 Εξαπτ ρυγα στον βυζαντιν ιερ πανεπιστη ιακ να της Παναγ ας Καπνικαρ ας των Αθην ν Τα εξαπτ ρυγα κατασκευ στηκαν στη δεκαετ α του Χρυσ σ υρν ικα βραχι λια Το εργαστ ριο κατασκε ασε πολλ σ υρν ικα βραχι λια τ σο στη Σ ρνη, σο και στην Αθ να, που αποδε χθηκαν δη οφιλ. Σ ερα να απ αυτ βρ σκεται στην κατοχ της Κωνσταντ νας Σεφερι δη. 33 Στα παραπ νω ε ναι δυνατ να προστεθο ν τα προϊ ντα που συ περα νεται τι παρ γαγαν: αργυρ ε δη για 8,

10 εκκλησιαστικ και οικιακ χρ ση, καθ ς και κοσ ατα για προσωπικ στολισ. Στο συ π ρασ α αυτ πορε να φτ σει κανε ς αν δει τις τρες που βρ θηκαν αν εσα στα εργαλε α και χρησι οποι θηκαν στην κατασκευ των αντικει νων, αν εσα στα οπο α βρ σκονται: τ ατα αποτελο ενα απ λεπτ ς εταλλικ ς πλ κες, παραλληλ γρα ες κο νες στο σχ α του αντικει νου που απεικον ζουν, τα οπο α κατασκευ ζονται ε δι φορους τρ πους και ε χρυσ, ασ ι λλα η πολ τι α ταλλα. Για τα αση νια τ ατα χουν χρησι οποιηθε αν γλυφες τρες. Π νω τους τοποθετο σαν τα φ λλα του αση ιο και ε π εση και ελαφρ χτυπ ατα καναν την αποτ πωση. Κατ πιν ε το καλ ι τ νιζαν τις λεπτο ρειες. 34 Αργ τερα, κατ τον 20 αι να, τα τ ατα κατασκευ ζονταν σχεδ ν αζικ απ εργαστ ρια ικρ ς επιχειρ σεις στα αστικ κ ντρα, ε την Αθ να να κατ χει ηγετικ θ ση στην παραγωγ και την αγορ. Τα τ ατα ταν ως επ το πλε στον πρεσαριστ σε τρες απ ορε χαλκο, ε αποτ λεσ α να χουν οια, στερε τυπη, τυποποιη νη ε φ νιση. 35 Τα τ ατα απεικον ζουν ανθρ πινες ορφ ς, λη του σ ατος, ιδιοκτησ ες και στιγ ς του β ου δι σου των συ β λων τους. Κ ποια χουν ειδικ τερους συ βολισ ο ς, πως το π ταλο για την τ χη, το κλειδ για το σπ τι, τα τια για το κακ τι κ.. Τη εγαλ τερη ποικιλ α παρουσι ζουν οι ανθρ πινες ορφ ς, που ε ναι εξιδανικευ νες και δεν απεικον ζουν υπαρκτ πρ σωπα. 36 Το εργαστ ριο Σεφερι δη ε χε 14 εσ γλυφες τρες για τ ατα: ολ σω η ανδρικ ορφ ε το χ ρι στην καρδι, ολ σω η γυναικε α ορφ, ολ σω ες παιδικ ς ορφ ς που κρατο ν λα π δες, ανδρικ ορφ σε προτο, γυναικε α ορφ σε προτο, χ ρι, π δι, τια (εικ. 13), φλεγ ενη καρδι, λογο, β δι (τα δ ο τελευτα α σε α τρα δ ο ψεων). 37 Έχουν π χος 15 χιλ., ψος χιλ. και κος χιλ. Ε ναι λες σκουριασ νες και χουν αν γκη απ καθαρισ, στε οι ορφ ς που απεικον ζουν να γ νουν πιο ευαν γνωστες σταχ σεις εκκλησιαστικ ν βιβλ ων. Το εργαστ ριο ε χε 24 εξ γλυφες τρες ε θ ατα τη Στα ρωση, την Αν σταση, τους τ σσερις Ευαγγελιστ ς και τ σσερις Προφητ νακτες. Πρ κειται για αντικε ενα ικρ ν διαστ σεων, 38 γεγον ς που επιτρ πει την υπ θεση τι τα συνδ αζαν ελε θερα εταξ τους και τα ε πλο τιζαν ενδεχο νως ε δι φορα ποικ λ ατα. Π νω τους τα ελ σ ατα του αση ιο παιρναν σχ α ε π εση κρο ση. 39 Ο εγ λος αριθ ς τους επιτρ πει την υπ θεση τι η κατασκευ αση νιων Εικ. 13. Μ τρα για τ α. σταχ σεων ιερ ν βιβλ ων ταν υπ θεση οργανω νη σε σχεδ ν αζικ επ πεδο. Υπ ρχουν και δ ο τρες εγ λων διαστ σεων, 40 οι οπο ες παρουσι ζουν η α τη Στα ρωση και τους τ σσερις Ευαγγελιστ ς, και η λλη την Αν σταση και τ σσερις Προφητ νακτες λες οι παραστ σεις τοποθετη νες σα σε ποικιλ να πλα σια δ ο κυκλικ ς αν γλυφες τρες, δια τρου 270 χιλ., που επιτρ πουν την υπ θεση τι προορ ζονταν για δ σκους ε ποικ λες χρ σεις στην εκκλησ α 41 τ λος, α αν γλυφη τρα ικρ ν διαστ σεων, 42 που εικον ζει την Παναγ α Βρεφοκρατο σα. Με τ τοιου ε δους τρες κατασκευ ζονταν επενδ σεις εικ νων, οι οπο ες συν θως αποτελο σαν ια ορφ αφιερ ατος, συν θεια που ξεκ νησε στη εσοβυζαντιν περ οδο και επιβι νει ακ η. 43 Για οικιακ χρ ση το εργαστ ριο κατασκε αζε ικρ και εγ λα κουτ λια, ε χυτ λαβ και σφυρ λατο το κο λο ρος, πως επιτρ πουν να συ περ νου ε α τρα για λαβ, να γουλο χι και οκτ ειδικ πονσ νια. 44 Κατασκε αζε επ σης κορν ζες, πως αρτυρε α αν γλυφη τρα ε φυτικ δι κοσ ο. Για προσωπικ στολισ κατασκε αζαν κοσ ατα απ πολ τι α ταλλα: σταυρο ς, βραχι λια σ υρν ικα και απ η ιπολ τι α υλικ, καρφ τσες απ αζικ παραγ ενες πλ κες πορσελ νης. Διπλ ατα συ ετοχ ς σε εκθ σεις Πρ κειται για διπλ ατα που απονε θηκαν στο εργαστ ριο για τη συ ετοχ του σε εκθ σεις και για την υψηλ ποι τητα των προϊ ντων του: 1. Χρυσ βραβε ο ε παινο για τα «αργυρά είδη» τους στη Διεθν Έκθεση Θεσσαλον κης το ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

11 Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α 2. Δ πλω α για τα «καλλιτεχνικά είδη Αση ουργίας» τους στη Διεθν Έκθεση Θεσσαλον κης το Δ πλω α και χρυσ ετ λλιο για το εργαστ ριο στη Διεθν Παγκ σ ια Έκθεση των Βρυξελλ ν το Δ πλω α και χρυσ βραβε ο για τα «αργυρά είδη» τους στη Διεθν Έκθεση Θεσσαλον κης το Τα διπλ ατα αποτελο ν ενδε ξεις του βαθ ο δρασ τηρι τητας της επιχε ρησης και της υψηλ ς ποι τητας των προϊ ντων της. Η Διεθν ς Έκθεση Θεσσαλον κης, λλωστε, ε χε την εποχ εκε νη τερ στια ση ασ α: οικονο ικ, κοινωνικ, ψυχαγωγικ, ακ η και επι ορφωτικ, δεδο νου τι στο πλα σι της παρουσι στηκαν στο ευρ κοιν ν ες εφευρ σεις. Φωτογραφ ες Οι περισσ τερες σωζ ενες φωτογραφ ες ε ναι επαγ γελ- ατικ ς. Παρουσι ζουν τους τεχν τες του εργαστηρ ου εν ρα εργασ ας. Οι πληροφορ ες που παρ χουν ε ναι πολυ ριθ ες: ο τρ πος ε τον οπο ο ταν οργανω νο το εργαστ ριο, τα εργαλε α στον αρχικ τους χ ρο, ο τρ πος χρ σης ορισ νων απ αυτ και ο τρ πος εκτ λεσης των διαφ ρων τεχνικ ν. Συγκινητικ ε ναι τι το θος του επαγγελ ατ α της εποχ ς εκφρ ζεται σα απ τις λεπτο ρειες της ε φ νισης (πουκ ισο ε γραβ τα, ψογη ποδι, γυαλισ να παπο τσια), το σοβαρ φος, την συχη καθαρ ατι. Υπ ρχουν ακ η και οικογενειακ ς φωτογραφ ες, τεκ ριο της εποχ ς τους εφ σον παρ χουν ποικ λες πληροφορ ες, αλλ και αφορ για νοσταλγ α και συγκ νηση. Όλα τα αντικε ενα του εργαστηρ ου φωτογραφ θηκαν, ετρ θηκαν, καταγρ φηκαν, καταλογογραφ θηκαν και αποθηκε τηκαν ψηφιακ. Οι εργασ ες ρχισαν τον Σεπτ βριο του 2008 και ολοκληρ θηκαν τον Μ ιο του Έγινε προσπ θεια να περιγραφο ν λες οι δραστηρι τητες του αργυροχρυσοχ ου στις οπο ες συ ετ χουν, προκειμ νου να εξακριβωθε η λειτουργ α του κ θε εργαλε ου, να διερευνηθο ν και να αναφερθο ν λα τα ον ατ τους, στε να ην περιοριστε η παρουσ αση στην καταγραφ και την περιγραφ τους. Η ελ τη τους δεν χει ολοκληρωθε ακ η. Αν και χρι στιγ ς δεν χουν εκτεθε στο κοιν, ε ναι ευχ ς ργο να συ βε κ τι τ τοιο. Π ρα απ τους επαγγελ ατ ες, που χουν ιδια τερο ενδιαφ ρον για τα συγκεκρι να εργαλε α, οι υπ λοιποι, και λιστα οι νε τεροι σως ρθουν, στω και ε τη φαντασ α τους, σε επαφ ε ναν κ σ ο διαφορετικ απ τον ση εριν, που τε νει να καταργ σει την κουλτο ρα του ξεχωριστο. Δρ Φωτειν Ν. Σιδερ Ιστορικ ς της Τ χνης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Ευ. Α. Ντ τση, Τα ισνάφιά ας τα βασιλε ένα: τα Γιάννινα των αστόρων και των καλφάδων (Αθ να 2006) Ε ναι γνωστ να αση νιο κ λυ α σε «Απόστολο», να χρυσ στεφ νι, το εικονοστ σι στον να του Αγ ου Γερασ ου στην Πολυκλινικ Αθην ν, τα Εξαπτ ρυγα στον ιερ να της Παναγ ας Καπνικαρ ας και να τουλ χιστον σ υρν ικο βραχι λι. Απ τις τρες που περιλα β νονται στο σ α των εργαλε ων, πορε να εξαχθε το συ π ρασ α τι κατασκε αζαν σε εγ λους αριθ ο ς τ ατα, καλ ατα ιερ ν βιβλ ων, κορν ζες και κουτ λια. 3. Οι σχετικ ς δη οσιε σεις χωρ ζονται σε δυο ο δες. Τα κε ενα της πρ της ο δας περιγρ φουν εν τις τεχνικ ς τις περισσ τερες φορ ς, ως, δεν αναφ ρουν καθ λου τα εργαλε α απλ ς τα κατονο ζουν. Ενδεικτικ πορο ν να αναφερθο ν: το ρθρο του Μ. Μπ τσαρη, Η ελληνικ αργυροχοΐα και το σαβ τι, Ζυγός 7 (1974) 93 η ονογραφ α του Ν. Συναδινο, Οι τεχν τες της Στε ν τσας, Λαογραφία (1979) 74-80, 88-89, 91 η ονογραφ α του Α. Δεληβορρι, Ελληνικά παραδοσιακά κοσ ή ατα (Αθ να 1980) 8-11 η ονο γραφ α της Μ. Λαδ -Μιν του, Κοσ ή ατα της ελλη νικής παραδοσιακής φορεσιάς 18ος 19ος αι.: Συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου, και συγκεκρι να το κεφ λαιο «Νεοελληνικ αργρυροχρυσοχοΐα: κοσ ατα της ελληνικ ς παραδοσιακ ς φορεσι ς 18ος-19ος αι.» (Αθ να 1995) το βιβλ ο της Γ. Καπλ νη, Νεοελληνική αργυρο χοΐα: από τις συλλογές του Μουσείου Λαϊκής Τέχνης (Αθ να 1997) τα κε ενα της Ε.-Μπ. Τσιγαρ δα, Το κ σ η α απ τη γεω ετρικ εποχ ως την ψι η αρχαι τητα (9ος αι. π.χ. - 4ος αι..χ.) και της Ε. Ρω α ου-καραστα τη, Το νεοελληνικ κ σ η α 17ος-19ος αι., στο: Το Ελληνικό Κόσ η α: 6000 χρόνια παράδοση (κατ λογος κθεσης, Villa 8,

12 Bianca, Θεσσαλον κη 1997) και αντ στοιχα. Οι δη οσιε σεις της πρ της ο δας σπ νια παραθ τουν φωτογραφ ες των εργαλε ων. Εξα ρεση αποτελο ν: η ονογραφ α του J. Ogden, Jewellery of the ancient world (London 1982) η ονογραφ α της Γ. Οικονο κη-παπαδοπο λου, Εκκλησιαστικά αργυρά (Αθ να 1980) 31-33, 38-39, 47 το κε ενο της Ε. Καπλ νη-κοκκ νη, Οι χρυσικο της Ν βεσκας, στο: Οι Χρυσικοί της Νέβεσκας (κατ λογος κθεσης, Βαφοπο λειο Πνευ ατικ Κ ντρο, Θεσσαλον κη 1995) 46, και το κε ενο της Γ. Οικονο κη-παπαδοπο λου, Οι τεχνικ ς της αργυροχρυσοχοΐας, στο: Τα πολύτι α της παράδοσης: κοσ ή ατα, στολίδια και φυλαχτά (κατ λογος κθεσης, Μουσε ο Βυζαντινο Πολιτισ ο, Θεσσαλον κη 2006) Ξεχωριστ αναφορ, ωστ σο, θα πρ πει να γ νει στο βιβλ ο της Ευ. Ντ τση, δι τι στο περ αση οτεχν ας κεφ λαιο δη οσιε ει να χειρ γραφο ε τ τλο «Εργαλε α» του Αλ ξανδρου Τζου κα, χρυσικο και πρ του δ σκαλου της τ χνης στη Σχολ Αση ουργ ας του Ορφανοτροφε ου Γεωργ ου Στα ρου των Ιωανν νων. Πρ κειται για τις πρ τες τρεις σελ δες ση ει σεων για αθ ατα. Το κε ενο υπ σχεται απ τη φ ση του να δ σει λες τις πληροφορ ες, ε ναι ως δυστυχ ς κολοβ και αχρονολ γητο (Ντ τση [ση. 1] ). Τη δε τερη ο δα αποτελε ια πληθ ρα τεχνικ ν εγχειριδ ων που απευθ νονται κυρ ως στους τεχν τες των πολ τι ων ετ λλων και περιγρ φουν ε λεπτο ερ κε ενα και σαφε ς φωτογραφ ες τις τεχνικ ς, αλλ και τα απαρα τητα εργαλε α. Ορισ να χουν εταφραστε και στα ελληνικ. Απ τα παλαι τερα, το βιβλ ο του Oppi Untracht, Metal techniques for craftsmen (New York 1968). Απ τα πλ ον πρ σφατα ελληνικ βιβλ α ε ναι αυτ της Αγγ. Βλ χου, Η τεχνική του εικαστικού κοσ ή ατος και τα υστικά της (Αθ να 2008). Δ ο ση αντικ βιβλ α ε ναι του Α. Πουλκο ρα, Η τέχνη της χρυσοχοΐας (Αθ να χ.χρ.) και του Ν. Ξανθ πουλου, Η τέχνη του σ άλτου (Θεσσαλον κη 2007). Η ση ασ α και η ιδιαιτερ τητα και των δ ο βρ σκονται στην πρ θεση των συγγραφ ων τους να διασ σουν πατροπαρ δοτες τεχνικ ς που η ση εριν αζικ παραγωγ τε νει να λησ ον σει. 4. Ogden (ση. 3) 18-19, 20, 23, Στο ση ε ο αυτ θερ ς ευχαριστ ες οφε λω να εκφρ σω στο ΙΙΕΚ Αργυροχρυσοχοΐας MOKUME για τη φιλοξεν α στα εργαστ ρια και τη βιβλιοθ κη του, καθ ς και στους καθηγητ ς του Χρ στο Δη ητρακ πουλο, Νικ λαο Ξανθ πουλο και Περικλ Σταυρ δη. 6. Σ φωνα ε την προφορικ αρτυρ α του Κοσ Παπ ζογλου. 7. Σ φωνα ε την προφορικ αρτυρ α του, στις 4 Ιουλ ου 1922 ο Κοσ ς Παπ ζογλου επισκ φθηκε, ε τον πατ ρα του Αριστε δη και τον θε ο του Σεραφε, τον μητροπολ τη ε αφορ την επιδι ρθωση της ποι αντορικ ς του ρ βδου, για να ζητ σουν τη συ βουλ του σχετικ ε το αν ταν σκ πι ο να φ γουν α σως απ τη Σ ρνη. Ο νεαρ ς Κοσ ς επ ενε να εγκαταλε ψουν την π λη και ο μητροπολ της βρ κε σωστ την ποψ του, τον υποστ ριξε στους πρεσβ τερους συγγενε ς και του χ ρισε ια Β βλο. 8. Για τον ορισ της λ ξης: Λεξικό της Κοινής Νεοελλη νικής (1999) 524 λ. εργαλε ο (Αριστοτ λειο Πανεπιστ ιο Θεσσαλον κης, Ινστιτο το Νεοελληνικ ν Σπουδ ν) D. Nessi, Η κθεση, στο: Εργαλεία των τεχνών η τέχνη των εργαλείων (κατ λογος κθεσης, Μουσε ο Μπεν κη, Αθ να 2005) 25, 27 L. Nessi, Συλλογ Luigi Nessi: ια ε πειρ α που ξεπερν την απλ συλλογ,.π., 19 και Ντ τση (ση. 1) D. Nessi F. Nessi-Γιαζιτζ γλου, Το εργαλε ο σε κ θε του κφανση: γοητε α και ποικιλ α, στο: Εργαλεία των τεχνών,.π., L. Nessi (ση. 8) Nessi Nessi-Γιαζιτζ γλου (ση. 9) D. Nessi F. Nessi-Γιαζιτζ γλου, Το εργαλε ο ως τος της Αρι δνης: να συναρπαστικ ξετ λιγ α της ιστορ ας, στο: Εργαλεία των τεχνών (ση. 8) Ντ τση (ση. 1) Πουλκο ρας (ση. 3) Σε αυτ το σ α αντικει νων τα 307 ε ναι χρι στιγ ς αδι γνωστα (21,6%). Το ποσοστ π φτει στο 4,22%, δι τι απ τα αδι γνωστα αντικε ενα χου ε 230 οια αντικε ενα και λλα 19 επ σης οια. 16. Συναδιν ς (ση. 3) 87, S. Handaka, Re-evaluating tamata: the Mikes Paidousis Collection of votive offerings, Μουσείο Μπενάκη 2 (2002) Nessi Nessi-Γιαζιτζ γλου (ση. 9) Συναδιν ς (ση. 3) 72 Ogden (ση. 3) Πουλκο ρας (ση. 3) Την πληροφορ α επιβεβα ωσε ο Παναγι της Βαρουξ ς, τεχν της του Ηλ α Λαλαο νη επ τριακονταετ α τουλ χιστον. 22. Φ. Σιδερ, Συ βολή στη ελέτη του σύγχρονου ελ ληνικού κοσ ή ατος (αδη. διδ. διατριβ, Αριστοτ λειο Πανεπιστ ιο Θεσσαλον κης, Θεσσαλον κη 2006) 189, Ενδεικτικ πορο ν να αναφερθο ν οι εξ ς ιστοσελ δες: «Chasing and Repoussé» Copyright Brynmorgen Press 2001 στο: repousse.htm (ανακτ θηκε στις 25 Μαΐου 2009) Valentin Yorkov 2003 «Ornamental chasing and repoussé» στο: (ανακτ θηκε στις 25 Μαΐου 2009) Steven O. Smith 2005 «The Art of Tool Making» αρχικ κδοση απ Stefan s Florilegium Archive, στο: (ανακτ θηκε στις 25 Μαΐου 2009). 24. Ντ τση (ση. 1) Συναδιν ς (ση. 3) 88 Handaka (ση. 17) 150 Ντ τση (ση. 1) Συναδιν ς (ση. 3) 88 Ντ τση (ση. 1) 127. Στο βι- 190 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

13 Εργαστ ριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφε Π. Σεφερι δη & Αντων ου Ι. Καρα ιχ λη: τα εργαλε α βλ ο της Ντ τση ενδιαφ ρουσες ε ναι οι παρατηρ σεις πως: «Κάθε καλοστεκού ενο νοικοκυριό που ήθελε να σέβεται τον εαυτό του έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον οκτώ ε δέκα οκάδες δουλε ένο ασή ι» και πως «Για τα εσαία και ικρο εσαία νοι κοκυριά της πόλης ήταν θέ α τι ής να διαθέτουν τουλάχιστον αση ένια κουταλοπήρουνα του γλυκού» (.π., 126). 27. Χ. Κουτελ κης, Έλληνες αργυροχρυσοχόοι και ξυλο γλύπτες (Αθ να 1996) Το στεφ νι προσφ ρθηκε στις 16 Νοε βρ ου 1920 απ τα δυο αν τατα κοινοτικ συ βο λια της π λης δι τoυ μητροπολ τη Χρυσοστ ου. Αποτελε ται απ φ λλα δ φνης, σε καθ να απ τα οπο α αναγρ φεται το νο α ας ελληνικ ς π λης της Μικρ ς Ασ ας, την οπο α κατ λαβε ο ελληνικ ς στρατ ς. Πηγ : Εθνικ Ιστορικ Μουσε ο /www.nhmuseum.gr/details2.php?lang=1&wh=1&the1id=1& the2id=7&the3id=32&the4id=71&theid=71&open1=1&open 2=7&open3=32&thepid=176&page=2 (ανακτ θηκε στις 24 Απριλ ου 2009). 29. Κουτελ κης (ση. 27) , Ο παραγγελιοδ της ταν ο καθηγητ ς Αλιβιζ τος απ την Κεφαλονι και φα νεται φυσικ να αφιερ σει τον να στον πολιο χο γιο του νησιο της καταγωγ ς του. 31. Κουτελ κης (ση. 27) και 206, φωτογραφικ υλικ της εποχ ς και εταγεν στερο ηχητικ υλικ. 32. Την πληροφορ α οφε λω στην προφορικ αρτυρ α του κ. Σεφερι δη και της κ. Κ τε Συνοδινο. 33. Την πληροφορ α οφε λω στον Νικ λαο Σεφερι δη. 34. Συναδιν ς (ση. 3) 91 Οικονο κη-παπαδοπο λου (ση. 3) Συναδιν ς (ση. 3) 44 Handaka (ση. 17) Σ. Χανδακ, Τα τ ατα ως αντικε ενο ελ της, στο: Σ. Χανδακ (επι.), Λατρείας Τά ατα (Αθ να 2006) Για λεπτο ρειες σχετικ ς ε την εικονογραφ α των τα των, βλ. Handaka (ση. 17) Ύψος: χιλ., κος: χιλ. και π χος: 7-14 χιλ. 39. Την αρχα α αυτ τεχνικ περιγρ φει ο Ogden (ση. 3) x 330 χιλ. 41. Οικονο κη-παπαδοπο λου (ση. 3) x 93 χιλ. 43. Οικονο κη-παπαδοπο λου (ση. 3) Περιγραφ της τεχνικ ς στο Συναδιν ς (ση. 3) Το πλ ρες κε ενο ε ναι: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΔΙΠΛΩΜΑ / Απονέ εται εις τους Σερ. Π. Σε φεριάδην & Αντ. Ι. Καρα ιχάλην Αθήναι / Χρυσούν Βραβείον ετ Επαίνου Διά τα παρ αυτών εκτεθέντα διάφορα αργυρά είδη /Εν Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 1933 / Σεπτε βρίου». 46. Το πλ ρες κε ενο ε ναι: «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣ ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΔΙΠΛΩΜΑ / Απονέ εται εις τους Σεραφεί Π. Σεφεριάδην & Αντώνιον Ι. Καρα ιχάλην Αθήναι / ΜΕΓΑ ΒΡΑΒΕΙΟΝ Διά τα παρ αυτών εκτεθέντα καλλιτεχνικά είδη Αση ουργίας / 1934, 9 30 Σεπτε βρίου». 47. Το πλ ρες κε ενο ε ναι: «Bruxelles Exposition Uni verselle Et Internationale / 1935 / Burssel Algemeene Wereld Tentoonstelling / Groupe XXI Classe 125 Grece / Diplôme De Medaille d Or / Décerné à l Orfevrerie S. Seferiades Et A. Karamichali Athènes». 48. Το πλ ρες κε ενο ε ναι: «XII ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / 5 26 Σεπτε βρίου 1937 / ΔΙΠΛΩΜΑ / Απονέ εται εις τους Σ.Π. Σεφεριάδην κ Α. Ι. Καρα ιχάλην Αθή ναι / Χρυσούν Βραβείον Διά τα παρ αυτών εκτεθέντα αργυρά είδη». FOTINI N. SIDERA Serapheim P. Seferiades & Antonios I. Karamihalis Gold- and Silversmith s Workshop: Tools Towards the end of the nineteenth century the goldsmiths Serapheim P. Seferiades and Antonios I. Karamihalis joined forces and established a workshop in Smyrna for gold- and silversmithing. In 1922 they fled to Athens, where they continued their trade. The Athens workshop was active up to In 2002 Serapheim s sons, Evripidis and Kyriakos Seferiades donated all the tools and other workshop items to the Benaki Museum, along with photographs and the certificates brought back from international exhibitions at which the workshop had showed. At present the Benaki Museum has no other gold- or silver-working tools in its collection. However, the number and the range of tools from the Seferiades workshop enables us to see the developments in their design and form over the years, the differences between hand-made and factory-made tools and to give a full picture of a gold- and silversmith s workshop in the first half of the twentieth century. There are 1,420 objects from the Seferiades workshop 8,

14 altogether. Of these 964 are gold- or silver-working tools, 7 tools for other trades and 69 general-purpose tools which can be used for many trades. The remaining 380 objects are not tools. Among them are three hand-operated machines (three crank-operated rolling mills for making wire and two cylindrical rolls for producing wire and sheet metal, one electric polisher and two furnaces). Of these some are in excellent condition and could be used at any minute, others need cleaning or some further action to preserve them. For the most part the tools are made of iron, wood or a mixture of these materials. Bronze and steel are also used and there are even some rare or odd materials. They vary a good deal in size, ranging from a few metres to just a few centimetres. Yet in every case they were designed and constructed with a view to aiding the human hand. Their dimensions also depend on the size of the end product. For silverware it is often necessary to use the same tools as for jewellery, but on a larger scale. The tools are all products of the twentieth century. Only two or three raise questions on account of their elaborate decoration. Perhaps they were bought second hand or were saved when the workshop decamped. They may even have been crafted with special care by the artisans themselves, modifying older pieces. The workshop s main activity was the production of small and large objects in gold and silver and the recycling of these metals. They produced products for religious and secular use. The best known are the iconostasis in the Athens Polyclinic (1938), the flabella, or liturgical fans, for the University church in Athens, the Byzantine Panayia Kapnikarea, Smyrniot gold bangles as well as a binding for a Holy Bible in the Church of the Dormition of the Virgin in Vitsa, in the Zagori (1912) and a gold crown for Leonidas Paraskevopoulos, Commander in Chief of Greek forces in Smyrna (1920). They also produced items for ecclesiastical and domestic use, such as jewellery for personal decoration. This can be concluded from looking at the moulds, which were found among the tools and which had been used to make tamata (votive offerings in the form of metal plaques), bindings for religious books, patens, revetments for icons, jewellery, frames and spoons. The objects from the workshop have been photographed, measured, recorded, catalogued and stored digitally. An attempt has been made to describe all those aspects of the goldsmith s work in which they played a part, in order to ascertain the function of each tool, to investigate and give all their names, so that the presentation is not confined to a simple record and description of them. Though they have not yet been exhibited to the public, it is to be hoped that some sort of display can be organized. In addition to members of the trade, who have a special interest in these tools, it would allow the rest of us, and in particular young people, to come into contact, albeit in imagination, with another world, quite unlike the modern world which is tending to do away with the culture of excellence. 192 ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

Σιδερά (2008). Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφείμ Π. Σεφεριάδη & Αντωνίου Ι. Καραμιχάλη: τα εργαλεία. Μουσείο Μπενάκη, 8,.

Σιδερά (2008). Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφείμ Π. Σεφεριάδη & Αντωνίου Ι. Καραμιχάλη: τα εργαλεία. Μουσείο Μπενάκη, 8,. Μουσείο Μπενάκη Τομ. 8, 2008 Εργαστήριο Αργυροχρυσοχοΐας Σεραφείμ Π. Σεφεριάδη & Αντωνίου Ι. Καραμιχάλη: τα εργαλεία Σιδερά Φωτεινή 10.12681/benaki.42 Copyright 2008 To cite this article: Σιδερά (2008).

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΑΣΚΗΣΗ, ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...6 1. Ά σκη ση και ψυ χική υ γεί α Ει σα γω γή...9 Η ψυ χο λο γί α της ά σκη σης...11

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Πρό λο γος...13 ΜΕ ΡΟΣ Ι: Υ ΠΑΙ ΘΡΙΑ Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ Ει σα γω γή 1 ου Μέ ρους...16 1 ο Κε φά λαιο: Ε ΛΕΥ ΘΕ ΡΟΣ ΧΡΟ ΝΟΣ & Α ΝΑ ΨΥ ΧΗ 1.1 Οι έν νοιες του ε λεύ θε ρου χρό νου και της ανα ψυ χής...17

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ

Πρι τ αρακτηρ οτικ λαπλ ουοτηματα μικρ ετ εξεργατ δ π υ τ ι ε α τ Τ εγνα α α ετ κ λε τ υργικ ο τημα Η οτ ρ α τ υ αρ Γ ζε τ τη Φ λα δ α απ τ α φ ιτητ τ υ Πα ετ τημ υ τ υ λ νκ ξεκ νη ε αν μ α τ ρ τ Θε α να δημ υργηθε ακαλ τερ Ενα τ υ αμτ ρε ααντατ κρ ετα καλ τερα

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση

Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Κόστος Λειτουργίας AdvanTex: Ανάλυση και Συγκριτική Αξιολόγηση Εισαγωγή Η επι λο γή ενό ς co m p a ct συ στή µ α το ς β ι ολο γι κο ύ κα θ α ρι σµ ο ύ θ α πρέπει να πραγµ α τοπο ι είτα ι β ά σει τη ς α

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικός Προπονητής

Αποτελεσματικός Προπονητής ÐÝñêïò Ι. ÓôÝ öá íïò & Χριστόπουλος Β. Γιάννης Αποτελεσματικός Προπονητής Ένας οδηγός για προπονητές όλων των ομαδικών αθλημάτων Θεσσαλονίκη 2011 Ðå ñéå ü ìå íá Ðñü ëï ãïò...6 Åé óá ãù ãþ...11 Êå öü ëáéï

Διαβάστε περισσότερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα

Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Αυτοοργανωμε να οικοσυστη ματα επιχειρηματικο τητας: Πα θος, δημιουργι α και αισιοδοξι α στην Ελλα δα του ση μερα Ιο νιο Πανεπιστη μιο, Κε ρκυρα 17-5-2012 Παύλος Σταμπουλι δης, Με λος ΔΣ Hellenic Startup

Διαβάστε περισσότερα

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11

Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 Πρα κτι κών µη χα νι κών Δ ηµοσίου, ΝΠΔ Δ & OΤΑ O36R11 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ O.Τ.Α. Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 1. H 15/1981

Διαβάστε περισσότερα

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ.

Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει μέ νου. Friedrich Schelling. σελ. 13. σελ. 17. σελ. σελ. 13 σελ. 17 σελ. 21 σελ. 49 σελ. 79 σελ. 185 σελ. 263 σελ. 323 σελ. 393 σελ. 453 σελ. 483 σελ. 509 σελ. 517 Ό λοι οι κα νό νες πε ρί με λέ της συ νο ψί ζο νται στον ε ξής έ να: Μά θε, μό νο προκει

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ

L 77/4 EL Το βασικ πεδ ο τη ρευνα αποτελε ται απ τα µ λη των ιδιωτικ ν νοικοκυρι ν που κατοικο ν στην οικονοµικ επικρ τεια κ θε κρ του µ L 77/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 577/98 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 9η Μαρτ ου 1998 για τη διεν ργεια δειγµατοληπτικ ρευνα εργατικο δυναµικο στην Κοιν τητα ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντα υπ ψη: τη συνθ κη

Διαβάστε περισσότερα

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια

ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ε πι λο γές & σχέ σεις στην οι κο γέ νεια ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπτγος ε.α Άρης Διαμαντόπουλος, Διδάκτορας Φιλοσοφίας - Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Α ξί α Οι κο γέ νειας Ό,τι εί ναι το κύτ τα ρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11

ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ. Εισαγωγή... 11 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική Βιομηχανία...15 1.1 Εισαγωγή...15 1.2 Ορισμός του Όρου Βιομηχανία...16 1.3 Ένα Μοντέλο Περιγραφής της Αθλητικής Βιομηχανίας...17 1.3.1 Τμήμα Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ

ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ. 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΝΗΜΕΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ ΝΟΕΜ ΒΡΙΟΣ 333 π.χ. Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣ ΣΟΥ Στην πε διά δα της Ισ σού, τον Νο έμ βριο του έτους 333 π.χ., έ λα βε χώ ρα μία από τις ση μα ντι κό τε ρες μά χες του έν δο ξου Έλληνα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 9η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 183 / 198 Ταιρια σματα (Matchings) Ταίριασμα: Ένα

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29

1 ο Κεφά λαιο. Πώς λειτουργεί η σπονδυλική στήλη;...29 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Οδηγός χρησιμοποίησης του βιβλίου και των τριών ψηφιακών δίσκων (DVD)...11 Σκο πός του βι βλί ου και των 3 ψηφιακών δί σκων...15 Λί γα λό για α πό το Σχο λι κό Σύμ βου λο Φυ σι κής Α γω γής...17

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ

Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΖΩΗΣ» ΣΤΡΑΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Επιβλέπων Καθηγητής: ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Φορέας υλοποίησης: Φ.Μ.Ε. ΑΛΦΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ, ΜΑΪΟΣ 2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ

ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ ΕΙΣΑΓ ΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΡ. ΑΥ ΙΚΟΣ Ο τόμος συνιστ μια απόπειρα διεπιστημονικ ς διερεύνησης της συμβολ ς του λαϊκού πολιτισμού στην κατασκευ πραγματικ ν συμβολικ ν ορ ων αν μεσα στις εθνοτικ ς ομ δες που συνυπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ)

ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) ΔΙΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΛΕΙV Πα να γιώ της Πα σπά της Mα θη τής Γυ μνα σί ου α ντι δρού σε στις ι τα λι κές διατα γές και α πα γο ρεύ σεις. Σε μια ε πέ τειο της 25 ης Μαρ τί ου

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής

Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, PhD Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής β βελτιωμένη έκδοση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2011 ΠΕΡΙEΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 11 ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1.0 Η Αθλητική

Διαβάστε περισσότερα

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων

Μ ε τ έ ω ρ α. τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Μ ε τ έ ω ρ α τό πος συ νά ντη σης θε ού & αν θρώ πων Τα Με τέ ω ρα, το ση μα ντι κό τε ρο μνημεια κό σύ νο λο του Θεσ σα λι κού κά μπου, βρίσκο νται α νά με σα στην ο ρο σει ρά της Πίν δου και στα Α ντι

Διαβάστε περισσότερα

Πρός τούς ἀδελφούς μου

Πρός τούς ἀδελφούς μου Πρός τούς ἀδελφούς μου Συμεων μητροπολιτου νεασ ΣμυρνηΣ Πρός τούς ἀδελφούς μου EOρτια ΠοιμαντικA μηνyματα Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Ἐκδόσεις κολοκοτρώνη 49, Ἀθήνα 105 60 τηλ.: 210 3226343

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα)

Στρα τιω τι κή. Ορ χή στρα Πνευ στών. (Μπά ντα) Στρα τιω τι κή Ορ χή στρα Πνευ στών (Μπά ντα) KΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγός (ΜΣ) Κων στα ντί νος Κε ρε ζί δης Πώς γεν νή θη κε η μπά ντα Τον χει ρι σμό των πνευ στών ορ γά νων τον συ να ντού με στην ι στο

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ

H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ H ΕΝ ΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΡΗ ΣΚΕΙΑΣ ΚΑ ΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡ ΧΑΙΟΥΣ ΕΛ ΛΗ ΝΕΣ Ο Ό μη ρος και ο Η σί ο δος έ χουν δη μιουρ γή σει κα τά τον Η ρό δο το 1, τους ελ λη νι κούς θε ούς. Ο Ό μη ρος στη θε ο γο νί α του έ χει ιε ραρ

Διαβάστε περισσότερα

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς

Χη μι κός Πό λε μος. Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς Χη μι κός Πό λε μος Μία ι στο ρι κή α να δρο μή στο πό τε, που και πως άρ χι σε για πρώ τη φο ρά η χρή ση χη μι κών ου σιών για πο λε μι κούς σκοπούς ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Σμχος ε.α. Η λί ας Σβάρ νας Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς

Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κ Ε ΦΑ ΛΑΙΟ 1 Μάνατζμεντ και Μάνατζερς Κά θε μέ ρα ε πι σκε πτό μα στε διά φο ρους ορ γα νισμούς με γά λους ή μι κρούς και ερ χό μα στε σε επα φή με τους υ παλ λή λους και τους μά να τζερ ς. Α νά λο γα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 8η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 168 / 182 Χρωματισμοι Γραφημα των Χρωματισμο ς Κορυφω

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ

ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ. του, εί ναι ση μα ντι κό να ει πω θούν εν συ ντομί α με ρι κά στοι χεί α για το πο λι τι σμι κό πε ριβάλ ΘΑ ΛΗΣ Ο ΜΙ ΛΗ ΣΙΟΣ ΟΙ ΒΑ ΣΙ ΚΕΣ ΑΡ ΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙ ΛΟ ΣΟ ΦΙΑΣ ΤΟΥ, Ο ΡΟ ΛΟΣ ΤΟΥ Α ΡΙ ΣΤΟ- ΤΕ ΛΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΔΟ ΣΗ ΤΩΝ ΘΕ ΣΕ ΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ Η Υ ΠΟ ΔΟ ΧΗ ΤΩΝ ΦΙ- ΛΟ ΣΟ ΦΙ ΚΩΝ ΤΟΥ ΘΕ ΣΕ- ΩΝ ΣΤΗΝ Ε ΠΟ ΧΗ ΤΟΥ ΚΙΚΕ ΡΩ ΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 7η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 143 / 167 Hamiltonian γραφη ματα κύκλος Hamilton:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix

Πρόλογος στην ελληνικ κδοση... xvii. Πρόλογος... xix ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος στην ελληνικ κδοση................................. xvii Πρόλογος................................................... xix M ρος Πρ το Π Σ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ

Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ Η ΠΑΙ ΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΓΑ ΛΟΥ Α ΛΕ ΞΑΝ ΔΡΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Γε ώρ γιος Βα σι λεί ου Ο Μέ γας Α λέ ξαν δρος, ο τέ λειος αυ τός εκ πρό σω πος του με γα λείου του ελ λη νι κού κό σμου, εί ναι α σφα λώς μί

Διαβάστε περισσότερα

2006 (20/5/06 31/12/06)

2006 (20/5/06 31/12/06) ΤΣΙΜΕΝΤΑ Χ ΑΛ Κ Ι Ο Σ ΙΕΘ ΝΗ Σ Α.Ε. ΥΠΟ Ε Κ Κ Α Θ Α Ρ Ι Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑ Τ Α ΣΤ Α ΣΕΙΣ ΜΕΤ Α ΣΧ Η ΜΑ Τ ΙΣΜΟΥ ΣΥ ΜΦ Ω ΝΑ ΜΕ Τ Α ΙΕΘ ΝΗ Π Ρ ΟΤ Υ Π Α Χ Ρ Η ΜΑ Τ ΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σ Π Λ Η Ρ ΟΦ ΟΡ Η ΣΗ Σ Γ ΙΑ Τ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά

Πρώϊος Μιλτιάδης. Αθαναηλίδης Γιάννης. Ηθική στα Σπορ. Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά Πρώϊος Μιλτιάδης Αθαναηλίδης Γιάννης Ηθική στα Σπορ Θεωρία και οδηγίες για ηθική συμπεριφορά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2004 1 ΗΘΙΚΗ ΣΤΑ ΣΠΟΡ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΗΘΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ : Εκδόσεις Χριστοδουλίδη Α. & Π.

Διαβάστε περισσότερα

J. M GIL-ROBLES G. BROWN

J. M GIL-ROBLES G. BROWN L 166/51 Ο ΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 19η Μα ου 1998 περ των αγωγ ν παραλε ψεω στον τοµ α τη προστασ α των συµφερ ντων των καταναλωτ ν ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Ανακύκλωση ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΙ Ιωάννης Καραγιαννίδης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση Γε νι κά για την α να κύκλω ση: Ο ρι σμός Έ να α πό τα ση μα ντι κό τε ρα και διαρκώς οξυ νό με να προ βλή μα τα που

Διαβάστε περισσότερα

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε

24 Πλημμυρισμένα. 41 Γίνε Anderson s Ltd Εφαρμογές Υψηλής Τεχνολογίας - Εκδόσεις : Γ Σεπτεμβρίου 103 Αθήνα 10434 Τ: 210-88 21 109 F: 210-88 21 718 W: www.odp.gr E: web@odp.gr 42 Γρήγορο Εγχειρίδιο για τον Διαχειριστή 24 Πλημμυρισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς.

Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4ο Ε Α α ο σίο Α' ίο 4-2015 ρε νη ική ρ ασία Θέ α: ωσ ή ια ροφή και άσκηση ια ο ς εφήβο ς. 4η Ο ά α 1ο Τ τ ά η ο Y ο ώτη α: ι ές α ές άσ ησης ια ο ς φήβο ς. Γενικές αρχές άσκησης: Εί η Άσ ησης Ια ι ός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής

Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ. της ζω ής Η Ο ΜΑ ΔΙ ΚΗ ΨΥ ΧΗ η αν θο δέ σµη της ζω ής ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α. Ά ρης Δια μα ντό που λος, Διδάκτωρ Φιλοσοφίας-Ψυχολόγος ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΙ ΚΕΣ ΕΝ ΝΟΙΕΣ Ό πως υ πάρ χει

Διαβάστε περισσότερα

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1).

340 τη 11. 12. 1997, σ. 1). L 7/23 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 14η εκεµβρ ου 1998 για τη θ σπιση πολυετο προγρ µµατο για την προ θηση τη διεθνο συνεργασ α στον τοµ α τη εν ργεια (1998-2002) (1999/23/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος

Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση: Ευθύµης Δηµουλάς Διορθώσεις: Νέστορας Χούνος ...... Το περιβόλι της Γης «Το περιβόλι της Γης» πρωτοκυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Άγκυρα στη σειρά Σύγχρονη Λογοτεχνία για Νέους Έλληνες Συγγραφείς, με τον τίτλο «Εδώ πλανήτης Γη» Μακέτα εξωφύλλου - Σελιδοποίηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ ΚΛΙ ΜΑ ΚΩ ΣΗ ΤΩΝ ΒΗ ΜΑ ΤΩΝ ΓΙΑ Ε ΠΙ ΤΥ ΧΙΑ ΣΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 12 Το γε γο νός ό τι δια βά ζεις αυ τό το βι βλί ο ση μαί νει ό τι έ χεις μολυν θεί α πό έ να μι κρόβιο το μι κρό βιο του πο δο σφαί ρου και σίγου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΡΙΜΙΝΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ Την Κυ ρια κή 23 Σε πτεμ βρί ου 2007, πραγ μα το ποι ή θη κε, στον χώ ρο του Ελλη νικού Στρα τιω τικού Κοι μη τηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ.

Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. Η Ι ΣΤΟ ΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛ. Υ.Κ. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΛ.ΔΥ.Κ. Το Φε βρουά ριο του 1959, υ πε γρά φη σαν στο Λον δί νο και Ζυ ρί χη οι συμ φω νί ες, με τα ξύ Η νω μέ νου Βα σι λεί ου - Ελλά δας - Τουρ κί ας - Ελ λη νο κυ

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100

R t. H t n t Σi = l. MRi n t 100 30. 12. 98 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 356/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2818/98 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ τη 1η εκεµβρ ου

Διαβάστε περισσότερα

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09

των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 των Φορ το εκ φορ τω τών πρα κτο ρεί ων µε τα φο ρών ό λης της χώρας O46R09 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΦOΡ ΤO ΕΚ ΦOΡ ΤΩΩ ΤΩΩΝ ΠΡΑ ΚΤO ΡΕΙ ΩΩΝ ΜΕ ΤΑ ΦO ΡΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. Ἦχος. ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α. αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι Ἦχος Κα λην ε σπε ρα αν αρ χον τες α α α αν ει αν ει ναι ο ρι σµο ος σας Χρι στου την θει α αν γεν νη σην να α α α πω να πω σταρ χον τι κο ο σας Χρι στος γεν να ται αι ση µε ρον ε ε ε εν Βη εν Βη θλε εµ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 10η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 05 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 0η Δια λεξη Φεβρουα ριος 05 99 / 0 Χρωματισμο ς Ακμω ν k-χρωματισμός ακμών: Η ανα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ

ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ ΕΙ ΣΑ ΓΩ ΓΗ ΣΤΙΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ CIMIC CIMIC CIMIC ΚΕΙΜΕΝΟ: Υπλγος (ΜΧ) Ευ ρι πί δης Κ. Χα νιάς ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση CIMIC εί ναι τα αρ χι κά των λέ ξε ων Civil Military Co-operation

Διαβάστε περισσότερα

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10

Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 Χει ρι στών Μη χα νη µά των Λα το µεί ων Μαρµάρου, Πέτρας & Χώ µα τος ό λης της χώρας O53R10& O54R10 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ ΧΕΙ ΡΙ ΣΤΩΩΝ ΕΚ ΣΚΑ ΠΤΙ ΚΩΩΝ, Α ΝY

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Α Ε κα το ντα ε τής ε πέτειος α πό την ε πί ση μη έναρ ξη της έ νο πλης φάσης του Μα κε δο νι κού Α γώνα στο Βέρ μιο ό ρος και στην ε παρ χία Βεροίας (1905-2005) (Η Συμ βο λή Των Κα τοίκων της Πε ριο χής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριes και μεθοδοι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2003 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ θεωριες και μεθοδοι ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ

ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙΟ Ε ΞΑΙΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΚΕΙ ΜΕ ΝΟ-ΦΩ ΤΟΓΡΑ ΦΙΕΣ: Υ πτγος ε.α. Ορ θό δο ξος Ζω τιά δης ΚΑ ΘΙΕ ΡΩ ΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑΛ ΛΙ ΟΥ Ε ΞΑΙ ΡΕ ΤΩΝ ΠΡΑ ΞΕ ΩΝ ΩΣ ΠΟ ΛΕ ΜΙ ΚΗΣ Η ΘΙ ΚΗΣ Α ΜΟΙ ΒΗΣ Το Με τάλ λιο Ε ξαι

Διαβάστε περισσότερα

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον

K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ Α Τ Α Ν Υ Κ Τ Ι Κ Α ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ Ἦχος νη 1. 2.. 4. 5. K υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ υ ρι ε ε λε ε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον Ε ις πολ λα ε τη Δεσ πο τα Υ περ Α γι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...4 Πεζικό...9 Τεθωρακισμένα...11 Πυροβολικό...12 Μηχανικό...13 Διαβιβάσεις...14 Ειδικές Δυνάμεις...15 Στρατονομία...16

Διαβάστε περισσότερα

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007

Σ Τ ΡΑΤ Ι ΩΤ Ι Κ Η Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η ΝΟΕ. - ΔΕΚ. 2007 «Το πα ρόν κεί με νο α πο τε λεί προσω πι κό ντο κου μέ ντο για τη Μά χη του Δυ σπη λαί ου, βα σι σμέ νο σε αυ τού σιες μαρτυ ρί ες και οι κο γε νεια κά κει μή λια ε νός εκ των πρω τα γω νι στών της μά

Διαβάστε περισσότερα

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ JUS IN BELLO: Η Ε ΞΕ ΛΙ ΞΗ, ΤΟ ΠΕ ΡΙΕ ΧΟ ΜΕ ΝΟ & Η Ε ΦΑΡ ΜΟ ΓΗ ΤΟΥ ΙΕ ΘΝΟΥΣ ΑΝ ΘΡΩ ΠΙ ΣΤΙ ΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 58 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΚΕΙΜΕΝΟ: Τα ξιάρ χης Φι σκα τώ ρης, Διε θνο λό

Διαβάστε περισσότερα

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι

σε τα σημε α να ε ναι υπ λ γι τι ζ χαι ι Υ αμμ ζ να αντιπρ σωπει υν τι Φ Λ Ι Ι ι αγωγτ ρι μ Π λλι πρα τν πρ βλτ ματα χαι χαταστι αει τη αθημ ριν ζω μπ ρ ι ν να περιγραφ ν με τη β θεια ν διαγρι μματ ζ απ τελ μεν υ απ να ι ν λ ημε ων αι να ν λ γραμμι ν π υ να ενι ν υν υγ ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 2/2011 (ΜΑΡ.-ΑΠΡ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη

Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Α. Συμβω νης Ε Μ Π Σ Ε Μ Φ Ε Τ Μ Φεβρουα ριος 2015 Α. Συμβω νης (ΕΜΠ) Θεωρι α Γραφημα των 11η Δια λεξη Φεβρουα ριος 2015 211 / 228 απεικόνιση γραφήματος στο επίπεδο (Embedding):

Διαβάστε περισσότερα

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken,

Ministère des affaires sociales, de la Santé publique et de l Evironnement/Ministerie van Sociale Zaken, 12. 6. 1999 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 147/29 ΑΠΟ ΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ τη 11η Ιουν ου 1999 για µ τρα προστασ α σον αφορ τη µ λυνση απ διοξ νε προϊ ντων ζωικ προ λευση που προορ ζονται

Διαβάστε περισσότερα

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt. Abogado/Advocat/Avogado/ Abokatu L 77/36 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 14. 3. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/5/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 16η εβρουαρ ου 1998 για τη διευκ λυνση τη µ νιµη σκηση του δικηγορικο επαγγ

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Ανάλυση Απ ο τ ε λε σµ άτ ω ν Τα απ ο τ ε λ έ σ µ ατ α απ ό τ η ν π αρ αγ ω γ ή κ αι τ η χ ρ ή σ η τ υ χ αί ω ν δ ε ι γ µ

Διαβάστε περισσότερα

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15

των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 των O δη γών Του ρι στι κών Λε ω φο ρεί ων Κρή της Ερµής Ot05R15 ΚΩΩ Δ Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ Α) ΤΩΩΝ O Δ Η ΓΩΩΝ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΛΕ ΩΩ ΦO ΡΕΙ ΩΩΝ ΚΡΗ ΤΗΣ Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ

Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ Η ΤΑ ΚΤΙ ΚΗ ΤΕ ΧΝΗ ΤΩΝ ΑΡ ΧΑΙΩΝ ΕΛ ΛΗ ΝΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ευ γέ νιος Αρ. Για ρέ νης, Α ντει σαγ γε λέ ας Στρα το δι κεί ου Ιω αν νί νων, Δι δά κτο ρας στο Πά ντειο Πα νε πι στή μιο Α πό την κλα σι κή φά λαγ γα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012

ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 ΠΑ ΡΑΡ ΤΗ ΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ Φ.900/43/1084/Σ.360 Ο ΣΜΑ ΕΣ Γεν. Γραμ ματέας 4 Ιουν 2013 ΓΕ ΝΙ ΚΗ Ε ΝΗ ΜΕ ΡΩ ΣΗ Ε ΤΟΥΣ 2012 Προς ε νη μέ ρω ση των συ νεταί ρων για τις δρα στη ριό τη τες του Συ νε ται ρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου!

Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! ΤΕΥΧΟΣ Ν ο 8 Μαύρη τρύπα 40.000.000 στο δήμο Αλίμου! 03 Καταχρεωμένος ο Δήμος 05 08 Το Άνω - Κάτω στο Καλαμάκι στην μάχη των Δημοτικών εκλογών Πάρκο Ελληνικού: Αναγκαίο - Εφικτό - Φθηνό 10 Πρώτα ο μαθητής;

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ (01/12/2012) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝOΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012. Θέμα (Αλφαβητικά) Προθεσμίες σε ειδικές υποχρεώσεις Α.Π.Δ., υποβολή Προθεσμία καταβολής εισφορών Με το Γ99/1/118/15.06.2012

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

13 ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής. Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009 Τεύχος 35 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 13 ο Διεθνές Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 125/ Αποφ σει δ νανται να λαµβ νονται και µε γραπτ διαδικασ α, εκτ ε ν διαφωνο ν τ L 125/34 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 19. 5. 1999 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1999 ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ

Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ Ο Ι Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ Σ Τ Ο Κ Ρ Η Τ Ι Κ Ο Ζ Η Τ Η Μ Α Τ Η Ν Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο 1 8 9 6-1 9 0 9 & Ο Ι Μ Ε Γ Α Λ Ε Σ Δ Υ Ν Α Μ Ε Ι Σ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ιλ χος Βα σί λειος Α να στα σό που λος, Ι στο ρικός Η

Διαβάστε περισσότερα

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα,

EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των L 226/17 (15) τι θα πρ πει να προβλεφθε η δυνατ τητα να επιτραπε η εµπορ α, εντ τη Κοιν τητα, L 226/16 EL Επ σηµη Εφηµερ δα των Ευρωπαϊκ ν Κοινοτ των 13. 8. 98 Ο ΗΓΙΑ 98/56/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 20 Ιουλ ου 1998 για την εµπορ α πολλαπλασιαστικο υλικο καλλωπιστικ ν φυτ ν ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ

ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑΡΙΚΟ ΣΚΥΛΑΚΙ Μια μέ ρα ο Χρι στος βρέ θηκέ μέ τους φι λους του στο πα ρκο, την Κυριακη το μέσημέ ρι. Αποφα σισαν να παι ξουν σκυταλοδρομι α. Καθώς έ τρέχαν η ρθέ έ να σκυλα κι και η θέλέ να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ

ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΔΙΑ ΤΑ ΓΗ ΜΟ ΝΙ ΜΟΥ Ι ΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣ : Α πο δέ κτες Πί να κα «Α» ΓΕ ΝΙ ΚΟ Ε ΠΙ ΤΕ ΛΕΙΟ ΣΤΡΑ ΤΟΥ ΔΝΣΗ ΟΙ ΚΟ ΝΟ ΜΙ ΚΟΥ/1γ Τη λέφ. 210-6552403 ΚΟΙΝ : ΓΕ Ε ΘΑ/Γ3 Φ.956.2/25/699285 ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ (2) Σ. 5270 Ο ΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση:

ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001. κδοση: ΧΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 κδοση: Ροδοκαν κη 18, Χ ος 82100, Τηλ.: 0271 0 41287 Σχεδιασµός - Επιµ λεια: Γεωργ α Λουκ -Μ τση Ηλεκτρονικ σελιδοπο ηση: Ηλι να Στεφ κη Π νακας εξ φυλλου: ννα Μιχαλ κη-μιχ λου (1900-1900)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ

ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΣΥ ΓΚΡΙ ΣΗ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ ΤΗΣ ΑΡ ΧΑΙΑΣ Ε ΠΟ ΧΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΓ ΧΡΟ ΝΗ ΚΑΙ Η Α ΝΑ- ΓΚΑΙΟ ΤΗ ΤΑ ΜΕ ΛΕ ΤΗΣ ΤΗΣ Ι ΣΤΟ ΡΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Αν θλγος (ΕΜ) Νι κό λα ος Τσα ντί δης ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ: Στρατιωτική Επιθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας ...ôçò Ýê äï óçò Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 2, Ιούλιος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131

Διαβάστε περισσότερα

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία

Bonnie Kenny & Cindy Gregory. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία Bonnie Kenny & Cindy Gregory Μετάφραση - Επιμέλεια: Πατσιαούρας Αστέριος, Πέτρος Νάτσης ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ. Βήματα για την επιτυχία. Bonnie Kenny & Cindy

Διαβάστε περισσότερα

L 83/1 Ι (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 659/1999 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τη 22α Μαρτ ου 1999 για τη θ σπιση λεπτοµερ ν καν νων εφαρµογ του ρθρου 93 τη συνθ κη ΕΚ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

H Σύ στα ση της Φύ σης

H Σύ στα ση της Φύ σης H Σύ στα ση της Φύ σης ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Λγος (ΔΒ) Διο νύ σιος Π. Κα λο γε ράς, Ρα διο η λε κτρο λό γος Α (ΣΤΗ ΑΔ), MSc in Data Communications & Networks (Kingston University), Τελειόφοιτος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Πρωτ. Γε ωρ γί ου Με ταλ λη νοῦ Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ Θ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ Ἔκδοση: Ἱερά Μονή Μεγάλου Μετεώρου Ἰïýëéïò 2009 Ἅγια Μετέωρα Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

L 136/1 I (Πρ ξει για την ισχ των οπο ων απαιτε ται δηµοσ ευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ τη 25η Μα ου 1999 σχετικ µε τι ρευνε που πραγµατοποιο νται απ την Ευρωπαϊκ Υπηρεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.)

ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) ΤΖΩΝ Φ. ΚΕΝ ΝΕ ΝΤΥ, 35 ος Πρό ε δρος Η νω μέ νων Πο λι τειών (Η.Π.Α.) Χρο νι κό Α νό δου στην Ε ξου σί α και Δο λο φο νί α του 43 χρό νια πριν ΚΕΙΜΕΝΟ: Υ πτγος ε.α Ιω άν νης Αρ. Μερ τζά νης, τ. Κα θη γη

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής

Ιδιότητα:... Νέα Συνδρομή Ανανέωση Συνδρομής ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1883 ΤΕΥΧΟΣ 1/2012 (ΙΑΝ.-ΦΕΒ.) ΕΤΗΣΙΑ ΣYΝΔΡΟΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αξιωματικοί Στρατού Ξηράς ε.α. 2,94 Ιδιώτες, Σύλλογοι κ.λπ. 5,87 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Αθήνα 2008 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2007 Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες Ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών ευχαριστεί τις Εταιρίες

Διαβάστε περισσότερα

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος

Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Τρίμηνη έκδοση της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος Πρ. Κορομηλά 51, Τ.Κ. 546 22, Θεσσαλονίκη Κωδικός 6120 Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2011 Τεύχος 41 Τιμή: 0,01 ISSN 1109-7450 Editorial 2 Τρίμηνη έκδοση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας

Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Σχεδία στ' ανοιχτά της Αίγινας Tεύχος 3, Οκτώβριος 2003, Αίγινα ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ έκδοση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Αίγινας Για επικοινωνία: Κυριακού Γιώργος β Πάροδος Αφαίας 131, Αίγινα 180

Διαβάστε περισσότερα