Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού ,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού Τ.Κ Αθήνα Αθήνα, 05/09/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: Πληροφορίες: Α. Γκλιάτη Τηλ Φαξ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προµήθεια Εργαλείων και Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού ,23, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 περί της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης. 2. Τις διατάξεις του Π.. 145/ (ΦΕΚ 238/ ) Οργανισµός της Περιφέρειας όπως τροποποιήθηκε µε την υπ αριθµ.162/2011 απόφαση του Π.Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και δηµοσιεύθηκε στο µε αρ.φύλλου 2494/ της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 3. Τον Ν.2286/95 «προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρύθµιση συναφών θεµάτων» 4. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π..)» 5. Τη µε αριθµ. 177/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συγκρότηση: α) Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσµάτων των ιαγωνισµών των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής και των ιαδικασιών ιαπραγµάτευσης έτους 2012 και β) γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών έτους 2012 των Π.Ε. Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου και υτικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής. 6. Τις µε αριθµ πρωτ / & / αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης. 7. Τις µε αριθ. 1242/2012 & 1354/2012 Αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής, για έγκριση διενέργειας πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού µε την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προµήθεια Εργαλείων και Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού ,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

2 ΚΑΛΕΙ τα Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που επιθυµούν, να υποβάλλουν µε οποιοδήποτε τρόπο, στη ιεύθυνση Οικονοµικών, Τµήµα Προµηθειών στο γραφείο 311, 3ος όροφος, τηλέφωνο , φαξ , Λεωφ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ , καθηµερινά από Τετάρτη έως και Τετάρτη και ώρες , έγγραφες σφραγισµένες οικονοµικές προσφορές για την προµήθεια Εργαλείων και Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της παρούσας, συνολικού προϋπολογισµού ,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Οι ενδιαφερόµενοι θα προσκοµίσουν µαζί µε την οικονοµική τους προσφορά: 1. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του συµµετέχοντος από την οποία θα προκύπτει για ποια/ποιες οµάδα/ες ειδών κάνει προσφορά. 2. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής του συµµετέχοντος από την οποία θα προκύπτει ότι: - αναλαµβάνει να προµηθεύσει όλα τα είδη της/των οµάδας/ων ειδών που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α για τα/τις οποία/ες κάνει προσφορά. - όλα τα είδη θα τηρούν τις προδιαγραφές όπου αυτές αναφέρονται στον Πίνακα Εργαλείων και Ανταλλακτικών του Παραρτήµατος Α. Η οικονοµική προσφορά θα συµπληρωθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του Παραρτήµατος Γ. Η σύµβαση θα έχει διάρκεια δεκαπέντε (15) ηµερών. Η παράδοση όλων των ειδών θα γίνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, σε σηµείο που θα υποδειχτεί γραπτώς ή προφορικώς από τον αρµόδιο υπάλληλο της /νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Μεσογείων 156, Χολαργός, κατόπιν γραπτής ή προφορικής ή µε φαξ παραγγελίας. Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνει από τη ιεύθυνση Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής εντός εννέα (9) ηµερών από την επιστροφή του χρηµατικού εντάλµατος από την αρµόδια Υπηρεσία Εντελλοµένων Εξόδων της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούµενης προσκόµισης από τον προµηθευτή των απαιτούµενων από το Νόµο δικαιολογητικών. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 1. Τιµολόγιο ελτίο Αποστολής. 2. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας. 3. Πρακτικό Παραλαβής και Υλικών από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις: -Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ 3%, -ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 2% επί του Μ.Τ.Π.Υ, -ΟΓΑ χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου.

3 Η δαπάνη βαρύνει τον ΚΑΕ του Ε.Φ του προϋπολογισµού 2012 της Περιφέρειας Αττικής. Προµηθευτής θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει τη συνολικά χαµηλότερη τιµή σε ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. για την προµήθεια όλων των ειδών της οµάδας ή/και των οµάδων για την/τις οποία/ες έχει δηλώσει ότι θα κάνει προσφορά. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει σε δηµόσια συνεδρίαση από τη Οικονοµική Επιτροπή (Συγγρού 15-17, 6 ος όροφος, αίθουσα Περιφερειακών Επιτροπών). Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Α/Α ΕΙ Η 1 η ΟΜΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Προϋπολογισµός: 1.252,00 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ 8510 για Θαµνοκοπτικό EFCO Τεµάχιο 4 2 ΚΕΦΑΛΗ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ (µε βίδα) για Θαµνοκοπτικό EFCO Τεµάχιο 4 3 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 8510 για Θαµνοκοπτικό EFCO Τεµάχιο 4 4 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 8530 για Θαµνοκοπτικό EFCO Τεµάχιο 4 5 ΒΙ ΕΣ ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΣ 8510 για Θαµνοκοπτικό EFCO Τεµάχιο 4 6 ΒΙ ΕΣ ΕΞΑΤΜΗΣΕΩΣ 8530 για Θαµνοκοπτικό EFCO Τεµάχιο 4 7 ΜΠΟΥΖΙ για Θαµνοκοπτικό EFCO Τεµάχιο 5 8 Ο ΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΙ ΩΝ ΓΙΑ 325 για Θαµνοκοπτικό EFCO Τεµάχιο 2 9 Ο ΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΙ ΩΝ ΓΙΑ 1,3 για Θαµνοκοπτικό EFCO Τεµάχιο 2 10 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ TS327 για Μηχανές κοπής µπορντούρας EFCO Τεµάχιο 3 11 ΜΠΟΥΖΙ TS327 για Μηχανές κοπής µπορντούρας EFCO Τεµάχιο 5 12 ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ TS327 για Μηχανές κοπής µπορντούρας EFCO Τεµάχιο 2 13 ΚΑΛΩ ΙΩΣΗ TS330 για Μηχανές κοπής µπορντούρας EFCO Τεµάχιο 5 14 ΜΑΧΑΙΡΙ ΠΑΝΩ TS327 για Μηχανές κοπής µπορντούρας EFCO Τεµάχιο 1 15 ΜΑΧΑΙΡΙ ΚΑΤΩ TS327 για µηχανές κοπής µπορντούρας EFCO Τεµάχιο 1 16 ΛΑΜΑ (γλύστρα) TS327 για Μηχανές κοπής µπορντούρας EFCO Τεµάχιο 1 17 ΑΛΥΣΙ Α PICCO 1, Ο ΗΓΟΙ 0,050 για Αλυσοπρίονο STIHL Τεµάχιο 2 18 ΑΛΥΣΙ Α PICCO 1, Ο ΗΓΟΙ 0,050 για Αλυσοπρίονο STIHL Τεµάχιο 2 19 ΑΛΥΣΙ Α 3251, Ο ΗΓΟΙ για Αλυσοπρίονο STIHL Τεµάχιο 2 20 ΛΑΜΑ 40 CM/16'' για Αλυσοπρίονο STIHL Τεµάχιο 1 21 ΛΑΜΑ 45 CM/18'' για Αλυσοπρίονο STIHL Τεµάχιο 1 22 ΛΑΜΑ 35 CM/14'' για Αλυσοπρίονο STIHL Τεµάχιο 1 23 ΜΠΟΥΖΙ BOSCH για Αλυσοπρίονο STIHL Τεµάχιο 6 24 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 2,7 ΜΜ για Αλυσοπρίονο STIHL Μέτρο ΓΡΑΣΣΟ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ 80gr για Αλυσοπρίονο STIHL Τεµάχιο 8 26 ΤΡΟΧΟΣ ΠΙΣΩ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεµάχιο 2 27 ΤΡΟΧΟΣ ΕΜΠΡΟΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεµάχιο 2 28 ΜΙΖΑ ΚΟΜΠΛΕ ΜΕ ΣΧΟΙΝΑΚΙ -O', RIML για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεµάχιο 1 29 ΒΡΥΣΑΚΙ ΒΕΝΖΙΝΗΣ για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεµάχιο 2 30 ΣΩΛΗΝΑΚΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙ ΑΣ για Χλοοκοπτικές VICTA 5,5 HP Τεµάχιο 2

5 Α/Α ΕΙ Η 1 2 η ΟΜΑ Α: ΕΙ Η ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προϋπολογισµός: ,29 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ (ΤΡΙΜΕΡ) ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ, Κυβισµός cm3, Ισχύς 2,0-,0 kw, Βάρος (χωρίς τον εξοπλισµό κοπής) 8,0-9,5 kg, Ισοδύναµο Επίπεδο Κραδασµών (µπροστινή/πίσω χειρολαβή) 1,5/1,6-3,0-2,3m/s2, µε σύνθετο προφυλακτήρα για χρήση µε κεφαλή µεσινέζας και δίσκο χορτοκοπής ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Τεµάχιο 8 2 ΚΕΦΑΛΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ Τεµάχιο 3 3 ΜΕΣΙΝΕΖΑ 2,7 ΜΜ Μέτρο ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΒΕΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ Τεµάχιο ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΙΚΡΟ, Κυβισµός cm3, Ισχύς 2,0-2,5 kw, Βάρος (χωρίς τον εξοπλισµό κοπής) 5,0-5,2 kgr, Προτεινόµενο Μήκος Λάµας cm ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΓΑΛΟ, Κυβισµός cm3, Ισχύς 3,5-3,8 kw, Βάρος (χωρίς τον εξοπλισµό κοπής) 6,3-6,7 kgr, Προτεινόµενο Μήκος Λάµας cm ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ, Κυβισµός cm3, Ισχύς 0,9-1,0 kw, Βάρος (χωρίς τον εξοπλισµό κοπής) 6,0-7,5 kgr, Μήκος (σε έκταση, χωρίς τον εξοπλισµό κοπής) 3,5-3,7 m Τεµάχιο 2 Τεµάχιο 1 Τεµάχιο 4 8 Ο ΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΙ ΩΝ (Μικρός) Τεµάχιο 2 9 Ο ΗΓΟΣ ΤΡΟΧΙΣΜΑΤΟΣ ΑΛΥΣΙ ΩΝ (Μεγάλος) Τεµάχιο 2 10 ΧΛΟΟΚΟΠΙΤΚΟ, Κυβισµός cm3, Ισχύς (στις σ.α.λ.) 2,4-2,8 kw, Βάρος 40,0-45,0 kgr, Πλάτος Κοπής 46,0-50,0 cm, Ύψος Κοπής 22,0-76,0 mm Τεµάχιο 7 11 ΑΡΙ Α ΜΙΚΡΗ Τεµάχιο 1 12 ΠΡΙΟΝΙ ΧΕΙΡΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ Τεµάχιο 9 13 ΚΛΑ ΕΥΤΗΡΙΑ ΧΕΙΡΟΣ τύπου Heavy Duty Τεµάχιο ΠΟ ΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τεµάχιο ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΛΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Τεµάχιο ΓΥΑΛΙΑ ΓΙΑ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ Τεµάχιο ΤΣΑΠΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ ΛΑΣΠΗΣ Τεµάχιο ΠΗΡΟΥΝΑ ( ΙΚΡΑΝΙ) ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ 4 ΟΝΤΙΩΝ Τεµάχιο ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ Τεµάχιο ΦΤΥΑΡΙΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ Τεµάχιο ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΡΕΙΘΡΩΝ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ Τεµάχιο ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΓΑΛΕΣ 80 X 110 cm Κιλό ΚΑΝΙΣΤΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 5 Lt Τεµάχιο 4 24 ΤΣΙΜΠΙ Α ΜΕΣΑΙΑ ΜΥΤΕΡΗ Τεµάχιο 1 25 ΤΣΙΜΠΙ Α ΜΕΣΑΙΑ ΚΥΡΤΗ Τεµάχιο 1 26 ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ20 ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΜΕ ΣΤΑΛΛΑΚΤΕΣ ΑΝΑ 33cm Μέτρο ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ20 6 atm Μέτρο ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ25 6 atm Μέτρο ΣΩΛΗΝΑΣ ΡΕ Φ32 6 atm Μέτρο ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ 20Χ20 Τεµάχιο ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ 25Χ25 Τεµάχιο 200

6 32 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ 32Χ32 Τεµάχιο ΜΑΣΤΟΣ '3/4'' Χ 3/4'' Τεµάχιο ΜΑΣΤΟΣ 1'' Χ 1' Τεµάχιο ΜΑΣΤΟΣ 1 1/2'' Χ 1 1/2'' Τεµάχιο ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1'' Χ 3/4'' Τεµάχιο ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1'' Χ 1/2'' Τεµάχιο ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ 1 1/2'' Χ 1'' Τεµάχιο ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ 20Χ20 Τεµάχιο ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ 25Χ25 Τεµάχιο ΓΩΝΙΑ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟΣ Φ 32Χ32 Τεµάχιο ΤΑΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ 20Χ20Χ20 Τεµάχιο ΤΑΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ 25Χ25Χ25 Τεµάχιο ΤΑΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ 32Χ32Χ32 Τεµάχιο ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ20 Χ 3/4'' Τεµάχιο ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ20 Χ 1/2'' Τεµάχιο ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΚΟΧΛΙΩΤΟ Φ25 Χ 3/4'' Τεµάχιο ΣΕΛΛΕΣ Φ25 Χ1/2'' Τεµάχιο ΣΕΛΛΕΣ Φ32 Χ1/2'' Τεµάχιο ΣΕΛΛΕΣ Φ32 Χ3/4'' Τεµάχιο ΒΑΝΑ Θ-Θ 10 ΑΤΜ 3/4'' Χ 3/4'' Τεµάχιο ΒΑΝΑ Θ-Θ 10 ΑΤΜ 1'' Χ 1'' Τεµάχιο ΒΑΝΑ Θ-Θ 10 ΑΤΜ 1 1/2'' Χ 1 1/2'' Τεµάχιο ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ Φ20 Τεµάχιο ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (POP-UP) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΚΤΙΝΑΣ 4-9µ., ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΘΗΛΥΚΗ 1/2", ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 360 ο, ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Μέτρο ΒΑΝΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ 1'' - 3/4 Μέτρο ΑΛΥΣΙ Α ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΠΡΙΟΝΟΥ Τεµάχιο 5 58 ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Τεµάχιο 1 59 ΑΛΥΣΙ Α ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ Τεµάχιο 5 60 ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΓΙΑ ΠΡΙΟΝΙ Τεµάχιο 1 61 ΚΛΑ ΕΥΤΗΡΙ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ Τεµάχιο 1 62 ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΗΡΙΑ Τεµάχιο 3 63 ΠΡΙΟΝΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 14" ΜΕ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ Τεµάχιο ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΡΟΨΑΛΙ Α ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΕΣ Τεµάχιο ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΕΣ - ΓΡΑΒΑΛΑ (µε 22 δόντια) Τεµάχιο ΤΣΑΠΑΚΙ - ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ Τεµάχιο ΑΞΙΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ Τεµάχιο 4 68 ΦΤΥΑΡΑΚΙ ΚΗΠΟΥ ΤΥΠΟΥ HEAVY DUTY Τεµάχιο ΚΟΣΑ Τεµάχιο 4 70 ΚΑΣΜΑΣ Τεµάχιο ΑΚΟΝΙΣΤΗΡΙ ΚΥΛΙΝ ΡΙΚΟ Τεµάχιο 4 72 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΗΣ ΠΛΑΤΗΣ 6 Lt ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΑΥΛΟ Τεµάχιο ΠΟΤΙΣΤΗΡΙΑ 12Lt Τεµάχιο ΚΟΥΒΑ ΕΣ Τεµάχιο ΛΑΣΤΙΧΟ ΒΡΥΣΗΣ ΣΠΙΡΑΛ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΛΑΦΡΥ ΤΥΠΟΥ ΠΟΥ ΕΜΠΟ ΙΖΕΙ ΤΟ ΤΣΑΚΙΣΜΑ 19mm-3/4 Μέτρο ΤΑΧΥΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΒΡΥΣΗΣ (1/2'') Τεµάχιο ΡΑΚΟΡ ΒΡΥΣΗΣ (Θ-1'') Τεµάχιο 5

7 78 ΠΙΣΤΟΛΙ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 3 ΕΠΙΛΟΓΩΝ (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ) Τεµάχιο 5 79 ΚΑΡΟΤΣΙ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟ Ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Τεµάχιο ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (POP-UP) ΣΤΑΤΙΚΟΙ ΑΚΤΙΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1,5-5,5µ., ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 360 ο, ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΕΣ (POP-UP) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΙ ΑΚΤΙΝΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 6-15µ., ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΘΗΛΥΚΗΣ 3/4", ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 360 ο, ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ 1" - 1" ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΕΙΣΟ ΟΣ - ΕΞΟ ΟΣ, ΒΑΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Τεµάχιο 40 Τεµάχιο 30 Τεµάχιο ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΟ ΜΙΞΗΣ ΙΧΡΟΝΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Λίτρο ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΕΣΗΣ ΦΥΤΩΝ Μέτρο ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Ζεύγος ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Μέτρο ΚΩΝΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 50cm ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΑ ΒΑΣΗ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Τεµάχιο ΦΑΡΑΣΙΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΑ Τεµάχιο ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ Τεµάχιο ΣΚΟΥΠΕΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΕΣ ΣΥΡΜΑΤΙΝΕΣ ΓΙΑ ΦΥΛΛΑ Τεµάχιο ΑΠΟΧΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ Τεµάχιο 6 92 ΑΠΟΧΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΠΙΣΙΝΑΣ Τεµάχιο 6 93 ΒΟΥΡΤΣΑ ΑΛΓΕΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΓΩΝΙΕΣ ΑΠΌ ABS ΜΕ ΜΗΚΟΣ 46 cm ΚΑΙ P.P. ΤΡΙΧΕΣ Τεµάχιο 4 94 ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕΣΑΙΕΣ 55 X 70 cm Κιλό ΦΟΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟ, ΙΣΧΥΟΣ 600 w, ΠΑΡΟΧΗΣ 3600 ΛΙΤΡΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ, ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ 40 ΜΕΤΡΑ, ΠΙΕΣΗ 4 BAR, ΒΑΘΟΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 8 ΜΕΤΡΑ, ΣΤΟΜΙΟ 1" Τεµάχιο 1 96 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ 2500 w Τεµάχιο 3 97 ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 1300 w Τεµάχιο 1 98 ΒΟΥΡΤΣΑ (ΣΚΟΥΠΑ) ΣΚΛΗΡΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Τεµάχιο 3 99 ΒΟΥΡΤΣΑ (ΣΚΟΥΠΑ) ΣΚΛΗΡΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ Τεµάχιο ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ Τεµάχιο ΣΦΥΡΙΧΤΡΕΣ Τεµάχιο ΨΑΛΙ Ι ΚΗΠΟΥ Τεµάχιο ΦΤΙΑΡΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΣΙΤΚΗ ΛΑΒΗ ΦΑΡ Υ Τεµάχιο ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Τεµάχιο ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ (µε 2 δόντια) Τεµάχιο ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Τεµάχιο ΤΣΟΥΓΚΡΑΝΑ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ (µε 14 δόντια) Τεµάχιο ΠΡΙΟΝΙ ΣΠΑΣΤΟ 180mm Τεµάχιο ΦΥΤΕΥΤΗΡΙ 19,5cm Τεµάχιο ΨΑΛΙ Α ΚΛΑ ΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΜΟΝΙ Τεµάχιο ΚΛΑ ΕΥΤΗΡΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Τεµάχιο ΦΡΕΖΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, 1300 W Τεµάχιο ΨΑΛΙ Ι ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΓΚΑΖΟΝ Τεµάχιο 5

8 3 η ΟΜΑ Α: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Προϋπολογισµός: 4.786,94 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Α/Α ΕΙ Η ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 1 ΣΙ ΕΡΟΠΡΙΟΝΑ Τεµάχιο 2 2 ΠΙΝΕΛΑ ΜΕΓΑΛΑ Τεµάχιο 10 3 ΠΙΝΕΛΑ ΜΕΣΑΙΑ Τεµάχιο 10 4 ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗ 160 Α Τεµάχιο 1 5 ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ Τεµάχιο 1 6 ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ (ΖΕΥΓΑΡΙΑ) Ζεύγος 2 7 ΜΑΤΣΑΚΟΝΙΑ Τεµάχιο 2 8 ΚΑΛΩ ΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΗΣΗΣ 2,5 mm Τεµάχιο 5 9 ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1mm Κιλό 1 10 ΣΩΛΗΝΩΤΑ 10* Σετ 1 11 ΚΛΕΙ Ι ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΥ ΑΠ Τεµάχιο 3 12 ΚΑΝΝΑΒΙ Κιλό 1 13 ΜΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ Τεµάχιο 3 14 ΣΙΛΙΚΟΝΕΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ Τεµάχιο 8 15 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΜΕΧΡΙ Νο 36 (ΓΕΡΜΑΝΟΠΟΛΥΓΩΝΟ) Σετ 5 16 ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙ Ι 12' Τεµάχιο 2 17 ΚΑΜΙΝΕΤΟ Τεµάχιο 1 18 ΛΑΜΕΣ ΣΠΑΣΤΕΣ Σετ 2 19 ΠΕΝΣΑ Τεµάχιο 2 20 ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΑ Σετ 7 21 ΣΤΑΥΡΟΚΑΤΣΑΒΙ Α n.2 Σετ 2 22 ΜΙΚΡΗ ΤΣΙΜΠΙ Α ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕΧΡΙ 1 ¼ Τεµάχιο 2 23 ΜΕΓΑΛΗ ΤΣΙΜΠΙ Α ΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕΧΡΙ 21/2 Τεµάχιο 2 24 ΤΡΟΜΠΑ (ΒΕΝΤΟΥΖΑ ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ) Τεµάχιο 2 25 ΣΚΕΠΑΡΝΙ ΜΕ ΣΤΥΛΙΑΡΙ Τεµάχιο 2 26 ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΤΡΥΠΑΝΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ 18 V Τεµάχιο 2 27 ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ 1-13 Σετ 2 28 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ 2200 w mm Τεµάχιο 1 29 ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΥ 230mm ΜΑΡΜΑΡΟΥ Τεµάχιο 3 30 ΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΥ 230mm ΣΙ ΗΡΟΥ Τεµάχιο 3 31 ΑΤΣΑΛΑΚΙ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΒΟΥΛΩΝΕΙ ΜΟΛΥΒΙ 30*36 Τεµάχιο 2 32 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΣΑΙΑ Τεµάχιο 5 33 ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ 1,5 ΚΙΛΩΝ Τεµάχιο 2 34 ΒΕΛΟΝΙ Τεµάχιο 2 35 ΚΑΛΕΜΙ Τεµάχιο 2 36 ΜΕΤΡΟ Τεµάχιο 2 37 ΚΟΥΤΑΛΑ ΞΕΒΟΥΛΩΜΑΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Τεµάχιο 2 38 ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΑΠΛΗ 1 KAI 1/4 Τεµάχιο 5 39 ΑΤΣΑΛΙΝΑ ΚΥΚΛΙΚΗ ΜΕ ΜΠΑΛΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕΧΡΙ 16Μ Τεµάχιο 2 40 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑ ΠΟ ΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΥΠΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ 10 ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ για Εργασίες σε Χωµάτινες Επιφάνειες Τεµάχιο 3 41 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΕΓΑΛΗ 1

9 42 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΤΥΠΟΥ Λ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ, ΧΩΡΙΣ ΤΡΑΒΕΡΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΑ ΠΟ ΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΜΕ 17 ΣΚΑΛΙΑ Τεµάχιο 1 43 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΙΚΡΟΣ 720Watt - 125χιλιοστών Τεµάχιο 1 44 ΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ 125 mm Τεµάχιο 3 45 ΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΤΡΟΧΟΥ ΣΙ ΗΡΟΥ 125 mm Τεµάχιο 3 46 ΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙ ΗΡΟΥ Τεµάχιο 2 47 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΜΠΡΕΣΣΕΡ ΑΕΡOΣ ME KIT ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Τεµάχιο 1 48 ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΗΠΟΥ 1/2'' Τεµάχιο ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ΚΑΤΣΑΒΙ ΙΩΝ ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ Σετ 1 50 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ TORCX ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ Σετ 1 51 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ ALLEN ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ Σετ 1 52 ΣΕΤ ΜΥΤΕΣ PHILIPS ΓΙΑ ΤΡΥΠΑΝΙ Σετ 1 ΒΙ Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ISO 7380 Μ 53 8X20 ΒΗΜΑ 1,25 Τεµάχιο 400 ΒΙ Α ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΑΛΛΕΝ ΜΕ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΕΦΑΛΙ ISO 7380 Μ 54 8X50 ΒΗΜΑ 1,25 Τεµάχιο ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΒΥΣΜΑΤΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΩΝΟΥ ΤΑΡ/752 ΕΥΡΩΠΗΣ Μ8 Τεµάχιο ΡΟ ΕΛΛΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ DIN125-8 Τεµάχιο ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΓΟΛΑΣ 5Χ5 ΙΡΙ ΙΟ Τεµάχιο ΚΑΒΟΥΡΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ Τεµάχιο 3 59 ΚΑΤΣΑΒΙ Ι ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Τεµάχιο 3 60 ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ Τεµάχιο ΝΤΟΥΙ Τεµάχιο ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Τεµάχιο Γ ΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩ ΙΩΝ Τεµάχιο 3 64 ΚΑΛΩ ΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 3x1,5mm Τεµάχιο 3 65 ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ Τεµάχιο 5 66 ΚΑΡΥ ΑΚΙΑ (42 Τεµαχίων) Σετ 2 67 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (16 τεµαχίων) Τεµάχιο 3 68 ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ Καρούλι 2 69 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΚΟΛΛΑΣ Τεµάχιο 2 70 ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ Τεµάχιο 2 71 ΣΕΓΑ Τεµάχιο 2 72 ΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙ Ο ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Τεµάχιο 2 73 ΑΛΟΙΦΑ ΟΡΟΣ Τεµάχιο 2 74 ΑΛΦΑ Ι Τεµάχιο 3 75 ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙ ΙΩΝ Κιλό ΚΟΛΛΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΡΕΥΣΤΗ Νο 66 Κιλό 1 77 ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΥΨΗΛΩΝ ΑΝΤΟΧΩΝ Κιλό 4 78 ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml Τεµάχιο 3

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1 η ΟΜΑ Α: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 2 η ΟΜΑ Α: ΕΙ Η ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 3 η ΟΜΑ Α: ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ) Όλες οι τιµές πρέπει να εκφράζονται σε ΕΥΡΩ και να αναγράφονται αριθµητικώς. Οι τιµές που θα υποβληθούν πρέπει να είναι τελικές, µετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή µείωση. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση.

15PROC002567137 2015-02-10

15PROC002567137 2015-02-10 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/02/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 29961 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον καθαρισµό των κτιρίων της πρώην Νοµαρχίας Αθηνών, προϋπολογισµού 60.000, πλέον ΦΠΑ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, 22/02/2011 Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

AgroSerra Περιεχόµενα

AgroSerra Περιεχόµενα Περιεχόµενα Ύδρευση Εξοπλισµός Κήπου - Θερµοκηπίου - Φυτωρίου Άρδευση Tel: +30 237 844 Fax: +30 237 84 Γενικοί Όροι Πώλησης Οι πιο κάτω αναγραφόµενοι γενικοί όροι πώλησης, αναφέρονται στις παραγγελίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ιεύθυνση : Οικονοµικoύ Τµήµα : Προµηθειών ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20136726/18-12-2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Έκδ.1 αναθ.3 ηµ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 25 /09/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ.Πρωτ. Περ. ιακηρ: 170439/10-11-14 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ :ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30. Αρ. ΓΕΜΗ : 58231004000. Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.Μ.Κ.Ε. 04/2013. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ο Σ Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Γ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002804718 2015-05-27

15PROC002804718 2015-05-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ( 11) ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος Συγγρού 98-100, 117 41 Αθήνα, 2131501500, 2131501501 e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Αθήνα 10-03-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ 1084 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100, Αθήνα ΤΚ: 11741

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

49.416,33 06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 .

49.416,33      06/04/2015 11.00 1 06/04/2015 10:00 . Θεσσαλονίκη 23/03/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ιεύθυνση Οικονοµικής Οργάνωσης και Υποστήριξης Τµήµα Προµηθειών Πληροφορίες: Βλαχόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.14/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 31681410-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς

1. Γενική ηµοπρασιών 2.Κέρδος 3.Πατρίς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ Λεωφ. Κνωσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999082972, Β ΟΥ Ηρακλείου Τµήµα Προµηθειών Ηράκλειο 29/08/2012.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 14PROC002327056 Νεα Μουδανια 07-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 31293 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001628159 2013-09-23

13PROC001628159 2013-09-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 20/09/2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/111/4872 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες: Αθ. Μαλλούχος Τηλέφωνο: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015. ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aλίαρτος 30-01-2015 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. πρωτ.998 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ - ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ Νο 30 ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ Η ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Με τη Συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Εξωτερικών Συνόρων και κατά 25% από Εθνικούς

Διαβάστε περισσότερα