3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ1:"

Transcript

1 3. ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 : Στόχος της εθνικής στρατηγικής για την παιδεία είναι η αύξηση της ποσότητας, της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των επενδύσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο, προκειµένου να αναβαθµιστεί το ελληνικό σύστηµα εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης. Η διάρθρωση του Προγράµµατος σε Άξονες Προτεραιότητας και Ειδικούς Στόχους ανά Άξονα για τις Περιφέρειες Σύγκλισης (Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) είναι ως εξής: Άξονας Προτεραιότητας 1: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωµάτωσης Οι περιφέρειες Σύγκλισης εµφανίζουν διαφοροποιήσεις αναφορικά µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους στον τοµέα της εκπαίδευσης. Για την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας προτείνονται ιδιαίτερα δράσεις, µείωσης της σχολικής διαρροής από το γυµνάσιο και το λύκειο, ενίσχυσης ΤΠΕ, επέκτασης των ολοήµερων σχολείων. Άξονας Προτεραιότητας 4: Αναβάθµιση των συστηµάτων αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και επαγγελµατικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας Στις περιφέρειες της συγκεκριµένης επιλέξιµης κατηγορίας περιφερειών συγκεντρώνεται το 38% των µαθητών ΕΠΑΛ και το 27% των σπουδαστών δηµοσίων ΙΕΚ της χώρας. Για την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας προτείνονται ιδιαίτερα δράσεις ενίσχυσης των δοµών αρχικής επαγγελµατικής κατάρτισης και σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας. Άξονας Προτεραιότητας 7: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων µε την καθιέρωση συγκεκριµένων κινήτρων και ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Σύµφωνα, µε τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ανάπτυξης των περιφερειακών δοµών δια βίου εκπαίδευσης επιµόρφωσης ενηλίκων, υπάρχει µια σαφής αύξηση των δοµών σε σχέση µε την περίοδο Οι µισές δοµές δια βίου εκπαίδευσης συγκεντρώνονται στις 8 περιφέρειες του Σύγκλισης. Κύρια εθνική στόχευση είναι η ισόρροπη ανάπτυξη του ποσοστού «ια Βίου Μάθησης» του ανθρώπινου δυναµικού σε περιφερειακό επίπεδο. Άξονας Προτεραιότητας 10: Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτοµίας µε ενίσχυση της έρευνας και της καινοτοµίας µέσω προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας και της προσέλκυσης ερευνητών υψηλού επιπέδου από το εξωτερικό Οι δράσεις του άξονα και ανά ειδικό στόχο έχουν οριζόντιο χαρακτήρα, πράγµα που σηµαίνει ότι καµία εκ των περιφερειών δεν αποκλείεται αυτές. Οι διαφορές αναφέρονται στην βαρύτητα της παρέµβασης - δράσης ανά περιφέρεια, σε συνάρτηση πάντα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιφέρειας. Οι περιφέρειες Σύγκλισης συγκεντρώνουν περίπου το 38% των σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Για την Περιφέρεια υτικής Ελλάδας προτείνονται ιδιαίτερα δράσεις έρευνας και καινοτοµίας καθώς προβλέπεται η ανάπτυξη περιφερειακού πόλου καινοτοµίας (ΠΠΚ) σε αυτή, που συνδέονται µε την υποστήριξη της εθνικής πολιτικής των πόλων ανάπτυξης, για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου Ε&Τ δυναµικού µέσω της υποστήριξης υψηλού επιπέδου προγραµµάτων βασικής και εφαρµοσµένης έρευνας, της προσέλκυσης νέων ερευνητών, καθώς και της προσέλκυσης και ένταξης στο ελληνικό ερευνητικό σύστηµα έµπειρων ερευνητών από το εξωτερικό. Οι στόχοι και οι δράσεις αυτής της ενότητας θα είναι σε συνέργεια και συµπληρωµατικότητα των αντίστοιχων δραστηριοτήτων που προωθούνται µέσω των άλλων Τοµεακών και Περιφερειακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ. Άξονας προτεραιότητας 13: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής µε ενίσχυση της ποιότητας της διαχείρισης και δηµοσιότητα και πληροφόρηση Σε ότι αφορά τις παρεµβάσεις που σχετίζονται µε την παραγωγή νέας γνώσης και την αναβάθµιση της έρευνας αυτή θα στοιχηθεί γύρω από τους εθνικούς τοµεακούς πόλους ανάπτυξης (όπως για παράδειγµα οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτοµίας). Οι πόλοι καινοτοµίας και ευρύτερα οι πόλοι ανάπτυξης ενισχύουν την τεχνολογική δεξιότητα, την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα των Περιφερειών µέσω της σύνδεσης πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων και µε επιχειρήσεις αξιοποιώντας και αναδεικνύοντας τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήµατα. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι παρεµβάσεις στους πόλους ανάπτυξης θα στοχεύουν στη δηµιουργία και µεταφορά καινοτοµίας, προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και σύνδεσή της µε την παραγωγική διαδικασία, ανάπτυξη και τον προσανατολισµό της επιχειρηµατικότητας σε νέες και καινοτόµες δραστηριότητες, ανάπτυξη και προώθηση υπηρεσιών ΤΠΕ και ποιοτικών δηµόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και δηµιουργία και την ανάπτυξη Κέντρων Αριστείας για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. 4. ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 2 : Στο ΕΣΠΑ επισηµαίνεται ότι καµιά ελληνική περιφέρεια δεν έχει δείκτη προσπελασιµότητας µεγαλύτερο από το µέσο ευρωπαϊκό. Η υτική Ελλάδα, η υτική Μακεδονία, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος, η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου κατατάσσονται στην τελευταία βαθµίδα της κατάταξης ενώ και η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη ευρίσκονται ελαφρά κάτω από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο. 1 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Κωδικός Ε.Π.: 6 CCI: 2007GR05UPO002 Αθήνα, Οκτώβριος Προγραµµατική Περίοδος Κωδικός Ε.Π.: 2, CCI: 2007GR161PO004, Αθήνα, Σεπτέµβριος

2 Οι στρατηγικοί στόχοι του Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας, είναι: 1. Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας µε την ανάπτυξη των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών κατά προτεραιότητα, καθώς και µε την ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών σε Εθνικό/Περιφερειακό επίπεδο (οδικών, σιδηροδροµικών, θαλάσσιων, αεροπορικών και αστικών µεταφορικών υποδοµών), µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη και την αειφορία του συστήµατος µεταφορών. 2. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του συστήµατος µεταφορών, µε τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών µετακίνησης, µε έµφαση στη µείωση του χρόνου και του κόστους µετακινήσεων, µε τη βελτίωση της ασφάλειας των µεταφορών και µε την αύξηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της συνολικής προστιθέµενης αξίας του συστήµατος. 3. Η ανάπτυξη των µεταφορικών υποδοµών µέσω περιβαλλοντικά βιώσιµων παρεµβάσεων και η υλοποίηση ειδικών παρεµβάσεων στις µεταφορικές υποδοµές µε στόχο την µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της λειτουργίας τους στο περιβάλλον. Οι γενικοί στόχοι του Ε.Π. είναι: (α): Η βελτίωση της προσβασιµότητας και της προσπελασιµότητας των περιοχών της χώρας, µέσω της ανάπτυξης του ιευρωπαϊκού Οδικού ικτύου συµπεριλαµβανοµένων των συνδέσεών του µε τις κύριες πύλες της χώρας (µεθοριακοί σταθµοί και λιµάνια), καθώς και της ανάπτυξης του λοιπού Εθνικού και Περιφερειακού Οδικού ικτύου, µε ταυτόχρονη µέριµνα για την περιβαλλοντική προστασία των περιοχών στις οποίες θα αναπτυχθούν τα οδικά δίκτυα. (β): Η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισµός του σιδηροδροµικού δικτύου µε προτεραιότητα στο ιευρωπαϊκό Σιδηροδροµικό ίκτυο υψηλής ταχύτητας, και η ανάπτυξη των διατροπικών (συνδυασµένων) µεταφορών, µε υποστήριξη στις µεταφορικές υποδοµές που επιδρούν θετικά στο περιβάλλον. (γ): Η βελτίωση του συστήµατος θαλάσσιων µεταφορών µε την ανάπτυξη κατάλληλων λιµενικών υποδοµών, που θα εξυπηρετούν την επιβατική ζήτηση και τις ανάγκες για µεταφορά εµπορευµάτων. (δ): Η ανάπτυξη του δικτύου αεροπορικών µεταφορών έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιδράσεις σε αστικούς ιστούς, η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτιστοποίηση του βαθµού ασφαλείας των αεροπορικών µεταφορών. (ε): Η ανάπτυξη των αστικών µεταφορικών υποδοµών και του συστήµατος αστικών συγκοινωνιών των µεγάλων αστικών κέντρων, για τη βελτίωση των αστικών µετακινήσεων και της ελκυστικότητας και της ποιότητας των αστικών δηµόσιων συγκοινωνιών µε έµφαση στη µείωση των σχετικών χρονοαποστάσεων και των συνολικά εκπεµπόµενων αέριων ρύπων από αυτές, ώστε να ενισχυθεί η βιώσιµη κινητικότητα στον αστικό ιστό. (στ): Η προώθηση οριζόντιων δράσεων, όπως η βελτίωση της ασφάλειας του συστήµατος µεταφορών µε έµφαση στην οδική ασφάλεια, η βελτίωση της διαχείρισης της οδικής, σιδηροδροµικής, θαλάσσιας και εναέριας κυκλοφορίας, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής διαχείρισης των λιµένων, καθώς και η ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης των ατυχηµάτων και των µέσων έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. Οι παραπάνω στόχοι εξυπηρετούνται µέσω δράσεων που οργανώνονται σε άξονες. Από τις προτεινόµενες δράσεις, αυτές που αφορούν στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας είναι: 1. Άξονες προτεραιότητας οµάδας χρηµατοδότησης από ΕΤΠΑ Υπό-οµάδα αξόνων 1: Χερσαίες υπεραστικές µεταφορές 1ος Άξονας Άξονας προτεραιότητας Α: Οδικές µεταφορές ιευρωπαϊκό και ιαπεριφερειακό οδικό δίκτυο περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης µε ειδικούς άξονες Η αποπεράτωση των τµηµάτων των οδικών αξόνων ΠΑΘΕ, ΕΓΝΑΤΙΑΣ, ΙΟΝΙΑΣ Ο ΟΥ, ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / ΣΠΑΡΤΗ και η ολοκλήρωση τµηµάτων του ΒΟΑΚ - ΝΟΑΚ και κύριων νησιωτικών οδικών αξόνων των Περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης, η κατασκευή των οποίων ξεκίνησε την περίοδο Η περαιτέρω ανάπτυξη των ιευρωπαϊκών και των ιαπεριφερειακών οδικών αξόνων των Περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης, των τροφοδοτικών αξόνων τους και των συνδέσεων µε κοµβικά σηµεία / πύλες της Χώρας. Η αντιµετώπιση των ασυνεχειών των κύριων Περιφερειακών οδικών αξόνων των Περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης και η βελτίωση της σύνδεσης των περιοχών αυτών µε το ιευρωπαϊκό δίκτυο αυτοκινητοδρόµων. Η υλοποίηση οδικών προσβάσεων που αποκαθιστούν την συνδυασµένη λειτουργία των µεταφορών και εξασφαλίζουν τη συνέχεια των µεταφορών σε συγκοινωνιακούς κόµβους των περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης, όπως το ιευρωπαϊκό ίκτυο λιµένων και τα αεροδροµίων, οι σιδηροδροµικοί σταθµοί και τα υπό ανάπτυξη εµπορευµατικά κέντρα (freight villages) των µητροπολιτικών περιοχών. Οι παρακάµψεις των κύριων αστικών κέντρων και οι συνδέσεις των λιµένων τους µε το ιευρωπαϊκό Οδικό ίκτυο. 72

3 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Άξονας Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Περιφέρεια Προτεραιότητας Α ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ: ΕΥ Ε/ΟΑΠ Πελοποννήσου, ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ υτικής ΠΑΤΡΑ Ελλάδας ΠΥΡΓΟΣ - ΤΣΑΚΩΝΑ Α ΕΡΓΟ-ΓΕΦΥΡΑ: ΕΥ Ε/ΟΑΠ υτικής Ελλάδας, ΙΟΝΙΑ Ο ΟΣ Α ΕΡΓΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ ΛΕΥΚΑ ΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΟΝΙΑ Ο Ο Α ΣΥΝ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑ- ΤΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΛΙΜΑΝΙ ΕΥ Ε/ΜΕ Ε ΕΥ Ε/ΠΑΘΕ Ηπείρου υτικής Ελλάδας υτικής Ελλάδας 2ος Άξονας Άξονας προτεραιότητας Β: Σιδηροδροµικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π και πολυτροπικές µεταφορές περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης µε ειδικούς στόχους Η αποπεράτωση τµηµάτων των Βασικού Σιδηροδροµικού Άξονα ΠΑΘΕ/Π (έργο προτεραιότητας της Λισσαβόνας). Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω µείωσης του χρόνου διαδροµής, αύξησης των συχνοτήτων και βελτίωσης της ποιότητας και της άνεσης µετακίνησης των σιδηροδροµικών µεταφορών. Ανάπτυξη εµπορευµατικών κέντρων και των συνδέσεών τους µε ΒΙ.ΠΕ., σηµαντικά λιµάνια και αεροδρόµια. Μελέτη και ανάπτυξη συστηµάτων αστικών µεταφορών σταθερής τροχιάς στα σηµαντικότερα κέντρα των εν λόγω περιφερειών σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη του σιδηροδροµικού δικτύου. Βελτίωση σιδηροδροµικής ασφάλειας, µείωση απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και µείωση οικονοµικού κόστους σιδηροδροµικών ατυχηµάτων. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Άξονας Προτεραιότητας Β Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Περιφέρεια ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΑΣ ΣΙ ΗΡΟ ΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ ΚΙΑΤΟ ΠΑΤΡΑ ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. υτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου Υπό-οµάδα αξόνων Α2: Θαλάσσιες και αεροπορικές µεταφορές 3ος Άξονας Άξονας προτεραιότητας Γ: Θαλάσσιες µεταφορές λιµάνια περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης µε ειδικούς στόχους Η ολοκλήρωση του δικτύου των κυρίων λιµένων και λιµενικών υποδοµών και η διασύνδεση τους µε τα λοιπά ιευρωπαϊκά ίκτυα. Η βελτίωση των λιµενικών υποδοµών, µε σκοπό την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων υπηρεσιών και η βελτίωση των προσβάσεων των χερσαίων µέσων µεταφοράς µε κατάλληλη σύνδεσή των λιµένων µε το οδικό και σιδηροδροµικό δίκτυο, για την προώθηση των συνδυασµένων µεταφορών. Η ανάδειξη των κύριων λιµένων σε διαµετακοµιστικούς κόµβους, η κατασκευή επιβατικών σταθµών και γενικότερα η βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των λιµένων, όπως απαιτείται για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των υπηρεσιών. Η συµµετοχή των κατάλληλων ελληνικών λιµένων στην ανάπτυξη των θαλάσσιων λεωφόρων της Μεσογείου (Μέσης Ανατολής-Βαλκανίων, ιώρυγας Σουέζ-Μαύρης Θάλασσας, Μέσης Ανατολής- Αδριατικής). Παρεµβάσεις γίνονται σε λιµένες των περιφερειών της Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης, της υτ. Ελλάδας, της Ηπείρου και του Βορείου Αιγαίου. Ο Άξονας Προτεραιότητας περιλαµβάνει ενδεικτικά παρεµβάσεις στα λιµάνια Πάτρας, Ηγουµενίτσας, Καβάλας και Μεστών Χίου 4ος Άξονας Άξονας προτεραιότητας : Αεροπορικές µεταφορές αεροδρόµια περιφερειών αµιγούς στόχου σύγκλισης µε ειδικούς στόχους Αναβάθµιση περιφερειακών αεροδροµίων για τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών. Αναβάθµιση των υποδοµών ασφαλείας (security) των περιφερειακών αεροδροµίων 73

4 Συναφή µε τις δράσεις του Άξονα έργα είναι η αναβάθµιση του Α/ Ανδραβίδας ή Αράξου (Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) τα οποία περιέχονται στο αντίστοιχο ΠΕΠ 2. Άξονες προτεραιότητας οµάδας χρηµατοδότησης από Ταµείο συνοχής Υπό-οµάδα αξόνων 1: Χερσαίες υπεραστικές µεταφορές 7ος Άξονας Άξονας προτεραιότητας Ζ: Οδικές µεταφορές ιευρωπαϊκό οδικό δίκτυο µε ειδικούς στόχους Η αποπεράτωση των τµηµάτων των ιευρωπαϊκών οδικών αξόνων ΠΑΘΕ, και ΕΓΝΑΤΙΑΣ, η κατασκευή των οποίων ξεκίνησε την περίοδο Η περαιτέρω ανάπτυξη των ιευρωπαϊκών Οδικών ικτύων, των τροφοδοτικών αξόνων τους και των συνδέσεων των ιευρωπαϊκών κόµβων (λιµάνια, αεροδρόµια) µε αστικά κέντρα και αναπτυξιακούς πόλους. Η υλοποίηση οδικών προσβάσεων που αποκαθιστούν την συνδυασµένη λειτουργία των µεταφορών σε ιευρωπαϊκούς συγκοινωνιακούς κόµβους, όπως λιµένες, αεροδρόµια, σιδηροδροµικοί σταθµοί και τα υπό ανάπτυξη µητροπολιτικά εµπορευµατικά κέντρα (freight villages). Η προώθηση έργων παρακάµψεων των αστικών κέντρων που είναι σε επαφή µε το ιευρωπαϊκό οδικό δίκτυο και ή/και κοµβικά του σηµεία. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ Άξονας Προτεραιότητας Ζ Τίτλος Έργου Φορέας Υλοποίησης Περιφέρεια ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ο ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (κατά τµήµατα) 1/ΓΓ Ε Στερεά Ελλάδα, υτ. Ελλάδα 8ος Άξονας Άξονας προτεραιότητας Η: Σιδηροδροµικό δίκτυο ΠΑΘΕ/Π & πολυτροπικές µεταφορές µε ειδικούς στόχους Εξάλειψη των ασυνεχειών του σιδ/κού δικτύου και περαιτέρω ανάπτυξη & βελτίωση των τµηµάτων των ιευρωπαϊκών Σιδηροδροµικών ικτύων (έργα προτεραιό τητας της Λισσαβόνας) - διασφάλιση διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συστήµατος ιαχείρισης των Σιδηροδροµικών Μεταφορών. Η εφαρµογή συστηµάτων πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για το διοικητικό εκσυγχρονισµό του ΟΣΕ. Βελτίωση προσφερόµενων υπηρεσιών µέσω µείωσης του χρόνου διαδροµής, αύξησης των συχνοτήτων και βελτίωσης της ποιότητας και της άνεσης µετακίνησης των σιδηροδροµικών µεταφορών. ηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων. Βελτίωση σιδηροδροµικής ασφάλειας, µείωση απωλειών σε ανθρώπινες ζωές και µείωση οικονοµικού κόστους σιδηροδροµικών ατυχηµάτων. Ανάπτυξη σιδηροδροµικών συνδέσεων µε σηµαντικά λιµάνια και εµπορευµατικά κέντρα. 74

5 ΧΑΡΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

6 5. ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 : Οι στόχοι της Εθνικής Λιµενικής Πολιτικής είναι: η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των θαλασσίων µεταφορών η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, µε ιδιαίτερη έµφαση στο τρίπτυχο «ασφάλεια ταχεία εξυπηρέτηση χαµηλό κόστος», η ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής, η διασφάλιση της συνέχειας του εθνικού χώρου, η αξιοποίηση γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων. Οι επιδιώξεις του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας προσδιορίζονται στα ακόλουθα: Βελτίωση ή / και δηµιουργία νέων λιµενικών υποδοµών και ανωδοµών για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό των παρεχόµενων λιµενικών υπηρεσιών. Ανάδειξη των Ελληνικών λιµένων σε διαµετακοµιστικούς και µεταφορτωτικούς κόµβους, µε σηµαντική αύξηση της διακίνησης εµπορευµατοκιβωτίων. ηµιουργία Εµπορευµατικών Κέντρων, καθώς επίσης ελεύθερων εµπορευµατικών, βιοµηχανικών ζωνών και ελεύθερων συγκροτηµάτων στις τελωνειακές περιφέρειες της χώρας. Κατασκευή επιβατικών σταθµών στους λιµένες ανάλογων εκείνων που υπάρχουν στα αεροδρόµια, διασφάλιση της βιωσιµότητας των Ελληνικών λιµένων και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας τους, µε την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων τους, την αύξηση της εξειδίκευσης τους και τη δηµιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την προσέλκυση φορτίων και επιβατών. Προώθηση συνδυασµένων µεταφορών και της υποδοµής που συνδέεται µε αυτές. Σιδηροδροµική σύνδεση των λιµένων για την ανάπτυξη συνδυασµένων µεταφορών. Σύνδεση µε εθνικές αρτηρίες και αεροδρόµια. Ανάπτυξη των θαλάσσιων λεωφόρων της Μεσογείου, στα πλαίσια των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών, όπου οι λιµένες καλούνται να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη συνολική µεταφορική αλυσίδα. Ανάπτυξη της Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων µε καλύτερη διασύνδεση των µεγάλων Ελληνικών λιµένων που αποτελούν απολήξεις χερσαίων µεταφορικών δικτύων µε αντίστοιχους λιµένες της Ανατολικής Μεσογείου, της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας, κατάλληλη αξιοποίηση του Προγράµµατος «Marco Polo». Βελτίωση της σύνδεσης της λειτουργίας των λιµένων µε τον τοπικό αστικό ιστό για εξυπηρέτηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, στα πλαίσια της υποβοήθησης της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Εισαγωγή των λιµένων στην Κοινωνία της Πληροφορίας, µέσω της αξιοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος της ΚτΠ, ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας µε τα ΑΕΙ και ΤΕΙ για τη δηµιουργία και εξειδίκευση στελεχών για στελέχωση των λιµενικών υπηρεσιών και των σχετικών προς αυτές επιχειρήσεων, παρακολούθηση της ανάπτυξης των τεχνολογιών που εφαρµόζονται διεθνώς. 6. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 4 : Το Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» προβλέπει ότι «ένα κράτος µέλος µπορεί να διατηρεί αποθεµατικό ύψους ίσου προς το 1% της ετήσιας συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταµείων για το στόχο Σύγκλιση, για να καλύπτει απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου» και καλύπτει τις 11 Περιφέρειες του στόχου «Σύγκλιση» δηλ. τις 8 Περιφέρειες που πληρούν τους όρους για το στόχο Σύγκλισης και τις 3 Περιφέρειες που είναι επιλέξιµες για µεταβατική στήριξη στο πλαίσιο του στόχου Σύγκλισης (Σταδιακής Εξόδου). Οι στρατηγικοί στόχοι του προγράµµατος είναι: Προώθηση του ανθρώπινου δυναµικού στην απασχόληση και επανένταξη του στην αγορά εργασίας, µε µια σειρά από επιµέρους δράσεις που καταγράφονται. Συµβολή στην αποκατάσταση του κοινωνικό οικονοµικού ιστού, µε επιµέρους δράσεις που καταγράφονται ηµιουργία προϋποθέσεων για τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού, διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξη και βιωσιµότητα της τοπικής οικονοµίας σε περιοχές που πλήττονται από απρόβλεπτες τοπικές ή τοµεακές κρίσεις που συνδέονται µε οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, η µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου, µε δράσεις όπως ενηµέρωση ευαισθητοποίηση σε θέµατα περιβάλλοντος και πολιτισµού, ενίσχυση των κέντρων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενίσχυση των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο τοµέα του περιβάλλοντος, δράσεις κατάρτισης στην αποκατάσταση και προστασία του περιβάλλοντος και φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, προγράµµατα απασχόλησης ανέργων στους αρµόδιους φορείς για τον καθαρισµό, την εκτέλεση αντιπληµµυρικών έργων και την αναδάσωση των περιοχών που πλήττονται, προγράµµατα κατάρτισης σε θέµατα πολιτικής προστασίας, διαχείρισης κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και δηµόσιας υγείας, έµφαση 3 Υπουργείο Εµπορικής Ναυτιλίας, Γενική Γραµµατεία Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής, Πειραιάς, εκέµβριος Προγραµµατική Περίοδος CCI: 2007GR051RV001 Αθήνα, Οκτώβριος

7 σε παρεµβάσεις απασχόλησης, εκπαίδευσης, κοινωνικής ένταξης, κατάρτισης σε σχέση µε την διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος, της πολιτικής προστασίας και της δηµόσιας υγείας. Το πρόγραµµα περιλαµβάνει ένα πλέγµα δράσεων που υπηρετούν τους προαναφερόµενους στόχους µέσω δυο (2) αξόνων προτεραιότητας. Άξονας προτεραιότητας 1 «Μέσο-µακροπρόθεσµη στήριξη του ανθρώπινου δυναµικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου». Βασική και άµεση προτεραιότητα του άξονα είναι η παροχή δυνατοτήτων απασχόλησης και προσαρµογής του ανθρώπινου δυναµικού στην υπό οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση αγορά εργασίας, η παροχή κίνητρων και η διαµόρφωση συνθηκών για τη διατήρηση και ενδυνάµωση της κοινωνικής συνοχής και η συγκράτηση του τοπικού πληθυσµού στις περιοχές που πλήττονται. Στο πλαίσιο του παρόντος άξονα προτεραιότητας δίνεται η δυνατότητα να καλυφθεί και το τµήµα της κρίσης που συνδέθηκε µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση που προκλήθηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 και ειδικότερα στο σύνολο της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας (Νοµοί Ηλείας, Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας), στους Νοµούς Μεσσηνίας, Λακωνίας Αρκαδίας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς και στην Περιφέρεια Αττικής. Άξονας προτεραιότητας 2 «Ταχεία αντιµετώπιση των άµεσων συνεπειών που υφίσταται το ανθρώπινο δυναµικό εξαιτίας απρόβλεπτων τοπικών η τοµεακών κρίσεων που συνδέονται µε την οικονοµική και κοινωνική αναδιάρθρωση, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν αναδιάρθρωσης που προκαλείται από φυσικές καταστροφές, ή µε τις συνέπειες της απελευθέρωσης του εµπορίου». Βασική προτεραιότητα του άξονα είναι η λήψη αµέσων µέτρων για την ανακούφιση και στήριξη των πληγέντων τοπικών πληθυσµών η/και ανθρώπινου δυναµικού που υπέστη τις συνέπειες της κρίσης δρώντας κυρίως σε τρία επίπεδα: στο επίπεδο παροχής ψυχολογικής στήριξης, στο επίπεδο αποτροπής της υποβάθµισης η/και στο µετρό του δυνατού, αποκατάστασης της ποιότητας ζωής και της διασφάλισης ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής, και στο επίπεδο παροχής προοπτικών και διεξόδων για επαγγελµατική αποκατάσταση. 7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5 : Ο Στρατηγικός Στόχος για τον Τοµέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης κατά την Περίοδο είναι «Η Προστασία, Αναβάθµιση και Αειφόρος ιαχείριση του Περιβάλλοντος ώστε να αποτελέσει το υπόβαθρο για την προστασία της δηµόσιας υγείας, την άνοδο της ποιότητας ζωής των πολιτών καθώς και βασικό παράγοντα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας.» Οι γενικοί στόχοι που διατυπώνονται είναι: Γενικός στόχος 1: Η Αειφορική ιαχείριση των περιβαλλοντικών µέσων, του φυσικού αποθέµατος και των Αστικών Κέντρων (Έδαφος, Υδατικό Περιβάλλον, Ατµόσφαιρα, Φύση) Γενικός στόχος 2: Η Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ηµόσιας ιοίκησης στο σχεδιασµό και την εφαρµογή περιβαλλοντικής πολιτικής και η βελτίωση της απόκρισης της Κοινωνίας και των Πολιτών σε θέµατα Περιβαλλοντικής Προστασίας. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων διαµορφώνονται οι παρακάτω Άξονες Προτεραιότητας: Άξονες προτεραιότητας οµάδας Α Χρηµατοδότηση από Ταµείο Συνοχής Α1. Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας - Ενδεικτικές κατηγορίες πράξεων: Α2. Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων Α3. Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου Α4. Προστασία Εδαφικών Συστηµάτων ιαχείριση Στερεών Αποβλήτων Άξονες προτεραιότητας οµάδας Β Χρηµατοδότηση από ΕΤΠΑ Β1. Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Β2. Προστασία & ιαχείριση Υδατικών Πόρων Β3. Πρόληψη & Αντιµετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου Β4. Προστασία Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας Β5. Θεσµοί & Μηχανισµοί Οι παρεµβάσεις των Αξόνων Προτεραιότητας του Προγράµµατος διαχέονται στους εξής τύπους περιοχών: Αστικές, Ορεινές, Νησιωτικές, Αραιοκατοικηµένες ή πολύ αραιοκατοικηµένες και Αγροτικές Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας, θα εστιάσει στην ανάπτυξη και την επιτάχυνση της ολοκλήρωσης των µεταφορικών υποδοµών, σε αρµονία µε το Γενικό Στόχο 13 του ΕΣΠΑ (Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των φυσικών υποδοµών και των συναφών υπηρεσιών του συστήµατος µεταφορών της 5 Προγραµµατική Περίοδος Κωδικός 1, CCI: 2007GR161PO005, Αθήνα, Ιούλιος

8 χώρας), ενώ σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικής θα αποτελέσει η ολοκληρωµένη τουριστική ανάπτυξη µε έµφαση στις εναλλακτικές µορφές τουρισµού, σε αρµονία µε τον Γενικό Στόχο 3 του ΕΣΠΑ ( ιαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος της χώρας). Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης σε παρεµβάσεις προστασίας και βελτίωσης του αστικού και δοµηµένου περιβάλλοντος αλλά και στην αξιοποίηση των εναλλακτικών µορφών ενέργειας, σε αρµονία µε το Γενικό Στόχο 14 του ΕΣΠΑ (Ασφαλής ενεργειακός εφοδιασµός της χώρας µε γνώµονα την αειφορία). Σχετικά µε τα έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σύµφωνα µε τους ΠΕΣ Α, αναφέρονται ΧΥΤΑ: Υφιστάµενοι είναι ο ΧΥΤΑ Πατρών. Σύµφωνα µε τον ΠΕΣ Α, η διάθεση των ΑΣΑ που σήµερα γίνεται στο ΧΥΤΑ Πατρών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις των όµορων ιαχεριστικών Ενοτήτων (Ως εκ τούτου οι προβλεπόµενοι ΧΥΤΑ από 9 θα γίνουν 8). Επίσης, πρόσφατα ξεκίνησε η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μεσσολογίου και του ΧΥΤΑ Αιγείρας(σε δοκιµαστική λειτουργία). Οι ΧΥΤΑ Ναυπάκτου, Στράτου (Αγρινίου), Παλαίρου (Αστακού), υτικής Αχαίας, Συµπολιτείας (Αιγίου) και ως προτεινόµενος ο ΧΥΤΑ στο Νοµό Ηλείας (έχει εγκριθεί η ΠΠΕ για τη χωροθέτηση του). ΧΥΤ: ο Περιφερειακός Σχεδιασµός αναφέρει τουλάχιστον 1 ΧΥΤ αδρανών ανά πρώην Νοµό (Περιφερειακή Ενότητα). Σ.Μ.Α.: Με βάση τον ΠΕΣ Α προβλέπονται µεταξύ 9 και 11 ΣΜΑ (Σταθµοί Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων) ανάλογα µε το αν θα γίνει 1 ή 2 ΣΜΑ στην περιοχή Καλαβρύτων, Παίων, Αροανίας και Λευκασίου και από το αν θα γίνει ΣΜΑ για την εξυπηρέτηση των πρώην Καποδιστριακών ήµων Πατρών και Ρίου. Επίσης, στο ΠΕΣ Α αναφέρεται ότι ο ακριβής αριθµός των ΣΜΑ µπορεί να διαφοροποιηθεί µετά από αποφάσεις των ΦοΣ Α. Προτεινόµενες Μονάδες Μηχανικής Επεξεργασίας και Λιπασµατοποίησης: Από µια (1) µονάδα για τους Νοµούς Αχαίας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Εκτίµηση κόστους ανά µονάδα. εν υπάρχει κάποια πρόβλεψη µε βάση τα διαθέσιµα Στοιχεία για µονάδες ενεργειακής αξιοποίησης Κ ΑΥ (Κέντρο Ανακύκλωσης Υλικών): Υφιστάµενο στην Πάτρα. Προτείνονται άλλα δύο (2), στους νοµούς Ηλείας και Αιτωλοκαρνανίας. Στον ΠΕΣ Α αναφέρεται ότι ο αριθµός των µονάδων δεν είναι δεσµευτικός. Θεωρήθηκε κόστος ανά µονάδα ίσο µε ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ (Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ) 6 : 6 Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Ειδική Γραµµατεία Προγραµµατισµού και Εφαρµογών Γ ΚΠΣ, Ιούνιος

9 Συνολική ετήσια παραγωγή από υδατοκαλλιέργειες και χάρτης µεταποίησης και εµπορίας προϊόντων 2005 Στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας λειτουργούν: Στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 28 µονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, 1 µονάδα οστρακοκαλλιέργειας και 5 µονάδες ΙΧΣ ευρύαλων ειδών Στην Π.Ε. Αχαϊας: 4 µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας γλυκών νερών. Στην Π.Ε. Ηλείας: 4 µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας γλυκών νερών. Βαθµός εξάρτησης της απασχόλησης στον αλιευτικό κλάδο (συλλεκτική αλιεία) Ζώνες εξάρτησης από την συλλεκτική αλιεία 79

10 Αναπτυξιακό όραµα του Ε.Σ.Σ.Α.ΑΛ. είναι η βιώσιµη και αειφόρος ανάπτυξη του τοµέα της Αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονοµικής συνοχής. Αυτό εξειδικεύεται στους παρακάτω στρατηγικούς στόχους: 1. Η επίτευξη διαρκούς ισορροπίας µεταξύ των αλιευτικών πόρων και των αντίστοιχων αλιευτικών δραστηριοτήτων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την οικονοµική βιωσιµότητα του κλάδου, σύµφωνα µε τις αρχές της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 2.1 Η αειφόρος ανάπτυξη του κλάδου της υδατοκαλλιέργειας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόµενων προϊόντων και των επιχειρήσεων και η διασφάλιση της βιωσιµότητας του κλάδου (οικονοµική, περιβαλλοντική και κοινωνική) 2.2. Η ανάπτυξη βιώσιµων επιχειρήσεων στον κλάδο της µεταποίησης και εµπορίας αλιευτικών προϊόντων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρησιακών δοµών. 3. Η βελτίωση του αναγκαίου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων του τοµέα της αλιείας και η επιδίωξη της επίτευξης των στόχων της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής 4. Η αειφόρος ανάπτυξη επιλεγµένων αλιευτικών περιοχών 5.1. Η προστασίας και βελτίωση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα αυτού που σχετίζεται µε τον αλιευτικό τοµέα Η διατήρηση, ενίσχυση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού του τοµέα, µε παράλληλη στήριξη της ισότητας των ευκαιριών Η συµβολή των επιθεωρήσεων και ελέγχων της αλιευτικής δραστηριότητας στην βιώσιµη εκµετάλλευση των αλιευτικών πόρων Η επιτάχυνση του προγράµµατος της συλλογής των αλιευτικών στοιχείων για τη στήριξη της διαµόρφωσης της αλιευτικής πολιτικής, την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των κοινών αλιευτικών πόρων και τη βέλτιστη εκµετάλλευση και διατήρηση των αποθεµάτων Η διασφάλιση της επιβίωσης και ανταγωνιστικότητας του ελληνικού αλιευτικού στόλου Υπερπόντιας Αλιείας. Οι παραπάνω στόχοι θα υλοποιηθούν µέσω έξι αξόνων προτεραιότητας: Θαλάσσια αλιεία Υδατοκαλλιέργεια Μεταποίηση και εµπορία αλιευτικών προϊόντων ιάρθρωση του κλάδου και Οικονοµικό περιβάλλον µέτρα συλλογικού ενδιαφέροντος Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών προϊόντων Ανθρώπινο κεφάλαιο και κοινοτικές πολιτικές Χρηστή διαχείριση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π.) 9. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 7 : Το Αναπτυξιακό Όραµα στη νέα προγραµµατική περίοδο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος (ΕΠ) «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποτελεί το «Ψηφιακό Άλµα στην Παραγωγικότητα Ψηφιακό Άλµα στην Ποιότητα Ζωής». Ο στρατηγικός στόχος του προγράµµατος είναι η «Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας µε την ευρωπαϊκή ένωση αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Η επίτευξη του 7 Προγραµµατική Περίοδος , Κωδικός Ε.Π.: 4 CCI: 2007GR161PO002 Αθήνα, Σεπτέµβριος

11 στρατηγικού στόχου επιτυγχάνεται µέσω των δύο Αξόνων Προτεραιότητας που θέτει το επιχειρησιακό πρόγραµµα: Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, µέσω τεσσάρων ειδικότερων στόχων : o Προώθηση της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε επιχειρήσεις o Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και βελτίωση της παραγωγικότητας του ηµόσιου τοµέα µε χρήση ΤΠΕ o Ενίσχυση του κλάδου των ΤΠΕ στην οικονοµία o Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν ΤΠΕ. Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής µέσω δύο ειδικότερων στόχων: o Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω της χρήσης ΤΠΕ µε Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην ψηφιακή Ελλάδα. o Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ηµόσιας ιοίκησης για τον πολίτη. Ανάλυση υνατών και Αδύναµων Σηµείων (Ανάλυση SWOT) υτική Ελλάδα υνατά Σηµεία (εσωτερικό περιβάλλον) Αδυναµίες (εσωτερικό περιβάλλον) Χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ ιαθέτει σηµαντικούς φορείς γνώσης Υψηλό ποσοστό ανεργίας (συνολικά, γυναίκες, νέοι, που αποτελούν βασικούς πυρήνες µακροχρόνια) παραγωγής αλλά και διάθεσης Χαµηλή παραγωγικότητα τεχνογνωσίας στις ΤΠΕ (ακαδηµαϊκά και Γεωγραφικό ανάγλυφο δηµιουργεί προϋποθέσεις ερευνητικά ιδρύµατα) κοινωνικού και οικονοµικού αποκλεισµού Σηµαντικός αριθµός δοµών κατάρτισης Ανεπαρκείς υποδοµές µεταφορών σε Νέες Τεχνολογίες Αργός ρυθµός ενσωµάτωσης ΤΠΕ από Περιφερειακή Καλή διάρθρωση ηλικιακής πυραµίδας και τοπική διοίκηση πληθυσµού Χαµηλό ποσοστό νοικοκυριών µε πρόσβαση στο Υψηλά ποσοστά εκπαίδευσης διαδίκτυο πληθυσµού (σε όλες τις βαθµίδες) Χαµηλό ποσοστό στην χρήση Η/Υ και χρήση διαδικτύου Χαµηλό ποσοστό ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό εµπόριο Ανισότητα διείσδυσης ΤΠΕ µεταξύ Νοµού Αχαΐας και υπολοίπων νοµών Ενδοπεριφερειακές ανισότητες σε υποδοµές υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας. Ελλιπής διάχυση των αποτελεσµάτων των ερευνητικών προγραµµάτων στην παραγωγική διαδικασία. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον) ΑΠΕΙΛΕΣ (εξωτερικό περιβάλλον) Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τοµείς υγείας, ναυσιπλοΐας, πολιτισµού και παιδείας Καθυστέρηση ολοκλήρωσης δηµοσίων επενδύσεων στον τοµέα των µεταφορών Στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν παρεµβάσεις που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τοµείς υγείας, ναυσιπλοΐας, πολιτισµού και παιδείας, καθώς και παρεµβάσεις που θα αντιµετωπίσουν τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες (µεταξύ Νοµού Αχαΐας και υπολοίπων νοµών) σε υποδοµές υψηλής τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνίας. Σε αντιστοιχία µε τις υπόλοιπες Περιφέρειες Στόχου Σύγκλισης, ιδιαίτερη βαρύτητα αναµένεται να δοθεί στην αντιµετώπιση τοπικών αδυναµιών σε θέµατα πρόσβασης και χρήσης διαδικτύου και ενασχόλησης µε ηλεκτρονικό εµπόριο. "Στο πλαίσιο του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση θα υλοποιηθούν πράξεις όπως οι κόµβοι ψηφιακών υπηρεσιών, οι υπηρεσίες και εφαρµογές για το πολίτη και τα business gateways, τα οποία, λόγω της οριζόντιας φύσης τους, θα ωφελήσουν το σύνολο των περιφερειών. 10. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Στόχος της Στρατηγικής είναι ένα «Ψηφιακό Άλµα στην παραγωγικότητας, ένα ψηφιακό άλµα στην ποιότητα ζωής». Ο σκοπός του άλµατος είναι να αντιµετωπίσει δυναµικά τις κύριες αιτίες καθυστέρησης, εστιάζοντας στις δύο κύριες κατευθύνσεις, στην: Βελτίωση της παραγωγικότητας µέσω της τεχνολογίας, µε τις ακόλουθες δράσεις: o Προώθηση της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις 8 Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ειδική Γραµµατεία Ψηφιακού Σχεδιασµού, Επιτροπή Πληροφορικής 81

12 o Αναδιοργάνωση του δηµόσιου τοµέα και της παροχής ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του επιχειρηµατικού ιστού της χώρας. o Ενίσχυση της συµβολής του κλάδου νέων τεχνολογιών στο ΑΕΠ της χώρας o Προώθηση της επιχειρηµατικότητας σε τοµείς που αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Βελτίωση της ποιότητας της καθηµερινής ζωής των πολιτών µε πρακτικό τρόπο, µε τους παρακάτω στόχους: o υναµικότερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες σε καθηµερινό επίπεδο o Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε επίπεδο Περιφέρειας προωθούνται πολύ εξειδικευµένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, που αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να αναδείξουν ή να αξιοποιήσουν πολύ συγκεκριµένα και ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά που δεν απαντώνται σε άλλες περιοχές. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών ως εργαλείου ανάπτυξης για την ανάδειξη τοπικών ιδιαιτεροτήτων και συγκριτικών πλεονεκτηµάτων. Οι δράσεις θα προταθούν από φορείς της Περιφέρειας, εφ όσον εµπίπτουν στον παραπάνω ορισµό. 11. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 9 Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής » συνοψίζεται στη διαµόρφωση και συνεχή εξασφάλιση των κατάλληλων οργανωτικών συνθηκών για την υλοποίηση των στρατηγικών στόχων του ΕΣΠΑ. Ο στρατηγικός στόχος του ΕΠ εκφράζεται µέσω δύο γενικών στόχων: α) της ενίσχυσης των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της υλοποίησης του συνόλου των Ε.Π., ώστε να µπορούν να αντεπεξέλθουν απρόσκοπτα, αποτελεσµατικά και αποδοτικά στις νέες αυξηµένες υποχρεώσεις τους, µέσω της χρηµατοδότησης δραστηριοτήτων προπαρασκευής, διαχείρισης, παρακολούθησης, αξιολόγησης, πληροφόρησης και ελέγχου των επιχειρησιακών προγραµµάτων, καθώς και δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την υλοποίηση των δράσεων που εµπίπτουν στους στόχους των Ταµείων. Ειδικότεροι στόχοι είναι: Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για την προπαρασκευή, την εφαρµογή και την παρακολούθηση των Ε.Π. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για τη διενέργεια ελέγχων, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ µε δράσεις συµβουλευτικής υποστήριξης και εκπόνησης µελετών και αξιολογήσεων. Ενίσχυση των επιτελικών φορέων του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού των ΕΠ για το σχεδιασµό, την οργάνωση και υλοποίηση παρεµβάσεων πληροφόρησης και δηµοσιότητας. Ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των επιτελικών δοµών του συστήµατος διοίκησης και συντονισµού της υλοποίησης των Ε.Π. Ενίσχυση των µέτρων που αναλαµβάνονται από την Ε.Ε., σχετικά µε την προπαρασκευή, παρακολούθηση, διοικητική και τεχνική στήριξη, αξιολόγηση, έλεγχο και επιθεώρηση της εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΚ) 1083/2006 β) της ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας των δικαιούχων φορέων, ώστε να βελτιώσουν την οργανωτική τους αποτελεσµατικότητα και να πληρούν τα κριτήρια επιβεβαίωσης της διαχειριστικής τους επάρκειας για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων, µε ειδικότερο στόχο την ενίσχυση της διοικητικής οργάνωσης και ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων φορέων των ΕΠ. για την υλοποίηση συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων. Το Ε.Π. «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής » περιλαµβάνει αποκλειστικά δράσεις εθνικής εµβέλειας και ειδικότερα «οριζόντιου» τύπου παρεµβάσεις που έχουν άµεση επίπτωση σε όλη τη χώρα, εξυπηρετώντας όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας µε φυσικά και άυλα αποτελέσµατα 12. ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 10 Στρατηγικός στόχος του Ε.Π. ιοικητική Μεταρρύθµιση είναι η Βελτίωση της ποιότητας της διακυβέρνησης µέσα από την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας των δηµοσίων οργανώσεων, καθώς και ενίσχυση της λογοδοσίας και της επαγγελµατικής ηθικής µέσω της διεύρυνσης της κοινωνικής διαβούλευσης και συµµετοχής των κοινωνικών εταίρων. Η επίτευξη του στόχου θα γίνει µέσα από τους παρακάτω στόχους - άξονες προτεραιότητας: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ µε ειδικούς στόχους: o Μεταρρύθµιση των µηχανισµών σχεδιασµού, εφαρµογής και ελέγχου των δηµόσιων πολιτικών o Προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της λογοδοσίας o Βελτίωση της ποιότητας των νοµοθετικών και κανονιστικών ρυθµίσεων 9 Προγραµµατική Περίοδος , Κωδικός Ε.Π.: 8, CCI: 2007GR161PO003, Αθήνα, Σεπτέµβριος Προγραµµατική Περίοδος Κωδικός Ε.Π.: 7 CCI: 2007GR05UPO003 Αθήνα, Οκτώβριος

13 o Βελτίωση της ποιότητας της εξυπηρέτησης των συναλλασσόµενων µε τις δηµόσιες υπηρεσίες πολιτών και επιχειρήσεων ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ µε ειδικούς στόχους: o Ενίσχυση της πολιτικής ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων στη δηµόσια διοίκηση µέσω διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών o Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση της διοικητικής ικανότητας και την υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσµικών αλλαγών στη δηµόσια διοίκηση ΕΝ ΥΝΑΜΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΡΑΣΗΣ µε ειδικούς στόχους: o Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των µηχανισµών εφαρµογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών ισότητας των φύλων. o Η ενίσχυση της θέσης των γυναικών στο δηµόσιο και κοινωνικό τοµέα. 83

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ

ΕΣΠΑ Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Ιωάννης Φίρμπας Γενικός Διευθυντής Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ Βασικές αλλαγές νέας περιόδου Ο Κανονισμός δημιουργεί ένα πολύ στενό πλαίσιο διαμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η διεύρυνση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού σε δράσεις δια βίου εκπαίδευσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Βασικές Πληροφορίες

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Βασικές Πληροφορίες ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 Βασικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές Πληροφορίες... 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 3 Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ σε επιχειρησιακά προγράµµατα...

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους

Επιχειρηματική εκμετάλλευση προϊόντων Ε&Τ και καινοτομιών από υφιστάμενες και νεοϊδρυόμενες ΜΜΕ για αύξηση της παραγωγικότητας τους Παράρτημα 1: Συσχέτιση της Λογικής της Παρέμβασης με τις Αξιολογήσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 1α 1b Χαμηλό ποσοστό Ακαθάριστης Δαπάνης για έρευνα στην Περιφέρεια, ως προς το Περιφερειακό Προϊόν 1.1.1

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το Σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Αναπτυξιακές Προτεραιότητες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020 Αγγελική Ωραιοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006

ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 ΟΜΙΛΙΑ ΓΓΠΠ κ. ΑΒΟΥΡΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2006 Βρισκόμαστε πλέον στην τελική φάση μιας συνεχούς προσπάθειας που ξεκινήσαμε από το 2004 για την προετοιμασία της Περιφέρειάς μας ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: 45ΨΨΦ-697 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σελ. 1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η επικαιροποίηση της ανάλυσης της υπάρχουσας κατάστασης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία πραγµατοποιήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Σελ. 1 ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ Τον Ιούλιο του 2004, υποβλήθηκε στην Ε.Ε. το τελικό προτεινόµενο κείµενο για την αναθεώρηση του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το προτεινόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020

Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική περίοδο 2014 2020 Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7: «Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας.

Κυρίες και Κύριοι, Σήµερα η ανταγωνιστικότητα δεν είναι πλέον θέµα κόστους, αλλά θέµα ποιότητας και υψηλής προστιθέµενης αξίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνοµαι σε ένα τόσο εκλεκτό ακροατήριο και θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές για την πρωτοβουλία τους. Είναι πράγµατι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ. ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική. Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Στρατηγική Προτεραιότητες - Αρχιτεκτονική Γιάννης Φίρμπας Προϊστάμενος ΕΥΣΣΑΑΠ Το Νέο ΕΣΠΑ εντάσσεται στο αναπτυξιακό όραμα για την Ελλάδα του 2020 Να περιοριστούν οι συνέπειες της κρίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα

Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα Περιεχόμενα Αειφόρος Ανάπτυξη Περιφερειακή Πολιτική ΕΕ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε..Α. Μεταφορών) Αθήνα, 28 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ: 2031 / Φ.97 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Ταχ. /νση Αγ. Σοφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες Αθανασία ΛΑΛΟΥ Μηχανικός Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ., L_ali_que @hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών. Company LOGO Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ στο πλαίσιο της πολιτικής του Yπουργείου στον τομέα των μεταφορών Company LOGO Aναδιάρθρωση της Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ (ΦΕΚ 2643/25.8.2016, τεύχος Β ) Η Ε.Δ. ΕΣΠΑ ΥΝΑΝΠ έχει ως αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

PARACTION ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ & ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 1 Αποτελεί κατ εξοχή «εσωτερική ως προς τη στεριά Περιφέρεια» της

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

«ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Tο Μέλλον της Αλιείας EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020 Tο Μέλλον της Αλιείας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Eιδική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ

Βασικά αναπτυξιακά ερωτήµατα Σε τοµεακό και περιφερειακό επίπεδο: Μακροπρόθεσµοι αναπτυξιακοί στόχοι, πέραν των «παραδοσιακών» αναπτυξιακών επιλογών κ 1 η Εγκύκλιος Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Στόχοι: Ενηµέρωση των αρµόδιων φορέων σχεδιασµού για το υπό διαπραγµάτευση προτεινόµενο νέο πλαίσιο της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 Έναρξη προετοιµασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων

Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων Η συμβολή του ΕΚΤ στην επιτυχή εφαρμογή της Σύστασης «ΕΠΕΝ ΥΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙ ΙΑ: ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΜΕΙΟΝΕΞΙΑΣ» Σταματία Παπούλια Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ "Μακεδονία - Θράκη"

Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠ Μακεδονία - Θράκη ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας 307.733,8 19 607.933,1 197,6 483.992,2 157,3 239.752,7 77,9 17 Σιδηρόδρομοι (TEN-T) 37.00 1 64.841,6 175,2 36.906,6 99,7 30.323,5 82,0 20 Αυτοκινητόδρομοι

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ 2014-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΙΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΜΑΪΟΣ 2013 Με την πραγματοποίηση του 1 ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2014-2020, (στις 12

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία

Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Προτάσεις για την εξειδίκευση της διάστασης της αναπηρίας κατά την εφαρμογή του Ε.Π. Περιφερειακή Στρατηγική για την Αναπηρία Κομοτηνή, 25.11.2015 Εισηγητής: Λογαράς Δημήτρης, στέλεχος ΕΣΑμεΑ Το Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2014 Η Αποστολή του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης που αποτελεί τον λειτουργίας του ή αλλιώς τον υπέρτατο λόγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραµµατεία ηµοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισµού Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19 CLLD/LEADER Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων Μονάδα Προγραμματισμού & Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100-ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail stereaellada@mou,gr

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΕΣΠΑ 2007-20132013 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ» Από το ΕΣΠΑ 2007-20132013 στο ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου

Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή Στρατηγική Περιόδου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ 3 η ιάσκεψη Προέδρων Επιτροπών Παρακολούθησης του ΕΣΠΑ, ΕΠΑΑ, ΕΠΑΛ 2007-2013 2013 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 14.12.2011 1 Πορεία Υλοποίησης ΕΣΠΑ 2 Πορεία Υλοποίησης ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007-2013 3 Πορεία Υλοποίησης ΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ»

«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΓΟΡΕΣ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ)» ΤΟΥ ΕΣΠΑ 201-2020 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ

Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Α/Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΛΗΞΗΣ Βελτίωση και κωδικοποίηση του 1011409 - Ε. Υ. ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου & ΕΦ/ΓΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα