τηλ.: fax: Website:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τηλ.: +30-210-3683570 fax: +30-210-3683794 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, ΕΛΛΑΣ Νοέµβριος 2011

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ Βασ. Σοφίας 11 Αθήνα ΕΛΛΑΣ τηλ.: fax: Website: ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΣ

3 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Υφυπουργού Εξωτερικών Οι σύγχρονες προκλήσεις στον τοµέα της αναπτυξιακής βοήθειας απαιτούν νέα αντιµετώπιση. Οι παλαιές συνταγές πρέπει να αντικατασταθούν µε καινούργιες ευκαιρίες που διανοίγονται, µέσω της προσαρµογής διεθνών αρχών στο τοπικό επίπεδο των αναπτυσσοµένων χωρών, ενώ συγχρόνως πρέπει να αντιµετωπισθούν νέα προβλήµατα όπως η κλιµατική αλλαγή. Μέσα στις συνθήκες αυτές είναι θετική η εξέλιξη της συµµετοχής των G20 σε θέµατα διεθνούς ανάπτυξης. Η παροχή αναπτυξιακής βοήθειας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής µε κύριο ρόλο την κάλυψη αναγκών των αναπτυσσοµένων χωρών. Στη σηµερινή οικονοµική συγκυρία της παγκόσµιας κρίσης, αφενός οι προϋπολογισµοί των δωρητριών χωρών δέχονται ισχυρότατες περιοριστικές πιέσεις, αφετέρου οι ανάγκες για παροχή επείγουσας και αναπτυξιακής βοήθειας στις αναπτυσσόµενες χώρες αυξάνονται γεωµετρικά. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα βρέθηκε µπροστά σε δύσκολες αποφάσεις, όσον αφορά στο ύψος της παρεχόµενης βοήθειας. Έτσι, ενώ έγιναν γενναίες περικοπές πιστώσεων, η Χώρα συνέχισε να παράσχει βοήθεια από το υστέρηµά της, ενώ έθεσε σε κίνηση µηχανισµό βελτίωσης της ποιότητας της βοήθειας, µέσω εκπόνησης σχεδίου νέου νοµοθετικού πλαισίου που θα εκσυγχρονίσει και θα αναπτύξει την αποδοτικότητα της παρεχόµενης βοήθειας. Είναι σήµερα πλέον περισσότερο αναγκαίο παρά ποτέ να παρέχεται η βοήθεια όσο πιο αποτελεσµατικά γίνεται και να εστιάζεται στις πραγµατικές ανάγκες, δηλαδή στην καταπολέµηση της φτώχειας και της πείνας, που αποτελούν από κοινού και τον πρώτο στόχο της χιλιετίας. Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει τις προκλήσεις που αντιµετώπισε η Ελλάδα, αλλά και τα επιτεύγµατά της, στη δύσκολη πορεία της διεθνούς κοινότητας για την καταπολέµηση της φτώχειας και της πείνας. Έχω δε την πεποίθηση ότι µαζί µε την ιστοσελίδα της Υ ΑΣ θα προωθήσει την κατανόηση του έργου που επιτελείται στον τοµέα της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και προσβλέπω στην ευρεία υποστήριξη των προσπαθειών. Τέλος, φρονώ ότι παρά τις οικονοµικές δυσκολίες, το πρόγραµµα αναπτυξιακής βοήθειας της Χώρας µας θα συνεχίσει να αποτελεί µια σηµαντική προσφορά εκ µέρους των Ελλήνων στις προσπάθειες για επιβίωση και βελτίωση των συνθηκών ζωής των φτωχών συνανθρώπων µας στον αναπτυσσόµενο κόσµο. Η Ελλάδα εργάζεται σε πολυµερές και σε διµερές επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση, κατανοώντας ότι µένουν ακόµα πολλά τα οποία πρέπει να γίνουν. Αποδέχεται την πρόκληση και είναι πρόθυµη να ανταποκριθεί σε αυτήν. ηµήτριος ΟΛΛΗΣ 3

4 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Γενικού Γραµµατέα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Αναπτυξιακής Συνεργασίας Το διεθνές περιβάλλον αλλάζει δραστικά. Το εύρος και ο ρυθµός των αλλαγών που αντιµετωπίζει η ανθρωπότητα έκαναν αισθητή την εµφάνισή τους µέσα από µια σειρά γεγονότα των πρόσφατων ετών, όπως η επισιτιστική κρίση, η κρίση των καυσίµων και η χρηµατοοικονοµική κρίση. Η παγκόσµια ύφεση και η κρίση χρέους στην Ευρώπη έχουν ήδη επιφέρει σηµαντικό αντίκτυπο στους αναπτυξιακούς προϋπολογισµούς πολλών δωρητών, θέτοντας έτσι τα υφιστάµενα προγράµµατά τους υπό ασφυκτικές συνθήκες. Αντίστοιχος αρνητικός αντίκτυπος θα συνεχίσει να υφίσταται και στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθούν πολλά εµπόδια στην επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας. Πρόσφατες, µάλιστα, µελέτες αναδεικνύουν ότι οι φτωχοί αυτού του κόσµου, κυρίως στις ευπαθείς χώρες (fragile states), υποφέρουν δυσανάλογα από τις σοβούσες κρίσεις. Επιπλέον, η παγκοσµιοποίηση, ενώ έχει προωθήσει σηµαντικότατες ευκαιρίες οικονοµικής µεγέθυνσης στις αναπτυσσόµενες χώρες, µε δυναµική µείωσης της φτώχειας, συγχρόνως εγκυµονεί ως δυναµική τον κίνδυνο να µετατραπεί σε βασικό παράγοντα αναπτυξιακών προκλήσεων, όπως η κλιµατική αλλαγή, οι τιµές των τροφίµων και των καυσίµων. Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον, η Χώρα µας κλήθηκε να υποστηρίξει τις διεθνείς δεσµεύσεις της που αφορούν τόσο στο ύψος, όσο και στην ποιότητα της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας. Στο πλαίσιο αυτό, η συνολική ODA (διµερής και πολυµερής) που παρασχέθηκε από την Ελλάδα το έτος 2010 ανήλθε σε 507,72 ολ. ΗΠΑ ή 383,32 ΕΥΡΩ, δηλαδή ποσοστό 0,17% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήµατος. Η πολυµερής ODA ανήλθε σε 295,90 ολ. ΗΠΑ ή 223,40 ΕΥΡΩ, ενώ η διµερής σε 211,82 ολ. ΗΠΑ ή 159,92 ΕΥΡΩ. Σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, η συνολική ODA της Ελλάδος µειώθηκε κατά 99,55 ολ. ΗΠΑ, ενώ ο λόγος ODA/ΑΕΕ µειώθηκε αντιστοίχως κατά 0,02% (από 0,19% το έτος 2009 σε 0,17% το 2010). Σύµφωνα µε τα προκαταρκτικά στατιστικά στοιχεία έτους 2010 της DAC/ΟΟΣΑ, η Χώρα µας βρίσκεται στην 21η θέση µεταξύ των 23 µελών της DAC, τόσο ως προς το ύψος της παρασχεθείσας ODA, όσο και ως προς το λόγο ODA/ΑΕΕ (0,17%). Το έτος 2009 η Χώρα µας βρισκόταν αντιστοίχως στην 20η θέση σε αµφότερες τις κατηγορίες. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι οι συνθήκες βαθιάς κρίσης που έχουν διαµορφωθεί αποτελούν µια ευκαιρία για τον επαναπροσδιορισµό της ελληνικής αναπτυξιακής πολιτικής, προκειµένου να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητά της, µέσω νέου νοµοθετικού πλαισίου, νέου οργανογράµµατος και νέου µεσοπρόθεσµου (πενταετούς) στρατηγικού σχεδιασµού. Στο νέο αυτό πλαίσιο, η Χώρα µας θα επαναλάβει τη δέσµευσή της, βασιζόµενη στις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, και της βιωσιµότητας των δράσεών, να αντιµετωπίσει τις δύσκολες προκλήσεις και να συµβάλει στην επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας, σε συνεργασία µε άλλους δωρητές. Κωνσταντίνος Α. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ 4

5 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ κ. Γενικού ιευθυντού της Υπηρεσίας ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υ ΑΣ HELLENIC AID Κύριο θέµα για την Υ ΑΣ είναι η εκκαθάριση των ανοικτών προγραµµάτων. Σηµαντικό επίσης γεγονός που πρέπει να καταγραφεί στο 2010, ήταν η έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης από την Υ ΑΣ νέου σχεδίου νοµοθετικού πλαισίου για θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας, ώστε σε εύθετο χρόνο να αντικαταστήσει τον ισχύοντα πλην ξεπερασµένο από τις διεθνείς εξελίξεις Νόµο 2731/1999 και να καλύψει τοµείς όπως, η αποτελεσµατικότητα της χορηγούµενης βοήθειας, καθώς και η συνοχή των πολιτικών. Συναφώς, µέσα στο 2010 συντάχθηκε σχέδιο Προεδρικού ιατάγµατος για την βελτίωση της λειτουργίας της Υ ΑΣ, προκειµένου να αντικαταστήσει το αρχικό Π.. 224/2000. Τέλος, εκπονήθηκε σχέδιο Πενταετούς Προγράµµατος Αναπτυξιακής Συνεργασίας που θα αποτελέσει τον οδηγό δράσης της Χώρας στον τοµέα της παροχής επείγουσας και αναπτυξιακής βοήθειας. Θα ακολουθήσει διαβούλευση για τα ανωτέρω κείµενα, τόσο µε την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee - DAC) του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όσο και µε τους εµπλεκόµενους ελληνικούς Φορείς σε θέµατα αναπτυξιακής συνεργασίας (Υπουργεία, ΝΠ, ΜΚΟ κ.α.) προκειµένου το τελικό αποτέλεσµα να καλύπτει τόσο τις διεθνείς εξελίξεις, όσο και τις ανάγκες της Χώρας µας. Λόγω των περιορισµένων διαθέσιµων πιστώσεων για την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας η Υ ΑΣ δεν προέβη σε προκήρυξη προγραµµάτων προς υλοποίηση σε αναπτυσσόµενες χώρες, αλλά περιορίσθηκε κυρίως στην υλοποίηση των τελικών φάσεων προγραµµάτων προηγουµένων ετών. Υλοποιήθηκαν όµως και νέα προγράµµατα αναπτυξιακής βοήθειας από άλλα Υπουργεία, µε αντικείµενο την συµβολή στην επίτευξη των στόχων της χιλιετίας. Σκοπός της Υ ΑΣ είναι εφόσον η Χώρα δεν δύναται να αυξήσει την παρεχόµενη ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια σε αναπτυσσόµενες χώρες (ποσοτικό σκέλος) να εστιάσει την προσοχή της στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητάς της (ποιοτικό σκέλος) µέσω της υιοθέτησης διεθνών κανόνων καλής πρακτικής µε τη βοήθεια και της επιθεώρησης της DAC/ΟΟΣΑ. Θα ήθελα µε την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω, τα στελέχη της Υ ΑΣ, των Υπουργείων, των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και ιδιαίτερα τους Έλληνες και τις Ελληνίδες που µας στηρίζουν στο δύσκολο αλλά σηµαντικό έργο της αρωγής στους φτωχούς συνανθρώπους µας. Αθανάσιος ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ 5

6 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Χαιρετισµός Υφυπουργού Εξωτερικών κ.. όλλη σελ. 3 Χαιρετισµός Γενικού Γραµµατέα ΟΣ & ΑΣ κ. Κ. Παπαδόπουλου σελ. 4 Χαιρετισµός Γενικού ιευθυντού της Υ ΑΣ κ. Α. Θεοδωράκη σελ. 5 Πίνακας Περιεχοµένων σελ. 6 Ευχαριστίες σελ. 8 Πίνακας Συντµήσεων (ελληνικών) σελ. 9 Πίνακας Συντµήσεων (ξενόγλωσσων) σελ. 9 Ισοτιµίες Νοµισµάτων σελ. 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 1-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί ράσεις της διεθνούς αναπτυξιακής κοινότητος το Η Ελλάδα στη δίνη της διεθνούς κρίσης Νέο σχέδιο νοµοθετικού πλαισίου Συνοχή πολιτικών για την ανάπτυξη Αποτελεσµατικότητα της βοήθειας Προετοιµασία επιθεώρησης από τη DAC/ΟΟΣΑ σελ. 12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΤΕΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2-1 Αναπτυξιακή Βοήθεια σελ. 22 Αλβανία Σερβία Αίγυπτος υτική Όχθη & Λωρίδα της Γάζας Τουρκία Συρία Ουκρανία Ιορδανία Αρµενία Γεωργία 2-2 Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων σελ Επείγουσα Ανθρωπιστική και Επισιτιστική Βοήθεια σελ Κοινή Γνώµη, Πληροφόρηση και Αναπτυξιακή Εκπαίδευση σελ Τεχνικές Υπηρεσίες σελ. 45 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 3-1 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια ιεθνείς Ροές σελ Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος σελ ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος σελ Πολυµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια της Ελλάδος σελ Ειδικός Λογαριασµός του Άρθρου 18 παρ. 6 του Ν. 2731/1999 σελ. 51 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 4-1 Πίνακες σελ. 52 6

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας [έτη ] ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας [έτη ] ΠΙΝΑΚΑΣ 3 Συνολικές Ροές Πόρων Αναπτυξιακής Βοήθειας [έτη ] ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Παρασχεθείσα διµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια (ODA) κατά Χώρα [έτος 2010] ΠΙΝΑΚΑΣ 5 Κατά Τοµέα κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) [έτος 2010] ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Κατανοµή κατά Τύπο της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) [έτος 2010] 4-2 Γραφικές Παραστάσεις σελ. 63 ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Α Καθαρές δαπάνες ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ως ποσοστό του ΑΕΠ [ ] και του ΑΕΕ [ ] (Έτη ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Β Καθαρές δαπάνες ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ως ποσοστό του ΑΕΠ [ ] και του ΑΕΕ [ ] (Έτη ) ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Γ Παρασχεθείσα ιµερής Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια κατά Γεωγραφική Περιφέρεια [έτος 2010] ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ποσοστιαία κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας κατά Είδος [έτος 2010] ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Ε Ποσοστιαία κατανοµή της ιµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας κατά Τοµέα [έτος 2010] 4-3 Παραρτήµατα σελ. 69 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Oργανόγραµµα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Βοήθειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ Προσωπικό της HELLENIC AID (Ιουν. 2010) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Χώρες Αποδέκτριες Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας (ODA) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Κατάταξη των Κρατών Μελών της DAC σύµφωνα µε το ύψος της παρασχεθείσας ODA και το λόγο ODA/GNI (έτος 2010) 7

8 Ευχαριστίες Η Υ ΑΣ-3 ιεύθυνση Γεωγραφικής Πολιτικής και Στρατηγικού Σχεδιασµού της Υπηρεσίας ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ ΑΣ/HELLENIC AID) του Υπουργείου Εξωτερικών επιµελήθηκε την ύλη και συνέταξε µέρος της Ετήσιας Έκθεσης της Ελληνικής ιµερούς και Πολυµερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας Έτους Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται προς: τα στελέχη των ιευθύνσεων της Υ ΑΣ που συνεργάσθηκαν για θέµατα της αρµοδιότητός τους (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ [IΙ]), το προσωπικό των ιευθύνσεων Β2, B3, 1, 4, Ε1, του Υπουργείου Εξωτερικών, το προσωπικό της Μόνιµης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ, το προσωπικό διαφόρων Φορέων υλοποίησης προγραµµάτων αναπτυξιακής συνεργασίας, όπως Υπουργεία, Νοµικά Πρόσωπα., Πανεπιστήµια, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, για την εποικοδοµητική συνεργασία τους. Ιδιαιτέρως, πρέπει να αναγνωρισθεί η θετική συµβολή: του Γενικού ιευθυντού της Υ ΑΣ, - κ. Αθανασίου Θεοδωράκη της Αναπληρώτριας Γεν. ιευθύντριας της Υ ΑΣ, - κας. ωροθέας Τσιµπουκέλη - ούβου, Πληρεξουσίου Υπουργού Α και των ιευθυντών, της Υ ΑΣ-1 ιεύθυνσης κας. Ε. Γαλαθιανάκη, Πληρεξουσίου Υπουργού Β της Υ ΑΣ-2 ιεύθυνσης κας. Ι. Σιαφλά, Εµπειρογνώµονος - Συµβούλου Α ( ιευθύνουσας) της Υ ΑΣ-3 ιεύθυνσης κας. Μ. ιαµαντοπούλου, Συµβούλου Πρεσβείας Α της Υ ΑΣ-4 ιεύθυνσης κ. Αλεξ. Οικονόµου, Συµβούλου ΟΕΥ Α ( ιευθύνοντος), της Υ ΑΣ-5 ιεύθυνσης κας. Χ. Καρικοπούλου Βλαβιανού, Πληρεξουσίου Υπουργού Α της Υ ΑΣ-6 ιεύθυνσης κας. Τ. Αγγελάτου, Πληρεξουσίου Υπουργού Α για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους, καθώς και για την πολύτιµη συµβολή τους κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Έκθεσης, εις τρόπον ώστε να παραχθεί ένα έργο όσο το δυνατόν πιο πλήρες και που να απηχεί τις θέσεις και απόψεις όλων των εµπλεκοµένων. Η έκδοση της Έκθεσης δεν παύει να συνιστά κοινό εγχείρηµα των Φορέων που εµπλέκονται στην παροχή αναπτυξιακής συνεργασίας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Περικλής Ρ. Σιγάλας Εµπειρογνώµων Σύµβουλος Α Αθήνα, Νοέµβριος

9 Πίνακας Συντµήσεων (ελληνικών) ΑΕΕ ΑΕΙ ΑΕΝ ΑΕΠ ΑΤΕΙ ΝΤ ολ ρχ ΕΕ ΕΚΤ ΕΣΟΑΒ ΗΠΑ κ-µ ΛΑΧ ΜΚΟ ΟΗΕ ΟΟΣΑ ΠΓ Μ ΤΕΙ Υ ΑΣ ΥΠΕΚΑ ΥΠΕΞ ΥΠΕΣ Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυµα Ακαδηµία Εµπορικού Ναυτικού Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυµα ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ολλάριο ραχµές Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Ελληνικό Σχέδίο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής Κράτη Μέλη Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες Μη Κυβερνητική Οργάνωση Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης Πρώην Γιουγκοσλαβική ηµοκρατία της Μακεδονίας Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας / ΥΠΕΞ Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Υπουργείο Εξωτερικών Υπουργείο Εσωτερικών Πίνακας Συντµήσεων (ξενόγλωσσων) AAA AOSIS AU CARICOM CERF DAC EADRCC FAO GEF GHG IOC MCCI MCSD MED EUWI Accra Agenda for Action Alliance of Small Island States African Union Caribbean Community Central Emergency Response Fund Development Assistance Committee (of the OECD) Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Center Food and Agricultural Organization of the UN Global Environment Fund Greenhouse Gas Indian Ocean Commission Mediterranean Climate Change Initiative Mediteranean Commission on Sustainable Development Mediterranean Component of the EU Water Initiative 9

10 MEDIES MEDWET MEURO MIC MOU OA OCHA ODA OECD PRTs UNEP UNFCCC WFP WΜO Mediterranean Education Initiative for the Environment The Mediterranean Wetlands Initiative Million EURO Monitoring Information Center Memorandum of Understanding Official Aid UN Office for Coordination of Humanitarian Affairs Official Development Assistance Organization for Economic Co-operation and Development Provincial Reconstruction Teams United Nations Environment Programme United Nations Framework Convention on Climate Change World Food Programme World Meteorological Organization Ισοτιµίες Νοµισµάτων Έτος 1996: 1 ολ. ΗΠΑ = 240,712 ρχ. Έτος 1997: 1 ολ. ΗΠΑ = 273,058 ρχ. Έτος 1998: 1 ολ. ΗΠΑ = 295,529 ρχ. Έτος 1999: 1 ολ. ΗΠΑ = 305,6926 ρχ. Έτος 2000: 1 ολ. ΗΠΑ = 365,4544 ρχ. Έτος 2001: 1 ολ. ΗΠΑ = 380,492 ρχ. Έτος 2002: 1 ολ. ΗΠΑ = 1,0611 ΕΥΡΩ Έτος 2003: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,8851 ΕΥΡΩ Έτος 2004: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,8049 ΕΥΡΩ Έτος 2005: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,8046 ΕΥΡΩ Έτος 2006: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7967 ΕΥΡΩ Έτος 2007: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7305 ΕΥΡΩ Έτος 2008: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,6933 ΕΥΡΩ Έτος 2009: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7181 ΕΥΡΩ Έτος 2010: 1 ολ. ΗΠΑ = 0,7550 ΕΥΡΩ 10

11 - 1 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Π Ρ Ω Τ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 11

12 1-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί Σήµερα η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει µια σειρά πολύ σηµαντικών προβληµάτωνπροκλήσεων σε ένα πλαίσιο καταιγιστικών εξελίξεων. Καθώς ο κόσµος γίνεται ολοένα και πιο αλληλεξαρτώµενος, τα προβλήµατα διεθνοποιούνται. Η φτώχεια, οι ασθένειες, ο υποσιτισµός, η δυσκολία πρόσβασης σε πόσιµο νερό, η επιδείνωση του περιβάλλοντος, η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η έλλειψη δηµοκρατικών θεσµών, αποτελούν προβλήµατα που αποσταθεροποιούν το διεθνές σύστηµα καθώς έχουν τις ρίζες τους στις λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες, αλλά στη συνέχεια επιφέρουν σηµαντικό αρνητικό αντίκτυπο στον αναπτυγµένο κόσµο. Η διεθνής κοινότητα συµφωνεί ότι απαιτείται συντονισµένη, συµπληρωµατική και συλλογική προσπάθεια για την καταπολέµηση της φτώχειας και άλλων σύγχρονων προκλήσεων, αναγνωρίζοντας ότι καµία χώρα δεν δύναται µόνη της να επιφέρει τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Αντίθετα, όλες οι χώρες, τόσο οι αναπτυγµένες, όσο και οι αναπτυσσόµενες, είναι υπεύθυνες να διασφαλίσουν αειφόρο ανάπτυξη στους πληθυσµούς τους, καθώς και να προωθήσουν την ευηµερία σε παγκόσµιο επίπεδο ράσεις της διεθνούς αναπτυξιακής κοινότητας το 2010 Σύγκληση διεθνούς διάσκεψης, Μόσχα (Ρωσία) Φεβρουάριος 2010 Το Μάρτιο του 2010 συνεκλήθη διεθνής διάσκεψη στη Μόσχα µε αντικείµενο New Partnerships in Global Development Finance. Συµµετείχαν παλαιοί και νέοι δωρητές αναπτυξιακής βοήθειας, αναπτυσσόµενες χώρες και ιεθνείς Οργανισµοί, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις για τους τρόπους, τις στρατηγικές και τα κίνητρα πίσω από τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξης. Οι συµµετέχοντες σκιαγράφησαν τοµείς στους οποίους δύναται να επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος για την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας και του συντονισµού της βοήθειας. Για παράδειγµα η ανταλλαγή πληροφοριών, όσον αφορά στο ρόλο που παίζει ο κάθε εταίρος, επιτρέπει τη συµπληρωµατική χρηµατοδότηση και αποτρέπει τον ανταγωνισµό και τον κατακερµατισµό της βοήθειας. Σύγκληση σύσκεψης υψηλού επιπέδου, Μπογκοτά (Κολοµβία) - Μάρτιος 2010 Συνεκλήθη σύσκεψη υψηλού επιπέδου στη Μπογκοτά µε αντικείµενο South-South Cooperation and Capacity Development. Συµµετείχαν πάνω από τετρακόσιοι υψηλά ιστάµενοι εκπρόσωποι από περισσότερες από εκατόν πενήντα χώρες, από ιεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισµούς, από την κοινωνία των πολιτών, κοινοβουλευτικοί και πανεπιστηµιακοί. Η σύσκεψη προσέφερε µια σηµαντική ευκαιρία για συζήτηση όσον αφορά στον ρόλο των αναπτυσσοµένων χωρών να δοµήσουν την «ηµερήσια διάταξη του Νότου» (Southern agenda) που θα συνεισφέρει σε περισσότερο αποτελεσµατικές συνεργασίες για την ανάπτυξη. Επίσης επιβεβαιώθηκε η σχέση της συνεργασίας του Νότου µε τις αρχές των Paris Declaration και Accra Agenda for Action. Η συνεργασία µεταξύ χωρών του Νότου αφορά στην ανταλλαγή γνώσης και εµπειριών µεταξύ αναπτυσσοµένων χωρών για ένα µεγάλο αριθµό θεµάτων όπως, προϋπολογισµός, υποδοµές, προώθηση περιφερειακού και παγκόσµιου εµπορίου. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης µια οµάδα εργασίας παρουσίασε εκατόν δέκα περιπτώσεις (case studies) από 12

13 εκατόν τριάντα τρεις αναπτυσσόµενες χώρες, υπογραµµίζοντας τις εµπειρίες από τη συλλογική εργασία για την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της αναπτυξιακής βοήθειας. Τέλος παρουσιάσθηκε το κείµενο Bogota Statement που περιλαµβάνει σειρά εισηγήσεων για τη συνεργασία των χωρών του Νότου σχεδιασµένων για την προώθηση, στο πλαίσιο της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας, πιο συµµετοχικών και αποτελεσµατικών συνεργασιών. DAC Senior Level Meeting (SLM), Παρίσι (Γαλλία) - Απρίλιος 2010 Συζητήθηκε ο αναδυόµενος ρόλος της DAC/ΟΟΣΑ στην αντιµετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων χρηµατοδότησης της ανάπτυξης. Υπογραµµίσθηκε ότι η δραστήρια συµµετοχή νέων, αναδυόµενων αναπτυξιακών εταίρων είναι καθοριστικής σηµασίας. Έτσι, η DAC/ΟΟΣΑ θα αντλήσει από τις εµπειρίες των εταίρων αυτών, ενώ θα µοιρασθεί µαζί τους τις δικές της εµπειρίες. Ένα άλλο θέµα που απασχόλησε την SLM ήταν ο συντονισµός για την παροχή αποτελεσµατικότερης βοήθειας στην Αϊτή. Σηµειώνεται ότι στο τέλος Μαρτίου 2010 είχε διεξαχθεί η International Donors Conference Towards a New Future for Haiti η οποία κινητοποίησε σηµαντικά ποσά βοήθειας που ανήλθαν σε περίπου 5,30 δισ. ολ. ΗΠΑ για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας. International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding, Ντίλι (Τιµόρ Λέστε) - Απρίλιος 2010 Κατά τον διεθνή αυτό διάλογο οι εκατό συµµετέχοντες (από σαράντα χώρες, ιεθνείς Οργανισµούς και περιφερειακές αναπτυξιακές Τράπεζες) αντάλλαξαν εµπειρίες για την αντιµετώπιση των συγκρούσεων και εξερεύνησαν µεθόδους ανάπτυξης κρατών που θα έχουν σηµαντικές ικανότητες, θα είναι υπόλογες διεθνώς και θα ανταποκρίνονται στα κελεύσµατα της διεθνούς ανάπτυξης. Οι ευπαθείς (fragile) χώρες µένουν πίσω στις προσπάθειες επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Οι συµµετέχοντες στο διεθνή διάλογο συµφώνησαν να εργασθούν από κοινού ώστε να επιλύσουν αυτό το πρόβληµα. Εξέδωσαν δε το κείµενο Dili Declaration - A New Vision for Peacebuilding and Statebuilding που αναδεικνύει επτά στόχους (security, justice, inclusive economic development, reconciliation, regional stability and government accountability) ως τα µέσα για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας σε χώρες που επηρεάζονται από συγκρούσεις και σε ευπαθείς χώρες. UN Millennium Development Goals Summit, Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) - Σεπτέµβριος 2010, Κύριος σκοπός της συνόδου κορυφής ήταν η επιτάχυνση της προόδου προς την επίτευξη όλων των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας µέχρι το έτος Η σύνοδος εξέτασε διεξοδικά τα επιτεύγµατα, τις καλές πρακτικές και τις εµπειρίες, τα προβλήµατα και τα κενά, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες, που θα οδηγήσουν στις ορθές στρατηγικές για την επίτευξη των στόχων. Η σύνοδος επαναβεβαίωσε ότι είναι δυνατόν να εξευρεθεί κοινός τόπος µεταξύ των κ-µ σε σηµαντικά παγκόσµια θέµατα. Το κείµενο των αποτελεσµάτων της συνόδου αναγνώρισε τους πολλούς δεσµούς µεταξύ των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και έθεσε έναν αριθµό οριζόντιων θεµάτων παρεµβάσεων που καθοδηγούν την πρόοδο σε όλους τους στόχους και ειδικά την παροχή ευκαιριών σε γυναίκες και κορίτσια και τη βελτίωση της προσβασιµότητας στην ενέργεια. Επίσης, το τελικό κείµενο εισηγείται προς όλους τους δρώντες (κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, ΜΚΟ, θυγατρικούς Οργανισµούς του ΟΗΕ και δωρητές) να επιταχύνουν τη διαδικασία επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας µέχρι το

14 Προετοιµασία για το Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness, Μπουζάν (Νοτ. Κορέα) - Νοέµβριος 2011 Ξεκίνησε η προετοιµασία του Fourth High Level Forum on Aid Effectiveness που θα λάβει χώρα στο Μπουζάν της Νοτίου Κορέας το Νοέµβριο του Θα συµµετάσχουν Υπουργοί και εµπειρογνώµονες, όπου θα εξετάσουν τα επιτεύγµατα κατόπιν της Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005). Αναµένεται να ορίσουν νέο πλαίσιο για την αναβάθµιση της ποιότητας της βοήθειας. Η αξιολόγηση της προόδου που έχει επιτευχθεί θα βασίζεται στο 2011 Survey on Monitoring the Paris Declaration και στη δεύτερη φάση της ανεξάρτητης Evaluation of the Implementation of the Paris Declaration. Αλλαγή προσώπων Ένας παλιός γνώριµος της Ελλάδος από την εποχή της προ-ενταξιακής διαδικασίας για την απόκτηση status µέλους στη DAC, συνταξιοδοτήθηκε (Απρ. 2010) µετά από τριάντα έτη υπηρεσίας στον ΟΟΣΑ. Πρόκειται για τον /ντή της Development Co-operation Directorate (DCD) κ. Richard Carey, ο οποίος είχε συµµετάσχει ως επικεφαλής των Επιθεωρητών της Ελλάδος στην πρώτη και δεύτερη επιθεώρηση της Χώρας µας. Τον διαδέχθηκε ο κ. Jon Lomøy από τη Νορβηγία. Επίσης, το εκέµβριο του 2010 έληξε η θητεία ( ) του κ. Eckhard Deutscher (Γερµανία) ως προέδρου της DAC και τον Ιανουάριο του εποµένου έτους αντικαταστάθηκε από τον κ. Brian J. Atwood (ΗΠΑ) Η Ελλάδα στη δίνη της διεθνούς κρίσης Υιοθετώντας τις νέες διεθνείς συνθήκες που αναφέρονται σε νέες πολυδιάστατες διπλωµατικές δραστηριότητες, η Ελλάδα υιοθέτησε πέραν της παραδοσιακής «πολιτικής» διπλωµατίας, σύγχρονες µορφές εξωτερικής πολιτικής, όπως την «αναπτυξιακή» διπλωµατία. Κατ αυτή την έννοια η αναπτυξιακή συνεργασία θεωρείται αναπόσπαστο µέρος της εξωτερικής πολιτικής της Χώρας µας και λαµβάνει τη µορφή κοινής δράσης από µεγάλο αριθµό διεθνών δωρητών µε σκοπό τη ριζική αντιµετώπιση σηµαντικών παγκόσµιων προβληµάτων-προκλήσεων και την αποτροπή εγγενών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική εξωτερική πολιτική υποστηρίζει την έννοια της πολυµερότητας (multilateralism) και πιστεύει ακράδαντα στην αποτελεσµατικότητα της κοινής δράσης. Οι διεθνώς συµπεφωνηµένοι από το έτος 2000 αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας (ΑΣΧ) αποτελούν κοµβικό σηµείο για την επίτευξη κοινών δράσεων, σε µια παγκόσµια προσπάθεια για εξάλειψη της φτώχειας επίτευξη σταθερότητας και ευηµερίας προς όφελος των λαών όλου του κόσµου. Εν µέσω της διεθνούς κρίσης η Ελλάδα συνέχισε και το 2010 να είναι ενταγµένη σε µηχανισµό στήριξης της οικονοµίας της που υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ( ΝΤ), προκειµένου να αντιµετωπισθούν τα πρωταρχικά αίτια των δηµοσιονοµικών ανισορροπιών και διαρθρωτικών αδυναµιών της και να διασφαλισθεί η βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών και η βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς της. Παρά τις εξελίξεις αυτές, η Ελλάδα θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την υλοποίηση των ΑΣΧ που αποτελούν πλαίσιο πολιτικής για την επίτευξη οικονοµικής σταθερότητας και ευηµερίας. Η Χώρα θα συνεχίσει επίσης τις προσπάθειες επίτευξης των ποιοτικών στόχων της αναπτυξιακής βοήθειας για τους οποίους έχει δεσµευθεί διεθνώς στο πλαίσιο της Monterrey Consensus on Financing for Development (2002), της Paris Declaration on Aid Effectiveness (2005), της European Consensus on Development (2005), καθώς και της Accra Agenda for Action (2008). 14

15 Συναφώς, η αναπτυξιακή πολιτική της Χώρας θα συνεχίσει να συνδέει, άµεσα, τον βασικό στόχο της µείωσης της φτώχειας µε τις θεµελιώδεις αρχές της προώθησης της χρηστής διακυβέρνησης, του σεβασµού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, καθώς και µε την ενεργό συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην διαδικασία της ανάπτυξης. Έµφαση θα δοθεί επίσης στην υγεία και στην εκπαίδευση και στα οριζόντια θέµατα, δηλαδή στην ισότητα των φύλων και στο περιβάλλον. Παρά τη δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία και κατά το 2010, η Ελλάδα επέδειξε πολυσχιδή αναπτυξιακή δραστηριότητα, σε διµερές επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις γεωγραφικές περιοχές των Βαλκανίων, του Ευξείνου Πόντου, αλλά και της Μέσης Ανατολής και της Ασίας. Ειδικότερα, προκειµένου για τις Βαλκανικές χώρες, η Ελλάδα συνέχισε να υλοποιεί το Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ), συνολικού προϋπολογισµού 550 ΕΥΡΩ, το οποίο στοχεύει στην πολιτική, οικονοµική και κοινωνική σταθερότητα της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µέσω του εκσυγχρονισµού των υποδοµών, της προώθησης των παραγωγικών επενδύσεων, της στήριξης των δηµοκρατικών θεσµών και του κράτους δικαίου και του εκσυγχρονισµού της ηµόσιας ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Η διµερής βοήθεια της Χώρας µας διοχετεύθηκε και το 2010 κυρίως στους τοµείς της εκπαίδευσης, της υγείας και των υποδοµών. Τα τελευταία χρόνια, µάλιστα, η Υ ΑΣ/HELLENIC AID χρησιµοποιεί νέα εργαλεία παροχής διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας, όπως για παράδειγµα, το ελληνικό αναπτυξιακό πρόγραµµα στο Αφγανιστάν ( ), το οποίο στηρίζεται κυρίως στην πολυδιµερή και αντιπροσωπευτική συνεργασία µε άλλες δωρήτριες χώρες. Σε πολυµερές επίπεδο, η ελληνική αναπτυξιακή βοήθεια διοχετεύθηκε κυρίως µέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Παγκόσµιας Τράπεζας και του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών Νέο σχέδιο νοµοθετικού πλαισίου Το αρχικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την ελληνική αναπτυξιακή συνεργασία Νόµος 2731, ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιούλιο του 1999, ενώ το Προεδρικό ιάταγµα υπ αριθµ. 224 µε το οποίο ιδρύθηκε η Υ ΑΣ/HELLENIC AID, το Σεπτέµβριο του Από το έτος 2010 ξεκίνησαν οι διαδικασίες για νοµοθετικές αλλαγές (σύνταξη σχεδίου νόµου και προεδρικού διατάγµατος) που αφορούν, τόσο στο νοµοθετικό πλαίσιο της ελληνικής πολιτικής αναπτυξιακής συνεργασίας, όσο και σε οργανωτικά και διοικητικά θέµατα της Υ ΑΣ/HELLENIC AID. Επίσης, συντάχθηκε και σχέδιο πενταετούς προγράµµατος αναπτυξιακής συνεργασίας , µε βάση τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας και της βιωσιµότητας. Τα δέκα τέσσερα χρόνια εµπειρίας που προηγήθηκαν ανέδειξαν πολλές ευστοχίες αλλά και αστοχίες του συστήµατος οι οποίες και λαµβάνονται υπόψη για την σύνταξη του νέου νοµοθετικού πλαισίου, µε στόχο την δηµιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου θεσµικού σχήµατος. Τα τρία αυτά σχέδια κειµένων θα εξετασθούν από κοινού µε τη DAC/ΟΟΣΑ, ώστε να διασφαλισθεί ότι διέπονται από τις βέλτιστες διεθνώς καλές πρακτικές, ενώ θα ακολουθήσει διαβούλευση εντός του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς παροχής αναπτυξιακής βοήθειας. Γενικά, οι νέες προτεραιότητες θα εστιάζουν στην ποιότητα της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας, επιδιώκοντας την µέγιστη δυνατή αποτελεσµατικότητά της, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, διαφάνεια στην διαχείριση των οικονοµικών πόρων και ευρύτερη προβολή της ελληνικής παρουσίας και συνδροµής. Επιπλέον, ο νέος εθνικός αναπτυξιακός µηχανισµός θα δίνει έµφαση στον ουσιαστικό διάλογο όλων των εµπλεκόµενων φορέων, µε σκοπό την χάραξη συνεκτικής πολιτικής σε θέµατα διεθνούς ανάπτυξης. 15

16 Οι κύριες αρχές των νέων νοµοθετικών αλλαγών είναι: Η µετατροπή της ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας σε ένα πιο αποτελεσµατικό µηχανισµό αναπτυξιακής βοήθειας που θα εδράζεται πάνω σε σαφή πολιτική. Μια διαφανή αναπτυξιακή πολιτική ανοικτή σε διαβούλευση µε την κοινή γνώµη. Ανοικτή συµµετοχή σε όλες τις συνιστώσες της κοινωνίας: δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, ΜΚΟ, πανεπιστηµιακή κοινότητα. ιαφάνεια στη διαχείριση των χρηµάτων των φορολογουµένων. Βελτιωµένος συντονισµός και συνάφεια της αναπτυξιακής πολιτικής σε σχέση µε άλλες τοµεακές πολιτικές, π.χ. µεταναστευτική, ενεργειακή, περιβαλλοντική, κ.α. Καινοτόµες πηγές χρηµατοδότησης όπως, κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αναπτυξιακή συνεργασία βασισµένη σε αποτελεσµατική συνεργασία µε αποδέκτριες χώρες που θα εστιάζει στα αιτήµατα και στις ανάγκες των χωρών εταίρων. Στοχοθετηµένα προγράµµατα. Συνεργασία µε χώρες προτεραιότητας και εξειδίκευση σε τοµείς προτεραιότητας. Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης επί των αρχών και των αποτελεσµάτων του προγράµµατος της Υ ΑΣ/HELLENIC AID. Μεγαλύτερη κινητοποίηση εθελοντών σε προγράµµατα και δράσεις Συνοχή πολιτικών για την ανάπτυξη Για να επιτύχει η διαδικασία µείωσης της φτώχειας απαιτούνται πολιτικές αµοιβαιότητας, δηλαδή αλληλο-υποστηριζόµενες πολιτικές, σε ευρύ φάσµα θεµάτων όπως: οικονοµικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Στην παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία γεγονότα σε µία χώρα µπορεί να έχουν αντίκτυπο πέρα από τα σύνορά της, ενώ η παράβλεψη της αναπτυξιακής διαδικασίας µπορεί να υπονοµεύσει την επίτευξη άλλων στόχων. Η πρόοδος προς την επίτευξη ευρείας και αειφόρου ανάπτυξης προϋποθέτει καλύτερη κατανόηση και διαχείριση, από πλευράς χωρών, της πολιτικής οικονοµίας της παγκοσµιοποίησης. Η συνοχή πολιτικών αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι αυτής της διαδικασίας. Σε σχέση µε την διεθνή ανάπτυξη, η συνοχή πολιτικών ορίζεται ως: «η εξασφάλιση ότι οι αντικειµενικοί σκοποί και τα αποτελέσµατα της διεθνούς αναπτυξιακής πολιτικής µιας χώρας, δεν θα υπονοµευθούν από άλλες πολιτικές της ίδιας χώρας που έχουν αντίκτυπο στις αναπτυσσόµενες χώρες και ότι αυτές οι άλλες πολιτικές θα στηρίζουν κατά το δυνατόν τους αναπτυξιακούς στόχους». Για την αποτελεσµατική εφαρµογή των στόχων της χιλιετίας, απαιτείται πρωτίστως η ύπαρξη συνοχής µεταξύ των πολιτικών, δηλαδή η συµπληρωµατικότητα των επιδιώξεων της αναπτυξιακής πολιτικής µε τις αποφάσεις που λαµβάνονται σε άλλους τοµείς. Η Ελλάδα, ακολουθώντας τις προβλέψεις της ΕΕ για την συνοχή, δεσµεύεται να βελτιώσει τις απαιτούµενες υπηρεσιακές διαδικασίες, ενώ επικεντρώνει τις προσπάθειές της για περισσότερη συνοχή υπέρ της ανάπτυξης στους τοµείς της µεταναστευτικής πολιτικής, των κλιµατικών αλλαγών και του περιβάλλοντος. Στους ανωτέρω τρεις τοµείς, µάλιστα, η Χώρα µας έχει ήδη σηµειώσει σηµαντική πρόοδο, εισάγοντας τους προβληµατισµούς των αναπτυσσοµένων χωρών στις αντίστοιχες πολιτικές της. Συγκεκριµένα, τα αρµόδια Υπουργεία Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) έχουν κάνει βήµατα για την υιοθέτηση αποφάσεων και οδηγιών του Συµβουλίου της ΕΕ που στοχεύουν στην στήριξη των αναπτυσσοµένων χωρών. Ειδικότερα: 16

17 Μεταναστευτική πολιτική Η γεωγραφική θέση της Ελλάδος στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ επιβάλλει τη διαχείριση ροών µεταναστών, την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και του οργανωµένου εγκλήµατος και συγχρόνως την αποτελεσµατική ενσωµάτωση µεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Υπολογίζεται ότι το 2008 βρίσκονταν στην Ελλάδα περίπου διακόσιες χιλιάδες παράνοµοι µετανάστες. Η Χώρα µας δυσκολεύεται να αντιµετωπίσει τα οξυµένα προβλήµατα και να υλοποιήσει προγράµµατα για την κοινωνική ένταξη των µεταναστών. Η σηµερινή δε δηµοσιονοµική στενότητα δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο το έργο αυτό. Παρόλα αυτά, η Ελλάδα έχει επιτύχει σηµαντική πρόοδο στην προώθηση µιας ισορροπηµένης πολιτικής σε θέµατα ανάπτυξης και µετανάστευσης. Ειδικότερα: Το ΥΠΕΣ έχει υπογράψει διµερείς συµφωνίες για εποχική ή προσωρινή απασχόληση κυρίως µε την Αλβανία (1984) και την Αίγυπτο (1997). Οι δράσεις αυτές προάγουν τη συνεργασία και τη συνοχή σε σχετικά θέµατα, όπως η έκδοση αδειών παραµονής για προσωρινή εργασία στη γεωργία και την αλιεία. Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010), οι αρµόδιες Υπηρεσίες ξεκίνησαν τις διαδικασίες για τη δηµιουργία γραφείων εξυπηρέτησης µεταναστών «µιας στάσης» σε όλες τις πρωτεύουσες Νοµών. Η πρωτοβουλία αυτή αναµένεται αφενός να µειώσει το χρόνο που απαιτείται για την έκδοση αδειών παραµονής και αφετέρου να καθιερώσει την άδεια παραµονής σαν µοναδικό έγγραφο, που θα περιλαµβάνει προσωπικά βιοµετρικά στοιχεία σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της ΕΕ. Το πρόγραµµα προβλέπει επίσης τη δηµιουργία συµβουλίου ενσωµάτωσης µεταναστών σε κάθε ήµο, µε τη µορφή συµβουλευτικού οργάνου και σκοπό την προώθηση της ένταξης των µεταναστών στις τοπικές κοινωνίες. Τον Αύγουστο του 2010 η Ελλάδα υιοθέτησε ένα τριετές εθνικό σχέδιο δράσης για την µεταρρύθµιση του συστήµατος παροχής ασύλου και τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών. Η νοµοθεσία (Ν.3907/2011) επίσης προβλέπει τη δηµιουργία µιας νέας Υπηρεσίας για θέµατα ασύλου στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς και Υπηρεσία πρώτης υποδοχής, για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών. Ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το Ν.3907/2011 η οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 2008/115/EC περί κοινών κανόνων και διαδικασιών στα κ-µ για την επιστροφή των παράνοµα διαβιούντων υπηκόων τρίτων χωρών. Το Π..114/2010 τροποποίησε τις διαδικασίες παροχής ασύλου, που διέπονται από τις αρχές της αµεροληψίας, και της αποτελεσµατικότητας, σύµφωνα µε τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ. Είναι εµφανή τα αποτελέσµατα από τη συνεργασία µεταξύ της αστυνοµίας και της δικαιοσύνης, τις εκστρατείες ενηµέρωσης της κοινής γνώµης, τις σχέσεις µε ιεθνείς Οργανισµούς και τις χώρες προέλευσης και διακίνησης. Έτσι, οι διώξεις αυξήθηκαν κατά 65% µεταξύ και οι καταδίκες κατά 52%. Το Υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ) συµβάλει ουσιαστικά στην κατεύθυνση αυτή και συµµετέχει στην αρµόδια δι-υπουργική επιτροπή για το συντονισµό των θεµάτων µετανάστευσης. Κλιµατικές αλλαγές και περιβάλλον Η Ελλάδα έχει αναλάβει τη δέσµευση να συµβάλει στην καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Για το σκοπό αυτό στο τέλος του 2009 ιδρύθηκε το ΥΠΕΚΑ σε αντικατάσταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, µε στόχο την προώθηση µεταξύ άλλων της πράσινης ανάπτυξης, της αποδοτικής ενέργειας, των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και του µετριασµού της κλιµατικής αλλαγής στο πλαίσιο της πράσινης οικονοµίας. 17

18 Η Χώρα µας είναι µέλος του UNFCCC και του Kyoto Protocol. Έχοντας ενσωµατώσει στο δίκαιό της ολόκληρη τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ, έχει δεσµευθεί να συγκεντρώνει και να παρέχει στοιχεία όσον αφορά στις εκποµπές GHG (π.χ. µέσω ετήσιων εκθέσεων) και να σχεδιάζει (θέτοντας ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους) και να υλοποιεί συναφή στρατηγικά σχέδια µείωσης των εκποµπών και προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, καλύπτοντας όλα τα σχετικά θέµατα και τους τοµείς, υιοθετώντας ουσιαστικές πολιτικές και µέτρα για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Ειδικότερα, η ελληνική πολιτική και το πρόγραµµα για την κλιµατική αλλαγή περιέχονται στο δεύτερο «Εθνικό Πρόγραµµα για την Κλιµατική Αλλαγή» που υιοθετήθηκε το 2002 και αναµορφώθηκε το Το πρόγραµµα δίδει ιδιαίτερη έµφαση στην επίτευξη µείωσης των εκποµπών GHG µέσω: αλλαγής του µίγµατος χρησιµοποιούµενων καυσίµων, ώστε να περιληφθεί µεγαλύτερο ποσοστό φυσικού αερίου και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και προστασίας του περιβάλλοντος σε όλους τους τοµείς, δοµικών αλλαγών στη γεωργία και στις µεταφορές, µείωσης εκποµπών στη διαχείριση αποβλήτων, χρήσης πηγών βιοποικιλότητας και επέκτασης της έρευνας και της ανάπτυξης για µακροπρόθεσµες ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό η Χώρα µας έχει να επιδείξει επιτυχίες και καλές πρακτικές: Η περιοχή της Μεσογείου είναι πολύ ευαίσθητη στην κλιµατική αλλαγή. Ορισµένες µεσογειακές χώρες έχουν ήδη ξεκινήσει προσπάθειες για να µειώσουν τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και να αυξήσουν την προσαρµοστικότητα των συστηµάτων και των θεσµών τους. Η πλειονότητα των χωρών χρειάζεται βοήθεια στην προσπάθεια προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή. Για την αντιµετώπιση αυτών των προκλήσεων δηµιουργείται το Regional Framework for Climate Change Adaptation υπό την αιγίδα του UNEP/MAP και του Mediterranean Commission on Sustainable Development (MCSD). Η Ελλάδα ως συµβαλλόµενο µέλος στην Barcelona Convention και πρόσφατα µέλος τόσο του Bureau of the Convention και της Steering Committee του MCSD, έχει ήδη εµπλακεί στη διαδικασία αυτή. Άλλο ένα σηµαντικό παράδειγµα συνεργασίας µε τις αναπτυσσόµενες χώρες για την στήριξη των δυνατοτήτων προσαρµογής τους στην κλιµατική αλλαγή αποτελεί το Mediterranean Component of the EU Water Initiative (MED EUWI) µε ηγέτιδα χώρα την Ελλάδα από την ίδρυσή του το Το MED EUWI επιδιώκει να επιφέρει σηµαντική πρόοδο στην εξάλειψη της φτώχειας και στον τοµέα της υγείας, στην αύξηση του προσδόκιµου ζωής και στην αειφόρο οικονοµική ανάπτυξη στη Μεσόγειο και στην Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, παίζοντας το ρόλο του καταλύτη για την ασφάλεια και την ειρήνη στην περιοχή. Το MED EUWI κατάφερε να κινητοποιήσει µεµονωµένους δωρητές, καθώς και συλλογικούς από την ΕΕ µέσω της DevCo Service Contracts (2 ΕΥΡΩ για τη χρονική περίοδο ). Τα ποσά αυτά συµπληρώνονται από τη χρηµατοδότηση της Ελλάδος στις horizontal activities του MED EUWI που ανέρχονται σε ΕΥΡΩ ετησίως. Επιπρόσθετα ποσά κατατίθενται ετησίως από ευρύ φάσµα δωρητών, όπως η Παγκόσµια Τράπεζα, το Global Environment Fund (GEF), Αναπτυξιακές Τράπεζες κ.α. Στο πλαίσιο του MED EUWI ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στην παροχή βοήθειας στις αναπτυσσόµενες µεσογειακές χώρες για να δοµήσουν τις δυνατότητες προσαρµογής τους στην κλιµατική αλλαγή της περιοχής, όπως για παράδειγµα µέσω εκπόνησης National Adaptation Plans. 18

19 Τον Οκτώβριο του 2010 η Ελλάδα ξεκίνησε το Mediterranean Climate Change Initiative (MCCI) [βλέπε επίσης που συνοδεύεται από διακήρυξη υπογεγραµµένη από δέκα οκτώ µεσογειακές χώρες. Σκοπός του MCCI µεταξύ άλλων είναι να ενισχύσει τη διµερή και πολυµερή περιφερειακή συνεργασία για την ανάπτυξη καινοτόµων προσεγγίσεων για το µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής, µέσω της πράσινης ανάπτυξης και της προώθησης ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και για την προσαρµογή στον αντίκτυπο της κλιµατικής αλλαγής, κυρίως µέσω αποτελεσµατικής και ολοκληρωµένης διαχείρισης του νερού. Επιπλέον, το MCCI σκοπεύει να ενισχύσει τη φωνή των µεσογειακών χωρών στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγµατεύσεων του UNFCCC. Το ΥΠΕΞ υπέγραψε τέσσερα Memoranda of Understanding (MOUs) µε την Caribbean Community (CARICOM), την African Union (AU), την Indian Ocean Commission (IOC) και τον World Meteorological Organisation (WMO) µε σκοπό τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων για την προσαρµογή (adaptation) και τον µετριασµό (mitigation) της κλιµατικής αλλαγής (οικοδόµηση ικανοτήτων, νέες τεχνολογίες) σε ευάλωτες αναπτυσσόµενες χώρες και ιδιαιτέρως στις Λιγότερο Ανεπτυγµένες Χώρες (ΛΑΧ). Μέσω αυτών των πρωτοβουλιών οι χώρες που συµµετέχουν αναπτύσσουν κοινά πλαίσια και αντικειµενικούς σκοπούς σε θέµατα περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης. Τέλος, σε διµερή βάση το ΥΠΕΚΑ υπέγραψε και κύρωσε πολυάριθµα MOUs καθώς και Agreements µε διάφορες χώρες, όπως η Τουρκία και η Αλβανία, για συνεργασία στους τοµείς του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης, µε έµφαση στους τοµείς οικοδόµησης ικανοτήτων και κοινών εµπειριών, καλύπτοντας µεταξύ άλλων την κλιµατική αλλαγή, τη µετανάστευση και την προσαρµογή. Για παράδειγµα, η συνεργασία για την αντιµετώπιση των προκλήσεων της κλιµατικής αλλαγής αναφέρεται στην Joint Declaration µεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που υπεγράφη το Μάϊο του Παρόµοιες δράσεις συµβάλλουν στην αύξηση της συνοχής µεταξύ, αφενός, των εθνικών στόχων για το περιβάλλον και την κλιµατική αλλαγή και, αφετέρου των στόχων της αναπτυξιακής συνεργασίας Αποτελεσµατικότητα της βοήθειας Καθώς η αποτελεσµατικότητα της βοήθειας αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, η Χώρα µας υιοθέτησε από πολύ νωρίς (2004) το Hellenic Aid Action Plan for Co-ordination and Harmonization of Development Co-operation Policy το οποίο περιέχει συγκεκριµένες υποχρεώσεις αναφορικά µε τις πέντε αρχές της Paris Declaration. Αντικειµενικός σκοπός του Action Plan είναι να υποστηριχθούν αποφασιστικά οι εντατικές ελληνικές προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων της χιλιετίας και ειδικά της µείωσης της φτώχειας, µέσω της αναβάθµισης της αποτελεσµατικότητας της ελληνικής αναπτυξιακής συνεργασίας και µέσω της περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας µε τις χώρες εταίρους. Κατ αυτή την έννοια στις λειτουργικές αρχές της Υ ΑΣ/HELLENIC AID περιλαµβάνονται η προώθηση των συνεργασιών (partnerships), του συντονισµού (coordination), της εναρµόνισης (harmonization), της συνοχής (coherence) και της συµπληρωµατικότητας (complementarity) των τοµεακών πολιτικών. Μέσω της Επιτροπής Οργάνωσης και Συντονισµού των ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων (ΕΟΣ ΟΣ), η Υ ΑΣ/HELLENIC AID έχει καταφέρει να εµπεδώσει, µεταξύ των υλοποιούντων φορέων αναπτυξιακής βοήθειας, την έννοια της αποτελεσµατικότητας της βοήθειας, που απορρέει από την Paris Declaration και την Accra Agenda for Action. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα έχει κάνει προσπάθειες να βελτιώσει την παρεχόµενη αναπτυξιακή της βοήθεια αυξάνοντας την αποτελεσµατικότητά της, συµµετέχοντας σε pooled και trust funds, καθώς και µέσω silent partnerships. Εποµένως η Χώρα µας έχει αποδείξει ότι δύναται να παράσχει έργο σύµφωνα µε της αρχές της ιδιοκτησίας (ownership), της ευθυγράµµισης (alignment) και της εναρµόνισης (harmonization). Μερικά παραδείγµατα: 19

20 το Ελληνικό Σχέδιο Οικονοµικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων (ΕΣΟΑΒ) το Mediterranean component of the EU Water Initiative (MED EUWI) τα MOUs µε ιεθνείς Οργανισµούς όπως: - African Union - IOC - AOSIS - CARICOM - WMO και τις συνεργασίες PRTs στο Αφγανιστάν. Ειδικότερα ο ρόλος της Ελλάδος ως ηγέτιδας χώρας στο Mediterranean component of the EU Water Initiative (MED EUWI) φανερώνει τη δυνατότητα της Χώρας µας να στηρίξει µακρόπνοα ολοκληρωµένα προγράµµατα που διαµορφώνουν θεσµικές δυνατότητες, σε συνδυασµό µε διεθνείς καλές πρακτικές, οι οποίες χρησιµοποιούν µικρό προϋπολογισµό µε καταλυτικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη. Η επιτυχία και η διεθνής αναγνώριση του προγράµµατος αυτού είχε ως αποτέλεσµα την καλή παρουσία της Ελλάδος, τόσο στις αποδέκτριες χώρες, όσο και διεθνώς. Επίσης, το ΕΣΟΑΒ αποτελεί ακόµη ένα παράδειγµα που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα δύναται να αναλαµβάνει υποχρεώσεις για πολυετή προγράµµατα µε κυβερνήσεις αποδεκτριών χωρών, καθώς και να κάνει χρήση των συστηµάτων των χωρών αυτών Προετοιµασία επιθεώρησης από τη DAC/ΟΟΣΑ Το 2010 ξεκίνησε και η διαδικασία προετοιµασίας της Χώρας µας για την περιοδική επιθεώρησή της από την Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee DAC) του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Κατά το 2011 θα διεξαχθεί η 3η Επιθεώρηση της Ελλάδος, υποχρέωση η οποία προκύπτει από την συµµετοχή της χώρας µας στην DAC/ΟΟΣΑ από το Θα εξετασθεί η ελληνική αναπτυξιακή πολιτική και οι προοπτικές για βελτίωση της παρεχόµενης αναπτυξιακής βοήθειας για την επόµενη πενταετία. Στο πλαίσιο αυτό κλιµάκιο της Υ ΑΣ/HELLENIC AID, µε επικεφαλής τον Γενικό ιευθυντή κ. Α. Θεοδωράκη, επισκέφθηκε τον πρόεδρο της DAC/ΟΟΣΑ κ. Ε. Deutscher το Σεπτέµβριο του 2010 προκειµένου συζητηθούν θέµατα σχέσεων Ελλάδος DAC και καθορισθούν οι λεπτοµέρειες της διαδικασίας της επιθεώρησης. Το χρονοδιάγραµµα Επιθεώρησης της Ελλάδος που συµφωνήθηκε έχει ως εξής: Υποβολή Μνηµονίου στη DAC/ΟΟΣΑ (µέχρι την 1/3/2011) 1 η Επίσκεψη στην Αθήνα κλιµακίου Επιθεωρητών αποτελούµενου από µέλη της Γραµµατείας της DAC (31/1/2011) 2 η Επίσκεψη στην Αθήνα µικτού κλιµακίου Επιθεωρητών αποτελούµενου από µέλη της Γραµµατείας της DAC και εκπροσώπους των δύο επιθεωρητριών χωρών [Βελγίου και Πορτογαλίας] (12-14/4/2011) 3 η Επίσκεψη στην Αθήνα µικτού κλιµακίου Επιθεωρητών αποτελούµενου από µέλη της Γραµµατείας της DAC και εκπροσώπους των δύο επιθεωρητριών χωρών [Βελγίου και Πορτογαλίας] (26-27/9/2011) Σύσκεψη Peer Review στο Παρίσι (8/11/2011). Σηµείωση: Το κεφάλαιο [1-1] συντάχθηκε από την Υ ΑΣ-3 /νση του ΥΠΕΞ. 20

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας)

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) Η Ελλάδα διαθέτει 15ετή εµπειρία στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι επίσηµο µέλος της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 Π Ε Μ Π Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Σ Τ Α Τ Ι Σ Τ Ι Κ Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 E-1 ιµερής Πολυµερής ODA Ε-1.1 Κρατική Αναπτυξιακή Βοήθεια ιεθνείς Ροές Η παρασχεθείσα προς τις αναπτυσσόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Ε Κ Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Ε Κ Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 6 Ε Κ Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Ι Α Κ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 171 ΣΤ-1 Φωτογραφικό Υλικό από τις ραστηριότητες Αναπτυξιακής Βοήθειας Στο φωτογραφικό υλικό που ακολουθεί παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάµεση ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ηµεροµηνία 16-7-2012 Α.Π.: 2601 Ταχ. /νση: Λ. Συγγρού 98-100 Ταχ. Κώδικας: 11741

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

70,46 36,44 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13

70,46 36,44 12,78 10,13 7,72 7,15 5,92 4,97 4,50 3,89 3,87 3,13 3,11 3,03 3,01 2,14 1,97 1,69 1,65 1,55 1,51 1,20 0,82 0,56 0,47 0,31 0,29 0,25 0,13 3 Τ Ρ Ι Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ Γ Ε Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η & Τ Ο Μ Ε Α Κ Η Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Τ Η Σ Β Ο Η Θ Ε Ι Α Σ 65 Γ-1 Γεωγραφική Κατανοµή της Bοηθειας Γ-1. Πολιτικές και σχεδιασµός της γεωγραφικής κατανοµής της βοήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή

Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη. Σύμπραξη και Εφαρμογή Αναπτυξιακή Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη Σύμπραξη και Εφαρμογή Σωτήρης Θεμιστοκλέους sotiris.t@cardet.org www.cardet.org www.developmenteducation.org Διεθνές ανεξάρτητο, μη-κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr

τηλ.: +30-210-368-2252 fax: +30-210-368-2459 E-mail: hellenicaid@mfa.gr Website: www.mfa.gr, www.hellenicaid.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ Αθήνα Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΜΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ ΣΥΝΕ ΡΙΟ «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Εισήγηση θέμα : Απασχόληση και Τοπική Αυτοδιοίκηση ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Γιάννης Γούπιος ιευθυντής Ανάπτυξης και Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2012

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007 ΕΤΟΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Υ..Α.Σ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ κτώβριος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας

Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση της παιδικής φτώχιας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: ευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Θέμα: Πρόσκληση κάλεσμα της Υπουργού Εργασίας για τη στήριξη άνεργων νέων και την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1

The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 The DAC Journal: Development Co-operation - 2004 Report - Efforts and Policies of the Members of the Development Assistance Committee Volume 6 Issue 1 Summary in Greek Περιοδική Έκδοση της Επιτροπής Αναπτυξιακής

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION

THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION THE ROUTE OF THE WESTERN BALKANS TOWARDS EUROPEAN UNION Professor Angelos Kotios Albania, November 2013 1 Αντικείμενο παρουσίασης Χαρακτηριστικά της περιοχής Λόγοι για την καθυστέρηση στην ενσωμάτωση τω

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ΔΑΦΝΗ III: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για διακρατικές δράσεις Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 30/10/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Μ Ε Ρ Ο Σ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ 22 A-1 Πλαίσιο Βασικής Αναπτυξιακής Πολιτικής και Νέοι Προσανατολισµοί A-1.1 Γενικά Σήµερα η ανθρωπότητα αντιµετωπίζει σειρά

Διαβάστε περισσότερα

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece

UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece UN GLOBAL COMPACT (ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΟΥ ΟΗΕ) United Nations Development Programme Programme Management Office Athens, Greece Τι είναι το Global Compact H μεγαλύτερη, παγκόσμια πρωτοβουλία εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από Ταμεία και Ανταγωνιστικά Προγράμματα της ΕΕ 5 Δεκεμβρίου 2014 Άδωνις Κωνσταντινίδης Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης Δομή Παρουσίασης Εισαγωγή:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ Καλημέρα σας. Αξιότιμοι Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι Με μεγάλη χαρά το Ελληνικό Δίκτυο του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ υποδέχεται σήμερα, στην Πρώτη Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd.

ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές. Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. ΕυκαιρίεςΧρηµατοδότησηςγια ήµουςκαικοινότητες ΠρακτικέςΕφαρµογές Μαριλένα Ιωαννίδου First Elements Euroconsultants Ltd. Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης: υποδοµές, βελτίωσηανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2004-2007

Ελληνική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2004-2007 Ελληνική ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΜΕΡΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 2004-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 2008 Η επιγραφή µε το Ελληνικό εθνόσηµο καθώς και o φορέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 Αθήνα, 22 Σεπτεµβρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η αποστολή της Six Billions επέστρεψε από τη Ζιµπάµπουε µετά από δύο µήνες παραµονή στη χώρα, όπου επιτεύχθησαν όλοι οι στόχοι που είχαν τεθεί, τόσο σε ποσοτικό,

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΕΟΕΚΛΕΓΕΝΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΉΣ Η. Λίτσος, Μηχανικός Παραγωγής, στέλεχος Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ Ο.Ε.Υ. Άρθρο 10, Ν. 3584/07 (Κώδικας προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ για την κατάρτιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η Έννοια του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π) Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συνιστά ολοκληρωμένο πρόγραμμα της

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου Στρατηγική για τη Διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου 1. Σύνοψη Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό της Πρυτανείας για τα έτη 2010-2020, το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει θέσει αριθμό προτεραιοτήτων ως τη βάση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία

Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013. ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΘΟΣΣ 6 Διαχείριση Υδάτων στη Γεωργία Δομή προτάσεων πολιτικής ΚΓΠ Κοινές ρυθμίσεις Διαρθρωτικά Ταμεία Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο (ΚΣΠ) Πυλώνας Ι: ΕΓΤΕ Άμεσες Ενισχύσεις Μέτρα

Διαβάστε περισσότερα

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης

H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης H ηλεκτρική ενέργεια ως μοχλός ανάπτυξης Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2010 Hellenic-Chinese BUSINESS FORUM 2010 «The Future of Hellenic-Chinese Business Cooperation» ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενεργειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ & ΧΩΡΕΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» Εισήγηση: Σταμάτης Μηλίγγος Εμπειρογνώμων, Πρεσβευτής Α, Δ/ντής ΥΔΑΣ - 3 Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις του αιώνα που μόλις ξεκίνησε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα