ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 947 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες δια τάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Άρθρο 1 Το άρθρο 268 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) αντι καθίσταται ως εξής: «Άρθρο 268 Παράνομη υλοτομία και μεταφορά δασικών προιόντων Παράνομη κλαδονομή Παράβαση αστυνομικών διατάξεων 1. α) Ο οπωσδήποτε βλάπτων δάσος ή δασική έκταση ή προξενών οποιαδήποτε φθορά, β) ο υλοτομών, κατα σκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα χωρίς άδεια υλοτομίας ή έγκριση ατελούς υλοτομίας ή εγκατάσταση από τη δασική αρχή, προκειμένου δε περί μη δημοσίων δασών, και χωρίς αδεία του ιδιοκτήτη ή του διακατόχου του δάσους, όπου απαιτείται τέτοια άδεια, γ) ο υλοτο μών, κατασκευάζων ή συλλέγων δασικά προϊόντα δυνά μει αδείας ή έγκρισης ατελούς υλοτομίας της δασικής αρχής ή αδείας και του ιδιοκτήτη, προκειμένου περί μη δημοσίου δάσους, κατά τρόπο αντιβαίνοντα στις περί του τρόπου υλοτομίας, κατασκευής ή συλλογής δασικών προϊόντων διατάξεις, δ) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα πριν την εξέλεγξη ή μετά από αυτήν από τον τόπο της εξέλεγξης στον τόπο της πρώτης αποθήκευσης ή από αυτόν αλλού χωρίς θεώρηση ή εξόφληση του πρωτο κόλλου εξελέγξεως του δελτίου μεταφοράς δασικών προϊόντων ή της αδείας υλοτομίας, στις περιπτώσεις όπου δεν συντάσσεται πρωτόκολλο εξέλεγξης, για το μεταφερόμενο ποσό, ε) ο μεταφέρων δασικά προϊόντα, πλέον των επιτρεπομένων να μεταφερθούν, σύμφωνα με τα ως άνω έγγραφα μεταφοράς, καθώς και ο κάτοχος των παρανόμως μεταφερόμενων δασικών προϊόντων, εφόσον ειδικές διατάξεις του παρόντος κώδικα δεν ορίζουν άλλως, τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση ή και με αμφότερες τις ποινές αυτές, εάν από την πα ράβαση δεν επήλθε καμία ζημία ή η προξενηθείσα δεν υπερβαίνει τα 300 ευρώ. 2. Εάν η ζημία υπερβαίνει τα 300 ευρώ, ο παραβά της τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 381 και 382 του Ποινικού Κώδικα. Ως επιβαρυντική πε ρίπτωση θεωρείται, εάν το δάσος είναι δημόσιο. Σε όσους αγοράζουν την παρανόμως υλοτομημένη ξυλεία για περαιτέρω εμπορία επιβάλλεται από την αρμόδια οικονομική αρχή πρόστιμο ίσο με την πενταπλάσια αξία μεταπώλησης του προϊόντος, το οποίο εισπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης για 2 μήνες. 3. Ο υπαίτιος των πράξεων των περιπτώσεων β έως και ε της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τιμω ρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα έτη αν η προξενηθείσα από την τέλεση αυτών στο δάσος ζημία υπερβαίνει τα ευρώ. 4. Οι παραβάτες των δασικών αστυνομικών διατάξεων τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, εκτός εάν η από την παράβαση των ως άνω διατάξεων προκύψασα ζημία είναι μεγαλύτερη των 300 ευρώ, οπότε τιμωρούνται με τις ποινές της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 5. Με τις ποινές των παραγράφων 1 και 2 του παρό ντος άρθρου τιμωρούνται και οι παραβάτες των περί κλαδονομής διατάξεων του άρθρου 112. Η κλαδονομή εντός δημοσίων, δημοτικών ή κοινοτικών δασών θεω ρείται ως επιβαρυντική αιτία. 6. Οποιαδήποτε διάταξη ρυθμίζει τα θέματα του πα ρόντος άρθρου κατά διάφορο τρόπο καταργείται.» Άρθρο 2 Το άρθρο 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α 7) τροποποιείται ως ακολούθως: α) To πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α 7) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κατάσχονται και δημεύονται από τα δασικά ή αστυ νομικά όργανα τα δασικά προϊόντα:». β) Το εδάφιο στ της παρ. 1 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α 7) αντικαθίσταται ως εξής:

2 948 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) «στ) Τα μεταφερόμενα βαλανίδια και κεράτια άνευ καταβολής του κατά το άρθρο 165 καθοριζομένου μι σθώματος». γ) H παρ. 2 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α 7) τροποποιείται ως εξής: «2. Τα ως άνω κατασχόμενα δασικά προϊόντα, ευθύς μετά την κατάσχεση, διατίθενται άνευ δημοπρασίας από τον προϊστάμενο του οικείου δασαρχείου είτε σε αγαθοεργά ή άλλα κοινωφελή ιδρύματα είτε σε δη μόσιες υπηρεσίες επί καταβολή τιμήματος ίσου με το πενταπλάσιο του μισθώματος του οριζομένου υπό του ισχύοντος πίνακα διατιμήσεως, εκτός εάν πρόκειται περί προϊόντων από μη δημόσια δάση, οπότε καταβάλλεται από αυτούς τίμημα οριζόμενο από τον Γενικό Γραμμα τέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Σε περίπτωση κατά την οποία τα κατασχόμενα δασικά προϊόντα δεν είναι αναγκαία στους ανωτέρω οργανι σμούς, ιδρύματα κ.λπ. εκποιούνται ταύτα με πρόχειρη δημοπρασία, εγκρινομένη από τον αρμόδιο δασάρχη και προ της εκδόσεως της σχετικής ποινικής αποφάσεως. Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος μετά τη διενέργεια δύο δημοπρασιών εφόσον πρόκει ται για καυσόξυλα, αυτά δύνανται να διατεθούν για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων του άρθρου 168 του ν.δ. 86/1969. Οι δικαιούχοι των ατομικών αναγκών, το καταβλητέο τίμημα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για τις λοιπές κατηγορίες ξυλείας έχει ανάλογη εφαρ μογή το εδάφιο δ της παρ. 1 του άρθρου 138 του ν.δ. 86/1969. Το κατά τα άνω τίμημα ή το εκπλειστηρίασμα, προκειμένου περί προϊόντων μη δημοσίων δασών, απο δίδεται στον ιδιοκτήτη ή διακάτοχο του δάσους, εάν δεν ενέχεται στην παράνομη υλοτομία και δεν αποζη μιώθηκε από οποιαδήποτε άλλη αιτία για τη γενομένη στο δάσος του υλοτομία.» δ) H παρ. 3 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α 7) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ομοίως κατάσχονται και δημεύονται από τα αρμό δια όργανα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα παντός είδους εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προβαίνει στην εκτέλεση του αδική ματος, τα μεταφορικά μέσα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά την παράνομη υλοτομία και μεταφορά, καθώς και η άδεια κυκλοφορίας τους και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού. Εάν διατίθεται στην ευρύτερη περιοχή που έγινε η κατάσχεση ασφαλής δημόσιος χώρος φύλαξης, τα κα τασχεθέντα μέσα μεταφοράς οδηγούνται με συνδρομή της οικείας αστυνομικής αρχής στο χώρο αυτόν όπου παραμένουν μέχρι την επικύρωση ή μη από το αρμόδιο δικαστήριο της κατάσχεσης. Σε διαφορετική περίπτωση μετά τη σύνταξη της έκ θεσης κατάσχεσης αφαιρούνται οι πινακίδες κυκλοφο ρίας των κατασχεθέντων μεταφορικών μέσων, τα οποία στη συνέχεια παραδίδονται επί αποδείξει προς φύλαξη στους ιδιοκτήτες τους, οριζόμενους ως μεσεγγυούχους και ευθυνόμενους για τη φύλαξή τους, μέχρι εκδόσεως της σχετικής δικαστικής απόφασης. Το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού, η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας των κατασχεθέντων μέσων πα ραδίδονται άμεσα στην οικεία αστυνομική αρχή μαζί με αντίγραφο της έκθεσης κατάσχεσης, συντασσομένης σχετικής έκθεσης παράδοσης και παραλαβής. Τα κατασχεθέντα μέσα, η άδεια και οι πινακίδες κυ κλοφορίας αποδίδονται στον ιδιοκτήτη τους, εάν το αρμόδιο δικαστήριο δεν επικυρώσει την κατάσχεση. Άλλως τα κατασχεθέντα μέσα όπως και τα εργαλεία, όργανα και σκεύη, με τα οποία ο παραβάτης προέβη στην εκτέλεση του αδικήματος, εκποιούνται με δημο πρασία, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκποιήσεως αδεσπότων ή κατασχεθέντων δασικών προϊόντων.» ε) H παρ. 4 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α 7) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Το ως άνω τίμημα από την εκποίηση, ως και το τίμημα της παρ. 2 του παρόντος εισάγονται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου και διατίθενται από αυτό ως έσοδα δασών.» στ) Η παρ. 8 του άρθρου 271 του ν.δ. 86/1969 (Δασικός Κώδικας) (Α 7) αναριθμείται σε 9 και προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως εξής: «8. Επίσης, επιβάλλεται με πράξη καταλογισμού του οικείου δασάρχη πρόστιμο ανά μονάδα μέτρησης της παρανόμως υλοτομηθείσας ή μεταφερόμενης ξυλείας, ίσο με το πενταπλάσιο της αξίας της προβλεπομένης από τον πίνακα διατίμησης δασικών προϊόντων για την αντίστοιχη κατηγορία. Η διαδικασία επιβολής της διοικητικής κύρωσης της προηγούμενης παραγράφου αρχίζει με τη βεβαίωση της παράβασης από το όργανο που τη διαπιστώνει, το οποίο συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση κοινο ποιείται μαζί με έγγραφη κλήτευση του δασάρχη προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του ενώπιόν του για την αποδιδόμενη σε αυτόν παράνομη ενέργεια μέσα σε 5 ημέρες από την κοινοποίηση της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, για 5 ημέρες. Το πρόστιμο βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., ει σπράττεται κατά τα ισχύοντα για την είσπραξη δημο σίων εσόδων και αποδίδεται στον Ειδικό Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου. Το δίπλωμα οδήγησης επιστρέφεται στον κύριο ή νό μιμο κάτοχό του μετά την παρέλευση τριμήνου από την καταβολή του επιβληθέντος προστίμου. Κατά της απόφασης επιβολής προστίμου χωρεί προ σφυγή στο κατά τόπο αρμόδιο διοικητικό πρωτοδικείο, η οποία εκδικάζεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Δι οικητικής Δικονομίας.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Άρθρο 3 Α. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας 1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επω νυμία «Οργανισμός Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» (Ο.ΑΝ.Α.Κ.) με Αρ. ΜΑΕ: 27120/70/Β/92/57, το οποίο συ στήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (Α 232) και του π.δ. 125/1991 (Α 51), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους, και το νομικό πρόσωπο ιδιωτι κού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) με Αρ. ΜΑΕ: 11970/Β/ 86/29,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 949 που συστήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 849/1978 (Α 232) και του π.δ. 383/1979 (Α 118), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το οποίο επίσης, τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους συγχωνεύονται κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου σε νέα εταιρία. Στους σκοπούς της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. περιέρχονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Υποδομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης» (δ.τ. «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»), η οποία ιδρύθηκε με την υπ αριθμ. Δ17α/02/99/ ΦΝ 380 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β 1454/ ) και η οποία καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η νέα εταιρία που συνιστάται με τη συντέλεση της συγχώνευσης εποπτεύ εται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και συγκεκριμένα τον τομέα Υποδομών, έχει την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» («Ο.Α.Κ. Α.Ε.») και έδρα το Δήμο Χανίων. 2. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και χωρίς άλλη διατύπωση άρχεται η διαδικασία συγχώνευσης της παραγράφου 1, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στο μέτρο που δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος, εφαρμόζονται για τη συγχώνευση οι διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 3 και 80 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) «περί Ανωνύμων Εταιρι ών» σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/1993 (Α 137). Β. Διαδικασία Συγχώνευσης 3. Για την έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης αρκεί η δημοσίευση του παρόντος κατά την προηγού μενη παράγραφο και δεν απαιτείται λήψη απόφασης από οποιοδήποτε εταιρικό όργανο των οργανισμών που συγχωνεύονται ή οποιαδήποτε άλλη πράξη από οποια δήποτε άλλη αρχή. 4. Η συγχώνευση διενεργείται με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, όπως αυτά εμφανίζονται στους Ισολογισμούς Μετασχημα τισμού των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, οι οποίοι καταρτίζονται με ευθύνη των Διοικητικών τους Συμ βουλίων, με ημερομηνία μετασχηματισμού οποιαδήποτε ημερομηνία του χρονικού διαστήματος από τη δημοσί ευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες μετά τη δημοσίευση αυτή. 5. Ορκωτός Ελεγκτής ή η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού εκάστης από τις συγ χωνευόμενες και συντάσσει την Έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2166/1993 (Α 137). 6. Για τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχω νευόμενων οργανισμών με τις μετοχές της νέας εταιρί ας Ο.Α.Κ. Α.Ε. εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις της πα ραγράφου 2 του παρόντος, λαμβανομένων υπόψη τυχόν ειδικότερων περιστάσεων, σύμφωνα με τις εισηγήσεις των Διοικητικών Συμβουλίων τους, όπως ενδεικτικά της κατά καιρούς τακτικής και έκτακτης χρηματοδότησής τους από το Δημόσιο, του τρόπου διαμόρφωσης της μετοχικής σύνθεσής τους από τη σύστασή τους και έπειτα. Κατά το χρόνο συντέλεσης της συγχώνευσης, η σχέση συμμετοχής των μετόχων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων στο μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. διαμορφώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το Δημόσιο κατά ποσοστό 51%, η Περιφέρεια Κρήτης κατά ποσοστό 22%, η Περιφε ρειακή Ένωση Δήμων Κρήτης κατά ποσοστό 22% και οι Ενώσεις Αγροτικών/Γεωργικών Συνεταιρισμών κατά ποσοστό 5%. Οι μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου είναι αμεταβίβαστες. 7. Όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις συγ χωνευόμενες επιχειρήσεις, καθώς και τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την ημερομηνία του Ισολογισμού Μετασχηματισμού τους και ένθεν, από λογιστικής απόψεως, θεωρούνται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρίας και τα ποσά αυτών με ταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της. Γ. Συντέλεση Αποτελέσματα Συγχώνευσης 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων καταρτίζεται Πράξη Συγχώνευσης, η οποία έχει το περιεχόμενο της παρ. 2 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) και καταχωρείται αμελλητί και χωρίς έλεγχο στο αρμόδιο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών/ Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για καθέναν από τους οργανισμούς που συγχωνεύονται και δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την καταχώριση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών/ Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της κοινής υπουργικής από φασης συντελείται η συγχώνευση και επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 (Α 37). 9. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, κατά την προηγούμενη παράγραφο, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τους συγ χωνευόμενους οργανισμούς όσο και έναντι τρίτων τα ακόλουθα αποτελέσματα: i) Οι συγχωνευόμενοι οργανισμοί θεωρούνται αυτο δικαίως λυμένοι, εξαφανιζομένων των νομικών τους προσωπικοτήτων, έναντι πάντων, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη πράξη ή ενέργεια. ii) Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού των συγ χωνευόμενων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που πηγάζουν από τη φορολογική νομο θεσία, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οιασδήποτε άλλης διατυπώσεως και χωρίς καταβολή φόρων και τελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2166/1993, στη νέα εταιρεία, υπό την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων του Κώδικα περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ειδικότερα, στη νέα εταιρία μεταβιβά ζεται κάθε δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο πε ριουσιακό στοιχείο, κινητά και ακίνητα, ακόμα και αν δεν περιγράφονται επακριβώς στην κοινή υπουργική απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, οι πάσης φύσεως διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. iii) Η εξυπηρέτηση των τραπεζικών δανειακών συμβά σεων που έχουν συνάψει οι συγχωνευόμενοι οργανι σμοί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, θα γίνεται από τη νέα εταιρία με παροχή πρόσθετης, ειδικής προς το σκοπό αυτόν, επιχορήγησης από τον τακτικό προϋπολογισμό, μέχρι τη λήξη τους. Η επιχορήγηση αυτή είναι ανεξάρ τητη της ετήσιας επιχορήγησης που δίνεται προς τη νέα εταιρία για την υλοποίηση του παραγωγικού της έργου από το ΠΔΕ. Οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση

4 950 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) της παραγράφου αυτής καθορίζονται με κοινή απόφα ση του Υπουργού Οικονομικών και του εποπτεύοντος Υπουργού. iv) Οι τυχόν εκκρεμείς δίκες των συγχωνευόμενων οργανισμών συνεχίζονται, από τη συντέλεση της συγ χώνευσης, από τη νέα εταιρία χωρίς καμία άλλη δια τύπωση, μη επερχόμενης βίαιης διακοπής τους λόγω της συγχώνευσης. v) Οι μέτοχοι των συγχωνευόμενων οργανισμών κα θίστανται μέτοχοι της νέας εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος. 10. Με την επιφύλαξη των κανόνων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εισφορά και η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων οργανι σμών, κάθε σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά στην εισφορά ή μεταβίβαση των στοιχείων ενεργητικού ή πα θητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε εμπράγματου, ενοχικού ή άλλου δικαιώματος, οι μετοχές που θα εκδοθούν, οι αποφάσεις των Γενι κών Συνελεύσεων των μετόχων των συγχωνευόμενων οργανισμών, η συμμετοχή στο κεφάλαιό τους, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή πράξη, συμβολαι ογραφική ή μη, που απαιτείται για τη συγχώνευση, η κωδικοποίηση των καταστατικών διατάξεων της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε, η καταχώρισή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες και η δημοσίευση αυτών στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, απαλλάσσο νται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος χαρτοσήμου ή άλλο τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ. και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων, με εξαίρεση τυχόν αντίθετη πρόβλεψη από τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα περί Φόρου Προστιθέ μενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Δ. Σκοποί νέας εταιρείας 11.α) Στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες που ασκεί η νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. σε ολόκληρη την περιοχή της Κρήτης περιλαμβάνονται: (i) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης, η μελέτη, η χρη ματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημόσιου εν γένει ενδιαφέροντος που του ανατίθενται με αποφάσεις των Υπουργών Οι κονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί μων ή του καθ ύλην αρμόδιου Υπουργού και του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με αποφάσεις της Περιφέρειας Κρήτης, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και λοιπών νομικών ή φυσικών προσώπων. (ii) Η ανάληψη πάσης φύσεως επιχειρηματικών δρα στηριοτήτων κοινωφελούς χαρακτήρα. (iii) H μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση ενός ή περισ σότερων έργων και προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και η παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών οποιουδήπο τε είδους, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». (iv) H προετοιμασία, η διεξαγωγή της διαδικασίας ανά θεσης και η διοίκηση μελέτης ή έργου, ο καθορισμός των γενικών και τεχνικών όρων με τους οποίους θα εκτελεσθεί η σύμβαση, η διεξαγωγή των διαδικασιών ανάθεσης έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, η εποπτεία της διοίκησης ή και η διοίκηση των συμβάσεων, η έγκρι ση των μελετών και η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δυνάμει προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δη μόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκά στοτε ισχύει. (v) Η ανάληψη, συντήρηση, λειτουργία, διοίκηση, δια χείριση και εκμετάλλευση έργων εγγείων βελτιώσεων και η αξιοποίηση και εκμετάλλευση υδάτινων πόρων, καθώς και υγρών αποβλήτων. (vi) O σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3481/2006 (Α 162) και των εφαρμο στικών αυτού αποφάσεων. β) Στους σκοπούς της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε. με ταφέρονται και οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρίας «Υπο δομές, Μεταφορές και Δίκτυα Ανάπτυξης Κρήτης» (δ.τ. «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.»), οι οποίοι έχουν ως ακολούθως: i) O σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, εκμετάλλευση, διοίκηση και επίβλεψη του έργου του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης και του υπόλοιπου Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών Κρήτης. Η συντήρηση θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3481/2006(Α 162) και των εφαρμοστικών αυτού αποφάσεων. ii) Η ολική ή μερική ανάθεση, στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων ή κατόπιν διαγωνισμού σε τρίτους, της μελέ της και/ή της κατασκευής και/ή της επέκτασης και/ή της οργάνωσης και/ή του εξοπλισμού και/ή της εκμετάλλευ σης ή/και της χρηματοδότησης ή/και της διαχείρισης των πιο πάνω έργων, καθώς και της επίβλεψης και/ή της παρακολούθησης της εκτέλεσης των σχετικών συμβά σεων και του ελέγχου των σχετικών μελετών. iii) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκ μετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου υποδομής μεταφορών ή επικοινωνιών δικτύων, στην Κρήτη που ανατίθεται σε αυτήν κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις είτε από το Ελληνικό Δημόσιο είτε από τρίτους. iv) Ο σχεδιασμός, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμε τάλλευση και διαχείριση παροδίων εκτάσεων, που έχουν προέλθει από απαλλοτριώσεις του Ελληνικού Δημοσίου. v) Η παροχή προς τρίτους έναντι ανταλλάγματος συμβουλευτικών υπηρεσιών σχεδιασμού, μελέτης, κα τασκευής, λειτουργίας, συντήρησης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης υποδομών και δικτύων μεταφορών και επικοινωνιών. vi) Η συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής ή τύπου, με το αυτό ή παρεμφερές αντικείμενο εργασιών, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. γ) Στη νέα εταιρία μεταφέρεται στο σύνολό της η επο πτεία, η επίβλεψη και ο άμεσος έλεγχος της μελέτης και κατασκευής, η διαχείριση και η λειτουργία των έργων της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη (φράγμα Αποσελέμη, Διυ λιστήρια, αγωγοί, σήραγγες, και λοιπά μέρη του έργου). 12. Η νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης στη θέση των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. ως προς όλες τις αρμοδιότητες που είχαν

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 951 οι τελευταίοι βάσει νομοθετικής, κανονιστικής ή άλλης διάταξης ως προς τα δημόσια έργα, τα έργα εγγείων βελτιώσεων, τα έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες οποιουδήποτε είδους. Ειδικότερα, η νέα εταιρία αναλαμβάνει όλα τα έργα κυριότητας των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ., το έργο του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.), το έργο του Νότιου Οδικού Άξονα Κρήτης (Ν.Ο.Α.Κ.), το έργο της ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη, ενώ δύνα ται να αναλάβει και το σχεδιασμό, μελέτη, κατασκευή, λειτουργία, εκμετάλλευση και διαχείριση οποιουδήποτε άλλου έργου ανατεθεί σε αυτήν κατ εντολήν Οργανι σμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α και β βαθμού, ή του εποπτεύοντος Υπουργού. Ε. Πόροι Περιουσία νέας εταιρίας 13. Οι πόροι της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. προέρχο νται από: α) ίδια κεφάλαια, β) δάνεια συναπτόμενα με πιστωτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, γ) κεφάλαια προερχόμενα από την έκδοση ομολογι ακών δανείων, δ) τη συμμετοχή ωφελουμένων, ε) επι χορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων στο βαθμό που επιτρέπεται από τις εκάστοτε δημοσιονομικές συνθήκες, στ) δωρεές, παραχωρήσεις, κληροδοτήματα, ζ) πώλη ση περιουσιακών στοιχείων ή την εκμίσθωση ακινήτων, η) δικούς της πόρους, θ) προγράμματα τεχνικής υποστή ριξης ή οποιασδήποτε άλλης φύσεως και αντικειμένου που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/ και από εθνικούς πόρους, ι)τη χρηματοδότηση για την αποζημίωση που λαμβάνει στο πλαίσιο των προγραμ ματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ή των προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 3 του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβά σεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπη ρεσιών και άλλες διατάξεις», όπως εκάστοτε ισχύουν, ια) κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Ως πόροι της νέας εταιρίας νοούνται, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως έσοδα από τη λειτουργία, διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων οποιασδήποτε φύσεως και αντικειμένου που της έχουν ανατεθεί, ανήκουν στην αρμοδιότητά της ή ανα λαμβάνει με οποιονδήποτε τρόπο. Η νέα εταιρία μπορεί, επίσης, να συνεργάζεται με οποιουσδήποτε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, να ιδρύει θυγατρικές εταιρίες μόνη της ή από κοινού με τρίτους, να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα κ.λπ. οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. 14. Στην περιουσία της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. ανή κουν τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ., με εξαίρεση έργα που ανέλαβαν οι συγχωνευόμενοι φορείς κατ εντολών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α και β βαθμού, ή τρίτων, ως και εκείνα που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται ως εκ της φύσεώς τους, ως περιουσία του Δημοσίου. ΣΤ. Θέματα Λειτουργίας της νέας εταιρίας 15. Η νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δη μόσιου συμφέροντος, είναι επιχείρηση κοινής ωφέλειας και διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος νόμου, του καταστατικού της και συμπληρωματικά των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 (Α 37) και του ν. 3429/2005 (Κεφ. Α ) (Α 314). 16. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Κ. Α.Ε. αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: α. Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοί κησης Κρήτης, ως Πρόεδρο. β. Ένα (1) μέλος οριζόμενο από τον Υπουργό Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Διευθύνοντα Σύμβουλο. γ. Πέντε (5) μέλη οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. δ. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Κρήτης ορι ζόμενους από τον Περιφερειάρχη Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. ε. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. 17. Κατά τον ορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. από όλα τα αποφασίζοντα όργανα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του παρόντος, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη αναλογικής κατά το δυνατό εκπροσώπησης των τεσσάρων (4) Νομών της Κρήτης, στο σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 18. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τρι ετής. 19. Ο Διευθύνων Σύμβουλος διαθέτει κατ ελάχιστον Δίπλωμα Μηχανικού ή Πτυχίο Οικονομικών σπουδών και τουλάχιστον δεκαετή επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας. Τα οριζόμενα από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι κότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μέλη δια θέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής συναφές με το αντικείμενο δραστηρι ότητας της νέας εταιρίας και τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική εμπειρία. 20. Για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τις παραγράφους 16, 17 και 18 του παρόντος εκδί δεται κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Οικονομικών. 21. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε. καταρτίζεται αμελλητί το καταστα τικό της, όπως αυτό ορίζεται με την Πράξη Συγχώνευσης της παραγράφου 8 του παρόντος, εγκρίνεται με από φαση του εποπτεύοντος Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταχωρείται αυτό στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών. 22. Με απόφαση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της νέας εταιρίας Ο.Α.Κ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον εποπτεύοντα Υπουργό, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανο νισμός Λειτουργίας της εταιρίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, ο οποίος υπέχει θέση Οργανισμού του φορέα, στον οποίο καθορίζονται, ιδίως, η σύσταση του τεχνικού του συμβουλίου, τα όργανα διοίκησής του, η διάρθρωσή του σε υπηρεσιακές μονάδες, οι αρμοδι ότητες των υπηρεσιών του, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς και τα όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για την εκπόνηση των μελετών και την ανάθεση και κατασκευή των έργων και διασφαλίζεται η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας των απαραίτητων υπηρεσιών της συγχωνευόμενης εταιρείας Ο.ΑΝ.Α.Κ. Α.Ε. στην, προ της συγχωνεύσεως, έδρα της. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Προϊσταμέ νης Αρχής κατά την εκτέλεση όλων των έργων και

6 952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) την εκπόνηση όλων των μελετών από τον «Ο.Α.Κ. Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α 116) και του ν. 3316/2005 (Α 42), ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο της νέας εταιρίας, ενώ τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας αναλαμ βάνουν οι αρμόδιες Διευθύνσεις ή Τμήματα της νέας εταιρίας, που θα καθορισθούν στον Εσωτερικό Κανο νισμό Λειτουργίας της. Στις αιτήσεις θεραπείας, που ασκούνται σύμφω να με τις διατάξεις του ν. 3669/2008 (Α 116) και του ν. 3316/2005 (Α 42), αποφασίζει ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύ ων, μετά από γνώμη του τεχνικού συμβουλίου της κε ντρικής υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ζ. Λοιπά Θέματα 23. Τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων φορέων θα πρέπει να συνέλθουν εντός πέντε (5) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προκειμένου να λάβουν κάθε κατάλληλο μέτρο, ώστε η συγχώνευση να συντελεσθεί εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφη μερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση παρέλευσης της αμέσως προηγούμενης προθεσμίας για τη συντέ λεση της συγχώνευσης, χωρίς τα εταιρικά όργανα να έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες για τη συντέλεση της συγχώνευσης, αυτές λύονται αυτοδικαί ως. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθο ρίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη λύση και εκκαθάριση των οργανισμών. Στην περίπτωση αυτή με κοινή απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται οι φορείς που θα ασκούν τις αρμοδιότητες των υπό συγ χώνευση οργανισμών. 24. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί ου αορίστου χρόνου που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος στους συγχωνευόμενους οργανισμούς μεταφέρεται αυτοδικαίως στη νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της, διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχέσεις εργασίας που ισχύουν κατά το χρόνο της συγχώνευσης. 25. Το προσωπικό άλλων υπηρεσιών και φορέων, το οποίο έχει αποσπαστεί και υπηρετεί στους συγχωνευ όμενους οργανισμούς, συνεχίζει να υπηρετεί στη νέα εταιρία και να λαμβάνει τις μηνιαίες αποδοχές του βαθμού και του μισθολογικού του κλιμακίου από την Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012. Ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται στο νέο φορέα έχουν εφαρμογή και στους αποσπασμένους υπαλλήλους. Με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού καθορίζεται και κάθε άλλο θέμα για τη μεταφορά και ένταξη του προσωπικού των παραγράφων 24,25 και 31 του παρόντος στη νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε Η θητεία των τεχνικών συμβουλίων, των τεχνικών υπηρεσιών και των λοιπών οργάνων των συγχωνευό μενων οργανισμών που ασκούν αποφασιστικές ή γνω μοδοτικές αρμοδιότητες στο πλαίσιο της νομοθεσίας που διέπει την εκτέλεση των δημόσιων έργων και την εκπόνηση μελετών, παρατείνεται μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 22 του παρό ντος για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοι κητικού Συμβουλίου των συγχωνευόμενων οργανισμών Ο.Α.ΔΥ.Κ. και Ο.ΑΝ.Α.Κ. λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο με τη συγκρότηση του Διοικη τικού Συμβουλίου της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε., σύμφω να με τη διαδικασία της παραγράφου 20 του παρόντος. 28. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, λήγει αυτοδικαίως και αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της καταργούμενης εταιρίας «Υποδομές Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.». Η. Μεταβατικές Διατάξεις 29. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Δημο σίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» που συστήθηκε με το π.δ. 208/2000 (Α 187), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και της Ειδικής Υπηρεσίας Δη μοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη», που συστήθηκε με το π.δ. 85/2001 (Α 73), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, θα μεταφερ θούν στη νέα εταιρία μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 22 του παρόντος άρθρου για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της νέας εταιρείας Ο.Α.Κ. Α.Ε.. Η διαδικασία της μεταφοράς ρυθ μίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος Υπουργού στην οποία καθορίζονται λεπτομερειακά και τεχνικά θέματα που αφορούν μεταξύ άλλων στην ομαλή διαδοχή του εργοδότη στις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις, στα πρωτόκολλα παραλαβής και άλλες σχετικές ρυθμίσεις. 30. Η νέα εταιρία υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν τόσο από έργα, των οποίων η κατασκευή βρίσκεται σε εξέλιξη με την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσο και από τις πάσης φύσεως συμβάσεις, συμπεριλαμβανομέ νων και των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ των συγχωνευόμενων οργανισμών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, α και β βαθμού, ή τρίτων, που σχε τίζονται με τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες. Η νέα εταιρία, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο αμέσως προηγούμενο εδάφιο, οφείλει να προβεί, σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην παράδοση προς τους Ο.Τ.Α., α και β βαθμού, τυχόν έργων κυριότητάς τους, εφόσον η εκτέλεση των έργων αυτών έχει ολοκληρωθεί και η παράδοσή τους εκκρεμεί με τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε. συνεχίζει τις εκκρεμείς δι αδικασίες ανάθεσης ή υπογραφής σύμβασης για την παροχή τεχνικής βοήθειας/υποστήριξης στο έργο και τη λειτουργία των ΕΥΔΕ/ΒΟΑΚ και Ύδρευσης Ηρακλεί ου Αγίου Νικολάου, από τους τεχνικούς και νομικούς συμβούλους, οι οποίοι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους στη νέα εταιρία Ο.Α.Κ. Α.Ε Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων που υπηρετούν σε οργανικές μονάδες, οι αρμοδιότηττες των οποίων μεταφέρονται με τον παρόντα νόμο στη νέα εταιρεία, αποσπώνται σε αυτήν με απόφαση του Υπουργού Ανά πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 953 ή ειδική διάταξη, μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των οργανικών τους μονάδων. Οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να λαμβάνουν τις μη νιαίες αποδοχές του μισθού και του μισθολογικού τους κλιμακίου, όπως εκάστοτε διαμορφώνονται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την Υπηρεσία από την οποία προέρχονται. Ειδικές διατάξεις, που εφαρμόζονται στη νέα εταιρία, έχουν εφαρμογή και στους αποσπασμέ νους υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των Υπηρεσιών που καταργούνται με τον παρόντα νόμο μεταφέρονται στη νέα εταιρεία Ο.Α.Κ. Α.Ε., όπου και εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. 32. Εκκρεμείς δίκες, οι οποίες αφορούν τόσο την Ειδι κή Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» όσο και την Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) «Μελέτη και Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» και στις οποίες διάδικο μέρος είναι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυ ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, συνεχίζονται αυτοδικαίως από τη νέα εταιρία χωρίς άλλη διατύπωση. Αρμόδια για τη διοικητική επί λυση τυχόν διαφορών που έχουν γεννηθεί από πράξεις οργάνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη τας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και αφορούν έργα για τα οποία έχει γίνει οριστική παραλαβή είναι τα αποφαινόμενα και τα γνωμοδοτικά όργανα της ΓΓΔΕ. 33. Πόροι της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο δομών, Μεταφορών και Δικτύων, εγκεκριμένοι ή προς έγκριση, που αφορούν εκτέλεση συμβάσεων των Ειδικών Υπηρεσιών Δημοσίων Έργων «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και «Κατασκευή έργου ύδρευσης Ηρακλείου Κρήτης και Αγίου Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» μεταβιβάζονται υποχρεωτικά με μέριμνα των αρμόδιων οργάνων στη νέα εταιρία. 34. Οι Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης» και «Κατασκευή έργου Ύδρευ σης Ηρακλείου Κρήτης και Αγ. Νικολάου από το Φράγμα Αποσελέμη» καταργούνται μετά την ολοκλήρωση της δι αδικασίας μεταφοράς των αρμοδιοτήτων τους στη νέα εταιρία, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 29 του παρόντος άρθρου με τίτλο «Μεταβατικές Διατάξεις». Άρθρο 4 Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 της υποπαραγράφου Ζ.5. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α 222) αντι καθίσταται ως εξής: «Ο περιορισμός αφορά το σύνολο των προβλεπομένων στο π.δ. 63/2005 θέσεων, κενών ή μη, και εξειδικεύεται ανά υπηρεσία με απόφαση του Πρωθυπουργού.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Άρθρο 5 1. Μετά το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1906/1990 (Α 157), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 2671/1998 (Α 289) και στη συνέχεια με την παρ. 15 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α 82) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι διατάξεις των τέταρτου και πέμπτου εδαφίων της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύ λαξη της ύπαρξης σχετικών διακρατικών συμφωνιών της Ελλάδας με κράτη που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.. Σε περίπτωση ύπαρξης σχετικής διακρατικής συμφωνίας εν ισχύ, οι ακριβείς διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της συμφωνίας ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφο ρών και Δικτύων.» 2. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις Άρθρο 6 Κατά των προσώπων που αναφέρονται στο δεύτε ρο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 3185/2003 (Α 229) και στην παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 3693/2008 (Α 174), δεν ασκούνται αστικές αξιώσεις και δεν επι βάλλονται διοικητικές κυρώσεις για χρέη των εταιριών που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις προς το Δη μόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οργανισμούς του Δημοσίου και ασφαλιστικά ταμεία, ανεξάρτητα από το χρόνο γέννησης ή βεβαίωσης της οφειλής, κάθε δε εκκρεμής αστική ή διοικητική δίκη ή διαδικασία κατά αυτών για τα ανωτέρω χρέη καταργείται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Άρθρο 7 Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4115/2013 (Α 24) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλε πόμενη στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του παρόντος νόμου, διαδικασία επιλογής του Διευθύνοντος Συμβού λου έως την ημερομηνία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται νόμιμα και χωρίς αυτόν. Μέχρι το διορι σμό του, καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου σε κάθε περίπτωση λήγει με τη λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών του Διοικητι κού Συμβουλίου. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του ν. 4115/2013.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 8 Το άρθρο 19α του ν. 4015/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 168 του ν. 4099/2012 (Α 250), τροποποιείται ως ακολούθως: α) Ο τίτλος του άρθρου 19α συμπληρώνεται και τρο ποποιείται ως εξής: «Άρθρο 19α Ευθύνη εκκαθαριστών Ευθύνη νομικών προσώπων και Διοικήσεων».

8 954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) β) Στην αρχή της υπάρχουσας παραγράφου του άρ θρου 19α τίθεται ο αριθμός 1 και στο τέλος αυτής, προστίθεται παράγραφος 2, ως εξής: «2. Από τη λήψη της απόφασης της γενικής συνέλευ σης των ΑΣ, ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ και ΣΕ για συγχώνευση ή μετατροπή και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής ή από την υποβολή του σχεδίου εξυγίανσης της υποπερίπτωσης εε της περίπτωσης γ της παραγράφου 3 του άρθρου 19, στην πιστώτρια τράπεζα με το μεγα λύτερο ύψος απαιτήσεων και μέχρι την αποδοχή του ή μη από τους πιστωτές της παραπάνω υποπερίπτωσης, ως και σε όσους ΑΣ και σε όσες ΕΑΣ, ΚΑΣΟ, ΚΕΣΕ, ΣΕ έχουν ήδη τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης ή πρόκειται να τεθούν σε καθεστώς εκκαθάρισης με οποιονδήποτε τρόπο και μέχρι την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2013, αναστέλλονται η ποινική δίωξη ή η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε β βαθμό, οι πάσης φύσεως διοικητικές και αστικές κυρώσεις, κα θώς και η έναρξη ή συνέχιση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της περιουσίας των Προέδρων και λοιπών μελών της διοίκησής τους ή εντεταλμένων υπαλλήλων τους, όπως είναι ιδίως οι διευθύνοντες σύμβουλοι, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι γραμματείς και οι ταμίες, για ληξιπρόθεσμες οφειλές των ανωτέρω νομικών προ σώπων προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Για ανάλογες οφειλές που πρόκειται να δημιουργηθούν από τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης ή πρόκειται να προκύψουν από μελ λοντικούς διαχειριστικούς ελέγχους, επιτρέπεται μεν η λήψη πάσης φύσεως ασφαλιστικών μέτρων κατά των ως άνω φυσικών προσώπων για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, όχι όμως η διενέρ γεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Η διάταξη καταλαμβάνει όλα τα ως άνω φυσικά πρό σωπα, τα οποία υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης όσο και εκείνα, η θητεία των οποίων έχει λήξει καθ οιονδήποτε τρόπο μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης. Η ανωτέρω προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου 2013 μπορεί να παραταθεί για ένα χρόνο με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο χρόνος της ανωτέρω αναστολής δεν συνυπολογίζε ται στο χρόνο κάθε είδους αστικής ή ποινικής παραγρα φής τυχόν αδικημάτων, παραβάσεων και απαιτήσεων του Δημοσίου. Η αναστολή εκτέλεσης ισχύει και για κατασχέσεις απαιτήσεων των ως άνω φυσικών προσώπων, που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Άρθρο 9 1. Το άρθρο 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, εκτός από εκείνες που αφορούν την υιοθεσία, τη θέση προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση ή σε ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδι ότητα του μονομελούς πρωτοδικείου. 2. Στις υποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 739 δεν επιτρέπεται παρέκταση της αρμοδιότητας.» 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε δικαστήριο της Επικράτειας.» 3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον του Δικαστηρίου στο οποίο τελείται η υιοθεσία.» 4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρ χίζει από την ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Άρθρο Στο τέλος της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2226/1994 (Α 122), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση α της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α 158), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση μη εισαγωγής ιδιωτών στη Σχολή Αξι ωματικών, ο αριθμός των αστυνομικών που εισάγονται στη Σχολή αυτή καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης και Προστα σίας του Πολίτη και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο λιτισμού και Αθλητισμού, αφού ληφθούν υπόψη τα κενά των οργανικών θέσεων Υπαστυνόμων Α και Β.» 2. Η παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3667/2008 (Α 114), αντικαθίσταται ως εξής: «2. Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι 4% συνολικά καλύπτεται από γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνω ρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρι σθέντα ζώντα τέκνα, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.» 3. Στο τέλος της περίπτωσης β της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (Α 16), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Εξαιρούνται, επίσης, της ανωτέρω παύσης οι απο φάσεις για απόσπαση υπαλλήλων των ως άνω φορέων στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, στο πλαίσιο εφαρ μογής του ν. 3907/2011 (Α 7). Οι αποφάσεις απόσπασης του προηγούμενου εδαφίου λογίζονται και ισχύουν ως αποσπάσεις από τον φορέα υποδοχής. Εκκρεμούσες διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης προσωπικού από τους καταργούμενους ή συγχωνευόμενους ή υπό κα θεστώς εκκαθάρισης φορείς προς την Υπηρεσία Ασύ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 955 λου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής ολοκληρώνονται χωρίς να θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος.» 4. Η έναρξη ισχύος της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αρχίζει από τις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Άρθρο 11 Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4109/2013 (A 16) αντι καθίσταται ως εξής: «1. Οι δαπάνες λειτουργίας της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ειδικό φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονο μικών. Κύριος Διατάκτης των πιστώσεων της ανωτέρω Γενικής Γραμματείας ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού, ο οποίος αναλαμβάνει με αποφάσεις του τις σχετικές υποχρεώσεις.» Άρθρο Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ν. 3986/2011, προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής: «4. α. Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) δικαιούται να ζητά από τις δι οικήσεις των εταιρειών των οποίων είναι μέτοχος ή επί των μετοχών των οποίων ασκεί τα δικαιώματα ψήφου ή των οποίων περιουσιακά στοιχεία τού έχουν μεταβιβα στεί προς μεταβίβαση, ενόψει της αποκρατικοποίησής τους, όλες τις πληροφορίες, που αφορούν στο νομικό πρόσωπο και είναι, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρα κτηριστικά κάθε εταιρίας, απαραίτητες, προκειμένου οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι επενδυτές να μπορούν με εμπεριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περι ουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, την οικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές της εταιρίας, αποκλειστικά και μόνο προς το σκοπό της διενέργειας του νομικού, οικονομικού και τεχνικού ελέγχου των εταιριών αυτών (due diligence) στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης. Στις ανωτέρω πληροφορίες περιλαμβάνονται και πληροφορίες που χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές βάσει συμβάσεων που δεσμεύουν τις εν λόγω εταιρίες, εφόσον οι συμβάσεις αυτές διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. β. Οι διοικήσεις των ανωτέρω εταιριών υποχρεούνται να παρέχουν, είτε στο ΤΑΙΠΕΔ και στους προστηθέντες του είτε, καθ υπόδειξή του, σε εγκεκριμένα από αυτό, ρητώς κατονομαζόμενα πρόσωπα, τα οποία ενεργούν ως εκπρόσωποι προεπιλεγέντων υποψηφίων επενδυτών, τις πληροφορίες της προηγούμενης περίπτωσης, υπό τον όρο ότι τα πρόσωπα αυτά θα δεσμεύονται από σχετική σύμβαση εμπιστευτικότητας. Οι κοινοποιούσες εταιρίες, το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και τα μέλη των διοικήσε ων αυτών και του ΤΑΙΠΕΔ, δεν υπέχουν ευθύνη για τη γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα παράγραφο. γ. Τα μέλη της διοίκησης του ΤΑΙΠΕΔ, τα στελέχη του και οι πάσης φύσεως προστηθέντες αυτών που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρε ούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για την προσήκουσα ενημέρωση των προεπιλεγέντων υποψήφιων επενδυτών. Οι προεπιλεγέντες υποψήφιοι επενδυτές και οι πάσης φύσεως εκπρόσωποι και προ στηθέντες τους που λαμβάνουν γνώση των εν λόγω πληροφοριών, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν αυτές αποκλειστικά και μόνο για τη διαμόρφωση της επεν δυτικής τους απόφασης. Παράβαση των υποχρεώσεων της παραγράφου αυτής τιμωρείται με τις ποινές του άρθρου 371 του Ποινικού Κώδικα. δ. Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παρα γράφου τελεί υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των δι ατάξεων της νομοθεσίας του ανταγωνισμού και του ν. 3340/2005. ε. Η παρούσα διάταξη δεν περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν ή σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και την εθνική άμυνα της χώρας, η δε παροχή των πληροφοριών αυτών από την ΕΑΣ, την ΕΛΒΟ χο ρηγείται μόνο μετά από σχετική έγκριση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.» 2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 (Α 119) επαναδιατυπώνεται ως εξής: «Οι αυξήσεις αυτές καλύπτονται σε μετρητά ή με ομό λογα του ΕΤΧΣ ή με άλλα χρηματοοικονομικά μέσα του ΕΤΧΣ.» 3. α. Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται σε κάθε γενική συνέλευση που αφορά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.» β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης ισχύει από την κατάθεση της παρούσας προσθήκης τροπο λογίας στη Βουλή των Ελλήνων. Άρθρο Το άρθρο 6 του ν. 3938/2011 (Α 226) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 6 Διάθεση κατασχεμένων οχημάτων 1. Χερσαία, πλωτά και εναέρια μεταφορικά μέσα που έχουν κατασχεθεί οποτεδήποτε από αστυνομικές ή λι μενικές αρχές ως αντικείμενα λαθρεμπορίας, ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών, λαθρεμπορευμάτων ή παράνομων μεταναστών ή ως μέσα παράνομης διακίνη σης όπλων ή αρχαιοτήτων, μπορεί να διατίθενται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας ή του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που ενήργησαν την κατάσχεση ή σε άλλες Υπηρεσίες του ίδιου Σώματος για κάλυψη των αναγκών τους, εφόσον παρέλθουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία κατάσχεσής τους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου δικα στηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοση των μέσων αυτών στους ιδιοκτήτες τους. Για τη διάθεση των ως άνω μέσων εκδίδεται αντίστοιχα απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού του Σώματος στο οποίο ανήκει η υπηρεσία που προέβη στην κατάσχεση. Από τα ανω τέρω μεταφορικά μέσα ορισμένα μπορεί να διατίθενται για την κάλυψη αναγκών καταστημάτων κράτησης, μετά από κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουρ γού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατά περίπτωση.

10 956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2. Αν μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε δι απιστωθεί ότι αυτό δεν είναι κατάλληλο για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, παραδίδεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Αν μετά τη διάθεση του μέσου που κατασχέθηκε, διατάχθηκε αμετακλήτως με βούλευμα ή δικαστική απόφαση η απόδοσή του στον ιδιοκτήτη, καταβάλλεται σε αυτόν ως πλήρης αποζη μίωση ποσό ίσο με την αξία του μέσου, όπως αυτή ορίζεται σε Έκθεση Κοστολόγησης, στην οποία υπο λογίζονται ή όχι, κατά περίπτωση, οι δασμοί, οι φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί και που συντάσσεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 1 για τη διάθεση του μέσου που κατα σχέθηκε. Εφόσον ο δικαιούχος δεν αποδέχεται το ποσό της αποζημίωσης, δύναται να προσφύγει, εντός προθε σμίας τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της Έκθε σης Κοστολόγησης, στα Διοικητικά Δικαστήρια για τον καθορισμό της αξίας του ως άνω μεταφορικού μέσου. Η Έκθεση Κοστολόγησης συντάσσεται από επιτροπή που απαρτίζεται από έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο για θέματα τεχνικών και έναν ανώτερο αξιωματικό αρμόδιο για θέματα οικονομικών από τις αντίστοιχες Υπηρεσίες του κάθε Σώματος και έναν μηχανολόγο μηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι αποφάσεις που αφορούν τη διάθεση των μέσων κοινοποιούνται στην αρμόδια για τη σχετική παράβαση Εισαγγελική Αρχή.» 2. Στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001 (Α 265), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής: «10. Απαλλάσσονται από το τέλος ταξινόμησης και τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, πλην εισαγω γικού δασμού και ΦΠΑ, τα πλωτά μέσα και τα αυτοκί νητα οχήματα, καινουργή ή μεταχειρισμένα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, εφόσον έχει προηγηθεί αποδοχή της δωρεάς από τον οικείο Υπουργό.» 3. Στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του ν. 3833/2010 (Α 40) προστίθεται περίπτωση δ, ως εξής: «δ. Τα αυτοκίνητα οχήματα, καινουργή ή μεταχειρι σμένα, τα οποία παραχωρούνται με δωρεά στην Ελλη νική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα ή το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.» Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερ νήσεως, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. Αθήνα, 15 Μαρτίου 2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

11

12 958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

Σχέδιο Νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Σχέδιο Νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σχέδιο Νόμου: «Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ. Τηλ: 210-2124609 FAX : 210 5244135

ΑΔΑ: ΒΛΛ10-7ΙΓ. Τηλ: 210-2124609 FAX : 210 5244135 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ. 136953/5132 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Π Ρ Ο Σ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1885 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4062 Aξιοποίηση του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού Πρό γραμμα ΗΛΙΟΣ Προώθηση της χρήσης ενέργει ας από ανανεώσιμες πηγές (Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 215 30 Σεπτεµβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4018 Αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 95 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 10 Ιανουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4228 Κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.08.22 12:09:48 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4089/2012 (Α 206) Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α' 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30667 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2444 15 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση διενέργειας φορολογικού ελέγχου.... 1 Τύπος και περιεχόμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη.

1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια ενενήντα εννέα (99) έτη. Ν 4146/2013: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Άρθρο 16 ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. 1. Συστήνεται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε.» (στο εξής η «Εταιρεία»), με διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ» Άρθρο 1 Ιδιοκτησιακός διαχωρισμός της ΑΔΜΗΕ ΑΕ 1. Με επιμέλεια και δαπάνη της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ» (ΔΕΗ ΑΕ) συντελείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα