Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εγκύκλιος αρ. 30. Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/2005"

Transcript

1 Εγκύκλιος αρ. 30 Θέµα: ιευκρινίσεις σχετικά µε τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 13 ν. 3340/2005 και στο άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Η εγκύκλιος αυτή απευθύνεται στους εκδότες κινητών αξιών και τους λοιπούς υπόχρεους του άρθρου 13 ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α /112), όπως εξειδικεύθηκε µε το άρθρο 6 της Απόφασης 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β /983) (εφεξής η «Απόφαση»). Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παραθέτει τις ακόλουθες διευκρινιστικές παρατηρήσεις επί των θεµάτων που αφορούν στην εφαρµογή του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 µε γνώµονα τη διαφάνεια καθώς και την επαρκή και σαφή πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού: Α.Γνωστοποίηση συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 13 ν. 3340/ Στις συναλλαγές που γνωστοποιούνται υποχρεωτικά περιλαµβάνονται ενδεικτικά και οι εξής: (α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ) Η απόκτηση µετοχών λόγω συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Η αγορά ή πώληση δικαιωµάτων συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. H απόκτηση µετοχών λόγω εξάσκησης δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών που παρέχεται στο προσωπικό (stock option plan). Η απόκτηση ή διάθεση λόγω δωρεάς. Η απόκτηση ή διάθεση µετοχών του εκδότη από νοµικό πρόσωπο (της περίπτωσης (iv) του άρθρου 6 της Απόφασης) λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης. Η απόκτηση µετατρέψιµων ή ανταλλάξιµων οµολογιών και η απόκτηση µετοχών λόγω µετατροπής ή ανταλλαγής των οµολογιών σε µετοχές. 2. εν συµπεριλαµβάνονται στις «συναλλαγές» και εποµένως δεν γνωστοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 ν. 3340/2005, όπως εξειδικεύθηκαν µε την Απόφαση, οι αποκτήσεις λόγω κληρονοµικής διαδοχής ή κληροδοσίας.

2 3. Απόκτηση µετοχών λόγω συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου: Πρέπει να γνωστοποιείται κάθε απόκτηση µετοχών λόγω συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, ακόµα και αν η συµµετοχή γίνεται µε άσκηση του δικαιώµατος προτίµησης που παρέχεται σε παλαιούς µετόχους. εν αποτελεί συναλλαγή η οποία γνωστοποιείται η µείωση του ποσοστού συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο ενός παλαιού µετόχου, που επήλθε λόγω του ότι ο ίδιος δεν συµµετείχε στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή π.χ. λόγω της κατάργησης του δικαιώµατος του να συµµετάσχει στη συγκεκριµένη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Ως Ηµεροµηνία Συναλλαγής αναγράφεται η ηµεροµηνία κατά την οποία πιστώνονται στη µερίδα του αποκτώντος οι µετοχές που προέρχονται από την άσκηση του δικαιώµατος συµµετοχής στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Ως Φύση Συναλλαγής επιλέγεται η «Αγορά/Απόκτηση» και στο πεδίο Παρατηρήσεις επιλέγεται «λόγω συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου». 4. Αγορά ή πώληση ικαιωµάτων Συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου: Οφείλει να γνωστοποιηθεί η συναλλαγή µε την οποία αποκτάται ή διατίθεται, π.χ. λόγω αγοράς ή πώλησης, δικαίωµα συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. εν αποτελεί «συναλλαγή», η οποία πρέπει να γνωστοποιείται, η απόκτηση δικαιώµατος συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω της ιδιότητάς ενός προσώπου ως παλαιού µετόχου στο πλαίσιο αύξησης µετοχικού κεφαλαίου υπέρ παλαιών µετόχων. Ως Ηµεροµηνία Συναλλαγής αναγράφεται η ηµεροµηνία κατά την οποία αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν τα δικαιώµατα συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Ως Φύση Συναλλαγής επιλέγεται η «Αγορά/Απόκτηση» ή «Πώληση/ ιάθεση». Ως Αριθµός Κινητών Αξιών αναφέρεται ο αριθµός των δικαιωµάτων που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν και ως Είδος Χρηµατοπιστωτικού Μέσου επιλέγεται «ικαιώµατα Συµµετοχής σε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου». 5. Απόκτηση µετοχών λόγω άσκησης δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών που παρέχεται στο προσωπικό (stock option plan): εν αποτελεί «συναλλαγή» η οποία πρέπει να γνωστοποιείται η συµµετοχή στο πρόγραµµα παροχής δικαιώµατος προαίρεσης στο προσωπικό (Stock Option Plan) του εκδότη. Αντίθετα πρέπει να γνωστοποιείται ως συναλλαγή η απόκτηση µετοχών λόγω εξάσκησης του δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών που παρέχεται στο προσωπικό. Ως Ηµεροµηνία Συναλλαγής αναγράφεται η ηµεροµηνία κατά την οποία πιστώνονται στη µερίδα του αποκτώντος οι µετοχές που προέρχονται από την εξάσκηση του Stock Option. Ως Φύση Συναλλαγής επιλέγεται η «Αγορά/Απόκτηση» και στο πεδίο Παρατηρήσεις επιλέγεται «λόγω εξάσκησης δικαιώµατος προαίρεσης αγοράς µετοχών που παρέχεται στο προσωπικό». 6. Απόκτηση λόγω δωρεάς ή λόγω συγχώνευσης Για τη γνωστοποίηση απόκτησης ή διάθεσης λόγω δωρεάς (ακόµα και εάν είναι υπό αίρεση ή µε παρακράτηση κυριότητας κλπ), ή λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης ή λόγω απόσχισης ή 2

3 απορρόφησης κλάδου, επιλέγεται ως Φύση Συναλλαγής η «Αγορά/Απόκτηση» ή «Πώληση/ ιάθεση» και ακολούθως, στο πεδίο «Παρατηρήσεις», επιλέγεται αντίστοιχα «λόγω δωρεάς» ή «λόγω συγχώνευσης ή διάσπασης κλπ». 7. Οµολογίες µετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες σε µετοχές Στην περίπτωση µετατρέψιµων ή ανταλλάξιµων οµολογιών αποτελεί συναλλαγή η οποία πρέπει να γνωστοποιείται και η απόκτηση των µετατρέψιµων ή ανταλλάξιµων οµολογιών και η µετατροπή των οµολογιών σε µετοχές ή η ανταλλαγή τους µε µετοχές. Σε περίπτωση απόκτησης µετατρέψιµων ή ανταλλάξιµων οµολογιών επιλέγεται ως Φύση Συναλλαγής η «Αγορά/Απόκτηση» και ως Είδος Χρηµατοπιστωτικού µέσου «Μετατρέψιµες ή ανταλλάξιµες Οµολογίες». Σε περίπτωση απόκτησης µετοχών λόγω µετατροπής ή ανταλλαγής οµολογιών επιλέγεται ως Φύση Συναλλαγής η «Αγορά/Απόκτηση», ως χρηµατοπιστωτικό µέσο «Μετοχή» και ακολούθως, στο πεδίο «Παρατηρήσεις» θα επιλέγεται «λόγω µετατροπής ή ανταλλαγής οµολογιών». Β. Νοµικά πρόσωπα που υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις συναλλαγές τους σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (iv) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης Σκοπός της διάταξης της υποπερίπτωσης (iv) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης είναι να περιλάβει στο πεδίο εφαρµογής της κάθε νοµικό πρόσωπο, εµπίστευµα (trust) ή προσωπική εταιρεία που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το ελληνικό ή αλλοδαπό δίκαιο: i) το οποίο διοικείται ή διευθύνεται από πρόσωπο που αναφέρεται στην περίπτωση (α), ή στις υποπεριπτώσεις (i), (ii) και (iii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης, εφόσον το πρόσωπο αυτό, των περιπτώσεων (α) και (β), ασκεί τέτοιο έλεγχο και επιρροή στο εν λόγω νοµικό πρόσωπο ή έχει τέτοιο δεσµό ή σχέση µε αυτό, ώστε κατ ουσία το νοµικό πρόσωπο να λειτουργεί καθ υπόδειξη ή για λογαριασµό ή επ ωφελεία του προσώπου αυτού, ή ii) iii) iv) το οποίο ελέγχεται άµεσα ή έµµεσα από πρόσωπο που αναφέρεται στην περίπτωση (α), ή στις υποπεριπτώσεις (i), (ii) και (iii) της περιπτώσεως (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης, ή το οποίο έχει συσταθεί προς όφελος του προσώπου αυτού, ή του οποίου τα οικονοµικά συµφέροντα είναι ουσιαστικώς ισοδύναµα µε εκείνα του προσώπου αυτού. Νοµικά πρόσωπα υπαγόµενα σε αυτή τη διάταξη ενδέχεται να είναι και συνδεδεµένες εταιρίες του εκδότη, εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. 3

4 Γ. Σχετικά µε τον προσδιορισµό του ορίου των ευρώ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 της Απόφασης, διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 1. Ο υπολογισµός του ορίου των ευρώ για κάθε ηµερολογιακό έτος αρχίζει από την 1 η Ιανουαρίου κάθε έτους. 2. Ο υπολογισµός του ορίου γίνεται σωρευτικά για τα πρόσωπα της περίπτωσης (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης και τα πρόσωπα της περίπτωσης (β) που έχουν στενό δεσµό µε τα πρόσωπα της περίπτωσης (α). Αναφέρονται ενδεικτικά τα ακόλουθα παραδείγµατα: εάν η σύζυγος µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου του εκδότη πραγµατοποιήσει συναλλαγή αξίας ευρώ και το ίδιο το µέλος του ιοικητικού Συµβουλίου πραγµατοποιήσει ακολούθως συναλλαγή αξίας ευρώ, το µέλος του.σ. θα πρέπει να γνωστοποιήσει τη συναλλαγή του διότι το συνολικό ύψος των συναλλαγών τους υπερβαίνει σε αξία το ποσό των ευρώ. 3. Εάν η πρώτη συναλλαγή που διενεργείται µε την έναρξη του νέου ηµερολογιακού έτους είναι αξίας ευρώ, θα γνωστοποιείται ολόκληρη και όχι ως προς το µέρος της το οποίο υπερβαίνει το ποσό των ευρώ. 4. Εάν η πρώτη συναλλαγή που διενεργείται µε την έναρξη του νέου ηµερολογιακού έτους είναι αξίας ευρώ και η δεύτερη ευρώ, θα γνωστοποιείται µόνο η συναλλαγή µε την οποία έγινε η υπέρβαση του ορίου, δεν θα γνωστοποιούνται δηλαδή οι προηγούµενες συναλλαγές. 5. Εάν ένα νοµικό πρόσωπο έχει στενό δεσµό µε περισσότερα από ένα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε εκδότη, για τον υπολογισµό του ορίου των ευρώ θα λαµβάνονται υπόψη οι συναλλαγές καθενός από τα πρόσωπα της περίπτωσης (α), για να εντοπιστεί η πρώτη υπέρβαση του ορίου των ευρώ. 6. Αντίστροφα, εάν ένα νοµικό πρόσωπο έχει στενό δεσµό µε περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα των περιπτώσεων (α) και (β), οι συναλλαγές του νοµικού προσώπου θα συνυπολογίζονται σε όλα τα πρόσωπα που έχουν στενό δεσµό µε το συγκεκριµένο νοµικό πρόσωπο.. Μέθοδος Γνωστοποίησης 1. Αναφορικά µε τον τρόπο εκπλήρωσης της υποχρέωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 13 ν. 3340/2005 επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 της Απόφασης, ο εκδότης υποχρεούται να διαβιβάσει τη γνωστοποίηση εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από τη λήψη της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο επενδυτικό κοινό µε τα µέσα του άρθρου 3 της Απόφασης. Η γνωστοποίηση των συναλλαγών θα πρέπει να διατηρείται στην ιστοσελίδα του εκδότη για ένα (1) έτος. 2. Η υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών βάσει του άρθρου 13 του ν. 3340/2005 αποτελεί µία νέα, αυτοτελή υποχρέωση, η οποία δεν αναπληρώνεται ούτε υποκαθίσταται από ενδεχόµενη γνωστοποίηση βάσει άλλων διατάξεων της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας όπως η γνωστοποίηση βάσει του Π.. 51/

5 Ε. Κατάλογος της παραγράφου 3 του άρθρου 13 ν. 3340/ Κάθε εκδότης οφείλει να συµπεριλαµβάνει στον Κατάλογο όλα τα πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε αυτόν, όπως αυτά ορίζονται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης, είτε έχουν αριθµό µερίδας ή και κωδικό εκκαθάρισης ΕΤΕΣΕΠ είτε όχι. 2. Ως «εξαρτώµενα τέκνα» του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στο πλαίσιο ενός εκδότη, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση (ii) της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης, νοούνται µόνο τα τέκνα που δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. 3. Η υποχρέωση του εκδότη να συµπεριλάβει στον Κατάλογο τον/την σύζυγο ή τα εξαρτώµενα τέκνα του προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή τους λοιπούς συγγενείς που συνοικούν για τουλάχιστον ένα έτος µε το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα, καθώς και η υποχρέωσή του να συµπεριλάβει τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης (iv) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης, υφίσταται εφόσον τα ως άνω πρόσωπα κατέχουν µετοχές του εκδότη εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά ή παράγωγα ή άλλα χρηµατοπιστωτικά µέσα που συνδέονται µε αυτές. 4. Η ανωτέρω διευκρίνιση αφορά µόνο την υποχρέωση του εκδότη να συµπεριλάβει στον Κατάλογο ορισµένα πρόσωπα. Ο χαρακτηρισµός, για λόγους υποχρέωσης γνωστοποίησης των συναλλαγών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 13 ν.3340/2005, ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου (περιλαµβανοµένου τυχόν εµπιστεύµατος ή προσωπικής εταιρίας) ως προσώπου που έχει στενό δεσµό µε το πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα σε έναν εκδότη δεν προσδιορίζεται ούτε περιορίζεται κατά οιονδήποτε τρόπο από τις ανωτέρω διευκρινίσεις. Η υποχρέωση γνωστοποίησης συναλλαγών έχει αυτοτελή χαρακτήρα και είναι ανεξάρτητη από την υποχρέωση κατάρτισης του Καταλόγου, συνεπώς το ότι κάποιο πρόσωπο δεν περιλαµβάνεται τυχόν στον Κατάλογο, δεν αίρει την υποχρέωσή του για γνωστοποίηση των συναλλαγών του προς τον εκδότη σύµφωνα µε το άρθρο 13 του ν. 3340/ Εάν ένα νοµικό πρόσωπο περίπτωσης (iv) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 της Απόφασης, το οποίο έχει στενό δεσµό µε ένα πρόσωπο της περίπτωσης (α), έχει στενό δεσµό και µε άλλα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης (α) ή και της περίπτωσης (β), τότε θα καταχωρηθεί στον κατάλογο ως συνδεόµενο νοµικό πρόσωπο κάθε φυσικού προσώπου µε το οποίο έχει στενό δεσµό. Εποµένως θα καταχωρηθεί στον κατάλογο όσες φορές απαιτείται για να αποτυπωθεί πλήρως η σχέση του µε καθένα από τα πρόσωπα µε τα οποία έχει στενό δεσµό. 6. Σε περίπτωση µεταβολής κάποιου στοιχείου του Καταλόγου που έχει υποβληθεί ήδη στην ΕΚ, οι εκδότες οφείλουν να ενηµερώνουν τον Κατάλογο και να τον υποβάλλουν αµέσως ολόκληρο (ήτοι το σύνολο των επιµέρους καταλόγων) εκ νέου στην ΕΚ. 7. Ως «Ηµεροµηνία Έναρξης Υπαγωγής» νοείται η ηµεροµηνία κατά την οποία συνέτρεξαν οι προϋποθέσεις για να καταχωρηθεί κάποιος στον κατάλογο, π.χ. ο χρόνος που ορίστηκε κάποιος οικονοµικός διευθυντής, η ηµεροµηνία κατά την οποία ένα πρόσωπο που έχει στενό δεσµό µε πρόσωπο που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα άρχισε να κατέχει µετοχές του εκδότη κλπ. 5 Αθήνα, 17 Μαρτίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός.

Επιµέλεια: Κωνσταντίνος Γ. Χριστόπουλος-Φοροτεχνικός. Πρακτικός οδηγός No 1. Με σηµειώσεις από την επίκαιρη εκδήλωση -σεµινάριο της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. και της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. στις 4-12-2013 2 η Θεµατική ενότητα: Φορολογία εισοδήµατος το τοπίο µε τον νέο ΚΦΕ-Ν. 4171/2013-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

ΠΟΛ. Για την οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. /ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ. 1073 ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ανώνυµη Εταιρία: Σύσταση και λειτουργία 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η εξέλιξη του οικονοµικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η τεχνολογική πρόοδος

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1

Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. 3604/2007 1 Α/Α Επιλογές κατά την κατάρτιση του καταστατικού ανώνυµης εταιρίας µετά το ν. Άρθρο κ.ν. 3604/1007 2 2190/1920 1. Παρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 ιοικητικό Συµβούλιο Α.2 Ισορροπία ιοικητικού Συµβουλίου Α.3 Παροχή Πληροφοριών Α.4 ιορισµοί στο ιοικητικό Συµβούλιο Α.5 Επανεκλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010

ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθµ. 36258 (ΦΕΚ Β 1635) Θέµα: «Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη συµµετοχή της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε. σε επενδυτικά σχήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 12/638/11.2.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές: Δομή και περιεχόμενο - Συνθετικός δείκτης κινδύνου και απόδοσης - Τρόπος υπολογισμού των τρεχουσών επιβαρύνσεων

Διαβάστε περισσότερα