ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς."

Transcript

1 ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων πολλὲς δεκαετίες πρίν. Πράγμα γιὰ τὸ ὁποῖο ἀδιαφοροῦν ἐπιδεικτικὰ οἱ ἴδιες κατηγορίες ἀνθρώπων σήμερα. Τὸ νεοσύστατο ἀκόμα κράτος ὅπως καὶ οἱ ἑπόμενες γενιὲς (γιὰ πολλὰ χρόνια μετὰ) στήριξαν πολλὰ πράγματα πάνω στὴν παιδεία τῶν νέων. Ἡ γλῶσσα, ἡ θρησκεία καὶ ἡ παιδεία εἶναι τρία πράγματα ποὺ ἡ Ἑλλάδα χρησιμοποίησε σὲ πολλὲς δύσκολες καταστάσεις ὡς ὅπλα. Καὶ ὅποτε τὰ καλλιεργοῦσε σωστὰ καὶ μὲ σύνεση αὐτὰ μὲ τὴ σειρά τους τῆς χάριζαν πολύτιμη βοήθεια. Οἱ γενιὲς τοῦ τότε διαμόρφωναν τὴν παιδιεία τους καὶ μέσα στὴν οἰκογένεια ἀλλὰ καὶ μέσα στὸ σχολεῖο. Οἱ γονεῖς μάθαιναν στὰ παιδιὰ τὴν εὐγένεια καὶ τὸν σεβασμό. Οἱ δάσκαλοι τοὺς μάθαιναν γράμματα καὶ δημιουργοῦσαν πνεῦμα συνεργασίας. Τὰ παιδιὰ ἤξεραν ὅτι πρέπει νὰ σέβονται ὅλο τὸν κόσμο (τοὺς γονεῖς, τὸν παπποῦ, τὴν γιαγιά, τὸν γείτονα, τὸν ἀδελφό), νὰ βοηθοῦν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον, νὰ τιμοῦν τὴν πατρίδα τους καὶ τὸ κυριότερο νὰ σέβονται καὶ νὰ ἀγαποῦν τὸ Θεό. Ὅλη ἡ κοινωνία συνεργαζόταν ὥστε τὰ νέα μέλη νὰ γνωρίσουν τὴ θρησκεία κὰι νὰ ἀγαπήσουν τὸ Θεό!! Δὲν ἦταν αὐστηρὰ καὶ μόνο προσωπικὸ θέμα τῆς οἰκογένειας ἡ θρησκευτικὴ διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν. Ἀκόμα καὶ τὰ βιβλία περιεῖχαν ἕνα μεγάλο ἀριθμὸ κεφαλαίων ἀφιερωμένα στὸ Θεό, στὴν ἐκκλησία καὶ στὶς μεγάλες χριστιανικὲς ἑορτές. Ἐπιπρόσθετα περιεῖχαν καὶ κείμενα ποὺ βοηθοῦσαν τὰ παιδιὰ νὰ γνωρίσουν τὰ ἤθη, τὰ ἔθιμα καὶ τὶς παραδόσεις τοῦ τόπου τους ἔτσι ὥστε νὰ τὰ περάσουν καὶ αὐτὰ μὲ τὴ σειρά τους στὴν ἑπόμενη γενιά. Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι τὸ σχολεῖο ἔπαιζε καθοριστικὸ ρόλο στὴν διαμόρφωση τῆς παιδείας τῶν νέων καθὼς ἐπίσης καὶ τῆς μόρφωσής τους. Ἕνα ἀπὸ τὰ βασικότερα μαθήματα (μαζὶ μὲ τὴ γλῶσσα καὶ τὰ μαθηματικὰ) ἦταν πάντα, γιὰ τὰ σχολεῖα τῆς χώρας μας, τὰ θρησκευτικά! Ἕνα μάθημα ποὺ τὰ τελευταῖα χρόνια «διώκεται» κα- ΤΕΥΧΟΣ 92 - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013

2 2 θημερινῶς καὶ τείνει νὰ ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὰ σημερινὰ σχολεῖα. Ἕνα μάθημα ποὺ βοηθάει τὰ παιδιὰ νὰ γνωρίσουν τὴ θρησκεία τους ἔτσι ὥστε μέσῳ τῆς γνώσης νὰ τοὺς δοθεῖ κάποια στιγμὴ (μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι θὰ ἀγωνιστεῖ καὶ ἀτομικὰ τὸ κάθε παιδὶ) τὸ μεγάλο δῶρο τῆς πίστης. Φυσικὰ ἡ θεωρία πρέπει πάντα νὰ συνοδεύεται καὶ ἀπὸ τὴν πράξη. Ἡ πράξη στὴν συγκεκριμένη περίπτωση εἶναι ἡ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴν ἐκκλησία, δηλαδὴ ὁ ἐκκλησιασμός. Καὶ πιὸ συγκεκριμένα ὁ συστηματικὸς καὶ συχνὸς ἐκκλησιασμὸς ἔτσι ὥστε τὸ παιδὶ νὰ ἀποκτήσει προσωπικὲς ἐμπειρίες καὶ νὰ δημιουργήσει μιὰ προσωπικὴ σχέση μὲ τὸ Θεό. Ἀκριβῶς ὅπως συνέβαινε μερικὲς δεκαετίες πρὶν ποὺ τὰ παιδιὰ συναντιόνταν κάθε Κυριακὴ στὸ σχολεῖο καὶ πήγαιναν ὅλα μαζὶ στὴν ἐκκλησία πάντα μὲ τὴ συνοδεία τοῦ δασκάλου. Ὅλα αὐτὰ τότε!! Σήμερα συμβαίνουν στὴν κοινωνία μας ἀκριβῶς τὰ ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ προείπαμε. Οἱ οἰκογένειες εἶναι σκορπισμένες. Οἱ μητέρες λόγῳ τῆς ἄσχημης οἰκονοικῆς κατάστασης ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ χώρα μας ἔχουν βγεῖ στὴν ἀγορὰ ἐργασίας καὶ ἔχουν ἀφήσει ἀναγκαστικὰ σὲ δεύτερη μοῖρα τὴν διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν τους. Οἱ παπποῦδες καὶ οἱ γιαγιάδες δὲν ἀποτελοῦν πιὰ μέρος τῆς στενῆς οἰκογένειας καὶ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὰ παιδιὰ μόνο λίγες μέρες τὸ χρόνο. Τὰ μέλη τῆς κοινωνίας ἀδιαφοροῦν τὸ ἕνα γιὰ τὸ ἄλλο. Ἡ θεολογία ὡς ἐπιστήμη εἶναι ὑποτιμημένη καὶ θεωρεῖται ὡς ἐπιστήμη τῶν ἱερέων καὶ τῶν μοναχῶν. Ἄρα ὁποιοσδήποτε λαϊκὸς θεολόγος θεωρεῖται ἄχρηστο εἶδος σὲ αὐτὴν τὴν χώρα ποὺ ξεχνάει τὶς ρίζες καὶ τὴν θρησκεία της καὶ δίνει καθημερινὴ μάχη ὥστε τὰ θρησκευτικὰ νὰ μὴ διδάσκονται πιὰ στὰ σχολεῖα. Τὰ τελευταῖα χρόνια φαίνεται ξεκάθαρα ὅτι ὁ μοναδικὸς τομέας ποὺ ἐνδιαφέρει τὶς κυβερνήσεις εἶναι ὁ οἰκονομικός. Τὸ ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν τῶν γεγονότων; Παιδιὰ χωρὶς σεβασμό, παιδιὰ χωρὶς εὐγένεια, παιδιὰ χωρὶς ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον, παιδιὰ μὲ ἐμφανῆ ροπὴ πρὸς τὴ βία, παιδιὰ χωρὶς ἀξίες, παιδιὰ χωρὶς οὐσιαστικὲς γνώσεις, παιδιὰ χωρὶς μόρφωση, παιδιὰ χωρὶς ἀγάπη γιὰ τὸ Θεὸ καὶ ἐν κατακλεῖδι παιδιὰ χωρὶς παιδεία. Παιδιὰ ποὺ μεγαλώνοντας βρίσκουν κλειστὰ Πανεπιστήμια, ἀνεργία, φτώχεια καὶ βία. Παιδιὰ ποὺ ὁ θυμός τους μεγαλώνει μέρα μὲ τὴ μέρα. Παιδιὰ ποὺ βρίσκονται μπροστὰ σὲ ἀδιέξοδα καὶ φυσικὰ δὲν μποροῦν νὰ τὰ ξεπεράσουν χωρὶς τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Τοῦ Θεοῦ ποὺ κανεὶς δὲν νοιάστηκε νὰ τοὺς διδάξει βιωματικά, μιὰ ἀπὸ τὶς εἴκοσι φορὲς ποὺ βρέθηκαν στὴν ἐκκλησία σὲ ὅλη τους τὴ ζωὴ (στὶς ἐθνικὲς ἐπετείους καὶ φυσικὰ Ἀπό τόν ἁγιασμό τῶν σχολείων 2013 τὸ Πάσχα). Παιδιὰ ποὺ ἢ θὰ μείνουν στὴ χώρα τους ἢ θὰ φύγουν νὰ ἀναζητήσουν τὴν τύχη τους σὲ κάποια ἄλλη χώρα. Παιδιὰ ποὺ ὅταν θὰ ἐνηλικιωθοῦν θὰ ἔχουν ἀκριβῶς τὴν ἴδια συμπεριφορὰ μὲ αὐτὴν ποὺ εἶχαν ὡς ἀνήλικοι. Παιδιὰ ποὺ καταστρέφουν κάθε μέρα τὴν κοινωνία γιατὶ αὐτὰ εἶναι τὰ βιώματά τους. Αὐτὰ τὰ παιδιὰ εἴμαστε ἐμεῖς!!! Ἐμεῖς ποὺ δὲν βοηθᾶμε τὴν πατρίδα μας νὰ ὀρθοποδήσει. Ἐμεῖς ποὺ δὲν μάθαμε ἀκόμα νὰ βοηθᾶμε τὸν διπλανό μας ὅπως μᾶς δίδαξε ὁ Χριστός μας. ΕΜΕΙΣ... οἱ προηγούμενες γενιὲς καὶ οἱ ἑπόμενες γενιές. Καὶ ὁ κύκλος συνεχίζεται... πάντα συνεχίζεται!!! Παπανικολάου Ἀννέτα Φοιτ. Θεολογίας

3 ΔΙΗΜΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ Ἱερά Μονή Παναγίας Ξενίας Στὶς 4 καὶ 5 Ὀκτωβρίου πραγματοποιήθηκε διήμερο προσκύνημα τῆς Ἐνορίας μας σὲ Ἱερὲς Μονὲς καὶ Ναοὺς τοῦ Βόλου. Ξεκινήσαμε λοιπὸν τὸ πρωὶ τῆς Παρασκευῆς 4 Ὀκτωβρίου καὶ μετὰ ἀπὸ μιὰ μικρὴ στάση στὴν Ἐθνικὴ Ὁδό, βρεθήκαμε στὴ Γυναικεία Μονὴ Παναγίας Κάτω Ξενιᾶς, ὅπου στὸ παρεκκλήσιο τῆς Μονῆς εἴχαμε τὴν εὐλογία νὰ προσκυνήσουμε τὰ ἱερὰ λείψανα καὶ τὸ μοναδικὸ τμῆμα τῆς Ἁγίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου, ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους, γιὰ τὰ ὁποῖα σεμνύνεται ἡ Μονή. Ἡ Ἡγουμένη Νυμφοδώρα, μᾶς ἐδέχθη φιλοφρόνως στὸ Ἀρχονταρί- Ἀπό τίς Μηλιές Πηλίου κι τοῦ μοναστηριοῦ, ὅπου μαζὶ μὲ τὸν «λόγο ὠφελείας» μᾶς προσέφεραν καὶ κεράσματα. Συνεχίσαμε τὸ προσκύνημά μας κατευθυνόμενοι πρὸς τὸ χωριὸ τοῦ Ἁγ. Λαυρεντίου στὸ Πήλιο, ὅπου καὶ προσκυνήσαμε ἐντὸς τοῦ προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Ἀποστόλου τοῦ Νέου τὴν κάρα καὶ ροῦχα τοῦ Νεομάρτυρος βαμμένα μὲ τὸ πάντιμο αἷμά του. Ὁδηγηθήκαμε κατόπιν πρὸς τὸ ξενοδοχεῖο ΑΛΚΗΣΤΙΣ στὴν Πορταριὰ ὅπου καὶ ἐγκατασταθήκαμε γιὰ τὴ διανυκτέρευσή μας καὶ ἀφοῦ φάγαμε στὴν πλατεία τῆς Πορταριᾶς, ἀνηφορίσαμε πρὸς τὴ Γυναικεία Ἱερὰ Ἱερά Μονή Παναγίας Ὁδηγήτριας Μονὴ Παναγίας Ὁδηγήτριας, Μετόχι τῆς Ἱ. Μονῆς Φιλοθέου Ἁγίου Ὄρους. Ἐκεῖ παρακολουθήσαμε τὸν Ἑσπερινὸ ἀπὸ τὸν Ἐφημέριο τῆς Μονῆς καὶ ἐπιστρέψαμε στὸ ξενοδοχεῖο γιὰ τὸν ἀναγκαῖο βραδυνὸ ὕπνο. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα πρωΐ-πρωΐ ξεκινήσαμε γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν στὸ χωριὸ Ἅγιος Γεώργιος Νηλείας, ὅπου καὶ συλλειτουργήσαμε μὲ τὸν π. Ἀντώνιο, Γέροντα τῆς Μονῆς, ποὺ «στεγάζει» 27 ἀγωνιζόμενες μοναχές. Μετὰ τὸ πέρας τῆς Θείας Λειτουργίας, 3

4 ὅπου εἴχαμε τὴν χαρὰ νὰ ἀπολαύσουμε τὰ ἐξαίσια ψάλματα ἀπὸ τὶς καλλίφωνες μοναχές, μᾶς δεξιώθηκαν στὸ Ἀρχονταρίκι τῆς Μονῆς μὲ πλούσια κεράσματα καὶ ἀκούσαμε «λόγον ἀγαθὸν» ἀπὸ τὸν Γέροντα Ἀντώνιο. Μᾶς μίλησε γιὰ τὴν ἱστορία τοῦ Μοναστηριοῦ, μᾶς παρηγόρησε γιὰ τὴν κατάσταση στὴν ὁποία βρίσκεται ἡ χώρα μας καὶ μᾶς προέτρεψε νὰ ἀποκτήσουμε «ἀνδρεία» πίστη. Μετὰ κατηφορίσαμε πρὸς τὶς Μηλιὲς Πηλίου καὶ προσκυνήσαμε τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν, στὸν ὁποῖο ξεναγηθήκαμε ἀπὸ τὸν ἐπίτροπο κ. Μιχάλη Γαβριήλ, ποὺ μᾶς ἀνέφερε διεξοδικὰ γιὰ τὴν ἀρχιτεκτονική, τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἁγιογράφηση τοῦ Ναοῦ. Μετὰ τὸ γεῦμα στὶς Μηλιὲς ἐπιστρέψαμε πλήρεις εὐλογιῶν καὶ ἀναμνήσεων στὸ «κλεινὸν ἄστυ», εὐχόμενοι γιὰ μιὰ νέα εὐλογημένη ἐξόρμηση. Η ΝΕΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Ἀπό τόν ἁγιασμό τῶν κατηχητικῶν Ἡ νέα Κατηχητικὴ χρονιὰ ξεκίνησε τὴν Κυριακὴ 6 Ὀκτωβρίου μὲ τὴν τέλεση τοῦ Ἁγιασμοῦ στὸ χῶρο τῆς Ε.Ν.Ε. στὸν 1ο ὄροφο τῆς Στέγης Γερόντων μετὰ τὴ Θεία Λειτουργία. Μέσα σὲ μιὰ εὐλογημένη ἀτμόσφαιρα καὶ σὲ μιὰ αἴθουσα γεμάτη ἀπὸ παλιὰ καὶ νέα Ὁ ἁγιασμός τῶν κατηχητικῶν πρόσωπα ὁ π. Παναγιώτης Χαβάτζας, ὑπεύθυνος Νεότητος τῆς Ἐνορίας μας, τέλεσε τὸν Ἁγιασμό, γιὰ τὴν ἔναρξη τῶν Κατηχητικῶν καὶ ὅλων τῶν δραστηριοτήτων τοῦ τομέα Νεότητος. Μετὰ τὸ πέρας τῆς τελετῆς, ὁμίλησε ὁ π. Παναγιώτης, εὐχαριστώντας θερμῶς τὸν Προϊστάμενο τοῦ Ναοῦ μας, π. Φιλόθεο Νικολάκη, γιὰ τὴν ἀμέριστη συμπαράσταση ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους συνεφημερίους του γιὰ τὴν ἐν γένει βοήθειά τους στὸ δύσκολο ἔργο τῆς νεότητος. Ὁμίλησε ἐπίσης γιὰ τὸ σκοπὸ τοῦ Κατηχητικοῦ σήμερα καὶ εὐχαρίστησε τέλος τοὺς Κατηχητές, τοὺς ἐθελοντὲς συνεργάτες καὶ τοὺς δωρητές, χωρὶς τὴν παρουσία καὶ ἐνίσχυση τῶν ὁποίων θὰ ἦταν ἀδύνατη ἡ ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ σοβαροῦ ἔργου τῆς Ἐνορίας μας. Εὐχόμαστε σὲ ὅλους ὁ Κύριος νὰ χαρίζει μιὰ εὐλογημένη χρονιὰ καὶ νὰ ἐνισχύσει χαρίζοντας πλούσια καρποφορία σὲ κάθε κατηχητικὴ προσπάθεια τῆς Ἐνορίας μας πρὸς ἁγιασμὸ καὶ καταρτισμὸ τῶν νέων μας. Ἐφέτος ἐκτὸς τῶν Κατηχητικῶν μαθημάτων, τὰ ὁποῖα θὰ πραγματοποιοῦνται κάθε Κυριακὴ 11.00π.μ μ.μ. θὰ γίνονται μαθήματα Ἁγιογραφίας κάθε Τρίτη καὶ Πέμπτη 6-8 ἀπόγευμα, Ἀγγλικῶν (σὲ διάφορα ἐπίπεδα κατόπιν συνεννοήσεως μὲ τὶς ἐθελόντρι- 4

5 ες καθηγήτριες) καὶ κιθάρας κάθε Σάββατο 11.00π.μ μ.μ. Τέλος κάθε Δευτέρα μετὰ τὸ Ἀπόδειπνο θὰ ἀκολουθεῖ πνευματικὴ ὁμιλία. Τὴν Δευτέρα 4 Νοεμβρίου θὰ ὁμιλήσει ὁ π.φιλόθεος μὲ θέμα: «Πνευματικὴ πατρότητα». Ὥρα ἐνάρξεως: 8.00μ.μ. Λιτανεία εἰκόνος Ἁγίου Γερασίμου τεῖχε καὶ πλήθος Κεφαλληνίων τῆς Ἀθήνας καὶ δραστηριοποιεῖτο ἔντονα καὶ σχετικὸς Σύλλογος τῆς περιοχῆς μας. Σημεῖα τῶν καιρῶν; Ἴσως Τὴν παραμονὴ λοιπὸν τελέσθηκε ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μὲ τὴ συμμετοχὴ τῶν ἐφημερίων μας, ἐνῷ μᾶς τίμησε καὶ ὁ πρώην ἐφημέριος καὶ προϊστάμενος π. Κων. Βαστάκης. Μετὰ τὰ ἀναγνώσματα ὁμίλησε καταλ- Ἑσπερινός Πανηγύρεως Ὁσίου Γερασίμου Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Μὲ λαμπρότητα καὶ ἐκκλησιαστικὴ τάξη ἑορτάσθηκε καὶ ἐφέτος τὴν 20ὴ Ὀκτωβρίου ἡ μνήμη τοῦ Ὁσ. Γερασίμου τοῦ Νέου ἀσκητοῦ, τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ στὴν Ἐνορία μας. Ὡς γνωστὸν τὸ βόρειο κλίτος τοῦ Ναοῦ μας εἶναι ἀφιερωμένο στὸν ἐν λόγῳ Ὅσιο καὶ ἔτσι κάθε χρόνο πανηγυρίζεται ἡ μνήμη του. Βέβαια ἡ ἑορτὴ ἔχει «χάσει» κάτι ἀπὸ τὶς παλαιότερες λαμπρὲς ἐποχές, τότε ποὺ συμμελήλως ὁ ἑορτάζων π. Γεράσιμος Φακιώλας, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε ἐκτενῶς στὸν βίο τοῦ Ἁγίου. Τὴν ἑπομένη τελέσθηκε ὁ Ὄρθρος καὶ ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία, ὅπου προεξῆρχε τιμητικῶς ὁ ἑορτάζων ἐφημέριός μας π. Γεράσιμος καὶ τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ π. Φιλόθεος ἀναφερθεὶς στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἰάσεως ἀπὸ τὸν Κύριο τοῦ δαιμονιζομένου νέου τῶν Γαδαρηνῶν καὶ τὶς ἰάσεις δαιμονιζομένων ἀπὸ τὸν ἑορταζόμενο Ὅσιο. Μετὰ τὸ πέρας της τελέσθηκε καὶ ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τῆς Ἱ. Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου πέριξ τοῦ Ναοῦ καὶ τὸ ἀπόγευμα ἡ Ἱ. Παράκλησή του. Στὸν ἑορτάζοντα π. Γεράσιμο εὐχήθηκε ὁ π. Φιλόθεος, ὅπως καὶ σὲ ὅλους τοὺς παρισταμένους ἐνορίτες μας, παίρνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ τοῦ εἰληταρίου τοῦ Ἁγίου τῆς Εἰκόνος του «τεκνία εἰρηνεύετε καὶ μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονεῖτε». Συνάξεις Μελέτης Ἁγ. Γραφῆς Τὴν Τετάρτη 30 Ὀκτωβρίου θὰ ξεκινήσουν οἱ μετὰ τὴν τέλεση τῆς Ἱ. Παρακλήσεως στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο ἑσπερινὲς συνάξεις μελέτης Ἁγ. Γραφῆς μὲ τὸν π. Γεράσιμο, οἱ ὁποῖες θὰ εἶναι ἀφιερωμένες σὲ Προφῆτες καὶ Ἀποστόλους. Ὥρα ἐνάρξεως: 5.00μ.μ. 5

6 ΠρΟγραμμα ΠανηγΥρεως Ι. ΠαρεκκλησΙου Αγ. ΝεκταρΙου ΣτΕγης ΓερΟντων ΠαραμονΗ: ΠαρασκευΗ 8 ΝοεμβρΙου 6.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς ΚυριΩνυμος: ΣΑββατο 9 ΝοεμβρΙου 7.00π.μ. Ὄρθρος Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία 5.00μ.μ. Ἑσπερινὸς & Ἱ. Παράκληση τοῦ Ἁγίου ΠρΟγραμμα ΠανηγΥρεως Αγ. Βαρβάρας Ι. Παρ. Αγ. ΑποστΟλων Κανάρη ΠαραμονΗ, ΤρΙτη 3 ΔεκεμβρΙου 6.00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς μετ ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος ΚυριΩνυμος, ΤετΑρτη 4 ΔεκεμβρΙου 7.00π.μ. Ὄρθρος καὶ Πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία. Ἐν συνεχείᾳ Λιτάνευσις τῆς Ἱ. Εἰκόνος διὰ τῶν ὁδῶν Ζακύνθου, Σπετσῶν καὶ Εὑβοίας καὶ τέλος τὸ Κτιτορικὸ Μνημόσυνο τῶν ἀειμνήστων Κωνσταντίνου καὶ Δεσποίνης Κανάρη καὶ τῶν Ἀνακαινιστῶν, Εὐεργετῶν καὶ Δωρητῶν αὐτοῦ. 5.00μ.μ. Μεθέορτος Ἑσπερινὸς καὶ Ἱ. Παράκλησις τῆς Ἁγίας Σαρανταλείτουργο Χριστουγέννων Τὴν 15η Νοεμβρίου θὰ τελεσθεῖ καὶ πάλι τὸ καθιερωμένο σαρανταλείτουργο τῶν Χριστουγέννων στὴν Ἐνορίας μας ἐπ εὐκαιρία τῆς ἐπερχομένης μεγάλης αὐτῆς ἑορτῆς καὶ τῆς παράλληλης νηστείας. Ὡς γνωστὸν ἡ Θεία Λειτουργία θὰ τελεῖται ἐκ περιτροπῆς στὸν Ναό μας, στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων Κανάρη καὶ στὸ Ἱ. Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου τῆς Στέγης Γερόντων (Κεφαλληνίας 19, α ὄροφος), οἱ ὁποῖες θὰ ἀνακοινωθοῦν σύντομα στὸν Ναό μας. Στὸ Ναὸ καὶ τὸ Παρεκκλήσιό μας θὰ βρίσκονται φάκελλοι μὲ τὰ σχετικὰ δίπτυχα, τὰ ὁποῖα θὰ πρέπει νὰ συμπληρωθοῦν καὶ νὰ παραδοθοῦν ἐγκαίρως. Στέγη Γερόντων Οἱ ἐποχὲς δύσκολες, ὅλα ἄλλαξαν Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ τὴν Στέγη μας. Ἡ κρίση ποὺ μαστίζει ἀρκετὸ καιρὸ τώρα πιὰ ὅλους, χτυπάει καὶ ἐμᾶς ἀνελέητα. Οἱ δωρεὲς σὲ σχέση μὲ τὸ παρελθὸν τείνουν πρὸς ἐξαφάνιση Καὶ πῶς νὰ μὴν τείνουν πρὸς ἐξαφάνιση, ἀφοῦ ἡ Ἐφορία δὲν ἀφήνει τίποτε στὶς τσέπες μας; Οἱ ἀνάγκες ὅμως εἶναι μεγάλες καὶ καθημερινὰ πολλοὶ εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ κτυποῦν πλέον τὴν πόρτα τοῦ Φιλοπτώχου μας καὶ ζητοῦν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση, ἕνα πιάτο φαγητοῦ ἢ τὰ φάρμακά τους. Προσπαθοῦμε νὰ ἀνταποκριθοῦμε κατὰ τὶς δυνάμεις μας. Ἡ Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴ ἄλλωστε μὲ τὶς δομές της καὶ σὲ συνεργασία μὲ πολλοὺς φορεῖς ὅπως τὸν Ἰατρικὸ Σύλλογο Ἀθηνῶν κ.ἄ. κάνει τεράστια προσπάθεια πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Συνεχίζουμε λοιπὸν νὰ παρέχουμε οἰκονομικὰ βοηθήματα σὲ 26 ἄτομα, μαγειρευμένο φαγητὸ σὲ 50 ἀκόμη καὶ σὲ κάποιους φάρμακα. Σήμερα δὲ οἱ περιθαλπόμενοι τῆς Στέγης Γερόντων ἀνέρχονται στοὺς 62, ἐκ τῶν ὁποίων δὲν εἶναι λίγοι ποὺ καταβάλλουν ἐλάχιστα χρηματικὰ ποσὰ καὶ ἀρκετοὶ ποὺ αἰτοῦνται μείωση τῶν καταβαλομένων λόγω τῶν γνωστῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων. Ὑπάρχουν ἐπίσης καὶ κάποιοι - ἐλάχιστοι εὐτυχῶς - ποὺ μᾶς ἔχουν ἀφήσει ὅμως τεράστια 6

7 χρέη μὲ τὴ γνωστὴ δικαιολογία: «Ἐκκλησία εἶστε, κάντε καὶ κάτι»! Πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ὅτι στὴ Στέγη μας, λόγῳ μᾶλλον τοῦ εἰδικοῦ προσωπικοῦ, ἔρχονται ἄνθρωποι, ποὺ εἶναι σχεδὸν ἐτοιμοθάνατοι καὶ συνήθως περιθάλπονται σ αὐτὴν γιὰ ἐλάχιστο χρονικὸ διάστημα. Οἱ αὐτοεξυπηρετούμενοι εἶναι πλέον ἐλάχιστοι, ἀφοῦ τοὺς κρατοῦν στὸ σπίτι γιὰ νὰ ζήσουν ἴσως καὶ μιὰ ὁλόκληρη οἰκογένεια ἀπὸ τὴν σύνταξή τους. Ἔχει καὶ τὰ καλά της λοιπὸν ἡ κρίση Ἀπὸ τὴν ἄλλη λόγῳ τοῦ αὐξημένου ἀριθμοῦ κατακοίτων - ἡ ἁρμόδια Διεύθυνση τῆς Περιφέρειας Ἀττικῆς, ποὺ μᾶς ἐλέγχει, ἀπαιτεῖ μεγάλο ἀριθμὸ προσωπικοῦ, χωρὶς βεβαίως νὰ ἐρωτᾶ γιὰ τὶς οἰκονομικὲς δυνατότητές μας. Ἂς σημειωθεῖ δὲ ὅτι πολλοὶ κτυποῦν τὴν πόρτα μας ζητώντας νὰ καταβάλλουν ἂν ὄχι τίποτε, ἐλάχιστα ποσὰ γιὰ τὴν περίθαλψη τῶν συγγενῶν τους παρ ὅλον ὅτι τὸ ἀπαιτούμενο ποσὸ γιὰ τὸν κάθε περιθαλπόμενο ἔχει ξεπεράσει πρὸ πολλοῦ κάθε ὑπολογισμό μας. Ἡ εὐνομούμενη Πολιτεία μας βέβαια δὲν ἀναγνωρίζει τίποτε ἀπ ὅλα αὐτὰ καὶ γι αὐτὸ οἱ φόροι ἐξακολουθοῦν νὰ «πέφτουν βροχὴ» καὶ γιὰ τὶς προνοιακὲς δραστηριότητες τῆς Ἐκκλησίας. Οἱ γνωστοὶ φόροι στὰ ἀκίνητα, ΦΠΑ κ.λπ. κ.λπ. Μέσα σ ὅλα αὐτὰ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ καὶ ὁ Ἅγιός μας, δὲν μᾶς ἐγκαταλείπουν. Ἀπευθυνθήκαμε σὲ πάρα πολλὰ Κοινωφελὴ Ἱδρύματα συμπατριωτῶν μας καὶ ὁ Κύριος εὐδόκησε νὰ ἀνταποκριθοῦν δύο ἀπὸ αὐτὰ γιὰ ἄλλη μία φορά τὸ Ἵδρυμα «Στ. Νιάρχος» καὶ ἄλλο ἕνα ποὺ θέλει νὰ διατηρήσει τὴν ἀνωνυμία του. Θὰ μᾶς ἐπιχορηγήσουν γιὰ ἕνα χρόνο μὲ τὸ ποσὸ τῶν ,00 τὸ καθένα, τὸ ὁποῖο θὰ καταβληθεῖ σὲ ἰσόποσες μηνιαῖες δόσεις. Τοὺς εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδιᾶς καὶ εὐχόμαστε νὰ τοὺς τὸ ἀνταποδώσει ὁ Κύριος μυριοπλασίως καὶ νὰ συνεχίσουν νὰ ἐνισχύουν τέτοια καὶ πολλὰ ἄλλα θεάρεστα ἔργα. Ὅμως τὸ πρόβλημα δὲν θεραπεύεται ἁπλῶς πρὸς καιρὸν θὰ ἀνακουφιστοῦμε. Ἐξακολουθοῦμε νὰ χρωστοῦμε ,00 γιὰ ληφθέντα δάνεια, ὥστε νὰ καταβληθοῦν δῶρα παρελθόντων Χριστουγέννων, χωρὶς νὰ ἔχουμε ἀποδώσει οὔτε ἕνα εὐρώ. Ἐπίσης βρίσκονται ἐν ὄψει καὶ τὰ ἑπόμενα Χριστούγεννα, γιὰ τὰ ὁποῖα θὰ χρειασθεῖ καὶ πάλι ἕνα τεράστιο ποσόν. Σημειωτέον ὅτι ἡ μὴ καταβολὴ τῶν ἐπιδομάτων καὶ τῶν δώρων πρὸς τὸ προσωπικὸ συνεπάγεται καὶ ποινικὲς εὐθύνες καὶ κυρώσεις (κατὰ τὴν ἰσχύουσα ὑπ ἀριθμ. πρωτ.: 2266/ Ἐγκύκλιο τοῦ Εἰδικοῦ Γραμματέως τοῦ Σ.Ε.Π.Ε.). Χρωστοῦμε ἐπίσης σὲ ἕναν προμηθευτὴ καὶ στὸ συνεργεῖο καθαριότητος περίπου ,00. Εἶναι λοιπὸν τὰ προβλήματα μεγάλα ἀλλὰ εὐελπιστοῦμε ὅτι θὰ ἐξακολουθήσει τὸ Ἵδρυμά μας νὰ παρέχει ἀνακούφιση σὲ ὅσους δοκιμάζονται, παρέχοντας ὑψηλοῦ ἐπιπέδου περίθαλψη σὲ ἐγκαταλελειμένους συνανθρώπους μας, σὲ κάποιους ἄλλους ποὺ δὲν θὰ εἶχαν τὴν δυνατότητα νὰ πληρώνουν μεγαλύτερα ποσὰ σὲ κάποιο ἀνάλογο ἰδιωτικὸ Ἵδρυμα, φαγητὸ καὶ οἰκονομικὴ ἐνίσχυση σὲ ἀρκετοὺς ἄλλους, ἐργασία σὲ 20 ἄτομα καὶ κατὰ συνέπεια ἐνίσχυση τῶν οἰκογενειῶν τους, στήριξη σὲ μιὰ σειρὰ προμηθευτῶν, ἄρα καὶ σ αὐτῶν τὶς οἰκογένειες κ.π.ἄ. Πάντοτε δὲ θὰ προστρέχουμε γιὰ τὶς προαναφερθεῖσες ἀνάγκες μας σὲ ὅσους ἀκόμη ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ μᾶς ἐνισχύσουν ἔστω καὶ μὲ ἕνα εὐρώ, ποὺ θὰ ἀφήσουν ἴσως στὸ κυτίο τοῦ Φιλοπτώχου στὸν Ναό, στοὺς Ἁγ. Ἀποστόλους ἢ στὸ Γηροκομεῖo μας. Ἄλλωστε οἱ φιλανθρωπικὲς χειρονομίες τῶν «ἐχόντων» εἶναι σπάνιες. Ἐμεῖς εὐχόμαστε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ νὰ μὴν ἐγκαταλείπει ποτὲ κανέναν. Περισσότερα νέα, φωτογραφίες καὶ ἀνακοινώσεις στὸ site agiosgeorgios-kypselis.gr καὶ στὸ blog τῆς Ἐνορίας μας megalomartys.wordpress.com

8 ΔΩΡΕΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ AS MARINE LTD ,00 Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 80,00 Βενιέρη Μαρία...100,00 Βεργαδῆ Νάσια...100,00 Εὐδωρίδου Αἰμιλία... 50,00 Ἠρειώτου Βασιλική...200,00 Καββαδία Ἄννα... 50,00 Κακιοπούλου Ρεγγίνα... 50,00 Καπετανάκη Μαρία... 50,00 Καραμπότσου Ἀδαμαντία...70,00 Κοντορούση Ἀλεξάνδρα...400,00 Κουμούτσου Σάρρα...120,00 Λιούλιας Ἰωάννης ,00 Λουκίδου Μαρία... 50,00 Λύρα Θάλεια...100,00 Μαυροβουνιώτου Εὐαγγελία...100,00 Μπαμπίλης Λάμπρος...100,00 Μπούκη Βασιλικὴ...70,00 Νικολοπούλου Ἀγγελικὴ... 50,00 Νομικοῦ Βασιλικὴ...500,00 Παπαγεωργάκη Βασιλικὴ...300,00 Παπουτσῆ Στυλιανὴ...100,00 Σύνδεσμος Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλήνων ,00 Τσιπιλῆς Δημοσθένης...200,00 Χαμηλοθώρη Εὐαγγελία...120,00 Χατζηθεοδώρου Δέσποινα...180,00 Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ... 90,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων...71,96 ΔΩΡΕΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Βασιλάκης Θεόδωρος... 50,00 Βεργάδη Ἀναστασία...100,00 Γαρούφης Βασίλειος...75,00 Δεμεσιώτου Ἀναστασία... 50,00 Δίσκος 15ης Αὐγούστου Ι.Ν.Ἁγ.Γεωργίου. 338,66 Δίσκος 15ης Αὐγούστου Ι.Π.Ἁγ.Ἀποστόλων.67,33 Κασαπίδου Ἀγγελικὴ... 90,00 Κονδύλης Ἰωάννης... 50,00 Λαγκαδάκης Δημήτριος...100,00 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΕ...200,00 Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ... 45,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων... 48,69 ΔΩΡΕΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Ἀνώνυμος...100,00 Ἀνώνυμος ,00 Ἀνώνυμος...160,00 Ἀνώνυμος... 50,00 Ἀνώνυμος... 90,00 Γαβουνέλη Ἐλπινίκη...100,00 Διπλάρης Εὐάγγελος... 50,00 Ἵδρυμα Σίμου Καρακατσάνη ,00 Καραδημητρακόπουλος Σταῦρος...120,00 Μάνος Ὀρφέας... 50,00 Μπούκη Κονδυλία...200,00 Στυλιανὸς Ἠλίας...100,00 Σύνδεσμος Αἰγυπτιωτῶν Ἑλλάδος ,00 Τσόχα Ἀσημίνα ,00 Ἀνώνυμοι Δωρηταὶ... 60,00 Δίσκοι Ἱ. Παρ/σίου Ἁγ. Ἀποστόλων ,01 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΨΕΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ἀρχιμ. ΦΙΛΟΘΕΟΣ Μ. ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ Τ.Κ Κυψέλη, Τηλ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: τηλ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου»

5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός. 7 Τετάρτη Θεία Λειτουργία «Σύναξις Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου» Ιανουάριος 1 Πέμπτη Θεία Λειτουργία «Περιτομή Του Κυρίου» 4 Κυριακή Θεία Λειτουργία 5 Δευτέρα Ακολουθία των Μ. Ωρών, Θεία Λειτουργία & Αγιασμός 6 Τρίτη Θεία Λειτουργία & Αγιασμός «Άγια Θεοφάνεια» 7 Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ!

ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ...ἐνορία ἐν δράσῃ! διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 15 ο - Σεπτέμβριος 2015 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò

LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò LAHGLATA ACIOCQAVIAS PEQIODOS Bò L hgla Aò Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ πρώτου Ἁγιογράφου, Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ (18η Ὀκτωβρίου) καὶ πρὸς τιμήν Του, πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β

Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Φροντιστηριακὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας Β Στὴν Ἱερὰ Μονή μας, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης, στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου Πνευματικοῦ Πατρός μας,

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας

Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου μας Ἱερὸ Τελετὴ Λήξεως Μαθημάτων Ἁγιογραφίας τῆς Μητροπόλεώς μας Περίοδος ΣΤ, 2013-2014 Ζωὴ καὶ Δημιουργικὴ Συνέχεια στὴν Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία + Κυριακὴ Ἁγιορειτῶν Πατέρων, 9/22.6.2014 Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας μας. ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΡΙΑ & ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ Σεβασμιώτατε, Αἰδεσιμολογιώτατοι, Πρωτοπρεσβύτερος π. Βασίλειος Κοντογιάννης Ἐφημ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γ.Ν.Α. Ἀγαπητοί ἐθελοντές τῆς Διακονίας Ἀσθενῶν τῆς Ἐκκλησίας

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί

Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί Μεγάλη Πέμπτη - Τὸ φιλί «Μισῶν ἐφίλει, φιλῶν ἐπώλει». Μ αὐτὴ τὴ φράση ἡ ὑμνολογία τῆς Ἐκκλησίας μας περιγράφει τὴ στάση τοῦ Ἰούδα ἀπέναντι στὸ Χριστό. Μία φράση κοφτή, σύντομη, ἁπλή, ποὺ κρύβει πόνο. Τὸ

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα

Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ. Ποιήματα Χριστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Αὒγουστος 2011 12 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Χριαστιάνα Ἀβρααμίδου ΜΑΤΙΑ ΑΝΑΠΟΔΑ Ποιήματα Τεῦχος 12 - Αὒγουστος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο

Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο Ἀσκητὲς καὶ ἀσκητήρια στὴ νῆσο Σκόπελο (Μιὰ πρώτη προσέγγιση στὸ θέμα) Εἰπώθηκε, πὼς ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὄρος μοιάζει μὲ τὸ Καθολικὸ ἑνὸς ἰεροῦ Ναοῦ καὶ ὅτι ἡ περιοχὴ ἀπὸ τὴν Ἁγία Ἄννα καὶ πέρα εἶναι τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ

ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΑΑΛΕΣΒΙΑΚΟ ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ-ΑΕΣΒΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Από Ι1^ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ μέχρι 15^ Σεπτεμβρίου 2015 ΣΑΒΒΑΤΟ 1η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ Ώρα 7-10 π.μ. Η τελετή της Προόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ.ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ. 29/2, Τετάρτη των Τεφρών. Αρχή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Θεία Λειτουργία στις 19.00 στον Ιερό Καθολικό Μητροπολιτικό Ναό (Ντόμο) με την επίθεση της τέφρας. ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΑΜΟΥ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ (5-6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2004, Διορθόδοξον Κέντρον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους

Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους Οἱ ὡραιότερες διακοπὲς Ἕνας ἀπὸ τοὺς πιὸ ἀγαπημένους μῆνες τοῦ ἔτους θεωρῶ ὅτι εἶναι ὁ Ἰούλιος καὶ αὐτὸ ὄχι μόνο γιατὶ φεύγουμε οἱ περισσότεροι γιὰ τὶς καλοκαιρινές μας διακοπές, (μιὰ μικρὴ ἀνάπαυλα ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

Εὐκλείδεια Γεωµετρία

Εὐκλείδεια Γεωµετρία Εὐκλείδεια Γεωµετρία Φθινοπωρινὸ Εξάµηνο 010 Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Μάθηµα 9 ευτέρα 18-10-010 Συνοπτικὴ περιγραφή Υπενθύµιση τοῦ Θεωρήµατος τοῦ Θαλῆ. εῖτε καὶ ἐδάφιο 7.7 τοῦ σχολικοῦ ϐιβλίου. Τονίσθηκε,

Διαβάστε περισσότερα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα

προγραμμα ακολουθιων μ. τεσσαρακοστης α εβδομαδα χορτιατη - θεσσαλονικησ α εβδομαδα κυριακη τυρινης 7.30 10.30 π.μ. Ὄρθρος Θεία Λειτουργία 5.30 μ.μ Α Κατανυκτικός Ἑσπερινός (Ἑσπερινός τῆς Συγχωρήσεως) καθαρα δευτερα 8.00 π.μ. Ὄρθρος - Ὧραι - Ἑσπερινός

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας

Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ὁ ἐτήσιος ἑορτολογικός κύκλος τῆς Ἐκκλησίας μας Ἡ ἑορτή γενικά εἶναι μιά βαθειά ψυχική ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ψυχικά ὑγιής ἄνθρωπος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη καί θέλει μέσα του νά ἑορτάσει. Ἔτσι ἡ ἑορτή

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό.

μπορεῖ νὰ κάνει θαύματα. Ἔτσι ὁ ἅγιος Νέστωρ, παρότι ἦταν τόσο νέος, δὲν λυπήθηκε τὴν ζωή του καὶ ἦταν ἕτοιμος νὰ θυσιάσει τὰ πάντα γιὰ τὸν Χριστό. Ο Μ Ι Λ Ι Α ΤΗΣ Α.Θ.ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Υ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΑΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΟΥ (25 Ὀκτωβρίου 2013) Ἱερώτατε καὶ φίλτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ

Διαβάστε περισσότερα

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη,

Τὴν Κυριακὴ 9. 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ. π. Κωνσταντίνο Βαστάκη, 50ετία Ἱερωσύνης τοῦ Πρωτ. Κωνσταντίνου Βαστάκη Τὴν Κυριακὴ 9 Μαρτίου τὸ Ἐκκλη σιαστικὸ Συµ- βούλιο καὶ τὸ.σ. τοῦ Ἐνοριακοῦ Φιλο- πτώχου Ταµείου τῆς Ἐνορίας µας, κατόπιν προτάσεως τοῦ Προέδρου τους π.φιλοθέ-

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί,

«Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, ΟΜΙΛΙΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 14 11 2011 «Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον, ἀπό τοῦ νῦν καί ἕως τοῦ αἰῶνος». Μακαριώτατε, Ἅγιοι Πατέρες, Ἐντιμότατοι Ἄρχοντες, Ἀδελφοί μου Ἀγαπητοί, Μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ & ΔΙΑΚΑΙΝΗΣ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Μεγάλης Παναγίας Νεαπόλεως ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΑΪΩΝ Εσπέρας: Ώρα 5.30 μ.μ., Εσπερινός & Έξοδος Νυμφίου. Ώρα 7.30 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013. Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α Διοργανωτές: «ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΟΜΑΙ ΟΔΟΔΕΙΚΤΗΣ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» Σάββατο, 13 Δεκ. 2013 ΣΑΣ ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΑΥΛΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΧΑΙΡΟΜΑΣΤΕ ΠΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X

Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X eutypon32-33 2014/11/30 12:03 page 19 #23 Εὔτυπον, τεῦχος 32-33 Ὀκτώβριος/October 2014 19 Ἑλληνικὰ σταυρόλεξα μὲ τὸ L A T E X Ἰωάννης Α. Βαμβακᾶς Ιωάννης Α. Βαμβακᾶς Παπαθεοφάνους 12 853 00 Κῶς Η/Τ: gavvns

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α κα Μαρία Παπαθανασίου, ἐπίκ. καθηγήτρια ΤΕΙ Ἀθηνῶν 7/2/2005 Ἡ ἱεραρχία τῶν ἀνθρώπινων ἀναγκῶν, σύμφωνα μὲ τὸν Α. Maslow, εἶναι ἡ ἑξῆς:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ χαλ νωτη γλ σσα Ἡ γλῶσσα εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα μέλη τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ. Σὲ σύγκριση μὲ ἄλλα ἀνθρώπινα μέλη, ὅπως γιὰ παράδειγμα τὰ χέρια

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * *

Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα * * * * * * * * * 1 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα 2015 Ὁ Ὁσιώτατος Γέροντας Διονύσιος, ὁ Κολιτσιώτης, ὡς πνευματικὸς καθοδηγητής, ὅπως τὸν γνώρισα Ὁ ὁσιώτατος

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων

Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων 1 Ἰωάννης Ν. Λίλης Ἡ θεολογία τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων Ἀναμφισβήτητα τό πιό λαμπρό κομμάτι τῆς Ἐκκλησίας μᾶς εἶναι ὁ λειτουργικός της πλοῦτος. Κάθε μήνα, κάθε ἑβδομάδα, κάθε ἡμέρα ὁ λειτουργικός ἐκκλησιαστικός

Διαβάστε περισσότερα

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ 10. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ Συντονιστής: Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Θεολόγος Νομικός, Εφημέριος Ι.Ν. Αγ. Φανουρίου Ιλίου 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ Σ Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ

ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΤΟ ΧΑΔΙ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ Χαρὰ Λιαναντωνάκη Στὴν ὄμορφη Ἑλλάδα ποὺ ἀγαπήσαμε τὴν πατρίδα τοῦ Φωτὸς τοῦ Λόγου τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ ὁποῖο γέννησε Πολιτισμὸ ζωῆς - βλέπουμε σήμερα,

Διαβάστε περισσότερα

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ 1 Φ. Ἀ. Δημητρακόπουλος Γ. Β. Ἀνδρειωμένος Μ. Χρόνη Χ. Κοντονικολῆς - Ἀ. Βακαλόπουλος Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ Ἀπὸ 2 ἕως 12 Ἰουνίου 2010, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη τοῦ καθηγητῆ Φωτίου

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Τοὺς τελευταίους μῆνες ἔχει προκληθεῖ ἕνας πρωτοφανὴς θόρυβος, ποὺ σχετίζεται μὲ τὴν ἀξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292.

Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ. Γιατὶ τὸ Βυζάντιο. Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Ἑλένη Γλύκατζη-Ἀρβελέρ Γιατὶ τὸ Βυζάντιο Ἐκδόσεις «Ἑλληνικὰ Γράμματα», Ἀθήνα 2009, σελίδες 292. Κατ ἐπανάληψιν ἔχει ἐπισημανθῆ ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ ἀναθεωρήσουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν ὀπτικὴ εἰκόνα ποὺ ἔχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α

Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἁγιογραφικὴ Σύναξις Θεσσαλονίκης Α Ἐσωτερικὸ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀποστόλων Κυμίνων Θεσσαλονίκης Μὲ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ, τὴν εὐχὴ τοῦ ἀσθενοῦντος Σεβασμιωτάτου πνευματικοῦ Πατρός μας, Μητροπολίτου Ὠρωποῦ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ.

Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός. 6:00μ.μ. Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3. π. Γεώργιο. Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος. 6/3 Κ.ΠΕΜΠΤΗ 7:00π.μ. 1 η ΕΒΔΟΜΑΔΑ (Καθαρά) 3/3 Κ.ΔΕΥΤΕΡΑ Μέγα Απόδειπνο Α' μέρος Μ. Κανόνος. 4/3 5/3 Κ.ΤΡΙΤΗ Κ.ΤΕΤΑΡΤΗ Μένα Απόδειπνο Β' μέρος Μ. Κανόνος. Μελέτη της Αγίας Γραφής με τον Μέγα Απόδειπνο Γ' μέρος Μ. Κανόνος.

Διαβάστε περισσότερα

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE

2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE 2009 PARISH COUNCIL OATH OF OFFICE FUNDRAISER FOR FR. KYRIAKOS AXARIDES FEBRUARY 8, 2009 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ Κυριακη 1 Μαρτιου 2009 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΥΡΟΦΑΓΟΥ ευτερα 2 Μαρτιου 2009 ΚΑΘΕΡΑ ΕΥΤΕΡΑ ΑΡΧΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ

ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ ΣΟ ΒΤΖΑΝΣΙΟΝ ΗΣΟ ΕΛΛΗΝΟΥΩΝΟΝ ΚΑΙ ΕΩΕ ΣΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΝ Μὲ ἀφορμὴν τὴν ἐπέτειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπὸ τῶν Σούρκων κατὰ τὴν 29ην Μαΐου 1453, πολλοὶ «θολοκουλτουριάρηδες», ἀνιστόρητοι

Διαβάστε περισσότερα

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα.

Φωνάζει βοήθεια, καὶ κανένας δὲ µὲ ἀκούει. Αὐτὴ εἶναι ἡ δραµατικὴ φωνὴ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ὅλους τους αἰῶνες καὶ ἰδιαίτερα σήµερα. (αρ. φυλλ. 25) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Μ ά ϊ ο ς 2 0 1 1 ΜΟΝΑΞΙΑ Ἕνας παράλυτος τριάντα ὀκτὼ χρόνια φωνάζει: Βοήθεια! Κανένας δὲν τὸν ἀ- κούει. Ἡ φωνή του πέφτει στὸ κενό. Ὁ καθένας κοιτάζει τὴ βολή του.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ SCHAERBEEK 293, rue du Progrès - 1030 Schaerbeek. Email: paroisse.schaerbeek@gmail.com Τηλ. : 02-201.19.38. Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ταν ἄρχισα νὰ γράφω αὐτὲς τὶς

Ο ταν ἄρχισα νὰ γράφω αὐτὲς τὶς ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ Ο ταν ἄρχισα νὰ γράφω αὐτὲς τὶς σκέψεις, ἔλεγα ὅτι θὰ ἔγραφα μιὰ ἔκθεση, ὅπως ὅταν εἴμασταν μαθητὲς στὸ σχολεῖο, ὅμως εἶναι δύσκολο μπρὸς στὸ μεγαλεῖο τοῦ Βυζαντίου, ὅπου

Διαβάστε περισσότερα

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία

Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Προσκύνημα στὴν Ρουμανία Ἐνίσχυσις τῆς Ἑνότητός μας μὲ τὴν Εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γλυκερίου ΕΦΕΤΙΝΗ συμμετοχὴ μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Ἐνισταμένων H στὴν μεγάλη Ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὴν Μητροπολιτικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς

Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ ΟΠ Σ ΤΗΝ ΕΖΗΣΑ Ἔφυγα γιὰ τὸ Λονδίνο γιὰ σπουδὲς τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1999. Φυσικά, φτάνοντας ἐκεῖ δὲν εἶχα τὴν παραμικρὴ ἰδέα γιὰ τὸ τί σήμαινε ἡ Ὀρθόδοξη ἐκκλησία στὸ ἐξωτερικό Φανταζόμουν

Διαβάστε περισσότερα

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι.

Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Χίος, ὡραῖο νησί κι ἄν δέν φόρεσες δαφνόκλαρα, σοῦ φτάνει γιά δόξα σου τό ἀκάνθινο τοῦ μαρτυρίου στεφάνι. Ἡ Χἀρις τῆς Τρισηλίου Θεότητος, τοῦ ἀνάρχου Πατρός, τοῦ συνανάρχου Υἱοῦ καί τοῦ συναϊδίου Ἁγίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό.

Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Ἀτέρμονο πεδίο - Σειρὰ Κολωνία. Δύο γράμματα ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα ΙΙ (460x340 ἑκ.) 1983-84, ἀκρυλικό. Λεβάντες (216x166 ἑκ.) 1956, λάδι. Συνομιλία τοῦ Φοίβου Ἰ. Πιομπίνου μὲ τὸν Θεόδωρο Στάμο, τὸν ἕλληνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 50 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ Ο Ι Τ ΡΕΙΣ Μ ΑΓΟΙ ἱστορία τῶν Τριῶν Μάγων ἔχει τὶς ρίζες της πολλὰ χρόνια πρὶν τὴν γέννηση τοῦ Χριστοῦ. Τότε ἕνας Πέρσης προφήτης, ὁ Βαλαάµ, εἶπε ὅτι: «Θὰ ἀνατείλει ἄστρο ἀπὸ τὸν Ἰακὼβ καὶ θὰ παρουσιαστεῖ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ*

H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* H ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΥΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΠΟΤΑΓΑ* Κ ΑΠΟΤΕ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΤΕΧΝΗ, αὐτὴ ποὺ θὰ ὑπάρχει στοὺς αἰῶνες, ὅσο βέβαια θὰ ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐπὶ τῆς γῆς ἐννοοῦμε τὴν ἱερὴ καὶ τελετουργικὴ

Διαβάστε περισσότερα

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ

πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ πανηγυρικοι εορτασμοι επι τη μνημη του αγιου επιφανιου αρχιεπισκοπου κωνσταντιασ Στὶς 12 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἐπιφανίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίας τῆς Κύπρου τοῦ Μεγάλου, ὁ ὁποῖος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ Χρ. Πλατή Κατὰ τὶς δυὸ τελευταῖες δεκαετίες, τὸ σύστημα ὑγείας τῆς χώρας ΠΟΙΕΙ σημαντικὲς ἀλλαγές, τόσο στὸ δομικὸ καὶ ὀργανωτικὸ πεδίο, ὅσο

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας µιαν υπογραφή

Αναζητώντας µιαν υπογραφή Νίκος Βασιλειάδης Don t forget, the birds will sing at 1.45... Σελίδες: 86 12 19 εκ. Τιμή: 8,00 ISBN: 978 960 6628 62 7 Έκδοση: 2014 Δημήτρης Κάββουρας Νὰ λὲς Μαρία Ένα ποίηµα Σελίδες: 72 17 24 εκ Τιμή:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων

Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Τὰ ὅρια τῶν φυσικῶν νόμων Γεώργιος Κοντόπουλος Ἀκαδημία Ἀθηνῶν 1) Εἰσαγωγή Mία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι παγκόσμιοι. Δηλαδὴ οἱ ἴδιοι φυσικοὶ νόμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μ ορτ ορτ τ ν γκαιν ων το πανσ πτου Ναο τ ς ναστ σεως τ ν τ εροσολ µων ὲ τὸ μήνα Σεπτέμβριο ἀρχίζει κάθε χρόνο τὸ νέο ἐκκλησιαστικὸ ἔτος, ἡ ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων

Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Διαχείριση Συσχετισμένων Ἀρχείων & Εἰκόνων Εἰσαγωγὴ Μιὰ ἀπὸ τὶς βασικὲς πρόσθετες δυνατότητες τῆς ἔκδοσης 3 τῶν ἰατρικῶν ἐφαρμογῶν μας, εἶναι ἡ δυνατότητα συσχετισμοῦ ὅσων ψηφιακῶν ἀρχείων ἀπαιτεῖται στὴν

Διαβάστε περισσότερα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα

Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. Διήγημα Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Διήγημα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἀπρίλιος 2011 8 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ἰάκωβος Γαριβάλδης ΤΟ ΚΛΑΜΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (Β' Βραβεῖο Λογοτεχνίας ἀπὸ τὸν Ἑλληνο-Αὐστραλιανὸ

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς»

Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» Ὁ ἅγιος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος ὁ Κύπριος: Ἡ ἀπαρχὴ τῶν τοῦ Χριστοῦ μαρτύρων τῆς «Νέας Ἐποχῆς» Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου Ὁ ἔνδοξος νέος ἱερομάρτυς τοῦ Χριστοῦ Φιλούμενος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Τὰ Ἕξι μεγάλα ἐρωτήματα τῆς δυτικῆς μεταφυσικῆς καταλαμβάνουν μιὰ ξεχωριστὴ θέση στὴν ἱστορία τῆς φιλοσοφικῆς ἱστοριογραφίας. Ὁ συγγραφέας του βιβλίου, Χάιντς Χάιμζετ (1886-1975),

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ

ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΥΠΝΟΣ. Ο ΞΕΧΑΣΜΕΝΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ Ὁ ὕπνος, παρότι κοινὸ βίωμα ὅλων μας, ἔχει μελετηθεῖ ἐντυπωσιακὰ λίγο. Χαμένος χρόνος γιὰ κάποιους, χρόνος ἀνασυγκρότησης τῶν ψυχικῶν καὶ σωματικῶν δυνάμεων κατὰ ἄλλους, θὰ

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα

Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 7 4 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι

Διαβάστε περισσότερα

π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας

π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας 1 π. Εὐσέβιος Βίττης (1927-2009). Ἕνας Γέροντας τοῦ καιροῦ μας Ἀλεξάνδρου Μ. Σταυροπούλου Ὁμ. Καθηγητῆ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ἔχει δημοσιευτεῖ στὸ βιβλίο (Ἀθήνα 2011, σ. 39-64): Διστακτικά βήματα Μὲ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 127 ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ) Εἰσαγωγὴ Ἡ δημιουργία τῆς ἑνωμένης Εὐρώπης εἶναι πάνω ἀπ ὅλα γεγονὸς πνευματικῆς σημασίας. Ἡ πολιτικὴ ἡγεσία

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη

Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη Ἀρχαία Ἑλληνική κληρονοµιά καί Βυζάντιο Π αρατηρώντας τήν χιλιόχρονη πορεία τοῦ Βυζαντίου, διαπιστώνουµε πώς τό «ὁµόδοξο» καί τό «ὁµόγλωσσο», ὁδήγησαν στό «ὁµότροπο», δηλαδή, τόν κοινό τρόπο πολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283

BYZANTINA ΣΥΜΜΕΙΚΤΑ 23 (2013) 279-283 Paul Canart, Études de paléographie et de codicologie reproduites avec la collaboration de Maria Luisa Agati et Marco D Agostino, τόμ. I-II [Studi e Testi 450-451], Città del Vaticano 2008, σσ. XXVIII+748+VI+749-1420.

Διαβάστε περισσότερα

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ Σ Χ Ο Λ Ε Ι Ο Ν Ψ Α Λ Τ Ι Κ Η Σ 1814-2014 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΠΕΤΕΙΑΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ἀφιερωμένο στὴ μνήμη τῶν τριῶν μεγάλων εὐεργετῶν τοῦ ἔθνους Χρυσάνθου τοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας

Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας Η Τρίτη Ποιμαντικὴ Ἐπίσκεψις στὸ εὐλογημένο Νησὶ τῆς Σαρδινίας (11/24.01.2014 ἕως 17/30.01.2014) ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὴν 11η Ἰανουαρίου 2014 κύλησε μέσα σὲ κλῖμα βαθειᾶς προσευχῆς, περισυλλογῆς καὶ περισκέψεως,

Διαβάστε περισσότερα

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ.

2η: Στις 5 Ιανουαρίου παραμονή των Θεοφανείων τρώμε μόνον ΑΛΑΔΑ, εάν όμως συμπέσει Σάββατο ή Κυριακή τρώμε ΛΑΔΕΡΑ. Οι Νηστείες της Αγίας μας Εκκλησίας Οι νηστείες, όπως αρχίζουν από την αρχή σχεδόν του χρόνου, είναι οι εξής: 1η: Από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι τις 4 Ιανουαρίου τρώμε τα πάντα είτε έχουμε ΤΕΤΑΡΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου του Β κατά την. επίδοση του τιμητικού τόμου προς τιμήν του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ.

Ομιλία Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου του Β κατά την. επίδοση του τιμητικού τόμου προς τιμήν του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ομιλία Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ανθίμου του Β κατά την επίδοση του τιμητικού τόμου προς τιμήν του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ.κ. Ανθίμου. Δὲν μοῦ ἦταν εὔκολο νὰ γράψω τὰ βιογραφικὰ τοῦ Γέροντός

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού

Δημοτική Στέγη Ενηλίκων Αθηένου Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ενηλίκων Πρόγραμμα Συμβουλίου Κοινοτικού Εθελοντισμού Χαιρετίζοντας την ανοιξιάτικη έκδοση του Ημερολογίου μας, νοιώθουμε την ανάγκη να υπερευχαριστήσουμε τους εθελοντές μας, χωρίς την ενεργό στήριξη των οποίων η Στέγη μας δε θα μπορούσε να ανθίσει και να

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα

Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα Σὸ θέμα μὲ τὸ ὁποῖο στὴν ἀποψινή μας σύναξη θὰ ἀσχοληθοῦμε, ὅπως γνωρίζετε, εἶναι ἡ Ἐκκλησία ὡς λατρεύουσα κοινότητα. Θὰ προσπαθήσουμε χωρὶς νὰ εἰσέλθουμε σὲ λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009

Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου. Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο. Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ἱερὰ Μονὴ Βατοπαιδίου Ἐνημερωτικὸ Φυλλάδιο Ἅγιον Ὄρος 2 009 Ὁ θόρυβος ποὺ προηγήθηκε τοὺς προηγούμενους μῆνες ἔχει ἀρχίσει νὰ κατασιγάζεται καὶ ἔτσι δίνεται ἡ δυνατότητα νὰ προβάλλει σιγὰ σιγὰ ἡ ἀλήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Ολοι είμαστε αδέλφια

Ολοι είμαστε αδέλφια ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού (Μέρος Α ) Ολοι είμαστε αδέλφια ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Θρησκευτικά Γ Δημοτικού Ολοι είμαστε αδέλφια (Μέρος A )

Διαβάστε περισσότερα