«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις»"

Transcript

1 «Teachers 4 Europe: Aξιοποίηση εργαλείων και πηγών Διαδικτύου σε καινοτόµες εκπαιδευτικές δράσεις» Δρ Φ. Κουλοχέρη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Περίληψη Στο πλαίσιο της δράσης Teachers 4 Europe υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη των ΤΠΕ καινοτόµο πρόγραµµα µε θέµα «Συστάσεις και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ποιοτικά τηλεοπτικά προγράµµατα». Στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά στους γενικούς στόχους καινοτόµων προγραµµάτων µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ, και στους στόχους της συγκεκριµένης δράσης. Παρουσιάζεται επίσης ο τρόπος µε τον οποίο αξιοποιήθηκαν εντός αυτής της δράσης δύο προγράµµατα Η/Υ, δύο διαδικτυακές πηγές και δέκα δωρεάν ψηφιακά εργαλεία, και γίνεται αποτίµηση των πλεονεκτηµάτων χρήσης αυτών εντός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τέλος, σε µια προσπάθεια υποστήριξης εκπαιδευτικών που αξιοποιούν ΤΠΕ σε καινοτόµα προγράµµατα, δίνονται συµβουλές για την αντιµετώπιση δύο συνήθων δυσλειτουργιών σε επίπεδο εξοπλισµού και συµπεριφοράς µαθητών. Λέξεις κλειδιά: πρωτοβάθµια εκπαίδευση, καινοτόµα προγράµµατα, ΤΠΕ, teachers4europe, Διαδίκτυο, Word, Powerpoint, ψηφιακά εργαλεία 1. Εισαγωγή Η σχολική εκπαίδευση πρέπει πάντα να είναι συναφή και ακόλουθη εξελίξεων στο ιστορικό, επιστηµονικό, τεχνολογικό και κοινωνικοοικονοµικό γίγνεσθαι. Μια τέτοια συνάφεια βιώνουµε οι Έλληνες εκπαιδευτικοί µέσα από την ανάγκη που προέκυψε για ταχείες αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα. Καταρχήν, υπήρξαν σηµαντικές επιστηµονικές εξελίξεις από τη διατύπωση της Θεωρίας του Χάους (στροφή επιστηµόνων σε ολιστική, συστηµική προσέγγιση της πολυπλοκότητας των κοσµικών συστηµάτων) και από την επιστήµη της Ψυχολογίας. (αρχή ολότητας της ανθρώπινης αντίληψης, αρχή ενότητας της ανθρώπινης ψυχής, ενεργή συµµετοχή ατόµου στη µάθηση, σηµασία σκέψεων, συναισθηµάτων, αναγκών και αυτοαξιολόγησης, µάθηση ως αποτέλεσµα διαµεσολάβησης και διάδρασης). Αυτές κατέστησαν αναγκαία τη διαθεµατική διδασκαλία, η οποία προσεγγίζει τη γνώση µέσα από τη σχέση του ειδικού µε το γενικό φροντίζοντας να διασφαλιστεί το

2 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 «ενιαίον» (Ματσαγγούρας, 2002: 30), και µε την οποία µπορούν να αντιµετωπίζονται οι µαθητές ως ένα ενιαίο όλον µε σκέψεις, εµπειρίες, βιώµατα και δυνατότητες, που µπορούν και πρέπει να αξιοποιούνται κατά τη διδακτική διαδικασία ώστε ένα «οικοδοµείται» η γνώση αποτελεσµατικά. (ό.π.). Παράλληλα, η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) δηµιούργησε την ανάγκη ευρωπαϊκής διάστασης στην ελληνική εκπαίδευση, ενώ ο ταχύς ρυθµός της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας, της τεχνολογικής εξέλιξης και του συνεχώς αυξανόµενου όγκου πληροφοριών έχουν επιβάλει την υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων και την αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), µε σκοπό την ενίσχυση της «κοινωνίας της µάθησης» και της «δια βίου εκπαίδευσης». 2. Καινοτόµες δράσεις και χρήση ΤΠΕ Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουµε γίνει µάρτυρες µιας συνεχιζόµενης προσπάθειας προώθησης των Καινοτόµων Διεπιστηµονικών Προγραµµάτων ως τρόπου ανανέωσης του περιεχοµένου της σχολικής γνώσης και της µαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, το εκπαιδευτικό σύστηµα θα µπορεί να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε σύγχρονες παιδαγωγικοδιδακτικές, κοινωνικοοικονοµικές, τεχνολογικές, πολιτιστικές και πολιτισµικές εξελίξεις και απαιτήσεις (Σπυροπούλου κ.ά., 2007). Εξ ορισµού, τα προγράµµατα αυτά πρέπει να αποτελούν εκπαιδευτικές διαδικασίες κι εξελικτικούς σχεδιασµούς που προωθούν πρώτον την αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων µέσα από την ανάπτυξη θετικών στάσεων και συµπεριφορών και την καλλιέργεια αξιών, δεύτερον την εφαρµογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και µεθόδων µάθησης µε στόχο µεταξύ άλλων την ανάπτυξη θεµελιωδών λειτουργιών όπως κοινωνικών δεξιοτήτων και στρατηγικών δια βίου µάθησης, και τρίτον τη χρήση νέων διδακτικών µέσων (C.I.D.R.E.E., 1999; Fullan, 1991). Ένας από τους πιο αποτελεσµατικούς τρόπους επίτευξης των παραπάνω θεωρούνται οι ΤΠΕ. Ο όρος ΤΠΕ εµπεριέχει ένα ευρύ φάσµα υπηρεσιών, εφαρµογών, τεχνολογιών, εξοπλισµού και λογισµικών, π.χ. εργαλεία όπως το Διαδίκτυο, την τηλεόραση, τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ), και τα δίκτυα. Επίσης, συµπεριλαµβάνει πολυµεσικές ψηφιακές εφαρµογές, µια από τις πιο δυναµικά εξελισσόµενες τεχνολογίες στον χώρο της πληροφορικής που ασχολείται µε το συνδυασµό ψηφιακών δεδοµένων πολλαπλών µορφών (κειµένου, γραφικών, εικόνας, κινούµενης εικόνας/animation, ήχου και βίντεο) για την αναπαράσταση, αποθήκευση, µετάδοση και επεξεργασία πληροφοριών. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ σε καινοτόµες δράσεις προσφέρει σύγχρονους τρόπους πρόσβασης στην επικοινωνία και την πληροφόρηση, και µέσα δηµιουργίας, αποθήκευσης και διάχυσης της πληροφορίας. Θέτει στη διάθεσή µας ψηφιακά εργαλεία και διαδικτυακές πηγές που αναβαθµίζουν την ποιότητα της παρεχόµενης

3 Πρακτικά 5 th CIE εκπαίδευσης εφόσον διευκολύνουν τη διδασκαλία, ανανεώνουν τις διδακτικές µεθόδους, φέρνοντας µαθητές κι εκπαιδευτικούς κοντά στις τεχνολογικές εξελίξεις και υποστηρίζοντας τον ψηφιακό εγγραµµατισµό τους, και προωθούν την αυτενέργεια, την ενεργό συµµετοχή των µαθητών στο µάθηµα, τη διερευνητική και συνεργατική µάθηση, και την ανάπτυξη ικανοτήτων επεξεργασίας σύνθετων πληροφοριών σε περιβάλλον αυθεντικών και πολυτροπικών κειµένων (Οδηγός Εκπαιδευτικού). Εγείρει προβληµατισµούς σχετικά µε σύγχρονα θέµατα και προκαλεί αλλαγές σε προσωπικό επίπεδο. Προωθεί την απόκτηση του βασικού εγγραµµατισµού στους Η/Υ και στο Διαδίκτυο (Παπαευθυµίου-Λύτρα, 2004) αυξάνοντας τη θετική στάση απέναντι στη χρήση των Η/Υ και µειώνοντας το άγχος που προκαλείται από την επαφή µε εργαλεία µε τα οποία δεν υπάρχει επαρκής εξοικείωση. Ιδιαίτερα τα πολυµέσα µπορούν να συµβάλλουν στην αποτελεσµατική µάθηση προσφέροντας ενηµερωµένες δοµηµένες πληροφορίες που δύνανται να µεταδοθούν εύκολα και γρήγορα σε όλο τον κόσµο, κι ελκυστικούς τρόπους παρουσίασης και διάδοσης της πληροφορίας. Παράλληλα, προσφέρονται για µαθητοκεντρική, κινητροποιηµένη µάθηση και για δηµιουργική, ευέλικτη διδασκαλία που στοχεύει στην υπέρβαση των περιορισµών ενός σχολικού προγράµµατος σπουδών και στην υιοθέτηση προηγµένων µαθησιακών στόχων (Βερναδάκης κ.ά., 2006). Συµπληρωµατικά, επειδή τα πολυµέσα έχουν πολλές πρακτικές εφαρµογές σε διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας, όπως επαγγελµατική κατάρτιση, αγοράδιαφήµιση, παρουσιάσεις, ψυχαγωγία, ηλεκτρονικά παιχνίδια, περίπτερα παροχής πληροφοριών (kiosks), τηλεδιάσκεψη, Internet κ.ά., η εκµάθηση του τρόπου διαχείρισης αυτών καθίσταται πλέον µια από τις πιο βασικές ικανότητες για το σύγχρονο πολίτη και το σύγχρονο παιδί. Η χρήση των ΤΠΕ (και κυρίως των πολυµέσων) µπορεί να γίνει βάσει δύο συστηµάτων συγκεκριµένα, µε το «πρόγραµµα µάθησης», κατά το οποίο ο Η/Υ ελέγχει τη µαθησιακή διαδικασία, και µε το «µαθησιακό περιβάλλον», κατά τη διάρκεια του οποίου ο έλεγχος της µάθησης ασκείται από τον ίδιο το µαθητή (ό.π.). Στο πρώτο η δοµή του προγράµµατος είναι σταθερή (δηλ. η διδασκαλία γίνεται µε τη βοήθεια Η/Υ µέσω περιπτέρων παροχής πληροφοριών, πρακτικής κι εξάσκησης, ή δοκιµαστικών προγραµµάτων) ή προσαρµοσµένη (δηλ. η διδασκαλία γίνεται µέσω προγραµµάτων εξατοµικευµένης διδασκαλίας ή προσαρµοσµένων πολυµέσων). Το «µαθησιακό περιβάλλον» έχει προσαρµοσµένη δοµή και µπορεί να περιλαµβάνει προγράµµατα δυναµικής κίνησης, εξοµοίωσης-προσοµοίωσης, επίλυσης προβληµάτων, διδακτικά παιχνίδια ή/και προγράµµατα ψυχαγωγίας (ό.π.).

4 4 Conferrence on Informatics in Education Η δράση Teachers 4 Εurope: Θεµατική, στοχοθεσία, ανάπτυξη δράσης Η δράση «Teachers 4 Europe » της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια δώδεκα διδακτικών ωρών σε ένα τµήµα δεκαεννέα παιδιών της Στ τάξης του 12 ου Δηµοτικού Σχολείου Γαλατσίου του νοµού Αττικής. Το θέµα που επιλέχθηκε ήταν «Συστάσεις κι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ποιοτικά εκπαιδευτικά προγράµµατα». Μέσα στο διαθεµατικό πλαίσιο προσέγγισης της γνώσης αξιοποιήθηκαν εννέα σχολικά αντικείµενα, δηλ. Γλώσσα, Γεωγραφία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Ιστορία, Η/Υ, και Θεατρική Αγωγή. Επίσης, προωθήθηκε ο Οπτικοακουστικός Εγγραµµατισµός, για τον οποίο έχει αναφερθεί ότι είναι αναγκαίο να ενσωµατωθεί στο σχολικό πρόγραµµα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Ως ευρωπαϊκό πρόγραµµα και πρόγραµµα επαγγελµατικής εκπαίδευσης ενηλίκων, στόχευε γενικά στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα σχετικά µε την ΕΕ. Επίσης, αποσκοπούσε στη διάχυση των γνώσεων κι εµπειριών των εκπαιδευτικών στα παιδιά και στην ευρύτερη σχολική κοινότητα, στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης, στην εφαρµογή νέων διδακτικών και µαθησιακών τεχνικών, και στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών και παιδιών σε νέες δεξιότητες απαραίτητες για την απόκτηση, εµπέδωση και πολλαπλασιασµό γνώσεων και για τη συµµετοχή τους στο σύγχρονο κόσµο της πληροφορίας. Προϋπόθεση συµµετοχής στο πρόγραµµα, κι εποµένως συστατικό στοιχείο των σχεδίων µαθηµάτων ήταν η χρήση νέων τεχνολογιών µάθησης ασύγχρονα και σε πραγµατικό χρόνο τάξης. Ως βασικοί στόχοι του προγράµµατος ετέθησαν επίσης η ανάπτυξη στρατηγικών δια βίου µάθησης, δηλ. άµεσων, που αφορούν τη χρήση της γλώσσας και απαιτούν νοητική γλωσσική επεξεργασία, και έµµεσων, που συµβάλλουν στην επιτυχή διαχείριση της µάθησης (Oxford, 1999). Από τις άµεσες στρατηγικές επιλέχτηκαν οι γνωστικές, που επιτρέπουν τη χρήση γλωσσικών στοιχείων και οι στρατηγικές αποµνηµόνευσης, που ενδυναµώνουν την αποθήκευση και ανάκληση πληροφοριών. Από τις έµµεσες επιλέχτηκαν οι µετα-γνωστικές στρατηγικές (για αποτελεσµατική διαχείριση της µάθησης), οι συναισθηµατικές (για την συνειδητοποίηση και διαχείριση συναισθηµάτων), και οι κοινωνικές (για ώθηση των παιδιών να έρθουν πιο κοντά στον πλησίον, να θέσουν ερωτήµατα και να συνεργαστούν). Το πρόγραµµα στάθηκε η αφορµή επίσης να εφαρµοστεί πειραµατικά και να αξιολογηθεί ερευνητικά το σύστηµα της συνεργατικής διδασκαλίας, δηλ. της συνεργασίας δύο εκπαιδευτικών πριν, κατά τη διάρκεια και µετά το µάθηµα,

5 Πρακτικά 5 th CIE δεδοµένων των σηµαντικών οφελών που έχουν διαπιστωθεί από σχετικές έρευνες στο χώρο της Γενικής και της Ειδικής Αγωγής (Salend et al, 1997). Σε κάθε εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας σηµείο εκκίνησης ήταν ένα θέµα «καθολικού ενδιαφέροντος» (Ματσαγγούρας, 2002), όπως π.χ. γεωγραφικός/πολιτικός χάρτης ΕΕ, κράτη-µέλη, προσχωρούσες/υποψήφιες/δυνάµει υποψήφιες χώρες, σηµαία/ύµνος/σύνθηµα, βασικοί θεσµοί). Μέσω κυρίως βιωµατικών δραστηριοτήτων (π.χ. παιχνίδι, εικαστικά, θέατρο, διαδραστικές δραστηριότητες, χρήση ΗΥ - Διαδικτύου), η οµάδα µελέτησε τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συζήτησε τρόπους εφαρµογής τους αξιοποιώντας τη συσσωρευµένη τηλεοπτική εµπειρία και τη δηµιουργικότητα των µελών της, υιοθέτησε το ρόλο του Ευρωπαίου Επιτρόπου και µε τη βοήθεια ηµερολογίου παρακολούθησε κι αξιολόγησε τηλεοπτικά προγράµµατα στο σπίτι καταγράφοντας παρατηρήσεις σχετικά µε το βαθµό υιοθέτησης των Οδηγιών. Μέσα από το ρόλο του τηλεσκηνοθέτη, επέλεξε τηλεοπτικές σκηνές που ήταν κατά κάποιο τρόπο ασύµβατες µε τις Οδηγίες, µελέτησε σε οµάδες τρόπους διόρθωσης αυτών και παρουσίασε στους συµµαθητές θεατρικά ή εικαστικά τη λανθασµένη σκηνή και την προτεινόµενη βελτιωµένη. Εθελοντικές οµάδες δράσης παρήγαγαν ενηµερωτικά προϊόντα µε τη βοήθεια των ΤΠΕ µε σκοπό τη διάχυση των Οδηγιών σε συνοµηλίκους και γονείς και την προώθηση ποιότητας στην ελληνική τηλεόραση. 4. Η χρήση των ΤΠΕ στη δράση Τeachers 4 Europe Σε σχέση µε προγράµµατα Η/Υ, αξιοποιήθηκαν το Word και το Powerpoint. Το Word χρησιµοποιήθηκε εκτενώς από την εκπαιδευτικό για τη σύνταξη λεπτοµερειακών σχεδίων µαθηµάτων και φύλλων εργασίας. Με το Powerpoint δηµιουργήθηκε παρουσίαση σχετικά µε τους θεσµούς της ΕΕ και τις λειτουργίες αυτών, η οποία παρείχε στα παιδιά µια «πλατφόρµα» υλικού από όπου µπορούσαν να αντλήσουν πληροφορίες στο εδώ και τώρα για την απάντηση ερωτήσεων εκµαίευσης (elicitation questions). Έτσι, η παραδοσιακή µέθοδος της διάλεξης µπόρεσε να συνδυαστεί µε την µαθητο-ελεγχόµενη παρουσίαση νέων πληροφοριών. Επίσης, η χρήση του Powerpoint παρείχε τη δυνατότητα µετατροπής της παραπάνω παρουσίασης σε ηλεκτρονικό βιβλίο, µιας και το πρόγραµµα αυτό θεωρήθηκε προαπαιτούµενο του ψηφιακού εργαλείου δηµιουργίας τέτοιων βιβλίων. Αναλήψεις πρωτοβουλιών εκ µέρους των εκπαιδευτικών για χρήση προγραµµάτων Η/Υ τους παρέχουν την ευκαιρία να εξασκούνται περαιτέρω στην εφαρµογή των προγραµµάτων ασύγχρονα, µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η αυτοπεποίθησή τους και να οικοδοµείται η θετική αυτοεικόνα τους. Συµπληρωµατικά, εξοικειώνονται µε την χρήση εναλλακτικών µεθόδων διδασκαλίας, που προσθέτουν ποικιλία κι άρα ενδιαφέρον στο µάθηµά τους. Όσον αφορά στα παιδιά, η παρακολούθηση της παρουσίασης σε Powerpoint συνέβαλε στην εξοικείωσή τους µε ένα σύγχρονο µέσο αυτοέκφρασης και µε ένα

6 6 Conferrence on Informatics in Education 2013 νεωτερικό µέσο διδασκαλίας που αναδείχθηκε ως πιο ενδιαφέρον, περισσότερο άµεσο και κατάλληλο για την ικανοποίηση των αναγκών µαθητών που είναι οπτικοί τύποι, µιας και ενεργοποιεί το αισθητήριο όργανο του µατιού. Το πρόγραµµα αυτό αύξησε το βαθµό συγκέντρωσης των παιδιών και µείωσε στο ελάχιστο αρνητικές συµπεριφορές κατά τη διάρκεια της παρουσίασης. Το πρόγραµµα Word χρησιµοποιήθηκε από οµάδες παιδιών στο πλαίσιο αυτόνοµου περιβάλλοντος µάθησης κι έκφρασης, µε σκοπό την εθελοντική σύνταξη ενός αγγλικού γράµµατος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για µεγαλύτερη παρέµβαση εκ µέρους τους στην ελληνική τηλεοπτική πραγµατικότητα και δύο φυλλαδίων ευαισθητοποίησης για την ποιότητα της ελληνικής τηλεόρασης και την προστασία των τηλεθεατών. Η πράξη έδειξε ότι η χρήση του Word συµβάλλει στην αυτοσυγκέντρωση, την οργάνωση των σκέψεων και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γραπτής έκφρασης, κι ενθαρρύνει τη δηµιουργική διάθεση και τη φαντασία παρέχοντας την ευκαιρία για σύνταξη αυθεντικών, πρωτότυπων κειµένων και τον εµπλουτισµό τους µε διαδικτυακό εικονιστικό υλικό. Από το Διαδίκτυο, χρησιµοποιήθηκαν ποικίλα ψηφιακά εργαλεία και πηγές. Ως προς τα πολυµεσικά περίπτερα παροχής πληροφοριών, τα παιδιά πλοηγήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΕΕ (http://europa.eu) και στη διαδικτυακή τηλεόραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (http://www.europarltv.europa.eu/el/home.aspx). Σε επίπεδο ολοµέλειας, εξοικειώθηκαν µε την οργάνωση και δοµή τους, και παρακολούθησαν ενδεικτικές ολιγόλεπτες τηλεοπτικές παραγωγές µε κινούµενη εικόνα και ήχο (για την προστασία τους από το πρόχειρο φαγητό και από τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο) προκειµένου να γνωρίσουν τις πηγές αυτές ως µέσα αυτόνοµης ενηµέρωσης κι εθελοντικής ευαισθητοποίησης άλλων. Για λόγους εξάσκησης και µάθησης, τους ζητήθηκε να δουλέψουν σε ασύγχρονο µαθησιακό περιβάλλον παρακολουθώντας κι άλλα σύντοµα τηλεοπτικά προγράµµατα σε θέµατα προσωπικού ενδιαφέροντος και αντλώντας πληροφορίες από την ιστοσελίδα της ΕΕ µε βάση δραστηριότητες που τους είχαν δοθεί σε φύλλα εργασίας. Όπως διαπιστώθηκε, η επιλογή των συγκεκριµένων ιστοσελίδων διευκόλυνε στην πληροφόρηση σε ουσιαστικά θέµατα λειτουργίας ΕΕ και σε θέµατα συγκρότησης προσωπικοτήτων µε αυτοσεβασµό, αλληλοσεβασµό κι ανοχή στην πολυπολιτισµικότητα, καθώς και στην επικοινωνία µε Υπηρεσίες της ΕΕ που ασχολούνται µε θέµατα Ευρωπαίων πολιτών και προωθούν τη λύση αυτών. Προκειµένου τα παιδιά να εξοικειωθούν µε ψηφιακά εργαλεία εκµάθησης Αγγλικών, στο πρόγραµµα µάθησης αναδείχθηκε η χρησιµότητα δωρεάν «οµιλούµενων διαδικτυακών λεξικών της αγγλικής προφοράς». Ενδεικτικά τους παρουσιάστηκε το εργαλείο howjsay (http://www.howjsay.com) ως µια σταθερή δοµή πρακτικής κι εξάσκησης. Ύστερα, τους δόθηκε η ελευθερία να πληκτρολογήσουν τα κράτη-µέλη ή/και τις πρωτεύουσες της ΕΕ που δεν ήξεραν πώς προφέρονται ή των οποίων την προφορά δεν θυµούνταν, και να την ακούσουν και να την επαναλάβουν όσες φορές

7 Πρακτικά 5 th CIE χρειαζόταν. Η πράξη απέδειξε ότι εργαλεία όπως αυτά προσφέρονται ιδιαίτερα για την εφαρµογή της διαφοροποιηµένης παιδαγωγικής (προκειµένου να ικανοποιηθούν οι προσωπικές µαθησιακές ανάγκες κάθε µαθητή) και για την προώθηση της αυτόνοµης µάθησης και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τα ίδια τα παιδιά. Επίσης, αποδείχτηκε ότι η χρήση τους ενθαρρύνει την αυτοσυγκέντρωση και αυτοπειθαρχία σε επίπεδο ατόµου, ζευγαριού ή οµάδας και άρα περιορίζει την αρνητική συµπεριφορά. Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκαν από τα παιδιά δωρεάν ψηφιακά εργαλεία ασύγχρονα. Στο πλαίσιο του µαθησιακού περιβάλλοντος, και µετά τη παρουσίαση στην ολοµέλεια του δωρεάν ψηφιακού πολυµεσικού εκπαιδευτικού εργαλείου My Story Maker (http://www.carnegielibrary.org/kids/storymaker/), δύο οµάδες χρησιµοποίησαν αυτό το πρόγραµµα δυναµικής κίνησης για τη δηµιουργία δύο διδακτικών ηλεκτρονικών αγγλικών ιστοριών για παιδιά. Πολυµεσικά εργαλεία όπως το παραπάνω εξυπηρετούν διάφορους στόχους µάθησης. Για παράδειγµα, δίνουν διέξοδο στη δηµιουργική ικανότητα και τη φαντασία των παιδιών και καθιστούν τη µαθησιακή διαδικασία παιχνίδι. Έτσι, η µάθηση γίνεται µη συνειδητή κι ευχάριστη, ενώ ελαχιστοποιείται ο παράγοντας του άγχους. Το παιδί-δηµιουργός καθίσταται υπεύθυνο για το τελικό προϊόν, καθώς καλείται συνέχεια να λαµβάνει αποφάσεις π.χ. για το σκηνικό και την ενδεχόµενη αλλαγή του ανάλογα µε την πορεία της ιστορίας, για τους ήρωες, τη δράση, τις σχέσεις των ηρώων µεταξύ τους, τα συναισθήµατά τους και τις αντιδράσεις τους. Παράλληλα όµως εργαλεία σαν αυτό επιλύουν το συνηθισµένο πρόβληµα της απραξίας και νευρικότητας των µαθητών από έλλειψη ιδεών παρέχοντάς τους ένα ευρύ αλλά συγκεκριµένο πλαίσιο επιλογών για τα στοιχεία της ιστορίας τους,. Επιπρόσθετα, εξασκείται το παιδί στη γραπτή αγγλική έκφραση σε επίπεδο πρότασης και παραγράφου, ανακαλώντας (κι εποµένως µέσω της χρήσης και της αυτοδιόρθωσης, εµπεδώνοντας) γνώσεις λεξιλογικές, ορθογραφικές, γραµµατικές και συντακτικές. Συµπληρωµατικά, µπορεί να εξασκηθεί στην κατανόηση του προφορικού αγγλικού λόγου µέσω των προφορικών αγγλικών οδηγιών που παρέχονται, και στην εκτέλεση των οδηγιών. Δωρεάν ψηφιακά εργαλεία αξιοποιήθηκαν κι από την εκπαιδευτικό για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών δραστηριοτήτων, τη διάχυση της δράσης και την υλοποίηση εκπαιδευτικής έρευνας. Συγκεκριµένα, το Jigsaw Planet βοήθησε στην κατασκευή ηλεκτρονικού παζλ (http://www.jigsawplanet.com/) και το ProProfs Quiz Maker (http://www.proprofs.com/quiz-school/) στην κατασκευή ηλεκτρονικού κουίζ, ενώ µε το Issuu (http://issuu.com/) κατασκευάστηκε ηλεκτρονικό βιβλίο και µε το Penzu (https://penzu.com/p) τηρήθηκε προσωπικό ηλεκτρονικό ηµερολόγιο κατά την ερευνητική διαδικασία. Ψηφιακά εργαλεία όπως αυτά παρέχουν καταρχήν τη δυνατότητα δηµιουργίας προσωπικού λογαριασµού κι ως εκ τούτου κατασκευής ενός αρχείου για άµεση πρόσβαση σε όλο το υλικό που δηµιουργείται. Μέσω της εκτέλεσης των απαραίτητων εντολών, ο χρήστης εξοικειώνεται µε τον τρόπο

8 8 Conferrence on Informatics in Education 2013 οργάνωσης και λειτουργίας ψηφιακών εργαλείων και κατανοεί περισσότερο τη λειτουργία του διαδικτυακού ιστού. Τα εργαλεία διευκολύνουν την προσφορά διαφοροποιηµένου υλικού ανάλογα µε τις προσωπικές ανάγκες και ικανότητες των µαθητών (π.χ. ίδια εικόνα παζλ µε διαφορετικό αριθµό κοµµατιών, κουίζ κι ηλεκτρονικά βιβλία για το ίδιο θέµα όµως µε διαφορετικό αριθµό ερωτήσεων/πληροφοριών). Το υλικό που προκύπτει αποδεικνύεται στην πράξη φιλικό προς το χρήστη, βολικό (µπορεί να χρησιµοποιηθεί συγχρονικά ή/και ασύγχρονα), κατάλληλο για έµµεση αξιολόγηση της προόδου των µαθητών και για καθορισµό των επόµενων σταδίων της διδακτικής διαδικασίας, και αποτελεσµατικό στη µάθηση µιας και κινητροποιεί τα παιδιά περισσότερο σε σύγκριση µε παραδοσιακές δραστηριότητες. Τέλος, το ηλεκτρονικό ηµερολόγιο προσφέρει τα θετικά τήρησης ηµερολογίου (εκτόνωση αρνητικών συναισθηµάτων, οργάνωση σκέψεων, αυτοσυνειδητοποίηση, ενεργοποίηση µνήµης) µε ασφαλή τρόπο πρόσβασης από παντού. Η ανάρτηση όλου του υλικού της δράσης έγινε από την εκπαιδευτικό σε µια ασφαλή συνεργατική ιστοσελίδα Wiki (http://eurogreektvstandards.wikispaces.com/). Η ιστοσελίδα αυτή περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικά µε τη δράση Teachers 4 Europe και µε βασικά θέµατα της ΕΕ, το διδακτικό και µαθησιακό υλικό της δράσης (π.χ. σελίδες εικαστικών, ηλεκτρονικό κουίζ, ηλεκτρονικό παζλ, σχέδια µαθηµάτων και φύλλα εργασίας, ηλεκτρονικό βιβλίο για την ΕΕ), το υλικό (ηλεκτρονικό και µη) που κατασκεύασαν τα παιδιά στο πλαίσιο της εθελοντικής τους δράσης, και φωτογραφικό υλικό. Η ιστοσελίδα κατασκευάστηκε µε σκοπό να κινητροποιήσει τα παιδιά στη µαθησιακή διαδικασία παρέχοντάς τους µια πλατφόρµα ασύγχρονης ενηµέρωσης σχετικά µε τα θέµατα της ΕΕ που µελετήθηκαν στην τάξη κι ασύγχρονης πρακτικής τους σε αυτά µέσω συµπληρωµατικών δραστηριοτήτων. Επίσης, αποσκοπούσε στην ενηµέρωση των γονέων των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας εντός κι εκτός Ελλάδας σχετικά µε το πρόγραµµα, στη διάχυση των αποτελεσµάτων αυτού και στην προσέλκυση συνεργατώνεκπαιδευτικών για τη συνέχιση της δράσης την επόµενη εκπαιδευτική χρονιά. Τέλος, θεωρήθηκε από την ίδια την εκπαιδευτικό ως ιδιαίτερη ευκαιρία χρήσης των γνώσεων κι εξάσκησης των δεξιοτήτων που είχε αναπτύξει κατά την παρακολούθηση σχετικού εντατικού σεµιναρίου. Το τελευταίο σηµείο αναδεικνύει την προσωπική επιδίωξη και κινητροποίηση ενός επαγγελµατία για ύπαρξη συνέχειας στην ανάπτυξη επαγγελµατικών δεξιοτήτων ως απαραίτητου και σηµαντικού παράγοντα για τη δια βίου κατάρτιση κι επαγγελµατική του εξέλιξη. Για την κατασκευή της ιστοσελίδας αξιοποιήθηκε η παρεχόµενη πλατφόρµα Wiki και εκτελέστηκαν οι απαραίτητες εντολές για τη διαµόρφωση κάθε σελίδας και την ανάρτηση υλικού. Αξιοποιήθηκαν ασύγχρονα το ψηφιακό εργαλείο Smilebox (http://www.smilebox.com/) για τη δηµιουργία άλµπουµ προβολής φωτογραφιών, το Utellstory (http://www.utellstory.com/) για την προβολή του οπτικοακουστικού

9 Πρακτικά 5 th CIE υλικού από την παρουσίαση τηλεοπτικών σκηνών και το lino (http://en.linoit.com/) για την παρουσίαση των σχεδίων µαθηµάτων και των φύλλων εργασίας. Η κατασκευή της ιστοσελίδας απέδειξε ότι η διαδικασία αυτή συµβάλλει στην κατανόηση της φιλοσοφίας, της οργάνωσης και του τρόπου λειτουργίας των ψηφιοποιηµένων συστηµάτων. Μέσω της εκτέλεσης των επιµέρους εντολών κατά την χρήση ηλεκτρικών εργαλείων αντιλαµβάνεται κανείς την αλληλεξάρτηση των υποσυστηµάτων που δηµιουργεί και το σηµαντικό ρόλο που καθένα του επιτελεί για τη δηµιουργία του τελικού προϊόντος. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι ο σχεδιασµός ιστοσελίδων Wiki ενθαρρύνει την ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασµού πολυµεσικών ιστοσελίδων, όπως είναι η δηµιουργία αρχείων κειµένου σε συνδυασµό µε (κινούµενη) εικόνα και ήχο, η συντονισµένη χρήση µηχανηµάτων για το σκοπό αυτό (π.χ. φωτογραφικής µηχανής, µηχανής βίντεο, κασετόφωνου, scanner), η αποθήκευση αρχείων στο σύστηµα του Η/Υ, η εκτέλεση εντολών για την ανάρτηση αρχείων στην ιστοσελίδα, η οργάνωση του υλικού σε επιµέρους σελίδες (π.χ. θεµατικές) κι η ελκυστική παρουσίασή του, οι υπο-δεξιότητες δηµιουργικής γραφής, και η κοινωνική δεξιότητα του συµπάσχειν (µέσω π.χ. της προσπάθειας να έρθει ο σχεδιαστής της ιστοσελίδας στη θέση των πιθανών χρηστών και να προβλέψει σκέψεις, συναισθήµατα κ.λπ.). 5. Δυσλειτουργίες Πιθανώς, ο εκπαιδευτικός που αξιοποιεί τα ΤΠΕ σε κάποιο σχολείο να έρθει αντιµέτωπος µε δύο ενδεχόµενα προβλήµατα. Το πρώτο ίσως να είναι θέµατα οργάνωσης της αίθουσας Η/Υ (π.χ. δυσλειτουργούντα ηχεία, έλλειψη βιντεοπροβολέα, παλιά οθόνη, µηχανήµατα που δεν λειτουργούν εκείνη τη στιγµή ή δεν έχουν σύνδεση στο Διαδίκτυο, κι εποµένως αναγκαία σύνθεση πολυπληθών κι εποµένως δυσλειτουργικών οµάδων παιδιών µπροστά από λιγότερους Η/Υ). Η δεύτερη δυσλειτουργία άπτεται προβληµάτων συµπεριφοράς µαθητών λόγω του ενθουσιασµού των παιδιών και του χαλαρότερου κλίµατος που προκύπτει από δηµιουργικά και ανοικτά περιβάλλοντα µάθησης (π.χ. ξαφνικές κι αναίτιες παρεµβάσεις στο µάθηµα µε δυνατή φωνή, ειρωνείες κι ασέβειες, οµιλίες µε διπλανό, µη εκτέλεση εργασιών σπιτιού). Η διδακτική εµπειρία αποδεικνύει ότι και τα δύο ζητήµατα είναι το ίδιο σηµαντικά για την υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων µέσω των ΤΠΕ. Ο ανεπαρκής εξοπλισµός καθιστά αδύνατη ή µη αποτελεσµατική τη χρήση τους. Γι αυτό είναι απαραίτητο να επιδιώκει η εκπαιδευτική κοινότητα το συνεχή λεπτοµερειακό έλεγχο των αιθουσών Η/Υ από τους αρµοδίους, τον περιορισµό κάθε πληµµελούς φροντίδας τους και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων πριν την έναρξη ενός µαθήµατος. Όσον αφορά στη συµπεριφορά των παιδιών, είναι γνωστό ότι η απειθαρχία είναι συχνά πολέµια της ανάπτυξης και του απαιτητικού αλλά εποικοδοµητικού έργου των

10 10 Conferrence on Informatics in Education 2013 εκπαιδευτικών. Αντίθετα, η ανάπτυξη συνειδητής αυτοπειθαρχίας στη σχολική τάξη είναι πρωταρχικό γεγονός κοινωνικοποίησης του ατόµου, που επηρεάζει την αποδοχή θετικών αξιών και επιθυµητών µορφών συµπεριφοράς και την πρόοδο. Είναι σηµαντικό λοιπόν να τεθεί εγκαίρως το πρόβληµα σε όλη την οµάδα, να εκµαιευτεί η σύµφωνη γνώµη της για την ανάγκη επίδειξης θετικής συµπεριφοράς και τήρησης κανόνων συµπεριφοράς, και να οδηγηθεί η οµάδα σε υπογραφή σχετικού συµβολαίου και συµφωνίας για τον ορισµό συνεπειών σε περίπτωση µη τήρησης αυτού. Κατά την εκδήλωση της ανεπιθύµητης συµπεριφοράς, ο εκπαιδευτικός είναι καλό να δείξει αρχικά σε συγκεκριµένα παιδιά µέσω οπτικής επαφής ότι π.χ. ενοχλούν. Σε δεύτερη φάση, µπορεί να επισηµάνει λεκτικά το πρόβληµα και να υπενθυµίσει τη συµφωνία. Στο τρίτο στάδιο, ενθαρρύνεται η οµάδα να σχολιάσει την επίµονη συµπεριφορά και να λάβει υπεύθυνη θέση. Τέλος, πρέπει να εφαρµόζεται η συµφωνηθείσα συνέπεια. Συµπληρωµατικά, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επιλέξει µεθόδους και τεχνικές αντιµετώπισης και βελτίωσης της συµπεριφοράς των µαθητών µε βάση την συνειδητοποίηση προσωπικών παραγόντων που καθορίζουν τις επιλογές αυτές. Συγκεκριµένα, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις απόψεις που έχει διαµορφώσει για τη φύση των παιδιών, για την αναπτυξιακή τους πορεία, για την παιδική συµπεριφορά και για τη θεωρία πειθαρχίας που ικανοποιεί τον τύπο προσωπικότητάς τους, καθώς και το παιδαγωγικό κλίµα που επιθυµεί να διαµορφώσει στην τάξη (Porter 2006). 6. Συµπεράσµατα Διαθεµατικά και βιωµατικά καινοτόµα προγράµµατα όπως το Teachers 4 Europe καθίστανται αναγκαία για τη σχολική εκπαίδευση των Ελλήνων µαθητών, καθότι προωθούν τη διαµόρφωση κριτικών ευρωπαϊκών συνειδήσεων, τη θετική αλλαγή απόψεων και στάσεων, την ανάπτυξη µαθησιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων, και την ανανέωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και των µέσων διδασκαλίας και µάθησης. Ιδιαίτερα όµως µέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ, οι µαθητές εξοικειώνονται µε σύγχρονους αποτελεσµατικούς τρόπους πρόσβασης σε συνεχώς ανανεούµενες πηγές πληροφόρησης, αλλά και δηµιουργίας και διάχυσης πληροφοριών. Η εκπαιδευτική πράξη αποδεικνύει επίσης ότι η χρήση των ΤΠΕ στο δηµοτικό σχολείο ενθαρρύνει επιτυχώς την αυτενέργεια και ενεργή συµµετοχή των µαθητών στην τάξη, και προσφέρει αποτελεσµατικά κίνητρα για διερευνητική και συνεργατική µάθηση. Σε σχέση µε τους εκπαιδευτικούς, τα προγράµµατα αυτά αποτελούν ευκαιρία προσωπικής ενηµέρωσης και µάθησης σε τοµείς όπως η ΕΕ και η χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων στο σχολείο. Επίσης, µέσω της διάχυσης των γνώσεων και εµπειριών τους στα παιδιά µπορεί να δηµιουργηθεί µια πιο στενή και εκπαιδευτικά αποδοτική σχέση µεταξύ τους. Γενικά, η συνδυαστική υλοποίηση καινοτόµων προγραµµάτων ευρωπαϊκής διάστασης και χρήσης των ΤΠΕ αναβαθµίζει την παρεχόµενη σχολική εκπαίδευση σε επίπεδο εφάµιλλο των υπόλοιπων εκπαιδευτικών συστηµάτων στην ΕΕ αλλά και παγκοσµίως.

11 Πρακτικά 5 th CIE Αναφορές C.I.D.R.E.E. (1999). Across the Great Divides: Διεπιστηµονική διδασκαλία και µάθηση στο σχολείο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Εργασία µελέτης του Συνδέσµου των Παιδαγωγικών Ινστιτούτων της Ευρώπης. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Fullan, M. (1991). The New Meaning of Educational Change. London: Cassell. Oxford, R. (1990). Language Learning Strategies. Boston: Heinle-Heinle. Salend, S. J., Johansen, M., Mumper, J., Chase, A. S., Pike, K. M. & Dorney, J. A. (1997). Cooperative teaching: The Voices of Two Teachers. Remedial and Special Education, 18(3), Βερναδάκης, Ν., Αυγερινός, Α., Ζέτου, Ε., Γιαννούση, Μ., & Κιουµουρτζόγλου, Ε. (2006). Μαθαίνοντας µε την τεχνολογία των πολυµέσων Υπόσχεση ή πραγµατικότητα; Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισµό, 4(2), Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η Διαθεµατικότητα στη Σχολική Γνώση (2 η έκδ.). Αθήνα: Γρηγόρης. Οδηγός του εκπαιδευτικού για την εφαρµογή του ΕΠΣ-ΞΓ. 5. Το Διαδίκτυο στο µάθηµα της ξένης γλώσσας (http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide_kef5.htm - ανάκτηση 18/06/2003). Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2011). Μείζον Πρόγραµµα Επιµόρφωσης. Βασικό Επιµορφωτικό Υλικό. Τόµος Α. Παπαευθυµίου-Λύτρα, Σ. (2004). Η τεχνολογία και το νέο ξενόγλωσσο µαθησιακό περιβάλλον στην σηµερινή Ευρώπη: Μαθησιακές συνθήκες. Σε Β. Δενδρινού & Β. Μητσικοπούλου (Επιµ.), Πολιτικές γλωσσικού πλουραλισµού και ξενόγλωσση εκπαίδευση στην Ευρώπη. (1 η έκδ., σσ ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Σπυροπούλου, Δ., Βαβουράκη, Α., Κούτρα, Χ., Λουκά, Ε. & Μπούρας, Σ. (2007). Καινοτόµα Προγράµµατα στην Εκπαίδευση. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεµάτων, 13,

12 12 Conferrence on Informatics in Education 2013 Abstract Within the framework of the action Teachers 4 Europe an innovative educational programme was realized with the support of ICT. The title of the programme was Directives and guidelines of the European Commission on quality television programmes. In this article, reference is made to the general aims of innovative educational programmes and of the use of ICT in education, as well as of the aims of the particular educational action. Additionally, the two computer programmes (Word and Powerpoint), two web sources (EC webpage and web TV of the European Parliament), and nine e-tools, which were used on ground and asynchronously, are discussed and evaluated. Finally, in an effort to help educators use ICT in their lessons, advice is given on two basic problems that often crop up re. the equipment and the pupils classroom behavior. Keywords: primary education, innovative educational programmes, ICT, Teachers 4 Europe, Internet, Word, Powerpoint, e-tools.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 1 1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΙΤΛΟΣ Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία μεταμορφώνεται ΤΑΞΗ ΣΤ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Μια διδακτική ώρα(45 λεπτά) ΕΜΠΛΕΚΩΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που

Κάθε επιλογή, κάθε ενέργεια ή εκδήλωση του νηπιαγωγού κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι σε άμεση συνάρτηση με τις προσδοκίες, που ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι προσδοκίες, που καλλιεργούμε για τα παιδιά, εμείς οι εκπαιδευτικοί, αναφέρονται σε γενικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και παράλληλα σε ατομικά ιδιοσυγκρασιακά. Τέτοια γενικά κοινωνικο-συναισθηματικά

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α.

Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο. Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βασικές αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φ.Α. Βιωματικές Δράσεις Γυμνασίου Στην Α τάξη υλοποιούνται θέματα του διδακτικού αντικειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση

Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Από τη σχολική συμβατική τάξη στο νέο υβριδικό μαθησιακό περιβάλλον: εκπαίδευση από απόσταση για συνεργασία και μάθηση Δρ Κώστας Χαμπιαούρης Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης Συντονιστής Άξονα Αναλυτικών

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Γεώργιος Ν. Πριµεράκης Σχ. Σύµβουλος ΠΕ03 1 Η αξιολόγηση (µπορεί να) αναφέρεται στον εκπαιδευτικό, στο µαθητή, στο Αναλυτικό Πρόγραµµα, στα διδακτικά υλικά στη σχολική µονάδα ή (και) στο θεσµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ

Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο Εκπαιδευτικό Σύστημα της Κύπρου Έργα ΤΠΕ Υλικοτεχνική Υποδομή για τις ΤΠΕ Εκπαιδευτική Πύλη (ΔΙΑ.Σ) Εξασφάλιση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Σύστημα Διαχείρισης Διοικητικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση

Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πιλοτική Εφαρμογή της Πολιτικής για Επαγγελματική Ανάπτυξη και Μάθηση 390 παιδιά Το πλαίσιο εφαρμογής 18 τμήματα Μονάδα Ειδικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» «Άρτος και Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2017 Εισαγωγή Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδίαση και Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής εκπαίδευσης σε περιβάλλον Διαδικτύου: Υποστήριξη χαρακτηριστικών αξιολόγησης ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα

Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα Σενάριο 3. Τα µέσα των πλευρών τριγώνου Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Γ' Γυµνασίου: Παραλληλία πλευρών, αναλογίες γεωµετρικών µεγεθών, οµοιότητα τριγώνων, τριγωνοµετρικοί αριθµοί περίµετρος και εµβαδόν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ60/70 (78 ώρες) 1. 9 Εκπαιδευτική χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυµεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 4.1 Τίτλος 4ης Επιμέρους Δράσης: Αξιοποίηση του Stop Motion Animation (χειροποίητη κινούμενη εικόνα ) στην αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ : : Δ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά

Βασικές κατευθύνσεις. Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Βασικές κατευθύνσεις Επιδιώξεις Προοπτικές Οργάνωση-Σχεδιασµός Βασικά χαρακτηριστικά Επιδιώξεις στην εκπαιδευτική διαδικασία Να µεταδοθούν γνώσεις, οι οποίες θα ευαισθητοποιήσουν, θα επηρεάσουν τις στάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: ΚΛΑ ΟΣ ΠΕ02 (78 ώρες) 1.α 3 ώρες Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία των φιλολογικών µαθηµάτων Επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Συνάντηση 3η ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2010-2011-Συνάντηση 3η ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ/ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Τηλ.: 22800737, 22800951

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων

Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Οριζόντια αντιστοίχιση Στόχων Μεθόδων Δραστηριοτήτων - Εποπτικού Υλικού - Αξιολόγησης Α. Στόχοι σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο

Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ. Μάθημα 1 ο Παιδαγωγικές εφαρμογές Η/Υ Μάθημα 1 ο 14/3/2011 Περίγραμμα και περιεχόμενο του μαθήματος Μάθηση με την αξιοποίηση του Η/Υ ή τις ΤΠΕ Θεωρίες μάθησης Εφαρμογή των θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» «Ταξίδι γεύσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Εκπαιδευτικός: Βαμβουνάκη Άρτεμις (ΠΕ 70) Επιβλέπων επιμορφωτής: Μανωλάκης Κωνσταντίνος Σχολείο Διεξαγωγής: Εκπαιδευτήρια Μαυροματάκη-Μητέρα Χανιά, Μάιος 2016 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Το παράδειγμα του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης

Παρουσίαση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Το παράδειγμα του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης Παρουσίαση του θεσμού των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Το παράδειγμα του 4 ου Δημοτικού Σχολείου Θέρμης 1 Η φιλοσοφία του Νέου Σχολείου Οι εκπαιδευτικοί στρατηγικοί

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός

Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Πότε ένας δάσκαλος θα κρίνεται ελλιπής και πότε εξαιρετικός Στο σχέδιο της αξιολόγησης το μεγαλύτερο μέρος (περισσότερες από 5.000 λέξεις!) καταλαμβάνεται από αναλυτικές οδηγίες για το πώς ο διδάσκων μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α.

Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Ελένη Μοσχοβάκη Σχολική Σύμβουλος 47ης Περιφέρειας Π.Α. Τι θα Δούμε. Γιατί αλλάζει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Παιδαγωγικό πλαίσιο του νέου Α.Π.Σ. Αρχές του νέου Α.Π.Σ. Μαθησιακές περιοχές του νέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα PROFILES ανακοινώνει τη δυνατότητα δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο δεύτερο κύκλο βιωματικών εργαστηρίων (2012-2013) με θέμα το σχεδιασμό και

Διαβάστε περισσότερα

Τα διδακτικά σενάρια

Τα διδακτικά σενάρια 2.2.4.1 Τα διδακτικά σενάρια Το ζήτηµα της διδακτικής αξιοποίησης του λογισµικού αποτελεί σηµείο προβληµατισµού ερευνητών και εκπαιδευτικών που ασχολούνται µε την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Υποέργο 3: Πολιτική ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η Εκμάθηση της Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία» Η ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ΠΕΑΠ Ευδοκία Καραβά, Επίκουρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ηφιλοσοφίατων ΕΠΠΣκαιτωνΑΠΣ. Γιώργος Αλβανόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Ειδικής Αγωγής http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/ ΑλβανόπουλοςΓ. Σχ. Σύµβουλος 1 ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εποχή µας χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ

TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ TEACHERS4EUROPE: Δημιουργία διαδραστικού χάρτη στο Google Maps με τουριστικά αξιοθέατα χωρών της ΕΕ Γενικά Στοιχεία Όνομα εκπαιδευτικού: Αγοραστός Αθανάσιος (ΠΕ19 Πληροφορικής) Δημοτικό Σχολείο Σίφνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειρήνη Τζοβλά, Δασκάλα ΣΧΟΛΕΙΟ 4 ο Δημοτικό Σχολείο Πεύκης Πεύκη, Φεβρουάριος 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής Η συγκεκριμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Μαθησιακά Αντικείμενα για το μάθημα ΤΠΕ-Πληροφορική: Παιδαγωγική αξιοποίηση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση Καθηγητής Αθανάσιος Τζιμογιάννης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΙΤΥΕ «Διόφαντος» ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 Καθηγητής: Δρ. Ανδρέας Χατζηχαμπής Ημερομηνία: Ιανουάριος 2011 Αρ. Μαθ. : Χρόνος: 1 x 80 (συνολικά 4 x 80 ) Τάξη: Α Γυμνασίου Ενότητα: Φυσικό Περιβάλλον και Οικολογία Κεφάλαιο: Τροφικές

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές)

Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Διδακτικές Τεχνικές (Στρατηγικές) Ενδεικτικές τεχνικές διδασκαλίας: 1. Εισήγηση ή διάλεξη ή Μονολογική Παρουσίαση 2. Συζήτηση ή διάλογος 3. Ερωταποκρίσεις 4. Χιονοστιβάδα 5. Καταιγισμός Ιδεών 6. Επίδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo

Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo Citation (ΑΡΑ format): Μουζάκης, Χ. (2017, 2 Μαρτίου). Συνεργατική Μάθηση στο Περιβάλλον του Edmodo [Webinar], Στο: Webinars ΠΕ19-20 Ιστο-διαλέξεις για καθηγητές

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης

Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» Δράση 9.10 Υπηρεσία Υποστήριξης Τελικών Χρηστών των Βιβλιοθηκών και Κέντρων Πληροφόρησης ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 9.10.5 Ηλεκτρονικό ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. pagioti@sch.gr ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Αγιώτης Πέτρος pagioti@sch.gr Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Τίτλος διδακτικού σεναρίου Η έννοια των σταθερών και της καταχώρησης στη Visual Basic Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων

Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Παιδαγωγικές δραστηριότητες μοντελοποίησης με χρήση ανοικτών υπολογιστικών περιβαλλόντων Βασίλης Κόμης, Επίκουρος Καθηγητής Ερευνητική Ομάδα «ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

"Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!"

Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς! ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σχ. Έτος:2015-2016 ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 6o ΓΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: "Ανακαλύπτοντας την ένατη τέχνη...τα κόμικς!" ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝOY ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚOY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης

Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Η πολιτική του σχολείου για βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης: Δύο περιπτώσεις προγραμμάτων σχολικής αποτελεσματικότητας και σχολικής βελτίωσης Δρ Ανδρέας Κυθραιώτης, ΕΔΕ Εργαστήριο 1: «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:

Περίληψη. Διδακτικοί Στόχοι. Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Περίληψη Προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στη Γ Γυμνασίου με τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, συγκεκριμένα με το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ

ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ Β ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΣΕΡΙΟΥ π. Χρίστος Βούργιας Σωτηρούλα Βούργια Εισαγωγή Γενική περιγραφή Σχεδιασμός της μαθησιακής εισήγησης Εφαρμογή της μαθησιακής εισήγησης Αναστοχασμός Πώς

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη

Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας (διαδραστικών πινάκων) στην τάξη Θεόδωρος Αρχοντίδης Δάσκαλος Επιμορφωτική ημερίδα Σχολικού Συμβούλου 35 ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής Νεστόρειο Δ.Σ. Ιλίου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου

Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Οδηγίες για τη διδασκαλία µαθηµάτων Πληροφορικής του Ενιαίου Λυκείου Εγγραφο Γ2/4769/4-9-1998 ΣΧΕΤ. 2794/23-6-98 έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Σας αποστέλλουµε οδηγίες για τη διδασκαλία των µαθηµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014-2015 - ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 1. Σύντομη ενημέρωση (βασική

Διαβάστε περισσότερα

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών

3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών 3. Περιγράμματα Μαθημάτων Προγράμματος Σπουδών Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα συνοπτικά περιγράμματα των μαθημάτων που διδάσκονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, είτε αυτά προσφέρονται από το τμήμα που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα

«Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» Χριστίνα Μεγαλομύστακα «Έχω δικαιώματα αλλά ποια; Μπορεί κανείς να μου τα προστατέψει; Μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των ΤΠΕ» 1 Η Κοινωνία της Πληροφορίας νέα δεδομένα και νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη, ευημερία και ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η μετακίνηση, περιστροφή, αυξομείωση, ανάκλαση και απόκρυψη του

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης

Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων. - ο ρόλος του δικτύου. ρ. Απόστολος Ντάνης Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικών παρεµβάσεων της φυσικής άσκησης για την υγεία - ο ρόλος του δικτύου ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής Το απλό εκπαιδευτικό σχήµα Στόχοι Εκπαιδευτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ»

ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 - Οριζόντια Πράξη» «ΤΟ ΝΕΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ» Ενημερωτική Συνάντηση Στελεχών Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ

Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη 27/5/2013 ΚΣΕ ΠΕ19 20 ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΚΟΤΙΝΗ, ΣΟΦΙΑ ΤΖΕΛΕΠΗ Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για την περίοδο 2007 2013 και για το 2020. Ισαβέλλα Κοτίνη, Σοφία Τζελέπη Ευρωπαϊκές Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου

Κωνσταντίνος Π. Χρήστου 1 Κριτήρια: Διδακτική διαδικασία Μαθητοκεντρικά Δασκαλοκεντρικά Αλληλεπίδρασης διδάσκοντα διδασκόµενου Είδος δεξιοτήτων που θέλουν να αναπτύξουν Επεξεργασίας Πληροφοριών Οργάνωση-ανάλυση πληροφοριών, λύση

Διαβάστε περισσότερα

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

TA ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗ Ημερίδα ΠΕΚΑΔΕ, 2 Οκτωβρίου 2010 Getting Prepared for the New School Β. Δενδρινού, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εφαρμογές Εκπαιδευτικού Λογισμικού για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαρία Καραβελάκη-Καπλάνη, M.Sc. INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46 176 73 Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098 E-mail: intelrn@prometheus.hol.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο Ταυτότητα Τίτλος: Ο τόπος µας, Γιάννη Ρίτσου ηµιουργός: Μπούρα Ευφροσύνη Το σενάριο δοκιµάστηκε στην τάξη. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές: αφορά το µάθηµα της νεοελληνικής λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να:

Γνωστικοί στόχοι: Μετά το τέλος της πρακτικής, οι μαθητές πρέπει να μπορούν να: ΣΧΟΛΕΙΟ Με αφόρμηση τα ενημερωτικά σποτ του ιστότοπου http://www.saferinternet.gr οι μαθητές εντοπίζουν αρχικά τα κυριότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη μη ορθή χρήση του Διαδικτύου. Στη συνέχεια αφού

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. Εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας και μάθησης με την αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού. 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Συγγραφέας: Μποζονέλου Κωνσταντίνα 1.1.Τίτλος διδακτικού σεναρίου Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ Δρ Ειρήνη Ροδοσθένους, Λειτουργός Π.Ι. ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Επικοινωνιακή διδασκαλία της γλώσσας: η ίδια η γλώσσα συνιστά και ορίζεται ως κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΑΣΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ «ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα