ΠΕΤΕΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΤΕΠ 13-02-06-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ Κατασκευή Φραγµάτων 02 Φράγµατα µε ανάντη πλάκα σκυροδέµατος (CFRD) 06 Αδιαπέρατη επίχωση 00 - Έκδοση Μάιος 2006

2 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος ράσεων για τον εκσυγχρονισµό της παραγωγής των ηµοσίων Έργων (Αction Plan του ΥΠΕΧΩ Ε), υπό την εποπτεία και καθοδήγηση της 2ης Οµάδας ιοίκησης Έργου (2η Ο Ε). Πίνακας µεταβολών, αναθεωρήσεων, ενηµερώσεων, συµπληρώσεων Περιγραφή Hµεροµηνία Παρατηρήσεις Πρώτη έκδοση 05/2006 Κείµενο 2 ης Ο Ε/ΙΟΚ, όπως διαµορφώθηκε µετά από παρατηρήσεις Επιτροπής στελεχών του Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Η εκάστοτε τελευταία έκδοση, αντικαθιστά όλες τις προηγούµενες, οι οποίες πρέπει να καταστρέφονται.

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΩΝΗΣ ιαδικασία διάστρωσης - συµπύκνωσης ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ... 8 ΠΕΤΕΠ: i

4 ii ΠΕΤΕΠ:

5 Αδιαπέρατη επίχωση ΠΕΤΕΠ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Στην παρούσα προδιαγραφή καθορίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για τα υλικά και την µέθοδο εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής της αδιαπέρατης επίχωσης των Φραγµάτων µε ανάντη πλάκα από σκυρόδεµα (φράγµατα CFRD: Concrete Faced Rockfill Dams). Στο εξής η αδιαπέρατη επίχωση θα αναφέρεται ως ζώνη 7. Τα αναφερόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ έχουν εφαρµογή µε την προϋπόθεση ότι δεν αντιβαίνουν προς τις απαιτήσεις της µελέτης. 2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 2.1. ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ α. Ως προς την κατάταξη των εδαφών. Έχει εφαρµογή το σύστηµα κατάταξης USCS (Unified Soil Classification System). β. Ως προς την πρότυπη δοκιµή συµπύκνωσης Proctor. Έχει εφαρµογή το πρότυπο EN :2004 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for the determination of the laboratory reference density and water content - Proctor compaction. -- Μίγµατα µη σταθεροποιηµένα και σταθεροποιηµένα µε υδραυλικές κονίες. Μέρος 2: Μέθοδοι δοκιµής για τον προσδιορισµό της εργαστηριακής πυκνότητας αναφοράς και του ποσοστού υγρασίας. Συµπύκνωση Proctor και τα προβλεπόµενα στην εγκύκλιο Ε-105/86 του ΥΠΕΧΩ Ε (ΦΕΚ 955/ , κεφ. 10). Αναφέρεται επίσης το πρότυπο ASTM D698-00ae1 Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil Using Standard Effort (12,400 ft-lbf/ft3 = 600 knm/m3) -- Πρότυπη δοκιµή προσδιορισµού εργασηριακής πυκνότητας εδαφικών υλικών µε εφαρµογή τυποποιηµένου έργου συµπύκνωσης ΑΠΟ ΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ Τα υλικά κατασκευής της Ζώνης 7 θα είναι των κατηγοριών CL, SM ή SC κατά USCS. CL= Ανόργανοι άργιλοι χαµηλής έως µέσης πλαστικότητας, αµµοαργιλώδη, αργιλοαµµώδη, αργιλοϊλυώδη, πηλώδη εδάφη. SM= Ιλυώδεις άµµοι πτωχής διαβάθµισης και αµµοϊλυώδη µίγµατα. SC= Αργιλώδεις άµµοι, µη διαβαθµισµένα αργιλοαµµώδη µίγµατα. Γενικώς τα υλικά της ζώνης 7 (εκτός και προδιαγράφεται διαφορετικά από την Μελέτη) θα πληρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις: ΠΕΤΕΠ: /8

6 - Το ποσοστό των λεπτοκόκκων (διερχόµενα από το κόσκινο προς ανοίγµατος οπής 0,063 mm), θα είναι τουλάχιστον 20 %. - Το όριο υδαρότητος (LL), δεν θα υπερβαίνει το 50%. - Η περιεκτικότητα σε οργανικά θα είναι µικρότερη από 2%. - Το µέγιστο µέγεθος κόκκου δεν θα υπερβαίνει τα 76 mm (3"), σε ποσοστό µεγαλύτερο του 1% ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΦΟΡΤΟΕΚΦΩΡΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Τα υλικά κατασκευής της ζώνης 7 θα προέρχονται από εγκεκριµένους από την Υπηρεσία ή προβλεπόµενους από την Μελέτη δανειοθαλάµους ή από κατάλληλα προϊόντα «απαιτουµένων εκσκαφών» (ως «απαιτούµενες εκσκαφές» ορίζονται οι προβλεπόµενες από την Μελέτη εκσκαφές για την κατασκευή των επί µέρους τµηµάτων του έργου). Η ανάπτυξη των δανειοθαλάµων και η αποκατάσταση τους µετά το πέρας των εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Η εκτέλεση των εργασιών (διάνοιξη και συντήρηση εργοταξιακών οδών, εκσκαφές στους δανειοθαλάµους, διαλογή υλικών, µεταφορά τους στην θέση διάστρωσης) θα γίνεται µε εξοπλισµό της επιλογής του Αναδόχου, µε χαρακτηριστικά όµως και δυναµικότητα κατάλληλα για τις συνθήκες εκτέλεσης του εκάστοτε συγκεκριµένου έργου, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του χρονοδιαγράµµατος. Με µέριµνα του Αναδόχου θα γίνουν οι απαιτούµενες δειγµατοληψίες και εργαστηριακοί έλεγχοι των υλικών του (των) δανειοθαλάµου (-ων) για την διαπίστωση των χαρακτηριστικών των υλικών και τον προσδιορισµό των απολήψιµων ποσοτήτων κατάλληλων υλικών. Τα αποτελέσµατα των ερευνών αυτών θα τίθενται υπόψη της Υπηρεσίας προς έλεγχο/ αξιολόγηση, πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής της ζώνης 7. Οι έλεγχοι θα συνεχίζονται και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Πρόγραµµα Ποιότητας Έργου (ΠΠΕ) που θα συνταχθεί από τον Ανάδοχο και θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία έχει την δυνατότητα να απαιτήσει πρόσθετους εργαστηριακούς ελέγχους (κατάταξης, κοκκοµετρίας, ορίων Atterberg) κατά την διάρκεια της εκµετάλλευσης των δανειοθαλάµων εάν διαπιστώσει διαφοροποιήσεις στα χαρακτηριστικά του εξορυσσοµένου υλικού. Οι εκσκαφές των δανειοθαλάµων θα γίνονται κατά τρόπο που να επέρχεται ανάµιξη των υλικών και κάποια οµογενοποίηση - οµοιοµορφία. (Για τον λόγο αυτό αντενδεικνύεται η χρήση χωµατοσυλλεκτών (scrapers) διότι δεν εξασφαλίζουν ανάµιξη του υλικού). Εάν η περιεκτικότητα των υλικών σε υγρασία είναι µεγαλύτερη από την απαιτουµένη για την επίτευξη βελτίωσης συµπύκνωσης, τα υλικά θα αναµοχλεύονται και θα εναποτίθενται σε σωρούς για την σταδιακή αφύγρανσή τους και δεν θα µεταφέρονται προς διάστρωση. Όταν το υλικό κατασκευής της αδιαπέρατης ζώνης περιέχει υλικά µεγέθους κόκκων > 76 mm (3") σε ποσοστό µεγαλύτερο του 1% θα κοσκινίζεται µε κατάλληλο εξοπλισµό (π.χ. κόσκινα grizzly) επί της θέσεως λήψεως, πριν µεταφερθεί στο Φράγµα. Εάν η περιεκτικότητα σε ευµεγέθη υλικά είναι µικρότερη από 1%, η διαλογή των µεγάλων τεµαχίων µπορεί να γίνεται, µετά από σχετική έγκριση της Υπηρεσίας, και επί του φράγµατος µε χρήση µηχανοκίνητης φρέζας µε ή χωρίς χειροκίνητη υποβοήθηση. Το υλικό κατασκευής της ζώνης 7 θα είναι επίσης απαλλαγµένο από ρίζες και εν γένει φυτικό υλικό (πέραν των απαιτήσεων για µέγιστη περιεκτικότητα σε οργανικά 2%). 2/8 ΠΕΤΕΠ:

7 3. ΜΕΘΟ ΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3.1. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΖΩΝΗΣ 7 Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µηχανικού εξοπλισµού και ο τρόπος χρησιµοποίησής του αποτελούν κρίσιµους παράγοντες για την εξασφάλιση του προβλεπόµενου από την Μελέτη βαθµού συµπύκνωσης σε ολόκληρη την µάζα της ζώνης. Το απαιτούµενο έργο συµπύκνωσης για την επίτευξη του επιδιωκόµενου αποτελέσµατος εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του διαστρωνόµενου υλικού και το πάχος των στρώσεων, αποτελεί δε συνάρτηση του βάρους και των λοιπών τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού καθώς και του αριθµού των διελεύσεων. Κατά συνέπεια είναι απαραίτητη η εκτέλεση δοκιµών (κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος) για τον καθορισµό των ως άνω παραµέτρων που θα αποτελέσουν την βάση της µεθοδολογίας συµπύκνωσης που θα εφαρµοσθεί στο έργο. Κατάλληλος εξοπλισµός για την συµπύκνωση των αργιλικών υλικών είναι οι οδοντοφόροι στατικοί συµπυκνωτές πολλαπλών τυµπάνων και οι αυτοκινούµενοι συµπυκνωτές µονού οδοντωτού τυµπάνου. Σε δυσπρόσιτες θέσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπυκνωτές πεζού χειριστή διπλού τυµπάνου ή αναπηδώντες συµπυκνωτές πεζού χειριστή. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ανωτέρου εξοπλισµού είναι τα ακόλουθα: α. Στατικοί συµπυκνωτές πολλαπλών οδοντωτών τυµπάνων (static tamping rollers). Επιφέρουν κρουστική συµπύκνωση µέσω των οδοντώσεων των κυλίνδρων. Το βάρος τους κυµαίνεται µεταξύ 15 και 35 ton και είναι αρθρωτού τύπου. Η ταχύτητα κινήσεώς τους είναι µεγαλύτερη από τους δονητικούς οδοστρωτήρες και πρέπει να διατηρείται κατά κανόνα σε τουλάχιστον 10 km/h για την επίτευξη του βέλτιστου έργου συµπύκνωσης. Το φορτίο τροχού µπορεί να ρυθµίζεται µέσω έρµατος. Χαρακτηριστικές παράµετροι µηχανήµατος: - φορτίο τροχού. - πλάτος τροχού. - σχήµα και διάταξη οδοντώσεων. - ταχύτητα κινήσεως. β. ονητικοί συµπυκνωτές µονού οδοντωτού κυλίνδρου, αυτοκινούµενοι (self propelled, single drum vibratory rollers). Φέρουν κινητήριους ελαστικούς τροχούς και µεταλλικό τύµπανο µε οδοντώσεις (padfoot drum). Συνήθως είναι αρθρωτού τύπου. Εξοπλισµός κατάλληλος για συνεκτικά εδάφη. Χαρακτηριστικές παράµετροι µηχανήµατος: - το στατικό γραµµικό φορτίο. - το εύρος και η συχνότητα της δόνησης. - η ταχύτητα κίνησης. ΠΕΤΕΠ: /8

8 Για ταχύτητες κίνησης άνω των 6 km/h παρατηρείται µείωση του ωφέλιµου έργου συµπύκνωσης των µηχανηµάτων της κατηγορίας αυτής. γ. Συµπυκνωτές διπλού τύµπανου, πεζού χειριστή (walk behind rollers). Μικρών διαστάσεων, ευέλικτος εξοπλισµός, αυτοκινούµενος µε δύο οδοντωτά τύµπανα (pad foot drums), στατικού βάρους kg, µε δυνατότητα δόνησης. Η ταχύτητα κινήσεως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 6 km/h για την επίτευξη του βέλτιστου έργου συµπύκνωσης. δ. Αναπηδώντες συµπυκνωτές πεζού χειριστή (tampers). Επιφέρουν ισχυρή συµπύκνωση σε όλες τις κατηγορίες εδαφών. Οι βασικές παράµετροι συµπύκνωσης για τα µηχανήµατα αυτά είναι το βάρος, η επιφάνεια της πλάκας, το ύψος αναπήδησης και η συχνότητα. Όσο βραδύτερα κινούνται τόσο καλύτερα συµπυκνώνουν. ε. Ελαστικοφόροι συµπυκνωτές (pneumatic tyred rollers). Συνήθως φέρουν 7 έως 11 τροχούς, διατεταγµένους κατά τρόπο ώστε να υπερκαλύπτονται τα ίχνη τους. Βάρος µηχανήµατος ton. Το συνολικό βάρος τους µεταβάλλεται µε την προσθαφαίρεση έρµατος, ενώ το φορτίο τροχού µε αυξοµείωση της πίεσης των ελαστικών. Η συµπύκνωση επιτυγχάνεται µε συνδυασµό ζυµωτικής δράσης (kneading effect) και επιβολής στατικού φορτίου. Κατάλληλοι για λεπτές στρώσεις εδαφικών υλικών, περιλαµβανοµένων των συνεκτικών. Η ταχύτητα κίνησης τους δεν θα υπερβαίνει τα 6 km/h. Επισηµαίνονται τα ακόλουθα: - Η αντίσταση σε συµπύκνωση των αργιλικών υλικών είναι σηµαντικά µεγαλύτερη εκείνης των µη συνεκτικών (κοκκωδών), λόγω της συνεκτικότητας που εµφανίζουν. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη χρησιµοποίησης βαρέως τύπου εξοπλισµού συµπύκνωσης και ελλάτωση του πάχους των στρώσεων. - Πέραν του ανωτέρω µηχανικού εξοπλισµού, ο οποίος είναι ο πλέον διαδεδοµένος τα τελευταία χρόνια µπορούν να χρησιµοποιηθούν και µηχανήµατα παλαιότερης τεχνολογίας (όπως ρυµουλκούµενοι στατικοί ή δονητικοί κύλινδροι µε οδοντώσεις, κατσικοπόδαρα), αρκεί να αποδειχθεί η καταλληλότητά τους κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού επιχώµατος. - Λόγω του ότι η συµπυκνωσιµότητα των αργιλικών υλικών (αυτών που περιέχουν καθαρή άργιλο σε ποσοστό άνω του 15%) ποικίλει, δεν είναι δυνατόν να προκαθορισθεί ο απαιτούµενος αριθµός διελεύσεων ανά τύπο εξοπλισµού µε αποδεκτή ακρίβεια. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση η κατασκευή δοκιµαστικού τµήµατος ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ Η επιφάνεια θεµελίωσης της ζώνης 7 θα είναι απαλλαγµένη από λιµνάζοντα νερά και χαλαρά υλικά πάσης φύσεως και όταν πρόκειται περί χαλαρών σχηµατισµών θα συµπυκνώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον 95% της βέλτιστης για το συγκεκριµένο έδαφος συµπύκνωσης σύµφωνα µε την τροποποιηµένη µέθοδο Proctor σε βάθος τουλάχιστον 0,30 m από την τελική επιφάνεια. Η συµπύκνωση θα ελέγχεται µε τουλάχιστον µία δειγµατοληψία ανά 500 m 2 κάτοψης. 4/8 ΠΕΤΕΠ:

9 Μακροσκοπικό κριτήριο επιτυχούς συµπύκνωσης είναι ο περιορισµός της υψοµετρικής διαφοράς µεταξύ δύο διαδοχικών ζωνών διέλευσης του εξοπλισµού συµπύκνωσης στα 2 mm. Συνήθως επιτυγχάνεται µε 8 διελεύσεις βαρέως εξοπλισµού συµπύκνωσης (π.χ. δονητικοί συµπυκνωτές γραµµικού φορτίου κυλίνδρου τουλάχιστον 40 kg/cm). Οι εργασίες κατασκευής της ζώνης 7 θα αρχίζουν µόνον αφού έχει παραληφθεί η σκάφη από την Υπηρεσία (έλεγχος εργαστηριακών αποτελεσµάτων συµπύκνωσης, τοπογραφική αποτύπωση σκάφης) ΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής της ζώνης 7 θα κατασκευασθεί δοκιµαστικό επίχωµα στην θέση που θα υποδείξει η Υπηρεσία µετά από συνεννόηση µε τον Ανάδοχο. Το δοκιµαστικό τµήµα θα κατασκευασθεί µε τα υλικά του εγκεκριµένου για την ζώνη 7 δανειοθαλάµου και απ αυτών θα δοκιµασθούν οι τεχνικές συµπύκνωσης που προτείνονται από τον Ανάδοχο, θα εξετασθεί η καταλληλότητα του µηχανικού εξοπλισµού και προσωπικού που διατίθεται και θα προσδιορισθεί το πάχος στρώσης, ο απαιτούµενος αριθµός διελεύσεων και η ταχύτητα κίνησης (για κάθε κατηγορία και τύπο µηχανηµάτων) για την επίτευξη της προδιαγραφόµενης από την Μελέτη συµπύκνωσης για το συγκεκριµένο υλικό. Επί του δοκιµαστικού επιχώµατος θα δοκιµάζεται και ο ελαφρύς εξοπλισµός (πεζού χειριστή) που προβλέπεται να χρησιµοποιηθεί στις δυσπρόσιτες για τον βαρύ εξοπλισµό ζώνες. Με βάση τα συµπεράσµατα από την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος θα εκτελεσθούν οι εργασίες της ζώνης 7 του φράγµατος, µε τον εξοπλισµό που κρίθηκε ως κατάλληλος και µε τον συνδυασµό αριθµού διελεύσεων ταχύτητας κίνησης και πάχους στρώσεων που οδήγησαν σε ικανοποιητικά αποτελέσµατα κατά τις δοκιµές. Το δοκιµαστικό τµήµα θα είναι όγκου τουλάχιστον 1000 m 3 ή όσο καθορίζεται από την µελέτη, και µπορεί να ενταχθεί στο πρόφραγµα ή να αποξηλωθεί και να επαναχρησιµοποιηθούν τα υλικά του. οκιµαστικά τµήµατα θα κατασκευάζονται και κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εάν διαπιστωθεί σηµαντική διαφοροποίηση των ενσωµατούµενων υλικών (π.χ. λόγω αλλαγής δανειοθαλάµου) ή εάν ο Ανάδοχος προτίθεται να χρησιµοποιήσει διαφορετικό εξοπλισµό συµπύκνωσης από εκείνον του αρχικού δοκιµαστικού τµήµατος. Στην τελευταία περίπτωση οι σχετικές δαπάνες επιβαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΩΝΗΣ ιαδικασία διάστρωσης - συµπύκνωσης Τα υλικά της ζώνης 7 θα διαστρώνονται και θα συµπυκνώνονται σε συνεχείς οριζόντιες στρώσεις κατά µήκος του άξονα του φράγµατος. Κατ εξαίρεση στην στάθµη θεµελίωσης πλησίον του αντερείσµατος ή/και πλησίον κατασκευών από σκυρόδεµα, η συµπύκνωση µπορεί να γίνεται και κάθετα προς τον άξονα του φράγµατος (τοπικά). Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά από την Μελέτη, η διάστρωση θα γίνεται σε πάχος 0,30 m, ούτως ώστε το συµπυκνωµένο πάχος να µην υπερβαίνει τα 0,25 m. Η διακίνηση των σχηµάτων µεταφοράς των υλικών επί συµπυκνωµένης στρώσεως θα γίνεται κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι διαδροµές και τα ίχνη των τροχών επί της επιφάνειας (π.χ. τα σχήµατα δεν πρέπει να διέρχονται από την ίδια τροχιά). ΠΕΤΕΠ: /8

10 Οι εργασίες διάστρωσης συµπύκνωσης θα διακόπτονται κατά την διάρκεια βροχοπτώσεως, εάν η έντασή της δηµιουργεί προβλήµατα στην κατασκευή, καθώς και µετά από ισχυρές βροχοπτώσεις, εάν η Υπηρεσία κρίνει απαραίτητο να αφεθεί η επιφάνεια να στεγνώσει. Επίσης οι εργασίες θα διακόπτονται όταν η θερµοκρασία του περιβάλλοντος πέσει κάτω από 0 C ή όταν επικρατεί παγετός. Η περιεκτικότητα σε υγρασία των προσκοµιζόµενων υλικών προς διάστρωση θα είναι οµοιόµορφη για ολόκληρη την παρτίδα που αντιστοιχεί σε µία στρώση και δεν θα αφίσταται περισσότερο από +3% και 2% της βέλτιστης υγρασίας σύµφωνα µε την πρότυπη δοκιµή Proctor (EN :2004, ΥΠΕΧΩ Ε Ε Μέθοδος 10, ASTM D698-00ae1). Επισηµαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η διάστρωση νέου υλικού όταν η υγρασία της υποκείµενης συµπυκνωµένης στρώσης είναι µεγαλύτερη από +3% της βέλτιστης εργαστηριακής. Στην περίπτωση αυτή η υποκείµενη στρώση θα αναµοχλεύεται µε δισκοσβάρνα για να αερισθεί και να στεγνώσει και θα επανασυµπυκνώνεται στον προβλεπόµενο βαθµό συµπύκνωσης. Εάν το προσκοµιζόµενο υλικό είναι στεγνό θα διαβρέχεται µε βυτίο εφοδιασµένο µε καταβρεχτήρα ελεγχόµενης παροχής και θα αναµοχλεύεται για την εξασφάλιση οµοιόµορφης κατανοµής της υγρασίας µε δισκοσβάρνα (φρέζα) ή άλλο εξοπλισµό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Ο εξοπλισµός διαβροχής (βυτία, καταβρεχτήρες κλπ) θα διατηρείται σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, χωρίς διαρροές. Επισηµαίνεται ότι υλικό που έχει διαβραχεί υπέρ το δέον δεν θα γίνεται αποδεκτό προς συµπύκνωση και θα αφαιρείται και θα αποµακρύνεται ή θα στεγνώνεται µε διαδικασίες που θα ορίσει η Υπηρεσία. Κατά την αναµόχλευση των υλικών για στέγνωµα ή οµογενοποίηση οι δίσκοι της σβάρνας (φρέζας) θα εισχωρούν και εντός της υποκείµενης συµπυκνωµένης στρώσης για την εξασφάλιση επαρκούς σύνδεσης των υλικών των διαδοχικών στρώσεων. Επισηµαίνεται ότι η δισκοσβάρνα (φρέζα) κατά την λειτουργία της δεν πρέπει να προκαλεί διαχωρισµό του υλικού της ζώνης 7 (παρακράτηση των χονδρόκοκκων). Κατάλληλες δισκοσβάρνες για τον σκοπό αυτό είναι οι υδραυλικά ελεγχόµενες, µε απόσταση µεταξύ των δίσκων m και διάµετρο δίσκων τουλάχιστον 75 cm. Η συµπύκνωση, θα διενεργείται αφού εξασφαλισθεί, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα, η εργαστηριακώς προσδιοριζόµενη υγρασία του υλικού (για τον εκάστοτε τύπο υλικού). Θα χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός που εγκρίθηκε από την Υπηρεσία κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος και θα εφαρµόζεται ο αριθµός διελεύσεων που προσδιορίσθηκε κατά τις δοκιµές αυτές. Ως διέλευση θεωρείται η κάθε απλή διάβαση του εξοπλισµού (µετάβαση και επιστροφή=2 διελεύσεις). Οι συµπυκνωτές µπορούν να εργάζονται εν σειρά (ο ένας πίσω από τον άλλο in tandem) ή παράλληλα. Όταν εργάζονται εν σειρά θα καταβάλλεται προσπάθεια ώστε τα ίχνη των οδοντώσεων του πίσω µηχανήµατος να συµπίπτουν µε το διάκενο µεταξύ των ιχνών του προπορευόµενου (πύκνωση ιχνών). εν συνίσταται να χρησιµοποιούνται περισσότεροι από δύο συµπυκνωτές εν σειρά. Όταν εργάζονται παράλληλα οι τροχιές των κυλίνδρων τους θα επικαλύπτονται σε πλάτος ίσο µε την απόσταση µεταξύ των οδοντώσεων του τυµπάνου. 6/8 ΠΕΤΕΠ:

11 Στις περιοχές κοντά στα αντερείσµατα και πλησίον κατασκευών από σκυρόδεµα θα χρησιµοποιείται ο ελαφρύς εξοπλισµός συµπύκνωσης (πεζού χειριστή) κατά φορά κάθετη προς τον άξονα του φράγµατος, σε επαρκή αριθµό διελεύσεων για την επίτευξη της προβλεπόµενης συµπύκνωσης. Στην ζώνη θεµελίωσης του πυρήνα µπορούν να χρησιµοποιούνται και ελαστικοφόροι συµπυκνωτές (pneumatic tyred rollers). Εάν παραστεί ανάγκη αντικατάστασης του εξοπλισµού θα χρησιµοποιούνται µηχανήµατα των αυτών τεχνικών χαρακτηριστικών µε τα προκριθέντα (ισχύς, διαστάσεις τυµπάνων, βάρος) κατά την κατασκευή του δοκιµαστικού τµήµατος. Στην περίπτωση που ο νέος εξοπλισµός εµφανίζει ουσιωδώς διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, εναπόκειται στην κρίση της Υπηρεσίας να δώσει εντολή για την κατασκευή νέου δοκιµαστικού τµήµατος. Αργιλικά υλικά που διαστρώνονται ή εκφεύγουν εκτός των ορίων της ζώνης 7, όπως καθορίζονται από την µελέτη θα αφαιρούνται και θα αποµακρύνονται. Επίσης υλικά προοριζόµενα για την ζώνη 7 που τυχόν θα αναµειχθούν µε υλικά άλλων ζωνών (π.χ. λόγω της διακίνησης του εξοπλισµού) θεωρούνται ως µη αποδεκτά και θα αποµακρύνονται. Οι αρµοί εργασίας θα διατάσσονται κάθετα προς τον άξονα του φράγµατος µε κλίση πρανών τουλάχιστον 5:1 (οριζ.:κατακ.). ιαµήκεις, κατά τον άξονα, αρµοί εργασίας δεν επιτρέπονται στην ζώνη 7. Η τελειωµένη επιφάνεια των στρώσεων θα διαµορφώνεται µε εγκάρσια κλίση της τάξης του 2% για την ευχερή αποστράγγιση των οµβρίων. Εάν η υποκείµενη στρώση έχει στερεοποιηθεί (σχηµατισµός κρούστας) θα αναµοχλεύεται σε βάθος τουλάχιστον 5 cm για να εξασφαλισθεί ικανοποιητική πρόσφυση της νέας στρώσης. 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Οι εκτελούµενες εργασίες θα ελέγχονται συνεχώς κατά το στάδιο εκτέλεσής τους. Σε κάθε συµπυκνωµένη στρώση, ή ανά 1000 m 3 διαστρωθέντος υλικού (όποιο είναι µικρότερο) ή/και όταν διαπιστώνονται διαφορές στα χαρακτηριστικά των προσκοµιζόµενων υλικών θα εκτελούνται δύο (ή όσες καθορίζει η µελέτη) δειγµατοληψίες για τον εργαστηριακό προσδιορισµό του βαθµού συµπύκνωσης, των ορίων Atterberg και της κοκκοµετρικής διαβάθµισης του υλικού. Η µέση ξηρή πυκνότητα θα είναι ίση τουλάχιστον µε το 97% της µέγιστης ξηρής πυκνότητας σύµφωνα µε την πρότυπη µέθοδο Proctor (Standard Proctor σύµφωνα µε την Ε-106 του ΥΠΕΧΩ Ε, όπως αυτή τροποποιείται από το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN :2004). Οι ελάχιστες τιµές πυκνότητας δεν θα υπολείπονται του 95%, ενώ το συνολικό ποσοστό αποτελεσµάτων στην περιοχή τιµών 95% - 97% δεν θα υπερβαίνει το 5%. Η ζώνη 7 θα είναι οµοιογενής, χωρίς επιφάνειες διαχωρισµού µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων (laminations). 5. ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ισχύουν γενικώς τα προβλεπόµενα στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. Στο εργοτάξιο θα εφαρµόζονται κανόνες κυκλοφορίας διακίνησης των µεταφορικών µέσων και του εξοπλισµού, οι οποίοι θα τηρούνται σχολαστικά υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Ασφαλείας. ΠΕΤΕΠ: /8

12 Όλοι οι εργαζόµενοι (εργατοτεχνίτες, χειριστές, οδηγοί, επιβλέποντες, εργαστηριακοί) θα είναι εφοδιασµένοι και θα χρησιµοποιούν τα µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) που προβλέπονται από το ΣΑΥ του έργου, και κατ ελάχιστον κράνος, προστατευτικά υποδείµατα και προστατευτική εργοταξιακή ενδυµασία. 6. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Οι εργασίες κατασκευής της ζώνης 7 θα επιµετρώνται σε κυβικά µέτρα (m 3 ) συµπυκνωµένου υλικού, κατασκευασµένου σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ και την µελέτη του έργου. Ως γραµµές πλήρωσης θα λαµβάνονται οι τελικές στάθµες θεµελίωσης (προσδιοριζόµενες µε τοπογραφική αποτύπωση που θα γίνεται από συνεργείο του Αναδόχου υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας) και τα θεωρητικά περιγράµµατα της ζώνης (κλίσεις, εύρος ανά διατοµή και υψόµετρο) που καθορίζονται από την µελέτη ή/και τις εντολές της Υπηρεσίας. Η συµβατική τιµή µονάδας περιλαµβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες για την εκσκαφή και ανάπτυξη των δανειοθαλάµων και λατοµείων, την επεξεργασία στις εγκαταστάσεις, την απόρριψη των ακατάλληλων υλικών που θα προκύψουν κατά την εκµετάλλευση των δανειοθαλάµων και λατοµείων στους εγκεκριµένους χώρους απόρριψης, την επεξεργασία για την επίτευξη της απαιτούµενης κοκκοµετρικής διαβάθµισης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΠΕΤΕΠ ή σύµφωνα µε τις εντολές της Υπηρεσίας, την αποθήκευση σε ειδικούς χώρους αν απαιτηθεί, την φορτοεκφόρτωση από τους χώρους αποθήκευσης ή επεξεργασίας, και την ενσωµάτωση στο φράγµα, στα προφράγµατα ή σε άλλες καθορισµένες θέσεις, όπως δείχνεται στα σχέδια ή σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας, την διάστρωση, κατάβρεγµα και συµπύκνωση των υλικών στο φράγµα, στα κύρια ανάντη προφράγµατα και κάθε άλλη σχετική εργασία που απαιτείται, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα ΠΕΤΕΠ. Στις συµβατικές τιµές περιλαµβάνεται και η µεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση. Για υλικά που ενσωµατώνονται στο ανάχωµα του φράγµατος και προέρχονται από αναγκαίες εκσκαφές του έργου, οι τυχόν απαιτούµενες ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις (π.χ. για αποθήκευση επεξεργασία κ.λπ.) δεν αποζηµιώνονται ιδιαίτερα διότι περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα άρθρα των εκσκαφών του έργου. εν θα γίνεται καµία επιµέτρηση για αύξηση της ποσότητας των υλικών που προκλήθηκαν από συνίζηση της θεµελίωσης ή και του αναχώµατος του φράγµατος, ή των κύριων ανάντη προφραγµάτων. 8/8 ΠΕΤΕΠ:

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ 2009-12-23 ICS: 93.080.20 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009 ΕΛΛΗΝΙΚH ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC ΤΕCHNICAL SPECIFICATION Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου Hot mixed dense graded asphalt concrete layers Κλάση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01 05 Έργα Οδοποιίας 03 Οδοστρώµατα 12 Αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις 01 Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 30402 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2009-12-23 ICS: 93.010 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ HELLENIC TECHNICAL SPECIFICATION Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος Concrete

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ «Έργα αποχέτευσης ήµου Ευεργέτουλα Νοµού Λέσβου Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)» 11.350.000 ευρώ εκέµβριος 2010 K:\N5800\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5800/4920/B10 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 07-03-01-20 07 Σιδηροδροµικά έργα 03 Στρώση γραµµών 01 Γενικά περί στρώσεως 20 Κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής (επιδοµή) Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000. ΕΚΤΕΛΕΣΗ: Εργολαβικώς. ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗ: Προϋπολογισµός Σ.Α.Τ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Αρ. µελέτης: ΒΚ 02 / 17-04-2013 ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών

ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ» Τεχνικές Προδιαγραφές Οικοδοµικών Εργασιών 1 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τµήµα 1 Τµήµα 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 01 ιάνοιξη Υδρογεωτρήσεων 00 -

ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 01 ιάνοιξη Υδρογεωτρήσεων 00 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 08-09-01-00 08 Υδραυλικά Έργα 09 Έργα Υδρογεωτρήσεων 01 ιάνοιξη Υδρογεωτρήσεων 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 15-02-01-01 15 Κατεδαφίσεις Tεχνικών έργων 02 Καθαιρέσεις στοιχείων κατασκευών 01 Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-05-02-00 05 Έργα Οδοποιίας 05 Ασφάλιση 02 Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, µε ή χωρίς επανατοποθέτηση αυτών 00 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.

ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 10-06-01-00 10 Φυτοτεχνικά Έργα 06 Συντήρηση Πρασίνου 01 Ανασχηµατισµός λεκανών άρδευσης φυτών 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟΥ ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ Οµάδα Εργασίας Αναστασόπουλος Κων/νος Μουτάφης Νικόλαος Νικολάου ηµήτριος Ντουνιάς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 03-11-20-00 03 οµικές Εργασίες Κτιρίων 11 Λοιπές Οικοδοµικές Εργασίες 20 Εφαρµογές Ψυχρών Υλικών (cool materials) 00 - Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση: LEADER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ι ΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισµός: 16.499,99 ΕΥΡΩ Χρηµατοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΝΕΤ Ο Ο- ΕΚ ΟΣΗ 3.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ- ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ Α.Μ. 2/2012 ΠΡΟΫΠ. : 1.350.000,00 (µε ΦΠΑ) Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Α.Μ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Κ. ΚΟΡΜΙΣΤΑΣ Ν. ΜΠΑΦΡΑΣ ΑΓΓΙΣΤΑΣ 1 / 2014 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΕΡΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ AERO - CLUB OF EDESSA Κ.Γαρέφη & Στενημάχου 24 Τ.Θ. 27 58200 ΕΔΕΣΣΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΦ.880/11-11-1975 Νομικού.Συμβουλίου του.κράτους ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας. Σχολή Χημικών Μηχανικών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Σχολή Χημικών Μηχανικών ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα