Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, FCA στο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13."

Transcript

1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ G-INSURANCE ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ Χαιρόµαστε που επιλέξατε την ασφάλιση «G-Insurance». Εδώ µπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο Σας. Η παρούσα ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών. Οι καλύψεις του ασφαλιστηρίου αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και στον ως άνω Πίνακα Καλύψεων. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 κάτωθι - Γενικές Εξαιρέσεις και Ειδικές Εξαιρέσεις. Τα δικαιώµατα Ακύρωσης, Εναντίωσης ή/και Ένστασης Σας αναγράφονται στον όρο 5.12 του παρόντος ασφαλιστηρίου. Το παρόν ασφαλιστήριο διέπεται από τους παρακάτω όρους, δηλαδή, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οι οποίοι µαζί µε αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και τον Πίνακα Καλύψεων αποτελούν τη συνολική σύµβαση ασφάλισης (στο εξής το «ασφαλιστήριο συµβόλαιο»/«το ασφαλιστήριο»). Οποιαδήποτε προσθήκη και/ή αλλαγή στο περιεχόµενό τους θεωρείται άκυρη εκτός αν υπογραφεί από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Ασφαλιστή. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται η διατάξεις του Ασφαλιστικού Νόµου (Ν. 2496/1997). 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ACE European Group Ltd οφείλει, µε την πληρωµή του Ασφάλιστρου από Εσάς, κατά την κρίση της να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, στο ίδιο επίπεδο προδιαγραφών (που ενδέχεται να είναι µέσω µιας αποκαθισταµένης µονάδας), τον Εξοπλισµό Σας ως την τιµή της λιανικής αξίας του τη στιγµή αγγελίας της ασφαλιστικής απαίτησης (σε κάθε περίπτωση η ευθύνη Μας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των που είναι η µέγιστη λιανική αξία συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ που µπορεί να αποζηµιωθεί από Εµάς), στην περίπτωση που ο Εξοπλισµός Σας έχει υποστεί ζηµιά ως αποτέλεσµα ατυχήµατος (συµπεριλαµβανοµένης της τυχαίας επαφής µε νερό ή άλλο υγρό), εξωτερικών δυνάµεων ή εξαιτίας κακόβουλης πράξης από άτοµο που δεν έχει την άδεια Σας να χρησιµοποιήσει τον Εξοπλισµό Σας, κατά την Περίοδο Ασφαλιστικής Κάλυψης και σύµφωνα µε τους προσδιορισµούς, εξαιρέσεις και όρους που ακολουθούν. Φέρουµε την ευθύνη να πληρώσουµε µόνο µία (1) Απαίτηση για κάθε Περίοδο Ασφαλιστικής Κάλυψης. 1

2 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΌΡΩΝ Το γλωσσάρι αυτό εξηγεί τη σηµασία όλων των φράσεων όπως χρησιµοποιούνται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Σας. «ACE» ή «Εµείς» ή «Εµάς» ή «Μας»: αναφέρονται στην ACE European Group Ltd. ACE European Group Limited. Κύρια ραστηριότητα: Γενικές Ασφαλίσεις. Καταχωρηµένη στην Αγγλία µε αριθµό Έδρα: ACE Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, ACE έχει εγκριθεί από την Ρυθµιστική Αρχή Prudential Regulatory Authority (PRA) και ρυθµίζεται από την Αρχή Financial Conduct Authority (FCA) και τον αριθµό αναφοράς της Prudential Regulatory Authority. Όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες βρίσκονται στις ιστοσελίδες των PRA και FCA. Επίσης µπορείτε να Επικοινωνήσετε µε την PRA στο τηλ ή µε το FCA στο Απαίτηση: Ένα αίτηµα από Εσάς σχετικά µε κάθε δικαίωµα και όφελος που περιλαµβάνεται σε αυτό το ασφαλιστήριο. Ζηµιά: Η περίπτωση όπου ξαφνικές ή απρόβλεπτες εξωτερικές δυνάµεις, όπως πτώση, φωτιά και επαφή µε νερό, προκαλούν υλική καταστροφή του Εξοπλισµού ή βλάβη που διακόπτει την σωστή λειτουργία του. Εξοπλισµός: αναφέρεται στη συσκευή που ο αριθµός ΙΜΕΙ της αναγράφεται στο ασφαλιστήριο την οποία πώλησε σε Εσάς ή εξουσιοδότησε η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ( Γερµανός ). O Εξοπλισµός δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε αξεσουάρ που εφαρµόζει στον Εξοπλισµό Σας και το οποίο το έχετε προµηθευτεί ή αγοράσει επιπρόσθετα του Εξοπλισµού Σας. Ο Εξοπλισµός δεν αναφέρεται σε κανένα υλικό εγκατάστασης οχηµάτων, σταθερά υλικά εγκατάστασης, λογισµικό ή περιεχόµενο για «µεταφόρτωση» (downloads). Κακόβουλη Πράξη: αναφέρεται στη Ζηµία µε Πρόθεση που προκαλείται στον Εξοπλισµό από κάποιον Τρίτο. Περίοδος Ασφαλιστικής Κάλυψης: αναφέρεται στο ένα (1) έτος που ξεκινά από την ηµεροµηνία που πληρώνετε το απαιτούµενο ασφαλιστήριο, εκτός από την περίπτωση που το ασφαλιστήριο ακυρώνεται σύµφωνα µε τους «Όρους Μας» παρακάτω, όπως αναγράφονται συγκεκριµένα στους όρους 5.12 και Μεικτό Ασφάλιστρο: Το ποσό που συµφωνείτε να Μας πληρώνετε σε αντάλλαγµα µε τα δικαιώµατα και τα οφέλη που προσφέρει η κάλυψη καθώς και το ικαίωµα Συµβολαίου, Πληρωτέος Φόρος Ασφάλιστρου και το Χαρτόσηµο. 2

3 Εσείς/Εσάς/Σας: Αναφέρεται στον πελάτη/πελάτισσα 18 ετών και άνω το όνοµα του οποίου/της οποίας αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ειδικές Εξαιρέσεις: Αυτό το ασφαλιστήριο δεν Σας καλύπτει για τα ακόλουθα: Α. Αντικατάσταση του Εξοπλισµού εξαιτίας Απώλειας, Κλοπής ή Απόπειρας Κλοπής του Εξοπλισµού Σας ή επειδή τον παραπετάξατε. Β. Ζηµιά σε κεραίες, µπαταρίες, φορτιστές ή παρόµοια αντικείµενα που προµηθευτήκατε µαζί µε τον Εξοπλισµό, εκτός αν κάποιο τέτοιο αντικείµενο υποστεί ζηµιά στα πλαίσια του ίδιου περιστατικού. Γ. Ζηµιά που προκαλείται αφήνοντας τον Εξοπλισµό στην οροφή, στο καπό, στο πορτµπαγκάζ ή οποιοδήποτε εξωτερικό σηµείο ενός οχήµατος.. Ζηµιά αισθητικής φύσης που περιλαµβάνει γδάρσιµο ή ξύσιµο µπογιάς ή γυαλιστερής επιφάνειας, ή οποιαδήποτε άλλη Ζηµιά δεν επηρεάζει την ουσιαστική λειτουργία του Εξοπλισµού. Ε. Οποιοδήποτε κόστος για το οποίο ο κατασκευαστής, ο προµηθευτής ή ο διανοµέας του Εξοπλισµού Σας είναι υπεύθυνος σύµφωνα µε τις τυπικές συµβατικές υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής εγγύησης του κατασκευαστή, ή όποια Ζηµιά καλύπτεται από όποια άλλη ασφάλεια ή εγγύηση. ΣΤ. Οποιαδήποτε Ζηµιά που δεν µπορεί να αποδοθεί σε καµία µεµονωµένη εξωτερική επίδραση, καθώς αυτή θα θεωρηθεί ως αποτέλεσµα σταδιακής φυσιολογικής φθοράς, ή βλάβης. Ζηµιά που προκαλείται από φυσιολογική φθορά, απόσβεση, έντοµα, παράσιτα, µύκητες, ατµοσφαιρικές ή κλιµατολογικές συνθήκες, σταδιακή φθορά ή διάβρωση ή σκούριασµα ή οξείδωση. Ζ. Οποιαδήποτε Ζηµιά προκύψει από παραβίαση των οδηγιών ή συµβουλών χρήσης του κατασκευαστή. Ζηµιά που προκύπτει από µετατροπή, παραποίηση, συντήρηση, σέρβις, επιθεώρηση, επισκευή, αποκατάσταση, εγκατάσταση, καθάρισµα ή ελλιπή ή ελαττωµατικό σχεδιασµό. Η. Οποιαδήποτε Ζηµιά προκαλείται από υγρασία, ιδρώτα ή ατµό, µε εξαίρεση την τυχαία επαφή µε νερό ή όποιο άλλο υγρό. Θ. Οποιοδήποτε κόστος προκύψει ως αποτέλεσµα αδυναµίας χρήσης του Εξοπλισµού ή για την αποκατάσταση πληροφορίας αποθηκευµένης στον Εξοπλισµό ή µέσα στην κάρτα SIM. Επιπλέον, για οποιαδήποτε απώλεια χρήσης ή κόστη επανασύνδεσης ή τέλη συνδροµής. 3

4 Ι. Οποιαδήποτε Ζηµιά που προκύπτει από εκούσια πράξη ή σοβαρή αµέλεια από Εσάς ή από οποιονδήποτε έχει εξουσιοδοτηθεί από Εσάς να χρησιµοποιεί τον Εξοπλισµό. Κ. Ζηµιά αν ο Εξοπλισµός χρησιµοποιείται κατά τη χρήση οχήµατος οποιουδήποτε τύπου (συµπεριλαµβανοµένης και µοτοσυκλέτας). Λ. Μια ξαφνική απρόβλεπτη εσωτερική µηχανική ή ηλεκτρονική βλάβη που προκαλεί ουσιαστική καταστροφή ή κάψιµο ενός εξαρτήµατος που προκαλεί δυσλειτουργία στον Εξοπλισµό, σε αντίθεση µε τον ορθό τρόπο που αρχικά προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Μ. Ζηµιά που προκύπτει από λανθασµένη εγκατάσταση, ελαττωµατικό λογισµικό ή ιό. Στα πλαίσια αυτής της εξαίρεσης, ο «ιός» περιλαµβάνει τους τύπους ούρειος Ίππος, Σκουλήκι και Λογική Βόµβα και οποιοδήποτε πρόγραµµα ή λογισµικό εµποδίζει την κανονική λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος του κινητού Σας ή τη «µεταφόρτωση» περιεχοµένου (downloads) ή τη γενικότερη λειτουργία του. Ν. Οποιαδήποτε Ζηµιά απορρέει ως αποτέλεσµα ή κατά τη διάρκεια παράνοµης πράξης που συντελείται ή επιχειρείται από Εσάς ή από οποιονδήποτε έχει εξουσιοδοτηθεί από Εσάς να χρησιµοποιεί τον Εξοπλισµό. Ξ. Αν δεν µπορεί να εντοπιστεί ο αριθµός ΙΜΕΙ και η φύση της Ζηµιάς δεν υποστηρίζει καταστροφή ή µη-αναγνώριση του αριθµού ΙΜΕΙ. Αν ο αριθµός ΙΜΕΙ ή ο αύξων αριθµός (serial number) του Εξοπλισµού έχει αλλοιωθεί ή έχει γίνει απόπειρα για αυτό. Ο. Μια Απαίτηση που προηγουµένως έχει θεωρηθεί µη-αποδεκτή στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου. Στη συνέχεια της απόρριψής µιας Απαίτησης από Εµάς, µια νέα Απαίτηση µπορεί να τεθεί από Εσάς µόνο εφόσον η Ζηµιά που απορρίφθηκε αρχικά έχει επισκευαστεί από έναν εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή και αυτό µπορεί να αποδειχτεί µέσω ενός αναλυτικού τιµολογίου. Γενικές Εξαιρέσεις: Α. Πόλεµος, εισβολή, εχθροπραξίες από ξένους εχθρούς (είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος είτε όχι), εµφύλιος πόλεµος, εξέγερση, επανάσταση, ξεσηκωµός, ή στρατιωτική ή σφετεριστική άρση της εξουσίας, κρατικοποίηση, κατάσχεση, επιστράτευση, σύλληψη ή καταστροφή από την κυβέρνηση ή οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Β. Ακτινοβολίες ιονισµού ή µόλυνση από τη ραδιενέργεια από πυρηνικά απόβλητα από την ανάφλεξη πυρηνικού καυσίµου ή ραδιενεργού τοξικού εκρηκτικού ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε εκρηκτικής πυρηνικής διάταξης ή πυρηνικού στοιχείου αυτής. Γ. Ωστικά κύµατα που προκαλούνται από αεροσκάφη ή άλλες εναέριους µηχανισµούς που ταξιδεύουν σε ηχητική ή υπερηχητική ταχύτητα. 4

5 . Τροµοκρατικές ενέργειες, ασχέτως µε οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός µπορεί να συντρέχει ή σε όποια άλλη αλληλουχία οδηγεί σε απώλεια. Στα πλαίσια αυτής της εξαίρεσης, οι τροµοκρατικές ενέργειες αναφέρονται σε πράξεις που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην επιβολή εξαναγκασµού ή βίας ή απειλής για αυτά προς οποιοδήποτε άτοµο ή οµάδα ατόµων που πράττουν είτε µεµονωµένα είτε εκ µέρους ή σε σχέση µε οποιαδήποτε οργάνωση ή κυβέρνηση µε δέσµευση πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού σκοπού, συµπεριλαµβανοµένης της πρόθεσης για επιρροή της κυβέρνησης ή για εκφοβισµό του πλήθους ή µέρους του πλήθους. 4. ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4.1 Καθορισµός Κάλυψης Η κάλυψη ξεκινά άµεσα από τη στιγµή που συµβάλλεστε, πάντα µε την προϋπόθεση ότι έχετε εξοφλήσει το µεικτό ασφάλιστρο όπως παραθέτεται παρακάτω. Η κάλυψη συνεχίζει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφαλιστικής Κάλυψης. Έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ασφαλιστική κάλυψη µέσα σε ακόµα δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αγοράς αυτού του Εξοπλισµού, παρουσιάζοντας τον Εξοπλισµό Σας που δεν έχει υποστεί ζηµιές και λειτουργεί σωστά, µαζί και µε την απόδειξη από το κατάστηµα που έγινε η αγορά. 4.2 Περίοδος Ασφαλιστικής Κάλυψης Ένα (1) έτος από την ηµέρα που καταρτίζετε αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 4.3 Πληρωµή Μεικτού Ασφάλιστρου Οφείλετε να πληρώσετε το Μεικτό Ασφάλιστρο εφ άπαξ τοις µετρητοίς αµέσως µόλις υπογράψετε την αίτηση ασφαλιστηρίου. Η πληρωµή του Μεικτού Ασφαλίστρου θα αποδεικνύεται αποκλειστικά µέσω µιας απόδειξης που έχει νοµίµως εκδοθεί, υπογραφεί, σφραγιστεί και χρονολογηθεί από την Γερµανός για αυτό το σκοπό. 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ Αυτοί οι όροι έχουν εφαρµογή σε όλες τις ενότητες αυτού του ασφαλιστηρίου: 5.1 Τόπος Κατοικίας Έχετε το δικαίωµα να επωφεληθείτε από αυτό το ασφαλιστήριο µόνο αν είσαστε µόνιµος κάτοικος ή διαµένετε στην Ελλάδα την Περίοδο της Ασφαλιστικής Κάλυψης. 5

6 5.2 Τόπος κάλυψης Είσαστε ασφαλισµένος κατά των Ζηµιών οπουδήποτε στον κόσµο. Η Απαίτηση Σας θα εξεταστεί κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα. 5.3 Ευθύνη Φροντίδας Οφείλετε να λαµβάνετε όλες τις εύλογες προφυλάξεις και να ασκείτε την πρέπουσα φροντίδα ώστε να προστατεύετε τον Εξοπλισµό έναντι Ατυχήµατος ή Κακόβουλης Πράξης και να διατηρείτε τον Εξοπλισµό σε µια κατάλληλη κατάσταση δυνατότητας επισκευής ανά πάσα στιγµή. 5.4 Επίταση Κινδύνου Κατά την περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, πρέπει να δηλώσετε σε Εµάς µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την ηµέρα που έχετε αντιληφθεί οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό που µπορεί να προκαλέσει ή να οδηγήσει σε σηµαντική επίταση/επιδείνωση του κινδύνου ως ένα βαθµό, που αν Ήµασταν ενήµεροι για αυτό δεν θα είχαµε συνάψει αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και δεν θα είχαµε προχωρήσει στην εκτέλεση του µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε αυτό το ενδεχόµενο, θα πρέπει να αναλάβετε για λογαριασµό Σας όποιο και κάθε επιπλέον µέτρο ασφάλειας απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του ασφαλισµένου Εξοπλισµού. Σε αυτή την περίπτωση, Εµείς, τη στιγµή που θα αντιληφθούµε τον επιβαρυµένο κίνδυνο, διατηρούµε το δικαίωµα να καταγγείλουµε αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή να απαιτήσουµε τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων του. Αν τη στιγµή που συµβάλλεστε σε αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο γνωρίζατε ότι το ασφαλιζόµενο γεγονός είχε προκύψει, Εµείς δεν φέρουµε καµία υποχρέωση να ικανοποιήσουµε την Απαίτησή σας και/ ή να σας παραχωρήσουµε οποιαδήποτε πληρωµή, δικαίωµα ή όφελος στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου. Αν δεν Ήµασταν ενήµεροι ότι το ασφαλιζόµενο γεγονός είχε συµβεί, τότε έχουµε το δικαίωµα να κρατήσουµε το ασφάλιστρο που έχει πληρωθεί µέχρι το τέλος της περιόδου κάλυψης. 5.5 ήλωση Απαίτησης Προκειµένου να δηλώσετε µια Απαίτηση, πρέπει να καταθέσετε µια Φόρµα Ασφαλιστικής Απαίτησης (επισυνάπτεται ως η τυπική Φόρµα «Α»), όπου θα συγκεκριµενοποιήσετε και θα δώσετε όλες τις λεπτοµέρειες για τη Ζηµιά, µαζί µε Υπεύθυνη ήλωση του Νόµου 1599/1986 στο κατάστηµα από όπου αγοράσατε τον Εξοπλισµό Σας όπως και το Συµβόλαιο σας «G-Insurance», µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία του περιστατικού της Απαίτησης. Η Φόρµα Ασφαλιστικής Απαίτησης και η ήλωση πρέπει να κατατεθούν από τον πελάτη αυτοπροσώπως µε τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης ή από ένα νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από Εσάς. 6

7 Ο Εξοπλισµός που έχει υποστεί τη Ζηµιά πρέπει να παρουσιαστεί και να διατεθεί την ίδια στιγµή µε την κατάθεση της Απαίτησης. ηλώστε όποια Κακόβουλη Πράξη στην αστυνοµία ή όποια αρµόδια αρχή το συντοµότερο δυνατό αφού την ανακαλύψετε και κρατήστε κάθε αποδεικτικό έγγραφο, όπως την έκθεση της αστυνοµίας, µαζί µε την Απαίτησή Σας. Όταν αξιολογούµε µια Απαίτηση, λαµβάνουµε υπόψη Μας µόνο την πρώτη αιτιολόγηση του περιστατικού που οδήγησε στην Απαίτηση και συνεπώς δεν θα λάβουµε υπόψη οποιαδήποτε περαιτέρω παραλλαγή αυτής της αρχικής επιχειρηµατολογίας. Αν µια Απαίτηση για Ζηµιά απορριφθεί από Εµάς, τότε στην περίπτωση όποιας επακόλουθης Απαίτησης που δηλώνεται από Εσάς για τον Εξοπλισµό, θα πρέπει να παρουσιάσετε αποδείξεις σε Εµάς ότι ο Εξοπλισµός επισκευάστηκε από εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή πριν προκύψει το πιο πρόσφατο γεγονός που αποτελεί την αφορµή για την Απαίτηση. Καµία Απαίτηση δεν µπορεί να αξιολογηθεί αν δε γνωρίζουµε την ακριβή αιτία της Ζηµίας. Αν κάποια δήλωση Απαίτησης είναι ελλιπής, αντιφατική και ως εκ τούτου αποδεικνύεται αδύνατον να καθοριστούν ή να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες του γεγονότος, έχουµε το δικαίωµα να απορρίψουµε την Απαίτηση. Μπορούµε να προχωρήσουµε σε ενέργειες για λογαριασµό Μας και για δικό Μας όφελος αλλά στο Όνοµά Σας (δικαίωµα υποκατάστασης) για να ανακτήσουµε όποια πληρωµή έχουµε πραγµατοποιήσει προς αντικατάσταση του Εξοπλισµού Σας και των αξεσουάρ. Επίσης διατηρούµε το δικαίωµα να ζητήσουµε κάθε πληροφορία, έγγραφο και βοήθεια που κρίνουµε απαραίτητα από Εσάς και µπορούµε να επικοινωνήσουµε µε την Γερµανός για να επιβεβαιώσουµε ότι έχετε ένα ασφαλιστήριο εν ισχύ και ότι την έχετε ειδοποιήσει για το περιστατικό. 5.6 ιευθέτηση της Απαίτησης Αν ο Εξοπλισµός σας έχει υποστεί Ζηµιά και έχουµε αποφασίσει, κατά την κρίση µας, να τον επισκευάσουµε αντί να τον αντικαταστήσουµε, Εµείς θα είµαστε υπεύθυνοι για τα κόστη συλλογής, επισκευής και παράδοσης µόνο. 5.7 ιασωθέντα Αν αντικαταστήσουµε τον Εξοπλισµό Σας ή τα αξεσουάρ, τα αρχικά γίνονται περιουσία Μας. 5.8 Εµπιστευτικότητα 7

8 εν θα διαθέσουµε καµία πληροφορία για Εσάς, τον Εξοπλισµό ή τα αξεσουάρ Σας σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδειά Σας. Ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις: - Οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι ή συνεργάτες που ορίζονται από Εµάς στο πλαίσιο της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης. Οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι ή συνεργάτες που ορίζονται από Εµάς έχουν ενηµερωθεί και δεσµεύονται από υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών σας δεδοµένων. - Όταν είµαστε υποχρεωµένοι από το νόµο κατόπιν σχετικού νόµιµου αιτήµατος των αρµόδιων διωκτικών Αρχών (αστυνοµικών/ανακριτικών ή εισαγγελικών). 5.9 Γνωστοποίηση Πληροφοριών Είναι ευθύνη Σας να διαθέτετε ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες σε Εµάς όταν εισέρχεστε στο Ασφαλιστήριο Σας και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του. Είναι σηµαντικό να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι δηλώσεις που κάνετε στη Φόρµα Εγγραφής Σας, στο τηλέφωνο, στις Φόρµες Απαίτησης και σε άλλα έγγραφα είναι πλήρεις και αληθείς. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που αµελήσετε ή παραλείψετε να γνωστοποιήσετε σε Εµάς οποιαδήποτε ουσιαστική πληροφορία, αυτό θα µπορούσε να ακυρώσει την ασφαλιστική Σας κάλυψη και σηµαίνει ότι µέρος ή σύνολο µιας Απαίτησης µπορεί να µην πληρωθεί Παραπλάνηση, Απάτη και Παράνοµη Χρήση Αυτό το ασφαλιστήριο είναι άκυρο κατά την κρίση Μας στην περίπτωση παραπλάνησης, απάτης ή απόκρυψης. Αν µια Απαίτηση µε δόλια πρόθεση συµβεί, δικαιώµατα και οφέλη εκπίπτουν και πληροφορίες µπορούν να προωθηθούν στην αστυνοµία, στην κυβέρνηση και όποια άλλη ρυθµιστική αρχή. Αυτό το ασφαλιστήριο είναι επίσης άκυρο στην περίπτωση που ο Εξοπλισµός χρησιµοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή µερικώς κατά τη διάρκεια εγκληµατικής πράξης ή για διευκόλυνση αυτής. Στη περίπτωση παραπλάνησης, απάτης ή απόκρυψης, διατηρούµε το δικαίωµα να διεκδικήσουµε από Εσάς το ποσό οποιασδήποτε Απαίτησης έχει ήδη πληρωθεί στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου (αν κριθεί απαραίτητο, το ποσό αυτό µπορεί να διεκδικηθεί µέσω διενέργειας δικαστικών ενεργειών). ιατηρούµε επίσης το δικαίωµα να διεκδικήσουµε από Εσάς το κόστος οποιασδήποτε έρευνας σχετικά µε Απαίτηση µε δόλια πρόθεση στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου (αν κριθεί απαραίτητο, το κόστος αυτό µπορεί να διεκδικηθεί µέσω διενέργειας δικαστικών ενεργειών) Ενηµέρωση Μας σε περίπτωση που αλλάξετε Εξοπλισµό 8

9 Είσαστε υποχρεωµένοι να µας ενηµερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στον Εξοπλισµό Σας. ιαφορετικά, τα δικαιώµατά και τα οφέλη Σας εκπίπτουν. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την περίπτωση πώλησης, µεταβίβασης κυριότητας ή διάθεσης του Εξοπλισµού Σας ή των αξεσουάρ, ακύρωσης του συµβολαίου σας τηλεφωνίας ή τροποποίησης του Εξοπλισµού Σας ή αλλαγής του για οποιοδήποτε λόγο πέρα από ότι ορίζεται στην εγγύηση προγράµµατος ανταλλαγής του κατασκευαστή ή σε Απαίτηση στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου Ακύρωση Έχετε το δικαίωµα να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο Σας µέσα σε δεκατέσσερεις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία που καταβάλλετε το µεικτό ασφάλιστρο στο κατάστηµα και Εµείς θα σας επιστρέψουµε το ασφάλιστρο που έχετε πληρώσει, πάντα µε την προϋπόθεση ότι µέσα σε αυτό το διάστηµα δεν έχει κατατεθεί κάποια Απαίτηση. Στην περίπτωση που ο Εξοπλισµός σας αντικατασταθεί µε νέο Εξοπλισµό µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την αρχική αγορά, επειδή ο αρχικός Εξοπλισµός ήταν εξαρχής ελαττωµατικός («dead on arrival»), το ασφαλιστήριο θα ακυρωθεί και θα εκδοθεί ένα νέο. Αυτό είναι απαραίτητο λόγω της αλλαγής του αριθµού ΙΜΕΙ του εξοπλισµού αντικατάστασης. Στην περίπτωση που ο Εξοπλισµός αντικατασταθεί µε Εξοπλισµό µεγαλύτερης αξίας, ένα υψηλότερο Ασφάλιστρο ενδέχεται να χρεωθεί και Εσείς θα πρέπει να πληρώσετε το επιπλέον ποσό του Ασφάλιστρου. Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 5 του Νόµου 2496/1997, αν αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και οι όροι και προϋποθέσεις του παρεκκλίνουν από την αίτησή Σας για ασφάλιση, έχετε το δικαίωµα να προβάλλετε ένσταση στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο γραπτώς, συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας µια ήλωση Ένστασης (επισυνάπτεται ως τυπική Φόρµα «Β») στον Ασφαλιστή σας µέσω συστηµένης επιστολής µέσα σε ένα (1) µήνα από την παράδοση των εγγράφων του ασφαλιστηρίου σε Εσάς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 6 του Νόµου 2496/1997, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε λάβει όλα τα έγγραφα του ασφαλιστήριου και τις σχετικές πληροφορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 4, 2 Η του Νοµοθετικού ιατάγµατος 400/1970 σε εφαρµογή, ή αν έχετε λάβει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο χωρίς τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρµόζουν στο ασφαλιστήριο, τότε έχετε το δικαίωµα να προβάλλετε ένσταση στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο γραπτώς, συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας µια ήλωση Ένστασης (επισυνάπτεται ως τυπική Φόρµα «Γ») στον Ασφαλιστή σας µέσω συστηµένης επιστολής µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την παράδοση των εγγράφων του ασφαλιστηρίου σε Εσάς Ακύρωση εξαιτίας ικανοποίησης µιας Απαίτησης ή έλλειψης ασφαλιζόµενου συµφέροντος 9

10 Αν ο Εξοπλισµός Σας αντικατασταθεί ή επισκευαστεί ως αποτέλεσµα µιας Απαίτησης, το Ασφαλιστήριο Σας θα ακυρωθεί. Καµία επιστροφή χρηµάτων δεν θα πραγµατοποιηθεί για κανένα Ασφάλιστρο όσον αφορά αυτή την ακύρωση. Αν ο Εξοπλισµός Σας έχει χαθεί ή κλαπεί ή δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή Σας, ή αν έχετε πουλήσει ή µεταβιβάσει την κυριότητα του Εξοπλισµού σε άλλο άτοµο, θα πρέπει να Μας ειδοποιήσετε το συντοµότερο δυνατό. Το ασφαλιστήριο Σας θα ακυρωθεί ελλείψει ασφαλιζόµενου συµφέροντος. Καµία επιστροφή χρηµάτων δεν θα πραγµατοποιηθεί για κανένα Ασφάλιστρο όσον αφορά αυτή την ακύρωση. ικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε Ασφαλίστρου έχει πληρωθεί αν Εσείς επιλέξετε να ακυρώσετε το συµβόλαιο τηλεφωνίας σας µε αυτόµατη ακύρωση του Ασφαλιστηρίου Σας, πάντα µε την προϋπόθεση ότι επιστρέφετε την κάρτα SIM και την ασφαλισµένη συσκευή στο κατάστηµα αγοράς µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την αγορά. Επίσης δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε Ασφαλίστρου έχει πληρωθεί αν Εσείς επιλέξετε να ακυρώσετε την αγορά Σας (αφορά αγορά συσκευής µόνο χωρίς σύνδεση) µε αυτόµατη ακύρωση του Ασφαλιστηρίου Σας, πάντα υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι επιστρέφετε την ασφαλισµένη συσκευή µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την αγορά αυτής Ο Ασφαλιστής Σας Αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο υπογράφεται και διαχειρίζεται υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από την ACE European Group Ltd, καταχωρηµένη στην Αγγλία µε αριθµό , έδρα στην 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, νοµίµως εκπροσωπουµένη και µε κύρια δραστηριότητα τις γενικές ασφαλίσεις και το συµβόλαιο Σας διαχειρίζεται από την ACE European Group Ltd, η οποία έχει εγκριθεί από την Ρυθµιστική Αρχή Prudential Regulatory Authority (PRA) και ρυθµίζεται από την Αρχή Financial Conduct Authority (FCA) και τον αριθµό αναφοράς της Prudential Regulatory Authority, και το οποίο περιλαµβάνει διαχείριση Απαιτήσεων, διάθεση όρων ασφαλιστηρίων και διευθέτηση της αγοράς ή της ανανέωσης ασφάλισης. Όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες βρίσκονται στις ιστοσελίδες των PRA και FCA. Επίσης µπορείτε να Επικοινωνήσετε µε την PRA στο τηλ ή µε το FCA στο Εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων Όλα τα προσωπικά Σας δεδοµένα που µας παρέχετε στα πλαίσια της εδώ ασφάλισης θα αντιµετωπίζονται µε εχεµύθεια από την ACE European Group Ltd, τους εργαζοµένους της, τους αντιπροσώπους, υπεργολάβους και προµηθευτές της και δεν θα χρησιµοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό πέρα από την παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε Εσάς στα πλαίσια αυτού του συµβολαίου. Η ACE European Group Ltd θα χρησιµοποιήσει τις δοθείσες πληροφορίες, µαζί µε κάθε άλλη πληροφορία 10

11 που παρέχεται κατά τη διάρκεια αυτού του Ασφαλιστηρίου, για τη διαχείριση του Ασφαλιστηρίου, τον χειρισµό απαιτήσεων και την εξυπηρέτηση πελατών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών Σας δεδοµένων θα πληρούν τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.. Η ACE European Group Ltd έχει αναθέσει στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στην ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ να αποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά Σας στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παρόν Ασφαλιστήριο για τους σκοπούς αυτού του Ασφαλιστηρίου, για λογαριασµό της ACE και υπό τις οδηγίες της σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδοµένα που Εσείς µας παρέχετε στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασηςµπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε αρµόδιους κανονιστικούς/ρυθµιστικούς φορείς για λόγους συµµόρφωσης µε την κείµενη νοµοθεσία.. Για τους ίδιους ως άνω σκοπούς ενδέχεται να διαβιβάσουµε προσωπικά σας δεδοµένα σε χώρα υπό τις προϋποθέσεις, που αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων Τα ικαιώµατα Σας Ως πελάτης, τα δικαιώµατά Σας παραµένουν ανεπηρέαστα από την ύπαρξη ή χρήση των διαδικασιών παραπόνων που αναφέρονται παρακάτω. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή/και µεταβίβαση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων Σας που απορρέουν από το παρόν χωρίς τη προτέρα έγγραφη συµφωνία Μας ιαδικασίες Παραπόνων Η δέσµευσή Μας είναι να σας προσφέρουµε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και επιθυµούµε να το διατηρούµε αυτό ανά πάσα στιγµή. Αν αισθάνεστε ότι δεν Σας έχουµε προσφέρει υπηρεσίες κορυφαίου επιπέδου ή επιθυµείτε να θέσετε κάποιο ερώτηµα σχετικά µε αυτό το ασφαλιστήριο, παρακαλώ επικοινωνήστε µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Σε περίπτωση όπου Έχετε κάποια αιτίαση/παράπονο σε σχέση µε το ασφαλιστήριο Σας ή µε τη διαχείριση απαίτησης µπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στον διαχειρίστη παραπόνων για λογαριασµό της ACE στην Ελλάδα ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, Καρόλου 2 & Μάρνης, Κτήριο ΟΤΕ - 3ος όροφος, Αθήνα φαξ Παρακαλούµε όπως προσκοµίσετε αντίγραφα του Ασφαλιστηρίου Σας και όλων των σχετικών εγγράφων, όπως έγγραφα απαιτήσεων, αλληλογραφία κλπ. Η αιτίαση σας θα διερευνηθεί και θα λάβετε απάντηση εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της γραπτής αιτίασης σας. 11

12 Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε για παράπονα στη ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση της χρηµατοοικονοµικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε την.ε.ι.α. στο τηλέφωνο ή στο φαξ H ACE European Group Ltd είναι µέλος του οργανισµού προστασίας δικαιωµάτων του πολίτη Financial Ombudsman Service (FOS), που µπορείτε να προσεγγίσετε για βοήθεια αν παραµένετε δυσαρεστηµένοι µε την ανταπόκρισή Μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της FOS είναι: FOS, South Quay, 183 Marsh Wall, London, United Kingdom E14 9SR. Τηλέφωνο: Γνωστοποίηση Ειδοποιήσεις Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ειδοποίηση προς Εµάς θα πρέπει να γίνεται γραπτώς. Όποια ανακοίνωση ή ήλωση από την πλευρά Μας θα αποστέλλεται σε Εσάς. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής Σας, θα πρέπει να µας ειδοποιήσετε άµεσα Τροποποίηση Όρων Για να είναι έγκυρη και σε ισχύ κάθε τροποποίηση ή ανάκληση οποιουδήποτε από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους πρέπει να φέρει την υπογραφή Μας Τέλη, Χαρτόσηµα, Φόροι κτλ Οι νοµικές χρεώσεις ή φόροι ασφαλίστρου στα οφέλη και οι χρεώσεις και τα έξοδα και κάθε δικαίωµα εξαγοράς συµβολαιογράφου ή όποια άλλη πληρωµή αµοιβής στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου βαρύνουν Εσάς. 6. ΩΣΙ ΙΚΙΑ - ΙΚΑΙΟ Το Ασφαλιστήριο υπάγεται στο και διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Όλες οι διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτουν βάσει του παρόντος υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρµοδιότητα των ικαστηρίων των Αθηνών. Υπογραφές: A.J. Kendrick Chairman and Chief Executive Officer 12

13 Managing Director ACE European Group Limited Ltd Υπογραφή για και εκ µέρους του Ασφαλιστή ACE European Group Ltd, London, U.K. 13

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7

ΑΡΘΡΟ 1 ΕΙ ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ «Travel Assistance» ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΑΡΘΡΟ 11 ΑΡΘΡΟ 12 ΑΡΘΡΟ 13 ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΘΡΟ 15 ΑΡΘΡΟ 16 ΑΡΘΡΟ 17 ΑΡΘΡΟ 18 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3918, 5/11/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- «Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)

ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) ΝΟΜΟΣ 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006) Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/1997. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε.

ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΧΑΡΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ (Χ.Υ.Κ.) ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΡΜΠΙΤ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η επιχείρηση μας στα πλαίσια της λειτουργίας της και του εκσυγχρονισμού της καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή

O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών O Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή (2 η Έκδοση) Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών o Οδηγός του Ενημερωμένου Καταναλωτή Ιούλιος 2009 Περιεχόμενα \ Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΛΙΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ

Διαβάστε περισσότερα