Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, FCA στο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, www.aceeuropeangroup.com,. FCA στο +44 800 111 6768. 5.13."

Transcript

1 Η ΣΥΜΒΑΣΗ G-INSURANCE ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΑΣ Χαιρόµαστε που επιλέξατε την ασφάλιση «G-Insurance». Εδώ µπορείτε να βρείτε ότι χρειάζεται να γνωρίζετε σχετικά µε το Ασφαλιστήριο συµβόλαιο Σας. Η παρούσα ασφάλιση ασκείται στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών. Οι καλύψεις του ασφαλιστηρίου αναφέρονται αναλυτικά στους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις και στον ως άνω Πίνακα Καλύψεων. Οι εξαιρέσεις αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 κάτωθι - Γενικές Εξαιρέσεις και Ειδικές Εξαιρέσεις. Τα δικαιώµατα Ακύρωσης, Εναντίωσης ή/και Ένστασης Σας αναγράφονται στον όρο 5.12 του παρόντος ασφαλιστηρίου. Το παρόν ασφαλιστήριο διέπεται από τους παρακάτω όρους, δηλαδή, τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους, οι οποίοι µαζί µε αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και τον Πίνακα Καλύψεων αποτελούν τη συνολική σύµβαση ασφάλισης (στο εξής το «ασφαλιστήριο συµβόλαιο»/«το ασφαλιστήριο»). Οποιαδήποτε προσθήκη και/ή αλλαγή στο περιεχόµενό τους θεωρείται άκυρη εκτός αν υπογραφεί από νόµιµα εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του Ασφαλιστή. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται η διατάξεις του Ασφαλιστικού Νόµου (Ν. 2496/1997). 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ACE European Group Ltd οφείλει, µε την πληρωµή του Ασφάλιστρου από Εσάς, κατά την κρίση της να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, στο ίδιο επίπεδο προδιαγραφών (που ενδέχεται να είναι µέσω µιας αποκαθισταµένης µονάδας), τον Εξοπλισµό Σας ως την τιµή της λιανικής αξίας του τη στιγµή αγγελίας της ασφαλιστικής απαίτησης (σε κάθε περίπτωση η ευθύνη Μας δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των που είναι η µέγιστη λιανική αξία συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ που µπορεί να αποζηµιωθεί από Εµάς), στην περίπτωση που ο Εξοπλισµός Σας έχει υποστεί ζηµιά ως αποτέλεσµα ατυχήµατος (συµπεριλαµβανοµένης της τυχαίας επαφής µε νερό ή άλλο υγρό), εξωτερικών δυνάµεων ή εξαιτίας κακόβουλης πράξης από άτοµο που δεν έχει την άδεια Σας να χρησιµοποιήσει τον Εξοπλισµό Σας, κατά την Περίοδο Ασφαλιστικής Κάλυψης και σύµφωνα µε τους προσδιορισµούς, εξαιρέσεις και όρους που ακολουθούν. Φέρουµε την ευθύνη να πληρώσουµε µόνο µία (1) Απαίτηση για κάθε Περίοδο Ασφαλιστικής Κάλυψης. 1

2 2. ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΌΡΩΝ Το γλωσσάρι αυτό εξηγεί τη σηµασία όλων των φράσεων όπως χρησιµοποιούνται στο Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο Σας. «ACE» ή «Εµείς» ή «Εµάς» ή «Μας»: αναφέρονται στην ACE European Group Ltd. ACE European Group Limited. Κύρια ραστηριότητα: Γενικές Ασφαλίσεις. Καταχωρηµένη στην Αγγλία µε αριθµό Έδρα: ACE Building, 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, ACE έχει εγκριθεί από την Ρυθµιστική Αρχή Prudential Regulatory Authority (PRA) και ρυθµίζεται από την Αρχή Financial Conduct Authority (FCA) και τον αριθµό αναφοράς της Prudential Regulatory Authority. Όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες βρίσκονται στις ιστοσελίδες των PRA και FCA. Επίσης µπορείτε να Επικοινωνήσετε µε την PRA στο τηλ ή µε το FCA στο Απαίτηση: Ένα αίτηµα από Εσάς σχετικά µε κάθε δικαίωµα και όφελος που περιλαµβάνεται σε αυτό το ασφαλιστήριο. Ζηµιά: Η περίπτωση όπου ξαφνικές ή απρόβλεπτες εξωτερικές δυνάµεις, όπως πτώση, φωτιά και επαφή µε νερό, προκαλούν υλική καταστροφή του Εξοπλισµού ή βλάβη που διακόπτει την σωστή λειτουργία του. Εξοπλισµός: αναφέρεται στη συσκευή που ο αριθµός ΙΜΕΙ της αναγράφεται στο ασφαλιστήριο την οποία πώλησε σε Εσάς ή εξουσιοδότησε η ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ( Γερµανός ). O Εξοπλισµός δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε αξεσουάρ που εφαρµόζει στον Εξοπλισµό Σας και το οποίο το έχετε προµηθευτεί ή αγοράσει επιπρόσθετα του Εξοπλισµού Σας. Ο Εξοπλισµός δεν αναφέρεται σε κανένα υλικό εγκατάστασης οχηµάτων, σταθερά υλικά εγκατάστασης, λογισµικό ή περιεχόµενο για «µεταφόρτωση» (downloads). Κακόβουλη Πράξη: αναφέρεται στη Ζηµία µε Πρόθεση που προκαλείται στον Εξοπλισµό από κάποιον Τρίτο. Περίοδος Ασφαλιστικής Κάλυψης: αναφέρεται στο ένα (1) έτος που ξεκινά από την ηµεροµηνία που πληρώνετε το απαιτούµενο ασφαλιστήριο, εκτός από την περίπτωση που το ασφαλιστήριο ακυρώνεται σύµφωνα µε τους «Όρους Μας» παρακάτω, όπως αναγράφονται συγκεκριµένα στους όρους 5.12 και Μεικτό Ασφάλιστρο: Το ποσό που συµφωνείτε να Μας πληρώνετε σε αντάλλαγµα µε τα δικαιώµατα και τα οφέλη που προσφέρει η κάλυψη καθώς και το ικαίωµα Συµβολαίου, Πληρωτέος Φόρος Ασφάλιστρου και το Χαρτόσηµο. 2

3 Εσείς/Εσάς/Σας: Αναφέρεται στον πελάτη/πελάτισσα 18 ετών και άνω το όνοµα του οποίου/της οποίας αναγράφεται στο ασφαλιστήριο. 3. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ - ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ Ειδικές Εξαιρέσεις: Αυτό το ασφαλιστήριο δεν Σας καλύπτει για τα ακόλουθα: Α. Αντικατάσταση του Εξοπλισµού εξαιτίας Απώλειας, Κλοπής ή Απόπειρας Κλοπής του Εξοπλισµού Σας ή επειδή τον παραπετάξατε. Β. Ζηµιά σε κεραίες, µπαταρίες, φορτιστές ή παρόµοια αντικείµενα που προµηθευτήκατε µαζί µε τον Εξοπλισµό, εκτός αν κάποιο τέτοιο αντικείµενο υποστεί ζηµιά στα πλαίσια του ίδιου περιστατικού. Γ. Ζηµιά που προκαλείται αφήνοντας τον Εξοπλισµό στην οροφή, στο καπό, στο πορτµπαγκάζ ή οποιοδήποτε εξωτερικό σηµείο ενός οχήµατος.. Ζηµιά αισθητικής φύσης που περιλαµβάνει γδάρσιµο ή ξύσιµο µπογιάς ή γυαλιστερής επιφάνειας, ή οποιαδήποτε άλλη Ζηµιά δεν επηρεάζει την ουσιαστική λειτουργία του Εξοπλισµού. Ε. Οποιοδήποτε κόστος για το οποίο ο κατασκευαστής, ο προµηθευτής ή ο διανοµέας του Εξοπλισµού Σας είναι υπεύθυνος σύµφωνα µε τις τυπικές συµβατικές υποχρεώσεις του, συµπεριλαµβανοµένης της σχετικής εγγύησης του κατασκευαστή, ή όποια Ζηµιά καλύπτεται από όποια άλλη ασφάλεια ή εγγύηση. ΣΤ. Οποιαδήποτε Ζηµιά που δεν µπορεί να αποδοθεί σε καµία µεµονωµένη εξωτερική επίδραση, καθώς αυτή θα θεωρηθεί ως αποτέλεσµα σταδιακής φυσιολογικής φθοράς, ή βλάβης. Ζηµιά που προκαλείται από φυσιολογική φθορά, απόσβεση, έντοµα, παράσιτα, µύκητες, ατµοσφαιρικές ή κλιµατολογικές συνθήκες, σταδιακή φθορά ή διάβρωση ή σκούριασµα ή οξείδωση. Ζ. Οποιαδήποτε Ζηµιά προκύψει από παραβίαση των οδηγιών ή συµβουλών χρήσης του κατασκευαστή. Ζηµιά που προκύπτει από µετατροπή, παραποίηση, συντήρηση, σέρβις, επιθεώρηση, επισκευή, αποκατάσταση, εγκατάσταση, καθάρισµα ή ελλιπή ή ελαττωµατικό σχεδιασµό. Η. Οποιαδήποτε Ζηµιά προκαλείται από υγρασία, ιδρώτα ή ατµό, µε εξαίρεση την τυχαία επαφή µε νερό ή όποιο άλλο υγρό. Θ. Οποιοδήποτε κόστος προκύψει ως αποτέλεσµα αδυναµίας χρήσης του Εξοπλισµού ή για την αποκατάσταση πληροφορίας αποθηκευµένης στον Εξοπλισµό ή µέσα στην κάρτα SIM. Επιπλέον, για οποιαδήποτε απώλεια χρήσης ή κόστη επανασύνδεσης ή τέλη συνδροµής. 3

4 Ι. Οποιαδήποτε Ζηµιά που προκύπτει από εκούσια πράξη ή σοβαρή αµέλεια από Εσάς ή από οποιονδήποτε έχει εξουσιοδοτηθεί από Εσάς να χρησιµοποιεί τον Εξοπλισµό. Κ. Ζηµιά αν ο Εξοπλισµός χρησιµοποιείται κατά τη χρήση οχήµατος οποιουδήποτε τύπου (συµπεριλαµβανοµένης και µοτοσυκλέτας). Λ. Μια ξαφνική απρόβλεπτη εσωτερική µηχανική ή ηλεκτρονική βλάβη που προκαλεί ουσιαστική καταστροφή ή κάψιµο ενός εξαρτήµατος που προκαλεί δυσλειτουργία στον Εξοπλισµό, σε αντίθεση µε τον ορθό τρόπο που αρχικά προβλέπεται από τον κατασκευαστή. Μ. Ζηµιά που προκύπτει από λανθασµένη εγκατάσταση, ελαττωµατικό λογισµικό ή ιό. Στα πλαίσια αυτής της εξαίρεσης, ο «ιός» περιλαµβάνει τους τύπους ούρειος Ίππος, Σκουλήκι και Λογική Βόµβα και οποιοδήποτε πρόγραµµα ή λογισµικό εµποδίζει την κανονική λειτουργία του λειτουργικού συστήµατος του κινητού Σας ή τη «µεταφόρτωση» περιεχοµένου (downloads) ή τη γενικότερη λειτουργία του. Ν. Οποιαδήποτε Ζηµιά απορρέει ως αποτέλεσµα ή κατά τη διάρκεια παράνοµης πράξης που συντελείται ή επιχειρείται από Εσάς ή από οποιονδήποτε έχει εξουσιοδοτηθεί από Εσάς να χρησιµοποιεί τον Εξοπλισµό. Ξ. Αν δεν µπορεί να εντοπιστεί ο αριθµός ΙΜΕΙ και η φύση της Ζηµιάς δεν υποστηρίζει καταστροφή ή µη-αναγνώριση του αριθµού ΙΜΕΙ. Αν ο αριθµός ΙΜΕΙ ή ο αύξων αριθµός (serial number) του Εξοπλισµού έχει αλλοιωθεί ή έχει γίνει απόπειρα για αυτό. Ο. Μια Απαίτηση που προηγουµένως έχει θεωρηθεί µη-αποδεκτή στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου. Στη συνέχεια της απόρριψής µιας Απαίτησης από Εµάς, µια νέα Απαίτηση µπορεί να τεθεί από Εσάς µόνο εφόσον η Ζηµιά που απορρίφθηκε αρχικά έχει επισκευαστεί από έναν εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή και αυτό µπορεί να αποδειχτεί µέσω ενός αναλυτικού τιµολογίου. Γενικές Εξαιρέσεις: Α. Πόλεµος, εισβολή, εχθροπραξίες από ξένους εχθρούς (είτε έχει κηρυχθεί πόλεµος είτε όχι), εµφύλιος πόλεµος, εξέγερση, επανάσταση, ξεσηκωµός, ή στρατιωτική ή σφετεριστική άρση της εξουσίας, κρατικοποίηση, κατάσχεση, επιστράτευση, σύλληψη ή καταστροφή από την κυβέρνηση ή οποιαδήποτε δηµόσια αρχή. Β. Ακτινοβολίες ιονισµού ή µόλυνση από τη ραδιενέργεια από πυρηνικά απόβλητα από την ανάφλεξη πυρηνικού καυσίµου ή ραδιενεργού τοξικού εκρηκτικού ή άλλες επικίνδυνες ιδιότητες οποιασδήποτε εκρηκτικής πυρηνικής διάταξης ή πυρηνικού στοιχείου αυτής. Γ. Ωστικά κύµατα που προκαλούνται από αεροσκάφη ή άλλες εναέριους µηχανισµούς που ταξιδεύουν σε ηχητική ή υπερηχητική ταχύτητα. 4

5 . Τροµοκρατικές ενέργειες, ασχέτως µε οποιαδήποτε άλλη αιτία ή γεγονός µπορεί να συντρέχει ή σε όποια άλλη αλληλουχία οδηγεί σε απώλεια. Στα πλαίσια αυτής της εξαίρεσης, οι τροµοκρατικές ενέργειες αναφέρονται σε πράξεις που περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στην επιβολή εξαναγκασµού ή βίας ή απειλής για αυτά προς οποιοδήποτε άτοµο ή οµάδα ατόµων που πράττουν είτε µεµονωµένα είτε εκ µέρους ή σε σχέση µε οποιαδήποτε οργάνωση ή κυβέρνηση µε δέσµευση πολιτικού, θρησκευτικού ή ιδεολογικού σκοπού, συµπεριλαµβανοµένης της πρόθεσης για επιρροή της κυβέρνησης ή για εκφοβισµό του πλήθους ή µέρους του πλήθους. 4. ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ 4.1 Καθορισµός Κάλυψης Η κάλυψη ξεκινά άµεσα από τη στιγµή που συµβάλλεστε, πάντα µε την προϋπόθεση ότι έχετε εξοφλήσει το µεικτό ασφάλιστρο όπως παραθέτεται παρακάτω. Η κάλυψη συνεχίζει κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφαλιστικής Κάλυψης. Έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε ασφαλιστική κάλυψη µέσα σε ακόµα δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία αγοράς αυτού του Εξοπλισµού, παρουσιάζοντας τον Εξοπλισµό Σας που δεν έχει υποστεί ζηµιές και λειτουργεί σωστά, µαζί και µε την απόδειξη από το κατάστηµα που έγινε η αγορά. 4.2 Περίοδος Ασφαλιστικής Κάλυψης Ένα (1) έτος από την ηµέρα που καταρτίζετε αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο. 4.3 Πληρωµή Μεικτού Ασφάλιστρου Οφείλετε να πληρώσετε το Μεικτό Ασφάλιστρο εφ άπαξ τοις µετρητοίς αµέσως µόλις υπογράψετε την αίτηση ασφαλιστηρίου. Η πληρωµή του Μεικτού Ασφαλίστρου θα αποδεικνύεται αποκλειστικά µέσω µιας απόδειξης που έχει νοµίµως εκδοθεί, υπογραφεί, σφραγιστεί και χρονολογηθεί από την Γερµανός για αυτό το σκοπό. 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΌΡΟΙ Αυτοί οι όροι έχουν εφαρµογή σε όλες τις ενότητες αυτού του ασφαλιστηρίου: 5.1 Τόπος Κατοικίας Έχετε το δικαίωµα να επωφεληθείτε από αυτό το ασφαλιστήριο µόνο αν είσαστε µόνιµος κάτοικος ή διαµένετε στην Ελλάδα την Περίοδο της Ασφαλιστικής Κάλυψης. 5

6 5.2 Τόπος κάλυψης Είσαστε ασφαλισµένος κατά των Ζηµιών οπουδήποτε στον κόσµο. Η Απαίτηση Σας θα εξεταστεί κατά την επιστροφή σας στην Ελλάδα. 5.3 Ευθύνη Φροντίδας Οφείλετε να λαµβάνετε όλες τις εύλογες προφυλάξεις και να ασκείτε την πρέπουσα φροντίδα ώστε να προστατεύετε τον Εξοπλισµό έναντι Ατυχήµατος ή Κακόβουλης Πράξης και να διατηρείτε τον Εξοπλισµό σε µια κατάλληλη κατάσταση δυνατότητας επισκευής ανά πάσα στιγµή. 5.4 Επίταση Κινδύνου Κατά την περίοδο ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου, πρέπει να δηλώσετε σε Εµάς µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την ηµέρα που έχετε αντιληφθεί οποιοδήποτε γεγονός ή περιστατικό που µπορεί να προκαλέσει ή να οδηγήσει σε σηµαντική επίταση/επιδείνωση του κινδύνου ως ένα βαθµό, που αν Ήµασταν ενήµεροι για αυτό δεν θα είχαµε συνάψει αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και δεν θα είχαµε προχωρήσει στην εκτέλεση του µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις. Σε αυτό το ενδεχόµενο, θα πρέπει να αναλάβετε για λογαριασµό Σας όποιο και κάθε επιπλέον µέτρο ασφάλειας απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του ασφαλισµένου Εξοπλισµού. Σε αυτή την περίπτωση, Εµείς, τη στιγµή που θα αντιληφθούµε τον επιβαρυµένο κίνδυνο, διατηρούµε το δικαίωµα να καταγγείλουµε αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο ή να απαιτήσουµε τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων του. Αν τη στιγµή που συµβάλλεστε σε αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο γνωρίζατε ότι το ασφαλιζόµενο γεγονός είχε προκύψει, Εµείς δεν φέρουµε καµία υποχρέωση να ικανοποιήσουµε την Απαίτησή σας και/ ή να σας παραχωρήσουµε οποιαδήποτε πληρωµή, δικαίωµα ή όφελος στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου. Αν δεν Ήµασταν ενήµεροι ότι το ασφαλιζόµενο γεγονός είχε συµβεί, τότε έχουµε το δικαίωµα να κρατήσουµε το ασφάλιστρο που έχει πληρωθεί µέχρι το τέλος της περιόδου κάλυψης. 5.5 ήλωση Απαίτησης Προκειµένου να δηλώσετε µια Απαίτηση, πρέπει να καταθέσετε µια Φόρµα Ασφαλιστικής Απαίτησης (επισυνάπτεται ως η τυπική Φόρµα «Α»), όπου θα συγκεκριµενοποιήσετε και θα δώσετε όλες τις λεπτοµέρειες για τη Ζηµιά, µαζί µε Υπεύθυνη ήλωση του Νόµου 1599/1986 στο κατάστηµα από όπου αγοράσατε τον Εξοπλισµό Σας όπως και το Συµβόλαιο σας «G-Insurance», µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία του περιστατικού της Απαίτησης. Η Φόρµα Ασφαλιστικής Απαίτησης και η ήλωση πρέπει να κατατεθούν από τον πελάτη αυτοπροσώπως µε τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης ή από ένα νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο από Εσάς. 6

7 Ο Εξοπλισµός που έχει υποστεί τη Ζηµιά πρέπει να παρουσιαστεί και να διατεθεί την ίδια στιγµή µε την κατάθεση της Απαίτησης. ηλώστε όποια Κακόβουλη Πράξη στην αστυνοµία ή όποια αρµόδια αρχή το συντοµότερο δυνατό αφού την ανακαλύψετε και κρατήστε κάθε αποδεικτικό έγγραφο, όπως την έκθεση της αστυνοµίας, µαζί µε την Απαίτησή Σας. Όταν αξιολογούµε µια Απαίτηση, λαµβάνουµε υπόψη Μας µόνο την πρώτη αιτιολόγηση του περιστατικού που οδήγησε στην Απαίτηση και συνεπώς δεν θα λάβουµε υπόψη οποιαδήποτε περαιτέρω παραλλαγή αυτής της αρχικής επιχειρηµατολογίας. Αν µια Απαίτηση για Ζηµιά απορριφθεί από Εµάς, τότε στην περίπτωση όποιας επακόλουθης Απαίτησης που δηλώνεται από Εσάς για τον Εξοπλισµό, θα πρέπει να παρουσιάσετε αποδείξεις σε Εµάς ότι ο Εξοπλισµός επισκευάστηκε από εξουσιοδοτηµένο επισκευαστή πριν προκύψει το πιο πρόσφατο γεγονός που αποτελεί την αφορµή για την Απαίτηση. Καµία Απαίτηση δεν µπορεί να αξιολογηθεί αν δε γνωρίζουµε την ακριβή αιτία της Ζηµίας. Αν κάποια δήλωση Απαίτησης είναι ελλιπής, αντιφατική και ως εκ τούτου αποδεικνύεται αδύνατον να καθοριστούν ή να ξεκαθαρίσουν οι συνθήκες του γεγονότος, έχουµε το δικαίωµα να απορρίψουµε την Απαίτηση. Μπορούµε να προχωρήσουµε σε ενέργειες για λογαριασµό Μας και για δικό Μας όφελος αλλά στο Όνοµά Σας (δικαίωµα υποκατάστασης) για να ανακτήσουµε όποια πληρωµή έχουµε πραγµατοποιήσει προς αντικατάσταση του Εξοπλισµού Σας και των αξεσουάρ. Επίσης διατηρούµε το δικαίωµα να ζητήσουµε κάθε πληροφορία, έγγραφο και βοήθεια που κρίνουµε απαραίτητα από Εσάς και µπορούµε να επικοινωνήσουµε µε την Γερµανός για να επιβεβαιώσουµε ότι έχετε ένα ασφαλιστήριο εν ισχύ και ότι την έχετε ειδοποιήσει για το περιστατικό. 5.6 ιευθέτηση της Απαίτησης Αν ο Εξοπλισµός σας έχει υποστεί Ζηµιά και έχουµε αποφασίσει, κατά την κρίση µας, να τον επισκευάσουµε αντί να τον αντικαταστήσουµε, Εµείς θα είµαστε υπεύθυνοι για τα κόστη συλλογής, επισκευής και παράδοσης µόνο. 5.7 ιασωθέντα Αν αντικαταστήσουµε τον Εξοπλισµό Σας ή τα αξεσουάρ, τα αρχικά γίνονται περιουσία Μας. 5.8 Εµπιστευτικότητα 7

8 εν θα διαθέσουµε καµία πληροφορία για Εσάς, τον Εξοπλισµό ή τα αξεσουάρ Σας σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδειά Σας. Ισχύουν οι παρακάτω εξαιρέσεις: - Οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι ή συνεργάτες που ορίζονται από Εµάς στο πλαίσιο της παρούσας ασφαλιστικής σύµβασης. Οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι ή συνεργάτες που ορίζονται από Εµάς έχουν ενηµερωθεί και δεσµεύονται από υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών σας δεδοµένων. - Όταν είµαστε υποχρεωµένοι από το νόµο κατόπιν σχετικού νόµιµου αιτήµατος των αρµόδιων διωκτικών Αρχών (αστυνοµικών/ανακριτικών ή εισαγγελικών). 5.9 Γνωστοποίηση Πληροφοριών Είναι ευθύνη Σας να διαθέτετε ολοκληρωµένες και ακριβείς πληροφορίες σε Εµάς όταν εισέρχεστε στο Ασφαλιστήριο Σας και καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του. Είναι σηµαντικό να επιβεβαιώνετε ότι όλες οι δηλώσεις που κάνετε στη Φόρµα Εγγραφής Σας, στο τηλέφωνο, στις Φόρµες Απαίτησης και σε άλλα έγγραφα είναι πλήρεις και αληθείς. Παρακαλώ λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που αµελήσετε ή παραλείψετε να γνωστοποιήσετε σε Εµάς οποιαδήποτε ουσιαστική πληροφορία, αυτό θα µπορούσε να ακυρώσει την ασφαλιστική Σας κάλυψη και σηµαίνει ότι µέρος ή σύνολο µιας Απαίτησης µπορεί να µην πληρωθεί Παραπλάνηση, Απάτη και Παράνοµη Χρήση Αυτό το ασφαλιστήριο είναι άκυρο κατά την κρίση Μας στην περίπτωση παραπλάνησης, απάτης ή απόκρυψης. Αν µια Απαίτηση µε δόλια πρόθεση συµβεί, δικαιώµατα και οφέλη εκπίπτουν και πληροφορίες µπορούν να προωθηθούν στην αστυνοµία, στην κυβέρνηση και όποια άλλη ρυθµιστική αρχή. Αυτό το ασφαλιστήριο είναι επίσης άκυρο στην περίπτωση που ο Εξοπλισµός χρησιµοποιηθεί εξ ολοκλήρου ή µερικώς κατά τη διάρκεια εγκληµατικής πράξης ή για διευκόλυνση αυτής. Στη περίπτωση παραπλάνησης, απάτης ή απόκρυψης, διατηρούµε το δικαίωµα να διεκδικήσουµε από Εσάς το ποσό οποιασδήποτε Απαίτησης έχει ήδη πληρωθεί στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου (αν κριθεί απαραίτητο, το ποσό αυτό µπορεί να διεκδικηθεί µέσω διενέργειας δικαστικών ενεργειών). ιατηρούµε επίσης το δικαίωµα να διεκδικήσουµε από Εσάς το κόστος οποιασδήποτε έρευνας σχετικά µε Απαίτηση µε δόλια πρόθεση στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου (αν κριθεί απαραίτητο, το κόστος αυτό µπορεί να διεκδικηθεί µέσω διενέργειας δικαστικών ενεργειών) Ενηµέρωση Μας σε περίπτωση που αλλάξετε Εξοπλισµό 8

9 Είσαστε υποχρεωµένοι να µας ενηµερώσετε για οποιαδήποτε αλλαγή στον Εξοπλισµό Σας. ιαφορετικά, τα δικαιώµατά και τα οφέλη Σας εκπίπτουν. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την περίπτωση πώλησης, µεταβίβασης κυριότητας ή διάθεσης του Εξοπλισµού Σας ή των αξεσουάρ, ακύρωσης του συµβολαίου σας τηλεφωνίας ή τροποποίησης του Εξοπλισµού Σας ή αλλαγής του για οποιοδήποτε λόγο πέρα από ότι ορίζεται στην εγγύηση προγράµµατος ανταλλαγής του κατασκευαστή ή σε Απαίτηση στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου Ακύρωση Έχετε το δικαίωµα να ακυρώσετε το ασφαλιστήριο Σας µέσα σε δεκατέσσερεις (14) ηµέρες από την ηµεροµηνία που καταβάλλετε το µεικτό ασφάλιστρο στο κατάστηµα και Εµείς θα σας επιστρέψουµε το ασφάλιστρο που έχετε πληρώσει, πάντα µε την προϋπόθεση ότι µέσα σε αυτό το διάστηµα δεν έχει κατατεθεί κάποια Απαίτηση. Στην περίπτωση που ο Εξοπλισµός σας αντικατασταθεί µε νέο Εξοπλισµό µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την αρχική αγορά, επειδή ο αρχικός Εξοπλισµός ήταν εξαρχής ελαττωµατικός («dead on arrival»), το ασφαλιστήριο θα ακυρωθεί και θα εκδοθεί ένα νέο. Αυτό είναι απαραίτητο λόγω της αλλαγής του αριθµού ΙΜΕΙ του εξοπλισµού αντικατάστασης. Στην περίπτωση που ο Εξοπλισµός αντικατασταθεί µε Εξοπλισµό µεγαλύτερης αξίας, ένα υψηλότερο Ασφάλιστρο ενδέχεται να χρεωθεί και Εσείς θα πρέπει να πληρώσετε το επιπλέον ποσό του Ασφάλιστρου. Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 5 του Νόµου 2496/1997, αν αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο και οι όροι και προϋποθέσεις του παρεκκλίνουν από την αίτησή Σας για ασφάλιση, έχετε το δικαίωµα να προβάλλετε ένσταση στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο γραπτώς, συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας µια ήλωση Ένστασης (επισυνάπτεται ως τυπική Φόρµα «Β») στον Ασφαλιστή σας µέσω συστηµένης επιστολής µέσα σε ένα (1) µήνα από την παράδοση των εγγράφων του ασφαλιστηρίου σε Εσάς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 2 6 του Νόµου 2496/1997, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχετε λάβει όλα τα έγγραφα του ασφαλιστήριου και τις σχετικές πληροφορίες σύµφωνα µε το Άρθρο 4, 2 Η του Νοµοθετικού ιατάγµατος 400/1970 σε εφαρµογή, ή αν έχετε λάβει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο χωρίς τους όρους και προϋποθέσεις που εφαρµόζουν στο ασφαλιστήριο, τότε έχετε το δικαίωµα να προβάλλετε ένσταση στο ασφαλιστήριο συµβόλαιο γραπτώς, συµπληρώνοντας και αποστέλλοντας µια ήλωση Ένστασης (επισυνάπτεται ως τυπική Φόρµα «Γ») στον Ασφαλιστή σας µέσω συστηµένης επιστολής µέσα σε δεκατέσσερις (14) ηµέρες από την παράδοση των εγγράφων του ασφαλιστηρίου σε Εσάς Ακύρωση εξαιτίας ικανοποίησης µιας Απαίτησης ή έλλειψης ασφαλιζόµενου συµφέροντος 9

10 Αν ο Εξοπλισµός Σας αντικατασταθεί ή επισκευαστεί ως αποτέλεσµα µιας Απαίτησης, το Ασφαλιστήριο Σας θα ακυρωθεί. Καµία επιστροφή χρηµάτων δεν θα πραγµατοποιηθεί για κανένα Ασφάλιστρο όσον αφορά αυτή την ακύρωση. Αν ο Εξοπλισµός Σας έχει χαθεί ή κλαπεί ή δεν βρίσκεται πλέον στην κατοχή Σας, ή αν έχετε πουλήσει ή µεταβιβάσει την κυριότητα του Εξοπλισµού σε άλλο άτοµο, θα πρέπει να Μας ειδοποιήσετε το συντοµότερο δυνατό. Το ασφαλιστήριο Σας θα ακυρωθεί ελλείψει ασφαλιζόµενου συµφέροντος. Καµία επιστροφή χρηµάτων δεν θα πραγµατοποιηθεί για κανένα Ασφάλιστρο όσον αφορά αυτή την ακύρωση. ικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε Ασφαλίστρου έχει πληρωθεί αν Εσείς επιλέξετε να ακυρώσετε το συµβόλαιο τηλεφωνίας σας µε αυτόµατη ακύρωση του Ασφαλιστηρίου Σας, πάντα µε την προϋπόθεση ότι επιστρέφετε την κάρτα SIM και την ασφαλισµένη συσκευή στο κατάστηµα αγοράς µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την αγορά. Επίσης δικαιούστε επιστροφή οποιουδήποτε Ασφαλίστρου έχει πληρωθεί αν Εσείς επιλέξετε να ακυρώσετε την αγορά Σας (αφορά αγορά συσκευής µόνο χωρίς σύνδεση) µε αυτόµατη ακύρωση του Ασφαλιστηρίου Σας, πάντα υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι επιστρέφετε την ασφαλισµένη συσκευή µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την αγορά αυτής Ο Ασφαλιστής Σας Αυτό το ασφαλιστήριο συµβόλαιο υπογράφεται και διαχειρίζεται υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από την ACE European Group Ltd, καταχωρηµένη στην Αγγλία µε αριθµό , έδρα στην 100 Leadenhall Street, London, EC3A 3BP, νοµίµως εκπροσωπουµένη και µε κύρια δραστηριότητα τις γενικές ασφαλίσεις και το συµβόλαιο Σας διαχειρίζεται από την ACE European Group Ltd, η οποία έχει εγκριθεί από την Ρυθµιστική Αρχή Prudential Regulatory Authority (PRA) και ρυθµίζεται από την Αρχή Financial Conduct Authority (FCA) και τον αριθµό αναφοράς της Prudential Regulatory Authority, και το οποίο περιλαµβάνει διαχείριση Απαιτήσεων, διάθεση όρων ασφαλιστηρίων και διευθέτηση της αγοράς ή της ανανέωσης ασφάλισης. Όλες οι σχετικές λεπτοµέρειες βρίσκονται στις ιστοσελίδες των PRA και FCA. Επίσης µπορείτε να Επικοινωνήσετε µε την PRA στο τηλ ή µε το FCA στο Εµπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδοµένων Όλα τα προσωπικά Σας δεδοµένα που µας παρέχετε στα πλαίσια της εδώ ασφάλισης θα αντιµετωπίζονται µε εχεµύθεια από την ACE European Group Ltd, τους εργαζοµένους της, τους αντιπροσώπους, υπεργολάβους και προµηθευτές της και δεν θα χρησιµοποιούνται για κανένα άλλο σκοπό πέρα από την παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών σε Εσάς στα πλαίσια αυτού του συµβολαίου. Η ACE European Group Ltd θα χρησιµοποιήσει τις δοθείσες πληροφορίες, µαζί µε κάθε άλλη πληροφορία 10

11 που παρέχεται κατά τη διάρκεια αυτού του Ασφαλιστηρίου, για τη διαχείριση του Ασφαλιστηρίου, τον χειρισµό απαιτήσεων και την εξυπηρέτηση πελατών. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών Σας δεδοµένων θα πληρούν τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.. Η ACE European Group Ltd έχει αναθέσει στην ΓΕΡΜΑΝΟΣ και στην ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ να αποθηκεύσουν και να επεξεργαστούν τα προσωπικά Σας στοιχεία που περιλαµβάνονται στο παρόν Ασφαλιστήριο για τους σκοπούς αυτού του Ασφαλιστηρίου, για λογαριασµό της ACE και υπό τις οδηγίες της σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων. Περαιτέρω, τα προσωπικά δεδοµένα που Εσείς µας παρέχετε στο πλαίσιο της παρούσας σύµβασηςµπορούν επίσης να κοινοποιηθούν σε αρµόδιους κανονιστικούς/ρυθµιστικούς φορείς για λόγους συµµόρφωσης µε την κείµενη νοµοθεσία.. Για τους ίδιους ως άνω σκοπούς ενδέχεται να διαβιβάσουµε προσωπικά σας δεδοµένα σε χώρα υπό τις προϋποθέσεις, που αυτό επιτρέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 σχετικά µε την προστασία των προσωπικών δεδοµένων Τα ικαιώµατα Σας Ως πελάτης, τα δικαιώµατά Σας παραµένουν ανεπηρέαστα από την ύπαρξη ή χρήση των διαδικασιών παραπόνων που αναφέρονται παρακάτω. Απαγορεύεται η εκχώρηση ή/και µεταβίβαση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων Σας που απορρέουν από το παρόν χωρίς τη προτέρα έγγραφη συµφωνία Μας ιαδικασίες Παραπόνων Η δέσµευσή Μας είναι να σας προσφέρουµε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και επιθυµούµε να το διατηρούµε αυτό ανά πάσα στιγµή. Αν αισθάνεστε ότι δεν Σας έχουµε προσφέρει υπηρεσίες κορυφαίου επιπέδου ή επιθυµείτε να θέσετε κάποιο ερώτηµα σχετικά µε αυτό το ασφαλιστήριο, παρακαλώ επικοινωνήστε µε έναν από τους ακόλουθους τρόπους: Σε περίπτωση όπου Έχετε κάποια αιτίαση/παράπονο σε σχέση µε το ασφαλιστήριο Σας ή µε τη διαχείριση απαίτησης µπορείτε να απευθύνεστε γραπτώς στον διαχειρίστη παραπόνων για λογαριασµό της ACE στην Ελλάδα ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, Καρόλου 2 & Μάρνης, Κτήριο ΟΤΕ - 3ος όροφος, Αθήνα φαξ Παρακαλούµε όπως προσκοµίσετε αντίγραφα του Ασφαλιστηρίου Σας και όλων των σχετικών εγγράφων, όπως έγγραφα απαιτήσεων, αλληλογραφία κλπ. Η αιτίαση σας θα διερευνηθεί και θα λάβετε απάντηση εντός πενήντα (50) ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής της γραπτής αιτίασης σας. 11

12 Μπορείτε επίσης να απευθύνεστε για παράπονα στη ιεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (.Ε.Ι.Α.) της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι επιφορτισµένη µε την άσκηση της χρηµατοοικονοµικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, µε στην ηλεκτρονική διεύθυνση Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε µε την.ε.ι.α. στο τηλέφωνο ή στο φαξ H ACE European Group Ltd είναι µέλος του οργανισµού προστασίας δικαιωµάτων του πολίτη Financial Ombudsman Service (FOS), που µπορείτε να προσεγγίσετε για βοήθεια αν παραµένετε δυσαρεστηµένοι µε την ανταπόκρισή Μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας της FOS είναι: FOS, South Quay, 183 Marsh Wall, London, United Kingdom E14 9SR. Τηλέφωνο: Γνωστοποίηση Ειδοποιήσεις Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ειδοποίηση προς Εµάς θα πρέπει να γίνεται γραπτώς. Όποια ανακοίνωση ή ήλωση από την πλευρά Μας θα αποστέλλεται σε Εσάς. Σε περίπτωση αλλαγής της διεύθυνσής Σας, θα πρέπει να µας ειδοποιήσετε άµεσα Τροποποίηση Όρων Για να είναι έγκυρη και σε ισχύ κάθε τροποποίηση ή ανάκληση οποιουδήποτε από τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους πρέπει να φέρει την υπογραφή Μας Τέλη, Χαρτόσηµα, Φόροι κτλ Οι νοµικές χρεώσεις ή φόροι ασφαλίστρου στα οφέλη και οι χρεώσεις και τα έξοδα και κάθε δικαίωµα εξαγοράς συµβολαιογράφου ή όποια άλλη πληρωµή αµοιβής στα πλαίσια αυτού του ασφαλιστηρίου βαρύνουν Εσάς. 6. ΩΣΙ ΙΚΙΑ - ΙΚΑΙΟ Το Ασφαλιστήριο υπάγεται στο και διέπεται από το Ελληνικό ίκαιο. Όλες οι διαφορές µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που προκύπτουν βάσει του παρόντος υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και αρµοδιότητα των ικαστηρίων των Αθηνών. Υπογραφές: A.J. Kendrick Chairman and Chief Executive Officer 12

13 Managing Director ACE European Group Limited Ltd Υπογραφή για και εκ µέρους του Ασφαλιστή ACE European Group Ltd, London, U.K. 13

Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο

Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο Όροι και προϋποθέσεις του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο Βάσει των παρόντων όρων του Προγράμματος Ομαδικής Ασφάλισης Vodafone Νέο Κάθε Χρόνο υπ αριθμό UKPCPY09196113 (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Γενικοί Οροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Οροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων 3.1 Ειδικοί όροι 3.2 Αντικείµενο ασφάλισης 3.3 Ορια αποζηµίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο

Μόνιμη Ολική Ανικανότητα. Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Αυτό το Συμπληρωματικό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου, στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο στην περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας

Μηνιαία Αποζημίωση λόγω Ανικανότητας ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 1. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ Tο Συμπληρωματικό αυτό Συμβόλαιο αποτελεί μέρος του Βασικού Ασφαλιστηρίου στο οποίο είναι προσαρτημένο και ισχύει μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

CyberEdge ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. 2. 3. 4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 5. Όνοµα Ασφαλιζόµενου: ιεύθυνση: Έτος ίδρυσης : ΑΦΜ: ΟΥ.: Τηλέφωνο: Ηλεκτρονική Σελίδα: Συνολικές αµοιβές και ποσοστιαία κατανοµή τους ανά γεωγραφική περιοχή: Συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ»

Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Προς Όλους τους Συνεργάτες Από Κλάδο Αστικής Ευθύνης Αθήνα 16/6/2015 Εγκύκλιος 04/2015 ΘΕΜΑ: ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» Αγαπητοί Συνεργάτες, Στην προσπάθειά μας να διευκολύνουμε το έργο

Διαβάστε περισσότερα

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης

Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα. 1. Όροι Εγγύησης Η εγγύηση της Schneider Electric στα φωτοβολταϊκά συστήµατα 1. Όροι Εγγύησης Η Schneider Electric αναλαµβάνει να αντικαταστήσει τυχόν ελαττωµατική λειτουργία των προϊόντων που προέρχεται από σφάλµα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ NOKIA ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ NOKIA ΜΕ WINDOWS PHONE ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Η παρούσα Περιορισμένη εγγύηση κατασκευαστή ( Εγγύηση ) ισχύει μόνο για τα γνήσια προϊόντα Nokia με Windows Phone τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΡΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ Σε περίπτωση υλικής ζηµιάς και µόνον εφόσον τα ανταλλακτικά του αυτοκινήτου αντικατασταθούν µε καινούρια, αφαιρείται παλαιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών.

Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011 Προς όλους τους Συνεργάτες Εγκύκλιος αριθ. 1203 Νέα διαδικασία για εξαγορές και λήξεις ασφαλιστηρίων πελατών. ΣΕΙΡΑ 2 Αγαπητοί Συνεργάτες, Σας ενημερώνουμε ότι για τη δική σας προστασία,

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κ Λ Α Ο Σ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩ Ν Α Π Ω Λ Ε Ι Ω Ν ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επωνυµία Ασφαλιζόµενου: Ο Ασφαλιζόµενος είναι: Συνεταιρισµός Εταιρεία Άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση

Όροι εγγύησης, σέρβις, επισκευή και αντικατάσταση Εγγύηση κατασκευαστή Η KACO new energy E παρέχει για τη σειρά μετατροπέων Powador xi εγγύηση διάρκειας επτά ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης, με μέγιστη διάρκεια 90 μήνες από την ημερομηνία παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. Αριθµός συµβολαίου ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΠΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Συµπληρώνεται από την Εταιρεία Αριθµός πρότασης Αριθµός συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου Κ. Λ ΛΗΠΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση»

BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ «Ποδήλατο εν δράση» 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 1.1. Αυτοί οι όροι και κανονισμοί εφαρμόζονται στο σύστημα διάθεσης των ποδηλάτων «ποδήλατο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ

UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ. 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ UPPLEVA Τηλεόραση και ηχοσύστημα ΔΩΡΕΑΝ 5 Χρόνια ΕΓΓΥΗΣΗ Η καθημερινή ζωή στο σπίτι θέτει υψηλές απαιτήσεις στις τηλεοράσεις και τα ηχοσυστήματα. Η σειρά UPPLEVA έχει υποστεί αυστηρές δοκιμές και ελέγχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Q_35_3058_PCG AUTO_CL35007927 Αθήνα 13/05/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗ P0125387 Κύριοι, Θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για την προτίµηση σας να επιλέξετε την εταιρία µας

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ]

Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] Ασφάλειες κατά παντός κινδύνου: Εργολάβων κατασκευαστών [ CAR ] Ανεγέρσεως συναρµολογήσεως [ EAR ] 1 ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ CAR Απλοί κίνδυνοι Κτίρια κατοικιών Γραφείων Σχολείων Νοσοκοµείων Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή

ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ΑΡΙΘΜΟΣ -3. - ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ --------------------- ειδικά εξουσιοδοτημένη για την υπογραφή της παρούσας πράξης με το με σημερινή ημερομηνία πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Πρότασης ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Αριθµός Συµβολαίου Κωδικός πρακτορείου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΗΠΤΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ Ονοµατεπώνυµο του λήπτη της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών

Πρόταση Ασφάλισης Συλλογών AIG Europe Limited Υποκατάστημα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 151 24 Μαρούσι, τηλ.: 210 8127 600, fax: 210 8027 189 Info.Gr@aig.com www.aig.com.gr Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης Μαρίνου Αντύπα 42, 570 01 Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη.

3. Η κάρτα Priority Pass δεν αποτελεί ούτε κάρτα πληρωμής ούτε απόδειξη αξιοπιστίας και η προσπάθεια ανάλογης χρήσης της συνιστά απάτη. Όροι χρήσης 1. Ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί ότι κάνοντας χρήση της κάρτας Priority Pass, συμφωνεί και αποδέχεται τους Όρους Χρήσης. Οι όροι αυτοί θα υπερισχύουν έναντι οποιωνδήποτε άλλων όρων και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Επισυνάπτεται το νέο έντυπο το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να υπογράφεται από τον πελάτη ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ Εγκύκλιος Υπηρεσιακή Ν Ο : 361 Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2014 Θέμα: Έντυπο πληροφοριών για τις ασφαλίσεις ΖΩΗΣ Σας ενημερώνουμε ότι το περιεχόμενο του ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Πρόσθετα Δικαιώματα δυνάμει των Νόμων περί Προστασίας Καταναλωτών. Εάν ΕΣΕΙΣ είστε καταναλωτής, ενδέχεται να έχετε έννομα (κατοχυρωμένα) δικαιώματα επιπλέον αυτών που καθορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση;

Γιατί ν ασφαλιστώ; Τι είναι και πως λειτουργεί η ασφάλιση; Γιατί ν ασφαλιστώ; Η απάντηση είναι απλή. Σου την προσφέρουν καθημερινά οι εφημερίδες, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση. Τροχαία ατυχήματα, εργατικά ατυχήματα, πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες, σεισμοί, αεροπορικά

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύουμε τα χρήματά σας

Προστατεύουμε τα χρήματά σας Προστατεύουμε τα χρήματά σας Ένας οδηγός σχετικά με τον τρόπο που το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με το παρόν φυλλάδιο Το παρόν φυλλάδιο επεξηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας

Προστατεύοντας τα χρήματά σας. Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Προστατεύοντας τα χρήματά σας Ένας οδηγός που παρουσιάζει πώς το Σύστημα Αποζημίωσης Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSCS) προστατεύει τα χρήματά σας Σχετικά με αυτό το έντυπο Αυτό το έντυπο εξηγεί τι είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενηµερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι...

τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... τώρα μπορείτε να κοιμάστε ήσυχοι... ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν καυστήρα του οίκου RIELLO. Σας εγγυόμαστε ότι έχετε εξασφαλίσει τη μέγιστη ικανοποίηση σας στον τομέα της ασφάλειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ 1/8 Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας Ε Ρ Γ Ο : ΑΠΟΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΛΟΓΩ ΧΡΕΟΥΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΠΚΕ 2 / 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 34 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ: 2310/ 296.509. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 14.10.2010. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 5411/10. ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ EΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41401 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ Α ΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 7 ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων

Διαβάστε περισσότερα

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN

NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN PNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNP NPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPNPN NP insurance ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 Ιανουάριος 09 Σελίδα 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 3 ΚΛΟΠΗ ΜΕ ΔΙΑΡΡΗΞΗ ΛΗΣΤΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 5 ΛΗΣΤΕΙΑ ΤΑΜΕΙΟΥ Ή ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 1. Τι πρέπει να αναγράφεται σε ένα Πιστοποιητικό ασφάλισης Μηχανοκινήτων Οχηµάτων. Αναφέρετε ποιοι περιορισµοί δεν µπορούν να υπάρχουν σε ένα τέτοιο Πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ρυθμιστική αρχή ενέργειας κύπρου cyprus energy regulatory authority www.cera.org.cy Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων ΕΚΔΟΣΗ 2013 Δικαιώματα καταναλωτών και διαδικασία υποβολής παραπόνων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Κατασκευαστή

Οδηγίες Κατασκευαστή Οδηγίες Κατασκευαστή Stepper SPR-5009A Οδηγίες Ασφαλείας Προτού να αρχίσετε την άσκησή σας, παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά. Κρατήστε τις οδηγίες για πληροφορίες, σε περίπτωση επισκευής και

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΑ: ΟΡΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΡΘΡΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ 1.1 Έκταση Εργασιών Έργου 1 1.2 Διάρκεια Περιόδου 1 2.1 Προληπτική Συντήρηση 1 2.2 Πρόγραμμα Προληπτικής 1 2.3 Έντυπο αναφοράς Προληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness

Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness www.interamerican.gr Ασφάλεια Επιχειρήσεων INTERAMERICAN Βusiness Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας στέγη από κάθε κίνδυνο Η επιχείρησή σας λειτουργεί, ό,τι και αν συμβεί Τα προγράμματα INTERAMERICAN Business

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΚΩΝ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αθήνα, 23/6/2014 Αριθ. 403 ΘΕΜΑ: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 4261/2014 Σας γνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

CyberEdge από την AIG

CyberEdge από την AIG Προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων Business Solutions CyberEdge από την AIG ηλεκτρονικοί και Οι ηλεκτρονικοί και διαδικτυακοί κίνδυνοι αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται.

Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Κάθε μέρα που μετακινούμαστε στο δρόμο, ερχόμαστε αντιμέτωποι με τον μεγάλο κίνδυνο των ανασφάλιστων οχημάτων, τα οποία ολοένα και αυξάνονται. Η INTERAMERICAN σάς ενημερώνει για όσα ισχύουν για τα ανασφάλιστα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ : 1. Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία ασφαλιζόμενου : 2. Πατρώνυμο 3. Επάγγελμα / Είδος επιχείρησης: 4. Α.Φ.Μ. : Δ.Ο.Υ. : 6. Διεύθυνση Αλληλογραφίας : οδός

Διαβάστε περισσότερα

AIG Ασφάλεια Οχήματος

AIG Ασφάλεια Οχήματος AIG Ασφάλεια Οχήματος Γιατί να ασφαλίσω το αυτοκίνητό μου στην AIG; Εμπιστευτείτε την ασφάλιση του αυτοκινήτου σας στην AIG, μια εταιρία με ηγετική θέση στη διεθνή αγορά Γενικών Ασφαλίσεων, με περισσότερους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων

ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Προς Όλους τους Συνεργάτες μας Μάρτιος 2013 ΘΕΜΑ: Βελτιώσεις / Τροποποιήσεις σε Προγράμματα Ασφάλισης Κατοικιών, Καταστημάτων και Εμπορικών Επιχειρήσεων Αγαπητοί Συνεργάτες, Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειάς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Κωδικός Διαμεσολαβούντα CROMAR INSURANCE BROKERS LTD ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Αριθμός Συμβολαίου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ / ΛΗΠΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Κ Λ Α Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ AIG Europe Limited Υποκατάστηµα Ελλάδος Λεωφόρος Κηφισίας 119, 15124 Μαρούσι, Tηλ: 2108127600, Fax: 2108027189 Email: Info.Gr@aig.com, Url: www.aig.com.gr Υπ.Θεσσαλονίκης: Mαρ.Αντύπα 42, 57001 Πυλαία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ

Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη διαχείρισης. Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ Διαχειριστής μίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776

24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση. με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 24ωρη καθημερινή εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στο 210 9460297 & 2111075776 Σύντομη εταιρική παρουσίαση Είμαστε 100% θυγατρική εταιρία του Ασφαλιστικού Ομίλου - ΑΧΑ με παγκόσμια παρουσία. 34 Υποκαταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης 20322/0514 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες μας: Συμβουλευθείτε το έντυπο «Μοναδικές Υπηρεσίες και Εξυπηρέτηση» Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.anytime.gr/compensation-process

Διαβάστε περισσότερα

D.A.S. HELLAS Ασφάλειες Νοµικής Προστασίας Εισαγωγή - Ιστορικά Η ασφάλιση Νοµικής Προστασίας είναι ένας από τους νεώτερους ασφαλιστικούς κλάδους. Στην Ευρώπη εµφανίστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα στη Γαλλία,

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Εναντίωσης & Υπαναχώρησης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΛΟΓΩ ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΤΥΧΗΜΑ Κάθε τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε αιφνίδια

Διαβάστε περισσότερα

Κουζίνα IKEA. Σύστημα Κουζίνας νεροχύτες, πάγκοι, σκελετοί, προσόψεις και σταθερά εσωτερικά εξαρτήματα. Μείκτες. Ηλεκτρικές συσκευές

Κουζίνα IKEA. Σύστημα Κουζίνας νεροχύτες, πάγκοι, σκελετοί, προσόψεις και σταθερά εσωτερικά εξαρτήματα. Μείκτες. Ηλεκτρικές συσκευές Κουζίνα IKEA Σύστημα Κουζίνας νεροχύτες, πάγκοι, σκελετοί, προσόψεις και σταθερά εσωτερικά εξαρτήματα Μείκτες Ηλεκτρικές συσκευές Οι κουζίνες μας περνούν από αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και αντοχής σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κωδικός Αριθ. Συµβαλλοµένου ίκτυο Πωλήσεων ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Όνοµα Εταιρίας/Α.Φ.Μ./.Ο.Υ 2. ιεύθυνση Κεντρικών Γραφείων 3. ιεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα,

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιέχουν: το όνομα, Πολιτική Απορρήτου 1. Εισαγωγή Είμαστε η Supplies Distributors SA, με έδρα επί της οδού Louis Blériot 5, 4460 Grâce- Hollogne, αριθμό εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο Λιέγης 208.795 και αριθμό φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης

CRYSTAL SPEAKERS. Εγχειρίδιο Χρήσης CRYSTAL SPEAKERS Εγχειρίδιο Χρήσης Σύνδεση Έλεγχος έντασης Σχεδιάγραμμα Το καλώδιο ήχου συνδέεται στην έξοδο ήχου Το καλώδιο USB συνδέεται σε υποδοχή USB του υπολογιστή ή σε τροφοδοτικό ρεύματος AC 5V

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΩΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ρ23 ΑΡΘΡΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ «ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ»:Το κεφάλαιο επιβίωσης και το κεφάλαιο θανάτου όπου: α. «Κεφάλαιο επιβίωσης» είναι το ποσό της μηνιαίας σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΙΑΚΙΝ ΥΝΕΥΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 1. Ασφάλεια, δικαιώµατα, και νοµικές υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη

Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Έγγραφο πληροφόρησης Οφειλέτη 1. Εισαγωγή Βασικό σύστημα αυτόματων χρεώσεων SEPA Ο SEPA είναι ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε ευρώ, ο οποίος περιλαμβάνει 34 χώρες το σύνολο των 28 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρεις χώρες του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο

ATT-100. Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο ATT-100 Android TV Συνοπτικό εγχειρίδιο Περιεχόμενα συσκευασίας Περιγραφή του Android TV Dongle Υποδοχή Micro Android TV Dongle Χρήση του Android TV Dongle Κεραία MCX Υποδοχή MCX Βήμα 1. Συνδέστε το Android

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ Ο ΗΓΟΥΣ - DTCO 1381 Rel.1.4 Οθόνη και Στοιχεία Λειτουργίας Οθόνη Πλήκτρα µενού Αιχµή κοπής χαρτιού Κουµπιά δραστηριοτήτων & εκτίναξης κάρτας οδηγού 1 Σχισµή κάρτας οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 2 Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Περιεχόμενο συσκευασίας 76 Εισαγωγή 77 Εγκατάσταση 78 Τηλεχειριστήριο 79 Προδιαγραφές 80 Πληροφορίες 80 Περιεχόμενο συσκευασίας Μονάδα εναλλαγής ήχου-εικόνας 2 σε 1 HDMI Extender

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΡ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Λεωφ. Αθαλάσσας 165, 2024 Στρόβολος T.Θ. 23554, 1684 Λευκωσία Τηλ.: 22 55 16 16, Φαξ: 22 55 17 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ~ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ #1 ΜΕΡΟΣ ΣΕΙΡΑ ΚΑΡΤΩΝ PLATINUM (ως καθορίζεται στην σελίδα 2 πιο πάνω) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 1 ΑKΥΡΩΣΗ και ΔΙΑΚΟΠΗ (ενός Ταξιδιού από τον Κάτοχο της Κάρτας λόγω περιστάσεων πέραν

Διαβάστε περισσότερα

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail.

Έτσι ο κάθε συμμετέχων αφού κάνει like (μ αρέσει) στην παραπάνω σελίδα θα συμπληρώνει τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο χρήστη, διεύθυνση και e-mail. Όροι 9 ου διαγωνισμού Χειμώνας 2013 1. Αντικείμενο της Κλήρωσης. Η εταιρεία με την επωνυμία «Δ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» MACE Advertising, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Στρ. Καλλιδοπούλου αρ. 5, με Α.Φ.Μ. 999489460,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ NEON ENERGY MEMBER s CARD - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Το πρόγραμμα «NEON ENERGY MEMBER s CARD ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ» της εταιρείας ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie

Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Δήλωση απορρήτου - Πολιτική χρήσης cookie Ελεγκτές δεδοµένων Ελεγκτής δεδοµένων Western Union Payment Services Ireland Limited Ηµεροµηνία ισχύος: Αύγουστος 2015 Η παρούσα Πολιτική απορρήτου περιγράφει

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης

Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Έγγραφα Διαδικασίας Αποζημίωσης Δηλώσεις Παραλαβής & Εναντίωσης Σε κάθε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε μας στο 1158 και θα αναλάβουμε εμείς τις διαδικασίες Στο ένθετο αυτό, θα βρείτε απαραίτητα έγγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση

Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Η Οδηγία 2007/64/ΕΚ για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά Συνολική θεώρηση Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα