Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία»"

Transcript

1 Τρισέλιδο άρθρο στα πρακτικά του 19 ου ιεθνούς Συνεδρίου Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού, Κοµοτηνή (2011), στο περιοδικό «Άθληση & Κοινωνία» Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ Κωστούλας Ι. 1 3, Τουµπέκης Α. 2, Μπακανδρέας Α..3, Παξινός Θ. 3, Τοκµακίδης Σ.¹ ¹ ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τ.ΕΦ.Α.Α., 2 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τ.Ε.Φ.Α.Α., 3 Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, Τοµέας Φυσικής & Πολιτισµικής Αγωγής Περίληψη Σκοπός της µελέτης είναι να εξεταστεί η επίδραση της ενεργητικής σε σύγκριση µε την παθητική αποκατάσταση στην απόδοση σε επαναλαµβανόµενες προσπάθειες 50 µ. που εκτελούνται µε µέγιστη ένταση και διαφορετικά διαλείµµατα στην κολύµβηση. ώδεκα άρρενες κολυµβητές εθνικού επιπέδου, µε τουλάχιστον έξι έτη προπονητική εµπειρία και ηλικία 20.3±3.9 έτη, εκτέλεσαν έξι επαναλήψεις 50 µ. ελεύθερο µε µέγιστη ένταση σε τέσσερις διαφορετικές συνθήκες. Το διάλειµµα µεταξύ των προσπαθειών ήταν 2 ή 4 λεπτά και η αποκατάσταση παθητική (Π2, Π4) ή ενεργητική (Ε2, Ε4). Η ταχύτητα στην ενεργητική αποκατάσταση αντιστοιχούσε στο 93±4% της ταχύτητας στο «κατώφλι γαλακτικού» που προσδιορίστηκε από δοκιµασία 7x200 µ. ελεύθερο µε προοδευτικά αυξανόµενη ένταση. Η επίδοση σε κάθε επανάληψη 50 µ. κατεγράφη και η συγκέντρωση γαλακτικού προσδιορίστηκε 3 λεπτά πριν την έναρξη και στο 2ο λεπτό µετά την ολοκλήρωση κάθε συνθήκης. Η συχνότητα χεριών (ΣΧ) υπολογίστηκε από τη χρονοµέτρηση 3 κύκλων χεριών σε κάθε προσπάθεια 50 µέτρων και το µήκος χεριάς (ΜΧ) υπολογίστηκε από το πηλίκο της ταχύτητας µε τη ΣΧ. Ανάλυση διακύµανσης για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις σε τρείς παράγοντες (2 διαλείµµατα x 2 είδη αποκατάστασης x επαναλήψεις) και το Tuckey Post-hoc test χρησιµοποιήθηκαν για τον εντοπισµό διαφορών στις εξαρτηµένες µεταβλητές. Η επίδοση των κολυµβητών ήταν σηµαντικά βελτιωµένη µε την εφαρµογή τεσσάρων λεπτών σε σύγκριση µε τα δύο λεπτά διάλειµµα (4-λεπτά: 28,41±0,79, 2-λεπτά: 28,69±0,80 s). Με την εφαρµογή διαλείµµατος τεσσάρων λεπτών η επίδοση ήταν σηµαντικά µειωµένη µετά από ενεργητική σε σύγκριση µε την παθητική αποκατάσταση (Π4: 28,17±0,72, Ε4: 28,65±1,04 s). Ωστόσο, µε την εφαρµογή διαλείµµατος δύο λεπτών δεν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ ενεργητικής και παθητικής αποκατάστασης (Π2: 28,69±0,82, Ε2: 28,68±0,85 s). H συγκέντρωση γαλακτικού ήταν σηµαντικά υψηλότερη στην παθητική (11,7±1,9 mmol/l) συγκριτικά µε την ενεργητική αποκατάσταση (9,7±1,7 mmol/l). Η ΣΧ στην παθητική αποκατάσταση (48,6±1,7 cycles/min), ήταν σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε την

2 ενεργητική (47,6±2,5 cycles/min). Η ΣΧ χεριάς εµφάνισε σηµαντική µείωση στη δεύτερη έως και την τέταρτη σε σύγκριση µε την πρώτη προσπάθεια µε την εφαρµογή ενεργητικής αποκατάστασης, αλλά παρέµεινε αµετάβλητη µε την εφαρµογή παθητικής αποκατάστασης. Το ΜΧ δεν διέφερε µεταξύ διαλειµµάτων και είδους αποκατάστασης αλλά εµφανίστηκε σηµαντικά αυξηµένο στη δεύτερη σε σύγκριση µε την πρώτη προσπάθεια 50 µ. (2,17±0,1, 2,24±0,1 m/cycle). Σε επαναλαµβανόµενες προσπάθειες 50 µέτρων η ενεργητική αποκατάσταση µειώνει την απόδοση όταν το διάλειµµα είναι τέσσερα αλλά όχι όταν είναι δύο λεπτά. Η µείωση της απόδοσης και της συχνότητας χεριάς είναι πιθανό να οφείλεται σε ενεργειακό έλλειµµα ή αυξηµένο ενεργειακό κόστος που προκαλείται µε την εφαρµογή ενεργητικής αποκατάστασης για διάρκεια 4 λεπτών. Λέξεις-κλειδιά: ενεργητική αποκατάσταση, παθητική αποκατάσταση, κολυµβητική απόδοση

3 Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ Εισαγωγή H εφαρµογή ενεργητικής αποκατάστασης στη διάρκεια του διαλείµµατος, µεταξύ προσπαθειών µέγιστης έντασης µε διάρκεια 2 λεπτά, είναι πιθανό να βελτιώνει την απόδοση των κολυµβητών (π.χ. 200 µέτρα κολύµβηση; Greenwood, Moses, Bernardino, Gaesser, & Weltman, 2008). Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει θετική επίδραση στην απόδοση των κολυµβητών όταν εκτελούν προσπάθειες µέγιστης έντασης µε διάρκεια περίπου 15 έως 30 s, (Toubekis, Douda, Tokmakidis, 2005). Σε προσπάθειες διάρκειας 30 δευτερολέπτων µε διάλειµµα 4 λεπτά έχει βρεθεί ότι η απόδοση βελτιώνεται µετά από ενεργητική αποκατάσταση στην ποδηλασία, (Bogdanis, Nevill, Lakomy, Graham & Louιs 1996), αλλά όχι σε αντίστοιχης διάρκειας προσπάθειες µε 2 λεπτά διάλειµµα στην κολύµβηση, (Toubekis, Peyrebrune, Lakomy, Nevill, 2008). Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξεταστεί η επίδραση της ενεργητικής αποκατάστασης σε σύγκριση µε την παθητική αποκατάσταση σε επαναλαµβανόµενες προσπάθειες µέγιστης έντασης, που εκτελούνται µε διαφορετικό διάλειµµα (2 ή 4 λεπτά) στην κολύµβηση. Μέθοδος Εξεταζόµενοι Στην παρούσα έρευνα συµµετείχαν δώδεκα άρρενες κολυµβητές εθνικού επιπέδου, µε τουλάχιστον έξι έτη προπονητικής εµπειρίας, ηλικίας 20,3±3,9 έτη, αναστήµατος 180±3,9 cm και σωµατικής µάζας 77,4±7,5 Kg. Μέσα συλλογής δεδοµένων Για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης του γαλακτικού στο αίµα τρία λεπτά πριν και στο δεύτερο λεπτό µετά από κάθε πειραµατική συνθήκη πραγµατοποιήθηκε λήψη τριχοειδικού αίµατος και ανάλυση µε συσκευή Accutrend Plus, (Roche). Η καρδιακή συχνότητα (ΚΣ) κατεγράφη τηλεµετρικά (Polar team system, Polar Electro) και οι επιδόσεις κατεγράφησαν µε ψηφιακά χρονόµετρα χειρός (SL 929-R, Oregon Scientific). Η συχνότητα χεριών (ΣΧ) υπολογίστηκε από τη χρονοµέτρηση τριών κύκλων χεριών σε κάθε προσπάθεια 50 µέτρων και το µήκος χεριάς (ΜΧ) υπολογίστηκε από το πηλίκο της ταχύτητας µε τη ΣΧ. ιαδικασία συλλογής δεδοµένων Αρχικά οι κολυµβητές εκτέλεσαν 7Χ200 µ. ελεύθερο ξεκινώντας κάθε 5 min και µε προοδευτικά αυξανόµενη ένταση, για να εντοπιστεί το κατώφλι γαλακτικού και να

4 προσδιοριστεί η ταχύτητα της ενεργητικής αποκατάστασης (Pyne, Lee, Swanwick, 2001; Greenwood, et al., 2008). Σε διαφορετικές ηµέρες εκτέλεσαν έξι επαναλήψεις 50 µ. ελεύθερο µε µέγιστη ένταση. Το διάλειµµα µεταξύ των προσπαθειών ήταν 2 ή 4 λεπτά και η αποκατάσταση παθητική (Π2, Π4) ή ενεργητική (Ε2, Ε4). Σχεδιασµός Ο σχεδιασµός της µελέτης περιλαµβάνει επαναλαµβανόµενες µετρήσεις σε τρείς παράγοντες (2 είδη αποκατάστασης Χ 2 διαλείµµατα Χ επαναλήψεις). Οι επαναλήψεις για τις εξαρτηµένες µεταβλητές είναι: 6Χ50 για την απόδοση, τη συχνότητα και το µήκος χεριάς, δύο αιµοληψίες για την συγκέντρωση γαλακτικού και δεκατρείς τιµές για την καρδιακή συχνότητα (τιµή ηρεµίας, έξι κορυφαίες τιµές και 6 τιµές αποκατάστασης). Στατιστική Ανάλυση Χρησιµοποιήθηκε ανάλυση διακύµανσης για επαναλαµβανόµενες µετρήσεις σε τρείς παράγοντες για τον εντοπισµό διαφορών στις εξαρτηµένες µεταβλητές και το Tukey posthoc test για τον εντοπισµό των στατιστικά σηµαντικών διαφορών µεταξύ των βαθµίδων του κάθε επαναλαµβανόµενου παράγοντα. Ως επίπεδο σηµαντικότητας ορίστηκε το p<0.05. Αποτελέσµατα Η ταχύτητα στην ενεργητική αποκατάσταση αντιστοιχούσε στο 93±4% της ταχύτητας στο «κατώφλι γαλακτικού». Η επίδοση των κολυµβητών ήταν σηµαντικά βελτιωµένη µε την εφαρµογή τεσσάρων λεπτών σε σύγκριση µε τα δύο λεπτά διάλειµµα (4 λεπτά: 28,41±0,79, 2 λεπτά: 28,69±0,80 s). Με την εφαρµογή διαλείµµατος τεσσάρων λεπτών η επίδοση ήταν σηµαντικά µειωµένη µετά από ενεργητική σε σύγκριση µε την παθητική αποκατάσταση (Π4: 28,17±0,72, Ε4: 28,65±1,04 s). Ωστόσο, µε την εφαρµογή διαλείµµατος δύο λεπτών δεν παρατηρήθηκε διαφορά µεταξύ ενεργητικής και παθητικής αποκατάστασης (Π2: 28,69±0,82, Ε2: 28,68±0,85 s). H συγκέντρωση γαλακτικού ήταν σηµαντικά υψηλότερη στην παθητική συγκριτικά µε την ενεργητική αποκατάσταση (Π: 11,7±1,9, Ε: 9,7±1,7 mmol/l). Η ΚΣ ήταν σηµαντικά υψηλότερη στην ενεργητική αποκατάσταση σε σχέση µε την παθητική. Επιπλέον, µε την εφαρµογή διαλείµµατος 2 λεπτών η ΚΣ ήταν σηµαντικά υψηλότερη απ ότι µε την εφαρµογή 4 λεπτών. Η ΣΧ στην παθητική αποκατάσταση ήταν σηµαντικά υψηλότερη σε σχέση µε την ενεργητική (Π: 48,6±1,7, Α: 47,6±2,5 cycles/min). Η ΣΧ χεριάς εµφάνισε σηµαντική µείωση στη δεύτερη έως και την τέταρτη σε σύγκριση µε την πρώτη προσπάθεια µε την εφαρµογή ενεργητικής αποκατάστασης, αλλά παρέµεινε αµετάβλητη µε την εφαρµογή παθητικής αποκατάστασης. Το ΜΧ δεν διέφερε µε την εφαρµογή διαφορετικής διάρκειας διαλείµµατος και είδους αποκατάστασης αλλά εµφανίστηκε σηµαντικά αυξηµένο στη δεύτερη σε σύγκριση µε την πρώτη προσπάθεια 50 µ. (2,17±0,1, 2,24±0,1 m/cycle).

5 Συζήτηση Συµπεράσµατα Τα ευρήµατα της παρούσας µελέτης δείχνουν ότι η εφαρµογή ενεργητικής αποκατάστασης µειώνει την απόδοση όταν το διάλειµµα είναι τέσσερα αλλά όχι όταν είναι δύο λεπτά. Μετά από µια προσπάθεια µέγιστης έντασης µε διάρκεια 28 s, όπως η απόσταση των 50 µέτρων στην παρούσα µελέτη, αναµένεται εξάντληση των αποθεµάτων PCr και σηµαντική αύξηση του γαλακτικού στους µύες (Bogdanis, Nevill, Boobis, Lakomy, & Nevill, 1995). Είναι πιθανό ο χρόνος των δύο λεπτών αποκατάστασης να είναι ανεπαρκής για την ανασύνθεση της PCr και την αποµάκρυνση του γαλακτικού από τους µύες (Bogdanis et al., 1995). Σε αυτή την περίπτωση η επίδοση επηρεάζεται στον ίδιο βαθµό σε ενεργητική και παθητική αποκατάσταση. Από την άλλη πλευρά η µείωση της απόδοσης µετά από 4 λεπτά ενεργητική σε σύγκριση µε την παθητική είναι πιθανό να οφείλεται σε ανεπαρκή οξυγόνωση της µυοσφαιρίνης (Dupond, Moalla, Guinhouya, Ahmaidi, & Berthoin, 2004) που προκαλεί επιβράδυνση του ρυθµού ανασύνθεσης της PCr στη διάρκεια της ενεργητικής αποκατάστασης (Spencer, Bishop, Dawson, Goodman, & Duffield, 2006). Επιπλέον η αυξηµένη ενεργειακή δαπάνη που προκαλείται µε την εφαρµογή ενεργητικής αποκατάστασης για τη µεγαλύτερη διάρκεια των τεσσάρων σε σύγκριση µε τα δύο λεπτά είναι πιθανό να αυξάνει το ενεργειακό έλλειµµα. Η γρηγορότερη αποµάκρυνση του γαλακτικού από το αίµα δεν φαίνεται να επιδρά στη διατήρηση της απόδοσης. Η εφαρµογή ενεργητικής αποκατάστασης δεν ενδείκνυται όταν ο στόχος είναι η επίτευξη της καλύτερης δυνατής επίδοσης σε µέγιστης έντασης επαναλαµβανόµενες προσπάθειες 50 µέτρων στην προπόνηση. Βιβλιογραφία BOGDANIS, G., NEVILL, M., BOOBIS, L., LAKOMY, H., NEVILL, A. (1995). Recovery of power output and muscle metabolites following 30 s of maximal sprint cycling in man. J Physiology, 482(2): BOGDANIS, G., NEVILL, M., LAKOMY, H., GRAHAM, C., LOUIS, G. (1996). Effects of active recovery on power output during repeated maximal sprint cycling. Eur J Appl Physiol, 74, DUPONT, G., MOALLA, W., GUINHOUYA, C., AHMAIDI, S. & BERTHOIN, S. (2004). Passive versus active recovery during high-intensity intermittent exercises. Med. Sci. Sports Exerc. 36: , GREENWOOD, J., MOSES, E., BERNARDINO, M, GAESSER, G, & WELTMAN, A. (2008). Intensity of exercise recovery, blood lactate disappearance, and subsequent swimming performance. Journal of Sports Sciences, 26, PYNE, D., LEE, H., and SWANWICK, K. (2001). Monitoring the lactate threshold in world-ranked swimmers. Med. Sci. Sports Exerc., Vol. 33, No. 2, SPENCER, M., BISHOP, D., DAWSON, B., GOODMAN, C., DUFFIELD, R. 2006). Metabolism and performance in repeated cycle sprints: Active versus passive recovery. Med Sci Sports Exerc, 38, TOUBEKIS, A., PEYREBRUNE, M., LAKOMY, H., NEVILL, M. (2008). Effects of active and passive recovery on performance during repeated-sprint swimming. Journal of Sports Sciences, 26(14): TOUBEKIS, A., DOUDA, H., TOKMAKIDIS, S. (2005). Influence of different rest intervals during active or passive recovery on repeated sprint swimming performance. Eur J Appl Physiol, 93:

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του

Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του Επικλινείς δροµικές επιφάνειες: Επίδραση στα κινηµατικά χαρακτηριστικά και στη θέση του σώµατος ΣTAYPOY TZIΩPTZH 1, ΓIΩPΓOY ΠAPA IΣH 2, CALTON COOK 3 1 Tµήµα Eπιστήµης Φυσικής Aγωγής και Aθλητισµού, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Σχετική Συμβολή του Αερόβιου Μηχανισμού κατά τη Διάρκεια Εξομοιωμένου Αγώνα Κωπηλασίας. Τ.Ε.Φ.Α.Α. - Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 7(1), 57 62 Δημοσιεύτηκε: 30 Απριλίου 2009 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 7(1), 57-62 Released: April 30, 2009 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ISSN: 2241-889X. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ISSN: 2241-889X. ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ISSN: 2241-889X ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΣ 2 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Το περιοδικό Αθλητική Επιστήμη και Ένοπλες Δυνάμεις εκδίδεται σε ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου

Αξιολόγηση της Λειτουργικής Ικανότητας σε Άτομα Τρίτης Ηλικίας με τη Χρήση Ερωτηματολογίου και με την Εφαρμογή Δοκιμασιών Πεδίου Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (2), 264 272 Δημοσιεύτηκε: 30 Σεπτεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (2), 264-272 Released: September 30, 2007

Διαβάστε περισσότερα

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ;

Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Το άρθρο του µήνα ΑΣΚΗΣΗ VO 2 ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η VO 2 ; Η VO 2 µετρά την κατανάλωση οξυγόνου και συνήθως αναφέρεται στον όγκο οξυγόνου που καταναλώνεται σε 1 λεπτό. Τα παρακάτω γραφόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά 23 ου συνεδρίου ΕΕΕΟ

Πρακτικά 23 ου συνεδρίου ΕΕΕΟ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΑΡΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΩΝ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΛΛΑ, ΣΤΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΡΟ ΑΚΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής

Περιοδικό Αθλητικού Τουρισµού και Αναψυχής Ψυχολογικά Οφέλη και Ανασταλτικοί Παράγοντες στη Συµµέτοχη στην Υπαίθρια ραστηριότητα Αναψυχής της Χιονοδροµίας Υφαντίδου Γεωργία, Νάκης Νικόλαος, Κώστα Γεώργιος ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007

Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 5 (3), 363 378 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2007 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 5 (3), 363-378 Released: December 31, 2007 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής

Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, 21, 28-37 2010 Ε.Α.Ψ. Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής Άννα Χρηστάκου, Γιάννης Ζέρβας, Μαρία Ψυχουντάκη και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ

ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Επίπεδο Αλφαβητισµού και Αυτοαντίληψη των παιδιών. ΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΗΣ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥΣ Σοφία Αγαθαγγέλου, Κυριακή Κωµίτη, Συλβάνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ανάπτυξη λόγου 1 Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ιωάννης Βογινδρούκας, Ισµήνη Τσαµουρτζή, Βάγια Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βόρειας

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΔΡΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Πανελλαδική έρευνα στους αποφοίτους των ετών 1998-2000 Η ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η μελέτη αυτή υλοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ Σκαρβέλης Μ., Τζιτζιρής Κ.,Παπαδόπουλος Ι. Τ.Ε.Ι. Λάρισας, Παράρτημα Καρδίτσας, Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου, B. Γρίβα

Διαβάστε περισσότερα

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες

Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Iνστιτούτο Εργασίας OTOE Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στις τράπεζες Aθήνα 2009 1 Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ Hλίας Ιωακείμογλου Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ελένη Χριστοπούλου-Μαυροµιχαλάκη Αν. καθ. Τµήµ. Φυσικής Πανεπιστηµίου Αθήνας Υπεύθυνη του Σταθµού Κοσµικής

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών

Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Πρωτότυπη Εργασία Μέτρηση της αποδοτικότητας πνευμονολογικών κλινικών ΕΣΥ και Πανεπιστημιακών Μαρία Γείτονα 1, Λορένα Ανδρούτσου 2, Νικόλαος Κοτσόπουλος 3, Κώστας Γουργουλιάνης 4 1 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΕΙ ΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΕ ΠΑΙ ΙΑ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ ΟΥ ΑΘΗΝΑ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΘΕΜΑΤΟΣ: ΠΑΤΑΡΙ ΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων

ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιάγνωση βλαβών µέσω ελέγχου δονήσεων σε βιοµηχανική γραµµή Παραγωγής πλυντηρίων ιατριβή που υπεβλήθη για την µερική ικανοποίηση των απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έκθεση για την αποτίµηση του κινδύνου για την υγεία από την κατανάλωση αγροτικών προϊόντων από την Λεκάνη απορροής του Ασωπού ποταµού. Εισαγωγή-Πλαίσιο Ο Ασωπός ποταµός που

Διαβάστε περισσότερα

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων

Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Εξόρυξη Χωροχρονικών Δεδομένων από τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο και Εφαρμογές στην Ανίχνευση των Επιληπτικών Κρίσεων Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος

Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος Επιµέλεια: Γιώργος Πυνηρτζής ηµήτρης Γαργαλιάνος ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής ιοίκησης που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρεία ιοίκησης Αθλητισµού, σε συνεργασία µε το ηµοτικό Αθλητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας

Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Κλινική Έρευνα Συσχετίσεις Μεταξύ Αρτηριακής Πίεσης και Πάχους Έσω-Μέσου Χιτώνα των Καρωτίδων σε Παιδιά και Εφήβους: Ο Ρόλος της Παχυσαρκίας Στέλλα Σταμπουλή 1,2, Βασίλειος Κώτσης 2, Χριστίνα Καραγιάννη

Διαβάστε περισσότερα