ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ"

Transcript

1 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΛΒΗ επηέκβξηνο 2013

2 ΥΔΓΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξψλ θαλφλσλ γηα ηε δηνίθεζε, ηε δηαρείξηζε θαη ηε ιεηηνπξγία φισλ ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Άξζξν 2 ν Ννκηθό πιαίζην Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) ζηελ αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ αλήθεη ν θαζνξηζκφο ησλ ρψξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη ε παξνρή γλψκεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ρψξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ θαζψο θαη ε δεκηνπξγία, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία θνηκεηεξίσλ θαη θέληξσλ απνηέθξσζεο λεθξψλ (άξ. 75 ηνπ Ν.3463/2006, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξ. 5 ηνπ Ν.4144/13). Σηελ αξκνδηφηεηα ησλ δήκσλ ππάγεηαη ε δηαρείξηζε θαη ε δηνίθεζε φρη κφλν ησλ θνηκεηεξίσλ πνπ νη ίδηνη ηδξχνπλ, αιιά φισλ ησλ ιεηηνπξγνχλησλ θνηκεηεξίσλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν ίδξπζήο ηνπο, εθηφο απφ : α) ηα κε ιεηηνπξγνχληα εθθιεζηαζηηθά θνηκεηήξηα β) ηνπο ρψξνπο ηαθήο ζε κνλαζηήξηα θαη εζπραζηήξηα θαη γ) ηνπο κεκνλσκέλνπο ηάθνπο ζε πεξηβφινπο ελνξηαθψλ λαψλ θαη ηδξπκάησλ (Γλσκ. ΝΣΚ 316/1995). Ο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 79 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ αξ. 4 παξ. 1 ηνπ Α.Ν. 582/68, απνηειεί θαλνληζηηθή δηνηθεηηθή πξάμε θαη δηέπεηαη απφ ηηο παξαθάησ δηαηάμεηο : 1) Τνπ Α.Ν. 445/1968, (Φ.Δ.Κ. 130Α), «Πεξί λεθξνηαθείσλ θαη εληαθηαζκνχ λεθξψλ» 2) Τνπ Α.Ν. 582/1968, (Φ.Δ.Κ. 225Α), «Πεξί δεκνηηθψλ θαη θνηλνηηθψλ θνηκεηεξίσλ» 3) Τνπ άρθρου 75 παρ. Ι περίπτ. β υποπερίπτ. 10 και παρ. II περίπτ. 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006 φπσο απηφο ηζρχεη 4) Τνπ Ν. 3852/2010 φπνπ ηπγράλεη εθαξκνγήο 5) Τεο Υ.Α. αξηζ. Α5/1210 ηεο 19 Απξ./10 Ματνπ 1978, «Πεξί φξσλ ηδξχζεσο θνηκεηεξίσλ» 6) Τσλ άξζξσλ 35, 966 θαη 970 Αζηηθνχ Κψδηθα, 7) Τνπ Ν. 547/1977 (Φ.Δ.Κ. 56Α) «Πεξί Γηνηθήζεσο ησλ κε ελνξηαθψλ λαψλ ησλ θνηκεηεξίσλ» 8) Τνπ Β.Γ. ηεο 24/9-20/10/1958 (Φ.Δ.Κ. 171Α) «Πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 9) Τνπ Β.Γ. ηεο 17/5-15/6/1959 (Φ.Δ.Κ. 114 θ 145/Α) «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 10) Τνπ Ν. 344/76 (ΦΔΚ 143/76 ηεχρνο Α') «Πεξί ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ» 11) Τνπ Ν. Ν.4144/13 (ΦΔΚ 88/ ηεχρνο Α') «Αληηκεηψπηζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο ζηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε θαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο». Άξζξν 3 ν

3 Ννκηθόο Υαξαθηεξηζκόο 1. Τα θνηκεηήξηα, νη ηάθνη θαη ηα ηαθηθά κλεκεία ραξαθηεξίδνληαη σο πξάγκαηα εθηφο ζπλαιιαγήο θαηά ην άξζξν 966 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα θαη γηα ην ιφγν απηφ δελ είλαη δεθηηθά ελλφκσλ ζρέζεσλ, φπσο ε εθπνίεζε, ε κίζζσζε, ε ρξεζηθηεζία, ε θαηάζρεζε θαη ε ππνζήθεπζε. Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 970 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα δχλαηαη λα απνθηάηαη ηδηαίηεξν ηδησηηθφ δηθαίσκα (εηδηθφ δηθαίσκα) γηα νξηζκέλν ρψξν ηαθήο (ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ) (άρ. 3 παρ.1 Α.Ν. 582/68). 2. Η παξαρψξεζε ηδηαηηέξνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο απφ ηνλ Γήκν, απνηειεί δηνηθεηηθήο θχζεσο παξαρψξεζε αδείαο ρξήζεσο δεκνηηθνχ πξάγκαηνο. Οη ζρεηηθέο πξάμεηο ηνπ Γήκνπ είλαη εθηειεζηέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο. 3. Ο ρψξνο γηα ηνλ νπνίν παξέρεηαη δηθαίσκα ρξήζεο δελ απνηειεί πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν έγηλε ε παξαρψξεζε θαη απαγνξεχεηαη ε κεηαβίβαζή ηνπ ζε εηδηθνχο (πψιεζε, δσξεά, αληαιιαγή) θαη θαζνιηθνχο (θιεξνλνκηά, δηαζήθε) δηαδφρνπο ηνπ (αξ. 3 παξ. 2 Α.Ν. 582/68). Άξζξν 4 ν Πεξηγξαθή Κνηκεηεξίωλ Ο Γήκνο Βφιβεο δηνηθεί θαη δηαρεηξίδεηαη ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ θνηκεηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηηο εμήο ζέζεηο : Α) Γ.Δ. Αγίνπ Γεωξγίνπ 1) Γ.Κ. Αζπξνβάιηαο : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην 2) Γ.Κ. Βξαζλψλ : έλα θνηκεηήξην κε δχν νζηενθπιάθηα Β) Γ.Δ. Ρεληίλαο 1) Τ.Κ. Άλσ Σηαπξνχ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 2) Γ.Κ. Σηαπξνχ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 3) Τ.Κ. Βφιβεο - Μηθξή Βφιβε : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη - Μεγάιε Βφιβε : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην - Βακβαθηά : έλα θνηκεηήξην Γ) Γ.Δ. Αξέζνπζαο 1) Τ.Κ. Αξέζνπζαο - Αξέζνπζα : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην - Λεπθνχδα : έλα θνηκεηήξην 2) Τ.Κ. Σηεθαληλψλ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην 3) Τ.Κ. Σθεπαζηνχ - Σθεπαζηφ : έλα θνηκεηήξην - Λίκλε : έλα θνηκεηήξην 4) Τ.Κ. Φηιαδειθίνπ - Φηιαδέιθην : έλα θνηκεηήξην - Αλνημηά : έλα θνηκεηήξην - Ξεξνπφηακνο : έλα θνηκεηήξην 5) Τ.Κ. Μαπξνχδαο : έλα θνηκεηήξην Γ) Γ.Δ. Δγλαηίαο 1) Τ.Κ. Δπαγγειηζκνχ : έλα θνηκεηήξην 2) Τ.Κ. Σρνιαξίνπ : έλα θνηκεηήξην 3) Τ.Κ. Νπκθφπεηξαο - Νπκθφπεηξα : έλα θνηκεηήξην

4 - Βαγηνρψξη : έλα θνηκεηήξην 4) Τ.Κ. Πξνθήηε - Πξνθήηεο : έλα θνηκεηήξην - Μηθξνθψκε : δχν θνηκεηήξηα Δ) Γ.Δ. Μαδύηνπ 1) Τ.Κ. Ν. Μαδχηνπ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη 2) Τ.Κ. Μνδίνπ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην 3) Τ.Κ. Απνιισλίαο - Απνιισλία : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη - Κνθθαινχ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη η) Γ.Δ. Απνιιωλίαο 1) Γ.Κ. Νέαο Απνιισλίαο - Ν. Απνιισλία : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην θαη ρσλεπηήξη - Μεζνπφηακνο : έλα θνηκεηήξην 2) Τ.Κ. Μειηζζνπξγνχ : έλα θνηκεηήξην κε νζηενθπιάθην 3) Τ.Κ. Πεξηζηεξψλα - Πεξηζηεξψλαο : δχν θνηκεηήξηα - Πιαηεία : έλα θνηκεηήξην 4) Τ.Κ. Νηθνκεδηλνχ : δχν θνηκεηήξηα κε νζηενθπιάθην 4) Τ.Κ. Σηίβνπ : έλα θνηκεηήξην Άξζξν 5 ν Ώξεο ιεηηνπξγίαο 1. Τα θνηκεηήξηα ιεηηνπξγνχλ φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο απφ ηελ αλαηνιή κέρξη θαη ηε δχζε ηνπ ειίνπ. 2. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ζηα θνηκεηήξηα ζε εξγαδφκελνπο θαη κή θαηά ηηο ψξεο πνπ είλαη θιεηζηά. 3. Τα νζηενθπιάθηα είλαη αλνηθηά θαζεκεξηλά απφ ηηο 7:30 π.κ. έσο 03:30 κ.κ. θαη ηα Σάββαηα θαη Κπξηαθέο απφ ηηο 7:30 π.κ έσο 01:30 κ.κ. Τελ Μεγάιε Παξαζθεπή, ηα απνγεχκαηα ησλ Παξαζθεπψλ πξν ησλ Χπρνζαββάησλ θαη θαηά ηα Χπρνζάββαηα είλαη αλνηθηά απφ ηελ αλαηνιή κέρξη θαη ηε δχζε ειίνπ. Άξζξν 6 ν Δπηαμία Καζαξηόηεηα Η εηθφλα ησλ θνηκεηεξίσλ καξηπξεί ην πνιηηηζηηθφ επίπεδν ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. Γηα ηελ θαιή εηθφλα θαη ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ απαγνξεχεηαη : α) Η είζνδνο ζε νπνηνδήπνηε φρεκα δελ έρεη ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ Γήκν. β) Η ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε δηαθεκηζηηθήο πηλαθίδαο, πέλζηκσλ αληηθεηκέλσλ θαζψο θαη ε πψιεζε δηαθφξσλ αληηθεηκέλσλ. γ) Η επεμεξγαζία ησλ καξκάξσλ γηα ηνπο ηάθνπο ζην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ, παξά κφλν επηηξέπνληαη νη εξγαζίεο ησλ ηδησηψλ ηερληηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε πιηθψλ, ηα νπνία ζα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηηο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί θνηλήο εζπρίαο. δ) Τν θχηεκα ινπινπδηψλ ή δέληξσλ πεξηθεξεηαθά ησλ κλεκάησλ θαη ε ηνπνζέηεζε γιαζηξψλ θαη άιισλ αληηθεηκέλσλ πνπ απμάλνπλ ηνλ θαηαιακβαλφκελν απφ ηνλ ηάθν ρψξν.

5 ε) Η εγθαηάιεηςε πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη απνξξηκκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ηάθσλ θ.ιπ. ζη) ε είζνδνο ζε άηνκα δηαηεινχληα ελ κέζε, ή άζεκλα ελδεδπκέλα, ζε παηδηά θάησ ησλ 12 εηψλ εάλ δελ ζπλνδεχνληαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή ηνπο θεδεκφλεο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε είζνδνο ζε νπνηνλδήπνηε ζπλνδεχεηαη απφ δψν ζπληξνθηάο. Άξζξν 7 ν Δληαθηαζκόο Νεθξώλ 1. Η ηαθή ησλ λεθξψλ ζηνπο ηάθνπο ησλ θνηκεηεξίσλ ηνπ Γήκνπ Βφιβεο έρεη δηάξθεηα ελλέα (9) έηε ππνρξεσηηθψο απφ ηελ εκεξνκελία ηαθήο. 2. Απαγνξεχνληαη νη εληαθηαζκνί ζε άιινπο ρψξνπο πιελ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θαη ζαθψο νξηνζεηεκέλσλ ηαθηθψλ ηκεκάησλ ησλ θνηκεηεξίσλ ηνπ δήκνπ θαζψο θαη ζε ηδησηηθνχο ρψξνπο, εθηφο ησλ Μνλαζηεξηψλ θαη Ηζπραζηεξίσλ θαη ησλ πεξηβφισλ ηδξπκάησλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ εληαθηαζκφ πξνζσπηθνηήησλ πνπ πξνζέθεξαλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζην ίδξπκα (παξ. 1 αξ. 2 Α.Ν. 445/68 & παξ. 3 αξ. 2 Α.Ν. 582/68). 3. Γηθαίσκα ηαθήο ζηα δεκνηηθά θνηκεηήξηα έρνπλ φια ηα ζαλφληα ζηελ δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ πξφζσπα, αλεμαξηήηνπ δεκνηηθφηεηαο, εζληθφηεηαο ή ζξεζθεχκαηνο (αξ. 6 Α.Ν. 582/68) 4. Καηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ηεο Ιεξάο Μεηξφπνιεο θαζνξίδεηαη ηδηαίηεξνο ρψξνο ηνπ λεθξνηαθείνπ γηα ηνλ εληαθηαζκφ ησλ κε νξζφδνμσλ ή ησλ αιιφζξεζθσλ (αξ. 6 παξ. 3 ηνπ Α.Ν. 582/68) 5. Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην κε απφθαζή ηνπ δχλαηαη λα θαζνξίδεη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ή δψλεο ηαθήο, ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ ηκεκάησλ γηα ηε ζπγρψλεπζή ηνπο ή ηελ ελνπνίεζή ηνπο κε άιια ηκήκαηα, αλάινγα κε ηηο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ησλ θνηκεηεξίσλ. 6. Ο θαζνξηζκφο νξηζκέλνπ ηκήκαηνο γηα ηνλ εληαθηαζκφ ζε απηφ νξηζκέλεο θαηεγνξίαο πξνζψπσλ, δελ ζπληζηά παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ δηθαησκάησλ ρξήζεο ηάθνπ ζηα πξφζσπα απηά θαηά ηελ έλλνηα ηνπ αξ. 970 ηνπ Α.Κ. θαη ηνπ άξζξνπ 3 1 ηνπ Α.Ν. 582/ Ο εληαθηαζκφο θάζε λεθξνχ επηηξέπεηαη κεηά ηελ πάξνδν 12 σξψλ απφ ην λνκίκσο πηζηνπνηεζέληα ζάλαην θαη ζε πεξίπησζε λεθξνηνκήο, ακέζσο κεηά απφ απηή (αξ. 2 παξ. 2 Α.Ν. 445/68). Γελ επηηξέπεηαη ν εληαθηαζκφο πξνζψπνπ ρσξίο ηελ πξνζθφκηζε ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ απηνχ, ζηελ νπνία πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν αθξηβήο ηφπνο εληαθηαζκνχ, θαζψο θαη ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απηνχ κε βάζε ηε δήισζε ηνπ δεινχληνο ην ζάλαην (αξ. 4, παξ. 13, N. 4144/2013) 8. Ο εληαθηαζκφο λεθξψλ ησλ νπνίσλ ν ζάλαηνο νθείιεηαη ζε έλα απφ ηα λνζήκαηα πνπ ππάγνληαη ζηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ γίλεηαη ζε ηδηαίηεξν ηαθηθφ ηκήκα ηνπ θνηκεηεξίνπ θαη απαγνξεχεηαη ε εθηαθή πξν ηεο παξειεχζεσο δεθαεηίαο (αξ. 3 Π.Γ. 210/1975). 9. Πξν ηεο εθδφζεσο ηεο ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ απφ ηνλ Γήκν (ε νπνία εθδίδεηαη εληφο 24 σξψλ απφ ηελ πηζηνπνηεκέλε ψξα ζαλάηνπ απφ ηνλ ηαηξφ), νη ελδηαθεξφκελνη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ, ή ηα γξαθεία ηειεηψλ, ππνρξενχληαη λα θαηαβάιινπλ ζην Τακείν ηνπ Γήκνπ Βφιβεο ή ζηα Τακεία ησλ θαηά ηφπσλ Γεκνηηθψλ ή Τνπηθψλ Κνηλνηήησλ ην αλάινγν δηθαίσκα ηαθήο. 10. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο ε ζρεηηθή ππεξεζία ηνπ δήκνπ ζα ρνξεγεί κε απφδεημε παξαιαβήο, ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα (έληππν) ζην νπνίν ζα γίλεηαη γλσζηφ φηη ζα πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζηελ εθηαθή ηνπ

6 λεθξνχ κεηά ηελ πάξνδν ελλέα εηψλ απφ ηελ ηαθή θαη εθφζνλ δελ παξνπζηάδεηαη θαλείο λα δεηήζεη ηελ εθηαθή. 11. Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ δηθαηψκαηνο θαη επί ηεο απφδεημεο παξαιαβήο νη ελδηαθεξφκελνη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ δειψλνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπο (ηειέθσλν, δηεχζπλζε). Σε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο ππνρξενχληαη λα ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο κε επηζηνιή, ηελ ηπρφλ λέα δηεχζπλζε ηνπο. 12. Δπηηξέπεηαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ρψξνο ζην θνηκεηήξην ηνπ δηακεξίζκαηνο πνπ αλήθεη ν Γεκφηεο, λα εληαθηάδεηαη ζε άιιν θνηκεηήξην ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ. Άξζξν 8 ν Γωξεάλ Δληαθηαζκόο 1. Άπνξνη δεκφηεο, κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Βφιβεο, εληαθηάδνληαη δσξεάλ, θαηφπηλ απφθαζεο δεκάξρνπ ή ηνπ αξκφδηνπ αληηδεκάξρνπ (φπσο απηφο ζα νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ), θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ζαλψλ είλαη εγγεγξακκέλνο ζηελ θαηάζηαζε απφξσλ ηνπ Γήκνπ ή αθνχ πξνζθνκηζηνχλ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά πξνο ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. 2. Η ηαθή ησλ βξεθψλ, λεπίσλ θαη παηδηψλ κέρξη θαη (6) έμη εηψλ ελεξγείηαη δσξεάλ. 3. Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ είλαη δπλαηή ε δσξεάλ παξαρψξεζε ηάθσλ ηηκήο έλεθελ ππέξ πξνζψπσλ, νη νπνίνη κε ηελ εζληθή θαη θνηλσληθή δξάζε ηνπο πξνζέθεξαλ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο ζην έζλνο ή ζην δήκν. 4. Η δσξεάλ ηαθή ηζρχεη γηα ελλέα (9) έηε θαη κεηά ην πέξαο απηψλ γίλεηαη εθηαθή. 5. Ο ραξαθηήξαο ησλ ηάθσλ απηψλ είλαη θνηλφο θαη ην δηθαίσκα επί απηψλ εμαληιείηαη κε ηελ αλαθνκηδή ηνπ λεθξνχ. 6. Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ δχλαηαη λα παξαρσξείηαη ζε εμέρνληα πξφζσπα ηνπ Γήκνπ, ηηκήο έλεθελ, νηθνγελεηαθφο ηάθνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Α.Ν. 582/1968. Άξζξν 9 ν Σάθνη Α. Σπλεζηζκέλνη ηάθνη (αξ. 7, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978) Α1. Οη ζπλεζηζκέλνη ηάθνη ζα έρνπλ δηαζηάζεηο 2,20κ. κήθνο, 1,00 κ. πιάηνο, γηα ηνπο ελήιηθεο θαη 1,10κ. κήθνο, 0,50κ. πιάηνο, γηα ηα παηδηά. Τν γεληθφ δε βάζνο ζα είλαη ζην 1,80κ. πεξίπνπ. Ο ππζκέλαο ησλ ηάθσλ ζα βξίζθεηαη ηνπιάρηζην 1,00 κ. ρακειφηεξα απφ ηε ζηάζκε νπνηνπδήπνηε παξεπξηζθνκέλνπ δξφκνπ. Α2. Οη ηάθνη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ λεθξνχ, ζα γεκίδνπλ θαιά κε γαηψδε πιηθά κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη πάλσ απφ απηήλ ζα ζρεκαηίδεηαη γαηφινθνο 0,25κ. πεξίπνπ. Α3. Οη ηάθνη ζα έρνπλ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 0,50 κ. πνπ ζα κεηξηέηαη απφ ηα φξηα ηεο εθζθαθήο. Β. Κηηζηνί ηάθνη (ζφινη νηθνγελεηαθνί, αξ. 8, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978) Β1. Οη θηηζηνί ηάθνη δελ ζα ππεξβαίλνπλ ζε δηαζηάζεηο ηα 3,50κ. κήθνο, θαη 3,00 κ. πιάηνο θαη 2,50 κ. χςνο ή βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο.

7 Β2. Οη ηάθνη ζα έρνπλ απφζηαζε κεηαμχ ηνπο ηνπιάρηζηνλ 1,00 κ. πνπ ζα κεηξηέηαη απφ ηα φξηα ηεο εθζθαθήο. Β3. Οη δηαζηάζεηο ησλ θξππηψλ ησλ θηηζηψλ ηάθσλ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ : πιάηνο 0,75κ., χςνο 0,75κ. θαη κήθνο 2,20κ. Γεληθά ηζρύεη όηη : 1) Η δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ κλεκείσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην ζπγγελή ηνπ λεθξνχ. 2) Γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ήζειε πξνθχςεη θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ ηάθσλ, ππεχζπλνο ζα είλαη ν θαηαζθεπαζηήο ηερλίηεο. 3) Οη επηγξαθέο ησλ ηάθσλ ζα είλαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Σε πεξίπησζε ηαθήο αιινδαπψλ επηηξέπεηαη ε επηγξαθή λα είλαη ζηε γιψζζα ηεο παηξίδαο ηνπο κε ηελ πξνυπφζεζε λα είλαη θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 4) Η εμσηεξηθή κνξθή ησλ ηάθσλ πξέπεη λα ζπκβηβάδεηαη κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ ρψξνπ, ζηνλ νπνίνλ αλήθνπλ θαη ζα πξέπεη λα ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ηε γεληθφηεξε αηζζεηηθή εηθφλα ηεο πεξηνρήο. Άξζξν 10 ν Οηθνγελεηαθνί ηάθνη (αξ. 3, παξ. 3 & αξ. 4 παξ. 1 Α.Ν. 582/68) 1. Η ζχζηαζε ελφο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ελεξγείηαη επ νλφκαηη ηνπ αηηνχληνο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφο βξίζθεηαη ελ ηε δσή θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη επαξθήο ρψξνο. Όζνη επηζπκνχλ ηελ παξαρψξεζε δηθαηψκαηνο ρξήζεο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ ζρεηηθή αίηεζε ζηνλ Γήκν Βφιβεο, κε πιήξε ζηνηρεία. Η πξνέγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ θαη ινηπψλ ηαθηθψλ κλεκείσλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο νηθείαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο (αξ. 82 πεξ. ζη & αξ. 83 παξ. Ν. 3852/2010). Η έγθξηζε ηεο αλσηέξσ θαηαζθεπήο δίδεηαη κε απφθαζε Γεκάξρνπ ή ηνπ αξκφδηνπ Αληηδεκάξρνπ (φπσο απηφο ζα νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ) (ζρεη. ην αξ. 58, παξ. 1, εδ. δ & αξ. 59 παξ. 4 ηνπ Ν. 3852/2010). 2. Δθ φζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα παξαρσξήζεσο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, ν ελδηαθεξφκελνο νθείιεη άκεζα, κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηεο Υπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ λα θαηαβάιιεη θάζε δηθαηνινγεηηθφ πνπ ζα ηνπ δεηεζεί, θαζψο θαη ην εθάπαμ δηθαίσκα ρξήζεσο ρψξνπ. 3. Απαγνξεχεηαη ξεηψο ε ρξήζε ηάθνπ άλεπ ηεο νινζρεξνχο εμφθιεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ζην Γήκν Βφιβεο. 4. Μεηά ηελ εμφθιεζε ηνπ παξαπάλσ δηθαηψκαηνο ρξήζεσο ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ, ζπληάζζεηαη ην νηθείν «παξαρσξεηήξην» εηο δηπινχλ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηνλ αξκφδην θνξέα θαη απφ ηνλ αηηνχληα. Σηελ πίζσ φςε ηνπ παξαρσξεηεξίνπ ζα αλαγξάθεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε απηνχ ζηνλ νπνίν έγηλε ε παξαρψξεζε ηνπ ηάθνπ. Αληίγξαθν ηνπ άλσ παξαρσξεηεξίνπ ζα παξαδίδεηαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν, ην δε άιιν παξακέλεη εηο ην αξρείν ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Δπί ηνπ παξαρσξεηεξίνπ ζα αλαγξάθεηαη ιεπηνκεξψο θαη ε αθξηβήο ζέζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ ζηνλ ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ. 5. Με ηε ζχζηαζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ παξέρεηαη απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηαθήο : α) ζην πξφζσπν πξνο ην νπνίν έγηλε παξαρψξεζε (αξρηθφο δηθαηνχρνο), β) ζηνλ / ζηελ ζχδπγν απηνχ, γ) ζηνπο θαηεπζείαλ γξακκή αληφληεο ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ (αξ.

8 1463 Α.Κ.) δει. νη γνλείο, ν παππνχο θαη ε γηαγηά, δ) ζηνπο θαηεπζείαλ γξακκή θαηηφληεο ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ κε ηνπο (ηηο) ζπδχγνπο θαη ηνπο θαηηφληεο απηψλ, δειαδή ηα λφκηκα, ζεηά θαη αλαγλσξηζζέληα ηέθλα κε ηνπο (ηηο) ζπδχγνπο ηνπο θαη νη έγγνλνη, νη δηζέγγνλνη, νη ηξηζέγγνλνη ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ. Δάλ ε αξρηθή δηθαηνχρνο είλαη γπλαίθα, δηθαίσκα ηαθήο έρεη θαη ην εμψγακν ηέθλν ηεο. ε) ζην παηέξα ή ηελ κεηέξα ηνπ / ηεο ζπδχγνπ ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ ζη) ζηα αδέιθηα ηνπ αξρηθνχ δηθαηνχρνπ, νη νπνίνη δελ έρνπλ δηθή ηνπο νηθνγέλεηα, εθφζνλ ζπγθαηαηίζεηαη εγγξάθσο ν αξρηθφο δηθαηνχρνο θαη εάλ απηφο δελ ππάξρεη ν / ε ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο ηνπ (έλαο εμ απηψλ). δ) Οη δηαδεπγκέλνη ζχδπγνη θαη εθείλνη πνπ ζπλάπηνπλ λέν γάκν κεηά ηε ιχζε ηνπ πξνεγνχκελνπ κε ζάλαην δελ έρνπλ δηθαίσκα ηαθήο ζηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, εθφζνλ δελ είλαη αξρηθνί δηθαηνχρνη. 6. Ο βαζκφο ηεο ζπγγέλεηαο φζσλ εληαθηάδνληαη πξνο ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν απνδεηθλχεηαη ηελ εκέξα ηεο θεδείαο κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ ηάθνπ ή, αλ δελ ππάξρεη απηφο ηεο ζπδχγνπ ηνπ ή ησλ θαηηφλησλ (ελφο εμ απηψλ), νη νπνίνη ππνρξεψλνληαη λα πξνζθνκίζνπλ κέζα ζε έλα κήλα πηζηνπνηεηηθφ πιεζηέζηεξσλ ζπγγελψλ ή νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο εάλ ε ζπγγέλεηα δελ πξνθχπηεη απφ ην Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ταπηφηεηαο. Απηφο πνπ ππνγξάθεη ηελ ππεχζπλε δήισζε ππφθεηηαη ζηηο ζπλέπεηεο ηνπ λφκνπ. 7. Σε πεξίπησζε πνπ δελ πξνζθνκηζηνχλ ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά, ν λεθξφο ζεσξείηαη θηινμελνχκελνο. Η ππεξεζία ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ηελ εθηαθή κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ελλέα (9) εηψλ. 8. Όινη νη δηθαηνχρνη έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ρξήζεο ηνπ ηάθνπ θαη δελ αλαγλσξίδνληαη ηδηαίηεξα πξνλφκηα ρξήζεο ζε εθείλνλ πνπ θαηαβάιιεη ηα ηέιε θαη δηθαηψκαηα ηα νπνία νθείινπλ εηο νιφθιεξνλ φινη νη δηθαηνχρνη έλαληη ηνπ Γήκνπ. 9. Οη παξαρσξνχκελνη, ζην εθάζηνηε θνηκεηήξην, ρψξνη γηα ηε ζχζηαζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, δελ απνηεινχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν εθείλσλ πξνο ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε παξαρψξεζε, νχηε είλαη επηδεθηηθνί νπνηαζδήπνηε παξαρσξήζεσο ή κεηαβηβάζεσο θαζ νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξνο ηξίηνπο κε πξάμε ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ. 10. Καη εμαίξεζε βάζεη ηνπ εδ. Β ηεο παξ. 3 ηνπ αξ. 3 ηνπ Α.Ν. 582/1968 θαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ δχλαηαη λα επηηξαπεί ε αλαγλψξηζε δηθαηψκαηνο ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν θαη πξνζψπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν θαη ηνπ ζπδχγνπ ή ηεο ζπδχγνπ απηνχ θαη κε άιιν βαζκφ ζπγγελείαο εμ αίκαηνο ή αγρηζηείαο, κεηά απφ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ δηθαηνχρνπ ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ θαη εάλ απηφο έρεη απνβηψζεη, ν (ε) ζχδπγνο θαη νη θαηηφληεο ηνπ θαη ηελ θαηαβνιή ηνπ αλάινγνπ δηθαηψκαηνο, ην νπνίν δελ πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην κηζφ εθείλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαρψξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζπζηάζεσο νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ. 11. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο πνπ ηπρφλ έρνπλ ρνξεγεζεί παιαηφηεξα λφκηκα. Άξζξν 11 ν Καηάξγεζε νηθνγελεηαθώλ ηάθωλ

9 1. Η ρξήζε νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ ησλ νπνίσλ εμέιηπαλ νη δηθαηνχρνη θαηά ην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο κεηά ηελ πάξνδν ελλέα (9) εηψλ απφ ηνλ ηειεπηαίν εληαθηαζκφ. 2. Πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί φηη έρνπλ εθιείςεη νη δηθαηνχρνη πνπ αλαγλσξίδνληαη επζέσο απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ, απηνί θαινχληαη κε γεληθή πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ πνπ δεκνζηεχεηαη ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα ή εάλ δελ ππάξρεη ηφηε ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα κεγάιεο θπθινθνξίαο ηνπ λνκνχ Θεζζαινλίθεο ή κε εμψδηθε πξφζθιεζε θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο λα πξνζέιζνπλ εληφο εχινγεο πξνζεζκίαο θαη λα απνδείμνπλ ηε ζπγγέλεηα ηνπο πξνο ηνλ αξρηθφ δηθαηνχρν. 3. Οη νηθνγελεηαθνί ηάθνη ησλ νπνίσλ νη δηθαηνχρνη ρξήζεσο παξαηηνχληαη ηεο πεξαηηέξσ ρξήζεσο απηψλ, πεξηέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηνλ Γήκν Βφιβεο, ν νπνίνο ηνπο δηαζέηεη ειεχζεξα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο. Τα ππάξρνληα νζηά αλαθνκίδνληαη κε ηελ θξνληίδα ησλ δηθαηνχρσλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θείκελνπ θαλνληζκνχ. 4. Οηθνγελεηαθνί ηάθνη γηα ηνπο νπνίνπο δελ ππάξρεη λφκηκνο ηίηινο, δηαηίζεληαη ειεχζεξα απφ ηνλ Γήκν κεηά ηελ παξέιεπζε ησλ ελλέα (9) εηψλ απφ ηνλ ηειεπηαίν εληαθηαζκφ, έζησ θαη εάλ ζην παξειζφλ ρξεζεκνπνηήζεζαλ ή εθέξνλην σο νηθνγελεηαθνί. Άξζξν 12 ν Έλλνηα αλαθνκηδήο 1. Αλαθνκηδή λεθξνχ νλνκάδεηαη ε κεηαθνξά γεληθά απφ ηνλ ηάθν, ησλ νζηψλ ηνπ λεθξνχ χζηεξα απφ ηελ πιήξε απνζχλζεζε ηνπ πηψκαηνο, γηα λα θπιαρζνχλ ή λα ηνπνζεηεζνχλ ζε άιιν κέξνο. (αξ. 1, παξ. 10, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978). Τα νζηά θπιάζζνληαη ζην νζηενθπιάθην, ζην ρψξν δειαδή ηνπ θνηκεηεξίνπ, πνπ είλαη ζηεγαζκέλνο θιεηζηφο θαη πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο ππνδνρέο γηα ηε θχιαμε ησλ νζηψλ ησλ αλαθνκηδνκέλσλ λεθξψλ. 2. Δάλ δελ πξφθεηηαη λα θπιαρζνχλ ζην νζηενθπιάθην, ηα νζηά κεηά ηελ αλαθνκηδή ηνπνζεηνχληαη ζε ρσλεπηήξην. Φσλεπηήξην νλνκάδεηαη ν ρψξνο ζην έδαθνο ηνπ θνηκεηεξίνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ νζηψλ αλαθνκηδνκέλσλ λεθξψλ. (αξ. 1, παξ. 12, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978) Γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ εθδίδεηαη άδεηα απφ ηνλ πξφεδξν ηεο νηθείαο δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο (αξ. 82 πεξ. ζη & αξ. 83 παξ. 4 Ν. 3852/2010). Άξζξν 13 ν Υξόλνο - δηαδηθαζία αλαθνκηδήο νζηώλ 1. Με εμαίξεζε ηηο ηαθέο δηθαηνχρσλ ζε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο, γηα φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο ππνρξεσηηθά κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ελλέα (9) εηψλ απφ ηελ ηαθή, ηα νζηά ησλ λεθξψλ αλαθνκίδνληαη κε επζχλε ησλ ζπγγελψλ ησλ λεθξψλ θαη ηνπνζεηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ζην νζηενθπιάθην ή ζην ρσλεπηήξη, ζχκθσλα κε ηελ επηζπκία ησλ ζπγγελψλ. Αλ θαηά ηελ αλφξπμε ηάθνπ γηα ηελ αλαθνκηδή ησλ νζηψλ λεθξνχ, δηαπηζησζεί φηη ην πηψκα δελ έρεη δηαιπζεί ηειείσο, παξακέλεη ζην ηάθν γηα εηθνζηηέζζεξεηο (24) κήλεο αθφκα πξνθεηκέλνπ λα απνζηεσζεί. 2. Η γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν εθηαθή θαη κεηαθνξά ησλ λεθξψλ κε αίηεζε ησλ ζπγγελψλ πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε ηνπ ρξφλνπ ηεο ππνρξεσηηθήο

10 ηαθήο, γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 210/1975 (Φ.Δ.Κ. 63Α ) «πεξί ηαξηρεχζεσο, κεηαθνξάο θαη ηαθήο λεθξψλ θαη νζηψλ αλζξψπσλ». 3. Σε πεξίπησζε πνπ ν λεθξφο πέζαλε απφ ινηκψδεο λφζεκα πνπ δελ ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ απαγνξεχεηαη ε εθηαθή πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηξηεηίαο. Δάλ ν ζάλαηνο ζπλέβε απφ ινηκψδεο λφζεκα πνπ ππάγεηαη ζηνλ Γηεζλή Υγεηνλνκηθφ Καλνληζκφ (Β.Γ. 383/72 Φ.Δ.Κ η.α.) απαγνξεχεηαη ε εθηαθή πξηλ απφ ηελ παξέιεπζε δεθαεηίαο (αξ ηνπ Π.Γ. 210/75). 4. Οη εθηαθέο κέζα ζην ρψξν ηνπ θνηκεηεξίνπ, ζα γίλνληαη θαηφπηλ αλαθνίλσζεο απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Η αλαθνίλσζε ζα αλαξηάηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζα ηνηρνθνιείηαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ θάζε δεκνηηθήο ή ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαζψο επίζεο ζα απνζηέιιεηαη ζηνπο θαηά ηφπνπο Ιεξνχο Νανχο πξνο ελεκέξσζε. Σηελ αλαθνίλσζε ζα δίδεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην ηξηάληα (30) ζηνπο ζπγγελείο ησλ λεθξψλ πξνθεηκέλνπ λα πξνβνχλ ζε ελέξγεηεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο ηαθήο (εθφζνλ είλαη απηφ δπλαηφ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ) ή γηα ηελ εθηαθή ηνπ λεθξνχ. 5. Δάλ νη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ δελ επηδείμνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηα αλσηέξσ ηφηε γίλεηαη ππνρξεσηηθά εθηαθή ηνπ λεθξνχ ρσξίο θακία άιιε εηδνπνίεζε θαη ηα νζηά ηνπνζεηνχληαη ζε ρσλεπηήξη. 6. Η ηπρφλ θαζπζηεξεκέλε εκθάληζε ησλ ζπγγελψλ ηνπ λεθξνχ δελ ηνπο απαιιάζζεη απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζην κεηαμχ έρνπλ ήδε δεκηνπξγεζεί ή δεκηνπξγνχληαη κε ηελ εθηαθή. 7. Κάζε είδνπο θαηαζθεπέο θαη αληηθείκελα πνπ θαηά ηελ εθηαθή δελ παξαιεθζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ζπγγελείο, αλήθνπλ ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ θαη απνηεινχλ πεξηνπζία απηνχ, εθπνηνχληαη δε ζχκθσλα κε ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο ή γίλεηαη ε απνθνκηδή απηψλ θαη φια ηα πιηθά (ζπαζκέλα κάξκαξα θ.ιπ. αληηθείκελα) κεηαθέξνληαη ζηνλ Φ.Υ.Τ.Α. Άξζξν 14 ν Φύιαμε νζηώλ 1. Η θχιαμε ησλ νζηψλ ελεξγείηαη κε θξνληίδα ηεο ππεξεζίαο ηνπ θνηκεηεξίνπ ζε εηδηθφ ρψξν (νζηενθπιάθην). 2. Η θχιαμε ησλ νζηψλ κπνξεί λα γίλεηαη θαη κέζα ζε νηθνγελεηαθνχο ηάθνπο εθφζνλ ζπγθαηαηίζεληαη νη δηθαηνχρνη. 3. Πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλείο κηα ζέζε ζην ρψξν ηνπ νζηενθπιαθίνπ, γηα ηε θχιαμε ησλ νζηψλ λεθξνχ ππνβάιιεη αίηεζε, έλαληη πνζνχ. Σηελ αίηεζε απηή ν ελδηαθεξφκελνο δεηά ηελ παξαρψξεζε κηαο ζέζεο ζηνλ ρψξν ηνπ νζηενθπιαθίνπ θαη θαηαβάιιεη ην εηήζην δηθαίσκα θχιαμεο ησλ νζηψλ. 4. Η εθάζηνηε θαηαβνιή δηθαηψκαηνο θχιαμεο ησλ νζηψλ είλαη εκεξνινγηαθή, δειαδή απφ ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θαη ε πξψηε θαηαβνιή δηθαηψκαηνο αθνξά ην ηξέρνλ έηνο, αλεμαξηήησο ηεο εκεξνκελίαο έλαξμεο θχιαμεο ησλ νζηψλ. 5. Οζηά γηα ηα νπνία δελ θαηεβιήζεη ην πξνβιεπφκελν δηθαίσκα θχιαμεο γηα έλα ρξφλν θαη χζηεξα απφ έγγξαθε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν πνπ ηνπ δίδεηαη ην ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ (πξνζεζκία) γηα ηελ εμφθιεζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ, ρσξίο θακία άιιε εηδνπνίεζε ζα ηνπνζεηνχληαη ζε ρσλεπηήξη.

11 6. Η παξαιαβή ησλ νζηψλ απφ ηα θνηκεηήξηα θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε άιιν ρψξν (Κνηκεηήξην-Μνλαζηήξη) ελεξγείηαη κφλν κεηά ηελ πάξνδν ηξηεηίαο, θαηφπηλ αηηήζεσο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζπγγελψλ θαη έθδνζεο ζρεηηθήο άδεηαο δεκάξρνπ ή ηνπ αξκφδηνπ αληηδεκάξρνπ (φπσο απηφο ζα νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ) θαη αθνχ πξνεγεζεί απνιχκαλζε απηψλ κε αληηζεπηηθά, γίλεη απεληφκσζε θαη ηνπνζεηεζνχλ ζε ζηεγαλφ κεηαιιηθφ δνρείν (ζρεη. παξ. 2, αξ. 4 ηνπ Π.Γ. 210/75). Άξζξν 15 ν Τπνρξεώζεηο ηδηωηώλ ηερληηώλ 1. Απαγνξεχεηαη απζηεξψο ζηνλ θαηαζθεπαζηή λα κεηαβάιιεη ή λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ θαλνληζκφ σο πξνο ην κέγεζνο θαη ην χςνο ηνπ κλεκείνπ. 2. Οη ηδηψηεο ηερλίηεο ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, θαη ηηο ππνδείμεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο ππεξεζίαο Κνηκεηεξίσλ. 3. Οη θαηαζθεπαζηέο κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ηνπο, ππνρξενχληαη λα απνκαθξχλνπλ ρσξίο θακία άιιε παξαηήξεζε ηα ππφινηπα πιηθά πνπ ηπρφλ ηνπο έρνπλ απνκείλεη, αθνχ θαζαξίζνπλ θαιά ηνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ, θαη ρσξίο βέβαηα λα πξνθαιέζνπλ δεκηά ζηνπο δηπιαλνχο ηάθνπο. 4. Απαγνξεχεηαη ε επεμεξγαζία αθαηέξγαζηψλ πιηθψλ απφ ηνπο ηδηψηεο ηερλίηεο εληφο ηνπ ρψξνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. Η εξγαζία ηνπο πεξηνξίδεηαη ζηε ζπλαξκνιφγεζε ησλ θαηεξγαζκέλσλ πιηθψλ. 5. Δηο ηνπο αλσηέξσ πνπ δελ ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ επηβάιιεηαη πξφζηηκν 400,00 επξψ κε απφθαζε Γεκάξρνπ. Άξζξν 16 ν Τπνρξεώζεηο πξνζωπηθνύ ππεξεζίαο Γήκνπ 1. Τν ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα ζπκπεξηθέξεηαη πξνο ηνπο πξνζεξρφκελνπο κε εππξέπεηα θαη αλάινγα πξνο ηελ πεξίζηαζε θαη ηηο ζπλζήθεο παξνπζίαο ησλ πξνζεξρνκέλσλ, πξέπεη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ κε πξνζπκία θαη κε ηνλ απαηηνχκελν επηβαιιφκελν ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε θαη λα κελ δίλεη αθνξκέο γηα παξάπνλα ή παξαηεξήζεηο. 2. Η ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ππνρξενχηαη : - λα κεξηκλά γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία φισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ. - λα κεξηκλά γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη εππξέπεηα ησλ ρψξσλ ησλ θνηκεηεξίσλ θαζψο θαη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ηάθσλ θαη ησλ ινηπψλ ηερληθψλ ππνδνκψλ θαη πξαζίλνπ ησλ θνηκεηεξίσλ. - λα κεξηκλά γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θνηκεηεξίσλ, ήηνη : Σπληήξεζε θαη ειαηνρξσκαηηζκφ ησλ θηηξίσλ, ζπληήξεζε δηαδξφκσλ, αλαθαηαζθεπή δηαδξφκσλ θαη θξαζπέδσλ ησλ ηάθσλ, ζπληήξεζε νδψλ θαη πιαθφζηξσησλ πεδνδξνκίσλ ζπληήξεζε θαη επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο θαη άξδεπζεο θ.ιπ. - λα κεξηκλά γηα ηελ πεξηπνίεζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ ηάθσλ θαη ησλ άιισλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ ησλ Κνηκεηεξίσλ. 3. Υπνρξέσζε ηνπ Γήκνπ είλαη ε γλσζηνπνίεζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Βφιβεο. Άξζξν 17 ν

12 Αξκόδηα όξγαλα 1. Η δηνίθεζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ θνηκεηεξηψλ αζθείηαη απφ ην Γήκν δηα ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνβιέπεη ν νξγαληζκφο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηνπ δήκνπ. 2. Υπεχζπλνο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θνηκεηεξίσλ, ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, είλαη ν αξκφδηνο αληηδεκάξρνο (φπσο απηφο ζα νξηζηεί κε απφθαζε Γεκάξρνπ), ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ εθάζηνηε πξφεδξν ηεο δεκνηηθήο - ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαζψο θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ππάγεηαη νξγαληθά ην θνηκεηήξην βάζεη ηνπ νξγαληζκνχ εζσηεξηθήο Υπεξεζίαο ηνπ δήκνπ. Άξζξν 18 ν Δπηβνιή, βεβαίωζε θαη είζπξαμε ηειώλ θαη δηθαηωκάηωλ 1. Τα πξνβιεπφκελα ηέιε θαη δηθαηψκαηα ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ επηβάιινληαη βάζεη ηνπ αξ. 4 ηνπ Α.Ν. 582/68, βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ησλ αξ ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958 (Φ.Δ.Κ. 171Α), ησλ αξ. 3,4,5 ηνπ Β.Γ. ηεο 17/5-15/6/1959 (Φ.Δ.Κ. 114 θ 145/Α) θαη ησλ αξ.11, ηνπ Ν.Γ. 318/69 φπσο απηά ηζρχνπλ. 2. Τν χςνο ησλ επηβαιιφκελσλ δηθαησκάησλ θαη ηειψλ πξνζδηνξίδνληαη επί ηε βάζεη θάιπςεο, ελ κέξεη ή ελ φισ, ησλ δαπαλψλ ηεο ζπληεξήζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ θνηκεηεξίσλ, κε δπλάκελα ηα έζνδα εμ απηψλ λα ππεξβνχλ ην ζχλνιν ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο (εγθ. ΥΠ.ΔΣ / , ζρεη. ην αρ.4, παρ.2, Α.Ν. 582/68). 3. Τα επηβαιιφκελα σο άλσ δηθαηψκαηα ή ηέιε, ζπλαξηψληαη κε ηελ παξαρψξεζε ηδηαίηεξσλ ηδησηηθψλ δηθαησκάησλ επί νξηζκέλνπ ρψξνπ ηαθήο, εθ κέξνπο ηνπ δηνηθνχληνο ην θνηκεηήξην δήκνπ. Ψο εθ ηνχηνπ, ππφρξενη πξνο θαηαβνιή ησλ ελ ιφγσ δηθαησκάησλ ή ηειψλ θαζίζηαληαη απνθιεηζηηθά νη ζπγγελείο ησλ λεθξψλ, ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ππεξεζίεο (εγθ. ΥΠ.ΔΣ / ) 4. Η θαηαβνιή ησλ πξνβιεπφκελσλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ζαλφληεο αλεμαξηήηνπ θπιήο θαη ζξεζθεχκαηνο. Άξζξν 19 ν Καζνξηζκόο ηειώλ θαη δηθαηωκάηωλ Τα ηέιε θαη δηθαηψκαηα θαζψο θαη ηα έζνδα γεληθά ησλ δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ θαζνξίδνληαη κε ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο (αξ.4, παξ.1, Α.Ν. 582/68) θαη επηβάιινληαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ (παξ.3, αξ.65, Ν.3852/2010), κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ (Ν. 3852/2010, αξ.72, παξ.1, εδ.δ). Με ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ / εγθχθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. θαζνξίδνληαη ηα εμήο ηέιε θαη δηθαηψκαηα δεκνηηθψλ θνηκεηεξίσλ δήκνπ Βφιβεο : 1. Γηθαίωκα ρξήζεωο ρώξνπ γηα ηελ ζύζηαζε νηθνγελεηαθνύ ηάθνπ πνπ αλαιχεηαη ζε : 1α. Γηθαίσκα ρξήζεσο ρψξνπ γηα ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηα ηνπο δεκφηεο θαη κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Βφιβεο.

13 1β. Γηθαίσκα ρξήζεσο ρψξνπ γηα ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηα ηνπο δεκφηεο θαη κε κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Βφιβεο. 1γ. Γηθαίσκα ρξήζεσο ρψξνπ γηα ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο θαη κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Βφιβεο. 1δ. Γηθαίσκα ρξήζεσο ρψξνπ γηα ζχζηαζε νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο θαη κή κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Βφιβεο. 2. Γηθαίωκα ηαθήο πνπ αλαιχεηαη ζε : 2α. Γηθαίσκα ηαθήο γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο θαη κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Βφιβεο. 2β. Γηθαίσκα ηαθήο γηα ηνπο εηεξνδεκφηεο θαη κή κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Βφιβεο. Οη δεκφηεο (κφληκνη θαη κε κφληκνη θάηνηθνη) ηνπ λένπ Καιιηθξαηηθνχ Γήκνπ Βφιβεο απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ δηθαηψκαηνο ηαθήο (κέρξη ηξνπνπνίεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ κε λέα απφθαζε ηνπ Γ.Σ.) 4. Σέινο αλαθνκηδήο νζηώλ (εθηαθή). 5. Σέινο θύιαμεο νζηώλ γηα ηελ παξαρψξεζε ρξήζεο κηαο ζέζεσο ζην ρψξν ηνπ νζηενθπιαθίνπ γηα ηνπο δεκφηεο ή εηεξνδεκφηεο, κφληκνπο ή κε κφληκνπο θαηνίθνπο. Άξζξν 20 ν Κέληξα απνηέθξωζεο Λφγσ ηνπ φηη ηε παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή ζηνλ Γήκν Βφιβεο δελ ιεηηνπξγεί θέληξν απνηέθξσζεο λεθξψλ βάζεη ηνπ Π.Γ. 31/2009 (ΦΔΚ 49/ ηεχρνο Α ) ν παξφλ θαλνληζκφο ζα ηξνπνπνηεζεί φηαλ παξαζηεί αλάγθε. Άξζξν 21 ν Βηβιία (αξ.7, Β.Γ. 542/61) Γηα ηελ επηκειή θαη αθξηβή ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο ζα ηεξνχληαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ηα παξαθάησ βηβιία : 1) βηβιίν επίπισλ, ζθεπψλ θαη αθηεξσκάησλ 2) βηβιίν ελεξγνχκελσλ εληαθηαζκψλ 3) βηβιίν αιθαβεηηθνχ επξεηεξίνπ εληαθηαδνκέλσλ 4) βηβιίν νηθνγελεηαθψλ ηάθσλ 5) βηβιίν ελεξγνχκελσλ αλαθνκηδψλ 6) βηβιίν παξαηάζεσλ αλαθνκηδψλ 7) βηβιίν θπιαζζνκέλσλ ζην νζηενθπιάθην νζηψλ 8) βηβιίν αλεπξηζθνκέλσλ ηηκαιθψλ. Άξζξν 22 ν Ιζρύο ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο ζα αξρίζεη λα ηζρχεη ακέζσο κφιηο εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελνο θαη θάζε απφθαζε πνπ δελ είλαη ζχκθσλε κε απηφλ.

14 Γηα φπνην ζέκα δελ ππάξρεη πξφβιεςε ζηνλ θαλνληζκφ, απνθαζίδεη ην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, αθνχ ιάβεη ππφςε ηνπ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ.

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ ΓΖΜΟ ΠΡΔΒΔΕΑ -------------- ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΓΡΑΦΔΗΟ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΑΗΡΔΣΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό 9/2004 ζπλεδξίαζεο ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΤΝΔΕΜΟ ΔΗΜΩΝ ΔΤΣΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ******* ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΓΑΛΟΝΙΚΗ ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2001 (10/2001 ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΛΙΘΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΛΙΘΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΚΑΛΛΙΘΔΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άπθπο 1 Ανηικείμενο και ζκοπόρ ηος κανονιζμού Ο παξώλ θαλνληζκόο έρεη σο αληηθείκελν ηελ θαζηέξσζε ιεπηνκεξώλ θαλόλσλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014

Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΓΖΚΝΠ ΟΝΓΝ Ξξαθηηθό Ππλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Ξνηόηεηαο Εσήο αξηζ. 11/26-11-2014 Πηε Οφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (αίζνπζα Γεκ. Ππκβνπιίνπ) ζήκεξα 26-11-2014 εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ. ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ANAΡΣΗΣΕΑ ΓΡΑΦ. ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ςνεδπίαζη 21 η ηηρ 12/12/2012 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθφ απφ ηελ 21 ε πλεδξίαζε ηεο 12-12-2012 ηεο Δπηηξνπήο Πνηφηεηαο Εσήο. Αξ. Απφθαζεο : 108/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο

ΑΠΟΠΑΜΑ. Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ Γήκνπ πάησλ Αξηέκηδνο Διιεληθή 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΑΡΣΔΜΗΓΟ ΑΠΟΠΑΜΑ Αξηζ.Απνθ.23/2013 Από ην Πξαθηηθό 5 εο /2013 ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξηέκηδνο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΚΟΙΝΩΦΔΛΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ-ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ- ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΓΑ: ΒΔΝΜΟΚΟΚ-4Ν0 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΘΛΗΣΙΚΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΓΗΜΟΤ ΠΑΛΛΗΝΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Άξζξν 1 θνπφο παξφληνο θαλνληζκνχ Άξζξν 2 Αξκνδηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003)

ΓΗΛΩΗ. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) ΘΑΡΑΘΔΖ... ΡΑΣΓΟΝΚΗΘΩ... ΓΗΛΩΗ Αρηζκ. Ξρφηοθόιιοσ... Αρηζκ. Κεηρώοσ... Ζκεροκελία:... 200.. πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο έηνπο 2010 θαηά ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3213 / 2003 (ΦΔΚ 309/Α/31-12-2003) αξαιήπηεο ηεο δήιωζεο:

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα