ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Αθήνα, Οκτώβριος 2013

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θεσµικό Πλαίσιο Σκοπός και Μεθοδολογία Σκοπός Περιορισµοί οµή της Μελέτης ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιστορικά Στοιχεία Προβλέψεις Ζήτησης Ενέργειας ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ Ιστορικά Στοιχεία Προβλέψεις Ετήσιων Αιχµών Φορτίου ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σύνοψη Υφιστάµενου Συστήµατος Ηλεκτροπαραγωγής Θερµικές Μονάδες Υφιστάµενες Μονάδες Νέες Εντάξεις Αποσύρσεις Μονάδων Υδροηλεκτρικές Μονάδες Υφιστάµενες Μονάδες Νέες Εντάξεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υφιστάµενη Κατάσταση Προβλεπόµενη εξέλιξη ΑΠΕ ιαµόρφωση Σεναρίων Εξέλιξης του Παραγωγικού υναµικού ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Γενικά ιεθνής ιασυνδέσεις του ΕΣΜΗΕ Ιστορικά Στοιχεία Αξιοποίησης ιασυνδέσεων ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ορισµός Παραµέτρων Χρονικά Σηµεία Αναφοράς Φορτίο Καθαρή Ισχύς Μη ιαθέσιµη Ισχύς Ικανότητα Μεταφοράς ιασυνδέσεων Αποτελέσµατα Μεθοδολογίας Κύρια Σενάρια Επίδραση απόσυρσης µονάδων κατά το Επίδραση απόσυρσης επιπλέον µονάδων κατά το Επίδραση εναλλακτικών σεναρίων απόσυρσης µονάδων κατά το ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Στοχαστική (Πιθανοτική) Θεώρηση Κριτήριο Αξιοπιστίας Υποθέσεις Σύστηµα Ηλεκτροπαραγωγής Φορτίο Αποτελέσµατα Βασικό Σενάριο Επίδραση απόσυρσης µονάδων κατά το Επίδραση απόσυρσης επιπλέον µονάδων κατά το Επίδραση εναλλακτικών σεναρίων απόσυρσης µονάδων κατά το Ανάλυση ευαισθησίας για το έτος i

4 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ENTSO-E Ορισµοί Χρονικά Σηµεία Αναφοράς (Reference points) Φορτίο (Load) ιαχείριση Φορτίου (Load Management) Καθαρή Ισχύς (Net Generating Capacity) Μη ιαθέσιµη Ισχύς (Unavailable Capacity) Μη Χρησιµοποιούµενη Ισχύς (Non-Usable Capacity) Συντήρηση (Maintenance and Overhauls) Βλάβες Μονάδων Παραγωγής (Outages) Εφεδρεία Συστήµατος (System Services Reserve) Αιχµή Φορτίου (Peak Load) Περιθώριο έναντι της Εποχικής Αιχµής Φορτίου (Margin against Seasonal Peak Load) Εφεδρική Ισχύς (Spare Capacity) Ταυτοχρονισµένη Ικανότητα Μεταφοράς ιασυνδέσεων (Simultaneous Interconnection Transmission Capacities) είκτες Αξιοπιστίας Αξιόπιστα ιαθέσιµη Ισχύς (Reliably Available Capacity) ιαθέσιµη Ισχύς (Remaining Capacity) Περιθώριο Επάρκειας (Adequacy Reference Margin) Εκτίµηση Επάρκειας του Συστήµατος Ηλεκτροπαραγωγής Εκτίµηση Επάρκειας σε χρονικά σηµεία αναφοράς, υπό κανονικές συνθήκες Εκτίµηση Εποχικής Επάρκειας στην πλειονότητα των περιπτώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ENTSO-E Βασικό Σενάριο Αισιόδοξο Σενάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΚΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ LOLP ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ EFOR D ii

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Θεσµικό Πλαίσιο Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 95 του Ν.4001/2011 ο ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκπονεί ειδική µελέτη σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, λαµβάνοντας υπόψη κάθε φορά το εγκεκριµένο δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, καθώς και το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας. Κατά τη διαµόρφωση της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος, ο ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει σε εύλογες παραδοχές όσον αφορά τη διαθεσιµότητα του παραγωγικού δυναµικού, την εξέλιξη της ζήτησης και του διασυνοριακού εµπορίου, λαµβάνοντας υπόψη τα επενδυτικά σχέδια για τα περιφερειακά δίκτυα και τα δίκτυα κοινοτικής εµβέλειας. Εφόσον διαπιστωθεί από τα συµπεράσµατα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος ότι το προβλεπόµενο µέσω αδειοδοτικής διαδικασίας δυναµικό παραγωγής, τα µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και τα µέτρα διαχείρισης της ζήτησης δεν διασφαλίζουν την επάρκεια εφοδιασµού του Συστήµατος, ο ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 95 του Ν.4001/2011, δύναται να συνάψει είτε συµβάσεις ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε συµβάσεις διαχείρισης της ζήτησης και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας Σκοπός και Μεθοδολογία Σκοπός Σκοπός της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος είναι η επισήµανση ενδεχόµενου µελλοντικού κινδύνου σχετικά µε την ικανότητα του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να ανταποκριθεί επαρκώς στην προβλεπόµενη εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την επόµενη δεκαετία. Επιπλέον, η Μελέτη αυτή επιτρέπει τον προσδιορισµό των απαιτήσεων σε νέα εγκατεστηµένη ισχύ παραγωγής, έτσι ώστε να ικανοποιούνται µε ασφάλεια οι ανάγκες της ζήτησης κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου. Σηµειώνεται, ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 210 του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, όταν, βάσει της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος, διαπιστώνεται µελλοντικός κίνδυνος ανεπάρκειας ισχύος, που δεν αναµένεται να καλυφθεί από ανεξάρτητες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, ο ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισµών για τη σύναψη Σ Ι (Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος) νέων Μονάδων Παραγωγής Περιορισµοί Η Μελέτη Επάρκειας Ισχύος συνοψίζει τις προβλέψεις εκτιµήσεις του ιαχειριστή σχετικά µε τη µελλοντικής επάρκεια του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως πρόταση βέλτιστης ανάπτυξής του. Στη µελέτη αυτή εξετάζεται η επάρκεια ισχύος του συστήµατος κάτω από συγκεκριµένες υποθέσεις και παραδοχές όσον αφορά την εξέλιξη της ζήτησης και του µίγµατος παραγωγής. Τα σενάρια που διαµορφώνονται βασίζονται στα µέχρι τώρα δεδοµένα που υπάρχουν στη διάθεση του ιαχειριστή, θεωρώντας ότι κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου δεν συµβαίνει κάποια δραστική εξέλιξη. Με άλλα λόγια, επιχειρείται να δοθεί µια ρεαλιστική 1

6 απεικόνιση της κατάστασης του συστήµατος παραγωγής για την υπό εξέταση περίοδο, ενώ η παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων επιτρέπει στον αναγνώστη να διαµορφώσει τα δικά του συµπεράσµατα, λαµβάνοντας υπόψη την εκτίµησή του σχετικά µε την εξέλιξη των παραµέτρων αβεβαιότητας αλλά και συνεκτιµώντας την ευαισθησία της επάρκειας του συστήµατος ως προς αυτές οµή της Μελέτης Τα κυριότερα µεγέθη που καθορίζουν την επάρκεια του συστήµατος παραγωγής για αξιόπιστη εξυπηρέτηση της ζήτησης (ενέργειας και αιχµής) είναι: Η διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής Η εξέλιξη του φορτίου (ζήτηση ισχύος και ενέργειας) Ο βαθµός διείσδυσης µονάδων ΑΠΕ Η διαθεσιµότητα ισχύος για εισαγωγές από τις διασυνδέσεις Οι συνθήκες υδραυλικότητας Η παράµετρος που ουσιαστικά καθορίζει την επάρκεια του συστήµατος παραγωγής είναι η διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής. Οι µονάδες µπορεί να είναι εκτός λειτουργίας, είτε λόγω προγραµµατισµένης συντήρησης, είτε λόγω τυχαίας βλάβης. Οι τυχαίες βλάβες µπορεί να έχουν δυσµενή επίπτωση στην επάρκεια του συστήµατος, καθώς και η εµφάνισή τους αλλά και η διάρκειά τους έχουν απρόβλεπτο χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, η επίδραση της απρόβλεπτης µη διαθεσιµότητας των µονάδων παραγωγής λόγω τυχαίων βλαβών συνήθως λαµβάνεται υπόψη µε πιθανοτική προσοµοίωση της λειτουργίας των µονάδων παραγωγής. Αναφορικά µε τις υπόλοιπες παραµέτρους που επηρεάζουν την επάρκεια του συστήµατος, λόγω του στοχαστικού τους χαρακτήρα, η επίδρασή τους συνήθως εκτιµάται µε την ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων και υποθέσεων. Στα πλαίσια της παρούσας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο η επάρκεια του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής εκτιµάται τόσο ντετερµινιστικά, όσο και πιθανοτικά. Ειδικότερα, εφαρµόζεται η ντετερµινιστική µεθοδολογία για την εκτίµηση επάρκειας συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής του ENTSO-E και στη συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη τις ίδιες υποθέσεις και παραδοχές, υπολογίζεται µε στοχαστικό µοντέλο ο πιθανοτικός δείκτης αξιοπιστίας LOLE (Loss of Load Expectation) για τα έτη 2013, 2016 και Στα κεφάλαια 2 έως 5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα µελέτη σχετικά µε την εξέλιξη της ζήτησης, την εξέλιξη του παραγωγικού δυναµικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου αλλά και την αξιοποίηση των διεθνών διασυνδέσεων. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται συνοπτικά η ντετερµινιστική µεθοδολογία για την εκτίµηση επάρκειας συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής που ακολουθεί ο ENTSO-E, όπως αυτή εφαρµόζεται για την έκδοση της ετήσιας έκθεσης Scenario Outlook & Adequacy Forecast (SO&AF). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής της µεθοδολογίας αυτής στο Ελληνικό σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής για την περίοδο Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα υπολογισµού του πιθανοτικού δείκτη αξιοπιστίας LOLE (Loss of Load Expectation) για το Ελληνικό σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής για την περίοδο

7 2. ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1. Ιστορικά Στοιχεία Στο Σχήµα 2.1 απεικονίζεται η εξέλιξη της Συνολικής Καθαρής Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του Συστήµατος (έχει αφαιρεθεί το φορτίο άντλησης, συµπεριλαµβάνεται όµως η διεσπαρµένη παραγωγή) από το 2000 και µετά. Την περίοδο υπήρξε συνεχής αύξηση της συνολικής καθαρής ζήτησης. Την τελευταία τετραετία, ως επακόλουθο της οικονοµικής κρίσης, παρατηρείται συνεχής µείωση. TWh Εξέλιξη Ζήτησης Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας (TWh) Ετήσια Αιχµή (GW) GW Σχήµα 2.1: Εξέλιξη της Συνολικής Καθαρής Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένης και της διεσπαρµένης παραγωγής) κατά την περίοδο Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της συνολικής καθαρής ζήτησης κατά την περίοδο ήταν 3.1%, παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση σε σχέση µε τις περασµένες δεκαετίες. Το 2008, απαρχή της οικονοµικής κρίσης, η συνολική καθαρή ζήτηση (χωρίς το φορτίο άντλησης) στο Σύστηµα ανήλθε στις 56.3 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση 1.11% σε σχέση µε το Το 2009 χαρακτηρίστηκε από σηµαντική µείωση της συνολικής καθαρής ζήτησης στο Σύστηµα, κατά 5.01% έναντι του 2008, η οποία οφείλεται στην αξιοσηµείωτη µείωση των βιοµηχανικών φορτίων κατά 20.19% σε σχέση µε το 2008, ενώ η κατανάλωση σε επίπεδο ιανοµής εµφανίστηκε επίσης µειωµένη κατά 3.63%. Το έτος 2012 η συνολική καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητη σε σχέση µε το 2011, ενώ τη χρονική περίοδο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας µειώθηκε κατά 6% περίπου. Πρέπει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της διεσπαρµένης παραγωγής, ιδίως λόγω των φωτοβολταϊκών που συνδέονται απευθείας στη Χ.Τ. και τη Μ.Τ., έχει ως αποτέλεσµα να µειώνονται τα τοπικά φορτία των Υ/Σ ιανοµής και να µειώνεται η ζήτηση που καταγράφεται στα όρια του Συστήµατος Μεταφοράς µε το ίκτυο ιανοµής. Στον Πιν. 2.1 που ακολουθεί καταγράφεται ξεχωριστά το Καθαρό Φορτίο Συστήµατος, στο οποίο δεν περιλαµβάνεται η διεσπαρµένη παραγωγή, και η Συνολική Καθαρή Ζήτηση, όπου περιλαµβάνεται και η διεσπαρµένη παραγωγή. Από το 2004 και µετά τα δύο µεγέθη διαφοροποιούνται λόγω της διεσπαρµένης παραγωγής από ΑΠΕ στο ίκτυο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη κατά το 2012, η διεσπαρµένη παραγωγή από ΑΠΕ, η οποία δεν µετράται στα όρια του Συστήµατος, ανήλθε σε περίπου 2,6 TWh. 3

8 Έτος Πιν. 2.1: Εξέλιξη της Καθαρής Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ Καθαρό Φορτίο Συστήµατος (*) (GWh) Ετήσια µεταβολή Συνολική Καθαρή Ζήτηση (GWh) Ετήσια µεταβολή % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2013** (22 523) (24 529) 10-ετία % Μέση ετήσια µεταβολή 5-ετία % 5-ετία % 3-ετία % (*) Θεωρείται το φορτίο στην Υ.Τ. χωρίς το φορτίο άντλησης. εν συµπεριλαµβάνεται το φορτίο που καλύφθηκε από τη διεσπαρµένη παραγωγή που συνδέεται στο ίκτυο ιανοµής. Περιλαµβάνονται οι απώλειες Συστήµατος Μεταφοράς. (**) Προσωρινά στοιχεία µέχρι και τον Ιούνιο Στο Σχήµα 2.2 παρουσιάζονται οι συνιστώσες του συνολικού Φορτίου Συστήµατος (συµπεριλαµβανοµένου και του φορτίου άντλησης) για τα έτη 2004 και Σχήµα 2.2: Ποσοστιαία κατανοµή συνολικού Φορτίου Συστήµατος για τα έτη 2004 και 2012 Στον Πιν. 2.2 δίνεται το µηνιαίο καθαρό φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας όπως καταγράφεται στα όρια του Συστήµατος Μεταφοράς για την περίοδο

9 Πιν. 2.2: Μηνιαίο Καθαρό Φορτίο Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο (GWh) Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ Σύνολο Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, παρατηρείται σηµαντική µείωση του καθαρού φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας που διακινείται στο Σύστηµα καθ όλη τη διάρκεια του 2011 και του 2012, η οποία οφείλεται τόσο στις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, όσο και στην ολοένα αυξανόµενη διεσπαρµένη παραγωγή από ΑΠΕ. Στο Σχήµα 2.3 παρουσιάζονται λεπτοµερώς τα ισοζύγια των ετών 2004 και Σχήµα 2.3: Ποσοστιαία κατανοµή παραγωγής ενέργειας για τα έτη 2004 και 2012(συµπεριλαµβάνεται και η διεσπαρµένη παραγωγή) 2.2. Προβλέψεις Ζήτησης Ενέργειας Οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα σε µεσο-µακροπρόθεσµη βάση είναι οι εξής: Οι οικονοµικές συνθήκες της χώρας, µε βασικό δείκτη µέτρησης το ΑΕΠ. Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (κλιµατισµός, χρήση ηλεκτρισµού στις µεταφορές, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λ.π.) λόγω βελτίωσης βιοτικού επιπέδου, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων (π.χ. οικονοµικοί µετανάστες). Η γενικότερη κατάσταση του ενεργειακού τοµέα και της αγοράς ηλεκτρισµού (επίπεδο τιµών ηλεκτρικής ενέργειας, ανταγωνισµός µε Φυσικό Αέριο κ.λ.π.). Ειδικές συνθήκες (π.χ. υλοποίηση έργων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης). 5

10 Πληθυσµιακή εξέλιξη. ιάφορα µέτρα εξειδίκευσης πολιτικών, όπως εξοικονόµηση ενέργειας, περιβαλλοντικοί περιορισµοί, κ.λ.π. Οι προβλέψεις του Α ΜΗΕ για την εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ κατά την επόµενη δεκαετία ( ) βασίζονται στα διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία της ζήτησης και σε δηµοσιευµένες προβλέψεις που έχουν εκπονηθεί από άλλους αρµόδιους φορείς (µεσοπρόθεσµη εξέλιξη του ΑΕΠ, µακροπρόθεσµες προβλέψεις της ζήτησης κλπ), λαµβάνοντας υπόψη τυχόν διαθέσιµες προβλέψεις προµηθευτών. Η πρόβλεψη ζήτησης ενέργειας αντιµετωπίζεται µε τη χρήση σεναρίων (εύλογες υποθέσεις σχετικά µε το τι θα µπορούσε να συµβεί στο µέλλον βασισµένες στην προηγούµενη και τρέχουσα εµπειρία, αλλά και υποθέσεις σχετικά µε το πώς οι σχετικές τάσεις µπορεί να εξελιχθούν). ιαµορφώνονται τρία σενάρια εξέλιξης της ζήτησης: ANAΦΟΡΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ και ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ. Οι προβλέψεις του Α ΜΗΕ σχετικά µε τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένης και της ζήτησης που εξυπηρετείται τοπικά από διεσπαρµένη παραγωγή ΑΠΕ) στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα για την περίοδο , συνοψίζονται στον Πιν Πρέπει να σηµειωθεί ότι από το 2017, στις προβλέψεις του Πιν. 2.3 συµπεριλαµβάνεται και η ζήτηση των Κυκλάδων, ενώ από το 2020 και το φορτίο της Κρήτης, κάνοντας την υπόθεση ότι στο τέλος του 2019 θα έχει επιτευχθεί η διασύνδεση της Μεγαλονήσου. Πιν. 2.3: Σενάρια Α ΜΗΕ για την εξέλιξη της συνολικής ζήτησης ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ ( ) Σενάριο Έτος ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (GWh) ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Ως σηµείο αναφοράς και των τριών σεναρίων λαµβάνεται η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ κατά το 2012, λαµβάνοντας υπόψη και τη διεσπαρµένη παραγωγή. Κάθε σενάριο εξέλιξης της ζήτησης θεωρείται ότι κυµαίνεται µεταξύ ενός άνω και κάτω ορίου. Τα όρια αυτά διαµορφώνονται υιοθετώντας εύλογες και συνεπείς υποθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη την αναµενόµενη εξέλιξη του ΑΕΠ, καθώς και την τάση των περασµένων ετών. Στην παρούσα χρονική περίοδο, εν µέσω της ύφεσης της οικονοµικής 6

11 δραστηριότητας, η χρησιµοποίηση των τάσεων των τελευταίων ετών είναι ιδιαίτερα επισφαλής για τη διαµόρφωση σεναρίων για το µέλλον. Επιπλέον, το µέγεθος της οικονοµικής ύφεσης, αλλά και η διάρκειά της, καθώς και η επίπτωσή της στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δεν µπορούν να προβλεφθούν µε ασφάλεια. Βάσει των προβλέψεων εξέλιξης του ΑΕΠ, υιοθετείται η υπόθεση ότι η σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας θα αρχίσει να διαφαίνεται από το 2014, ενώ το 2018 (για το σενάριο Αναφοράς) η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει επανέλθει στα επίπεδα του Συγκεκριµένα, το σενάριο ΑΝΑΦΟΡΑΣ του Α ΜΗΕ διαµορφώθηκε θεωρώντας ότι µετά το 2015 παραµένει σχετικά χαµηλός και διαµορφώνεται ελαφρά υψηλότερος από την τάση της τελευταίας δεκαετίας (1%). Επιπλέον, υποθέτει ότι µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας δεν έχουνε σηµαντική επίδραση στην εξέλιξη του φορτίου. Το σενάριο ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ του Α ΜΗΕ αναπτύχθηκε µε βάση τις ίδιες υποθέσεις που θεωρήθηκαν για το σενάριο ΑΝΑΦΟΡΑΣ, θεωρώντας ότι ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης θα διαµορφωθεί ελαφρά χαµηλότερος από την τάση της περιόδου (1.5%). Το σενάριο ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ του Α ΜΗΕ αναπτύχθηκε θεωρώντας ότι ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης µετά το 2015 παραµένει χαµηλός και διαµορφώνεται ελαφρά χαµηλότερος από την τάση της τελευταίας δεκαετίας (0.5%). Επιπλέον, θεωρείται ότι υλοποιούνται στο µέγιστο τα µέτρα εξοικονόµησης που περιγράφονται στο Σχέδιο ράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Σ ΕΑ). 7

12 3. ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 3.1. Ιστορικά Στοιχεία Στον Πιν. 3.1 φαίνεται η εξέλιξη της ετήσιας αιχµής φορτίου (µέση ωριαία τιµή), όπως µετράται στα όρια του Συστήµατος από το 2002 και µετά, ενώ στον Πιν. 3.2 δίνονται οι µηνιαίες αιχµές (µέση ωριαία τιµή) για την περίοδο Έτος Πιν. 3.1: Εξέλιξη της ετήσιας αιχµής φορτίου στο ΕΣΜΗΕ Ετήσια αιχµή ( 1 ) (MW) Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή (2) (2) 1.32% (3, 4) 3.63% (2) 1.29% % (2) 5.28% (2) -1.86% (5) -4.45% (5) 0.33% (5) 0.76% 10-ετία Μέση ετήσια µεταβολή 5-ετία % 5-ετία ετία (5) -1.35% (1) Συµπεριλαµβάνονται οι απώλειες Μεταφοράς. ε συµπεριλαµβάνεται το φορτίο που καλύφθηκε από διεσπαρµένη παραγωγή από ΑΠΕ, συνδεδεµένη στο ίκτυο ιανοµής (2) Έγιναν συµφωνηµένες περικοπές τουλάχιστον 150 MW το 2002 (εκτιµώµενη αιχµή 9100 MW), 70 MW το 2003 (εκτιµώµενη αιχµή 9112 MW), 165 MW το 2005 (εκτιµώµενη αιχµή 9651 MW), 500 MW το 2007 (εκτιµώµενη αιχµή MW) και 150 MW το 2008 (εκτιµώµενη αιχµή MW) (3) Αναφέρεται στην ώρα του Black-Out στις 12/7/2004, 12:39 µµ (4) 9600 MW είναι η εκτίµηση ΕΣΜΗΕ για την αιχµή του 2004 (αν δεν συνέβαινε το Black-Out) (5) εν συµπεριλαµβάνεται η διεσπαρµένη παραγωγή από ΑΠΕ στο ίκτυο, η οποία ήταν 47 MW το 2009 (εκτιµώµενη αιχµή 9809 MW), 78 MW το 2010 (εκτιµώµενη αιχµή 9872 MW), 145 MW το 2011 (εκτιµώµενη αιχµή MW) και 638 MW το 2012 (εκτιµώµενη αιχµή MW) 0.8% -1.2% -0.3% Σηµειώνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο υπάρχει πρακτικά σταθεροποίηση της αιχµής φορτίου στο Σύστηµα. Στο Σχήµα 3.1 φαίνεται η επίδραση της διεσπαρµένης παραγωγής από ΑΠΕ στο ίκτυο κατά την ώρα της ετήσιας αιχµής από το 2009 και µετά. 8

13 (MW) Επίδραση της ιεσπαρµένης Παραγωγής από ΑΠΕ στην Ετήσια Αιχµή Συνολική Ετήσια Αιχµή Μετρούµενη Ετήσια Αιχµή Σχήµα 3.1: Επίδραση ιεσπαρµένης Παραγωγής κατά την ώρα της ετήσιας αιχµής Πιν. 3.2: Μηνιαία Αιχµή Φορτίου (µέση ωριαία) για την περίοδο (MW) Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ Από το 1993 και µετά οι ετήσιες αιχµές εµφανίζονται κατά τη θερινή περίοδο και συγκεκριµένα τον Ιούλιο (εξαίρεση αποτέλεσαν το 2005 και το 2006, όπου η ετήσια αιχµή καταγράφηκε τον Αύγουστο), γεγονός που συνδέεται άµεσα µε τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση κλιµατιστικών. Στον Πιν. 3.3 φαίνεται η εξέλιξη του ετήσιου ελαχίστου φορτίου στο Σύστηµα κατά την τελευταία 10-ετία. Στον Πιν. 3.4 δίνονται οι µηνιαίες τιµές του ελαχίστου φορτίου για την περίοδο Το ετήσιο ελάχιστο του Συστήµατος εµφανίζεται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, την περίοδο του Πάσχα. 9

14 Πιν. 3.3: Εξέλιξη του ετήσιου ελάχιστου φορτίου στο ΕΣΜΗΕ Έτος Ετήσιο ελάχιστο ( 1 ) (MW) ιαφορά από προηγ. έτος (%) (1) Συµπεριλαµβάνονται οι απώλειες Μεταφοράς Μέση ετήσια µεταβολή 10-ετία 5-ετία 3-ετία % -3.04% -4,79% Πιν. 3.4: Μηνιαίο Ελάχιστο Φορτίο (µέσο ωριαίο) ΕΣΜΗΕ την περίοδο (MW) Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάϊος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ Προβλέψεις Ετήσιων Αιχµών Φορτίου Η πρόβλεψη της αιχµής παρουσιάζει εν γένει πολύ µεγαλύτερη αβεβαιότητα από την πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ζήτηση ισχύος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, οπότε εµφανίζεται η µέγιστη ετήσια αιχµή, εξαρτάται πολύ έντονα από τον καιρό και κυρίως από τη θερµοκρασία, αλλά και από τη διάρκεια των περιόδων υψηλών θερµοκρασιών. Η εν λόγω εξάρτηση φαίνεται να εντείνεται συνεχώς. Επιπλέον, η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ αυξάνει την αβεβαιότητα της πρόβλεψης. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η πρόβλεψη της ετήσιας αιχµής καθίσταται ακόµα δυσκολότερη, αφού δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η επίπτωση της οικονοµικής ύφεσης στη συµπεριφορά 10

15 των καταναλωτών κατά τις ώρες των θερινών αιχµών, ειδικά σε συνθήκες παρατεταµένου καύσωνα. Η διαµόρφωση των σεναρίων εξέλιξης της αιχµής έχει στηριχθεί στην υπόθεση ότι ο συντελεστής φορτίου θα παραµείνει στο επίπεδο του µέσου όρου των τελευταίων ετών 60.5% και αντιστοιχεί σε µέσες κλιµατολογικές συνθήκες. Είναι φανερό ότι συνθήκες παρατεταµένου καύσωνα θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες αιχµές φορτίου. Με βάση τα προαναφερόµενα, διαµορφώνονται τρία σενάρια εξέλιξης των ετησίων αιχµών για το ΕΣΜΗΕ: ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΥΨΗΛΟ και ΧΑΜΗΛΟ, τα οποία φαίνονται στον Πιν Σηµειώνεται ότι στις τιµές αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι απώλειες µεταφοράς, καθώς και το φορτίο που αναµένεται να εξυπηρετηθεί τοπικά από διεσπαρµένη παραγωγή ΑΠΕ. Οι τιµές του πίνακα αναφέρονται δηλαδή σε µεσηµβρινή αιχµή το θέρος χωρίς να έχει αφαιρεθεί η ισχύς που παράγεται από διεσπαρµένη παραγωγή από Φ/Β. Πιν. 3.5: Πρόβλεψη ετήσιας αιχµής φορτίου στο Σύστηµα (µεσηµβρινή αιχµή χωρίς να ληφθεί υπόψη η διεσπαρµένη παραγωγή) Σενάριο Ήπιο Αναφοράς Ακραίο Έτος (MW) Σήµερα, στο Ηπειρωτικό Σύστηµα λειτουργούν περί τα 2400MW Φ/Β, τα πλείστα σε επίπεδο ΜΤ και ΧΤ. Συνεπώς, η µεσηµβρινή ισχύς που θα διακινηθεί από το Σύστηµα Μεταφοράς θα είναι, από το θέρος του 2013 και µετά, περί τα 1400 µε 1700 MW χαµηλότερη από αυτή του πιο πάνω Πιν. 3.5, µέγεθος που συνεχώς θα αυξάνει καθώς επιπλέον Φ/Β προστίθενται. Από το θέρος του 2013 και µετά, αυτό που έχει πλέον σηµασία για το σχεδιασµό του Συστήµατος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διακίνησης ενέργειας κατά τις ώρες µεγίστου φορτίου, είναι η βραδινή αιχµή, η οποία δεν επηρεάζεται από την παραγωγή των Φ/Β. Στα Σχήµατα 3.2 και 3.3 παρουσιάζεται η τυπική ηµερήσια ζήτηση για τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο αντίστοιχα, ενώ στο Σχήµα 3.4 φαίνεται η καµπύλη διάρκειας φορτίου για το πρώτο εξάµηνο του Από ιστορικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι η βραδινή αιχµή ζήτησης φορτίου και πάλι εµφανίζεται τους θερινούς µήνες σε ηµέρες καύσωνα, είναι όµως αρκετά χαµηλότερη από την µεσηµβρινή αιχµή. Ο Πιν. 3.6 που ακολουθεί παρέχει τις προβλέψεις των βραδινών αιχµών, όπως αυτές προκύπτουν λαµβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση των βραδινών θερινών αιχµών µε τις αντίστοιχες ετήσιες ηµερήσιες. 11

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σχήµα 3.2: Τυπική ηµερήσια καµπύλη φορτίου για τον Ιανουάριο ΙΟΥΛΙΟΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ 09 ΙΟΥΛΙΟΣ Σχήµα 3.3: Τυπική ηµερήσια καµπύλη φορτίου για τον Ιούλιο 12

17 1,0 0, ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Ώρες Σχήµα 3.4: Κανονικοποιηµένη Καµπύλη ιάρκειας Φορτίου για το πρώτο εξάµηνο του 2013 Πιν. 3.6: Πρόβλεψη βραδινής θερινής αιχµής φορτίου στο Σύστηµα Σενάριο Ήπιο Αναφοράς Ακραίο Έτος (MW)

18 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4.1. Σύνοψη Υφιστάµενου Συστήµατος Ηλεκτροπαραγωγής Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς στο ΕΣΜΗΕ ανέρχεται σε 17,4 GW. Στον Πιν. 4.1 που ακολουθεί συνοψίζεται το υφιστάµενο δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία. Στις ενότητες που ακολουθούν δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία για την υφιστάµενη κατάσταση του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις διαφαινόµενες εξελίξεις. Πιν. 4.1: Υφιστάµενη Κατάσταση του Συστήµατος Ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία (1/6/2013) Εγκατεστηµένη Ισχύς (MW) (%) Θερµικές Μονάδες ,5 58,8 Υδροηλεκτρικές Μονάδες µε ταµιευτήρα 3.017,7 17,3 ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 4.169,81 23,9 ΣΥΝΟΛΟ ,01 100, Θερµικές Μονάδες Υφιστάµενες Μονάδες Η πλειονότητα του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής (58.8% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος) αποτελείται από θερµικές µονάδες, οι οποίες περιλαµβάνουν λιγνιτικές, πετρελαϊκές µονάδες και µονάδες φυσικού αερίου, όπως φαίνεται και στον Πιν Οι µονάδες αυτές καλύπτουν και το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (78.6% για το 2012). Οι κύριοι λιγνιτικοί σταθµοί βρίσκονται στην περιοχή της Πτολεµαΐδας, στη βόρεια Ελλάδα και στη περιοχή της Μεγαλόπολης, στην Πελοπόννησο. Οι πετρελαϊκοί σταθµοί και οι µονάδες φυσικού αερίου βρίσκονται κυρίως κοντά στην περιοχή της πρωτεύουσας, όπου συγκεντρώνεται περίπου το 30% της συνολικής κατανάλωσης του Συστήµατος. Ο στόλος των θερµικών µονάδων µπορεί να χαρακτηριστεί πεπαλαιωµένος σε γενικές γραµµές, αφού οι περισσότερες µονάδες έχουν συµπληρώσει πάνω από είκοσι χρόνια λειτουργίας, αν και την τελευταία δεκαετία προστέθηκαν στο Σύστηµα περίπου 3700 MW από νέες µονάδες φυσικού αερίου. Πάντως την τελευταία πενταετία τέθηκαν σε εµπορική λειτουργία πέντε νέες µονάδες συνδυασµένου κύκλου συνολικής καθαρής ισχύος 2032 MW. 14

19 Πιν. 4.2: Υφιστάµενοι Θερµικοί Σταθµοί Παραγωγής Συνδεδεµένοι στο Σύστηµα ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW) Λιγνιτικές Μονάδες ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος Ι ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος ΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος ΙΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος IV ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος V ΕΗ ΑΗΣ Αµυνταίου Αµύνταιο Ι ΕΗ ΑΗΣ Αµυνταίου Αµύνταιο ΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς Καρδιά Ι ΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς Καρδιά II ΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς Καρδιά III ΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς Καρδιά ΙV ΕΗ ΑΗΣ Λιπτόλ Λιπτόλ Ι ΕΗ ΑΗΣ Λιπτόλ Λιπτόλ ΙΙ 10 8 ΕΗ ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α Μεγαλόπολη III ΕΗ ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β Μεγαλόπολη IV ΕΗ ΑΗΣ Μελίτης Μελίτη Ι ΕΗ ΑΗΣ Πτολεµαΐδας Πτολεµαΐδα ΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Πτολεµαΐδας Πτολεµαΐδα ΙΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Πτολεµαΐδας Πτολεµαΐδα IV Σύνολο ισχύος Λιγνιτικών Μονάδων: Πετρελαϊκές Μονάδες ΕΗ ΑΗΣ Αλιβερίου Αλιβέρι ΙΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Αλιβερίου Αλιβέρι ΙV ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο Ι ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο ΙΙ Σύνολο ισχύος Πετρελαϊκών Μονάδων: Μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασµένου Κύκλου (ΜΣΚ) ΕΗ ΑΗΣ Κοµοτηνής ΜΣΚ Κοµοτηνής 484,6 476,3 ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο ΙΙΙ («Μικρή ΜΣΚ») 176,5 173,4 ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο ΙV («Μεγάλη ΜΣΚ») ,2 ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο V («Νέα ΜΣΚ») 385,2 377,6 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΗΣ ΕΝΘΕΣ ΜΣΚ ΕΝΘΕΣ ,4 ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΣ ΗΡΩΝ ΙΙ ΜΣΚ ΗΡΩΝ ΙΙ ,1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΘΗΣ Αγ. Θεοδώρων ΜΣΚ Αγ. Θεοδώρων 436,6 433,5 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΗΣ Θίσβης ΜΣΚ Θίσβης 421,6 410 PROTERGIA ΘΗΣ Αγ. Νικολάου ΜΣΚ Αγ. Νικολάου 444,5 432,7 Σύνολο ισχύος Μονάδων ΦΑ Συνδυασµένου Κύκλου: ,2 Ατµοστροβιλικές Μονάδες Φυσικού Αερίου ΕΗ ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου Άγ. Γεώργιος VIII ΕΗ ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου Άγ. Γεώργιος ΙΧ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΗΣ ΗΡΩΝ 3 µονάδες 148,5 147,8 Σύνολο ισχύος Ατµοστροβιλικών Μονάδων ΦΑ: 508,5 486,8 Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΗΣ Αλουµινίου 3 µονάδες Σύνολο ισχύος Κατανεµόµενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ: Σύνολο ισχύος Θερµοηλεκτρικών Σταθµών: 10238, Αναφέρονται µόνον οι µονάδες που είναι σε εµπορική λειτουργία και συνδέονται στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. 2. εν αναφέρονται οι Θερµοηλεκτρικοί Σταθµοί µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη των 40 MW. 15

20 Νέες Εντάξεις Υπό το πρίσµα της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η εξέλιξη του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς η ένταξη νέων µονάδων δεν σχεδιάζεται πλέον κεντρικά µε στόχο τη µελλοντική επάρκεια του συστήµατος, αλλά από ανεξάρτητους παραγωγούς µε κριτήριο τη βιωσιµότητά των επενδύσεών τους. Το ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ήδη αποφασισµένων επενδύσεων εµπεριέχει επίσης σηµαντική αβεβαιότητα λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών που µπορεί να ανακύψουν, είτε κατά την αδειοδοτική διαδικασία, είτε κατά το κατασκευαστικό στάδιο. Για τους σκοπούς αυτής της µελέτης έχουν ληφθεί υπόψη οι εξής νέες µονάδες που βρίσκονται σε προχωρηµένα στάδια κατασκευής: Η νέα µονάδα παραγωγής συνδυασµένου κύκλου της ΕΗ Α.Ε. στο Αλιβέρι, ισχύος 417 MW που βρίσκεται ήδη σε καθεστώς δοκιµαστικής λειτουργίας Η νέα µονάδα παραγωγής συνδυασµένου κύκλου της ΕΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη, ισχύος 811 MW αντίστοιχα, που είναι υπό κατασκευή. Ο νέος λιγνιτικός σταθµός παραγωγής της ΕΗ Α.Ε., ισχύος 620 MW, στην Πτολεµαΐδα. Έχουν στο παρελθόν εκδοθεί αρκετές Προσφορές Σύνδεσης για άλλους συµβατικούς σταθµούς παραγωγής, λόγω όµως των τρεχουσών δυσµενών εξελίξεων δεν αναµένεται να υλοποιηθούν τουλάχιστον στο χρονικό ορίζοντα της µελέτης αυτής Αποσύρσεις Μονάδων Στα πλαίσια της υφιστάµενης νοµοθεσίας και των Ειδικών Όρων των Αδειών Παραγωγής των νέων µονάδων της, η ΕΗ Α.Ε. οφείλει να αποσύρει ή να θέσει σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών πεπαλαιωµένες µονάδες ισόποσης ισχύος. Για το σκοπό αυτό η ΕΗ Α.Ε. έχει προτείνει ένα εκτεταµένο πρόγραµµα αποσύρσεων. Στον Πιν. 4.3 που ακολουθεί περιγράφονται οι µονάδες της ΕΗ Α.Ε. που θεωρείται ότι θα αποσυρθούν κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση χρονικού ορίζοντα αυτής της µελέτης. Πιν. 4.3: Μονάδες της ΕΗ Α.Ε. που αποσύρονται µέχρι το 2020 Μονάδα Καύσιµο Καθαρή Ισχύς (MW) Αγ. Γεώργιος 8 ΦΑ 151 Αγ. Γεώργιος 9 ΦΑ 188 Αλιβέρι 3 Μαζούτ 144 Αλιβέρι 4 Μαζούτ 144 Λαύριο 1 Μαζούτ 123 Λαύριο 2 Μαζούτ 287 Λαύριο 3 ΦΑ 173 Λιπτολ Λιγνίτης 38 Πτολεµαϊδα 2 Λιγνίτης 117 Πτολεµαϊδα 3 Λιγνίτης 116 Πτολεµαϊδα 4 Λιγνίτης 274 ΣΥΝΟΛΟ 1755 Επιπλέον των µονάδων του Πιν. 4.3, εκτιµάται ότι περί το 2020 είναι πιθανό να αποσυρθούν και οι µονάδες Αµύνταιο Ι και ΙΙ, 273 MW έκαστη, καθώς και όλες οι µονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς (σύνολο 1110 MW). Οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται υπό τη µορφή σεναρίων. 16

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2017 2023 Αθήνα, Ιούνιος 2016 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ

1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 1. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ 1.1. ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 213 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (GWh) 3.997 GWh Υ/Σ ΟΡΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ- ΔΙΚΤΥΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α. Κορωνίδης Διεύθυνση Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ a.koronidis@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΡΑΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΔΠΑ 2014-2023_A_r19

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 2014-2023 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα;

ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; ΜΥΗΕ µόνο ή και Μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα; Ορόλοςτουςστοενεργειακό σύστηµα τηςχώρας Ι.Π. Στεφανάκος ρ. Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας ΕΜΠ Ιωάννινα, 2009 Προσυνεδριακή Εκδήλωση ΤΕΕ, 20-21 Μαρτίου 1 Ιωάννινα,

Διαβάστε περισσότερα

tkoronides@desmie.gr

tkoronides@desmie.gr tkoronides@desmie.gr 1 Περιεχόμενα Παρουσίασης Διασυνδεμένο Σύστημα της Χώρας Παράγοντες που οδηγούν στην ανάπτυξη του Συστήματος Συμβάντα παρελθόντος Μέτρα Ανάπτυξη Συστήματος στο Νότο Συμπεράσματα 2

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη

Μακροοικονοµικά µεγέθη της πιθανής εξέλιξης της οικονοµίας Εξέλιξη διεθνών τιµών καυσίµων Εξέλιξη τιµών δικαιωµάτων εκποµπών Εξέλιξη Ανάλυση της δυνατότητας ιείσδυσης των Τεχνολογιών ΑΠΕ και Εξοικονόµησης Ενέργειας στο Ελληνικό Ενεργειακό Σύστηµα εν όψει των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής Ο ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τίγκας

Διαβάστε περισσότερα

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ικανότητα Απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής στην Πελοπόννησο Πειραιάς Νοέµβριος 2009 Πίνακας Περιεχοµένων 1. Σκοπός... 1 2. Βασικές παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΣΜΗΕ Α.Ε. Αθήνα, εκέµβριος 2006 Ε ΑΣΣ/ Ε ΣΗΕ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΡΑΕ. Απρ. ίλιος ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ

Σ ΡΑΕ. Απρ. ίλιος ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Σ ΧΕΔΙΟ ΠΡΟ Σ ΡΑΕ 2017-2026 Απρ ίλιος 2016 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΑΙΟΣ 2015 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 20 2012 20 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετος Αξιοπιστίας: Πραγμ Διαθ Ισχύς. Πράξη Εγγραφή ΑΔΙ. Ημ/νία 01/01/06. Πλήθος 151. Εκπρ.Φορτίου. Κατάσταση

Ετος Αξιοπιστίας: Πραγμ Διαθ Ισχύς. Πράξη Εγγραφή ΑΔΙ. Ημ/νία 01/01/06. Πλήθος 151. Εκπρ.Φορτίου. Κατάσταση ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 8 151 151 151,94709 04/03/08 04/03/08 11/03/08 11/03/08 Αναστολή Επαναφορά από Αναστολή ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9 188 188 188 188 188 188 188 ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ,94372,94372,94372 03/03/08 03/03/08 09/03/08

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός

Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Σχεδιάζοντας το ενεργειακό μέλλον Σύνοψη Μελέτης του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών για την περίοδο 2015-2030 Ιούλιος 2014 Ο εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός Στην κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάϊος 2015 Μαϊ-13 Ιουν-13 Ιουλ-13 Αυγ-13

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον

Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Η Λιγνιτική Ηλεκτροπαραγωγή στο νέο Ενεργειακό Περιβάλλον Δ. Μετικάνης Διευθυντής Διεύθυνσης Σχεδιασμού & Απόδοσης Παραγωγής 25.06.2010 Κύρια Σημεία 1. Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον 2. Το Επενδυτικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2015 Ιαν-13 Φεβ-13 Μαρ-13

Διαβάστε περισσότερα

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ INVESTING IN ENERGY 2015 Tρίτη 13 Οκτωβρίου 2015 Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ Γ. Καμπούρης Διευθυντής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος ΑΔΜΗΕ kabouris@admie.gr ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Part1_7_ΥΠΑΝ.doc 5-8 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Eισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (Άρθρο. 10kW ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Μ. Ασηµακοπούλου (masimakopoulou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό ελτίο Ιανουάριος 2014 2012 2014 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΑΣΙΣ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ» ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε). Σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε η ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ... 2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων... 2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος... 4 2. Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ

Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Επενδυτικό Πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής Φώτιος Ε. Καραγιάννης Διευθυντής ΔΜΚΘ Αθήνα, 24 1 2013 Αποστολή της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής (ΓΔ/Π) Η λειτουργία και συντήρηση των Θερμοηλεκτρικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Ζήτησης Ενέργειας και Ισχύος και υνατότητες Κάλυψης της Ζήτησης στο Εθνικό ιασυνδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε ΣΜ)

Προβλέψεις Ζήτησης Ενέργειας και Ισχύος και υνατότητες Κάλυψης της Ζήτησης στο Εθνικό ιασυνδεµένο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε ΣΜ) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. EΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Προβλέψεις Ζήτησης Ενέργειας και Ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού

Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Η εµπειρία ενός ανεξάρτητου παραγωγού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρισµού Ανδρέας Τζούρος ιευθύνων Σύµβουλος Ενεργειακής Θεσσαλονίκης 10 Ιουνίου 2005 ιηµερίδα ΤΕΕ Λιγνίτης και Φυσικό Αέριο στην Ηλεκτροπαραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΕΠ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Συμμετοχή στον ΗΕΠ...2 1.1 Μητρώο Συμμετεχόντων...2 1.2 Μονάδες Διασυνδεδεμένου Συστήματος...4 1.3 Τεχνικά Ελάχιστα Μονάδων Παραγωγής...8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Ιανουάριος 2016 2014 2016 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011

ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Μάρτιος 2011 Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 καιτο Υποστηρικτικό του Θεσµικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ, ΥΠΕΚΑ Μάρτιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Ηχώραµαςπαρουσίασετοκαλοκαίριτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) ΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ : Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Σίμογλου Χρήστος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Φ/Β ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο. Mάρτιος 2009 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Mάρτιος ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΣΜΗΕ/ ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη. Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Νίκος Μπουλαξής, Ειρήνη Παντέρη Ομάδα ΜΔΝ Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Η παρουσίαση με μια ματιά Ευρωπαϊκός και εθνικός στόχος για ΑΠΕ Παρούσα κατάσταση στην Ελλάδα και ιδίως στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 20.12.2007 Α. Πεδίο Εφαρµογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρµόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον και οι Επενδύσεις στη Συμβατική Παραγωγή

Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον και οι Επενδύσεις στη Συμβατική Παραγωγή Ημερίδα ΠΑ.Σ.ΥΠ. ΔΕΗ: «Ηλεκτρική Ενέργεια: Επενδύσεις και Κόστος Δομή αγοράς σε Ελλάδα και υπόλοιπη Ευρώπη» Το νέο Ενεργειακό Περιβάλλον και οι Επενδύσεις στη Συμβατική Παραγωγή Δ. Μετικάνης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΕ ΣΗΕ ΤΗΜΜΥ ΤΗΜΜΥ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΤΗΜΜΥ ΑΠΘ Μπίσκας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ

Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η Διείσδυση των ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Δίκτυο και οι Εθνικοί Στόχοι για το 2020 Γιάννης Χατζηβασιλειάδης, ΓΓ ΙΕΝΕ Η ανάπτυξη των ΑΠΕ: Κυρίαρχο θέμα στις επόμενες δεκαετίες. Είμεθα στην αρχή και πρέπει να θέσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΙΕΝΕ/ EBEA ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΑΠΕ 4.4.2013 2 ΕΓΧΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΜΕΙΚΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΣΗΘΥΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Ειδικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος

Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΟ Ένας σημαντικός ανανεώσιμος αναξιοποίητος ενεργειακός πόρος Γιώργος Ανδριώτης Πολιτικός Μηχανικός ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΕΕ 2010 ΕΝΕΡΓΕΙΑ:ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Διαπίστωση:Απαισιόδοξες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μιχάλης Π. Παπαδόπουλος Οµ. Καθ. ΕΜΠ Πρόεδρος ΕΣΜΗΕ 1 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΣΗΕ) Ηλεκτρικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. /2007 Έγκριση Μεθοδολογίας για τον Προσδιορισµό του Περιθωρίων Ανάπτυξης Σταθµών ΑΠΕ σε Κορεσµένα ίκτυα, Σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2001-2010 Σε εφαρµογή του άρθρου 3 του νόµου 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286-22/12/99) περί «Απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων Αθήνα 29 Ιουνίου 2013 Αρθούρος Ζερβός Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 11 η Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων 1 Ανασκόπηση δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 213/2006 Καθορισµός τεχνικών και λοιπών στοιχείων που δηµοσιοποιούνται για κάθε Μη ιασυνδεδεµένο Νησί µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία,

Πρώτον, στις απαιτούμενες δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέσα σε μία ολοένα και αυστηρότερη περιβαλλοντική νομοθεσία, Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κέντρο Ερευνών Προοδευτικής Πολιτικής και την Capital Link για αυτήν την πρωτοβουλία ανταλλαγής απόψεων σχετικά με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ιδιαίτερα σε μία χρονική στιγμή

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Ιανουάριος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ. : 210 9466 969, 732 Φαξ : 210 9466 766 www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΝΟΜΟΣ 2244/94 : Ρύθµιση θεµάτων Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, από Συµβατικά Καύσιµα και άλλες διατάξεις Oί ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) - αιολική, ηλιακή, γεωθερµία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΔΟΣΗ 2.0 30.10.2009 Α. Πεδίο Εφαρμογής Ο Οδηγός Αξιολόγησης εφαρμόζεται κατά την αξιολόγηση αιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα,

Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Αθήνα, Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210-3727400 Fax : 210-3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 15.07.03 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Γνωµοδότηση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας

Διαβάστε περισσότερα

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με

Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με Αντλησιοταμιεύσεις: Έργα με υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία Ο ρόλος των Αντλησιοταμιεύσεων & των Μεγάλων Υδροηλεκτρικών Έργων στο ενεργειακό σύστημα της χώρας Ι.Π. Στεφανάκος Δρ. Πολ. Μηχανικός, τ. Επίκ.

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές»

«Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» «Ενεργειακός Σχεδιασμός Κρήτης Αναπτυξιακές Προοπτικές» ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟ. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙ Ηράκλειο 22&23 Απρίλη 2016 Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ηλεκτρικό Σύστημα Κρήτης Τρεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε.

Ε ι σ ή γ η σ η. Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση της Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΕnergyTec 2006» & 1 η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ: ΜΟΡΦΕΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 23-25.11.2006 ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΕLEXPO PALACE, MΑΡΟΥΣΙ Ε ι σ ή γ η σ η Η Εξοικονόμηση Ενέργειας κατά τη Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΤΗΣ ΕΗ Α.Ε. Νίκος Περδικάρης Χηµικός Μηχ/κός ΕΜΠ, MSc. ιεύθυνση Περιβάλλοντος Παραγωγής ιηµερίδα TEE TKM: ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου, Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Δ/νων Σύµβουλος ΔΕΗ Χαρτοφυλάκιο σταθµών παραγωγής ιασυνδεδεµένο Σύστηµα Υ/Η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Αύγουστος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ Αύγουστος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές

Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ηανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα: Σημερινή κατάσταση, προβλήματα και προοπτικές Ανοιχτό Forum AΠΕ/ΣΗΘ Ζάππειο, 31 Οκτωβρίου 2008 Θεόδωρος Κ. Πανάγος Αντιπρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηπειρωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Οκτώβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας

Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας Ενεργειακή Επάρκεια: Στρατηγική Προσέγγιση στο πλαίσιο της Απελευθερωµένης Αγοράς Ενέργειας «Αειφόρος Ανάπτυξη & Βιοµηχανία Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη 21 Ιουνίου 2008 Βασικοί στόχοι Βασικοί στόχοι της

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. info@lagie.gr ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Μάρτιος 2016 2014 2016 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΜW) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΕ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις

Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις Διείσδυση ΑΠΕ στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κύπρου: Δεδομένα και Προκλήσεις European Sustainable Energy Week, 15-19 June 2015 Δρ. Χρίστος Ε. Χριστοδουλίδης Διευθυντής Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ENPEP, WASP, COST ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ENPEP, WASP, COST ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάλυση Ενεργειακών Σεναρίων διείσδυσης των τεχνολογιών ΑΠΕ στο Ενεργειακό Σύστημα και Επίτευξης των Εθνικών Στόχων του με χρήση των μοντέλων MARKAL, ENPEP, WASP, COST ΕΠΙΤΡΟΠΗ 20-20-20 ΙΟΥΛΙΟΣ Τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS Γενική ιεύθυνση Παραγωγής ιεύθυνση Περιβάλλοντος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΗ ΚΑΙ CCS» ΗΜΕΡΙ Α ΙΕΝΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ Β. ΤΣΑ ΑΡΗ ιευθύντρια Περιβάλλοντος Παραγωγής Πέµπτη 17 εκεµβρίου 2009, Κοζάνη 1

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών Κοζάνη, 31-7-2015 Αρ. Πρωτ. : 605 Πληροφορίες : Πέτρος Αλμπάνης Προς: Πίνακας Αποδεκτών Θέμα : Παρέμβαση ΤΕΕ/ΤΔΜ για την τηλεθέρμανση Πτολεμαΐδας Πριν από πενήντα χρόνια, το έτος 1965, ξεκίνησε την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά

1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ. 1.1 Γενικά 1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 1.1 Γενικά Ο τοµέας της ενέργειας συνιστά σηµαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας. Η σηµερινή περίοδος αποτελεί τµήµα µίας µακράς µεταβατικής φάσης προς την «οικονοµία χαµηλού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Πληροφορίες : Ντιλένα Βασιλείου (dvasileiou@lagie.gr) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΗΘΥΑ Συνοπτικό Πληροφοριακό Δελτίο Δεκέμβριος 2015 2013 2015 ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh) ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (MWh)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh) ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ (MWh) ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ & ΔΙΚΤΥΟ Πληροφορίες κ.κ.πετσίνης 210 9466888 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ (MWh) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ -

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα και προοπτικές ανάπτυξης. Κώστας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δρ. Μηχανόλογος Μηχανικός, Τεχνικός Υπεύθυνος Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Κ. Μακεδονίας. Επιμέλεια σύνταξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Part1_6_FINAL.doc 24-1 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η ενεργειακή πολιτική της χώρας στηρίζει και εξυπηρετεί το µείζονα πολιτικό στόχο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βασίζεται σε τρεις κυρίως κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου

Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου Το υπολογιστικό σύστηµα Υδρονοµέας και η εφαρµογή του στην µελέτη των έργων εκτροπής του Αχελώου ηµήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μέρη της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ

ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ: 210 3727400, FAX: 210-3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΜΗ ΙΑΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. ΤΙΤΛΟΣ: Συµµετοχή δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας. Προβλήµατα ιδιωτών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. µετά τον πόλεµο, δηµιουργήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα

Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Μεθοδολογία προσδιορισµού περιθωρίων ΑΠΕ σε κορεσµένα δίκτυα ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 85/2007

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE)

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης της Κρήτης (ISEAP OF CRETE) ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΒΕΑΚ-ISEAP CRETE) Η Περιφέρεια Κρήτης και το Ενεργειακό

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2013

Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ&ΣΗΘΥΑ ΛΑΓΗΕ ΑΕ. Απρίλιος 2013 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ www.lagie.gr info@lagie.gr Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ& ΛΑΓΗΕ ΑΕ Απρίλιος 2013 Eιδικός Διαχειριστικός Λογαριασμός ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας )

Η χώρα μας παρουσίασε το καλοκαίρι του 2010 το ΕθνικότηςΣχέδιο ράσηςγιατιςαπε(ορίζοντας ) Το Εθνικό Σχέδιο ράσης για τις ΑΠΕ 2010-2020 και το Υποστηρικτικό του Θεσμικό Πλαίσιο ρ. Π.Κ. Χαβιαρόπουλος Επικεφαλής Υπηρεσίας ΑΠΕ,, ΥΠΕΚΑ Απρίλιος 2011 1 Εθνικό Σχέδιο ράσης ΑΠΕ (2010-2020) 2020) Η

Διαβάστε περισσότερα

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ENDESA HELLAS Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΝΕ 13 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ι.Ν. ΔΕΣΥΠΡΗΣ ENDESA HELLAS H Νέα Πολιτική της Ε.Ε. Αναγνωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013

Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για το έτος 2013 Συνολική Παραγωγή GWh 15% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ 81% Φεβρουάριος 2013 Α. Παραγωγή ΑΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45%

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 24% ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 25% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 6% ΛΙΓΝΙΤΗΣ 45% Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα Εισαγωγική γ εισήγηση η της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας του ΤΕΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ Ορυκτά καύσιμα που μετέχουν σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ

γής στα 12% 84% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Πληροφοριακό Δελτίο Παραγωγ γής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά για τον Σεπτέμβριο 2014 Συνολική Παραγωγή GWh 12% 4% ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 84% ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΦΒ ΣΤΑΘΜΩΝ Α. Παραγωγή ΑΠΕ Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KATA TA ΕΤΗ 2015 2030

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ KATA TA ΕΤΗ 2015 2030 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ Μπακιρτζής Αναστάσιος Καθηγητής ΑΠΘ Μπίσκας Παντελής Λέκτορας ΑΠΘ Μελέτη Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Π.Θ. για λογαριασμό του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ:

ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Διασυνδέσεις Νησιών και Ενσωμάτωση ΑΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Δ/ντής Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

Ενέργειας στην Ελλάδα. Acceso a la Red y Desarrollo del Sistema: el reto de gran penetracion de Energias Renovables en Grecia Α ΜΗΕ Α.Ε.

Ενέργειας στην Ελλάδα. Acceso a la Red y Desarrollo del Sistema: el reto de gran penetracion de Energias Renovables en Grecia Α ΜΗΕ Α.Ε. Πρόσβαση στo ίκτυo και Ανάπτυξη Συστήµατος: η πρόκληση της µεγάλης διείσδυσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα Acceso a la Red y Desarrollo del Sistema: el reto de gran penetracion de Energias Renovables

Διαβάστε περισσότερα

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό

Ν2773/99. Αρθρο 35 Αρθρο 36. Γιά το Ελληνικό Κάτοχος αδείας παραγωγής Κάτοχος αδείας προµήθειας Επιλέγων πελάτης ιαµετακόµιση ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΒΛΕΠΕ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. Με συµβατική µονάδα παραγωγής Γιά το Ελληνικό Σύστηµα >>>>>> 1 Γιά εξαγωγή προς

Διαβάστε περισσότερα