ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ"

Transcript

1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο Αθήνα, Οκτώβριος 2013

2

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θεσµικό Πλαίσιο Σκοπός και Μεθοδολογία Σκοπός Περιορισµοί οµή της Μελέτης ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ιστορικά Στοιχεία Προβλέψεις Ζήτησης Ενέργειας ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ Ιστορικά Στοιχεία Προβλέψεις Ετήσιων Αιχµών Φορτίου ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Σύνοψη Υφιστάµενου Συστήµατος Ηλεκτροπαραγωγής Θερµικές Μονάδες Υφιστάµενες Μονάδες Νέες Εντάξεις Αποσύρσεις Μονάδων Υδροηλεκτρικές Μονάδες Υφιστάµενες Μονάδες Νέες Εντάξεις ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Υφιστάµενη Κατάσταση Προβλεπόµενη εξέλιξη ΑΠΕ ιαµόρφωση Σεναρίων Εξέλιξης του Παραγωγικού υναµικού ΙΑΣΥΝ ΕΣΕΙΣ Γενικά ιεθνής ιασυνδέσεις του ΕΣΜΗΕ Ιστορικά Στοιχεία Αξιοποίησης ιασυνδέσεων ΝΤΕΤΕΡΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ορισµός Παραµέτρων Χρονικά Σηµεία Αναφοράς Φορτίο Καθαρή Ισχύς Μη ιαθέσιµη Ισχύς Ικανότητα Μεταφοράς ιασυνδέσεων Αποτελέσµατα Μεθοδολογίας Κύρια Σενάρια Επίδραση απόσυρσης µονάδων κατά το Επίδραση απόσυρσης επιπλέον µονάδων κατά το Επίδραση εναλλακτικών σεναρίων απόσυρσης µονάδων κατά το ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Στοχαστική (Πιθανοτική) Θεώρηση Κριτήριο Αξιοπιστίας Υποθέσεις Σύστηµα Ηλεκτροπαραγωγής Φορτίο Αποτελέσµατα Βασικό Σενάριο Επίδραση απόσυρσης µονάδων κατά το Επίδραση απόσυρσης επιπλέον µονάδων κατά το Επίδραση εναλλακτικών σεναρίων απόσυρσης µονάδων κατά το Ανάλυση ευαισθησίας για το έτος i

4 8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ENTSO-E Ορισµοί Χρονικά Σηµεία Αναφοράς (Reference points) Φορτίο (Load) ιαχείριση Φορτίου (Load Management) Καθαρή Ισχύς (Net Generating Capacity) Μη ιαθέσιµη Ισχύς (Unavailable Capacity) Μη Χρησιµοποιούµενη Ισχύς (Non-Usable Capacity) Συντήρηση (Maintenance and Overhauls) Βλάβες Μονάδων Παραγωγής (Outages) Εφεδρεία Συστήµατος (System Services Reserve) Αιχµή Φορτίου (Peak Load) Περιθώριο έναντι της Εποχικής Αιχµής Φορτίου (Margin against Seasonal Peak Load) Εφεδρική Ισχύς (Spare Capacity) Ταυτοχρονισµένη Ικανότητα Μεταφοράς ιασυνδέσεων (Simultaneous Interconnection Transmission Capacities) είκτες Αξιοπιστίας Αξιόπιστα ιαθέσιµη Ισχύς (Reliably Available Capacity) ιαθέσιµη Ισχύς (Remaining Capacity) Περιθώριο Επάρκειας (Adequacy Reference Margin) Εκτίµηση Επάρκειας του Συστήµατος Ηλεκτροπαραγωγής Εκτίµηση Επάρκειας σε χρονικά σηµεία αναφοράς, υπό κανονικές συνθήκες Εκτίµηση Εποχικής Επάρκειας στην πλειονότητα των περιπτώσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ENTSO-E Βασικό Σενάριο Αισιόδοξο Σενάριο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΚΤΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ LOLP ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΕΙΚΤΗ EFOR D ii

5 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Θεσµικό Πλαίσιο Σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του Άρθρου 95 του Ν.4001/2011 ο ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκπονεί ειδική µελέτη σχετικά µε την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, λαµβάνοντας υπόψη κάθε φορά το εγκεκριµένο δεκαετές Πρόγραµµα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, καθώς και το µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας. Κατά τη διαµόρφωση της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος, ο ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει σε εύλογες παραδοχές όσον αφορά τη διαθεσιµότητα του παραγωγικού δυναµικού, την εξέλιξη της ζήτησης και του διασυνοριακού εµπορίου, λαµβάνοντας υπόψη τα επενδυτικά σχέδια για τα περιφερειακά δίκτυα και τα δίκτυα κοινοτικής εµβέλειας. Εφόσον διαπιστωθεί από τα συµπεράσµατα της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος ότι το προβλεπόµενο µέσω αδειοδοτικής διαδικασίας δυναµικό παραγωγής, τα µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας και τα µέτρα διαχείρισης της ζήτησης δεν διασφαλίζουν την επάρκεια εφοδιασµού του Συστήµατος, ο ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε το Άρθρο 95 του Ν.4001/2011, δύναται να συνάψει είτε συµβάσεις ισχύος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, είτε συµβάσεις διαχείρισης της ζήτησης και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας Σκοπός και Μεθοδολογία Σκοπός Σκοπός της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος είναι η επισήµανση ενδεχόµενου µελλοντικού κινδύνου σχετικά µε την ικανότητα του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας να ανταποκριθεί επαρκώς στην προβλεπόµενη εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας την επόµενη δεκαετία. Επιπλέον, η Μελέτη αυτή επιτρέπει τον προσδιορισµό των απαιτήσεων σε νέα εγκατεστηµένη ισχύ παραγωγής, έτσι ώστε να ικανοποιούνται µε ασφάλεια οι ανάγκες της ζήτησης κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου. Σηµειώνεται, ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 210 του Κώδικα ιαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, όταν, βάσει της Μελέτης Επάρκειας Ισχύος, διαπιστώνεται µελλοντικός κίνδυνος ανεπάρκειας ισχύος, που δεν αναµένεται να καλυφθεί από ανεξάρτητες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, ο ιαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δύναται να προβεί σε διενέργεια διαγωνισµών για τη σύναψη Σ Ι (Συµβάσεων ιαθεσιµότητας Ισχύος) νέων Μονάδων Παραγωγής Περιορισµοί Η Μελέτη Επάρκειας Ισχύος συνοψίζει τις προβλέψεις εκτιµήσεις του ιαχειριστή σχετικά µε τη µελλοντικής επάρκεια του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και δεν µπορεί να θεωρηθεί ως πρόταση βέλτιστης ανάπτυξής του. Στη µελέτη αυτή εξετάζεται η επάρκεια ισχύος του συστήµατος κάτω από συγκεκριµένες υποθέσεις και παραδοχές όσον αφορά την εξέλιξη της ζήτησης και του µίγµατος παραγωγής. Τα σενάρια που διαµορφώνονται βασίζονται στα µέχρι τώρα δεδοµένα που υπάρχουν στη διάθεση του ιαχειριστή, θεωρώντας ότι κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου δεν συµβαίνει κάποια δραστική εξέλιξη. Με άλλα λόγια, επιχειρείται να δοθεί µια ρεαλιστική 1

6 απεικόνιση της κατάστασης του συστήµατος παραγωγής για την υπό εξέταση περίοδο, ενώ η παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων επιτρέπει στον αναγνώστη να διαµορφώσει τα δικά του συµπεράσµατα, λαµβάνοντας υπόψη την εκτίµησή του σχετικά µε την εξέλιξη των παραµέτρων αβεβαιότητας αλλά και συνεκτιµώντας την ευαισθησία της επάρκειας του συστήµατος ως προς αυτές οµή της Μελέτης Τα κυριότερα µεγέθη που καθορίζουν την επάρκεια του συστήµατος παραγωγής για αξιόπιστη εξυπηρέτηση της ζήτησης (ενέργειας και αιχµής) είναι: Η διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής Η εξέλιξη του φορτίου (ζήτηση ισχύος και ενέργειας) Ο βαθµός διείσδυσης µονάδων ΑΠΕ Η διαθεσιµότητα ισχύος για εισαγωγές από τις διασυνδέσεις Οι συνθήκες υδραυλικότητας Η παράµετρος που ουσιαστικά καθορίζει την επάρκεια του συστήµατος παραγωγής είναι η διαθεσιµότητα των µονάδων παραγωγής. Οι µονάδες µπορεί να είναι εκτός λειτουργίας, είτε λόγω προγραµµατισµένης συντήρησης, είτε λόγω τυχαίας βλάβης. Οι τυχαίες βλάβες µπορεί να έχουν δυσµενή επίπτωση στην επάρκεια του συστήµατος, καθώς και η εµφάνισή τους αλλά και η διάρκειά τους έχουν απρόβλεπτο χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό, η επίδραση της απρόβλεπτης µη διαθεσιµότητας των µονάδων παραγωγής λόγω τυχαίων βλαβών συνήθως λαµβάνεται υπόψη µε πιθανοτική προσοµοίωση της λειτουργίας των µονάδων παραγωγής. Αναφορικά µε τις υπόλοιπες παραµέτρους που επηρεάζουν την επάρκεια του συστήµατος, λόγω του στοχαστικού τους χαρακτήρα, η επίδρασή τους συνήθως εκτιµάται µε την ανάλυση εναλλακτικών σεναρίων και υποθέσεων. Στα πλαίσια της παρούσας Μελέτης Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο η επάρκεια του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής εκτιµάται τόσο ντετερµινιστικά, όσο και πιθανοτικά. Ειδικότερα, εφαρµόζεται η ντετερµινιστική µεθοδολογία για την εκτίµηση επάρκειας συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής του ENTSO-E και στη συνέχεια λαµβάνοντας υπόψη τις ίδιες υποθέσεις και παραδοχές, υπολογίζεται µε στοχαστικό µοντέλο ο πιθανοτικός δείκτης αξιοπιστίας LOLE (Loss of Load Expectation) για τα έτη 2013, 2016 και Στα κεφάλαια 2 έως 5 παρουσιάζονται αναλυτικά οι υποθέσεις που έχουν ληφθεί υπόψη στην παρούσα µελέτη σχετικά µε την εξέλιξη της ζήτησης, την εξέλιξη του παραγωγικού δυναµικού κατά τη διάρκεια της υπό εξέτασης περιόδου αλλά και την αξιοποίηση των διεθνών διασυνδέσεων. Στο κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται συνοπτικά η ντετερµινιστική µεθοδολογία για την εκτίµηση επάρκειας συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής που ακολουθεί ο ENTSO-E, όπως αυτή εφαρµόζεται για την έκδοση της ετήσιας έκθεσης Scenario Outlook & Adequacy Forecast (SO&AF). Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα εφαρµογής της µεθοδολογίας αυτής στο Ελληνικό σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής για την περίοδο Στο κεφάλαιο 7 παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα υπολογισµού του πιθανοτικού δείκτη αξιοπιστίας LOLE (Loss of Load Expectation) για το Ελληνικό σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής για την περίοδο

7 2. ΖΗΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1. Ιστορικά Στοιχεία Στο Σχήµα 2.1 απεικονίζεται η εξέλιξη της Συνολικής Καθαρής Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του Συστήµατος (έχει αφαιρεθεί το φορτίο άντλησης, συµπεριλαµβάνεται όµως η διεσπαρµένη παραγωγή) από το 2000 και µετά. Την περίοδο υπήρξε συνεχής αύξηση της συνολικής καθαρής ζήτησης. Την τελευταία τετραετία, ως επακόλουθο της οικονοµικής κρίσης, παρατηρείται συνεχής µείωση. TWh Εξέλιξη Ζήτησης Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας (TWh) Ετήσια Αιχµή (GW) GW Σχήµα 2.1: Εξέλιξη της Συνολικής Καθαρής Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένης και της διεσπαρµένης παραγωγής) κατά την περίοδο Ο µέσος ετήσιος ρυθµός αύξησης της συνολικής καθαρής ζήτησης κατά την περίοδο ήταν 3.1%, παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση σε σχέση µε τις περασµένες δεκαετίες. Το 2008, απαρχή της οικονοµικής κρίσης, η συνολική καθαρή ζήτηση (χωρίς το φορτίο άντλησης) στο Σύστηµα ανήλθε στις 56.3 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση 1.11% σε σχέση µε το Το 2009 χαρακτηρίστηκε από σηµαντική µείωση της συνολικής καθαρής ζήτησης στο Σύστηµα, κατά 5.01% έναντι του 2008, η οποία οφείλεται στην αξιοσηµείωτη µείωση των βιοµηχανικών φορτίων κατά 20.19% σε σχέση µε το 2008, ενώ η κατανάλωση σε επίπεδο ιανοµής εµφανίστηκε επίσης µειωµένη κατά 3.63%. Το έτος 2012 η συνολική καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ παρέµεινε σχεδόν αµετάβλητη σε σχέση µε το 2011, ενώ τη χρονική περίοδο η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας µειώθηκε κατά 6% περίπου. Πρέπει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη της διεσπαρµένης παραγωγής, ιδίως λόγω των φωτοβολταϊκών που συνδέονται απευθείας στη Χ.Τ. και τη Μ.Τ., έχει ως αποτέλεσµα να µειώνονται τα τοπικά φορτία των Υ/Σ ιανοµής και να µειώνεται η ζήτηση που καταγράφεται στα όρια του Συστήµατος Μεταφοράς µε το ίκτυο ιανοµής. Στον Πιν. 2.1 που ακολουθεί καταγράφεται ξεχωριστά το Καθαρό Φορτίο Συστήµατος, στο οποίο δεν περιλαµβάνεται η διεσπαρµένη παραγωγή, και η Συνολική Καθαρή Ζήτηση, όπου περιλαµβάνεται και η διεσπαρµένη παραγωγή. Από το 2004 και µετά τα δύο µεγέθη διαφοροποιούνται λόγω της διεσπαρµένης παραγωγής από ΑΠΕ στο ίκτυο. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη κατά το 2012, η διεσπαρµένη παραγωγή από ΑΠΕ, η οποία δεν µετράται στα όρια του Συστήµατος, ανήλθε σε περίπου 2,6 TWh. 3

8 Έτος Πιν. 2.1: Εξέλιξη της Καθαρής Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ Καθαρό Φορτίο Συστήµατος (*) (GWh) Ετήσια µεταβολή Συνολική Καθαρή Ζήτηση (GWh) Ετήσια µεταβολή % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 2013** (22 523) (24 529) 10-ετία % Μέση ετήσια µεταβολή 5-ετία % 5-ετία % 3-ετία % (*) Θεωρείται το φορτίο στην Υ.Τ. χωρίς το φορτίο άντλησης. εν συµπεριλαµβάνεται το φορτίο που καλύφθηκε από τη διεσπαρµένη παραγωγή που συνδέεται στο ίκτυο ιανοµής. Περιλαµβάνονται οι απώλειες Συστήµατος Μεταφοράς. (**) Προσωρινά στοιχεία µέχρι και τον Ιούνιο Στο Σχήµα 2.2 παρουσιάζονται οι συνιστώσες του συνολικού Φορτίου Συστήµατος (συµπεριλαµβανοµένου και του φορτίου άντλησης) για τα έτη 2004 και Σχήµα 2.2: Ποσοστιαία κατανοµή συνολικού Φορτίου Συστήµατος για τα έτη 2004 και 2012 Στον Πιν. 2.2 δίνεται το µηνιαίο καθαρό φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας όπως καταγράφεται στα όρια του Συστήµατος Μεταφοράς για την περίοδο

9 Πιν. 2.2: Μηνιαίο Καθαρό Φορτίο Ηλεκτρικής Ενέργειας για την περίοδο (GWh) Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ Σύνολο Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα, παρατηρείται σηµαντική µείωση του καθαρού φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας που διακινείται στο Σύστηµα καθ όλη τη διάρκεια του 2011 και του 2012, η οποία οφείλεται τόσο στις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, όσο και στην ολοένα αυξανόµενη διεσπαρµένη παραγωγή από ΑΠΕ. Στο Σχήµα 2.3 παρουσιάζονται λεπτοµερώς τα ισοζύγια των ετών 2004 και Σχήµα 2.3: Ποσοστιαία κατανοµή παραγωγής ενέργειας για τα έτη 2004 και 2012(συµπεριλαµβάνεται και η διεσπαρµένη παραγωγή) 2.2. Προβλέψεις Ζήτησης Ενέργειας Οι κύριοι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα σε µεσο-µακροπρόθεσµη βάση είναι οι εξής: Οι οικονοµικές συνθήκες της χώρας, µε βασικό δείκτη µέτρησης το ΑΕΠ. Οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (κλιµατισµός, χρήση ηλεκτρισµού στις µεταφορές, χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.λ.π.) λόγω βελτίωσης βιοτικού επιπέδου, αλλά και η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης συγκεκριµένων πληθυσµιακών οµάδων (π.χ. οικονοµικοί µετανάστες). Η γενικότερη κατάσταση του ενεργειακού τοµέα και της αγοράς ηλεκτρισµού (επίπεδο τιµών ηλεκτρικής ενέργειας, ανταγωνισµός µε Φυσικό Αέριο κ.λ.π.). Ειδικές συνθήκες (π.χ. υλοποίηση έργων Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης). 5

10 Πληθυσµιακή εξέλιξη. ιάφορα µέτρα εξειδίκευσης πολιτικών, όπως εξοικονόµηση ενέργειας, περιβαλλοντικοί περιορισµοί, κ.λ.π. Οι προβλέψεις του Α ΜΗΕ για την εξέλιξη της ζήτησης ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ κατά την επόµενη δεκαετία ( ) βασίζονται στα διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία της ζήτησης και σε δηµοσιευµένες προβλέψεις που έχουν εκπονηθεί από άλλους αρµόδιους φορείς (µεσοπρόθεσµη εξέλιξη του ΑΕΠ, µακροπρόθεσµες προβλέψεις της ζήτησης κλπ), λαµβάνοντας υπόψη τυχόν διαθέσιµες προβλέψεις προµηθευτών. Η πρόβλεψη ζήτησης ενέργειας αντιµετωπίζεται µε τη χρήση σεναρίων (εύλογες υποθέσεις σχετικά µε το τι θα µπορούσε να συµβεί στο µέλλον βασισµένες στην προηγούµενη και τρέχουσα εµπειρία, αλλά και υποθέσεις σχετικά µε το πώς οι σχετικές τάσεις µπορεί να εξελιχθούν). ιαµορφώνονται τρία σενάρια εξέλιξης της ζήτησης: ANAΦΟΡΑΣ, ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ και ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ. Οι προβλέψεις του Α ΜΗΕ σχετικά µε τη συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (συµπεριλαµβανοµένης και της ζήτησης που εξυπηρετείται τοπικά από διεσπαρµένη παραγωγή ΑΠΕ) στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα για την περίοδο , συνοψίζονται στον Πιν Πρέπει να σηµειωθεί ότι από το 2017, στις προβλέψεις του Πιν. 2.3 συµπεριλαµβάνεται και η ζήτηση των Κυκλάδων, ενώ από το 2020 και το φορτίο της Κρήτης, κάνοντας την υπόθεση ότι στο τέλος του 2019 θα έχει επιτευχθεί η διασύνδεση της Μεγαλονήσου. Πιν. 2.3: Σενάρια Α ΜΗΕ για την εξέλιξη της συνολικής ζήτησης ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ ( ) Σενάριο Έτος ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (GWh) ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ Ως σηµείο αναφοράς και των τριών σεναρίων λαµβάνεται η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στο ΕΣΜΗΕ κατά το 2012, λαµβάνοντας υπόψη και τη διεσπαρµένη παραγωγή. Κάθε σενάριο εξέλιξης της ζήτησης θεωρείται ότι κυµαίνεται µεταξύ ενός άνω και κάτω ορίου. Τα όρια αυτά διαµορφώνονται υιοθετώντας εύλογες και συνεπείς υποθέσεις, λαµβάνοντας υπόψη την αναµενόµενη εξέλιξη του ΑΕΠ, καθώς και την τάση των περασµένων ετών. Στην παρούσα χρονική περίοδο, εν µέσω της ύφεσης της οικονοµικής 6

11 δραστηριότητας, η χρησιµοποίηση των τάσεων των τελευταίων ετών είναι ιδιαίτερα επισφαλής για τη διαµόρφωση σεναρίων για το µέλλον. Επιπλέον, το µέγεθος της οικονοµικής ύφεσης, αλλά και η διάρκειά της, καθώς και η επίπτωσή της στην εξέλιξη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δεν µπορούν να προβλεφθούν µε ασφάλεια. Βάσει των προβλέψεων εξέλιξης του ΑΕΠ, υιοθετείται η υπόθεση ότι η σταδιακή ανάκαµψη της οικονοµίας θα αρχίσει να διαφαίνεται από το 2014, ενώ το 2018 (για το σενάριο Αναφοράς) η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει επανέλθει στα επίπεδα του Συγκεκριµένα, το σενάριο ΑΝΑΦΟΡΑΣ του Α ΜΗΕ διαµορφώθηκε θεωρώντας ότι µετά το 2015 παραµένει σχετικά χαµηλός και διαµορφώνεται ελαφρά υψηλότερος από την τάση της τελευταίας δεκαετίας (1%). Επιπλέον, υποθέτει ότι µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας δεν έχουνε σηµαντική επίδραση στην εξέλιξη του φορτίου. Το σενάριο ΥΨΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ του Α ΜΗΕ αναπτύχθηκε µε βάση τις ίδιες υποθέσεις που θεωρήθηκαν για το σενάριο ΑΝΑΦΟΡΑΣ, θεωρώντας ότι ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης θα διαµορφωθεί ελαφρά χαµηλότερος από την τάση της περιόδου (1.5%). Το σενάριο ΧΑΜΗΛΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ του Α ΜΗΕ αναπτύχθηκε θεωρώντας ότι ο ρυθµός αύξησης της ζήτησης µετά το 2015 παραµένει χαµηλός και διαµορφώνεται ελαφρά χαµηλότερος από την τάση της τελευταίας δεκαετίας (0.5%). Επιπλέον, θεωρείται ότι υλοποιούνται στο µέγιστο τα µέτρα εξοικονόµησης που περιγράφονται στο Σχέδιο ράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (Σ ΕΑ). 7

12 3. ΑΙΧΜΗ ΦΟΡΤΙΟΥ 3.1. Ιστορικά Στοιχεία Στον Πιν. 3.1 φαίνεται η εξέλιξη της ετήσιας αιχµής φορτίου (µέση ωριαία τιµή), όπως µετράται στα όρια του Συστήµατος από το 2002 και µετά, ενώ στον Πιν. 3.2 δίνονται οι µηνιαίες αιχµές (µέση ωριαία τιµή) για την περίοδο Έτος Πιν. 3.1: Εξέλιξη της ετήσιας αιχµής φορτίου στο ΕΣΜΗΕ Ετήσια αιχµή ( 1 ) (MW) Ετήσια ποσοστιαία µεταβολή (2) (2) 1.32% (3, 4) 3.63% (2) 1.29% % (2) 5.28% (2) -1.86% (5) -4.45% (5) 0.33% (5) 0.76% 10-ετία Μέση ετήσια µεταβολή 5-ετία % 5-ετία ετία (5) -1.35% (1) Συµπεριλαµβάνονται οι απώλειες Μεταφοράς. ε συµπεριλαµβάνεται το φορτίο που καλύφθηκε από διεσπαρµένη παραγωγή από ΑΠΕ, συνδεδεµένη στο ίκτυο ιανοµής (2) Έγιναν συµφωνηµένες περικοπές τουλάχιστον 150 MW το 2002 (εκτιµώµενη αιχµή 9100 MW), 70 MW το 2003 (εκτιµώµενη αιχµή 9112 MW), 165 MW το 2005 (εκτιµώµενη αιχµή 9651 MW), 500 MW το 2007 (εκτιµώµενη αιχµή MW) και 150 MW το 2008 (εκτιµώµενη αιχµή MW) (3) Αναφέρεται στην ώρα του Black-Out στις 12/7/2004, 12:39 µµ (4) 9600 MW είναι η εκτίµηση ΕΣΜΗΕ για την αιχµή του 2004 (αν δεν συνέβαινε το Black-Out) (5) εν συµπεριλαµβάνεται η διεσπαρµένη παραγωγή από ΑΠΕ στο ίκτυο, η οποία ήταν 47 MW το 2009 (εκτιµώµενη αιχµή 9809 MW), 78 MW το 2010 (εκτιµώµενη αιχµή 9872 MW), 145 MW το 2011 (εκτιµώµενη αιχµή MW) και 638 MW το 2012 (εκτιµώµενη αιχµή MW) 0.8% -1.2% -0.3% Σηµειώνεται ότι κατά τη χρονική περίοδο υπάρχει πρακτικά σταθεροποίηση της αιχµής φορτίου στο Σύστηµα. Στο Σχήµα 3.1 φαίνεται η επίδραση της διεσπαρµένης παραγωγής από ΑΠΕ στο ίκτυο κατά την ώρα της ετήσιας αιχµής από το 2009 και µετά. 8

13 (MW) Επίδραση της ιεσπαρµένης Παραγωγής από ΑΠΕ στην Ετήσια Αιχµή Συνολική Ετήσια Αιχµή Μετρούµενη Ετήσια Αιχµή Σχήµα 3.1: Επίδραση ιεσπαρµένης Παραγωγής κατά την ώρα της ετήσιας αιχµής Πιν. 3.2: Μηνιαία Αιχµή Φορτίου (µέση ωριαία) για την περίοδο (MW) Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάιος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ Από το 1993 και µετά οι ετήσιες αιχµές εµφανίζονται κατά τη θερινή περίοδο και συγκεκριµένα τον Ιούλιο (εξαίρεση αποτέλεσαν το 2005 και το 2006, όπου η ετήσια αιχµή καταγράφηκε τον Αύγουστο), γεγονός που συνδέεται άµεσα µε τη συνεχώς αυξανόµενη χρήση κλιµατιστικών. Στον Πιν. 3.3 φαίνεται η εξέλιξη του ετήσιου ελαχίστου φορτίου στο Σύστηµα κατά την τελευταία 10-ετία. Στον Πιν. 3.4 δίνονται οι µηνιαίες τιµές του ελαχίστου φορτίου για την περίοδο Το ετήσιο ελάχιστο του Συστήµατος εµφανίζεται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, την περίοδο του Πάσχα. 9

14 Πιν. 3.3: Εξέλιξη του ετήσιου ελάχιστου φορτίου στο ΕΣΜΗΕ Έτος Ετήσιο ελάχιστο ( 1 ) (MW) ιαφορά από προηγ. έτος (%) (1) Συµπεριλαµβάνονται οι απώλειες Μεταφοράς Μέση ετήσια µεταβολή 10-ετία 5-ετία 3-ετία % -3.04% -4,79% Πιν. 3.4: Μηνιαίο Ελάχιστο Φορτίο (µέσο ωριαίο) ΕΣΜΗΕ την περίοδο (MW) Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μάϊος Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοε εκ Προβλέψεις Ετήσιων Αιχµών Φορτίου Η πρόβλεψη της αιχµής παρουσιάζει εν γένει πολύ µεγαλύτερη αβεβαιότητα από την πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η ζήτηση ισχύος, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, οπότε εµφανίζεται η µέγιστη ετήσια αιχµή, εξαρτάται πολύ έντονα από τον καιρό και κυρίως από τη θερµοκρασία, αλλά και από τη διάρκεια των περιόδων υψηλών θερµοκρασιών. Η εν λόγω εξάρτηση φαίνεται να εντείνεται συνεχώς. Επιπλέον, η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ αυξάνει την αβεβαιότητα της πρόβλεψης. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η πρόβλεψη της ετήσιας αιχµής καθίσταται ακόµα δυσκολότερη, αφού δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η επίπτωση της οικονοµικής ύφεσης στη συµπεριφορά 10

15 των καταναλωτών κατά τις ώρες των θερινών αιχµών, ειδικά σε συνθήκες παρατεταµένου καύσωνα. Η διαµόρφωση των σεναρίων εξέλιξης της αιχµής έχει στηριχθεί στην υπόθεση ότι ο συντελεστής φορτίου θα παραµείνει στο επίπεδο του µέσου όρου των τελευταίων ετών 60.5% και αντιστοιχεί σε µέσες κλιµατολογικές συνθήκες. Είναι φανερό ότι συνθήκες παρατεταµένου καύσωνα θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε υψηλότερες αιχµές φορτίου. Με βάση τα προαναφερόµενα, διαµορφώνονται τρία σενάρια εξέλιξης των ετησίων αιχµών για το ΕΣΜΗΕ: ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΥΨΗΛΟ και ΧΑΜΗΛΟ, τα οποία φαίνονται στον Πιν Σηµειώνεται ότι στις τιµές αυτές συµπεριλαµβάνονται και οι απώλειες µεταφοράς, καθώς και το φορτίο που αναµένεται να εξυπηρετηθεί τοπικά από διεσπαρµένη παραγωγή ΑΠΕ. Οι τιµές του πίνακα αναφέρονται δηλαδή σε µεσηµβρινή αιχµή το θέρος χωρίς να έχει αφαιρεθεί η ισχύς που παράγεται από διεσπαρµένη παραγωγή από Φ/Β. Πιν. 3.5: Πρόβλεψη ετήσιας αιχµής φορτίου στο Σύστηµα (µεσηµβρινή αιχµή χωρίς να ληφθεί υπόψη η διεσπαρµένη παραγωγή) Σενάριο Ήπιο Αναφοράς Ακραίο Έτος (MW) Σήµερα, στο Ηπειρωτικό Σύστηµα λειτουργούν περί τα 2400MW Φ/Β, τα πλείστα σε επίπεδο ΜΤ και ΧΤ. Συνεπώς, η µεσηµβρινή ισχύς που θα διακινηθεί από το Σύστηµα Μεταφοράς θα είναι, από το θέρος του 2013 και µετά, περί τα 1400 µε 1700 MW χαµηλότερη από αυτή του πιο πάνω Πιν. 3.5, µέγεθος που συνεχώς θα αυξάνει καθώς επιπλέον Φ/Β προστίθενται. Από το θέρος του 2013 και µετά, αυτό που έχει πλέον σηµασία για το σχεδιασµό του Συστήµατος, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες διακίνησης ενέργειας κατά τις ώρες µεγίστου φορτίου, είναι η βραδινή αιχµή, η οποία δεν επηρεάζεται από την παραγωγή των Φ/Β. Στα Σχήµατα 3.2 και 3.3 παρουσιάζεται η τυπική ηµερήσια ζήτηση για τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο αντίστοιχα, ενώ στο Σχήµα 3.4 φαίνεται η καµπύλη διάρκειας φορτίου για το πρώτο εξάµηνο του Από ιστορικά στοιχεία διαπιστώνεται ότι η βραδινή αιχµή ζήτησης φορτίου και πάλι εµφανίζεται τους θερινούς µήνες σε ηµέρες καύσωνα, είναι όµως αρκετά χαµηλότερη από την µεσηµβρινή αιχµή. Ο Πιν. 3.6 που ακολουθεί παρέχει τις προβλέψεις των βραδινών αιχµών, όπως αυτές προκύπτουν λαµβάνοντας υπόψη τη συσχέτιση των βραδινών θερινών αιχµών µε τις αντίστοιχες ετήσιες ηµερήσιες. 11

16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 09 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ Σχήµα 3.2: Τυπική ηµερήσια καµπύλη φορτίου για τον Ιανουάριο ΙΟΥΛΙΟΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΣ 11 ΙΟΥΛΙΟΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΣ 09 ΙΟΥΛΙΟΣ Σχήµα 3.3: Τυπική ηµερήσια καµπύλη φορτίου για τον Ιούλιο 12

17 1,0 0, ,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 Ώρες Σχήµα 3.4: Κανονικοποιηµένη Καµπύλη ιάρκειας Φορτίου για το πρώτο εξάµηνο του 2013 Πιν. 3.6: Πρόβλεψη βραδινής θερινής αιχµής φορτίου στο Σύστηµα Σενάριο Ήπιο Αναφοράς Ακραίο Έτος (MW)

18 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 4.1. Σύνοψη Υφιστάµενου Συστήµατος Ηλεκτροπαραγωγής Η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς στο ΕΣΜΗΕ ανέρχεται σε 17,4 GW. Στον Πιν. 4.1 που ακολουθεί συνοψίζεται το υφιστάµενο δυναµικό ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία. Στις ενότητες που ακολουθούν δίνονται αναλυτικότερα στοιχεία για την υφιστάµενη κατάσταση του συστήµατος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και τις διαφαινόµενες εξελίξεις. Πιν. 4.1: Υφιστάµενη Κατάσταση του Συστήµατος Ηλεκτροπαραγωγής ανά τεχνολογία (1/6/2013) Εγκατεστηµένη Ισχύς (MW) (%) Θερµικές Μονάδες ,5 58,8 Υδροηλεκτρικές Μονάδες µε ταµιευτήρα 3.017,7 17,3 ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 4.169,81 23,9 ΣΥΝΟΛΟ ,01 100, Θερµικές Μονάδες Υφιστάµενες Μονάδες Η πλειονότητα του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής (58.8% της συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος) αποτελείται από θερµικές µονάδες, οι οποίες περιλαµβάνουν λιγνιτικές, πετρελαϊκές µονάδες και µονάδες φυσικού αερίου, όπως φαίνεται και στον Πιν Οι µονάδες αυτές καλύπτουν και το µεγαλύτερο µέρος της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (78.6% για το 2012). Οι κύριοι λιγνιτικοί σταθµοί βρίσκονται στην περιοχή της Πτολεµαΐδας, στη βόρεια Ελλάδα και στη περιοχή της Μεγαλόπολης, στην Πελοπόννησο. Οι πετρελαϊκοί σταθµοί και οι µονάδες φυσικού αερίου βρίσκονται κυρίως κοντά στην περιοχή της πρωτεύουσας, όπου συγκεντρώνεται περίπου το 30% της συνολικής κατανάλωσης του Συστήµατος. Ο στόλος των θερµικών µονάδων µπορεί να χαρακτηριστεί πεπαλαιωµένος σε γενικές γραµµές, αφού οι περισσότερες µονάδες έχουν συµπληρώσει πάνω από είκοσι χρόνια λειτουργίας, αν και την τελευταία δεκαετία προστέθηκαν στο Σύστηµα περίπου 3700 MW από νέες µονάδες φυσικού αερίου. Πάντως την τελευταία πενταετία τέθηκαν σε εµπορική λειτουργία πέντε νέες µονάδες συνδυασµένου κύκλου συνολικής καθαρής ισχύος 2032 MW. 14

19 Πιν. 4.2: Υφιστάµενοι Θερµικοί Σταθµοί Παραγωγής Συνδεδεµένοι στο Σύστηµα ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΓΚΑΤ/ΝΗ ΙΣΧΥΣ (MW) ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW) Λιγνιτικές Μονάδες ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος Ι ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος ΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος ΙΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος IV ΕΗ ΑΗΣ Αγ. ηµητρίου Άγ. ηµήτριος V ΕΗ ΑΗΣ Αµυνταίου Αµύνταιο Ι ΕΗ ΑΗΣ Αµυνταίου Αµύνταιο ΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς Καρδιά Ι ΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς Καρδιά II ΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς Καρδιά III ΕΗ ΑΗΣ Καρδιάς Καρδιά ΙV ΕΗ ΑΗΣ Λιπτόλ Λιπτόλ Ι ΕΗ ΑΗΣ Λιπτόλ Λιπτόλ ΙΙ 10 8 ΕΗ ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α Μεγαλόπολη III ΕΗ ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β Μεγαλόπολη IV ΕΗ ΑΗΣ Μελίτης Μελίτη Ι ΕΗ ΑΗΣ Πτολεµαΐδας Πτολεµαΐδα ΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Πτολεµαΐδας Πτολεµαΐδα ΙΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Πτολεµαΐδας Πτολεµαΐδα IV Σύνολο ισχύος Λιγνιτικών Μονάδων: Πετρελαϊκές Μονάδες ΕΗ ΑΗΣ Αλιβερίου Αλιβέρι ΙΙΙ ΕΗ ΑΗΣ Αλιβερίου Αλιβέρι ΙV ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο Ι ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο ΙΙ Σύνολο ισχύος Πετρελαϊκών Μονάδων: Μονάδες Φυσικού Αερίου Συνδυασµένου Κύκλου (ΜΣΚ) ΕΗ ΑΗΣ Κοµοτηνής ΜΣΚ Κοµοτηνής 484,6 476,3 ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο ΙΙΙ («Μικρή ΜΣΚ») 176,5 173,4 ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο ΙV («Μεγάλη ΜΣΚ») ,2 ΕΗ ΑΗΣ Λαυρίου Λαύριο V («Νέα ΜΣΚ») 385,2 377,6 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΗΣ ΕΝΘΕΣ ΜΣΚ ΕΝΘΕΣ ,4 ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙ- ΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΣ ΗΡΩΝ ΙΙ ΜΣΚ ΗΡΩΝ ΙΙ ,1 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΘΗΣ Αγ. Θεοδώρων ΜΣΚ Αγ. Θεοδώρων 436,6 433,5 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΗΣ Θίσβης ΜΣΚ Θίσβης 421,6 410 PROTERGIA ΘΗΣ Αγ. Νικολάου ΜΣΚ Αγ. Νικολάου 444,5 432,7 Σύνολο ισχύος Μονάδων ΦΑ Συνδυασµένου Κύκλου: ,2 Ατµοστροβιλικές Μονάδες Φυσικού Αερίου ΕΗ ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου Άγ. Γεώργιος VIII ΕΗ ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου Άγ. Γεώργιος ΙΧ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΗΣ ΗΡΩΝ 3 µονάδες 148,5 147,8 Σύνολο ισχύος Ατµοστροβιλικών Μονάδων ΦΑ: 508,5 486,8 Κατανεµόµενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΘΗΣ Αλουµινίου 3 µονάδες Σύνολο ισχύος Κατανεµόµενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ: Σύνολο ισχύος Θερµοηλεκτρικών Σταθµών: 10238, Αναφέρονται µόνον οι µονάδες που είναι σε εµπορική λειτουργία και συνδέονται στο ιασυνδεδεµένο Σύστηµα. 2. εν αναφέρονται οι Θερµοηλεκτρικοί Σταθµοί µε εγκατεστηµένη ισχύ µικρότερη των 40 MW. 15

20 Νέες Εντάξεις Υπό το πρίσµα της απελευθερωµένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η εξέλιξη του συστήµατος ηλεκτροπαραγωγής αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα αβεβαιότητας, καθώς η ένταξη νέων µονάδων δεν σχεδιάζεται πλέον κεντρικά µε στόχο τη µελλοντική επάρκεια του συστήµατος, αλλά από ανεξάρτητους παραγωγούς µε κριτήριο τη βιωσιµότητά των επενδύσεών τους. Το ακριβές χρονοδιάγραµµα υλοποίησης ήδη αποφασισµένων επενδύσεων εµπεριέχει επίσης σηµαντική αβεβαιότητα λόγω απρόβλεπτων δυσκολιών που µπορεί να ανακύψουν, είτε κατά την αδειοδοτική διαδικασία, είτε κατά το κατασκευαστικό στάδιο. Για τους σκοπούς αυτής της µελέτης έχουν ληφθεί υπόψη οι εξής νέες µονάδες που βρίσκονται σε προχωρηµένα στάδια κατασκευής: Η νέα µονάδα παραγωγής συνδυασµένου κύκλου της ΕΗ Α.Ε. στο Αλιβέρι, ισχύος 417 MW που βρίσκεται ήδη σε καθεστώς δοκιµαστικής λειτουργίας Η νέα µονάδα παραγωγής συνδυασµένου κύκλου της ΕΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη, ισχύος 811 MW αντίστοιχα, που είναι υπό κατασκευή. Ο νέος λιγνιτικός σταθµός παραγωγής της ΕΗ Α.Ε., ισχύος 620 MW, στην Πτολεµαΐδα. Έχουν στο παρελθόν εκδοθεί αρκετές Προσφορές Σύνδεσης για άλλους συµβατικούς σταθµούς παραγωγής, λόγω όµως των τρεχουσών δυσµενών εξελίξεων δεν αναµένεται να υλοποιηθούν τουλάχιστον στο χρονικό ορίζοντα της µελέτης αυτής Αποσύρσεις Μονάδων Στα πλαίσια της υφιστάµενης νοµοθεσίας και των Ειδικών Όρων των Αδειών Παραγωγής των νέων µονάδων της, η ΕΗ Α.Ε. οφείλει να αποσύρει ή να θέσει σε καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών πεπαλαιωµένες µονάδες ισόποσης ισχύος. Για το σκοπό αυτό η ΕΗ Α.Ε. έχει προτείνει ένα εκτεταµένο πρόγραµµα αποσύρσεων. Στον Πιν. 4.3 που ακολουθεί περιγράφονται οι µονάδες της ΕΗ Α.Ε. που θεωρείται ότι θα αποσυρθούν κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση χρονικού ορίζοντα αυτής της µελέτης. Πιν. 4.3: Μονάδες της ΕΗ Α.Ε. που αποσύρονται µέχρι το 2020 Μονάδα Καύσιµο Καθαρή Ισχύς (MW) Αγ. Γεώργιος 8 ΦΑ 151 Αγ. Γεώργιος 9 ΦΑ 188 Αλιβέρι 3 Μαζούτ 144 Αλιβέρι 4 Μαζούτ 144 Λαύριο 1 Μαζούτ 123 Λαύριο 2 Μαζούτ 287 Λαύριο 3 ΦΑ 173 Λιπτολ Λιγνίτης 38 Πτολεµαϊδα 2 Λιγνίτης 117 Πτολεµαϊδα 3 Λιγνίτης 116 Πτολεµαϊδα 4 Λιγνίτης 274 ΣΥΝΟΛΟ 1755 Επιπλέον των µονάδων του Πιν. 4.3, εκτιµάται ότι περί το 2020 είναι πιθανό να αποσυρθούν και οι µονάδες Αµύνταιο Ι και ΙΙ, 273 MW έκαστη, καθώς και όλες οι µονάδες του ΑΗΣ Καρδιάς (σύνολο 1110 MW). Οι υποθέσεις αυτές εξετάζονται υπό τη µορφή σεναρίων. 16

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

2015-2024 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΔΕΚΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 2015-2024 Φεβρουάρ ιος 2014 ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ ΡΑΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΙΧΜΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2008 ΑΘΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή...1 1.1 Γενική περιγραφή Συστήµατος και δοµής φορτίου ιδιαιτερότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης

Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης Έκθεση για τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. στο πλαίσιο του σχεδιασμού αναμόρφωσης του μηχανισμού στήριξης ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012 Ομάδα εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης, βάσει της απόφασης Υ.Α.Π.Ε./Φ1/875/οικ.6292/19.03.2012:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 9 «Οι στατιστικές είναι χρήσιμες μόνο όταν διαφωτίζουν την ανθρώπινη υπόσταση» Paul Krugman, Νόμπελ Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΣΦΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2010-2014 ΑΘΗΝΑ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ... 4 1.1. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΣΦΑ... 5 1.1.1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 5 η ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤO ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1 Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χ I Ε Ι Ι Κ Ο Θ Ε Μ Α : Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Κ Η Α Λ Λ Α Γ Η Κ Α Ι Τ Η Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α, Η Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Τ Ο Υ Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν Τ Ο Σ Κ Α Ι Ο Τ Ο Μ Ε Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023. Αθήνα, Φεβρουάριος 2014. Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ε.Σ.Φ.Α. 2014-2023 Αθήνα, Φεβρουάριος 2014 Πρόγραμμα Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2014-2023 Σελ 1 από 36 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1. ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ i ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA TQM) ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ

Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ο ΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗ ΣΗΘ Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006, Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 Αθήνα, Σεπτέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΘΕΟ ΩΡΟΥ Χ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πτυχίο Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστηµίου Πειραιώς Επιβλέπων Καθηγητής ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς

Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Έκθεση σχετικά µε τη δηµοσιοποίηση στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος Μεταφοράς Ιούνιος 2010 Έκθεση σχετικά µε τα θέµατα δηµοσιοποίησης στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία του Συστήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης

Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Απολογισµός Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιµης Ανάπτυξης 2010 Πίνακας περιεχοµένων 1. ΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών

Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα 1 Εισαγωγή 3 2 Το νέο κοινοτικό πλαίσιο 4 3 Τι ισχύει σήμερα στην Ελλάδα 7 4 Προτάσεις για την ενίσχυση των φωτοβολταϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 -

ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020 ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ, 09 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-12-06-1 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ «ΕΥΡΩΠΗ 2020» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ...6 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 343/2014 Θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ" ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ 1 ο : «ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» Η παρούσα έκδοση αποτελεί τµήµα µιας σειράς από τρεις Τεχνικούς Οδηγούς του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε αντικείµενο τη διαδικασία των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα κτίρια και τη βιοµηχανία.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης και η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη Νικόλαος Θ. Μυλωνάς Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής Ο Κανονισµός αυτός εφαρµόζεται για την χορήγηση, τροποποίηση, επέκταση,

Διαβάστε περισσότερα