2.Ο ανάδοχος (μελέτης)-μελετητής,γραφείο μελετών-συμπράττοντα γραφεία μελετών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2.Ο ανάδοχος (μελέτης)-μελετητής,γραφείο μελετών-συμπράττοντα γραφεία μελετών"

Transcript

1 Η ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.Η μελέτη Μία από τις βασικές επαγγελματικές ενασχολήσεις του μηχανολόγου είναι η εκπόνηση μελετών. Με τον ν.716/1977 Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών (Φεκ Α 295/ ) για πρώτη φορά το στάδιο της μελέτης αποτελεί αντικείμενο ξεχωριστής νομοθετικής ρύθμισης κατά τρόπο ενιαίο. Το νομοθέτημα αυτό αφορά την ανάθεση μελετών από φορέα του Δημοσίου όχι μόνο σε μελετητές μηχανολόγους,αλλά και σε μελετητές άλλων κλάδων. Την έννοια της μελέτης προσδιορίζει ο ίδιος ο νόμος :Μελέτη είναι κάθε επιστημονική και τεχνική εργασία ή έρευνα που αποβλέπει στην κατασκευή τεχνικού έργου ή άλλου έργου μη τεχνικού ή στο σχεδιασμό και την εκπόνηση προγραμμάτων και μεθόδων ανάπτυξης του ευρύτερου χώρου με την κατασκευή ή μη τεχνικών έργων. Οι μελέτες διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενό τους σε διάφορες κατηγορίες. Η σχετική κατηγοριοποίηση των μελετών έγινε από το π.δ. 541/1978 (ΦΕΚ Α 116 της 14/28/7.1978),με βάση το οποίο διακρίνονται οι μελέτες σε είκοσι έξι (26) κατηγορίες π.χ. χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες, πολεοδομικές και ρυμοτομικές, οικονομικές μελέτες, μελέτες βιομηχανιών κλπ. Τον μηχανολόγο μελετητή αφορούν κυρίως η 9 η κατηγορία -«Μηχανολογικές- Ηλεκτρολογικές- Ηλεκτρονικές Μελέτες»,η 12 η κατηγορία «Μελέτες Μεταφορικών Μέσων (χερσαίων,πλωτών, εναερίων), η 13 η κατηγορία («Εγγειοβελτιωτικών Έργων, Φραγμάτων,Υδρεύσεων και Αποχετεύσεων). Η κατάταξη των μελετών στις παραπάνω κατηγορίες αποσκοπεί α)στην εξειδίκευση της κατάταξης των μελετητών (οι μελετητές εγγράφονται σε μητρώα μελετητών για συγκεκριμένη κατηγορία) και β)στον καθορισμό της αμοιβής κάθε τάξης πτυχίου (ο νόμος προβλέπει κατά ομάδες κατηγοριών μελετών τα όρια αμοιβήςκάθε τάξης πτυχίου). 2.Ο ανάδοχος (μελέτης)-μελετητής,γραφείο μελετών-συμπράττοντα γραφεία μελετών 20

2 Το πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η εκπόνηση μελέτης ονομάζεται ανάδοχος (μελέτης).ο ανάδοχος (μελέτης) μπορεί να είναι ατομικός μελετητής ή γραφείο μελετών ή συμπράττοντα γραφεία μελετών. Μελετητής (ατομικός μελετητής) είναι ο επιστήμονας,διπλωματούχος ανώτατης σχολής που ασχολείται με την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη τεχνικών και άλλων έργων (άρθρο 2 ν.716/1977).τέτοιος,βεβαίως, μπορεί να είναι και ο μηχανολόγος,πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.. Για να γίνει μελετητής κάποιο πρόσωπο που διαθέτει τα παραπάνω προσόντα (δηλαδή επιστημονική ιδιότητα πιστοποιούμενη βάσει διπλώματος ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή ομοταγούς αναγνωρισμένης σχολής του εξωτερικού) πρέπει να έχει εγγραφεί στο μητρώο μελετητών και να έχει λάβει πτυχίο μελετητή. Δεν μπορούν να γίνουν μελετητές α)αυτοί που δεν συμπλήρωσαν τετραετία από τότε που απόκτησαν το δίπλωμα ανώτατης σχολής, β)όσοι τελούν σε υπαλληλική σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με εξαίρεση τα μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού από τη βαθμίδα του λέκτορα και κάτω,γ)οι καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές των ανώτατων σχολών και οι καθηγητές των Τ.Ε.Ι. δ)οι κάτοχοι πτυχίου εργολήπτη δημόσιων έργων και εκείνοι που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτούς, εκτός από τις κατά νόμο εξαιρέσεις. Γραφείο μελετών είναι μια ενιαία μονάδα που συγκροτείται από έναν ή περισσότερους μελετητές με αποκλειστικό σκοπό την εκπόνηση μελετών και την επίβλεψη έργων. Τα μέλη του γραφείου μελετών πρέπει να έχουν και την ίδια επαγγελματική έδρα. Κάθε μελετητής μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο γραφείο. Το γραφείο μελετών πρέπει να περιβάλλεται τη μορφή μιας εταιρείας (οποιασδήποτε εταιρείας: ομόρρυθμης εταιρείας,απλής ετερόρρυθμης εταιρείας,κατά μετοχές ετερόρρυθμης εταιρείας, ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμού).τα Γραφεία Μελετών δεν μπορούν να συμμετέχουν ως εταίροι σε άλλα Γραφεία Μελετών. Κάθε μέλος Γραφείου Μελετών που έχει περιβληθεί τον τύπο προσωπικής εταιρείας (ομόρρυθμης εταιρείας,απλής ετερόρρυθμης εταιρείας) πρέπει να έχει πτυχίο μελετητή και δεν μπορεί να αναλαμβάνει ατομικώς μελέτες. Οι διαχειριστές και οι γενικοί διευθυντές Γραφείων Μελετών που έχουν περιβληθεί τον τύπο κεφαλαιουχικών εταιρειών (κατά μετοχές ετερόρρυθμης εταιρείας, ανώνυμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή συνεταιρισμού) πρέπει επίσης να έχουν 21

3 πτυχίο μελετητή και δεν μπορούν να αναλαμβάνουν ατομικώς μελέτες. Οι μετοχές των Γραφείων Μελετών που έχουν μορφή κεφαλαιουχικής εταιρείας είναι ονομαστικές και η μεταβίβασή τους επιτρέπεται αποκλειστικά σε μελετητές. Για να μπορεί ένα Γραφείο Μελετών να αναλαμβάνει μελέτες πρέπει να εγγραφεί στα μητρώα γραφείων μελετών και να λάβει σχετικό πτυχίο από αυτά. Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών ονομάζονται δυο ή περισσότερα συνεργαζόμενα γραφεία μελετών, που αναλαμβάνουν με δική τους συμφωνία, την από κοινού εκπόνηση μελετών. Η συνεργασία αυτή μπορεί να είναι για μια μόνο μελέτη ή για περισσότερες μελέτες. Δεν απαιτείται μόνιμος ενοχικός δεσμός ανάμεσα στα συμπράττοντα γραφεία μελετών. Επιτρέπεται η σύμπραξη μέχρι τριών γραφείων μελετών (όχι περισσότερων),τα οποία πρέπει να έχουν την έδρα τους στον ίδιο Νομό. Η σύμπραξη εκδηλώνεται κατά τον χρόνο της υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάληψη μελέτης. Σχετικώς, απαιτείται να κατατεθεί στον εργοδότη δήλωση των εκπροσώπων των κάθε συμπράττοντος γραφείου μελετών, με την οποία θα προσδιορίζεται ο τρόπος κατανομής της αμοιβής και ο εκπρόσωπος των συμπραττόντων γραφείων μελετών απέναντι στον εργοδότη. Έχει μεγάλη πρακτική σημασία το δυναμικό του μελετητή, του γραφείου μελετών και των συμπραττόντων γραφείων μελετών. Το δυναμικό του μελετητή εκφράζει τη δυνατότητα του μελετητή να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν και υπολογίζεται σε μονάδες με βάση α)την πείρα του μελετητή στην εκπόνηση μελετών αντίστοιχων κατηγοριών ή στην επίβλεψη ή κατασκευή αντίστοιχων έργων και β) τον χρόνο από την απόκτηση του διπλώματος μελετητή. Το δυναμικό του Γραφείου Μελετών υπολογίζεται κατά κατηγορία μελέτης και είναι το άθροισμα των δυναμικών των μελετητών του γραφείου -εταίρων ή υπαλλήλων-,που είναι ενταγμένοι στην ίδια κατηγορία. Το δυναμικό των συμπραττόντων Γραφείων Μελετών υπολογίζεται επίσης κατά κατηγορία μελέτης και είναι το άθροισμα των δυναμικών των Γραφείων Μελετών που συμπράττουν. Το δυναμικό του Γραφείου Μελετών αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην ακόλουθη περίπτωση : Μετά την ανάθεση μελέτης,η μεταβολή του δυναμικού 22

4 πρέπει να κοινοποιείται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες στον εργοδότη. Εάν ο εργοδότης δεν συμφωνεί με τη μεταβολή και εφόσον σημειώνεται μείωση του δυναμικού του αναδόχου Γραφείου Μελετών κάτω από το δυναμικό που ορίσθηκε στη σύμβαση ανάθεσης, ο εργοδότης μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 3.Μητρώα μελετητών και μητρώα γραφείων μελετών Βασική προϋπόθεση για να αποκτήσει κάποιο φυσικό πρόσωπο την ιδιότητα του μελετητή ή κάποια εταιρεία την ιδιότητα του Γραφείου Μελετών είναι να εγγραφεί,κατόπιν αιτήσεώς του, στο Μητρώο Μελετητών ή στο Μητρώο Γραφείων Μελετών, αντίστοιχα. Το Μητρώο Μελετητών,στο οποίο εγγράφονται οι μελετητές, και το Μητρώο Γραφείου Μελετών, στο οποίο εγγράφονται τα Γραφεία Μελετών, τηρούνται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθορίζονται στο π.δ. 799/1978 περί της διαδικασίας καταρτίσεως, τηρήσεως και εγκρίσεως των μητρώων μελετητών και γραφείων μελετών και την εγγραφήν εις ταύτα. Η κατάταξη στα ανωτέρω μητρώα γίνεται κατά κατηγορίες με βάση το δυναμικό των μελετητών και των Γραφείων Μελετών. Μόνο για δυο το πολύ κατηγορίες μπορεί να εγγραφεί κάποιος στα μητρώα. Η εγγραφή νέων μελών και η μεταβολή κατάστασης διενεργούνται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αιτήσεως. Τα Γραφεία Μελετών υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως μέσα σε τριάντα (30) ημέρες κάθε αποχώρηση ή θάνατο μέλους τους. Κατά των εγγραφών και των καταχωρούμενων μεταβολών στα μητρώα μπορεί ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει ένσταση ενώπιον του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, μέσα σε εξήντα (60) ημέρες αφότου λάβει γνώση. Για κάθε άλλη αμφισβήτηση ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση θεραπείας. 4.Πτυχία μελετητών και πτυχία γραφείου μελετών Η δεύτερη προϋπόθεση για για να αποκτήσει κάποιο φυσικό πρόσωπο την ιδιότητα του μελετητή ή κάποια εταιρεία την ιδιότητα του Γραφείου Μελετών είναι η χορήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και κατόπιν γνωμοδοτήσεως της 23

5 Γνωμοδοτικής Επιτροπής Μελετών (ΓΕΜ) πτυχίου μελετητή ή πτυχίου γραφείου μελετών, αντίστοιχα. Στα ανωτέρω πτυχία εμφαίνεται η κατάσταση του κατόχου τους στα μητρώα (σε ποια κατηγορία είναι ενταγμένος και κάθε στοιχείο που έχει σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος). Οι πτυχιούχοι υπόκεινται σε έλεγχο από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας μετά από γνωμοδότηση της ΓΕΜ.Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, μετά από γνωμοδότηση της ΓΕΜ, μπορεί επίσης να επιβάλει κυρώσεις ή και να προβεί σε αφαίρεση του πτυχίου,εφόσον δεν γίνεται χρηστή χρήση του πτυχίου, πιστή εκπλήρωση των επιστημονικών και επαγγελματικών καθηκόντων και τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (ΓΕΜ) είναι μια εννεαμελής επιτροπή αποτελούμενη από πέντε (5) δημόσιους υπαλλήλους, δυο μελετητές που εκπροσωπούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, έναν μελετητή γεωπόνο που εκπροσωπεί το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και έναν δικηγόρο. Τα μέλη της ΓΕΜ ορίζονται από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η ΓΕΜ έχει αρμοδιότητες συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές σε θέματα χορήγησης, ανανέωσης και επέκτασης πτυχίων, ενστάσεων και επιβλέψεων στην κατάρτιση και τήρηση των μητρώων 1. Τα πτυχία ακολουθούν τις μεταβολές των εγγραφών στα μητρώα.διακρίνονται κατά κατηγορίες (επομένως υπάρχουν 26 κατηγορίες πτυχίων όσες και οι κατηγορίες μελετών) και σε πέντε (5) τάξεις. Τα πτυχία Α -Γ τάξεως χορηγούνται σε μελετητές εγγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών,ενώ τα πτυχία Δ -Ε τάξεως χορηγούνται σε Γραφεία Μελετών εγγραμμένα στο Μητρώο Γραφείων Μελετών. Πτυχίο Α τάξης χορηγείται σε μελετητή με δυναμικό μίας μονάδας, πτυχίο Β τάξης σε μελετητή με δυναμικό δύο μονάδων και πτυχίο Γ τάξης σε μελετητή με δυναμικό τριών μονάδων. Πτυχίο Δ τάξης χορηγείται σε Γραφείο Μελετών με δυναμικό τουλάχιστον επτά μονάδων, το οποίο διαθέτει στην αντίστοιχη κατηγορία του πτυχίου ένα μελετητή με πτυχίο Γ τάξης και ένα μελετητή με πτυχίο Β τάξης τουλάχιστον. Πτυχίο Ε τάξης χορηγείται σε Γραφείο Μελετών με δυναμικό τουλάχιστον δώδεκα μονάδων,το οποίο διαθέτει στην αντίστοιχη κατηγορία του πτυχίου δύο μελετητές με πτυχίο Γ τάξης και ένα μελετητή με πτυχίο Β τάξης τουλάχιστον. 1 Για τη συγκρότηση και τις αρμοδιότητες της ΓΕΜ βλ. άρθρο 5 ν. 716/

6 Η σημασία της τάξης των πτυχίων έγκειται στο ότι ανάλογα με την τάξη του πτυχίου καθορίζεται το μέγεθος των μελετών που μπορεί να αναλάβει ο μελετητής ή το Γραφείο Μελετών. Το μέγεθος της μελέτης προσδιορίζεται με βάση το ύψος της προεκτιμημένης συνολικής αμοιβής του αναδόχου. Τα σχετικά όρια έχουν καθορισθεί με το π.δ.798/1978. Το πτυχία μπορούν να προαχθούν και να ανανεωθούν. Προϋποθέσεις για την προαγωγή πτυχίων σε ανώτερη τάξη ή για την επέκταση του πτυχίου σε άλλη κατηγορία μελετών είναι: α)αίτηση του ενδιαφερόμενου και β)υποβολή πιστοποιητικών πείρας. Τυχόν κυρώσεις που έχουν επιβληθεί συνεκτιμώνται αρνητικά. Η ανανέωση και ο έλεγχος του πτυχίου γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια κατόπιν υποβολής αντίστοιχης αιτήσεως. 5.Εργοδότης Εργοδότης ονομάζεται ο αντισυμβαλλόμενος του αναδόχου, δηλαδή αυτός ο οποίος αναθέτει έναντι αμοιβής στον ανάδοχο την εκπόνηση της μελέτης. Εργοδότες στους οποίους αναφέρεται ο ν.716/1977 είναι το δημόσιο,τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου,oργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,οι δημόσιες επιχειρήσεις και οι υπόλοιποι οργανισμοί δημόσιου ενδιαφέροντος. Ο Εργοδότης ορίζει ως επιβλέποντα μελέτης έναν διπλωματούχο ανώτατης σχολής,ο οποίος ασκεί αρμοδιότητες σχετικές με την επίβλεψη της μελέτης που του μεταβιβάζει ο εργοδότης. Εποπτεία ελέγχου και διοίκηση της μελέτης ασκείται από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία του εργοδότη. Προβλέπεται επίσης η ύπαρξη ενός συλλογικού οργάνου,το οποίο καλείται αρμόδιο συμβούλιο και γνωμοδοτεί κατά περίπτωση για την έκδοση αποφάσεων του εργοδότη. 6.Η σύμβαση ανάθεσης και εκπόνησης μελέτης Σύμβαση ανάθεσης και εκπόνησης μελέτης είναι η συμφωνία του εργοδότη με τον ανάδοχο για την εκπόνηση του έργου. Πρόκειται για σύμβαση έργου που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του ν.716/1977 και συμπληρωματικά από τις ρυθμίσεις των άρθρων του Αστικού Κώδικα, που αφορούν τη σύμβαση έργου, και τον ν.1418/1984 που αφορά την εκτέλεση των δημοσίων έργων. Η κατάρτιση της σύμβασης διέρχεται από τα εξής στάδια: 25

7 α)ο εργοδότης προσκαλεί δημοσίως για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα γραφεία μελετών. Η σχετική πρόσκληση δημοσιεύεται σε ημερήσιες εφημερίδες και στο ενημερωτικό δελτίο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. β)οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής. γ)ο εργοδότης προεπιλέγει ορισμένους ενδιαφερόμενους (και επομένως όσοι δεν προεπιλέγησαν αποκλείονται),τους οποίους καλεί να υποβάλουν εντός ορισμένης προθεσμίας προκαταρκτική μελέτη (εάν το έργο είναι μεγάλης σημασίας) ή προκαταρκτικές εκθέσεις (εάν το έργο είναι συνήθους σημασίας). δ)η ανάθεση της μελέτης γίνεται σε αυτόν που υπέβαλε την αρτιότερη από τεχνικοοικονομική άποψη λύση. Υπάρχει και η δυνατότητα απευθείας αναθέσεως με βάση ειδικά αιτιολογημένη απόφαση. Κατά της σχετικής με την ανάθεση της μελέτης πράξεως του εργοδότη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση. Η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται με βάση τον προϋπολογισμό της δαπάνης σε συνδυασμό με τις ισχύουσες διατάξεις για την αμοιβή, με δικαίωμα αυξομειώσεως μέχρι ορισμένο ποσοστό (11 5 ν.716/1977).πριν από την υπογραφή της συμβάσεως, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση της μελέτης (13 ν.716/1977).στη σύμβαση καθορίζονται οι προθεσμίες για την τμηματική και συνολική εκπόνηση της μελέτης και οι ποινικές ρήτρες (20 ν.716/1977). 7.Η λειτουργία της συμβάσεως μελέτης Κατά τη λειτουργία της συμβάσεως ο ανάδοχος υπέχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: α)να εκπονήσει τη μελέτη σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης και σύμφωνα με τον Νόμο, καθώς επίσης να χρησιμοποιεί σύμφωνα με τη σύμβαση τα στοιχεία που του χορηγεί ο εργοδότης ( 19 ν.716/1977). β)να δέχεται την άσκηση επίβλεψης από τον εργοδότη μέσω του διπλωματούχου μηχανικού που ο εργοδότης ορίζει (15 ν.716/1977). γ)να χρησιμοποιεί ειδικούς συμβούλους σε μελέτες ειδικής φύσεως κατόπιν εντολής του εργοδότη. δ)να εκτελεί συμπληρωματικές εργασίες,εφόσον συντρέχουν οι οριζόμενες από τον Νόμο προϋποθέσεις (16 ν. ν.716/1977). 26

8 ε)εάν παραστεί ανάγκη επεκτάσεως, συμπληρώσεως ή τροποποιήσεως της συμβάσεως εντός του αρχικού αντικειμένου της, να προβεί σε μελέτη του συμπληρωματικού αντικειμένου, εφόσον ο ολικός προϋπολογισμός δαπάνης του έργου ή κατ αποκοπή αμοιβή του αναδόχου δεν υπερβαίνει το 50% των αρχικών, και αφού προηγηθεί υπογραφή νέας συμβάσεως,κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμόδιου συμβουλίου (17 ν.716/1977). Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης, η διευθύνουσα υπηρεσία εκδίδει βεβαίωση σχετικά με τη συμμόρφωση του αναδόχου με τις υποχρεώσεις του και η μελέτη εγκρίνεται. Η μη συμμόρφωση του αναδόχου προς τις συμβατικές και τις νόμιμες υποχρεώσεις του συνεπάγεται την έναντι του εργοδότη ευθύνη του, η οποία λαμβάνει τις εξής μορφές: α)εάν η μελέτη έχει ελαττώματα ή παραλείψεις ο ανάδοχος υποχρεούται να τα επανορθώσει. Εφόσον αρνηθεί ρητά ή σιωπηρά να τα επανορθώσει,η επανόρθωση γίνεται από τον εργοδότη με δαπάνες που καταλογίζονται στον αναδόχου. β)εάν πλημμελώς εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ο ανάδοχος,ο εργοδότης μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος καταπίπτει υπέρ του εργοδότη η συμφωνημένη ποινική ρήτρα 2. γ)εάν με υπαιτιότητα του αναδόχου γίνεται υπέρβαση των προθεσμιών εντός των οποίων έπρεπε να εκπονηθεί τμηματικά ή συνολικά η μελέτη καταπίπτει σε βάρος του και υπέρ του εργοδότη ημερήσια ποινική ρήτρα για κάθε ημέρα καθυστέρησης. Ο εργοδότης υπέχει έναντι του αναδόχου τις εξής υποχρεώσεις: α)να παρέχει ακριβή στοιχεία προς τον ανάδοχο. β)να αποφεύγει κάθε πράξη που επιφέρει καθυστερήσεις ή διακοπή των εργασιών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραβιάσει αυτήν την υποχρέωσή του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει τη λύση της σύμβασης και την αποκατάσταση των ζημιών του. γ)να καταβάλει τις αμοιβές,οι οποίες κατανέμονται σε στάδια (προκαταβολή, ενδιάμεσες καταβολές, πληρωμή μετά την έγκριση κλπ). 2 Η ποινική ρήτρα συνίσταται σε ένα ποσό που αναγράφεται στη σύμβαση αναθέσεως της μελέτης και το οποίο οφείλει να καταβάλει ο ανάδοχος μελετητής, σε περίπτωση που αθετήσει τις συμβατικές υποχρεώσεις του (κατάπτωση της ποινικής ρήτρας), όπως λ.χ. πλημμελής εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, καθυστέρηση εκπόνησης της μελέτης κλπ. 27

9 8.Επίλυση διαφορών εργοδότη- αναδόχου (μελέτης) Ο Ν. 716/1977 δεν διαλαμβάνει ρυθμίσεις για την επίλυση των διαφορών που είναι πιθανό να ανακύψουν μεταξύ του αναδόχου και του εργοδότη. Σχετικές είναι οι διατάξεις των άρθρων του ν.1418/1984 που εφαρμόζονται και στην περίπτωση διαφορών που αναφύονται κατά την ανάθεση και εκπόνηση της μελέτης. Οι διατάξεις αυτές θα μας απασχολήσουν παρακάτω. Όπου όμως στο ν. 1418/1984 αναφέρεται ως αρμόδιος για την επίλυση των διαφορών ο Υπουργός Δημόσιων Έργων, αρμόδιος για την επίλυση των διαφορών στην περίπτωση της μελέτης είναι ο αρμόδιος ανάλογα με τη φύση της μελέτης υπουργός, ενώ αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο είναι το συμβούλιο που προβλέπεται σε κάθε υπουργείο. 28

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων

N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων N.1418/84 (ΦΕΚ-23 Α') : ηµόσια έργα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων (ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την παρ.1 του άρθρου 37 του Π.. 334/00, ΦΕΚ 279 Α, ορίζεται ότι: "Οι διατάξεις του Ν.1418/1984 όπως ισχύει και των κανονιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6507 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 185 24 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 138 Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών Μελετών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92)

Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) Κωδικοποίηση του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/10-9-92) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων..και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297/ Α /6-12-05), με το ν.3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α' 137).

2. Την παρ. 5 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα (ΦΕΚ Α' 137). Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ Α' 84) : Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Τύπος Β) Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΥΠΟΣ Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Νόμος 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ Α 159/3.8.1995) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις

Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118 Α') : Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: (Με το άρθρο 5 του ΠΔ 459/93, ΦΕΚ 193 Α, ορίζεται ότι : «Στο κεφάλαιο Α του Ν.2160/1993

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα