ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης

2 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεδομένα-αποτελέσματα περιορισμένου δείγματος ασθενών Συμπεράσματα για σύνολο του πληθυσμού με το ίδιο πρόβλημα

3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ Θεωρητική και πρακτική αδυναμία προσωπικής αξιολόγησης όλων των εναλλακτικών ενδεχομένων Σπάνια επαρκής αριθμός περιστατικών σε ένα γιατρό για τεκμηρίωση μίας μεθόδου Δειγματοληπτική επιλογή Απουσία συγκριτικού δείγματος Συχνά συστηματικά σφάλματα (όχι οργάνωση, επίδραση προσωπικών πεποιθήσεων)

4 In God We Trust. Everyone Else Must Show Us The Data FDA

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Θεώρημα Bayes (βάσει δεδομένων μελετών περιγραφικής και επαγωγικής επιδημιολογίας) Αναλύσεις απόφασης (decision analysis) (βάσει δεδομένων κλινικών μελετών και υποθέσεων) Κλινικές δοκιμές (clinical trials) Μετα-αναλύσεις

6 ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES Πόσο συχνό είναι ένα νόσημα σε άτομα με ένα σύμπτωμα; Συνδυασμός επιδημιολογικών δεδομένων (επίπτωσηκατανομή συμπτώματος &νοσήματος στον πληθυσμό) & κλινικών γνώσεων (συχνότητα συμπτώματος στο νόσημα) P(D/S) = [P(S/D) x P(D)] / P(S) ή Πιθανότητα νοσήματος (D) σε άτομο με σύμπτωμα (S) = (πιθανότητα S σε ασθενείς με D) x (πιθανότητα D στον πληθυσμό) / (πιθανότητα S στον πληθυσμό)

7 ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ Μελέτες περιγραφικής επιδημιολογίας μελέτες επιτήρησης με στόχο τη διαμόρφωση (αιτιολογικών) υποθέσεων (cross-sectional surveys or studies) Μελέτες επαγωγικής επιδημιολογίας μελέτες διαχρονικής παρατήρησης με στόχο την αξιολόγηση (αιτιολογικών) υποθέσεων Μελέτες πειραματικές ή παρέμβασης μελέτες με στόχο την αξιολόγηση θεραπευτικών παρεμβάσεων

8 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Who When Where (Why?)

9 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Συγχρονικές μελέτες επιτήρησης (cross-sectional surveys) Έλεγχος πληθυσμού σε ένα χρονικό σημείο π.χ. έλεγχος Αbs για προσδιορισμό επιπολασμού λοίμωξης Πλεονεκτήματα Εύκολες, γρήγορες, απλές, μικρό κόστος Επιπολασμός παραγόντων κινδύνου ή νοσημάτων σε έναν πληθυσμό Μειονεκτήματα Πρόσκαιρες συσχετίσεις Ήπιες-Χρόνιες περιπτώσεις υπερεκτιμούνται (Neyman or late look bias, Length bias)

10 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Συγχρονικές μελέτες επιτήρησης (cross-sectional ecologic studies) Έλεγχος συχνότητας χαρακτηριστικού και νοσήματος σε έναν πληθυσμό σε ένα χρονικό σημείο π.χ. επιπολασμός καπνίσματος και Ca πνεύμονος Πλεονεκτήματα Εύκολες, γρήγορες, απλές, μικρό κόστος Όχι ανάγκη για πληροφορία σχετικά με ατομική έκθεση σε υπό μελέτη χαρακτηριστικό ή νόσημα Μειονεκτήματα Ίδια με μειονεκτήματα cross-sectional surveys Όχι υποχρεωτικά αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ υπό μελέτη χαρακτηριστικού και νοσήματος

11 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Συγχρονικές μελέτες επιτήρησης (longitudinal ecologic studies) Διαρκής επιτήρηση ή τακτικές συγχρονικές μελέτες επιτήρησης για εκτίμηση τάσεων σε ένα πληθυσμό στο χρόνο Πλεονεκτήματα Πληροφορίες για διαχρονικές μεταβολές συσχετίσεων υπό μελέτη χαρακτηριστικού και/ή νοσήματος Μειονεκτήματα Ίδια με μειονεκτήματα cross-sectional surveys Μεταβολές άλλων παραγόντων που σχετίζονται με το υπό μελέτη χαρακτηριστικό επηρεάζουν τα αποτελέσματα (συγχυτικοί παράγοντες: confounding factors)

12 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διευκρίνιση αντικειμένου έρευνας πληθυσμός αναφοράς δειγματοληψία Σαφής καθορισμός των περιπτώσεων που θα μελετηθούν (αυστηρά διαγνωστικά κριτήρια) Ποιοτικός έλεγχος των παρατηρήσεων και του τρόπου συλλογής των στοιχείων

13 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Why

14 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτες cohort (ομάδος) (cohort studies) προοπτικές (prospective) αναδρομικές (retrospective) Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control studies) προοπτικές (prospective)? αναδρομικές (retrospective)?

15 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ COHORT Συλλογή ατόμων με έκθεση σε συγκεκριμένο παράγοντα - βασικά χαρακτηριστικά - παρακολούθηση Πλεονεκτήματα Μεθοδολογικά, ο πιο ορθός τρόπος μελέτης αιτιολογίας ενός νοσήματος Έλεγχος συλλογής δεδομένων-έκβασης από ερευνητή Άμεσος-ακριβής υπολογισμός κινδύνου νόσησης Λιγότερο συχνά συστηματικά σφάλματα Δυνατότητα διερεύνησης αιτιολογικής σχέσης του παράγοντα και με άλλα νοσήματα Μειονεκτήματα Υψηλό κόστος Μεγάλη διάρκεια Εκτίμηση μόνον προκαθορισμένων παραγόντων κινδύνου

16 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ COHORT Αναδρομικός ορισμός ομάδος ατόμων με έκθεση σε συγκεκριμένο παράγοντα και παρακολούθηση μέχρι σήμερα Προκαταρκτικός έλεγχος δυνητικής αιτιολογικής σχέσης ποικίλων παραγόντων Πλεονεκτήματα (σε σύγκριση με προοπτικές) Μικρότερο κόστος Ταχύτερα αποτελέσματα Μειονεκτήματα (σε σύγκριση με προοπτικές) Όχι δυνατότητα ελέγχου κριτηρίων έκβασης Συχνότερα συστηματικά σφάλματα

17 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ (CASE-CONTROL STUDIES) Oρισμός ομάδων με βάση την έκβαση και εκτίμηση έκθεσης σε πιθανούς παράγοντες κινδύνου Πλεονεκτήματα Σχετικά γρήγορες και χαμηλού κόστους Ιδιαίτερα χρήσιμες σε περίπτωση σπάνιας έκβασης Δυνατότητα εκτίμησης πολλών παραγόντων κινδύνου Μειονεκτήματα Κίνδυνος σφάλματος ανάκλησης (recall bias) Δυσχέρεια επιλογής κατάλληλης ομάδας μαρτύρων Μη εκτίμηση απόλυτου κινδύνου, αλλά αναλογίας σχετικών κινδύνων (odds ratio)

18 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διαμόρφωση (κριτήρια επιλογής) ομάδας (cohort) ή συγκρινομένων ομάδων (ασθενών-μαρτύρων) Υπολογισμός μεγέθους δείγματος Προκαθορισμένη παρακολούθηση cohort (εκτίμηση άρνησης συνεργασίας, μη παρακολούθησης) ή προκαθορισμένος έλεγχος παραγόντων κινδύνου ασθενών-μαρτύρων Ορισμοί τελικών εκβάσεων ή παρουσίας παραγόντων κινδύνου

19 CASE-CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Συγκρισιμότητα μαρτύρων - ασθενών Προέλευση μαρτύρων Εξομοίωση μαρτύρων Αναλογία μαρτύρων-ασθενών Δειγματοληψία

20 CASE-CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Συλλογή πληροφοριών με αντικειμενικό χαρακτήρα Συλλογή στοιχείων από ερευνητές που δεν γνωρίζουν αν τα άτομα είναι μάρτυρες ή ασθενείς Εφαρμογή πανομοιότυπων ερωτηματολογίων και εργαστηριακών μεθόδων Έλεγχος συγκρισιμότητας Χρονική περίοδος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου Παρόμοιο ποσοστό μη συνεργαζομένων περιπτώσεων Παρόμοια κατανομή μεταβλητών που δεν σχετίζονται με το νόσημα

21 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΙΑΣ Αιτιολογικές Πλασματικές ή δευτερογενείς (συγχυτικοί παράγοντες) Μικτές

22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Χρονική αλληλουχία Βαθμός συσχέτισης (Σχετικός κίνδυνος, RR) Δοσολογική σχέση Σταθερότητα συσχέτισης (επιβεβαίωση σε πολλές μελέτες και διάφορες πληθυσμιακές ομάδες) Ειδικότητα συσχέτισης (περιορισμένη αξία) Αποκλεισμός δευτερογενών συσχετίσεων (όχι διαφορές μεταξύ ομάδων σε δυνητικά συγχυτικούς παράγοντες) Συσχέτιση παράγοντα και με προκλινικά στάδια νόσου

23 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Παρέμβαση (Intervention)

24 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Κλινικές δοκιμές (clinical trials) αξιολόγηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικών σχημάτων Έρευνες πεδίου (field studies) μελέτες σε υγιή άτομα (κυρίως προληπτικές) Έρευνες θεραπευτ. παρέμβασης στο γενικό πληθυσμό (clinical intervention studies) επέκταση ερευνών πεδίου σε ολόκληρες κοινότητες (μη εφικτή τυχαιοποίηση σε ατομική βάση)

25 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Μελέτες φάσης Ι (Δοσολογία, Ασφάλεια) Μελέτες φάσης ΙΙ (Αποτελεσματικότητα, Ασφάλεια) Μελέτες φάσης ΙΙΙ (Αποτελεσματικότητα - Έγκριση φαρμάκου) Μελέτες φάσης ΙV (Aποτελεσματικότητα σε υποομάδες, Μακροχρόνια ασφάλεια - Επιτήρηση μετά κυκλοφορία φαρμάκου)

26 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Μελέτες απλής κλινικής παρακολούθησης χωρίς συγκριτικό δείγμα (uncontrolled studies) Διαχρονικές πληθυσμικές συγκρίσεις μετά την εφαρμογή θεραπευτικού μέτρου (time trends) Συγκριτικές μελέτες χωρίς τυχαιοποίηση (comparative studies) Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (randomized controlled trials or clinical trials)

27 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες Ομάδα ελέγχου: εικονικό φάρμακο (placebo) ή καθιερωμένη θεραπεία (Συνήθως) Διπλές-τυφλές μελέτες: ασθενείς και ερευνητές δεν γνωρίζουν τι λαμβάνει ο κάθε ασθενής Πλεονεκτήματα Ο καλλίτερος σχεδιασμός για εκτίμηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικής παρέμβασης Ελαχιστοποίηση (όχι εξάλειψη) σφάλματος Μειονεκτήματα Υψηλό κόστος, μεγάλη διάρκεια Ηθικά διλήμματα κυρίως για ασθενείς σε placebo Προβλήματα από dropouts και αλλαγές θεραπείας Διαφορές ασθενών που τυχαιοποιούνται από το σύνολο ασθενών με το ίδιο νόσημα

28 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Καλή θεραπευτική ιδέα Πρωτόκολλο έρευνας Επιλογή ασθενών Θεραπευτικό σχήμα Αξιολόγηση ανταπόκρισης στη θεραπεία Τυχαιοποίηση Τυφλότητα Μέγεθος δείγματος

29 ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πλήρης ενημέρωση των ασθενών για τις θεραπείες ή μη της μελέτης, καθώς και τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις Εκούσια και συνειδητή συμμετοχή και συμμόρφωση ασθενών Ενημέρωση ασθενών για δυνατότητα αποχώρησης από τη μελέτη ανά πάσα στιγμή Να μην εκτίθεται κανένας ασθενής σε πρόσθετο κίνδυνο Εξασφάλιση άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης κάθε προβλήματος κατά τη διάρκεια της μελέτης

30 ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Απλή τυχαιοποίηση (πίνακες τυχαιοποιημένων αριθμών) Ομάδες ασθενών τυχαία συνδυασμένων Μέθοδος νομίσματος Διαστρωματική τυχαιοποίηση Τυφλή τυχαιοποίηση για ερευνητή Τυχαιοποίηση ελεγχόμενη από ερευνητή Έλεγχος από τρίτους Κατανομή κύριων παραγόντων στις ομάδες της μελέτης

31 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Κακός σχεδιασμός, κακή ή μη τυχαιοποίηση Τάση υπερεκτίμησης αποτελεσματικότ. θεραπείας Σφάλματα κακού αρχικού σχεδιασμού Όχι πάντοτε διόρθωση με στατιστικές μεθόδους κατά την ανάλυση

32 ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εξαρτάται από Επιθυμητό βαθμό στατιστικής σημαντικότητας (Ρ) Ισχύ (β) Αναμενόμενα αποτελέσματα σε ομάδες μελέτης Στατιστική δοκιμασία Ποσοστό ασθενών που χάνονται κατά την παρακολούθηση Διαφορετικό για ανάδειξη διαφοράς ή ισοδυναμίας

33 SVR (%) Peg-IFNα-2b 1.0 vs 1.5 μg/kg/wk +RBV για πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με ΧΗC Peg-IFNα-2b μg/kg/wk 75% 59% P=NS % 71% P=NS 40 35% 28% 40 38% 39% (N) (41) (24) (78) (80) (55) (36) (60) (75) HCV γονότ. 2/3 1 2/3 1/4 Διάρκεια θερ εβδ. RBV: mg RBV: 800 mg 0 Flamm et al. AASLD 2004 Meyer-Wyss et al. AASLD 2004

34 EΠΑΡΚΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Σφάλμα τύπου Ι: 5% (Ρ 0.05) Σφάλμα τύπου ΙΙ: 10% - Iσχύς: 90% Διαφορά αποτελεσματικότητας: 10% (HCV γονότυπος 2/3: 80%-70%, HCV γονότυπος 1/4: 40%-30%) Αρ. ασθενών ανά θεραπ. σκέλος κλινικής δοκιμής για HCV γονότυπο 2/3: 389 HCV γονότυπο 1/4: 472

35 ΣΤΑΔΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. Σχεδιασμός Εντοπισμός ερευνητικού προβλήματος (σκοπός-υπόθεση) Οριοθέτηση-διατύπωση ερευνητικής πρότασης Σχεδιασμός ερευνητικής διαδικασίας (πρωτόκολλο) Επιστημονική και γραφειοκρατική διεκπεραίωση Β. Εκτέλεση - Υλοποίηση Μέγεθος δείγματος Οργάνωση έρευνας - Διαχείριση δεδομένων Παραβιάσεις πρωτοκόλλου Έλεγχος εξέλιξης - Ηθικά θέματα Γ. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Στατιστική ανάλυση Ερμηνεία - Σημασία αποτελεσμάτων Παρουσίαση - Δημοσίευση αποτελεσμάτων

36 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Καθορισμός φυσιολογικών ορίων Αξιολόγηση κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων Μελέτη νοσολογικού φάσματος και φυσικής ιστορίας Καθορισμός πρόγνωσης Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικών σχημάτων

37 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ Μελέτες διαχρονικής κλινικής παρακολούθησης: τιμές των οποίων η υπέρβαση θνησιμότητας (υπέρταση), λειτουργικότητας οργάνων-συστημάτων (γλαύκωμα) ή άλλες νοσολογικές εκδηλώσεις Περιγραφική στατιστική: Φυσιολογικά όρια= μέση τιμή ±2 SD ή 5ο-95ο εκατοστημόριο

38 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

39 ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ Επιπολασμός (prevalence): συχνότητα νοσήματος σε μία χρονική στιγμή σε έναν πληθυσμό Επίπτωση (incidence): συχνότητα νέων περιπτώσεων νοσήματος σε μία χρονική περίοδο σε έναν πληθυσμό Θνησιμότητα (mortality): επίπτωση θανάτου σε έναν πληθυσμό Δείκτης προσβολής (attack rate): δείκτης επίπτωσης χωρίς συγκεκριμένη χρονική περίοδο (υπονοείται) Θνητότητα (fatality): πιθανότητα θανάτου από ένα νόσημα (δείκτης προσβολής)

40 ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ Αναλογική επίπτωση ή θνησιμότητα (proportional incidence or mortality): επίπτωση ενός νοσήματος προς επίπτωση ευρύτερου συνόλου νοσημάτων π.χ. αναλογική επίπτωση ΗΚΚ στο σύνολο των κακοήθων νεοπλασμάτων Δείκτες αντιστοιχίας (ratio): o αριθμητής δεν συμπεριλαμβάνεται στον παρονομαστή π.χ. Δείκτης όψιμης εμβρυϊκής θνησιμότητας το 2000: γεννημένα νεκρά έμβρυα μετά την 28η εβδ. το 2000/γεννημένα ζωντανά έμβρυα το 2000 Μειονέκτημα: επίδραση από 2 φαινόμενα (επιπτώσεις)

41 ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ Επιπολασμός: επίπτωση x μέση διάρκεια Θνησιμότητα: επίπτωση x θνητότητα ( μέσης διάρκειας- θνητότητας: επιπολασμού)

42 ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ Προτύπωση (standardization) κατά ηλικία (κοινωνικο-οικονομική τάξη, καταγωγή κλπ) Συνήθως για συγκρίσεις θνησιμότητας Άμεση προτύπωση θνησιμότητας (standardized mortality): μετατροπή θνησιμότητας πληθυσμού με βάση τη σταθερή κατά ηλικία σύνθεση ενός πρότυπου πληθυσμού Έμμεση προτύπωση ή προτυπωμένο πηλίκο θνησιμότητας (standardized mortality ratio): μετατροπή θνησιμότητας πληθυσμού με βάση τη σταθερή κατά ηλικία θνησιμότητα ενός πρότυπου πληθυσμού (θάνατοι x100/αναμενόμενοι θάνατοι)

43 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

44 Διαγνωστική δοκιμασία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Νόσος/Έκβαση Ναι Όχι + α β - γ δ Ευαισθησία: ικανότητα δοκιμασίας να ανιχνεύει τη νόσο α/α+γ Ειδικότητα: ικανότητα δοκιμασίας να ανιχνεύει μη νόσο σε μη πάσχοντες δ/β+δ Παθογνωμονική δοκιμασία: ειδικότητα 100% Τύπος Ι (α) σφάλματος: (ψευδώς +) β/β+δ Τύπος ΙΙ (β) σφάλματος: (ψευδώς -) γ/α+γ Ευαισθησία+Τύπο ΙI σφάλματος=ειδικότητα+τύπο Ι σφάλματος=100%

45 Διαγνωστική δοκιμασία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Νόσος/Έκβαση Ναι Όχι + α β - γ δ Θετική προγνωστική αξία (PPV): πιθανότητα ατόμων με παθολ. δοκιμασία να έχουν τη νόσο α/α+β Αρνητική προγνωστική αξία (NPV): πιθανότητα ατόμων με φυσιολ. δοκιμασία να μην έχουν τη νόσο δ/γ+δ PPV, NPV: επίδραση από επιπολασμό νόσου Θετική πιθανότητα (Likelihood ratio positive): ευαισθησία/ψευδώς θετικά Αρνητική πιθανότητα (Likelihood ratio negative): ψευδώς αρνητ./ειδικότητα

46 ROC curve Receiver Operating Characteristic curve 1-specificity

47 AΛΛΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Απλότητα (simplicity) Ταχύτητα (speed) Κόστος (cost) Ασφάλεια (safety) Αποδοχή (acceptability) Αυθεντικότητα (accuracy) (όχι συστηματικό σφάλμα) Ακρίβεια ή αξιοπιστία, επαναληπτότητα, αναπαραγωγιμότητα, συνέπεια (precision or reliability, repeatability, reproducibility, consistency) Εγκυρότητα (validity): ειδικότητα+αυθεντικότητα

48 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Δείκτης τυχαίου σφάλματος - επηρεάζεται από: εγγενή μεταβλητότητα σε κάθε άτομο (within subject variation) εγγενής μεταβλητότητα της τεχνικής (within instrument/prοcedure variation) εγγενής μεταβλητότητα σε κάθε εξεταστή (within observer variation) μεταβλητότητα μεταξύ οργάνων (between instruments/prοcedures variation) μεταβλητότητα μεταξύ εξεταστών (between observers variation)

49 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

50 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά πρόθεση θεραπείας - Intention to treat πιο αντικειμενική καλλίτερη προσέγγιση της κλινικής πράξηςεκτίμηση συμμόρφωσης Βάσει πρωτοκόλλου - Per protocol αποτελεσματικότητα θεραπείας εφόσον τηρηθεί το θεραπευτικό σχήμα

51 Παράγων/ Θεραπεία EKTIMHΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Νόσος/Έκβαση Ναι Όχι Ναι α β Όχι γ δ Κίνδυνος (Risk, R) ή αποτελεσματικότητα (Εffectiveness, Ε) σε παρουσία παράγοντα ή εφαρμογή θεραπείας για νόσο/έκβαση: α/α+β Κίνδυνος σε απουσία παράγοντα για νόσο: γ/γ+δ Αποδοτέος (Αttributable) κίνδυνος (AR/ΑΕ): [α/(α+β)]-[γ/(γ+δ)] Σχετικός κίνδυνος (Relative Risk ή Risk Ratio, RR): [α/(α+β)]/[γ/(γ+δ)] Πιθανότητα παρουσίας παράγοντα σε νοσούντες και μη νοσούντες (Odds Ratio, OR): (α/γ)/(β/δ)=αδ/βγ ή Αναλογία RR για νόσο και μη νόσο: [α/(α+β)]/[γ/(γ+δ)]/[β/(α+β)]/[δ/(γ+δ)] Σε σπάνια νόσο-έκβαση (<5%, δηλ. μικρά α, γ): OR=RR

52 KΛINIKH ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αποδοτέος κίνδυνος (AR/ΑΕ) αποτελεσματικότητα θεραπείας συχνότητα νοσήματος ή πιθανότητα δυσμενούς έκβασης στην ομάδα ελέγχου Μείωση ή βελτίωση σχετικού κινδύνου (RR) αποτελεσματικότητα θεραπείας (αξία σε συχνά νοσήματα ή πιθανότητα δυσμενούς έκβασης) Mείωση RR υποτροπής κιρσορραγίας: 40% Μείωση RR υποτροπής αιμορραγίας από ασπιρίνη: 67% R: 60% 36% R: 0.3% 0.1% Number Needed to Treat: 1/AΕ

53 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Student s t-test (απλό ή κατά ζεύγη) Ανάλυση μεταβλητότητας (Analysis of variance) Μann-Whitney test Kruskal-Wallis test Wilcoxon test Συσχέτιση (Correlation) κατά Pearson ή Spearman ή Κendall x 2 test Fischer s exact test Kappa-statistics Discriminant analysis ROC curve Καμπύλες επιβίωσης (life table) (log-rank test) Kaplan Meier καμπύλες Πολυπαραγοντικές αναλύσεις (Logistic regression, Linear regression, Cox regression)

54 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρ<0.05 (πιθανότητα σφάλματος <5%) Σημαντική διαφορά Πιθανότητα συστηματικού σφάλματος (τύπου Ι ή α)? Κλινική σημασία Δυνατότητα γενίκευσης Μη σημαντική διαφορά Απουσία διαφοράς Πιθανότητα στατιστικού σφάλματος (τύπου ΙΙ ή β)? Σωστή εφαρμογή θεραπευτικών μέτρων Συμμόρφωση ασθενών

55 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Σφάλματα δημοσίευσης (publication bias) Ενδιάμεσες αναλύσεις (interim analysis)

56 EΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κλινικά και στατιστικώς σημαντική υπεροχή σε ικανό αριθμό ασθενών Ασφάλεια και ανοχή Κόστος και σχέση κόστους-ωφέλειας Εναλλακτικές μορφές ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας Ένδειξη για ασθενείς που πληρούν τα ειδικά κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού της μελέτης

57 PURPOSE FILE IND FILE NDA Drug Development and Review Process It takes a decade on average for an experimental drug to travel from lab to medicine chest. Only five in 4,000 compounds screened in preclinical testing make it to human testing. One of these five tested in people is approved. Preclinical Testing Phase I Phase II Phase III FDA Approval YEARS Test Population Laboratory and Animal Studies Assess toxicity and biological activity 20 to 80 Healthy Volunteers Determine Acute Toxicity and Dosage 100 to 300 Subject Volunteers Evaluate effectiveness. Look for Side effects. 1,000 to 3,000 Subject Volunteers Verify effectiveness, monitor adverse reactions from Cumulative dosing and delayed Toxicity Expedited Review: Phases II and III combined to shorten approval process on new medicines for serious & life-threatening diseases. Review usually takes about ½ - 1 year Post-marketing safety monitoring Distribution Education % of all new drugs that pass ~70% of INDs ~33% of INDs ~27% of INDs ~20% of INDs

58 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Συνεχής παρακολούθηση & αντικειμενική εκτίμηση αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών Κριτική κλινική προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων Εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων Πιθανή εφαρμογή σε κλινική πράξη Σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional

RCT Πειραματικές. Cohort. Case-control. Cross - sectional Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ..: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr 1 ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Δρ. Νίκος Μίτλεττον Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΣΘΜΑ Ονοματεπώνυμο: Βενιζέλου Σωκράτης Αριθμός Φοιτητικής Ταυτότητας:

Διαβάστε περισσότερα

Evid iidence Based Me M di dic di ine

Evid iidence Based Me M di dic di ine Evidence Based Medicine i Νικόλαος Γ. Ευαγγελάτος, MD ομή του μαθήματος 1. Στοιχεία ιστορίας και φιλοσοφίας της Ιατρικής 2. Η εμφάνιση της Evidence Based Medicine 3. Εφαρμογή της Evidence Based Medicine

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. ("παράγοντες. κινδύνου") να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής

ΚΙΝΔΥΝΟΥ. Risk. Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ιατρική Σχολή. Φαξ::2810 542650. υπό. (παράγοντες. κινδύνου) να. κινδύνου. Πάντως σε. (incidence) Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810 392224 ή 392433 Φαξ::2810 542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων

Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Βασικές αρχές συγγραφής ερευνητικών άρθρων 1. Εισαγωγή 2. Δομή των ερευνητικών

Διαβάστε περισσότερα

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη

Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Από τη Θεωρία στην Πράξη Χ. Δημητρόπουλος 1, Μ. Ντάγανου 2, Γ. Αλεξιάς 3 1 Ειδ. Πνευμονολόγος, 2 Πνευμονολόγος Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α, Κέντρο Αναπνευστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12

Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη στον Ελλαδικό χώρο. MBC1/12 Τίτλος της μελέτης Γενετική Επιδημιολογία του Καρκίνου του Μαστού στους άνδρες Μία καταγραφική μελέτη Κωδικός μελέτης: MBC1/12 Έκδοση πρωτοκόλλου: 1.0 Ημερομηνία: 20/9/2012 Φάση μελέτης: ΙV (Παρατήρησης)

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής

Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης. Νίκος Τζανάκης Επίκουρος Καθηγητής Εργαστήριο Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Μελέτες κοορτών Μελέτες πρόγνωσης Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012

ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ευρωπαϊκής µελέτη της θεραπευτικής υποθερµία (32-35 C) για µείωση της ενδοκράνιας πίεσης µετά από τραυµατική κρανιοεγκεφαλική κάκωση. ΜΕΛΕΤΗ Eurotherm3235 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΚ ΟΣΗ 8, 9 Μαΐου 2012 Ανώτερος Ερευνητικός

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας

Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας Δέκατη Αναθεώρηση Έκδοση 2008 Τόμος 2: Εγχειρίδιο Οδηγιών Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Γενεύη Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Kenneth J. Rothman, 2002 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής: Αναστάσιος Μερκούρης Επαγγελματική Αυτονομία Νοσηλευτών στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Ονοματεπώνυμο: Σταυρούλα

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής

Διοίκηση Παραγωγής. Είδη επιχειρηματικών αποφάσεων: Αποφάσεις Στρατηγικής και Αποφάσεις Τακτικής Διοίκηση Παραγωγής Είναι ο επιστημονικός κλάδος που πραγματεύεται τον Σχεδιασμό και τη Λειτουργία Συστημάτων Παραγωγής. Περιλαμβάνει: 1) Γενικές αρχές δηλ. το σύνολο των στόχων και κανόνων για τον ορθό

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ. Μεθοδολογικός Οδηγός ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Μεθοδολογικός Οδηγός ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩ Η ΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων

Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Κύπρος Η. Νικολαϊδης Aθηνά Π. Σούκα, Χαρά Σκέντου Το Υπερηχογράφημα 11 13 +6 εβδομάδων Fetal Medicine Foundation, London 2004 Αφιερωμένο στον Ηρόδοτο και στη Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

Αν και η παθοβιολογία της σχιζοφρένειας μπορεί να διερευνηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, η οργανική

Αν και η παθοβιολογία της σχιζοφρένειας μπορεί να διερευνηθεί σε πολλαπλά επίπεδα, η οργανική 272 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 24 (4), 2013 Ειδικό άρθρο Special article Ήπια νευρολογικά σημεία στη σχιζοφρένεια: Συσχετίσεις με ηλικία, φύλο, εκπαίδευση και ψυχοπαθολογία Π. Παναγιωτίδης, 1 Γ. Καπρίνης, 2 Α. Ιακωβίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΡΩΤΙΔΙΚΗΣ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ Dr. ΜΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, PhD ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ - ΑΓΓΕΙΟΛΟΓΟΣ Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στρατιωτικός Ιατρός Επιστηµονικός Συνεργάτης Α' Χ/κής Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις

Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις 216 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2008 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Ιατρική βασισμένη σε ενδείξεις Θ. Δ. Μουντοκαλάκης Αν και έχουν περάσει μόλις δεκαέξι χρόνια αφότου εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία (Guyatt

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Οσφυαλγία. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Οσφυαλγία Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΗΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (ΕΜΒΑ) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΣΕΡΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 2013 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB CAMERA ΚΑΙ OPENCV ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ******* ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΛΚΕΑ ΖΗΝΟΒΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα