ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ. Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Γεώργιος Β. Παπαθεοδωρίδης

2 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Δεδομένα-αποτελέσματα περιορισμένου δείγματος ασθενών Συμπεράσματα για σύνολο του πληθυσμού με το ίδιο πρόβλημα

3 ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΣ Θεωρητική και πρακτική αδυναμία προσωπικής αξιολόγησης όλων των εναλλακτικών ενδεχομένων Σπάνια επαρκής αριθμός περιστατικών σε ένα γιατρό για τεκμηρίωση μίας μεθόδου Δειγματοληπτική επιλογή Απουσία συγκριτικού δείγματος Συχνά συστηματικά σφάλματα (όχι οργάνωση, επίδραση προσωπικών πεποιθήσεων)

4 In God We Trust. Everyone Else Must Show Us The Data FDA

5 ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Θεώρημα Bayes (βάσει δεδομένων μελετών περιγραφικής και επαγωγικής επιδημιολογίας) Αναλύσεις απόφασης (decision analysis) (βάσει δεδομένων κλινικών μελετών και υποθέσεων) Κλινικές δοκιμές (clinical trials) Μετα-αναλύσεις

6 ΘΕΩΡΗΜΑ BAYES Πόσο συχνό είναι ένα νόσημα σε άτομα με ένα σύμπτωμα; Συνδυασμός επιδημιολογικών δεδομένων (επίπτωσηκατανομή συμπτώματος &νοσήματος στον πληθυσμό) & κλινικών γνώσεων (συχνότητα συμπτώματος στο νόσημα) P(D/S) = [P(S/D) x P(D)] / P(S) ή Πιθανότητα νοσήματος (D) σε άτομο με σύμπτωμα (S) = (πιθανότητα S σε ασθενείς με D) x (πιθανότητα D στον πληθυσμό) / (πιθανότητα S στον πληθυσμό)

7 ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ (ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ) ΜΕΛΕΤΩΝ Μελέτες περιγραφικής επιδημιολογίας μελέτες επιτήρησης με στόχο τη διαμόρφωση (αιτιολογικών) υποθέσεων (cross-sectional surveys or studies) Μελέτες επαγωγικής επιδημιολογίας μελέτες διαχρονικής παρατήρησης με στόχο την αξιολόγηση (αιτιολογικών) υποθέσεων Μελέτες πειραματικές ή παρέμβασης μελέτες με στόχο την αξιολόγηση θεραπευτικών παρεμβάσεων

8 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Who When Where (Why?)

9 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Συγχρονικές μελέτες επιτήρησης (cross-sectional surveys) Έλεγχος πληθυσμού σε ένα χρονικό σημείο π.χ. έλεγχος Αbs για προσδιορισμό επιπολασμού λοίμωξης Πλεονεκτήματα Εύκολες, γρήγορες, απλές, μικρό κόστος Επιπολασμός παραγόντων κινδύνου ή νοσημάτων σε έναν πληθυσμό Μειονεκτήματα Πρόσκαιρες συσχετίσεις Ήπιες-Χρόνιες περιπτώσεις υπερεκτιμούνται (Neyman or late look bias, Length bias)

10 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Συγχρονικές μελέτες επιτήρησης (cross-sectional ecologic studies) Έλεγχος συχνότητας χαρακτηριστικού και νοσήματος σε έναν πληθυσμό σε ένα χρονικό σημείο π.χ. επιπολασμός καπνίσματος και Ca πνεύμονος Πλεονεκτήματα Εύκολες, γρήγορες, απλές, μικρό κόστος Όχι ανάγκη για πληροφορία σχετικά με ατομική έκθεση σε υπό μελέτη χαρακτηριστικό ή νόσημα Μειονεκτήματα Ίδια με μειονεκτήματα cross-sectional surveys Όχι υποχρεωτικά αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ υπό μελέτη χαρακτηριστικού και νοσήματος

11 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Συγχρονικές μελέτες επιτήρησης (longitudinal ecologic studies) Διαρκής επιτήρηση ή τακτικές συγχρονικές μελέτες επιτήρησης για εκτίμηση τάσεων σε ένα πληθυσμό στο χρόνο Πλεονεκτήματα Πληροφορίες για διαχρονικές μεταβολές συσχετίσεων υπό μελέτη χαρακτηριστικού και/ή νοσήματος Μειονεκτήματα Ίδια με μειονεκτήματα cross-sectional surveys Μεταβολές άλλων παραγόντων που σχετίζονται με το υπό μελέτη χαρακτηριστικό επηρεάζουν τα αποτελέσματα (συγχυτικοί παράγοντες: confounding factors)

12 ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διευκρίνιση αντικειμένου έρευνας πληθυσμός αναφοράς δειγματοληψία Σαφής καθορισμός των περιπτώσεων που θα μελετηθούν (αυστηρά διαγνωστικά κριτήρια) Ποιοτικός έλεγχος των παρατηρήσεων και του τρόπου συλλογής των στοιχείων

13 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Why

14 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Μελέτες cohort (ομάδος) (cohort studies) προοπτικές (prospective) αναδρομικές (retrospective) Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control studies) προοπτικές (prospective)? αναδρομικές (retrospective)?

15 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ COHORT Συλλογή ατόμων με έκθεση σε συγκεκριμένο παράγοντα - βασικά χαρακτηριστικά - παρακολούθηση Πλεονεκτήματα Μεθοδολογικά, ο πιο ορθός τρόπος μελέτης αιτιολογίας ενός νοσήματος Έλεγχος συλλογής δεδομένων-έκβασης από ερευνητή Άμεσος-ακριβής υπολογισμός κινδύνου νόσησης Λιγότερο συχνά συστηματικά σφάλματα Δυνατότητα διερεύνησης αιτιολογικής σχέσης του παράγοντα και με άλλα νοσήματα Μειονεκτήματα Υψηλό κόστος Μεγάλη διάρκεια Εκτίμηση μόνον προκαθορισμένων παραγόντων κινδύνου

16 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ COHORT Αναδρομικός ορισμός ομάδος ατόμων με έκθεση σε συγκεκριμένο παράγοντα και παρακολούθηση μέχρι σήμερα Προκαταρκτικός έλεγχος δυνητικής αιτιολογικής σχέσης ποικίλων παραγόντων Πλεονεκτήματα (σε σύγκριση με προοπτικές) Μικρότερο κόστος Ταχύτερα αποτελέσματα Μειονεκτήματα (σε σύγκριση με προοπτικές) Όχι δυνατότητα ελέγχου κριτηρίων έκβασης Συχνότερα συστηματικά σφάλματα

17 ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ-ΜΑΡΤΥΡΩΝ (CASE-CONTROL STUDIES) Oρισμός ομάδων με βάση την έκβαση και εκτίμηση έκθεσης σε πιθανούς παράγοντες κινδύνου Πλεονεκτήματα Σχετικά γρήγορες και χαμηλού κόστους Ιδιαίτερα χρήσιμες σε περίπτωση σπάνιας έκβασης Δυνατότητα εκτίμησης πολλών παραγόντων κινδύνου Μειονεκτήματα Κίνδυνος σφάλματος ανάκλησης (recall bias) Δυσχέρεια επιλογής κατάλληλης ομάδας μαρτύρων Μη εκτίμηση απόλυτου κινδύνου, αλλά αναλογίας σχετικών κινδύνων (odds ratio)

18 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διαμόρφωση (κριτήρια επιλογής) ομάδας (cohort) ή συγκρινομένων ομάδων (ασθενών-μαρτύρων) Υπολογισμός μεγέθους δείγματος Προκαθορισμένη παρακολούθηση cohort (εκτίμηση άρνησης συνεργασίας, μη παρακολούθησης) ή προκαθορισμένος έλεγχος παραγόντων κινδύνου ασθενών-μαρτύρων Ορισμοί τελικών εκβάσεων ή παρουσίας παραγόντων κινδύνου

19 CASE-CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Συγκρισιμότητα μαρτύρων - ασθενών Προέλευση μαρτύρων Εξομοίωση μαρτύρων Αναλογία μαρτύρων-ασθενών Δειγματοληψία

20 CASE-CONTROL ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ Συλλογή πληροφοριών με αντικειμενικό χαρακτήρα Συλλογή στοιχείων από ερευνητές που δεν γνωρίζουν αν τα άτομα είναι μάρτυρες ή ασθενείς Εφαρμογή πανομοιότυπων ερωτηματολογίων και εργαστηριακών μεθόδων Έλεγχος συγκρισιμότητας Χρονική περίοδος συμπλήρωσης ερωτηματολογίου Παρόμοιο ποσοστό μη συνεργαζομένων περιπτώσεων Παρόμοια κατανομή μεταβλητών που δεν σχετίζονται με το νόσημα

21 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΙΑΣ Αιτιολογικές Πλασματικές ή δευτερογενείς (συγχυτικοί παράγοντες) Μικτές

22 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Χρονική αλληλουχία Βαθμός συσχέτισης (Σχετικός κίνδυνος, RR) Δοσολογική σχέση Σταθερότητα συσχέτισης (επιβεβαίωση σε πολλές μελέτες και διάφορες πληθυσμιακές ομάδες) Ειδικότητα συσχέτισης (περιορισμένη αξία) Αποκλεισμός δευτερογενών συσχετίσεων (όχι διαφορές μεταξύ ομάδων σε δυνητικά συγχυτικούς παράγοντες) Συσχέτιση παράγοντα και με προκλινικά στάδια νόσου

23 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Παρέμβαση (Intervention)

24 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Κλινικές δοκιμές (clinical trials) αξιολόγηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικών σχημάτων Έρευνες πεδίου (field studies) μελέτες σε υγιή άτομα (κυρίως προληπτικές) Έρευνες θεραπευτ. παρέμβασης στο γενικό πληθυσμό (clinical intervention studies) επέκταση ερευνών πεδίου σε ολόκληρες κοινότητες (μη εφικτή τυχαιοποίηση σε ατομική βάση)

25 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ Μελέτες φάσης Ι (Δοσολογία, Ασφάλεια) Μελέτες φάσης ΙΙ (Αποτελεσματικότητα, Ασφάλεια) Μελέτες φάσης ΙΙΙ (Αποτελεσματικότητα - Έγκριση φαρμάκου) Μελέτες φάσης ΙV (Aποτελεσματικότητα σε υποομάδες, Μακροχρόνια ασφάλεια - Επιτήρηση μετά κυκλοφορία φαρμάκου)

26 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Μελέτες απλής κλινικής παρακολούθησης χωρίς συγκριτικό δείγμα (uncontrolled studies) Διαχρονικές πληθυσμικές συγκρίσεις μετά την εφαρμογή θεραπευτικού μέτρου (time trends) Συγκριτικές μελέτες χωρίς τυχαιοποίηση (comparative studies) Τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές (randomized controlled trials or clinical trials)

27 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΦΑΣΗΣ ΙΙΙ Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες Ομάδα ελέγχου: εικονικό φάρμακο (placebo) ή καθιερωμένη θεραπεία (Συνήθως) Διπλές-τυφλές μελέτες: ασθενείς και ερευνητές δεν γνωρίζουν τι λαμβάνει ο κάθε ασθενής Πλεονεκτήματα Ο καλλίτερος σχεδιασμός για εκτίμηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικής παρέμβασης Ελαχιστοποίηση (όχι εξάλειψη) σφάλματος Μειονεκτήματα Υψηλό κόστος, μεγάλη διάρκεια Ηθικά διλήμματα κυρίως για ασθενείς σε placebo Προβλήματα από dropouts και αλλαγές θεραπείας Διαφορές ασθενών που τυχαιοποιούνται από το σύνολο ασθενών με το ίδιο νόσημα

28 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Καλή θεραπευτική ιδέα Πρωτόκολλο έρευνας Επιλογή ασθενών Θεραπευτικό σχήμα Αξιολόγηση ανταπόκρισης στη θεραπεία Τυχαιοποίηση Τυφλότητα Μέγεθος δείγματος

29 ΗΘΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Πλήρης ενημέρωση των ασθενών για τις θεραπείες ή μη της μελέτης, καθώς και τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις Εκούσια και συνειδητή συμμετοχή και συμμόρφωση ασθενών Ενημέρωση ασθενών για δυνατότητα αποχώρησης από τη μελέτη ανά πάσα στιγμή Να μην εκτίθεται κανένας ασθενής σε πρόσθετο κίνδυνο Εξασφάλιση άμεσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης κάθε προβλήματος κατά τη διάρκεια της μελέτης

30 ΤΥΧΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Απλή τυχαιοποίηση (πίνακες τυχαιοποιημένων αριθμών) Ομάδες ασθενών τυχαία συνδυασμένων Μέθοδος νομίσματος Διαστρωματική τυχαιοποίηση Τυφλή τυχαιοποίηση για ερευνητή Τυχαιοποίηση ελεγχόμενη από ερευνητή Έλεγχος από τρίτους Κατανομή κύριων παραγόντων στις ομάδες της μελέτης

31 ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Κακός σχεδιασμός, κακή ή μη τυχαιοποίηση Τάση υπερεκτίμησης αποτελεσματικότ. θεραπείας Σφάλματα κακού αρχικού σχεδιασμού Όχι πάντοτε διόρθωση με στατιστικές μεθόδους κατά την ανάλυση

32 ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Εξαρτάται από Επιθυμητό βαθμό στατιστικής σημαντικότητας (Ρ) Ισχύ (β) Αναμενόμενα αποτελέσματα σε ομάδες μελέτης Στατιστική δοκιμασία Ποσοστό ασθενών που χάνονται κατά την παρακολούθηση Διαφορετικό για ανάδειξη διαφοράς ή ισοδυναμίας

33 SVR (%) Peg-IFNα-2b 1.0 vs 1.5 μg/kg/wk +RBV για πρωτοθεραπευόμενους ασθενείς με ΧΗC Peg-IFNα-2b μg/kg/wk 75% 59% P=NS % 71% P=NS 40 35% 28% 40 38% 39% (N) (41) (24) (78) (80) (55) (36) (60) (75) HCV γονότ. 2/3 1 2/3 1/4 Διάρκεια θερ εβδ. RBV: mg RBV: 800 mg 0 Flamm et al. AASLD 2004 Meyer-Wyss et al. AASLD 2004

34 EΠΑΡΚΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ Σφάλμα τύπου Ι: 5% (Ρ 0.05) Σφάλμα τύπου ΙΙ: 10% - Iσχύς: 90% Διαφορά αποτελεσματικότητας: 10% (HCV γονότυπος 2/3: 80%-70%, HCV γονότυπος 1/4: 40%-30%) Αρ. ασθενών ανά θεραπ. σκέλος κλινικής δοκιμής για HCV γονότυπο 2/3: 389 HCV γονότυπο 1/4: 472

35 ΣΤΑΔΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α. Σχεδιασμός Εντοπισμός ερευνητικού προβλήματος (σκοπός-υπόθεση) Οριοθέτηση-διατύπωση ερευνητικής πρότασης Σχεδιασμός ερευνητικής διαδικασίας (πρωτόκολλο) Επιστημονική και γραφειοκρατική διεκπεραίωση Β. Εκτέλεση - Υλοποίηση Μέγεθος δείγματος Οργάνωση έρευνας - Διαχείριση δεδομένων Παραβιάσεις πρωτοκόλλου Έλεγχος εξέλιξης - Ηθικά θέματα Γ. Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Στατιστική ανάλυση Ερμηνεία - Σημασία αποτελεσμάτων Παρουσίαση - Δημοσίευση αποτελεσμάτων

36 ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Καθορισμός φυσιολογικών ορίων Αξιολόγηση κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων Μελέτη νοσολογικού φάσματος και φυσικής ιστορίας Καθορισμός πρόγνωσης Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας θεραπευτικών σχημάτων

37 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΙΑ Μελέτες διαχρονικής κλινικής παρακολούθησης: τιμές των οποίων η υπέρβαση θνησιμότητας (υπέρταση), λειτουργικότητας οργάνων-συστημάτων (γλαύκωμα) ή άλλες νοσολογικές εκδηλώσεις Περιγραφική στατιστική: Φυσιολογικά όρια= μέση τιμή ±2 SD ή 5ο-95ο εκατοστημόριο

38 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

39 ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ Επιπολασμός (prevalence): συχνότητα νοσήματος σε μία χρονική στιγμή σε έναν πληθυσμό Επίπτωση (incidence): συχνότητα νέων περιπτώσεων νοσήματος σε μία χρονική περίοδο σε έναν πληθυσμό Θνησιμότητα (mortality): επίπτωση θανάτου σε έναν πληθυσμό Δείκτης προσβολής (attack rate): δείκτης επίπτωσης χωρίς συγκεκριμένη χρονική περίοδο (υπονοείται) Θνητότητα (fatality): πιθανότητα θανάτου από ένα νόσημα (δείκτης προσβολής)

40 ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ Αναλογική επίπτωση ή θνησιμότητα (proportional incidence or mortality): επίπτωση ενός νοσήματος προς επίπτωση ευρύτερου συνόλου νοσημάτων π.χ. αναλογική επίπτωση ΗΚΚ στο σύνολο των κακοήθων νεοπλασμάτων Δείκτες αντιστοιχίας (ratio): o αριθμητής δεν συμπεριλαμβάνεται στον παρονομαστή π.χ. Δείκτης όψιμης εμβρυϊκής θνησιμότητας το 2000: γεννημένα νεκρά έμβρυα μετά την 28η εβδ. το 2000/γεννημένα ζωντανά έμβρυα το 2000 Μειονέκτημα: επίδραση από 2 φαινόμενα (επιπτώσεις)

41 ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ Επιπολασμός: επίπτωση x μέση διάρκεια Θνησιμότητα: επίπτωση x θνητότητα ( μέσης διάρκειας- θνητότητας: επιπολασμού)

42 ΠΡΟΤΥΠΩΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑΣ Προτύπωση (standardization) κατά ηλικία (κοινωνικο-οικονομική τάξη, καταγωγή κλπ) Συνήθως για συγκρίσεις θνησιμότητας Άμεση προτύπωση θνησιμότητας (standardized mortality): μετατροπή θνησιμότητας πληθυσμού με βάση τη σταθερή κατά ηλικία σύνθεση ενός πρότυπου πληθυσμού Έμμεση προτύπωση ή προτυπωμένο πηλίκο θνησιμότητας (standardized mortality ratio): μετατροπή θνησιμότητας πληθυσμού με βάση τη σταθερή κατά ηλικία θνησιμότητα ενός πρότυπου πληθυσμού (θάνατοι x100/αναμενόμενοι θάνατοι)

43 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ/ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

44 Διαγνωστική δοκιμασία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Νόσος/Έκβαση Ναι Όχι + α β - γ δ Ευαισθησία: ικανότητα δοκιμασίας να ανιχνεύει τη νόσο α/α+γ Ειδικότητα: ικανότητα δοκιμασίας να ανιχνεύει μη νόσο σε μη πάσχοντες δ/β+δ Παθογνωμονική δοκιμασία: ειδικότητα 100% Τύπος Ι (α) σφάλματος: (ψευδώς +) β/β+δ Τύπος ΙΙ (β) σφάλματος: (ψευδώς -) γ/α+γ Ευαισθησία+Τύπο ΙI σφάλματος=ειδικότητα+τύπο Ι σφάλματος=100%

45 Διαγνωστική δοκιμασία ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Νόσος/Έκβαση Ναι Όχι + α β - γ δ Θετική προγνωστική αξία (PPV): πιθανότητα ατόμων με παθολ. δοκιμασία να έχουν τη νόσο α/α+β Αρνητική προγνωστική αξία (NPV): πιθανότητα ατόμων με φυσιολ. δοκιμασία να μην έχουν τη νόσο δ/γ+δ PPV, NPV: επίδραση από επιπολασμό νόσου Θετική πιθανότητα (Likelihood ratio positive): ευαισθησία/ψευδώς θετικά Αρνητική πιθανότητα (Likelihood ratio negative): ψευδώς αρνητ./ειδικότητα

46 ROC curve Receiver Operating Characteristic curve 1-specificity

47 AΛΛΑ KΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ Απλότητα (simplicity) Ταχύτητα (speed) Κόστος (cost) Ασφάλεια (safety) Αποδοχή (acceptability) Αυθεντικότητα (accuracy) (όχι συστηματικό σφάλμα) Ακρίβεια ή αξιοπιστία, επαναληπτότητα, αναπαραγωγιμότητα, συνέπεια (precision or reliability, repeatability, reproducibility, consistency) Εγκυρότητα (validity): ειδικότητα+αυθεντικότητα

48 ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ Δείκτης τυχαίου σφάλματος - επηρεάζεται από: εγγενή μεταβλητότητα σε κάθε άτομο (within subject variation) εγγενής μεταβλητότητα της τεχνικής (within instrument/prοcedure variation) εγγενής μεταβλητότητα σε κάθε εξεταστή (within observer variation) μεταβλητότητα μεταξύ οργάνων (between instruments/prοcedures variation) μεταβλητότητα μεταξύ εξεταστών (between observers variation)

49 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

50 ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Κατά πρόθεση θεραπείας - Intention to treat πιο αντικειμενική καλλίτερη προσέγγιση της κλινικής πράξηςεκτίμηση συμμόρφωσης Βάσει πρωτοκόλλου - Per protocol αποτελεσματικότητα θεραπείας εφόσον τηρηθεί το θεραπευτικό σχήμα

51 Παράγων/ Θεραπεία EKTIMHΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Νόσος/Έκβαση Ναι Όχι Ναι α β Όχι γ δ Κίνδυνος (Risk, R) ή αποτελεσματικότητα (Εffectiveness, Ε) σε παρουσία παράγοντα ή εφαρμογή θεραπείας για νόσο/έκβαση: α/α+β Κίνδυνος σε απουσία παράγοντα για νόσο: γ/γ+δ Αποδοτέος (Αttributable) κίνδυνος (AR/ΑΕ): [α/(α+β)]-[γ/(γ+δ)] Σχετικός κίνδυνος (Relative Risk ή Risk Ratio, RR): [α/(α+β)]/[γ/(γ+δ)] Πιθανότητα παρουσίας παράγοντα σε νοσούντες και μη νοσούντες (Odds Ratio, OR): (α/γ)/(β/δ)=αδ/βγ ή Αναλογία RR για νόσο και μη νόσο: [α/(α+β)]/[γ/(γ+δ)]/[β/(α+β)]/[δ/(γ+δ)] Σε σπάνια νόσο-έκβαση (<5%, δηλ. μικρά α, γ): OR=RR

52 KΛINIKH ΣΗΜΑΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αποδοτέος κίνδυνος (AR/ΑΕ) αποτελεσματικότητα θεραπείας συχνότητα νοσήματος ή πιθανότητα δυσμενούς έκβασης στην ομάδα ελέγχου Μείωση ή βελτίωση σχετικού κινδύνου (RR) αποτελεσματικότητα θεραπείας (αξία σε συχνά νοσήματα ή πιθανότητα δυσμενούς έκβασης) Mείωση RR υποτροπής κιρσορραγίας: 40% Μείωση RR υποτροπής αιμορραγίας από ασπιρίνη: 67% R: 60% 36% R: 0.3% 0.1% Number Needed to Treat: 1/AΕ

53 ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ Student s t-test (απλό ή κατά ζεύγη) Ανάλυση μεταβλητότητας (Analysis of variance) Μann-Whitney test Kruskal-Wallis test Wilcoxon test Συσχέτιση (Correlation) κατά Pearson ή Spearman ή Κendall x 2 test Fischer s exact test Kappa-statistics Discriminant analysis ROC curve Καμπύλες επιβίωσης (life table) (log-rank test) Kaplan Meier καμπύλες Πολυπαραγοντικές αναλύσεις (Logistic regression, Linear regression, Cox regression)

54 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ρ<0.05 (πιθανότητα σφάλματος <5%) Σημαντική διαφορά Πιθανότητα συστηματικού σφάλματος (τύπου Ι ή α)? Κλινική σημασία Δυνατότητα γενίκευσης Μη σημαντική διαφορά Απουσία διαφοράς Πιθανότητα στατιστικού σφάλματος (τύπου ΙΙ ή β)? Σωστή εφαρμογή θεραπευτικών μέτρων Συμμόρφωση ασθενών

55 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ Σφάλματα δημοσίευσης (publication bias) Ενδιάμεσες αναλύσεις (interim analysis)

56 EΦΑΡΜΟΓΗ ΝΕΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κλινικά και στατιστικώς σημαντική υπεροχή σε ικανό αριθμό ασθενών Ασφάλεια και ανοχή Κόστος και σχέση κόστους-ωφέλειας Εναλλακτικές μορφές ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας Ένδειξη για ασθενείς που πληρούν τα ειδικά κριτήρια εισόδου και αποκλεισμού της μελέτης

57 PURPOSE FILE IND FILE NDA Drug Development and Review Process It takes a decade on average for an experimental drug to travel from lab to medicine chest. Only five in 4,000 compounds screened in preclinical testing make it to human testing. One of these five tested in people is approved. Preclinical Testing Phase I Phase II Phase III FDA Approval YEARS Test Population Laboratory and Animal Studies Assess toxicity and biological activity 20 to 80 Healthy Volunteers Determine Acute Toxicity and Dosage 100 to 300 Subject Volunteers Evaluate effectiveness. Look for Side effects. 1,000 to 3,000 Subject Volunteers Verify effectiveness, monitor adverse reactions from Cumulative dosing and delayed Toxicity Expedited Review: Phases II and III combined to shorten approval process on new medicines for serious & life-threatening diseases. Review usually takes about ½ - 1 year Post-marketing safety monitoring Distribution Education % of all new drugs that pass ~70% of INDs ~33% of INDs ~27% of INDs ~20% of INDs

58 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Συνεχής παρακολούθηση & αντικειμενική εκτίμηση αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών Κριτική κλινική προσέγγιση των διαφόρων θεμάτων Εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων Πιθανή εφαρμογή σε κλινική πράξη Σύγχρονη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των ασθενών

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013 Κλέα Κατσουγιάννη Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013 Μεταβλητότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα. Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα. Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Χ. Χατζηχριστοδούλου Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Επιδηµιολογία. Μέτρα κινδύνου Αιτιολογική συσχέτιση

Κλινική Επιδηµιολογία. Μέτρα κινδύνου Αιτιολογική συσχέτιση Κλινική Επιδηµιολογία Μέτρα κινδύνου Αιτιολογική συσχέτιση Μέτρα κινδύνου Αιτιολογική συσχέτιση Σύγκριση µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών ως προς την έκθεση (exposure) Σύγκριση της κατανοµής της συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Αναλογία Λόγος Πηλίκο Αναλογία Proportion Αναλογία (Proportion) Ο αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηριωμένη Ιατρική Evidence-Based Medicine

Τεκμηριωμένη Ιατρική Evidence-Based Medicine Τεκμηριωμένη Ιατρική Evidence-Based Medicine Δημήτριος Γ. Γουλής Επίκουρος καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

Kruskal-Wallis H... 176

Kruskal-Wallis H... 176 Περιεχόμενα KΕΦΑΛΑΙΟ 1: Περιγραφή, παρουσίαση και σύνοψη δεδομένων................. 15 1.1 Τύποι μεταβλητών..................................................... 16 1.2 Κλίμακες μέτρησης....................................................

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφικές και ημιπειραματικές μελέτες. Γεωργία Σαλαντή gsalanti@cc.uoi.gr

Περιγραφικές και ημιπειραματικές μελέτες. Γεωργία Σαλαντή gsalanti@cc.uoi.gr Περιγραφικές και ημιπειραματικές μελέτες Γεωργία Σαλαντή gsalanti@cc.uoi.gr Έρευνα Αιφνίδιος θάνατος στα μωρά (παράγοντες που σχετίζονται) Λιπαρά ψαριά (omega 3 fats) και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Είδη μεταβλητών Ποσοτικά δεδομένα (π.χ. ηλικία, ύψος, αιμοσφαιρίνη) Ποιοτικά δεδομένα (π.χ. άνδρας/γυναίκα, ναι/όχι) Διατεταγμένα (π.χ. καλό/μέτριο/κακό) 2 Περιγραφή ποσοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Επιδημιολογία

Επαγγελματική Επιδημιολογία Επαγγελματική Επιδημιολογία Η επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τη συχνότητα των νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς και διερευνά τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες πρόγνωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Ασθενών-Μαρτύρων Case Control Studies

Μελέτες Ασθενών-Μαρτύρων Case Control Studies ΕΙΔΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μη πειραματικές μελέτες - συνέχεια Μελέτες Ασθενών-Μαρτύρων Case Control Studies Ενώ στις μελέτες Cohort ξεκινάμε από εκτεθειμένους και μη και κοιτάμε ποιοι αναπτύσσουν το

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες

Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες Αιτιότητα Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2007 "Ευτυχισμένος είναι αυτός που κατόρθωσε

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control studies) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Εισαγωγή. Εκτίµηση έκβασης. Κλινικές Μελέτες - Μέρος 3ο 1. Μέρος 3ο. Intervention

Κλινικές Μελέτες. Εισαγωγή. Εκτίµηση έκβασης. Κλινικές Μελέτες - Μέρος 3ο 1. Μέρος 3ο. Intervention Κλινικές Μελέτες Μέρος 3ο 1 Εισαγωγή Ερευνητική υπόθεση Επιλογή ασθενών Τυχαιοποίηση Biases πριν και µετά την τυχαιοποίηση Intervention Open study Blind study Μέτρηση έκβασης Συµπεράσµατα 2 Εκτίµηση έκβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας

Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας Περιγραφική και ημιπειραματική έρευνα Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Σποραδικές παρατηρήσεις Σειρά παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 3 4 6 Διδάσκουσα Μ. Αλεξίου Χατζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό, πορεία και εξέλιξη μίας μελέτης Στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Σ. Μακρυγιάννης, Γ.Ν Πειραιά«Τζάνειο»

Ιστορικό, πορεία και εξέλιξη μίας μελέτης Στατιστική ανάλυση των δεδομένων. Σ. Μακρυγιάννης, Γ.Ν Πειραιά«Τζάνειο» Ιστορικό, πορεία και εξέλιξη μίας μελέτης Στατιστική ανάλυση των δεδομένων Σ. Μακρυγιάννης, Γ.Ν Πειραιά«Τζάνειο» William Osler, ιατρός, φιλόσοφος, ιστορικός, συγγραφέας If it were not for the great variability

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Διαγνωστικής Ακρίβειας

Μελέτες Διαγνωστικής Ακρίβειας Clinical Research & Evidence-Based Medicine Unit Aristotle University of Thessaloniki Μελέτες Διαγνωστικής Ακρίβειας Πασχάλης Πάσχος MD, MSc Γαστρεντερολόγος Μονάδα Κλινικής Έρευνας και Τεκμηριωμένης Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Επιδημιολογικής Έρευνας. Εμμανουήλ Σμυρνάκης Λέκτορας ΠΦΥ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στάθης Γιαννακόπουλος Γενικός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ

Είδη Επιδημιολογικής Έρευνας. Εμμανουήλ Σμυρνάκης Λέκτορας ΠΦΥ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στάθης Γιαννακόπουλος Γενικός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Είδη Επιδημιολογικής Έρευνας Εμμανουήλ Σμυρνάκης Λέκτορας ΠΦΥ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Στάθης Γιαννακόπουλος Γενικός Ιατρός, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ Λειτουργίες Επιδημιολογικής Έρευνας Η επιδημιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Συνολικές ώρες διδασκαλίας 52 Διδάσκεται στο 5 ο εξάμηνο ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις και από την παρακολούθηση 5 υποχρεωτικών ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

STADYING CASES. Case Reports. Case Reports. Case reports Case-series studies Case-control studies. Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού

STADYING CASES. Case Reports. Case Reports. Case reports Case-series studies Case-control studies. Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού STADYING CASES Case reports Case-series studies Case-control studies Case Reports Περιγραφή ενδιαφέροντος περιστατικού Case Reports Ηλεπτοµερής παρουσίαση µιας περίπτωσης νοσήµατος η µικρής οµάδας οµοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία παρονομαστών!!!

Σημασία παρονομαστών!!! Μέτρα συχνότητας νοσημάτων στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών Κρούσματα ιλαράς ανά νομό, Ελλάδα, Σεπτ. 005 - Απρ. 006 Νομός Αριθμός Κρουσμάτων Σύνολο Πληθυσμού Επίπτωση/ 100.000 Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι μελέτες παρατήρησης δεν είναι πάντα κατάλληλες

Γιατί οι μελέτες παρατήρησης δεν είναι πάντα κατάλληλες Γιατί οι μελέτες παρατήρησης δεν είναι πάντα κατάλληλες Ευαγγελία Η. Ντζάνη Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής με έμφαση στην Επιδημιολογία Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ.

Πρόληψη. Τι θα διαπραγµατευτεί το. Ορισµοί στην πρόληψη. Ιατρικές δραστηριότητες πρόληψης. Κατανόηση των βασικών αρχών της πρόληψης π.χ. Πρόληψη Να ζείτε συνετά, σε χίλιους ανθρώπους µόνο ένας θα πεθάνει φυσικά, οι υπόλοιποι θα υποκύψουν λόγω του παράλογου τρόπου ζωής τους Μαµµωνίδης 1135-1204 µ.χ. Τι θα διαπραγµατευτεί το µάθηµα Ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2010 Θοδωρής Λύτρας Φάσεις διερεύνησης επιδημίας 1) Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων

Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Ποιοτική και ποσοτική ανάλυση ιατρικών δεδομένων Κωνσταντίνος Τζιόμαλος Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας ΑΠΘ Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ 1 ο βήμα : καταγραφή δεδομένων Το πιο πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μπεττίνα Χάιδιτς. Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής e mail:

Μπεττίνα Χάιδιτς. Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής e mail: Μπεττίνα Χάιδιτς Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής e mail: haidich@med.auth.gr Υπολογισμός μεγέθους δείγματος Πιο πολλές επιδημιολογικές μελέτες έχουν ως στόχο να εκτιμηθεί κάποιο χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ

Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑTΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Η ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ Έλενα Κριτσέλη, MPH PhD Επιστημονικός Συνεργάτης Επιδημιολόγος Χρόνιων Παθήσεων, Α Πανεπιστημιακή Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1

Πρόλογος... xv. Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 Πρόλογος... xv Κεφάλαιο 1. Εισαγωγικές Έννοιες... 1 1.1.Ιστορική Αναδρομή... 1 1.2.Βασικές Έννοιες... 5 1.3.Πλαίσιο ειγματοληψίας (Sampling Frame)... 9 1.4.Κατηγορίες Ιατρικών Μελετών.... 11 1.4.1.Πειραµατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis)

Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) Hippokratia 2014 Ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) Κων/νος Α. Τουλής, MD MRes MSc PhD Ενδοκρινολόγος, 424 ΓΣΝΕ Τι είναι η ανάλυση επιβίωσης; Η ανάλυση επιβίωσης (survival analysis) είναι μια ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα . ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ο ρόλος της Στατιστικής στην Ιατρική Η εξέλιξη της Ιατρικής από το δογµατισµό, ακόµη και το µυστικισµό, στην επιστηµονική αβεβαιότητα ξεκίνησε τον 7 ο αιώνα. Το κλειδί σ αυτή την εξέλιξη υπήρξε

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία Προληπτική Ιατρική

Επιδημιολογία Προληπτική Ιατρική Επιδημικός (Epidemic): Η ύπαρξη σε μια κοινότητα (ή περιοχή) μιας ομάδας νόσων όμοιας φύσης που υπερβαίνει σαφώς το φυσιολογικά αναμενόμενο. Δηλ. ο όρος σχετίζεται με το τί βιώνει κανονικά μια κοινότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων. Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου.

Επιδημιολογία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων. Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου. Επιδημιολογία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων Ροβίθης Μιχαήλ 2006 1 Ιπποκράτης (400 Π.Χ) Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου. «Η εμφάνιση νόσου δεν οφείλεται σε θεϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική υπόθεση. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑ 11Ο 1. ΜΑΘΗΜΑ Θεραπεία Μέρος 2 ο. Κλινικές µελέτες. Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα

Ερευνητική υπόθεση. Εισαγωγή ΜΑΘΗΜΑ 11Ο 1. ΜΑΘΗΜΑ Θεραπεία Μέρος 2 ο. Κλινικές µελέτες. Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑ Θεραπεία Μέρος 2 ο Κλινικές Μελέτες 1 Εισαγωγή Σύνδεση µε το προηγούµενο µάθηµα Ανάγκη ελέγχου και επιβεβαίωσης των προτεινόµενων θεραπειών Είδη µελετών των θεραπευτικών µεθόδων Κλινικές µελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Γεσθημανή Μηντζιώρη MD, MSc, PhD Μονάδα Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής, Α Μαιευτική και Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιοριστής (determinant) Συνώνυμα

Προσδιοριστής (determinant) Συνώνυμα Προσδιοριστής Το χαρακτηριστικό (συγγενές, περιβαλλοντικό ή συμπεριφοράς) των ατόμων από το οποίο εξαρτάται η συχνότητα εμφάνισης της μελετώμενης έκβασης Προσδιοριστής (determinant) Συνώνυμα Έκθεση Μελετώμενος

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα

Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Εισαγωγή στη διαγνωστική έρευνα Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 3 Ahlbom: κεφάλαιο 3, 4 Guyatt: κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα. Χειρισμός των συνθηκών από τον ερευνητή. Σύνολο παρατηρήσεων που πραγματοποιούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες

Πείραμα. Χειρισμός των συνθηκών από τον ερευνητή. Σύνολο παρατηρήσεων που πραγματοποιούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες Πείραμα Χειρισμός των συνθηκών από τον ερευνητή Σύνολο παρατηρήσεων που πραγματοποιούνται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες Πειραματικές μελέτες Ο ερευνητής καθορίζει τις συνθήκες της μελέτης. Η έκθεση ή όχι

Διαβάστε περισσότερα

LOGO. Εξόρυξη Δεδομένων. Δειγματοληψία. Πίνακες συνάφειας. Καμπύλες ROC και AUC. Σύγκριση Μεθόδων Εξόρυξης

LOGO. Εξόρυξη Δεδομένων. Δειγματοληψία. Πίνακες συνάφειας. Καμπύλες ROC και AUC. Σύγκριση Μεθόδων Εξόρυξης Εξόρυξη Δεδομένων Δειγματοληψία Πίνακες συνάφειας Καμπύλες ROC και AUC Σύγκριση Μεθόδων Εξόρυξης Πασχάλης Θρήσκος PhD Λάρισα 2016-2017 pthriskos@mnec.gr LOGO Συμπερισματολογία - Τι σημαίνει ; Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Τυχαία vs. συστηµατικά σφάλµατα (random vs. systematic errors)

Τυχαία vs. συστηµατικά σφάλµατα (random vs. systematic errors) Τυχαία vs. συστηµατικά σφάλµατα (random vs. systematic errors) Εσωτερική & εξωτερική εγκυρότητα Εσωτερική εγκυρότητα Σχεδιασµός της µελέτης Εξωτερική εγκυρότητα (δυνατότητα γενίκευσης) Πολύ επιλεγµένος

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης

Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Τα συστηματικά σφάλματα στις επιδημιολογικές μελέτες Κάθε επιδημιολογική μελέτη πρέπει να θεωρείται ως μια άσκηση μέτρησης Kenneth J. Rothman, 2002 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και

Διαβάστε περισσότερα

Ενδημικός (Endemic): Η σταθερή παρουσία μιας ασθένειας σε μια γεωγραφική περιοχή ή ομάδα ενός πληθυσμού.

Ενδημικός (Endemic): Η σταθερή παρουσία μιας ασθένειας σε μια γεωγραφική περιοχή ή ομάδα ενός πληθυσμού. Επιδημιολογία Επιδημικός (Epidemic): Η ύπαρξη σε μια κοινότητα (ή περιοχή) μιας ομάδας νόσων όμοιας φύσης που υπερβαίνει σαφώς το φυσιολογικά αναμενόμενο. Δηλ. ο όρος σχετίζεται με το τί βιώνει κανονικά

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι Επιδηµιολογία;

Τι είναι Επιδηµιολογία; ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Τι είναι Επιδηµιολογία; ΜΑΘΗΜΑ 2 ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Ως Επιδηµιολογία ορίζουµε την Επιστήµη που µελετάει την κατανοµή και της εξέλιξη διαφόρων νοσηµάτων ή χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών

Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών Ο μεγάλος δρόμος για την εύρεση αιτιακών σχέσεων είναι γεμάτος σφάλματα Αιτιακή σχέση Τυχαίο σφάλμα Συγχυτές Συστηματικό σφάλμα επιλογής Συστηματικό σφάλμα Συστηματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρόληψη και Δημόσια Υγεία 2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1 26-27. Τάκος Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Η εκµάθηση και η εφαρµογή των βασικών επιδη- µιολογικών γνώσεων στην καθηµερινή κλινική πρακτική και την έρευνα θα µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Aιτιότητα. Ιωάννα Τζουλάκη

Aιτιότητα. Ιωάννα Τζουλάκη Aιτιότητα Ιωάννα Τζουλάκη Αιτιότητα Αναλυτική επιδημιολογία: έλεγχο υποθέσεων Συσχέτιση έκθεσης σε κάποιο παράγοντα και εμφάνιση της νόσου Συσχέτιση (στατιστική) δεν συνεπάγεται την σχέση αίτιου αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογία (Proportion)

Αναλογία (Proportion) Μέτρα Νοσηρότητας Αναλογία (Proportion) Κλάσµα Αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή Ποσότητες της ίδιας φύσης Κυµαίνεται πάντα µεταξύ 0 και 1 Ποσοστό = αναλογία x 100 κυµαίνεται: 0-100

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Η επιστημονική μέθοδος (Ι) Πληροφορίες αμερόληπτες και αντικειμενικές Πέντε βήματα: Παρατήρηση Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011

18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 18 η Διεθνής Διημερίδα Ηπατίτιδας Β & C Μέρος έκτο: Οι μελέτες του ΚΕΕΛΠΝΟ Επόμενα Βήματα και Προοπτικές 30-1-2011 Καθηγητής Γεώργιος N. Νταλέκος Δ/ντής Παθολογικής Κλινικής και Ερευνητικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος Καθηγητής Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n..

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n.. Μέτρα Κινδύνου για Δίτιμα Κατηγορικά Δεδομένα Σε αυτή την ενότητα θα ορίσουμε δείκτες μέτρησης του κινδύνου εμφάνισης μίας νόσου όταν έχουμε δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές. Στην πιο απλή περίπτωση μας

Διαβάστε περισσότερα

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Κλινικές Μελέτες, Βιοστατιστική και Βιοηθική

University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics. ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική. Κλινικές Μελέτες, Βιοστατιστική και Βιοηθική University of Cyprus Biomedical Imaging and Applied Optics ΗΜΥ 370 Εισαγωγή στη Βιοϊατρική Μηχανική Κλινικές Μελέτες, Βιοστατιστική και Βιοηθική Σχεδιασμός στη Βιοϊατρική Μηχανική Γιατί η Βιοϊατρική Μηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες ασθενών οµάδας ελέγχου

Μελέτες ασθενών οµάδας ελέγχου Μελέτες ασθενών οµάδας ελέγχου Μελέτες ασθενών οµάδας ελέγχου ως µέθοδος αναπτύχθηκε στις αρχές του 50 διερεύνηση παραγόντων κινδύνου σε ασθένειες µε µακρά λανθάνουσα περίοδο, όπου οι µελέτες κοόρτης δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας. Ιωάννα Τζουλάκη, Λέκτορας επιδημιολογίας

Βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας. Ιωάννα Τζουλάκη, Λέκτορας επιδημιολογίας Βασικές έννοιες περιγραφικής επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λέκτορας επιδημιολογίας Επιδημιολογία } Μελετά τη συχνότητα και των νόσων στους ανθρώπινους πληθυσμούς } Βασίζεται σε 2 υποθέσεις } Τα νοσήματα

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Σεμινάρια

Νοσηλευτική Σεμινάρια Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Σεμινάρια Ενότητα 6: Τρόποι Συγγραφής της Μεθόδου και των Αποτελεσμάτων μιας επιστημονικής εργασίας Μαίρη Γκούβα 1 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή συχνοτήτων. Μέτρα κεντρικής τάσης. Μέτρα διασποράς. Σφάλματα μέτρησης. Εγκυρότητα. Ακρίβεια

Κατανομή συχνοτήτων. Μέτρα κεντρικής τάσης. Μέτρα διασποράς. Σφάλματα μέτρησης. Εγκυρότητα. Ακρίβεια Ενότητα 2α: Τρόποι παρουσίασης επιδημιολογικών δεδομένων Εγκυρότητα, ακρίβεια Ροβίθης Μιχαήλ 2006 Τρόποι παρουσίασης επιδημιολογικών δεδομένων Κατανομή συχνοτήτων Μέτρα κεντρικής τάσης Μέτρα διασποράς

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων

Μελέτες ασθενών-μαρτύρων Μελέτες ασθενών-μαρτύρων Η πρώτη ΜΑΜ δημοσιεύθηκε το 1920 και αφορούσε τη σχέση καπνιστικής συνήθειας και επιθηλιώματος των χειλιών (μορφή καρκίνου του δέρματος) Το 1950, δημοσιεύθηκαν οι πρώτες 4 μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές δοκιμές APPLIED MEDICAL RESEARCH ... ... Π. Γαλάνης. Clinical trials

Κλινικές δοκιμές APPLIED MEDICAL RESEARCH ... ... Π. Γαλάνης. Clinical trials Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 APPLIED MEDICAL RESEARCH Κλινικές δοκιμές 1. Εισαγωγή 2. Πειραματικές μελέτες 3. Κλινικές δοκιμές

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Επιδηµιολογία

Κλινική Επιδηµιολογία Κλινική Επιδηµιολογία Ρυθµιστικοί παράγοντες Συγχυτικοί παράγοντες Ενδιάµεσοι παράγοντες Πρέπει να πιστέψουµε τις µετρήσεις µας; Κάπνισµα Καρκίνος Πνεύµονα OR = 9.1 Πραγµατική σχέση αιτιολογική µη-αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές της θεωρίας των πιθανοτήτων και η εφαρµογή τους στην εκτίµηση των ασφαλιστικών κινδύνων

Βασικές αρχές της θεωρίας των πιθανοτήτων και η εφαρµογή τους στην εκτίµηση των ασφαλιστικών κινδύνων Βασικές αρχές της θεωρίας των πιθανοτήτων και η εφαρµογή τους στην εκτίµηση των ασφαλιστικών κινδύνων Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Αθηνών Βασικές αρχές της θεωρίας των

Διαβάστε περισσότερα

(Confounders) Δύο κύρια θέματα. Θα πρέπει να πιστέψω το αποτέλεσμα της μελέτης μου; Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες

(Confounders) Δύο κύρια θέματα. Θα πρέπει να πιστέψω το αποτέλεσμα της μελέτης μου; Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες Θα πρέπει να πιστέψω το αποτέλεσμα της μελέτης μου; Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες Κάπνισμα = 11,6 Καρκίνος παγκρέατος Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αναλυτικής. επιδημιολογίας στη διερεύνηση επιδημιών. Φάσεις διερεύνησης επιδημίας. Σκοπός μελετών αναλυτικής

Μελέτες αναλυτικής. επιδημιολογίας στη διερεύνηση επιδημιών. Φάσεις διερεύνησης επιδημίας. Σκοπός μελετών αναλυτικής Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Τ. Παναγιωτόπουλος Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2008 Φάσεις διερεύνησης επιδημίας

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Ε ιδηµιολογία. Τυχαίο Σφάλμα Συστηματικό Σφάλμα

Κλινική Ε ιδηµιολογία. Τυχαίο Σφάλμα Συστηματικό Σφάλμα Κλινική Ε ιδηµιολογία Τυχαίο Σφάλμα Συστηματικό Σφάλμα ερευνητικό ερώτηµα : Η θνησιµότητα από καρδιαγγειακά επηρεάζεται από την κοινωνική τάξη; ερευνητικό ερώτηµα : η θνησιµότητα από καρδιαγγειακά (εξαρτηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών

Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών Αντικείμενο των αιτιογνωστικών μελετών Είναι το τελικό αποτέλεσμα μιας αιτιογνωστικής μελέτης και πιο συγκεκριμένα το είδος και η ποσότητα της εμπειρικής πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σχεδιασµός µελετών Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Οι φοιτητές ιατρικής αντιπαθούν την στατιστική όχι όµωςκαιοιγιατροί! Γιατίοιγιατροί

Διαβάστε περισσότερα

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις

Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Διλήμματα underwriting: σχεδιάζοντας λύσεις Γιάννης Βασαλάκης Chief Uwr Ζωής & Υγείας Interamerican Τάσος Γαρυφαλλάκης Uwr Ζωής & Υγείας Αξίωμα Συνήθη ερωτήματα- προβληματισμοί Είναι παθολογικό το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n..

Υ: Νόσος. Χ: Παράγοντας Κινδύνου 1 (Ασθενής) 2 (Υγιής) Σύνολο. 1 (Παρόν) n 11 n 12 n 1. 2 (Απών) n 21 n 22 n 2. Σύνολο n.1 n.2 n.. Μέτρα Κινδύνου για Δίτιμα Κατηγορικά Δεδομένα Σε αυτή την ενότητα θα ορίσουμε δείκτες μέτρησης του κινδύνου εμφάνισης μίας νόσου όταν έχουμε δίτιμες κατηγορικές μεταβλητές. Στην πιο απλή περίπτωση μας

Διαβάστε περισσότερα

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD

Διόρθωση Περιεχομένου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός MSc. PhD ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Η νέα κατευθυντήρια οδηγία που αφορά σε μελέτες βιοϊσοδυναμίας: Νομικό πλαίσιο Ευρωπαϊκή πραγματικότητα Εξελίξεις ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Μιχαλέας Σωτήρης, Φαρμακοποιός

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία. Διδάσκων: Γεώργιος Παπαδόπουλος

Επιδημιολογία. Διδάσκων: Γεώργιος Παπαδόπουλος Επιδημιολογία Διδάσκων: Γεώργιος Παπαδόπουλος Επιδημικός (Epidemic): Η ύπαρξη σε μια κοινότητα (ή περιοχή) μιας ομάδας νόσων όμοιας φύσης που υπερβαίνει σαφώς το φυσιολογικά αναμενόμενο. Δηλ. ο όρος σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση. Καπνιστές Ναι Όχι Σύνολο Ανθρωπο-έτη παρακολούθησης Περιπτώσεις εμφράγματος

Άσκηση. Καπνιστές Ναι Όχι Σύνολο Ανθρωπο-έτη παρακολούθησης Περιπτώσεις εμφράγματος Σ έναν μελετώμενο πληθυσμό καπνιστών και μη καπνιστών διερευνήθηκε η σχέση μεταξύ καπνιστικής συνήθειας και συχνότητας εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα. Η επίπτωση-πυκνότητα μεταξύ των καπνιστών ήταν 0,05

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Τζανάκης Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Web Site: www.pepagnh.gr/users/epidemiology

Νίκος Τζανάκης Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Web Site: www.pepagnh.gr/users/epidemiology Νίκος Τζανάκης Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Web Site: www.pepagnh.gr/users/epidemiology Μεταβλητές (Variables) Μεταβλητή: Κάθε ποιοτικό ή ποσοτικό χαρακτηριστικό που μπορεί να μετρηθεί Οι μεταβλητές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης

Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Τα λάθη στο δείγµα και τη στατιστική ανάλυση Χαράλαµπος Κ. Μαµουλάκης Επικουρος Καθηγητής Ουρολογίας Ουρολογική Κλινική Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Ιατρικής Σύγκρουση

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία Λοιμώξεων Βασικά στοιχεία. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ

Επιδημιολογία Λοιμώξεων Βασικά στοιχεία. Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Επιδημιολογία Λοιμώξεων Βασικά στοιχεία Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ Επιδημία είναι κάθε κατάσταση στην οποία παρατηρείται αυξημένη συχνότητα (επίπτωση) ενός νοσήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμήρια και αποδείξεις στην ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009

Τεκμήρια και αποδείξεις στην ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Τεκμήρια και αποδείξεις στην ιατρική πράξη ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 Ιατρική πράξη ξηβασισμένη σε τεκμήρια Συστηματική αποτίμηση των διαθέσιμων δεδομένων, αντί για πίστη στη γνώμη των «εμπειρογνωμόνων» και την «παράδοση»

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού Θέση ύπνου των βρεφών και συχνότητα εμφάνισης του

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε;

Ερώτηση. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε; Ερώτηση Σε μια συγχρονική μελέτη μετρήθηκε ο δείκτης μάζας σώματος 5000 αγοριών και 5500 κοριτσιών ηλικίας 14-17 ετών. Το 15% των αγοριών και το 8% των κοριτσιών ήταν υπέρβαρα. Ποιο μέτρο συχνότητας υπολογίστηκε;

Διαβάστε περισσότερα

Προγνωστικοί βιοδείκτες στην παιδική λευχαιμία

Προγνωστικοί βιοδείκτες στην παιδική λευχαιμία 27o Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Προγνωστικοί βιοδείκτες στην παιδική λευχαιμία Παπαμικρούλης Γ.Α., Θωμόπουλος Θ., Πετρίδου Ε. Εργαστήριο Υγιεινής,

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών

Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών Αντικείμενο των επιδημιολογικών μελετών Εάν το αντικείμενο μιας μελέτης είναι ο υπολογισμός του λόγου των επιπτώσεων-πυκνοτήτων του καρκίνου του πνεύμονα στους καπνιστές σε σχέση με τους μη καπνιστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Είναι δύσκολο να εντοπίσει κανείς τις ρίζες μιας επιστημονικής περιοχής που μόνο πρόσφατα, στις αρχές αυτού του αιώνα, αναγνωρίσθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Στόχος µαθήµατος: Παράδειγµα 1: µελέτη ασθενών-µαρτύρων ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΠΜΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2006-2007, 3ο εξάµηνο ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΜΕΤΡΑ ΚΙΝ ΥΝΟΥ & ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ SPSS

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία HIV. Χρύσα Τσιάρα Γραφείο HIV & ΣΜΝ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

Επιδημιολογία HIV. Χρύσα Τσιάρα Γραφείο HIV & ΣΜΝ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Επιδημιολογία HIV Χρύσα Τσιάρα Γραφείο HIV & ΣΜΝ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Επιδημιολογία Επιδημιολογία: Η μελέτη της συχνότητας των νοσημάτων και της σχέσης τους με χαρακτηριστικά του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία

Γ. Πειραματισμός Βιομετρία Γενικά Πειραματικό σχέδιο και ANOVA Η βασική διαφορά μεταξύ των πειραματικών σχεδίων είναι ο τρόπος με τον οποίο ταξινομούνται ή κατατάσσονται οι πειραματικές μονάδες (πειραματικά τεμάχια) Σε όλα τα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός. Η προτύπωση είναι ένας ειδικός τρόπος να εκτιµήσουµε τον συγχυτικό ρόλο κάποιων

Ορισµός. Η προτύπωση είναι ένας ειδικός τρόπος να εκτιµήσουµε τον συγχυτικό ρόλο κάποιων Προτύπωση Ορισµός Η προτύπωση είναι ένας ειδικός τρόπος να εκτιµήσουµε τον συγχυτικό ρόλο κάποιων µεταβλητών, έτσι ώστε οι δείκτες νοσηρότητας ή θνησιµότητας να είναι συγκρίσιµοι µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών.

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μετα-αναλύσεις. αναλύσεις. Μπεττίνα Χάιδιτς. Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr

Οι Μετα-αναλύσεις. αναλύσεις. Μπεττίνα Χάιδιτς. Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr Οι Μετα-αναλύσεις αναλύσεις Μπεττίνα Χάιδιτς Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr Εισαγωγή Κεντρικό ρόλο στην αποδεικτική ιατρική Μέθοδος συνολικής εποπτείας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ 6 ο. Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. ΜΑΘΗΜΑ 6 ο. Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα