Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ"

Transcript

1 Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο

2 Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ κειεηώλ νπνηνπδήπνηε ηερληθνύ έξγνπ Πθνπόο ηεο γεσινγηθήο έξεπλαο θαη κειέηεο είλαη ε πιήξεο δηεξεύλεζε ησλ γεσινγηθώλ, γεσκνξθνινγηθώλ, ηεθηνληθώλ, πδξνγεσινγηθώλ θαη ηερληθνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη πνπ επεξεάδνπλ ην πξνο θαηαζθεπή έξγν.

3 Γεωινγηθέο Μειέηεο Ζ γεσινγηθή κειέηε πεξηιακβάλεη γεληθά ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο: Ππγθέληξσζε θαη αμηνιόγεζε ππαξρόλησλ γεσινγηθώλ, ηερληθνγεσινγηθώλ, πδξνγεσινγηθώλ, ζεηζκνινγηθώλ θαη ινηπώλ ζηνηρείσλ θαζώο θαη ζπλεθηίκεζε ησλ γεσηερληθώλ ζηνηρείσλ. Δξκελεία αεξνθσηνγξαθηώλ, δνξπθνξηθώλ εηθόλσλ θιπ Καθξνζθνπηθή εμέηαζε ησλ γεσινγηθώλ ελνηήησλ (ηύπνο πεηξώκαηνο, όξηα, ζηξσκαηνγξαθηθή ζέζε, ηεθηνληθή δνκή) κε επηηόπνπ έξεπλεο ππαίζξνπ (ραξηνρξαθήζεηο, κεηξήζεηο θιπ) Δμέηαζε θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο θαζώο θαη πξνζδηνξηζκόο ηεο κνξθήο θαη έθηαζεο ησλ γεσκνξθνινγηθώλ ελνηήησλ.

4 Γεωινγηθέο Μειέηεο Ζ γεσινγηθή κειέηε πεξηιακβάλεη γεληθά ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο (ζπλέρεηα): Δμέηαζε θαη ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ηερληθνγεωινγηθώλ ραξαθηήξωλ ησλ ιηζνινγηθώλ ελνλήησλ, όπσο ζπλεθηηθόηεηα, έθηαζε θαη βαζκόο απνζάζξσζεο θαη εμαιινίσζεο, βαζκόο θεξκαηηζκνύ, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή, εθζθαςηκόηεηα, ζεηζκηθή επηθηλδπλόηεηα γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαζώο θαη πξνζδηνξηζκόο ηεο έθηαζεο θαη ηνπ ηύπνπ ησλ κεηαθηλήζεσλ πξαλώλ θαη θιηηύσλ. Ρερληθή πεξηγξαθή ησλ αζπλερεηώλ, ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία αζπλερεηώλ κε δίθηπν Schmidt θαη πξνζδηνξηζκόο δπλεηηθώλ νιηζζήζεσλ. Θαηαηάμεηο βξαρνκάδαο ζύκθσλα κε ηα δηεζλώο γλσζηά ζπζηήκαηα ηαμηλόκεζεο (RMR, Q, GSI θα).

5 Γεωινγηθέο Μειέηεο Ζ γεσινγηθή κειέηε πεξηιακβάλεη γεληθά ηηο αθόινπζεο εξγαζίεο (ζπλέρεηα): Δμέηαζε ηεο πδξνγεωινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ θαη ηεο δηαθύκαλζεο ηεο ζηάζκεο ησλ ππόγεησλ λεξώλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνθύςνπλ κε ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ θαη ηελ εθζθαθή πξαλώλ, ηε δηάλνημε ζεξάγγσλ θ.ι.π. Δληνπηζκόο θαηάιιεισλ ζέζεσλ γηα ηε ιήςε δαλείωλ πιηθώλ θαη ζέζεωλ απνζεζηνζαιάκωλ. Πύληαμε γεωινγηθώλ θαη άιιωλ ζεκαηηθώλ ραξηώλ, ηνκώλ, κεθνηνκώλ θαη δηαγξακκάηωλ. Ξαξνπζίαζε ραξαθηεξηζηηθώλ θσηνγξαθηώλ. Πύληαμε ηεύρνπο γεσινγηθήο κειέηεο

6 Καηεγνξίεο Γεωινγηθώλ Μειεηώλ ζηα Σερληθά Έξγα Γεσινγηθέο- Ρερληθνγεσινγηθέο κειέηεο Νξπγκάησλ (Ξξαλώλ) Δπηρσκάησλ Γεθπξώλ Νδηθώλ, ζηδεξνδξνκηθώλ θαη πδξαπιηθώλ ζεξάγγσλ Φξαγκάησλ, ιηκλνδεμακελώλ Ιηκεληθώλ έξγσλ δξνγεσινγηθέο Κειέηεο Κειέηεο γεσινγηθήο θαηαιιειόηεηαο γηα πνιενδόκεζε

7 Καηεγνξίεο Γεωινγηθώλ Μειεηώλ ζηα Σερληθά Έξγα Νη γεσιόγνη αζρνινύληαη κε: Γεσηερληθέο εξγαζίεο γηα ηε ζεκειίσζε ηερληθώλ έξγσλ (δξόκσλ, θξαγκάησλ, ιηκεληθώλ έξγσλ, ζεξάγγσλ, θιπ.) Ρηο πδξνγεσινγηθέο κειέηεο θαη έξεπλεο, θαζώο θαη ηελ αμηνπνίεζε, δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ησλ πδαηηθώλ πόξσλ Ρνλ πξνγξακκαηηζκό επίβιεςε θαη εθηέιεζε εξγαζηώλ εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ, κεηαιιείσλ θαη θπζηθώλ πόξσλ Ρηο πεξηβαιινληηθέο αδεηνδνηήζεηο θαη ηηο κειέηεο απνθαηάζηαζεο πεξηβάιινληνο Ξάζεο θύζεσο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, όπσο θαηνιηζζήζεηο, πιεκκύξεο, ζεηζκνί, θιπ θαζώο θαη ηελ ιήςε κέηξσλ αληηκεηώπηζήο ηνπο

8 Καηεγνξίεο Γεωινγηθώλ Μειεηώλ ζηα Σερληθά Έξγα Νη γεσιόγνη: Θαηαξηίδνπλ πξνγξάκκαηα κειεηώλ θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ζπγθνηλσληαθώλ, θηηξηαθώλ θαη εγγεηνβειηησηηθώλ έξγσλ Αζρνινύληαη κε ηνλ αζηηθό θαη πεξηθεξεηαθό ζρεδηαζκό πνπ αθνξά ηε ρσξνζέηεζε πεξηνρώλ γηα νηθηζηηθή αλάπηπμε

9 Γεωινγηθέο Μειέηεο - Ννκνζεζία Ζ έθδνζε Ξηπρίσλ Κειεηεηή θαη Θαηαζθεπαζηώλ Γεκνζίσλ έξγσλ αθνξά ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο κειεηώλ: Καηεγνξία 20. Γεσινγηθέο - δξνγεσινγηθέο θαη Γεσθπζηθέο Κειέηεο θαη Έξεπλεο (απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ Γεσιόγσλ) Καηεγνξία 21. Γεσηερληθέο Κειέηεο θαη Έξεπλεο (αθνξά Γεσιόγνπο θαη Ξνιηηηθνύο Κεραληθνύο Καηεγνξία 27. Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο (θνηλή θαηεγνξία κε Ξνι. Κεραληθνύο, Κεραληθνύο Κεηαιιείσλ, Σεκηθνύο Κεραληθνύο θ.α.) νη Γεσιόγνη πνπ αζρνινύληαη κε Δξγνιαβίεο Γεκνζίσλ Έξγσλ (Δ.Γ.Δ.) δηθαηνύληαη εξγνιεπηηθά πηπρία ΚΔΔΞ θαη ΚΔΘ γηα έξγα ζεξάγγσλ θαη γεσηξήζεσλ όπσο θαη νη Κεραληθνί Κεηαιιείσλ

10 Οη απαηηήζεηο / ζύλδεζε κε γεωηερληθό ζρεδηαζκό Απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε ηωλ κεζόδωλ ζρεδηαζκνύ ώζηε λα επηδηώθεηαη ε εθηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζσζηώλ παξακέηξσλ αλάιπζεο Πηόρνο είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε - παξακεηξνπνίεζε ηωλ γεω-πιηθώλ: λα βάινπκε αξηζκνύο ζην πέηξσκα-έδαθνο (όζν δύζθνιν θαη αλ είλαη απηό). Ν αξηζκόο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνπο γεσινγηθνύο θαλόλεο θξίζε. Θα πξέπεη ν γεσιόγνο λα εθηηκά ηελ ηερληθνγεωινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ γεσπιηθνύ ζην αλά πεξίπησζε ηερληθό έξγν. Γειαδή λα πξνβιέπεη ηνλ πηζαλό κεραληζκό αζηνρίαο ή θαη παξνπζίαο λεξνύ. Απαξαίηεηε είλαη ινηπόλ ε γλώζε όισλ ησλ κεραληζκώλ αζηνρίαο γηα θάζε ηερληθό έξγν. Γλώζε ηεο νξνινγίαο θνηλή γιώζζα κε ηηο άιιεο εηδηθόηεηεο (π.ρ. Κεραληθνύο)

11 Από ην Γεωινγηθό Μνληέιν ζηνλ Γεωηερληθό ρεδηαζκό Ζ ζεκαζία ηεο ηερληθνγεσινγηθήο γλώζεο ζηνλ γεσηερληθό ζρεδηαζκό: Αμηνινγεί θαη ζπλζέηεη ηα απνηειέζκαηα ησλ γεσινγηθώλ εξεπλώλ (επηθαλεηαθέο θαη ππεδαθηθέο), Αλαιύεη ηηο ηερληθνγεσινγηθέο ζπλζήθεο κε πνζνηηθά θξηηήξηα θαη παξακέηξνπο Δληνπίδνληαη πεξηνρέο γεσινγηθήο επηθηλδπλόηεηαο Ν γεσηερληθόο ζρεδηαζκόο βαζίδεηαη ζε έλα πην ξεαιηζηηθό γεσινγηθό κνληέιν: νη αξηζκνί ζηεξίδνληαη ζηελ γεσινγηθή θξίζε Ξξνηείλεη ιύζεηο από ηερληθνγεσινγηθή άπνςε

12 Από ην Γεωινγηθό Μνληέιν ζηνλ Γεωηερληθό ρεδηαζκό Ό ηειηθόο ζηόρνο γηα ηα ηερληθά έξγα: Γεσηερληθόο ζρεδηαζκόο Ζ γεσινγηθή κειέηε: Ξξνζαλαηνιηζκέλε γηα ηνλ γεσηερληθό ζρεδηαζκό Πρέδηα θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ Έθζεζε Ρεύρνο κειέηεο (αξρέο-κεζνδνινγίααλαιύζεηο- κέηξα ζηήξημεο)

13 Πνζνηηθνπνίεζε Γεωπιηθνύ - ρεδηαζκόο Ξαξάκεηξνη αληνρήο θαη παξακνξθσζηκόηεηαο (c,θ, Δ)

14 Μέηξα ππνζηήξημεο ζε ζήξαγγα

15 Δπζηάζεηα κε πιήξωζε ηακηεπηήξα

16 Έιεγρνο επζηάζεηαο πξαλνύο (εδώ ζηόκην ζήξαγγαο)

17 Ιδηόηεηεο Γεωπιηθνύ - Σερληθνγεωινγηθή ζπκπεξηθνξά Έλα πέηξσκα (π.ρ. αζβεζηόιηζνο) κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο ηδηόηεηεο αλάινγα κε ηελ δνκή ηνπ, ηνλ θεξκαηηζκό, ηελ απνζάζξσζή ηνπ, ηελ παξνπζία λεξνύ θαη ηελ νξπθηνινγία ηνπ: Γηαθνξεηηθνί ηύπνη βξαρόκαδαο Έλα εδαθηθό πιηθό έρεη δηάθνξεο ηδηόηεηεο αλάινγα κε ηελ ζύζηαζή ηνπ, ηελ ζπκπύθλσζή ηνπ, ηελ παξνπζία λεξνύ: Γηαθνξεηηθή γεσηερληθή εδαθηθή ελόηεηα

18 Ιδηόηεηεο αζβεζηνιίζνπ Σερληθνγεωινγηθή ζπκπεξηθνξά Αζβεζηόιηζνο 1 Πνιππηπρωκέλνο ιεπηνζηξωκαηώδεηο αζβεζηόιηζνο κε ιεπηέο ελζηξώζεηο ππξηηηνιίζωλ.

19 Ιδηόηεηεο αζβεζηνιίζνπ Σερληθνγεωινγηθή ζπκπεξηθνξά Αζβεζηόιηζνο 2 Καηαθεξκαηηζκέλνοαπνδηνξγαλωκέλνο αζβεζηόιηζνο.

20 Ιδηόηεηεο αζβεζηνιίζνπ Σερληθνγεωινγηθή ζπκπεξηθνξά Αζβεζηόιηζνο 3 Έληνλα θεξκαηηζκέλνο κεζνζηξωκαηώδεηο (κε δνκή) αζβεζηόιηζνο.

21 Ιδηόηεηεο αζβεζηνιίζνπ Σερληθνγεωινγηθή ζπκπεξηθνξά Αζβεζηόιηζνο 4 Μέηξηα θεξκαηηζκέλνο κεζνζηξωκαηώδεηο (κε δνκή) αζβεζηόιηζνο.

22 Οη απαηηήζεηο / ζύλδεζε κε γεωηερληθό ζρεδηαζκό Απαξαίηεηε είλαη ε γλώζε ηωλ κεζόδωλ ζρεδηαζκνύ ώζηε λα επηδηώθεηαη ε εθηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ ζσζηώλ παξακέηξσλ αλάιπζεο Πηόρνο είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε - παξακεηξνπνίεζε ηωλ γεω-πιηθώλ: λα βάινπκε αξηζκνύο ζην πέηξσκα-έδαθνο (όζν δύζθνιν θαη αλ είλαη απηό). Ν αξηζκόο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηνπο γεσινγηθνύο θαλόλεο θξίζε. Θα πξέπεη ν γεσιόγνο λα εθηηκά ηελ ηερληθνγεωινγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ γεσπιηθνύ ζην αλά πεξίπησζε ηερληθό έξγν. Γειαδή λα πξνβιέπεη ηνλ πηζαλό κεραληζκό αζηνρίαο ή θαη παξνπζίαο λεξνύ. Απαξαίηεηε είλαη ινηπόλ ε γλώζε όισλ ησλ κεραληζκώλ αζηνρίαο γηα θάζε ηερληθό έξγν. Γλώζε ηεο νξνινγίαο θνηλή γιώζζα κε ηηο άιιεο εηδηθόηεηεο (π.ρ. Κεραληθνύο)

23 Σερληθά Έξγα Θεκειηώζεηο

24 Γέθπξεο

25 ΘΔΜΔΛΙΩΗ ΓΔΦΤΡΩΝ?? Ιηζνινγία πεηξώκαηνο Γνκή ζπλόινπ βξαρόκαδαο Ξόζν ζπαζκέλν είλαη ην πέηξσκα; Δίλαη εμαιινησκέλν; Ρη θνξηία κεηαθέξεη ζην πέηξσκα;δίλαη ηθαλό λα αληέμεη;

26

27

28

29 ΓΝΚΗΘΑ_ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ

30 Σερληθά Έξγα Τπόγεηα Έξγα

31 ΗΡΑΓΓΔ ΤΠΟΓΔΙΑ ΔΡΓΑ Αιιαγή ηζνξξνπίαο κέζα ζην βνπλό Αλάινγα κε ηελ πνηόηεηα ησλ γεσπιηθώλ ε ζήξαγγα έρεη νξηζκέλν ρξόλν λα απηνππνζηεξηρζεί κέρξη λα έρεη θαηαπηώζεηο βιάβεο Ξόζν εύθνια ζθάβεηαη έλα πέηξσκα; Θέιεη ηζρπξή ή ειαθξηά ππνζηήξημε ην πέηξσκα βξαρόκαδα πνπ ζθάβνπκε; Θα ππάξρνπλ εηζξνέο

32 ΗΡΑΓΓΔ ΤΠΟΓΔΙΑ ΔΡΓΑ 32

33

34 ΚΖΣΑΛΖΚΑ ΝΙΝΚΔΡΩΞΖΠ ΘΝΞΖΠ (ΡΒΚ) ΚΔ ΑΠΞΗΓΑ

35 Σερληθά Έξγα Φξάγκαηα

36 ΦΡΑΓΜΑΣΑ Αληνρή γεωπιηθνύ? ηεγαλόηεηα πεηξώκαηνο? Αληνρή πεηξώκαηνο πνπ είλαη ζηελ βάζε ηνπ θξάγκαηνο (Θξαύζε Φέξνπζαο ηθαλόηεηαο θαζηδήζεηο) Δίλαη ηα πεηξώκαηα ζηεγαλά (δελ επηηξέπνπλ ηελ ξνή λεξνύ κέζα ζηελ κάδα ηνπο); Δίλαη νη πιαγηέο ζηαζεξέο ή θαηνιηζζαίλνπλ;

37

38 ΑΞΝ ΠΘΟΝΓΔΚΑ ΣΟΞΩΣΟ ΦΡΑΓΜΑ ΦΡΑΓΜΑ ΒΑΡΤΣΗΣΑ

39 ΥΩΜΑΣΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ Αξγηιηθόο ππξήλαο γηα ηελ ζηεγαλόηεηα ηνπ έξγνπ Ακκνράιηθαο ζην θέιπθνο ζηήξημεο ηνπ θξάγκαηνο (γηα ηελ επζηάζεηα ηνπ έξγνπ)

40 ΥΩΜΑΣΙΝΟ ΦΡΑΓΜΑ ΜΟΡΝΟΤ ΣΟΞΩΣΟ ΦΡΑΓΜΑ ΠΛΑΣΗΡΑ ΣΟΝ ΣΑΤΡΩΠΟ

41 Σάπεηαο ζηεγάλωζεο εθεί πνπ εκθαλίδνληαη πεξαηνί αζβεζηόιηζνη ζηε ιίκλε ηνπ Μόξλνπ

42 Φοάγμαηα Free Template from 42

43 Σερληθά Έξγα πγθνηλωληαθά Έξγα (Έξγα Αλνηθηήο Οδνπνηίαο Αληηζηεξίμεηο- Τπνζηεξίμεηο)

44 Δπζηάζεηα πξαλνύο

45 ΔΤΣΑΘΔΙΑ ΟΡΤΓΜΑΣΟ Λιθξλξγία γεωρλικξύ πξρ απξηελείηαι η πλαγιά Αμηξςή βοάςξρ Αζρμεςειώμ. Δξμή πεηοώμαηξπ Υπόγεια μεοά Γωμία κλίζη ηηπ πλαγιάπ

46 ΔΤΣΑΘΔΙΑ ΟΡΤΓΜΑΣΟ

47 Αγκύοια ΔΤΣΑΘΔΙΑ ΟΡΤΓΜΑΣΟ Σηήπιξη ηος γεωςλικού όηαν δεν εςζηαθεί (είναι σαμηλήρ ποιόηηηαρ) ζηην γωνία κλίζη πος επιθςμούμε Πάζζαλξι Εκηξνερμέμξ ζκροόδεμα

48

49

50

51 Σερληθά Έξγα ΚΑΣΟΛΙΘΗΔΙ ΑΣΟΥΙΔ Δ ΓΡΟΜΟΤ

52

53 ΘΑΡΝΙΗΠΘΖΠΖ ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΑΠ Λ.Δ.Ν. ΑΘΖΛΩΛ ΞΑΡΟΩΛ, 1971

54 ΚΑΣΟΛΙΘΗΗ ΣΑΚΩΝΑ (Δ.Ο. ΣΡΙΠΟΛΗ ΚΑΛΑΜΑΣΑ) 1993

55 Έξγα Ξεξηβαιινληηθήο Κεραληθήο Ξεξηβαιινληηθή Γεσινγία

56 ΓΔΩΙΝΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖ ΘΑΗ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ

57

58 1ν Μάζεκα Γενικά πεπί μελεηών Καηηγοπίερ μελεηών Δομή μελέηηρ Σηάδια μελέηηρ (βήμα βήμα) i. Επγαζία Γπαθείος / Πποεηοιμαζία επγαζίαρ ςπαίθπος (Desk Study) Παπαδείγμαηα

59 Γεωινγηθέο Μειέηεο Απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ησλ δηαθόξσλ ζηαδίσλ κειεηώλ νπνηνπδήπνηε ηερληθνύ έξγνπ Πθνπόο ηεο γεσινγηθήο έξεπλαο θαη κειέηεο είλαη ε πιήξεο δηεξεύλεζε ησλ γεσινγηθώλ, γεσκνξθνινγηθώλ, ηεθηνληθώλ, πδξνγεσινγηθώλ θαη. ηερληθνγεσινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή θαη πνπ επεξεάδνπλ ην πξνο θαηαζθεπή έξγν.

60 Πεξηερόκελα Μειέηεο Γεληθά 1. Δηζαγσγή 2. Γεσινγηθέο ζπλζήθεο (Γεσινγηθό πξνζνκνίσκα) i. Ιηζνινγηθέο ζπλζήθεο ii. Ρεθηνληθέο ζπλζήθεο iii. Σαξαθηεξηζηηθά απνζάζξσζεο iv. δξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο 3. Πεηζκνηεθηνληθό θαζεζηώο 4. Ρερληθνγεσινγηθέο ή δξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο 5. Ππκπεξάζκαηα

61 ηάδηα Μειέηεο Αλαγλσξηζηηθή Ξξνκειέηε Νξηζηηθή Κειέηε

62 1. Γεωινγηθό Πξνζνκνίωκα Ζ ζύληαμε ηνπ γεσινγηθνύ πξνηύπνπ -πξνζνκνηώκαηνο είλαη ην βαζηθό βήκα γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ηερληθνύ έξγνπ. Θαζνξίδνληαη νη γεσινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα αληηκεησπηζηνύλ θαη ζπγθεθξηκέλα: ε πνηθηιία θαη πνηόηεηα ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ε έθηαζή ηνπο ζην ρώξν πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο, ε ζέζε θαη ην κέγεζνο δπλεηηθώλ θηλδύλσλ

63 1. Από ην Γεωινγηθό κνληέιν ζηνλ γεωηερληθό ζρεδηαζκό Δθηίκεζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ εδάθνπο ζηνλ ζρεδηαζκό γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 1. Γεσινγηθέο ζπλζήθεο 2. Κεηάθξαζή ηνπο ζε ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ΓΔΩΙΝΓΗΘΝ ΞΟΝΠΝΚΔΗΩΚΑ

64 1. Από ην Γεωινγηθό κνληέιν ζηνλ γεωηερληθό ζρεδηαζκό Δθηίκεζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ εδάθνπο ζηνλ ζρεδηαζκό γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 1. Γεσινγηθέο ζπλζήθεο 2. Κεηάθξαζή ηνπο ζε ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ΓΔΩΙΝΓΗΘΝ ΞΟΝΠΝΚΔΗΩΚΑ 3. Ρύπνο γεσπιηθνύ ηδηόηεηεο + Ξεξηβάιινλ(ηαζηθό πεδίν, ππόγεηα λεξά) ΚΝΛΡΔΙΝ ΓΔΩΙΗΘΝ

65 Δθηίκεζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ εδάθνπο ζηνλ ζρεδηαζκό γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ 1. Γεσινγηθέο ζπλζήθεο 2. Κεηάθξαζή ηνπο ζε ηερληθνγεσινγηθή ζπκπεξηθνξά ΓΔΩΙΝΓΗΘΝ ΞΟΝΠΝΚΔΗΩΚΑ 3. Ρύπνο γεσπιηθνύ ηδηόηεηεο + Ξεξηβάιινλ(ηαζηθό πεδίν, ππόγεηα λεξά) ΚΝΛΡΔΙΝ ΓΔΩΙΗΘΝ Ππκπεξηθνξά γεσπιηθνύ έλαληη αζηνρίαο Δπηινγή ησλ ζσζηώλ γεσηερληθώλ παξακέηξσλ θαη ησλ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ ηερληθήο ζπκπεξηθνξάο ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ ρξήζε εκπεηξηθώλ, αλαιπηηθώλ-αξηζκεηηθώλ κεζόδσλ ΘΑΡΑΠΘΔΖ Δθαξκνγή ηνπ ζρεδηαζκνύ

66 1. Σν Γεωινγηθό Πξνζνκνίωκα Ζ πξόθιεζε ηεο πξόβιεςεο ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζα ζπλαληεζνύλ Ππληζηώζεο γεσινγηθνύ πξνζνκνηώκαηνο: Γελεηηθέο δηεξγαζίεο Δπηγελεηηθέο δηεξγαζίεο, κεηακόξθσζε Ρεθηνληθή εμέιημε, παξακόξθσζε Ξαιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε, απνζάζξσζε Γεσδπλακηθό πεξηβάιινλ δξνγεσινγηθέο ζπλζήθεο

67 1. Σν Γεωινγηθό Πξνζνκνίωκα - Σν κνληέιν ηεο βξαρόκαδαο Ν ΡΞΝΠ ΡΖΠ ΒΟΑΣΝΚΑΕΑΠ ΔΜΑΟΡΑΡΑΗ ΠΛΔΞΩΠ ΑΞΝ ΡΖ ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΔΩΙΝΓΗΘΖ ΗΠΡΝΟΗΑ (ΓΔΩΙΝΓΗΘΝ ΞΟΝΠΝΚΝΗΩΚΑ) Νη ζπλζήθεο γέλεζεο δηακνξθώλνπλ ηελ πνηόηεηα ησλ άξξεθησλ βξάρσλ θαη ησλ πξσηνγελώλ (έκθπησλ) δνκώλ ηνπ Ζ ηεθηνληθή εμέιημε δηακνξθώλεη ηελ δεπηεξνγελή δνκή ηεο κάδαο θαη ηελ πνηόηεηα ησλ αζπλερεηώλ Ζ παιαηνγεσγξαθηθή εμέιημε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ απνζάζξσζε θαη ηελ ηειηθή κνξθή ηεο δνκήο ηεο βξαρόκαδαο

68 1. Σν Γεωινγηθό Πξνζνκνίωκα Ζ πξόθιεζε ηεο πξόβιεςεο ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζα ζπλαληεζνύλ Ζ έξεπλα πεδίνπ απνηειεί κία ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ γεσινγηθνύ πξνζνκνηώκαηνο θαη πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε ζσζηή θαηαλόεζε ηεο γεσινγίαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο.

69 1. Σν Γεωινγηθό Πξνζνκνίωκα Ζ πξόθιεζε ηεο πξόβιεςεο ησλ ζπλζεθώλ πνπ ζα ζπλαληεζνύλ Ρη απαηηεί ν ζρεδηαζκόο ηερληθνύ έξγνπ από ην Γεσινγηθό Ξξνζνκνίσκα; Ξξνζδηνξηζκνί ησλ γεσινγηθώλ ζπλζεθώλ πνπ ζα ζπλαληεζνύλ σο πξνο ηελ πνηόηεηα ηνπ εδάθνπο Ξξνζδηνξηζκόο ηεο θύζεο, ηεο ζέζεο θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πηζαλώλ θηλδύλσλ Δπηινγή θαηάιιειεο ράξαμεο

70 1. Σν Γεωινγηθό Πξνζνκνίωκα Ξεξηζηαηηθά πνπ απνδεηθλύνπλ ηελ θξηζηκόηεηα ηεο γλώζεο ηνπ Γεσινγηθνύ Ξξνζνκνηώκαηνο

71 Γεωινγηθό Πξνζνκνίωκα Ζ ζύληαμε ηνπ γεσινγηθνύ πξνηύπνπ - πξνζνκνηώκαηνο είλαη ην βαζηθό βήκα γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ ηερληθνύ έξγνπ. Θαζνξίδνληαη νη γεσινγηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα αληηκεησπηζηνύλ θαη ζπγθεθξηκέλα: ε πνηθηιία θαη πνηόηεηα ησλ γεσινγηθώλ ζρεκαηηζκώλ ε έθηαζή ηνπο ζην ρώξν πξνζδηνξίδεηαη ην είδνο, ε ζέζε θαη ην κέγεζνο δπλεηηθώλ θηλδύλσλ

72 Πήξαγγα Δπήλνπ-Κόξλνπ Ζ πδξαπιηθή Πήξαγγα Δπήλνπ-Κόξλνπ, 4.2κ δηάκεηξνο, 29.5 ρικ. κήθνο, γηα ηελ πδξνδόηεζε ηεο Αζήλαο

73 Πήξαγγα Δπήλνπ-Κόξλνπ Ζ πεξηνρή εηζόδνπ ηεο ζήξαγγαο από ην θξάγκα Δπήλνπ

74 ΦΙΠΣΖΠ Πήξαγγα Δπήλνπ-Κόξλνπ Ρν Γεσινγηθό Ξξνζνκνίσκα Δπηθξάηεζε ηιπνιίζσλ ςακκηηώλ παρπζηξ. ςακκίηεο θξνθαινπαγή Κεηαβαηηθά ζηξώκαηα Θξεηηδηθνί αζβεζηόιηζνη Ηνπξαζηθνί Πρηζη. Κε θεξαηνιίζνπο Ηνπξαζηθνί αζβεζηόιηζνη ΟΖΓΚΑ ΔΞΩΘΖΠΖ ΗΓΚΔ(Γ.Καηαξάγθαο et al), 1991, κε ηξνπνπνηήζεηο

75 Πήξαγγα Δπήλνπ-Κόξλνπ Θαλόλεο θαη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο: Ξηπρσκέλνη ζρεκαηηζκνί Δηεξνγέλεηα (αζβεζηόιηζνη, θεξαηόιηζνη θαη θιύζρεο (ςακκίηεο θαη ηιπόιηζνη) Ξαξνπζία ζπλζιηβόλησλ εδαθώλ (θιύζρεο, ηεθηνληζκέλνη θεξαηόιηζνη, πιηθό δσλώλ εθηππεύζεσλ) Σακειήο πεξαηόηεηαο αζβεζηόιηζνη ζην βάζνο

76 Πήξαγγα Δπήλνπ-Κόξλνπ Δπηινγή TBM βαζηζκέλε ζηηο γεσινγηθέο ζπλζήθεο Απινπνηεκέλε Γεσινγηθή Ρνκή

77 TBM αλνηθηνύ ηύπνπ (βξάρνπ ρσξίο αζπίδα)

78 Πήξαγγα Δπήλνπ-Κόξλνπ Δπηινγή TBM βαζηζκέλε ζηηο γεσινγηθέο ζπλζήθεο Απινπνηεκέλε Γεσινγηθή Ρνκή

79 Πήξαγγα Δπήλνπ-Κόξλνπ TBM κε δηπιή αζπίδα

80 Πήξαγγα Δπήλνπ-Κόξλνπ Απόδνζε ησλ TBM Γεδνκέλα από Καξίλν, 1994 θαη Dolcini et al, 1996

81 ΔΓΛΑΡΗΑ ΝΓΝΠ

82 ΒΑΠΗΘΔΠ ΓΔΩΙΝΓΗΘΔΠ ΓΗΑΦΝΟΝΞΝΗΖΠΔΗΠ ΘΑΗ ΑΠΘΔΛΔΗΠ ΓΔΩΙΝΓΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΘΑΡΑ ΚΖΘΝΠ ΡΖΠ ΔΓΛΑΡΗΑΠ ΝΓΝ Γηαηκεκέλεο δώλεο θαη εθηππεύζεηο ζηηο δώλεο 1,2,4 θαη ηνπηθά ζηε 5 Ξαξνπζία θιύζρε (θαη ηνπηθά εβαπνξηηώλ) Ξαξνπζία θιύζρε θαη νθηνιίζσλ Κνιαζζηθέο απνζέζεηο Ξαξνπζία δσλώλ αζζελνύο ζρηζηόιηζνπ Ξξόζθαηεο απνζέζεηο θαη ηνπηθά απνζαζξσκέλεο βξαρόκαδεο

83 ΡΝ ΓΔΛΗΘΝ ΓΔΩΙΝΓΗΘΝ ΚΝΛΡΔΙΝ ΠΡΖ ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ Ηόληνο Εώλε Φιύζρεο Ξίλδνπ Νθηνιηζηθό θάιπκκα Ξίλδνπ Κνιάζζα Πρεκαηηθή γεσινγηθή ηνκή ζην δπηηθό ηκήκα ηεο Δγλαηίαο Νδνύ

84 Γηαζρίδνληαο εθηππεύζεηο ζε ςαζπξά πιηθά - Πήξαγγεο Ξαξακπζηάο Δγλαηία Νδόο Οήγκα Ξεηνπζίνπ Γεσινγηθό πξνζνκνίσκα γηα ηελ εθίππεπζε Σηνλίζηξαο-Ξαξακπζηάο από ΗΓΚΔ - IFP, 1966 Ξεξηνρή Πεξάγγσλ

85 Γηαζρίδνληαο εθηππεύζεηο ζε ςαζπξά πιηθά - Πήξαγγεο Ξαξακπζηάο

86 Γηαζρίδνληαο εθηππεύζεηο ζε καιαθέο-αζζελείο βξαρόκαδεο (δηαηκεκέλνο θιύζρεο) Πρεκαηηθή γεσινγηθή ηνκή ηεο πεξηνρήο Αλζνρσξίνπ (ρσξίο θιίκαθα) ελόηεηα ΞΗΛΓΝ ελόηεηα ΗΝΛΗΝ

87 Γηαζρίδνληαο εθηππεύζεηο ζε καιαθέο-αζζελείο βξαρόκαδεο (δηαηκεκέλνο θιύζρεο) Αζζελέο ρανηηθό πιηθό θιύζρε ζηε δώλε επώζεζεο Ξίλδνπ πάλσ ζηελ Ηόλην

88 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ

89 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ Θαλόλεο θαη επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο πεξηβάιινλ γξαληηηθώλ πεηξσκάησλ αθαλόληζηε γεσκεηξία κεηαμύ απνζαζξσκέλσλ θαη πγηώλ βξαρνκαδώλ

90 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ Γξαλίηεο ηνπ ΞΝΟΡΝ

91 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ Ρν γεσινγηθό πξνζνκνίσκα Σαξαθηήξεο απνζαζξσκέλσλ γξαληηώλ θαη άιισλ ππξηγελώλ πεηξσκάησλ R. Fell et al Απνζάζξσζε ζε βάζνο ζην Faculdade de Ciências, Porto Begonha and Braga, 2002

92 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ Απνζαζξσκέλνο γξαλίηεο γηήο γξαλίηεο 25.5κ

93 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ ΡΝ EPB ΡΝ ΞΝΟΡΝ

94 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ Θαηάξξεπζε ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ. Γηάβξσζε απνζαζξσκέλνπ γξαλίηε κέζσ ησλ αζπλερεηώλ ηνπ πγεηνύο γξαλίηε πξνο ην ΡΒΚ πνπ δνύιεπε κε αλνηθηό ηξόπν ιεηηνπξγίαο. Ιόγσ ησλ αθαλόληζησλ θαη αηθλίδησλ αιιαγώλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ γξαλίηε ε ιεηηνπξγία ηνπ ΔΟΒ κεηά ην αηύρεκα ήηαλ ζπλερώο θιεηζηνύ ηύπνπ

95 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ Γεσινγηθό Ξξνζνκνίσκα Ξξνβιεπόκελεο γεσινγηθέο ζπλζήθεο ζην ζηαζκό Heroismo, από Transmetro

96 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ Γεσινγηθή ραξηνγξάθεζε κεηώπνπ

97 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ Ξνηόηεηα ηνπ γξαλίηε ηνπ Ξόξην θαη ελαιιαθηηθνί ηξόπνη ιεηηνπξγίαο ηνπ EPB 1. Ππκπαγήο γξαλίηεο ή ειαθξά απνζαζξσκέλνο, ρσξίο ηελ παξνπζία πιηθνύ ζηηο αζπλέρεηεο. Κνξθή ιεηηνπξγίαο 2. Γξαλίηεο κε έληνλε ηελ παξνπζία πιηθνύ πιήξσζεο ζηηο αζπλέρεηεο. Νη αζπλέρεηεο απηέο κπνξεί λα επηθνηλσλνύλ κε ππεξθείκελεο πνιύ απνζαζξσκέλεο δώλεο. 3. Ξνιύ απνζαζξσκέλνο έσο εληειώο απνζαζξσκέλνο γξαλίηεο (πξαθηηθώο άκκνο, κε ειάρηζηε έσο θαζόινπ ζπλνρή). 4. Ξνιύ απνζαζξσκέλνο έσο εληειώο απνζαζξσκέλνο γξαλίηεο κε κπινθ ζπκπαγώλ ηεκαρώλ 5. Κεηθηέο ζπλζήθεο ζπκπαγνύο θαη πνιύ απνζαζξσκέλνπ γξαλίηε ζην κέησπν Πε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ν πδξνθόξνο νξίδνληαο βξίζθεηαη πάλσ από ηελ ζήξαγγα Αλνηρηή Θιεηζηή

98 Κεηξνπνιηηηθόο Πηδεξόδξνκνο ηνπ ΞΝΟΡΝ Δθζθαθή θάησ από παιαηά θηίξηα κε θάιπκκα 2,5-4κ ραιαξνύ εδάθνπο. Ζ επζηάζεηα επεηεύρζε από ην ζύζηεκα πίεζεο ηνπ EPB Μεηξύπεκα 21 Νθη. 2002

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ.

ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. ΓΙΑΚΤΜΑΝΗ ΣΗ ΣΑΘΜΗ ΣΟΤ ΤΠΟΓΔΙΟΤ ΝΔΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΗ ΔΞΔΛΙΞΗ ΣΗ ΚΑΣΑ ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ARIMA, ΣΗΝ ΠΔΡΙΟΥΗ ΣΗ ΛΑΡΙΑ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΙΠΣΧΔΙ. Παύλοσ Α. 1, ούλιος Γ. 1, Καζάκης Ν. 1 και Μάηηας Υ. 1 1 Δξγ. Τερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ Κνηλόηεηα Δθηίκεζε Αλαγθώλ Μαλόιεο κπξλάθεο Λέθηνξαο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο Δπηκειεηήο Β Γεληθήο Ιαηξηθήο Σηόρνη Μαζήκαηνο Δθηίκεζε Αλαγθώλ Υγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω

Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Π Α Ν Δ Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Δ Ι Ρ Α Ι Ω Σ Μ Η Μ Α Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η Κ Α Ι Α Φ Α Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Π Ι Σ Η Μ Η Μ Δ Σ Α Π Σ Τ Υ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Π Ο Τ Γ Ω Ν Σ Η Ν Δ Φ Α Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Η Σ Α Σ Ι Σ Ι Κ Η ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ

ζειζμόρ ππώηη θέζη 7.2R ΣΑ ΕΠΑΚΟΛΟΤΘΑ Η αναγκαιόηηηα ζύγκπιζηρ μέγεθορ ένηαζη ζειζμικόρ κίνδςνορ Ο ζειζμόρ είλαη θαηλόκελν ην νπνίν εθδειώλεηαη ζπλήζσο ρσξίο ζαθή πξνεηδνπνίεζε, δελ κπνξεί λα απνηξαπεί θαη παξά ηε κηθξή ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάιεο πιηθέο δεκηέο ζηηο αλζξώπηλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος**

ΤΓΚΡΗΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΗΖΖ ΜΑΘΖΣΧΝ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ. Υρσζοζηόμοσ Μαριλένα*, Υριζηοθόροσ Δλένη* & Λεμονίδης Υαράλαμπος** Φξπζνζηόκνπ Μ., Φξηζηνθόξνπ Ε., & Λεκνλίδεο Φ., (2008). Σύγθξηζε δηαδηθαζηώλ κνληεινπνίεζεο καζεηώλ δεκνηηθνύ θαη γπκλαζίνπ. Ππακηικά 10 ος Παγκύππιος Σςνεδπίος Μαθημαηικήρ Παιδείαρ και Δπιζηήμηρ, Πάθορ

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο

του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο Έγκαιρος Eντοπισμός Aναγκών Aπασχόλησης και Kατάρτισης για Aποτελεσματική Διαχείριση του Φυσικού Αερίου στην Κύπρο ΔΓΚΑΗΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΑΝΑΓΚΧΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΓΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΦΤΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ»

«ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» «ΟΙ ΑΠΟΦΔΙ ΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΧΝ ΣΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΧΝ ΒΙΧΜΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΣΗΝ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΧΝ ΜΑΘΗΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΦΤΙΚΗ» Απμακόλαρ ηέθανορ Δ.Τ.Π (Δηδηθό Τερληθό Πξνζσπηθό) (M.Sc) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα