ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ"

Transcript

1 ΜΔΛΔΣΖ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΖ ΟΜΑΓΑ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΚΑΛΛΗΔΡΓΖΣΗΚΔ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ/ΚΑΒΑΛΑ) -ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ- Ζ εζεινληηθή νκάδα εξγαζίαο: Ακπειίδεο Θεόδσξνο, Msc Γεσπφλνο πληνληζηήο ηεο Δπηηξνπήο Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην- Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Υξπζόπνπινο ηέξγηνο, Msc Γεσπφλνο -Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο Γεσξγηθψλ Δθνδίσλ κε Δμεηδίθεπζε ζηα Θεξκνθήπηα Μπάεο Γεώξγηνο, Γεσπφλνο Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο Μειεηεηήο Γαιθίηζε Ησάλλα, Msc Γεσπφλνο Γεκ. Τπάιιεινο, Γ/λζεο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο Καβάια ΗΟΤΝΗΟ 2013

2 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΩΝ 1. Ειζαγωγή κοπιμόηηηα Ππομελέηηρ Γενικέρ Επιζημάνζειρ Σοποθεζία Θεπμοκηπίος Αξιοποίηζη ηος αγποηεμασίος πος πεπιβάλει ηο θεπμοκήπιο Αναλςηική Πεπιγπαθή Θεπμοκηπίος, Εγκαηαζηάζεων & Εξοπλιζμόρ αςηού 7 4. Πιθανοί Σπόποι Αξιοποίηζηρ Σος Θεπμοκηπίος Αξιοποίηζη για ηην παπαγωγή λασανοκομικών θςηών Αξιοποίηζη για ηην παπαγωγή καλλωπιζηικών θςηών Σεσνικέρ Και Ππακηικέρ Μεγιζηοποίηζηρ Οικονομικού Αποηελέζμαηορ Μείωζη ηος παπαγωγικού κόζηοςρ Βεληίωζη ηηρ ηιμήρ πώληζηρ και ηηρ εμποπεςζιμόηηηαρ ηων θςηών Σελικά Εκηιμώμενα Οικονομικά Αποηελέζμαηα Πίνακαρ Α: Πίνακαρ Χπονικού Ππογπαμμαηιζμού Καλλιεπγειών Πίνακαρ Β: Θεωπηηική μέγιζηη παπαγωγική δςναηόηηηα ηος θεπμοκηπίος ζε θςηά ανά πεπίοδο και οικονομικά δεδομένα Πίνακαρ Γ: Κόζηορ Παπαγωγήρ Τελικό Κέπδορ Κόζηορ Εκκίνηζηρ ηηρ λειηοςπγίαρ ηος θεπμοκηπίος Επιζημάνζειρ Πποϋποθέζειρ Επιηςσίαρ Επιζημάνζειρ Πποϋποθέζειρ επιηςσίαρ Αξιοποίηζη Υπημαηοδοηικών Επγαλείων Ππογπαμμάηων Μοπθέρ εηαιπικήρ οπγάνωζηρ ηηρ επισείπηζηρ λειηοςπγίαρ ηος θεπμοκηπίος Αδειοδοηήζειρ Σελικά ζςμπεπάζμαηα

3 1. Δηζαγσγή θνπηκόηεηα Πξνκειέηεο Γεληθέο Δπηζεκάλζεηο Ζ εθπφλεζε θαη ε ζχληαμε ηεο παξνχζαο κειέηεο έγηλε αθηινθεξδψο απφ κία εζεινληηθή νκάδα Γεσπφλσλ, κεηά απφ πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο ηνπ ΚΔΝΣΡΟΤ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΔΞΑΡΣΖΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ ΚΗΒΩΣΟ (ΚΔ.Θ.Δ.Α. ΚΗΒΩΣΟ), πξνο ζηα κέιε ηνπ Γεσηερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ, κέζσ ηνπ παξαξηήκαηνο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ζηελ Καβάια. Ζ νκάδα εξγαζίαο ζπζηάζεθε ψζηε λα πξνζθέξεη επηθνπξηθά ηελ επηζηεκνληθή ηεο γλψζε θαη εκπεηξία πξνο ην ΚΔ.Θ.Δ.Α., ζηελ πξφζεζή ηνπ λα αλαιάβεη ηελ ιεηηνπξγία ελφο θπησξηαθνχ ζεξκνθεπίνπ ζην Υαιθεξφ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, ζπληάζζνληαο έηζη κηα ζρεηηθή νηθνλνκνηερληθή κειέηε ζθνπηκφηεηαο. Σν ελ ιφγσ ζεξκνθήπην θαηαζθεπάζηεθε θαη αλήθεη ζην Γήκν Καβάιαο, ελψ ην επηζπκεηφ ζελάξην ηεο κειέηεο είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ σο θπησξηαθή επηρείξεζε θαη ε αμηνπνίεζή ηνπ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α, αθνχ πξψηα κειεηεζεί ε βησζηκφηεηά ηνπ σο επηρείξεζε. ηφρνο είλαη ε απαζρφιεζε ελειίθσλ πνπ νινθιήξσζαλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ Κέληξνπ, πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ επαγγεικαηηθά ζηελ θνηλσλία, απνθηψληαο επαγγεικαηηθά εθφδηα θαη δηθά ηνπο εηζνδήκαηα. Δπίζεο ε εθπαίδεπζε ζπκκεηερφλησλ ζε δξάζεηο ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α-ΚΗΒΩΣΟ, είλαη έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ζθνπφο ηνλ νπνίν κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Έηζη ε επηζηεκνληθή νκάδα εξγαζίαο πνπ ζπζηάζεθε απφ Γεσπφλνπο ηεο πεξηνρήο καο, κειέηεζε ην παξαπάλσ ζελάξην κε ηνλ θαιχηεξν, απινχζηεξν θαη θαηαλνεηφ ηξφπν. Αλέιπζε ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο, ηα ζελάξηα αμηνπνίεζεο ησλ ππνδνκψλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο πνπ ζπλδέεηαη κε απηφ, ηα πηζαλά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα πξνέθππηαλ απφ ηελ αμηνπνίεζή ηνπ θαη κειέηεζε πεξαηηέξσ πξνηάζεηο αμηνπνίεζεο ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ, γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 2. Σνπνζεζία Θεξκνθεπίνπ Σν ζεξκνθήπην είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε αγξνηεκάρην ηνπ Γήκνπ Καβάιαο πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο επξχηεξεο έθηαζεο «ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ» ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. πγθεθξηκέλα, βξίζθεηαη αλαηνιηθά ηεο Καβάιαο θαη ζην αλαηνιηθφ φξην απηήο ηεο έθηαζεο, φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε (ην θίηξηλν πεξίγξακκα νξηνζεηεί ηελ έθηαζε ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ). 3

4 Ζ έθηαζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ είλαη πεξίπνπ 5,5 ζηξέκκαηα θαη είλαη πεξηθξαγκέλν κε κεηαιιηθή πεξίθξαμε χςνπο 2-2,5 κέηξα. Δπίζεο ππάξρνπλ δχν αζθαιηδφκελεο ζπξηαξσηέο θαγθειφπνξηεο, κηα γηα θάζε πιεπξά ηνπ αγξνηεκαρίνπ (Βφξεηα θαη Νφηηα). Σν αγξνηεκάρην κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν ηκήκαηα, ζε αληίζηνηρα δηαθξηηά πςνκεηξηθά επίπεδα: ην πςειφηεξν βνξεηλφ ηκήκα, φπνπ βξίζθεηαη ην ζεξκνθήπην θαη ζην ρακειφηεξν λφηην ηκήκα, ην νπνίν είλαη ρέξζν. Σν ππφ κειέηε αγξνηεκάρην εθάπηεηαη ζηελ επαξρηαθή νδφ Καβάιαο Υαιθεξνχ, πιεζίνλ ηεο Δζληθήο Οδνχ Καβάιαο Ξάλζεο. πλεπψο ππάξρεη εχθνιε θαη ζχληνκε νδηθή πξφζβαζε ζηελ πφιε ηεο Καβάιαο απφ ηα ππάξρνληα νδηθά δίθηπα (Δγλαηία νδφο θαη Δπαξρηαθή Δζληθή νδφο Καβάιαο-Ξάλζεο), φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα: 4

5 Ππορ Υαλκεπό Ππορ Ξάνθη ηε λφηηα πιεπξά ηνπ βξίζθεηαη ν ζαιάζζηνο θφιπνο ηεο Καβάιαο, ελψ αλαηνιηθά δπηηθά θαη βφξεηα είλαη πξνζηαηεπφκελν απφ νξεηλνχο φγθνπο. Ζ γεσγξαθηθή ηνπ ζέζε απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ επθνιφηεξε ζέξκαλζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ιφγσ λφηηαο έθζεζεο, θαη πξνζηαζίαο απφ βφξεηνπο αλέκνπο) ηνπο θξχνπο κήλεο ηνπ έηνπο θαη ζηελ θαιχηεξε ςχμε ζηνπο ζεξκνχο κήλεο (ζαιαζζηλφο αέξαο), πξνζδίδνληαο έηζη ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πιενλεθηήκαηα θαη κεησκέλν θφζηνο ζέξκαλζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Δπηπιένλ, κειεηψληαο ηα κεηεσξνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη πςειή ζπρλφηεηα ηζρπξψλ επηθξαηνχλησλ αλέκσλ, πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηφζν ηε ζηαηηθφηαηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, φζν θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θπηψλ ηνπ ρψξνπ πνπ πεξηβάιεη ην ζεξκνθήπην. Απηφ δελ ηζρχεη θπζηθά ζε πεξίπησζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, πνπ αηθληδηαζηηθά ζα κπνξνχζαλ λα πιήμνπλ ηελ πεξηνρή. 2.1 Αμηνπνίεζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ πεξηβάιεη ην ζεξκνθήπην Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην αγξνηεκάρην ρσξίδεηαη ζε δχν ηνκείο: α) ην Βνξεηλφ ππεξπςσκέλν θνκκάηη ηνπ αγξνηεκαρίνπ (έθηαζεο πεξίπνπ 1,5-2 ζηξ.) φπνπ βξίζθεηαη ην ζεξκνθήπην θαη ν πεξηβάιινληαο ρψξνο ηνπ, πνπ είλαη κεξηθψο ηζηκεληνζηξσκέλνο θαη ζα κπνξνχζε λα έρεη ππνζηεξηθηηθή ιεηηνπξγία ζην ζεξκνθήπην, φπσο: εγθιηκαηηζκφο θπηψλ, αλζνθνκηθή έθζεζε, πξαηήξην πψιεζεο, θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ ππαίζξνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνηλφηεηαο ηνπ ΚΔΘΔΑ Κηβσηφο θαη ηνπ θνηλσληθνχ παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θ.ά. 5

6 β) ην Νφηην θνκκάηη ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ είλαη κεγαιχηεξεο έθηαζεο (πεξίπνπ 3,5-4 ζηξ.) θαη βξίζθεηαη ζε ρακειφηεξν πςφκεηξν. Με κηα πξψηε εθηίκεζε, δηαπηζηψζεθε φηη ην ηκήκα απηφ είλαη κπαδσκέλν κε πνιιέο μέλεο χιεο (νηθνδνκηθά πιηθά, ζθνππίδηα θ.ι.π.). Με βάζε ηε κειέηε αμηνπνίεζεο ηνπ ΔΚΖ ΚΑΠΟΤ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ην ΓΔΩΣ.Δ.Δ. γηα ηνλ Γήκν Καβάιαο ην 2012, ηηο εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο ηεο πεξηνρήο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο θαιιηέξγεηεο γηα ηελ πεξηνρή, ε θχηεπζε ειαηψλα ζε απηφ ην θνκκάηη κε πνηθηιίεο θαηά πξνηίκεζε βξψζηκεο ειηάο (Υνλδξνιηά Υαιθηδηθήο), ζα κεγηζηνπνηνχζε ην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο ππφ κειέηε έθηαζεο ζεξκνθεπηαθήο επηρείξεζεο. εκεηψλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δηαζέζηκν λεξφ άξδεπζεο, πξνηείλεηαη ελαιιαθηηθά ε θχηεπζε ειαηνπνηήζηκσλ πνηθηιηψλ (Θάζνπ θ.ά.). Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ειηάο άιισζηε, επλνείηαη ηδηαίηεξα απφ ην κηθξνθιίκα, γεγνλφο πνπ εληζρχεηαη απφ ηελ έληνλε παξνπζία αγξηειηάο ζηηο πιαγηέο ηεο πεξηνρήο. Γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζελαξίνπ ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο, είλαη απαξαίηεην λα γίλνπλ επηπιένλ νη παξαθάησ εξγαζίεο: 1. Καζαξηζκφο θαη εμπγίαλζε ηνπ εδάθνπο απφ ηα ππάξρνληα κπάδα. 2. Δδαθνινγηθή αλάιπζε, ψζηε λα γίλνπλ δηνξζσηηθέο ιηπάλζεηο γηα ηελ θαιχηεξε εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ηεο θαιιηέξγεηαο. 3. Φχηεπζε θαηά ηζνυςείο θακπχιεο γηα λα πεξηνξηζηεί ε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο απφ ηελ ππάξρνπζα θιίζε. 4. Δγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ζηάγδελ άξδεπζεο. 5. Απαξαίηεηεο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο (ξαληίζκαηα, θξεδαξίζκαηα, θιαδέκαηα θ.ι.π.) πνπ πνιιέο θνξέο απαηηνχλ ηελ ρξήζε γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. Δπεηδή ε ειαηνθαιιηέξγεηα είλαη κηα πνιπεηήο θαιιηέξγεηα κε πνιχ κεγάιε δηάξθεηα δσήο, ζα πξέπεη λα δνζεί εηδηθή άδεηα απφ ηνλ Γήκν Καβάιαο, γηα λα γίλεη απηή ε θχηεπζε θαη λα ππάξμεη εηδηθή πξφλνηα ζην ζπκθσλεηηθφ κεηαβίβαζεο απφ ηνλ Γήκν Καβάιαο ζην ΚΔ.Θ.Δ.Α. γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειαηψλα απφ ην ΚΔ.Θ.Δ.Α. γηα πνιιά έηε. Απηφ ζα πξέπεη λα γίλεη δηφηη ε εγθαηάζηαζε ελφο ειαηψλα απαηηεί έλα ζεκαληηθφ θφζηνο, ηνπ νπνίνπ ε απφζβεζε μεθηλάεη φρη απφ ην πξψην έηνο ηεο εγθαηάζηαζήο ηνπ, αιιά απφ ην 4 ν -5 ν θαη κεηά. Έηζη ε απφζβεζε ζα πξέπεη λα δηαξθεί πνιιά ρξφληα, ψζηε λα κελ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο παξαγσγήο ηεο θαιιηέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κηα ηέηνηαο θαιιηέξγεηαο, απμάλνληαη ηα πξψηα ρξφληα ηεο θαιιηέξγεηαο κέρξη απηή λα κπεη ζε πιήξε παξαγσγή θαη θαηφπηλ, ε νηθνλνκηθφηεηα ππφθεηηαη ζε έληνλεο δηαθπκάλζεηο ηεο απφδνζεο ηεο θαιιηέξγεηαο (θαηλφκελν παξεληαπηνθνξίαο ζηελ ειηά, φπνπ ην δέληξν παξάγεη ρξφλν παξά ρξφλν), ζηηο εκπνξηθέο ηηκέο ηνπ θαξπνχ θαη ηνπ ειαηφιαδνπ πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θάζε ρξφλν, ζηελ πνηφηεηα πνπ 6

7 παξαγφκελνπ πξντφληνο (κέγεζνο θαξπνχ θαη πνηφηεηα απηνχ θαη ηνπ ειαηνιάδνπ), ζηελ παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ηεο θαιιηέξγεηαο (παξαγσγή γηα βξψζηκε ειηά κε κεγαιχηεξν θέξδνο ή γηα ειαηφιαδν κε κηθξφηεξν θέξδνο). Πξνθαλψο, κηα νηθνλνκνηερληθή κειέηε ηεο ειαηνθαιιηέξγεηαο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ε ζχληαμε ηεο ζα μέθεπγε απφ ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο), ζα κπνξνχζε λα εκθαλίζεη ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κειινληηθά θαη πηζαλφλ λα βειηίσλε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα αμηνπνηνχζε ην ζεξκνθήπην. Δπηπιένλ, ηα παξαγφκελα πξντφληα (ειαηφιαδν θαη βξψζηκε ειηά) ηνπ ειαηψλα, ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. ή λα δηαηεζνχλ ζην θνηλσληθφ παληνπσιείν ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Σα πξντφληα απηά επίζεο ζα κπνξνχζαλ λα απνθηήζνπλ πξνζηηζέκελε εκπνξηθή αμία, θαηφπηλ κεηαπνίεζεο-ηππνπνίεζεο, ζηα πιαίζηα δξάζεσλ ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. (π.ρ: εηδηθέο ζπζθεπαζίεο αξσκαηηζκέλνπ ειαηνιάδνπ κε Διιεληθά Αξσκαηηθά Φπηά, ή κε ηξνχθα). 3. Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Θεξκνθεπίνπ, Δγθαηαζηάζεσλ & Δμνπιηζκόο απηνύ Σν ελ ιφγσ ζεξκνθήπην θαηαζθεπάζηεθε απφ ηελ εηαηξία ΓΔΩΘΔΡΜΗΚΖ Α.Δ., ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ζεηξάο GEOM. Δίλαη ηχπνπ ηνχλει (εηθφλα 3.1), θαηαζθεπαζκέλν εμ νινθιήξνπ απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα ελ ζεξκψ κε ηε κέζνδν Sendzimir. Έρεη πιάηνο 15κ., κήθνο 22,5 κ. θαη χςνο 3 κ. ζην ζεκείν πδξνξξνήο. Ζ ζπλνιηθή ηνπ έθηαζε είλαη 337,5 ηεηξαγσληθά κέηξα. πγθεθξηκέλα, ην ζεξκνθήπην απνηειείηαη απφ δχν ηνχλει ελσκέλα κε πδξνξξνή, ηα νπνία πεξηκεηξηθά θαιχπηνληαη απφ πνιπθαξκπνληθά θχιια ρσξίο πιεπξηθά παξάζπξα θαη ζηελ νξνθή απφ λάηινλ ζεξκνθεπίνπ (KRITIFIL) πνιπεηνχο αληνρήο. Δπίζεο, ζηελ νξνθή ππάξρνπλ δχν δεπγάξηα παξαζχξσλ νξνθήο θαηά κήθνο ηεο θαηαζθεπήο, πξνζαξκνζκέλα ζε κεραληζκφ αλνίγκαηνο-θιεηζίκαηνο γηα απηφκαην έιεγρν αεξηζκνχ. 7

8 Δηθόλα 3.1: Θεξκνθήπην Σύπνπ ηνύλει ην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ππάξρνπλ δχν (2) αινπκηλέληνη, αλαξηεκέλνη κε βάζεηο, ζεξκαηλφκελνη πάγθνη πδξνλέθσζεο-ζπνξάο-ξηδνβνιίαο πιάηνπο 1,65 θαη κήθνπο 10 κέηξσλ ν θαζέλαο αληίζηνηρα (εηθφλα 3.2). Καιχπηνληαη απφ ζεξκηθφ λάηινλ θαη είλαη εμνπιηζκέλνη κε ζχζηεκα πνηίζκαηνο-πδξνλέθσζεο, θαη ζέξκαλζεο κε ειεθηξηθέο αληηζηάζεηο ειεγρφκελεο κε ζεξκνζηάηε. Δηθόλα 3.2 πάγθνη ζπνξάο-ξηδνβνιίαο Ο εζσηεξηθφο ρψξνο ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη θαιππηφκελνο εμνινθιήξνπ κε ηζηκέλην εθηφο ησλ επηά (7) ρψξσλ αλάπηπμεο ζπνξνθχησλ-γιαζηξψλ πιάηνπο 1,65 θαη κήθνπο 5,5 κέηξσλ ν θαζέλαο (εηθφλα 3.3). ην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ απηψλ ππάξρεη ραιίθη γηα ηελ απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ θαη ζχζηεκα απνζηξάγγηζεο ζε παξαθείκελν βφζξν (ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ Καβάιαο). Γχξσ ηνπο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλν ζχζηεκα άξδεπζεο κε ζηαγνλίδηα θαη ζην ζθειεηφ ηεο νξνθήο ζχζηεκα πνηίζκαηνο κε θαηαηνληζκφ. 8

9 Δηθόλα 3.3 Υώξνη αλάπηπμεο θπηώλ Γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ, επηιέρηεθε ε αεξνζέξκαλζε, γηα ηελ νπνία ππάξρεη αεξνιέβεηαο πεηξειαίνπ D130 ζεξκηθήο ηζρχνο Kcal καδί κε πιαζηηθή δεμακελή θαπζίκνπ, (1000 ιίηξσλ) αιιά ρσξίο ηνλ εηδηθφ λάηινλ-ζσιήλα πνπ δηνρεηεχεη ηνλ δεζηφ αέξα ζην ρψξν (εηθφλα 3.4). Γηα ηελ απηφκαηε ιεηηνπξγία ηνπ αεξνιέβεηα ππάξρνπλ 3 αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθά χςε ζην ζεξκνθήπην. Δηθόλα 3.4 Αεξνιέβεηαο ηνλ ζθειεηφ ηεο νξνθήο ππάξρεη απηφλνκε θαηαζθεπή εηδηθήο θνπξηίλαο (κεγάιεο δηάξθεηαο δσήο) πνπ θαιχπηεη φιν ηνλ ρψξν. Ζ θνπξηίλα απηή αλνίγεη θαη θιείλεη κε ηελ βνήζεηα εηδηθά πξνζαξκνζκέλσλ κεραληζκψλ, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζπλδέεηαη κε ηνπο απηνκαηηζκνχο ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ο ηχπνο ηεο θνπξηίλαο κπνξεί λα εμνηθνλνκεί ελέξγεηα ζέξκαλζεο ην ρεηκψλα θαη λα πξνζθέξεη ζθίαζε ζηα θπηά θαηά ηνπο δεζηνχο κήλεο (εηθφλα 3.5). 9

10 Δηθόλα 3.5 Θεξκνθνπξηίλα ή θνπξηίλα ζθίαζεο Σν ζχζηεκα άξδεπζεο θαη ιίπαλζεο απνηειείηαη απφ κηα απιή ειεθηξηθή αληιία ζπλδεκέλε κε πηεζηηθφ θαη κε κία πιαζηηθή δεμακελή λεξνχ ιίηξσλ (εηθφλα 3.6). Δπίζεο, είλαη ζπλδεκέλνο θαη έλαο απιφο πδξνιηπαληήξαο 40 ιίηξσλ, έλα θίιηξν λεξνχ θαη κία ειεθηξνβάλα γηα ηελ δηαλνκή ηνπ λεξνχ ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη γηα ην απηφκαην πφηηζκα. Δηθόλα 3.6 ύζηεκα άξδεπζεο ιίπαλζεο Δπίζεο, ππάξρεη εθεδξηθή πεγή ελέξγεηαο κε εγθαηεζηεκέλε ειεθηξνγελλήηξηα έθηαθηεο αλάγθεο 13 KVA, γηα ηελ πεξίπησζε δηαθνπήο ξεχκαηνο (εηθφλα 3.7). Δηθόλα 3.7 Ζιεθηξνγελλήηξηα 10

11 ε μερσξηζηφ δσκάηην απνζήθε (πνπ δηαζέηεη θαη παξάζπξν) έθηαζεο 7,5 η.κ. ππάξρνπλ νη πίλαθεο ειέγρνπ (εηθφλα 3.7) νη νπνίνη απνηεινχληαη απφ: Απηφκαην πφηηζκα κε πξνγξακκαηηζηή πνηίζκαηνο ζπλδεκέλν κε ηελ ειεθηξνβάλα γηα ηελ άξδεπζε ησλ πάγθσλ θαη ησλ ρψξσλ αλάπηπμεο. Απηφκαην ζχζηεκα αεξηζκνχ κε ηνλ έιεγρν ηνπ αλνίγκαηνο-θιεηζίκαηνο ησλ παξαζχξσλ νξνθήο απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα. Απηφκαην ζχζηεκα θίλεζεο ηεο θνπξηίλαο πάλσ ζε εηδηθή θαηαζθεπή κε ειεθηξνκνηέξ (εηθφλα 3.5), ζπλδεκέλν κε ηνλ θεληξηθφ πίλαθα. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ αεξνιέβεηα απφ ηνλ θεληξηθφ πίλαθα. Οη απηνκαηηζκνί απηνί γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, δέρνληαη δεδνκέλα (ειηνθάλεηαο, πγξαζίαο, ζεξκνθξαζίαο θ.ι.π.) απφ ηνλ κεηεσξνινγηθφ ζηαζκφ ζην εμσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (εηθφλα 3.1) θαη απφ αηζζεηήξεο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην ζεξκνθήπην. Δηθόλα 3.7 Κεληξηθνί πίλαθεο ειέγρνπ ηελ ηερληθή κειέηε ηνπ Γήκνπ Καβάιαο έγηλε πξφβιεςε γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο απηφκαηνπ ειέγρνπ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζεξκνθεπίνπ ελδεηθηηθνχ ηχπνπ MACQU-C. Σν ζχζηεκα απηφ απαηηεί ρξήζε Ζ/Τ θαη εηδηθνχ ινγηζκηθνχ ηα νπνία δελ εληνπίζηεθαλ ζην ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 11

12 Οη ζέζεηο φινπ ην εμνπιηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ απνηππψλνληαη παξαζηαηηθά ζην παξαθάησ ζθαξίθεκα: 12

13 4. Πηζαλνί Σξόπνη Αμηνπνίεζεο Σνπ Θεξκνθεπίνπ Σν ζπγθεθξηκέλν ζεξκνθήπην έθηαζεο επηθάλεηαο 337,5 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ φπσο θαίλεηαη θαη παξαπάλσ, είλαη έλα ζεξκνθήπην απνθιεηζηηθά θπησξηαθήο δηακφξθσζεο θαη παξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο. Οη ππάξρνληεο απηνκαηηζκνί ηνπ είλαη απφ ηνπο θαιχηεξνπο (εθφζνλ παξακέλνπλ ιεηηνπξγηθνί), ελψ αληίζηνηρνπο κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηνο κφλν ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Οη απηνκαηηζκνί απηνί είλαη δπλαηφλ λα επηηχρνπλ ηε κέγηζηε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κε ηηο κηθξφηεξεο απψιεηεο, νκνηφκνξθν πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ, ηαρεία αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη πςειή πνηφηεηα παξαγφκελσλ πξντφλησλ. πλνπηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην ζεξκνθήπην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί: α) γηα ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ, β) γηα ηελ παξαγσγή πνιιαπιαζηαζηηθνχ πιηθνχ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη πνιπεηή θαιισπηζηηθά απφ κνζρεχκαηα, αλζνθφξα απφ ζπφξν θαη αλζνθφξα απφ βνιβφ-θφλδπιν. 4.1 Αμηνπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή ιαραλνθνκηθώλ θπηώλ Απηή ε παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ φινη βηψλνπκε, παξνπζηάδεη ηηο θαιχηεξεο πξννπηηθέο, δηφηη παξά ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ε αγνξά θαη θαιιηέξγεηα ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ παξνπζηάδεη ζηαζεξνπνηεηηθέο θαη απμεηηθέο ηάζεηο. Ηδηαίηεξα κάιηζηα ζε εκηαζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο, θαζφηη ε θαιιηέξγεηα θεπεπηηθψλ γηα ηδία ρξήζε, εθεί φπνπ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα, θαληάδεη σο δηέμνδνο γηα ηα νηθνγελεηαθά έμνδα θαη κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο ηνπ ιεγφκελνπ «θαιαζηνχ ηεο λνηθνθπξάο». Δπηπξφζζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα φιν θαη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί πξνζαλαηνιίδνληαη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ θεπεπηηθψλ, αθφκα θαη ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή θαιιηέξγεηα. Απηνί νη παξαγσγνί ρξεζηκνπνηνχλ σο πνιιαπιαζηαζηηθφ πιηθφ έηνηκα θπηά απφ θάπνηα θπησξηαθή επηρείξεζε θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα ηα παξάγνπλ κφλνη ηνπο, εθφζνλ δε δηαζέηνπλ θαη ηηο απαξαίηεηεο ππνδνκέο. Σα θπηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ εκπνξηθά γηα απηφ ην ζθνπφ ηελ Άλνημε (Φεβξνπάξην- Μάην), είλαη ηα εμήο θπηά: Σνκάηα, Πηπεξηά, Μειηηδάλα, 13

14 Αγγνπξηά Κνινθπζηά θαη άιια θεπεπηηθά θπηά αλάινγα ηεο δήηεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά (π.ρ. θαξπνχδη, πεπφλη θ.α.). Σα θπηά απηά πξνηείλεηαη λα είλαη ζπνξφθπηα, κε ηελ ρξήζε ζπφξνπ πςειήο πνηφηεηαο (ζπλήζσο πβξίδηα), ηα νπνία ζα δίλνπλ παξαγσγηθά θαη αλζεθηηθά θπηά ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, κε επηζπκεηά νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα ην εκπφξην θαη ηνλ θαηαλαισηή. ε νξηζκέλεο κφλν πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πνηθηιίεο (κηθξφηεξνπ θφζηνπο) θαη φρη πβξίδηα γηα ηελ παξαγσγή ζπνξφθπησλ. Δθηφο ηεο θαηεγνξίαο ησλ Αλνημηάηηθσλ (Φεβξνπάξην- Μάην) ππάξρνπλ θαη ηα Καινθαηξηλά Φζηλνπσξηλά Λαραλνθνκηθά είδε (Ηνχλην-επηέκβξην), φπνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ ζπνξφθπηα: Λάραλνπ (θαη φισλ ησλ παξαιιαγψλ ηνπ φπσο θφθθηλν ιάραλν, ιαραλάθη Βξπμειψλ, θηλέδηθν ιάραλν θ.ι.π.), Μπξφθνινπ, Κνπλνππηδηνχ, ελψ ζηε ζπλέρεηα θαη ιίγν αξγφηεξα ζπνξφθπηα Μαξνπιηνχ Καη ζε απηήλ ηε πεξίπησζε θαιφ είλαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπφξνη πβξηδίσλ, αλ θαη ζην εκπφξην ππάξρνπλ θαη πνηθηιίεο (εγρψξηεο ή μέλεο) πνιχ θαιήο πνηφηεηαο Αλνημηάηηθε παξαγσγή ιαραλνθνκηθώλ θπηώλ Σν παξαθάησ παξαγσγηθφ ζελάξην, είλαη ην βέιηηζην δπλαηφ απφ άπνςε θφζηνπο, εξγαηηθψλ θαη απνηειέζκαηνο (πνζφηεηα θαη πνηφηεηα θπηψλ). ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη ην ζελάξην πνπ αθνινπζνχλ φιεο νη ζχγρξνλεο θπησξηαθέο επηρεηξήζεηο. Καηφπηλ φκσο ζα αλαθεξζνχλ θαη παξαιιαγέο απηνχ ηνπ ζελαξίνπ, γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Έηζη φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, ην ζεξκνθήπην δηαζέηεη 2 ζεξκαηλφκελνπο πάγθνπο πδξνλέθσζεο σθέιηκεο επηθάλεηαο 16,5 η.κ. έθαζηνο (δηαζηάζεσλ 1,65Υ10 κέηξσλ), ζχλνιν 33,5 η.κ. επηθάλεηαο. ηνπο πάγθνπο απηνχο πνπ θαίλνληαη ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο ζα ηνπνζεηεζνχλ δίζθνη αλάπηπμεο ζπνξφθπησλ απφ δηνγθσκέλν πνιπζηπξέλην (EPS - θειηδφι). 14

15 Έρνληαο ππφςε ηα κεγέζε ησλ δίζθσλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην, ηελ ρσξεηηθφηεηα, ηηο δηαζηάζεηο ησλ πάγθσλ θαη ην είδνο ησλ θπηψλ ζα αλαπηπρζνχλ εθεί, θάζε πάγθνο ρσξάεη γηα ηηο αλάγθεο καο 69 δίζθνπο ησλ 75 θπηψλ έθαζηνο. Σν θφζηνο απηψλ ησλ δίζθσλ είλαη πεξίπνπ 3 επξψ θαη είλαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελνη. πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα κεγάινπο δίζθνπο παξαγσγήο θπηψλ γηα εξαζηηερληθή πψιεζε, φπσο θαίλεηαη ελδεηθηηθά ζηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο. Αμηνπνηείηαη ινηπφλ πιήξσο ε ρσξεηηθφηεηα ησλ ζεξκαηλφκελσλ πάγθσλ θαη ηνπνζεηνχληαη 69 δίζθνη ησλ 75 θπηψλ έθαζηνο. Έηζη ζπέξλνληαη θαη παξάγνληαη ζε θάζε πάγθν πδξνλέθσζεο, ζπλνιηθά θπηά. Έηζη, ε δηαδηθαζία μεθηλάεη αξρέο - κέζα Φεβξνπαξίνπ, γεκίδνληαο ηνπο πάγθνπο πδξνλέθσζεο κε θπηεκέλνπο δίζθνπο ρσξεηηθφηεηαο θπηψλ (ρξεζηκνπνηψληαο ηδαληθφ έηνηκν εδαθηθφ κείγκα γηα κέγηζηε αλάπηπμε), ελψ παξάιιεια ιεηηνπξγεί ε πδξνλέθσζε θαη νη αληηζηάζεηο ζέξκαλζεο, ψζηε λα επηηεπρζεί νκνηφκνξθν γξήγνξν θχηξσκα θαη ηαρχηεξε αλάπηπμε ησλ θπηψλ. Σα θπηά ζηνπο δίζθνπο απηνχο είλαη έηνηκα ζε εκέξεο, αλαιφγσο ηνπ επηζπκεηνχ κεγέζνπο (βι. παξαπάλσ θσηνγξαθία). Καηφπηλ, νη δίζθνη κεηαθέξνληαη γηα εγθιηκαηηζκφ θαη ζθιεξαγψγεζε ζηνπο πάγθνπο/ρψξνπο ζπνξφθπησλ-γιαζηξψλ, φπνπ νη δίζθνη κε ηα θπηά θαηαιακβάλνπλ 4 απφ ηνπο 7 φκνηνπο ρψξνπο αλάπηπμεο ηεο θσηνγξαθίαο

16 Μεηά απφ θάπνηεο εκέξεο εγθιηκαηηζκνχ, ηα πξψηα θπηά είλαη πιένλ έηνηκα πξνο πψιεζε θαη ε πψιεζε ηνπο πιένλ κπνξεί λα είλαη αδηάθνπε. Έηζη γχξσ ζηηο Μαξηίνπ, νη ζεξκαηλφκελνη πάγθνη πδξνλέθσζεο είλαη έηνηκνη λα δερηνχλ θαη άιινπο δίζθνπο γηα ηελ αλάπηπμε ζπνξνθχησλ, ηα νπνία ζα κεηαθεξζνχλ ζηνπο ρψξνπο αλάπηπμεο ζπνξφθπησλ-γιαζηξψλ γχξσ ζηηο 15 Απξηιίνπ. Οη ρψξνη απηνί ελ ησ κεηαμχ ζα έρνπλ ελ κέξεη αδεηάζεη απφ ηηο πσιήζεηο ησλ πξνεγνχκελεο παξαγσγήο. Ζ ίδηα δηαδηθαζία γηα ηα επφκελα θπηά, κπνξεί λα επαλαιεθζεί απφ 15 Απξηιίνπ - 15 Μαΐνπ (γηα λα παξαρζνχλ ηα φςηκα θπηά). Έηζη ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θηάλεη πεξίπνπ ζηα ηέηνηα θπηά. Σν λνχκεξν είλαη πάληνηε ζρεηηθφ δηφηη πάληνηε ππάξρνπλ απψιεηεο θπηψλ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο (θαθφ θχηξσκα, ερζξνί, αζζέλεηεο θ.ι.π.). Έηζη αθνινπζψληαο ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία, είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ ην πνιχ θπηά, κε θφζηνο παξαγσγήο αλά θπηφ ηα 0,35-0,40 επξψ θαηά κέζν φξν (ην θφζηνο απηφ αθνξά πξψηεο χιεο, εξγαηηθά, ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θ.ι.π.). Αλ ηα θπηά απηά πσιεζνχλ κε ειάρηζηε ηηκή 0,60 επξψ αλά θπηφ, παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα αθήζεη θέξδνο 0,25 επξψ/θπηφ θαη γηα θπηά ζπλνιηθά επξώ θέξδνο. Όια απηά ηζρχνπλ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρνπλ θπζηνινγηθέο απψιεηεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη φηη ζα βξεζνχλ αγνξαζηέο γηα κηα ηφζε κεγάιε πνζφηεηα θπηψλ, πξάγκα πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν λα ζπκβεί. Βέβαηα, είλαη γεγνλφο φηη ε ιηαληθή πψιεζε κπνξεί ελδερνκέλσο λα εμαζθαιίζεη θαιχηεξεο ηηκέο, ελψ ε ζχλαςε παξαγγειηψλ απφ παξαγσγνχο θεπεπηηθψλ, είλαη δπλαηφλ λα εμαζθαιίζεη κεγαιχηεξν αξηζκφ πσιήζεσλ. Έλα αληηθεηκεληθφ ζρέδην παξαγσγήο ζα πξνέβιεπε ηελ παξαγσγή ζπλνιηθά ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε θαιισπηζηηθά θπηά ηεο ίδηαο επνρήο απνθνκίδνληαη επξώ θέξδνο. πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ πινπνίεζε κφλν απηνχ ηνπ ζελαξίνπ, δελ πξνθχπηνπλ ζπλζήθεο βησζηκφηεηαο ηεο ππφ κειέηε θπησξηαθήο επηρείξεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ην ζελάξην ζπλδπαζκνχ παξαγσγήο ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ ζε φιεο ηηο επνρέο, κε ηελ ζπκπαξαγσγή θαιισπηζηηθψλ θπηψλ Καινθαηξηάηηθε - Φζηλνπσξηλή παξαγσγή ιαραλνθνκηθώλ θπηώλ ε απηφ ην παξαγσγηθφ ζελάξην παξάγνληαη ζπνξφθπηα ηαπξαλζψλ (ιάραλα, κπξφθνια, θνπλνππίδηα θ.α.) θαη καξνπιηνχ (ζε φιεο ηηο παξαιιαγέο ηνπ). Ζ ζπνξά μεθηλάεη ηνλ Ηνχλην, ελψ ηνλ Αχγνπζην - επηέκβξην έρνπκε πσιήζεηο (ζηα καξνχιηα αξγφηεξα). Δπεηδή ηα παξαγφκελα εκπνξεχζηκα ζπνξφθπηα ζε απηά ηα είδε είλαη κηθξφηεξα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη δίζθνη κε κηθξφηεξεο ζέζεηο, ν θάζε πάγθνο πδξνλέθσζεο ρσξάεη γηα θχηξσκα θπηά ζπλνιηθά. Γειαδή ην κέγηζην παξαγσγήο θηάλεη ηα

17 θπηά ζε απηφ ην ζελάξην (ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηπρφλ απψιεηεο). ηα ηαπξαλζή πξνβιέπεηαη λα γίλεηαη κφλν κηα ζπνξά κε κηα κηθξή θιηκάθσζε, αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο αγνξάο. ηα καξνχιηα κπνξεί λα επηηεπρζεί 1,5 θνξά ε αλσηέξσ ρσξεηηθφηεηα, ζε δεχηεξν θχκα ζπνξάο, δηφηη ε δηαζέζηκε ρξνληθή πεξίνδνο πνπ έρνπκε είλαη κεγαιχηεξε (αλ ζπέξλακε κφλν καξνχιηα κε ηελ ρξήζε αλάινγσλ δίζθσλ ζα κπνξνχζακε λα παξάγνπκε ην κέγηζην γχξσ ζηα θπηά). Πάληα φκσο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δήηεζε ηεο αγνξάο θαη νη πηζαλέο απψιεηεο θπηψλ πνπ ππάξρνπλ. Έηζη ηα παξαγφκελα θπηά ζα έρνπλ έλα θφζηνο παξαγσγήο (ην θφζηνο απηφ αθνξά πξψηεο χιεο, εξγαηηθά, ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θ.ι.π.) 0,04-0,05 επξψ, κε ηηκή πψιεζεο πεξίπνπ 0,10 επξψ. Έηζη, αλ θπηεπηεί θαηά βέιηηζην ηξφπν ν έλαο πάγθνο κε ηαπξαλζή θαη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ δεχηεξνπ πάγθνπ παξάγνληαο θπηά ηαπξαλζψλ, κε ην ππφινηπν ηνπ δεπηέξνπ πάγθνπ κε Μαξνχιηα, ελψ ζπλερίδνληαη νη θπηεχζεηο κε Μαξνχιηα παξάγνληαο θπηά, πξνθχπηνπλ: 0,06Υ22.000= επξψ απφ ηα ηαπξαλζή θαη Υ0,06= επξψ απφ ηα Μαξνχιηα, ζπλνιηθά επξώ θέξδνο. 4.2 Αμηνπνίεζε γηα ηελ παξαγσγή θαιισπηζηηθώλ θπηώλ Ζ αγνξά ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηάζεηο ζπξξίθλσζεο, πνπ θπκαίλεηαη απφ 30% έσο 50% αλάινγα κε ην είδνο. Ζ πηψζε απηή είλαη ζεκαληηθή αλ θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, ππάξρνπλ κεγάινη πειάηεο ζηελ αγνξά, φπσο είλαη νη Γήκνη θαη κεγάιεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο. ηελ πεξίπησζε καο, ν Γήκνο Καβάιαο είλαη δπλαηφλ λα πξνκεζεχεηαη θαιισπηζηηθά απφ ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε, ψζηε λα ππνζηεξίμεη ηε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, εθηφο απφ ηνπο πειάηεο ιηαληθήο ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε ζεκαληηθή πηψζε ηεο αγνξάο ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, νη δήκνη ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Καβάιαο είλαη δπλεηηθνί πειάηεο ηεο επηρείξεζεο απηήο, ζηα θαιισπηζηηθά θπηά. Οη παξαθάησ θαηεγνξίεο θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, είλαη δπλαηφλ λα παξαρζνχλ ζηελ επηρείξεζε απηή: α) Αλζνθφξα πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε ζπφξν β) Αλζνθφξα πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε βνιβφ-θφλδπιν γ) Φπηά πνπ πνιιαπιαζηάδνληαη κε κνζρεχκαηα (καιαθά-ζθιεξά) 17

18 Καιισπηζηηθά από ζπόξν Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην ζεξκνθήπην είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ παξαγσγή ζπνξφθπησλ. Δπεηδή φκσο ηα πεξηζζφηεξα θαιισπηζηηθά ζπνξφθπηα είλαη εηήζηα θαη Αλνημηάηηθα - Φζηλνπσξηλά, ε θαιιηέξγεηά ηνπο ζα γίλεη εηο βάξνο ησλ ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ θαη ζα κεηψζεη αληίζηνηρα ηνλ αξηζκφ ηνπο (Αλνημηάηηθα θαη ησλ Φζηλνπσξηλά ιαραλνθνκηθά) φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ ζηα πξνηεηλφκελα ζελάξηα παξαγσγήο. Γη απηφ ην ιφγν, δελ κπνξεί λα γίλεη αζθαιήο εθηίκεζε γηα ηνλ αξηζκφ ησλ θαιισπηζηηθψλ πνπ ζα παξαρζνχλ, αθνχ ππάξρεη άκεζε εμάξηεζε ηεο παξαγσγήο κε ηε δήηεζε θαη ηηο παξαγγειίεο ησλ κεγάισλ πειαηψλ (π.ρ. Γήκνη). Σα λνχκεξα πνπ αλαθέξνληαη θάζε θνξά είλαη ελδεηθηηθά θαη εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Σα θπηά ζε απηή ηελ θαηεγνξία, είλαη δχζθνιν ζα μεπεξάζνπλ ηα ζε αξηζκφ. Θεσξεηηθά, ε παξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ μεπεξλάεη ηα θπηά, αιιά απηφ δελ γίλεηαη λα επηηεπρζεί, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζήκεξα ζηελ αγνξά. Σα είδε πνπ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν είλαη παξά πνιιά θαη πνιιέο θνξέο δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ ζε θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο. Αθφκε θαη γηα ην ίδην είδνο, κπνξεί λα ππάξρνπλ 2 ή πεξηζζφηεξεο παξαιιαγέο, πνπ αθνξνχλ ην ρξψκα, ην κέγεζνο θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε θαζηζηά ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ απαηηεηηθή θαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Δπηπιένλ, απηή ε θαιιηέξγεηα ζηελ πεξίπησζή καο ζα γίλεηαη εηο βάξνο ησλ ιαραλνθνκηθψλ θπηψλ, δηφηη ζπκπίπηνπλ νη επνρέο ζπνξάο θαιισπηζηηθψλ-ιαραλνθνκηθψλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ ηα παξαθάησ θπηά, φηαλ ε ζπνξά ηνπο γίλεηαη σο εμήο αλά κήλα: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ για παραγωγή ςποροφύτων* ΜΗΝΑ ΕΙΔΟ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ πετοφνια, άλυςοσ, πανςέσ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ βερβένα, κατηφέσ, καπουτςίνια ΜΑΡΣΙΟ γυψοφίλλη, πετοφνιεσ, ςάλβια ΑΠΡΙΛΙΟ ηλίανιοσ, πορτουλάκα, ςελόζια, ςτατικθ ΜΑΙΟ Βίνκα ΙΟΤΝΙΟ ζίνια, λάχανο καλλωπιςτικό ΙΟΤΛΙΟ χρυςάνιεμα, πρίμουλα ΑΤΓΟΤΣΟ πανςέσ, γαρφφαλλα, γκαζάνια, ςκυλάκι ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ βιολέτεσ ΟΚΣΩΒΡΙΟ μίμουλοσ ΝΟΕΜΒΡΙΟ γαρφφαλλα, μοςχομπίζελο, πακαρέτα, τζενεράλια ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ αγθρατο, βιόλα, λομπέλια *Οηηδήπνηε άιιν δεηεζεί απφ ηελ αγνξά ή απφ ηνπο Γήκνπο 18

19 Σα εηήζηα αλζνθφξα θαιισπηζηηθά θπηά ηεο Άλνημεο, αλζίδνπλ ζπλήζσο απφ ην Μάξηην κέρξη ηνλ Μάην. Οξηζκέλα φπσο ην Άιπζζν, ε Καιελδνχια, ν Παλζέο, κπνξνχλ λα αλζίζνπλ θαη πξστκφηεξα, φηαλ ε κεηαθχηεπζε ηνπ έρεη γίλεη ηνλ Οθηψβξην. Δλψ άιια, φπσο ην ζθπιάθη ζπλερίδνπλ ηελ άλζεζε ηνπο θαη κέζα ζην Καινθαίξη. Οη ζπνξέο απηψλ ησλ θαιισπηζηηθψλ γίλεηαη ην 2 ν δεθαπελζήκεξν ηνπ Απγνχζηνπ, ψζηε ηα ζπνξφθπηα λα πξνιάβνπλ λα αλαπηπρζνχλ θαη λα κεηαθπηεπηνχλ εθηφο ζεξκνθεπίνπ, πξηλ ηνπο πξψηκνπο παγεηνχο. Τπάξρνπλ φκσο θαη ηα εηήζηα αλζνθφξα θαιισπηζηηθά ηνπ Καινθαηξηνχ. Σα θπηά απηά ζπέξλνληαη ην Μάξηην (ηδίσο ζηελ Β. Διιάδα) γηα λα αλζίζνπλ ην θαινθαίξη. Σα εηήζηα ηνπ θαινθαηξηνχ έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα άλζεζεο απφ ηα εηήζηα ηεο Άλνημεο. Δίλαη φκσο πην εππαζή ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο απφ ηα Αλνημηάηηθα θαη απαηηείηαη ε αθαίξεζε ησλ ππεξψξηκσλ αλζέσλ γηα λα κπνξέζεη λα ζπλερηζηεί ε πινχζηα αλζνθνξία. Ζ θχηεπζε κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο: Α) Φχηεπζε ζε θηβψηηα ή θπηνδνρεία ή ζε πιαζηηθνχο δίζθνπο ή θαη ζε ζηξψκα ηχξθεο κέζα ζηνλ ζάιακν πδξνλέθσζεο. Μεηά γίλεηαη κεηαθχηεπζε (ζηα 4-6 θχιια) ζε κηθξά γιαζηξάθηα θαη θαηφπηλ ζην έδαθνο ηνπ αλζφθεπνπ. Ζ κέζνδνο απηή έρεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα, φπσο ε θαιχηεξε πξνεηνηκαζία εδαθηθνχ κείγκαηνο (αθφκα θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ θπησξηνχρν), επθνιφηεξε κεηαηφπηζε θαη άξδεπζε, θαιχηεξνο έιεγρνο ερζξψλ θαη αζζελεηψλ θ.ά. Β) Φχηεπζε ζε θχβνπο ή δίζθνπο ηχξθεο θαη κεηά θχηεπζε ζην έδαθνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ επθνιφηεξε κέζνδν κε ηα ιηγφηεξα εξγαηηθά, άιια έρεη επηπιένλ θνζηνιφγην γηα ηελ αγνξά ησλ δίζθσλ-θχβσλ ηχξθεο. Γ) Φχηεπζε κε απηφκαηεο κεραλέο ζπνξάο ζε θχβνπο ηχξθεο. Αλ θαη έρεη ηα ιηγφηεξα εξγαηηθά, δπζηπρψο ην ζεξκνθήπην δελ δηαζέηεη ηέηνηα ππνδνκή. Έηζη, γηα ην βέιηηζην ζελάξην ησλ θαιισπηζηηθψλ ζπνξφθπησλ, ππάξρεη έλα ελδεηθηηθφ θφζηνο παξαγσγήο 0,30-0,35 επξψ/θπηφ (ην θφζηνο απηφ αθνξά πξψηεο χιεο, εξγαηηθά, ιεηηνπξγία εμνπιηζκνχ θ.ι.π.), ελψ νη ηηκέο πψιεζεο πνπ επηθξαηνχλ ζην εκπφξην είλαη 0,70 επξψ. Άξα ην θαζαξφ θέξδνο / θπηφ είλαη 0,40 επξψ θαη ην ζπλνιηθό θαζαξό θέξδνο ζα θηάζεη ζηα επξώ. Βέβαηα ζηα αλσηέξσ πνζά ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη πξαγκαηηθέο ηηκέο πνπ αγνξάδνπλ ηα θπηά νη κεγάινη πειάηεο (π.ρ. Γήκνο), ψζηε λα ππνινγηζηνχλ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηα θαζαξά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα Καιισπηζηηθά από βνιβό-θόλδπιν-ξηδώκαηα Σα θπηά απηά πνιιαπιαζηάδνληαη θπξίσο κε βνιβνχο, θνξκνχο, θνλδχινπο θαη κε δηαίξεζε ηνπ ξηδψκαηφο ηνπο θαη ζπαληφηεξα κε παξαθπάδεο θαη κνζρεχκαηα. Σα θπηά απηά 19

20 αλαπηχζζνληαη ζε φια ζρεδφλ ηα εδάθε, αιιά ηα πεξηζζφηεξα επδνθηκνχλ ζε ειαθξηά, βαζηά, πινχζηα, ειηαδφκελα θαη θαιά απνζηξαγγηδφκελα εδάθε. Αλάινγα κε ην είδνο ηνπο θπηεχνληαη είηε ην Φζηλφπσξν (επηέκβξην-οθηψβξην) γηα Υεηκεξηλή-Αλνημηάηηθε άλζεζε, είηε ηελ Άλνημε (Μάξηην-Απξίιην) γηα Θεξηλή-Φζηλνπσξηλή άλζεζε. Αλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη πάγθνη πδξνλέθσζεο, κπνξνχκε λα ηνπο απνθχγνπκε, ιφγσ ηνπ φηη πνιινί βνιβνί θαη θφλδπινη είλαη επαίζζεηνη ζηελ ππεξβνιηθή πγξαζία ηεο πδξνλέθσζεο θαη κπνξεί λα ζαπίζνπλ. Έηζη, ελαιιαθηηθά ζα κπνξνχζαλ φπνπ απηφ είλαη δπλαηφλ, λα θπηεπηνχλ απ επζείαο ζηα γιαζηξάθηα πψιεζεο, ψζηε λα κεησζεί ην θνζηνιφγην ηνπο. Έηζη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζηνπο πάγθνπο ζπνξφθπησλ γιαζηξψλ γηα θχηξσκα θαη αλάπηπμε θαη ζα κείλνπλ ειεχζεξνη νη πάγθνη πδξνλέθσζεο, γηα ηελ αλάπηπμε άιισλ ζπνξφθπησλ. Οξηζκέλα απφ ηα πξνηεηλφκελα είδε απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: Ίξηδεο Κάιιεο Νάξθηζζνη Κπθιάκηλα Ό,ηη άιιν δεηεζεί απφ ην εκπφξην Νεξαγθνχιεο Σνπιίπεο Ενπκπνχιηα Φξέδηεο Αλ θαη ε δήηεζε απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηεί, θαίλεηαη εθηθηή ε παξαγσγή θπηψλ πνπ ζα πξνέξρνληαη απφ βνιβφ, θφλδπιν ή ξηδψκαηα. Ζ κέγηζηε παξαγσγή καο κπνξεί λα θηάζεη θαη λα μεπεξάζεη ηα θπηά, αιιά ζηελ πεξίπησζή καο ππάξρεη δπζθνιία πξνζδηνξηζκνχ ηεο δήηεζεο απφ ηελ αγνξά. Σα νηθνλνκηθά δεδνκέλα απηψλ ησλ θπηψλ αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα θαη ζην θείκελν πνπ αθνινπζεί: ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΣΙΜΕ ΚΟΣΟΤ (χωρίσ ΦΠΑ 13%) ΚΟΝΔΤΛΟΕΙΔΩΝ - ΡΙΖΩΜΑΣΩΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟΕΙΔΩΝ ΦΤΣΩΝ ΑΝΟΙΞΙΑΣΙΚΗ ΦΤΣΕΤΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΦΤΣΕΤΗ ΝΣΑΛΙΑ 1,20 ΣΟΤΛΙΠΕ 0,25 ΛΙΛΙΟΤΜ 0,50 ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΑ 0,65 ΠΑΙΟΝΙΑ 2,40 ΝΑΡΚΙΟΙ 0,35 ΑΜΑΡΤΛΛΙ 2,50 ΝΕΡΑΓΚΟΤΛΕ 0,13 ΚΑΝΝΕ 1,00 ΑΝΕΜΩΝΕ 0,13 ΚΑΛΛΕ 1,40 ΦΡΕΖΙΕ 0,13 ΒΙΓΩΝΙΕ 0,70 ΙΡΙΔΕ 0,13 ΓΛΑΔΙΟΛΕ 0,25 ΚΡΟΚΟΙ 0,13 20

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα