ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες"

Transcript

1 ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ SALFO & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Α.Ε. Ιωάννης Φωτεινός Βασίλειος Μεταξάς Γεώργιος Πλακωτάρης Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος Οικονοµολόγος - Περιφερειολόγος ENVIPLAN Γ. Θ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ & Συνεργάτες Γεώργιος Τσεκούρας Πολεοδόµος Χωροτάκτης Μηχανικός Περιφερειακής Ανάπτυξης Συντονιστής µελέτης Γεώργιος Πολίτης Νοµικός Χωροτάκτης Ειρήνη Κλαµπατσέα Αρχιτέκτων Μηχανικός Περιφερειολόγος Σπυρίδων Παπαγιαννάκης Οικονοµολόγος G.I.S. Χριστίνα Τσούτσου Αρχιτέκτων Μηχανικός Χωροτάκτης Σ. & Κ. Φωτόπουλος & Συν/τες Ε.Ε. Μελέτες δικτύων υποδοµής Γεράσιµος Ζαχαράτος Πάρις Τσάρτας Καθηγητής Τουριστικής Οικονοµικής & ιοίκησης Αναπληρωτής Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. Λιάνα Κώτση Γραµµατειακή υποστήριξη

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η εκπόνηση της Μελέτης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανατέθηκε µε τις αποφάσεις Τ/4569/ & Τ/7985/ του Υπ. Ανάπτυξης και / & / του Προέδρου του ΕΟΤ στην "ΣΑΛΦΩ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ" και σε Οµάδα Ειδικών Συµβούλων - Συνεργατών την οποία αποτελούν οι "ENVIPLAN - Γ. Θ. Τσεκούρας & Συνεργάτες: Σύµβουλοι Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού & Περιβαλλοντικής Προστασίας", Γεράσιµος Ζαχαράτος, Καθηγητής Τουριστικής Οικονοµικής & ιοίκησης Πάρις Τσάρτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τουριστικής Ανάπτυξης. Η σχετική σύµβαση υπεγράφη στις Η παρούσα Εκθεση αναφέρεται στη Β Φάση, ενσωµατώνοντας Εκτεταµένη Περίληψη του συνόλου της Μελέτης. Συντάχθηκε σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την Μεθοδολογική Προσέγγιση (που προτάθηκε κατά την υποβολή της εκδήλωσης ενδιαφέροντος) που συνοδεύουν τη σύµβαση. Εχοντας ως εισροές τα συµπεράσµατα της ανάλυσης πλεονεκτηµάτων αδυναµιών δυνατοτήτων (SWOT Analysis), συνεκτιµώµενα µε το προγραµµατικό πλαίσιο που διαµορφώνουν οι εφαρµοζόµενες σήµερα πολιτικές σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, στη Β' Φάση προσδιορίζονται και εξειδικεύονται οι άξονες πολιτικής, η στρατηγική και οι στόχοι τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη βαρύτητα, δεδοµένων των ιδιαιτεροτήτων του συγκεκριµένου γεωγραφικού χώρου, δίνεται στα θέµατα της βιώσιµης διαχείριση των πόρων και της περιβαλλοντικής διάστασης των επιλογών τουριστικής πολιτικής, µε γνώµονα τη φέρουσα ικανότητα.

3 Α ΦΑΣΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου περιλαµβάνει τους νοµούς Κυκλάδων και ωδεκανήσου. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι η πολυνησία, δηλαδή η πολυδιάσπαση του χώρου σε νησιά, η οποία αφενός της προσδίδει µοναδικότητα και αφετέρου δηµιουργεί αυξηµένες µεταφορικές ανάγκες για τη σύνδεση των νησιών µεταξύ τους και µε την υπόλοιπη χώρα, µε σαφείς αρνητικές επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας. Κατά την τελευταία δεκαετία η Περιφέρεια παρουσιάζει σηµαντική πληθυσµιακή αύξηση, συνδεόµενη άµεσα µε την αντικατάσταση των παραδοσιακών δραστηριοτητων από τουριστικές. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. στην Περιφέρεια είναι το υψηλότερο της χώρας, ενώ ιδιαίτερα χαµηλή εµφανίζεται η ανεργία. Πάντως, η ευηµερία δεν κατανέµεται ισόρροπα µεταξύ περισσότερων νησιών, αλλά προκύπτει ως αποτέλεσµα των επιδόσεων λίγων νησιών. Με δεδοµένη την ιδιοµορφία της Περιφέρειας και µε σκοπό την καλύτερη ανάλυση των χωροταξικών χαρακτηριστικών της, έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί πολλαπλά κριτήρια 1 για την κατάταξη των νησιών σε τρεις βασικές κατηγορίες /οµάδες, που είναι: 1. Οµάδα I: Νησιά, µε σχετικά µικρή γεωγραφική έκταση, τα οποία αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα ανάπτυξης, πολλά εκ των οποίων χαρακτηρίζονται από συνεχή µείωση πληθυσµού, σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές, ελάχιστο βαθµό αξιοποίησης των πόρων τους ή περιορισµένους (ποσοτικά και ποιοτικά) πόρους και αισθητή γεωγραφική αποµόνωση. 2. Οµάδα II: Νησιά που αναπτύσσονται τουριστικά ενώ παράλληλα διαθέτουν και άλλες παραγωγικές δραστηριότητες και εκµεταλλεύσιµους πόρους. Σε αυτά η έµφαση πρέπει να δοθεί σε δράσεις που σκοπό έχουν την αντιµετώπιση των συγκρούσεων µεταξύ των δραστηριοτήτων και την αποτροπή 1 - ΥΠΕΘΟ, ENVIPLAN Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες, ( ), Eκθέσεις Αξιολόγησης Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου Α και Β ΚΠΣ. - ΥΠΕΧΩ Ε, ENVIPLAN Γ. Θ. Τσεκούρας & Συν/τες (1999), Χωροταξικό Σχέδιο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Αθήνα. i

4 της εξάρτησής τους από τη µονόπλευρη τουριστική ανάπτυξη. 3. Οµάδα III: Νησιά µε σηµαντική τουριστική δραστηριότητα όχι µόνο σε Περιφερειακό αλλά και σε Εθνικό και Κοινοτικό επίπεδο, µε αυξανόµενες περιβαλλοντικές πιέσεις, πληθυσµιακή αύξηση και συγκέντρωση, µε άµεση ανάγκη ελέγχου του είδους της ανάπτυξής τους. Στο σύνολό της, η Περιφέρεια είναι ελλειµµατική σε συγκεκριµένους τοµείς, που αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες όχι µόνο της ανάπτυξης αλλά και της επιβίωσης ορισµένων περιοχών της. Όσον αφορά τη θέση της στον ευρωπαϊκό χώρο, η Περιφέρεια περιλαµβάνει το ανατολικότερο σηµείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί κοµβικό σηµείο στις θαλάσσιες και εναέριες µεταφορές και βρίσκεται σε κρίσιµη από γεωπολιτικής άποψης περιοχή. Εντός του χώρου ARCHI- MED 2 το Νότιο Αιγαίο χαρακτηρίζεται ως ιδιόµορφη νησιωτική περιφέρεια, σε «περιφερειακή» θέση, µε ανοικτές προοπτικές συνεργασιών και δικτυώσεων, ευρισκόµενη σε µέσο οικονοµικό επίπεδο, µε καλές επιδόσεις στον τοµέα της ανεργίας, σηµαντικές πιέσεις στις χρήσεις γης, σηµαντικό φυσικό περιβάλλον, υψηλότατο δείκτη απειλής από φυσικές καταστροφές, αυξηµένο κίνδυνο λειψυδρίας και ξηρασίας, υψηλή πυκνότητα καταγεγραµµένων πολιτιστικών περιοχών και µνηµείων και ιδιόµορφο πολιτιστικό / δοµηµένο περιβάλλον / τοπίο. Χαρακτηρίζεται, τέλος, ως «τουριστική» περιφέρεια. (Κεφ. Α.0.). Ιδωµένη στο σύνολό της, η Περιφέρεια είναι ο σηµαντικότερος προορισµός ελλήνων και ξένων τουριστών στη χώρα, αφού διαθέτει φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους χαρακτηριζόµενους από µεγάλο αριθµό και ποικιλία, καθώς και πολυάριθµα και σηµαντικά σηµεία έλξης. Πάντως παρατηρούνται σηµαντικές ελλείψεις στη διατήρηση και ανάδειξη των πόρων, µε αποτέλεσµα να υφίστανται ανεξέλεγκτη χρήση και σηµαντικές πιέσεις. Οι υποδοµές που εξυπηρετούν την πρόσβαση είναι γενικά ικανοποιητικές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν εντοπίζονται σοβαρά προβλήµατα και ελλείψεις. (Κεφ. Α.1.). 2 ΥΠΕΧΩ Ε Υπουργείο ηµοσίων Έργων Ιταλίας (Περιφέρεια Basilicata) Κύπρος Μάλτα, ENVIPLAN EDP S.A. κ.ά., (2001), Πιλοτική ράση ARCHI-MED Υποδράση 2.2., Η ανάδειξη του περιβάλλοντος ως παράγων ανάπτυξης στο µεσογειακό χώρο, Αθήνα. ii

5 Η κατανοµή των χρήσεων γης διαφέρει σηµαντικά από αυτήν των υπόλοιπων περιοχών της χώρας, ως προς το ότι περισσότερη από τη µισή έκταση της Περιφέρειας χρησιµοποιείται για κτηνοτροφικούς σκοπούς, ενώ η καλλιεργούµενη γη εγκαταλείπεται σταδιακά. Οι δασικές εκτάσεις είναι ιδιαίτερα περιορισµένες. Οι οικισµοί παρουσιάζουν κυρίως γραµµική ανάπτυξη κατά µήκος της παράκτιας ζώνης εξυπηρετώντας τις ανάγκες στέγασης των κατοίκων και την τουριστική ζήτηση. Ο αριθµός και η έκταση των περιοχών µε καθεστώς χρήσεων γης είναι περιορισµένος. Οι µέχρι τώρα ενέργειες για την προστασία των πολλών σηµαντικών και σπάνιων οικοσυστηµάτων υπολείπονται σηµαντικά των αναγκαίων. Μεγάλος είναι ο αριθµός των κηρυγµένων αρχαιολογικών χώρων. (Κεφ. Α.1). Η γενική εικόνα που παρουσιάζει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου ως τουριστικά αναπτυγµένη περιοχή υποκρύπτει έντονες χωρικές και ποιοτικές διαφοροποιήσεις. Ο σηµαντικός όγκος της τουριστικής κίνησης µε βάση τα απόλυτα µεγέθη, συγκεντρώνεται σε µικρό αριθµό νησιών. Στην περιοχή συνυπαρχουν µικρές και µεγάλες µονάδες καθώς και ενοικιαζόµενα δωµάτια, που λειτουργούν υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες και των οποίων η διασπορά στο χώρο δεν είναι οµοιόµορφη. Σε ό,τι αφορά το προσφερόµενο προϊόν, κυριαρχεί ο τουρισµός παραλίας. Η έλλειψη διαφοροποίησης περιορίζει τη δυνατότητα ευελιξίας αναφορικά µε τα επίπεδα των ζητούµενων τιµών, ενώ η ύπαρξη µεγάλης προσφοράς πιέζει ακόµη περισσότερο τις τιµές προς τα κάτω. Οργανωµένο τουρισµό δέχονται κύρια οι προορισµοί, στους οποίους υπάρχει η δυνατότητα προσγείωσης πτήσεων charter, ενώ ένα µέρος διακινείται µε πλοίο. Στα λίγα νησιά που δέχονται πτήσεις charter, καταλήγει ένα µεγάλο κοµµάτι του τουριστικού ρεύµατος. Πρόκειται για τα νησιά, στα οποία συγκεντρώνεται το µεγαλύτερο κοµµάτι του βιοµηχανικού τουρισµού. Τα νησιά αυτά παρουσιάζουν τους υψηλότερους δείκτες τουριστικής πίεσης, κάποιες ζώνες τους δε έχουν χαρακτηρισθεί ως κορεσµένες περιοχές ή περιοχές ελέγχου τουριστικής ανάπτυξης και µπορούν να θεωρηθούν ως ώριµες τουριστικά περιοχές, στις οποίες πρέπει να υπάρξουν µέτρα για την ανάσχεση της επέκτασης της προσφοράς, βελτίωσης της ποιότητας του προσφερόµενου προϊόντος και την ανάπτυξη νέων και ειδικών µορφών τουρισµού. Από τα υπόλοιπα νησιά, κάποια παρουσιάζουν σχετικά σηµαντική τουριστική πίεση και iii

6 τάσεις αύξησης της κίνησης και κάποια άλλα δεν παρουσιάζουν τάσεις αύξησης της κίνησης και διαθέτουν σχετικά περιορισµένο και σταθερό αριθµό τουριστικών κλινών. Στο Νότιο Αιγαίο δεν υπάρχουν αναξιοποίητες περιοχές µε την έννοια των περιοχών χωρίς καταλύµατα. Αντίθετα υπάρχουν πολλοί αναξιοποίητοι πόροι, που θα επέτρεπαν τη διαφοροποίηση και τον εµπλουτισµό του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, που τώρα περιορίζεται στο τρίπτυχο κατάλυµα εστίαση αναψυχή. Με τον τρόπο αυτό µπορεί να εξασφαλισθεί υψηλότερη ηµερήσια τουριστική δαπάνη ανά επισκέπτη και υψηλότερη προστιθέµενη αξία ανά προσφερόµενο προϊόν ή υπηρεσία. (Κεφ. Α.2.). Εντός του πλαισίου του νόµου 2601 /98, στην Περιφέρεια καθορίζονται περιοχές ενισχύσεων Γ και. Είναι γνωστή η εξαιρετική δυσκολία καταγραφής και µέτρησης των δεδοµένων του τουριστικού δυναµικού στον ελληνικό χώρο. Η οµάδα µελέτης έχει επιλέξει να αναφέρεται αποκλειστικά σε επίσηµα διαθέσιµα στοιχεία (ΕΟΤ, ΕΣΥΕ), από τα οποία δίδεται µία -ούτως ή άλλως περιορισµένης αξίας και αντιπροσωπευτικότητας- εικόνα µέσω του δείκτη αριθµός κλινών / κάτοικο. Επίσης, από αυξηµένο βαθµό ανασφάλειας χαρακτηρίζονται τα χρησιµοποιούµενα στοιχεία σχετικά µε τις προσαυξήσεις του µόνιµου πληθυσµού κατά την τουριστική περίοδο και την εξ αυτής προκύπτουσα πίεση. Τα τουριστικά πρότυπα κατατάσσονται σε τρεις µεγάλες οµάδες, µε βάση κοινά χαρακτηριστικά τους. Αυτές είναι: 1. Οµάδα προτύπων µαζικού τουρισµού Βιοµηχανοποιηµένο πρότυπο µαζικού οργανωµένου τουρισµού σε ξενοδοχεία Αυτόνοµο ή µικτό πρότυπο µαζικού οργανωµένου τουρισµού σε ξενοδοχεία Πρότυπο οργανωµένου ή αυτόνοµου µαζικού τουρισµού σε συµπληρωµατικά βοηθητικά καταλύµατα (στην πλειοψηφία τους ενοικιαζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα). iv

7 2. Οµάδα προτύπων ειδικών, νέων και εναλλακτικών µορφών τουρισµού Πρότυπο τουρισµού της οµάδας κινήτρων «ύπαιθρος παράδοση περιβάλλον» Πρότυπο τουρισµού της οµάδας κινήτρων «πολιτισµός εκπαίδευση επιστήµη» Πρότυπο τουρισµού της οµάδας κινήτρων «αθλητισµός φυσική ζωή υγεία» Πρότυπο τουρισµού της οµάδας κινήτρων «επαγγελµατικά ταξίδια συνέδρια incentives εκθέσεις». 3. Οµάδα προτύπων µε ειδικά χαρακτηριστικά Πρότυπο αυτόνοµου νεανικού περιηγητικού τουρισµού Πρότυπο τουρισµού ταξιδιών µικρής διάρκειας εκτός καλοκαιρινής περιόδου Πρότυπο τουρισµού παραθεριστικής κατοικίας Πρότυπο τουρισµού µε διαµονή σε κάµπινγκ ή στο ύπαιθρο. Στην Περιφέρεια δεν αναπτύχθηκε αποκλειστικά ένα πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, αλλά όλα τα προαναφερθέντα, σε διαφορετική έκταση ανάλογα µε το νησί ή την οµάδα νησιών. Όσον αφορά στους περιορισµούς της ανάπτυξης στην Περιφέρεια, αναφέρονται: 1. Ο νησιωτικός χαρακτήρας και η µεγάλη έκταση των διοικητικών ορίων της σε συνδυασµό µε την έντονη εποχικότητα της τουριστικής δραστηριότητας. 2. Η πολυδιάσπαση του χώρου. 3. Η γεωγραφική θέση της Περιφέρειας ως προς τον εθνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό χώρο. 4. Η υπερσυγκέντρωση τουρισµού σε ορισµένα νησιά. 5. Οι περιορισµένες δυνατότητες του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα. 6. Το µικρό µέγεθος των πόρων και οι οργανωτικές ανεπάρκειες των αναπτυξιακών φορέων. 7. Οι έντονες ενδοπεριφερειακές ανισότητες και η ανισοκατανοµή φυσικών και ανθρώπινων πόρων. v

8 8. Η σχετική ανεπάρκεια και ελλειµατικότητα σε υδατικούς πόρους και ενέργεια. 9. Οι δυσκολίες στη θωράκιση του χώρου από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους. 10. Η ανεπάρκεια των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών. 11. Η περιορισµένη µεταποιητική βιοµηχανία και το µικρό µέγεθος της τοπικής αγοράς. 12. Η αδυναµία εκµετάλλευσης των οικονοµιών κλίµακας στην υλοποίηση έργων υποδοµής, επενδύσεων κ.λπ. 13. Η έλλειψη πολεοδοµικού και χωροταξικού σχεδιασµού. 14. Η επιβάρυνση και σταδιακή υποβάθµιση του περιβάλλοντος και του τοπίου. Στην προσπάθεια εφαρµογής των αρχών της αειφορίας στον τοµέα του τουρισµού, κρίσιµη θέση κατέχει η πολυσύνθετη έννοια της διαχείρισης της φέρουσας ικανότητας. Στην φ.ι. έχουν δοθεί διάφοροι ορισµοί, από επιστήµονες προερχόµενους από διαφορετικούς χώρους. Μία µερίδα της θεωρίας έχει την άποψη ότι η φ.ι. είναι µία στατική ή απόλυτη έννοια, τη στιγµή που µία άλλη µερίδα θεωρεί ότι πρόκειται για µία ρευστή και δυναµική έννοια, τα στοιχεία και χαρακτηριστικά της οποίας µεταβάλλονται µε το χρόνο. Πολλοί θεωρούν πάντως ότι απαιτείται πλέον η συνδυασµένη ερευνητική προσπάθεια από µια ποικιλία επιστηµονικών χώρων, καθώς το δυναµικό και πολύπλοκο φαινόµενο του τουρισµού απαιτεί ολοκληρωµένη προσέγγιση. Έχουν προταθεί και χρησιµοποιηθεί ποικίλες µέθοδοι για τον υπολογισµό, τον επηρεασµό και τη διατύπωση συγκεκριµένων µεγεθών και δεικτών φ.ι. σε διάφορες τουριστικές περιοχές, µε διάφορους βαθµούς πληρότητας και επιτυχίας. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρούσας µελέτης, η φ.ι. θα µπορούσε να ορισθεί ως η συνιστώσα των αλληλεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονοµικού χώρου, και προσδιορίζεται από το βέλτιστο επίπεδο των συνιστωσών της. Οι επιλογές για τον αιγαιοπελαγίτικο χώρο, σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, εστιάζουν σε τρεις οµάδες σχετικών δεικτών, άµεσα συνδεδεµένες µε την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονοµική χωρητικότητα. Εκτιµάται ότι στο άµεσο µέλλον, η εκτίµηση της φ.ι. µπορεί να βασισθεί στο ακόλουθο πλέγµα δεικτών: vi

9 1. Περιβαλλοντικοί δείκτες (διαθέσιµος φυσικός υποδοχέας και χωρητικότητα ακτών). 2. Κοινωνικο-οικονοµικοί δείκτες (ποσοστό των ασφαλώς διατιθέµενων στερεών αποβλήτων, ποιότητα διατιθέµενων σε φυσικούς αποδέκτες υγρών αποβλήτων, ενεργειακή επάρκεια, επάρκεια υδατικών πόρων, πληθυσµιακή σχέση µονίµων κατοίκων επισκεπτών, µέσος όρος πληρότητας την τελευταία δεκαετία, µέσος ρυθµός µείωσης εσόδων ανά κλίνη σε διάστηµα δεκαετίας, επάρκεια υγειονοµικής περίθαλψης). Για τις ανάγκες των επιλογών της τουριστικής ανάπτυξης, επιλέγονται µία σειρά από κριτήρια: - η έκταση - ο µόνιµος πληθυσµός - ο εποχιακός πληθυσµός - το είδος της τουριστικής ανάπτυξης, προσδιοριζόµενο από τον αριθµό κατά κατηγορία καταλυµάτων, το πλήθος και εύρος των προσφερόµενων υπηρεσιών / εξυπηρετήσεων - η αναλογία ηµεδαπών / αλλοδαπών τουριστών - οι επιρροές που δέχεται το νησί από την παρουσία διοίκησης υπερτοπικού επιπέδου και το ρόλο του ως κέντρο παραθερισµού, κατά κύριο λόγο, των κατοίκων της µητροπολιτικής περιφέρειας της Αττικής - ο υψηλός βαθµός εξάρτησης από µεγαλύτερο κέντρο σε παρακείµενο νησί (πολυσχιδής δορυφορική σχέση). Στη βάση αυτών των κριτηρίων εξειδικεύονται και αναλύονται ακόµη περισσότερο οι προαναφερθείσες 3 οµάδες νησιών και αναδεικνύονται οι έξι κατωτέρω Οµάδες Νησιών: 1. Οµάδα Ι: Περιλαµβάνει αποκλειστικά τη Ρόδο, δεδοµένων των σηµαντικών αποκλίσεων που αφορούν τα κριτήρια της έκτασης, του πληθυσµού, του είδους των τουριστικών µονάδων (µέγεθος και εύρος εξυπηρετήσεων). 2. Οµάδα ΙΙ: Νησιά µε κύριο χαρακτηριστικό το δυναµισµό τους στον τουρισµό, µε υψηλό αριθµό επισκεπτών αλλά όχι απαραίτητα vii

10 παρεµφερές πληθυσµιακό µέγεθος και εµφάνιση έντονων στοιχείων κορεσµού. 3. Οµάδα ΙΙΙ: Κοινό χαρακτηριστικό όλων των νησιών αποτελεί η έντονη πίεση για παραθεριστική κατοικία (εξυπηρέτηση µητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής) και εσωτερικό τουρισµό. Κατά τα λοιπά η Σύρος διαφοροποιείται λόγω του ρόλου της ως διοικητικού κέντρου της Περιφέρειας και των χαρακτηριστικών αστικής ανάπτυξης, τα οποία αντανακλώνται στον πληθυσµιακό της µέγεθος. 4. Οµάδα IV: Νησιά τα οποία χαρακτηρίζονται από δυναµική στον πληθυσµό, περιβαλλοντικές πιέσεις, ελλείψεις σε βασικούς πόρους (π.χ. υδατικούς) και πολύµορφη τουριστική ανάπτυξη σε ό,τι αφορά το είδος των καταλυµάτων (τάξη, κατηγορία, επίσηµες- παράνοµες κλίνες). Επίσης, εντοπίζονται δυνατότητες ελέγχου του προσανατολισµού της τουριστικής δραστηριότητας. 5. Οµάδα V: Στην οµάδα αυτή εντάσσονται νησιά µε µικρότερο εδαφικό και πληθυσµιακό µέγεθος, τα οποία µέχρι πρόσφατα εξασφάλιζαν σχετικά υψηλό βαθµό αυτάρκειας βασιζόµενης στην αγροτική οικονοµία. Το δεύτερο χαρακτηριστικό τους σταδιακά ανατρέπεται ενώ αυξάνεται η ζήτηση για µικρές τουριστικές µονάδες και ενοικιαζόµενα δωµάτια. Στο σύνολό τους παρουσιάζουν αυξηµένες ανάγκες συµπλήρωσης / βελτίωσης των τεχνικών και κοινωνικών υποδοµών, µε έµφαση σ αυτές που σχετίζονται µε την προσπελασιµότητα. 6. Οµάδα VI: Περιλαµβάνει νησιά µε ισχυρές σχέσεις µε παρακείµενα δυναµικότερα ή ιδιαίτερα ανεπτυγµένα νησιά. Παρά τις επιµέρους διαφοροποιήσεις, η τουριστική τους ανάπτυξη είναι άµεσα συσχετισµένη µε την εκτόνωση σηµαντικών οικιστικών κέντρων ή/και την «υπερχείλιση» του ρεύµατος που προσελκύουν καθιερωµένοι τουριστικοί προορισµοί. Η θεώρηση των εναλλακτικών επιλογών βασίζεται στη διαφοροποίηση της έντασης και του εύρους των µορφών τουρισµού. viii

11 Σε ό,τι αφορά τους δείκτες προσδιορισµού της χωρητικότητας, διαφοροποιούνται ανάλογα µε την Οµάδα Νησιού µόνο ως προς τις τιµές που λαµβάνουν. Κατά περίπτωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν ειδικοί συντελεστές βαρύτητας. Άλλες βασικές παράµετροι, οι οποίες επηρεάζουν το είδος των παρεµβάσεων, σχετίζονται µε τους διαθέσιµους χρηµατοδοτικούς πόρους, τις δυνατότητες του ενδογενούς ανθρωποδυναµικού (από την άποψη των δεξιοτήτων) και το χρόνο απόδοσης των επιλογών. (Κεφ. Α.3.). Οι ευρύτερες επιπτώσεις του τουρισµού εξετάζονται στις εξής περιοχές: 1. Φυσικό περιβάλλον και τοπίο. Συνοψίζονται οι κυριότεροι κίνδυνοι υποβάθµισης των αξιόλογων οικοσυστηµάτων, δηλαδή (α) η υπέρµετρη και κυρίως ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των τουριστικών δραστηριοτήτων µε συνέπεια την άσκηση πιέσεων σχετιζόµενων µε την υπερκατανάλωση υδατικών πόρων, τη δηµιουργία αποβλήτων και τη διάχυση των πηγών ρύπανσης, την εισβολή µεγάλου αριθµού επισκεπτών σε ευαίσθητα οικοσυστήµατα, την κατασκευή τουριστικών ανωδοµών και υποδοµών βάσει ελλιπούς σχεδιασµού, (β) η γραµµική επέκταση των οικισµών κατά µήκος της παράκτιας ζώνης, (γ) η πρόκληση πυρκαγιών και (δ) η διάβρωση των ακτών. Παρουσιάζονται επίσης εν συντοµία οι κυριότεροι κίνδυνοι υποβάθµισης του τοπίου, που είναι (α) η κατασκευή τουριστικών ανωδοµών και υποδοµών αλλά όχι µόνο- κατά µήκος της παράκτιας ζώνης, (β) η ευρύτατη αξιοποίηση των όρων της εκτός σχεδίου δόµησης, (γ) η επέκταση των οικιστικών κέντρων, (δ) η πρόκληση πυρκαγιών και (ε) η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών απορριµµάτων. 2. Οικονοµία. Εκτιµάται η συµβολή του τουρισµού (α) στο Α.Ε.Π. και (β) στην απασχόληση. Συσχετίζεται ο τουρισµός µε άλλους τοµείς και κλάδους παραγωγής (µεταφορές, λιανικό εµπόριο, µεταποίηση, πολιτιστική παραγωγή). Στη συνέχεια επισηµαίνεται η πολιτιστική διάσταση του τουρισµού, σχολιάζονται οι µηχανισµοί αφοµοίωσης και απόρριψης, εκτιµάται ο βαθµός κοινωνικής αποδοχής του τουριστικού φαινοµένου από τις τοπικές κοινωνίες. ix

12 Η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών στον τουριστικό τοµέα είναι χαµηλή και συνδέεται µε το χαµηλό ποσοστό εξειδικευµένου και καταρτισµένου εργατικού δυναµικού. Είναι δεδοµένες οι αυξηµένες ανάγκες για εξειδικευµένο και καταρτισµένο εργατικό δυναµικό, τη στιγµή που ένα µεγάλο ποσοστό του αποτελείται από ανειδίκευτο προσωπικό. Το σύστηµα τουριστικής εκπαίδευσης πρέπει να βελτιωθεί, ώστε να καταστεί δυνατή η ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται στον τουριστικό τοµέα. (Κεφ. Α.4.). Σε αναφορά µε τις τρεις βασικές οµάδες νησιών επιχειρείται η ανάλυση πλεονεκτηµάτων µειονεκτηµάτων ευκαιριών κινδύνων της τουριστικής ανάπτυξης (S.W.O.T. analysis). Με βάση τους τέσσερις άξονες της ανάλυσης αυτής, εξετάζονται τα εξής ζητήµατα, όπως διαµορφώνονται από την κατάσταση του τουρισµού στην Περιφέρεια: 1. Οι τουριστικές υποδοµές και υπηρεσίες. 2. Το φυσικό περιβάλλον. 3. Το δοµηµένο περιβάλλον. 4. Το ανθρώπινο δυναµικό. 5. Η διαφήµιση και η προβολή. 6. Η σύνθεση του τουριστικού προϊόντος. 7. Η τουριστική ζήτηση. 8. Ο κύκλος ζωής του τουριστικού προϊόντος. 9. Οικονοµικές εισροές και εκροές. Η ανάλυση πραγµατοποιείται υπό τη µορφή πινάκων και επεξηγηµατικών κειµένων. (Κεφ. Α.5). Οι κυριότεροι φορείς και επιχειρήσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου είναι οι εξής: 1. Νοµαρχιακές Επιτροπές Τουριστικής Προβολής. 2. Αναπτυξιακές Εταιρείες Ο.Τ.Α. α και β βαθµού. 3. Επαγγελµατικοί Φορείς (ενώσεις ξενοδόχων ή ιδιοκτητών ενοικιαζοµένων δωµατίων). 4. Οι tour operators και τα τουριστικά πρακτορεία. 5. Ξενοδοχεία. 6. Εταιρείες στο Internet. 7. ιαφηµιστική εκστρατεία του Ε.Ο.Τ. x

13 Ο τοµέας των συνεργασιών µεταξύ µικρών και µεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων µπορεί να αναπτυχθεί περισσότερο και να προσφέρει σηµαντικές καινοτοµίες στην προσπάθεια για τουριστική ανάπτυξη. Καινοτοµικά τουριστικά προϊόντα µπορεί επίσης να δηµιουργήσει η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου. Αξιόλογος είναι ο ρόλος του κοινωνικού τουρισµού για την ενίσχυση της εσωτερικής µετακίνησης για λόγους αναψυχής. (Κεφ. Α.6). Όσον αφορά στην ανάλυση της δυνητικής ζήτησης, διερευνώνται αφενός τα διαµορφωµένα χαρακτηριστικά της ζήτησης και αφετέρου οι τάσεις που ενισχύουν τη µεσοπρόθεσµη αύξηση της ζήτησης από συγκεκριµένες οµάδες -στόχους. Τα βασικά χαρακτηριστικά της διαµορφωµένης ζήτησης είναι τα ακόλουθα: 1. Η περιοχή αποτελεί προορισµό µε σταθερή και ποιοτική ζήτηση. 2. Η ζήτηση της περιοχής σχετίζεται µε ορισµένα από τα βασικότερα κίνητρα του σύγχρονου τουρισµού. 3. Οι πόλοι που συνθέτουν το σηµερινό προφίλ της ζήτησης, χαρακτηρίζονται από δυναµισµό αλλά και τάσεις κορεσµού, σε ορισµένες περιπτώσεις, ώστε να επιβάλλεται ο επαναπροσδιορισµός των βασικών προτεραιοτήτων στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Για το σχολιασµό των τάσεων της τουριστικής ζήτησης στην περιοχή, διερευνώνται οι πηγές προέλευσης της δυνητικής ζήτησης για τα επόµενα 15 χρόνια, που είναι κυρίως: 1. Η µεγαλύτερη και πιο εξειδικευµένη ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών µορφών τουρισµού. 2. Η αύξηση της ζήτησης από εθνικότητες µε µικρή παρουσία στην περιοχή. 3. Η ζήτηση από ηµεδαπό τουρισµό. 4. Η αύξηση της ζήτησης για παραθεριστικές κατοικίες. 5. Η αύξηση και η ποιοτική αναβάθµιση της ζήτησης από τις ευρωπαϊκές αγορές. (Κεφ. Α.7.). xi

14 Β ΦΑΣΗ Για τον καθορισµό της στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου η µελέτη διαπραγ- µατεύεται δύο σενάρια, το σενάριο των τάσεων και το σενάριο «αειφορικής» ανάπτυξης του τουρισµού. Στο σενάριο των τάσεων εξετάζονται οι επιπτώσεις της συνέχισης της «ως έχει» τουριστικής ανάπτυξης στις υποδοµές, το περιβάλλον και τους πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όσον αφορά στις υποδοµές, εξετάζονται οι επιπτώσεις στις εξής κατηγορίες: Οδικό δίκτυο, εµπορικό λιµάνι, τουριστικό λιµάνι, αεροδρόµιο ελικοδρόµιο, υποδοµές φιλοξενίας, εστίασης, υγείας, πολιτισµού, υποδοµές ύδρευσης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, αποχέτευσης και επεξεργασίας λυµάτων, διαχείρισης απορριµµάτων και υποδοµές από τις οποίες εξαρτάται η παροχή τουριστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας. Όσον αφορά στο περιβάλλον και τους πόρους, εξετάζονται οι επιπτώσεις υλοποίησης του σεναρίου στη γεωργική γη, τους διαθέσιµους υδατικούς πόρους, τη γεωµορφολογία, το ανάγλυφο και το τοπίο, τις δασικές εκτάσεις, την αρχιτεκτονική κληρονοµιά και τη φυσιογνωµία των οικισµών, τον τοπικό πολιτισµό / κουλτούρα, τη βιοποικιλότητα και το συνολικό τοπικό οικονοµικό όφελος. Η εξέταση και αξιολόγηση των επιπτώσεων που αναµένονται στις παραπάνω κατηγορίες εξαιτίας της συνέχισης της «ως έχει» τουριστικής ανάπτυξης, γίνεται για καθεµία από τις έξι προεκτεθείσες κατηγορίες νησιών, ως προς δε το χρονικό ορίζοντα, σε µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη βάση. Όσον αφορά στο σενάριο της αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης, παρουσιάζονται κατ αρχήν τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει και οι κατευθύνσεις προς τις οποίες πρέπει να κινείται, στους τοµείς της οικονοµίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. xii

15 Το σενάριο της αειφορικής τουριστικής ανάπτυξης επιλέγεται και προτείνεται από την οµάδα µελέτης. Για την υλοποίησή του καταστρώνονται «κύριες κατευθύνσεις» πολιτικής για καθεµία από τις έξι οµάδες νησιών. Ακολουθεί ο προσδιορισµός των στόχων, που πρέπει να υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα στο πλαίσιο της στρατηγικής για την προώθηση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας. (Κεφ. Β.1). Στη συνέχεια προσδιορίζονται οι προτεραιότητες και οι άξονες παρέµβασης των δηµόσιων φορέων. Παρουσιάζονται αναλυτικά οι προτεραιότητες και οι άξονες παρέµβασης της τουριστικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο αλλά και οι προτεραιότητες και οι άξονες παρέµβασης των λοιπών πολιτικών που υλοποιούνται κατά την περίοδο από τους δηµόσιους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό, νοµαρχιακό και δηµοτικό επίπεδο (πολιτικές για την ανταγωνιστικότητα, τις µεταφορές, το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση της υπαίθρου, την αλιεία, τον πολιτισµό, την υγεία και πρόνοια, την απασχόληση και επαγγελµατική κατάρτιση, την εκπαίδευση και αρχική επαγγελµατική κατάρτιση, την πληροφορία, η πολιτική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ.α.) (Κεφ. Β.2). Ακολουθεί η πρόταση για τους άξονες και τις µορφές κινητοποίησης των φορέων του ιδιωτικού τοµέα και των αναγκαίων κοινών δράσεων των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων και παρατίθενται σχετικά παραδείγµατα. (Κεφ. Β.3). Στο τελευταίο κεφάλαιο καταστρώνεται το απαιτούµενο πρόγραµµα δράσης. Προτείνονται κατ αρχήν µία σειρά από µελέτες που κρίνονται ως απαραίτητες για την εφαρµογή του σχεδίου. Οι µελέτες που ενδεικτικά περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα δράσης για την εφαρµογή του Χωροταξικού Σχεδίου της Περιφέρειας, µπορούν να αποτελέσουν υπόβαθρο άµεσα ή έµµεσα συσχετιζόµενο µε το επιθυµητό µοντέλο ανάπτυξης του τουρισµού. Με στόχο την εφαρµογή κατευθύνσεων αειφορικής ανάπτυξης του τουρισµού, θεωρείται αρχικά κρίσιµη η έρευνα βασικών συνιστωσών του σταδίου και προτύπου ανάπτυξης που έχει ακολουθηθεί / διαµορφωθεί έως σήµερα, δηλαδή η αποτίµηση της υφιστάµενης κατάστασης. Στη συνέχεια καταγράφεται, ανά οµάδα νησιών, η τυπολογία των µελετών που απαιτούνται στο πλαίσιο της εφαρµογής του σεναρίου αειφορικής προσέγγισης. xiii

16 Ακολούθως επιχειρείται η συσχέτιση των προγραµµατισµένων αξόνων παρέµβασης µε το επιθυµητό µοντέλο τουριστικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια. Παρουσιάζονται επίσης τα ενταγµένα έως σήµερα έργα του ΠΕΠ και τα ενταγµένα στα τοµεακά προγράµµατα που αφορούν στην Περιφέρεια. Στο πλαίσιο των προγραµµάτων που µπορούν να συµβάλλουν χρηµατοδοτικά στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης, µπορούν να ενταχθούν οι ακόλουθες ενέργειες: Εκπόνηση διαγνωστικής µελέτης προορισµών. Ανάπτυξη νέων τουριστικών προϊόντων βασισµένων σε θεµατικές ενότητες. Υποστήριξη των επιχειρηµατιών στην υιοθέτηση και εφαρµογή των νέων τουριστικών προϊόντων. Υποστήριξη των επιχειρήσεων στην αναβάθµιση της ποιότητας παραγόµενων υπηρεσιών και προϊόντων. Ειδικά όσον αφορά στο σκέλος των ενεργειών κατάρτισης και επιµόρφωσης, αναφέρονται θεµατικές ενότητες που µπορούν να προσφερθούν και να επιλεγούν αναλόγως του καταρτιζόµενου κοινού (ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας, διαχείριση τουριστικών µονάδων, περιβάλλον και τουριστικές επιχειρήσεις, η Κοινωνία της Πληροφορίας και η τουριστική επιχείρηση). Με βάση τη µέχρι σήµερα πρακτική και τα αποτελέσµατα στο χώρο της σύναψης συµβάσεων και της ίδρυσης και λειτουργίας φορέων, προτείνονται τα εξής: Η προώθηση θεσµικών παρεµβάσεων µε στόχο την καλύτερη οργάνωση του σχεδιασµού και υλοποίησης στρατηγικών τουρισµού. Η ανάπτυξη εργαλείων (δοµών) στήριξης. Σχετικά µε την απαραίτητη στρατηγική µάρκετινγκ και επικοινωνίας, αναλύεται κατ αρχήν η ιδιαίτερη σηµασία του σχεδίου µάρκετινγκ µιας τουριστικής περιοχής και παρουσιάζονται οι παράγοντες, οι οποίοι συµβάλλουν στην ανάδειξή της (τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου τουρίστα καταναλωτή, η διεθνοποιηµένη διάσταση του τουριστικού ταξιδιού ως καταναλωτικού προϊόντος, τα χαρακτηριστικά περιοχών και οι τύποι µάρκετινγκ, η ανάγκη διασύνδεσης του µάρκετινγκ µε την ανάπτυξη xiv

17 και το µάνατζµεντ, η τουριστική περιοχή ως πολυσύνθετο «τουριστικό προϊόν»). Στη συνέχεια εξετάζονται τα κύρια τµήµατα και οι ενότητες που συγκροτούν ένα πρόγραµµα µάρκετινγκ, που είναι τα εξής: Ι. Οργάνωση και σχεδιασµός προγράµµατος µάρκετινγκ. Θεσµικό πλαίσιο. Σχεδιασµός. Οργάνωση και ανατροφοδότηση. Υποστήριξη. Έλεγχος. ΙΙ. ιερεύνηση τουριστικών πόρων και συγκρότηση τουριστικού προϊόντος. Ανάλυση: τουριστικοί πόροι. Σύνθεση: τουριστικό προϊόν. Στρατηγικός σχεδιασµός. Πελάτες. Αγορές. Ανταγωνισµός. Τιµές. ΙΙΙ. Μέσα της προβολής, προώθησης και πώλησης του προϊόντος. ιαφήµιση. ηµόσιες σχέσεις. Εκθέσεις. Άµεσες πωλήσεις. Internet. Ακολουθεί η παρουσίαση και σύνδεση των χαρακτηριστικών προσφοράς και ζήτησης των έξι οµάδων νησιών µε το πρόγραµµα µάρκετινγκ της Περιφέρειας. Τέλος, παρουσιάζονται οι αναγκαίες θεσµικές ρυθµίσεις χωροταξικού, πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού περιεχοµένου. (Κεφ. Β.4.). xv

18 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ i ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 Β.1 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 3 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β.1.1 Εξέταση εναλλακτικών σεναρίων 3 Β.1.2 Κύριες κατευθύνσεις πολιτικής 9 Β.1.3 Προσδιορισµός στόχων προτεραιότητας 12 Β.1.4 υνατότητες ανάπτυξης ειδικών µορφών τουρισµού κατά 13 προτεραιότητα Β.2 ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ 17 ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Β.2.1 Τουριστική Πολιτική 17 Β.2.2 Πολιτική Ενέργειας 24 Β.2.3 Πολιτική Μεταφορών 25 Β.2.4 Πολιτική Περιβάλλοντος 26 Β.2.5 Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της Υπαίθρου 27 Β.2.6 Πολιτική Αλιείας 27 Β.2.7 Πολιτική Πολιτισµού 28 Β.2.8 Πολιτική Υγείας - Πρόνοιας 28 Β.2.9 Πολιτική Απασχόλησης και Επαγγελµατικής Κατάρτισης 29 Β.2.10 Πολιτική Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης 29 Β.2.11 Κοινωνία της Πληροφορίας 30 Β.2.12 Πολιτική Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 30 Β.2.13 Προτεραιότητες Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων 44 Β.2.14 Προτεραιότητες Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 45 Β.3 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 48 ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Β.3.1 Η βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη και η Local Agenda Β.3.2 Παραδείγµατα κοινής δράσης και συνεργασίας στην Περιφέρεια 49 Νοτίου Αιγαίου Β Παραδείγµατα κοινής δράσης και συνεργασίας δηµόσιων φορέων 49 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Β Παραδείγµατα κοινής δράσης και συνεργασίας δηµόσιων και 52 ιδιωτικών φορέων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Β.3.3 Άξονες και µορφές κινητοποίησης των φορέων του ιδιωτικού τοµέα 56 Β.3.4 Άξονες και µορφές κινητοποίησης των δηµόσιων φορέων 59 Β.3.5 Άξονες και µορφές κινητοποίησης των δηµόσιων και ιδιωτικών 60 φορέων Β.3.6 Φορείς τουριστικής ανάπτυξης και προβολής στην Περιφέρεια 61 Νοτίου Αιγαίου Β.3.7 Μορφές κινητοποίησης (µορφές συνεργασίας) 63

19 Β.3.8 Πρόταση για τους άξονες κινητοποίησης των δηµόσιων και 63 ιδιωτικών φορέων Β.3.9 Πρόταση για τις µορφές κινητοποίησης 64 Β.4 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΡΑΣΗΣ 66 Β.4.1 Απαιτούµενες µελέτες 66 Β.4.2 Απαιτούµενα έργα 72 Β.4.3 Σύνταξη προγράµµατος δράσης 89 Β Σχεδιασµός µέτρων και δράσεων στο πλαίσιο 89 συγχρηµατοδοτούµενων Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, Κοινοτικών Πρωτοβουλιών, κλπ. Β Ενέργειες κατάρτισης και επιµόρφωσης 90 Β Σύναψη συµβάσεων, ίδρυση φορέων 92 Β.4.4 Πρόγραµµα Μάρκετινγκ της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 95 Β Η σηµασία των Προγραµµάτων Μάρκετινγκ σε Περιφερειακό και 95 Τοπικό Επίπεδο Β Βασικά χαρακτηριστικά των Προγραµµάτων Μάρκετινγκ 98 Τουριστικών Περιοχών: η περίπτωση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Β Χαρακτηριστικά Προσφοράς και δυνατότητες αύξησης της Ζήτησης 110 στις έξι οµάδες νησιών της περιοχής µελέτης Β.4.5 Αναγκαίες θεσµικές ρυθµίσεις χωροταξικού, πολεοδοµικού και 120 περιβαλλοντικού περιεχοµένου ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 122 ΧΑΡΤΕΣ

20 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα ο τουρισµός αναδείχθηκε σε καθοριστικό, ηγετικό θα έλεγε κανείς, παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης πολλών περιοχών σηµαδεύοντας την αναπτυξιακή πορεία τους. Ο πλούτος φυσικών και πολιτισµικών πόρων κάποιων περιοχών αποτέλεσε τον πρωταρχικό παράγοντα έλξης για την άσκηση εντός αυτών του νέου κοινωνικού «δικαιώµατος», που είναι πλέον ο τουρισµός. Σήµερα πια η ανάπτυξη του τουρισµού συνιστά σε πολλές περιπτώσεις στόχο υψηλής προτεραιότητας προσφέροντας µία εναλλακτική αναπτυξιακή επιλογή. Στο πλαίσιο της πάση θυσία επιδίωξης της τουριστικής ανάπτυξης, συχνά ακολουθήθηκε ένα µοντέλο απρογραµµάτιστης και εντατικής ανάπτυξης. ίπλα στις αναµφισβήτητες θετικές επιπτώσεις της ανάπτυξης είναι πλέον ορατές και σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στους πόρους (φυσικό και πολιτισµικό περιβάλλον) καθώς και στην οικονοµία και την κοινωνία των περιοχών στις οποίες ίσχυσε το «µοντέλο» αυτό, υποθηκεύοντας συχνά το µέλλον τους. Τα τελευταία χρόνια είναι σαφές ότι το γνωστό, «κλασικό» τουριστικό προϊόν (µαζικός ηλιοτροπικός τουρισµός παραλίας) έχει συµπληρώσει ή βρίσκεται πολύ κοντά στη συµπλήρωση του κύκλου της ζωής του, δεν αποτελεί το πλέον ζητούµενο προϊόν και έχει 1

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου

Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης με όρους αειφορίας της Πάτμου Δωδεκανήσου ΔΠΜΣ Πολεοδομία Χωροταξία Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Σ.Αυγερινού-Κολώνια, Ρ.Κλαπατσέα, Ν. Μπελαβίλας Ο τουρισμός κρουαζιέρας ως περιοριστικός παράγοντας ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου

Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου Η σύσταση ενός DMO ως Προϋπόθεση Αειφορίας για τον Τουρισµό της Ρόδου ρ. ηµήτρης Κούτουλας Ειδικός Σύµβουλος Τουριστικού Μάρκετινγκ ιδάσκων Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου E-Mail: d.koutoulas@ba.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Πρωτοβουλία Ίδρυσης Πανεπιστηµιακού Τµήµατος Τουρισµού στην Κρήτη Μάρτιος 2007 Τουρισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο.

Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό οικονομικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό πόρο. Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων Από την Οδηγία 2000/60 στη διαχείριση σε επίπεδο υδατικής λεκάνης Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Αντιδήμαρχος Θέρμης Οι υδατικοί πόροι αποτελούν σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΩΝ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Βίκυ Φλέγγα Οικονομολόγος, Μ sc περιφερειακή ανάπτυξη Στέλεχος διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ 9 ΒΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο

Πίνακας 2: Η ιάρθρωση της Απασχόλησης κατά Τµήµα στα Ελληνικά Ξενοδοχεία Ποσοστό απασ χολο Σ Υ Ν Ο Ψ Η Αντικείµενο της µελέτης είναι η ανάλυση της διάρθρωσης της απασχόλησης στα ελληνικά ξενοδοχεία. Η παρούσα µελέτη αποτελεί την τρίτη και τελευταία µελέτη που στηρίζεται σε δύο δειγµατοληψίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 14ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 105-71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ. 2810223997 FAX 2810224595 www.oeetak.gr e-mail : info@oeetak.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς

Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Λόγοι υψηλής ελκυστικότητας της Μυκόνου και δυνατότητα εφαρμογής του μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης της σε άλλους προορισμούς Σαακιάν Χρήστος Απρίλιος 2013 Εισαγωγή Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη Μύκονο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051

5000 Γεωµετρικό µοντέλο 4500 Γραµµικό µοντέλο 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1991 2001 2011 2021 2031 2041 2051 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων Μάθηµα: Αστικά Υδραυλικά Έργα Μέρος Α: Υδρευτικά έργα Άσκηση Ε1: Εκτίµηση παροχών σχεδιασµού έργων υδροδότησης οικισµού Σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς. Εισηγητής: Μυλωνάς Σωτήρης Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Εισαγωγή για νέους µηχανικούς Εισηγητής: Πολ. Μηχανικός, ΜΒΑ ΣΤΟΧΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 2007-2010, Β ΦΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί την τέταρτη έκδοση της Β Φάσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας μέχρι το 2010. Αντικείμενο του τεύχους είναι ο Επιχειρησιακός και Οικονομικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 1 ΗΣ ΙΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ι. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τουρισµός είναι η επίσκεψη ενός τόπου της ηµεδαπής ή αλλοδαπής µε σκοπό την ξεκούραση ή ψυχαγωγία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ

ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΑΥΠΛΙΟ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΗΠΑΛΙΑΠΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 1 Η ΝΕΩΤΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 2 Τα εργαλεία ανάγνωσης της ταυτότητας της πόλης. Τα εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Πολιτιστική Διαδρομή στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου Μάρτιος 2015 Ι. Φορέας Υλοποίησης Φορέας Υλοποίησης: Διάζωμα Το ΔΙΑΖΩΜΑ είναι ένα σωματείο που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του τέως Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης

ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης ΟιτουριστικέςπιέσειςστηνΠεριφέρεια Κρήτηςκαιταµοντέλατουριστικής ανάπτυξης Αικατερίνη Τσουκαλά Γενική ιευθύντρια Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής Συντονίστρια του προγράµµατος OSDDT για την Κρήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr

Προστατεύει το. υδάτινο περιβάλλον. Αλλάζει τη. ζωή μας. www.ypeka.gr. www.epperaa.gr Προστατεύει το υδάτινο περιβάλλον Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Το ΕΠΠΕΡΑΑ προστατεύει το Υδάτινο περιβάλλον βελτιώνει την Ποιότητα της Ζωής μας Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.

NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Θ. ΤΣΕΚΕΡΙΔΗΣ NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. Περιβάλλον, Πολιτισμός & Επιχειρηματικότητα Βασικές προτεραιότητες διασυνοριακής συνεργασίας & ανάπτυξης Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Διακρατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Αναγνώριση της περιοχής μελέτης Προβλήματα και ελλείψεις στην κυκλοφοριακή λειτουργία και τις μεταφορικές υποδομές Αυξημένος φόρτος διέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ. Φωτεινή Ανδρέα Αναγνωστάτου Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πειραιώς. Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας. Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία της μελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο. Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Δίκτυα «Τομέων» και «Τόπων»: Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Βόρειο Αιγαίο Ε. Παναγιωτάτου Ε. Κλαμπατσέα Η εισήγηση βασίζεται σε μακροχρόνια ερευνητική προσπάθεια καταρχήν με το πρόγραμμα «Ακρίτας»,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού. Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Οικονομική ανάλυση και τιμολογιακή πολιτική χρήσεων και υπηρεσιών νερού Δ. Ασημακόπουλος Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ολοκληρωμένη Διαχείριση Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.

Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις. Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη - Σχεδιάζοντας αειφόρα κριτήρια για τον προορισμό και τις τουριστικές επιχειρήσεις Σ. Μυλωνάς s.milonas@msolutions.gr Τουρισμός στη πράξη Περισσότερα από 900 εκ τουρίστες ταξίδεψαν

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ

Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά. Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Μελέτη McKinsey Η Ελλάδα 10 Χρόνια Μπροστά Προσδιορίζοντας το νέο Μοντέλο Ανάπτυξης της Ελλάδας Μάρκος Ολλανδέζος Επιστημονικός Δ/ντης ΠΕΦ Ταυτότητα της μελέτης Στοιχεία τηςμελέτης Γραφείο της McKinsey

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2. To Π.Δ. 402/88 (ΦΕΚ 187/Α/26.8.1988) «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας», όπως. Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 8 Απριλίου 2009 Αριθ. πρωτ.: 2974 Αρίθ. Απόφασης: 710 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα