Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης"

Transcript

1 Υπουργική Απόφαση 8957/2004 «Απαιτούµενες Μελέτες, ικαιολογητικά και ιαδικασίες έκδοσης των Αδειών όµησης» (ΦΕΚ Β' 425/ ) Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Α' Κεφαλαίου του Ν. 3212/ ΦΕΚ 308 Α «Άδεια δόµησης, πολεοδοµικές και άλλες διατάξεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων, και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 παρ. 4, 7 παρ. 3α έως και ζ, και των άρθρων 8 και 24 αυτού. 2. Το άρθρο 22 παρ. 1, 3 και 4, και το άρθρο 27 παρ. 1 του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού, Ν. 1577/85, όπως ισχύει. 3. Τις διατάξεις της Υ6/ απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού ΠΕΧΩ Ε «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού ΠΕΧΩ Ε στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων». 4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε: Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις για τη χορήγηση Άδειας όµησης 1. Η Άδεια όµησης, όπως ορίζεται µε το άρθρο 1 του Ν. 3212/ , χορηγείται από την Πολεοδοµική Υπηρεσία που είναι αρµόδια για την περιοχή του ακινήτου, στην οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά, οι εγκρίσεις, τα σχέδια και οι µελέτες, που απαιτούνται κατά περίπτωση έργου και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τα δικαιολογητικά που ορίζονται µε το άρθρο 2 του ως άνω νόµου, όπως εξειδικεύονται µε την παρούσα απόφαση, υποβάλλονται σε δύο στάδια, και χορηγείται: Α. Έγκριση ιαγράµµατος Κάλυψης, µε την οποία κατοχυρώνονται οι όροι δόµησης που ίσχυαν κατά την υποβολή της αίτησης για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών, σύµφωνα µε το τοπογραφικό και το διάγραµµα κάλυψης, τα οποία ελέγχονται και εγκρίνονται σε δέκα εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της αίτησης, και Β. Άδεια όµησης, η οποία χορηγείται σε τρεις εργάσιµες ηµέρες, εφόσον υποβληθούν εµπρόθεσµα και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους όρους δόµησης, οι απαιτούµενες µελέτες, δηλώσεις και δικαιολογητικά. 2. Ο έλεγχος πληρότητας γίνεται κατά την υποβολή στο πρωτόκολλο, ενώ ο έλεγχος των υποβαλλόµενων δικαιολογητικών και σχεδίων γίνεται από εξουσιοδοτηµένους από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας υπαλλήλους Μηχανικούς ΠΕ ή Τ.Ε. 3. Για τις διαδικασίες υποβολής, ελέγχου και χορήγησης των Αδειών όµησης, συντάσσεται διάγραµµα ροής διαδικασιών και έντυπα σε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία επιτρέπουν αφ' ενός την άµεση πληροφόρηση για τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατά περίπτωση, και αφ' ετέρου την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και παρακολούθηση των Αδειών όµησης, τα οποία θα εγκριθούν από την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΧΩ Ε. 4. Κατ' επιλογή του αιτούντος είναι δυνατόν να υποβληθούν ταυτόχρονα όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, για την εφαρµογή της ΚΥΑ 53245/02 (ΦΕΚ 6/Β/ ) «Προϋποθέσεις και διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών αδειών συνήθων ή απλών δεδοµένων και διαδικασιών εντός πέντε (5) ηµερών». Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου που καθορίζεται µε την παρούσα απόφαση, και η άδεια δόµησης χορηγείται σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, που µπορεί να παραταθεί για πέντε (5) ηµέρες ακόµη, εάν απαιτείται διόρθωση ή συµπλήρωση, που γίνεται µετά από ειδοποίηση, σύµφωνα µε τη διαδικασία του επόµενου άρθρου 2 παρ. 3. Άρθρο 2 Απαιτούµενα ικαιολογητικά, Μελέτες, Προδιαγραφές και ιαδικασίες, για την Έγκριση ιαγράµµατος Κάλυψης

2 1.1. Για τη χορήγηση Άδειας όµησης υποβάλλονται στην αρµόδια για την περιοχή του ακινήτου Πολεοδοµική Υπηρεσία, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την Εγκριση ιαγράµµατος Κάλυψης, ως εξής: α1. Αίτηση µε πλήρη και σαφή προσδιορισµό της αιτούµενης άδειας δόµησης (τίτλος). Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου ή από τυχόν εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, και αναγράφει τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη, του τυχόν εξουσιοδοτηµένου προσώπου και του ακινήτου, καθώς και πίνακα υποβαλλοµένων σχεδίων και δικαιολογητικών που την συνοδεύουν, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα 1Α και 2Α, α2. Έντυπα δηλώσεων ανάθεσης και ανάληψης της ευθύνης σε αρµόδιους κατά ειδικότητα Μηχανικούς, για τη σύνταξη της µελέτης και για την επίβλεψη του συγκεκριµένου έργου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 3. α3. Φύλλο ελέγχου, µε το όνοµα του ιδιοκτήτη, τον τίτλο της άδειας δόµησης, όπως αναφέρεται στην αίτηση, τα στοιχεία διεύθυνσης του έργου και συγκεντρωτικό πίνακα µε τα επιτρεπόµενα και πραγµατοποιούµενα στοιχεία του διαγράµµατος κάλυψης, ο αριθµός των θέσεων στάθµευσης που απαιτείται να δεσµευθούν συµβολαιογραφικά, η επιφάνεια και η θέση (ή ο όροφος) των αντίστοιχων χώρων στάθµευσης, καθώς και οι απαιτούµενες κατά περίπτωση εγκρίσεις, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 4. Τα ως άνω στοιχεία α1, α2, και α3, πρέπει να είναι ενσωµατωµένα σε τεύχος µε πρώτη σελίδα την αίτηση και τελευταία το φύλλο ελέγχου. β. Τοπογραφικό διάγραµµα (κτηµατικά ψηφιακά υπόβαθρα) µε συντεταγµένες εξαρτηµένες από το Κρατικό δίκτυο συντεταγµένων ΕΓΣΑ '87 (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστηµα Αναφοράς) και διάγραµµα κάλυψης, στο οποίο περιλαµβάνεται απόσπασµα τοπογραφικού, πλήρη περιγράµµατα των κατόψεων των ορόφων, σαφείς σχηµατικές τοµές και συγκεντρωτικός πίνακας των επιτρεπόµενων και πραγµατοποιούµενων µεγεθών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και προδιαγραφές, σε τρία αντίγραφα υπογεγραµµένα από τον µελετητή µηχανικό γ. Εγκρίσεις άλλων φορέων ή Υπηρεσιών, σχετικά µε τη λειτουργικότητα και τις κτιριoδoµικές ή άλλες απαιτήσεις των ειδικών κτιρίων, όπως προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις δ. Εγκρίσεις άλλων φορέων, που προβλέπονται από τους όρους δόµησης της περιοχής ή από άλλες ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα µε τη θέση, το µέγεθος και τη χρήση του έργου, εκτός από τις οριζόµενες στην παρ. 2 του Άρθρου αυτού ε. Τίτλος ιδιοκτησίας και πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το Υποθηκοφυλακείο, για κάθε οικόπεδο ή γήπεδο που είναι άρτιο κατά παρέκκλιση ή βρίσκεται εκτός σχεδίου, και πρόσθετα, για τους προσφυγικούς οικισµούς, έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας για την µη ανάκληση του παραχωρητηρίου ή για την δυνατότητα κατάτµησης. στ. Βεβαίωση από το αρµόδιο κτηµατολογικό γραφείο, εφόσον η περιοχή είναι υπό κτηµατογράφηση, ή έχει ολοκληρωθεί το κτηµατολόγιο. ζ. Στοιχεία που πιστοποιούν την νοµιµότητα τυχόν υφιστάµενων κτισµάτων, σύµφωνα µε το Άρθρο 23 παρ. 1 του Ν. 1577/85, όπως ισχύει η. Ενιαία Αιτιολογική και Τεχνική έκθεση, σε τρία αντίγραφα, υπογεγραµµένη από τον µελετητή Μηχανικό, στην οποία περιέχονται τα πλήρη στοιχεία των κατ' ορόφους επιφανειών και χρήσεων, των οριζόντιων ιδιοκτησιών και των χώρων κύριας ή βοηθητικής χρήσης και οι τυχόν ειδικές κατασκευές ή παραρτήµατα του κτιρίου. θ. Έγκριση της αρµόδιας ΕΠΑΕ, εφόσον υπάρχει στη φάση αυτή, µε τα συνηµµένα εγκεκριµένα Αρχιτεκτονικά σχέδια, για τις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος από την ΕΠΑΕ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο ισχύον άρθρο 3 του Ν. 1577/85 και στο άρθρο 3 παρ. α της ΚΥΑ 31252/1530/87 ΦΕΚ 482. ι. Εφόσον υπάρχει στη φάση αυτή, έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού (Νεωτέρων ή Βυζαντινών Μνηµείων), εφόσον υπάρχει αρµοδιότητα για το κτήριο ή την περιοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, ή της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων για όσα κτήρια προβλέπεται από το ειδικό διάταγµα κήρυξης (για ειδική ρύθµιση, προσθήκη ή κατεδάφιση), ή του ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου, µε τα συνηµµένα εγκεκριµένα σχέδια Κατά την υποβολή της αίτησης ελέγχεται η πληρότητα των ως άνω απαιτούµενων δικαιολογητικών, µονογράφονται και σφραγίζονται τα σχέδια µε ειδική σφραγίδα που φέρει τον τίτλο της υπηρεσίας, και η αίτηση πρωτοκολλείται, µόνο εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη, ανάλογα µε το αντικείµενο της ζητούµενης άδειας.

3 2.1. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των σχεδίων της ως άνω παρ. 1, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3212/03, ολοκληρώνεται σε προθεσµία 10 εργάσιµων ηµερών και περιλαµβάνει: α. τον έλεγχο πληρότητας των στοιχείων που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και γίνεται πριν να πρωτοκολληθεί η αίτηση, σύµφωνα µε τους πίνακες των απαιτούµενων δικαιολογητικών και µελετών, µε δυνατότητα συµπλήρωσης κριτηρίων και αναζήτησης σε ηλεκτρονική µορφή, που θα καταρτισθούν από την αρµόδια ιεύθυνση του ΥΠΕΧΩ Ε. β. τον έλεγχο του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης ως προς την τήρηση των όρων δόµησης, των χρήσεων γης και των πολεοδοµικών διατάξεων που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου, τη συσχέτιση µε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, σχέδια και εγκρίσεις, την τήρηση των απαιτούµενων προδιαγραφών και τον έλεγχο όλων των στοιχείων που περιλαµβάνονται σ' αυτά, και γ. τη διαπίστωση της διενέργειας του απαιτούµενου ελέγχου της Αρχιτεκτονικής Μελέτης από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, του ΥΠΕΧΩ Ε, του Υπ. Αιγαίου ή από την ΕΠΑΕ, εφόσον έχει υποβληθεί σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1θ και ι Ειδικότερα ελέγχονται: α. η συσχέτιση της πραγµατικής κατάστασης του ακινήτου, όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό, µε το εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο και τους τίτλους ιδιοκτησίας ή τη δήλωση κτηµατολογίου, καθώς και οι προϋποθέσεις που επιβάλλονται για την τήρηση του ρυµοτοµικού, η συσχέτιση µε τις εγκεκριµένες γραµµές που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις, όπως γραµµές αιγιαλού και παραλίας, το όριο άσους, σιδηροδροµικής γραµµής, ρέµατος, γραµµή διέλευσης φωταερίου, γραµµές µεταφοράς Υψηλής τάσης της ΕΗ, όρια απαλλοτρίωσης Εθνικής, Επαρχιακής, Κοινοτικής οδού, καθώς και η τήρηση των υποχρεωτικών δεσµεύσεων και αποστάσεων από ζώνες ειδικής προστασίας, β. η τήρηση των γενικών και ειδικών διατάξεων και των όρων δόµησης που ισχύουν για την αρτιότητα, την oικoδoµησιµότητα, την κάλυψη, το ύψος, τον συντελεστή δόµησης και όγκου, τη χρήση και τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, γ. η ύπαρξη της έγκρισης άλλων υπηρεσιών που απαιτούνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δ. η τήρηση των υποχρεώσεων για τη δέσµευση των απαιτούµενων χώρων στάθµευσης, 3. Μετά την υποβολή της αίτησης γίνεται θεώρηση επί του τοπογραφικού διαγράµµατος των όρων δόµησης, της επιτρεπόµενης χρήσης γης, των απαιτούµενων εγκρίσεων και του υψοµέτρου, σε προθεσµία δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Στη συνέχεια γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών της παρ. 1, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρ. 2. Ο έλεγχος αυτός, εφόσον τα στοιχεία είναι πλήρη, πραγµατοποιείται το πολύ σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία παραλαβής του φακέλου της µελέτης από τον ελεγκτή Μηχανικό και σε περίπτωση που διαπιστώνονται λάθη ή ελλείψεις, αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου, το οποίο µε υπογραφή του ελέγχοντος αποστέλλεται µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή ηλεκτρονικά (µε ) στο µελετητή. Τα διορθωµένα ή τα συµπληρωµατικά στοιχεία πρέπει να υποβληθούν για έλεγχο µε συσχετισµένη αίτηση, έγκαιρα και τουλάχιστον δύο εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, από την αρχική αίτηση. 4. Μετά τον έλεγχο των στοιχείων, εφόσον είναι ορθά, και το πολύ σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, θεωρείται ο συγκεντρωτικός πίνακας του φύλλου ελέγχου και εγκρίνεται το τοπογραφικό, το διάγραµµα κάλυψης και η τεχνική αιτιολογική έκθεση, και εκδίδεται σχετικό έγγραφο Έγκρισης ιαγράµµατος Κάλυψης, υπογεγραµµένο από τον ελεγκτή Μηχανικό µε συνηµµένα τα θεωρηµένα στοιχεία, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 5. Ο φάκελος της έγκρισης αρχειοθετείται σε προσωρινό αρχείο, για διάστηµα τριών (3) µηνών, από την ηµεροµηνία της έγκρισης. 5. Οι παραπάνω προθεσµίες ελέγχου, παρατείνονται το πολύ για τριάντα (30) ηµέρες, στις εξής περιπτώσεις: α. αν κριθούν απαραίτητες και άλλες διαδικασίες, όπως αυτοψία για έγκριση υψοµετρικής µελέτης ή πράξη αδυνάτου τακτοποίησης, και β. αν υπάρξει καθυστέρηση που οφείλεται αποδεδειγµένα σε αδυναµία της αρµόδιας υπηρεσίας ή αν µεσολάβησαν λόγοι ανωτέρας βίας. Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται σχετική αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας. 6. Σε περίπτωση που τα υποβληθέντα στοιχεία είναι ελλιπή ή λανθασµένα, και εφόσον δεν συµπληρωθούν σύµφωνα µε την παρ. 3, µετά την ως άνω προθεσµία των δέκα (10) εργάσιµων ηµερών, η αίτηση µε τα στοιχεία που τη συνοδεύουν τίθεται στο αρχείο της

4 Υπηρεσίας. Ο ενδιαφερόµενος µε αίτηση, µπορεί να παραλάβει τα δικαιολογητικά που υπέβαλλε (συµβόλαια και εγκρίσεις). 7. Σε όλα τα στάδια των ελέγχων τυχόν παρατηρήσεις για ελλείψεις ή λάθη, διατυπώνονται µε σαφήνεια στο φύλλο ελέγχου. Άρθρο 3 Απαιτούµενα ικαιολογητικά Μελέτες και ιαδικασίες, για την χορήγηση της Άδειας όµησης 1. Μετά την Έγκριση όρων δόµησης και σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία Έγκρισης του ιαγράµµατος Κάλυψης, και τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν την λήξη της προθεσµίας, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση της άδειας όµησης, σύµφωνα µε το Άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 3212/ Αν για την καθυστέρηση υποβολής µεσολάβησε ανωτέρα βία για τους ενδιαφερόµενους ή καθυστέρηση οφειλόµενη σε Υπηρεσίες, παρατείνεται αναλόγως ή ανωτέρω προθεσµία των τριών (3) µηνών, µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων ιδιοκτητών και σχετική αιτιολογική εισήγηση της Υπηρεσίας. 3. Όλα τα σχέδια και οι µελέτες, υποβάλλονται σε δύο σειρές και πρέπει να είναι πλήρη, υπογεγραµµένα από τον ή τους µελετητές µηχανικούς, και να έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές και τους ειδικούς κανονισµούς που διέπουν την σύνταξη των µελετών, κατά περίπτωση. Ειδικότερα υπό βάλλονται: α. Συµπληρωµατική αίτηση, συσχετισµένη µε την αρχική και µε τα ίδια στοιχεία της αρχικής, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 Β, β.1. Αρχιτεκτονική µελέτη, σε δύο αντίγραφα, σύµφωνη µε τους όρους δόµησης, τις χρήσεις γης, τα µεγέθη και τα στοιχεία του Τοπογραφικού και του ιαγράµµατος κάλυψης όπως εγκρίθηκαν από την Υπηρεσία, και σύµφωνη µε τις εγκρίσεις των αρµόδιων φορέων, καθώς και µε τους κτιριοδοµικούς ή άλλους κανονισµούς και προδιαγραφές όπως ισχύουν, ανάλογα µε το έργο. Τα περιγράµµατα των κατόψεων είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται από το εγκεκριµένο διάγραµµα κάλυψης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη παρ. 6. Στην περίπτωση αυτή συνυποβάλλεται ενηµερωµένο διάγραµµα κάλυψης. β.2. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί µε την αρχική αίτηση έγκριση της αρµόδιας ΕΠΑΕ, µε τα συνηµµένα εγκεκριµένα Αρχιτεκτονικά σχέδια, για τις περιπτώσεις που απαιτείται έλεγχος από την ΕΠΑΕ σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο ισχύον άρθρο 3 του Ν. 1577/85 και στο άρθρο 3 παρ. α της ΚΥΑ 31252/1530/87 ΦΕΚ 482. β.3. Εφόσον δεν έχει υποβληθεί µε την αρχική αίτηση έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισµού (Νεωτέρων ή Βυζαντινών Μνηµείων), εφόσον υπάρχει αρµοδιότητα για το κτήριο ή την περιοχή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3028/2002, ή της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων για όσα κτήρια προβλέπεται από το ειδικό διάταγµα κήρυξης (για ειδική ρύθµιση, προσθήκη ή κατεδάφιση), ή του ΣΧΟΠ του Υπουργείου Αιγαίου, µε τα συνηµµένα εγκεκριµένα σχέδια. γ. Τις απαιτούµενες για το συγκεκριµένο έργο, µελέτες για τη φέρουσα κατασκευή και τις εγκαταστάσεις, σε αντιστοιχία µε την Αρχιτεκτονική µελέτη και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, σε δύο αντίγραφα, ως εξής: γ1. Στατική µελέτη, γ2. Εδαφοτεχνική έρευνα, όπου απαιτείται, γ3. Μελέτη θερµοµόνωσης, γ4. Μελέτες ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, και µελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων, γ5. Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, η οποία δυνητικά µπορεί να ενσωµατώνεται στην Αρχιτεκτονική µελέτη, γ6. Μελέτη Αερίου καυσίµου, εγκεκριµένη από την ΕΠΑ ή την ΕΠΑ, και µελέτη υγραερίου, για όσες περιπτώσεις απαιτείται, σύµφωνα µε τους νέους τεχνικούς κανονισµούς αερίου και υγραερίου, δ. Εγκεκριµένη Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας, από την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία χορηγείται µε βάση τη Μελέτη παθητικής πυροπροστασίας, που υποβάλλεται υπογεγραµµένη µόνο από τον αρµόδιο µελετητή Μηχανικό, χωρίς να απαιτείται προηγούµενη έγκριση της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας,

5 ε. Συµβολαιογραφική δήλωση των χώρων στάθµευσης που απαιτούνται για το συγκεκριµένο έργο και µεταγραφή της ή αποδεικτικό καταβολής της απαιτούµενης εισφοράς. στ. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 ενός ή περισσοτέρων µηχανικών που εκπόνησαν τις µελέτες, σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν. 3212/2003, ότι οι µελέτες που εκπόνησαν είναι σύµφωνες µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης, ότι δεν υπάρχουν αποκλίσεις από τις εγκεκριµένες διαστάσεις και εµβαδά του τοπογραφικού και του διαγράµµατος κάλυψης ή ότι υπάρχουν αποκλίσεις µικρότερες από τις ανεκτές, κατά την επόµενη παρ. 6, και ότι οι µελέτες είναι συσχετισµένες µεταξύ τους και τηρούνται οι ισχύοντες κανονισµοί σύνταξής τους, σύµφωνα µε το υπόδειγµα 6. Η δήλωση των µελετητών ειδικότερα αναφέρει ότι: στ.1. Η αρχιτεκτονική µελέτη: α. είναι σύµφωνη µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράµµατος και του διαγράµµατος κάλυψης, και µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις και κανονισµούς, β. έχουν συµπεριληφθεί τα στοιχεία που προκύπτουν από τις άλλες µελέτες ή τις εγκρίσεις του έργου, και γ. είναι πλήρης σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές στ.2. Στην στατική µελέτη: α. τα σχέδια (οι ξυλότυποι) είναι πλήρη, ανταποκρίνονται στα αντίστοιχα αρχιτεκτονικά και περιλαµβάνουν τα προβλεπόµενα από τις προδιαγραφές στοιχεία, β. η τεχνική Έκθεση του έργου που συνοδεύει το τεύχος υπολογισµών είναι πλήρης, σαφής και σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, και γ. η µέθοδος που ακολουθήθηκε είναι σύµφωνη µε τους ισχύοντες Κανονισµούς. στ.3. Οι άλλες µελέτες: α. είναι πλήρεις και σύµφωνες µε των σχεδίων τους µε τους ισχύοντες κανονισµούς και προδιαγραφές, και β. είναι σύµφωνες µε την Αρχιτεκτονική και τις άλλες Μελέτες του έργου. ζ. Υπεύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη του έργου, ότι κατατέθηκε στην αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης το σχέδιο και ο φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, για όσες κατηγορίες έργων απαιτείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 παρ. 12 του Π.. 305/96 (ΦΕΚ Α' 212). η. Έγκριση εκσκαφών, από την αρµόδια Υπηρεσία Κλασσικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού, εφόσον απαιτείται από τους όρους δόµησης για την περιοχή του έργου, θ. Έγκριση της ΕΗ για υποσταθµό, εφόσον απαιτείται, από τις ισχύουσες διατάξεις, ι. Ειδικό έντυπο προϋπολογισµού του έργου και του Αντικειµενικού Κόστους της Οικοδοµής, και αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και εισφορών υπέρ ηµοσίου, ΟΤΑ α' βαθµού και Ν.Π..., καθώς και τις αντίστοιχες αµοιβές µελέτης του ή των Μηχανικών για τις υποβληθείσες µελέτες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, ια. Χρονοδιάγραµµα των εργασιών, σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση 17/01/117/ΦΝ 332/89 και την ΥΑ 15886/ ιβ. Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας του έργου, για όσες περιπτώσεις απαιτείται σύµφωνα µε το Άρθρο 8 του Ν. 1396/83 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.. 305/96 Άρθρο 3 παρ. 14 ιγ. Έντυπο Άδειας όµησης, µε συµπληρωµένα τα στοιχεία του έργου, σε έξι (6) αντίγραφα σύµφωνα µε το υπόδειγµα Κατά την υποβολή της συµπληρωµατικής αίτησης ελέγχεται η πληρότητα των υποβαλλόµενων στοιχείων, µε βάση τα υποδείγµατα 2Β, και σφραγίζονται µε την ειδική σφραγίδα που φέρει τον τίτλο της υπηρεσίας. 5. Οι υποβαλλόµενες µελέτες δεν ελέγχονται από την Υπηρεσία. Επίσης δεν επανελέγχεται το υποβαλλόµενο κατά την επόµενη παρ. 6, ενηµερωµένο τοπογραφικό και διάγραµµα κάλυψης. 6. Επιτρέπεται: α. µείωση από τα εγκεκριµένα µεγέθη του διαγράµµατος κάλυψης, β. υπέρβαση από τα εγκεκριµένα µεγέθη και τα στοιχεία του Τοπογραφικού και του ιαγράµµατος κάλυψης, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που εγκρίθηκαν, και το πολύ µέχρι πενήντα εκατοστά (50 εκ.) στις διαστάσεις, και µέχρι είκοσι τετραγωνικά µέτρα (20,0 µ2) στο σύνολο των επιφανειών, και επίσης γ. αναδιάταξη των επιφανειών στους ορόφους, εφόσον τηρούνται οι ελάχιστες απαιτούµενες αποστάσεις και δεν παραβιάζεται η επιτρεπόµενη κάλυψη, το ύψος και ο συντελεστής δοµήσεως. Στις περιπτώσεις αυτές συµπληρώνεται ανάλογα η αίτηση και η δήλωση της παρ. στ και συνυποβάλλεται τοπογραφικό και διάγραµµα κάλυψης εις τριπλούν, ενηµερωµένο ως προς τις µεταβολές από το εγκεκριµένο. Σε περίπτωση µεγαλύτερων αποκλίσεων δεν κατοχυρώνονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά την υποβολή της αρχικής αίτησης για έκδοση Άδειας όµησης και απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης, η οποία ελέγχεται µε βάση τους τυχόν νέους ισχύοντες όρους δόµησης και διατάξεις.

6 7. Μετά την υποβολή της συµπληρωµατικής αίτησης, ελέγχεται από εντεταλµένο υπάλληλο το ειδικό έντυπο προϋπολογισµού µε βάση τον συγκεντρωτικό πίνακα του διαγράµµατος κάλυψης ή η ύπαρξη αναλυτικής προσµέτρησης των εργασιών, από το µελετητή Μηχανικό ο προϋπολογισµός του έργου, και η πληρωµή των πάσης φύσεως οικονοµικών υποχρεώσεων µελετητών και ιδιοκτητών υπέρ των διαφόρων ταµείων, καθώς και οι αµοιβές των µηχανικών για τις µελέτες που απαιτούνται, όπως προκύπτουν από την εφαρµογή των εκάστοτε ισχυουσών σχετικών διατάξεων, µε βάση τα στοιχεία και τα εµβαδά που έχουν ήδη εγκριθεί κατά τον έλεγχο του διαγράµµατος κάλυψης από τον ελεγκτή µηχανικό και αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου. 8. Ταυτόχρονα ελέγχονται από τον ελεγκτή Μηχανικό, η απαιτούµενη συµβολαιογραφική δέσµευση και µεταγραφή των χώρων στάθµευσης, µε βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στο φύλλο ελέγχου, καθώς και το περιεχόµενο των δηλώσεων των Μηχανικών, συµπληρώνεται το φύλλο ελέγχου, µε τις υποβληθείσες εγκρίσεις και υπογράφονται η συµπληρωµατική αίτηση και τα Έντυπα της άδειας όµησης, αφού ελεγχθούν τα αναγραφόµενα στοιχεία. 9. Ο έλεγχος των παρ. 7 και 8 ολοκληρώνεται σε τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες από την υποβολή της αίτησης και η Άδεια όµησης χορηγείται το αργότερο σε προθεσµία τριών (3) µηνών, από την ηµεροµηνία της έγκρισης του τοπογραφικού και του διαγράµµατος κάλυψης, µε συνηµµένη µία σειρά σχεδίων, σφραγισµένη µε τον αριθµό της άδειας και την µεταλλική (ανάγλυφη) σφραγίδα της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε το Υπόδειγµα Ταυτόχρονα χορηγούνται και αντίγραφα της Άδειας, θεωρηµένα για την εργοταξιακή παροχή ηλεκτρισµού και ύδρευσης, µε προθεσµία ισχύος τεσσάρων ετών. Παράταση της εργοταξιακής παροχής δίδεται µόνο µε την αναθεώρηση ή την θεώρηση της άδειας, κατά τα οριζόµενα στις παρ. 2 και 3 του επόµενου άρθρου Αντίγραφο της θεωρηµένης άδειας µαζί µε αντίγραφα του τοπογραφικού διαβιβάζεται από την Πολεοδοµική Υπηρεσία στα λειτουργούντα Κτηµατολογικά γραφεία ή στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων (ΟΚΧΕ). Επίσης αντίγραφο της άδειας κοινοποιείται στον οικείο Ο.Τ.Α., εφόσον η Υπηρεσία που εξέδωσε την άδεια δεν υπάγεται σ' αυτόν, και στην Στατιστική Υπηρεσία. Άρθρο 4 Ισχύς, Τροποποίηση και αναθεώρηση της Άδειας όµησης 1. Η Άδεια όµησης αν δεν ανακληθεί ή ακυρωθεί ισχύει µέχρι την αποπεράτωση των προβλεπόµενων από αυτήν εργασιών, που πιστοποιείται µε τη σχετική θεώρηση υλοποίησης της άδειας, και το αργότερο σε τέσσερα (4) χρόνια από την έκδοσή της. Για την ανέγερση ξενοδοχειακών µονάδων δυναµικότητας άνω των 300 κλινών ή κτιριακών εγκαταστάσεων παραγωγικών δραστηριοτήτων βιοµηχανικής χρήσης εµβαδού άνω των τετραγωνικών µέτρων ή όγκου άνω των κυβικών µέτρων η Άδεια όµησης ισχύει για έξι έτη. Η Άδεια Εργασιών για κατεδάφιση, επιχώσεις ή εκσκαφές και κοπή δένδρων, ισχύει για έξι (6) µήνες και µπορεί να παραταθεί για έξι µήνες ακόµη. Μετά το πέρας και του δεύτερου εξαµήνου η άδεια παύει να ισχύει 2. Για την παράταση ισχύος της Άδειας όµησης, µόλις αποπερατωθεί ο φέρων οργανισµός και οπωσδήποτε πριν λήξει η ισχύς της άδειας, επιτρέπεται η υποβολή αίτησης του ιδιοκτήτη που συνοδεύεται από δήλωση του Eπιβλέποντα Μηχανικού σύµφωνα µε τα υποδείγµατα 8 και 9. Με τη δήλωση ο επιβλέπων µηχανικός δηλώνει ότι αποπερατώθηκε ο φέρων οργανισµός σύµφωνα µε την Άδεια όµησης και τις µελέτες που έχουν υποβληθεί, καθώς και το στάδιο των εργασιών. Η δήλωση συνοδεύεται από φωτογραφίες όλων των όψεων του κτιρίου ή της κατασκευής, αναγράφουν τον αριθµό της άδειας και είναι υπογεγραµµένες από τον επιβλέποντα. Το έντυπο της άδειας θεωρείται για παράταση ισχύος από την αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία µε βεβαίωση για την υποβολή της αίτησης του ιδιοκτήτη και της δήλωσης του Επιβλέποντα Μηχανικού, καθώς και το στάδιο των εργασιών. Η θεώρηση αυτή λαµβάνει ειδικό ετήσιο αριθµό, συσχετισµένο µε τον αριθµό της Άδειας όµησης. Μετά τη θεώρηση της άδειας, η άδεια δόµησης ισχύει για αόριστο χρόνο, µε τις προϋποθέσεις της αρχικής άδειας, απαιτείται όµως η αποπεράτωση των όψεων σε διάστηµα οκτώ (8) ετών από την έκδοσή της, άλλως επιβάλλεται πρόστιµο από τον οικείο ΟΤΑ, σε βάρος του ιδιοκτήτη, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 3212/03.

7 3. Η Άδεια όµησης αναθεωρείται µόνο µία φορά για παράταση της ισχύος της, αν δεν έχει αποπερατωθεί ο φέρων οργανισµός, για τέσσερα (4) χρόνια από την ηµεροµηνία λήξης της, εφαρµοζοµένων στην περίπτωση αυτή των τυχόν νέων όρων και κανονισµών, µε συµψηφισµό των πάσης φύσεως κρατήσεων και εισφορών που κατεβλήθησαν κατά την έκδοση της αρχικής άδειας, και µε την επιφύλαξη του άρθρου 8 παρ. 2 του Ν. 3212/03, σχετικά µε την υποχρέωση αποπεράτωσης των όψεων σε οκτώ χρόνια από την έκδοση της Άδεια όµησης. Η αναθεώρηση λαµβάνει ειδικό ετήσιο αριθµό, συσχετισµένο µε τον αριθµό της Άδειας όµησης. 4. Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας δόµησης και για το υπόλοιπο του χρόνου ισχύος της απαιτείται και επιβάλλεται τροποποίηση στις πιο κάτω περιπτώσεις: α. Αλλαγής ιδιοκτήτη, β. Αλλαγής ή παραίτησης του επιβλέποντα το έργο Μηχανικού. γ. Αλλαγής της χρήσης του κτιρίου. δ. Αύξησης των µεγεθών που εγκρίθηκαν στο διάγραµµα κάλυψης ή αλλαγής του στερεού περιγράµµατος του κτιρίου. 5. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση για τροποποίηση της άδειας συνοδεύεται από λεπτοµερή Τεχνική Αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος Μηχανικού, στην οποία περιγράφεται και το στάδιο των εργασιών. Στην υπό στοιχείο 4 β' περίπτωση, η αίτηση για τροποποίηση της άδειας συνοδεύεται και από φωτογραφίες όλων των όψεων του κτιρίου ή της κατασκευής, σφραγισµένες από τον νέο επιβλέποντα Μηχανικό. Στην περίπτωση 4 δ', οι αντίστοιχες εργασίες πρέπει να αρχίζουν µετά την τροποποίηση της άδειας δόµησης, άλλως εφαρµόζεται το άρθρο 22 παρ. 3 του ΓΟΚ. 6. Τροποποίηση της άδειας δεν απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις: α. Για τροποποιήσεις της Αρχιτεκτονικής Μελέτης που δεν αλλάζουν τη χρήση του κτιρίου, β. Για µεταβολές των διαστάσεων του κτιρίου και του οικοπέδου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 3 παρ. 6 της παρούσας Απόφασης. γ. Για µεταβολές που δεν αλλοιώνουν την µορφή του κτιρίου, εφόσον υπάρχει έγκριση της ΕΠΑΕ, του ΥΠΠΟ ή του Υπ. Αιγαίου. δ. Για µεταβολές του φέροντος οργανισµού. Στις παραπάνω περιπτώσεις υποχρεούται ο ενδιαφερόµενος να υποβάλλει όλα τα τροποποιηµένα σχέδια και µελέτες, πριν από τη θεώρηση της άδειας για ηλεκτροδότηση υδροδότηση, ή κατά την τυχόν αναθεώρηση ή τροποποίηση αυτής. 7. Η παραίτηση του επιβλέποντα Μηχανικού, γίνεται µε αίτηση ανάκλησης της δήλωσης ανάληψης της επίβλεψης, στην οποία δηλώνεται και το στάδιο των εργασιών. Στην περίπτωση αυτή οι οικοδοµικές εργασίες διακόπτονται αµέσως και διαπιστώνεται από την Υπηρεσία το στάδιο των εργασιών. Η επανέναρξη των εργασιών γίνεται µόνο µετά την τροποποίηση της άδειας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και Σε περίπτωση διακοπής των οικοδοµικών εργασιών στο διάστηµα της πρώτης τετραετίας που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα των ενδιαφεροµένων (π.χ. διακοπή λόγω εύρεσης αρχαιοτήτων) ή λόγω ανωτέρω βίας, παρατείνεται η ισχύς της άδειας για όσο χρόνο έχουν διακοπεί οι εργασίες. Για την εξακρίβωση ότι συντρέχουν οι παραπάνω λόγοι, απαιτείται απόφαση του οικείου Νοµάρχη, που εκδίδεται µε αίτηση του ενδιαφεροµένου, µε σύµφωνη γνώµη του Συµβουλίου Χωροταξίας, Οικισµού και Περιβάλλοντος του Νοµού. 9. Κατά τη διάρκεια ισχύος άδειας όµησης, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άλλης Άδειας όµησης, στον ίδιο ιδιοκτήτη και για το ίδιο αυτοτελές οικόπεδο ή γήπεδο ή σε τµήµα του µε κάθετη συνιδιοκτησία. Σε περίπτωση οριζόντιων ιδιοκτησιών, µπορεί να χορηγηθεί άδεια για τις υπερκείµενες ιδιοκτησίες, µόνο εφόσον έχει αποπερατωθεί ο φέρων οργανισµός της υποκείµενης ιδιοκτησίας. Άρθρο 5 Έννοια οικοδοµικών εργασιών 1. Στην έννοια των οικοδοµικών εργασιών για ανέγερση νέας οικοδοµής ή προσθήκης σε υφιστάµενη οικοδοµή, ή άλλης εγκατάστασης, περιλαµβάνονται και όλες εκείνες οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων ή περιφράξεων, βόθρων, υπόγειων δεξαµενών νερού, εκσκαφών, επιχώσεων, και κοπής δέντρων, εφόσον είναι σύµφωνες µε τους κανονισµούς και τις µελέτες που συνοδεύουν την Άδεια όµησης.

8 2. Για αυτοτελείς εργασίες επιχώσεων ή εκσκαφών ως και για την κοπή δένδρων, απαιτείται η έκδοση άδειας Εργασιών σύµφωνα µε το Αρθ. 40 του Ν.1337/83. Άρθρο 6 Εκπόνηση µελετών και Επίβλεψη οικοδοµικών εργασιών, ευθύνες Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών 1. Για την Εκπόνηση µελετών και την Επίβλεψη οικοδοµικών εργασιών ισχύουν γενικά τα εξής: α. Οι Μηχανικοί που αναλαµβάνουν την ευθύνη για την εκπόνηση µελέτης για έκδοση Άδειας δόµησης, έχουν ευθύνη για την πλήρη και ορθή αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης των οικοπέδων ή γηπέδων, και να συντάσσουν τις µελέτες σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς που διέπουν τη σύνταξή τους και σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα στοιχεία του τοπογραφικού και του διαγράµµατος κάλυψης. β. Οι Μηχανικοί που αναλαµβάνουν την ευθύνη για την επίβλεψη των εργασιών έχουν την ευθύνη εφαρµογής των σχεδίων που συνοδεύουν την Έγκριση Όρων όµησης και των µελετών που είναι σύµφωνες µε αυτά και τους ισχύοντες κανονισµούς, µε την επιφύλαξη των µικρών παραβάσεων που προσδιορίζονται µε την Απόφαση του άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 3212/03, του άρθρου 3 παρ. 6 της παρούσας και του άρθρου 18 παρ. 10 του 1337/83, καθώς και την ευθύνη για την εφαρµογή των απαιτούµενων µέτρων ασφαλείας. Η ευθύνη των Επιβλεπόντων Μηχανικών ισχύει µέχρι την θεώρηση για την αποπεράτωση των εργασιών της Άδειας όµησης, κατά τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας Απόφασης. 2. Ειδικότερα για τις ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών ισχύουν τα οριζόµενα στα άρθρα 17 παρ. 8γ και δ και 18 παρ. 10 του Ν. 1337/83, όπως ισχύουν, στα άρθρα 55, 56, 57 και 58 του Ν / , και στα άρθρα 1,2 και 3 του Β / Άρθρο 7 Σύνδεση οικοδοµών µε τα δίκτυα 1. Η αίτηση του ιδιοκτήτη για τη θεώρηση της άδειας προκειµένου να συνδεθεί η οικοδοµή µε τα δίκτυα, υποβάλλεται στην υπηρεσία που την εξέδωσε, αφού έχει περατωθεί η οικοδοµή και έχει διαµορφωθεί η τελική στάθµη του περιβάλλοντος χώρου. Στις περιπτώσεις που η Άδεια όµησης δεν έχει παραταθεί για αόριστο χρόνο, η αίτηση υποβάλλεται µε τη λήξη της ισχύος της, και το αργότερο ένα µήνα από τη λήξη της. Η πιο πάνω αίτηση συνοδεύεται από: α. ήλωση του Επιβλέποντα ή των Επιβλεπόντων Μηχανικών, ότι οι εργασίες αποπερατώθηκαν και εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τους όρους της άδειας και τις µελέτες που έχουν υποβληθεί. Η δήλωση θα πρέπει είναι υπογεγραµµένη το πολύ ένα µήνα πριν την υποβολή της και συνοδεύεται από φωτογραφίες όλων των όψεων του κτιρίου ή της κατασκευής, στις οποίες αναγράφεται ο αριθµός της άδειας και είναι υπογεγραµµένες από τον επιβλέποντα. Αν έχουν γίνει µεταβολές για τις οποίες δεν απαιτείται τροποποίηση της άδειας, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 3, κατατίθενται τα σχέδια και οι µελέτες που αποτυπώνουν τις µεταβολές αυτές, συνοδευόµενα από τη δήλωση των µηχανικών που τις εκπόνησαν. β. Αποδεικτικά είσπραξης των πάσης φύσεως φόρων, τελών και κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου και Ν.Π..., καθώς και τα παραστατικά της αµοιβής των επιβλεπόντων µηχανικών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. γ. Έγκριση της ΕΠΑ, για την εκτέλεση των εργασιών αερίου καυσίµου. δ. Έγκριση της αρµόδιας /νσης Βιοµηχανίας για την λειτουργία του ανελκυστήρα, ή αντίγραφο σχετικής βεβαίωσης ότι η αίτηση που υπεβλήθη για τη χορήγηση της έγκρισης αυτής, δεν απαντήθηκε σε προθεσµία ενός µηνός. ε. ήλωση υδραυλικού, θεωρηµένη από το επαγγελµατικό σωµατείο, σύµφωνα µε το Π 38/91. στ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 των εργολάβων του φέροντα οργανισµού και των οπτοπλινθοδοµών, ότι οι εργασίες που κατασκεύασαν στο συγκεκριµένο έργο είναι σύµφωνες µε τις µελέτες και τις οδηγίες του επιβλέποντα.

9 2. Θεωρούνται περατωµένες οι οικοδοµικές εργασίες, έστω και αν υπολείπονται εργασίες για τις οποίες σύµφωνα µε το Αρθ. 22 παρ. 1 του Ν.1577/85 ΓΟΚ δεν απαιτείται έκδοση Άδειας όµησης. 3. Αντίγραφα της θεωρηµένης άδειας δόµησης χορηγούνται στον ενδιαφερόµενο για τη σύνδεση µε τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας. 4. Αντίγραφο της θεωρηµένης άδειας δόµησης κοινοποιείται στον Οργανισµό Κτηµατολογίου και Χαρτογραφήσεων (ΟΚΧΕ), µε συνηµµένο αντίγραφο του τοπογραφικού. 5. Σε περίπτωση που δεν έχει αποπερατωθεί η οικοδοµή στο σύνολό της η θεώρηση της άδειας µπορεί να γίνει µόνο για το τµήµα της που έχει αποπερατωθεί, εφόσον αποτελείται από χώρους µε αυτοτελή λειτουργία και κύρια χρήση, και εφόσον το κτίριο κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τα σχέδια και τις µελέτες της Άδειας όµησης. 6. Η θεώρηση φέρει τις υπογραφές του υπαλλήλου στον οποίο χρεώθηκε η αίτηση καθώς και του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας ή του εξουσιοδοτηµένου αναπληρωτή του, και λαµβάνει ειδικό ετήσιο αριθµό συσχετισµένο µε τον αριθµό της Άδειας όµησης και µε τον αριθµό της τυχόν αναθεώρησής της ή της θεώρησής της για παράταση ισχύος. Άρθρο 8 Υποχρεώσεις όσων οικοδοµούν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών των Αδειών όµησης 1. Προκειµένης της έναρξης των οικοδοµικών εργασιών επιβάλλεται η θεώρηση της αδείας από το οικείο Αστυνοµικό Τµήµα. Επίσης, σε όσες περιπτώσεις για την έκδοση της Άδειας όµησης απαιτείται έγκριση εκσκαφών από την αρµόδια αρχαιολογική υπηρεσία, ειδοποιείται εγκαίρως και ανάλογα µε τα αναφερόµενα στην έγκριση εκσκαφών. 2. Με την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών τοποθετείται σε εµφανές σηµείο του εργοταξίου πινακίδα διαστάσεων τουλάχιστον 30 εκ. x 40 εκ. µε τον αριθµό και τη χρονολογία έκδοσης της Άδειας όµησης, σύµφωνα µε την οποία εκτελούνται οι εργασίες. Επιβάλλεται επίσης να βρίσκεται στο εργοτάξιο, φωτοαντίγραφο της Άδειας όµησης, σφραγισµένο από τον επιβλέποντα Μηχανικό, κατά την διάρκεια που εκτελούνται οι οικοδοµικές εργασίες. Αν έστω και ένα από τα παραπάνω στοιχεία παραλειφθεί διακόπτονται αµέσως οι οικοδοµικές εργασίες από την υπηρεσία που διαπιστώνει την παράβαση (αστυνοµία ή πολεοδοµική υπηρεσία), και επιτρέπονται µόνο µετά τη συµπλήρωσή τους. Αν η παράβαση διαπιστώνεται από την αστυνοµία εκτός από την επιβολή της διακοπής των οικοδοµικών εργασιών, ειδοποιείται αµέσως η αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία για την επιβολή του προστίµου που προβλέπεται από την παρ. 13 του Αρθ. 17 του Ν. 1337/83, όπως προστέθηκε µε την παρ. 7 περ. γ του Αρθ. 5 του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/Α), για την περίπτωση µη τοποθέτησης πινακίδας. 3. Οι ιδιοκτήτες ή οι εντολείς εκτέλεσης οικοδοµικών εργασιών καθώς και όσοι αναλαµβάνουν την εκτέλεσή τους, έχουν υποχρέωση εφαρµογής των µέτρων ασφαλείας που ορίζει ο επιβλέπων Μηχανικός, και να τηρούν τις οδηγίες του. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω εκτελούν αυθαίρετες εργασίες εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 8 και 9 του άρθρου 17 του Ν. 1337/83. Άρθρο 9 ιαδικασίες, Αντικείµενο και Στοιχεία Ελέγχου των Αδειών όµησης 1. Στο τέλος κάθε έτους εκδίδεται Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ Ε, µε την οποία καθορίζονται οι αριθµοί των Αδειών όµησης που εκδόθηκαν, αναθεωρήθηκαν ή θεωρήθηκαν για παράταση ισχύος ή αποπεράτωση το προηγούµενο έτος, οι οποίες πρέπει να ελεγχθούν από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία και από το Σώµα Ελεγκτών Επιθεωρητών ηµόσιας ιοίκησης (ΣE ) για την εφαρµογή του άρθρου 4 του Ν. 3212/ Οι ως άνω αριθµοί καθορίζονται µε βάση αλγόριθµο, µε τον οποίο προσδιορίζονται το τελευταίο ψηφίο του αριθµού τους, ενιαίο ή διαφορετικό για κάθε περίπτωση. Σε προθεσµία τριών µηνών από την παραλαβή της Απόφασης της παρ. 1, ο προϊστάµενος της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας και ο αρµόδιος τµηµατάρχης εκδόσεως αδειών ελέγχουν εναλλάξ τους καθορισµένους αριθµούς των Αδειών όµησης που αντιστοιχούν στο 10% των Αδειών όµησης που εκδόθηκαν το προηγούµενο έτος.

10 3. Ο έλεγχος των Αδειών όµησης διενεργείται µε βάση τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον πίνακα που καθορίζεται µε το υπόδειγµα 10, ο οποίος συµπληρώνεται και υπογράφεται µε ηµεροµηνία υπογραφής και τα στοιχεία του ελέγχοντα, και ειδικότερα ελέγχονται: α. η πληρότητα των απαιτούµενων δικαιολογητικών και µελετών, του άρθρου 3 παρ.3, β. η ταυτότητα της αρχιτεκτονικής µελέτης µε τα στοιχεία του εγκεκριµένου τοπογραφικού και του διαγράµµατος κάλυψης, γ. τα στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη στην τεχνική έκθεση της στατικής µελέτης, όπως προσδιορίζονται από τις ισχύουσες προδιαγραφές για τη σύνταξή της και η διαµόρφωση του φέροντα οργανισµού σύµφωνα µε την αρχιτεκτονική µελέτη δ. η πληρότητα των υπολοίπων µελετών και η ορθή εφαρµογή σε αυτές των γενικών διατάξεων και κανονισµών, ε. η πληρότητα των απαιτούµενων εγκρίσεων και η τήρησή τους στις κατά περίπτωση µελέτες, στ. η πληρότητα των απαιτούµενων προδιαγραφών σύνταξης των µελετών. 4. Εφόσον δεν διαπιστωθούν ελλείψεις στα στοιχεία και τις µελέτες των Αδειών όµησης, σε προθεσµία ενός µηνός διενεργείται έλεγχος των εκτελούµενων οικοδοµικών εργασιών, σύµφωνα µε το άρθρο 10, από τον αρµόδιο τµηµατάρχη ή από εντεταλµένο υπάλληλο, για να διαπιστωθεί αν οι εργασίες εκτελούνται σύµφωνα µε την άδεια και τις µελέτες που υποβλήθηκαν. 5. Σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδών ελλείψεων στα σχέδια και τις µελέτες που υποβλήθηκαν, οι οποίες επηρεάζουν τον συνολικό έλεγχο ή ασυµφωνιών µεγαλύτερων των προβλεποµένων στο άρθρο 4 παρ. 2, οι εργασίες διακόπτονται άµεσα, και τάσσεται προθεσµία 20 ηµερών προκειµένου να προσκοµισθούν οι διαπιστωθείσες ελλείψεις ή ασυµφωνίες, και εφόσον απαιτείται να γίνει τροποποίηση της άδειας. Παράλληλα και το αργότερο σε προθεσµία 3 εργάσιµων ηµερών διενεργείται αυτοψία ελέγχου της οικοδοµής, από εντεταλµένο υπάλληλο, και βεβαίωση για το στάδιο των Οικοδοµικών εργασιών. Αν προσκοµισθούν εµπρόθεσµα τα απαιτούµενα στοιχεία, ο έλεγχος συνεχίζεται 6. Εάν οι ελλείψεις της προηγούµενης παραγράφου αφορούν σε ελλείψεις των στοιχείων του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 3212/2003, και εφόσον έχει µεταβληθεί το καθεστώς των όρων και περιορισµών δόµησης που ίσχυε κατά τον χρόνο έγκρισης του τοπογραφικού και του διαγράµµατος κάλυψης, ακολουθείται η ίδια διαδικασία, εφόσον όµως δεν διαπιστώνεται υπαιτιότητα του ενδιαφεροµένου, εφαρµόζονται τα τρία τελευταία εδάφια της παρ. 1 του Αρθ.15 του Ν. 1337/83, και τίθεται προθεσµία δύο µηνών για την εφαρµογή της ή για την έκδοση άδειας νοµιµοποίησης. 7. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις, µε ευθύνη του προϊσταµένου της Πολεοδοµικής Υπηρεσίας, κινείται η ανάλογη διαδικασία διακοπής των οικοδοµικών εργασιών, ανάκλησης της Άδειας όµησης, επιβολής κυρώσεων του άρθρου 17 παρ. 8 και 9 του Ν. 1337/83 και χαρακτηρισµού αυθαιρέτων, καθώς και η ανάλογη διαδικασία πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων που χορήγησαν την έγκριση του τοπογραφικού και του διαγράµµατος κάλυψης, ή έλεγχο των οικοδοµικών εργασιών. Άρθρο 10 ιαδικασία, Αντικείµενο και Στοιχεία Ελέγχου των εργασιών δόµησης και των αποπερατωµένων κτιρίων και εγκαταστάσεων 1. Ο έλεγχος των οικοδοµικών εργασιών και των αποπερατωµένων κτιρίων, γίνεται οποτεδήποτε από τις αρµόδιες υπηρεσίες, και οπωσδήποτε στις περιπτώσεις εφαρµογής του άρθρου 4 του Ν. 3212/03. Κατά την αυτοψία εξετάζεται αν η οικοδοµή ή το κτίριο συµφωνεί µε τα σχέδια της Άδειας όµησης, και ιδιαίτερα τα ακόλουθα: α. η τήρηση των ρυµοτοµικών και οικοδοµικών γραµµών, β. οι περιµετρικές διαστάσεις του οικοπέδου, γ. η ορθή αποτύπωση των υπαρχόντων κτιρίων στο οικόπεδο, δ. η ορθή αποτύπωση της θέσης των οµόρων κτιρίων, για τις περιοχές εντός σχεδίου, εγκεκριµένου προ του Ν. 1577/85. ε. οι εξωτερικές διαστάσεις των κατόψεων του κτιρίου. Ως διαστάσεις για τον έλεγχο αυτό νοούνται οι διαστάσεις κτιστού (στις οπτοπλινθοδοµές ή το οπλισµένο σκυρόδεµα) και δεν υπολογίζονται τα πάχη επιχρισµάτων και τυχόν επενδύσεων, στ. οι διαστάσεις των απαιτούµενων ελάχιστων αποστάσεων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου,

11 ζ. Τα εξωτερικά ύψη του κτιρίου, η. ο αριθµός των ορόφων, θ. η χρήση των κύριων και βοηθητικών χώρων του κτιρίου, ι. η διαµόρφωση των χώρων στάθµευσης, ια. οι διαστάσεις των ηµιϋπαίθριων χώρων και των εξωστών ιβ. αν τηρείται η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όταν έχει αποπερατωθεί, ως προς τις τελικές του στάθµες και την απαιτούµενη φύτευση ιγ. η τήρηση της άδειας δόµησης για τυχόν ειδικούς χώρους ή κατασκευές ιδ. Η τήρηση της µορφής του κτιρίου, για κτίρια που έχουν αποπερατωθεί, σύµφωνα µε τις υποβληθείσες φωτογραφίες. 2. Ο έλεγχος των εργασιών δόµησης και των αποπερατωµένων κτιρίων και εγκαταστάσεων διενεργείται µε βάση το τοπογραφικό, το διάγραµµα κάλυψης και τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον πίνακα ελέγχου, σύµφωνα µε το υπόδειγµα ΙΙ, ο οποίος συµπληρώνεται και υπογράφεται µε ηµεροµηνία υπογραφής και τα στοιχεία του ελέγχοντα, και αφορούν στον έλεγχο των στοιχείων του άρθρου 4παρ 2 β, γ και δ του Ν. 3212/ Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών, η άδεια κρατείται σε αναµονή και ελέγχεται τον επόµενο χρόνο. Αν έχει γίνει έναρξη των εργασιών και δεν έχει αποπερατωθεί ο φέρων οργανισµός ελέγχονται µόνο τα στοιχεία του οικοπέδου και της πραγµατοποιούµενης κάλυψης και η άδεια κρατείται επίσης σε αναµονή για επανέλεγχο τον επόµενο χρόνο. 4. Αν κατά τον επί τόπου έλεγχο (αυτοψία) διαπιστωθεί ότι η κατασκευή εκτελείται κατά παράβαση της Έγκρισης των Όρων όµησης του άρθρου 2 παρ. 3, διακόπτονται οι οικοδοµικές εργασίες και εφαρµόζεται το Αρθ. 22 παρ. 3 του ΓΟΚ/85. Αν διαπιστωθούν ασυµφωνίες µε τα εγκεκριµένα σχέδια της άδειας, που εµπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 6 του άρθρου 3 δεν διακόπτονται οι εργασίες. 5. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι εργασίες εκτελούνται ή έχουν αποπερατωθεί σύµφωνα µε την Άδεια όµησης, υπογράφεται το δελτίο ελέγχου, αντίγραφο του οποίου παραδίδεται στον ιδιοκτήτη και τίθεται στο αρχείο της Άδειας όµησης. 6. Σε περίπτωση που η Άδεια όµησης βρίσκεται σε ισχύ και διαπιστωθεί ότι οι εργασίες δεν είναι σύµφωνες µε αυτήν, διακόπτονται οι εργασίες και τάσσεται προθεσµία τεσσάρων µηνών, προκειµένου: α. να εκδοθεί τροποποίηση της Άδειας όµησης, σύµφωνα µε το άρθρου 22 παρ. 3 του ΓΟΚ '85, εφόσον οι υπερβάσεις ή παραβάσεις συνιστούν πολεοδοµικές αυθαιρεσίες, ή β. να υποβληθεί αίτηση για την έκδοση Απόφασης εξαίρεσης και την επιβολή των αναλογούντων προστίµων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 8 του Ν. 1512/85, στην περίπτωση που έχει γίνει εξάντληση του επιτρεπόµενου συντελεστή δόµησης και διαπιστωθούν υπερβάσεις που συνιστούν µικρές δοµικές ή κτιριολογικές παραβάσεις. Μετά την τακτοποίηση κατά τις ως άνω παραγράφους α και β, µε τροποποίηση της άδειας ή µε την έκδοση της σχετικής Απόφασης εξαίρεσης, δίδεται συνέχιση των εργασιών κατόπιν νέας αυτοψίας, ενώ µετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας των 20 ηµερών, συντάσσεται έκθεση χαρακτηρισµού αυθαιρέτων, µε τα αναλογούντα πρόστιµα και κυρώσεις. 7. Στην περίπτωση που έχει αποπερατωθεί το κτίριο και έχει λήξει η ισχύς της Άδειας όµησης, συντάσσεται έκθεση χαρακτηρισµού αυθαιρέτων, µε τα αναλογούντα πρόστιµα και κυρώσεις. Άρθρο 11 Καταργούµενες διατάξεις και Μεταβατικές διατάξεις 1. Οικοδοµικές άδειες για τις οποίες οι αντίστοιχοι φάκελοι έχουν υποβληθεί στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία µέχρι την ισχύ της παρούσας Απόφασης εκδίδονται σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις. 2. Για τις παραπάνω άδειες και για τις άδειες που έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας Απόφασης και βρίσκονται σε ισχύ µπορεί να έχουν εφαρµογή τα Άρθρα 4 και 7 της παρούσας Απόφασης, για παράταση της ισχύος των Αδειών όµησης και για την θεώρηση για σύνδεση µε τα δίκτυα, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ιδιοκτήτες υποβάλλουν αίτηση µε τα σχετικά απαιτούµενα δικαιολογητικά. 3. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται το Π /8/ (ΦΕΚ 795 ), νοείται εφεξής η παρούσα Απόφαση.

12 Άρθρο 12 Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει έξι µήνες από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 3212/03 (ΦΕΚ 308 Α/ ), για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από την και µετά, για έκδοση Άδειας όµησης. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ της 8-7-93 Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών. (ΦΕΚ 795/ /13-7-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών.

ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. ΠΔ/8-7-93 (ΦΕΚ-795/Δ/93) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ.12 του Αρθ-17 του Ν-1337/83 "Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων,

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795).

Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). Π.Δ. της 8/13.7.93. Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών. (Δ' 795). *** ΠΡΟΣΟΧΗ:Με το άρθρο 22 Ν.3399/2005,ΦΕΚ Α 255/17.10.2005,: "1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) ή του πληρεξούσιου αυτού 2. Δηλώσεις ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Στα πλαίσια της αλλαγής του νόμου περί των εκδόσεων αδειών, ελέγχου και εκτέλεσης οικοδομικών έργων (ν.4030/2012), παρατίθενται ενδεικτικά τα παρακάτω : Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες

Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες Διάφορα θέματα για Οικοδομικές Άδειες 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής αδείας είναι: 1. Αίτηση ιδιοκτήτη (ειδικό έντυπο) 2. Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας

ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ιαδικασίες Τελικής Θεώρησης Οικοδοµικών Αδειών & Σύνδεσης Οικοδοµών µε τα ίκτυα Κοινής Ωφέλειας ΗΛΙΑΣ Χ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Σεπτέµβριος 2009 ΤΕΕ-ΤΚΜ 1 Εµπλεκόµενοι Φορείς ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑ ΕΠΑ (Φυσ.αέριο)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Θέση κτιρίου σε πρώην σύστημα πτερύγων. Έχει εφαρμογή η παρ. 1ε του Αρθ. 14. Δηλαδή το κτίριο δύναται να εφάπτεται στο κοινό όριο, ασχέτως θέσης όμορου κτιρίου. Πράγματι,

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ.

Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β. Αρ. Πρωτ.: οικ. Σελίδα 1 από 5 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ Αθήνα 12/2/2004 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ./β Αρ. Πρωτ.: οικ. 7646 ΘΕΜΑ: Εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 1. Στην παρ6 του αρθ 4 του Ν4067/12 αναφέρεται ότι "σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ. Άρθρο ρ 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ ΟΜΗΣΗΣ. Άρθρο ρ 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης Ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, Ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» - Άρθρα 1έως37- Μητρακάκη Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, MSc Θεσσαλονίκη, Απρίλιος 2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚ ΟΣΗ Α ΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: της 25-4-89 Τροποποίηση του από 24.4.1985 Π. /τος «Τρόπος καθορισµού ορίων οικισµών της χώρας µέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισµός όρων και περιορισµών δόµησης τους»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΟΥ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΡΘΡΟ 1 Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος α) Γενική Διεύθυνση (στο Υπουργείο Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου

Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου Ρυθµίσεις για ηµιυπαίθριους και κλειστούς υπέργειους και υπόγειους χώρους που βρίσκονται εντός του εγκεκριµένου περιγράµµατος του όγκου του κτιρίου ΥΠΕΧΩ Ε ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 Ι. Γενικά Με την τροπολογία αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 :

Σχετ. : Το υπ. αριθμ. πρωτ. 31613/23-7-2009 έγγραφό μας. Με τις διατάξειςτωνάρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 : ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α /21-7-2009) Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5. Αθήνα 25 / 8 / 2009 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας : 11526 TELEFAX : 210 6918088 Πληροφορίες : Π.

Διαβάστε περισσότερα

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04)

Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Αποφ-5219/04 (ΦΕΚ-114/Δ/17-2-04) Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών - Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ

ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ν. ΘΑΣΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ Οργάνωση Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος Η μόνιμη επιτροπή Θάσου συνεδρίασε στις 7 Απριλίου 2011 όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων θεμάτων και το θέμα της οργάνωσης του πολεοδομικού γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι:

Σας ενημερώνουμε για το ως άνω θέμα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και τις οδηγίες ότι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 3 Τ.Κ. : 61100 Τηλέφωνο : 2341350116,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 o ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Για εκτός σχεδίου γήπεδα και όταν οι χρήσεις γης δεν είναι καθορισμένες με ειδικό Προεδρικό Διάταγμα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ.

Γραμμάτιο κατάθεσης της αμοιβής μελετών στην ΕΤΤ. Στατιστικό δελτίο οικοδομικής δραστηριότητας (ΑΠ 17112/18-534/183 Εθν. Στατ. Υπηρ. (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ Αποφ-69509/1079/86 ΦΕΚ-854/Β/8-12-86 & Εγκ-13/86 "Καθορισμός δικαιολογητικών -πιστοποιητικών στις σχέσεις Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και Πολίτη"

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1 ο ΣΤΑΔΙΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ / ΓΗΠΕΔΟΥ Εκδίδεται από τα Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (ΠΥΤ),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_

ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/ Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2308/1995 - Ο.Τ.Π.Μ.Κ_ΚΕΦ4_5_V1_01-12-2008 1. Νοµοθετικό πλαίσιο Σύµφωνα µε το άρθ. 2 παρ. 1 του Ν. 2308/1995 όλοι όσοι έχουν εµπράγµατο ή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΧΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 ΤΚ 84100 Σύρος - τηλ. 6932 736682 6985 786604 / fax : 2281085286-2281082422 Email : symmhk@gmail.com www.symmhk.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Άδεια νομιμοποίησης σύννομου τμήματος κτιρίου κατά το άρθρο 26 Ν 4014/11, σε περίπτωση που το κτίριο δεν τηρεί τις αποστάσεις Δ από τα πίσω ή

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών, αντί της έκδοσης άδείας δόµησης.

Εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών, αντί της έκδοσης άδείας δόµησης. Εργασίες δόµησης µικρής κλίµακας για τις οποίες απαιτείται έγκριση εργασιών, αντί της έκδοσης άδείας δόµησης. [Απόφαση Υφ/γού ΠΕΧΩ Ε οικ.5219/3-2-2004 (ΦΕΚ 114/ )] Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Ηµερίδα Απαντήσεις σε Ερωτήµατα Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιµόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας Α.Ε. Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός και Απόφ.63234/19-12-12 για την εφαρµογή του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ.) Ηµερίδα 7-2-13 Απαντήσεις σε Ερωτήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας

Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας Ερωτήσεις - Απαντήσεις 23 ης Σύσκεψης ΤΕΕ/ΤΚΜ Υ.ΔΟΜ Δήμων Κ.Μακεδονίας 1. Ερ.: Μπορούν να ισχύσουν ιδιωτικά συμφωνητικά μεταξύ μηχανικών και ιδιοκτητών περί της αμοιβής επίβλεψης για άδειες που έχουν εκδοθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθ. οικ 5219/04 (ΦΕΚ 114 Δ /17-2-04) : Καθορισμός εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για τις οποίες αντί της έκδοσης άδειας δόμησης απαιτείται Έγκριση Εργασιών. Διαδικασία έγκρισης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης»

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» Άρθρο 1 Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών

Σύσταση / κατάργηση χώρων αποκλειστικής χρήσης καθέτων ιδιοκτησιών ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Εισαγωγή 1.1. Τήρηση και ενηµέρωση κτηµατολογικών διαγραµµάτων. Με την υπ αριθµ. 5469/04.02.200

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ποιές θα έπρεπε να παρέχονται; Αλλά εν τέλει δεν.. α. Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ο Πολεοδομικός Σχεδιασμός & η Εφαρμογή του Ένα από τα σημαντικότερα θέματα με τα οποία έρχεται αντιμέτωπος ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ο πολεοδομικός σχεδιασμός και

Διαβάστε περισσότερα

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011)

Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Β Μέρος Ερωτο-Απαντήσεων για τη Ρύθμιση Αυθαίρετων Κατασκευών (Κεφάλαιο Β. Νόμου 4014/2011) 1) Εάν υπάρχει δώμα το οποίο είχε ενταχθεί στον Ν.3843/2010

Διαβάστε περισσότερα

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις

# Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ * Παρατηρήσεις .1-1 ΓΕΝΙΚΑ # Ελεγχόµενα κριτήρια / οδηγίες ΝΑΙ ΟΧΙ Μ/ 1.1 Λειτουργικός Σχεδιασµός Παραδοχές 1 Η µελέτη εντάσσεται και εναρµονίζεται µε τον ευρύτερο χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό;... 2 Το έργο εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Άρθρο 1 Αντικείμενο και σκοπός Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων και των κανόνων για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 10/Φ68/6812/1993 Απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας εκµεταλλεύσεως λατοµείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ 111026 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΘΕΙ Είναι χρήσιµο να επισηµάνουµε τα ζητήµατα που έχουν διευκρινισθεί µέχρι σήµερα από το Υπουργείο, µε βάση την Εγκ.13/11 και τις Β & Γ Ερωτοαπαντήσεις που αναρτήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1119/ Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων έτους 2013

ΠΟΛ.1119/ Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων έτους 2013 ΠΟΛ.1119/29.5.2013 Τύπος και περιεχόµενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νοµικών προσώπων έτους 2013 Αριθ. ΠΟΛ 1119 (ΦΕΚ Β' 1298/29-05-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (Τ.Π.Σ.Ε.) ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Οι αρμοδιότητες του Τμήματος προκύπτουν είτε από άμεση εκχώρηση, είτε έμμεσα από αρμοδιότητες της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ η πιστοποίηση του δικαιώματος δόμησης σύμφωνα με τους όρους δόμησης, που επιτρέπει την έκδοση της άδειας δόμησης (η έγκριση δόμησης αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες διατάξεις» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Έκδοση οικοδοµικών αδειών, έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών, τροποποίηση των διατάξεων περί κτηµατολογίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. οικ. 11218/02.08.2012 ΤΕΕ M. Αλεξάνδρου 49 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ. 2310 883100-9 Fax 2310 883110 Πληρ.: Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων Εβρένογλου Βασίλης Τηλ.: 2310883146-144 Fax: 2310883110 Προς

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ»

«ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Τ.Ε.Ε - Ι.ΕΚ.Ε.Μ. «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΘΕΜΑ: «ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ : + ΜΕΤΑΞΑ ΤΑΤΙΑΝΗ ΠΡΩΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Δ.Ο.Κ.Κ. ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 19-1-2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αρ. Πρωτ.: 367/5778/οικ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Σχετ.:13205 / 28-12-09 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8

Συντάχθηκε από Ελένη Μπούτου Λεµπέση Οκτώβριος 2011 Σελίδα 1 από 8 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ι ΙΟΚΤΗΤΗ ΟΝΟΜΑ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ & ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178/ % /3 5; Ο

Ν.4178/ % /3 5; Ο 1265. Έχω πελάτη που του έγινε καταγγελία πριν αρκετά χρόνια για αυθαίρετη ισόγεια αποθήκη χρήσης ξυλουργικής. Τότε ήταν ξυλουργός σήμερα όμως έχει πάρει σύνταξη και η αποθήκη είναι μια απλή αποθήκη. i.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟ 31-12-2003 ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ .../.../... Αριθ. πρωτ :... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:... Nοµ/κή Αυτ/ση:......... ΤΜΗΜΑ:... Ταχ. ιευθ.:... Τ.Κ.:... Τηλέφωνο:... Φαξ :... Πληροφορίες :... ΠΡΟΣ :..... ΚΟΙΝ :......... ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN:

ΑΘΗΝΑ 24 Αυγούστου 2012. ΑΡ. ΠΡΩΤ. Οικ. 37148/2597 ΠΡΟΣ: KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ----------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81).

4)Τις διατάξεις του π.δ. υπ' αριθµ. 116/2004 (ΦΕΚ Α'81). Αριθµ. οικ. 125494/09 (ΦΕΚ 2082 Β/28-9-2009 ) : Καθορισµός διαδικασιών και λεπτοµερειών για την εφαρµογή του άρθρου 3 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μέτρα Αντιµετώπισης της Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Το τοπογραφικό διάγραµµα όπως συνηθίζεται να λέγεται, δεν είναι ένα απλό σχέδιο που συνοδεύει ένα δηµόσιο έγγραφο ή ένα συµβόλαιο, όπως αρκετοί νοµίζουν, αλλά είναι µια ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ιεύθυνση Λειτουργούντος Κτηµατολογίου Τµήµα Κτηµατολογικών Χαρτών ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. Μεσογείων 288 155 62 Χολαργός - Αθήνα Μαρία Κ. Μαραγκού Αγρονόµος Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΥΑ οικ.9875 (ΦΕΚ 465/Β/24-2-2012) Θέμα: «Έλεγχος έργων και εργασιών δόμησης.» ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ για ΗΜΕΡΙ Α 17-10-2011 ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Με το Β Κεφάλαιο του Ν.4014/11 θεσµοθετήθηκε η διαδικασία δηλώσεων των αυθαιρέτων αλλά και η συµµετοχή των Μηχανικών στα συµβόλαια µε τη σύνταξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ ΛΕΜΠΕΣΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός - Συνταξιούχος Πρώην ιευθύντρια ΟΚΚ ΥΠΕΧΩ Ε ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ 3-9-2011 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΧΕΙΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ που ΗΛΩΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria.

Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τηλέφωνο : 23313.50578 του Δήμου Βέροιας Fax : 23310.21777 Email : Krakitzis@veria. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ3 Βέροια Αρ. Πρωτ. Δ.Υ. Πληροφορίες : Ρακιτζής Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email

Τίτλος Παρουσίασης. Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός. Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email Τίτλος Παρουσίασης Όνομα Επώνυμο Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός Τίτλος και Τμήμα Διεύθυνση ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. email ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Διεύθυνση Λειτουργούντος Κτηματολογίου Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr

Εικόνα 2: Πηγή http://www.otoposmou.gr WWF Ελλάς Φιλελλήνων 26 105 58 Αθήνα Tηλ.: 210 331 4893 Fax: 210 324 7578 g.chasiotis@wwf.gr www.wwf.gr Fax Προς Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση Πίνακας Κοινοποίησης Ηµεροµηνία 22-10-2009 Από Νοµική Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση.

ΘΕΜΑ : «Αντιµετώπιση προβληµάτων που δηµιουργούνται στις περιπτώσεις µεταβίβασης ιδιωτικού οικοδοµικού έργου σε ηµιτελή κατάσταση. Αθήνα 17/7/2009 Αριθµ. Πρωτ. Ε41/147 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟ /ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αριθ. τηλεφώνου : 210

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών

Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου νοούνται : α)

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών

Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και σχετικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις επιβλεπόντων μηχανικών Α.Φ. 6.1 Εγκύκλιος ΕΤΕΚ 09/13 26 Νοεμβρίου 2013 Προς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς οι οποίοι είναι διορισμένοι ως επιβλέποντες μηχανικοί Αγαπητοί συνάδελφοι, Θέμα: Έκδοση Τίτλων Ιδιοκτησίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου. - 215 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α /ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β /ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β )

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 3 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1039715/631/Α0012 -ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004. Αριθ.Πρωτ.: ΤΕ/β/οικ. 10888/405 ΠΡΟΣ: ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ. ΧΩ.. Ε. ΑΘΗΝΑ 05.03.2004 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τµήµα Β ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας: 115 23 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΕ ΓΗΠΕ Α - ΟΙΚΟΠΕ Α < 500 Αίτηση στην Περιφέρεια για βεβαίω- Για µη προστατευόµενες περιοχές ση απαλλαγής από Έγκριση Περι- (Απαλλαγή ΕΠΟ) βαλλοντικών Όρων ΕΠΟ (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Πιστοποίηση Φορέων, Υπηρεσιών και Προσώπων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Φ11321/12490/878 Παροχή τηλεοµοιοτυπίας προς πιστοποιηµένους στο ΙΚΑ φορείς, υπηρεσίες και πρόσωπα, για βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας συναλλασσόµενου µε αυτούς. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ.ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΣΕΙΣΜ/ΚΤΩΝ Τμήμα : Προγραμματισμού Ταχ.Δ/νση : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ

ΕΚΤΟΣ 831. 1982 1982) 1923. 1985 1993-2003 (1993-2003) 200% >20% > 20% Δ 824. Σε διώροφη οικοδομή με υπόγειο, με αυθαιρεσίες σε όλους τους ορόφους έχει πραγματοποιηθεί σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών. Οι δύο ιδιοκτήτες επιθυμούν να ενταχθούν με μία αίτηση, ο έλεγχος για τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α ΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΧΑΡΙ ΗΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της µε αρ. 13 / 2011 (αρ.πρωτ. 44423/13.10.2011) Εγκυκλίου Επεξηγηµατικό - ερµηνευτικό υπόµνηµα ανά κατηγορία του «ΦΥΛΛΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων. Έργο: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων Έργο: «Προσαρμογή υπάρχουσας μελέτης για εφαρμογή στο Γυμνάσιο - Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας»

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Υ 1β/6020/93 Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιµένων. - Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων

ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πολ/κών Εγκυκλίων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 4-03-2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. Αριθµ. Πρωτ. 10733 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ /νση Ο.Κ.Κ. Τµήµα α Ταχ. /νση:μεσογείων και Τρικάλων 36 Ταχ.Κώδικας:115 26 Πληροφορίες : Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τα φωτοβολταϊκά Σεπτέμβριος 2007 Σύντομα αναμένεται μία κοινή υπουργική απόφαση που θα βάζει μια τάξη σε ότι αφορά την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής της εκκαθαριστικής Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α Β. ΓΓΠΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο. 1. 30 η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93)

Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθµός 98728/7722/93 Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. (ΦΕΚ 167/ /2-3-93) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών»

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ. «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, και Ελέγχου Κατασκευών» ΕΠΙ ΣΗ ΑΡΦΗ 1.Η ανάγκη για την θεσμοθέτηση ενός νέου πλαισίου για την έκδοση αδειών δόμησης, τον αδιάβλητο

Διαβάστε περισσότερα