Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ρυθµιστικό Σχέδιο και Πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος Οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΟ Β1"

Transcript

1 Εισαγωγή Η παρούσα µελέτη µε τίτλο «Ρυθµιστικό Σχέδιο και πρόγραµµα Προστασίας Περιβάλλοντος οικιστικού Συγκροτήµατος Ηρακλείου» ανατέθηκε από τo πρώην ΥΠΕΧΩ Ε και νυν ΥΠΕΚΑ στο µελετητικό γραφείο ΧΩΡΟ ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Έφη Καραθανάση και Συν.Ε.Ε, και η σύµβαση ανάθεσης υπογράφηκε στις 04/05/2010. Το πρωτόκολλο εγκατάστασης υπογράφηκε 04/06/2010. Tο Α στάδιο παραδόθηκε την 22/11/2010 και µετά από πολλαπλές παρουσιάσεις, στο πλαίσιο της δηµόσιας διαβούλευσης, εγκρίθηκε στις 4/5/2012 µε το υπ. αριθµ. Πρωτ. Ο.Ε.3 / πρακτικό της επιτροπής επίβλεψης. Αντικείµενο της υπογραφείσας σύµβασης όπως εξάλλου προκύπτει από τον τίτλο της µελέτης είναι η σύνταξη του Ρυθµιστικού Σχεδίου του Ηρακλείου σύµφωνα µε τις προδιαγραφές 44357/ που δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 1502/ Β / 2005 Ειδικά, αντικείµενο του παρόντος σταδίου, διάρκειας 4 µηνών, είναι η οριστική πρόταση Το παρόν Β στάδιο περιλαµβάνει την συνολική & τελική πρόταση του Ρυθµιστικού Σχεδίου, η οποία συνίσταται: Στον προσδιορισµό των γενικών και ειδικών στόχων, όπου επίσης συµπεριλαµβάνονται κατευθύνσεις. Μέτρα και παρεµβάσεις. Στον τρόπο και τον χρόνο επίτευξής τους µε πρόγραµµα δράσης και χρονοδιάγραµµα. Στους µηχανισµούς παρακολούθησης για την εφαρµογή τους Οι γενικοί στόχοι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές πρέπει να καλύψουν τα ακόλουθα: Ενίσχυση του ρόλου της περιοχής στην περιφέρεια, στον εθνικό και διεθνή χώρο. Ανάδειξη του ηγετικού ρόλου στο σύστηµα αστικών κέντρων και ταυτόχρονα στην εταιρική σχέση : «πόλη ύπαιθρος» Τόνωση και ανάδειξη των συγκριτικών αναπτυξιακών πλεονεκτηµάτων της περιοχής Επίτευξη ισόρροπης και βιώσιµης ανάπτυξης, µε καθορισµό επιθυµητών πληθυσµιακών, δηµογραφικών, αναπτυξιακών µεγεθών και κοινωνικής δοµής και διασφάλιση ποιότητας φυσικού, πολιτιστικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος Οι ειδικοί στόχοι για την περιοχή µελέτης, καλύπτουν τα ακόλουθα: Την πλήρη και κατάλληλα οργάνωση της περιοχής βάσει των σχέσεων που υφίστανται ή πρόκειται να δηµιουργηθούν σε χωρικό επίπεδο (διοικητικές, παροχής υπηρεσιών, συναλλαγών), 1

2 Την διαµόρφωση χωρικών ενοτήτων (στον αστικό και εξωαστικό χώρο), για την οργάνωση των τοµέων της οικονοµίας, της οικιστικής ανάπτυξης και την αποφυγή συγκρούσεων χρήσεων γης και µη συµβατότητάς τους Τον προσδιορισµό κατευθύνσεων και όρων για χαµηλότερου επιπέδου σχεδιασµό (ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ) και των αντίστοιχων δεσµεύσεων σε χρονικούς ορίζοντες βραχυχρόνιων και µεσοχρόνιων χρονοδιαγραµµάτων. Σε αυτά τα επίπεδα σχεδιασµού µπορούν να προσδιοριστούν περαιτέρω οι απαραίτητες αναπλάσεις και σηµειακές χωροθετήσεις. Τον προσδιορισµό ζωνών ανάπτυξης της γεωργίας και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Την χωροθέτηση ΒΕΠΕ, ΠΟΤα, ΠΟΑΠ και λοιπών παραγωγικών υποδοµών Τον προσδιορισµός κατευθύνσεων για την ανάπτυξη ΠΕΡΠΟ για κατοικία, κλπ Την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου, ως δοµή και διάρθρωση από απόψεως παροχής κοινωνικών, µεταφορικών και τεχνικών υποδοµών, επιθυµητών πληθυσµιακών µεγεθών, κλπ σύµφωνα και µε το στόχο Β.1.1. Την περιγραφή των έργων υποδοµής που είναι απαραίτητα για την καλύτερη λειτουργία της µητροπολιτικής περιοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της. Τέλος το παρόν Β στάδιο περιλαµβάνει το Πλαίσιο ράσης, και συγκεκριµένα: Πρόγραµµα Εφαρµογής Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Χρονοδιάγραµµα εφαρµογής 5ετίας, 10ετίας, 20ετίας. Προϋπολογισµός κόστους των βασικών υποδοµών και παρεµβάσεων Εξασφάλιση Πόρων Η οµάδα µελέτης αποτελείται από τους Εφη Καραθανάση, ρ. Αρχιτέκτων Πολεοδόµος, Γιώργος Κρητικός, Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος, Ελένη Μαϊστρου Αρχιτέκτων Μηχανικός Καθ. Ε.Μ.Π.(σύµβουλος της οµάδας µελέτης), Παναγιώτα Κάργα Αρχιτέκτων Πολεοδόµος, Μαρία Κόµη αρχιτέκτων Πολεοδόµος, Παύλος Κρέµος, Αρχιτέκτων Πολεοδόµος, Ευάγγελος Φάκας Οικονοµολόγος, Luella Pandolfini, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Φώτης Περγαντής Βιολόγος Περιβαλλοντολόγος, Θεόδωρος Σπυρόπουλος Αρχαιολόγος, Ελευθέριος Καραπιδάκης ασολόγος, Θεµιστοκλής Τσατσούλης Γεωλόγος, ηµήτριος Καρακώστας Γεωπόνος, Νικόλαος Ποριώτης Συγκοινωνιολόγος, Νικόλαος Παναγόπουλος Πολιτικός Μηχανικός, Λιµενολόγος, Σπυρίδων Φυσελιάς Χωροτάκτης Πολεοδόµος GIS και Φώτιος Καραµάνης Χωροτάκτης Πολεοδόµος, Vichente Iovita Αρχιτέκτων Μηχανικός. Επιβλέπουσες από το Τµήµα Ρυθµιστικών Σχεδίων του ΥΠΕΚΑ είναι οι κ.κ. Αγγελική Γαβαλά Τµηµατάρχης και η Μόνικα Θέµου, τις οποίες και ευχαριστούµε για την αγαστή συνεργασία. Επίσης ευχαριστούµε όλες τις τοπικές υπηρεσίες, τους ήµους και όλους τους τοπικούς φορείς και τους εκπροσώπους τους, που µε µεγάλη προθυµία συµµετείχαν στην δηµόσια 2

3 διαβούλευση και διατύπωσαν τις απόψεις τους, συµβάλλοντας στην ορθότερη σύνταξη του παρόντος Β σταδίου των οριστικών προτάσεων. Επίσης ευχαριστούµε τον κο Γ. Αλεξάκη, Περιφερειακό Σύµβουλο, ο οποίος συντόνισε την δηµόσια διαβούλευση και την ηµερίδα της τελευταίας παρουσίασης της Α φάσης, η οποία ήταν ιδιαίτερα οργανωµένη ώστε ανά θεµατική ενότητα της µελέτης να συνάγονται αποτελέσµατα από τις απόψεις των συµµετεχόντων. 3

4 Το αντικείµενο της µελέτης Σύµφωνα µε τις Προδιαγραφές, το Ρ.Σ. είναι ένα επιτελικό σχέδιο χάραξης πολιτικών µε κοινωνικά, οικονοµικά και αναπτυξιακά πλαίσια, αλλά και µηχανισµούς στρατηγικού σχεδιασµού των κρίσιµων και σηµαντικών αστικών περιοχών, όπως το Πολεοδοµικό Συγκρότηµα του Ηρακλείου. Πρόκειται για ένα σχέδιο ενιαίο πλαίσιο πολιτικής και δράσης µε ιεραρχηµένους και σαφείς γενικούς και ειδικούς στόχους και σχετικά προγράµµατα για συγκεκριµένο χρονικό ορίζοντα υλοποίησης µέσω του Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Ηρακλείου ΟΡΣΗ, που θα πρέπει να ιδρυθεί προκειµένου να υλοποιήσει το σχέδιο. Το Ρυθµιστικό Σχέδιο συντάσσεται µε τις κατευθύνσεις του υπερκείµενου σχεδιασµού Γενικό Πλαίσιο, Περιφερειακό Πλαίσιο, του οποίου η αναθεώρηση άρχισε κατά την παρούσα περίοδο, καθώς και τα Ειδικά Πλαίσια, και δίδει κατευθύνσεις προς τα υποκείµενα επίπεδα σχεδιασµού ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, κλπ. Προς τούτο θα προσδιοριστεί η επιθυµητή δοµή, η οργάνωση και η ανάπτυξη της περιοχής µελέτης και θα καθοριστούν οι κατευθύνσεις, τα µέτρα πολιτικής και οι δοµικές παρεµβάσεις στρατηγικής σηµασίας για τον αστικό, τον περιαστικό και τον εξωαστικό χώρο, όπως θα εξειδικευθούν µε βάση τα αποτελέσµατα της χωροταξικής τυπολογίας στον εξειδικευµένο χώρο και θα καθοριστούν οι Χωρικές Ενότητες. 4

5 Μεθοδολογία Όλες οι χωρικές µελέτες µεταξύ των οποίων και η παρούσα αποτελούν ένα ευρύ πεδίο άσκησης πολλών επιστηµονικών ειδικοτήτων µε βασικό µελετητή και συντονιστή τον χωροτάκτη πολεοδόµο. Βασική συνιστώσα στην σύνταξη της µελέτης ήταν η διεπιστηµονική συνεργασία, από την οποία µε ευθύνη του βασικού µελετητή, του Χωροτάκτη, προέκυψαν τα συµπεράσµατα, οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις. Ο χώρος και το περιβάλλον ως αντικείµενο µελετών, µεταξύ των οποίων και η παρούσα, αποτελούν επίσης ένα πεδίο άσκησης πολλών ανταγωνιστικών µεταξύ τους συµφερόντων. Οι περιβαλλοντικές και χωρικές πολιτικές εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτύσσονται µε µεγάλη δυσκολία λόγω των συνήθων αντιδράσεων εκ µέρους των κοινωνικών οµάδων που τα συµφέροντά τους αντίκεινται στην προστασία του περιβάλλοντος, στους περιορισµούς και τις απαγορεύσεις για την προστασία του ανθρωπογενούς και πολιτιστικού περιβάλλοντος, της βιώσιµης ανάπτυξης και της αστικής αειφορίας. Στη µεθοδολογία που τηρήθηκε, ελήφθησαν υπ όψη και οι προαναφερθέντες παράγοντες, ώστε η µελέτη να είναι κατά το δυνατόν άρτια. Επιδιώχθηκε η κατάλληλη εσωτερική οργάνωση της οµάδας για την τήρηση της διεπιστηµονικής συνεργασίας και προωθήθηκαν οι απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη συµµετοχικών διεργασιών, ώστε από την αρχή να συµµετέχουν οι αρµόδιοι τοπικοί φορείς, οι υπηρεσίες και πρωτίστως οι ήµοι εντός ορίων ΡΣΗ. Ετσι, πριν την έναρξη της µελέτης οργανώθηκαν οι απαραίτητες συγκεντρώσεις στην Περιφέρεια µε εκπροσώπους φορέων, ήµων και υπηρεσιών για την ενηµέρωσή τους, στο ΤΕΕ ειδικότερα για την ενηµέρωση των αρµοδίων οργάνων του, όπως και µε όλους τους φορείς, όπως, το Επιµελητήριο Ηρακλείου, η Περιφέρεια Κρήτης ( /νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασµού, /νση Τεχνικών Έργων, /νση Ανάπτυξης, /νση Αγροτικής Οικονοµίας), η Αποκεντρωµένη ιοίκησης Κρήτης ( /νση ΠΕΧΩ, /νση Υδάτων), το ΓΕΩΤΕΕ, τον ΟΑΝΑΚ καθώς και µε όλους τους ήµους µε τους ηµάρχους και τις Υπηρεσίες τους. Κατά την σύνταξη του παρόντος Β σταδίου ιδιαίτερης σηµασίας ήταν η οργάνωση της δηµόσιας διαβούλευσης εκ µέρους της Περιφέρειας Κρήτης, µε συντονιστή τον κο Γ. Αλεξάκη, Περιφερειακό Σύµβουλο, που συνέθεσε τις απόψεις των φορέων και Υπηρεσίων που συµµετείχαν στην δηµόσια διαβούλευση, και της ηµερίδας στην οποία παρουσίασαν τις απόψεις τους η ανάδοχη εταιρεία δια της εκπροσώπου της και οι αρµόδιοι συµµετέχοντες φορείς και υπηρεσίες. 5

6 Η Περιοχή µελέτης Μετά την εφαρµογή του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης" η περιοχή µελέτης περιλαµβάνει: το νέο ήµο Ηρακλείου ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση των πρώην καποδιστριακών ήµων Ηρακλείου, Ν. Αλικαρνασσού, Γοργολαίνη, Τεµένους και Παλλιανής το νέο ήµο Μίνωα Πεδιάδας ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση των πρώην καποδιστριακών ήµων Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Θραψανού, το νέο ήµο Μαλεβιζίου ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση των πρώην καποδιστριακών ήµων Γαζίου, Τυλίσου και Κρουσώνα το νέο ήµο Χερονήσου ο οποίος προήλθε από τη συγχώνευση των πρώην καποδιστριακών ήµων Γουβών, Χερσονήσου και Μαλίων τη ηµοτική Ενότητα Αγίας Βαρβάρας του νέου ήµου Γόρτυνας τις ηµοτικές Ενότητες Ν. Καζαντζάκη, Αρχάνων και Επισκοπής του νέου ήµου Αρχάνων Αστερουσίου 6

7 Β.1. ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Α ΣΤΑ ΙΟ Β.1.1 Η τρέχουσα συγκυρία Η χρονική στιγµή που συντάσσεται η παρούσα µελέτη είναι µια ιδιαίτερη συγκυρία, η οποία χαρακτηρίζεται από µια σειρά παραµέτρων, όπως οι ακολούθως παρουσιαζόµενες : Η βαθειά εθνική οικονοµική κρίση που επιδεινώνεται ως µέρος της παγκόσµιας κρίσης, ανασκάπτοντας χρόνιες διαρθρωτικές αδυναµίες της χώρας και της περιοχής, µε αναµενόµενα ακραία οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα, µε µεγάλο έλλειµµα σε δηµόσιους και ιδιωτικούς πόρους, ικανούς να υλοποιήσουν τα έργα και τις παρεµβάσεις που θα προκύψουν από την παρούσα µελέτη και γενικά όλες τις προτάσεις της µελέτης. Οι αναπτυξιακοί δείκτες που παρουσιάσθηκαν στο Α στάδιο εµφανίζονται αναβαθµισµένοι διότι δεν είναι δυνατόν να παρουσιάσουµε τους αντίστοιχους κατά την τρέχουσα περίοδο που ήδη έχουν εκδηλωθεί τα συµπτώµατα της πτωτικής πορείας λόγω τις κρίσης που έχει επέλθει, αλλά και ούτε αυτούς που προέκυψαν από την απογραφή του 2011 διότι τα αποτελέσµατα δεν ακόµα έχουν δηµοσιευθεί. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι πιθανές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή και χωρική δοµή της περιοχής µελέτης: Αποδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού σε όλους σχεδόν τους παραγωγικούς τοµείς, συνεχής αύξηση της ανεργίας και πλήρης απουσία ιδιωτικών και δηµοσίων επενδύσεων Αδυναµία στήριξης της µαζικής παραγωγής, τυποποίησης και εξωστρέφειας βιολογικών αγροδιατροφικών προϊόντων ποιότητας, της βιοµηχανικής παραγωγής σε εξειδικευµένους κλάδους εθνικής και ευρύτερης εµβέλειας, της ανάπτυξης των εναλλακτικών µορφών τουρισµού, ή ακόµα και του µαζικού τουρισµού θερινής περιόδου, της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας σε κατεύθυνση εξωστρέφειας στις χώρες της Μεσογείου και της Ε.Ε. γενικότερα, η πιθανή όλο και µεγαλύτερη εξάρτηση της οικονοµίας από τον µαζικό τουρισµό, η αύξηση της οικιστικής πόλωσης στο βόρειο παραλιακό µέτωπο, µε σύγχρονη τάση εγκατάλειψης του ηµιορεινού και ορεινού χώρου και των πλέον απόµακρων οικισµών της περιοχής σε σχέση µε την αναπτυγµένο βόρειο άξονα, οι συγκρούσεις ασύµβατων χρήσεων στο βόρειο παραλιακό µέτωπο και η περιβαλλοντική υποβάθµιση του παράκτιου χώρου, οι ανεπάρκειες και καθυστερήσεις στην αναβάθµιση των τεχνικών υποδοµών µητροπολιτικής κλίµακας (νέο εµπορευµατικό λιµάνι, νέος σύγχρονος διεθνής αερολιµένας, νότιος οδικός άξονας), κ.λ.π. 7

8 Η εκπόνηση πεπερασµένου αριθµού ΓΠΣ και η θεσµοθέτηση ελάχιστων, τα οποία θα µπορούσαν να αποδώσουν στοιχεία ανάδρασης προς τον υπερκείµενο σχεδιασµό, που είναι το Ρυθµιστικό σχέδιο Η αναθεώρηση των περιφερειακών πλαισίων, οπότε αντίστοιχα θα υπάρξει µια ανάδραση µεταξύ των δύο επιπέδων σχεδιασµού. δίπολο Η θεσµική αλλαγή σε εθνικό επίπεδο σχετικά µε την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση, µε το νέο νόµο «Καλλικράτης» Ν. 3852/2010, που επιφέρει αρκετά σηµαντικές αλλαγές που επηρεάζουν θετικά τον χωρικό σχεδιασµό δεδοµένου ότι, µεσοµακροπρόθεσµα, θα προκύψουν βιώσιµες χωρικές οικιστικές ενότητες, µε βελτιωµένα χαρακτηριστικά οικονοµικής και οργανωτικής βιωσιµότητας, µε οµοιογενή χωροταξικά χαρακτηριστικά, µε αναβαθµισµένο επίπεδο υπηρεσιών και ευρύτερο διοικητικό χώρο για παρεµβάσεις και αυξηµένες προϋποθέσεις σχεδιασµού και υλοποίησης τοπικού χαρακτήρα προγραµµάτων και έργων στην κατεύθυνση της βιώσιµης ανάπτυξης του χώρου τους. Η διαρκώς συνεχιζόµενη υποβάθµιση του περιβάλλοντος, µε ταυτόχρονη έλλειψη συστηµατικής προστασίας και περιβαλλοντικού σχεδιασµού µε σύγχρονα θεσµικά εργαλεία, τόσο στον αστικό όσο και στον εξωαστικό χώρο, µε έµφαση στην συνεχώς εντεινόµενη κλιµατική αλλαγή µε όλες τις σηµαντικές αρνητικές επιπτώσεις που αυτή επισείει. Ο αστικός χώρος και συγκεκριµένα οι µεγάλες πόλεις είναι οι παραγωγοί των συνθηκών δηµιουργίας του φαινοµένου του θερµοκηπίου, τις συνέπειες του οποίου υφίσταται όλος ο πλανήτης. Ηδη τα δείγµατα της περιβαλλοντικής αλλαγής είναι εµφανή και στην µελετώµενη περιοχή. Η ερηµοποίηση των εκτάσεων της γεωργικής γης και των δασών δασικών εκτάσεων, οι διαφοροποιήσεις των θερµοκρασιών στις διάφορες εποχές, οι πυρκαγιές που εντείνουν τα πληµµυρικά φαινόµενα, η αποξήρανση ρεµάτων και ποταµών, οι αλλοιώσεις οικοσυστηµάτων κλπ. Η αδυναµία δέουσας εξοικονόµησης φυσικών πόρων κατασπατάληση µη ανανεώσιµης ενέργειας 8

9 Β.1.2 Ο εθνικός, περιφερειακός και διεθνής ρόλος της περιοχής του ΡΣΗ Αν και οι επιπτώσεις από τη διεθνή και την εθνική οικονοµική κρίση, αποµειώνουν τις δυνατότητες νέων διεθνών και εθνικών επενδύσεων και κυρίως επενδύσεων του τοπικού πληθυσµού µε στόχο την αειφόρο ενδογενή ανάπτυξη, οι διαπιστώσεις για τις δυνατότητες που έχει η περιοχή του ΡΣΗ ώστε να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό περιφερειακό, εθνικό και διεθνή ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και ειδικότερα της Ν.Α. Μεσογείου είναι πραγµατικά σηµαντικές. Η περιοχή διαθέτει διεθνούς σηµασίας πολιτιστική κληρονοµιά, µε έµφαση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, αλλά και στα υπόλοιπα µνηµεία και τις πολιτιστικές υποδοµές, των οποίων η παραπέρα ανάδειξη µε σύγχρονες υποδοµές και παρεµβάσεις θα συµβάλλουν στη διεθνή προβολή της περιοχής, ως κέντρο Μινωικού Πολιτισµού της Μεσογείου του πρώτου ευρωπαϊκού πολιτισµού (κέντρο αρχείων, βιβλιοθηκών, µουσειακών συλλογών, και άλλων νέων πολιτιστικών υποδοµών που να αναδεικνύουν το σύγχρονο πολιτισµό µιας πολύπολιτισµικής κουλτούρας της Ν.Α. Μεσογείου - Ελλάδα, Κύπρος, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, Νότια Ιταλία) ιαθέτει τις σχετικές τεχνικές υποδοµές για την διατήρηση του ρόλου της υποδοµές µεταφορών (ΒΟΑΚ, Νότια Παράκαµψη, πύλες εισόδου - το διεθνές αεροδρόµιο, µε υπό κατασκευή το νέο στο Καστέλι και το λιµάνι στο Ηράκλειο - επιβατικό, τουριστικό, εµπορικό, εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων), καθώς και τις ανάλογες πολιτιστικές υποδοµές µε δυνατότητες περαιτέρω νέων χωροθετήσεων πολιτιστικών υποδοµών, ώστε να είναι εφικτή η παραγωγή µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων / big events (εκθέσεις, αθλητικά γεγονότα, διεθνή φεστιβάλ, κ.ά.), προοπτική η οποία αναµένεται να αυξήσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα του Ηρακλείου και τον διεθνή, εθνικό και περιφερειακό ρόλο του στην ευρύτερη περιοχή, όπως περιγράφηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Η ένταξη της Κρήτης σε µια ενιαία χωρική ενότητα αυτή της ανατολικής νησιωτικής Ελλάδας αποδίδει στην Κρήτη και ειδικότερα στο ΡΣΗ ένα νέο αναβαθµισµένο ρόλο στον εθνικό χώρο, καθώς το Ηράκλειο υποδέχεται την έδρα της Περιφέρειας, ενώ η προώθηση του διπόλου Ηρακλείου Χανίων, όπως προβλέπεται από το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδίου Αειφόρου Ανάπτυξης (ΓΠΧΣΑΑ), ως κεντρικού (γεωγραφικά) αναπτυξιακού πόλου της Περιφέρειας που θα ασκεί ακτινωτά επιρροή στο βόρειο νησιωτικό χώρο και παράλληλα, θα λειτουργήσει ως ένα σηµείο, στο ολοκληρωµένο πλαίσιο των εθνικών αξόνων δια του νησιωτικού χώρου προς βορά, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, και Καλαµάτα. 9

10 Αν και δεν υφίσταται ένα ολοκληρωµένο αναπτυξιακό σχέδιο, καταγράφονται περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης προωθητικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων στο αστικό κέντρο του Ηρακλείου που προάγουν την καινοτοµία, την εφαρµοσµένη έρευνα και τις τεχνολογίες αιχµής, ως «δυνατά» πεδία που ισχυροποιούν τις προοπτικές της περιοχής και προάγουν την ανταγωνιστικότητά της στον εθνικό - διεθνή χώρο, µε άξονα την έρευνα τεχνολογία και τον πολιτισµό και µε κατεύθυνση τη βιοτεχνολογία, την κοσµολογία, την πληροφορική, την τηλεµατική, τα δίκτυα ΑΤΜ, τις οπτικές ίνες, την τηλε-ιατρική, κ.ά. ιεθνής εξειδίκευση της πόλης του Ηρακλείου επίσης λόγω συµµετοχής σε πανευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα επιστήµης και τεχνολογίας στις NBIC (nanotechnology, biotechnology, information technology and cognitive science) τεχνολογίες (νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, κοινωνία πληροφορίας και επιστήµες της γνώσης, µέσω των ερευνητικών κέντρων της περιοχής. ιαπιστώνεται ότι υπάρχει δυνατότητα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης στο σύνολο της παράκτιας περιοχής, και κυρίως στην ενδοχώρα µε ειδικές µορφές τουρισµού (αγροτουρισµός, περιήγηση, φυσιολατρικός τουρισµός, οικοτουρισµός, σε συνδυασµό µε τον πολιτιστικό τουρισµό κ.λ.π.), σε διασύνδεση µε τα τουριστικά κυκλώµατα της ευρύτερης περιοχής, προβάλλοντας νέες προοπτικές ανάπτυξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Εξάλλου, στο ίδιο πλαίσιο, υπό ορισµένες ευνοϊκές συνθήκες, καταγράφεται η προοπτική ανάπτυξης ενός ευρύτερου προτύπου ήπιας ανάπτυξης αγροτουρισµού µε την προβολή αγροδιατροφικού κρητικού µοντέλου και σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη του πρωτογενούς τοµέα σε ανταγωνιστική βάση µε βιολογικές και ολοκληρωµένες καλλιέργειες και τη βιολογική κτηνοτροφία, καθώς και τη µεταποίηση των προϊόντων του, εφόσον ληφθούν επιπλέον µέτρα απορρύπανσης και περιορισµού της χρήσης αγροχηµικών, ενέργειες που υποστηρίζουν την προβολή της περιοχής µε ένα νέο εθνικό και διεθνή ρόλο. Η επιτάχυνση των διαδικασιών εκπόνησης µελετών και θεσµοθέτησης των διαφόρων επιπέδων χωρικού σχεδιασµού σε ένα περιβάλλον παντελούς έλλειψης ολοκληρωµένου χωροταξικού, πολεοδοµικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού, θα συµβάλλει στη δηµιουργία ενός καθαρού πλαισίου, στο οποίο θα είναι δυνατόν να επιτευχθούν χωρίς δυσχέρειες επενδύσεις παντός τύπου και στις περιοχές όπου θα επιτρέπονται οι ανάλογες χρήσεις γης Τέλος, οι µεγάλες δηµόσιας ή δηµοτικής ιδιοκτησίας εκτάσεις οι οποίες παραµένουν αναξιοποίητες, ή οι εν ενεργεία δραστηριότητες που αναπτύσσονται σ αυτές αναµένεται σε τακτό χρονικό διάστηµα να αποµακρυνθούν (Λινοπεράµατα, τ. Αµερικανική Βάση στις Γούρνες, Αεροδρόµιο, Τύλισσος, Μάλια κλπ) αναµένεται µετά την αξιοποίησή τους να προαγάγουν την περιοχή, εντασσόµενες στο συνολικό πρότυπο ανάπτυξης, αποδίδοντας νέους ορίζοντες στον περιφερειακό, εθνικό και διεθνή ρόλο της περιοχής του ΡΣΗ. 10

11 Β.1.3 Τα κοινωνικο-οικονοµικά στοιχεία Το Α στάδιο είχε εκπονηθεί το 2010, όταν ακόµα η διοικητική οργάνωση της χώρας ήταν σύµφωνα µε το Ν. 2539/1997 "Συγκρότηση της Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Σχέδιο Καποδίστριας". Σήµερα που συντάσσεται το Β στάδιο, όπως ήδη αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, η διοικητική οργάνωση στηρίζεται στο Ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης", αλλά η µελέτη δεν ανασυντάχθηκε. Μάλιστα θεωρείται επ ωφελεία του παράγοντα της καλύτερης προσέγγισης αφού γίνεται σε µικρότερες χωρικές και διοικητικές µονάδες. Εξάλλου, τα αποτελέσµατα της Απογραφής του 2011 δεν έχουν δηµοσιευθεί ακόµα και έτσι οι ανάγκες της µελέτης, καλύπτονται µε προβολές µε βάση τα στοιχεία της απογραφής του Τα µόνα στοιχεία τα οποία έχουν δηµοσιευθεί είναι τα πληθυσµιακά για το µόνιµο πληθυσµό και µόνον σε επίπεδο Καλλικράτιου δήµου. Οι προβολές που θα γίνουν για τις. Ε. θα λάβουν υπ όψη τους τα προσωρινά αυτά δεδοµένα προκειµένου να συµπεριλάβουν τις πληθυσµιακές τάσεις της δεκαετίας µε προσαρµογή των εκτιµήσεων σε επίπεδο πρώην Καποδιστριακών ήµων. Από τα αποτελέσµατα της απογραφής 2001 λοιπόν που χρησιµοποιούνται, διαπιστώνεται τάση µείωσης των γεννήσεων, ενώ η αύξηση του πληθυσµού που είχε διαπιστωθεί, οφείλεται στην εισροή σηµαντικού αριθµού νέων κατοίκων και οικονοµικών µεταναστών, η οποία πλέον κατά την τρέχουσα περίοδο αναστρέφεται. Το φαινόµενο της µετανάστευσης υποχώρησε κατά την πρόσφατη περίοδο, λόγω της οικονοµικής κρίσης. Οι µετανάστες των προηγούµενων δεκαετιών έχουν ενσωµατωθεί σε ένα µεγάλο ποσοστό, αλλά οι νεώτεροι έχουν παρουσιάσει τάσεις µεγάλης µείωσης από την περιοχή. Τα ποσοστά ανεργίας και υποαπασχόλησης συνεχώς αυξάνονται Τα µεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας παρουσιάζονται στους παραλιακούς δήµους, όπου κυριαρχεί η εποχιακή απασχόληση στο µαζικό τουρισµό της θερινής περιόδου. Ταυτόχρονα όµως, η ανεργία τείνει να αυξάνει και στον αγροτικό χώρο, λόγω µετασχηµατισµού των ευρωπαϊκών ενισχύσεων στο πλαίσιο της νέας Κ.Α.Π., ο οποίος δυσχεραίνει την απορρόφηση χρηµατοδοτήσεων από τους αγρότες και κτηνοτρόφους που δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις, εξ αιτίας χρόνιων διαρθρωτικών αδυναµιών και παθογένειας του πρωτογενή τοµέα στη χώρα. Μετακίνηση πληθυσµών παρατηρείται από την ενδοχώρα προς τους παραλιακούς τουριστικούς ήµους Γαζίου, Νέας Αλικαρνασσού, Γουβών, Χερσονήσου, κυρίως δε προς το Ηράκλειο, ως αστικό µητροπολιτικό κέντρο, που παρέχει πολλές δυνατότητες απασχόλησης. 11

12 Η διεύρυνση της τάσης αστικοποίησης, κατά κύριο λόγο στo Π.Σ. και την ευρύτερη περιοχή του µε κίνδυνο τον εξαστισµό του εξωαστικού χώρου, µε απειλή το φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα, στο σύνολο των παραλιακών δήµων, λόγω του διευρυνόµενου χαρακτήρα τους ως τουριστικές ζώνες, µε έµφαση στις πλέον ακραίες περιοχές ( ήµοι Γαζίου και Μαλίων, αλλά και Χερσονήσου), οι οποίες, µε βάση τους δηµογραφικούς δείκτες εµφάνισαν σε σχέση µε το Ηράκλειο, ισχυρότερους δηµογραφικούς ρυθµούς και στους όµορους προς το Ηράκλειο δήµους, παρά τον ενδονοµαρχιακό άξονα προς Μοίρες Τυµπάκι (Παλιανής, Τεµένους και Αγίας Βαρβάρας), οι οποίοι ευνοούνται από την αλληλεξάρτηση και τις επιρροές της γειτνίασης, σε µικρές χρονοαποστάσεις, µε την πόλη του Ηρακλείου. Αντίθετα, εµφανίζουν είτε αρνητική τάση, είτε στασιµότητα οι δήµοι µε ορεινό, ηµιορεινό ή πλέον αποµακρυσµένο χαρακτήρα σε σχέση µε το Ηράκλειο (Τυλίσου, Αρκαλοχωρίου, Ν. Καζαντζάκη, Γοργολαΐνης), λόγω της συρρίκνωσης των πληθυσµών που απασχολούνται στον αγροτικό τοµέα. Ακραίες κοινωνικές αντιθέσεις και διαχωρισµοί διαπιστώνονται στους Τσιγγάνους (Αλικαρνασσός) και τους οικονοµικούς πρόσφυγες (αποµειωµένα χαρακτηριστικά /δείκτες κατοίκησης, διαβίωσης, κατανάλωσης). Στα γηγενή στρώµατα του πληθυσµού διαπιστώνονται διαφοροποιήσεις στο γενικό επίπεδο διαβίωσης µε έµφαση στις νεώτερες ηλικίες στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα Ηρακλείου και την τρίτη ηλικία κυρίως στον αγροτικό χώρο. Η οικονοµία χαρακτηρίζεται από µια διαρκώς αυξανόµενη τριτογενοποίηση µε έµφαση στο δήµο Ηρακλείου και τη βόρεια παραλιακή περιοχή, λόγω του διαρκώς αναπτυσσόµενου µαζικού τουρισµού. Οι υπόλοιποι δήµοι στηρίζουν την οικονοµία τους κυρίως στον πρωτογενή τοµέα, µε αισθητή όµως την συρρίκνωσή του µε βάση τους ρυθµούς, κυρίως στους περιαστικούς, αλλά και τους ηµιορεινούς δήµους (στα δυτικά της πόλης του Ηρακλείου), ενώ οι άµεσα περιαστικοί δήµοι (Γοργολαίνη, Παλλιανή, Τεµένους και Αρχανών), παρουσιάζουν εντονότερη συµµετοχή του τοµέα στην οικονοµία, διότι λόγω µικρής χρονοαπόστασης από την πόλη του Ηρακλείου έχουν µετεξελίξει την εξειδίκευσή τους στον πρωτογενή τοµέα σε σύγχρονες ανταγωνιστικές επιχειρηµατικές µορφές (βιολογικά προϊόντα, τυποποίηση, κλπ). Στους πλέον αποµακρυσµένους δήµους από το Ηράκλειο διατηρείται η απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα και στην µεταποίηση των προϊόντων του. Στους παραλιακούς δήµους, αυξάνει σηµαντικά η απασχόληση στον τριτογενή τοµέα, λόγω στροφής του παραγωγικού δυναµικού προς τον τουρισµό, την αναψυχή και τη παραθεριστική κατοικία. 12

13 Στον πρωτογενή τοµέα, οι διαρθρωτικές αδυναµίες συνίστανται στο µικρό και πολυτεµαχισµένο γεωργικό κλήρο, την πρόωρη γήρανση και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο του αγροτικού πληθυσµού, τη µειωµένη ανταγωνιστικότητα των προϊόντων εξαιτίας του αυξηµένου κόστους παραγωγής και µεταφοράς, του χαµηλού ποσοστού αρδευόµενων εκτάσεων, την ενασχόληση µε παραδοσιακές καλλιέργειες (ελαιοκαλλιέργεια και αµπελουργία), τον εκτατικό χαρακτήρα της κτηνοτροφίας σε συνδυασµό µε το µικρό αριθµό οργανωµένων κτηνοτροφικών µονάδων, την έλλειψη υποδοµών, διαχείρισης και εµπορίας των αλιευµάτων και εκσυγχρονισµού και αναδιάρθρωσης του αλιευτικού στόλου και των µεθόδων αλιείας. Στον δευτερογενή τοµέα, η µόνη αύξηση η οποία καταγράφεται ως τάση είναι η καθετοποιηµένη αγροτική παραγωγή, ενώ η παραγωγή οικοδοµικών υλικών, η οποία ήταν αρκετά αναπτυγµένη, φαίνεται ότι πέρασε σε µια φάση ύφεσης, λόγω της γενικότερης κρίσης. Ο τριτογενής τοµέας τείνει αυξανόµενος στο πλαίσιο της αστικοποίησης, µε επίκεντρο τις υπηρεσίες εµβέλειας ήµου και Περιφέρειας, κυρίως στο Πολεοδοµικό Συγκρότηµα του Ηρακλείου και τον τουρισµό αναψυχή στη βόρεια παράκτια περιοχή. Ο τουρισµός αποτελεί τον πιο δυναµικά αναπτυσσόµενο κλάδο σε ολόκληρη την Περιφέρεια και στην ίδια την περιοχή µελέτης, µε αναγνωρίσιµη τουριστική ταυτότητα σε ορισµένες περιοχές και µε µονάδες υψηλής ποιότητας, αλλά και ταυτόχρονα παρουσιάζεται υψηλή συγκέντρωση κυρίως µαζικού τουρισµού, που εµφανίζει έντονα φαινόµενα υποβάθµισης, ιδιαίτερα σε ορισµένες περιοχές (Χερσόνησος Μάλια) και αυξηµένη πιθανότητα για φθίνουσα οικονοµική απόδοση. Υψηλός είναι ο βαθµός εξάρτησης της τοπικής οικονοµίας από την τουριστική δραστηριότητα και ο όποιος κλονισµός της δραστηριότητας αυτής, από οποιαδήποτε αιτία συµπεριλαµβανοµένης της γενικής κρίσης, θα επιφέρει σηµαντικά αρνητικές επιπτώσεις στην τοπική και περιφερειακή οικονοµία. Οι υποδοµές που έχουν δηµιουργηθεί στα πλαίσια του Τεχνολογικού Πάρκου Ηρακλείου, (ηλεκτρονική δοµή και λέιζερ, µοριακή βιολογία και βιοτεχνολογία, βιοϊατρικές έρευνες, υπολογιστές, κτλ.) θεωρείται ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς και η προσέλκυση επιχειρήσεων είναι µικρής κλίµακας. Στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας έχει αναπτυχθεί σηµαντική ερευνητική δραστηριότητα σε διεπιστηµονική βάση, µε την ανάπτυξη συστηµάτων τηλεϊατρικής, ενώ αντίθετα είναι περιορισµένη και σε χαµηλά επίπεδα η διασύνδεση των ερευνητικών κέντρων και των πανεπιστηµίων και τεχνολογικών ιδρυµάτων, µε την τοπική και την εθνική οικονοµία καθώς και αυτήν της ευρύτερης Ν.Α. Μεσογείου. Σηµαντική υποδοµή του τριτογενή τοµέα της περιοχής µελέτης αποτελεί το ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης (Γούρνες), το οποίο όµως δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς προς το παρόν τουλάχιστον. 13

14 Στην απασχόληση παρατηρούνται αντίστοιχες διαπιστώσεις. Ολοι οι ήµοι παρουσιάζουν µείωση των απασχολούµενων στον πρωτογενή τοµέα τη δεκαετία µε εξαίρεση τους ήµους Κρουσώνα και Ν. Αλικαρνασσού, η οποία, όπως και ο ήµος Ηρακλείου παρουσιάζουν τη µικρότερη απασχόληση στον πρωτογενή τοµέα. Στο δευτερογενή τοµέα οι δήµοι της ενδοχώρας - Αγ. Βαρβάρας, Γοργολαΐνη, Θραψανού, Καστελίου και Τυλίσου, εµφανίζουν µικρή αύξηση της απασχόλησης, δύο ήµοι παρουσιάζουν στασιµότητα (Κρουσώνα και Μαλίων), ενώ οι υπόλοιποι έντεκα εµφανίζουν µείωση. Στον τριτογενή τοµέα, όλοι οι ήµοι παρουσιάζουν αύξηση των απασχολουµένων, εκτός από τους ήµους Κρουσώνα και Χερσονήσου. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα στοιχεία της ΕΛ. ΣΤΑΤ. για το 2006, όπως παρουσιάστηκαν σε προηγούµενο κεφάλαιο ιδιαίτερη ανάπτυξη εµφανίζει η απασχόληση στον κλάδο του εµπορίου (χονδρικό και λιανικό). Ακολουθούν ο κλάδος των κατασκευών, ο οποίος όµως σήµερα διέρχεται κρίση, ο κλάδος της εστίασης τουρισµού και ο κλάδος της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και λοιπών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Σε ό,τι αφορά το ΑΕΠ κκ, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Περιφέρεια της Κρήτης υστερεί σηµαντικά και κατατάσσεται στην κατηγορία της «αµιγούς σύγκλισης», για την προγραµµατική περίοδο , διατηρώντας σε όλη την επταετία ΑΕΠ κκ κάτω του 75% της Ε.Ε. γεγονός που την κατατάσσει στις περιφέρειες µε «αναπτυξιακή υστέρηση». Θετικό πάντως κρίνεται το γεγονός ότι σε όλη αυτή την επταετία το ποσοστό αυτό βαίνει συνεχώς αυξανόµενο και αναµένεται βάσει των τάσεων αυτών τα επόµενα χρόνια να ξεπεράσει το όριο του 75%. Σε επίπεδο Νοµού Ηρακλείου και εποµένως της περιοχής του ΡΣ, η κατάσταση ως προς το ΑΕΠκκ είναι ελαφρά καλύτερη από αυτή της Περιφέρειας, αλλά η γενική αξιολόγηση δεν αλλάζει αισθητά, σηµειώνοντας πάντως ότι ο Νοµός Ηρακλείου προσεγγίζει το 75% του ΑΕΠ κκ της Ε.Ε. των 27. Οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής ΡΣΗ, που δύνανται να συµβάλλουν στην συγκρότηση του αναπτυξιακού και χωρικού προτύπου αφορούν στην αξιοποίηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων, όπως : Στον τουρισµό και τον πολιτισµό, µε βελτίωση των πυλών εισόδου-εξόδου, µε ανάδειξη σε προτεραιότητα του φυσικού, πολιτισµικού και ιστορικού περιβάλλοντος, καθώς και µε την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών για την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών. Στον τοµέα του τουρισµού, η διασφάλιση κρίσιµου βιώσιµου µεγέθους και δικτυώσεων αποτελεί προϋπόθεση για την παραπέρα ανάπτυξή του. Επιπλέον, προϋποθέσεις ανάπτυξης του τουριστικού τοµέα είναι η δηµιουργία τουριστικών προϊόντων που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (ειδικές µορφές τουρισµού) και η µέγιστη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ιδιαίτερης σηµασίας είναι η ανάπτυξη των ειδικών τουριστικών 14

15 υποδοµών (π.χ. νέο Συνεδριακό Κέντρο κλίµακας, οργανωµένοι εκθεσιακοί χώροι κλειστοί και ανοικτοί µεγάλης κλίµακας, κ.ά.) οι οποίες θα διαφοροποιήσουν και να ισχυροποιήσουν τον αστικό τουρισµό του Π.Σ.Η. προσελκύοντας διεθνή ειδικό τουρισµό (συνεδριακός, ιατρικός, διεθνείς εκθέσεις, κ.λ.π.). Επίσης, η παραπέρα ανάπτυξη λειτουργιών αναψυχής µεγάλης κλίµακας και πολυλειτουργικού χαρακτήρα µε έµφαση στο Μινωικό πολιτισµό και γενικότερα στην κοινή πολιτιστική ιστορία και ταυτότητα της Ανατολικής Μεσογείου / Κρήτη, Κύπρος, Κάτω Ιταλία Σικελία, κ.λ.π., µε δυνατότητα προσανατολισµού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε συνδυασµό µε την καθιέρωση θεσµών για διοργάνωση µεγάλων επικοινωνιακών γεγονότων. Τέλος, ο σχεδιασµός τουριστικών φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδρόµων που να στρέφονται προς τον εξωαστικό χώρο της περιοχής µελέτης και να αναδεικνύουν τις περιοχές προστασίας φυσικού περιβάλλοντος µε διεθνή σηµασία, σε συνάρτηση µε τα πολιτιστικά τοπόσηµα και τους αρχαιολογικούς χώρους, αλλά και µε βάση αναφοράς τα δίκτυα των µικρών οικισµών της περιοχής µελέτης. Ενδεικτικά αναφέρεται η δηµιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Κνωσού και η σύνδεσή του µε το Φαράγγι της Αγ. Ειρήνης και µε την Κοιλάδα του Κέρατου και µε τον Γιούχτα, οι Ι.Μ. Επανωσήφη και Παλιανής, το τµήµα του ευρωπαϊκού οικολογικού µονοπατιού Ε4, οι τεχνητές λίµνες Ινίου, Παρτίρων, Αµουργελλών, Καραβάδου, Αποσελέµη, κτλ. Στη γεωργία, αλλά και την κτηνοτροφία όπου υπάρχει χωρική εξειδίκευση, εφόσον εξασφαλισθούν εφαρµογές συστηµάτων ειδικής ποιότητας σε επιλεγµένα τοπικά γεωργικά και κτηνοτροφικά προϊόντα και βελτίωση του συστήµατος τυποποίησης, διακίνησης και προώθησης των προϊόντων, καθώς επίσης, εφόσον ληφθούν µέτρα διατήρησης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, ιδιαίτερα σε ορισµένες περιοχές, λόγω κυρίως της βελτίωσης των βοσκοτόπων και της παραγωγής χορτονοµής και κτηνοτροφικών καρπών. Με δεδοµένες τις διαφοροποιήσεις στα καταναλωτικά πρότυπα, αλλά και στις κατευθύνσεις της ΚΑΠ, η έµφαση πρέπει να δοθεί κατά κύριο λόγο στην σταθερότητα της ποιότητας, στην τυποποίηση, στην εκµετάλλευση του θεσµού της «ονοµασίας προέλευσης», στην βιολογική γεωργία κτηνοτροφία και στην επιθετική πολιτική προώθησης µε τη δηµιουργία αποτελεσµατικών δικτύων διανοµής στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Η παραγωγή του ελαιολάδου και η επιδότηση ίδρυσης νέων σύγχρονων ελαιουργείων, καθώς και µονάδων εµφιαλώσεως και τυποποίησης ελαιολάδου θα µπορούσε να εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό πεδίο για τον πρωτογενή τοµέα της περιοχής µελέτης, λόγω της διάδοσης του ελαιολάδου στα Βαλκάνια, πιθανά δε και ευρύτερα (βόρεια Ευρώπη, Κίνα, κ.λ.π.), εξαιτίας της ανάδειξης της Μεσογειακής διατροφής ως της πλέον υγιεινής στο σύγχρονο κόσµο της ύσης, αλλά και αγροδιατροφικής κρητικής διατροφής ειδικότερα στο πλαίσιο του αγρο-τουρισµού και οικοτουρισµού. Προγράµµατα και προοπτικές προβολής 15

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ ΘΕΟ ΟΣΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις επί της Β φάσης της µελέτης «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήµατος Ηρακλείου»

Απόψεις επί της Β φάσης της µελέτης «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήµατος Ηρακλείου» ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Απόψεις επί της Β φάσης της µελέτης «Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος οικιστικού συγκροτήµατος Ηρακλείου» ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσια της δηµόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 13.1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Μορφολογία - Γενικά Ο νοµός Καβάλας είναι ο µόνος µη συνοριακός νοµός της Περιφέρειας και ο νοµός µε το µεγαλύτερο ανάπτυγµα θαλάσσιου µετώπου

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος

Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού Συγκροτήµατος 2 ΤΟ ΘΕΜΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η ανάπτυξη των Λαχανοκήπων και της ευρύτερης περιοχής Α. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Η περιοχή του ήµου Μενεµένης βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Πολεοδοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική,

1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ενότητα 1: ( ιάρκεια 50 ώρες ): Περιφερειακή και Πολιτική. Βασικές Θεωρητικές Έννοιες 1. Οικονομική Πολιτική, Περιφερειακή Πολιτική, Περιφερειακή : Βασικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002558788 2015-02-04

15PROC002558788 2015-02-04 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ"

Εισήγηση με θέμα: Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ Εισήγηση με θέμα: "Στρατηγικές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια ΑΜ Θ Δυνατότητες αξιοποίησης των νέων εργαλείων του ΕΣΠΑ" Νίκος Μίχος, Συντονιστής θεματικής ομάδας σχεδιασμού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 9.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι ο σχεδιασμός των γεωγραφικών ενοτήτων, στις οποίες θα λαμβάνει χώρα

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ

Επιλογή πιλοτικών περιοχών ΕΣΔΑΚ ΕΣΔΑΚ Για το Έργο Ανάπττυξη και Επίδειξη ενός Εργαλείου Υποστήριξης της Πρόληψης Αποβλήτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση LIFE10 ENV/GR/ 622 Ιούνιος 2012 Το Έργο «Εργαλείο WASP» συγχρηματοδοτείται από την

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader)

Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αειφόρος ανάπτυξη αλιευτικών περιοχών» του ΕΠΑΛ 2007-2013 (Leader) Αναμενέται σύντομα να προκυρηχθούν τοπικά προγράμματα Leader «Αειφόρου Ανάπτυξης Αλιευτικών Περιοχών», για τις περιοχές Εύβοιας και Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ Εκτός από το γεγονός ότι όπως και αποδείχθηκε από την προηγούµενη οικονοµική ανάλυση η λειτουργία του ΒΙΟΠΑ Πτολεµαΐδας, αναµένεται να είναι οικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ

ένα αειφόρο πρότυπο Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Η πόλη ως καταλύτης για ένα αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης Ήβη Νανοπούλου Αρχιτέκτων - Διευθύνων σύμβουλος ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ Διαπιστώσεις Πού ζούμε ; Ο χάρτης αναπαριστά τη συγκέντρωση πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης.

Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Ο ρόλος του εναλλακτικού τουρισμού ως μοχλός ανάπτυξης των ορεινών αγροτικών περιοχών Αναφορά στο Δήμο Ζαρού δυτικής Μεσαράς Κρήτης. Αντικείμενο. Το αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JESSICA ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ : 13/1/2012 ΗΜ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ : 13/1/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. Στο πλαίσιο της τροποποίησης του Ειδικού πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ Α. ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΠΑΑ_ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ Π.Α.Α. ΤΗΣ ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. Μέτρο Υπομέτρο Δράση Δικαιούχοι 4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ L123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ».

Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Ο νησιωτικός τουρισμός και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Προκλήσεις και Ευκαιρίες για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην ΕΕ». Εισηγήτρια κα Ελευθερία Φτακλάκη, Αντιπεριφερειάρχης

Διαβάστε περισσότερα

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές»

«Οικονομία Γυναικεία επιχειρηματικότητα και Αγορά Εργασίας στη Μεσσηνία. Υφιστάμενη κατάσταση-προβλήματα και προοπτικές» Εισαγωγή: Το κείμενο που κρατάτε στα χέρια σας περιέχει τμήμα από τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης της DATARC για την οικονομία και την αγορά εργασίας των νομών της περιφέρειας Πελοποννήσου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ Υ ΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Χωροταξικός σχεδιασµός & υδατοκαλλιέργειες στον ευρωπαϊκό χώρο Μέχρι σήµερα δεν υπάρχει ολοκληρωµένο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 2014-2019 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗΣ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65-και πάνω Περιοχή Κατοικίας: Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας

Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας Σχεδιάζοντας με βάση την εμπειρία, ένα Τοπικό Πρόγραμμα στα μέτρα μας H Ανατολική Πελοπόννησος ετοιμάζεται! LEADER ΙΙ (1994-2001) Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών επιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεων, παρατηρήσεων και σχολίων έως τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 2015-2019 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Α ΦΑΣΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ» ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας Προσωπικά Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Τμήμα Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Η ανάγκη αναθεώρησης του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό προκύπτει αφενός από γενικότερες

Διαβάστε περισσότερα

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α.

Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Φορείς ιαχείρισης: Βασικό εργαλείο ιακυβέρνησης στην εφαρµογή πολιτικών προστασίας Ι.. Παντής & Τογρίδου Σ. Α. Τοµέας Οικολογίας, Τµήµα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Υφιστάµενη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3

Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ Π.4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΠΣ...1 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΠΣ.Ε. ΜΕΣΣΑΤΙ ΟΣ...2 Π.4.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ...3 Σελ. 1/8 Π.4.1 ΦΟΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

«Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». «Ολοκληρωμένες πολιτικές διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Mάρω Ευαγγελίδου. Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος/ Χωροτάκτης Αθήνα 21.11.13 Περιφέρεια Αττικής Ημερίδα με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ 4 ης ΙΑΛΕΞΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Τα τελευταία χρόνια η ενδογενής ανάπτυξη, η αξιοποίηση δηλαδή του ενδογενούς φυσικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και του ανθρώπινου δυναµικού του κάθε τόπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΜΣ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Παρουσίαση και Αξιολόγηση Κριτική Περιφερειακού Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι

και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 Σχεδιασμός 2020 Εθνικοί στόχοι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΠΑ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Σχεδιασμός και Κατάρτιση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού 2014-2020 2020 Εθνικοί στόχοι Αναπτυξιακή Ημερίδα Βιώσιμη Ανάπτυξη και 5η Προγραμματική Περίοδος Το Ρέθυμνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021)

Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην Ελλάδα (2001-2021) Προοπτικές για την Ελληνική Γεωργία και την Ανάπτυξη της Υπαίθρου Εμμανουήλ Γ. Κούκιος Καθηγητής ΕΜΠ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου Το Έργο χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41

2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ 41 2.0 SWOT AΝΑΛΥΣΗ 2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανάλυση επικεντρώνεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής του προγράμματος ΙΝΤΕRREG III Α Ελλάδα-Κύπρος για να αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

Γιάννης Σπιλάνης, Επ. Καθηγητής ΓΓ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστημίου Αιγαίου Στρατηγική και Πολιτικές για τη Νησιωτική Ανάπτυξη: Η Αναγκαιότητα για μια Ολοκληρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙA Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.1 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.2 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.3 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.4 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.5 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.6 Άρθρο ΧΩ/ΡΥ.7 ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Γενικά Προεκτιµώµενη αµοιβή για Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού

Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Η Επενδυτική Φυσιογνωµία της Περιφέρειας Θεσσαλίας - Ανάλυση σε επίπεδο νοµού Νοµός Λάρισας Στο νοµό Λάρισας υπάρχουν αξιόλογες εκτάσεις κατάλληλες για την ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015

Θράκης 2014 2020 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ. Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 2020 Ξάνθη, 12 Μαϊου 2015 Παρουσίαση: Βασίλης Πιτσινίγκος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η Νησιωτικότητα ως Ευκαιρία: Μία Ολοκληρωµένη Αναπτυξιακή Πρόταση για τα Νησιά την Περίοδο 2014-2020 ευτέρα 10 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020»

«Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» «Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης Ι.Ν. 2014-2020» -ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014- Η Περιφερειακή & οι συναφείς Στρατηγικές για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ σημαίνει : «Έξυπνη Εξειδίκευση» (R.I.S.) -την αξιοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «Η πόλη της Καστοριάς ως τουριστικός προορισµός», µελετάται η σχέση τουρισµού και πόλης, εξετάζοντας αν η αλλαγή που παρατηρείται σήµερα στη φυσιογνωµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2014 ΘΕΜΑ : «Η Θεωρητική και Κριτική Διάσταση των Εναλλακτικών και Ειδικών Μορφών Τουρισμού στην Ελλάδα» ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1. Η πρώτη τουριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου

ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ: Η περίπτωση του Φαληρικού Όρµου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ: Αρχιτεκτονική-Σχεδιασµός του χώρου- Κατεύθυνση: Πολεοδοµία-Χωροταξία Μάθηµα: Περιβαλλοντικές συνιστώσες του σχεδιασµού και της οικιστικής ανάπτυξης. ΑΣΤΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΧΩΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ ΚΥΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ : ΕΝΤΟΝΗ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ. ΜΟΡΦΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ : ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΑΜΜΟΣ ΗΛΙΟΣ ΘΑΛΛΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης

με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Ευνοϊκοί και περιοριστικοί παράγοντες του σχεδιασμού με όρους αειφορίας Κορώνη: Υπάρχουσα κατάσταση και προοπτικές ανάπτυξης Σπουδαστής: Άγγελος Νακάσης Διδάσκοντες: Σ. Αυγερινού, Ε. Κλαμπατσέα, Ε. Χανιώτου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α.

3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕ.Σ.Δ.Α. 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Περιφέρεια Κρήτης, αποτελείται από τις Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων και έχει έδρα το Ηράκλειο, πρωτεύουσα του ομώνυμου νομού. Βρέχεται

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αθήνα, 2014 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: Το αστικό πράσινο και η διαχείρισή του από την Τοπική Αυτοδιοίκηση Η αξία του αστικού πρασίνου Η έννοια του αστικού πράσινου-χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1

ΕΠΑνΕΚ, Ημερίδα 03/04/2014 1 1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΕ ΕΣΠΑ Κατάρτιση ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 / Οργανωτική δομή ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Κοινωνικοί Εταίροι Εμπειρογνώμονες 2 Δημιουργικές Βιομηχανίες Κλωστοϋφαντουργία - έτοιμο ένδυμα Υποδήματα-

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης Πρόταση Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων στις Δυτικές Συνοικίες του Αστικού Κέντρου του Δήμου Λεμεσού Πρώτη Δημόσια Διαβούλευση Δρ. Ράλλης Γκέκας Οι Στόχοι του ΣΕΣ 2014-2020 Βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΘΟ ΗΓΗΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΙΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Πλ. Ελευθερίας, ΗΡΑΚΛΕΙΟ Γενική /νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος & Υποδοµών Μ.Μουσούρου 15, Ηράκλειο 2813410178 2813410179

Διαβάστε περισσότερα

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.0 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2.1 ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ...62 2.2 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ...63 2.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ...64 2.4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ...64 2.5 ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ...64

Διαβάστε περισσότερα