ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,"

Transcript

1

2 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή Επιχείρηση καθώς και οι πολυεθνικές εταιρείες είναι ήδη ή θα αποτελέσουν στο προσεχές µέλλον µια πραγµατικότητα την οποία το εργατικό κίνηµα των εργαζοµένων θα κληθεί να αντιµετωπίσει, οπότε θα πρέπει να γνωρίζει πως θα το καταφέρει µε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Η παρούσα µελέτη πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος "EUROENTERPRISE 2000", στο διάστηµα Ιουνίου-Νοεµβρίου Το πρόγραµµα "EUROENTERPRISE 2000" συγχρηµατοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριµένα από την Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε από την Οµοσπονδία Βιοµηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωµατείων (ΟΒΕΣ). Τα µέλη της Οµοσπονδίας είναι εργοστασιακά επιχειρησιακά σωµατεία από διάφορους κλάδους και τοµείς δραστηριότητας και τα µέλη αυτών των σωµατείων είναι είτε εργαζόµενοι στην παραγωγή είτε υπάλληλοι. Σκοπός αυτού του προγράµµατος ήταν η καταγραφή των θεµάτων που απασχολούν στην πραγµατικότητα τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων, καθώς επίσης και η ανάλυση του ρόλου των εκπροσώπων των εργαζοµένων που µετέχουν στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων και που προέρχονται από περιφερειακές χώρες. Ο τελικός στόχος του προγράµµατος ήταν να ενηµερωθούν καλύτερα και να ευαισθητοποιηθούν οι εργαζόµενοι, έτσι ώστε να µπορούν να συµµετέχουν ενεργά στις Ευρωπαϊκές δοµές εκπροσώπησης των εργαζοµένων. Με την παρούσα µελέτη, που είναι συνέχεια προηγούµενων πρωτοβουλιών της Οµοσπονδίας µας ελπίζουµε και ευχόµαστε να συνεισφέραµε, έστω και λίγο, στην οικοδόµηση ενός κοινού µέλλοντος για τους εργαζόµενους της Ευρώπης. Αριστείδης Χατζησαββίδης Πρόεδρος ΟΒΕΣ 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Ερευνα Στρογγυλά τραπέζια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Εισαγωγή Παρουσίαση των Εταιρειών Σχεδιασµός των συσκέψεων των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων Συχνότητα Προσκλήσεις Προκαταρκτική Συνεδρίαση Συµµετέχοντες ιάρκεια Τα συνηθέστερα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µιας συνεδρίασης Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Εργαζοµένων Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική κατάσταση Παραγωγή και πωλήσεις Επενδύσεις - Νέες εργασιακές µέθοδοι ή παραγωγικές διαδικασίες Οργανωτική δοµή - Εκπαίδευση Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών Εργασιακά και κοινωνικά θέµατα - Μείωση θέσεων εργασίας Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας - Περιβάλλον Συµµετοχή εµπειρογνωµόνων Πρακτικά των συνελεύσεων Συγγραφή των πρακτικών Μετάφραση των πρακτικών Λειτουργικά έξοδα Συνεργασία µεταξύ εκπροσώπων Συµµετοχή σε συνεδριάσεις Επικοινωνία ανάµεσα στις συνεδριάσεις Μέσα επικοινωνίας Σχέσεις µεταξύ των εκπροσώπων Γενικά θέµατα ιάλογος µεταξύ της ιοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζοµένων Παρεµβάσεις Επίδραση στα σχέδια της ιοίκησης µετά τις συνεδριάσεις µε τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων Οφέλη από τη συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων Μελλοντικές ευκαιρίες ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

4 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων είναι ένας σχετικά νέος θεσµός. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/95/ΕC της , η επιχείρηση ή ο όµιλος επιχειρήσεων που έχει παραρτήµατα ή εγκαταστάσεις σε περισσότερες από µία χώρες στις οποίες ισχύει η Οδηγία, υποχρεούται υπό συγκεκριµένες συνθήκες, στην ίδρυση Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Εργαζοµένων. Ο ρόλος που αποδίδει η Οδηγία στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων είναι αυτός της πληροφόρησης και της διαβούλευσης. Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η διεξαγωγή έρευνας για τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων στα οποία συµµετέχουν και Έλληνες εκπρόσωποι, κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων χρόνων. Συγκεκριµένα, η µελέτη ερευνά: τα θέµατα συζήτησης των συναντήσεων τη διάρκεια συζήτησης του κάθε θέµατος και αν η συζήτηση είναι ουσιαστική ή τυπική ποιοι συµµετέχουν στις συναντήσεις και σε ποιο βαθµό η συµµετοχή των εκπροσώπων που προέρχονται από περιφερειακά κράτη είναι ισότιµη µε αυτή των συµµετεχόντων που ανήκουν στη "µητρική εταιρεία" τη διάρκεια και την συχνότητα των συναντήσεων τα µέσα που βρίσκονται στη διάθεση των εκπροσώπων (µετάφραση υλικών, διερµηνεία κτλ) τη συµµετοχή ή την απουσία εµπειρογνωµόνων κτλ Άλλα σηµαντικά θέµατα που εξετάζονται στην παρούσα µελέτη, είναι: ο ρόλος των περιφερειακών κρατών οι σχέσεις µεταξύ των εκπροσώπων τα οφέλη από την συµµετοχή σε Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων ο ρόλος των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων στο µέλλον 4

5 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η παρούσα µελέτη συντάχθηκε µε τη βοήθεια έρευνας πεδίου µε χρήση ερωτηµατολογίου και οργάνωσης δύο στρογγυλών τραπεζιών. Η µελέτη έχει ποιοτικό χαρακτήρα. Τα ποσοτικά στοιχεία και διαγράµµατα έχουν χρησιµοποιηθεί προκειµένου να αποκτήσει ο αναγνώστης πιο εποπτική εικόνα της τρέχουσας κατάστασης αν και το δείγµα που χρησιµοποιήθηκε είναι πολύ µικρό για να εξαχθούν στατιστικά συµπεράσµατα Ερευνα Η µεθοδολογία που εφαρµόσθηκε για την διεξαγωγή της έρευνας, είναι η εξής: Έρευνα για την κατάσταση στην Ελλάδα, όσον αφορά τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων Συλλογή βιβλιογραφίας Συλλογή εγγράφων από Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων, όπως για παράδειγµα συµφωνίες, ηµερήσιες διατάξεις, πρακτικά κτλ Σύνταξη προκαταρκτικού ερωτηµατολογίου Βελτίωση και αναθεώρηση του ερωτηµατολογίου, σύµφωνα µε σχόλια από εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων. Το ερωτηµατολόγιο που συντάχθηκε για τους σκοπούς της µελέτης περιέχει 27 ερωτήσεις, οι οποίες είναι κυρίως πολλαπλής επιλογής, ενώ διατίθεται και χώρος για περαιτέρω παρατηρήσεις. Τα ερωτήµατα αναφέρονται σε διάφορα θέµατα γύρω από τις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων. Επαφές µε Εργατικά Σωµατεία και εκπροσώπους των εργαζοµένων σε Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων. Το ερωτηµατολόγιο στάλθηκε σε 18 εκπροσώπους µέσω φαξ ενώ διάφορα εργατικά σωµατεία ενηµερώθηκαν µέσω τηλεφώνου. Συλλογή και επεξεργασία των ερωτηµατολογίων. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώθηκε από 8 εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων. Αρχικά, ο στόχος ήταν η µελέτη Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων πέντε εταιρειών, αλλά το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από εκπροσώπους για συµµετοχή στη µελέτη και στις διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης ήταν µεγάλο. Λαµβάνοντας υπόψη ότι ο µεγαλύτερος αριθµός συµµετεχόντων εταιρειών θα αντικατόπτριζε πληρέστερα την πραγµατική κατάσταση, όλες οι απαντήσεις έγιναν δεκτές και έτυχαν επεξεργασίας. Τα ερωτηµατολόγια αυτά µελετήθηκαν και τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο επόµενο κεφάλαιο Στρογγυλά τραπέζια ύο διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης πραγµατοποιήθηκαν στα γραφεία της Οµοσπονδίας. Στις διασκέψεις συµµετείχε το ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, υπάλληλοι πολυεθνικών οργανισµών, εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων, καθώς επίσης και σύµβουλοι επιχειρήσεων, ειδικευµένοι σε θέµατα απασχόλησης και εκπαίδευσης των εργαζοµένων. Το κύριο θέµα των συζητήσεων στις διασκέψεις ήταν η ανταλλαγή εµπειριών των εκπροσώπων των εργαζοµένων, που µετείχαν σε Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων, όσον αφορά τον ρόλο τους ως εκπρόσωποι περιφερειακής χώρας, τα θετικά σηµεία των ΕΣΕ, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και τις προοπτικές που διανοίγονται. Πριν από την πρώτη διάσκεψη, οι συµµετέχοντες είχαν λάβει το ερωτηµατολόγιο και ορισµένοι το είχαν ήδη συµπληρώσει. Η συζήτηση βασίστηκε στο περιεχόµενο του ερωτηµατολογίου µε ιδιαίτερη έµφαση στα προβλήµατα και στα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι εκπρόσωποι, στην αποτελεσµατικότητα των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων καθώς επίσης και στις ευκαιρίες που αυτά προσφέρουν. Το θέµα της δεύτερης διάσκεψης ήταν τα συµπεράσµατα που είχαν εξαχθεί από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων, καθώς και άλλα σηµεία ενδιαφέροντος. 5

6 3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 3.1. Εισαγωγή Η Ελληνική νοµοθεσία εναρµονίστηκε µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 94/95/ΕΚ που αφορά το θεσµό των ΕΣΕ µε την θέσπιση του Προεδρικού ιατάγµατος 40/1997. Από την έρευνα του Ελληνικού Υπουργείου Εργασίας, η οποία πραγµατοποιήθηκε ένα χρόνο µετά την προθεσµία εναρµόνισης µε την Οδηγία στη χώρα µας, κατεγράφησαν 73 περίπου οργανισµοί που καλύπτουν τις αναγκαίες προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας όσον αφορά την ίδρυση ΕΣΕ. Από αυτές, οι 47 είχαν ήδη ιδρύσει Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Εργαζοµένων, οι 4 ήταν στη διαδικασία διαπραγµάτευσης ενώ στις 22 δεν είχε ακόµη ξεκινήσει η διαδικασία ίδρυσης. Η παρούσα µελέτη παρουσιάζει τα αποτελέσµατα από τα 8 ερωτηµατολόγια που συµπληρώθηκαν από αντίστοιχες Ελληνικές εταιρείες, οι οποίες συµµετέχουν µε εκπροσώπους σε ΕΣΕ, καθώς επίσης και από τις δύο διασκέψεις στρογγυλής τραπέζης. Τα ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν από την ΟΒΕΣ Παρουσίαση των Εταιρειών Στη συνέχεια παρατίθεται σύντοµη περιγραφή της κάθε εταιρείας: Siemens: Παράγει ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά υλικά και εξοπλισµό. Απασχολεί περίπου υπαλλήλους σε όλη την Ευρώπη, από τους οποίους οι εργάζονται στην Ελλάδα. Kraft Foods: ραστηριοποιείται στον τοµέα των τροφίµων. Απασχολεί συνολικά άτοµα στην Ευρώπη, από τα οποία τα 411 εργάζονται στην Ελλάδα. Kodak: Παράγει φωτογραφικό υλικό. Στην Ευρώπη εργάζονται περίπου άτοµα και 200 περίπου από αυτά εργάζονται στην Ελλάδα. Unilever: ραστηριοποιείται στον τοµέα των τροφίµων. Απασχολεί συνολικά άτοµα σε όλη την Ευρώπη, από τα οποία τα περίπου εργάζονται στην Ελλάδα. Best Food: ραστηριοποιείται επίσης στον τοµέα των τροφίµων και στην Ελλάδα απασχολεί περίπου 220 εργαζοµένους. Ο ακριβής αριθµός εργαζοµένων ανά την Ευρώπη δεν είναι διαθέσιµος. Pechiney: Παράγει αλουµίνιο. Σε όλη την Ευρώπη απασχολεί περίπου εργαζοµένους και στην Ελλάδα συγκεκριµένα περί τα άτοµα. Tasty Foods: ραστηριοποιείται στον τοµέα των αγρο-διατροφικών προϊόντων. Στην Ευρώπη εργάζονται περίπου άνθρωποι και στην Ελλάδα συγκεκριµένα απασχολούνται στην εν λόγω εταιρεία 670 άνθρωποι. Heineken: ραστηριοποιείται στην παραγωγή προϊόντων ζυθοποιίας. Ο συνολικός αριθµός εργαζοµένων ανά την Ευρώπη ανέρχεται περίπου στα άτοµα, εκ των οποίων τα εργάζονται στην Ελλάδα. Παρατηρούµε, ότι η Siemens απασχολεί το µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων στην Ευρώπη σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες που συµµετείχαν στην έρευνά µας. Η Unilever απασχολεί επίσης µεγάλο αριθµό εργαζοµένων, ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες απασχολούν µικρότερους αριθµούς ατόµων. Επίσης, ο όµιλος Siemens απασχολεί τον µεγαλύτερο αριθµό εργαζοµένων στην Ελλάδα. Η Heineken καθώς και η Pechiney απασχολoύν έναν αρκετά µεγάλο αριθµό ατόµων στην Ελλάδα. Όσον αφορά τις πολυεθνικές εταιρείες που µετείχαν στην παρούσα µελέτη η Unilever κατέχει την τέταρτη θέση, µε εργαζοµένους στην Ελλάδα Σχεδιασµός των συσκέψεων των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων Συχνότητα Η Ευρωπαϊκή Οδηγία παρέχει στα ΕΣΕ το δικαίωµα να συσκέπτονται µε την Κεντρική ιοίκηση τουλάχιστον µια φορά τον χρόνο ώστε να ενηµερώνονται και να συζητούν για στρατηγικές αποφάσεις και για την πορεία της εταιρείας και των εργαζοµένων της. Έτσι, στις περισσότερες εταιρείες που παρουσιάζουµε σε αυτήν τη µελέτη, τα ΕΣΕ συνεδριάζουν µια φορά το χρόνο. Στη Siemens, συνεδριάζουν µια φορά τον χρόνο, αλλά αν κριθεί απαραίτητο, µπορεί να συνεδριάζουν δύο ή και τρεις φορές κατά τη διάρκεια του έτους. Στo συµφωνητικό της Kodak, προβλέπονται δύο συνεδριάσεις κάθε χρόνο για τα δύο πρώτα έτη και µια φορά το χρόνο για τα έτη που θα ακολουθήσουν. Το συµφωνητικό της Heineken προβλέπει δύο συνεδριάσεις κάθε χρόνο, µία τον Μάιο και µία τον Νοέµβριο. Προβλέπει επίσης µια ακόµη συνεδρίαση το χρόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς υπό τη µορφή σεµιναρίου. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία υποχρεώνει τη ιοίκηση να ενηµερώνει άµεσα τα ΕΣΕ σε ειδικές περιπτώσεις όπου επηρεάζονται τα ενδιαφέροντα των εργαζοµένων, όπως για παράδειγµα η µεταφορά εγκαταστάσεων, το κλείσιµο τµηµάτων της επιχείρησης κτλ.. Σε αυτές τις περιπτώσεις, µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια επιπλέον συνεδρίαση. 6

7 Όλες οι εταιρίες που παρουσιάζονται σε αυτήν τη µελέτη είναι δυνατό να πραγµατοποιήσουν κάποια επιπλέον συνεδρίαση όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, οι περισσότεροι εκπρόσωποι εκφράζουν την άποψη, ότι υπάρχει διαφωνία µεταξύ της Κεντρικής ιοίκησης και των ΕΣΕ για το ποια θέµατα κρίνονται ως σηµαντικά. Για παράδειγµα, µια από τις εν λόγω εταιρείες πωλήθηκε σε µια άλλη εταιρεία και η διοίκηση δεν ενηµέρωσε ούτε το ΕΣΕ ούτε κάποιο από τα όργανα εκπροσώπησης των εργαζοµένων Προσκλήσεις Οι προσκλήσεις για την συµµετοχή στα ΕΣΕ αποστέλλονται στους εκπροσώπους έναν ή και περισσότερους µήνες πριν από την συνεδρίαση. Οι όµιλοι Siemens, Heineken, Tasty Food και Pechiney προσκαλούν τους εκπροσώπους τους στα ΕΣΕ ένα µήνα πριν από την συνεδρίαση. Οι όµιλοι Unilever, Best Food και Kraft Foods τους προσκαλούν τέσσερις ή και περισσότερους µήνες νωρίτερα. Εποµένως, οι εκπρόσωποι διαθέτουν το χρόνο να προετοιµαστούν καλύτερα για την συνεδρίαση. Η εταιρεία Kodak στέλνει την πρόσκληση στους εκπροσώπους δύο ή τρεις µήνες νωρίτερα, χρόνος που θεωρείται αρκετός για την προετοιµασία. Πόσο καιρό πριν την συνεδρίαση στέλνεται η πρόσκληση; 4 ή παραπάνω µήνες 2-3 µήνες 1 µήνα λιγότερο από 1 µηνα Προκαταρκτική Συνεδρίαση Οι εκπρόσωποι έχουν τη δυνατότητα να συνεδριάσουν µεταξύ τους πριν από την επίσηµη συνεδρίαση µε τη ιοίκηση. Όλες σχεδόν οι εταιρείες που συµµετείχαν σε αυτή τη µελέτη δίνουν στους εκπροσώπους τους αυτήν τη δυνατότητα, έτσι ώστε να είναι καλύτερα προετοιµασµένοι για την επίσηµη συνεδρίαση Συµµετέχοντες Στις συνόδους, εκτός από τους εκπροσώπους των εργαζοµένων, µπορούν επίσης να συµµετέχουν εκπρόσωποι της ιοίκησης, των υπαλλήλων, των µεγαλύτερων θυγατρικών της µητρικής εταιρείας, εµπειρογνώµονες και προσκεκληµένοι. Ο ρόλος του κάθε συµµετέχοντα είναι σηµαντικός για την εξέλιξη της συνεδρίασης. Όλοι οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων που ερωτήθηκαν, απάντησαν ότι η ιοίκηση συµµετέχει στις συνεδριάσεις, σε ορισµένες µάλιστα περιπτώσεις συµµετέχουν και εκπρόσωποι της ιοίκησης θυγατρικών εταιρειών και εµπειρογνώµονες, κυρίως υπάλληλοι των Συνδικάτων. Ο αριθµός των συµµετεχόντων αποτελεί κρίσιµο θέµα καθώς επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα των ΕΣΕ. Οι εκπρόσωποι δηλώνουν ότι από την αρχή επιθυµούσαν να έχουν µεγαλύτερη συµµετοχή, έτσι ώστε να εκπροσωπούνται πιο ισότιµα και τα µικρότερα κράτη, αλλά όσο αυξάνεται ο αριθµός των συµµετεχόντων, µειώνεται η λειτουργικότητα και η αποτελεσµατικότητα των συνεδριάσεων ιάρκεια Οι συνεδριάσεις µπορεί να διαρκέσουν από µία έως και τρεις ηµέρες. Συγκεκριµένα, οι συνεδριάσεις των οµίλων Kodak, Kraft Foods, Heineken, Best Food, Siemens και Unilever διαρκούν συνήθως δύο ή τρεις ηµέρες. Σε αντίθεση, οι συνεδριάσεις των οµίλων Pechiney και Tasty Foods διαρκούν µία µόνο ηµέρα. Οι εκπρόσωποι εξέφρασαν την άποψη ότι µια ηµέρα δεν είναι αρκετή για µια αποτελεσµατική συνεδρίαση. Οπως έχει ήδη αναφερθεί κατά κανόνα πραγµατοποιείται και µια µονοήµερη προκαταρκτική συνεδρίαση των εκπροσώπων των εργαζοµένων χωρίς την παρουσία της ιοίκησης Τα συνηθέστερα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µιας συνεδρίασης Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Εργαζοµένων Τα θέµατα που κυρίως απασχολούν τα ΕΣΕ είναι εκείνα που αφορούν την οικονοµική και χρηµατοδοτική κατάσταση της επιχείρησης, την παραγωγή, τις πωλήσεις, καθώς επίσης τις συγχωνεύσεις, την απασχόληση κτλ. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι στις εταιρείες έχουν διαφορετική άποψη για την σπουδαιότητα των θεµάτων. Οι εκπρόσωποι των οµίλων Siemens, Pechiney και Best Food πιστεύουν ότι το θέµα που θα πρέπει να απασχολεί περισσότερο τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων είναι η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Ο όµιλος Kodak θεωρεί ότι το κύριο θέµα θα πρέπει να είναι οι συγχωνεύσεις, ενώ για τους οµίλους Unilever και Tasty Foods το πιο σηµαντικό θέµα είναι η µείωση του αριθµού των εργαζοµένων. Ο όµιλος Kraft Foods, θεωρεί την απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα ως τα πιο σηµαντικά. 7

8 Κάποια σηµεία που αξίζει να αναφερθούν, είναι ότι: για να συµµετέχει κανείς ενεργά στις συνεδριάσεις, θα πρέπει να διαθέτει εκτεταµένες γνώσεις και σε τεχνικά θέµατα, πράγµα το οποίο θεωρείται πολύ δύσκολο υπάρχουν πολιτιστικές διαφορές µεταξύ των εκπροσώπων των διαφόρων χωρών. Για τους εκπροσώπους ορισµένων χωρών όπως η Γερµανία, επικρατεί η παράδοση, ότι θα πρέπει να στηρίζουν τις θέσεις της ιοίκησης. Παρατηρούµε, λοιπόν, ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές απόψεις όσον αφορά την ιεράρχηση των θεµάτων προς συζήτηση στα ΕΣΕ. Η κάθε εταιρεία αντιµετωπίζει διαφορετικά προβλήµατα, στα οποία δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στις συνεδριάσεις µε την κεντρική ιοίκηση. Παρακάτω θα αναλυθεί κάθε ένα από τα θέµατα αυτά Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική κατάσταση Η οικονοµική κατάσταση µιας εταιρείας, αποτελεί όπως είναι φυσικό, ένα πολύ σηµαντικό θέµα. Η πρόοδος κάθε εταιρείας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την κατάσταση των οικονοµικών της. Ωστόσο, µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 43% των συµµετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι αυτό το θέµα είναι πολύ σηµαντικό για ένα ΕΣΕ. Το 29% αυτών δήλωσε ότι είναι αρκετά σηµαντικό και οι υπόλοιποι το χαρακτήρισαν ως λιγότερο σηµαντικό Παραγωγή και πωλήσεις Ζητήµατα, όπως η παραγωγή και οι πωλήσεις, αποτελούν συχνά θέµα συζήτησης των ΕΣΕ. Αν η επιχείρηση δεν είναι παραγωγική, οι πωλήσεις θα µειωθούν µε αποτέλεσµα τη µείωση των εσόδων της και εποµένως η εταιρεία θα αποκτήσει πρόβληµα επιβίωσης. Παρ όλα αυτά, µόνο ένα ποσοστό 29% των εκπροσώπων εξέφρασαν την άποψη ότι το θέµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων, ενώ το 43% δηλώνει ότι το θεωρεί σηµαντικό. Παραγωγή και Πωλήσεις Οικονοµική κατάσταση Επιχείρησης Επενδύσεις - Νέες εργασιακές µέθοδοι ή παραγωγικές διαδικασίες Πολύ σηµαντικό Σηµαντικό Λιγότερο ό Οι επενδύσεις αποτελούν επίσης θέµα διαβούλευσης στα ΕΣΕ. Η πορεία της επιχείρησης απαιτεί διαρκείς επενδύσεις. Ακόµα, κυρίως λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων, οι µέθοδοι παραγωγής µεταβάλλονται. Οι εταιρείες οφείλουν να ενηµερώνουν τους εργαζοµένους και να επενδύουν σε αυτούς ώστε να επιτυγχάνουν καλύτερη απόδοση. Το 43% των εκπροσώπων που ερωτήθηκαν δηλώνουν ότι οι επενδύσεις αποτελούν σηµαντικό θέµα για τα ΕΣΕ, αλλά µόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 14% πιστεύει ότι το συγκεκριµένο θέµα αποτελεί ένα από τα πλέον σηµαντικά. Όσον αφορά τις νέες εργασιακές µεθόδους, το 57% των εκπροσώπων το θεωρεί ως σηµαντικό θέµα και το 14% ως πολύ σηµαντικό. Επενδύσεις Νέες µέθοδοι εργασίας Πολύ σηµαντικό Σηµαντικό Λιγότερο σηµαντικό Οργανωτική δοµή - Εκπαίδευση Άλλα θέµατα που συζητούνται στις συνεδριάσεις των ΕΣΕ είναι η οργανωτική δοµή της επιχείρησης και η εκπαίδευση των εργαζοµένων. Η οργανωτική δοµή θα πρέπει να βελτιώνεται συνεχώς. Οι εταιρείες χρησιµοποιούν µεθόδους, όπως για παράδειγµα το benchmarking, ώστε να κάνουν αλλαγές και να αναπροσαρµόζουν τις διαδικασίες τους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. 8

9 Εξίσου σηµαντικός παράγοντας για την πορεία της εταιρείας είναι και η εκπαίδευση των εργαζοµένων. Κάθε επιχείρηση οφείλει να εκπαιδεύει το προσωπικό της, ώστε να γίνεται πιο παραγωγικό, να µπορεί να χρησιµοποιήσει τις νέες τεχνολογίες και να προσαρµόζεται στις γενικότερες αλλαγές. Οργανωτική δοµή Εκπαίδευση Πολύ σηµαντικό Σηµαντικό Λιγότερο σηµαντικό Το 50% των εκπροσώπων πιστεύει ότι το θέµα της οργανωτικής δοµής αποτελεί σηµαντικό θέµα για τα ΕΣΕ, ενώ το 67% δηλώνουν ότι το θέµα της εκπαίδευσης είναι εξίσου σηµαντικό Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές εταιρειών θεωρούνται οµόφωνα ως τα σηµαντικότερα, ίσως, θέµατα που απασχολούν τα ΕΣΕ. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η ευθύνη αυτών των ενεργειών ανήκει στη µητρική εταιρεία. Με στόχο την αύξηση των εσόδων και/ ή των κερδών, η µητρική εταιρεία µπορεί να πουλήσει µια εταιρεία ή να συγχωνευθεί µε έναν άλλο όµιλο. Eίναι φανερό, ότι τέτοιου είδους στρατηγικές αποφάσεις µπορεί να επιφέρουν πολύ σηµαντικές αλλαγές, καθώς επίσης να έχουν σηµαντικό αντίκτυπο στους εργαζόµενους της εταιρείας που πωλείται ή συγχωνεύεται Εργασιακά και κοινωνικά θέµατα - Μείωση θέσεων εργασίας ύο άλλα θέµατα συζήτησης των ΕΣΕ είναι η απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα καθώς και η µείωση προσωπικού. Οι εκπρόσωποι συζητούν µε την κεντρική ιοίκηση για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όσον αφορά ορισµένα κοινωνικά θέµατα και το θέµα της απασχόλησης. Επίσης, η ιοίκηση µπορεί να λάβει ορισµένα µέτρα για µείωση του προσωπικού ή ακόµη και να ανακατανείµει τις δραστηριότητες µε στόχο την αύξηση των κερδών και/ ή την αντιµετώπιση του ανταγωνισµού. Ένα ποσοστό 40% των εκπροσώπων θεωρεί την απασχόληση και τα κοινωνικά θέµατα ως πολύ σηµαντικά αντικείµενα συζήτησης. Ακόµη, ένα ποσοστό 57% πιστεύει ότι η µείωση προσωπικού είναι πολύ σηµαντικό θέµα επίσης. Στο σηµείο αυτό, αξίζει να σηµειωθεί ότι ορισµένοι από τους Έλληνες εκπροσώπους εξέφρασαν το παράπονο, ότι τουλάχιστον όσον αφορούσε εργαζόµενους της Ελλάδας, έγινε µείωση προσωπικού δίχως κάποια ειδοποίηση, αφού η Κεντρική ιοίκηση υποστηρίζει ότι δεν ήταν υποχρεωµένοι να ενηµερώσουν τα ΕΣΕ, εφόσον η απόφαση θα επηρέαζε ένα µόνο κράτος. Εργασιακά και κοινωνικά θέµατα Μείωση θέσεων εργασίας Πολύ σηµαντικό Σηµαντικό Λιγότερο σηµαντικό Θέµατα υγιεινής και ασφάλειας - Περιβάλλον Καθώς οι κάτοικοι της Ευρώπης ευαισθητοποιούνται όλο και περισσότερο σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας, και σε θέµατα περιβάλλοντος, η συζήτηση γύρω από αυτά γίνεται όλο και πιο σηµαντική για τα ΕΣΕ. Η εκάστοτε µεγάλη εταιρεία έχει την ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζοµένων της και θεωρείται ως ο υπεύθυνος φορέας για την πρόνοια και την λήψη των απαραίτητων µέτρων. Υγεία και Ασφάλεια Περιβάλλον Πολύ σηµαντικό Σηµαντικό Λιγότερο σηµαντικό 9

10 Επίσης, οι εταιρείες είναι υπεύθυνες για την προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή την αποφυγή περιβαλλοντικών επιπτώσεων που µπορεί να έχει η δραστηριότητα τους. Ωστόσο, µόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 33% των εκπροσώπων πιστεύει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί πολύ σηµαντικό θέµα συζήτησης για τα ΕΣΕ, ενώ ένα ποσοστό 67% των εκπροσώπων δεν θεωρούν τα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας ως ιδιαίτερα σηµαντικά Συµµετοχή εµπειρογνωµόνων Στο πλαίσιο της Οδηγίας 94/95/ΕΚ, οι εργαζόµενοι έχουν το δικαίωµα να υποστηρίζονται από κάποιον εµπειρογνώµονα όταν αυτό είναι απαραίτητο για την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους. Οι εµπειρογνώµονες, λοιπόν, έχουν το δικαίωµα να παρευρίσκονται σε συνεδριάσεις των ΕΣΕ και να συµβουλεύουν τους εργαζόµενους σε ορισµένα θέµατα, όπως τα οικονοµικά, η νοµοθεσία κτλ. Τα περισσότερα ΕΣΕ, από αυτά που µελετώνται στην παρούσα µελέτη, προβλέπουν στο συµφωνητικό τους την παρουσία εµπειρογνωµόνων στις συνεδριάσεις. Στα ΕΣΕ των οµίλων Siemens και Kraft Food συµµετέχουν εµπειρογνώµονες σε µόνιµη βάση. Μόνο στην περίπτωση της Tasty Foods δεν προβλέπεται η παρουσία εµπειρογνώµονα στις συνεδριάσεις. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι εµπειρογνώµονες είναι στελέχη των Συνδικάτων. Στις συνεδριάσεις µπορεί να µετέχει ένας ή και περισσότεροι εµπειρογνώµονες, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Σύµφωνα µε τις απαντήσεις των ερωτηθέντων εκπροσώπων, ο ρόλος των εµπειρογνωµόνων στις διασκέψεις είναι πολύ σηµαντικός και η συµµετοχή τους κρίνεται ως απαραίτητη λόγω της δυσκολίας και της τεχνικής φύσεως των περισσοτέρων από τα θέµατα που συζητούνται. Μόνο ένα ποσοστό της τάξης του 14% δεν βρίσκει σηµαντική την συµµετοχή εµπειρογνωµόνων. Κατά τη διάρκεια των διασκέψεων, οι εµπειρογνώµονες, ανάλογα µε την ειδικότητά τους, δίνουν συµβουλές και τεχνική βοήθεια στους συµµετέχοντες εκπροσώπους. Συµµετοχή εµπειρογνωµώνων ναι όχι µερικές φορές 3.6. Πρακτικά των συνελεύσεων Συγγραφή των πρακτικών Σε κάθε συνεδρίαση, πρέπει να καταγράφονται πρακτικά. Αυτή η αρµοδιότητα αποτελεί ευθύνη της ιοίκησης και / ή των εργαζοµένων. Όταν υπογράφονται συµφωνίες µε µη νοµιµοποιηµένους εκπροσώπους των εργαζοµένων, το πιθανότερο είναι να καταγράφει τα πρακτικά η ιοίκηση. Στην περίπτωση που οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων συνυπογράφουν συµφωνίες, τότε οι εργαζόµενοι είναι υπεύθυνοι ή συνυπεύθυνοι για την συγγραφή των πρακτικών. Το 63% των εκπροσώπων των εργαζοµένων απάντησαν ότι υπεύθυνη για την κράτηση πρακτικών είναι η ιοίκηση και οι εργαζόµενοι από κοινού. Μόνο το 13% αυτών απάντησαν ότι αρµόδιοι είναι οι εργαζόµενοι Μετάφραση των πρακτικών Τα πρακτικά θα πρέπει να µεταφράζονται σε όλες τις γλώσσες των συµµετεχόντων, ώστε τα αποτελέσµατα των συνεδριάσεων να κοινοποιούνται στους εργαζοµένους των εταιρειών. Στην περίπτωση όµως ορισµένων ΕΣΕ, η µετάφραση περιορίζεται στις πιο ευρέως χρησιµοποιούµενες γλώσσες. Οι µισοί εκπρόσωποι απάντησαν ότι τα πρακτικά µεταφράζονται στις γλώσσες όλων των συµµετεχόντων, ενώ το 13% απάντησαν ότι τα πρακτικά δεν µεταφράζονται. Σε όλες τις περιπτώσεις που µελετήθηκαν, τα πρακτικά µεταφράζονται στην αγγλική γλώσσα. Η πλειοψηφία (83%) των εκπροσώπων δήλωσε ότι τα πρακτικά µεταφράζονται στην γαλλική και γερµανική γλώσσα, ενώ µόνο ένα ποσοστό της τάξης του 38% απάντησε ότι η µετάφραση γίνεται και στην ελληνική γλώσσα. Στις περιπτώσεις αυτές, η µετάφραση των πρακτικών γίνεται από τους ίδιους τους εκπροσώπους ή δεν γίνεται καθόλου. Έτσι, ακόµη κι αν οι εκπρόσωποι γνωρίζουν την γλώσσα στην οποία έχουν γραφεί τα πρακτικά, δεν ισχύει το ίδιο και για κάποιους από τους εργαζοµένους, µε αποτέλεσµα να γίνεται ελάχιστη ή και καθόλου 10

11 διάχυση των πληροφοριών. Οι εκπρόσωποι έθεσαν επίσης το θέµα της ποιότητας των µεταφράσεων, η οποία κρίθηκε σε πολλές περιπτώσεις απαράδεκτη. Οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων στα ΕΣΕ των οµίλων Best Food, Heineken και Tasty Foods δηλώνουν ότι τα πρακτικά των διασκέψεών τους µεταφράζονται στις γλώσσες όλων των συµµετεχόντων. Μετάφραση των πρακτικών σε όλες τις γλώσσες σε µερικές γλώσσες καθόλου µετάφραση 3.7. Λειτουργικά έξοδα 100% 50% 0% Γλώσσες στις οποίες µεταφράζονται τα πρακτικά Αγγλικά Γαλλικά Γερµανικά Ελληνικά Ιταλικά Άλλη Η Οδηγία καθορίζει ότι τα λειτουργικά έξοδα των ΕΣΕ θα πρέπει να καλύπτονται από τη ιοίκηση. Οι µητρικές εταιρείες καλύπτουν τα έξοδα µεταφοράς και διαµονής όλων των συµµετεχόντων, καθώς επίσης και τα έξοδα για τους εµπειρογνώµονες, τη µετάφραση, τη διερµηνεία και γενικότερα την πλήρη οργάνωση των συνεδριάσεων. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ότι η διοίκηση αναλαµβάνει τα έξοδα προκαταρκτικών συνεδριάσεων, καθώς επίσης τα έξοδα γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης των εργαζοµένων. Ας σηµειωθεί, ότι το Κράτος Μέλος έχει τη δυνατότητα να θέσει περιορισµούς σε αυτά τα έξοδα (πχ. µόνο ένας εµπειρογνώµων). Οι εκπρόσωποι ΕΣΕ που παρουσιάζονται σε αυτή τη µελέτη δηλώνουν ότι οι µητρικές εταιρείες καλύπτουν όλα τα έξοδά τους. Για την εταιρεία Heineken, µάλιστα, αναφέρεται ότι η µητρική εταιρεία καλύπτει επίσης το κόστος εκπαίδευσης των εκπροσώπων των ΕΣΕ για την εκµάθηση ξένων γλωσσών Συνεργασία µεταξύ εκπροσώπων Συµµετοχή σε συνεδριάσεις Τα µέλη των ΕΣΕ προσπαθούν να υπερβούν την ανταλλαγή πληροφοριών που λαµβάνει χώρα αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων και να θέσουν δικά τους συστήµατα. Πολύ σηµαντική υπόθεση για τις συνεδριάσεις, θεωρείται η συµµετοχή όλων των εκπροσώπων από όλες τις χώρες, καθώς ο αντικειµενικός σκοπός τους είναι η πληροφόρηση και η διαβούλευση των εργαζοµένων µε την Κεντρική ιοίκηση. Ωστόσο, ο στόχος απαρτίας των µελών δεν επιτυγχάνεται πάντοτε. Συγκεκριµένα, το 75% των εκπροσώπων δήλωσε ότι στις συνεδριάσεις συµµετέχουν πάντα οι εκπρόσωποι όλων των χωρών, ενώ το 25% δηλώνει ότι συνήθως συµµετέχουν όλοι. Συµµετοχή των εκπροσώπων στις συνεδριάσεις πάντοτε συνήθως Επικοινωνία ανάµεσα στις συνεδριάσεις Τα ΕΣΕ µπορούν να αποτελέσουν λειτουργική δοµή, µόνον εφόσον υπάρχει συχνή επικοινωνία µεταξύ των µελών τους. Επικοινωνία ανάµεσα στις συνεδριάσεις συχνή όχι πολύ συχνή σπάνια 11

12 Θεωρείται, λοιπόν, πολύ σηµαντικό, να υπάρχει καλή σχέση µεταξύ των εκπροσώπων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και µεταξύ των συνεδριάσεων. Η γλώσσα διαδραµατίζει και στο σηµείο αυτό πολύ σηµαντικό ρόλο. Παρατηρείται µια τάση, κατά την οποία οι εκπρόσωποι που οµιλούν κοινή γλώσσα σχηµατίζουν ξέχωρες οµάδες. Αποτέλεσµα αυτής της τακτικής, είναι ότι οι εκπρόσωποι που προέρχονται από µικρά κράτη και οι οποίοι οµιλούν κάποιες από τις λιγότερο οµιλούµενες γλώσσες, να αποµονώνονται. Στο ερώτηµα εάν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ των εκπροσώπων των εργαζοµένων ανάµεσα στις συνεδριάσεις, το 38% των εκπροσώπων απάντησε ότι η επικοινωνία δεν είναι πολύ συχνή. Ορισµένοι από αυτούς (25%) απάντησαν ότι είναι σπάνια και οι υπόλοιποι απάντησαν ότι είναι συχνή. Κατά τη διάρκεια των συσκέψεων στρογγυλής τράπεζας που οργανώθηκαν στα πλαίσια της έρευνας, οι εκπρόσωποι δήλωσαν ότι η επικοινωνία περιορίζεται σε θέµατα που αφορούν την οργάνωση των συναντήσεων Μέσα επικοινωνίας Όπως αναφέρθηκε η γλώσσα είναι το µεγαλύτερο από τα προβλήµατα, όσον αφορά την επικοινωνία ειδικά για τους εκπρόσωπους που δεν µιλούν κάποια από τις πιο διαδεδοµένες γλώσσες. Όταν η γλώσσα δεν αποτελεί πρόβληµα, το τηλέφωνο µπορεί να λειτουργήσει ως το πιο αποτελεσµατικό µέσο για την επικοινωνία των εκπροσώπων. Το φαξ και το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο µπορούν επίσης να υιοθετηθούν ως ισχυρά µέσα επικοινωνίας. Οι εκπρόσωποι των οµίλων Best Food και Heineken δηλώνουν ότι επικοινωνούν µε τους άλλους εκπροσώπους µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Επίσης, το ΕΣΕ της Heineken εκδίδει µια µηνιαία εφηµερίδα, η οποία διανέµεται σε όλους τους εκπροσώπους Σχέσεις µεταξύ των εκπροσώπων Ένα άλλο σηµαντικό θέµα, είναι η σχέση µεταξύ των εκπροσώπων, η οποία δεν θα πρέπει να είναι ανταγωνιστική. Οι εκπρόσωποι θα πρέπει να συνεργάζονται και να επικοινωνούν µε φιλικό τρόπο. Αν η µεταξύ των σχέση δεν είναι φιλική, τότε απειλείται η αποτελεσµατικότητα των ΕΣΕ. Σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι (88%) απάντησαν ότι οι σχέσεις τους µε τους εκπροσώπους των άλλων κρατών είναι φιλικές. Ο εκπρόσωπος του οµίλου Heineken ανέφερε ότι µεταξύ τους αποκαλούνται "συνάδελφοι". Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του οµίλου Best Food δήλωσε ότι οι εταιρείες µεγαλύτερων κρατών αντιµετωπίζουν διαφορετικά προβλήµατα από αυτά των περιφερειακών κρατών, µε αποτέλεσµα οι εκπρόσωποί τους να µην ενδιαφέρονται για τα προβλήµατα των εταιρειών των µικρότερων κρατών. Σε πολλές περιπτώσεις, η εκτελεστική επιτροπή (προεδρείο) του ΕΣΕ δεν ενηµερώνει τους εκπροσώπους των άλλων χωρών για το τι συµβαίνει. Ακόµα και στην περίπτωση που υπάρχει ένα σοβαρό ζήτηµα που απασχολεί µία χώρα αυτό δεν µπορεί να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Εργαζοµένων αν δεν αφορά άλλη µία χώρα τουλάχιστον. Επίσης, ο εκπρόσωπος της εταιρείας Kraft Foods ανέφερε ότι όταν κάποια στιγµή υπήρχε µια περίπτωση µεταφοράς κάποιας δραστηριότητας από µια χώρα σε κάποια άλλη, η χώρα-αποδέκτης δεν εκδήλωσε κάποια συµπαράσταση προς την χώρα-προέλευσης Γενικά θέµατα ιάλογος µεταξύ της ιοίκησης και των εκπροσώπων των εργαζοµένων Είναι αποτελεσµατικός ο διάλογος µεταξύ διοίκησης και εργαζοµένων; ναι οχι µερικές φορές Η σηµασία της αποτελεσµατικότητας του διαλόγου µεταξύ της ιοίκησης και των ΕΣΕ είναι προφανής. ιαφορετικά, οι συνεδριάσεις των ΕΣΕ αποτελούν µια κοινωνική συνάντηση χωρίς χειροπιαστά αποτελέσµατα για καµία εκ των δύο πλευρών. Σε αυτό το ερώτηµα, εάν δηλαδή ο διάλογος µεταξύ της ιοίκησης και των ΕΣΕ είναι αποτελεσµατικός, το 63% των εκπροσώπων απάντησε θετικά. Ένας στους τέσσερις εκπροσώπους από αυτούς που ερωτήθηκαν απάντησε ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, µόνο σε µερικές των περιπτώσεων επιτυγχάνεται αποτελεσµατικός διάλογος. Στο σηµείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι οι όροι πληροφόρηση και διαβούλευση δεν επιβάλλουν ως αναγκαία τη λήψη κάποιας κοινής απόφασης. 12

13 Παρεµβάσεις Οι εκπρόσωποι µπορούν να παρέµβουν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων. Αν έχουν κάποιο ερώτηµα ή σχόλιο, έχουν την δυνατότητα να το διατυπώσουν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Μόνο οι εκπρόσωποι της Heineken δηλώνουν ότι στερούνται αυτού του δικαιώµατος. Επίσης, ο εκπρόσωπος της Best Food απάντησε ότι µπορούν να παρέµβουν σε µερικές µόνο περιπτώσεις, αλλά τις περισσότερες φορές, η κατάσταση παραµένει η ίδια ακόµη και µετά την παρέµβασή τους Επίδραση στα σχέδια της ιοίκησης µετά τις συνεδριάσεις µε τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων Ο σκοπός των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων είναι η πληροφόρηση και η διαβούλευση της ιοίκησης µε τα µέλη τους. εν υπάρχει πρόβλεψη για τη λήψη κοινών αποφάσεων ούτε καµία δέσµευση της ιοίκησης. Οι περισσότεροι εκπρόσωποι (63%) δήλωσαν ότι υπήρξαν περιπτώσεις που η Κεντρική ιοίκηση άλλαξε τα σχέδιά της µετά από τη συνεδρίαση του ΕΣΕ. Ο εκπρόσωπος του οµίλου Siemens ανέφερε ότι υπήρξαν ορισµένες αλλαγές στα σχέδια της ιοίκησης, αλλά δεν ήταν σηµαντικές. Από την άλλη µεριά, οι εκπρόσωποι των οµίλων Heineken και Kraft Foods απαντούν ότι η ιοίκηση λαµβάνει µέτρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές χωρίς να τους ενηµερώνει καθόλου. Το 38% των εκπροσώπων υποστήριξαν ότι οι συνεδριάσεις των ΕΣΕ δεν είχαν καµία επίδραση στα προγραµµατισµένα σχέδια της ιοίκησης. Ο εκπρόσωπος του οµίλου Best Food ανέφερε ότι οι συνεδριάσεις των ΕΣΕ δεν συζητούν θέµατα που απασχολούν τους εργαζοµένους. Τα θέµατα των συζητήσεών τους αφορούν κυρίως την οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. Από την άλλη, ο εκπρόσωπος του οµίλου Kodak πιστεύει ότι οι συνεδριάσεις λαµβάνουν χώρα µε µόνο στόχο την τυπική τήρηση της Οδηγίας και της απ αυτών απορρέουσας Σύµβασης εκ µέρους της ιοίκησης Οφέλη από τη συµµετοχή στα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Εργαζοµένων Σχεδόν όλοι οι εκπρόσωποι (88%) συµφώνησαν ότι τα οφέλη τους από τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις των ΕΣΕ είναι πολλά. Ο εκπρόσωπος του οµίλου Unilever ανέφερε ότι οι συνεδριάσεις προσφέρουν στους εργαζοµένους µια καλή ευκαιρία να ενηµερωθούν και να διαβουλευτούν για µελλοντικά σχέδια. Ο εκπρόσωπος της Kodak πιστεύει ότι τα οφέλη πηγάζουν τόσο από την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των εργαζοµένων όσο και από την πληροφόρηση που δίνεται από την ιοίκηση. Άλλοι εκπρόσωποι ανέφεραν ως οφέλη, την επαφή τους µε τους εκπροσώπους των άλλων κρατών και την εµπειρία που αποκτούν από τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις. Μία µόνο εκπρόσωπος, η προερχόµενη από την εταιρεία Best Food, υποστήριξε ότι δε βλέπει κάποιο όφελος για τους εργαζοµένους, αλλά µόνο για τους εργοδότες, αφού το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνηµα δεν είναι αρκετά ισχυρό Μελλοντικές ευκαιρίες Οι εκπρόσωποι ρωτήθηκαν, πως βλέπουν το ρόλο που καλούνται να παίξουν τα ΕΣΕ Εργαζοµένων, µε δεδοµένη την ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ. Οι περισσότεροι από τους εκπροσώπους πιστεύουν ότι τα ΕΣΕ πρέπει να έχουν στο µέλλον έναν πιο ενεργό ρόλο. Αντί να είναι όργανα ενηµέρωσης και διαβούλευσης, προτείνουν να παρέχουν ακόµη και δυνατότητες διαπραγµάτευσης. Άλλες προτάσεις των εκπροσώπων για την αποτελεσµατικότερη λειτουργία του θεσµού των ΕΣΕ είναι: Ο συντονισµός των ενεργειών των ΕΣΕ µε αυτές των Συνδικάτων και των Σωµατείων Η πρόβλεψη ποινών στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει σωστή ενηµέρωση των εκπροσώπων των εργαζοµένων Η συµµετοχή των εργαζοµένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όταν αυτές αφορούν θέµατα ζωτικής σηµασίας. Οι εργαζόµενοι συµπεριλαµβανοµένων αυτών από περιφερειακές χώρες πρέπει να είναι ισότιµοι κοινωνικοί εταίροι Η δυνατότητα υπογραφής Ευρωπαϊκής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας. 13

14 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Από µελέτες που υλοποιήθηκαν από την Γενική ιεύθυνση Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο - για την Βελτίωση των Προτύπων Συνθηκών ιαβίωσης και Εργασίας και το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Εργατικών Σωµατείων, διαπιστώνεται ότι, οι εκπρόσωποι των εργαζοµένων των πολυεθνικών οργανισµών δεν έχουν ακόµη τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να χρησιµοποιήσουν τα ΕΣΕ ως ουσιαστικά µέσα για τη βελτίωση της θέσης των εργαζοµένων και τον προσανατολισµό του εργατικού κινήµατος και των σωµατείων τους προς την κατεύθυνση διασφάλισης των εργασιακών θέσεων και της ποιότητας της εργασίας στο µέλλον. Επιπρόσθετα, οι µελέτες έδειξαν ότι τα ΕΣΕ µπορούν να είναι ιδιαίτερα επιτυχή όταν τα συµφωνητικά προβλέπουν έναν εκτεταµένο κατάλογο θεµάτων προς συζήτηση, τα οποία να αναφέρονται στη στρατηγική των επιχειρήσεων και στα ενδιαφέροντα και συµφέροντα των εργαζοµένων. Η πλειοψηφία των εκπροσώπων πιστεύει ότι ο ρόλος των ΕΣΕ δεν πρέπει να περιορίζεται σε απλή διαβούλευση και πληροφόρηση, αλλά οι εκπρόσωποι θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να παρεµβαίνουν στη λήψη αποφάσεων. Η επέκταση των αρµοδιοτήτων των εκπροσώπων σε πεδία όπως η διαπραγµάτευση µε την κεντρική ιοίκηση και η σύνταξη προτάσεων που αφορούν τη στρατηγική της επιχείρησης, αναµένεται να ενδυναµώσει τα ΕΣΕ και να δώσει στους εργαζόµενους ουσιαστικά οφέλη. Σύµφωνα µε τα πορίσµατα της παρούσης µελέτης, φαίνεται ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές µεταξύ της έδρας µιας πολυεθνικής και των περιφερειακών κρατών όσον αφορά την ποιότητα και τον αριθµό συµµετοχής των εργαζοµένων στα ΕΣΕ. Οι περισσότεροι από τους Έλληνες εκπροσώπους συµφωνούν ότι όλοι οι εκπρόσωποι ανεξάρτητα από τη χώρα προέλευσης τους θα πρέπει να θεωρούνται ως ισότιµοι κοινωνικοί εταίροι. Παρατηρήθηκαν επίσης σηµαντικές διαφορές όσον αφορά στον αριθµό συµµετεχόντων εκπροσώπων ανά χώρα, αλλά και όσον αφορά τα δικαιώµατά τους. Στα περισσότερα ΕΣΕ, οι εκπρόσωποι από µικρότερα κράτη είναι πολύ λιγότεροι στον αριθµό και ο ρόλος τους είναι περιορισµένος. Οι υποχρεώσεις τους συνίστανται στην απλή συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις. Η κεντρική ιοίκηση πρέπει να ενηµερώνει τους εκπροσώπους των εργαζοµένων για όλες τις στρατηγικές αποφάσεις που λαµβάνει. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές, η ιοίκηση λαµβάνει ορισµένα µέτρα χωρίς να ενηµερώνει τους εκπροσώπους και ιδιαίτερα εκείνους που ανήκουν σε θυγατρικές εταιρείες µικρότερων κρατών. Ακόµη και στην περίπτωση, που µια εταιρεία πωλείται σε κάποιον άλλο όµιλο, έχει συµβεί το φαινόµενο να µην ενηµερώνονται οι εκπρόσωποι. Συµπερασµατικά, ο ρόλος των ΕΣΕ µπορεί να γίνει περισσότερο ενεργός από τυπικός και συµβολικός που είναι σήµερα, µόνο υπό την προϋπόθεση αλλαγής του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τους. 14

15 5. ΑΝΑΦΟΡΕΣ 1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, Γ V, ιαπραγµάτευση Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων, Ανάλυση Συµφωνιών υπό το Άρθρο ΤΟ ΝΑ ΕΡΓΑΖΕΣΑΙ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Εκπαιδευτικά Υλικά για Εκπροσώπους Ευρωπαϊκών Συµβουλίων Εργαζοµένων, Παραγωγή µε συγχρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 3. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ, Ο.Β.Ε.Σ, Οµοσπονδία Βιοµηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωµατείων, ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, Συγκριτική µελέτη εθνικά υλοποιούµενων µέτρων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 94/95/ΕΚ της 22ας Σεπτεµβρίου 1994, J.M. DIDIER, Απρίλιος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ

PRAXIS FROM LAW TO PRACTICE ΕΚΘΕΣΗ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. Ίδρυση του Ινστιτούτου Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ιδρύθηκε το 1992, προκειµένου να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΒΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 25.9.2006

ΟΒΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 25.9.2006 ΟΒΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 25.9.2006 1. Εισαγωγή Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΟΒΕΣ για τη στήριξη του συνδικαλιστικού κινήματος και ειδικότερα των Ευρωπαϊκών Συμβουλίων Εργαζομένων (ΕΣΕ) στη Βουλγαρία,

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο VS/2008/0461 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2008-2009 СИНДИΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ» * ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

Σχέδιο VS/2008/0461 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2008-2009 СИНДИΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ» * ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ СИНДИΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ «ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΟΙ» ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗΣ * ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ Σχέδιο VS/2008/0461 Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ 2008-

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε Άρθρο 1 ο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ» 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε. MEΛΟΣ ΤΩΝ ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2007-09-20 Νο.32-07 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Ειδικούς - Εµπειρογνώµονες οι οποίοι θα συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ TOY ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι,

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Αγαπητοί συνάδελφοι, Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς συνοδεύεται από έντονα φαινόµενα διασυνοριακών συγχωνεύσεων, συγχωνεύσεων µε απορρόφηση και συνένωση επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R.

Newsletter. «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» TEYΧΟΣ 2 ο. Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter Τριµηνιαίο ενηµερωτικό Η.R. Newsletter TEYΧΟΣ 2 ο «Οδηγούµε τους ανθρώπους στην επιτυχία σε έναν κόσµο που συνεχώς αλλάζει» Εditorial Αγαπητοί συνεργάτες, Το τρίµηνο που διανύσαµε η Adecco πραγµατοποίησε

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved.

Μάθηµα 6. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία. Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Μάθηµα 6 Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία McGraw-Hill/Irwin Copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All Rights Reserved. Οργανωσιακή Κουλτούρα και Ποικιλοµορφία v Οι ειδικοί στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων http://www.gdimitrakopoulos.gr ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις

Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Μεταστροφή άποψης: Πριν και µετά τις ιαβουλεύσεις Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει κατηγορίες ποσοστών αναφορικά µε τις ερωτήσεις οι οποίες έδειξαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές ως προς τη σύγκριση άποψη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο

Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - EDITORIAL Η υγιεινή και ασφάλεια, μετρήσιμος στόχος βελτίωσης της απόδοσης και μέτρο επιτυχίας στο νοσοκομείο Ο όρος υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφορά τις συνθήκες και τους παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014 2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων

http://www.gdimitrakopoulos.gr Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων Συνεδριάσεις συλλόγου διδασκόντων ΦΕΚ 1340 τ. Β (άρθρα 37,38 και 39) Άρθρο 37: Σύσταση και λειτουργία του Συλλόγου των ιδασκόντων 1. Ο Σύλλογος των ιδασκόντων (Σ..) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ... 3 1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΕΕΣΣ.... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο... 3 Όργανα λειτουργίας και επιτροπές εργασίας.... 3 Άρθρο 1ο... 3 Άρθρο 2ο... 3 Άρθρο 3ο... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο... 3 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗ Α. Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ Ι Κ Α Ι Ο Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Ω Ν Δ Ι Α Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ε Υ Σ Ε Ω Ν Η σχέση όρων συλλογικών συμβάσεων με άλλους ρυθμιστικούς παράγοντες ΣΣΕ και Νόμος Ταυτόχρονη ρύθμιση των ίδιων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ www.anadeixi.gr Υπεύθυνοι έρευνας: Παπαχατζής Κωνσταντίνος, ιευθύνων Σύµβουλος Ρουσοµάνη Βασιλική, Σύµβουλος Ανθρώπινου υναµικού Αθήνα Θεσσαλονίκη Α. ιάκου 21,

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία»

«Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» «Ολοήµερη εκπαίδευση. Η ευρωπαϊκή εµπειρία» H έρευνα του Ο.Ο.Σ.Α. «PISA» (Programme for International Student Assesment, Πρόγραµµα ιεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών) αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα προγράµµατα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

1/8 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ- ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs

TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs TRACTORS: TRaining MAterial in Creativity and InnovaTion for EurOpean R&D Organizations & SMEs Ερωτηματολόγιο Διαχείρισης Δημιουργικότητας και Καινοτομίας Χρήσιμοι ορισμοί της Δημιουργικότητας: Η δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

NEW EWC DIRECTIVE- NEW PERSPECTIVES ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΒΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΛΛΗΛΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ FEDERATION OF INDUSTRIAL WORKERS UNIONS ΚΑΝΙΓΓΟΣ 31 31 KANIGOS STR 106 82 ΑΘΗΝΑ 106 82 ATHENS ΤΗΛ: 2103304120-1 TEL: 2103304120-1 FAX: 2103825322

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΞΕΠΛΥΜΑΤΟΣ ΒΡΩΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Σεμινάριο ενημέρωσης 25 Νοεμβρίου 2008 Η πρακτική της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (γνωστή στην αγγλική

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr.

Μάθετε πώς λειτουργούν στην πραγµατικότητα οι κοινοβουλευτικές επιτροπές στο www.hellenicparliament.gr. Η «Βουλή των Εφήβων»: πώς θα δουλέψουµε φέτος Η φετινή χρονιά για τη «Βουλή των Εφήβων» είναι πολύ σηµαντική: είναι χρονιά ανανέωσης σε όλα τα επίπεδα, µε στόχο να πετύχουµε βαθύτερο και ουσιαστικότερο

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013»

Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου - Αθήνα 105 55 Τηλ. 2103310080-2, Fax: 2103310083 E-mail: info@ kpolykentro.gr Site: www.kpolykentro.gr Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2007-2013» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ. ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΜΙΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΒΙΡΒΙΔΑΚΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΜΕΛΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΔΚΕ ΣΤΟ 38 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου

Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Κεφάλαιο 2 Έννοια, ρόλος και επιμέρους κατηγοριοποιήσεις των στελεχών του Τραπεζικού κλάδου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Προκειμένου να προσδιορίσουμε τον πληθυσμό, τον οποίο θα κάλυπτε η συγκεκριμένη έρευνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας

737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 737 Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕΙ Χαλκίδας 1. Εισαγωγή Η ασφάλεια πτήσεων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την επιμελημένη και σωστή συντήρηση των διαφόρων τύπων αεροσκαφών. Ο ρόλος λοιπόν των μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το 2007 και Καταληκτικές Ημερομηνίες ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το και Καταληκτικές Ημερομηνίες Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης -2013 απευθύνεται σε όλους τους τομείς και επίπεδα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1 ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΤΙΤΛΟΣ-ΕΔΡΑ-ΣΚΟΠΟΣ-ΜΕΣΑ. ΑΡΘΡΟ 1 ο Ιδρύεται Σύλλογος με τον τίτλο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ. Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Τεύχος 1 Ιούλιος 2005. Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚO ΕΛΤIΟ Τεύχος 1 Ιούλιος 2005 Σ αυτό το τεύχος θα βρείτε: Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και οι Ηλεκτρονικές της Υπηρεσίες Νέα Υπηρεσία Υποστήριξης των Χρηστών της Βιβλιοθήκης Helpdesk

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους

Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους Ειδικό ευρωβαρόμετρο 386 Οι Ευρωπαίοι και οι γλώσσες τους ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στον πληθυσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρύτερα ομιλούμενη μητρική γλώσσα είναι η γερμανική (16%), έπονται η ιταλική και η αγγλική (13%

Διαβάστε περισσότερα

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton

όλους η πρόληψη συμφέρει 1 η Ανακοίνωση για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο Athens Hilton Υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας Κύριου Κάρολου Παπούλια 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Υγεία και την Ασφάλεια της Εργασίας η πρόληψη συμφέρει όλους 29-30 Νοεμβρίου 2010 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ Φορέας Υλοποίησης Έκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Σεμινάριο εξειδικευμένων γνώσεων 25 Μαΐου 15 Ιουνίου 2015 Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για την ένταξη των Εκπαιδευτών Ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης

Β. Πρόγραμμα Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής και Μέσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διευθυντικών Στελεχών στην Εκπαίδευση Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία.

Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Εκπαιδευτική Μονάδα 8.1: Επαγγελματικοί ρόλοι και προφίλ για την παρακολούθηση και την εποπτεία. Η παρακολούθηση ενός project κινητικότητας. Η διαδικασία παρακολούθησης ενός διακρατικού project κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον.

Στο συνηµµένο Υπόµνηµα επισυνάπτουµε το σκεπτικό και τα βασικά θέµατα που επιθυµούµε να συζητήσουµε µαζί σας στο άµεσο µέλλον. 25 Σεπτεµβρίου 2012 Α.Π. 02190 κ. Κωστή Χατζηδάκη Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων Νίκης 5-7 101 80 Αθήνα Θέµα: «Τα Logistics µοχλός ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας»

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων Ενότητα 6: Η Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και ο ρόλος του διευθυντή ανθρώπινων πόρων Ειρήνη Τριάρχη Ανοιχτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 9.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ο ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 9.1 Εισαγωγή Η βιώσιµη ανάπτυξη είναι µία πολυδιάστατη έννοια, η οποία αποτελεί µία εναλλακτική αντίληψη της ανάπτυξης, µε κύριο γνώµονα το καθαρότερο περιβάλλον και επιδρά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Ζήτημα Δικαιοσύνης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ Σε τί συνίσταται ο Νόμος περί ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας; Ο Νόμος περί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 1 ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Theo Nichols Nadir Suğur

Theo Nichols Nadir Suğur 1 2 The Nichls Nadir Suğur 3 4 Ευχαριστίες Ευχαριστίες οφείλονται σε όλους τους εταίρους του προγράμματος που συμμετείχαν στην άσκηση αυτή, τόσο στην Τουρκία όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ευχαριστήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ( σελίδες σχολικού βιβλίου 123 127, έκδοση 2014 : σελίδες 118 122 ) 3.3 ιεύθυνση 3.3.1 Ηγεσία Βασικές έννοιες Οι επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός του Προγράμματος

2. Σκοπός του Προγράμματος 1. Εισαγωγή Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σας καλωσορίζει στα Προγράμματα εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης για Δημοσίους Υπαλλήλους και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Διαπραγματευτικών

Διαβάστε περισσότερα