ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ"

Transcript

1 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις της Οµάδας Εργασίας για το θέµα: «ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ» Ηράκλειο, 2003

2 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 1. Εισαγωγή Μετά τον πρόσφατο καταστροφικό σεισµό των Αθηνών νέα δεδοµένα και στοιχεία προστέθηκαν στη γνώση µας για την αντιµετώπιση των σεισµών και τη θωράκιση των κατασκευών. Η καταγραφή των ζηµιών και η χαρτογράφηση τους ανέδειξε τη σηµασία του υποστρώµατος θεµελίωσης και το ρόλο που αυτό παίζει στην αντισεισµική προστασία ακόµα και µικρής σηµασίας κατασκευών. H τροποποίηση του Ελληνικού Αντισεισµικού Κανονισµού «ΕΑΚ 2000» µε την υπ. Αριθµ. 17α/67/1/ΦΝ275 απόφαση του ΥΠΕΧΩ Ε εισαγάγει στην παράγραφο [2] του ΕΑΚ 2000 που αφορά στην αντοχή του εδάφους θεµελίωσης την πρόταση ότι «η εκτίµηση για τις τιµές εδαφικών παραµέτρων θα γίνεται µετά από κατάλληλη εδαφοτεχνική έρευνα-µελέτη» και στη συνέχεια, συµπληρώνει την παράγραφο Σ (2) µε τον καθορισµό των κατηγοριών κτισµάτων και τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες θα γίνονται οι απαιτούµενες ανά περίπτωση εδαφοτεχνικές έρευνες-µελέτες. Τα Πολεοδοµικά γραφεία του Νοµού Ηρακλείου εφαρµόζοντας τις προαναφερόµενες τροποποιήσεις ζητούν για την έγκριση των στατικών µελετών ακόµα και κτιρίων κατηγορίας Σ2 την εκπόνηση ειδικής γεωλογικής µελέτης από πτυχιούχο γεωλόγο γεωτεχνικό και ορίζουν τις προϋποθέσεις για περαιτέρω έρευνες. Με δεδοµένο ότι οι δύο προαναφερόµενες διατάξεις δεν συνοδεύονται από άλλες διατάξεις ή εγκυκλίους που να ορίζουν τον τρόπο, τις προδιαγραφές και το αµοιβολόγιο εκπόνησης τέτοιων ειδικών γεωλογικών µελετών (για τις επιµέρους γεωλογικές εργασίες και γεωτεχνικές έρευνες ισχύουν οι διατάξεις της Υ.Α. Αριθ. 14ε/1362 ΦΕΚ 223/ ), και µε στόχο την επίλυση προβληµάτων που ανακύπτουν από την έλλειψη οδηγιών, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε./ΠΚ στη συνεδρίαση της.ε. της συνέστησε οµάδα επιστηµόνων για την εξέταση του παραπάνω θέµατος. Στην οµάδα αυτή συµµετείχαν ο Γ.Γ. του παραρτήµατος ρ Χαρ. Φασουλάς, τεκτονικός γεωλόγος, το µέλος της.ε. ρ Ηρ. Μπουλουκάκης, υδρογεωλόγος, ο ρ Μ. Στειακάκης, τεχνικός γεωλόγος, ο ρ Στ. Καραχάλιος, τεχνικόσ γεωλόγος, ο ιευθυντής του ΙΓΜΕ Κρήτης ρ Ι. Πολυχρονάκης, ο Μαρ. Κριτσωτάκης, MSc υδρογεωλόγος και ο γεωλόγος - ιδιώτης µελετητής Μην. Μιχελάκης. Οι προτάσεις της οµάδας αυτής παρουσιάζονται στη συνέχεια και έχουν ως σκοπό να αποτελέσουν τις βασικές οδηγίες για την εκπόνηση των ειδικών αυτών γεωλογικών µελετών και χρήσιµο εργαλείο για τον έλεγχο και την πλήρη αξιοποίηση των συµπερασµάτων τους από τους άµεσα ενδιαφερόµενους µηχανικούς και Πολεοδοµίες. Οι προδιαγραφές εκφράζουν τις απόψεις του γεωτεχνικού κόσµου της Κρήτης και αποτελούν µια πρώτη προσέγγιση του ζητήµατος. Έχουν δε χαρακτήρα 2

3 συστάσεων που καλό είναι να ακολουθούνται από τους µελετητές και τους υπεύθυνους φορείς. 2. Αναγκαιότητα των Ειδικών Γεωλογικών Μελετών - Εκθέσεων «Το έδαφος, η τοπογραφία και η γενικότερη γεωλογία της περιοχής ενός δοµικού έργου πρέπει να εξασφαλίζουν µε επαρκή πιθανότητα ότι δεν θα υπάρξει κίνδυνος εδαφικής διάρρηξης, αστάθειας πρανών, µεγάλων µόνιµων παραµορφώσεων ή εκτεταµένης ρευστοποιήσεως κατά τη διάρκεια σεισµικού κραδασµού συµβιβαστού µε την ένταση και τα φασµατικά χαρακτηριστικά του σεισµού σχεδιασµού που προβλέπει ο παρόν Κανονισµός» (ΕΑΚ 2000, 5.1.1). Με βάση τα παραπάνω είναι πασιφανής η ανάγκη για την εκτίµηση της αντοχής και της γενικότερης συµπεριφοράς του υποβάθρου θεµελίωσης για κάθε κατασκευή, ώστε να εξασφαλιστεί αντισεισµική της προστασία. Από τα στοιχεία της Μηχανικής σεισµολογικής έρευνας της Ελλάδας (Παπαϊωάννου και άλλοι, Ανασκόπηση της Μηχανικής Σεισµολογικής έρευνας της Ελλάδας, ΙΤΣΑΚ.) αποδεικνύεται ότι η βασική παράµετρος που διαφοροποιεί τη συµπεριφορά στο σεισµικό κίνδυνο κάποιων γειτονικών περιοχών είναι τα επιµέρους γεωτεχνικά χαρακτηριστικά του υποβάθρου θεµελίωσης. Οι Ειδικές για το σκοπό αυτό Γεωλογικές Εκθέσεις είναι οι µόνες που µπορούν: να αναγνωρίσουν και να καταδείξουν την ποιότητα του γεωλογικού υποβάθρου θεµελίωσης, αλλά και τη µελλοντική συµπεριφορά τους κάτω από την επιβαλλόµενη φόρτιση, να καταδείξουν τις επιµέρους τοπικές ιδιαιτερότητες του υποβάθρου που πολλές φορές είναι ικανές να διαφοροποιήσουν σηµαντικά τη συµπεριφορά του σε µια πολύ µικρή χωρική έκταση (όπως έδειξε ο πρόσφατος σεισµός της Αθήνας), να κατατάξουν το έδαφος θεµελίωσης σε µια από τις πέντε κατηγορίες εδάφους που ορίζει ο ΕΑΚ 2000, ώστε να είναι δυνατή στη συνέχεια την εφαρµογή της απόφασης 17α/67/1/ΦΝ275 του ΥΠΕΧΩ Ε, και να καθοδηγήσουν µε λεπτοµέρεια την εκπόνηση των συµπληρωµατικών, αναλυτικών γεωτεχνικών µελετών και µετρήσεων που πιθανόν απαιτούνται. Η αναγκαιότητα κατά συνέπεια εκπόνησης Ειδικών Γεωλογικών Μελετών - Εκθέσεων για κάθε κατασκευή είναι επιβεβληµένη προκειµένου να καθοριστεί η ποιότητα του υποβάθρου, αλλά και να υποδειχθούν τυχόν περαιτέρω γεωτεχνικές έρευνες και µετρήσεις. 3. Προδιαγραφές έκθεσης Οι προτεινόµενες προδιαγραφές των Ειδικών Γεωλογικών Μελετών - Εκθέσεων βασίστηκαν στις υπάρχουσες προδιαγραφές για την εκπόνηση «µελετών 3

4 Γεωλογικής Καταλληλότητας στις προς πολεοδόµησης περιοχές» (Υ.Α /3696 ΦΕΚ 723/ ), στις «προδιαγραφές Γεωλογικών εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών Έργων» (Υ.Α ΦΕΚ 29/ ), στις αδηµοσίευτες προδιαγραφές για σύνταξη «µελετών γεωλογικής καταλληλότητας εδαφών» που επεξεργάστηκε το ΓΕΩΤΕΕ, στα συµπεράσµατα της ηµερίδας για «Τη γεωλογική γνώση στις τεχνικές κατασκευές και τα έργα υποδοµής» που πραγµατοποίησε το Παράρτηµα στο Ηράκλειο (Γεωτεχνική Ενηµέρωση, 133, ΓΕΩΤΕΕ) και στα ζητούµενα που προκύπτουν από την εφαρµογή του ΕΑΚ 2000 και των τροποποιήσεων αυτού. Αντικείµενα της έκθεσης είναι: 1. Η αναγνώριση, χαρτογράφηση και µελέτη των γεωλογικών, γεωµορφολογικών, υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής του έργου. 2. Η αξιολόγηση του υπεδάφους θεµελίωσης µε βάση την κατάταξη εδαφών που ορίζει ο ΕΑΚ Η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω γεωτεχνικών µελετών και ερευνών (γεωτρήσεις, γεωφυσικά, δοκιµές και αναλύσεις) που πιθανόν απαιτούνται για την αποσαφήνιση της ποιότητας του υπεδάφους θεµελίωσης της κατασκευής και την αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων κατά τα στάδια υλοποίησης του έργου. Οι προδιαγραφές αναλύονται στο Παράρτηµα Α που ακολουθεί. 4. Εφαρµογή Η Ειδική Γεωλογική Έκθεση πρέπει να εκπονείται πριν τη σύνταξη της µελέτης στατικών κάθε κατασκευής και να προηγείται απαραιτήτως κάθε άλλης γεωτεχνικής έρευνας ή µελέτης. Προτείνεται η εργασίες να ξεκινούν αµέσως µετά την τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου, ώστε να υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για την ολοκλήρωση και των πιθανών συµπληρωµατικών µελετών ή µετρήσεων που θα υποδειχθούν. Σε περιπτώσεις πυκνοδοµηµένων περιοχών ή περιοχών µε υπάρχουσα µικροζωνική µελέτη ή µελέτη γεωλογικής καταλληλότητας η κατάταξη του εδάφους σε µια από τις κατηγορίες που ορίζει ο ΕΑΚ 2000, θα γίνεται µε βάση τα δεδοµένα της µελέτης ή θα υποδεικνύεται µεθοδολογία εκτίµησης των βασικών γεωτεχνικών παραµέτρων του υπεδάφους. Θεωρούµε ότι µε τη σωστή εφαρµογή των προδιαγραφών και των διαδικασιών που προτείνονται δεν θα υπάρξει καθόλου χρονική επιβάρυνση για την εκπόνηση της µελέτης κατασκευής του έργου. 5. Ανάδοχοι ικαιούχοι 4

5 Ανάδοχοι ή δικαιούχοι εκπόνησης των παραπάνω µελετών-εκθέσεων είναι µόνο οι πτυχιούχοι γεωλόγοι, µέλη του Γεωτεχνικού Επιµελητηρίου και κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλµατος, που µε βάση το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο και τις διάφορες αποφάσεις (Υ.Α /3696 ΦΕΚ 723/ , Υ.Α ΦΕΚ 29/ , Π 344 ΦΕΚ 297/ για τα Επαγγελµατικά δικαιώµατα των Γεωτεχνικών) έχουν τη δυνατότητα σύνταξης µελετών. 6. Αµοιβολόγιο Λόγω της φύσης, των ιδιαίτερων απαιτήσεων και της µεταβλητής έκτασης που µπορεί να έχει µια τέτοια έκθεση είναι δύσκολο να εκτιµηθεί µε ακρίβεια το κόστος αυτής. Στηριζόµενοι σε αντίστοιχες διαδικασίες που ισχύουν για άλλες ανάλογες γεωλογικές έρευνες (Υ.Α. Αριθ. 14ε/1362 ΦΕΚ 223/ , Έγκριση Ανάλυσης τιµών Γεωλογικών εργασιών), στην ιδιαιτερότητα, τη φύση και το χρόνο των εργασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση της, αλλά και στην πραγµατικότητα της σηµερινής αγοράς θεωρούµε ότι η αµοιβή για σύνταξη µιας τέτοιας µελέτης θα πρέπει να καθορίζεται ανά περίπτωση µε ένα ελάχιστο µε βάση τις προδιαγραφές κόστος της τάξης των 500 Ευρώ. Το κόστος της µελέτης θα πρέπει να επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του έργου δεδοµένου ότι η µελέτη συµβάλει στη µείωση του κόστους κατασκευής του κτιρίου βοηθώντας το µηχανικό να επιλέξει τους κατάλληλους συντελεστές ασφαλείας για το συγκεκριµένο τύπο υπεδάφους θεµελίωσης. Το θέµα θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο για παραπέρα επεξεργασία µέσα από τα θεσµοθετηµένα επιµελητήρια και τα όργανα της πολιτείας, ώστε η αµοιβή αυτών των µελετών να ενσωµατωθεί στο εφαρµοζόµενο αµοιβολόγιο κατασκευής κτιρίων ως µια ειδική µελέτη (κατ αναλογία µε τις µελέτες αρχιτεκτονικών, πρασίνου κλπ.). 7. Έλεγχος Ο έλεγχος και η έγκριση των παραπάνω εκθέσεων θα πρέπει να γίνεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες κατά τον τρόπο που γίνεται και για τις αντίστοιχες στατικές µελέτες των κατασκευών. 8. Πρόσθετες προτάσεις Συµπερασµατικά και πέραν των προτεινοµένων προδιαγραφών σύνταξης των ειδικών γεωλογικών µελετών που ακολουθούν, η οµάδα εργασίας θεωρεί ότι: Η εκπόνηση των Ειδικών Γεωλογικών Μελετών Εκθέσεων για κάθε κατασκευή είναι µια υπαρκτή αναγκαιότητα για την καλύτερη δυνατή αντισεισµική θωράκιση κάθε κατασκευής, ασχέτως µεγέθους ή σπουδαιότητας. Οι προτεινόµενες προδιαγραφές αποτελούν ένα πρώτο σχέδιο για να καλύψει τρέχουσες ανάγκες της αγοράς της Κρήτης, πάνω στο οποίο θα πρέπει να εργαστούν από κοινού ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ και φορείς της 5

6 πολιτείας, ώστε να διαµορφωθεί ένα συνολικό πλαίσιο που θα καλύπτει τις ανάγκες για ασφαλείς κατασκευές. Η πιστή τήρηση των προτεινόµενων προδιαγραφών θα προσφέρει όλα εκείνα τα απαραίτητα στο µηχανικό στοιχεία για το σωστό και ακριβή σχεδιασµό της κατασκευής, αυτόν που είναι απαραίτητος για το συγκεκριµένο τύπο εδάφους θεµελίωσης. Με τη σωστή αξιοποίηση των αποτελεσµάτων της έκθεσης επιτυγχάνεται η εκτίµηση των συνθηκών του εδάφους θεµελίωσης όπως ζητείται µε την τροποποίηση του ΕΑΚ 2000 και αποφεύγονται περιττές δαπάνες τόσο κατά την υλοποίηση του έργου όσο και κατά τη λειτουργία του. Η βραχυπρόθεσµη όσο και µακροπρόθεσµη απόδοση της σχέσης κόστους/ οφέλους είναι σε κάθε περίπτωση υπέρ το πλείστον θετική. Θεωρούµε ότι για την πλήρη εξασφάλιση του τελικού αποτελέσµατος και την επιβεβαίωση των συµπερασµάτων της µελέτης είναι επιβεβληµένη, χωρίς επιπλέον κόστος, η παρουσία του συντάκτη κατά τα στάδια της εκσκαφής του έργου, αλλά και των πιθανών επιπρόσθετων γεωτεχνικών ερευνών. Η Οµάδα Εργασίας 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Προδιαγραφές εκπόνησης Ειδικών Γεωλογικών Μελετών Εκθέσεων στα πλαίσια κατασκευής κτιρίων. Ι. Σκοπός Η σύνταξη της Ειδικής Γεωλογικής Έκθεσης για την κατασκευή κτισµάτων που ανήκουν στις κατηγορίες σπουδαιότητας Σ2, Σ3 και Σ4 σύµφωνα µε τον Ε.Α.Κ.-2000, έχει ως σκοπό τον προσδιορισµό των γεωµορφολογικών, γεωλογικών, υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών συνθηκών της ευρύτερης κατασκευής του έργου. Ειδικότερα έχει σκοπό την µορφολογική περιγραφή της περιοχής, τη γεωλογική, υδρογεωλογική και γεωτεχνική διερεύνηση σε προκαταρκτικό στάδιο της θέσης θεµελίωσης, καθώς επίσης και την παροχή πληροφοριών γύρω από τη σεισµικότητα και τη σεισµική επικινδυνότητα της περιοχής του έργου. Η πληροφορίες αυτές πρέπει να βοηθούν στην αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων από αστοχίες της θέσης θεµελίωσης, παραµορφώσεις ή διαρρήξεις τόσο κατά την εκτέλεση των εκσκαφών όσο και κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. ΙΙ. Αντικείµενο Αντικείµενα της έκθεσης είναι: 4. Η αναγνώριση, χαρτογράφηση και µελέτη των γεωλογικών, γεωµορφολογικών, υδρογεωλογικών και γεωτεχνικών χαρακτηριστικών της ευρύτερης περιοχής του έργου. 5. Η αξιολόγηση του υπεδάφους θεµελίωσης µε βάση την κατάταξη εδαφών που ορίζει ο ΕΑΚ Η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω γεωτεχνικών µελετών και ερευνών που πιθανόν απαιτούνται για την αποσαφήνιση της ποιότητας του υπεδάφους θεµελίωσης της κατασκευής και την αντιµετώπιση πιθανών κινδύνων κατά τα στάδια υλοποίησης του έργου. III. Απαιτούµενες εργασίες Για τη µελέτη και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες σε µια ευρύτερη περιοχή γύρω από την κατασκευή που καθορίζεται µε βάση τις γεωλογικές και άλλες ιδιαιτερότητες: Συγκέντρωση των υπαρχόντων βιβλιογραφικών δεδοµένων που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή θεµελίωσης του έργου από κάθε είδους γεωλογικές, υδρογεωλογικές, σεισµολογικές, εδαφοτεχνικές µελέτες και έρευνες που έχουν εκπονηθεί από ιδιωτικούς ή δηµόσιους φορείς καθώς και επιστηµονικές δηµοσιεύσεις στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. 7

8 Τα δεδοµένα θα πρέπει να αξιολογούνται µε βάση το σκοπό της παρούσας έρευνας. Ερµηνεία αεροφωτογραφιών διαφόρων κλιµάκων εάν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Γεωλογική γεωτεχνική χαρτογράφηση σε κλίµακα τουλάχιστον 1:5.000 της παραπάνω ζώνης και σύνταξη της αντίστοιχης γεωλογικής τοµής στην ίδια ή µεγαλύτερη κλίµακα. Η γεωτεχνική περιγραφή και ταξινόµηση των σχηµατισµών µε βάση τα διεθνή πρότυπα. Λεπτοµερής γεωλογική γεωτεχνική χαρτογράφηση σε κλίµακα τουλάχιστον 1:500 του οικοπέδου και σύνταξη της αντίστοιχης γεωλογικής τοµής στην ίδια ή µεγαλύτερη κλίµακα εάν αυτό κρίνεται αναγκαίο και εφικτό. Σύνταξη της σχετικής τεχνικής έκθεσης που θα περιλαµβάνει τη γενική αξιολόγηση των στοιχείων συγκεντρώθηκαν και θα επισηµαίνονται τα σηµεία και οι παράγοντες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκσκαφή. IV. Περιεχόµενα έκθεσης Η ειδική Γεωλογική έκθεση θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που θα προκύψουν από τις εργασίες που περιγράφηκαν παραπάνω και που καλύπτουν το στόχο και το αντικείµενο της έκθεσης, όπως αυτά εκτέθηκαν προηγουµένως. Επιπρόσθετα η έκθεση θα πρέπει να συνοδεύεται από τους απαραίτητους χάρτες, σχέδια και φωτογραφίες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: Α. Εισαγωγή Η εισαγωγή θα πρέπει να περιλαµβάνει το ιστορικό ανάθεσης, το αντικείµενο, το σκοπό και τη µεθοδολογία εκπόνησης της µελέτης, τη γεωγραφική θέση, την περιγραφή της έκτασης και τα βασικά πολεοδοµικά στοιχεία της περιοχής. Επίσης, την περιγραφή των βασικών στοιχείων του έργου (είδος, θέση, χαρακτηριστικά), τη συνοπτική αναφορά στα γενικότερα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και στα διαθέσιµα υφιστάµενα στοιχεία (γεωλογικά γεωτεχνικά σεισµολογικά - υδρογεωλογικά - γεωµορφολογικά - γεωφυσικά), και τη συνοπτική αναφορά των συνηµµένων σχεδίων (π.χ. χάρτες, σκαριφήµατα, τοµές, τεκτονικά διαγράµµατα κλπ.). Β. Αναλυτική περιγραφή της ευρύτερης περιοχής Β.1 Γεωµορφολογικά στοιχεία. Περιγράφεται η θέση του έργου κυρίως σε σχέση µε τα µορφολογικά στοιχεία και το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. Περιγράφεται το ανάγλυφο µε 8

9 ποσοτικά στοιχεία όπου είναι δυνατόν (εδαφικές κλίσεις κλπ), οι διαβρωτικές αποσαθρωτικές διεργασίες και οι ανθρωπογενείς επεµβάσεις. Β.2. Γεωλογικά στοιχεία. ίδεται η γεωλογική περιγραφή της λιθολογίας και της στρωµατογραφικής διάρθρωσης της περιοχής του έργου. Αποδίδεται η γεωτεχνική περιγραφή και ταξινόµηση των σχηµατισµών µε βάση τα διεθνή συστήµατα ταξινόµησης. Η ταξινόµηση αυτή υποδεικνύει και την αναµενόµενη συµπεριφορά τους. Γίνεται αναφορά και αξιολόγηση των τεκτονικών δοµών (ασυνέχειες, ρήγµατα, πτυχές, κ.λ.π.) που συναντώνται στην περιοχή ενδιαφέροντος και εκτιµάται ο χαρακτήρας των πιθανών ρηγµάτων της περιοχής σε ενεργά, πιθανά ενεργά ή ανενεργά. Τέλος, αναφέρονται και περιγράφονται πιθανά ειδικά φαινόµενα που αφορούν στην εξεταζόµενη περιοχή (π.χ. φαινόµενα µεγάλων ή µικρών εδαφικών ασταθειών ή µετατοπίσεων, διαβρωτικών φαινοµένων, ύπαρξη καρστικών εγκοίλων σε βραχώδεις σχηµατισµούς κ.α.). Στην περίπτωση που η γεωλογική δοµή της περιοχής και οι επιφανειακές εµφανίσεις των σχηµατισµών δεν επιτρέπουν τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και η εκτίµηση των παραµέτρων που απαιτούνται µε βάση τον ΕΑΚ 2000, θα πρέπει να ακολουθείται γεωτρητική ή άλλη γεωτεχνική έρευνα, το κόστος της οποίας θα επιβαρύνει επιπλέον τη µελέτη. Β.3 Υδρογεωλογικά στοιχεία. Εξετάζονται σε γενικές γραµµές τα υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής του έργου. Γίνεται εκτίµηση της υδροπερατότητας των λιθολογικών σχηµατισµών της υπό µελέτη περιοχής µε βάση τις επιτόπου µακροσκοπικές παρατηρήσεις και τα υπάρχοντα στοιχεία και βιβλιογραφικά δεδοµένα. Υπολογίζεται το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του έργου, µε βάση στοιχεία από γεωτρήσεις, φρέατα και πιθανές µικροπηγές της περιοχής, εάν αυτά είναι διαθέσιµα. Εξετάζονται οι πιθανές επιπτώσεις του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα κατά τις εκσκαφές, στην θεµελίωση και στην ευστάθεια της κατασκευής. Β.4 Στοιχεία σεισµικότητας-εδαφικής Σεισµικής Επικινδυνότητας. Αναφέρονται τα διαθέσιµα ιστορικά στοιχεία σεισµικότητας της ευρύτερης περιοχής και πιθανά διαθέσιµα στοιχεία για την αντισεισµική συµπεριφορά των παρακείµενων κατασκευών σε προγενέστερους σεισµούς. Αναφέρεται το πλησιέστερο ενεργό σεισµοτεκτονικό ρήγµα, όπως αυτό χαρακτηρίζεται και περιγράφεται από νεοτεκτονικό χάρτη ή άλλα βιβλιογραφικά στοιχεία, ή από την µελέτη γεωλογική καταλληλότητας της περιοχής, εφόσον υπάρχουν. Αναφορά σε πιθανά διαθέσιµα δεδοµένα Μικροζωνικών ή άλλων µελετών αντισεισµικής προστασίας είναι απαραίτητη Β.5 Γεωτεχνική συµπεριφορά των γεωλογικών σχηµατισµών. Γίνεται µια γενική αξιολόγηση των γεωτεχνικών χαρακτηριστικών που αφορούν στους σχηµατισµούς στη θέση του έργου (κοκκοµετρία, όρια attenberg, πυκνότητα, κλπ.) που προέκυψαν από επί τόπου παρατηρήσεις και 9

10 καταγράφονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν για την συµπεριφορά τους. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτίµησης των γεωτεχνικών παραµέτρων του υπεδάφους διενεργούνται επιτόπιες µετρήσεις και αναλύσεις σε δείγµατα από τεχνητά ορύγµατα µικρού βάθους. Επισηµαίνεται η πιθανή ύπαρξη «σεισµικώς ευαίσθητων» σχηµατισµών όπως χαλαρών ακόρεστων αµµωδών εδαφικών σχηµατισµών, καθώς και µαλακών ευαίσθητων αργίλων που µε βάση τον Ε.Α.Κ είναι δυνατόν να υποστούν δυναµική µείωση όγκου (συνίζηση) µε αποτέλεσµα παραµένουσες καθιζήσεις και παραµορφώσεις. Επίσης, επισηµαίνονται ενδεχόµενα προβλήµατα αστάθειας ή αστοχιών που µπορεί να εµφανιστούν κατά τις εκσκαφές σε σχέση µε τα γεωτεχνικά χαρακτηριστικά των γεωλογικών σχηµατισµών και το βάθος του υδροφόρου ορίζοντα. Στην περίπτωση βραχωδών σχηµατισµών θα δίνονται τα κύρια συστήµατα ασυνεχειών και θα επιχειρείται µια πρώτη προσέγγιση της επιρροής τους στην ασφάλεια του έργου. Γ. Αξιολόγηση Κατάταξη Εδαφών Με βάση τα συλλεχθέντα στοιχεία αξιολογούνται οι γενικότερες γεωλογικές, υδρολογικές και γεωτεχνικές συνθήκες της περιοχής του έργου και γίνεται συσχετισµός µε την αναµενόµενη σεισµική επικινδυνότητα. Συσχετίζεται η ποιότητα του εδάφους θεµελίωσης µε την πιθανή συµπεριφορά της κατασκευής σε πιθανή σεισµική διέγερση και γίνεται κατάταξη του εδάφους θεµελίωσης σε µια από τις πέντε κατηγορίες που ορίζει ο ΕΑΚ Σε περιπτώσεις που η επιφανειακή έρευνα αδυνατεί να εκτιµήσει τα φυσικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους θεµελίωσης, ώστε να το κατατάξει σε µια από τις κατηγορίες του ΕΑΚ 2000, προτείνονται επιπλέον µετρήσεις ή εφαρµόζονται επιπρόσθετες γεωτεχνικές έρευνες.. Προτάσεις Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι επαρκώς τεκµηριωµένες και διατυπωµένες µε σαφήνεια και χρήση της διεθνούς γεωτεχνικής ορολογίας, ώστε να µπορεί να γίνει άµεση αξιοποίησή τους. Ιδιαίτερα για την περίπτωση που τα διαθέσιµα στοιχεία δεν επαρκούν για την αξιολόγηση της θέσης θεµελίωσης ή εάν έχουν διαγνωστεί πιθανοί κίνδυνοι ή γεωλογικές αστάθειες που χρήζουν παραπέρα διερεύνησης θα πρέπει να επισηµαίνεται το είδος, η θέση και ενδεικτικά οι ποσότητες των προτεινοµένων πρόσθετων γεωτεχνικών και άλλων ερευνών και µελετών, ή των έργων και µέτρων προστασίας που απαιτούνται για την ασφαλή θεµελίωση του έργου. Οι προτάσεις για τις παραπάνω εξειδικευµένες µελέτες - έρευνες και τα επί µέρους έργα και µέτρα προστασίας θα λαµβάνουν υπόψη τη σπουδαιότητα της προς ανέγερση κατασκευής (π.χ. πολυώροφη ή διώροφη οικοδοµή, 10

11 βιοµηχανική µονάδα) σε συνάρτηση πάντοτε µε τις γεωλογικές συνθήκες που επικρατούν κατά περίπτωση. Η διατύπωση προτάσεων για την διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών σε σηµεία όπου κρίνεται ότι χρήζουν διευκρίνιση επιβεβαίωση απαιτείται ειδικά όταν: α) η περιοχή του έργου µε βάση την αξιολόγηση του υπεδάφους θεµελίωσης εµπίπτει στις διατάξεις της 17α/67/1/ΦΝ275 τροποποίησης του ΕΑΚ β) αν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για ύπαρξη σεισµικών ενεργών ρηγµάτων σε γειτονία µε το εν λόγω έργο. Ε. Βιβλιογραφία Θα αναφέρονται τα βοηθήµατα που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξη της έκθεσης και συγκεκριµένα: Τα επιστηµονικά συγγράµµατα και άρθρα, οι γεωλογικοί χάρτες, και οι λοιπές µελέτες και έρευνες. ΣΤ. Χάρτες Τοµές ιαγράµµατα Όλα τα στοιχεία των παρατηρήσεων της επιτόπου µακροσκοπικής έρευνας, της αξιολόγησης των προγενεστέρων εργασιών και της σχετικής βιβλιογραφίας που είναι δυνατόν να αποτυπωθούν, θα απεικονίζονται σε σχετικούς χάρτες της περιοχής του έργου όπως αναλύεται παρακάτω: Γεωλογικός, υδρογεωλογικός και γεωτεχνικός χάρτης ευρύτερης ζώνης οικοπέδου (κλίµακα τουλάχιστον 1:5000). Ο χάρτης θα περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της γεωλογικής και γεωτεχνικής χαρτογράφησης, δηλαδή την οριζόντια εξάπλωση των γεωλογικών σχηµατισµών, τα τεκτονικά τους χαρακτηριστικά, τα υδρογεωλογικά και γεωτεχνικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Σκόπιµη είναι επίσης η απεικόνιση των µορφολογικών στοιχείων και του υδρογραφικού δικτύου. Τέλος θα πρέπει να σηµειώνονται οι θέσεις ειδικού ενδιαφέροντος, τυχόν δειγµατοληψίας ή επιτόπου µετρήσεων, γεωτρήσεων, φωτογράφησης και µελετών, ερευνών ή στοιχείων που χρησιµοποιήθηκαν για την σύνταξη της έκθεσης. Γεωτεχνικός χάρτης οικοπέδου (κλίµακα τουλάχιστον 1:500) Ο χάρτης αυτός εάν κριθεί αναγκαίος θα περιλαµβάνει την οριζόντια εξάπλωση των γεωλογικών σχηµατισµών, τα τεκτονικά και γεωτεχνικά τους χαρακτηριστικά, και την επισήµανση (οριοθέτηση) των θέσεων µε ιδιαίτερα γεωτεχνικά προβλήµατα (π.χ. θέσεις οι οποίες έχουν υποστεί τεχνητές αλλοιώσεις ή έχουν επιχωµατωθεί). Επίσης θα απεικονίζονται οι θέσεις και το είδος των προτεινοµένων ερευνών ή έργων. Γεωλογικές τοµές ή σκαριφήµατα ανάλογης κλίµακας µε το τοπογραφικό υπόβαθρο του οικοπέδου. Τεκτονικά διαγράµµατα όταν το δοµικό έργο πρόκειται να κατασκευαστεί σε βραχώδη σχηµατισµό. 11

12 Σκοπός των αποτελεσµάτων της παραπάνω εργασίας είναι να αξιολογηθούν κατ αρχήν οι όποιες πιθανές αστάθειες κατά τη φάση της εκσκαφής και να τεκµηριωθεί η πιθανή περαιτέρω ανάλυση των συνθηκών ευστάθειας στη θέση του έργου. Για τη σύνταξη των παραπάνω χαρτών και διαγραµµάτων θα χρησιµοποιούνται οι συµβολισµοί που περιγράφονται στο Παράρτηµα «Συµβολισµοί Χαρτών» της µε αριθµό 16374/3696/ «Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές» (ΦΕΚ 723/Β) απόφασης Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε.. Ζ. Φωτογραφίες. Έγχρωµες φωτογραφίες (ή έγχρωµα φωτοαντίγραφά τους) στις οποίες θα παρουσιάζεται η θέση κατασκευής του έργου, και επί µέρους χαρακτηριστικές θέσεις παρατηρήσεων που αναφέρονται στην τεχνική έκθεση. Οι φωτογραφίες ή τα φωτοαντίγραφά τους πρέπει να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 9 εκ. επί 12 εκ., µεµονωµένες ή σε σύνθεση µεταξύ τους και ενσωµατωµένες στην τεχνική έκθεση κατά τρόπο που να εντάσσονται αρµονικά (χωρίς προεξοχές) στο αντίστοιχο τεύχος. 12

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές.

Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Αριθ. 16374/3696/98 (ΦΕΚ 723 Β'): 'Εγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση µελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόµηση περιοχές. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 'Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών"

Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : 'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 14ε/1362/93 (ΦΕΚ 223 Β') : "'Εγκριση Ανάλυσης Τιµών Γεωλογικών Εργασιών" 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 18, παρ.4 και του άρθρου 10 του Ν.1418/84 περί " ηµοσίων 'Εργων και ρυθµίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών

Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Σχεδιασμός Αντιστηρίξεων : Θεωρία Μέθοδοι Παραδείγματα Εφαρμογής Περιεχόμενα και Αξιολόγηση Γεωτεχνικών Μελετών Χ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΦΟΣ / ΠΑΝΓΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. 1 Γ. ΓΚΑΖΕΤΑΣ, Σημειώσεις Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΓΕΝΙΚΑ 1. 1.1 ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Έκθεση παρουσιάζει τη σύνθεση του συνόλου των ερευνών και μελετών που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της Μικροζωνικής Μελέτης του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Βόλου Ν. Ιωνίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΙΑΛΕΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΣΟΦΑΔΩΝ ΛΕΚΚΑΣ, Ε., ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Δ. & ΛΟΖΙΟΣ ΣΤ. ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών...

ΜΕΡΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Γεωλογείν περί Σεισμών...3. 2. Λιθοσφαιρικές πλάκες στον Ελληνικό χώρο... 15. 3. Κλάδοι της Γεωλογίας των σεισμών... ΜΕΡΟΣ 1 1. Γεωλογείν περί Σεισμών....................................3 1.1. Σεισμοί και Γεωλογία....................................................3 1.2. Γιατί μελετάμε τους σεισμούς...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)

Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου. Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Έχοντας υπόψη, 1. Τις διατάξεις: α. Tης παρ.4 του άρθρου 28 του Ν.4067/2012 «Νέος Οικοδοµικός Κανονισµός.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΕΩΛΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Σμύρνης 1Β, Ζωγράφου, Αθήνα 15772, Τηλ: 210 7777089, Fax: 210 7777092 website: www.syngeme.gr email: info@syngeme.gr ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Γ.) Μέλος της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.

ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ. Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua. ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Dr. Βανδαράκης Δημήτριος (dbandarakis@hua.gr) Dr. Παυλόπουλος Κοσμάς Καθηγητής (kpavlop@hua.gr) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΦ0-4ΝΑ. Fax : 210 6918088 th.dermentzopoulos@prv.ypeka.gr (ΦΕΚ: 391/ /11.4.2005)

ΑΔΑ: ΒΕΖΦ0-4ΝΑ. Fax : 210 6918088 th.dermentzopoulos@prv.ypeka.gr (ΦΕΚ: 391/ /11.4.2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36 Ταχ. Κώδικας: 115 26 Πληροφορίες: Θ. ερµεντζόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ.

Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Η Υποδοµή Χωρικών Πληροφοριών του ΙΓΜΕ και η ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Γεωπληροφοριακού Συστήµατος Μακρής Αθ. & Σκαρπέλη Στ. Μηχανικός Μεταλλείων Γεωλόγος, Γεωπληροφορικός ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας

Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Αστοχία και μέτρα αποκατάστασης πρανών περιφερειακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας, στο Δήμο Λουτρακίου, Ν. Κορινθίας Α.A. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Τομέας Γεωτεχνικής, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες:

Η παρουσίαση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει, όχι περιοριστικά, και τις παρακάτω πληροφορίες: Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Αντικείμενο του παρόντος Οδηγού είναι ο καθορισμός αναλυτικού κατάλογου των επιτόπου αλλά και των εργαστηριακών γεωτεχνικών δοκιμών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ

ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ ΑΣΤΟΧΙΑ ΠΡΑΝΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Η.Σωτηρόπουλος Δρ.Ν.Μουρτζάς 1. Εισαγωγή Ο όρος «αστοχία» χρησιμοποιείται εδώ με την έννοια μιάς μή «αποδεκτής απόκλισης» ανάμεσα στην πρόβλεψη και τη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων"

ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : 'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων ΥΠΕΧΩ Ε 6019/86 (ΦΕΚ-29 Β') : "'Έγκριση Προδιαγραφών Γεωλογικών Εργασιών µέσα στα πλαίσια των Μελετών Τεχνικών 'Έργων" Σύµφωνα µε τις διατάξεις : 1. Του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Όργανα" (ΦΕΚ-137

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ. Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας (http://users.teiath.gr/gbelokas/)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ Διδάσκων: Μπελόκας Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Επ. ΚΑΘ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, ΚΑΘ. Φεβρουάριος 2015 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.2 ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΡΓΟΥ 1.3 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ 1.4 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΡΓΟΥ 1.5 ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1.6 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ» ΥΠΟΕΡΓΟ «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β.

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Β. ΧΡΗΣΤΑΡΑΣ, Καθηγητής Β. ΜΑΡΙΝΟΣ, Λέκτορας ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 1 ης ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής

Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Η συμβολή των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας των ΓΠΣ - Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.,., στο Περιβάλλον και την Ανάπτυξη. Μια Ανασκόπηση Δρ. Α. Βαλαδάκη Πλέσσα, Γεωλόγος Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΣΜ 2010-2014 Η ΡΑΕ στο πλαίσιο της σχετικής γνωµοδοτικής διαδικασίας θέτει σε δηµόσια διαβούλευση το τελικό σχέδιο της ΜΑΣΜ για τα έτη 2010-2014 το οποίο υπέβαλε ο ΕΣΜΗΕ. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ.

Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. Προδιαγραφές εκπόνησης µελετών γενικών κατευθύνσεων της παρ. 3 του άρθρου 24 του Ν. 2508/97 'Εχοντας υπόψη: Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 1. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 24

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ Εισαγωγή: Η σεισμικότητα μιας περιοχής χρησιμοποιείται συχνά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τις τεκτονικές διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εκεί. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του.

Οι ασυνέχειες επηρεάζουν τη συμπεριφορά του τεχνικού έργου και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό του. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΥΝΕΧΕΙΩΝ ΒΡΑΧΟΥ Όπως έχουμε ήδη αναφέρει οι ασυνέχειες αποτελούν επίπεδα αδυναμίας της βραχόμαζας που διαχωρίζει τα τεμάχια του ακέραιου πετρώματος. Κάθετα σε αυτή η εφελκυστική αντοχή είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.)

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΟΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ(Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΟΥ Ν.4178/2013 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α, ΑΡΘΡΟ 11, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Συντάκτης : Δρ. Χαρίλαος Γ. Αντωνόπουλος Πολιτικός Μηχανικός Ιζηματολόγος Σημείωση: Ο παρών Οδηγός δεν αποτελεί δεσμευτικό κείμενο. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3316/2005) Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:Γεωτεχνική μελέτη- έρευνα για Αποκατάσταση πρανούς οδού Εργασίας λόγω κατολίσθησηςστη ΔΚ Αγ. Στεφάνου ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από

Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από Είναι γνωστό ότι η περιοχή αναφοράς του Τ.Ε.Ε. Τ.Α.Σ. (Νοµοί Φθιώτιδας, Βοιωτίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας), περιβάλεται ή διατρέχεται από µερικά από τα πιο επικίνδυνα ενεργά σεισµικά ρήγµατα του Ελλαδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση

Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Ασκήσεις Τεχνικής Γεωλογίας 7η Άσκηση Στεγανότητα θέσης φράγµατος. Αξιολόγηση επιτόπου δοκιµών περατότητας Lugeon. Κατασκευή κουρτίνας τσιµεντενέσων. Β.Χρηστάρας Β. Μαρίνος, Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών

ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ν. Σαμπατακάκης Καθηγητής Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας Παν/μιο Πατρών ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ II ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ βασική απαίτηση η επαρκής γνώση των επιμέρους στοιχείων - πληροφοριών σχετικά με: Φύση τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 / 11 / 2005 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. α.π: ΜΕΟ/α/ο/2006 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ.Μ.Ε.Ο. (ΤΜΗΜΑ α ) Ταχ. ιεύθυνση : Ιπποκράτους

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» ΣΤΟΝ ΑΕΤΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΖΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ - ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ από Π. Σαμπατακάκη Dr. Υδρογεωλόγο 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν θα ταν άστοχο εάν αναφέραμε ότι το πρόβλημα της λειψυδρίας στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΙΑΤΩΝ Εισαγωγή 14 Μαίου 2013 Το Άσυλον Ανιάτων προσκαλεί ενδιαφερομένους για την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΒΑΣΗ ΤΟΥ Ν. 3316/05) ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1902 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ TΟΜΕΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθµολογίας Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΘΕΣΗ 1 Εισαγωγή - Ιστορικό Στον επαρχιακό οδικό άξονα Τρίπολης Ολυμπίας, στο ύψος του Δήμου Λαγκαδίων, έχουν παρουσιασθεί κατά το παρελθόν αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή λιµένα Αθηνιού (Ν18.00d)» 2.668.000 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800d\cons\tefhi\MAPS.doc Ν1800d/5188 EΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: "Αντιστήριξη πρανών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης 18/2013 ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ρέµατος Αγίας Παρασκευής στη.κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών

Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Ηµερίδα: Πρόληψη - ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών. Ο ρόλος του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού Τα GIS στην Πρόληψη και ιαχείριση των Φυσικών Καταστροφών Γεώργιος Ν.Φώτης Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΘ Kωστής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ 10. Εφαρμογές Τεχνικής Γεωλογίας Διδάσκων: Μπελόκας

Διαβάστε περισσότερα

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ

Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ 1 1. Υδρολογική ανάλυση Η ποσότητα και η ποιότητα υδρολογικών δεδοµένων που διατίθενται για επεξεργασία καθορίζει τις δυνατότητες και τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείµενο της παρούσας µεταπτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης των σηράγγων του Μετρό επί του υδρογεωλογικού καθεστώτος πριν και µετά την κατασκευή τους. Στα πλαίσια της, παρουσιάζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET18: ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την μεταβολή των αξιών γης στην άμεση ζώνη επιρροής του άξονα και σε επιλεγμένα σημεία. Ως έτος βάσης για την εκτίμηση των μεταβολών αξιών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας».

Θέμα: «Παρατηρήσεις σχετικά με το υπό διαβούλευση Σχέδιο Διαχείρισης Υ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 54631, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310-221726 Φαξ : 2310-265468 Ιστοσελίδα : www.geotee-kma.gr

Διαβάστε περισσότερα

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ «Εκπόνηση οριστικής γεωλογικής µελέτης, γεωτεχνικής αξιολόγησης - µελέτης και προκαταρκτικών µελετών τεχνικών στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ιι. ΣΤΑΔΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ιιι. ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ι. ΣΤΑΔΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ α. Αρχειακή έρευνα β. Βιβλιογραφική έρευνα γ. Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν

Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν 1 Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Ι Κ Η Α Ν Α Λ Υ Σ Η Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ω Ν Κ Τ Ι Ρ Ι Ω Ν - Σ Υ Ν Ο Λ Ω Ν Έλενα Κωνσταντινίδου, Επ. Καθηγήτρια ΕΜΠ Σας καλοσωρίζουμε στο μάθημα της «Αρχιτεκτονικής ανάλυσης παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας

Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας Συμπεριφορά Κτιριακών Κατασκευών σε Σεισμική Δράση www.oasp.gr Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης Ενημέρωσης Μετά την εκδήλωση ενός καταστροφικού σεισμού Κλιμάκια μηχανικών των

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα

Ενημερωτικό Σημείωμα Ενημερωτικό Σημείωμα Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013 Σεισμός 7-8-2013: Μετάβαση Επιχειρησιακού Κλιμακίου του Ο.Α.Σ.Π. στη Φθιώτιδα Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Richter που έπληξε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Αθήνα,1.12.09 Αρ. Πρωτ.:οικ.8445/B11

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΕΖΑΔΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠ Όπως είναι σε όλους μας γνωστό από 9 Ιανουαρίου 2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη αγοροπωλησίας αλλά και σε μισθώσεις ενιαίων κτιρίων

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων

Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Παρουσίαση στην Ειδική Μόνιµη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής των Ελλήνων Αθήνα 25/4/2013 Για τον ΟΑΣΠ-ΙΤΣΑΚ, Δρ. Νικόλαος Θεοδουλίδης, Διευθυντής Ερευνών ΙΤΣΑΚ: Ίδρυση, Αποστολή Tο ΙΤΣΑΚ ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος "Τεχνική Γεωλογίας Ι" Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ.

Εισαγωγή. Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014. Σημειώσεις Διαλέξεων μαθήματος Τεχνική Γεωλογίας Ι Λουπασάκης Κωνσταντίνος, Επίκ. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9 15780 ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑ Εισαγωγή Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ 1 Γεωτεχνική μηχανική Οι τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

9. Τοπογραφική σχεδίαση

9. Τοπογραφική σχεδίαση 9. Τοπογραφική σχεδίαση 9.1 Εισαγωγή Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει τις παραμέτρους, μεθόδους και τεχνικές της τοπογραφικής σχεδίασης. Η προσέγγιση του κεφαλαίου γίνεται τόσο για την περίπτωση της συμβατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ Τμήμα Γεωτεχνικών Μελετών Εσπερίδα ΕΕΣΥΕ - 05/12/2012 (α) (β) (γ) 1. ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Ο.Α.Κ. Α.Ε.) Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΔΑ: 78ΒΩΟΞ5Ψ-ΚΟ5 ΑΔΑΜ: 15PROC002876533 Αρ. πρωτ :

Διαβάστε περισσότερα

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Συνοπτικές Προδιαγραφές Σύνταξης Τεχνικών Μελετών Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Προμελέτες δικτύων ακαθάρτων υδάτων Σ Υ Ν Ο Π Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ 32ης MARMINSTONE Θεσσαλονίκη 24 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ Γ ΚΠΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ 2003 2008: «Ολοκληρωμένη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (ΦAY) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α4-ΠΡΙΑΛΑΣ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΠΟΙΔΑ- ΜΑΥΡΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου».

Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ. «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Προμήθεια υλικών για εφαρμογή ιχνηθετικών μεθόδων για υδρογεωλογική έρευνα στην καρστική λεκάνη της Τ.Κ. Κατσιδωνίου». ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου

Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Οδηγίες Συμπλήρωσης Δελτίου Προσεισμικού Ελέγχου Το Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου αποτελείται από ένα φύλλο που συμπληρώνεται και στις δύο όψεις. Τα στοιχεία του Δελτίου κατανέμονται σε 5 Ενότητες. Η συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ν. 3919 / 2011 γιατιςαµοιβέςτωνµηχανικών καιν. 4014 / 2011 γιατααυθαίρετα Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ-ΑΜ Λ. ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Καβάλα-

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. Σύνταξη ιαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 10-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΧΩ Ε Αρ. Πρ.: οικ.172509 /4266 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧ. ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΑ ΑΞΟΝΟΣΥΜΜΕΤΡΙΚΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΚΟΠΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ Ι ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ -Η κάθε αστική ή αγροτική τοποθεσία που µαρτυρεί πολιτισµό έχει µνηµειακή αξία -Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται µόνο στην υψηλή αρχιτεκτονική αλλά και στα

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής

Τεύχος Τεχνικών δεδομένων & Προεκτίμηση Αμοιβής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα κτιριακού συγκροτήματος Αγ. Λουκά» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΑΒΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Τεκμηρίωση Βλαβών περιλαμβάνει : Αποτύπωση φερόντων στοιχείων κατασκευής. Πιθανές επεμβάσεις λόγω της μεγάλης διάρκειας ζωής κτιρίων από τοιχοποιία την καθιστούν δύσκολη. Αναζήτηση αρχικών

Διαβάστε περισσότερα