ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 143 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε ζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συ νολικού ποσού ευρώ... 1 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τρά πεζας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» συνολικού ποσού ευρώ... 2 Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε ζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» συνολικού πο σού ευρώ... 3 Σύσταση θέσης Αξκού Συνδέσμου μεταξύ ΣΑ/ΕΕ ΣΑ/ ΣΕΒΑΣ και ΥΠΕΘΑ στις Βρυξέλλες (Βέλγιο)... 4 Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.β ) απόφασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνωση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότητας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία» 5 Κύρωση του υπ αριθμ. 80/2014 Κανονισμού «Τροποποί ηση του υπ αριθμ. 78/2014 Κανονισμού «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β 2212)» Διορισμός ληξιάρχου σε Ληξιαρχική Περιφέρεια του Δήμου Μεγανησίου... 7 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2/99594/0025 (1) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συνολικού ποσού ευρώ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α ). (β) του Ν. 2322/1995 (ΦΕΚ 143 Α ) (γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) (δ) του Π.δ. 185/ «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/ ) (ε) Την αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 2. Την υπ αρ /Β 2884/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» (ΦΕΚ 2471 Β ) και την τροποποιητική αυτής απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/ Την υπ αρ. 2/5121/0025/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β ). 4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02). 5. Το από 30/12/14 αίτημα της «ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». 6. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 1428/ Συνεδρίασης του Δ.Σ. της τράπεζας. 7. Την υπ αρ. 30/ απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/ Το υπ αρ. 39/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της οικονομίας.

2 144 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 9. Την αριθμ. 3486/ εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 10. Την με αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2014/ από φαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προ γράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφα λαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 3466/Β/ ) για την παράταση του προγράμματος μέχρι 31/12/ Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)4377/ Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2014/Β.2013/ (ΦΕΚ 3316/Β/2014) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει: Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ, και διάρκειας 3 μηνών σύμφωνα με το κείμενο της εγγύη σης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί: (Α) Ελληνικό κείμενο: ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Υπογραφής. Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δη μοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι κών με την υπ αρ. 2/5121/0025/ απόφαση του, βάσει του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκκλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης Εγγύησης. Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης: Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω νυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε..» και έδρα στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86. Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέουσα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση περί την 31/12/2014, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προ γράμματος (Programme) με ημερομηνία 9/4/2009 και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 31/12/2014, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: ανώ νυμες ομολογίες, (β) ονομαστική αε)α κάθε ομολογίας: ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3 μηνών συν περιθώριο 6% ετησίως (δ) ημερομηνία λήξης: περί την 31/3/2015 και (ε) αρ. ISIN XS Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 31 Δεκεμβρίου Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. (Β) Αγγλικό κείμενο: DEED OF GUARANTEE THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execution Date specified below by The Hellenic Republic. The Guarantee Terms as issued and published by the Minister of Economy and Finance by means of Decision No. 2/5121/0025/ , under Article 2 of Law 3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined therein) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Deed of Guarantee as if the same had been set out herein. For the purposes of this Deed of Guarantee: Credit Institution means NATIONAL BANK OF GREECE S.A.. with registered office at 86 Eolou Street, Athens. Debt Obligations means any obligation arising from an issue, under law 3156/2003, on or about 31/12/14, of bonds of an aggregate amount of euro pursuant to the provisions of a programme established on 9/4/2009 and Final Terms dated on or about 31/12/2014 including, inter alia the following: (a) number and form of bonds: bearer bonds; (b) denomination: euro ; (c) interest rate: floating rate 3 month EURIBOR plus 6% per annum; (d) maturity date: on or about 31/3/2015; (e) ISIN code XS ; and Execution Date means 31 December 2014 This Deed of Guarantee is executed as a deed by the Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic. II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελ ληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυμα προ μήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/ Β. 237/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 115 μονάδες βάσης (ACT/ACT). III. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ F Αριθμ. 2/99602/0025 (2) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κάλυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» συνολικού ποσού ευρώ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α ). (β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α ) (γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) (δ) του Π.δ. 185/ «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 145 Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/ ) (ε) Την αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β/ ) Απόφα ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 2. Την υπ αρ /Β 2884/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» (ΦΕΚ 2471 Β ) και την τροποποιητική αυτής απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/ Την υπ αρ. 2/5121/0025/ απόφαση του Υπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/2008 εγγυή σεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστωτικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β ). 4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02). 5. Το από 30/12/14 αίτημα της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». 6. Το απόσπασμα πρακτικού της από 18/12/14 Συνεδρί ασης του Δ.Σ. της τράπεζας. 7. Την υπ αρ. 29/ απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/ Το υπ αρ. 39/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της οικονομίας. 9. Την αριθμ. 3485/ εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 10. Την με αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2014/ από φαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προ γράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφα λαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 3466/Β/ ) για την παράταση του προγράμματος μέχρι 31/12/ Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014)4377/ Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2014/Β.2013/ (ΦΕΚ 3316/Β/2014) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει: Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ και διάρκειας τριών (3) μηνών σύμ φωνα με το κείμενο της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί: (Α) Ελληνικό κείμενο: ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Υπογραφής. Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο νομικών με την υπ αρ. 2/5121/0025/ απόφαση του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά ξης Εγγύησης. Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης: Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω νυμία «Άλφα Τράπεζα Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40. Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου σα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση την 31/12/14, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προγράμ ματος (Programme) με ημερομηνία 18/6/2014 και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) 31/12/2014, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: ανώνυμες ομολογίες, (β) ονομα στική αξία κάθε ομολογίας: ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3 μηνών συν περιθώριο 12% ετησί ως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί την 31/3/2015 και (ε) αρ. ISIN XS Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 31 Δεκεμβρίου Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. (Β) Αγγλικό κείμενο: DEED OF GUARANTEE THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execution Date specified below by The Hellenic Republic. The Guarantee Terms as issued and published by the Minister of Economy and Finance by means of Decision No. 2/5121/0025/ , under Article 2 of Law 3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined therein) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Deed of Guarantee as if the same had been set out herein. For the purposes of this Deed of Guarantee: Credit Institution means Alpha Bank S.A. with registered office at 40 Stadiou Street, Athens. Debt Obligations means any obligation arising from an issue, under law 3156/2003, on 31/12/14, of bonds of an aggregate amount of euro pursuant to the provisions of a programme established on 18/6/2014 and Final Terms dated on 31/12/2014 including, inter alia the following: (a) number and form of bonds: bearer bonds; (b) denomination: euro ; (c) interest rate: floating rate 3 month EURIBOR plus 12% per annum; (d) maturity date: on or about 31/3/2015; (e) ISIN code XS ; and Execution Date means 31 December 2014 This Deed of Guarantee is executed as a deed by the Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic. II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυ μα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/Β.237/ απόφαση του Υπουργού Οικονο μικών, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 115 μονάδες βάσης (ACT/ACT).

4 146 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) III. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ F Αριθμ. 2/99596/0025 (3) Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπε ζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» συνολικού ποσού ευρώ. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: (α) του άρθρου 2 του Ν. 3723/2008 (ΦΕΚ 250 Α ). (β) του Ν. 2322/95 (ΦΕΚ 143 Α ) (γ) του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α ) (δ) του Π.δ. 185/ «Ανασύσταση του Υπουρ γείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οι κονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολι τικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσω τερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α/ ) (ε) Την αριθμ. Υ48/ (ΦΕΚ 2105/Β/ ) απόφα ση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα». 2. Την υπ αρ /Β 2884/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση της Ρευστότητας της Οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της Διεθνούς Χρηματοπιστωτικής Κρίσης» (ΦΕΚ 2471 Β ) και την τροποποιητική αυτής απόφαση Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 5209/Β.237/ Την υπ αρ. 2/5121/0025/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός όρων των παρεχομένων κατά το άρθρο 2 του Ν. 3723/ 2008 εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου προς πιστω τικά ιδρύματα» (ΦΕΚ 140 Β'). 4. Την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008/C 270/02). 5. Το αριθμ. 104/ αίτημα της «EUROBANK ERGASIAS A.E.» 6. Το απόσπασμα πρακτικού της από 31/12/14 Συνεδρί ασης του Δ.Σ. της τράπεζας. 7. Την υπ αρ. 28/ απόφαση Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 5 του Ν. 2322/ Το υπ αρ. 39/ έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Ιδρύματος και Διεύθυνση Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων) σχε τικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήματος συμμετοχής των πιστωτικών ιδρυμάτων στις διατάξεις του Ν. 3723/2008 για την ενίσχυση τη ρευστότητας της οικονομίας. 9. Την αριθμ. 3484/ εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. 10. Την με αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2014/ Από φαση του Υπουργού Οικονομικών «Παράταση του Προ γράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας και της κεφα λαιακής επάρκειας σύμφωνα με το Ν. 3723/2008» (ΦΕΚ 3466/Β/ ) για την παράταση του προγράμματος μέχρι 31/12/ Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2014) 4377/ Την αριθμ. Γ.Δ.Ο.Π ΕΞ2014/Β.2013/ (ΦΕΚ 3316/Β/2014) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει: Ι. Παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ομολογιούχους ομολογιακού δανείου εκδόσεως της τράπεζας «EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ, έκδοσης την 31/12/2014 και λήξης περί την 14/4/15 σύμφωνα με το κεί μενο της εγγύησης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα που ακολουθεί: (Α) Ελληνικό κείμενο: ΠΡΑΞΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο την κατωτέρω οριζόμενη Ημερομηνία Υπογραφής. Οι Όροι της Εγγύησης, όπως αυτοί εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικο νομικών με την υπ' αρ. 2/5121/0025/ απόφαση του, βάσει του άρθρου 2 του ν. 3723/2008 (οι οποίοι, μεταξύ άλλων, προβλέπουν την άνευ αιρέσεως και ανέκ κλητη εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου της Οφειλής υπέρ των Δικαιούχων όπως ειδικότερα ορίζονται στους Όρους της Εγγύησης), θεωρείται ότι ενσωματώνονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρά ξης Εγγύησης. Για τους σκοπούς της παρούσας Πράξης Εγγύησης: Ως «Πιστωτικό Ίδρυμα» νοείται η τράπεζα με την επω νυμία «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και έδρα στην Αθήνα, οδός Όθωνος αρ. 8. Ως «Οφειλή» νοείται κάθε υποχρέωση απορρέου σα από την κατά το ν. 3156/2003 έκδοση την 31/12/14, ομολογιακού δανείου συνολικής ονομαστικής αξ\ας ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις Προ γράμματος (Programme) με ημερομηνία 4/2/09 και τους Τελικούς Όρους (Final Terms) ημερομηνίας περί την 31/12/2014, στους οποίους προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής: (α) αριθμός και είδος ομολογιών: ανώ νυμες ομολογίες (β) ονομαστική αξία κάθε ομολογίας: ευρώ, (γ) επιτόκιο: κυμαινόμενο euribor 3 μηνών συν περιθώριο 5% ετησίως, (δ) ημερομηνία λήξης: περί την 14/4/2015 και (ε) αρ. ISIN XS Ως «Ημερομηνία Υπογραφής» νοείται η 31 Δεκεμβρίου Η παρούσα Πράξη Εγγύησης υπογράφεται ως πρά ξη από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 147 (Β) Αγγλικό κείμενο: DEED OF GUARANTEE THIS DEED OF GUARANTEE is executed on the Execution Date specified below by The Hellenic Republic. The Guarantee Terms as issued and published by the Minister of Economy and Finance by means of Decision No. 2/5121/0025/ , under Article 2 of Law 3723/2008 (which inter alia provide for the unconditional and irrevocable guarantee by The Hellenic Republic of the Debt Obligations in favour of the Beneficiaries as defined therein) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Deed of Guarantee as if the same had been set out herein. For the purposes of this Deed of Guarantee: Credit Institution means EUROBANK ERGASIAS S.A. with registered office at 8 Othonos Street, Athens Debt Obligations means any obligation arising from an issue, under law 3156/2003, on 31/12/14, of bonds of an aggregate amount of euro pursuant to the provisions of a programme established on 4/2/09 and Final Terms dated on or about 31/12/2014 including, inter alia the following: (a) number and form of bonds: bearer bonds; (b) denomination: euro ; (c) interest rate: floating rate 3 month EURIBOR plus 5% per annum; (d) maturity date: on or about 14/4/2015; (e) ISIN code XS and Execution Date means 31 December 2014 This Deed of Guarantee is executed as a deed by the Minister of Finance on behalf of The Hellenic Republic. II. Για την παρεχόμενη εγγύηση καταβάλλεται στο Ελληνικό Δημόσιο από το ανωτέρω πιστωτικό ίδρυ μα προμήθεια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθμ. 5209/Β.237/ απόφαση του Υπουργού Οικονο μικών, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 115 μονάδες βάσης (ACT/ACT). III. Το κόστος που θα βαρύνει το Δημόσιο, σε περίπτω ση κατάπτωσης της εγγύησης του Δημοσίου, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των ευρώ πλέον των προβλεπομένων από τους όρους του οικείου ομολογι ακού δανείου τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ F Αριθμ. Φ. 167/34/310272/Σ (4) Σύσταση θέσης Αξκού Συνδέσμου μεταξύ ΣΑ/ΕΕ ΣΑ/ ΣΕΒΑΣ και ΥΠΕΘΑ στις Βρυξέλλες (Βέλγιο). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 19 του Ν.2292/1995 «Οργάνωση και Λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυ νας, Διοίκηση και Έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3883/2010. β. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 τ. Α ). γ. Τις διατάξεις των άρθρων 17 και 23 του ν. 2685/1999 κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων. δ. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμά τωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 143). ε. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2010 «Ανάλυση υποχρεώ σεων από τους Διατάκτες» (Α 194). στ. Την υπ αριθμ. Υ48/ απόφαση του Πρωθυ πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Α 2105). ζ. Την υπ αριθμ. 1 Γνωμάτευση της 32ης/ Συ νεδρίασης Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 1. Τη σύσταση μίας (1) θέσης Αξκού Συνδέσμου μεταξύ ΣΑ/ΕΕ ΣΑ/ΣΕΒΑΣ και ΥΠΕΘΑ στις Βρυξέλλες (Βέλγιο), η οποία θα επανδρώνεται από Αξιωματικό βαθμού Ταξ χου όλων των όπλων (ΟΟ) του Στρατού Ξηράς, για την οποία θα προκληθεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σε βάθος πενταετίας ( ), η οποία θα εγγραφεί στους ΚΑΕ ( ) του Π/Υ του ΓΕΣ, ως ακολούθως: Α/Α ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΓΕΣ ΕΦ ΣΥΝΟΛΟ Άρθρο 2 Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως. Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ F Αριθμ. Α2δ/Γ.Π.οικ.137 (5) Αντικατάσταση της Α9γ/38800/98 (ΦΕΚ.1232 τ.β ) από φασης «ως προς τον τρόπο, διαδικασία και οργάνω ση εκπαίδευσης γιατρών προς απόκτηση ειδικότη τας και καθιέρωση δικ/κών για ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα Νοσοκομεία». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 8 του Ν. 123/1975 (ΦΕΚ.172 τ.α ) «περί ρυθμίσεως θεμάτων Ιατρικού Προ σωπικού Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και ετέρων θεμάτων αρμοδιότητος Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών». 2. Το υπ αριθμ.106/14 Π.δ/γμα (ΦΕΚ/173 τ.α ) «Οργανι σμός του Υπουργείου Υγείας».

6 148 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3. Την υπ αριθμ.υ525/ (ΦΕΚ/3016 τ.β ) απόφα ση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Λεωνίδα Γρηγοράκο». 4. Τις αριθμ.υ10δ/οικ.58451/05 (ΦΕΚ/797 τ.β ), Υ10δ/ οικ.43440/06 (ΦΕΚ/507 τ.β ), Y10δ/οικ.38059/07 (ΦΕΚ/433 τ.β ), Υ10δ/οικ.88604/07 (ΦΕΚ/1257 τ.β ), Υ10δ/οικ /08 (ΦΕΚ/2558 τ.β ), Υ10δ/οικ /10 (ΦΕΚ/140 τ.β ), Υ10δ/οικ /10 (ΦΕΚ/1650 τ.β ), Υ10δ/οικ /11 (ΦΕΚ/2282 τ.β ), Υ10δ/οικ.15130/12 (ΦΕΚ/431 τ.β ), Υ10δ/οικ.87660/13 (ΦΕΚ/2503 τ.β ) υπουργικές αποφάσεις. 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Όπου στα Π.δ/γματα 415/94 (ΦΕΚ.236 τ.α ) «περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» και 204/98 (ΦΕΚ.162 τ.α ) «καθιέρωση της ιατρικής ειδι κότητας της Παθολογικής Ογκολογίας» και στο άρθρο 22 του Ν.4272/14 (ΦΕΚ.145 τ.α ) «Ειδικότητα Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής», αναφέρεται άσκη ση πριν τη βασική εκπαίδευση στην κύρια ειδικότητα, προηγείται αυτής και γίνεται με ξεχωριστή τοποθέτηση, με εξαίρεση τις ειδικότητες: Ιατροδικαστική: Παρέχεται η δυνατότητα της αντί στροφης άσκησης (έναρξη της ειδίκευσης είτε με Ια τροδικαστική είτε με Παθολογική Ανατομία). Νευροχειρουργική: Η προβλεπόμενη και προτασσό μενη 6/μηνη άσκηση στην ειδικότητα της Νευρολογίας, μπορεί να γίνεται με ενιαία τοποθέτηση στη Νευροχει ρουργική, αλλά πάντοτε πριν από αυτή, ακόμη και σε νοσοκομεία που είναι αναγνωρισμένα για μερική άσκηση στη Νευροχειρουργική. Παθολογική Ανατομία: Για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας, η άσκηση στην Κυτταρολο γία (5 έτος ειδίκευσης) θα πραγματοποιείται υποχρεωτι κά στο τέλος της ειδίκευσης με ξεχωριστή τοποθέτηση, κατόπιν υποβολής αίτησης για σειρά προτεραιότητας, μετά την τοποθέτηση στο πλήρους άσκησης νοσοκομείο για ειδίκευση στην Παθολ.Ανατομία. Παθολογική Ογκολογία: Για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής αυτής ειδικότητας, η άσκηση του θμήνου της Αιματολογίας θα πραγματοποιείται με την τοπο θέτηση στο προαπαιτούμενο στάδιο της Παθολογίας. 2. Η άσκηση των γιατρών για την απόκτηση του τίτλου των ιατρικών ειδικοτήτων: Ακτινοδιαγνωστικής, Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Αναισθησιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Ιατρικής της Εργασίας, Ιατρικής Βιο παθολογίας (Μικροβιολογίας), Νευρολογίας, Οφθαλμο λογίας, Παθολογίας, Παιδοψυχιατρικής, Πνευμονολογί ας Φυματιολογίας, Πυρηνικής Ιατρικής, Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Χειρουργικής και Ψυχιατρικής, θα πραγματοποιείται με ενιαία τοποθέτηση. Για τις ειδικότητες αυτές, επιτρέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων, μία σε μερικής και μία σε πλήρους άσκη σης νοσοκομεία, εκτός των ειδικοτήτων της Παθολο γίας και της Χειρουργικής. Στις ειδικότητες αυτές, η υποβολή αίτησης σε πλήρους άσκησης νοσοκομείο θα πραγματοποιείται μετά την τοποθέτηση στο μερικής άσκησης νοσοκομείο. Όσον αφορά την Πυρηνική Ιατρική, ο χρόνος άσκησης των γιατρών στην Παθολογία, στα πλαίσια της ενιαίας τοποθέτησης, δεν θα αναγνωρίζεται για καμιά άλλη ειδικότητα. 3. α) Η άσκηση των γιατρών στα επιμέρους, επόμενα ή κατ'επιλογή τμήματα της κύριας ειδικότητας (δίμηνα, τρίμηνα, εξάμηνα, ΜΕΘ, κλπ) γίνεται με ενιαία τοποθέ τηση σε αντίστοιχες της κύριας ειδικότητας μονάδες που είναι αναγνωρισμένες ως κατάλληλες για πλήρη άσκηση γιατρών στη βασική ειδικότητα, με ευθύνη και μέριμνα των οικείων Δ/ντών, οι οποίοι ύστερα από συνεννόηση και συνεργασία με τους Δ/ντές των άλλων τμημάτων των αυτών Νοσοκομείων ή των πλησιέστερων προς αυτά (εφ'όσον τα νοσοκομεία στα οποία τοπο θετούνται οι γιατροί δεν παρέχουν το συγκεκριμένο απαιτούμενο στάδιο ειδικότητας) κατευθύνουν τους ενδιαφερόμενους γιατρούς, για τον απαιτούμενο σε κάθε περίπτωση χρόνο ειδίκευσης. Τα κατ επιλογήν της βασικής ειδικότητας τμήματα, πραγματοποιούνται στην αρχή, ενδιάμεσα ή στο τέλος αυτής, κατά την κρί ση των εκπαιδευτών τους, με γνώμονα την πιο σωστή εκπαίδευση των ειδικευόμενων, σε συνδυασμό και με κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της μονάδας τους. ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ η ειδικότητα της Ορθοπεδικής, για την οποία τα δύο (2) κατ επιλογήν 6μηνα δεν θα πραγμα τοποιούνται στο τελευταίο έτος της ειδίκευσης. β) Η άσκηση 10 μηνών σε Κέντρο Υγείας που απαι τείται για την ιατρική ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής, γίνεται με ευθύνη του Συντονιστή και υποχρεωτικά στο τέλος της εκπαίδευσης. γ) Το εξάμηνο (Παθ/μία, Κυττ/γία και Ενδοκρινολογία) που απαιτείται για την ειδικότητα της Μαιευτικής Γυ ναικολογίας, μπορεί να γίνεται με ενιαία τοποθέτηση και στα Γυναικολογικά Τμήματα Νοσοκομείων που χο ρηγούν άσκηση (21 μήνες) στη Γυναικολογία. δ) Στις περιπτώσεις γιατρών που έχουν ολοκληρώ σει το βασικό χρόνο άσκησης στην κύρια ειδικότητα, η τοποθέτηση για άσκηση στα Τμήματα που έπονται αυτής, μπορεί να πραγματοποιείται: 1) μεμονωμένα, 2) με ενιαία τοποθέτηση σε ένα από αυτά και 3) με ενι αία τοποθέτηση στην προκαταρκτική ειδικότητα, όπου αυτή υπολείπεται, εφ όσον το συγκεκριμένο Νοσοκο μείο παρέχει τα επόμενα τμήματα της βασικής εκπαί δευσης και η 2η λύση απαιτεί μεγάλο χρόνο αναμονής. ε) Καθ όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι γιατροί θεωρούνται ότι κατέχουν και δεσμεύουν την οργανική θέση όπου αρχικά τοποθετήθηκαν, τις δε εφημερίες θα πραγματοποιούν στα τμήματα στα οποία έχουν μετα κινηθεί για την περαιτέρω ειδίκευσή τους των αυτών ή άλλων Νοσοκομείων, από τα οποία καταβάλλεται και η σχετική αποζημίωση. στ) Ειδικότερα, προκειμένου για την απόκτηση του τίτλου της ιατρικής ειδικότητας της Αναισθησιολογίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης και εφημεριών θα πραγ ματοποιείται, όπως ορίζεται στο αριθμ. 415/94 Π.δ/γμα (ΦΕΚ.236 τ.α ). Σε Νοσοκομεία τα οποία είναι αναγνω ρισμένα για μερική άσκηση των γιατρών στην Αναισθη σιολογία, αλλά έχουν εξειδικευμένα μόνο χειρουργικά τμήματα, δεν γίνεται τοποθέτηση γιατρών για ειδίκευση. 4. Η υποβολή αίτησης για απόκτηση σειράς προ τεραιότητας προκειμένου να αρχίσουν την ειδίκευσή τους στην κύρια ειδικότητα, γίνεται πάντοτε μετά την τοποθέτηση των γιατρών στο προκαταρκτικό στάδιο ειδικότητας. 5. Σε περίπτωση αλλαγής ειδικότητας ή διακοπή αυ τής για τη συνέχιση σε άλλο νοσοκομείο που παρέχει τον ίδιο ή λιγότερο χρόνο άσκησης και πάντοτε πε ρισσότερο από τον ήδη διανυθέντα, για την υποβολή

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 149 νεότερης αίτησης για σειρά προτεραιότητας σε άλλη ειδικότητα ή άλλο νοσοκομείο αντίστοιχα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η παραίτηση του γιατρού από τη θέση που κατέχει και η προσκόμιση μετά των δικαιολογητι κών του σχετικής βεβαίωσης παραίτησης. 6. Μαζί με την αίτηση, υποβάλουν και σχετική υπεύ θυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν οι ενδιαφερό μενοι γιατροί την απόφαση πρόσληψης τοποθέτησης, την θέση που έχουν τοποθετηθεί, τη μη υποβολή άλλης αίτησης για ειδίκευση, την τυχόν προϋπηρεσία τους στην ίδια ή άλλη ειδικότητα, τον χρόνο λήξης της προ καταρκτικής άσκησης (οπότε και θα πρέπει να προσκο μίσουν το σχετικό πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης που χορηγεί το εκ του Νόμου εξουσιοδοτημένο όργανο του οικείου Νοσοκομείου, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία νέας τοποθέτησης όταν συντρέχουν οι προ ϋποθέσεις) και την κατοχή της Ελληνικής ιθαγένειας ή ιθαγένειας κράτους μέλους της Ε.Ε. ή Ε.Ο.Χ. ή πιστο ποιητικό οικογενειακής κατάστασης [προκειμένου για υπηκόους τρίτων χωρών μέλη οικογένειας Έλληνα πο λίτη ή υπηκόου κράτους μέλους Ε.Ε. ή κατόχου άδειας Μόνιμης Διαμονής ή Επί Μακρόν Διαμένοντος (άρθρα 83,85,88,90, 97 παρ.3 του Ν.4251/2014). 7. Οι γιατροί που ειδικεύονται σε προκαταρκτικό στάδιο ειδικότητας, εφ όσον εκφράσουν επιθυμία να αποκτήσουν τελική ειδικότητα διάφορη της αρχικά τε λικής επιλεγόμενης και για την οποία: α) απαιτείται λιγότερος χρόνος άσκησης στο προ καταρκτικό στάδιο ειδίκευσης, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για σειρά προτεραιότητας για το κύριο στάδιο ειδίκευσης της νέας τελικής επιδιωκόμενης ειδικότη τας, μόνο μετά την υπογραφή της απόφασης μερικής τροποποίησης της αρχικής απόφασης τοποθέτησης, β) απαιτείται περισσότερος χρόνος άσκησης, τον οποίο παρέχει το νοσοκομείο της οργανικής θέσης, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για το ίδιο νοσοκομείο και τη συμπλήρωση του απαραίτητου χρόνου της τελικής επι διωκόμενης ειδικότητας. Σε αντίθετη περίπτωση υπο χρεούνται σε παραίτηση και υποβολή αίτησης και δι καιολογητικών για άλλο νοσοκομείο της επιλογής τους. 8. Προκειμένου για σειρά προτεραιότητας για ειδίκευ ση, επιτρέπεται εκτός των εξαιρέσεων να εκκρεμεί μία αίτηση για μία ειδικότητα (προκ/κό στάδιο ή κύριο) και για ένα Νοσοκομείο. Με την υποβολή νεότερης αίτησης, ακυρώνεται αυτοδίκαια κάθε προγενέστερη. Όπου προβλέπεται η υποβολή δύο (2) αιτήσεων (σε μερικής και πλήρους άσκησης νοσοκομεία), με την υπο βολή νεότερης αίτησης, ακυρώνεται αυτοδίκαια η αντί στοιχη προγενέστερη. Για τυχόν αιτήσεις που υποβάλλονται αυθημερόν σε διαφορετικούς Νομούς και σε νοσοκομεία που παρέχουν τον ίδιο χρόνο άσκησης και δεν προκύπτει η προτε ραιότητα από τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτών, ισχυρή παραμένει μόνο μία, αυτή που θα έχει το μεγαλύτερο πιθανό χρόνο απορρόφησης. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: α) Επιτρέπεται η υποβολή και δεύτερης αίτησης για την κύρια ειδικότητα, σύμφωνα με την σειρά εκπαί δευσης, από γιατρούς που υπηρετούν σε άγονα Π.Ι., οι οποίοι μπορούν μετά την ανάληψη υπηρεσίας σε αυτά (σε εκτέλεση σχετικής Υπουργικής Απόφασης), να υποβάλουν αίτηση για ειδίκευση, (προσκομίζοντας ταυτόχρονα και βεβαίωση ανάληψης υπηρεσίας) και για το κύριο στάδιο ειδικότητας. Κατά τη διάρκεια που υπηρετούν οι εν λόγω γιατροί στο άγονο ιατρείο, μπο ρούν να διαφοροποιούν τις αιτήσεις τους ως προς το Νοσοκομείο και την ειδικότητα. Σε περίπτωση διακοπής της ενιαυσίου υπηρεσίας στο άγονο ιατρείο, οι γιατροί χάνουν το ευεργέτημα των αιτήσεων εκτός αν συνεχίσουν αυτή σε άλλο άγονο, ώστε να συμπληρώσουν σ αυτό ένα χρόνο. Μετά την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου του γιατρού στο άγονο ιατρείο, οποιαδήποτε μεταβολή των αιτήσεων για σειρά προτεραιότητας, επισύρει τη διαγραφή κάθε προγενέστερης αίτησης που έχει υποβληθεί κατά την διάρκεια της θητείας στο άγονο, β) Η αίτηση γιατρού για σειρά προτεραιότητας στο κύριο στάδιο ειδικότητας που υποβλήθηκε κατά την έναρξη ειδικότητας στην προ καταρκτική άσκηση, παραμένει ισχυρή, στην περίπτωση κατά την οποία ο γιατρός διακόπτει την προκαταρκτική του άσκηση για να συνεχίσει αυτή σε άλλο Νοσοκομείο. Η αλλαγή αυτή μπορεί να γίνει για ένα νοσοκομείο και όχι καθ έξιν. 9. i. Προκειμένου να συνταχθεί υπουργική απόφαση το ποθέτησης πρόσληψης γιατρών για ειδίκευση, θα πρέπει να συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: (α) σειρά προτε ραιότητας, (β) κένωση θέσης, (γ) πιστοποιητικό ευδόκι μης άσκησης στο προκαταρκτικό στάδιο (το οποίο θα πρέπει να προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο γιατρό τουλάχιστον μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κένωσης θέσης, εύλογο χρονικό διά στημα για τη χορήγηση του σχετικού πιστοποιητικού). Στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση, δεδομένου ότι από τους αναμένοντες στη σειρά προτεραιότητας δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις τοποθέτησης πρό σληψης και υποβληθεί μεταγενέστερη αίτηση μαζί με το πιστοποιητικό ευδόκιμης προκαταρκτικής άσκησης, θα συνταχθεί Υπουργική Απόφαση τοποθέτησης του γιατρού που υπέβαλε τη μεταγενέστερη αίτηση, μόνον εάν μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημε ρομηνία υποβολής της αίτησης του δεν προσκομίσει γιατρός από τους ήδη αναμένοντες στη σειρά προτε ραιότητας το πιστοποιητικό ευδόκιμης άσκησης στην προκαταρκτική ειδικότητα. Σημείωση: α) Ο χρόνος προεκπαίδευσης των ιατρών στο νοσοκομείο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης υπηρε σίας υπαίθρου προσμετράται ως χρόνος άσκησης για την απόκτηση ειδικότητας και κατά την έναρξη αυτής. β) Ομοίως συνυπολογίζεται για τη λήψη ειδικότητας το χρονικό διάστημα που ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου αποσπάται με Υπουργική Απόφαση σε τμήμα νοσοκο μείου το οποίο είναι αναγνωρισμένο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. γ) Στους εκπληρώσαντες την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου αναγνωρίζονται τρεις (3) μήνες άσκησης ει δικότητας παθολογίας ή χειρουργικής, εκτός της ειδι κότητας της Γεν. Ιατρικής. ii.α. Αντίγραφο της απόφασης τοποθέτησης πρόσλη ψης γιατρών για ειδίκευση, αποστέλλεται από την αρμό δια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ταχυδρομικά, στη διεύθυνση κατοικίας την οποία έχει δηλώσει ο γιατρός στην αίτησή του, με συστημένη επιστολή επί αποδείξει και κοινοποίηση στην Υπηρεσία που τοποθετείται.

8 150 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Με την απόφαση αυτή, τάσσεται προθεσμία δεκαπέ ντε (15) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της για σύναψη σύμβασης και ανάληψη καθηκόντων. Μετά την πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας και εφ όσον δεν εκτελεσθεί η απόφαση τοποθέτησης πρόσληψης, αυτή ανακαλείται και συντάσσεται Υπουρ γική απόφαση για τοποθέτηση πρόσληψη των επόμενων στη σειρά προτεραιότητας γιατρών. β. Αν δεν καταστεί δυνατή η επίδοση αντιγράφου της απόφασης τοποθέτησης πρόσληψης με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και εάν ο το ποθετούμενος είναι αγνώστου διαμονής, η απόφαση αυτή, ύστερα από εντολή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, αναρτάται αμελλητί από τη Δ/νση Διοικητικού του Νοσοκομείου, στο οποίο τοποθετείται ο γιατρός, στο κατάστημα της υπηρεσίας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου και στο πλαίσιο των Ανακοινώσεων και συντάσσεται πρωτόκολλο. Μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης και εφ'όσον ο τοποθετούμενος γιατρός δεν προσέλθει προς σύναψη σύμβασης και ανάληψης καθηκόντων, τεκμαίρεται αμα χητί η γνώση της τοποθέτησης πρόσληψής του και η μη αποδοχή της και η αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ γείου Υγείας κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το νοσοκομείο προχωρεί στην ανάκλησή της και στην τοποθέτηση πρόσληψη των επόμενων στη σειρά προ τεραιότητας γιατρών. ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ α. Χρονολογική παράταση πρόσληψης γιατρού, μπορεί να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, μόνον για σοβαρούς προσωπικούς λόγους υγείας του γιατρού, οι οποίοι αποδεικνύονται μετά από προσκόμιση γνωμάτευσης της Α βαθμίου Υγειονομικής Επιτροπής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφ όσον το σχετικό αίτημα υποβληθεί εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από της παραλαβής της σχετικής Υπουργικής απόφασης τοποθέτησης πρόσληψης. β. Χρονολογική παράταση πρόσληψης μπορεί επί σης να εγκριθεί και στους στρατευμένους γιατρούς, οι οποίοι κατά το χρόνο επίδοσης της απόφασης τοπο θέτησης πρόσληψης εκπληρώνουν αποδεδειγμένα τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κι εφ όσον προσκο μίσουν σχετική βεβαίωση εντός της 15θήμερης προ καθορισμένης ημερομηνίας από της παραλαβής της σχετικής Υπουργικής απόφασης τοποθέτησης πρόσλη ψης. Οι στην κατηγορία αυτή ενδιαφερόμενοι γιατροί, υποχρεούνται, εντός μηνός από της απόλυσής τους από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, να προσκομί σουν σχετική βεβαίωση και τοποθετούνται εφ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις (σειρά προτ/τας κλπ) στην πρώτη θέση που θα κενωθεί μετά την ημερομηνία προσκόμισης της βεβαίωσης αυτής. γ. Χρονολογική παράταση πρόσληψης γιατρού, μπορεί επίσης να εγκριθεί και για το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο αυτός είτε δεσμεύεται συμβατικά με νοσηλευτικό ή ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής, είτε παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές σε ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής κι εφ όσον προσκομίσει σχετική βεβαίωση, επίσημα μεταφρασμένη, προκειμένου για ιδρύματα του εξωτερικού. Η διάρκεια της χρονολογικής παράτασης προσδιορίζεται από τον ενδιαφερόμενο γιατρό με δήλω σή του, η οποία δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται και δεν δύναται να υπερβεί την τριετία ούτε να είναι μικρό τερη των έξι (6) μηνών. Η χρονολογική αυτή παράταση εγκρίνεται για μία φορά, κατά τη διάρκεια όλου του εκπαιδευτικού βίου του γιατρού. Επίσης, γιατροί οι οποίοι είχαν αιτηθεί (μέχρι τις , ημερομηνία δημοσίευσης της υπ αριθμ.υ10δ/οικ.87660/ υπ. απόφασης) και είχε εγκριθεί σ αυτούς χρονολογική παράταση λιγότερη των τριών (3) ετών, μπορούν επίσης να ζητήσουν χρονο λογική παράταση για το εναπομείναν χρονικό διάστημα και πάντως όχι λιγότερο των έξι (6) μηνών. δ. Χρονολογική παράταση πρόσληψης γιατρού, χορη γείται επίσης στους υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου, οι οποίοι υπηρετούν σε Π.Ι. που έχει χαρακτηρισθεί ΑΓΟΝΟ. ε. Το αίτημα για χρονολογική παράταση υποβάλεται στη Δ/νση Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π. Τμήμα Δ του Υπ. Υγείας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Στην περίπτωση που εγκριθεί χρονολο γική παράταση στο προκαταρκτικό στάδιο ειδίκευσης (και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ανάληψη καθηκόντων), η τυχόν υποβληθείσα αίτηση για την κύρια ειδικότητα παύει να ισχύει. β) Στην περίπτωση που γιατρός δικαιούται αναβολή κατάταξης στον ελληνικό στρατό για απόκτηση ειδικό τητας, το νοσηλευτικό ίδρυμα συνυπογράφει σύμβαση εργασίας, στην οποία αναγράφεται ο όρος ότι, αυτή θα ισχύει εφ όσον ο γιατρός προσκομίσει το προβλεπόμενο στην παρούσα απόφαση πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α ότι τελεί σε ισόχρονη της τοποθέ τησής του αναβολή στράτευσης και εντός πενθημέρου από της υπογραφής της σύμβασης. Απαιτούμενα δικαιολογητικά χορήγησης χρονολογι κής παράτασης: Α) ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. Υπεύθυνη Δήλωση 2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΕΟΠΥΥ. 3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης. Β) ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ 1. Υπεύθυνη Δήλωση 2. Βεβαίωση Στρατιωτικής Μονάδας 3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης Γ) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ/ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 1. Υπεύθυνη Δήλωση 2. Επίκαιρη βεβαίωση του ιδρύματος επίσημα μετα φρασμένη. 3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης. Δ) ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ή ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ 1. Υπεύθυνη Δήλωση 2. Επίκαιρη βεβαίωση του Α.Ε.Ι. της χώρας ή του ιδρύ ματος της αλλοδαπής (επίσημα μεταφρασμένη) 3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης. Ε) ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΕ ΑΓΟΝΟ Π.Ι. 1. Υπεύθυνη Δήλωση 2. Βεβαίωση από την οποία θα προκύπτει η ημερομη νία λήξης της υπηρεσίας υπαίθρου και ο χαρακτηρισμός του Π.Ι. ως αγόνου. 3. Αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης τοποθέτησης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που τα ως άνω δικαιολο γητικά υποβάλλονται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, θα συνοδεύονται απαραιτήτως από εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου ιατρού.

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 151 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. α) Οι συμβάσεις εργασίας των ειδικευομένων γιατρών, οι οποίοι τοποθετούνται και ειδικεύονται σε τμήματα νοσοκομείων που παρέχουν μερική άσκηση, στην πε ρίπτωση κατά την οποία το τμήμα αναγνωρισθεί να παρέχει πλήρη άσκηση στην ειδικότητα, μπορούν να παραταθούν κατόπιν έγγραφης δήλωσης των γιατρών εντός μηνός από της δημοσίευσης της απόφασης ανα γνώρισης ώστε να συνεχίσουν και ολοκληρώσουν την άσκησή τους στο νοσοκομείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, διαγράφεται αυτοδίκαια η εκκρεμούσα αίτηση για πλήρη άσκηση. Επίσης, οι αναφερόμενες στην προηγούμενη παρά γραφο συμβάσεις, μπορούν να παραταθούν και στην περίπτωση που το τμήμα στο οποίο ειδικεύονται ανα γνωρισθεί να παρέχει περισσότερο χρόνο άσκησης. Και στην περίπτωση αυτή απαιτείται έγγραφη δήλωση των ενδιαφερομένων γιατρών εντός μηνός από της δημοσιεύ σεως της σχετικής απόφασης αναγνώρισης. Η δε αίτηση για τοποθέτηση πρόσληψη σε Νοσοκομεία που παρέχουν πλήρη άσκηση στην ειδικότητα, παραμένει σε ισχύ. β) Οι ενδιαφερόμενοι γιατροί μπορούν, πριν τη λήξη της σύμβασης που συνάπτουν με τα νοσοκομεία στα οποία τοποθετούνται για ειδίκευση, να υποβάλουν αί τηση παραμονής σε αυτά, υπογράφοντας σχετική σύμ βαση παράτασης παραμονής και μέχρι την υπογραφή σύμβασης από τον επόμενο στη σειρά γιατρό, οπότε και διακόπτεται αυτοδίκαια η σύμβαση της παράτασης παραμονής. Η διάρκεια της σύμβασης παράτασης πα ραμονής είναι εξάμηνη με δυνατότητα ανανέωσης για μία φορά κι εφ όσον εξακολουθεί να υφίσταται κενή θέση στην ειδικότητα. Κατά τη διάρκεια της σύμβασης παράτασης παραμονής, ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της αρχικής σύμβασης. Ιατροί οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το χρόνο εκπαί δευσής τους εφ όσον επιθυμούν και υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις μπορούν επίσης να παραμεί νουν με παράταση στην οργανική τους θέση και μέχρι την ημερομηνία κτήσης του τίτλου ιατρικής ειδικότητας. Το χρονικό διάστημα της σύμβασης παράτασης πα ραμονής δεν αναγνωρίζεται, εκτός εάν α) κατά τη δι άρκειά της αυξηθεί ο χρόνος άσκησης που η μονάδα ήταν αναγνωρισμένη να χορηγεί, β) ο γιατρός που έχει τοποθετηθεί για μέρος της παρεχόμενης από το τμήμα άσκησης, μετά την αποχώρησή του, επιλέξει να συνεχίσει στην ίδια ειδικότητα και γ) ο γιατρός που έχει τοποθετη θεί για μέρος της παρεχόμενης από το τμήμα άσκησης, μετά την αποχώρησή του, επιλέξει να συνεχίσει σε άλλη ειδικότητα στην οποία τόσο ο χρόνος άσκησης του ια τρού στην προηγούμενη ειδικότητα όσο και ο χρόνος παράτασής του απαιτείται για την απόκτησή της. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ Οι θέσεις που συνιστώνται το πρώτον για ειδίκευση, σε πρώτη εφαρμογή, καλύπτονται ύστερα από κλήρωση, συγκροτούμενης επιτροπής από την αρμόδια υπηρεσία, με συμμετοχή και υποψηφίων. Στην κλήρωση συμμετέχουν γιατροί που πληρούν τις προϋποθέσεις τοποθέτησης, έστω και αν έχουν υποβάλει αίτηση για σειρά προτεραιότητας, στην ίδια ειδικότητα, σε άλλο Νοσοκομείο και εφ'όσον δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία τοποθέτησης πρόσληψής τους. Η σειρά προτεραιότητας μετά την κλήρωση για τη συγκεκριμένη ειδικότητα και νοσοκομείο διαμορφώ νεται από τη σειρά ανάδειξης των επιθυμούντων να παραμείνουν υποψηφίων. ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Γιατροί που ειδικεύονται σε νοσηλευτικά τμήματα των οποίων αίρεται η καταλληλότητα ή μειώνεται ο παρε χόμενος χρόνος άσκησης ή αναστέλλεται η λειτουργία τους, μεταφέρονται σε άλλα Νοσοκομεία για συνέχιση της ειδίκευσής τους και για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου της αρ χικής σύμβασης. Οι τακτικές αποδοχές των γιατρών, παρέχονται από το νοσοκομείο που αρχικά είχαν τοποθετηθεί και οι εφημερίες καταβάλλονται από τα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρονται οι γιατροί. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις αιτήσεις που εκκρεμούν στη σειρά προτεραιότητας (και έχουν υποβληθεί μέχρι την έκδοση της κατά τα ανωτέρω απόφασης καταλληλότητας για άσκηση των γιατρών της νοσηλ/κής μονάδας), έως ότου ολοκληρωθεί, στην περίπτωση άρσης καταλληλότητας, η διαδικασία μετα φοράς των θέσεων. 10. Για την παραλαβή αιτήσεων για σειρά προτεραι ότητας και την ικανοποίηση αιτημάτων ομογενών εξ Αλβανίας, απαραίτητη είναι η προσκόμιση επικυρωμένου αντιγράφου Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς ή ταυτότητα, διαβατήριο, κλπ, απ'όπου θα προκύπτει η Εθνική καταγωγή και στη δεύτερη περίπτωση προξενική θεώρηση εισόδου εξάμηνης παραμονής στο διαβατήριο του κατόχου της, με πολλαπλά ταξίδια και ανώτατο όριο την πενταετία. 11. Στην περίπτωση που γιατρός δικαιούται αναβολή κατάταξης για απόκτηση ιατρικής ειδικότητας, το νοση λευτικό ίδρυμα συνυπογράφει σύμβαση εργασίας, στην οποία αναγράφεται ο όρος ότι αυτή θα ισχύει εφόσον ο γιατρός προσκομίσει εντός πενθημέρου από της υπο γραφής την προβλεπόμενη στην παρ. 14 της παρούσης Βεβαίωση ότι τελεί σε ισόχρονη της τοποθέτησής του αναβολή στράτευσης. 12. Οι γιατροί που έχουν λάβει σειρά προτεραιότητας ένεκα του αγόνου ιατρείου, δεν χάνουν τη σειρά τους, εφ όσον αποδεικνύεται ότι, μετά την έκδοση της από φασης τοποθέτησής τους δεν μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα, λόγω λήξης της αναβολής στράτευσης. 14. Καθορίζουμε εφεξής τα απαραίτητα δικαιολογη τικά για την ανάληψη υπηρεσίας γιατρών για ειδίκευση στα νοσηλευτικά ιδρύματα, ως εξής: Απόφαση τοποθέτησης πρόσληψης. Πιστοποιητικό γέννησης ή αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή βεβαίωση εγγραφής ευρωπαίου πολίτη ή δελτίο ταυτότητος ομογενούς ή πιστοποιητικό οικο γενειακής κατάστασης (για μέλη οικογένειας Έλληνα ή υπηκόου κράτους μέλους Ε.Ε.) ή άδεια Μόνιμης Διαμο νής ή επί Μακρόν Διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας (άρθρα 83,85,88,90 παρ.3 του Ν.4251/14). Αντίγραφο πτυχίου (φωτοτυπία) ή βεβαίωση ΔΟΑ ΤΑΠ ή (προκειμένου για γιατρούς που απεφοίτησαν από Ιατρικές Σχολές κράτους μέλους της Ε.Ε.) αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) και επίσημη μετάφραση αυτού.

10 152 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος ή Βε βαίωση ότι ο γιατρός πληρεί όλες τις νόμιμες προϋ ποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου (για τους εκπληρώσαντες) και πιστοποιητικό υποχρεωτικής προεκπαίδευσης. Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α (αυτε πάγγελτη αναζήτηση). Γνωματεύσεις Παθολόγου ή Γεν. Ιατρού και Ψυχιάτρου. Βεβαίωση εγγραφής στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης τύπου Α (αυτεπάγγελτη αναζήτηση) από το οποίο να προ κύπτει η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (για τους έχοντες υποχρέωση) ή απαλλαγή τούτων ή ότι τελούν σε ισόχρονη της τοποθέτησής τους αναβολή στράτευσης. (Δεν ισχύει για πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. και τρίτων χωρών). Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας στην ίδια ή άλλη ειδι κότητα (αν υπάρχει προϋπηρεσία). Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν ασκεί ελεύθερο επάγγελ μα, ούτε κατέχει άλλη έμμισθη θέση. Μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει η υπ αριθμ. Α9γ/38800/98 υπ. απόφαση, καθώς και κάθε άλλη συμπληρωματική ή τροποποιητική αυτής, εκτός της Υ10δ/οικ.97174/ , η οποία παραμένει σε ισχύ. Κυβέρνησης. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ F Αριθμ /2014/14278α (6) Κύρωση του υπ αριθμ. 80/2014 Κανονισμού «Τροποποί ηση του υπ αριθμ. 78/2014 Κανονισμού «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρω παϊκής Ένωσης (Β 2212)». Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Της παραγράφου 2 (α) του άρθρου 126 του νόμου 3079/2002 «Κύρωση του Κώδικα Προσωπικού Λ.Σ.» (Α 311), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 41 του νόμου 4029/2011 (Α'245) και ισχύει σήμερα. β) Της παραγράφου 6 του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (Α 174), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 27 του νόμου 4210/2013 (Α 254) και ισχύει σήμερα. γ) Του άρθρου 4 του νόμου 4150/2013 «Ανασυγκρό τηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α 102). δ) Του άρθρου 5 του Π.δ. 85/2012 «Ιδρυση και μετονο μασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α 141), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Π.δ. 94/2012 (Α 149) και με το άρθρο 3 του Π.δ. 98/2012 (Α 160) και ισχύει σήμερα. ε) Του Π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α 153). στ) Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α 98). 2. Το από εγκριθέν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης σχέδιο στελέχωσης των υπηρεσιών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο πρώτο Κυρώνεται ο υπ αριθμ. «80/2014» Κανονισμός «Τρο ποποίηση του υπ αριθμ. 78/2014 Κανονισμού Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ. ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β'2212)», ο οποίος εξεδόθη από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ «Τροποποίηση του υπ αριθμ. 78/2014 Κανονισμού Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. στις περιφερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Β 2212).» Άρθρο 1 Η κατανομή του προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. στη Μό νιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένω σης (Μ.Ε.Α. Ε.Ε.), η οποία καθορίζεται στο άρθρο 7 του υπ αριθμ. 78/2014 Κανονισμού «Οργανική σύνθεση και κατανομή του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. στις περι φερειακές υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», αντικαθίσταται ως ακολούθως: Μόνιμη Ελλη νική Αντιπρο σωπεία Ευρω παϊκής Ένωσης (M.E.A.E.E.) Πλοίαρχοι, Αντιπλοίαρχοι, Πλωτάρχες ή Υποπλοίαρχοι Λ.Σ. EΛ.AKT. Κατώτεροι Α/Ξ, Ανθυ πασπιστές, Υ/Ξ (ΣΔΥΛΣ ή Σχολή Λ/Φ) Σύνολο Ο ΑΡΧΗΓΟΣ Αντιναύαρχος Λ.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σύνολο Άρθρο δεύτερο Η ισχύς της παρούσης απόφασης, αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κυβερνήσεως. Πειραιάς, 30 Δεκεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 153 Αριθμ /13807 (7) Διορισμός ληξιάρχου σε Ληξιαρχική Περιφέρεια του Δήμου Μεγανησίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Έχοντας Υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 6, 2801 και 283 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις του Π.δ. 139/ (ΦΕΚ 232/Α/ ) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκη σης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 344/76 (ΦΕΚ 143 Α ) «Περί ληξιαρχικών πράξεων», όπως ισχύουν μετά την αντικατάσταση τους με το άρθρο 9 παρ. 14, 15 και 16 του Ν.2307/ Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ /57460/10 (ΦΕΚ 1984 Β/ ) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Υποδιαί ρεση ληξιαρχικής περιφέρειας Δήμων που συνιστώνται από συνένωση Ο.Τ.Α. σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010». 5. Την υπ αριθμ. πρωτ. Φ /5710/ , εγκύ κλιο 65, του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί ληξιαρχικών Βιβλίων των νέων Δήμων που συνιστώνται από τη συνένωση ΟΤΑ με το Ν.3852/2010». 6. Την υπ αριθμ. πρωτ /12503/ , εγκύκλιο 9, του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Τροποποιήσεις Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και άλλες διατάξεις». 7. Το υπ αριθμ. πρωτ. Φ /13554/14/ έγγρα φο του Υπουργείου Εσωτερικών «Περί θητείας ληξιάρχου». 8. Το υπ αριθμ. πρωτ. 3674/ έγγραφο του Δήμου Μεγανησίου με το οποίο ο Δήμος προτείνει στην Υπηρεσία μας, Ληξίαρχο για τη Ληξιαρχική Περιφέρεια Μεγανησίου του Δήμου Μεγανησίου. 9. Την υπ αριθμ. ΓΓ15650/1253/ (ΦΕΚ 480/ Β /2011) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρω μένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής Με εντο λή Γενικού Γραμματέα στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου», αποφασίζουμε: Αναθέτουμε την άσκηση καθηκόντων ληξιάρχου, στη ληξιαρχική περιφέρεια Μεγανησίου του Δήμου Μεγανη σίου, στην δημοτική υπάλληλο Αικατερίνη Δεσποτίδου του Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, με βαθμό Δ, στη θέση της Βησσαρίας Μάντζαρη του Αν δρέα που συνταξιοδοτήθηκε. Από τις διατάξεις της παρούσης προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Προϋπολογισμού του Δήμου Μεγανησίου οικονομικών ετών 2014 και εξής, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί εκ των προτέρων και θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του Ν.344/1976, όπως εδάφια αυτής αντι καταστάθηκαν με το άρθρο 9 17 του Ν.2307/1995, καθώς και του άρθρου 49 του Ν.3584/2007. Κυβέρνησης. Κέρκυρα, 29 Δεκεμβρίου 2014 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Η Προϊσταμένη Τμήματος ΜΑΡΙΑ ΚΡΕΜΟΝΑ

12 154 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18/4/2016 Α.Π. 2/25847/0025 ΣΧΕΤ. 2/32003/0025 2/51648/0025 2/52388/0025, 2/59021/0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 31-12-2014

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 31-12-2014 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 31-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αριθ.Πρωτ.: Α2δ/Γ.Π.οικ.137 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2876 29 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισμού Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 376 18 Μαρτίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για κά λυψη ομολογιακού δανείου εκδόσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28661 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2291 27 Αυγούστου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2014 του ΝΠΙΔ ΔΕΚΟ «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.»....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2662 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1β/ΓΠ οικ 123827 Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8313 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 761 29 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. πράξης 39/19 03 2015 Αντικατάσταση της υπ αρ. Β7/178/22 8 1994 (ΦΕΚ 628 τ. Β ) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11491 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 718 21 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας μεταδημότευ σης υποψηφίου σε δημοτικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7653 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1133 9 Νοεμβρίου 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗ Αριθμ. 1415025587 Προκήρυξη μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 15 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγ χου που διέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 079 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 5 Μαΐου 05 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α, Β, Γ και τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15567 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1117 22 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μεγίστου χρονικού διαστήματος απο σπάσεων, για στελέχωση Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1522 4 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα