Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ιαµαντίδου Τηλ Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ: 58037/2014 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ευαγγελιστρίας Προς: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της Χώρας /νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 Από την διαπροσωπική µας επαφή (διηµερίδες για την εφαρµογή του Κώδικα), αλλά και τα ερωτήµατα που λαµβάνουµε σχετικά µε την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4251/2014, διαπιστώνουµε ότι δεν υφίσταται ενιαία εφαρµογή των ρυθµίσεών του. Μέχρι την έκδοση του σχετικού εγχειριδίου, σας αποστέλλουµε οδηγίες για την ενιαία αντιµετώπιση των βασικότερων ζητηµάτων που αντιµετωπίζετε κατά την πρακτική εφαρµογή. Α. Θέµατα διαδικασιών α) Η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής ή υποβολής συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, καθώς επίσης και η παραλαβή άδειας διαµονής, ή απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων, διενεργείται: - από τον ενδιαφερόµενο - από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. - από δικηγόρο είτε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε µε ιδιωτικό που φέρει τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Σηµ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα ικηγόρων, Ν. 4194/2013, οι ασκούµενοι δικηγόροι µπορούν να εκπροσωπούν αυτοτελώς τους πολίτες τρίτων χωρών. β) Σε κάθε περίπτωση, η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή εντός της ελληνικής επικράτειας. Επιτρέπεται η εκπροσώπηση µε πληρεξούσιο που συντάσσεται σε ελληνική προξενική αρχή της αλλοδαπής, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής από τον Έλληνα Πρέσβη ή τον Έλληνα Πρόξενο, εφόσον πρόκειται για αίτηση ανανέωσης άδειας διαµονής, παραλαβή της άδειας διαµονής ή απορριπτικής απόφασης. γ) Η πληρεξουσιότητα αφορά όσα θέµατα ορίζονται ρητώς. Συνεπώς, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δε µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο δικηγόρο, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά στην εντολή πληρεξουσιότητας (άρθρο 715 Αστικού Κώδικα). Επιπλέον οι εξουσιοδοτηµένοι δεν µπορούν να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις για τους εντολείς τους, εκτός εάν εξουσιοδοτούνται ειδικά για το σκοπό αυτό και στο 1

2 συγκεκριµένο (ειδικό) πληρεξούσιο αναγράφεται επακριβώς το περιεχόµενο των υπεύθυνων δηλώσεων που πρόκειται να υπογράψουν. (Γνωµοδότηση 535/2005 Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους). δ) Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει σαφές περιεχόµενο, να ασκείται προς το συµφέρον του εξουσιοδοτούµενου µε την έννοια του άρθρου 200 ΑΚ και ισχύει µέχρι να ανακληθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 218 ΑΚ. Ο εντολέας πρέπει να ενηµερώσει την αρµόδια υπηρεσία σε περίπτωση ανάκλησης της πληρεξουσιότητας. Εάν δόθηκε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, ανακαλείται µόνο κατά τον ίδιο τύπο, διαφορετικά η ανάκληση, ως αντίθετη σε απαγορευτική διάταξη νόµου, είναι άκυρη κατ άρθρο 174 ΑΚ. ε) Η ανάκληση γίνεται µε ρητή δήλωση του ενδιαφερόµενου προς τον ορισθέντα ως αντιπρόσωπό του και για τον λόγο αυτό, εάν έχει παρέλθει εύλογος χρόνος από την εντολή, ζητείται υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτούµενου ότι η εξουσιοδότηση είναι σε ισχύ. Η εξουσιοδότηση ισχύει για όλες τις ενέργειες µέχρι την ολοκλήρωση, εφόσον αυτές περιγράφονται επαρκώς (άρθρα Αστ. Κώδικα). στ) Η πρωτότυπη εξουσιοδότηση δεν θα παρακρατείται από την υπηρεσία πριν την ολοκλήρωση του αιτήµατος, αλλά θα παραµένει στην κατοχή του εξουσιοδοτούµενου και θα επιδεικνύεται σε κάθε συναλλαγή του µε την αρµόδια υπηρεσία στο πλαίσιο των ενεργειών που περιγράφονται στο κείµενο της εξουσιοδότησης. Αντίθετα παρακρατείται από την υπηρεσία στο τελικό στάδιο διεκπεραίωσης του αιτήµατος Οι εξουσιοδοτούντες και οι εξουσιοδοτηµένοι, όταν η εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο συνάπτονται στην Ελλάδα, πρέπει να είναι νοµίµως διαµένοντες κατά την ηµεροµηνία της σύναψης αυτών, πλην της περίπτωσης σύνταξης συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου µε το οποίο παρέχεται δυνατότητα εκπροσώπησης πολίτη τρίτης χώρας, από δικηγόρο, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών (λ.χ. χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους). Β. Πλήρωση των προϋποθέσεων της περ. (ε) του άρθρου 6 του ν. 4251/2014. Ασφαλιστική κάλυψη Σε συνέχεια έγγραφων και προφορικών ερωτηµάτων, αναφορικά µε ζητήµατα πλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, προκειµένου οι πολίτες τρίτων χωρών να ανανεώσουν την άδεια διαµονής τους, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη, ιδιωτική ή δηµόσια, η οποία συνάπτεται στο ελληνικό κράτος ή αλλού, είναι δεκτή κατ αρχήν, εφόσον παρέχει πλήρη κάλυψη και δεν επιβαρύνει τα δηµόσια οικονοµικά του κράτους. Κάτοχοι άδειας διαµονής που παρέχουν πρόσβαση στην εργασία Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα µε τίτλο διαµονής που παρέχει πρόσβαση στην εργασία, ανεξαρτήτως εάν αυτός είναι τίτλος µακράς διαµονής ή όχι, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλµατος που ασκούν, αντίστοιχα µε τους ηµεδαπούς. Τα µέλη των οικογενειών τους, που είναι συντηρούµενα (προστατευόµενα) και κατέχουν άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση καθώς και τα ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο παρελθόν άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, στον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άµεσα ασφαλισµένου) και προσκοµίζουν, κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής τους για τον ίδιο λόγο, οικογενειακό βιβλιάριο υγείας. Εάν οι πολίτες τρίτων χωρών είναι κάτοχοι αδειών διαµονής για εργασία (ειδικού σκοπού) και η ασφαλιστική νοµοθεσία παρέχει δικαίωµα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα, προσκοµίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4251/2014 και παράλληλα µνηµονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωµα εξαίρεσης. 2

3 Εξαίρεση: Κάτοχοι αδειών διαµονής µακράς διάρκειας που παρέχει πρόσβαση στην εργασία, οι οποίοι δεν εργάζονται και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται ασφαλιστικών παροχών, καθόσον δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, έχουν την υποχρέωση να είναι ασφαλισµένοι σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης. Κάτοχοι άδειας διαµονής για λοιπούς λόγους Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014 και αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, ο τύπος της οποίας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, έχουν τη δυνατότητα να προσκοµίσουν: Ασφαλιστήρια συµβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόµενο για όσο διάστηµα διαµένει στην Ελλάδα ή Ασφαλιστήρια συµβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα Τα παραπάνω συµβόλαια γίνονται δεκτά, εφόσον δεν περιλαµβάνουν απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συµφωνίες µε προδήλως καταχρηστικούς όρους, που στην πράξη ακυρώνουν την ιατρική, φαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη, όπως απαλλαγές ή διαστήµατα αναµονής και καλύπτουν το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας διαµονής. Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συµβολαίων προκειµένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 περ. (ε) του ν. 4251/2014, αφορούν σε : Ασφάλιση µόνιµης ολικής ή µερικής ανικανότητας από ατύχηµα. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ευρώ ετησίως µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου 20% κατ ανώτατο όριο. ιευκρινίζουµε ότι ο όρος «µόνιµης» αφορά αθροιστικά και όχι διαζευκτικά στην ολική και µερική ανικανότητα και συνεπώς τα προσκοµιζόµενα ασφαλιστήρια θα πρέπει να παρέχουν κάλυψη και για τους δύο τύπους µόνιµης ανικανότητας. εδοµένου δε ότι η παροχή της ανικανότητας είναι επιδοµατικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πρόβλεψη «συµµετοχής» θα γίνονται δεκτά και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια στα οποία δεν αναφέρεται «συµµετοχή» του ασφαλισµένου, αρκεί αυτά να προβλέπουν ως ελάχιστο κεφάλαιο κάλυψης τις ευρώ. Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχηµα. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου 20% κατ ανώτατο όριο. Η ανωτέρω κάλυψη αφορά στην πρωτοβάθµια φροντίδα, η οποία περιλαµβάνει την κάλυψη εξόδων για διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις. Ευρεία νοσοκοµειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ευρώ ετησίως µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου 20% κατ ανώτατο όριο. Ο όρος «ευρεία», αφορά στη νοσοκοµειακή κάλυψη, ήτοι την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή και παραµονή του ασφαλισµένου ως εσωτερικού ασθενούς σε νοσοκοµείο(διαµονή, τροφή, ιατρικές/χειρουργικές αµοιβές, ιατρικές πράξεις και εξετάσεις, έξοδα χειρουργείου, φάρµακα, υγειονοµικό υλικό). Οι συνταξιούχοι πληρούν τον όρο της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας εάν δικαιούνται ιατρική περίθαλψη από µέρους του κράτους που καταβάλλει τη σύνταξή τους. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας προσφέρει την πλήρη κάλυψη όταν ο πολίτης της ΕΕ δεν µεταφέρει τη διαµονή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 στο κράτος και έχει την πρόσθεση να επιστρέψει, π.χ. σπουδές ή απόσπαση σε άλλο κράτος µέλος. Στην περίπτωση αδειών διαµονής χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης του έτους, η ανανέωση του ασφαλιστήριου συµβολαίου που καλύπτει χρονικό διάστηµα ενός έτους, θα πρέπει να γίνεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κάθε έτος, ώστε να επιδεικνύεται στις υπηρεσίες σας, είτε επί τη ευκαιρία δειγµατοληπτικού ελέγχου είτε κατά την ανανέωση της άδειας. Στην τελευταία περίπτωση δηλαδή κατά τη διαδικασία ανανέωσης - ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία σας τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που θα καλύπτουν όλα τα παρελθόντα έτη, διαφορετικά η άδειά του θα ανακαλείται από την ηµεροµηνία από την οποία έπαυσε η ασφάλιση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4251/

4 Εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεση για την ανανέωση άδειας διαµονής Στις περιπτώσεις που ως προϋπόθεση για την ανανέωση των αδειών διαµονής 1 ορίζεται η εκπλήρωση ελάχιστου αριθµού ηµερών ασφάλισης ή ελάχιστου χρονικού διαστήµατος ασφάλισης ανά διετία ή τριετία, διευκρινίζεται ότι, µέχρι την 30 η Σεπτεµβρίου 2015, ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης, αυτός ταυτίζεται µε τη συµπλήρωση των απαιτούµενων χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρµακευτικής κάλυψης σύµφωνα µε τα κάθε φορά οριζόµενα στην ασφαλιστική νοµοθεσία. Εν προκειµένω είναι σαφές ότι µέχρι την 30 η Σεπτεµβρίου 2015 για την ανανέωση των αδειών διαµονής θα αναζητείται µόνο η ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ. Ασφάλιση στον ΟΓΑ Προκειµένου να πληρείται η προϋπόθεση ανανέωσης των αδειών διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος, οι ενδιαφερόµενοι να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή να έχουν πραγµατοποιήσει 150 ηµέρες ασφάλισης. Στην παρούσα φάση και δεδοµένης της 108/ απόφασης του ιοικητή του ΟΓΑ, µε την οποία «η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που έληξε στις ανανεώνεται έως και 30/04/2015», µπορείτε να προβαίνετε στην ανανέωση των αδειών διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση και κατέχουν βιβλιάριο υγείας που η ισχύς του έχει αυτοδικαίως παραταθεί. Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και λαµβανοµένου υπόψη ότι η ασφαλιστική ικανότητα ελέγχεται ηλεκτρονικά, αφού στο σύστηµα ΑΤΛΑΣ περιλαµβάνεται ολοκληρωµένο µητρώο δικαιούχων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, άµεσα και έµµεσα ασφαλισµένων, θα µπορείτε να ανανεώνετε τις άδειες διαµονής των ενδιαφεροµένων, που θα σας προσκοµίζουν αντίγραφο της ασφαλιστικής τους ικανότητας από τον εν λόγω φορέα. Πληροφοριακά σας ενηµερώνουµε ότι καταβάλλεται προσπάθεια από τον ΟΓΑ και το Υπουργείο µας ώστε να υπάρξει δυνατότητα απευθείας πρόσβασης των υπηρεσιών σας στην ηλεκτρονική εφαρµογή για την άντληση των δεδοµένων. Αµειβόµενοι µε εργόσηµο Περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί βιβλιάριο υγείας Σε ότι αφορά τον ΟΓΑ, για τους εργάτες γης, οι ηµέρες εργασίας αυτών υπολογίζονται ανά έτος µε βάση τις αµοιβές τους, για τις οποίες έχουν λάβει εργόσηµο, και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αµοιβών, διά του ηµεροµισθίου του ανειδικεύτου εργάτη της 31ης εκεµβρίου του προηγουµένου έτους. Θεωρούνται ως πραγµατοποιηθείσες κατά το µήνα εξόφλησης των εργοσήµων. Οι απασχολούµενοι που έχουν πραγµατοποιήσει 150 ηµέρες εργασίας και άνω κατ' έτος, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος. 1 Οι τύποι αδειών διαµονής που χορηγούνται ή ανανεώνονται υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αιτούντος και τυχόν συντηρούµενων µελών, είναι οι υπαγόµενες στις κατηγορίες Α, ΣΤ και Ζ. 4

5 Ο υπολογισµός του χρόνου ασφάλισης γίνεται από τον ΟΓΑ, βάσει του στοιχείων του Αρχείου εργοσήµου που τηρείται στην Η ΙΚΑ Α.Ε. Όσοι απασχολούνται για πρώτη φορά ως εργάτες γης µπορούν να υποβάλουν ελτίο Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, προκειµένου να εγγραφούν στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου. Ο ΟΓΑ σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον µια φορά το χρόνο) ασφαλισµένους του για το χρόνο ασφάλισής τους βάσει των εργοσήµων τους. ενηµερώνει τους Ασφάλιση ΙΚΑ: Προκειµένου να πληρείται η προϋπόθεση ανανέωσης των αδειών διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος, οι ενδιαφερόµενοι να διαθέτουν: βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή διαπίστωση, µέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε το ΙΚΑ, της πραγµατοποίησης 50 τουλάχιστον ηµερών ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (2014), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο. Όταν ο υπολογισµός γίνεται µε το 15µηνο δεν λαµβάνονται υπόψη οι τρεις τελευταίοι µήνες Αµειβόµενοι µε εργόσηµο Περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί βιβλιάριο υγείας Όσον αφορά την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα εν λόγω πρόσωπα, µέχρι η απεικόνιση της ασφάλισης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισµένων να υποστηριχθεί µηχανογραφικά από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), πρέπει να εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Εσόδων υποκαταστηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας, µε τη µορφή απαντητικού εγγράφου προς την αρµόδια για την ανανέωση άδειας διαµονής υπηρεσία, µε το οποίο θα την ενηµερώνει για τον χρόνο ασφάλισης βάσει «Εργοσήµου». Στις περιπτώσεις αυτές και µέχρι να διαπιστωθεί ο χρόνος ασφάλισης, θα χορηγείτε βεβαίωση τύπου Α Σηµειώνεται: Για τους εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχνικά έργα στις 50 ηµέρες ασφάλισης θα συµπεριλαµβάνονται και η προσαύξηση 20% και οι ηµέρες άδειας. Ασφάλιση ΟΑΕΕ βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας από τον αρµόδιο φορέα ασφάλισης Γενικά: Το βιβλιάριο υγείας γίνεται δεκτό ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης ή ανανέωσής του και ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας λήξης αυτού, αρκεί να είναι εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσκόµισης στην αρµόδια υπηρεσία. 5

6 Όπου αναφέρεται το βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, νοείται ότι αυτό έχει εκδοθεί από το φορέα ασφάλισης του ενδιαφεροµένου, αναλόγως της επαγγελµατικής δραστηριότητας που ασκεί. (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) Σε όσες περιπτώσεις για την ανανέωση των εν λόγω αδειών διαµονής δεν είναι δυνατή η προσκόµιση βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ, επειδή τα ασφαλιστικά ταµεία θέτουν ως προαπαιτούµενο για την ανανέωση της ασφάλισης την κατοχή βεβαίωσης τύπου Α, ή δεν έχουν παρέλθει τρεις µήνες µετά τον µήνα που συµπληρώνονται 50 ένσηµα, θα χορηγείτε βεβαίωση τύπου Α και θα ζητάτε την προσκόµιση του βιβλιαρίου ως συµπληρωµατικό δικαιολογητικό, (βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 περ. γ του ν. 4251/2014). Κατά τα λοιπά µπορείτε να ανατρέχετε στο υπ αριθ. Φ.40021/2912/72/ έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. Γ. Υπολογισµός επαρκούς εισοδήµατος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4251/ Η προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος πρέπει να συντρέχει αυτοτελώς για κάθε αιτούντα 2. Ο αιτών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι: α) διαθέτει ο ίδιος προσωπικό εισόδηµα τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο από τις µηνιαίες απολαβές του αµειβόµενου µε τον κατώτατο µισθό, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, αναλόγως της ηλικίας του ενδιαφερόµενου( κάτω ή άνω των 25 ετών) επί 14 µήνες, συν τις προσαυξήσεις, και αφορά το τελευταίο πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης έτος. Πληροφοριακά σας γνωρίζουµε ότι θα λαµβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδηµα που προκύπτει βάσει των παρακάτω στοιχείων : i) οι µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων άνω των 25 ετών ανέρχονται σε 586,08 ευρώ µηνιαίως (µικτά) ii) Το κατώτερο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών ορίζεται σε 26,18 ευρώ (µικτά) iii) οι µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε 510,95 ευρώ µηνιαίως(µικτά) v) Το κατώτερο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών ορίζεται σε 22,83 ευρώ (µικτά) Για τον υπολογισµό του εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη και τυχόν χορήγηση επιδόµατος ανεργίας. Το επαρκές του εισοδήµατος θα πρέπει να προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας ή αντίγραφο της ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος που αφορά στο αµέσως προηγούµενο της αίτησης, έτος και βεβαίωση αποδοχών του ενδιαφερόµενου, από την οποία προκύπτει τόσο το µικτό όσο και το φορολογητέο εισόδηµα. β) διαθέτει επαρκές εισόδηµα και για τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειάς του. Όταν ο ενδιαφερόµενος διαµένει στην Ελλάδα µε τα µέλη της οικογένειάς του, τότε το ύψος του επαρκούς εισοδήµατος προσαυξάνεται κατά 10% για τα µέλη αυτά. Στην περίπτωση αυτή, και µόνο προστίθεται το ενδεχόµενο εισόδηµα των µελών αυτών (π.χ. εισόδηµα συζύγου ή τέκνων), στο εισόδηµα του αιτούντος. 3. Η ύπαρξη του επαρκούς εισοδήµατος για τον ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του δεν συναρτάται από το είδος της άδειας διαµονής του/της συζύγου, δηλαδή εάν ο έτερος των συζύγων είναι κάτοχος άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση ή για εξαρτηµένη εργασία. 4. Ο έτερος των συζύγων µπορεί να αιτηθεί για την απόκτηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος οποτεδήποτε, εφόσον πληροί ο ίδιος τις σχετικές προϋποθέσεις (ύπαρξη επαρκούς προσωπικού εισοδήµατος, ασφάλιση ασθενείας). 5. Ειδικά όσον αφορά στα τέκνα, η προσαύξηση θα πρέπει να αναζητείται οπωσδήποτε για τα τέκνα ηλικίας έως 18 ετών. Για τα τέκνα ηλικίας 18 έως 21 η εν λόγω προσαύξηση αναζητείται 6

7 εφόσον προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα ή τη φορολογική δήλωση ότι τα τέκνα αυτά είναι συντηρούµενα. 6. Στην περίπτωση που, κατά τη στιγµή της αίτησης, δεν έχει χορηγηθεί το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας από την αρµόδια.ο.υ. που αφορά στο αµέσως προηγούµενο της αίτησης, έτος, µπορεί να προσκοµιστεί, αντί αυτού, αντίγραφο της ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το έτος αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ιδίως των τέκνων, εφόσον αυτά υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση για ενδεχόµενα δικά τους εισοδήµατα, υποβάλλεται επιπρόσθετα το δικό τους Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή η Φορολογική ήλωση. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής περιπτώσεις: Περίπτωση 1. Ο αιτών διαθέτει εισόδηµα, µε το οποίο συντηρεί τα µέλη της οικογένειάς του τα οποία είναι α) σύζυγος που κατέχει άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση και β) δύο τέκνα Παράδειγµα 1: Έστω ότι ο αιτών αποδεικνύει εισόδηµα (το οποίο είναι το καθαρό ποσό που εισπράττει βάσει της σύµβασης εργασίας του (η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την εργατική νοµοθεσία, αναλόγως της ηλικίας του, αφαιρουµένου ποσοστού 16% που παρακρατείται ως εισφορές ) και επιβαρύνεται µε το ποσοστό του 10% για τρία µέλη της οικογένειάς του (σύζυγος και 2 τέκνα), εκ των οποίων δεν εργάζεται κανένα και δεν προκύπτει άλλου είδους νόµιµο εισόδηµα (ενοίκια, επιδόµατα κ.λ.π.). - Το εισόδηµα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόµενος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο είναι: % (700) = 7700 Ως εκ τούτου ο αιτών δεν πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος και το αίτηµά του θα πρέπει να απορριφθεί στη βάση αυτή. Περίπτωση 2: Ο αιτών διαθέτει εισόδηµα 6800 και τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειας, σύζυγος µε κατοχή άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση µε δικαίωµα στην εργασία και δύο τέκνα, διαθέτουν δικά τους νόµιµα εισοδήµατα π.χ. από εργασία, ενοίκια κ.α., τότε αυτά θα ληφθούν υπόψη προκειµένου για τη συµπλήρωση του επαρκούς εισοδήµατος για τον ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του. Παράδειγµα 2: Ο αιτών αποδεικνύει εισόδηµα 6800 (το οποίο είναι το καθαρό ποσό που εισπράττει βάσει της σύµβασης εργασίας του (η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την εργατική νοµοθεσία, αναλόγως της ηλικίας του, αφαιρουµένου ποσοστού 16% που παρακρατείται ως εισφορές ) και επιβαρύνεται µε το ποσοστό του 10% για τρία µέλη της οικογένειάς του (σύζυγος και 2 τέκνα), εκ των οποίων το ένα π.χ. η σύζυγος έχει εισόδηµα από εργασία ύψους ετησίως. - Το εισόδηµα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόµενος, είναι: 7

8 (680) = Το εισόδηµα της συντηρούµενης συζύγου - από την εργασία προστίθεται στο εισόδηµα του αιτούντος, οπότε το συνολικό, πραγµατικό του εισόδηµα διαµορφώνεται ως εξής: =8600 Ως εκ τούτου, στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο αιτών πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος. Περίπτωση 3: Ο αιτών και ο/η σύζυγος κατέχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία και έχουν αποκτήσει δύο τέκνα Παράδειγµα 3: Ο αιτών αποδεικνύει εισόδηµα 8200 και επιβαρύνεται µε το ποσοστό του 10% για τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειάς του και ο έτερος των συζύγων εργάζεται µε σχέση µισθωτής απασχόλησης και συµβάλει στο οικογενειακό εισόδηµα µε το ποσό των 7.500, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας. Το εισόδηµα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόµενος, είναι: (820) = 9020 Το εισόδηµα του ετέρου των συζύγων - από την µισθωτή απασχόληση προστίθεται στο εισόδηµα του αιτούντος, οπότε το συνολικό, οικογενειακό εισόδηµα διαµορφώνεται ως εξής: = Ως εκ τούτου, στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο αιτών πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος. Περίπτωση 4: Πολίτης τρίτης χώρας και ο/η σύζυγος κατέχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία, έχουν δύο ανήλικα συντηρούµενα τέκνα και αιτούνται ταυτοχρόνως το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος : Παράδειγµα 4: Ο πολίτης τρίτης χώρας αποδεικνύει εισόδηµα 7000 και ο έτερος των συζύγων εργάζεται µε σχέση µισθωτής απασχόλησης και συµβάλει στο οικογενειακό εισόδηµα µε το ποσό των 7.500, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας. Το εισόδηµα που θα πρέπει να αποδείξει ο καθένας εκ των ενδιαφερόµενων είναι : (700) =

9 Το εισόδηµα του ετέρου των συζύγων - από την µισθωτή απασχόληση προστίθεται στο εισόδηµα του αιτούντος, οπότε το συνολικό, οικογενειακό εισόδηµα διαµορφώνεται ως εξής: = Στο συγκεκριµένο παράδειγµα οι αιτούντες πληρούν την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος, καθώς ο καθένας εξ αυτών διαθέτει το επαρκές εισόδηµα σε προσωπικό επίπεδο και έχει τη δυνατότητα κάλυψης της προσαύξησης του 10% από το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα.. ιαστήµατα απουσίας από τη χώρα Στις διατάξεις του ν. 4251/2014, υφίστανται ρυθµίσεις µε τις οποίες τίθενται χρονικά όρια απουσίας που επηρεάζουν είτε την ισχύ της άδειας διαµονής είτε την πρόσβαση σε απόκτηση µακρόχρονων καθεστώτων. Ειδικότερα: α. Οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 6 προβλέπουν ότι η ισχύς της άδειας διαµονής, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος Κώδικα, δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι µήνες ετησίως ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα. Η εν λόγω ρύθµιση προβλέφθηκε προκειµένου να αποφευχθούν καταχρήσεις, ιδίως από πολίτες τρίτων χωρών που ενώ δεν διαµένουν µόνιµα στη χώρα, διατηρούν άδεια διαµονής την οποία χρησιµοποιούν προκειµένου να απολαµβάνουν δικαιωµάτων (παροχές, επιδόµατα, έξοδος και επανείσοδος στη χώρα χωρίς visa κ.λ.π.). Κατά συνέπεια, εφόσον παρατηρείται συστηµατική απουσία από τη χώρα για διαστήµατα που υπερβαίνουν τους έξη µήνες, ανά έτος ισχύος της άδειας διαµονής, τα οποία δεν δικαιολογούνται, ως προσωρινές απουσίες, υποχρεούστε να ανακαλείτε την άδεια διαµονής, εάν αυτό σας γίνει γνωστό κατά τη διάρκεια ισχύος της ή να απορρίπτετε το σχετικό αίτηµα ανανέωσης καθόσον τεκµαίρεται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει ως τόπο µόνιµης διαµονής και ανάπτυξης βιοτικών σχέσεων την Ελλάδα. Ο έλεγχος των διαστηµάτων απουσίας διενεργείται µε οποιοδήποτε µέσο (σφραγίδες διαβατηρίου, έγγραφα αφιξαναχωρήσεων, βεβαιώσεις σχολείων, κ.λ.π.). Όπου από τη διενέργεια των ελέγχων δεν είναι δυνατή η τεκµηρίωση των διαστηµάτων απουσίας, λειτουργεί υπέρ του πολίτη τρίτης χώρας. Εξαίρεση: Από το ρυθµιστικό πεδίο των παραπάνω διατάξεων εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας διαµονής ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση διαµονής ελάχιστου χρονικού διαστήµατος στη χώρα, τα µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε., οι γονείς και τα αδέλφια ανήλικων ηµεδαπών, οι κάτοχοι άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας καθώς και οι κάτοχοι άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος και δεύτερης γενιάς. Για τους εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών ισχύουν τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παρούσας. β. Οι διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 (µέλη οικογένειας Έλληνα) προβλέπουν ότι το αδιάλειπτο της διαµονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι µήνες ετησίως, ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ ανώτατο όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος- µέλος. 9

10 Παράδειγµα 1: Πολίτης τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας Έλληνα απουσιάζει από τη χώρα για διαστήµατα που υπερβαίνουν τα ανωτέρω κατά τη διάρκεια ισχύος του ελτίου ιαµονής και επανέρχεται στη χώρα. Ο συγκεκριµένος δεν χάνει το δικαίωµα διαµονής, απλώς, δεν κατοχυρώνει δικαίωµα µόνιµης διαµονής. Εν προκειµένω, χορηγείται εκ νέου ελτίο ιαµονής, λόγω µη κατοχύρωσης δικαιώµατος. Παράδειγµα 2: Πολίτης τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας Έλληνα απουσιάζει από τη χώρα για διαστήµατα που υπερβαίνουν τα ανωτέρω κατά τη διάρκεια ισχύος του ελτίου ιαµονής και διαµένει στην Ελλάδα, ενώ το ελτίο ιαµονής έχει λήξει. Ο συγκεκριµένος, εφόσον υποβάλλει αίτηµα ανανέωσης µετά την παρέλευση έτους από τη λήξη του ελτίου ιαµονής θα λάβει και πάλι ελτίο ιαµονής εφόσον υποβάλλει το αναλογούν πρόστιµο. Παράδειγµα 3: Πολίτης τρίτης χώρας διαµένει στην Ελλάδα για πέντε συναπτά έτη, µε µόνη απουσία διάστηµα έξη µηνών κατά το τρίτο έτος της ισχύος του ελτίου ιαµονής. Μετά την συµπλήρωση της πενταετίας, αναχωρεί από την Ελλάδα και απουσιάζει για 23 µήνες. Επανέρχεται στη χώρα και αιτείται ελτίο ιαµονής. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται ελτίο Μόνιµης ιαµονής, καθόσον η απουσία του από τη χώρα, δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. γ. Οι διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 (µέλη οικογένειας Έλληνα) προβλέπουν ότι µετά την απόκτηση ελτίου Μόνιµης ιαµονής η απώλεια του δικαιώµατος, επέρχεται µόνο σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόµενου από την Ελλάδα, για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη δ. Οι διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 (απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος) προβλέπουν ότι περίοδοι απουσίας, εφόσον είναι κατώτερες των έξι διαδοχικών µηνών και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα µήνες εντός της πενταετίας, προσµετρώνται στον υπολογισµό της πενταετούς περιόδου που είναι αναγκαία συνθήκη για την χορήγηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος. Στην περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι δεν ισχύουν τα αναφερόµενα στην περίπτωση (α) βάσει των οποίων δικαιολογούνται διαστήµατα απουσίας έξη µηνών κατ έτος διάρκειας ισχύος της άδειας διαµονής, αλλά υπερισχύουν τα οριζόµενα στις ειδικότερες διατάξεις του νόµου. ε. Οι διατάξεις του άρθρου 93, παρ. 1 περίπτωση γ προβλέπουν ότι το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος αίρεται εάν ο ενδιαφερόµενος έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ε.Ε. για διάστηµα µεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα διαδοχικών µηνών. στ. Οι διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 1 περ. στ προβλέπουν ότι το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος αίρεται εάν αποδειχθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ελλάδας για διάστηµα που υπερβαίνει τα έξι έτη. ζ. Οι διατάξεις του άρθρου 138, παρ.3. προβλέπουν ότι οι άδειες διαµονής που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 3386/2005, καθώς και αυτές που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου, ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89 του Κώδικα για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, ανανεώνονται για τρία έτη εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει συνεχή διαµονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη. Στην περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος δεν ισχύουν τα αναφερόµενα στην περίπτωση (α) βάσει των οποίων δικαιολογούνται διαστήµατα απουσίας έξη µηνών κατ έτος διάρκειας ισχύος της άδειας διαµονής, αλλά υπερισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 του ν.4251/2014, ενώ είναι σαφές ότι για τη µετάπτωση της δεκαετούς άδειας διαµονής σε τριετή, δικαιολογείται διάστηµα απουσίας από τη χώρα που δεν υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη. Ε. Υποβολή αιτήµατος για χορήγηση ελτίου ιαµονής ή Προσωποπαγούς άδειας διαµονής 10

11 Α) υνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση ελτίου ιαµονής παρέχεται: σε όσους πολίτες τρίτων χωρών εισέρχονται στην Ελλάδα, µε οµοιόµορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισµένης εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισµού (ΕΚ) 539/2001 του Συµβουλίου διαµένουν νόµιµα, µε οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαµονής, ο οποίος έχει χορηγηθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων της χώρας ή την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν κάτοχοι Ειδικού ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι Οµογενούς είναι αναγνωρισµένοι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (νέα ρύθµιση του Κώδικα) Σε περιπτώσεις που ο γάµος µεταξύ του Έλληνα και του υπηκόου τρίτης χώρας, τελείται στην Ελλάδα, θα πρέπει, κατ αρχήν, να αποδεικνύεται νόµιµη διαµονή του υπηκόου τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια. Ο πολίτης τρίτης χώρας, για τη συγκεκριµένη περίπτωση, θεωρείται νόµιµα διαµένων εάν: έχει εισέλθει µε θεώρηση εισόδου και για όσο αυτή ισχύει, ή για διάστηµα τριών µηνών από την ηµεροµηνία εισόδου του, εφόσον προέρχεται από χώρα που βάσει του κανονισµού 539/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στο χώρο Σένγκεν. Η εν λόγω θεώρηση δεν είναι απαραίτητο να έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή της χώρας από την οποία εισέρχεται ο ενδιαφερόµενος. Μπορεί δηλαδή να έχει εκδοθεί από άλλη χώρα Σένγκεν, η οποία ήταν και ο κύριος προορισµός του ενδιαφεροµένου, αρκεί να µην έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, από την ηµεροµηνία πρώτης εισόδου στον ενιαίο χώρο Σένγκεν. κατέχει βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής τύπου Α ή ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής ή άδειας διαµονής ενιαίου τύπου. κατέχει ισχύον δελτίο διαµονής µέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης Επισήµανση: εν θεωρείται ως νόµιµα διαµένων για την υποβολή αίτησης για χορήγηση ελτίου ιαµονής (όχι για την τέλεση γάµου), πολίτης τρίτης χώρας που διαµένει στη χώρα στο πλαίσιο προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης ή παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης. Στις περιπτώσεις που ο γάµος τελείται κατά τη διάρκεια ισχύος θεώρησης εισόδου, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δελτίου διαµονής εντός της διάρκειας ισχύος της θεώρησης εισόδου. Εν προκειµένω, δεν τυγχάνουν εφαρµογής τα αναφερόµενα σχετικά µε το δικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση δελτίου διαµονής, εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία εισόδου του υπηκόου τρίτης χώρας ή µε επιβολή διοικητικού προστίµου µετά την πάροδο έτους, καθότι ο ενδιαφερόµενος όταν εισήλθε στη χώρα προκειµένου να συναντήσει ή συνοδεύοντας τον Έλληνα, δεν είχε καταστεί µέλος της οικογένειάς του. Αντίθετα σε περιπτώσεις που ο γάµος έχει ήδη τελεσθεί και κατά την ηµεροµηνία εισόδου στη χώρα ο πολίτης τρίτης χώρας έχει αποκτήσει την ιδιότητα του µέλους οικογένειας Έλληνα, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χορήγηση δελτίου διαµονής και µετά την πάροδο έτους από την είσοδό του ή µετά την πάροδο έτους, µε την επιβολή του προβλεπόµενου διοικητικού προστίµου. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα είτε µε άδεια διαµονής για έναν από τους λόγους του νόµου ή µε βεβαίωση υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής ή µε ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής και κατά τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω νοµιµοποιητικών εγγράφων συνάπτουν γάµο µε Έλληνα, έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν χορήγηση δελτίου διαµονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα, ανεξαρτήτως της κατηγορίας της άδειας διαµονής που κατείχαν. Το σχετικό αίτηµα µπορεί να υποβληθεί είτε κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής που κατέχουν είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της. 11

12 Εάν το αίτηµά τους εκκρεµεί στην οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ιοίκησης (κάτοχοι βεβαιώσεων τύπου Α ) µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση δελτίου διαµονής µε ταυτόχρονη αίτηση ανάκλησης του προγενέστερου αιτήµατος. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το αίτηµα θα πρέπει να υποβληθεί εντός διµήνου από την ηµεροµηνία τέλεσης του γάµου, άλλως επιβάλλεται το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του νόµου 4251/2014. Β) Η αίτηση για την απόκτηση προσωποπαγούς δικαιώµατος διαµονής, υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία, κατά την οποία συνέβη το γεγονός συνεπεία του οποίου κατοχυρώνει το δικαίωµα. Άλλως επιβάλλεται το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του νόµου 4251/2014. ΣΤ. Συντηρούµενα µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. Προκειµένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας µε την ευρύτερη έννοια για τα µέλη που περιλαµβάνονται µεν στον ορισµό του άρθρου 82, τα οποία, ωστόσο, δεν απολαύουν αυτόµατου δικαιώµατος εισόδου και διαµονής στο κράτος ( συντηρούµενοι κατιόντες άνω του 21 ου έτους της ηλικίας τους και ανιόντες), θα πρέπει να εξετάζεται από το κράτος το κατά πόσον µπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή στα εν λόγω πρόσωπα, λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση τους µε τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα, οιεσδήποτε άλλες συνθήκες, όπως η οικονοµική και συγγενική εξάρτησή τους από τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα. Η ιδιότητα του συντηρούµενου µέλους της οικογενείας απορρέει από µια πραγµατική κατάσταση χαρακτηριζόµενη από το ότι η υλική υποστήριξη του εν λόγω µέλους της οικογένειας εξασφαλίζεται από πολίτη της ΕΕ ή Έλληνα. Η ιδιότητα του συντηρούµενου µέλους της οικογένειας δεν προϋποθέτει δικαίωµα διατροφής. εν απαιτείται να εξετασθεί εάν τα εν λόγω µέλη της οικογένειας θα ήταν θεωρητικά σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους µε την άσκηση αµειβόµενης δραστηριότητας. Προκειµένου να προσδιορισθεί εάν τα µέλη της οικογένειας είναι συντηρούµενα, πρέπει να εξετασθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση εάν, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής και κοινωνικής τους κατάστασης, έχουν ανάγκη υλικής υποστήριξης για να καλύψουν τις ουσιώδεις ανάγκες τους στο κράτος καταγωγής ή προέλευσής τους κατά τον χρόνο που ζητούν να τους επιτραπεί η συµβίωση µε τον πολίτη της ΕΕ ή τον Έλληνα, ήτοι όχι στο κράτος όπου διαµένουν. Η έννοια της εξάρτησης δεν αναφέρεται σε κανένα βιοτικό επίπεδο για τον καθορισµό της ανάγκης οικονοµικής υποστήριξης από τον πολίτη της ΕΕ ή τον Έλληνα. Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά (ad hoc) αφού δεν θεσπίζονται απαιτήσεις ως προς την ελάχιστη διάρκεια της εξάρτησης ή του ποσού της εξασφαλιζόµενης υλικής υποστήριξης, αρκεί η εξάρτηση να είναι πραγµατική και µόνιµη. Τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειας οφείλουν να προσκοµίσουν τεκµηριωµένες αποδείξεις της εξάρτησής τους. Η απόδειξη µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Όταν τα εν λόγω µέλη της οικογένειας µπορούν να προσκοµίσουν αποδείξεις για την εξάρτησή τους µε τρόπο άλλο εκτός από πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του κράτους καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, το κράτος υποδοχής δεν µπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση των δικαιωµάτων τους. Η απλή ανάληψη, εκ µέρους του πολίτη της ΕΕ ή του Έλληνα, της δέσµευσης να συντηρεί το εν λόγω µέλος της οικογένειας δεν επαρκεί από µόνη της για να αποδείξει την ύπαρξη εξάρτησης. Τα κράτη διαθέτουν ορισµένο βαθµό διακριτικής ευχέρειας κατά τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όταν αποφασίζουν εάν θα χορηγήσουν τα δικαιώµατα σε άλλα συντηρούµενα µέλη της οικογένειας. Προκειµένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας µε ευρύτερη έννοια, η εθνική νοµοθεσία πρέπει να προβλέπει την προσεκτική εξέταση των συναφών προσωπικών περιστάσεων των εν λόγω αιτούντων, 12

13 λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση τους µε τον πολίτη της ΕΕ ή οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, όπως την οικονοµική ή συγγενική εξάρτησή τους. Το κριτήριο της εξάρτησης είναι πρωτίστως το εάν, υπό το πρίσµα των προσωπικών τους περιστάσεων, τα οικονοµικά µέσα των µελών της οικογένειας, τους επιτρέπουν να έχουν ένα ελάχιστα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο στη χώρα της συνήθους διαµονής τους. Ως αποδεικτικά στοιχεία, ενδεικτικά, αναφέρονται: έγγραφο χορηγηθέν από αρµόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαµονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω µέλος της οικογένειας συντηρείται από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή συµβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων, τραπεζικά εµβάσµατα, αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλληνα ή τον πολίτη τρίτης χώρας, φορολογική δήλωση του συντηρούµενου µέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καθόλου ατοµικά εισοδήµατα, κά. Είναι σαφές ότι για τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόµενοι διέµεναν στην Ελλάδα µε άδεια διαµονής για έναν από τους λοιπούς λόγους του νόµου και αιτούνται την υπαγωγή τους στην κατηγορία των ανιόντων ή κατιόντων συντηρούµενων, θα πρέπει να εξετάζεται η αποδεδειγµένη συντήρησή τους από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων, πριν ή κατά τη διάρκεια που ο πολίτης τρίτης χώρας απέκτησε την ιδιότητα του µέλους οικογένειας Έλληνα. Εν προκειµένω δεν αναζητούνται δικαιολογητικά από τον Έλληνα που να αποδεικνύουν, µε συγκεκριµένα ποσά, ότι έχει τη δυνατότητα να τους συντηρήσει. Τούτο σηµαίνει ότι η αδυναµία ανανέωσης της άδειας διαµονής των εν λόγω µελών ή η πρόθεσή τους να ενταχθούν σε ασφαλέστερο τίτλο διαµονής δεν αποτελεί λόγο απόκτησης του καθεστώτος του συντηρούµενου µέλους, αφού ο σκοπός της διάταξης, που είναι η διατήρηση της ενότητας της οικογένειας στην Ελλάδα, επιτυγχάνεται ούτως ή άλλως. Ζ. Λόγοι ηµόσιας Τάξης και Ασφάλειας Γενικά Η δηµόσια ασφάλεια γενικά ερµηνεύεται ως καλύπτουσα τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ασφάλεια µε την έννοια της διατήρησης της ακεραιότητας της επικράτειας ενός κράτους και των θεσµών του. Η δηµόσια τάξη γενικά ερµηνεύεται µε την έννοια της πρόληψης της διατάραξης της κοινωνικής τάξης. Ο έλεγχος συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας αποτελεί προαπαιτούµενο κατά την εξέταση αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαµονής, µε εξαίρεση τα ανήλικα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών κάτω του 15ου έτους της ηλικίας και για την υπαγωγή σε καθεστώς διαµονής µακράς διάρκειας, όπως η δεκαετία (άρθρο 138 παρ. 1), επί µακρόν διαµένοντος (άρθρο 92), Μόνιµης ιαµονής µελών οικογένειας Έλληνα και πολίτη της Ε.Ε., για τη χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και για την εξέταση αιτήµατος έγκρισης χορήγησης θεώρησης εισόδου για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Πιο αναλυτικά θεωρείται ότι συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος : (1) Όταν έχει επιβληθεί µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους για κακούργηµα ή πληµµέληµα, γεγονός που σηµαίνει ότι είναι αδιάφορες οι ποινές που επιβάλλονται για πταίσµατα. Η διάκριση των πράξεων σε κακουργήµατα ή πληµµελήµατα γίνεται µε βάση την απειλούµενη στο νόµο ποινή, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Π.Κ. Στους έφηβους οι πράξεις φέρουν χαρακτήρα πληµµελήµατος ή πταίσµατος µόνο. (2) Όταν υφίσταται εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων, εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους πραγµατοποιήθηκε η καταχώρηση, µε αλληλογραφία στις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας 13

14 του Πολίτη. Εάν η καταχώρηση έγινε για λόγους µη νόµιµης διαµονής στη χώρα, σε χρόνο προγενέστερο της νοµιµοποίησης του πολίτη τρίτης χώρας, δεν απορρίπτουµε την αίτηση, δεδοµένου ότι η χορήγηση άδειας διαµονής σηµαίνει αυτοδικαίως την διαγραφή του από τον κατάλογο. (3) Όταν προκύπτουν ιδιαίτερα ζητήµατα εσωτερικής ασφάλειας, τα οποία θα πρέπει να δικαιολογούνται µε εµπιστευτικότητα και σαφήνεια στην αλληλογραφία της αστυνοµίας. Γενικές παραδοχές, µη επαρκώς αιτιολογηµένες, δεν στοιχειοθετούν λόγο απόρριψης του αιτήµατος ή ανάκλησης της άδειας διαµονής. Μέλη οικογένειας πολιτών της Ε.Ε. ή Έλληνα- κάτοχοι άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος κάτοχοι άδειας διαµονής δεύτερης γενιάς. Η απόρριψη αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, των µελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης ή Έλληνα, κατόχου άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος και κατόχου άδειας διαµονής δεύτερης γενιάς, επιτρέπεται µόνο για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, καθόσον αποτελεί µέτρο το οποίο ενδέχεται να βλάψει σοβαρά πρόσωπα τα οποία, κάνοντας χρήση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που τους απονέµει η νοµοθεσία, έχουν ενταχθεί ουσιαστικά στο κράτος. Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να περιορισθεί το πεδίο εφαρµογής των σχετικών µέτρων, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη ο βαθµός ένταξης των ενδιαφεροµένων, η διάρκεια της παραµονής τους στο κράτος µέλος υποδοχής, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας τους, η οικογενειακή και η οικονοµική τους κατάσταση, καθώς και οι δεσµοί τους µε τη χώρα καταγωγής του. Κατά συνέπεια, όσο µεγαλύτερη είναι η ένταξη τόσο µεγαλύτερη προστασία θα πρέπει να παρέχεται. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµόσιας ασφάλειας, θα πρέπει να λαµβάνεται µέτρο αποµάκρυνσης σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν επί µακρόν στην επικράτεια του κράτους, ιδίως όταν έχουν γεννηθεί και διαµείνει εκεί όλη τους τη ζωή. Για την διαπίστωση συνδροµής λόγων που καθιστούν ένα εκ των παραπάνω προσώπων επικίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια θα συνεκτιµώνται : Προσωπική συµπεριφορά και απειλή Μπορούν να ληφθούν µέτρα µόνο όπου η προσωπική συµπεριφορά ενός ατόµου συνιστά πραγµατική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή στρεφόµενη κατά θεµελιώδους συµφέροντος της κοινωνίας του κράτους. Η απειλή πρέπει να είναι πραγµατική και δεν µπορεί να δικαιολογηθεί απλά και µόνο από γενικό κίνδυνο. Η προηγούµενη συµπεριφορά µπορεί να λαµβάνεται υπόψη µόνο όπου υπάρχει πιθανότητα υποτροπής. Η απειλή πρέπει να υφίσταται κατά τον χρόνο που οι εθνικές αρχές θεσπίζουν το περιοριστικό µέτρο ή τα δικαστήρια επανεξετάζουν το εν λόγω µέτρο. Η αναστολή της ποινής αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση της απειλής διότι από αυτή συνάγεται ότι το εν λόγω άτοµο δεν συνιστά πλέον πραγµατικό κίνδυνο. Η ύπαρξη προηγούµενης ποινικής καταδίκης δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη παρά µόνο στο µέτρο που από τις περιστάσεις που οδήγησαν στην καταδίκη αυτή προκύπτει η ύπαρξη προσωπικής συµπεριφοράς η οποία συνιστά ενεστώσα απειλή για τη δηµόσια τάξη. Οι αρχές πρέπει να στηρίζουν την απόφασή τους στην αξιολόγηση της µελλοντικής συµπεριφοράς του εν λόγω προσώπου. Ο αριθµός και το είδος των προηγούµενων καταδικών πρέπει να αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της αξιολόγησης αυτής, και ειδική προσοχή πρέπει να δίδεται στη βαρύτητα και τη συχνότητα των τελεσθέντων αδικηµάτων. Είναι ουσιώδες να λαµβάνεται υπόψη ο κίνδυνος υποτροπής, αλλά δεν αρκεί η µικρή πιθανότητα τέλεσης νέων αδικηµάτων. Σε ορισµένες περιστάσεις, τα επαναλαµβανόµενα αδικήµατα ήσσονος σηµασίας µπορεί να συνιστούν απειλή για τη δηµόσια τάξη, παρά το γεγονός ότι κάθε έγκληµα/αδίκηµα, από µόνο του, δεν είναι ικανό να θεµελιώσει αρκούντως σοβαρή απειλή όπως καθορίστηκε ανωτέρω. 14

15 Κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης απειλής για τη δηµόσια τάξη σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές µπορούν ειδικότερα να λάβουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: το είδος των αδικηµάτων, τη συχνότητά τους, την προκληθείσα ζηµία ή βλάβη. το διάστηµα που έχει παρέλθει από την τέλεση των αδικηµάτων και συµπεριφορά του ενδιαφερόµενου (Σηµ.: µπορούν να λαµβάνονται επίσης υπόψη η καλή συµπεριφορά στη φυλακή και η πιθανή υπό όρους απόλυση). η προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφεροµένου πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά για να διαπιστωθεί εάν το προβλεπόµενο µέτρο είναι κατάλληλο και δεν υπερβαίνει τα αυστηρώς αναγκαία όρια για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου και εάν δεν υπάρχουν λιγότερο αυστηρά µέτρα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Παραδείγµατα : α) Ο A. είναι µέλος οικογένειας Έλληνα και πριν αποκτήσει την εν λόγω ιδιότητα, εξέτισε διετή ποινή φυλάκισης για ληστεία. Οι αρχές αξιολογούν εάν η προσωπική συµπεριφορά του για το διάστηµα που ακολούθησε την αποφυλάκισή του, συνιστά απειλή, ήτοι εάν ενέχει την πιθανότητα νέας και σοβαρής ζηµίας στη δηµόσια τάξη και χορηγούν ή απορρίπτουν αναλόγως το αίτηµα για ελτίο ιαµονής. β) Η Α. είναι µέλος οικογένειας Έλληνα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για ποινικό αδίκηµα. Η συµπεριφορά της στη φυλακή ήταν καλή. Αφότου βγήκε από τη φυλακή βρήκε δουλειά. Οι αρχές δεν εντόπισαν τίποτα στη συµπεριφορά της που να συνιστά πραγµατική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή. Οι αρχές δεν ανακαλούν το ελτίο ιαµονής. γ) Για την I., κάτοχο άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, ήταν ήδη η τέταρτη καταδίκη της. Η βαρύτητα των αδικηµάτων της αυξήθηκε µε την πάροδο του χρόνου. Η συµπεριφορά της στη φυλακή δεν ήταν υποδειγµατική και οι δύο υποβληθείσες από αυτήν αιτήσεις απόλυσης υπό όρους απορρίφθηκαν. Σε λιγότερο από δύο εβδοµάδες από την αποφυλάκισή της, συνελήφθη ενώ σχεδίαζε άλλη ληστεία. Οι αρχές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η συµπεριφορά της Ι. συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη και ανακαλούν την άδεια διαµονής, ορίζοντας διάστηµα οικειοθελούς αποµάκρυνσης. Αποφάσεις Επιστροφής Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 εισάγεται η υποχρέωση για τις οικείες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων και τη ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, να εκδίδουν απόφαση επιστροφής για πολίτη τρίτης χώρας αποκλειστικά και µόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: απόρριψης αιτήµατος για αρχική χορήγηση άδειας διαµονής απόρριψης αιτήµατος για ανανέωση άδειας διαµονής ανάκλησης εκδοθείσας άδειας διαµονής απόρριψης αιτήµατος λόγω µη εµπρόθεσµης υποβολής από τον πολίτη τρίτης χώρας αιτήµατος ανανέωσης της άδειας διαµονής του Στις αποφάσεις επιστροφής περιλαµβάνονται: σαφής αιτιολογία, σε περίπτωση απόρριψης, η οποία να περιλαµβάνει τη διαπίστωση της συνδροµής των κατά νόµο προϋποθέσεων (νοµικούς και πραγµατικούς λόγους) για την έκδοσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/ 1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας, Α 45). Οι πληροφορίες σχετικά µε την αιτιολογία της απόφασης επιστροφής µπορούν να είναι περιορισµένες, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της άµυνας και της δηµόσιας ασφάλειας, καθώς και σε περιπτώσεις πρόληψης, διερεύνησης, βεβαίωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων (άρθρο 27, παρ. 1, τελευταίο εδάφιο του Ν. 3907/ 2011). 15

16 Υπενθυµίζουµε ότι δεν αποτελεί αιτιολογία η απλή µνεία των διατάξεων του νόµου. Απαιτείται η αναφορά σε γεγονότα υπαγόµενα σε διατάξεις. αναφορά στα διαθέσιµα ένδικα µέσα που δικαιούται ο ενδιαφερόµενος υποχρεωτικά η διεύθυνση κατοικίας του πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος οφείλει να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη κάθε µεταβολή της διεύθυνσης του, κατά το χρονικό διάστηµα της οικειοθελούς αναχώρησης. ορισµός προθεσµίας για οικειοθελή αναχώρηση, όπου αυτό απαιτείται αναφορά στο δικαίωµα αίτησης για παράταση της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης τα δικαιώµατα που παρέχονται στον κάτοχο κατά το ορισθέν διάστηµα της οικειοθελούς αναχώρησης εν εκδίδεται απόφαση επιστροφής σε πολίτες τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου για την αναστολή της εκτέλεσης διοικητικής πράξης που αφορά την απόρριψη αιτήµατος έκδοσης ή ανανέωσης άδειας διαµονής ή την ανάκληση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Στις περιπτώσεις που συντρέξουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, µεταγενέστερα της έκδοσης της σχετικής απόφασης αναστολής, η απόφαση επιστροφής εκδίδεται από την αστυνοµική αρχή εφόσον προηγουµένως ανακληθεί τυχόν χορηγηθείσα ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής. Η απόφαση επιστροφής εκδίδεται από την αρµόδια αρχή και σε περιπτώσεις συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους, µετά από επικοινωνία µε την /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, χωρίς την ανάγκη έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί του αιτήµατος που εκκρεµεί. Απόφαση επιστροφής µέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε., κατόχου άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος και κατόχου άδειας διαµονής δεύτερης γενιάς, εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, µόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, απάτη ή κατάχρηση, που δικαιολογούν απόρριψη ή ανάκληση ελτίου ιαµονής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 83 του ν. 4251/2014. εν εκδίδεται απόφαση επιστροφής για κανέναν από τους λοιπούς λόγους που δικαιολογούν απόρριψη ή ανάκληση δελτίου διαµονής (λ.χ. έλλειψη βιβλιαρίου υγείας) καθόσον, οι δικαιούχοι του δικαιώµατος διαµονής µπορούν οποτεδήποτε αποκτήσουν το απαιτούµενο δικαιολογητικό να επανυποβάλλουν αίτηµα για τη χορήγηση του δελτίου διαµονής. Το κράτος εν προκειµένω παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας τη δυνατότητα άρσης τυχόν προσωρινών δυσκολιών λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της παραµονής και την προσωπική κατάσταση του ενδιαφεροµένου. Η. Τελικές επισηµάνσεις Επειδή παρατηρήθηκαν µεµονωµένες περιπτώσεις όπου κάποιες κατηγορίες είτε εκ παραδροµής είτε λόγω εσφαλµένης εφαρµογής του προηγούµενου νοµικού πλαισίου, δεν είναι δυνατόν για τεχνικούς λόγους να ενταχθούν στις διατάξεις του ν. 4251/2014, µέχρι την επίλυσή τους, θα αντιµετωπίζονται ως εξής: α) Γονείς ανήλικων ηµεδαπών: Το δελτίο διαµονής χορηγείται για πέντε έτη, ανεξαρτήτως εάν η λήξη του υπερβαίνει την συµπλήρωση του 21 ου έτους της ηλικίας των τέκνων, και µετά την πενταετία ανανεώνεται ως δελτίο µόνιµης διαµονής. Όπου είχαν χορηγηθεί δελτία διαµονής, η λήξη ισχύος των οποίων συνέπιπτε µε την ενηλικίωση του τέκνου (συµπλήρωση 18 ου ή 21 ου έτους) και ως εκ τούτου υπολείπεται χρονικό διάστηµα για την συµπλήρωση της πενταετίας που οδηγεί στο δελτίο µόνιµης διαµονής, το δελτίο διαµονής θα ανανεώνεται για µία επιπλέον πενταετία 16

17 β) Για την ανανέωση του ελτίου ιαµονής σε ελτίο Μόνιµης ιαµονής, δεν απαιτείται ασφάλιση. Θα ελέγχεται όµως σε κάθε περίπτωση, τυχόν διακοπή της συµβίωσης πριν την συµπλήρωση της πενταετίας γ) Σύζυγοι Έλληνα που δεν κατοχυρώνουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής (λ.χ. απουσία από τη χώρα ) και ανανεώνουν εκ νέου για χορήγηση δελτίου διαµονής, δεν αναζητούµε επαρκείς πόρους. δ) Το ελτίο Μόνιµης ιαµονής ανακαλείται ή απορρίπτεται η ανανέωσή του µόνο για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ή απουσία από τη χώρα που υπερβαίνει τα δύο έτη. Η µεταβολή της προσωπικής κατάστασης (διαζύγιο ή θάνατος) µετά την απόκτηση του καθεστώτος της µόνιµης διαµονής, ουδόλως επηρεάζει την ισχύ του. Σε περίπτωση που κάτοχος ελτίου Μόνιµης ιαµονής, µέλος οικογένειας Έλληνα, απουσιάζει από τη χώρα για διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο έτη και επανέρχεται στη χώρα, χορηγείται εκ νέου ελτίο ιαµονής. ε) Για την ανανέωση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος δεν προσκοµίζονται παράβολο και βιβλιάριο υγείας, καθόσον ανανεώνεται αυτοδίκαια χωρίς να αναζητείται η πλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτησή του. Τέλος, είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Ο Γεν. Γραµµατέας Α. Συρίγος Κοινοποίηση 1. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης /νση Απασχόλησης Τµήµα ΙΙΙ Πειραιώς 40 Σταδίου Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 3. ΟΑΕ 4. ΟΓΑ 5. ΙΚΑ /νση Ασφάλισης- Εσόδων Τµήµα Ειδικών Θεµάτων 6. ΣΕΠΕ 7. Συνήγορο του Πολίτη 8. ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 9. Ε ΑΜ Εσωτερική ιανοµή 1. /νση Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 2. /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (όλα τα Τµήµατα της /νσης ) 3. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 17

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ν. 4251/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 20 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013

Εγκύκλιος αριθ. 20 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία.

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία. Αθήνα 04/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: Ε33/31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των άρθρων 6, 18 (παρ. 4 & 5) και 19 του ν. 3536/07. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α 10432 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210-5285567, -569, -580, - 565 FAX : 210-5229840 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 39 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 7/10/2013 Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΔΙΑΣΦ/Φ24/36/1514715 Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005.

ΘΕΜΑ : Παροχή διευκρινίσεων επί ζητημάτων που ανακύπτουν μετά την τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 3386/2005. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΜΗΜΑ B 2)ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 11-3-2013 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας.

Αντίγραφο ισχυρού διαβατηρίου. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Βεβαίωση κατοικίας. Α. ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ ΣΥΖΥΓΟΙ ΟΜΟΓΕΝΩΝ Για την εγγραφή τους σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ΟΤΑ α βαθμού της χώρας, οι εκλογείς όλων των κατηγοριών οφείλουν να προσέλθουν οι ίδιοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων

Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων Ληξιαρχείο Δήμο Λαρισαίων 1. Ληξιαρχική πράξη Γέννησης (Δήλωση εντός 10 ημερών, αλλιώς απαιτούνται παράβολα) Υπόχρεοι προς δήλωση: Ο πατέρας ή η μητέρα, ο γιατρός, η μαία ή οποιοσδήποτε παραστάς κατά τον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: Σ.ΚΙΑΜΟΣ, Ξ.ΣΑΚΗ Β. ΜΑΥΡΑΚΗ, Χ..: ΒΑΘΜ. ΑΣΦ.: ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ..: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90

ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό έγγραφα Α24/374/31-7-90 ΘΕΜΑ: «Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται σε εργοδότες, με τους οποίους είναι σύζυγοι ή συγγενείς α και β βαθμού συγγενείας» ΣΧΕΤ.: α) Η εγκύκλιος 23/1989 β) Το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3/ 10 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ./Φ1 / 5/ 77266 O.A.E.E ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρέωση αιτιολόγησης των απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης θεώρησης εισόδου από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές (άρθρο 4 1)

Η υποχρέωση αιτιολόγησης των απορριπτικών αποφάσεων χορήγησης θεώρησης εισόδου από τις διπλωµατικές και προξενικές αρχές (άρθρο 4 1) Προς Γενικό Γραµµατέα Πληθυσµού και Κοινωνικής Συνοχής Υπουργείο Εσωτερικών Ευαγγελιστρίας 2 105 63 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 2013 Α.Πρωτ.Φ.1100.2/48668/2013 Πληροφορίες: 213 13 06 640 ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 2/4/013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034/6263/186 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Το Εθνικό Τυπογραφείο ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (για δημοσίευση) ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Ν.Α. ΑΣΤ. ΗΜ.ΚΑΤ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 1 από 9 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 1/22.01.2015 (θέμα 7 Α) Απόφαση Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5

Αθήνα 25/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 5 ΑΔΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΙ: Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 10170 ΑΘΗΝΑ ΣΤ ΟΙΚΟΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ

Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Μ.Τ.Π.Υ Κ.Ε.Π Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΜΕΣΩ ΚΕΠ ΑΘΗΝΑ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ α. Οδηγίες συµπλήρωσης Αίτησης-Υπεύθυνης ήλωσης Η αίτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014.

ΠΟΛ.1231/20.10.2014. ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων. Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) σε φυσικά πρόσωπα, έτους 2014. Aριθµ. ΠΟΛ.1231/20.10.2014 ιαδικασία χορήγησης εκπτώσεων επί του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛ 1260 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την

άλλως απαιτείται μεταβολή στοιχείων στη ΔΕΗ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται και αυτεπάγγελτα από την Α. Άποροι μείωση σε ποσοστό 100% Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Αγίου Δημητρίου Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να αποτελεί το

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΉΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, Μαΐου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: οικ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 21/11/012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Π: Φ10034οικ./26561/472 ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: τον ΟΓΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πατησίων 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΚ10170 - ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4110, 9/2/2007 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ- ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 114/2004 «Παροχή οδηγιών για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 7 του, άρθρου 4 του Ν. 3029/2002 και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης µε αρ. Φ11321/οικ. 9584/483.»

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης. Οδηγίες προς τους Φοιτητές Πρακτική Άσκηση Φοιτητών ΤΕΙ Κρήτης Οδηγίες προς τους Φοιτητές ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης... 3 2. Θεσμικό Πλαίσιο και οι Προϋποθέσεις Ένταξης... 3 3. Επιλογή Φορέα Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις»

Θέµα: ιευκρινήσεις επί των διατάξεων του ν.4070/2012 (Α 82) «Ρυθµίσεις. Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ηµοσίων Έργων κι άλλες διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Λόγω συµπλήρωσης του κειµένου µε την παρ. 7 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 1-6-2012 Σ.Ε ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: Βαθµός Προτ/τας:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ: οικ.53326/2015

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2015 Αριθ. Πρωτ: οικ.53326/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15/5/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρ. ΓΕΝΔΙΠΑΡ/216/796711 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. ΘΕΜΑ 7 ΑΠΟΦ.ΑΡΙΘΜ.407 ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΑ-ΤΟΜΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ Ε.Δ.Ε. Ο Διευθυντής Συντάξεων και Ασφάλισης Ε.Τ.Α.Α Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε κ. Κων/νος Καραγιαννάκης θέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 01/06/2013 ΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΔ ΑΠΟ 01/06/2013 ΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μελίσσια 31/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π. Ταχ. Δ/νση: Καλαµβόκη 2 Α Ταχ. Κώδικας: 151 27 Μελίσσια ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Σ. ΑΔΡΙΑΝΟΣ Τηλ.: 210 8105980 FAX.: 210 8105981 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές

Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Ολη η ρύθµιση για φόρους και εισφορές Τι προβλέπει το νοµοσχέδιο των υπουργείων Οικονοµικών και Εργασίας Ρύθµιση νέας αρχής ικαίωµα υπαγωγής 1. Τα χρέη που µπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δηµιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους.

Αντικείμενο της φορολογίας εισοδήματος για τους φορολογικούς κατοίκους της Ελλάδας είναι το παγκόσμιο εισόδημα τους. Η εργασία στο εξωτερικό αποτελεί μία επιλογή συχνά συναντώμενη στην ελληνική πραγματικότητα και στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα. Το ζήτημα της φορολόγησης των κατοίκων του εξωτερικού, εκ των πραγμάτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15

ΑΔΑ: Β4ΠΩ4691ΩΓ-Α4Τ ΑΡ. : 15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ :

Διαβάστε περισσότερα