Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:. ιαµαντίδου Τηλ Αθήνα, 8 Απριλίου 2015 Αριθ. Πρωτ: 58037/2014 Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ευαγγελιστρίας Προς: Αποκεντρωµένες ιοικήσεις της Χώρας /νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θέµα : Εφαρµογή διατάξεων του ν. 4251/2014 Από την διαπροσωπική µας επαφή (διηµερίδες για την εφαρµογή του Κώδικα), αλλά και τα ερωτήµατα που λαµβάνουµε σχετικά µε την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4251/2014, διαπιστώνουµε ότι δεν υφίσταται ενιαία εφαρµογή των ρυθµίσεών του. Μέχρι την έκδοση του σχετικού εγχειριδίου, σας αποστέλλουµε οδηγίες για την ενιαία αντιµετώπιση των βασικότερων ζητηµάτων που αντιµετωπίζετε κατά την πρακτική εφαρµογή. Α. Θέµατα διαδικασιών α) Η υποβολή αιτήσεων χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαµονής ή υποβολής συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, καθώς επίσης και η παραλαβή άδειας διαµονής, ή απορριπτικής απόφασης ή άλλων εγγράφων, διενεργείται: - από τον ενδιαφερόµενο - από συζύγους, ανιόντες και ενήλικους κατιόντες. - από δικηγόρο είτε µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο, είτε µε ιδιωτικό που φέρει τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος. Σηµ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα ικηγόρων, Ν. 4194/2013, οι ασκούµενοι δικηγόροι µπορούν να εκπροσωπούν αυτοτελώς τους πολίτες τρίτων χωρών. β) Σε κάθε περίπτωση, η εξουσιοδότηση θα πρέπει να φέρει τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε δηµόσια αρχή εντός της ελληνικής επικράτειας. Επιτρέπεται η εκπροσώπηση µε πληρεξούσιο που συντάσσεται σε ελληνική προξενική αρχή της αλλοδαπής, µε θεώρηση του γνησίου υπογραφής από τον Έλληνα Πρέσβη ή τον Έλληνα Πρόξενο, εφόσον πρόκειται για αίτηση ανανέωσης άδειας διαµονής, παραλαβή της άδειας διαµονής ή απορριπτικής απόφασης. γ) Η πληρεξουσιότητα αφορά όσα θέµατα ορίζονται ρητώς. Συνεπώς, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δε µπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο δικηγόρο, εκτός αν αυτό ορίζεται ρητά στην εντολή πληρεξουσιότητας (άρθρο 715 Αστικού Κώδικα). Επιπλέον οι εξουσιοδοτηµένοι δεν µπορούν να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις για τους εντολείς τους, εκτός εάν εξουσιοδοτούνται ειδικά για το σκοπό αυτό και στο 1

2 συγκεκριµένο (ειδικό) πληρεξούσιο αναγράφεται επακριβώς το περιεχόµενο των υπεύθυνων δηλώσεων που πρόκειται να υπογράψουν. (Γνωµοδότηση 535/2005 Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους). δ) Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει σαφές περιεχόµενο, να ασκείται προς το συµφέρον του εξουσιοδοτούµενου µε την έννοια του άρθρου 200 ΑΚ και ισχύει µέχρι να ανακληθεί όπως ορίζεται στο άρθρο 218 ΑΚ. Ο εντολέας πρέπει να ενηµερώσει την αρµόδια υπηρεσία σε περίπτωση ανάκλησης της πληρεξουσιότητας. Εάν δόθηκε µε συµβολαιογραφικό έγγραφο, ανακαλείται µόνο κατά τον ίδιο τύπο, διαφορετικά η ανάκληση, ως αντίθετη σε απαγορευτική διάταξη νόµου, είναι άκυρη κατ άρθρο 174 ΑΚ. ε) Η ανάκληση γίνεται µε ρητή δήλωση του ενδιαφερόµενου προς τον ορισθέντα ως αντιπρόσωπό του και για τον λόγο αυτό, εάν έχει παρέλθει εύλογος χρόνος από την εντολή, ζητείται υπεύθυνη δήλωση του εξουσιοδοτούµενου ότι η εξουσιοδότηση είναι σε ισχύ. Η εξουσιοδότηση ισχύει για όλες τις ενέργειες µέχρι την ολοκλήρωση, εφόσον αυτές περιγράφονται επαρκώς (άρθρα Αστ. Κώδικα). στ) Η πρωτότυπη εξουσιοδότηση δεν θα παρακρατείται από την υπηρεσία πριν την ολοκλήρωση του αιτήµατος, αλλά θα παραµένει στην κατοχή του εξουσιοδοτούµενου και θα επιδεικνύεται σε κάθε συναλλαγή του µε την αρµόδια υπηρεσία στο πλαίσιο των ενεργειών που περιγράφονται στο κείµενο της εξουσιοδότησης. Αντίθετα παρακρατείται από την υπηρεσία στο τελικό στάδιο διεκπεραίωσης του αιτήµατος Οι εξουσιοδοτούντες και οι εξουσιοδοτηµένοι, όταν η εξουσιοδότηση ή το πληρεξούσιο συνάπτονται στην Ελλάδα, πρέπει να είναι νοµίµως διαµένοντες κατά την ηµεροµηνία της σύναψης αυτών, πλην της περίπτωσης σύνταξης συµβολαιογραφικού πληρεξουσίου µε το οποίο παρέχεται δυνατότητα εκπροσώπησης πολίτη τρίτης χώρας, από δικηγόρο, ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών (λ.χ. χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους). Β. Πλήρωση των προϋποθέσεων της περ. (ε) του άρθρου 6 του ν. 4251/2014. Ασφαλιστική κάλυψη Σε συνέχεια έγγραφων και προφορικών ερωτηµάτων, αναφορικά µε ζητήµατα πλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, προκειµένου οι πολίτες τρίτων χωρών να ανανεώσουν την άδεια διαµονής τους, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη, ιδιωτική ή δηµόσια, η οποία συνάπτεται στο ελληνικό κράτος ή αλλού, είναι δεκτή κατ αρχήν, εφόσον παρέχει πλήρη κάλυψη και δεν επιβαρύνει τα δηµόσια οικονοµικά του κράτους. Κάτοχοι άδειας διαµονής που παρέχουν πρόσβαση στην εργασία Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα µε τίτλο διαµονής που παρέχει πρόσβαση στην εργασία, ανεξαρτήτως εάν αυτός είναι τίτλος µακράς διαµονής ή όχι, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται, αναλόγως του επαγγέλµατος που ασκούν, αντίστοιχα µε τους ηµεδαπούς. Τα µέλη των οικογενειών τους, που είναι συντηρούµενα (προστατευόµενα) και κατέχουν άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση καθώς και τα ενηλικιωθέντα τέκνα που κατείχαν στο παρελθόν άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, ασφαλίζονται υποχρεωτικά, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της ασφαλιστικής νοµοθεσίας, στον ασφαλιστικό φορέα του συντηρούντος (άµεσα ασφαλισµένου) και προσκοµίζουν, κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής τους για τον ίδιο λόγο, οικογενειακό βιβλιάριο υγείας. Εάν οι πολίτες τρίτων χωρών είναι κάτοχοι αδειών διαµονής για εργασία (ειδικού σκοπού) και η ασφαλιστική νοµοθεσία παρέχει δικαίωµα εξαίρεσης από την υποχρέωση ασφάλισης σε δηµόσιο ασφαλιστικό φορέα, προσκοµίζεται βεβαίωση ιδιωτικού φορέα ασφάλισης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην απόφαση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 136 παρ. 3 του ν. 4251/2014 και παράλληλα µνηµονεύεται η σχετική διάταξη, η οποία προβλέπει δικαίωµα εξαίρεσης. 2

3 Εξαίρεση: Κάτοχοι αδειών διαµονής µακράς διάρκειας που παρέχει πρόσβαση στην εργασία, οι οποίοι δεν εργάζονται και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται ασφαλιστικών παροχών, καθόσον δεν διαθέτουν ασφαλιστική ικανότητα, έχουν την υποχρέωση να είναι ασφαλισµένοι σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης. Κάτοχοι άδειας διαµονής για λοιπούς λόγους Πολίτες τρίτων χωρών που εισέρχονται ή διαµένουν νόµιµα στην Ελλάδα για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014 και αιτούνται τη χορήγηση ή την ανανέωση άδειας διαµονής, ο τύπος της οποίας παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης σε ιδιωτικό φορέα ασφάλισης, έχουν τη δυνατότητα να προσκοµίσουν: Ασφαλιστήρια συµβόλαια που έχουν συναφθεί στην αλλοδαπή εφόσον ρητά αναφέρουν ότι καλύπτουν τον ενδιαφερόµενο για όσο διάστηµα διαµένει στην Ελλάδα ή Ασφαλιστήρια συµβόλαια που συνάπτονται στην Ελλάδα Τα παραπάνω συµβόλαια γίνονται δεκτά, εφόσον δεν περιλαµβάνουν απαλλαγές και ειδικές πρόσθετες συµφωνίες µε προδήλως καταχρηστικούς όρους, που στην πράξη ακυρώνουν την ιατρική, φαρµακευτική και νοσοκοµειακή κάλυψη, όπως απαλλαγές ή διαστήµατα αναµονής και καλύπτουν το χρονικό διάστηµα ισχύος της άδειας διαµονής. Οι καλύψεις των ασφαλιστήριων συµβολαίων προκειµένου να πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 6 περ. (ε) του ν. 4251/2014, αφορούν σε : Ασφάλιση µόνιµης ολικής ή µερικής ανικανότητας από ατύχηµα. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ευρώ ετησίως µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου 20% κατ ανώτατο όριο. ιευκρινίζουµε ότι ο όρος «µόνιµης» αφορά αθροιστικά και όχι διαζευκτικά στην ολική και µερική ανικανότητα και συνεπώς τα προσκοµιζόµενα ασφαλιστήρια θα πρέπει να παρέχουν κάλυψη και για τους δύο τύπους µόνιµης ανικανότητας. εδοµένου δε ότι η παροχή της ανικανότητας είναι επιδοµατικού χαρακτήρα και ως εκ τούτου δεν υφίσταται πρόβλεψη «συµµετοχής» θα γίνονται δεκτά και τα ασφαλιστήρια συµβόλαια στα οποία δεν αναφέρεται «συµµετοχή» του ασφαλισµένου, αρκεί αυτά να προβλέπουν ως ελάχιστο κεφάλαιο κάλυψης τις ευρώ. Ιατροφαρµακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχηµα. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον 1500 ευρώ ετησίως. µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου 20% κατ ανώτατο όριο. Η ανωτέρω κάλυψη αφορά στην πρωτοβάθµια φροντίδα, η οποία περιλαµβάνει την κάλυψη εξόδων για διαγνωστικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις. Ευρεία νοσοκοµειακή περίθαλψη. Το ύψος των καλυπτόµενων παροχών θα πρέπει να ανέρχεται σε ποσό τουλάχιστον ευρώ ετησίως µε συµµετοχή του ασφαλιζόµενου 20% κατ ανώτατο όριο. Ο όρος «ευρεία», αφορά στη νοσοκοµειακή κάλυψη, ήτοι την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η ιατρικώς αναγκαία εισαγωγή και παραµονή του ασφαλισµένου ως εσωτερικού ασθενούς σε νοσοκοµείο(διαµονή, τροφή, ιατρικές/χειρουργικές αµοιβές, ιατρικές πράξεις και εξετάσεις, έξοδα χειρουργείου, φάρµακα, υγειονοµικό υλικό). Οι συνταξιούχοι πληρούν τον όρο της πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης ασθενείας εάν δικαιούνται ιατρική περίθαλψη από µέρους του κράτους που καταβάλλει τη σύνταξή τους. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Υγείας προσφέρει την πλήρη κάλυψη όταν ο πολίτης της ΕΕ δεν µεταφέρει τη διαµονή κατά την έννοια του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ.1408/71 στο κράτος και έχει την πρόσθεση να επιστρέψει, π.χ. σπουδές ή απόσπαση σε άλλο κράτος µέλος. Στην περίπτωση αδειών διαµονής χρονικής διάρκειας µεγαλύτερης του έτους, η ανανέωση του ασφαλιστήριου συµβολαίου που καλύπτει χρονικό διάστηµα ενός έτους, θα πρέπει να γίνεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κάθε έτος, ώστε να επιδεικνύεται στις υπηρεσίες σας, είτε επί τη ευκαιρία δειγµατοληπτικού ελέγχου είτε κατά την ανανέωση της άδειας. Στην τελευταία περίπτωση δηλαδή κατά τη διαδικασία ανανέωσης - ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να καταθέσει στην υπηρεσία σας τα ασφαλιστήρια συµβόλαια που θα καλύπτουν όλα τα παρελθόντα έτη, διαφορετικά η άδειά του θα ανακαλείται από την ηµεροµηνία από την οποία έπαυσε η ασφάλιση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν.4251/

4 Εκπλήρωση ασφαλιστικών υποχρεώσεων ως προϋπόθεση για την ανανέωση άδειας διαµονής Στις περιπτώσεις που ως προϋπόθεση για την ανανέωση των αδειών διαµονής 1 ορίζεται η εκπλήρωση ελάχιστου αριθµού ηµερών ασφάλισης ή ελάχιστου χρονικού διαστήµατος ασφάλισης ανά διετία ή τριετία, διευκρινίζεται ότι, µέχρι την 30 η Σεπτεµβρίου 2015, ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της αριθ /2014 κοινής υπουργικής απόφασης, αυτός ταυτίζεται µε τη συµπλήρωση των απαιτούµενων χρονικών προϋποθέσεων για τη χορήγηση πλήρους ιατροφαρµακευτικής κάλυψης σύµφωνα µε τα κάθε φορά οριζόµενα στην ασφαλιστική νοµοθεσία. Εν προκειµένω είναι σαφές ότι µέχρι την 30 η Σεπτεµβρίου 2015 για την ανανέωση των αδειών διαµονής θα αναζητείται µόνο η ύπαρξη βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ. Ασφάλιση στον ΟΓΑ Προκειµένου να πληρείται η προϋπόθεση ανανέωσης των αδειών διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος, οι ενδιαφερόµενοι να διαθέτουν βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή να έχουν πραγµατοποιήσει 150 ηµέρες ασφάλισης. Στην παρούσα φάση και δεδοµένης της 108/ απόφασης του ιοικητή του ΟΓΑ, µε την οποία «η ασφαλιστική ικανότητα των δικαιούχων παροχών περίθαλψης του ΟΓΑ, που έληξε στις ανανεώνεται έως και 30/04/2015», µπορείτε να προβαίνετε στην ανανέωση των αδειών διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση και κατέχουν βιβλιάριο υγείας που η ισχύς του έχει αυτοδικαίως παραταθεί. Μετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και λαµβανοµένου υπόψη ότι η ασφαλιστική ικανότητα ελέγχεται ηλεκτρονικά, αφού στο σύστηµα ΑΤΛΑΣ περιλαµβάνεται ολοκληρωµένο µητρώο δικαιούχων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, άµεσα και έµµεσα ασφαλισµένων, θα µπορείτε να ανανεώνετε τις άδειες διαµονής των ενδιαφεροµένων, που θα σας προσκοµίζουν αντίγραφο της ασφαλιστικής τους ικανότητας από τον εν λόγω φορέα. Πληροφοριακά σας ενηµερώνουµε ότι καταβάλλεται προσπάθεια από τον ΟΓΑ και το Υπουργείο µας ώστε να υπάρξει δυνατότητα απευθείας πρόσβασης των υπηρεσιών σας στην ηλεκτρονική εφαρµογή για την άντληση των δεδοµένων. Αµειβόµενοι µε εργόσηµο Περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί βιβλιάριο υγείας Σε ότι αφορά τον ΟΓΑ, για τους εργάτες γης, οι ηµέρες εργασίας αυτών υπολογίζονται ανά έτος µε βάση τις αµοιβές τους, για τις οποίες έχουν λάβει εργόσηµο, και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αµοιβών, διά του ηµεροµισθίου του ανειδικεύτου εργάτη της 31ης εκεµβρίου του προηγουµένου έτους. Θεωρούνται ως πραγµατοποιηθείσες κατά το µήνα εξόφλησης των εργοσήµων. Οι απασχολούµενοι που έχουν πραγµατοποιήσει 150 ηµέρες εργασίας και άνω κατ' έτος, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ για ολόκληρο το έτος. 1 Οι τύποι αδειών διαµονής που χορηγούνται ή ανανεώνονται υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων του αιτούντος και τυχόν συντηρούµενων µελών, είναι οι υπαγόµενες στις κατηγορίες Α, ΣΤ και Ζ. 4

5 Ο υπολογισµός του χρόνου ασφάλισης γίνεται από τον ΟΓΑ, βάσει του στοιχείων του Αρχείου εργοσήµου που τηρείται στην Η ΙΚΑ Α.Ε. Όσοι απασχολούνται για πρώτη φορά ως εργάτες γης µπορούν να υποβάλουν ελτίο Απογραφής και Επιλογής Ασφαλιστικής Κατηγορίας, προκειµένου να εγγραφούν στα Μητρώα Ασφαλισµένων του Κλάδου. Ο ΟΓΑ σε τακτά χρονικά διαστήµατα (τουλάχιστον µια φορά το χρόνο) ασφαλισµένους του για το χρόνο ασφάλισής τους βάσει των εργοσήµων τους. ενηµερώνει τους Ασφάλιση ΙΚΑ: Προκειµένου να πληρείται η προϋπόθεση ανανέωσης των αδειών διαµονής πολιτών τρίτων χωρών που ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, θα πρέπει, κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού αιτήµατος, οι ενδιαφερόµενοι να διαθέτουν: βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας ή διαπίστωση, µέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης µε το ΙΚΑ, της πραγµατοποίησης 50 τουλάχιστον ηµερών ασφάλισης στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος (2014), είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο. Όταν ο υπολογισµός γίνεται µε το 15µηνο δεν λαµβάνονται υπόψη οι τρεις τελευταίοι µήνες Αµειβόµενοι µε εργόσηµο Περιπτώσεις που δεν έχει χορηγηθεί βιβλιάριο υγείας Όσον αφορά την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στα εν λόγω πρόσωπα, µέχρι η απεικόνιση της ασφάλισης για την εν λόγω κατηγορία ασφαλισµένων να υποστηριχθεί µηχανογραφικά από το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), πρέπει να εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Εσόδων υποκαταστηµάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τόπου κατοικίας, µε τη µορφή απαντητικού εγγράφου προς την αρµόδια για την ανανέωση άδειας διαµονής υπηρεσία, µε το οποίο θα την ενηµερώνει για τον χρόνο ασφάλισης βάσει «Εργοσήµου». Στις περιπτώσεις αυτές και µέχρι να διαπιστωθεί ο χρόνος ασφάλισης, θα χορηγείτε βεβαίωση τύπου Α Σηµειώνεται: Για τους εργαζόµενους σε οικοδοµοτεχνικά έργα στις 50 ηµέρες ασφάλισης θα συµπεριλαµβάνονται και η προσαύξηση 20% και οι ηµέρες άδειας. Ασφάλιση ΟΑΕΕ βιβλιάριο υγείας σε ισχύ ή έγγραφο ασφαλιστικής ικανότητας από τον αρµόδιο φορέα ασφάλισης Γενικά: Το βιβλιάριο υγείας γίνεται δεκτό ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έκδοσης ή ανανέωσής του και ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας λήξης αυτού, αρκεί να είναι εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία προσκόµισης στην αρµόδια υπηρεσία. 5

6 Όπου αναφέρεται το βιβλιάριο υγείας σε ισχύ, νοείται ότι αυτό έχει εκδοθεί από το φορέα ασφάλισης του ενδιαφεροµένου, αναλόγως της επαγγελµατικής δραστηριότητας που ασκεί. (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) Σε όσες περιπτώσεις για την ανανέωση των εν λόγω αδειών διαµονής δεν είναι δυνατή η προσκόµιση βιβλιαρίου υγείας σε ισχύ, επειδή τα ασφαλιστικά ταµεία θέτουν ως προαπαιτούµενο για την ανανέωση της ασφάλισης την κατοχή βεβαίωσης τύπου Α, ή δεν έχουν παρέλθει τρεις µήνες µετά τον µήνα που συµπληρώνονται 50 ένσηµα, θα χορηγείτε βεβαίωση τύπου Α και θα ζητάτε την προσκόµιση του βιβλιαρίου ως συµπληρωµατικό δικαιολογητικό, (βάσει των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 περ. γ του ν. 4251/2014). Κατά τα λοιπά µπορείτε να ανατρέχετε στο υπ αριθ. Φ.40021/2912/72/ έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α. Γ. Υπολογισµός επαρκούς εισοδήµατος για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 89 του ν. 4251/ Η προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος πρέπει να συντρέχει αυτοτελώς για κάθε αιτούντα 2. Ο αιτών θα πρέπει να αποδεικνύει ότι: α) διαθέτει ο ίδιος προσωπικό εισόδηµα τουλάχιστον ίσο ή µεγαλύτερο από τις µηνιαίες απολαβές του αµειβόµενου µε τον κατώτατο µισθό, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, αναλόγως της ηλικίας του ενδιαφερόµενου( κάτω ή άνω των 25 ετών) επί 14 µήνες, συν τις προσαυξήσεις, και αφορά το τελευταίο πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης έτος. Πληροφοριακά σας γνωρίζουµε ότι θα λαµβάνεται υπόψη το φορολογητέο εισόδηµα που προκύπτει βάσει των παρακάτω στοιχείων : i) οι µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων άνω των 25 ετών ανέρχονται σε 586,08 ευρώ µηνιαίως (µικτά) ii) Το κατώτερο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ετών ορίζεται σε 26,18 ευρώ (µικτά) iii) οι µηνιαίες απολαβές των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών ανέρχονται σε 510,95 ευρώ µηνιαίως(µικτά) v) Το κατώτερο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών ορίζεται σε 22,83 ευρώ (µικτά) Για τον υπολογισµό του εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη και τυχόν χορήγηση επιδόµατος ανεργίας. Το επαρκές του εισοδήµατος θα πρέπει να προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας ή αντίγραφο της ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος που αφορά στο αµέσως προηγούµενο της αίτησης, έτος και βεβαίωση αποδοχών του ενδιαφερόµενου, από την οποία προκύπτει τόσο το µικτό όσο και το φορολογητέο εισόδηµα. β) διαθέτει επαρκές εισόδηµα και για τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειάς του. Όταν ο ενδιαφερόµενος διαµένει στην Ελλάδα µε τα µέλη της οικογένειάς του, τότε το ύψος του επαρκούς εισοδήµατος προσαυξάνεται κατά 10% για τα µέλη αυτά. Στην περίπτωση αυτή, και µόνο προστίθεται το ενδεχόµενο εισόδηµα των µελών αυτών (π.χ. εισόδηµα συζύγου ή τέκνων), στο εισόδηµα του αιτούντος. 3. Η ύπαρξη του επαρκούς εισοδήµατος για τον ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του δεν συναρτάται από το είδος της άδειας διαµονής του/της συζύγου, δηλαδή εάν ο έτερος των συζύγων είναι κάτοχος άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση ή για εξαρτηµένη εργασία. 4. Ο έτερος των συζύγων µπορεί να αιτηθεί για την απόκτηση του καθεστώτος επί µακρόν διαµένοντος οποτεδήποτε, εφόσον πληροί ο ίδιος τις σχετικές προϋποθέσεις (ύπαρξη επαρκούς προσωπικού εισοδήµατος, ασφάλιση ασθενείας). 5. Ειδικά όσον αφορά στα τέκνα, η προσαύξηση θα πρέπει να αναζητείται οπωσδήποτε για τα τέκνα ηλικίας έως 18 ετών. Για τα τέκνα ηλικίας 18 έως 21 η εν λόγω προσαύξηση αναζητείται 6

7 εφόσον προκύπτει από το εκκαθαριστικό σηµείωµα ή τη φορολογική δήλωση ότι τα τέκνα αυτά είναι συντηρούµενα. 6. Στην περίπτωση που, κατά τη στιγµή της αίτησης, δεν έχει χορηγηθεί το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας από την αρµόδια.ο.υ. που αφορά στο αµέσως προηγούµενο της αίτησης, έτος, µπορεί να προσκοµιστεί, αντί αυτού, αντίγραφο της ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος για το έτος αυτό. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση ιδίως των τέκνων, εφόσον αυτά υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση για ενδεχόµενα δικά τους εισοδήµατα, υποβάλλεται επιπρόσθετα το δικό τους Εκκαθαριστικό σηµείωµα ή η Φορολογική ήλωση. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής περιπτώσεις: Περίπτωση 1. Ο αιτών διαθέτει εισόδηµα, µε το οποίο συντηρεί τα µέλη της οικογένειάς του τα οποία είναι α) σύζυγος που κατέχει άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση και β) δύο τέκνα Παράδειγµα 1: Έστω ότι ο αιτών αποδεικνύει εισόδηµα (το οποίο είναι το καθαρό ποσό που εισπράττει βάσει της σύµβασης εργασίας του (η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την εργατική νοµοθεσία, αναλόγως της ηλικίας του, αφαιρουµένου ποσοστού 16% που παρακρατείται ως εισφορές ) και επιβαρύνεται µε το ποσοστό του 10% για τρία µέλη της οικογένειάς του (σύζυγος και 2 τέκνα), εκ των οποίων δεν εργάζεται κανένα και δεν προκύπτει άλλου είδους νόµιµο εισόδηµα (ενοίκια, επιδόµατα κ.λ.π.). - Το εισόδηµα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόµενος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο είναι: % (700) = 7700 Ως εκ τούτου ο αιτών δεν πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος και το αίτηµά του θα πρέπει να απορριφθεί στη βάση αυτή. Περίπτωση 2: Ο αιτών διαθέτει εισόδηµα 6800 και τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειας, σύζυγος µε κατοχή άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση µε δικαίωµα στην εργασία και δύο τέκνα, διαθέτουν δικά τους νόµιµα εισοδήµατα π.χ. από εργασία, ενοίκια κ.α., τότε αυτά θα ληφθούν υπόψη προκειµένου για τη συµπλήρωση του επαρκούς εισοδήµατος για τον ίδιο και τα µέλη της οικογένειάς του. Παράδειγµα 2: Ο αιτών αποδεικνύει εισόδηµα 6800 (το οποίο είναι το καθαρό ποσό που εισπράττει βάσει της σύµβασης εργασίας του (η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την εργατική νοµοθεσία, αναλόγως της ηλικίας του, αφαιρουµένου ποσοστού 16% που παρακρατείται ως εισφορές ) και επιβαρύνεται µε το ποσοστό του 10% για τρία µέλη της οικογένειάς του (σύζυγος και 2 τέκνα), εκ των οποίων το ένα π.χ. η σύζυγος έχει εισόδηµα από εργασία ύψους ετησίως. - Το εισόδηµα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόµενος, είναι: 7

8 (680) = Το εισόδηµα της συντηρούµενης συζύγου - από την εργασία προστίθεται στο εισόδηµα του αιτούντος, οπότε το συνολικό, πραγµατικό του εισόδηµα διαµορφώνεται ως εξής: =8600 Ως εκ τούτου, στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο αιτών πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος. Περίπτωση 3: Ο αιτών και ο/η σύζυγος κατέχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία και έχουν αποκτήσει δύο τέκνα Παράδειγµα 3: Ο αιτών αποδεικνύει εισόδηµα 8200 και επιβαρύνεται µε το ποσοστό του 10% για τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειάς του και ο έτερος των συζύγων εργάζεται µε σχέση µισθωτής απασχόλησης και συµβάλει στο οικογενειακό εισόδηµα µε το ποσό των 7.500, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας. Το εισόδηµα που θα πρέπει να αποδείξει ο ενδιαφερόµενος, είναι: (820) = 9020 Το εισόδηµα του ετέρου των συζύγων - από την µισθωτή απασχόληση προστίθεται στο εισόδηµα του αιτούντος, οπότε το συνολικό, οικογενειακό εισόδηµα διαµορφώνεται ως εξής: = Ως εκ τούτου, στο συγκεκριµένο παράδειγµα ο αιτών πληροί την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος. Περίπτωση 4: Πολίτης τρίτης χώρας και ο/η σύζυγος κατέχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία, έχουν δύο ανήλικα συντηρούµενα τέκνα και αιτούνται ταυτοχρόνως το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος : Παράδειγµα 4: Ο πολίτης τρίτης χώρας αποδεικνύει εισόδηµα 7000 και ο έτερος των συζύγων εργάζεται µε σχέση µισθωτής απασχόλησης και συµβάλει στο οικογενειακό εισόδηµα µε το ποσό των 7.500, όπως προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σηµείωµα της Εφορίας. Το εισόδηµα που θα πρέπει να αποδείξει ο καθένας εκ των ενδιαφερόµενων είναι : (700) =

9 Το εισόδηµα του ετέρου των συζύγων - από την µισθωτή απασχόληση προστίθεται στο εισόδηµα του αιτούντος, οπότε το συνολικό, οικογενειακό εισόδηµα διαµορφώνεται ως εξής: = Στο συγκεκριµένο παράδειγµα οι αιτούντες πληρούν την προϋπόθεση του επαρκούς εισοδήµατος, καθώς ο καθένας εξ αυτών διαθέτει το επαρκές εισόδηµα σε προσωπικό επίπεδο και έχει τη δυνατότητα κάλυψης της προσαύξησης του 10% από το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα.. ιαστήµατα απουσίας από τη χώρα Στις διατάξεις του ν. 4251/2014, υφίστανται ρυθµίσεις µε τις οποίες τίθενται χρονικά όρια απουσίας που επηρεάζουν είτε την ισχύ της άδειας διαµονής είτε την πρόσβαση σε απόκτηση µακρόχρονων καθεστώτων. Ειδικότερα: α. Οι διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 6 προβλέπουν ότι η ισχύς της άδειας διαµονής, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθµίσεων του παρόντος Κώδικα, δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν τους έξι µήνες ετησίως ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ ανώτατο όριο για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια ή σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση σε άλλο κράτος µέλος ή τρίτη χώρα. Η εν λόγω ρύθµιση προβλέφθηκε προκειµένου να αποφευχθούν καταχρήσεις, ιδίως από πολίτες τρίτων χωρών που ενώ δεν διαµένουν µόνιµα στη χώρα, διατηρούν άδεια διαµονής την οποία χρησιµοποιούν προκειµένου να απολαµβάνουν δικαιωµάτων (παροχές, επιδόµατα, έξοδος και επανείσοδος στη χώρα χωρίς visa κ.λ.π.). Κατά συνέπεια, εφόσον παρατηρείται συστηµατική απουσία από τη χώρα για διαστήµατα που υπερβαίνουν τους έξη µήνες, ανά έτος ισχύος της άδειας διαµονής, τα οποία δεν δικαιολογούνται, ως προσωρινές απουσίες, υποχρεούστε να ανακαλείτε την άδεια διαµονής, εάν αυτό σας γίνει γνωστό κατά τη διάρκεια ισχύος της ή να απορρίπτετε το σχετικό αίτηµα ανανέωσης καθόσον τεκµαίρεται ότι ο ενδιαφερόµενος δεν έχει ως τόπο µόνιµης διαµονής και ανάπτυξης βιοτικών σχέσεων την Ελλάδα. Ο έλεγχος των διαστηµάτων απουσίας διενεργείται µε οποιοδήποτε µέσο (σφραγίδες διαβατηρίου, έγγραφα αφιξαναχωρήσεων, βεβαιώσεις σχολείων, κ.λ.π.). Όπου από τη διενέργεια των ελέγχων δεν είναι δυνατή η τεκµηρίωση των διαστηµάτων απουσίας, λειτουργεί υπέρ του πολίτη τρίτης χώρας. Εξαίρεση: Από το ρυθµιστικό πεδίο των παραπάνω διατάξεων εξαιρούνται οι κάτοχοι άδειας διαµονής ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς και τα µέλη των οικογενειών τους για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση διαµονής ελάχιστου χρονικού διαστήµατος στη χώρα, τα µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε., οι γονείς και τα αδέλφια ανήλικων ηµεδαπών, οι κάτοχοι άδειας διαµονής δεκαετούς διάρκειας καθώς και οι κάτοχοι άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος και δεύτερης γενιάς. Για τους εν λόγω πολίτες τρίτων χωρών ισχύουν τα αναφερόµενα στις περιπτώσεις (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) της παρούσας. β. Οι διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 (µέλη οικογένειας Έλληνα) προβλέπουν ότι το αδιάλειπτο της διαµονής δεν θίγεται από προσωρινές απουσίες που δεν υπερβαίνουν συνολικά τους έξι µήνες ετησίως, ούτε από απουσίες µεγαλύτερης διάρκειας για την εκπλήρωση υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ή από µία απουσία δώδεκα συναπτών µηνών κατ ανώτατο όριο, για σοβαρούς λόγους, ιδίως εγκυµοσύνη και µητρότητα, σοβαρή ασθένεια, σπουδές ή επαγγελµατική κατάρτιση ή τοποθέτηση σε άλλο κράτος- µέλος. 9

10 Παράδειγµα 1: Πολίτης τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας Έλληνα απουσιάζει από τη χώρα για διαστήµατα που υπερβαίνουν τα ανωτέρω κατά τη διάρκεια ισχύος του ελτίου ιαµονής και επανέρχεται στη χώρα. Ο συγκεκριµένος δεν χάνει το δικαίωµα διαµονής, απλώς, δεν κατοχυρώνει δικαίωµα µόνιµης διαµονής. Εν προκειµένω, χορηγείται εκ νέου ελτίο ιαµονής, λόγω µη κατοχύρωσης δικαιώµατος. Παράδειγµα 2: Πολίτης τρίτης χώρας, µέλος οικογένειας Έλληνα απουσιάζει από τη χώρα για διαστήµατα που υπερβαίνουν τα ανωτέρω κατά τη διάρκεια ισχύος του ελτίου ιαµονής και διαµένει στην Ελλάδα, ενώ το ελτίο ιαµονής έχει λήξει. Ο συγκεκριµένος, εφόσον υποβάλλει αίτηµα ανανέωσης µετά την παρέλευση έτους από τη λήξη του ελτίου ιαµονής θα λάβει και πάλι ελτίο ιαµονής εφόσον υποβάλλει το αναλογούν πρόστιµο. Παράδειγµα 3: Πολίτης τρίτης χώρας διαµένει στην Ελλάδα για πέντε συναπτά έτη, µε µόνη απουσία διάστηµα έξη µηνών κατά το τρίτο έτος της ισχύος του ελτίου ιαµονής. Μετά την συµπλήρωση της πενταετίας, αναχωρεί από την Ελλάδα και απουσιάζει για 23 µήνες. Επανέρχεται στη χώρα και αιτείται ελτίο ιαµονής. Στην περίπτωση αυτή χορηγείται ελτίο Μόνιµης ιαµονής, καθόσον η απουσία του από τη χώρα, δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. γ. Οι διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 (µέλη οικογένειας Έλληνα) προβλέπουν ότι µετά την απόκτηση ελτίου Μόνιµης ιαµονής η απώλεια του δικαιώµατος, επέρχεται µόνο σε περίπτωση απουσίας του ενδιαφερόµενου από την Ελλάδα, για χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη δ. Οι διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 (απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος) προβλέπουν ότι περίοδοι απουσίας, εφόσον είναι κατώτερες των έξι διαδοχικών µηνών και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα µήνες εντός της πενταετίας, προσµετρώνται στον υπολογισµό της πενταετούς περιόδου που είναι αναγκαία συνθήκη για την χορήγηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος. Στην περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι δεν ισχύουν τα αναφερόµενα στην περίπτωση (α) βάσει των οποίων δικαιολογούνται διαστήµατα απουσίας έξη µηνών κατ έτος διάρκειας ισχύος της άδειας διαµονής, αλλά υπερισχύουν τα οριζόµενα στις ειδικότερες διατάξεις του νόµου. ε. Οι διατάξεις του άρθρου 93, παρ. 1 περίπτωση γ προβλέπουν ότι το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος αίρεται εάν ο ενδιαφερόµενος έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ε.Ε. για διάστηµα µεγαλύτερο ή ίσο των δώδεκα διαδοχικών µηνών. στ. Οι διατάξεις του άρθρου 93 παρ. 1 περ. στ προβλέπουν ότι το καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος αίρεται εάν αποδειχθεί, µε οποιονδήποτε τρόπο, ότι ο ενδιαφερόµενος έχει απουσιάσει από το έδαφος της Ελλάδας για διάστηµα που υπερβαίνει τα έξι έτη. ζ. Οι διατάξεις του άρθρου 138, παρ.3. προβλέπουν ότι οι άδειες διαµονής που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 91 παρ. 2 του ν. 3386/2005, καθώς και αυτές που εκδίδονται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του ίδιου άρθρου, ανανεώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89 του Κώδικα για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί µακρόν διαµένοντος, ανανεώνονται για τρία έτη εφόσον ο ενδιαφερόµενος αποδεικνύει συνεχή διαµονή στην Ελλάδα, η διακοπή της οποίας δεν υπερβαίνει τα δύο (2) συναπτά έτη. Στην περίπτωση αυτή είναι σαφές ότι για την απόκτηση του καθεστώτος του επί µακρόν διαµένοντος δεν ισχύουν τα αναφερόµενα στην περίπτωση (α) βάσει των οποίων δικαιολογούνται διαστήµατα απουσίας έξη µηνών κατ έτος διάρκειας ισχύος της άδειας διαµονής, αλλά υπερισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 89 παρ. 3 του ν.4251/2014, ενώ είναι σαφές ότι για τη µετάπτωση της δεκαετούς άδειας διαµονής σε τριετή, δικαιολογείται διάστηµα απουσίας από τη χώρα που δεν υπερβαίνει τα δύο συναπτά έτη. Ε. Υποβολή αιτήµατος για χορήγηση ελτίου ιαµονής ή Προσωποπαγούς άδειας διαµονής 10

11 Α) υνατότητα υποβολής αίτησης για χορήγηση ελτίου ιαµονής παρέχεται: σε όσους πολίτες τρίτων χωρών εισέρχονται στην Ελλάδα, µε οµοιόµορφη θεώρηση εισόδου ή θεώρηση εισόδου περιορισµένης εδαφικής ισχύος, όπου αυτή απαιτείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 1.1 του Κανονισµού (ΕΚ) 539/2001 του Συµβουλίου διαµένουν νόµιµα, µε οριστικό ή προσωρινό τίτλο διαµονής, ο οποίος έχει χορηγηθεί από τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων της χώρας ή την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν κάτοχοι Ειδικού ελτίου Ταυτότητας Οµογενούς, ως αλλογενείς σύζυγοι Οµογενούς είναι αναγνωρισµένοι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (νέα ρύθµιση του Κώδικα) Σε περιπτώσεις που ο γάµος µεταξύ του Έλληνα και του υπηκόου τρίτης χώρας, τελείται στην Ελλάδα, θα πρέπει, κατ αρχήν, να αποδεικνύεται νόµιµη διαµονή του υπηκόου τρίτης χώρας στην ελληνική επικράτεια. Ο πολίτης τρίτης χώρας, για τη συγκεκριµένη περίπτωση, θεωρείται νόµιµα διαµένων εάν: έχει εισέλθει µε θεώρηση εισόδου και για όσο αυτή ισχύει, ή για διάστηµα τριών µηνών από την ηµεροµηνία εισόδου του, εφόσον προέρχεται από χώρα που βάσει του κανονισµού 539/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στο χώρο Σένγκεν. Η εν λόγω θεώρηση δεν είναι απαραίτητο να έχει χορηγηθεί από ελληνική προξενική αρχή της χώρας από την οποία εισέρχεται ο ενδιαφερόµενος. Μπορεί δηλαδή να έχει εκδοθεί από άλλη χώρα Σένγκεν, η οποία ήταν και ο κύριος προορισµός του ενδιαφεροµένου, αρκεί να µην έχει παρέλθει ο χρόνος ισχύος της, από την ηµεροµηνία πρώτης εισόδου στον ενιαίο χώρο Σένγκεν. κατέχει βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για τη χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής τύπου Α ή ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής ή άδειας διαµονής ενιαίου τύπου. κατέχει ισχύον δελτίο διαµονής µέλους οικογένειας πολίτη της Ένωσης Επισήµανση: εν θεωρείται ως νόµιµα διαµένων για την υποβολή αίτησης για χορήγηση ελτίου ιαµονής (όχι για την τέλεση γάµου), πολίτης τρίτης χώρας που διαµένει στη χώρα στο πλαίσιο προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης ή παράτασης οικειοθελούς αναχώρησης. Στις περιπτώσεις που ο γάµος τελείται κατά τη διάρκεια ισχύος θεώρησης εισόδου, ο πολίτης τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση για χορήγηση δελτίου διαµονής εντός της διάρκειας ισχύος της θεώρησης εισόδου. Εν προκειµένω, δεν τυγχάνουν εφαρµογής τα αναφερόµενα σχετικά µε το δικαίωµα υποβολής αίτησης για χορήγηση δελτίου διαµονής, εντός διαστήµατος ενός έτους από την ηµεροµηνία εισόδου του υπηκόου τρίτης χώρας ή µε επιβολή διοικητικού προστίµου µετά την πάροδο έτους, καθότι ο ενδιαφερόµενος όταν εισήλθε στη χώρα προκειµένου να συναντήσει ή συνοδεύοντας τον Έλληνα, δεν είχε καταστεί µέλος της οικογένειάς του. Αντίθετα σε περιπτώσεις που ο γάµος έχει ήδη τελεσθεί και κατά την ηµεροµηνία εισόδου στη χώρα ο πολίτης τρίτης χώρας έχει αποκτήσει την ιδιότητα του µέλους οικογένειας Έλληνα, έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χορήγηση δελτίου διαµονής και µετά την πάροδο έτους από την είσοδό του ή µετά την πάροδο έτους, µε την επιβολή του προβλεπόµενου διοικητικού προστίµου. Οι πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν στη χώρα είτε µε άδεια διαµονής για έναν από τους λόγους του νόµου ή µε βεβαίωση υποβολής αίτησης για χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαµονής ή µε ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής και κατά τη διάρκεια ισχύος των ανωτέρω νοµιµοποιητικών εγγράφων συνάπτουν γάµο µε Έλληνα, έχουν το δικαίωµα να αιτηθούν χορήγηση δελτίου διαµονής ως µέλη οικογένειας Έλληνα, ανεξαρτήτως της κατηγορίας της άδειας διαµονής που κατείχαν. Το σχετικό αίτηµα µπορεί να υποβληθεί είτε κατά την ανανέωση της άδειας διαµονής που κατέχουν είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της. 11

12 Εάν το αίτηµά τους εκκρεµεί στην οικεία υπηρεσία της Αποκεντρωµένης ιοίκησης (κάτοχοι βεβαιώσεων τύπου Α ) µπορούν να υποβάλλουν αίτηση για χορήγηση δελτίου διαµονής µε ταυτόχρονη αίτηση ανάκλησης του προγενέστερου αιτήµατος. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, το αίτηµα θα πρέπει να υποβληθεί εντός διµήνου από την ηµεροµηνία τέλεσης του γάµου, άλλως επιβάλλεται το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του νόµου 4251/2014. Β) Η αίτηση για την απόκτηση προσωποπαγούς δικαιώµατος διαµονής, υποβάλλεται εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία, κατά την οποία συνέβη το γεγονός συνεπεία του οποίου κατοχυρώνει το δικαίωµα. Άλλως επιβάλλεται το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 2 του νόµου 4251/2014. ΣΤ. Συντηρούµενα µέλη οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. Προκειµένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας µε την ευρύτερη έννοια για τα µέλη που περιλαµβάνονται µεν στον ορισµό του άρθρου 82, τα οποία, ωστόσο, δεν απολαύουν αυτόµατου δικαιώµατος εισόδου και διαµονής στο κράτος ( συντηρούµενοι κατιόντες άνω του 21 ου έτους της ηλικίας τους και ανιόντες), θα πρέπει να εξετάζεται από το κράτος το κατά πόσον µπορεί να επιτραπεί η είσοδος και η διαµονή στα εν λόγω πρόσωπα, λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση τους µε τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα, οιεσδήποτε άλλες συνθήκες, όπως η οικονοµική και συγγενική εξάρτησή τους από τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα. Η ιδιότητα του συντηρούµενου µέλους της οικογενείας απορρέει από µια πραγµατική κατάσταση χαρακτηριζόµενη από το ότι η υλική υποστήριξη του εν λόγω µέλους της οικογένειας εξασφαλίζεται από πολίτη της ΕΕ ή Έλληνα. Η ιδιότητα του συντηρούµενου µέλους της οικογένειας δεν προϋποθέτει δικαίωµα διατροφής. εν απαιτείται να εξετασθεί εάν τα εν λόγω µέλη της οικογένειας θα ήταν θεωρητικά σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες τους µε την άσκηση αµειβόµενης δραστηριότητας. Προκειµένου να προσδιορισθεί εάν τα µέλη της οικογένειας είναι συντηρούµενα, πρέπει να εξετασθεί στη συγκεκριµένη περίπτωση εάν, λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής και κοινωνικής τους κατάστασης, έχουν ανάγκη υλικής υποστήριξης για να καλύψουν τις ουσιώδεις ανάγκες τους στο κράτος καταγωγής ή προέλευσής τους κατά τον χρόνο που ζητούν να τους επιτραπεί η συµβίωση µε τον πολίτη της ΕΕ ή τον Έλληνα, ήτοι όχι στο κράτος όπου διαµένουν. Η έννοια της εξάρτησης δεν αναφέρεται σε κανένα βιοτικό επίπεδο για τον καθορισµό της ανάγκης οικονοµικής υποστήριξης από τον πολίτη της ΕΕ ή τον Έλληνα. Η κάθε περίπτωση εξετάζεται ξεχωριστά (ad hoc) αφού δεν θεσπίζονται απαιτήσεις ως προς την ελάχιστη διάρκεια της εξάρτησης ή του ποσού της εξασφαλιζόµενης υλικής υποστήριξης, αρκεί η εξάρτηση να είναι πραγµατική και µόνιµη. Τα συντηρούµενα µέλη της οικογένειας οφείλουν να προσκοµίσουν τεκµηριωµένες αποδείξεις της εξάρτησής τους. Η απόδειξη µπορεί να γίνει µε οποιοδήποτε πρόσφορο µέσο. Όταν τα εν λόγω µέλη της οικογένειας µπορούν να προσκοµίσουν αποδείξεις για την εξάρτησή τους µε τρόπο άλλο εκτός από πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια αρχή του κράτους καταγωγής ή της χώρας προέλευσης, το κράτος υποδοχής δεν µπορεί να αρνηθεί την αναγνώριση των δικαιωµάτων τους. Η απλή ανάληψη, εκ µέρους του πολίτη της ΕΕ ή του Έλληνα, της δέσµευσης να συντηρεί το εν λόγω µέλος της οικογένειας δεν επαρκεί από µόνη της για να αποδείξει την ύπαρξη εξάρτησης. Τα κράτη διαθέτουν ορισµένο βαθµό διακριτικής ευχέρειας κατά τη θέσπιση των κριτηρίων που πρέπει να λαµβάνουν υπόψη όταν αποφασίζουν εάν θα χορηγήσουν τα δικαιώµατα σε άλλα συντηρούµενα µέλη της οικογένειας. Προκειµένου να διατηρηθεί η ενότητα της οικογένειας µε ευρύτερη έννοια, η εθνική νοµοθεσία πρέπει να προβλέπει την προσεκτική εξέταση των συναφών προσωπικών περιστάσεων των εν λόγω αιτούντων, 12

13 λαµβάνοντας υπόψη τη σχέση τους µε τον πολίτη της ΕΕ ή οποιεσδήποτε άλλες συνθήκες, όπως την οικονοµική ή συγγενική εξάρτησή τους. Το κριτήριο της εξάρτησης είναι πρωτίστως το εάν, υπό το πρίσµα των προσωπικών τους περιστάσεων, τα οικονοµικά µέσα των µελών της οικογένειας, τους επιτρέπουν να έχουν ένα ελάχιστα αποδεκτό βιοτικό επίπεδο στη χώρα της συνήθους διαµονής τους. Ως αποδεικτικά στοιχεία, ενδεικτικά, αναφέρονται: έγγραφο χορηγηθέν από αρµόδια αρχή της χώρας καταγωγής ή συνήθους διαµονής, το οποίο πιστοποιεί ότι το εν λόγω µέλος της οικογένειας συντηρείται από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων ή συµβίωνε κάτω από τη στέγη του στην εν λόγω χώρα ή ότι υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας, που καθιστούν απολύτως αναγκαία την προσωπική τους φροντίδα από τον πολίτη της Ένωσης ή τον έτερο των συζύγων, τραπεζικά εµβάσµατα, αποδείξεις ενοικίων που πληρώνονταν από τον Έλληνα ή τον πολίτη τρίτης χώρας, φορολογική δήλωση του συντηρούµενου µέλους από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει καθόλου ατοµικά εισοδήµατα, κά. Είναι σαφές ότι για τις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόµενοι διέµεναν στην Ελλάδα µε άδεια διαµονής για έναν από τους λοιπούς λόγους του νόµου και αιτούνται την υπαγωγή τους στην κατηγορία των ανιόντων ή κατιόντων συντηρούµενων, θα πρέπει να εξετάζεται η αποδεδειγµένη συντήρησή τους από τον Έλληνα ή τον έτερο των συζύγων, πριν ή κατά τη διάρκεια που ο πολίτης τρίτης χώρας απέκτησε την ιδιότητα του µέλους οικογένειας Έλληνα. Εν προκειµένω δεν αναζητούνται δικαιολογητικά από τον Έλληνα που να αποδεικνύουν, µε συγκεκριµένα ποσά, ότι έχει τη δυνατότητα να τους συντηρήσει. Τούτο σηµαίνει ότι η αδυναµία ανανέωσης της άδειας διαµονής των εν λόγω µελών ή η πρόθεσή τους να ενταχθούν σε ασφαλέστερο τίτλο διαµονής δεν αποτελεί λόγο απόκτησης του καθεστώτος του συντηρούµενου µέλους, αφού ο σκοπός της διάταξης, που είναι η διατήρηση της ενότητας της οικογένειας στην Ελλάδα, επιτυγχάνεται ούτως ή άλλως. Ζ. Λόγοι ηµόσιας Τάξης και Ασφάλειας Γενικά Η δηµόσια ασφάλεια γενικά ερµηνεύεται ως καλύπτουσα τόσο την εσωτερική όσο και την εξωτερική ασφάλεια µε την έννοια της διατήρησης της ακεραιότητας της επικράτειας ενός κράτους και των θεσµών του. Η δηµόσια τάξη γενικά ερµηνεύεται µε την έννοια της πρόληψης της διατάραξης της κοινωνικής τάξης. Ο έλεγχος συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας αποτελεί προαπαιτούµενο κατά την εξέταση αίτησης για αρχική χορήγηση άδειας διαµονής, µε εξαίρεση τα ανήλικα τέκνα των πολιτών τρίτων χωρών κάτω του 15ου έτους της ηλικίας και για την υπαγωγή σε καθεστώς διαµονής µακράς διάρκειας, όπως η δεκαετία (άρθρο 138 παρ. 1), επί µακρόν διαµένοντος (άρθρο 92), Μόνιµης ιαµονής µελών οικογένειας Έλληνα και πολίτη της Ε.Ε., για τη χορήγηση άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους, καθώς και για την εξέταση αιτήµατος έγκρισης χορήγησης θεώρησης εισόδου για λόγους οικογενειακής επανένωσης. Πιο αναλυτικά θεωρείται ότι συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας στο πρόσωπο του αιτούντος : (1) Όταν έχει επιβληθεί µε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους για κακούργηµα ή πληµµέληµα, γεγονός που σηµαίνει ότι είναι αδιάφορες οι ποινές που επιβάλλονται για πταίσµατα. Η διάκριση των πράξεων σε κακουργήµατα ή πληµµελήµατα γίνεται µε βάση την απειλούµενη στο νόµο ποινή, όπως ορίζεται στο άρθρο 18 του Π.Κ. Στους έφηβους οι πράξεις φέρουν χαρακτήρα πληµµελήµατος ή πταίσµατος µόνο. (2) Όταν υφίσταται εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθύµητων, εξετάζονται οι λόγοι για τους οποίους πραγµατοποιήθηκε η καταχώρηση, µε αλληλογραφία στις αρµόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας 13

14 του Πολίτη. Εάν η καταχώρηση έγινε για λόγους µη νόµιµης διαµονής στη χώρα, σε χρόνο προγενέστερο της νοµιµοποίησης του πολίτη τρίτης χώρας, δεν απορρίπτουµε την αίτηση, δεδοµένου ότι η χορήγηση άδειας διαµονής σηµαίνει αυτοδικαίως την διαγραφή του από τον κατάλογο. (3) Όταν προκύπτουν ιδιαίτερα ζητήµατα εσωτερικής ασφάλειας, τα οποία θα πρέπει να δικαιολογούνται µε εµπιστευτικότητα και σαφήνεια στην αλληλογραφία της αστυνοµίας. Γενικές παραδοχές, µη επαρκώς αιτιολογηµένες, δεν στοιχειοθετούν λόγο απόρριψης του αιτήµατος ή ανάκλησης της άδειας διαµονής. Μέλη οικογένειας πολιτών της Ε.Ε. ή Έλληνα- κάτοχοι άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος κάτοχοι άδειας διαµονής δεύτερης γενιάς. Η απόρριψη αιτήµατος χορήγησης ή ανανέωσης τίτλου διαµονής, των µελών οικογένειας πολίτη της Ένωσης ή Έλληνα, κατόχου άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος και κατόχου άδειας διαµονής δεύτερης γενιάς, επιτρέπεται µόνο για λόγους δηµόσιας τάξης ή δηµόσιας ασφάλειας, καθόσον αποτελεί µέτρο το οποίο ενδέχεται να βλάψει σοβαρά πρόσωπα τα οποία, κάνοντας χρήση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που τους απονέµει η νοµοθεσία, έχουν ενταχθεί ουσιαστικά στο κράτος. Για το λόγο αυτόν, θα πρέπει να περιορισθεί το πεδίο εφαρµογής των σχετικών µέτρων, σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, προκειµένου να λαµβάνονται υπόψη ο βαθµός ένταξης των ενδιαφεροµένων, η διάρκεια της παραµονής τους στο κράτος µέλος υποδοχής, η ηλικία και η κατάσταση της υγείας τους, η οικογενειακή και η οικονοµική τους κατάσταση, καθώς και οι δεσµοί τους µε τη χώρα καταγωγής του. Κατά συνέπεια, όσο µεγαλύτερη είναι η ένταξη τόσο µεγαλύτερη προστασία θα πρέπει να παρέχεται. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δηµόσιας ασφάλειας, θα πρέπει να λαµβάνεται µέτρο αποµάκρυνσης σε βάρος πολιτών τρίτων χωρών οι οποίοι διαµένουν επί µακρόν στην επικράτεια του κράτους, ιδίως όταν έχουν γεννηθεί και διαµείνει εκεί όλη τους τη ζωή. Για την διαπίστωση συνδροµής λόγων που καθιστούν ένα εκ των παραπάνω προσώπων επικίνδυνο για τη δηµόσια τάξη και ασφάλεια θα συνεκτιµώνται : Προσωπική συµπεριφορά και απειλή Μπορούν να ληφθούν µέτρα µόνο όπου η προσωπική συµπεριφορά ενός ατόµου συνιστά πραγµατική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή στρεφόµενη κατά θεµελιώδους συµφέροντος της κοινωνίας του κράτους. Η απειλή πρέπει να είναι πραγµατική και δεν µπορεί να δικαιολογηθεί απλά και µόνο από γενικό κίνδυνο. Η προηγούµενη συµπεριφορά µπορεί να λαµβάνεται υπόψη µόνο όπου υπάρχει πιθανότητα υποτροπής. Η απειλή πρέπει να υφίσταται κατά τον χρόνο που οι εθνικές αρχές θεσπίζουν το περιοριστικό µέτρο ή τα δικαστήρια επανεξετάζουν το εν λόγω µέτρο. Η αναστολή της ποινής αποτελεί σηµαντικό παράγοντα κατά την αξιολόγηση της απειλής διότι από αυτή συνάγεται ότι το εν λόγω άτοµο δεν συνιστά πλέον πραγµατικό κίνδυνο. Η ύπαρξη προηγούµενης ποινικής καταδίκης δεν µπορεί να ληφθεί υπόψη παρά µόνο στο µέτρο που από τις περιστάσεις που οδήγησαν στην καταδίκη αυτή προκύπτει η ύπαρξη προσωπικής συµπεριφοράς η οποία συνιστά ενεστώσα απειλή για τη δηµόσια τάξη. Οι αρχές πρέπει να στηρίζουν την απόφασή τους στην αξιολόγηση της µελλοντικής συµπεριφοράς του εν λόγω προσώπου. Ο αριθµός και το είδος των προηγούµενων καταδικών πρέπει να αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της αξιολόγησης αυτής, και ειδική προσοχή πρέπει να δίδεται στη βαρύτητα και τη συχνότητα των τελεσθέντων αδικηµάτων. Είναι ουσιώδες να λαµβάνεται υπόψη ο κίνδυνος υποτροπής, αλλά δεν αρκεί η µικρή πιθανότητα τέλεσης νέων αδικηµάτων. Σε ορισµένες περιστάσεις, τα επαναλαµβανόµενα αδικήµατα ήσσονος σηµασίας µπορεί να συνιστούν απειλή για τη δηµόσια τάξη, παρά το γεγονός ότι κάθε έγκληµα/αδίκηµα, από µόνο του, δεν είναι ικανό να θεµελιώσει αρκούντως σοβαρή απειλή όπως καθορίστηκε ανωτέρω. 14

15 Κατά την αξιολόγηση της ύπαρξης απειλής για τη δηµόσια τάξη σε αυτές τις περιπτώσεις, οι αρχές µπορούν ειδικότερα να λάβουν υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες: το είδος των αδικηµάτων, τη συχνότητά τους, την προκληθείσα ζηµία ή βλάβη. το διάστηµα που έχει παρέλθει από την τέλεση των αδικηµάτων και συµπεριφορά του ενδιαφερόµενου (Σηµ.: µπορούν να λαµβάνονται επίσης υπόψη η καλή συµπεριφορά στη φυλακή και η πιθανή υπό όρους απόλυση). η προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του ενδιαφεροµένου πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά για να διαπιστωθεί εάν το προβλεπόµενο µέτρο είναι κατάλληλο και δεν υπερβαίνει τα αυστηρώς αναγκαία όρια για την επίτευξη του επιδιωκόµενου στόχου και εάν δεν υπάρχουν λιγότερο αυστηρά µέτρα για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Παραδείγµατα : α) Ο A. είναι µέλος οικογένειας Έλληνα και πριν αποκτήσει την εν λόγω ιδιότητα, εξέτισε διετή ποινή φυλάκισης για ληστεία. Οι αρχές αξιολογούν εάν η προσωπική συµπεριφορά του για το διάστηµα που ακολούθησε την αποφυλάκισή του, συνιστά απειλή, ήτοι εάν ενέχει την πιθανότητα νέας και σοβαρής ζηµίας στη δηµόσια τάξη και χορηγούν ή απορρίπτουν αναλόγως το αίτηµα για ελτίο ιαµονής. β) Η Α. είναι µέλος οικογένειας Έλληνα και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους για ποινικό αδίκηµα. Η συµπεριφορά της στη φυλακή ήταν καλή. Αφότου βγήκε από τη φυλακή βρήκε δουλειά. Οι αρχές δεν εντόπισαν τίποτα στη συµπεριφορά της που να συνιστά πραγµατική, ενεστώσα και αρκούντως σοβαρή απειλή. Οι αρχές δεν ανακαλούν το ελτίο ιαµονής. γ) Για την I., κάτοχο άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος, ήταν ήδη η τέταρτη καταδίκη της. Η βαρύτητα των αδικηµάτων της αυξήθηκε µε την πάροδο του χρόνου. Η συµπεριφορά της στη φυλακή δεν ήταν υποδειγµατική και οι δύο υποβληθείσες από αυτήν αιτήσεις απόλυσης υπό όρους απορρίφθηκαν. Σε λιγότερο από δύο εβδοµάδες από την αποφυλάκισή της, συνελήφθη ενώ σχεδίαζε άλλη ληστεία. Οι αρχές καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι η συµπεριφορά της Ι. συνιστά απειλή για τη δηµόσια τάξη και ανακαλούν την άδεια διαµονής, ορίζοντας διάστηµα οικειοθελούς αποµάκρυνσης. Αποφάσεις Επιστροφής Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014 εισάγεται η υποχρέωση για τις οικείες υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωµένων ιοικήσεων και τη ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, να εκδίδουν απόφαση επιστροφής για πολίτη τρίτης χώρας αποκλειστικά και µόνο, στις ακόλουθες περιπτώσεις: απόρριψης αιτήµατος για αρχική χορήγηση άδειας διαµονής απόρριψης αιτήµατος για ανανέωση άδειας διαµονής ανάκλησης εκδοθείσας άδειας διαµονής απόρριψης αιτήµατος λόγω µη εµπρόθεσµης υποβολής από τον πολίτη τρίτης χώρας αιτήµατος ανανέωσης της άδειας διαµονής του Στις αποφάσεις επιστροφής περιλαµβάνονται: σαφής αιτιολογία, σε περίπτωση απόρριψης, η οποία να περιλαµβάνει τη διαπίστωση της συνδροµής των κατά νόµο προϋποθέσεων (νοµικούς και πραγµατικούς λόγους) για την έκδοσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2690/ 1999 (Κώδικας ιοικητικής ιαδικασίας, Α 45). Οι πληροφορίες σχετικά µε την αιτιολογία της απόφασης επιστροφής µπορούν να είναι περιορισµένες, εφόσον αυτό απαιτείται για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας, της άµυνας και της δηµόσιας ασφάλειας, καθώς και σε περιπτώσεις πρόληψης, διερεύνησης, βεβαίωσης και δίωξης αξιόποινων πράξεων (άρθρο 27, παρ. 1, τελευταίο εδάφιο του Ν. 3907/ 2011). 15

16 Υπενθυµίζουµε ότι δεν αποτελεί αιτιολογία η απλή µνεία των διατάξεων του νόµου. Απαιτείται η αναφορά σε γεγονότα υπαγόµενα σε διατάξεις. αναφορά στα διαθέσιµα ένδικα µέσα που δικαιούται ο ενδιαφερόµενος υποχρεωτικά η διεύθυνση κατοικίας του πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος οφείλει να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία που εξέδωσε την πράξη κάθε µεταβολή της διεύθυνσης του, κατά το χρονικό διάστηµα της οικειοθελούς αναχώρησης. ορισµός προθεσµίας για οικειοθελή αναχώρηση, όπου αυτό απαιτείται αναφορά στο δικαίωµα αίτησης για παράταση της προθεσµίας οικειοθελούς αναχώρησης τα δικαιώµατα που παρέχονται στον κάτοχο κατά το ορισθέν διάστηµα της οικειοθελούς αναχώρησης εν εκδίδεται απόφαση επιστροφής σε πολίτες τρίτων χωρών για τους οποίους έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή ή απόφαση διοικητικού πρωτοδικείου για την αναστολή της εκτέλεσης διοικητικής πράξης που αφορά την απόρριψη αιτήµατος έκδοσης ή ανανέωσης άδειας διαµονής ή την ανάκληση άδειας διαµονής, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Στις περιπτώσεις που συντρέξουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, µεταγενέστερα της έκδοσης της σχετικής απόφασης αναστολής, η απόφαση επιστροφής εκδίδεται από την αστυνοµική αρχή εφόσον προηγουµένως ανακληθεί τυχόν χορηγηθείσα ειδική βεβαίωση νόµιµης διαµονής. Η απόφαση επιστροφής εκδίδεται από την αρµόδια αρχή και σε περιπτώσεις συνδροµής λόγων δηµόσιας τάξης και ασφάλειας σε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν υποβάλλει αίτηση χορήγησης άδειας διαµονής για εξαιρετικούς λόγους, µετά από επικοινωνία µε την /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, χωρίς την ανάγκη έκδοσης απορριπτικής απόφασης επί του αιτήµατος που εκκρεµεί. Απόφαση επιστροφής µέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε., κατόχου άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος και κατόχου άδειας διαµονής δεύτερης γενιάς, εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, µόνο σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, απάτη ή κατάχρηση, που δικαιολογούν απόρριψη ή ανάκληση ελτίου ιαµονής σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 83 του ν. 4251/2014. εν εκδίδεται απόφαση επιστροφής για κανέναν από τους λοιπούς λόγους που δικαιολογούν απόρριψη ή ανάκληση δελτίου διαµονής (λ.χ. έλλειψη βιβλιαρίου υγείας) καθόσον, οι δικαιούχοι του δικαιώµατος διαµονής µπορούν οποτεδήποτε αποκτήσουν το απαιτούµενο δικαιολογητικό να επανυποβάλλουν αίτηµα για τη χορήγηση του δελτίου διαµονής. Το κράτος εν προκειµένω παρέχει στον πολίτη τρίτης χώρας τη δυνατότητα άρσης τυχόν προσωρινών δυσκολιών λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της παραµονής και την προσωπική κατάσταση του ενδιαφεροµένου. Η. Τελικές επισηµάνσεις Επειδή παρατηρήθηκαν µεµονωµένες περιπτώσεις όπου κάποιες κατηγορίες είτε εκ παραδροµής είτε λόγω εσφαλµένης εφαρµογής του προηγούµενου νοµικού πλαισίου, δεν είναι δυνατόν για τεχνικούς λόγους να ενταχθούν στις διατάξεις του ν. 4251/2014, µέχρι την επίλυσή τους, θα αντιµετωπίζονται ως εξής: α) Γονείς ανήλικων ηµεδαπών: Το δελτίο διαµονής χορηγείται για πέντε έτη, ανεξαρτήτως εάν η λήξη του υπερβαίνει την συµπλήρωση του 21 ου έτους της ηλικίας των τέκνων, και µετά την πενταετία ανανεώνεται ως δελτίο µόνιµης διαµονής. Όπου είχαν χορηγηθεί δελτία διαµονής, η λήξη ισχύος των οποίων συνέπιπτε µε την ενηλικίωση του τέκνου (συµπλήρωση 18 ου ή 21 ου έτους) και ως εκ τούτου υπολείπεται χρονικό διάστηµα για την συµπλήρωση της πενταετίας που οδηγεί στο δελτίο µόνιµης διαµονής, το δελτίο διαµονής θα ανανεώνεται για µία επιπλέον πενταετία 16

17 β) Για την ανανέωση του ελτίου ιαµονής σε ελτίο Μόνιµης ιαµονής, δεν απαιτείται ασφάλιση. Θα ελέγχεται όµως σε κάθε περίπτωση, τυχόν διακοπή της συµβίωσης πριν την συµπλήρωση της πενταετίας γ) Σύζυγοι Έλληνα που δεν κατοχυρώνουν δικαίωµα µόνιµης διαµονής (λ.χ. απουσία από τη χώρα ) και ανανεώνουν εκ νέου για χορήγηση δελτίου διαµονής, δεν αναζητούµε επαρκείς πόρους. δ) Το ελτίο Μόνιµης ιαµονής ανακαλείται ή απορρίπτεται η ανανέωσή του µόνο για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας ή απουσία από τη χώρα που υπερβαίνει τα δύο έτη. Η µεταβολή της προσωπικής κατάστασης (διαζύγιο ή θάνατος) µετά την απόκτηση του καθεστώτος της µόνιµης διαµονής, ουδόλως επηρεάζει την ισχύ του. Σε περίπτωση που κάτοχος ελτίου Μόνιµης ιαµονής, µέλος οικογένειας Έλληνα, απουσιάζει από τη χώρα για διάστηµα που υπερβαίνει τα δύο έτη και επανέρχεται στη χώρα, χορηγείται εκ νέου ελτίο ιαµονής. ε) Για την ανανέωση άδειας διαµονής επί µακρόν διαµένοντος δεν προσκοµίζονται παράβολο και βιβλιάριο υγείας, καθόσον ανανεώνεται αυτοδίκαια χωρίς να αναζητείται η πλήρωση των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την απόκτησή του. Τέλος, είµαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Ο Γεν. Γραµµατέας Α. Συρίγος Κοινοποίηση 1. Υπουργείο Εργασίας, και Κοινωνικής Αλληλεγγύης /νση Απασχόλησης Τµήµα ΙΙΙ Πειραιώς 40 Σταδίου Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 3. ΟΑΕ 4. ΟΓΑ 5. ΙΚΑ /νση Ασφάλισης- Εσόδων Τµήµα Ειδικών Θεµάτων 6. ΣΕΠΕ 7. Συνήγορο του Πολίτη 8. ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών 9. Ε ΑΜ Εσωτερική ιανοµή 1. /νση Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 2. /νση Μεταναστευτικής Πολιτικής (όλα τα Τµήµατα της /νσης ) 3. Τµήµα Γραµµατειακής Υποστήριξης 17

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301

Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 Αριθ. Πρωτ: 41301 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Αθήνα, 13 Μαρτίου 2007 Αριθ. Πρωτ. :

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013.

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α

ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΩΝ ΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΣΕ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α8ΨΛ-ΨΑΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Τμήμα ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 FAX: 210 5295400 THΛ: 2131516037 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή

Εγκύκλιος αριθ. 12. Εισαγωγή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου Α.Π : οικ. 3032/06. Προς : Περιφέρειες της χώρας /νσεις Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜ. ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ Α ΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 31 Ταχ.Κώδικας: 105

Διαβάστε περισσότερα

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων

Α. Διευκρινίσεις επί ζητημάτων εξέτασης εκκρεμών αιτήσεων (Ενότητα Β1, σελ. 6 εγκυκλίου 12)-Αίτηση θεραπείας Μη άσκηση ενδίκων μέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Α.Π.: οικ 23443 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος:

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη του οικογενειακού επιδόματος είναι, κατά το προηγούμενο της επιδότησης ημερολογιακό έτος: Οικογενειακό Επίδομα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ 3868/58 «Περί συστάσεως ΔΛΟΕΜ», το οικογενειακό επίδομα χορηγείται στους μισθωτούς που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α / ) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76 Α /09-07-2015) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 8 Αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 4251/2014 23. Το άρθρο 19 του Ν. 4251/2014 αντικαθίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα

Α) Χορήγηση άδειας διαμονής, βάσει του άρθρου 19 του ν.4251/2014, όπως ισχύει, σε ανήλικα τέκνα πολιτών τρίτων χωρών μη γεννηθέντα στην Ελλάδα ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2015. Αριθ. Πρωτ: οικ. 16705/15. Γ. Μωραΐτης 2131361269 2131361239 g.moraitis@ypes.gr ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής»

ΘΕΜΑ: Συµµόρφωση της ιοίκησης σε ικαστικές αποφάσεις- Καθορισµός τύπου «ειδικής βεβαίωσης νόµιµης διαµονής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν.

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 91 παράγραφος 2 του ν. 3386/05 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του ν. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697

ΑΔΑ: ΒΕ564691ΩΔ-Ε60 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 / 2013 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ. Νέο έντυπο ΑΤΕ (Κ.Μ.Π) 697 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-4-2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Ν.3386/2005 άρθρο 15, παρ. 1-4) Εξαρτημένη εργασία είναι η απασχόληση που παρέχεται σε σταθερό εργοδότη για ορισμένο ή αόριστο χρόνο έναντι καταβολής μισθού

Διαβάστε περισσότερα

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005)

άρθρων 61, 62 ή 63 του ν.3386/2005) Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών &

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006. Α.Π. 10433 Προς: Περιφέρειες της χώρας. Δ/νσεις Αλλοδαπών & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 105 63,

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.»

Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» Σχετικά µε τη συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της επιχ/σης «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 85/2007 Αριθµ. Πρωτ.: Α23/266/12/7-6-2007 Σας κοινοποιούµε

Διαβάστε περισσότερα

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων,

Σας γνωρίζουµε ότι στον πρόσφατα ψηφισθέντα ν.3996/2011 εισάγονται, µεταξύ άλλων, 2011-ΕΓΚ ΣΕΠΕ_ειδικα ταµεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2006 Α.Π. Οικ: 21585/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ

Αθήνα 28/4/2009. Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ Αθήνα 28/4/2009 Αριθµ. Πρωτ. Α02/1102 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ Ταχ. ιεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες :. Παπαθανασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΩ ΙΚΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ν. 4251/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 15. 5. 2009 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 12.5. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας =====================================

ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== ΙΚΑ Έκδοση θεώρηση βιβλιάριου ασθενείας ===================================== Το ατομικό βιβλιάριο υγείας είναι η ασφαλιστική ταυτότητα για παροχές σε είδος και σε χρήμα του άμεσα ασφαλισμένου. Το οικογενειακό

Διαβάστε περισσότερα

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους.

των ορίων ηλικίας που θα έχουν διαµορφωθεί κατά το έτος της συµπλήρωσης του 55 ου ή του 60 ου έτους της ηλικίας τους. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26/09/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αριθµ. πρωτ. : Φ. 80000/24506/1853 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΠΡΟΣ : /νση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703

Αθήνα, 28 Απριλίου 2010 Α.Π. Οικ: 9703 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2009 Α.Π. Οικ: 14239/09 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΑΔΑ: 4574Ν-4ΦΙ ΑΔΑ: Αθήνα, 9 /11/2011 Α.Π. Φ / Προς: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Κώδικας: 105 59 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ζητήµατα εφαρµογής των µεταβατικών διατάξεων του ν. 3386/2005: «Είσοδος, διαµονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Συνήγορος του Πολίτη 4 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία

β. Διαθέτει πλήρη ασφάλιση ασθενείας ως προς το σύνολο των παροχών που καλύπτονται για τις αντίστοιχες κατηγορίες ασφαλισμένων ημεδαπών, η οποία Προεδρικό διάταγμα με θέμα: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2003/109/ΕΚ της 25ης Νοεμβρίου 2003, σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες» Προσαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. -

Νόμος 1296/1982 Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων Ν.1422/1984 Ν.1745/1987 Ν. 2556/1997 Άρθρο 1. - Νόμος 1296/1982 «Για την ασφάλιση ανασφάλιστων ομάδων» (ΦΕΚ 128, τ. Α ), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.1422/1984 «Ενοποίηση των Παραρτημάτων του Κλάδου Ασφάλισης κατά της Ασθένειας Δημοτικών και Κοινοτικών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2008 Α.Π.: 4174 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. /νση: Ευαγγελιστρίας 2 Τ.Κ. 10563,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με την κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων του Ν.3996/2011 που αφορούν τα μέλη οικογένειας, σας γνωρίζουμε τα εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ...

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ. Υποβάλλω συνημμένα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και παρακαλώ να εντάξετε στο πρόγραμμα Τυφλότητας εμένα τ ίδι. ή τ... ΤΥΦΛΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος αριθ. 20 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013

Εγκύκλιος αριθ. 20 Θέμα : Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 4146/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΕΝΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Αθήνα, Αριθ. Πρωτ.: 17131/313 ΠΡΟΣ : ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: Τηλ : FAX: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ /ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 10110

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ι / ΚΟΙΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Να σημειώσουμε ότι ΟΛΑ τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (εκτός από το εκκαθαριστικό της εφορίας που δεν επικυρώνεται). Επίσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία μεταγενέστερη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 31.03.2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2249/31.03.2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 31/2011 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος στο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης

Α. Στοιχεία που συμπληρώνονται από τον αιτούντα Στοιχεία ταυτοποίησης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Πληροφοριακό έντυπο για οικογενειακή επανένωση πολίτη τρίτης χώρας που κατοικεί νομίμως στην Ελλάδα με σύζυγο και τέκνα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αριθμός Πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005. ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Οι κοινοποιούµενες διατάξεις καταλαµβάνουν τις εξής δύο κατηγορίες: ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 70/2005 ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των παρ. 10 και 11

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα 1 Οκτωβρίου 2012 Αριθμ. Πρωτ. Γ 99/6 Βαθμός Προτ/τας. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις

Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις 3838/2010,ΦΕΚ Α 49/24.3.2010 Σύγχρονες διατάξεις για την Ελληνική Ιθαγένεια και την πολιτική συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες ρυθµίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ.

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Α ΤΜΗΜΑ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ Τηλέφωνο: Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 31 Ταχ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Α.Π.: 19470 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας Διανομής ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠ/ΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦ2Κ-7. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π. Οικ: 27953

ΑΔΑ: 4ΙΦ2Κ-7. Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2010 Α.Π. Οικ: 27953 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. :

: ΚΑΤ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΤΗΛ. : , ΦΑΞ. : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ O.A.E.E. Οργανισμός ΑΘΗΝΑ, 1 /11 /2011 Ασφάλισης Αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ1 / 12 /84127 Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών.

ΘΕΜΑ: «Αναγνώριση πλασµατικού χρόνου ασφαλισµένων µητέρων για τέκνα που αποκτούν από και εξής. Κοινοποίηση διατάξεων και παροχή οδηγιών. ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 6.4. 2009 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Σ40/38 ΑΡ.:26

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: «Αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα και πολιτών κρατών της Ε.Ε. και διαδικασία αρχικής χορήγησης δελτίου διαµονής»

Θέµα: «Αναγνώριση δικαιώµατος διαµονής σε µέλη οικογένειας Έλληνα και πολιτών κρατών της Ε.Ε. και διαδικασία αρχικής χορήγησης δελτίου διαµονής» Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης Γενική Γραµµατεία Μεταναστευτικής Πολιτικής Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα Αθήνα, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ. :12872.2.3 /09 Χειριστής:.Βερέµης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07

ΘΕΜΑ:Συνέχιση της ασφάλισης των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ Α.Ε.» ΣΧΕΤ: Η εγκύκλιος 96/07 Αθήνα 11/8/2008 Αριθµ. Πρωτ. Α23/266/24 Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟ ΩΝ : ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ : ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ : ΜΗΤΡΩΟΥ & ΒΑΡΕΩΝ ΕΠ/ΤΩΝ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΤΟΥ Ν.3536/07 Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε υπηκόους τρίτων χωρών για την τακτοποίηση της νόµιµης διαµονής τους στη χώρα µας βάσει των διατάξεων των άρθρων 6, 18 (παρ. 4 & 5) και 19 του ν. 3536/07. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΥΠ.ΕΡΓ.-ΚΑ Γ.Γ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦ. ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 131 Έτος: 2006 ΦΕΚ: Α 143 20060713 Τέθηκε σε ισχύ: 13.07.2006 Ημ.Υπογραφής: 12.07.2006 Τίτλος Εναρμόνιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Ο.Α.Ε.Ε. Πληροφ: Ι. Παπαδόπουλος - Γραφείο Διοικητή Διεύθυνση: Σταδίου 29 Ακαδημίας 22 Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 106 71 Αθήνα ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23-12 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Aρ. πρ.: Φ.10035/οικ. 54871 /1270 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία.

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη ιοικούντων Νοµικά Πρόσωπα Αυτόφωρη ιαδικασία. Αθήνα 04/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: Ε33/31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ι ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3/10/2011 Αρ. Πρωτ.Φ.11321/22575/1810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική.

ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αμοιβή με εργόσημο - αντί χρηματικού ποσού - του εργάτη γης είναι υποχρεωτική. ΕΡΓΟΣΗΜΟ ΟΓΑ Το ΕΡΓΟΣΗΜΟ είναι ο νέος τρόπος αμοιβής των εργατών γης και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Ο εργοδότης κτηματίας, αντί για χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στην αμοιβή για την παρεχόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΘΕΜΑ: Αριθμ. πρωτ Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΘΕΜΑ: Αριθμ. πρωτ Προς όλους τους συμβολαιογράφους της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Αυγούστου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αριθμ. πρωτ. 228 Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.»

ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» ΘΕΜΑ: «Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των μακροχρόνια ανέργων.» Κοινοποιούμε τις διατάξεις των παρ. 1-3 του άρθρου 10 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/20-08-96, τ.α') σχετικά με τα "Μέτρα πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***)

11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 11 Νοεµβρίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.: 132327/48504/2010 Πληροφορίες: **************** (τηλ.:2107289***) 1. Περιφέρεια Αττικής Γενική ιεύθυνση Περιφέρειας ιεύθυνση Αλλοδαπών & Μετανάστευσης υτ. Αττικής & Πειραιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 7/2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 5-10-2005 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΟ ΑΠΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ [ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ] Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013

ΑΔΑ: ΒΕΔ24691ΩΔ-ΗΣΧ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2 / 2013 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αθήνα, 11-3-2013 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑ ΟΙ: ΙΓ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Γ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. ιεύθ.: Πατησίων 30-10170 ΑΘΗΝΑ Τηλ. Κέντρο:2131519100

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία

ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από την Βουλγαρία και την Ρουμανία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Αθήνα 9 2-2007 Αριθ. Πρωτ. 30269 οικ. ΠΡΟΣ : Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013.

Μεταβολή κατοικίας ή διαμονής. Εφαρμογή των διατάξεων του ν.2238/1994 και του ν.4174/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α 2. Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση

Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση Άδεια παραµονής για οικογενειακή συνένωση 1. Σύζυγοι έλληνα ή πολίτη κράτους µέλους ΕΕ : στις περιπτώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί να µην τηρείται η νόµιµη διαδικασία όσον αφορά τη διαπίστωση έγκυρου γάµου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10.

ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και παροχή οδηγιών για την εφαρµογή του άρθρου 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 4/1/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.: Φ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 80000/οικ.33384/2415 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: Γ ΘΕΜΑ: Νέο Ασφαλιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα

Αθήνα, 23 / 12 / 2015. Αριθ. Πρωτ. : Φ.10043 / οικ.55133 / 1277. ΠΡΟΣ : Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) Μάρνη 22 104 39 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14) ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ & ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006 Α.Π.Οικ: 17684/2006 Προς:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ: Το επίδομα καταβάλλεται στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ

Α. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ ΘΕΜΑ: α) Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων ηλικίας από 29 έως 55 ετών β) Τροποποίηση της βάσης υπολογισμού των εισφορών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τους μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Αρχιφυλάκων, Φυλάκων, Νυκτοφυλάκων και Θυρωρών, που υπηρετούν µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού δικαίου στις ηµόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π... όλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 21 Α. ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Α Α:4ΑΓ94691Ω3-Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 31/3/2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΙΕΣ/Φ10/109/31069 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004 (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ PE-CONS 3651/04 MI 110 JAI 102 SOC 152 CODEC /0111 (COD) LEX 561

Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004 (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ PE-CONS 3651/04 MI 110 JAI 102 SOC 152 CODEC /0111 (COD) LEX 561 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Απριλίου 2004 (OR. en) PE-CONS 3651/04 2001/0111 (COD) LEX 561 MI 110 JAI 102 SOC 152 CODEC 458 Ο ΗΓΙΑ 2004/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016»

ΘΕΜΑ : «Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 94 του ν. 4387/2016» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13) Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόµατος µακροχρονίως ανέργων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ /ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.: Σ.ΚΙΑΜΟΣ, Ξ.ΣΑΚΗ Β. ΜΑΥΡΑΚΗ, Χ..: ΒΑΘΜ. ΑΣΦ.: ΒΑΘΜ. ΠΡΟΤ..: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας.

Θέµα: Εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 12 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ Α'66/ ), περί κατοικίας και αλλαγής κατοικίας. Αθήνα, 31 Μαΐου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ I. ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΝΗΠΙΩΝ & ΒΡΕΦΩΝ Στα νηπιακά τμήματα γίνονται δεκτά νήπια, που στις 31/8/2016 είναι 2,5 ετών, δηλαδή έχουν γεννηθεί από 1/1/2012 μέχρι και 28/2/2014, με την προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων

Σχετ.: Η Α.Π. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υ.Α. περί σταδιακής αύξησης των ορίων Αθήνα, 21. 12. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26.03.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Γενική Δ/νση Κοινωνικής Ασφάλισης Δ/νση Κύριας Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΚΕΡΔΟΥΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Τίτλος: Σελίδα 1 από 9 ΟΠΑΠ Α.Ε. Υποβλήθηκε από: Διευθυντή Παρακολούθησης Έργων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Εγκρίθηκε από: Πρόεδρο & Διευθύνων Σύμβουλο Γεώργιος Βαμβουρέλλης Kamil Ziegler ΤΙΤΛΟΣ: Σελίδα 2 από 9 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ.

ΑΙΤΗΣΗ. Προς ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΒΑΡΙΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: Δ/ΝΣΗ: ΠΟΛΗ: ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: Προς ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007. ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 9/2007 (2007-07-04) ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 9/2007 ΘΕΜΑ:«1.Εξαγορά εισφορών από τους ασφαλιζόμενους στον ΟΓΑ υπηκόους τρίτων χωρών - Εφαρμογή των διατάξεων του ν.3536/2007. 2. Δικαιολογητικά για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97»

ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» ΘΕΜΑ : «Ασφάλιση αλλοδαπών μετά την έκδοση των Π.Δ 358/97 και 359/97» Σας κοινοποιούμε τα υπ'αριθ. 358 και 359/97 Προεδρικά Διατάγματα (ΦΕΚ 240/τ.Α'/28-11-97) σχετικά με την νόμιμη παραμονή και εργασία

Διαβάστε περισσότερα