ΣΧΕΣΗ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΣΗ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ"

Transcript

1 Α Ρ Ι Σ Ο Σ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ε Α Λ Ο Ν Ι Κ Η ΣΧΕΣΗ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Καθηγηηήρ Μισάληρ Α. Καπηέπηρ Επγαζηήπιο Δαζικήρ Διασειπιζηικήρ και Σηλεπιζκόπηζηρ σολή Δαζολογίαρ και Φςζικού Πεπιβάλλονηορ Απιζηοηέλειο Πανεπιζηήμιο Θεζζαλονίκηρ

2

3

4

5

6

7 Ν Ο Μ Ο 2242/1994 Πολεοδόμηζη πεπιοσών δεύηεπηρ καηοικίαρ ζε Ζώνερ Οικιζηικού ελέγσος, πποζηαζία θςζικού και δομημένος πεπιβάλλονηορ και άλλερ διαηάξειρ Άπθπο 3 «..Σε θάζε ζπκβόιαην κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ κε θηίζκαηα ή άιιεο εγθαηαζηάζεηο επηζπλάπηεηαη ππεύζπλε δήισζε ησλ δηθαηνπξαθηνύλησλ ζύκθσλα κε ην λ.1599/1986, όηη ην κεηαβηβαδόκελν αθίλεην δελ βξίζθεηαη ζε ξέκα, ζε αηγηαιό, ζε δώλε παξαιίαο, ζε βηόηνπν, ζε δεκόζην θηήκα θαη ζε αξραηνινγηθό ρώξν. Εάλ από ηε δήισζε πξνθύπηεη όηη ην κεηαβηβαδόκελν αθίλεην βξίζθεηαη ζηηο αλσηέξσ πεξηνρέο, απαγνξεύεηαη ε ζύληαμε ηνπ ζρεηηθνύ ζπκβνιαίνπ. Οη ζπκβνιαηνγξάθνη, πνπ ζπληάζζνπλ ζπκβόιαηα θαηά παξάβαζε ηεο δηάηαμεο απηήο, νη δηθαηνπξαθηνύληεο, νη κεζίηεο πνπ κεζνιαβνύλ, νη δηθεγόξνηπνπ παξίζηαληαη ζε ηέηνηα ζπκβόιαηα θαη νη ππνζεθνθύιαθεο πνπ κεηαγξάθνπλ απηά ηηκσξνύληαη κε ηηο πνηλέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελπαξάγξαθν 8, όπσο ζπκπιεξώζεθε

8 Ν Ο Μ Ο 998/1979 Πεπί πποζηαζίαρ ηων δαζών και ηων δαζικών εν γένει εκηάζεων ηηρ Υώπαρ Φ.Ε.Κ. 289/ /Τ.Α'. Α π θ π ο 5 Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηων 1. Η πξνζηαζία ησλ δαζώλ θαη ησλ δαζηθώλ εθηάζεσλ, σο θαη ε ιήςηο ησλ ππό ηνπ παξόληνο λόκνπ πξνβιεπνκέλσλ εηδηθνηέξσλ κέηξσλ, αλήθεη εηο ηελ αξκνδηόηεηα ηεο δαζηθήο ππεξεζίαο, ελεξγνύζεο θαηά ηαο νηθείαο πεξί ηνύησλ δηαηάμεηο ή ηαο εηδηθάο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο λόκνπ.

9 Ν Ο Μ Ο 998/1979 Α π θ π ο 13 Δαζολόγιον 1. Παξά ηε Κεληξηθή Δαζηθή Υπεξεζία θαηαξηίδεηαη θαη ηεξείηαη γεληθόλ δαζνιόγηνλ εηο ην νπνίνλ θαηαρσξνύληαη θερσξηζκέλσο θαηά λνκνύο, ηα εκθαηλόκελα εηο ηνπο δαζηθνύο ράξηαο δάζε θαη δαζηθαί εθηάζεηο, πξνζδηνξηδόκελαη δηά ησλ γλσζηώλ ηνπσλπκίσλ, σο επίζεο ηα δηαθξηβσζέληα όξηα θαη ε εηο ζηξέκκκαηα ζπλνιηθή έθηαζε ηνύησλ. Εηο ην δαζνιόγηνλ ζεκεηνύληαη επίζεο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δαζηθήο βιαζηήζεσο εθάζηεο πεξηνρήο (θαηεγνξίαη δαζώλ, είδνο βιαζηήζεσο, ππθλόηεο, ειηθία ή άιια πξνζδηνξηζηηθαί ιεπηνκέξεηαη). (Τν σο άλσ άξζξν θαηαξγήζεθε από ηε &15 άξζξνπ 28 ηνπ Ν.2664/1998- ΦΕΚ 275 Α') 1 1 ΝΟΜΟ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 2664/1998 ''Εθνικό Κηημαηολόγιο και άλλερ διαηάξειρ'' Άπθπο 28 Διαδικαζία αναγνώπιζηρ δαζικήρ ιδιοκηηζίαρ- Μεηαβαηικέρ και καηαπγούμενερ διαηάξειρ

10 Ν Ο Μ Ο 998/1979 Α π θ π ο 14 Πποζωπινή επίλςζιρ αμθιζβηηήζεων 1. Εάλ δελ έρεη θαηαξηηζζή εηζέηη δαζνιόγηνλ, ν ραξαθηεξηζκόο πεξηνρήο ηηλόο ή ηκήκαηνο ηεο επηθαλείαο ηεο γεο σο δάζνπο ή δαζηθήο εθηάζεσο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ νξίσλ ηνύησλ δηά ηελ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο λόκνπ, σο θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο θαηεγνξίαο εηο ελ αλήθεη δάζνο ή δαζηθή έθηαζηο θαηά ηαο ελ άξζξσ 4 δηαθξίζεηο, ελεξγείηαη θαηά αίηεζηλ νηνπδήπνηε έρνληνο έλλνκνλ ζπκθέξνλ ή θαη απηεπαγγέιησο δηά πξάμεσο ηνπ θαηά ηόπνλ αξκνδίνπ δαζάξρνπ.

11 ΆΡΘΡΟ 14 Ν.998/79 ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ Η ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ OΧΙ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΙΣΗΗ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΜΕΝΟΤ Ή ΑΤΣΕΠΑΓΓΕΛΣΑ ΣΗΡΙΖΕΣΑΙ Ε ΕΚΘΕΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤ ΔΑΟΛΟΓΟΤ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Α. ΤΠΑΡΦΟΝΣΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΑΕΡΟΥΨΣΟΓΡΑΥΗΕΨΝ ΚΑΙ ΦΑΡΣΟΓΡΑΥΗΗ Β. ΜΟΡΥΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΥΟΤ, ΕΙΔΟ,ΤΝΘΕΗ ΒΛΑΣΗΗ κ.λπ. ΠΕΔΙΟ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΠΕΡΙΟΦΕ ΟΠΟΤ ΔΕΝ ΕΦΟΤΝ ΚΑΣΑΡΣΙΣΕΙ ΔΑΙΚΟΙ ΦΑΡΣΕ-ΔΑΟΛΟΓΙΟ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΕΚΣΑΕΙ ΠΟΤ ΒΡΙΚΟΝΣΑΙ ΕΚΣΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΨΝ ΦΕΔΙΨΝ ΠΟΛΕΨΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΜΨΝ ΜΟΝΟ Ο ΔΑΑΡΦΗ ΕΦΕΙ ΔΙΚΑΙΨΜΑ ΜΕΨ ΑΤΣΗ ΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΝΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΖΕΙ ΜΙΑ ΕΚΣΑΗ (OΦΙ ΔΙΚΑΣΗΡΙΑ κ.λπ.)

12 ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Η διαδικασία για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού έκτασης ξεκινάει με τη γραπτή περιγραφή του αιτήματος και την παράδοση των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Με την παραλαβή του αιτήματος και των δικαιολογητικών από το Δασαρχείο ή Διεύθυνση Δασών (ΔΔ), πρωτοκολλάται και προωθείται στο αρμόδιο τμήμα για έλεγχο των δικαιολογητικών

13 ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ Έξι τοπογραφικά διαγράμματα μηχανικού ή δασολόγου εξαρτημένα από το Εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο. Σίτλοι ιδιοκτησίας της έκτασης

14 ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ Ε ΔΤΟ ΕΥΗΜΕΡΙΔΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΑΞΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΣΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΚΑΣΑΣΗΜΑ ΑΝΣΙΡΡΗΕΙ ΚΑΣΑ ΑΤΣΗ ΕΙΣΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΣΕ ΠΟΛΙΣΗ Ή ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ (Δ/ΝΣΗ ΔΑΨΝ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ). ΟΙ ΑΝΣΙΡΡΗΕΙ ΚΑΣΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΕΝΣΟ ΔΤΟ ΜΗΝΨΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΗΜΟΙΕΤΗ ΑΤΣΗ ΕΝΨΠΙΟΝ ΣΗ ΠΡΨΣΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΠΙΛΤΕΨΝ ΔΑΙΚΨΝ ΑΜΥΙΒΗΣΗΕΨΝ ΑΥΟΤ ΕΞΕΣΑΣΟΤΝ ΟΙ ΑΝΣΙΡΡΗΕΙ Η ΑΝΨΣΕΡΨ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΚΔΙΔΕΙ ΑΠΟΥΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜΟΡΥΗ ΣΗ ΕΚΣΑΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΝΨΣΕΡΨ ΑΠΟΥΑΗ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΚΑΣΑΣΕΘΟΤΝ ΑΝΣΙΡΡΗΕΙ ΕΝΨΠΙΟΝ ΣΗ Β/ΘΜΙΑ Ε.Ε.Δ.Α ΑΥΟΤ ΟΛΟΚΛΗΡΨΘΟΤΝ ΟΛΕ ΟΙ ΑΝΨΣΕΡΨ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ Η ΠΡΑΞΗ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟΤ ΕΦΕΙ ΚΑΣΑΣΕΙ ΣΕΛΕΙΔΙΚΗ

15 ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΕ ΕΡΓΑΙΕ ΓΙΑ ΣΟΝ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΕΚΣΑΕΩΝ ύνταξη τοπογραφικού σχεδιαγράμματος στο γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς ΕΓΑ 87. Σοποθέτηση της περιοχής μελέτης σε χάρτη κλίμακας 1:5000 της Γ.Τ. ήμερα γίνεται ψηφιακή σάρωση των αεροφωτογραφιών και γενική γεωμετρική διόρθωση αυτών, βάσει των τοπογραφικών διαγραμμάτων κλίμακας 1:5000 της Γεωγραφικής Τπηρεσίας τρατού, με ειδικό λογισμικό. Χηφιακή σάρωση και γεωμετρική προσαρμογή πραγματοποιείται ακόμα στα διαθέσιμα διαγράμματα και χάρτες που περιέχουν πληροφορίες για την περιοχή μελέτης. Διαχρονική φωτοερμηνεία αεροφωτογραφιών (ξεκινώντας από το έτος 1945 μέχρι σήμερα). Η συλλογή των φωτοερμηνευτικών στοιχείων γίνεται τόσο με την κλασσική στερεοσκοπική (τρισδιάστατη) παρατήρηση των αρχικών ζευγών των αεροφωτογραφιών, όσο και με απευθείας παρατήρηση των ψηφιακών αεροφωτογραφιών πάνω στην οθόνη του υπολογιστή. Να είναι δυνατή η αλληλεπίθεση των αποτελεσμάτων φωτοερμηνείας όλων των ετών. Επιτόπια αυτοψία.

16 ΦΩΣΟΕΡΜΗΝΕΙΑ Α/Φ: ΑΠΟΣΕΛΕΙ ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ ΣΟΙΧΕΙΟ ΓΙΑ ΣΟ ΣΕΚΜΗΡΙΟ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ. το Φαρακτηρισμό των Εκτάσεων Με Σην Διαδικασία Σης Πράξης Φαρακτηρισμού (άρθρο 14 του Ν.998/79). το Κτηματολόγιο για τη ύνταξη των Δασικών Φαρτών (άρθρο 27 & 28 του Ν.2664/98).

17 ΔΑΟ φμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 998/79 Ψς δάσος νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, η οποία καλύπτεται εν όλω ή σποραδικώς υπό αγρίων ξυλωδών φυτών οιωνδήποτε διαστάσεων και ηλικίας αποτελούντων ως εκ της μεταξύ των αποστάσεως και αλληλεπιδράσεως οργανικήν ενότητα και η οποία δύναται να προσφέρη προϊόντα εκ των ως άνω φυτών εξαγόμενα ή να συμβάλη εις τη διατήρησιν της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας ή να εξυπηρετήση την διαβίωσιν του ανθρώπου εντός του φυσικού περιβάλλοντος

18 ΔΑΙΚΗ ΕΚΣΑΗ φμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.998/79 Ψς δασική έκτασις νοείται πάσα έκτασις της επιφανείας του εδάφους, καλυπτομένης υπό αραιάς ή πενιχράς υψηλής ή θαμνώδους, ξυλώδους βλαστήσεως οιασδήποτε διαπλάσεως και δυναμένη να εξυπηρετήση μίαν ή περισσοτέρας των εν τη προηγουμένη παραγράφω λειτουργιών. ΕΠΙΗ ΔΑΙΚΕ ΕΚΣΑΕΙ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΖΟΝΣΑΙ Εις τα δάση ή τας δασικάς εκτάσεις, αντιστοίχως περιλαμβάνονται και αι εντός αυτών οιασδήποτε φύσεως ασκεπείς εκτάσεις, χορτολιβαδικαί η μη, βραχώδεις εξάρσεις και γενικώς ακάλυπτοι χώροι, καθώς και αι υπεράνω δασών ή δασικών εκτάσεων ασκεπείς κορυφαί ή αλπικαί ζώναι των ορέων και αι άβατοι κλιτύες αυτών. Σα δάση και αι δασικαί εκτάσεις δεν μεταβάλλουν τον, κατά τας ανωτέρω διατάξεις, χαρακτήρα αυτών και όταν ακόμη εντός αυτών υφίστανται μεμονωμένα ή εγκατεσπαρμένα καρποφόρα δένδρα ή συστάδες τοιούτων δένδρων.

19 Οδηγίεσ εφαρμογήσ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 νόμου 998/1979 (204262/4545/ 23 / 11 / 2010) 1. Αναγκαία επιφάνεια εδάφους Ψς «αναγκαία επιφάνεια του εδάφους» για την ύπαρξη δάσους ή δασικής έκτασης νοείται η ελάχιστη εδαφική έκταση που καλύπτεται από δασική βλάστηση (υψηλή ή θαμνώδη),έχει τα οικολογικά χαρακτηριστικά της δασοβιοκοινότητας και του ιδιαίτερου δασογενούς περιβάλλοντος και αποτελεί, κατά τους κανόνες της δασολογικής επιστήμης, λειτουργική διαχειριστική μονάδα που συμβάλλει στην οικολογική ισορροπία του περιβάλλοντος ορισμένης περιοχής. Σέτοια επιφάνεια θεωρείται η έχουσα μέγεθος λόχμης με ελάχιστο εμβαδόν επτακόσια τετραγωνικά μέτρα (700 τ.μ.) 2.-Αραιά δασική βλάστηση Για το λόγο αυτό, πέραν των όσων αναφέρονται στην /1077/ εγκύκλιο του τότε Τπουργού Γεωργίας ως προς το κατώτατο όριο δασοκάλυψης, για το χαρακτηρισμό εκτάσεως ως δασικής ορίζεται το 15%, κάτω από το οποίο η έκταση χαρακτηρίζεται χορτολιβαδική, προσδιορίζεται δε ως αραιά, η δασική βλάστηση που μεταξύ των διακένων χώρων των δασικών ατόμων δύναται να παρεμβληθεί άτομο με κανονική κόμη. την περίπτωση αυτή σύμφωνα με τη δασολογική επιστήμη το ποσοστό συγκόμωσης δεν μπορεί να υπερβεί το 25%. υνεπώς οι εκτάσεις με βαθμό συγκόμωσης κάτω του 15% χαρακτηρίζονται χορτολιβαδικές των παρ.6β ή 6γ άρθρου 3 ν.998/79, από 15% έως 25% (15%<Ε<25%) χαρακτηρίζονται δασικές της παρ. 2 άρθρου 3 ν. 998/79 και οι με βαθμό συγκόμωσης άνω του 25% χαρακτηρίζονται δάση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ν.998/79.

20 ΧΟΡΣΟΛΙΒΑΔΙΚΕ φμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.998/79 ΔΙΑΚΡΙΝΟΤΜΕ ΦΟΡΣΟΛΙΒΑΔΙΚΕ του άρθρου 3 παρ 6 εδαφ. β του Ν.998/79 που βρίσκονται επί πεδινών εδαφών ή επί ανωμάλου εδάφους ή λόφων ΦΟΡΣΟΛΙΒΑΔΙΚΕ που περιβάλλονται από δάση και δασικές εκτάσεις και υπάγονται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας και χαρακτηρίζονται ως δασικές εκτάσεις

21 ΧΟΡΣΟΛΙΒΑΔΙΚΕ του άρθρου 3 παρ 6 εδαφ β του Ν.998/79 που βρίςκονται επί πεδινών εδαφών ή λόφων ΔΙΑΚΡΙΝΟΤΜΕ ΙΔΙΨΣΙΚΕ ΦΟΡΣΟΛΙΒΑΔΙΚΕ: (Αναγνώριση από πολιτικά δικαστήρια, αναγνώριση με την διαδικασία του υμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών κ.λπ.) και δεν έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες Δεν υπάγονται στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας ΔΗΜΟΙΕ ΦΟΡΣΟΛΙΒΑΔΙΚΕ: ΤΠΑΓΟΝΣΑΙ ΣΙ ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΣΗ ΔΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΟΤΝ ΤΠΟ ΣΗΝ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΑΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ

22 ΑΝΑΔΑΩΣΕΕ ΕΚΣΑΕΙ άρθρο 3 παρ. 5 του Ν.998/79 ΔΑΗ ΚΑΙ ΔΑΙΚΕ εκτάσεις που καταστρέφονται αποψιλώνονται συνέπεια πυρκαγιάς ή παράνομων ενεργειών κηρύσσονται υποχρεωτικώς αναδασωτέες (άρθρο 117 του υντάγματος άρθρο 38 του Ν.998/79) Οι εκτάσεις αυτές διατηρούν το χαρακτήρα που είχαν πριν από την καταστροφή τους και περιλαμβάνονται στην έννοια των δασικών οικοσυστημάτων. Η κήρυξη μιας έκτασης ως αναδασωτέας είναι Διοικητική Πράξη και προσβάλλεται ενώπιον της αρμόδιας Δασικής Αρχής,του τ.ε κ.λπ Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αποδείξει πλάνη περί τα πραγματικά ή νομικά δεδομένα δηλαδή ότι, πριν την κήρυξη της ως αναδασωτέας αυτή δεν έφερε βλάστηση ή δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες.

23

24

25

26

27

28

29

30

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις

Πηγή: Νόμος και Φύση. Βασικές σκέψεις Πηγή: Νόμος και Φύση ΣτΕ Ολ. 32/2013 [Αντισυνταγματικότητα του ν. 3147/2003 ως προς τον ορισμό του δάσους και της δασικής έκτασης] Πρόεδρος: Π. Πικραμένος Εισηγητής: Ν. Ρόζος Δικηγόροι: Δ. Νικόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ

Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979. Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ν Ο Μ Ο Σ 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας" Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάµενοι οµοφώνως µετά της Βουλής, απεφασίσαµεν:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ...1 2 ΟΡΙΣΜΟΙ...2 2.1 «ΑΣΙΚΗ» ΕΚΤΑΣΗ...2 2.2 «ΧΟΡΤΟΛΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΣΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις σελίδες που ακολουθούν θα µας απασχολήσει το ζήτηµα της προστασίας των δασών, όπως αυτή εµφανίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και πραγµατικότητα, στο Σύνταγµα και τους νόµους. Ιδιαίτερες

Διαβάστε περισσότερα

Το δασικό ζήτημα στα Μεσόγεια. Δασική νομοθεσία και κληροτεμάχια

Το δασικό ζήτημα στα Μεσόγεια. Δασική νομοθεσία και κληροτεμάχια Παναγιώτης Γκινοσάτης Ελευθερία Πάνου Δικηγόροι Το δασικό ζήτημα στα Μεσόγεια. Δασική νομοθεσία και κληροτεμάχια Α. Το συνταγματικό πλαίσιο ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Σ. 1975/1986 εισάγει με την παρ. 1 νέα διάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ)

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν. 4067/12 (Ν.Ο.Κ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ για την εφαρμογή του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 3028 Έτος: 2002 ΦΕΚ: Α 153 20020628 Τέθηκε σε ισχύ: 28.06.2002 Αρμόδιος Φορέας: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη

Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί - Εγκαταλελειµµένοι οικισµοί και Βιώσιµη ανάπτυξη ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ» Κεφάλαιο Α Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση Οικοδοµικοί Συνεταιρισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές

ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές ΘΕΜΑ: Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και ηλιακών συστημάτων σε γήπεδα και κτίρια σε εκτός σχεδίου περιοχές Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» Άρθρο 1 Ορισμός Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου, βοσκήσιμες γαίες καλούνται οι εκτάσεις που δύνανται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση ζώων, στις οποίες αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1619 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 60 31 Μαρτίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3937 Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ

1 of 13 12/2/2008 11:17 πμ 1 of 13 12/2/2008 1117 πμ Εκτύπωση Αποθήκευση ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (intracom IT servises) Ν 2971/2001 Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 6 ΦΕΚ Α` 285/19.12.2001 ΝΟΜΟΣ ΥΠ` ΑΡΙΘ.

Διαβάστε περισσότερα

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009

L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 L 140/88 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/30/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 με την οποία τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2075 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 79 9 Απριλίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4067 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών»

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «Επίλυση ιδιοκτησιακών διαφορών µεταξύ ηµοσίου και ιδιωτών» ΑΡΘΡΟ 1 Πεδίο εφαρµογής Εδαφική έκταση που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός οικισµού που προϋφίσταται του έτους 1923 ή εκτός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5025 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 159 8 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4280 Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμη ση Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ».

ΑΔΑ: ΒΛΛΗ0-ΤΑΗ 121). 2464/3.12.2008). 2003/30/ΕΚ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση: Μεσογείων & Τρικάλων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ν.3325/2005 (ΦΕΚ Α 68) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ) / ΒΕΒΑΙΩΣΗ (ΑΝ ΣΥΝΤΡΕΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ Σ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ 1. Του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης, νομίμως εκπροσωπούμενου. 2. Του Δήμου Αλίμου, νομίμως εκπροσωπούμενου. ΚΑΤΑ 1) Του «Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα