14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i"

Transcript

1 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i 14.1 Εισαγωγή υναµικό νέων επιστηµόνων στο Ιδρυµα κατά κατηγορία εργασιακή σχέση ιαδικασία προκήρυξης σχετικών θέσεων, όροι και συνθήκες απασχόλησης, διάρκεια της συνεργασίας Υποτροφίες ΙΚΥ Υποτροφίες ΕΛ Υποτροφίες από κληροδοτήµατα ή από άλλα Ιδρύµατα Συνεργασία µε Ερευνητικά Προγράµµατα Πρόσληψη σε έργα Β'ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ Λοιπές περιπτώσεις Συµπεράσµατα Ποιοτική και ποσοτική αποτύπωση των δραστηριοτήτων των νέων επιστηµόνων Ερευνα Εκπαίδευση Στήριξη του διοικητικού έργου Μέριµνα για την επιµόρφωσή των νέων επιστηµόνων Οι νέοι επιστήµονες και η σχεδίαση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύµατος Κίνητρα, βραβεία, υποτροφίες Πρωτοβουλίες δηµοσιοποίησης του έργου των νέων επιστηµόνων υνατότητες επικοινωνίας µεταξύ νέων επιστηµόνων Συµµετοχή σε προγράµµατα κινητικότητας i

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13) 14.1 Εισαγωγή. Με τον όρο νέοι επιστήµονες στην Εκθεση αυτή, αναφερόµαστε : σε ώριµους υποψήφιους διδάκτορες και σε µετα-διδακτορικούς συνεργάτες. Οι νέοι επιστήµονες είναι συνήθως υπότροφοι ή συνεργάτες ερευνητικών προγραµµάτων που διεξάγονται στο Ιδρυµα. Τα τελευταία χρόνια νέοι επιστήµονες απασχολούνται και στα έργα Β' ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ του Ιδρύµατος. Στο Κεφάλαιο αυτό αξιολογούνται η πολιτική και οι πρωτοβουλίες του Ιδρύµατος για την ανάδειξη νέων επιστηµόνων και τη διάπλαση της επιστηµονικής τους προσωπικότητας. Τέλος, εξετάζεται η συµβολή τους στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Ιδρύµατος υναµικό νέων επιστηµόνων στο Ιδρυµα κατά κατηγορία εργασιακή σχέση. Οπως µόλις αναφέρθηκε, µε τον όρο νέοι επιστήµονες αναφερόµαστε στους ώριµους υποψήφιους διδάκτορες (Υ ) όσο και στους µετα-διδακτορικούς συνεργάτες (Μ Σ) του Ιδρύµατος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, στα πλαίσια της εκπόνησης της διατριβής τους, συνήθως συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα, αλλά και επικουρούν συχνά κυρίως το εργαστηριακό προπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο. Τα αριθµητικά στοιχεία που αφορούν στους Υ παρέχονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων και έχουν ήδη παρουσιασθεί στον Πίνακα 3-7. Τον Σεπτέµβριο 1998 ο αριθµός των Υ ήταν Βέβαια, δεν µπορούµε να θεωρήσουµε όλους τους Υ ως νέους επιστήµονες, είτε διότι δεν έχουν όλοι τους το χαρακτηριστικό της ωριµότητας, είτε διότι αρκετοί από τους 1844 εγγεγραµµένους Υ δεν είναι ενεργοί. 14-1

3 Οι µεταδιδακτορικοί συνεργάτες είναι είτε ιδάκτορες του ΕΜΠ, οι οποίοι µετά την εκπόνηση του ιδακτορικού τους έχουν παραµείνει στον φυσικό και ερευνητικό χώρο του Τοµέα τους, είτε ιδάκτορες από άλλα Πανεπιστήµια, οι οποίοι συνεργάζονται µε κάποιο µέλος ΕΠ του Ιδρύµατος στη διεξαγωγή Ερευνητικού Προγράµµατος ή προσφέρουν ιοικητικό Εργο. Στα πλαίσια αυτής της απασχόλησής τους συχνά επικουρούν το εργαστηριακό προπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο. Επίσης, συχνά υποστηρίζουν τις διοικητικές και γραµµατειακές λειτουργίες των ερευνητικών προγραµµάτων. Υπάρχουν ορισµένες δυσκολίες στην καταγραφή του δυναµικού των µεταδιδακτορικών συνεργατών στις ακαδηµαϊκές µονάδες του Ιδρύµατος. Η δυσκολία έγκειται στη ευελιξία των επιστηµονικών υπευθύνων των έργων να τους απασχολούν σε αυτά χωρίς να απαιτείται να ενηµερώνουν τις Γραµµατείες των Τµηµάτων, αλλά µόνον τη Γραµµατεία του ΕΛ προκειµένου να διεκπεραιώνουν τα σχετικά µε την εργασιακή τους σχέση έγγραφα. Πέραν αυτού, ενδεχοµένως να υπάρχουν και Μ Σ οι οποίοι προσφέρουν άµισθα τις υπηρεσίες τους στο Ιδρυµα, εξαιτίας της αγάπης που έχουν προς την έρευνα, την ακαδηµαϊκή µονάδα µε την οποία συνεργάζονται ή το Ιδρυµα γενικότερα. Με την ευκαιρία ας αναφερθεί ότι στο ΕΜΠ υπάρχει µεγάλη παράδοση ως προς το άµισθο προσωπικό το οποίο στηρίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Ενδεικτική πληροφορία του αριθµού των Μ Σ που συνεργάζονται µε το Ιδρυµα, αναφέρεται σε Απολογισµό του ΕΛ του 1996 [1] και τον εκτιµά σε 76. Η κατάταξη του νέου ερευνητικού δυναµικού κατά σχέση εργασίας είναι περίπλοκη διότι οι πηγές χρηµατοδότησής τους ποικίλλουν. Συγκεκριµένα, τόσο οι Υποψήφιοι ιδάκτορες όσο και οι Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες, από πλευράς αµοιβής µπορεί να ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Υ υπότροφοι του Ειδικού Λογαριασµού Ερευνας του ΕΜΠ. 2. Υ υπότροφοι του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών-ΙΚΥ. 3. Υπότροφοι Κληροδοτηµάτων ή άλλου πλην ΙΚΥ Ιδρύµατος Υποτροφιών. 4. Χρηµατοδοτούµενοι από Ερευνητικά Προγράµµατα στα πλαίσια προσφερόµενου έργου το οποίο ενδεχοµένως έχει σχέση µε τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. 5. Χρηµατοδοτούµενοι από το ΕΠΕΑΕΚ-Β ΚΠΣ ως επί συµβάσει υπάλληλοι του Ιδρύµατος. 14-2

4 6. Υπάλληλοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ιδρυµα, εργαζόµενοι κατά τα καθήκοντα τους στο ωράριό τους και απασχολούµενοι στο υπόλοιπο του χρόνου τους µε τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά τους ενδιαφέροντα. 7. Αµισθοι, χρηµατοδοτούµενοι είτε από προσωπικούς τους πόρους είτε εργαζόµενοι εκτός ΕΜΠ. 8. Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες οι οποίοι συνεργάζονται µε το Ιδρυµα στα πλαίσια Eρευνητικών Προγραµµάτων Ενίσχυσης Νέου Ερευνητικού υναµικού (ΠΕΝΕ ) της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας και Τεχνολογίας. Τα ΠΕΝΕ έχουν διάρκεια 2 ετών, Επιστηµονικό Υπεύθυνο µέλος ΕΠ και απασχολούν τουλάχιστον ένα µεταδιδακτορικό συνεργάτη σε προχωρηµένα θέµατα έρευνας. Το Γραφείο Τεκµηρίωσης του ΕΜΠ, η ανάγκη δηµιουργίας του οποίου έχει επισηµανθεί αρκετές φορές στην Εκθεση αυτή, θα πρέπει να ασχοληθεί και µε τη συστηµατική καταγραφή των νέων επιστηµόνων του Ιδρύµατος ιαδικασία προκήρυξης σχετικών θέσεων, όροι και συνθήκες απασχόλησης, διάρκεια της συνεργασίας. Θα µας απασχολήσει, στις παραγράφους που ακολουθούν, η διαδικασία συνεργασίας µε το Ιδρυµα µερικών χαρακτηριστικών περιπτώσεων νέων επιστηµόνων. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η επισήµανση αδυναµιών της διαδικασίας, τόσο από πλευράς ευκαιριών όσο και από πλευράς συνθηκών εργασιακής σχέσεως και ανέσεως, στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία της προσωπικότητας των νέων επιστηµόνων Υποτροφίες ΙΚΥ. Το ΙΚΥ χορηγεί ετήσια ένα αριθµό υποτροφιών για εκπόνηση σε ΑΕΙ του εσωτερικού και του Εξωτερικού ή για µεταδιδακτορική έρευνα σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. Για τη χορήγηση των υποτροφιών αυτών, σχετικά µε τις οποίες το ΙΚΥ εκδίδει ειδικό τεύχος [2] προκηρύσσεται ετήσια Πανελλήνιος ιαγωνισµός. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό καλούνται να εξεταστούν γραπτά σε συγκεκριµένα µαθήµατα κατά περίπτωση θέσεως. Η υποτροφία λήγει µε την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε. Ο υπότροφος υποχρεούται να 14-3

5 υπογράψει ειδική σύµβαση µε το ΙΚΥ όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του, οι οποίες συνoπτικά είναι : Tο πρόγραµµα µετεκπαίδευσης να εντάσσεται στην ειδίκευση στην οποία επέτυχε και να µην παρεκκλίνει από αυτήν, Nα αφιερωθεί αποκλειστικά στη µετεκπαίδευσή του και να µην αναλάβει εργασία ή έργο το οποίο θα παρεµποδίσει τις σπουδές του, Nα υποβάλλει κάθε εξάµηνο αναλυτική έκθεση σπουδών συνοδευόµενη από επίσηµα πιστοποιητικά προόδου, Nα µην µετακινείται από τον τόπο που µετεκπαιδεύεται χωρίς να το έχει γνωστοποιήσει στο ΙΚΥ και Nα προσφέρει επί πενταετία µετά το πέρας των σπουδών του τις υπηρεσίες του εντός Ελλάδος. Οι υποτροφίες ΙΚΥ παρέχουν στοιχειωδώς οικονοµική άνεση στους νέους επιστήµονες, αλλά έχουν τα εξής µειονεκτήµατα : Είναι πολύ λίγες. ίνονται, συνήθως, σε τοµείς αιχµής όπου υπάρχει δυνατότητα χρηµατοδότησης και από ερευνητικά προγράµµατα, Ο όρος παραµονής επί πενταετία στην Ελλάδα θεωρείται επαχθής και θα πρέπει να αναθεωρηθεί, Το σύστηµα των γραπτών εξετάσεων δεν θεωρείται το βέλτιστο ως διαδικασία επιλογής και φρονείται ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο µε δυνατότητα προσωπικής επαφής µε συνέντευξη και ουσιστικές συστατικές επιστολές. Θετικό επίσης θα ήταν να εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Υ που έχουν προχωρήσει την εργασία τους µε αδιαµφισβήτητη επιτυχία, όπως πχ. δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συγγραφή µονογραφιών κλπ Υποτροφίες ΕΛ. Ενας αριθµός υποτροφιών Υ χορηγούνται από τον ΕΛ σε κάθε Τµήµα µε βάση "κάποιον" αλγόριθµο κατανοµής σχετικά στοιχεία έχουν δοθεί στο ιάγραµµα Τα Τµήµατα τις κατανέµουν στους Τοµείς, επίσης µε "κάποιον" αλγόριθµο προκειµένου να διατεθούν σε Υ οι οποίοι κρίνεται ότι επιδεικνύουν επιµέλεια στις σπουδές τους. Οι υποτροφίες χορηγούνται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το 14-4

6 οποίο µπορεί να ανανεωθεί µε νεότερη απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Η υποτροφία διακόπτεται σε περίπτωση αναγόρευσης του Υ σε ιδάκτορα. Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε τις υποτροφίες αυτές, οι οποίες αποτελούν αποκλειστικά εσωτερική οικονοµική ενίσχυση εντός του Ιδρύµατος και όχι συµβολή της κρατικής προς το ΕΜΠ ενίσχυσης έχουν ήδη γίνει στη Εκείνο που θα πρέπει να τεθεί στο σηµείο αυτό είναι η διαδικασία. Θα πρέπει παράλληλα µε την όποια αλγοριθµική διαδικασία κατανοµής των υποτροφιών η οποία παρακολουθεί κυρίως πολυεπίπεδες εσωτερικές ισορροπίες να υπεισέλθουν πλέον ουσιαστικά, τεκµηριωµένα και αντικειµενικά κριτήρια κατά την επιλογή των υποτρόφων, όπως πχ. δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συγγραφή µονογραφιών. Επίσης, θα πρέπει να επανεξετασθεί το ουσιαστικό θέµα πίσω από τις υποτροφίες αυτές : δεν χορηγούνται ανταποδοτικά ώστε οι Υ να παρέχουν εκπαιδευτικές και γραµµατειακές υπηρεσίες, αλλά ως ελάχιστη συµβολή στην υποστήριξη των σπουδών τους Υποτροφίες από κληροδοτήµατα ή από άλλα Ιδρύµατα. Για να λάβει ένας νέος επιστήµονας υποτροφία από κληροδοτήµατα ή Ιδρυµα υποτροφιών άλλο πλην ΙΚΥ, θα πρέπει να πληρεί τους όρους που θέτει το συγκεκριµένο κληροδότηµα ή Ιδρυµα, π.χ. καταγωγή του υποψηφίου από συγκεκριµένο τόπο, ενασχόλησή του σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο και εξαιρετική επίδοσή του σ' αυτό, ασθενής οικονοµική του κατάσταση κ.λ.π. Οι όροι χορήγησης και διακοπής της υποτροφίας ποικίλλουν κατά περίπτωση. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η υποτροφία διακόπτεται µε την ολοκλήρωση των σπουδών για τις οποίες δόθηκε Συνεργασία µε Ερευνητικά Προγράµµατα. Ενασχόληση τόσον Υ όσο και Μ Σ σε Ερευνητικά Προγράµµατα γίνεται µετά από πρόταση του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του Προγράµµατος ακολουθεί η υπογραφή σχετικής σύµβασης η οποία υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος επιστήµονας οφείλει να παράγει συγκεκριµένο ερευνητικό ή λοιπό έργο υποστήριξης, που µπορεί να είναι και γραµµατειακής ή λογιστικής φύσεως. Η διάρκεια του έργου ποικίλλει. Μια συνήθης 14-5

7 διάρκεια είναι τα δύο έτη, και η απασχόληση λύεται αυτοµάτως µε τη λύση της σύµβασης. Εχει ήδη αναφερθεί στον Πίνακα 8-1 ότι το 1996 οι απασχολούµενοι εξωτερικοί συνεργάτες των ερευνητικών προγραµµάτων του Ιδρύµατος ανήρχοντο σε περίπου υστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε να γνωρίζουµε πόσοι από αυτούς µπορεί να χαρακτηρισθούν ως νέοι επιστήµονες. Οµως, εάν υποθέσουµε ότι έστω και το 10% είναι νέοι επιστήµονες, µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για ένα αξιόλογο αριθµό, και κατ'ακολουθία να χαρακτηρίσουµε σηµαντική τη συµβολή των ερευνητικών προγραµµάτων στην απασχόληση των νέων επιστηµόνων Πρόσληψη σε έργα Β'ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ. Τα έργα Β ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ του ΕΜΠ προσφέρονται για την απασχόληση νέων επιστηµόνων. Ολα σχεδόν τα Τεχνικά ελτία Εργων, συµπεριλαµβανοµένου και του παρόντος έργου ΑΕΕΠΥ, προβλέπουν συγκεκριµένες ως προς το πλήθος και την απαιτούµενη εξειδίκευση θέσεις για νέους επιστήµονες. Για την πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια των έργων Β ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ακολουθούνται τα εξής στάδια που έχουν θεσµοθετηθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, και τα οποία αξίζει να αναφερθούν συνοπτικά 1 : α) Επισηµαίνεται από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του κάθε έργου που εκπονείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ η ανάγκη της πλήρωσης συγκεκριµένης θέσης και λαµβάνεται σχετική απόφαση για προκήρυξη από την οικεία Επιτροπή Εργου. β) Η προκήρυξη προωθείται µε εισήγηση του αρµόδιου Αντιπρύτανη προς το ΠΣ και ακολούθως προς τη Σύγκλητο η οποία επικυρώνει και τη σύνθεση της 5- µελούς Επιτροπής Επιλογής. γ) Η προκύρηξη της θέσης δηµοσιεύεται σε δύο έντυπα του Αθηναϊκού τύπου. δ) Με τη λήξη της προθεσµίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής προχωρεί στη διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 & 5 του Ν.2190/94. 1 Το πλήρες κείµενο µπορεί να αναζητηθεί στην Απόφαση της Συγκλήτου 14/98 της , Θέµα 4 ο : Νέος Οδηγός υλοποίησης παρακολούθησης των έργων ΕΠΕΑΕΚ/ΚΠΣ του ΕΜΠ. 14-6

8 ε) Το Πρακτικό της Επιλογής µε το σχετικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων προεγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Εργου και προωθείται προς το ΠΣ και τη Σύγκλητο για τελική έγκριση. Η διαδικασία που ακολουθείται για την πλήρωση θέσεων νέων επιστηµόνων στα έργα του Β ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ κρίνεται ως υποδειγµατική και όπως θα επισηµανθεί και στη συνέχεια θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόµενο επέκτασής της και σε άλλες περιπτώσεις πρόσληψης νέων επιστηµόνων στο Ιδρυµα Λοιπές περιπτώσεις. Στην περίπτωση ηµοσίων Υπαλλήλων που εκπονούν ιδακτορικό, είναι δυνατό κατά περίπτωση να προσφέρεται έµµεση υποστήριξη, µέσω της µείωσης των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησής τους στο έργο που τους έχει ανατεθεί στο ΕΜΠ. Η ενδεχόµενη µείωση, παύει να προσφέρεται σε περίπτωση ολοκλήρωσης των µεταπτυχιακών σπουδών. Βεβαίως, ένα άλλο θέµα που τίθεται στην περίπτωση αυτή και είναι αρκετά σοβαρό είναι το θέµα της απασχόλησης των υπόψι υπαλλήλων µετά την απόκτηση του ιδακτορικού ιπλώµατος, δηλαδή το εάν η υπηρεσία αξιοποιεί πράγµατι τα προσόντα τους. Ενα θετικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή έγινε πράγµατι µε πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση 2, µε βάση την οποία µέλη Ε ΤΠ που αποκτούν µπορεί κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µε τις οποίες η Εκθεση αυτή δεν συµφωνεί να ζητήσουν την ανοικτή προκήρυξη θέσεως Λέκτορα. Πρόκειται για θετική ρύθµιση, η οποία αποτελεί και σηµαντικό κίνητρο για τους νέους επιστήµονες, πέραν του ότι εξασφαλίζει την ορθολογική χρησιµοποίηση του προσωπικού των ΑΕΙ. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει περιθώριο και άλλων ρυθµίσεων το οποίο θα µπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, όπως πχ. διδακτόρων υπαλλήλων Ι ΑΧ που οπωσδήποτε είναι σε θέση να προσφέρουν επικουρικό διδακτικό και ερευνητικό έργο. 2 Αρθρο 3, 3 του Ν.2517/

9 Συµπεράσµατα. Στις παραγράφους που προηγήθηκαν εξετάσθηκαν θέµατα σχετικά µε διαδικασία προκήρυξης θέσεων για νέους επιστήµονες τους όρους και της συνθήκες απασχόλησής τους, και το χρόνο της συνεργασίας. Από την παρουσίαση που έγινε προκύπτει ότι, µολονότι έχουν γίνει βήµατα προς την κατεύθυνση του ανοίγµατος του Ιδρύµατος προς τους νέους επιστήµονες αλλά και της βελτίωσης της οικονοµικής και εργασιακής σχέσης τους, αποµένουν πολλά ακόµη για να γίνουν, εφόσον βέβαια κυρίαρχη στρατηγική του ΕΜΠ είναι η συνεχής ενίσχυση της θέσης του ως διακεκριµένου και στο διεθνή χώρο τεχνολογικού ΑΕΙ. Αρκετές αδυναµίες και περιθώρια βελτίωσης έχουν ήδη επισηµανθεί, στις οικείες παραγράφους. Ετσι, δεν µένει εδώ παρά να συµπληρώσουµε µερικά γενικότερα σχόλια. Κατ'αρχήν θα πρέπει το Ιδρυµα να συµβάλει ώστε να επεκταθεί και να ευδοκιµήσει και στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο ο θεσµός του "µεταδιδακτορικού ερευνητή" (post-doc), ο οποίος µόλις έχει αρχίσει να υιοθετείται επίσηµα από την πολιτεία 3. Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκαθαρισθούν τα θέµατα των ΕΠΙ, όπου θα ήταν δυνατόν να απασχοληθούν αρκετοί νέοι επιστήµονες, εργαζόµενοι κοντά στο ερευνητικό αντικείµενό τους. ύο ακόµη θέµατα που απασχολούν πολύ και δικαιολογηµένα τους νέους επιστήµονες θα εξετάσοµε επιπλέον : το θέµα της ασφάλισης των νέων επιστηµόνων, και το θέµα των ίσων ευκαιριών στην κατάληψη θέσεων. Οι νέοι επιστήµονες τις περισσότερες φορές ασχολούνται χωρίς πρακτικά ασφάλιση ή µε την ελάχιστη που απαιτείται από τις συµβατικές, λόγω του επαγγέλµατός τους ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Το Ιδρυµα θα πρέπει να µελετήσει σε βάθος το θέµα αυτό και να φροντίσει ώστε να δοθούν λύσεις στα πλαίσια του εφικτού. Το δεύτερο θέµα που ετέθη πιοπάνω είναι δυσκολότερο. Σε ορισµένες περιπτώσεις που υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης νέων επιστηµόνων σε ερευνητικά 3 Από το 1998 το ΙΚΥ άρχισε να προκηρύσσει ετήσια θέσεις post-doc, διάρκειας 1.5 ετών. Επίσης, θέσεις post-doc διάρκειας 3 ετών προκήρυξε το 1998 και η ΓΓΕΤ. 14-8

10 προγράµµατα δεν υπάρχει ανοικτή προκήρυξη και διαδικασία ανταγωνιστικής επιλογής, αλλά οι θέσεις καταλαµβάνονται στα πλαίσια προσωπικής γνωριµίας. Αυτό βέβαια έχει κάποια λογική : οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι προτιµούν να συνεργάζονται µε νέους επιστήµονες τους οποίους ήδη γνωρίζουν από προηγούµενη συνεργασία τους Ποιοτική και ποσοτική αποτύπωση των δραστηριοτήτων των νέων επιστηµόνων. Οι νέοι επιστήµονες δραστηριοποιούνται κυρίως σε τρία πεδία: έρευνα, εκπαίδευση και διοικητική στήριξη. Τα σχετικά µε την υπόψη δραστηριοποίηση θα αναλύσουµε στις παραγράφους που ακολουθούν. υστυχώς, τα ποσοτικά στοιχεία που υπάρχουν σχετικά µε την σηµαντική και πλούσια συµβολή των νέων επιστηµόνων στις ακαδηµαϊκές διαδικασίες στο Ιδρυµα είναι ελάχιστα, κι'αυτό αποδεικνύει ακόµη για µία φορά την έλλειψη του Γραφείου Τεκµηρίωσης στο ΕΜΠ Ερευνα. Οι νέοι επιστήµονες συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα είτε στο πλαίσιο εκπόνησης της ιδακτορικής τους ιατριβής είτε στο πλαίσιο παρεµφερών δραστηριοτήτων του Τοµέα τους. Συµµετέχουν επίσης σε Συνέδρια και Ηµερίδες και δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα της ερευνητικής τους δουλειάς σε Επιστηµονικά Περιοδικά Εκπαίδευση. ιαρκής και ενεργή είναι η παρουσία των νέων επιστηµόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία στο ΕΜΠ. Οι νέοι επιστήµονες επικουρούν το εκπαιδευτικό έργο ασκώντας τους φοιτητές από πίνακος ή στα Εργαστήρια. ιδάσκουν επίσης σε σχολεία της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης επιµορφώνοντας οµάδες πτυχιούχων σε νέα πεδία. Ποσοτικά στοιχεία υπάρχουν µόνο για τους Υ οι οποίοι επικουρούν το Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό έργο των Τµηµάτων, µε συµβολική αµοιβή, και παρέχονται στον Πίνακα Βεβαίως, το ποσοστό των Υ οι οποίοι επικουρούν το εκπαιδευτικό έργο είναι πολύ υψηλότερο από το 14% του Πίνακα 14-1, εκτιµάται δε εντελώς συντηρητικά σε περίπου 30-40%. 14-9

11 Στήριξη του διοικητικού έργου. Οι νέοι επιστήµονες προσφέρουν σηµαντική στήριξη στο διοικητικό έργο του Ιδρύµατος επικουρώντας σε µια ευρεία περιοχή δραστηριοτήτων όπως ετοιµασία προτάσεων για ερευνητικά προγράµµατα, διαχείριση προγραµµάτων, στατιστικές επεξεργασίες στοιχείων για τη δραστηριότητα του ιδρύµατος κ.λ.π Μέριµνα για την επιµόρφωσή των νέων επιστηµόνων. Σηµαντική για τη διαµόρφωση της ακαδηµαϊκής προσωπικότητας των νέων επιστηµόνων θεωρείται η επιµόρφωσή τους σε θερινά σχολεία καθώς και η συµµετοχή τους σε διεθνή κυρίως συνέδρια και σε συναφείς επιστηµονικές δραστηριότητες. Θα µας απασχολήσει στην παρούσα παράγραφο η µέριµνα του Ιδρύµατος καθώς και η από µέρους του ενθάρρυνση και υποστήριξη της συµµετοχής τους σε συνέδρια και συναφείς επιστηµονικές δραστηριότητες. Οικονοµική ενίσχυση για επιµόρφωση διατίθεται µόνον σε Υ. Συγκεκριµένα, επιδοτείται από την Φοιτητική Λέσχη η λελογισµένη συµµετοχή των Υ σε Συνέδρια και διοργανώσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και σε θερινά σχολεία. Η ενίσχυση χορηγείται µετά από πρόταση της ΓΣ του Τοµέα στον οποίο ανήκουν, την οποία, αφού επικυρώσει, προωθεί το Τµήµα προς το Σ της Φοιτητικής Λέσχης προς τελική έγκριση. Η ενίσχυση αυτή για την τριετία ανήλθε σε περίπου 30 εκ. δρχ., όπως φαίνεται στον Πίνακα 7-1. Τέλος, ειδική µέριµνα έχει ληφθεί για την πρόσκληση διακεκριµένων Καθηγητών του Εξωτερικού στην Ελλάδα για διαλέξεις και σεµινάρια, στο πλαίσιο της ανταλλαγής διδακτικού προσωπικού που υποστηρίζεται από το Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ της Ευρωπαϊκής Ενωσης [3] Οι νέοι επιστήµονες και η σχεδίαση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύµατος. Σηµαντική για τη σχεδίαση της ερευνητικής πολιτικής ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος είναι η γνώµη των νέων επιστηµόνων. Θα εξετασθεί λοιπόν ο βαθµός στον οποίο λαµβάνεται υπόψιν η γνώµη τους σε σχέση µε το θέµα αυτό. 4 Στην υπόψη βιβλιογραφική παραποµπή µπορεί να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά µε τις δυνατότητες του Προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ

12 Οι Υ συµµετέχουν θεσµικά µε δικαίωµα ψήφου στα διάφορα επίπεδα διοίκησης του Ιδρύµατος. Συγκεκριµένα, συµµετέχουν στη ΓΣ του Τοµέα µε έναν εκπρόσωπο, στη ΓΣ του Τµήµατος µε εκπροσώπους ίσους σε αριθµό µε το 15% των εκπροσώπων του ΕΠ και στη Σύγκλητο µε 2 εκπροσώπους. Εκπρόσωποι των Υ συµµετέχουν και στα εκλεκτορικά σώµατα για τις εκλογές Πρυτανικών Αρχών και Προέδρου Τµήµατος. Από την εκπροσώπηση αυτή προκύπτει τουλάχιστον έµµεσα η δυνατότητα που η νοµοθεσία παρέχει στους Υ να συµβάλλουν στη διαµόρφωση της στρατηγικής και συνεπώς της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύµατος. Πενιχρές όµως χαρακτηρίζονται, µέχρι σήµερα, οι πρωτοβουλίες τους προς την κατεύθυνση αυτή, η οποία θα µπορούσε εν µέρει να δικαιολογηθεί από την ανάγκη αντιµετώπισης των αρκετών καθηµερινών τους προβληµάτων. Θα θεωρηθεί επιτυχία της παρούσης Εκθεσης εάν σχόλια και επισηµάνσεις όπως αυτό, ωθήσουν στη δροµολόγηση επανατακτικών ενεργειών και προσπαθειών. Αντίθετα, όµως, δεν προβλέπεται καµία συµµετοχή θεσµική για τους µεταδιδακτορικούς συνεργάτες στα όργανα διοίκησης του Ιδρύµατος. Ετσι, το Ιδρυµα θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα να υπάρξει άτυπη αλλά ουσιαστική συµµετοχή των Μ Σ στη διαµόρφωση της ερευνητικής φυσιογνωµίας του. Αυτό θα µπορούσε, να πραγµατοποιηθεί µε ανοικτές συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων ή/και µε τη συµµετοχή των Μ Σ σε συγκεκριµένες Συγκλητικές Επιτροπές, σχετικές µε τις δραστηριότητές τους Κίνητρα, βραβεία, υποτροφίες. Ως προς τους Υ, κίνητρο για την πρόοδό τους θεωρείται η χορήγηση των υποτροφιών και η χρηµατοδότηση εκπαιδευτικών ταξιδιών και σχολείων όπως αυτά αναλύθηκαν προηγουµένως στις 7.10,14.3 & Αυτά, µολονότι µπορεί να θεωρηθούν ικανοποιητικά ως ξεκίνηµα, χρειάζονται αναθεώρηση, συστηµατοποίηση και εναρµόνιση προς την πραγµατικότητα και το ερευνητικό γίγνεσθαι του Ιδρύµατος, λαµβανοµένης υπόψιν και της σηµαντικής συµβολής των Υ για τη σηµερινή αναβάθµισή του. Οσον αφορά τους µεταδιδακτορικούς συνεργάτες δεν υπάρχει καµία τέτοια πρόβλεψη για κίνητρα και βραβεία, πέραν της αυτονόητης δυνατότητας που έχουν στη διεκδίκηση της αµοιβής τους. Οµως και εδώ απαιτείται επίκληση της ευαισθησίας του 14-11

13 Ιδρύµατος, για τους λόγους που αναφέρθησαν προηγουµένως για τους Υ, µε έµφαση ως προς την ανάγκη συστηµατοποίησης των αµοιβών τους και τη θέσπιση κινήτρων ερευνητικής παραγωγικότητας Πρωτοβουλίες δηµοσιοποίησης του έργου των νέων επιστηµόνων. Οι πρωτοβουλίες δηµοσιοποίησης του έργου των νέων επιστηµόνων από το Ιδρυµα και η αξιοποίηση των πορισµάτων του από την κοινωνία ευρύτερα, θεωρείται επί πλέον, µείζονος σηµασίας κίνητρο για την πρόοδο και την αναγνώριση του έργου των νέων επιστηµόνων. Η δηµοσιοποίηση του έργου των νέων επιστηµόνων µπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται µέσα από διάφορες διαδικασίες στο Ιδρυµα : ηµοσίευση του ερευνητικού έργου που παράγεται στο Ιδρυµα, στην οποία συµµετέχουν και οι νέοι Επιστήµονες, σε ιεθνούς κύρους Συνέδρια και Περιοδικά. ιοργάνωση Ηµερών Ερευνας στο πλαίσιο των οποίων, σε καλαίσθητα ειδικά περίπτερα, παρουσιάζονται εντός του ΕΜΠ οι ερευνητικές του δραστηριότητες. ηµοσίευση ερευνητικής δουλειάς του ΕΜΠ µέσω του διµηνιαίου περιοδικού ΠΥΡΦΟΡΟΣ που εκδίδεται από το Γραφείο Εκδόσεων του ΕΜΠ και περιγράφει το σύνολο της δραστηριότητας του Ιδρύµατος. ηµοσιοποίηση των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων των νέων επιστηµόνων µέσω του Internet και των Ιστοσελίδων (WWW Sites) του ΕΜΠ. Στα πιοπάνω σηµεία όµως θα πρέπει να γίνει κριτική, προς την κατεύθυνση της ενδυνάµωσης των ενεργειών του Ιδρύµατος για τη δηµοσιοποίηση του έργου των νέων επιστηµόνων : α) Η δηµοσίευση σε διεθνή περιοδικά ή πολύ περισσότερο η συµµετοχή σε συνέδρια όπου ανακοινώνονται αποτελέσµατα εργασιών, συνεπάγεται υψηλό οικονοµικό κόστος το οποίο ακόµη και όταν η εργασία είναι προϊόν ερευνητικού προγράµµατος δεν είναι αυτονόητο ότι καλύπτεται οικονοµικά, άµεσα ή έµµεσα από το Ιδρυµα. Η θέσπιση ενός ειδικού κονδυλίου για το 14-12

14 σκοπό αυτό στον προϋπολογισµό του ΕΛ κρίνεται απαραιτήτως θετική και αναγκαία. β) Οι Ηµέρες Ερευνας δεν διοργανώνονται στο Ιδρυµα µε τη συχνότητα, αλλά και µε την προβολή, που θα έπρεπε. γ) Η φυσιογνωµία του διµηνιαίου περιοδικού του Ιδρύµατος έχει τελευταία µεταβληθεί προς κατεύθυνση που δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ευνοϊκή προς το αντικείµενο που εξετάζεται στην παράγραφο αυτή. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δυστυχώς δεν υπάρχει συνολική πολιτική έκδοσης και διακίνησης εσωτερικών εκθέσεων και αναφορών (reports) για την κοινοποίηση ερευνητικών συµπερασµάτων που παράγονται στο ΕΜΠ υνατότητες επικοινωνίας µεταξύ νέων επιστηµόνων. Σηµαντικές για την εξέλιξη των νέων επιστηµόνων θεωρούνται και οι δυνατότητες που τους παρέχονται για επικοινωνία και οργανωµένη ανταλλαγή απόψεων µε οµολόγους τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αναληφθεί αξιοσηµείωτες πρωτοβουλίες στο Ιδρυµα. Παρατηρείται σχετικά ότι στους νέους επιστήµονες προσφέρεται υπερεπαρκής υποδοµή επικοινωνίας τόσο µε το εσωτερικό όσο και µε το εξωτερικό. Συγκεκριµένα, προσφέρεται θέση εργασίας, εξοπλισµός γραφείου, τηλέφωνο, fax, προσωπικός Η/Υ, και προσπέλαση στον WWW, µέσω του ταχύτατου και υπερσύγχρονου δικτύου του Ιδρύµατος, χωρίς κανένα, οποιασδήποτε φύσεως, περιορισµό ως προς την πρόσβαση. Προσφέρεται ακόµη κωδικός πρόσβασης στον Κεντρικό Η/Υ και στη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Οι νέοι επιστήµονες έχουν επίσης τη δυνατότητα δωρεάν αποστολής και λήψεως αλληλογραφίας. Ολα τα πιοπάνω δεν µπορεί παρά να χαρακτηρισθούν ως θετικά για τις δυνατότητες επικοινωνίας των νέων επιστηµόνων µε τον έξω του Ιδρύµατος κόσµο Συµµετοχή σε προγράµµατα κινητικότητας. Η κινητικότητα των νέων επιστηµόνων υλοποιείται µέσα από τρεις διακριτούς δρόµους: 14-13

15 Με την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων στα οποία συµµετέχει το Ιδρυµα, µε τη συµµετοχή τους σε µετακινήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της υλοποίησης Ερευνητικών προγραµµάτων και µε τη συµµετοχή τους σε συνέδρια και θερινά σχολεία µε χρηµατοδότηση από την Φοιτητική Λέσχη του Ιδρύµατος. Στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, επιτρέπεται η συµµετοχή νέων ερευνητών µε την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι Υποψήφιοι ιδάκτορες. εν υπάρχει πρόβλεψη για συµµετοχή µεταδιδακτορικών συνεργατών. Βασική συνιστώσα στην κινητικότητα των νέων επιστηµόνων αποτελεί η δυνατότητα συµµετοχής των Υ στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ για την ανταλλαγή σπουδαστών µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου για χρονικό διάστηµα που µπορεί να φθάσει και το ένα έτος. Συγκεκριµένα, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 14-2, στο πλαίσιο του ενλόγω προγράµµατος, για το Ακαδηµαϊκό έτος , 10 Υ του ΕΜΠ προβλέπεται να κινηθούν προς άλλα ΑΕΙ του Εξωτερικού και αντίστοιχα 9 Υ άλλων ΑΕΙ του εξωτερικού να µετακινηθούν προς το ΕΜΠ. Αλλα προγράµµατα, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής Υ, είναι το ALFA για την ανταλλαγή σπουδαστών Ευρωπαϊκής Ενωσης - Χωρών της Λατινικής Αµερικής, το EU-USA για την ανταλλαγή σπουδαστών Ευρωπαϊκής Ενωσης - Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και το EU-CANADA για την ανταλλαγή σπουδαστών Ευρωπαϊκής Ενωσης - Καναδά. Χρηµατοδότηση της κινητικότητας των νέων επιστηµόνων γίνεται επίσης στο πλαίσιο Ερευνητικών προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η χρηµατοδότηση τόσο Υποψηφίων ιδακτόρων όσο και Μεταδιδακτορικών Συνεργατών για τη συµµετοχή τους σε Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας και Ερευνητική Εργασία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η Φοιτητική Λέσχη του ΕΜΠ, όπως ήδη έχει αναφερθεί, επιχορηγεί Υποψήφιους ιδάκτορες του ΕΜΠ για τη συµµετοχή τους σε Συνέδρια και Θερινά Σχολεία τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Η επιχορήγηση αυτή, όµως, δεν απευθύνεται σε Μεταδιδακτορικούς Συνεργάτες

16 Ανακεφαλαιώνοντας, επισηµαίνουµε ότι υπάρχει ήδη µια ικανοποιητική έναρξη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της κινητικότητας, η οποία θα πρέπει να διευρυνθεί προς τους µεταδιδακτορικούς συνεργάτες αλλά και να συστηµατοποιηθεί

17 Πίνακες του Κεφαλαίου Πίνακας 14-1 : Υ που επικουρούν το Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό Εργο. [Πηγή: Γραµµατείες Τµηµάτων, Σεπτέµβριος 1998]. TMHMA Ποσοστό επί των Αριθµός Υ που εγγεγραµµένων 5 επικουρούν (%) ΠΜ ΜΜ ΗΜ & ΜΥ ΑΜ ΧΜ ΑΤΜ ΜΜΜ ΝΜΜ ΓΤ Συνολο Οι εγγεγραµµένοι Υ σε κάθε Τµήµα δίνονται στον Πίνακα 3-7. εν έχουν δοθεί στοιχεία

18 Πίνακας 14-2 Προγραµµατισθείσα κινητικότητα Υποψηφίων ιδακτόρων στο πλαίσιο του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ κατά το Ακαδηµαϊκό Ετος [Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αίτηση για Σύµβαση Ιδρύµατος (ΕΜΠ) για το Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Ιούλιος 1995]. Α/Α Από Προς Μετακινούµενοι Ανθρωπο- Υ µήνες 1 Γερµανία ΕΜΠ Πορτογαλία ΕΜΠ Ηνωµένο Βασίλειο ΕΜΠ ανία ΕΜΠ Σουηδία ΕΜΠ 1 9 Σύνολο ΕΜΠ ανία ΕΜΠ Γερµανία ΕΜΠ Γαλλία ΕΜΠ Ιταλία ΕΜΠ Πορτογαλία ΕΜΠ Ηνωµένο Βασίλειο ΕΜΠ Σουηδία 1 3 Σύνολο

19 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ έ ς Π α ρ α π ο µ π έ ς Κ ε φ α λ α ί ο υ 1 Επιτροπή Ερευνών ΕΜΠ, Απολογισµός Επιτροπής ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού 1996 Προϋπολογισµός Ειδικού Λογαριασµού 1997, Αθήνα, Νοέµβριος Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, Προγράµµατα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Μεταδιδακτορική Ερευνα στη Ελλάδα και στο Εξωτερικό Ακαδηµαϊκό Ετος , (Αθήνα, 1998). 3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΣΩΚΡΑΤΗΣ Οδηγίες για τους αιτούντες 1996, Βέλγιο,

20 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ έ ς Π α ρ α π ο µ π έ ς Κ ε φ α λ α ί ο υ Aac14v :

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ψ Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: α. υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (Fellows), β. υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students), γ. Τεχνικούς Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια»

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 3293 Βόλος, 12/03/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 3 συµβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Υποτροφίες και κληροδοτήματα που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υποτροφίες και κληροδοτήματα που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Υποτροφίες και κληροδοτήματα που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιμέλεια: Σοφία Ηλιάδου- Τάχου Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΠΔΜ Συνεργάτιδα Γραφείου Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονομική Ανάλυση Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 3 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, σε Ελλάδα και Εξωτερικό, για: α) Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων, έχοντας υπόψη της: α. Tις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 3187/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Σχολής Καθηγητή Σ.Ε.Σιμόπουλο Χαιρετισμός από Διευθυντές Τομέων Ενημέρωση και πληροφόρηση για το Ιδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα

Downloaded by eduguide.gr- Όλα τα μεταπτυχιακά στην Ελλάδα Ρέθυµνο, 25 Ιουνίου 2015 Α.Π.: 376 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψήφιων Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών µε αντικείµενο «Πολιτισµός, Παιδεία και Ανθρώπινη Ανάπτυξη» Από το έτος 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ. Παρουσίαση του Δικτύου. Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 16/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών

6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ. 6.1 Συνεισφορά στο Τμήμα των Μεταπτυχιακών Φοιτητών 6. ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ Η συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών στην ανάπτυξη του Τμήματος μέσω των φοιτητικών εισφορών παρουσιάζει σημαντικά οφέλη όσον αφορά στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήµιον Αθηνών TΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ERASMUS+ TRAINEESHIPS ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.

Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth. ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Αθήνα, 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: Εξ./397/2011 Προς: Κυρία Άννα ιαµαντοπούλου, Υπουργό Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, ypourgos@ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας Master of Science in Health and Social Care Management Ενημερωτικός Οδηγός 42 Χρόνια 1973-2015 Στα Οικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός»

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ. «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελματική Συμβουλευτική και Προσανατολισμός» Πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Xαροκοπείου Πανεπιστημίου ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr

Νοέμβρης 2008. www.doe.gr Εκπαιδευτικές άδειες µε ή χωρίς αποδοχές χορηγήσεις και ανανεώσεις Όροι, δικαιολογητικά, χρονική διάρκεια, πρόσθετες αποδοχές Νοέμβρης 2008 Εκπαιιδευτιικές άδειιες µε ή χωρίίς αποδοχές (χορηγήσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό»

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Σταματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Διεύθυνση Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών- Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Π.Μ.Σ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, Ε.Κ.Π.Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ"

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ  Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ " Ι ΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ" ιευθύντρια:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ.

«Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. «Υποτροφίες του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό» Μπικάκη Ματίνα Διοικητική Υπάλληλος Τμήματος Διαγωνισμών Ι.Κ.Υ. Ιστορική Αναδρομή Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών είναι Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Αναμόρφωση και Υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Επιστημονικός υπεύθυνος: Κ. Χριστοδουλίδης Αναπληρωτής Καθηγητής, ΣΕΜΦΕ, ΕΜΠ (cchrist@central.ntua.gr)

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Οι σπουδές Γεωπληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου Μιχάλης Βαΐτης Λέκτορας ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΧΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΥΡΟΣ ΡΟ ΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου»

«Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Ψυχολογία Παιδιού και Εφήβου» Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

http://kesyp.didefth.gr/ 1

http://kesyp.didefth.gr/ 1 248_Τµήµα Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ηράκλειο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σκοπός του Τµήµατος Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών είναι η εκαπαίδευση επιστηµόνων ικανών όχι µόνο να υπηρετήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ σε διακρινόμενους Ευρυτάνες φοιτητές ή μεταπτυχιακούς φοιτητές εσωτερικού ή εξωτερικού όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την από

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ (ΔΜΥΠ) Η Πρακτιική Άσκηση των Φοιιτητών του Τμήματος Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΓΚΟΛΟΓΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (έγκριση τροποποίησης από Συνεδρίαση Σ 20/12/2013) Άρθρο 1 Με απόφαση του.σ. της Εταιρείας καθιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html

cvulb@admin.ulb.ac.be http://www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html 1 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΞΕΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΣΕ ΈΛΛΗΝΕΣ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 6/2/2015 Το Υπουργείο Παιδείας µε ανακοίνωση του προκηρύσσει για το θέρος 2015 και για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα, 29.07.2014 Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Πράξη «Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΛ» (κωδικός ΟΠΣ 491402) Αριθ. Πρωτ.: ΣΕ-239/ 31-12-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ERASMUS+: Η κινητικότητα στην Ανώτατη Εκπαίδευση Ευφροσύνη Παπασταματίου 18 Δεκεμβρίου 2013 Συντονίστρια ERASMUS ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Ένα ενιαίο πρόγραμμα ERASMUS+ Πρόγραμμα Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε.

Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων Γενική Γραµµατεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων ιεύθυνση Προγραµµάτων Τµήµα Συνεργασίας µε ΟΤΑ & Φορείς Πλαίσιο συνεργασίας της Γ.Γ.Ε.Ε. µε τις Ν.Ε.Λ.Ε. Νοέµβριος 2005

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005)

ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ν.3328/2005) ρ.ιωαννης. Μπουρής, ΚαθηγητηςΤΕΙΑθήνας, µέλος Σ ΟΑΤΑΠ 1 Ίδρυση ΟΑΤΑΠ: Ν.3328/2005 (ΦΕΚ.. 80, 1/4/2005)

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013

Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 3 η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης (ΕΦ ) του ήµου Αθηναίων Αθήνα, 10/06/2013 Αρ. Γεν. Πρωτ. 759/10-6-2013 Η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών,

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών Εσωτερικοί Κανόνες Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών [1] Εισδοχή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών I. 1. Το Τμήμα περιοδικά προκηρύσσει θέσεις Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 Πάτρα Ιούνιος 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί από την Επιτροπή του Εσωτερικού Προγράμματος Βασικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών «Κ. Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2015 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ & ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1ο Γενικές αρχές Με σκοπό την επιβράβευση των αρίστων μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

2. την πώληση δικαιωμάτων όπως φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ ως εξής:

2. την πώληση δικαιωμάτων όπως φαίνονται στον Πίνακα ΙΙ ως εξής: Αποφάσεις 18 ης Συνεδρίασης Πρυτανικού Συμβουλίου (27/09/2010) 2.1.1. Το Πρυτανικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την από 27.09.2010 εισήγηση του Τμήματος Διαχείρισης Περιουσίας της Δ/νσης Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ (TΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ T.E) ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΙΔΡΥΜΑ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕ9-96Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ------ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ Ή ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος

Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Νέος Κύκλος Επιμορφωτικού Προγράμματος Παρασκευή 28 /3/2014, ώρα 16.30 μέχρι 21.30 & Σάββατο 29/3/2014, ώρα 9.00 μέχρι 14.00 Πληροφορίες: Γιάννης Σ. Τσακιράκις Καθηγητής Εφαρμογών Σταθμός ΗΣΑΠ «Ειρήνη»

Διαβάστε περισσότερα