14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i"

Transcript

1 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i 14.1 Εισαγωγή υναµικό νέων επιστηµόνων στο Ιδρυµα κατά κατηγορία εργασιακή σχέση ιαδικασία προκήρυξης σχετικών θέσεων, όροι και συνθήκες απασχόλησης, διάρκεια της συνεργασίας Υποτροφίες ΙΚΥ Υποτροφίες ΕΛ Υποτροφίες από κληροδοτήµατα ή από άλλα Ιδρύµατα Συνεργασία µε Ερευνητικά Προγράµµατα Πρόσληψη σε έργα Β'ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ Λοιπές περιπτώσεις Συµπεράσµατα Ποιοτική και ποσοτική αποτύπωση των δραστηριοτήτων των νέων επιστηµόνων Ερευνα Εκπαίδευση Στήριξη του διοικητικού έργου Μέριµνα για την επιµόρφωσή των νέων επιστηµόνων Οι νέοι επιστήµονες και η σχεδίαση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύµατος Κίνητρα, βραβεία, υποτροφίες Πρωτοβουλίες δηµοσιοποίησης του έργου των νέων επιστηµόνων υνατότητες επικοινωνίας µεταξύ νέων επιστηµόνων Συµµετοχή σε προγράµµατα κινητικότητας i

2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13) 14.1 Εισαγωγή. Με τον όρο νέοι επιστήµονες στην Εκθεση αυτή, αναφερόµαστε : σε ώριµους υποψήφιους διδάκτορες και σε µετα-διδακτορικούς συνεργάτες. Οι νέοι επιστήµονες είναι συνήθως υπότροφοι ή συνεργάτες ερευνητικών προγραµµάτων που διεξάγονται στο Ιδρυµα. Τα τελευταία χρόνια νέοι επιστήµονες απασχολούνται και στα έργα Β' ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ του Ιδρύµατος. Στο Κεφάλαιο αυτό αξιολογούνται η πολιτική και οι πρωτοβουλίες του Ιδρύµατος για την ανάδειξη νέων επιστηµόνων και τη διάπλαση της επιστηµονικής τους προσωπικότητας. Τέλος, εξετάζεται η συµβολή τους στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία του Ιδρύµατος υναµικό νέων επιστηµόνων στο Ιδρυµα κατά κατηγορία εργασιακή σχέση. Οπως µόλις αναφέρθηκε, µε τον όρο νέοι επιστήµονες αναφερόµαστε στους ώριµους υποψήφιους διδάκτορες (Υ ) όσο και στους µετα-διδακτορικούς συνεργάτες (Μ Σ) του Ιδρύµατος. Οι υποψήφιοι διδάκτορες, στα πλαίσια της εκπόνησης της διατριβής τους, συνήθως συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα, αλλά και επικουρούν συχνά κυρίως το εργαστηριακό προπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο. Τα αριθµητικά στοιχεία που αφορούν στους Υ παρέχονται από τις Γραµµατείες των Τµηµάτων και έχουν ήδη παρουσιασθεί στον Πίνακα 3-7. Τον Σεπτέµβριο 1998 ο αριθµός των Υ ήταν Βέβαια, δεν µπορούµε να θεωρήσουµε όλους τους Υ ως νέους επιστήµονες, είτε διότι δεν έχουν όλοι τους το χαρακτηριστικό της ωριµότητας, είτε διότι αρκετοί από τους 1844 εγγεγραµµένους Υ δεν είναι ενεργοί. 14-1

3 Οι µεταδιδακτορικοί συνεργάτες είναι είτε ιδάκτορες του ΕΜΠ, οι οποίοι µετά την εκπόνηση του ιδακτορικού τους έχουν παραµείνει στον φυσικό και ερευνητικό χώρο του Τοµέα τους, είτε ιδάκτορες από άλλα Πανεπιστήµια, οι οποίοι συνεργάζονται µε κάποιο µέλος ΕΠ του Ιδρύµατος στη διεξαγωγή Ερευνητικού Προγράµµατος ή προσφέρουν ιοικητικό Εργο. Στα πλαίσια αυτής της απασχόλησής τους συχνά επικουρούν το εργαστηριακό προπτυχιακό εκπαιδευτικό έργο. Επίσης, συχνά υποστηρίζουν τις διοικητικές και γραµµατειακές λειτουργίες των ερευνητικών προγραµµάτων. Υπάρχουν ορισµένες δυσκολίες στην καταγραφή του δυναµικού των µεταδιδακτορικών συνεργατών στις ακαδηµαϊκές µονάδες του Ιδρύµατος. Η δυσκολία έγκειται στη ευελιξία των επιστηµονικών υπευθύνων των έργων να τους απασχολούν σε αυτά χωρίς να απαιτείται να ενηµερώνουν τις Γραµµατείες των Τµηµάτων, αλλά µόνον τη Γραµµατεία του ΕΛ προκειµένου να διεκπεραιώνουν τα σχετικά µε την εργασιακή τους σχέση έγγραφα. Πέραν αυτού, ενδεχοµένως να υπάρχουν και Μ Σ οι οποίοι προσφέρουν άµισθα τις υπηρεσίες τους στο Ιδρυµα, εξαιτίας της αγάπης που έχουν προς την έρευνα, την ακαδηµαϊκή µονάδα µε την οποία συνεργάζονται ή το Ιδρυµα γενικότερα. Με την ευκαιρία ας αναφερθεί ότι στο ΕΜΠ υπάρχει µεγάλη παράδοση ως προς το άµισθο προσωπικό το οποίο στηρίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο. Ενδεικτική πληροφορία του αριθµού των Μ Σ που συνεργάζονται µε το Ιδρυµα, αναφέρεται σε Απολογισµό του ΕΛ του 1996 [1] και τον εκτιµά σε 76. Η κατάταξη του νέου ερευνητικού δυναµικού κατά σχέση εργασίας είναι περίπλοκη διότι οι πηγές χρηµατοδότησής τους ποικίλλουν. Συγκεκριµένα, τόσο οι Υποψήφιοι ιδάκτορες όσο και οι Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες, από πλευράς αµοιβής µπορεί να ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: 1. Υ υπότροφοι του Ειδικού Λογαριασµού Ερευνας του ΕΜΠ. 2. Υ υπότροφοι του Ιδρύµατος Κρατικών Υποτροφιών-ΙΚΥ. 3. Υπότροφοι Κληροδοτηµάτων ή άλλου πλην ΙΚΥ Ιδρύµατος Υποτροφιών. 4. Χρηµατοδοτούµενοι από Ερευνητικά Προγράµµατα στα πλαίσια προσφερόµενου έργου το οποίο ενδεχοµένως έχει σχέση µε τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα. 5. Χρηµατοδοτούµενοι από το ΕΠΕΑΕΚ-Β ΚΠΣ ως επί συµβάσει υπάλληλοι του Ιδρύµατος. 14-2

4 6. Υπάλληλοι που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ιδρυµα, εργαζόµενοι κατά τα καθήκοντα τους στο ωράριό τους και απασχολούµενοι στο υπόλοιπο του χρόνου τους µε τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά τους ενδιαφέροντα. 7. Αµισθοι, χρηµατοδοτούµενοι είτε από προσωπικούς τους πόρους είτε εργαζόµενοι εκτός ΕΜΠ. 8. Μεταδιδακτορικοί συνεργάτες οι οποίοι συνεργάζονται µε το Ιδρυµα στα πλαίσια Eρευνητικών Προγραµµάτων Ενίσχυσης Νέου Ερευνητικού υναµικού (ΠΕΝΕ ) της Γενικής Γραµµατείας Ερευνας και Τεχνολογίας. Τα ΠΕΝΕ έχουν διάρκεια 2 ετών, Επιστηµονικό Υπεύθυνο µέλος ΕΠ και απασχολούν τουλάχιστον ένα µεταδιδακτορικό συνεργάτη σε προχωρηµένα θέµατα έρευνας. Το Γραφείο Τεκµηρίωσης του ΕΜΠ, η ανάγκη δηµιουργίας του οποίου έχει επισηµανθεί αρκετές φορές στην Εκθεση αυτή, θα πρέπει να ασχοληθεί και µε τη συστηµατική καταγραφή των νέων επιστηµόνων του Ιδρύµατος ιαδικασία προκήρυξης σχετικών θέσεων, όροι και συνθήκες απασχόλησης, διάρκεια της συνεργασίας. Θα µας απασχολήσει, στις παραγράφους που ακολουθούν, η διαδικασία συνεργασίας µε το Ιδρυµα µερικών χαρακτηριστικών περιπτώσεων νέων επιστηµόνων. Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι η επισήµανση αδυναµιών της διαδικασίας, τόσο από πλευράς ευκαιριών όσο και από πλευράς συνθηκών εργασιακής σχέσεως και ανέσεως, στοιχεία απαραίτητα για την ανάπτυξη και τη δηµιουργία της προσωπικότητας των νέων επιστηµόνων Υποτροφίες ΙΚΥ. Το ΙΚΥ χορηγεί ετήσια ένα αριθµό υποτροφιών για εκπόνηση σε ΑΕΙ του εσωτερικού και του Εξωτερικού ή για µεταδιδακτορική έρευνα σε συγκεκριµένα γνωστικά αντικείµενα. Για τη χορήγηση των υποτροφιών αυτών, σχετικά µε τις οποίες το ΙΚΥ εκδίδει ειδικό τεύχος [2] προκηρύσσεται ετήσια Πανελλήνιος ιαγωνισµός. Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό καλούνται να εξεταστούν γραπτά σε συγκεκριµένα µαθήµατα κατά περίπτωση θέσεως. Η υποτροφία λήγει µε την ολοκλήρωση του σκοπού για τον οποίο δόθηκε. Ο υπότροφος υποχρεούται να 14-3

5 υπογράψει ειδική σύµβαση µε το ΙΚΥ όπου ορίζονται οι κύριες υποχρεώσεις του, οι οποίες συνoπτικά είναι : Tο πρόγραµµα µετεκπαίδευσης να εντάσσεται στην ειδίκευση στην οποία επέτυχε και να µην παρεκκλίνει από αυτήν, Nα αφιερωθεί αποκλειστικά στη µετεκπαίδευσή του και να µην αναλάβει εργασία ή έργο το οποίο θα παρεµποδίσει τις σπουδές του, Nα υποβάλλει κάθε εξάµηνο αναλυτική έκθεση σπουδών συνοδευόµενη από επίσηµα πιστοποιητικά προόδου, Nα µην µετακινείται από τον τόπο που µετεκπαιδεύεται χωρίς να το έχει γνωστοποιήσει στο ΙΚΥ και Nα προσφέρει επί πενταετία µετά το πέρας των σπουδών του τις υπηρεσίες του εντός Ελλάδος. Οι υποτροφίες ΙΚΥ παρέχουν στοιχειωδώς οικονοµική άνεση στους νέους επιστήµονες, αλλά έχουν τα εξής µειονεκτήµατα : Είναι πολύ λίγες. ίνονται, συνήθως, σε τοµείς αιχµής όπου υπάρχει δυνατότητα χρηµατοδότησης και από ερευνητικά προγράµµατα, Ο όρος παραµονής επί πενταετία στην Ελλάδα θεωρείται επαχθής και θα πρέπει να αναθεωρηθεί, Το σύστηµα των γραπτών εξετάσεων δεν θεωρείται το βέλτιστο ως διαδικασία επιλογής και φρονείται ότι θα πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο µε δυνατότητα προσωπικής επαφής µε συνέντευξη και ουσιστικές συστατικές επιστολές. Θετικό επίσης θα ήταν να εξετασθεί η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών ΙΚΥ σε Υ που έχουν προχωρήσει την εργασία τους µε αδιαµφισβήτητη επιτυχία, όπως πχ. δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συγγραφή µονογραφιών κλπ Υποτροφίες ΕΛ. Ενας αριθµός υποτροφιών Υ χορηγούνται από τον ΕΛ σε κάθε Τµήµα µε βάση "κάποιον" αλγόριθµο κατανοµής σχετικά στοιχεία έχουν δοθεί στο ιάγραµµα Τα Τµήµατα τις κατανέµουν στους Τοµείς, επίσης µε "κάποιον" αλγόριθµο προκειµένου να διατεθούν σε Υ οι οποίοι κρίνεται ότι επιδεικνύουν επιµέλεια στις σπουδές τους. Οι υποτροφίες χορηγούνται για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα το 14-4

6 οποίο µπορεί να ανανεωθεί µε νεότερη απόφαση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος. Η υποτροφία διακόπτεται σε περίπτωση αναγόρευσης του Υ σε ιδάκτορα. Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά µε τις υποτροφίες αυτές, οι οποίες αποτελούν αποκλειστικά εσωτερική οικονοµική ενίσχυση εντός του Ιδρύµατος και όχι συµβολή της κρατικής προς το ΕΜΠ ενίσχυσης έχουν ήδη γίνει στη Εκείνο που θα πρέπει να τεθεί στο σηµείο αυτό είναι η διαδικασία. Θα πρέπει παράλληλα µε την όποια αλγοριθµική διαδικασία κατανοµής των υποτροφιών η οποία παρακολουθεί κυρίως πολυεπίπεδες εσωτερικές ισορροπίες να υπεισέλθουν πλέον ουσιαστικά, τεκµηριωµένα και αντικειµενικά κριτήρια κατά την επιλογή των υποτρόφων, όπως πχ. δηµοσιεύσεις, ανακοινώσεις, συγγραφή µονογραφιών. Επίσης, θα πρέπει να επανεξετασθεί το ουσιαστικό θέµα πίσω από τις υποτροφίες αυτές : δεν χορηγούνται ανταποδοτικά ώστε οι Υ να παρέχουν εκπαιδευτικές και γραµµατειακές υπηρεσίες, αλλά ως ελάχιστη συµβολή στην υποστήριξη των σπουδών τους Υποτροφίες από κληροδοτήµατα ή από άλλα Ιδρύµατα. Για να λάβει ένας νέος επιστήµονας υποτροφία από κληροδοτήµατα ή Ιδρυµα υποτροφιών άλλο πλην ΙΚΥ, θα πρέπει να πληρεί τους όρους που θέτει το συγκεκριµένο κληροδότηµα ή Ιδρυµα, π.χ. καταγωγή του υποψηφίου από συγκεκριµένο τόπο, ενασχόλησή του σε συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο και εξαιρετική επίδοσή του σ' αυτό, ασθενής οικονοµική του κατάσταση κ.λ.π. Οι όροι χορήγησης και διακοπής της υποτροφίας ποικίλλουν κατά περίπτωση. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η υποτροφία διακόπτεται µε την ολοκλήρωση των σπουδών για τις οποίες δόθηκε Συνεργασία µε Ερευνητικά Προγράµµατα. Ενασχόληση τόσον Υ όσο και Μ Σ σε Ερευνητικά Προγράµµατα γίνεται µετά από πρόταση του Επιστηµονικού Υπεύθυνου του Προγράµµατος ακολουθεί η υπογραφή σχετικής σύµβασης η οποία υποβάλλεται για έγκριση στην Επιτροπή ιαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού. Στην περίπτωση αυτή, ο νέος επιστήµονας οφείλει να παράγει συγκεκριµένο ερευνητικό ή λοιπό έργο υποστήριξης, που µπορεί να είναι και γραµµατειακής ή λογιστικής φύσεως. Η διάρκεια του έργου ποικίλλει. Μια συνήθης 14-5

7 διάρκεια είναι τα δύο έτη, και η απασχόληση λύεται αυτοµάτως µε τη λύση της σύµβασης. Εχει ήδη αναφερθεί στον Πίνακα 8-1 ότι το 1996 οι απασχολούµενοι εξωτερικοί συνεργάτες των ερευνητικών προγραµµάτων του Ιδρύµατος ανήρχοντο σε περίπου υστυχώς δεν υπάρχουν στοιχεία ώστε να γνωρίζουµε πόσοι από αυτούς µπορεί να χαρακτηρισθούν ως νέοι επιστήµονες. Οµως, εάν υποθέσουµε ότι έστω και το 10% είναι νέοι επιστήµονες, µπορούµε να πούµε ότι πρόκειται για ένα αξιόλογο αριθµό, και κατ'ακολουθία να χαρακτηρίσουµε σηµαντική τη συµβολή των ερευνητικών προγραµµάτων στην απασχόληση των νέων επιστηµόνων Πρόσληψη σε έργα Β'ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ. Τα έργα Β ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ του ΕΜΠ προσφέρονται για την απασχόληση νέων επιστηµόνων. Ολα σχεδόν τα Τεχνικά ελτία Εργων, συµπεριλαµβανοµένου και του παρόντος έργου ΑΕΕΠΥ, προβλέπουν συγκεκριµένες ως προς το πλήθος και την απαιτούµενη εξειδίκευση θέσεις για νέους επιστήµονες. Για την πρόσληψη προσωπικού στα πλαίσια των έργων Β ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ ακολουθούνται τα εξής στάδια που έχουν θεσµοθετηθεί από τη Σύγκλητο του Ιδρύµατος, και τα οποία αξίζει να αναφερθούν συνοπτικά 1 : α) Επισηµαίνεται από τον Επιστηµονικό Υπεύθυνο του κάθε έργου που εκπονείται στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ η ανάγκη της πλήρωσης συγκεκριµένης θέσης και λαµβάνεται σχετική απόφαση για προκήρυξη από την οικεία Επιτροπή Εργου. β) Η προκήρυξη προωθείται µε εισήγηση του αρµόδιου Αντιπρύτανη προς το ΠΣ και ακολούθως προς τη Σύγκλητο η οποία επικυρώνει και τη σύνθεση της 5- µελούς Επιτροπής Επιλογής. γ) Η προκύρηξη της θέσης δηµοσιεύεται σε δύο έντυπα του Αθηναϊκού τύπου. δ) Με τη λήξη της προθεσµίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Επιλογής προχωρεί στη διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 2 & 5 του Ν.2190/94. 1 Το πλήρες κείµενο µπορεί να αναζητηθεί στην Απόφαση της Συγκλήτου 14/98 της , Θέµα 4 ο : Νέος Οδηγός υλοποίησης παρακολούθησης των έργων ΕΠΕΑΕΚ/ΚΠΣ του ΕΜΠ. 14-6

8 ε) Το Πρακτικό της Επιλογής µε το σχετικό πίνακα κατάταξης των υποψηφίων προεγκρίνεται από την οικεία Επιτροπή Εργου και προωθείται προς το ΠΣ και τη Σύγκλητο για τελική έγκριση. Η διαδικασία που ακολουθείται για την πλήρωση θέσεων νέων επιστηµόνων στα έργα του Β ΚΠΣ/ΕΠΕΑΕΚ κρίνεται ως υποδειγµατική και όπως θα επισηµανθεί και στη συνέχεια θα πρέπει να εξετασθεί το ενδεχόµενο επέκτασής της και σε άλλες περιπτώσεις πρόσληψης νέων επιστηµόνων στο Ιδρυµα Λοιπές περιπτώσεις. Στην περίπτωση ηµοσίων Υπαλλήλων που εκπονούν ιδακτορικό, είναι δυνατό κατά περίπτωση να προσφέρεται έµµεση υποστήριξη, µέσω της µείωσης των υποχρεωτικών ωρών απασχόλησής τους στο έργο που τους έχει ανατεθεί στο ΕΜΠ. Η ενδεχόµενη µείωση, παύει να προσφέρεται σε περίπτωση ολοκλήρωσης των µεταπτυχιακών σπουδών. Βεβαίως, ένα άλλο θέµα που τίθεται στην περίπτωση αυτή και είναι αρκετά σοβαρό είναι το θέµα της απασχόλησης των υπόψι υπαλλήλων µετά την απόκτηση του ιδακτορικού ιπλώµατος, δηλαδή το εάν η υπηρεσία αξιοποιεί πράγµατι τα προσόντα τους. Ενα θετικό βήµα προς την κατεύθυνση αυτή έγινε πράγµατι µε πρόσφατη νοµοθετική ρύθµιση 2, µε βάση την οποία µέλη Ε ΤΠ που αποκτούν µπορεί κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις µε τις οποίες η Εκθεση αυτή δεν συµφωνεί να ζητήσουν την ανοικτή προκήρυξη θέσεως Λέκτορα. Πρόκειται για θετική ρύθµιση, η οποία αποτελεί και σηµαντικό κίνητρο για τους νέους επιστήµονες, πέραν του ότι εξασφαλίζει την ορθολογική χρησιµοποίηση του προσωπικού των ΑΕΙ. Προς την κατεύθυνση αυτή υπάρχει περιθώριο και άλλων ρυθµίσεων το οποίο θα µπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων, όπως πχ. διδακτόρων υπαλλήλων Ι ΑΧ που οπωσδήποτε είναι σε θέση να προσφέρουν επικουρικό διδακτικό και ερευνητικό έργο. 2 Αρθρο 3, 3 του Ν.2517/

9 Συµπεράσµατα. Στις παραγράφους που προηγήθηκαν εξετάσθηκαν θέµατα σχετικά µε διαδικασία προκήρυξης θέσεων για νέους επιστήµονες τους όρους και της συνθήκες απασχόλησής τους, και το χρόνο της συνεργασίας. Από την παρουσίαση που έγινε προκύπτει ότι, µολονότι έχουν γίνει βήµατα προς την κατεύθυνση του ανοίγµατος του Ιδρύµατος προς τους νέους επιστήµονες αλλά και της βελτίωσης της οικονοµικής και εργασιακής σχέσης τους, αποµένουν πολλά ακόµη για να γίνουν, εφόσον βέβαια κυρίαρχη στρατηγική του ΕΜΠ είναι η συνεχής ενίσχυση της θέσης του ως διακεκριµένου και στο διεθνή χώρο τεχνολογικού ΑΕΙ. Αρκετές αδυναµίες και περιθώρια βελτίωσης έχουν ήδη επισηµανθεί, στις οικείες παραγράφους. Ετσι, δεν µένει εδώ παρά να συµπληρώσουµε µερικά γενικότερα σχόλια. Κατ'αρχήν θα πρέπει το Ιδρυµα να συµβάλει ώστε να επεκταθεί και να ευδοκιµήσει και στον ελληνικό ακαδηµαϊκό χώρο ο θεσµός του "µεταδιδακτορικού ερευνητή" (post-doc), ο οποίος µόλις έχει αρχίσει να υιοθετείται επίσηµα από την πολιτεία 3. Παράλληλα, θα πρέπει να ξεκαθαρισθούν τα θέµατα των ΕΠΙ, όπου θα ήταν δυνατόν να απασχοληθούν αρκετοί νέοι επιστήµονες, εργαζόµενοι κοντά στο ερευνητικό αντικείµενό τους. ύο ακόµη θέµατα που απασχολούν πολύ και δικαιολογηµένα τους νέους επιστήµονες θα εξετάσοµε επιπλέον : το θέµα της ασφάλισης των νέων επιστηµόνων, και το θέµα των ίσων ευκαιριών στην κατάληψη θέσεων. Οι νέοι επιστήµονες τις περισσότερες φορές ασχολούνται χωρίς πρακτικά ασφάλιση ή µε την ελάχιστη που απαιτείται από τις συµβατικές, λόγω του επαγγέλµατός τους ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Το Ιδρυµα θα πρέπει να µελετήσει σε βάθος το θέµα αυτό και να φροντίσει ώστε να δοθούν λύσεις στα πλαίσια του εφικτού. Το δεύτερο θέµα που ετέθη πιοπάνω είναι δυσκολότερο. Σε ορισµένες περιπτώσεις που υπάρχουν δυνατότητες απασχόλησης νέων επιστηµόνων σε ερευνητικά 3 Από το 1998 το ΙΚΥ άρχισε να προκηρύσσει ετήσια θέσεις post-doc, διάρκειας 1.5 ετών. Επίσης, θέσεις post-doc διάρκειας 3 ετών προκήρυξε το 1998 και η ΓΓΕΤ. 14-8

10 προγράµµατα δεν υπάρχει ανοικτή προκήρυξη και διαδικασία ανταγωνιστικής επιλογής, αλλά οι θέσεις καταλαµβάνονται στα πλαίσια προσωπικής γνωριµίας. Αυτό βέβαια έχει κάποια λογική : οι επιστηµονικοί υπεύθυνοι προτιµούν να συνεργάζονται µε νέους επιστήµονες τους οποίους ήδη γνωρίζουν από προηγούµενη συνεργασία τους Ποιοτική και ποσοτική αποτύπωση των δραστηριοτήτων των νέων επιστηµόνων. Οι νέοι επιστήµονες δραστηριοποιούνται κυρίως σε τρία πεδία: έρευνα, εκπαίδευση και διοικητική στήριξη. Τα σχετικά µε την υπόψη δραστηριοποίηση θα αναλύσουµε στις παραγράφους που ακολουθούν. υστυχώς, τα ποσοτικά στοιχεία που υπάρχουν σχετικά µε την σηµαντική και πλούσια συµβολή των νέων επιστηµόνων στις ακαδηµαϊκές διαδικασίες στο Ιδρυµα είναι ελάχιστα, κι'αυτό αποδεικνύει ακόµη για µία φορά την έλλειψη του Γραφείου Τεκµηρίωσης στο ΕΜΠ Ερευνα. Οι νέοι επιστήµονες συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα είτε στο πλαίσιο εκπόνησης της ιδακτορικής τους ιατριβής είτε στο πλαίσιο παρεµφερών δραστηριοτήτων του Τοµέα τους. Συµµετέχουν επίσης σε Συνέδρια και Ηµερίδες και δηµοσιεύουν τα αποτελέσµατα της ερευνητικής τους δουλειάς σε Επιστηµονικά Περιοδικά Εκπαίδευση. ιαρκής και ενεργή είναι η παρουσία των νέων επιστηµόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία στο ΕΜΠ. Οι νέοι επιστήµονες επικουρούν το εκπαιδευτικό έργο ασκώντας τους φοιτητές από πίνακος ή στα Εργαστήρια. ιδάσκουν επίσης σε σχολεία της Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης επιµορφώνοντας οµάδες πτυχιούχων σε νέα πεδία. Ποσοτικά στοιχεία υπάρχουν µόνο για τους Υ οι οποίοι επικουρούν το Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό έργο των Τµηµάτων, µε συµβολική αµοιβή, και παρέχονται στον Πίνακα Βεβαίως, το ποσοστό των Υ οι οποίοι επικουρούν το εκπαιδευτικό έργο είναι πολύ υψηλότερο από το 14% του Πίνακα 14-1, εκτιµάται δε εντελώς συντηρητικά σε περίπου 30-40%. 14-9

11 Στήριξη του διοικητικού έργου. Οι νέοι επιστήµονες προσφέρουν σηµαντική στήριξη στο διοικητικό έργο του Ιδρύµατος επικουρώντας σε µια ευρεία περιοχή δραστηριοτήτων όπως ετοιµασία προτάσεων για ερευνητικά προγράµµατα, διαχείριση προγραµµάτων, στατιστικές επεξεργασίες στοιχείων για τη δραστηριότητα του ιδρύµατος κ.λ.π Μέριµνα για την επιµόρφωσή των νέων επιστηµόνων. Σηµαντική για τη διαµόρφωση της ακαδηµαϊκής προσωπικότητας των νέων επιστηµόνων θεωρείται η επιµόρφωσή τους σε θερινά σχολεία καθώς και η συµµετοχή τους σε διεθνή κυρίως συνέδρια και σε συναφείς επιστηµονικές δραστηριότητες. Θα µας απασχολήσει στην παρούσα παράγραφο η µέριµνα του Ιδρύµατος καθώς και η από µέρους του ενθάρρυνση και υποστήριξη της συµµετοχής τους σε συνέδρια και συναφείς επιστηµονικές δραστηριότητες. Οικονοµική ενίσχυση για επιµόρφωση διατίθεται µόνον σε Υ. Συγκεκριµένα, επιδοτείται από την Φοιτητική Λέσχη η λελογισµένη συµµετοχή των Υ σε Συνέδρια και διοργανώσεις της Ελλάδος και του εξωτερικού καθώς και σε θερινά σχολεία. Η ενίσχυση χορηγείται µετά από πρόταση της ΓΣ του Τοµέα στον οποίο ανήκουν, την οποία, αφού επικυρώσει, προωθεί το Τµήµα προς το Σ της Φοιτητικής Λέσχης προς τελική έγκριση. Η ενίσχυση αυτή για την τριετία ανήλθε σε περίπου 30 εκ. δρχ., όπως φαίνεται στον Πίνακα 7-1. Τέλος, ειδική µέριµνα έχει ληφθεί για την πρόσκληση διακεκριµένων Καθηγητών του Εξωτερικού στην Ελλάδα για διαλέξεις και σεµινάρια, στο πλαίσιο της ανταλλαγής διδακτικού προσωπικού που υποστηρίζεται από το Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ της Ευρωπαϊκής Ενωσης [3] Οι νέοι επιστήµονες και η σχεδίαση της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύµατος. Σηµαντική για τη σχεδίαση της ερευνητικής πολιτικής ενός Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος είναι η γνώµη των νέων επιστηµόνων. Θα εξετασθεί λοιπόν ο βαθµός στον οποίο λαµβάνεται υπόψιν η γνώµη τους σε σχέση µε το θέµα αυτό. 4 Στην υπόψη βιβλιογραφική παραποµπή µπορεί να αναζητηθούν στοιχεία σχετικά µε τις δυνατότητες του Προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ

12 Οι Υ συµµετέχουν θεσµικά µε δικαίωµα ψήφου στα διάφορα επίπεδα διοίκησης του Ιδρύµατος. Συγκεκριµένα, συµµετέχουν στη ΓΣ του Τοµέα µε έναν εκπρόσωπο, στη ΓΣ του Τµήµατος µε εκπροσώπους ίσους σε αριθµό µε το 15% των εκπροσώπων του ΕΠ και στη Σύγκλητο µε 2 εκπροσώπους. Εκπρόσωποι των Υ συµµετέχουν και στα εκλεκτορικά σώµατα για τις εκλογές Πρυτανικών Αρχών και Προέδρου Τµήµατος. Από την εκπροσώπηση αυτή προκύπτει τουλάχιστον έµµεσα η δυνατότητα που η νοµοθεσία παρέχει στους Υ να συµβάλλουν στη διαµόρφωση της στρατηγικής και συνεπώς της ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύµατος. Πενιχρές όµως χαρακτηρίζονται, µέχρι σήµερα, οι πρωτοβουλίες τους προς την κατεύθυνση αυτή, η οποία θα µπορούσε εν µέρει να δικαιολογηθεί από την ανάγκη αντιµετώπισης των αρκετών καθηµερινών τους προβληµάτων. Θα θεωρηθεί επιτυχία της παρούσης Εκθεσης εάν σχόλια και επισηµάνσεις όπως αυτό, ωθήσουν στη δροµολόγηση επανατακτικών ενεργειών και προσπαθειών. Αντίθετα, όµως, δεν προβλέπεται καµία συµµετοχή θεσµική για τους µεταδιδακτορικούς συνεργάτες στα όργανα διοίκησης του Ιδρύµατος. Ετσι, το Ιδρυµα θα πρέπει να διερευνήσει τη δυνατότητα να υπάρξει άτυπη αλλά ουσιαστική συµµετοχή των Μ Σ στη διαµόρφωση της ερευνητικής φυσιογνωµίας του. Αυτό θα µπορούσε, να πραγµατοποιηθεί µε ανοικτές συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων ή/και µε τη συµµετοχή των Μ Σ σε συγκεκριµένες Συγκλητικές Επιτροπές, σχετικές µε τις δραστηριότητές τους Κίνητρα, βραβεία, υποτροφίες. Ως προς τους Υ, κίνητρο για την πρόοδό τους θεωρείται η χορήγηση των υποτροφιών και η χρηµατοδότηση εκπαιδευτικών ταξιδιών και σχολείων όπως αυτά αναλύθηκαν προηγουµένως στις 7.10,14.3 & Αυτά, µολονότι µπορεί να θεωρηθούν ικανοποιητικά ως ξεκίνηµα, χρειάζονται αναθεώρηση, συστηµατοποίηση και εναρµόνιση προς την πραγµατικότητα και το ερευνητικό γίγνεσθαι του Ιδρύµατος, λαµβανοµένης υπόψιν και της σηµαντικής συµβολής των Υ για τη σηµερινή αναβάθµισή του. Οσον αφορά τους µεταδιδακτορικούς συνεργάτες δεν υπάρχει καµία τέτοια πρόβλεψη για κίνητρα και βραβεία, πέραν της αυτονόητης δυνατότητας που έχουν στη διεκδίκηση της αµοιβής τους. Οµως και εδώ απαιτείται επίκληση της ευαισθησίας του 14-11

13 Ιδρύµατος, για τους λόγους που αναφέρθησαν προηγουµένως για τους Υ, µε έµφαση ως προς την ανάγκη συστηµατοποίησης των αµοιβών τους και τη θέσπιση κινήτρων ερευνητικής παραγωγικότητας Πρωτοβουλίες δηµοσιοποίησης του έργου των νέων επιστηµόνων. Οι πρωτοβουλίες δηµοσιοποίησης του έργου των νέων επιστηµόνων από το Ιδρυµα και η αξιοποίηση των πορισµάτων του από την κοινωνία ευρύτερα, θεωρείται επί πλέον, µείζονος σηµασίας κίνητρο για την πρόοδο και την αναγνώριση του έργου των νέων επιστηµόνων. Η δηµοσιοποίηση του έργου των νέων επιστηµόνων µπορεί να θεωρηθεί ότι γίνεται µέσα από διάφορες διαδικασίες στο Ιδρυµα : ηµοσίευση του ερευνητικού έργου που παράγεται στο Ιδρυµα, στην οποία συµµετέχουν και οι νέοι Επιστήµονες, σε ιεθνούς κύρους Συνέδρια και Περιοδικά. ιοργάνωση Ηµερών Ερευνας στο πλαίσιο των οποίων, σε καλαίσθητα ειδικά περίπτερα, παρουσιάζονται εντός του ΕΜΠ οι ερευνητικές του δραστηριότητες. ηµοσίευση ερευνητικής δουλειάς του ΕΜΠ µέσω του διµηνιαίου περιοδικού ΠΥΡΦΟΡΟΣ που εκδίδεται από το Γραφείο Εκδόσεων του ΕΜΠ και περιγράφει το σύνολο της δραστηριότητας του Ιδρύµατος. ηµοσιοποίηση των ερευνητικών και άλλων δραστηριοτήτων των νέων επιστηµόνων µέσω του Internet και των Ιστοσελίδων (WWW Sites) του ΕΜΠ. Στα πιοπάνω σηµεία όµως θα πρέπει να γίνει κριτική, προς την κατεύθυνση της ενδυνάµωσης των ενεργειών του Ιδρύµατος για τη δηµοσιοποίηση του έργου των νέων επιστηµόνων : α) Η δηµοσίευση σε διεθνή περιοδικά ή πολύ περισσότερο η συµµετοχή σε συνέδρια όπου ανακοινώνονται αποτελέσµατα εργασιών, συνεπάγεται υψηλό οικονοµικό κόστος το οποίο ακόµη και όταν η εργασία είναι προϊόν ερευνητικού προγράµµατος δεν είναι αυτονόητο ότι καλύπτεται οικονοµικά, άµεσα ή έµµεσα από το Ιδρυµα. Η θέσπιση ενός ειδικού κονδυλίου για το 14-12

14 σκοπό αυτό στον προϋπολογισµό του ΕΛ κρίνεται απαραιτήτως θετική και αναγκαία. β) Οι Ηµέρες Ερευνας δεν διοργανώνονται στο Ιδρυµα µε τη συχνότητα, αλλά και µε την προβολή, που θα έπρεπε. γ) Η φυσιογνωµία του διµηνιαίου περιοδικού του Ιδρύµατος έχει τελευταία µεταβληθεί προς κατεύθυνση που δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ευνοϊκή προς το αντικείµενο που εξετάζεται στην παράγραφο αυτή. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι δυστυχώς δεν υπάρχει συνολική πολιτική έκδοσης και διακίνησης εσωτερικών εκθέσεων και αναφορών (reports) για την κοινοποίηση ερευνητικών συµπερασµάτων που παράγονται στο ΕΜΠ υνατότητες επικοινωνίας µεταξύ νέων επιστηµόνων. Σηµαντικές για την εξέλιξη των νέων επιστηµόνων θεωρούνται και οι δυνατότητες που τους παρέχονται για επικοινωνία και οργανωµένη ανταλλαγή απόψεων µε οµολόγους τους στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν αναληφθεί αξιοσηµείωτες πρωτοβουλίες στο Ιδρυµα. Παρατηρείται σχετικά ότι στους νέους επιστήµονες προσφέρεται υπερεπαρκής υποδοµή επικοινωνίας τόσο µε το εσωτερικό όσο και µε το εξωτερικό. Συγκεκριµένα, προσφέρεται θέση εργασίας, εξοπλισµός γραφείου, τηλέφωνο, fax, προσωπικός Η/Υ, και προσπέλαση στον WWW, µέσω του ταχύτατου και υπερσύγχρονου δικτύου του Ιδρύµατος, χωρίς κανένα, οποιασδήποτε φύσεως, περιορισµό ως προς την πρόσβαση. Προσφέρεται ακόµη κωδικός πρόσβασης στον Κεντρικό Η/Υ και στη βιβλιοθήκη του ΕΜΠ. Οι νέοι επιστήµονες έχουν επίσης τη δυνατότητα δωρεάν αποστολής και λήψεως αλληλογραφίας. Ολα τα πιοπάνω δεν µπορεί παρά να χαρακτηρισθούν ως θετικά για τις δυνατότητες επικοινωνίας των νέων επιστηµόνων µε τον έξω του Ιδρύµατος κόσµο Συµµετοχή σε προγράµµατα κινητικότητας. Η κινητικότητα των νέων επιστηµόνων υλοποιείται µέσα από τρεις διακριτούς δρόµους: 14-13

15 Με την παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων στα οποία συµµετέχει το Ιδρυµα, µε τη συµµετοχή τους σε µετακινήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της υλοποίησης Ερευνητικών προγραµµάτων και µε τη συµµετοχή τους σε συνέδρια και θερινά σχολεία µε χρηµατοδότηση από την Φοιτητική Λέσχη του Ιδρύµατος. Στα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράµµατα, επιτρέπεται η συµµετοχή νέων ερευνητών µε την προϋπόθεση ότι αυτοί είναι Υποψήφιοι ιδάκτορες. εν υπάρχει πρόβλεψη για συµµετοχή µεταδιδακτορικών συνεργατών. Βασική συνιστώσα στην κινητικότητα των νέων επιστηµόνων αποτελεί η δυνατότητα συµµετοχής των Υ στο πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ για την ανταλλαγή σπουδαστών µεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ηπείρου για χρονικό διάστηµα που µπορεί να φθάσει και το ένα έτος. Συγκεκριµένα, όπως αναλυτικά παρουσιάζεται στον Πίνακα 14-2, στο πλαίσιο του ενλόγω προγράµµατος, για το Ακαδηµαϊκό έτος , 10 Υ του ΕΜΠ προβλέπεται να κινηθούν προς άλλα ΑΕΙ του Εξωτερικού και αντίστοιχα 9 Υ άλλων ΑΕΙ του εξωτερικού να µετακινηθούν προς το ΕΜΠ. Αλλα προγράµµατα, στα οποία υπάρχει η δυνατότητα συµµετοχής Υ, είναι το ALFA για την ανταλλαγή σπουδαστών Ευρωπαϊκής Ενωσης - Χωρών της Λατινικής Αµερικής, το EU-USA για την ανταλλαγή σπουδαστών Ευρωπαϊκής Ενωσης - Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής και το EU-CANADA για την ανταλλαγή σπουδαστών Ευρωπαϊκής Ενωσης - Καναδά. Χρηµατοδότηση της κινητικότητας των νέων επιστηµόνων γίνεται επίσης στο πλαίσιο Ερευνητικών προγραµµάτων στα οποία συµµετέχουν. Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η χρηµατοδότηση τόσο Υποψηφίων ιδακτόρων όσο και Μεταδιδακτορικών Συνεργατών για τη συµµετοχή τους σε Συνέδρια, Οµάδες Εργασίας και Ερευνητική Εργασία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η Φοιτητική Λέσχη του ΕΜΠ, όπως ήδη έχει αναφερθεί, επιχορηγεί Υποψήφιους ιδάκτορες του ΕΜΠ για τη συµµετοχή τους σε Συνέδρια και Θερινά Σχολεία τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Η επιχορήγηση αυτή, όµως, δεν απευθύνεται σε Μεταδιδακτορικούς Συνεργάτες

16 Ανακεφαλαιώνοντας, επισηµαίνουµε ότι υπάρχει ήδη µια ικανοποιητική έναρξη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση της κινητικότητας, η οποία θα πρέπει να διευρυνθεί προς τους µεταδιδακτορικούς συνεργάτες αλλά και να συστηµατοποιηθεί

17 Πίνακες του Κεφαλαίου Πίνακας 14-1 : Υ που επικουρούν το Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό Εργο. [Πηγή: Γραµµατείες Τµηµάτων, Σεπτέµβριος 1998]. TMHMA Ποσοστό επί των Αριθµός Υ που εγγεγραµµένων 5 επικουρούν (%) ΠΜ ΜΜ ΗΜ & ΜΥ ΑΜ ΧΜ ΑΤΜ ΜΜΜ ΝΜΜ ΓΤ Συνολο Οι εγγεγραµµένοι Υ σε κάθε Τµήµα δίνονται στον Πίνακα 3-7. εν έχουν δοθεί στοιχεία

18 Πίνακας 14-2 Προγραµµατισθείσα κινητικότητα Υποψηφίων ιδακτόρων στο πλαίσιο του προγράµµατος ΣΩΚΡΑΤΗΣ κατά το Ακαδηµαϊκό Ετος [Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αίτηση για Σύµβαση Ιδρύµατος (ΕΜΠ) για το Πρόγραµµα ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Ιούλιος 1995]. Α/Α Από Προς Μετακινούµενοι Ανθρωπο- Υ µήνες 1 Γερµανία ΕΜΠ Πορτογαλία ΕΜΠ Ηνωµένο Βασίλειο ΕΜΠ ανία ΕΜΠ Σουηδία ΕΜΠ 1 9 Σύνολο ΕΜΠ ανία ΕΜΠ Γερµανία ΕΜΠ Γαλλία ΕΜΠ Ιταλία ΕΜΠ Πορτογαλία ΕΜΠ Ηνωµένο Βασίλειο ΕΜΠ Σουηδία 1 3 Σύνολο

19 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ έ ς Π α ρ α π ο µ π έ ς Κ ε φ α λ α ί ο υ 1 Επιτροπή Ερευνών ΕΜΠ, Απολογισµός Επιτροπής ιαχείρισης Ειδικού Λογαριασµού 1996 Προϋπολογισµός Ειδικού Λογαριασµού 1997, Αθήνα, Νοέµβριος Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών, Προγράµµατα Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές ή Μεταδιδακτορική Ερευνα στη Ελλάδα και στο Εξωτερικό Ακαδηµαϊκό Ετος , (Αθήνα, 1998). 3 Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΣΩΚΡΑΤΗΣ Οδηγίες για τους αιτούντες 1996, Βέλγιο,

20 Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ έ ς Π α ρ α π ο µ π έ ς Κ ε φ α λ α ί ο υ Aac14v :

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 1 «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ Α. ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ Οι υποτροφίες αφορούν προπτυχιακούς φοιτητές του τρίτου έως και εβδόμου ή ενάτου ή εντεκάτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012

ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011/2012 Το Κοινωφελές Ίδρυµα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης προκηρύσσει το 12 ο πρόγραµµα χορηγιών σε µέλη του Συνδέσµου Υποτρόφων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα έχουν την κύρια ευθύνη της οργάνωσης και λειτουργίας προγραµµάτων µεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 332/ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 332/ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 332/19-02-2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑΤΑ: ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Θέµα: 4o Πλαίσιο Χρηµατοδότησης Υποτροφιών από τον Ειδικό Λογαριασµό. Ανακοινώνεται στη Σύγκλητο

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus για σπουδές ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Γραφείο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κοζάνη, 5/1/2017 Α.Π. 2844 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ 2017-2018 για

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝ ΚΙΝ ΥΝΩ ΤΟ ΑΠΘ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS Η Σύγκλητος του ΑΠΘ εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για τη συνέχιση της εύρυθµης λειτουργίας του Ιδρύµατος, ως αποτέλεσµα των δραµατικών περικοπών της κρατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ψ Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uoc.gr/ Σ Υ Γ Κ Λ Η Τ Ο Σ Γραμματεία Συγκλήτου Πληροφορίες: Ελευθερία Αλεφαντινού Τηλέφωνο: 28310 77904 Τηλεομοιοτυπία:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ψ Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. 210-772 1348, 210-772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες»

Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Τµήµα Μαθηµατικών Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κανονισµός του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών Μαθηµατική Μοντελοποίηση στις Φυσικές Επιστήµες και στις Σύγχρονες Τεχνολογίες» Άρθρο 1 Αντικείµενο Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για:

Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: Προγράμματα Μετεκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Έρευνας Σωματιδιακής Φυσικής (CERN) για: α. υποψήφιους Μεταδιδάκτορες (Fellows), β. υποψήφιους Διδάκτορες (Doctoral Students), γ. Τεχνικούς Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Αρχική ψήφιση: Ιούλιος 2007 Αναθεώρηση: Ιανουάριος 2015 1. Δομή - Τίτλος Σπουδών 1.1 Στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ/ΑΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Ρέθυμνο, 05 Ιουλίου 2013 Αριθμ. Γενικού Πρωτ.: 9917 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου

Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού και Χρηματοοικονομικού Δικαίου (Απόφαση Συγκλήτου Παντείου Πανεπιστημίου της 8ης Ιουλίου 2010) Eιδικός Κανονισμός Άρθρο 1 Σύσταση-Λειτουργία (α) Ιδρύεται στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Προηγµένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα και ίκτυα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΠΤEΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ 240_21-03-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Τομέα Επιμόρφωσης & Κατάρτισης του ΕΑΙΤΥ Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΝΠΙ, μη κερδοσκοπικού

Διαβάστε περισσότερα

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ UNIVERSITY OF PIRAEUS DEPARTMENT OF ECONOMICS KANONIΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1. Γενικές Διατάξεις - Όργανα Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005-2006 Ρόδος, 02.03.2005

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών

ΕΣΠΑ : Δράσεις ενίσχυσης νέων ερευνητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ"

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ  ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΚΕΦΕ " ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" Α. Γενικές αρχές Βασική αποστολή του εκπαιδευτικού προγράµµατος του ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» είναι η παροχή υψηλής στάθµης εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Άρθρο 1ο Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Υποψήφιοι Διδάκτορες. Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Υποψήφιοι Διδάκτορες Μαρία Ρεκλείτη Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Νοσηλευτικής Μέλος ΜΟ.ΔΙ.Π. Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η έρευνα, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ Φ Ι Λ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Η Σ Χ Ο Λ Η ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΓΑΛΛΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ: (28310) 77211-15-16 FAX: (28310) 77241-22 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Τοµέας Φιλοσοφίας του Τµήµατος Φιλοσοφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση

Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση Διαδικασία Αξιολόγησης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για Ανανέωση Συμβολαίου / Μονιμοποίηση A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το διάγραμμα ροής που ακολουθεί καθορίζει τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ

Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ ΙΠΕ Υπηρεσία Έρευνας και ιεθνών Σχέσεων, Γραφείο Κατάρτισης Προτάσεων Μάρτιος 2008 ΕΣΜΗ 2008-2010 ΙΠΕ 1 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙ Η ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα

Πληροφοριακά Συστήµατα Παρουσίαση ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήµατα Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα Γιατί ΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148/Α /6-7-2008) «Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

Καθηγητής Π. Λατινόπουλος. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Παρουσίαση του Δικτύου Καθηγητής Π. Λατινόπουλος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πρόεδρος Δικτύου ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ Τι είναι το Δίκτυο Το Δίκτυο ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ είναι ένα μη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015/2016 Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 15 ο πρόγραμμα χορηγιών σε μέλη του Συνδέσμου Υποτρόφων, ακαδημαϊκού έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 Το Ίδρυμα προκηρύσσει το 3 ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2014/2015, σε Ελλάδα και Εξωτερικό, για: α) Μεταπτυχιακές/Διδακτορικές Σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τους Προέδρους Τμημάτων του ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2017

ΠΡΟΣ τους Προέδρους Τμημάτων του ΑΠΘ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. ΘΕΜΑ: Ανταποδοτικές Υποτροφίες 2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Γραμματεία: Δήμητρα Κούντη τηλ.: +2310 99-6771 φαξ: +2310 995112 ηλ. ταχ.: dps@auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Η ίδρυση Ινστιτούτου Δια Βίου Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Κρήτης Η αναγκαιότητα για Δια Βίου Μάθηση Η Δια Βίου Μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία απόκτησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης και εξειδίκευσης των γνώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια»

«Ειδικό πρόγραµµα ελέγχου για τον ιό του υτικού Νείλου και την ελονοσία, ενίσχυση της επιτήρησης στην ελληνική επικράτεια» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ.Πρωτ.: 3293 Βόλος, 12/03/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 3 συµβάσεων έργου ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή έργου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Α. ΩΝΑΣΗΣ Σελίδα 1 από 5 Π Ρ Ω Τ Ο ( 1 ο ) Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Υ Π Ο Τ Ρ Ο Φ Ι Ω Ν Π Ρ Ο Σ Α Λ Λ Ο Α Π Ο Υ Σ ΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 1. Γενικά... 3 2. Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ««ΣΣΧΧΕΕ ΙΙΑΑΣΣΗ ΙΙΑΑ ΡΡΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΩΝ ΚΚΑΑΙΙ ΒΒΙΙΟΜΗΧΧΑΑΝΙΙΚΚΩΝ ΠΡΡΟΪΪΟΝΤΤΩΝ & ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΑΤΤΩΝ σε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ «Στέλιος Ορφανουδάκης» Έκδοση 4 Ιούλιος 2011 Το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύµατος Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ Άρθρο ΣΤ1 Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος 1. Οι φοιτητές του Ιδρύματος, έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα: α) Να ενημερώνονται έγκαιρα και επαρκώς για

Διαβάστε περισσότερα

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1. Θέµατα που αφορούν στην έναρξη και λήξη της διδακτορικής έρευνας: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016

Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Ευρωπαϊκή Χάρτα και ο Κώδικας Δεοντολογίας των Ερευνητών : 2014-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Σύμφωνα με την απόφαση της 303/21-6-12 συνεδρίασης της Συγκλήτου, το Πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα «σχέδιο δράσης» για την εφαρμογή των προβλέψεων της Ευρωπαϊκής Χάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Υποτροφίες και κληροδοτήματα που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Υποτροφίες και κληροδοτήματα που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Υποτροφίες και κληροδοτήματα που δυνητικά ενδιαφέρουν τους πτυχιούχους Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Επιμέλεια: Σοφία Ηλιάδου- Τάχου Αν. Καθηγήτρια ΠΤΔΕ ΠΔΜ Συνεργάτιδα Γραφείου Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

«Επαγγελµατική Συµβουλευτική και Προσανατολισµός»

«Επαγγελµατική Συµβουλευτική και Προσανατολισµός» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ και ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επαγγελµατική Συµβουλευτική και Προσανατολισµός» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012-2013 Α.Π. 573 Μυτιλήνη, 28 Μαρτίου 2012 Το Τµήµα Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014/2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ο Οργανισμός Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ Δ.Δασκαλόπουλου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει αίτηση για τις υποτροφίες ΝΕΟΝ 2014 που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ

ΠΡΟΣ: Την Πρυτανεία του.π.θράκης Κοµοτηνή. ΚΟΙΝ.: Γραµµατεία Π.Μ.Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Κτίριο Α ΗΜ&ΜΥ Πανεπιστηµιούπολη Ξάνθης - Κιµµέρια 67100 - Ξάνθη HELLENIC REPUBLIC DEMOCRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Υποδοχή Πρωτοετών Σπουδαστών στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της Σχολής Καθηγητή Σ.Ε.Σιμόπουλο Χαιρετισμός από Διευθυντές Τομέων Ενημέρωση και πληροφόρηση για το Ιδρυμα και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) 1 Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Τα Προγράµµατα ιδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. αλλά και σε συγγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συνέλευση Τμήματος 4/31-10-2013 ΗΡΑΚΛΕΙΟ Οκτώβριος 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι

Χρονική ιάρκεια : Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει ως πρόγραµµα πλήρους φοίτησης και ως πρόγραµµα µερικής φοίτησης. Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης δι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τέρµα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες Τηλέφωνο : 23210 49135, Fax : 23210 49165 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής»

«Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ (ΠΕΓΑ) «Ψηφιακά και ενσωματωμένα συστήματα Βιομηχανικές εφαρμογές αιχμής» Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ. 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ Π.Μ.Σ. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Πανεπιστημιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά

Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΉΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Κανονισµός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στα Μαθηματικά Άρθρο 1 Αντικείμενο Κανονισμού 1. H λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση

Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Ο Ρόλος των Τ.Ε.Ι. στην Τεχνολογική Εκπαίδευση Σ.Ε.Σιµόπουλος, Αντιπρύτανης ΕΜΠ Π. Πατρών & ΤΕΕ Τµ. υτικής Ελλάδας, 8-12-2001 Πανεπιστήµια (ΑΕΙ) Ν1268/82 έχουν ως αποστολή Να παράγουν και να µεταδίδουν

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές ως εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στον κλάδο της Πληροφορικής Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΠΕ (Τεχνολογίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Κα Ηλέκτρα Φράϊ, 2385055004 Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Κοζάνη, 01/02/2016 Αρ. Πρωτ.: 621 Προκήρυξη Υποτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα