ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1"

Transcript

1 ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΕ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ (ΠΑΡ. 1 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ν. 3556/2007) ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ν. 3556/2007) i 1. Ταυτότητα του εκδότη ή του εκδότη των υποκείµενων µετοχών οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα ii : 2. Λόγος υποβολής γνωστοποίησης (επιλέξτε ένα ή περισσότερα πεδία): [ ] απόκτηση ή διάθεση [ ] απόκτηση ή διάθεση χρηµατοπιστωτικών µέσων που µπορεί να οδηγήσει σε απόκτηση µετοχών που έχουν ήδη εκδοθεί και οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα [ ] γεγονός που µεταβάλλει την κατανοµή των 3. Ονοµατεπώνυµο / επωνυµία του υπόχρεου ή των υπόχρεων γνωστοποίησης iii : 4. Ονοµατεπώνυµο / επωνυµία του µετόχου ή των µετόχων (εάν πρόκειται για πρόσωπο διαφορετικό από τα αναφερόµενα στο σηµείο 3) iv : 5. Ηµεροµηνία της συναλλαγής και ηµεροµηνία κατά την οποία το ποσοστό φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται τα όρια ή σηµειώνεται µεταβολή ίση ή µεγαλύτερη από 3% v : 6. Όριο το οποίο φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται ο υπόχρεος..... ή µεταβολή ίση ή µεγαλύτερη από 3% Έκδοση 1.0

2 7. Γνωστοποιούµενες λεπτοµέρειες: A) ικαιώµατα που ενσωµατώνονται σε µετοχές Κατηγορία µετοχών (σηµειώνεται και το ISIN CODE) Κατάσταση πριν από την κρίσιµη συναλλαγή vi Αριθµός µετοχών Αριθµός viii % Αριθµός µετοχών Κατάσταση µετά την κρίσιµη συναλλαγή vii Αριθµός ix % Άµεσα Άµεσα x Έµµεσα xi Άµεσα Έµµεσα ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ A βάσει άθροισης Β) Χρηµατοπιστωτικά µέσα Κατάσταση µετά την κρίσιµη συναλλαγή xii Είδος χρηµατοπιστωτικού µέσου Ηµεροµηνία λήξης xiii Ηµέρα ή περίοδος άσκησης ή µετατροπής xiv Αριθµός που µπορούν να αποκτηθούν σε περίπτωση άσκησης ή µετατροπής του µέσου % ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ Β αφορά όλες τις ηµεροµηνίες λήξης Κατάσταση µετά την κρίσιµη συναλλαγή αριθµός % Σύνολο Α+Β Έκδοση 1.0

3 8. Αλυσίδα τυχόν ελεγχοµένων επιχειρήσεων µέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώµατα και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα xv : Επωνυµία ελεγχόµενων επιχειρήσεων 1 Κατάσταση µετά την κρίσιµη συναλλαγή xvi Αριθµός % 2 3 ΣΥΝΟΛΟ 9. Σε περίπτωση συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση µέσω πληρεξουσίου, ο οποίος δύναται να ασκεί τα δικαιώµατα κατά την κρίση του: Ο/Η... (ονοµατεπώνυµο του κατόχου του πληρεξουσίου) θα παύσει να κατέχει...(αριθµός) δικαιώµατα από την...(ηµεροµηνία). 10. Πρόσθετες πληροφορίες: (Ονοµατεπώνυµο / Επωνυµία του υπόχρεου)... (Υπογραφή) xvii... (Τόπος)... (Ηµεροµηνία) Έκδοση 1.0

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TR-1 xviii (α) Ταυτότητα του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή άλλης οντότητας που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης: Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο / Επωνυµία (συµπεριλαµβανόµενης της νοµικής µορφής προκειµένου για νοµικό πρόσωπο) Καταστατική έδρα (προκειµένου για νοµικό πρόσωπο) ιεύθυνση αλληλογραφίας Αριθµός τηλεφώνου Αρµόδιος για επικοινωνία (προκειµένου για νοµικό πρόσωπο) Λοιπές χρήσιµες πληροφορίες (β) Ταυτότητα του γνωστοποιούντος (εάν η γνωστοποίηση υποβάλλεται από άλλο πρόσωπο για λογαριασµό του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή της οντότητας που αναφέρεται στο σηµείο (α)): Ονοµατεπώνυµο/επωνυµία ιεύθυνση αλληλογραφίας Αριθµός τηλεφώνου Λοιπές χρήσιµες πληροφορίες (π.χ. σχέση µε το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή την οντότητα που υπόκειται στην υποχρέωση γνωστοποίησης) (γ) Συµπληρωµατικές πληροφορίες: Έκδοση 1.0

5 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ i Το παρόν έντυπο: (α) αποστέλλεται στον εκδότη των µετοχών ή, προκειµένου για χρηµατοπιστωτικά µέσα του άρθρου 11 του ν. 3556/2007, στον εκδότη των υποκείµενων µετοχών και (β) υποβάλλεται, νόµιµα υπογεγραµµένο, στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, , Αθήνα και απευθύνεται στη ιεύθυνση ηµοσίων Εγγραφών και Εποπτείας Εισηγµένων Εταιριών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο Τµήµα Εποπτείας και Παρακολούθησης Συµπεριφοράς Εισηγµένων Εταιριών, µε την ένδειξη «γνωστοποίηση σηµαντικών µεταβολών σε δικαιώµατα σύµφωνα µε το ν. 3356/2007». Η υποβολή γίνεται και µε αποστολή στο φαξ µε αριθµό (210) Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας µαζί του και τον αριθµό των αποστελλόµενων σελίδων. ii Πλήρης επωνυµία του νοµικού προσώπου ή άλλης οντότητας ή άλλο µέσο ταυτοποίησης του εκδότη ή του εκδότη των υποκειµένων µετοχών, εφόσον είναι αξιόπιστο και ακριβές. iii Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο / επωνυµία (α) του µετόχου (β) του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή άλλης οντότητας που αποκτά, διαθέτει ή ασκεί δικαιώµατα στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχεία (β) έως (θ) του ν. 3556/2007 (γ) όλων των µερών της συµφωνίας που αναφέρεται στο άρθρο 10 στοιχείο (α) του εν λόγω νόµου ή (δ) του κατόχου των χρηµατοπιστωτικών µέσων ο οποίος δικαιούται να αποκτήσει µετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί και οι οποίες ενσωµατώνουν δικαιώµατα, κατά περίπτωση. Σε σχέση µε τις συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 10 στοιχεία (β) έως (θ) του ν. 3556/2007, ο ακόλουθος κατάλογος υποδεικνύει τα άτοµα που πρέπει να αναφέρονται ως εξής: - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (β): το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά τα δικαιώµατα και δικαιούται να τα ασκήσει δυνάµει της συµφωνίας και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που µεταβιβάζει προσωρινά επ'ανταλλάγµατι τα δικαιώµατα - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (γ): το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που αποκτά µετοχές ως εµπράγµατη ασφάλεια, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το πρόσωπο ελέγχει τα δικαιώµατα και δηλώνει την πρόθεσή του να τα ασκήσει, και το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που παρέχει την εµπράγµατη ασφάλεια υπό τους όρους αυτούς - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (δ): το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που είναι ισόβιος επικαρπωτής των µετοχών εάν αυτό το πρόσωπο δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στις µετοχές και το φυσικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που διαθέτει τα δικαιώµατα - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (ε): το ελέγχον πρόσωπο, καθώς και οι ενδιάµεσες ελεγχόµενες από αυτό επιχειρήσεις και, εφόσον έχει ατοµικά υποχρέωση ενηµέρωσης δυνάµει του άρθρου 9, των περ. (α-δ) του άρθρου 10 ή συνδυασµού των ανωτέρω περιπτώσεων, η ελεγχόµενη επιχείρηση - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (στ): το πρόσωπο στο οποίο έχουν κατατεθεί οι µετοχές, εφόσον το πρόσωπο αυτό µπορεί να ασκεί τα δικαιώµατα που ενσωµατώνονται στις µετοχές που του έχουν κατατεθεί κατά την κρίση του, και ο µέτοχος που καταθέτει τις µετοχές του - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (ζ): το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή η οντότητα που ελέγχει τα δικαιώµατα - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (η): ο πληρεξούσιος, εφόσον µπορεί να ασκήσει τα δικαιώµατα κατά την κρίση του, και ο µέτοχος που χορηγεί το πληρεξούσιο - στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (θ): οι εταιρίες διαχείρισης. iv Εφαρµόζεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχεία (β) έως (η) του ν. 3556/2007. Συµπληρώνεται το ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία του µετόχου που είναι ο αντισυµβαλλόµενος του φυσικού ή νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας που αναφέρονται στο άρθρο 10 του ν. 3556/2007, εκτός εάν το ποσοστό των που διαθέτει ο µέτοχος υπολείπεται του ορίου 5% Έκδοση 1.0

6 v Ηµεροµηνία κατά την οποία το ποσοστό φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται των ορίων του άρ. 9 ή σηµειώνεται µεταβολή ίση προς ή µεγαλύτερη του 3%, είναι η ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση ή η διάθεση ή καθίσταται δυνατή η άσκηση των για παθητικές µεταβολές, η ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιήθηκε το γεγονός. vi Να αναφερθεί η κατάσταση που δηµοσιοποιήθηκε κατά την προηγούµενη γνωστοποίηση. Σε περίπτωση που η κατάσταση πριν την κρίσιµη συναλλαγή υπολειπόταν του 5%, να αναγραφεί «κατώτερη του ελαχίστου ορίου». Ειδικά για µεταβολή ίση ή µεγαλύτερη από 3% πρέπει να γνωστοποιείται και το ποσοστό που ίσχυε την αµέσως προηγούµενη ηµέρα από την κρίσιµη συναλλαγή. vii Εάν η συµµετοχή έχει κατέλθει του 5%, δεν επιβάλλεται να γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσοστό, αλλά µόνον ότι η νέα συµµετοχή είναι κατώτερη του ορίου του 5%. Για τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10 στοιχείο (α) του ν. 3556/2007, δεν γνωστοποιούνται οι ατοµικές συµµετοχές κάθε συµβαλλόµενου µέρους της συµφωνίας, εκτός εάν ένα από τα µέρη, ατοµικά, φθάνει, υπερβαίνει ή κατέρχεται από όριο που προβλέπεται στο άρθρο 9. Αυτό εφαρµόζεται κατά την έναρξη, τη µεταβολή ή τη λήξη της συµφωνίας. viii Άµεσα και έµµεσα. ix Σε περίπτωση συνδυασµού «άµεσης κατοχής» και «έµµεσης κατοχής» µετοχών που ενσωµατώνουν δικαιώµατα, να επιµεριστεί ο αριθµός και το ποσοστό τους στις δύο στήλες «άµεσα» και «έµµεσα». Εάν η κατοχή είναι αποκλειστικά «άµεση» ή «έµµεση», να σηµειωθεί «παύλα» στο άλλο πεδίο. x ικαιώµατα που ενσωµατώνονται σε µετοχές που κατέχονται από το πρόσωπο που γνωστοποιεί (άρθρο 9 του ν. 3556/2007). xi ικαιώµατα που κατέχει το πρόσωπο που γνωστοποιεί ανεξάρτητα από οποιαδήποτε κατοχή µετοχών (σύµφωνα µε το άρθρο 10 του ν. 3556/2007). xii Εάν η συµµετοχή έχει κατέλθει του 5%, δεν επιβάλλεται να γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσοστό, αλλά µόνον ότι η νέα συµµετοχή είναι κατώτερη του ορίου του 5%. xiii Ηµεροµηνία λήξης του χρηµατοπιστωτικού µέσου, δηλαδή η ηµεροµηνία που λήγει το δικαίωµα απόκτησης µετοχών. xiv Εφόσον το χρηµατοπιστωτικό µέσο έχει περίοδο άσκησης ή µετατροπής να προσδιοριστεί αυτή η περίοδος. Για παράδειγµα «µία φορά ανά τρίµηνο από την [ηµεροµηνία]». xv Η γνωστοποίηση πρέπει να περιλαµβάνει τις επωνυµίες των ελεγχόµενων επιχειρήσεων µέσω των οποίων κατέχονται τα δικαιώµατα. Η γνωστοποίηση πρέπει επίσης να περιλαµβάνει τον αριθµό και το ποσοστό που κατέχει κάθε ελεγχόµενη επιχείρηση, στο βαθµό που η ελεγχόµενη επιχείρηση κατέχει ατοµικά ποσοστό ίσο ή µεγαλύτερο από το 5% και στο βαθµό που η γνωστοποίηση από τη µητρική επιχείρηση προορίζεται να καλύψει τις υποχρεώσεις γνωστοποίησης της ελεγχόµενης επιχείρησης. xvi Εάν η συµµετοχή έχει κατέλθει του 5%, δεν επιβάλλεται να γνωστοποιηθεί το ακριβές ποσοστό, αλλά µόνον ότι η νέα συµµετοχή είναι κατώτερη του ορίου του 5%. xvii xviii Προκειµένου περί νοµικού προσώπου να αναφέρεται το ονοµατεπώνυµο και η θέση του υπογράφοντος. Το παρόν παράρτηµα υποβάλλεται µόνο στην αρµόδια αρχή Έκδοση 1.0

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ή ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (Ν.3556/2007) H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.», µε σκοπό την ενηµέρωση και διευκόλυνση των µετόχων της και του επενδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007.

ΑΠΟΦΑΣΗ. 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΑΠΟΦΑΣΗ 1/434/3.7.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Εξειδίκευση υποχρεώσεων περιοδικής και διαρκούς πληροφόρησης του ν. 3556/2007. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Σ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 400/1970 (Φ.Ε.Κ. 10/Α/17.1.1970) «Περί Ιδιωτικής Επιχειρήσεως Ασφαλίσεως» ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα 2013 ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 10-105 57 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25

23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/25 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 150/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου

Σπυρίδων Ζησιμόπουλος. Η Γραμματέας. Όλγα-Ανίτα Ραφτοπούλου ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 302/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 5 η Μαΐου 2006, ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013

Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών. 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών 9η Τροποποίηση - 25/7/2013 Αθήνα 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α/195/17.8.2007) και την υπ αριθμ. 1/477/1-7-2008 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις)

«ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) «ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ (και άλλες περί ελεύθερου ανταγωνισµού διατάξεις) i) Ν. 703/1977 «Περί ελέγχου µονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελευθέρου ανταγωνισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE ΠΕΡΙΟ ΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της εννιάµηνης περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΑξιοΠιστοΣυν) ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΔΕΚ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Μάρτιος 2014 Αναβύσσου 2, 2025 Στρόβολος, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 1 Τροποποιήσεις του ν. 2992/2002 Το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (Α 54) τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ.

1) ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΠΕ ΣΕ ΟΕ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ Α.Ε. & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Γ Tαχ. /νση : Πλ. Κάνιγγος Τ.Κ. : 101 81 Πληροφορίες : Ε. Αθανασάκη Τηλέφωνο : 213 15 14 303 210 38 43 391 Fax : 210 38 38

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση

ΑΔΑ: 45621-ΠΓΞ. Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011. Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940. Προς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών. Ταχ. ιεύθυνση ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου, 5 εκεµβρίου 2011 Αρ. Πρωτ.: Β4 / 55881/5940

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα