Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των"

Transcript

1 Εύα Θεοχαρίδη ATER Πανεπιστήµιο Paris X-Nanterre Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των περιφερειακών συνεργασιών;» Θέµα: Η κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων Περίληψη (Abstract): Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καταδείξει τον αυξανόµενης σηµασίας ρόλο της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (organized civil society) στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, διάφοροι φορείς της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις των καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.) αποκτούν ρυθµιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της πολιτικής της Ένωσης. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, οι φορείς αυτοί αναδεικνύονται τόσο σε παραγωγούς κανόνων δικαίου, στο µέτρο που αποκτούν όχι µόνο συµβουλευτικές αλλά και νοµοθετικές αρµοδιότητες, όσο και σε σηµαντικούς οικονοµικούς παράγοντες, καθόσον οι θέσεις τους επηρεάζουν συχνά τις οικονοµικές πολιτικές της ΕΕ καθώς και των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, θα εξεταστεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων (social partners), οι οποίοι αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγµατα της κοινωνίας των πολιτών, και η συµβολή τους στη διαµόρφωση της κοινωνικής ευρωπαϊκής πολιτικής και στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγοράς.

2 Εισαγωγή Ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων αποτελεί πρακτική που αναπτύχθηκε αρχικά σε εθνικό επίπεδο, µε κύριο στόχο της τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι κοινωνικοί εταίροι ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτοι, όχι µόνο εξ αιτίας του εθνικού χαρακτήρα του θεσµού αλλά κυρίως διότι οι πολιτικές και οι στόχοι της Ένωσης ως τα τέλη της δεκαετίας του 80 ήταν σχεδόν αµιγώς οικονοµικοί. Στους οικονοµικούς αυτούς στόχους -που επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, των κεφαλαίων και των αγαθών- προστίθενται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 στόχοι κοινωνικοί. Η αλλαγή αυτή των επιδιώξεων και των προτεραιοτήτων της Ένωσης εκφράζεται κυρίως µε την Συµφωνία για την Κοινωνική Πολιτική, η οποία συνήφθη (1991) µεταξύ των κοινωνικών εταίρων των Κρατών Μελών (µε εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο), περιελήφθη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και κατόπιν ενσωµατώθηκε στη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Η Συµφωνία αυτή ανέδειξε για πρώτη φορά ένα καινούργιο σηµαντικό παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και παραγωγής κανόνων δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο: τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Ο όρος αυτός αναφέρεται στους συνοµιλητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζοµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των οποίων την άποψη υποχρεούται να λαµβάνει όταν επιθυµεί να υποβάλει προτάσεις συγκεκριµένης πολιτικής. Ο κοινωνικός διάλογος πραγµατοποιείται µε τις τρεις κύριες οργανώσεις εκπροσώπησης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων: Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (CES), Ένωση των Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UNICE) και Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων (CEEP). Καθήκον της Επιτροπής είναι να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να προωθήσει και να διευκολύνει τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τον µελλοντικό προσανατολισµό της κοινοτικής δράσης. Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι αποκτούν βαθµιαία ρυθµιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Πρόκειται για ένα ρόλο θεσµοποιηµένο, στο µέτρο που προβλέπεται ρητά από την ίδια τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοένα αυξανόµενη δράση τους, όπως και γενικότερα η δράση της κοινωνίας των πολιτών, σηµατοδοτεί µία στροφή προς την περιφερειοποίηση της πολιτικής της Ένωσης καθώς και την αναζήτηση της κοινωνικής συνοχής (Ι). Παρ όλα αυτά, χωρίς να

3 υποτιµάται ο ρόλος που καλούνται να παίξουν, οι κοινωνικοί εταίροι δεν φαίνονται ικανοί, τουλάχιστον στα πλαίσια στα οποία δρουν επί του παρόντος, να καλύψουν το δηµοκρατικό έλλειµµα της Ένωσης και να αποτελέσουν το σύνδεσµο ανάµεσα στις Βρυξέλλες και τους Ευρωπαίους πολίτες (ΙΙ). Ι. Η ανάπτυξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων ως τρόπος περιφερειοποιήσεως των αποφάσεων της Ένωσης. Οι πρωταρχικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτοί εκφράστηκαν στη Συνθήκη της Ρώµης το 1957, ήταν επικεντρωµένοι στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των αγαθών. Πρόκειται δηλαδή για προτεραιότητες οικονοµοκεντρικές, µε βασικό στόχο την εξάλειψη όλων των εµποδίων που θα µπορούσαν να αποτρέψουν ή να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ελεύθερη αγορά. Για το λόγο αυτό η έννοια της Ευρώπης αποτέλεσε, ως τα µέσα της δεκαετίας του 70, ένα µέσο οικονοµικής συνεργασίας 1. Αυτός ο οικονοµικός προσανατολισµός των επιδιώξεων της Ένωσης αποτέλεσε και το βασικό λόγο για τον οποίο η κοινωνική πολιτική και οι εργασιακές σχέσεις δεν περιελήφθησαν στις κοινοτικές προτεραιότητες κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της Ένωσης. Το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα περιοριζόταν στο υλικό (µε την έννοια του αµιγώς οικονοµικού) επίπεδο, µε την ελπίδα ότι η οικονοµική ευηµερία θα οδηγούσε αναπόδραστα σε βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών 2. Σύµφωνα µε την ιδέα αυτή, η οποία ανάγεται στην περίοδο του ιαφωτισµού, η ανάπτυξη του εµπορίου δεν είναι µονάχα ένας τρόπος κυκλοφορίας των αγαθών αλλά συγχρόνως ένα µέσο προσέγγισης των ανθρώπων 3. 1 Βλ. µεταξύ άλλων, U. MUCKENBERGER, B. BERCUSSON, S. DEAKIN, P. KOISTINEN, Y. KRAVARITOU, A. SUPIOT & B. VENEZIANI, Manifeste pour une Europe sociale, éd. Desclée de Bower, Paris, 1996, σελ. 21 επ. 2 Είναι ενδεικτικό, υπό την έννοια αυτή, το παλιό άρθρο 117 της Συνθήκης της Ρώµης, το οποίο όριζε, µεταξύ άλλων, ότι τα Κράτη-Μέλη συµφωνούν ότι είναι ανάγκη να προαγάγουν τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας των Εργαζοµένων κατά τρόπο που να επιτρέπει την προοδευτική τους εναρµόνιση καθώς επίσης και ότι τα Κράτη-Μέλη εκτιµούν ότι µία τέτοια βελτίωση θα προκύψει και από τη λειτουργία της κοινής αγοράς. 3 A. SUPIOT (dir), Au-delà de l emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Rapport pour la Commission Européenne, éd. Flammarion, Paris 1999, σελ. 7.

4 Από τη Σύνοδο κορυφής στο Παρίσι (1972) και ύστερα παρατηρούµε µία βαθµιαία στροφή των κοινοτικών προτεραιοτήτων, µε αποκορύφωση την κοινή συµφωνία των κοινωνικών εταίρων για την κοινωνική πολιτική της 31 ης Οκτωβρίου Η σηµασία του κειµένου αυτού, που περιελήφθη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και εν συνεχεία ενσωµατώθηκε στη Συνθήκη του Άµστερνταµ δεν έγκειται µόνο στο γεγονός ότι διεύρυνε τους στόχους της Ένωσης αποτελώντας τη λυδία λίθο της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και ότι αποτελεί το πρώτο σηµαντικό κείµενο που συνετάχθη από τους κοινωνικούς εταίρους. Πράγµατι, από το σηµείο αυτό και µετά, ο ρόλος και η σηµαντικότητα των κοινωνικών εταίρων είναι ολοένα αυξανόµενος. Σήµερα, οι κοινωνικοί εταίροι όχι µόνο έχουν ένα ρόλο ρητά κατοχυρωµένο και προβλεπόµενο από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αποτελούν συν-ρυθµιστές της κοινωνικής πολιτικής. Η θεσµοποίηση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σηµατοδοτεί την προτεραιότητα και τη σηµασία που αποδίδει πλέον η Ένωση στον κοινωνικό διάλογο τόσο κατά την εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής όσο και κατά την παραγωγή κανόνων δικαίου που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Η Συνθήκη ΕΕ αναγνωρίζει δύο µορφές αρµοδιότητας των κοινωνικών εταίρων, µέσω των οποίων συµµετέχουν στα κοινοτικά πεπραγµένα: από τη µια µεριά ένα ρόλο συµβουλευτικό στις αποφάσεις της Επιτροπής και από την άλλη ένα ρόλο ρυθµιστικό, µέσω του οποίου µπορούν να παράγουν κανόνες κοινοτικού δικαίου. Όσον αφορά το συµβουλευτικό τους ρόλο, το άρθρο 138 της Συνθήκης ΕΕ προβλέπει ότι «η Επιτροπή έχει καθήκον να προωθεί τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διευκολύνεται ο διάλογος µεταξύ τους, µεριµνώντας ώστε η υποστήριξή της να παρέχεται ισόρροπα προς τα µέρη.» Στα πλαίσια αυτού του σκοπού «η Επιτροπή, πριν υποβάλει προτάσεις στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής, [υποχρεούται να] διαβουλεύεται µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τους ενδεχόµενους προσανατολισµούς µιας κοινοτικής δράσης.» Οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν είτε να διατυπώσουν γνώµη ή, αναλόγως των περιπτώσεων, σύσταση, την οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή, είτε να πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι επιθυµούν να προχωρήσουν σε διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη, επί του συγκεκριµένου θέµατος,

5 ευρωπαϊκής συλλογικής συµφωνίας 4. Οι διατάξεις αυτές καταδεικνύουν τη βούληση του ευρωπαϊκού νοµοθέτη να προχωρήσει σε µία αναβάθµιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. Ακόµη κι οι εν λόγω διατάξεις της Συνθήκης δεν προβλέπουν ότι η Επιτροπή δεσµεύεται από τη γνώµη των κοινωνικών εταίρων και έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να µην τη λάβει υπόψη της, στην πράξη η Επιτροπή, η οποία έχει πολλάκις συµβουλευθεί τους κοινωνικούς εταίρους 5, δεν έχει λάβει ποτέ ως τώρα απόφαση που να αντίκειται σε οµόφωνη γνώµη των κοινωνικών εταίρων 6. Πιο σηµαντική από την συµβουλευτική είναι η δεύτερη αρµοδιότητα των κοινωνικών εταίρων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 139 της Συνθήκης 7 και η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να συνάψουν µε δική τους πρωτοβουλία και σε θέµατα τα οποία µπορούν εκείνοι να επιλέξουν και να οριοθετήσουν, ευρωπαϊκές συλλογικές συµφωνίες. Η διάταξη αυτή είναι ιδιαιτέρως σηµαντική διότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από τα Ευρωπαϊκά κείµενα στους κοινωνικούς εταίρους ένας ρόλος αυτόνοµος στη λήψη αποφάσεων και την παραγωγή κοινοτικών κανόνων δικαίου. Οι συµφωνίες που συνάπτονται µε τον τρόπο αυτό µπορούν εν συνεχεία είτε να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφεροµένων κοινωνικών εταίρων και κρατών µελών, περίπτωση κατά την οποία οι κοινωνικοί εταίροι αναλαµβάνουν και την εφαρµογή τους στα Κράτη-Μέλη είτε να υποβληθούν στο Συµβούλιο και να λάβουν τη µορφή κοινοτικής αποφάσεως 8. Η τελευταία αυτή δυνατότητα έχει ήδη χρησιµοποιηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις έχουν καταλήξει στην υιοθέτηση αρκετών σηµαντικών 4 Βλ. για το θέµα αυτό στην ελληνική βιβλιογραφία Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Η ευρωπαϊκή εµπειρία στο χώρο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων», ΕΕργ 1996, σελ Βλ. ενδεικτικά τις γνωµοδότηση σχετικά µε την ευελιξία του χρόνου εργασίας και την ασφάλεια των εργαζοµένων (26 Σεπτεµβρίου 1995 και 9 Απριλίου 1996) ή πιο πρόσφατα (20 Φεβρουαρίου 2008) τη γνωµοδότηση σχετικά µε την αναθεώρηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ της 22ας Σεπτεµβρίου 1994 για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης. Βλ. επίσης την αναλυτική λίστα των περιπτώσεων για τις οποίες η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη των κοινωνικών εταίρων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη στήλη «Consultations, article 138», (παραποµπή στη γαλλική έκδοση, διότι η συγκεκριµένη στήλη δεν είναι διαθέσιµη στην ελληνική). 6 Βλ. για το θέµα αυτό Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στην ολοκλήρωση της Κοινωνικής Ευρώπης», ΕΕργ 1993, σελ Το πρώτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου προβλέπει ότι: «o διάλογος µεταξύ κοινωνικών εταίρων σε κοινοτικό επίπεδο µπορεί να οδηγεί, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το επιθυµούν, στη σύναψη συµβατικών σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών». 8 Βλ. το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 139, που ορίζει ότι «oι συµφωνίες που συνάπτονται σε κοινοτικό επίπεδο εφαρµόζονται, είτε σύµφωνα µε τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφεροµένων κοινωνικών εταίρων και κρατών µελών, είτε σε τοµείς που εµπίπτουν στο άρθρο 137, όταν το ζητούν από κοινού τα υπογράφοντα µέρη, µε απόφαση του Συµβουλίου που λαµβάνεται µετά από πρόταση της Επιτροπής. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, εκτός εάν η εν λόγω συµφωνία περιέχει µία ή περισσότερες διατάξεις σχετικές µε τοµέα για τον οποίο απαιτείται οµοφωνία δυνάµει του άρθρου 137 παράγραφος 2. Στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο αποφασίζει µε οµοφωνία».

6 για τις εργασιακές σχέσεις οδηγιών 9. Παρ ότι η συντριπτική πλειονότητα των συµφωνιών αυτών αποτελούν συµφωνίες-πλαίσια που περιλαµβάνουν γενικές κατευθύνσεις, η σηµασία της κανονιστικής αυτής αρµοδιότητας των κοινωνικών εταίρων είναι πολύ µεγάλη 10. Όπως καταδεικνύεται από όλα τα παραπάνω, µία από τις σηµαντικότερες αποστολές που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι κοινωνικοί εταίροι συνίσταται στην εγκαθίδρυση ενός διαύλου επικοινωνίας µεταξύ των οργάνων και των θεσµών της Ένωσης και της κοινωνικής πραγµατικότητας στα κράτη-µέλη. Εξάλλου, η δραστηριοποίηση των κοινωνικών εταίρων εντάσσεται στη λογική της ανακοίνωσης «Ένα όραµα για την Ευρώπη» 11, όπου η Επιτροπή προσδιορίζει ως ένα από τα θεµελιώδη καθήκοντα της Ένωσης την εδραίωση του µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης και του κοινωνικού µοντέλου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ευηµερία και η αλληλεγγύη. Οι κοινωνικοί εταίροι παίζουν, υπό την έννοια αυτή, έναν ιδιαιτέρως σηµαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση των εθνικών εννόµων τάξεων και της κοινοτικής, µεταξύ των οποίων καλούνται να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο, στο µέτρο που αντικατοπτρίζουν και µεταφέρουν τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής πραγµατικότητας στα Κράτη-Μέλη. Αποτελούν, στο µέτρο αυτό, µια µορφή περιφερειοποιήσεως των διαδικασιών και των αποφάσεων της Ένωσης σε µία προσπάθεια κάλυψης του δηµοκρατικού ελλείµµατος και αναζήτησης κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κοινωνικός διάλογος θεωρείται, έτσι, ως ένα στοιχείο δηµοκρατικής διακυβέρνησης και οικονοµικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού, ζητήµατα τα οποία αποτελούν προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισσαβώνας για την προσεχή δεκαετία. Για το λόγο αυτό, η δράση των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να συνδυαστεί µε τη δράση όλων των φορέων της λεγόµενης κοινωνίας των πολιτών, ο ρόλος της οποίας αποτελεί τα τελευταία 10 χρόνια αντικείµενο µελέτης για τις νοµικές όσο και για τις ανθρωπιστικές επιστήµες σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το 2000, ο Ulrich Beck 12, αναφερόµενος στην παγκοσµιοποίηση, ήταν από τους πρώτους που 9 Βλ. ενδεικτικά την οδηγία 97/81/ΕΚ της 15ης εκεµβρίου 1997 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης, την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, καθώς και την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια 10 Βλ. για το θέµα αυτό Ε. ΘΕΟΧΑΡΙ Η, «Le rôle des partenaires sociaux dans la création du droit européen», Petites Affiches,16 Απριλίου 2007, σελ Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα όραµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», COM (2002)0247 τελικό. 12 Βλ. U. BECK, What is globalization, Cambridge, Polity Press, 2000.

7 µίλησαν για τη δηµιουργία µιας διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, ικανής να επηρεάσει τις εξελίξεις στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ανεξάρτητα από το ρεαλιστικό ή µη χαρακτήρα µίας τέτοιας ιδέας, γεγονός είναι ότι η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται, µέσα από τον ολοένα και αυξανόµενο ρόλο που τους απονέµουν τα ευρωπαϊκά όργανα, να αποτελέσουν το σύνδεσµο ανάµεσα στην κεντρική εξουσία των Βρυξελλών και την κοινωνική πραγµατικότητα στα Κράτη-µέλη. II. Η δράση των κοινωνικών εταίρων µπορεί να καλύψει το δηµοκρατικό έλλειµµα της Ένωσης; Παρ όλη τη σηµαντικότητα του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, το ερώτηµα που ανακύπτει αφορά το κατά πόσον αυτοί είναι ικανοί, τουλάχιστον στα πλαίσια της δράσης τους στη σηµερινή της µορφή, να ανταποκριθούν στην ανάγκη κάλυψης του δηµοκρατικού ελλείµµατος της Ένωσης καθώς και στην αναζήτηση µεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, ο ρόλος και οι δυνατότητες των κοινωνικών εταίρων προσκρούουν συχνά σε εµπόδια, είτε νοµικής είτε πρακτικής φύσεως, τα οποία συχνά καθιστούν την παρέµβασή τους αρκετά περιορισµένη και τα οποία δικαιολογούν το γεγονός ότι 17 χρόνια µετά τη Συµφωνία για την Κοινωνική Πολιτική οι αλλαγές τόσο στο πολιτικό όσο και στο κοινωνικό σκηνικό της Ένωσης, αν και υπαρκτές, δεν είναι θεαµατικές. Κατ αρχήν, όσον αφορά τα νοµικά εµπόδια, η δράση των κοινωνικών εταίρων περιορίζεται από µία διπλή εξάρτηση: εξάρτηση από τη µία µεριά από τις διατάξεις της ίδιας της Συνθήκης ΕΕ, η οποία απαριθµεί κατά τρόπο αποκλειστικό τους τοµείς στους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να παρέµβουν 13, αποκλείοντας έτσι τη 13 Οι τοµείς αυτοί, που ορίζονται από το άρθρο 137 ΣΕΕ, είναι: η βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, µε σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, οι όροι εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία των εργαζοµένων, η προστασία των εργαζοµένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζοµένους, η εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συµφερόντων εργαζοµένων και εργοδοτών, οι συνθήκες απασχόλησης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στο έδαφος της Κοινότητας, η αφοµοίωση των αποκλειοµένων από την αγορά εργασίας προσώπων, η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη µεταχείριση στην εργασία, η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας.

8 δράση τους σε τοµείς όπως οι αµοιβές, η απεργία ή το lock-out 14. Παρ ότι οι τοµείς αυτοί είναι λιγότεροι σε σχέση µε εκείνους στους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να δραστηριοποιηθούν, ο περιορισµός αυτός είναι σηµαντικός καθώς αφορά νευραλγικούς τοµείς των εργασιακών σχέσεων, όπως οι αµοιβές ή η απεργία. Ένας άλλος περιορισµός που απορρέει από τις διατάξεις της Συνθήκης αφορά τους τοµείς στους οποίους απαιτείται η οµοφωνία του Συµβουλίου προκειµένου µία συλλογική συµφωνία που έχει συναφθεί από τους κοινωνικούς εταίρους να πάρει τη µορφή αποφάσεως του Συµβουλίου, για την εφαρµογή της, ως κοινοτικού κανόνα δικαίου, στα Κράτη-Μέλη 15. Στους περιορισµούς αυτούς, που απορρέουν από τις κοινοτικές διατάξεις, θα πρέπει να προστεθούν και εκείνοι που απορρέουν από την ίδια τη φύση των συλλογικών συµφωνιών που συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι. Το γεγονός ότι, όπως παρατηρεί το Συµβούλιο στο Ψήφισµα της 6 ης εκεµβρίου , οι κοινωνικοί εταίροι «βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνική πραγµατικότητα και τα κοινωνικά προβλήµατα» είναι αρκετό για να δικαιολογήσει την οπισθοχώρηση του ευρωπαϊκού και κυρίως του εθνικού νοµοθέτη προς όφελός τους; Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό σχετίζεται όχι µόνο µε το νοµικό καθεστώς που κάθε εθνική έννοµη τάξη αναγνωρίζει στη συλλογική σύµβαση εργασίας (σε σχέση κυρίως µε τους ψηφισµένους από το Κοινοβούλιο νόµους) αλλά κυρίως στην αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών εταίρων. Πρόκειται για ένα ζήτηµα νευραλγικής σηµασίας καθ όσον εάν η αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών εταίρων είναι αµφίβολη ή αµφισβητήσιµη τότε προφανώς δεν µπορούµε να µιλάµε για κάλυψη του δηµοκρατικού ελλείµµατος των κοινοτικών διαδικασιών και τότε τίθεται επίσης υπό αµφισβήτηση η αξιοπιστία των συλλογικών συµφωνιών που συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι 17. Εξάλλου, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει 18 ότι η νοµιµοποίηση και η αποτελεσµατικότητα του ρόλου των 14 Άρθρο Βλ. το άρθρο JOCE n C368, 23 εκεµβρίου Για µία αναλυτική παρουσίαση των ζητηµάτων της αντιπροσωπευτικότητας και της νοµιµοποίησης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά των κοινωνικών εταίρων βλ. M-A MOREAU, Normes sociales, droit du travail et mondialisation. Confrontations et mutations, Paris, éd. Dalloz, 2006, σελ. 368 επ. 18 Βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος, δύναµη εκσυγχρονισµού και αλλαγής COM (2002)0341 τελικό, σελ. 9 επ.

9 κοινωνικών εταίρων εξαρτάται από την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αν και το ερώτηµα της αντιπροσωπευτικότητας των κοινωνικών εταίρων αποτελεί ένα ζήτηµα εξαιρετικά περίπλοκο, του οποίου η ενδελεχής ανάλυση ξεπερνά τις δυνατότητες και τους σκοπούς της παρούσας παρουσίασης, γεγονός είναι πάντως ότι αυτή κάθε άλλο παρά δεδοµένη είναι, στο µέτρο που ο έλεγχος της αντιπροσωπευτικότητας µπορεί να γίνει µόνο a posteriori 19, δηλαδή µετά τη σύναψη της συλλογικής συµφωνίας και τα κριτήρια της αντιπροσωπευτικότητας, τα οποία ορίζονται από την Επιτροπή 20, δεν είναι πάντοτε επαρκή. Πρόκειται για ένα ζήτηµα µε έντονες πολιτικές προεκτάσεις, το οποίο δεν έχει ακόµη επιλυθεί οριστικώς και παραµένει ανοιχτό, αποτελώντας τροχοπέδη στο ρόλο και την αξιοπιστία των κοινωνικών εταίρων. Όσον αφορά, τέλος, τα πρακτικά εµπόδια στη δράση των κοινωνικών εταίρων, αυτά είναι κυρίως συνδεδεµένα µε τα εσωτερικά προβλήµατα και τις ισορροπίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. εν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, πίσω από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συναπτόµενες συµφωνίες κρύβονται πάντοτε συσχετισµοί δυνάµεων και πολιτικές επιλογές στο εσωτερικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων 21. Οι εσωτερικές ισορροπίες είναι αρκετά εύθραυστες και οι συµβιβασµοί δύσκολα επιτεύξιµοι, µε αποτέλεσµα συχνά ο κοινωνικός διάλογος να καταλήγει σε αδιέξοδα, όπως συνέβη επί παραδείγµατι στην περίπτωση των διαβουλεύσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη διαβούλευση των εργαζοµένων σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή οι διαπραγµατεύσεις δεν µπόρεσαν να αποδώσουν καρπούς διότι η UNICE αρνούνταν να συµµετάσχει στον κοινωνικό διάλογο. Μολονότι τα περισσότερα από τα πρακτικά αυτά εµπόδια ισχύουν και για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις σε εθνικό επίπεδο, εν τούτοις στο ευρωπαϊκό επίπεδο τα προβλήµατα µεγενθύνονται και για τον επιπρόσθετο λόγο της εξάρτησης των ευρωπαικών συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις αντίστοιχες εθνικές, γεγονός που δυσχεραίνει περισσότερο την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. 19 Βλ. για το θέµα αυτό την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17 ης Ιουνίου 1998 Aff. T Βλ. επίσης το σχολιασµό της αποφάσεως αυτής από την M-A. MOREAU, «Sur la représentativité des partenaires sociaux européens», Dr. soc., 1999, σελ Βλ. COM (1993) 600 τελικό καθώς και COM (2004) 557 τελικό. 21 Βλ. την ενδελεχή ανάλυση των εσωτερικών προβληµάτων των κοινωνικών εταίρων στο άρθρο της M-A MOREAU, «Echanges entre les droits et accords collectifs», in D. FASQUELLE & S. ROBIN- OLIVIER (dir) Les échanges entre les droits, éd. Bruylant, (προς έκδοση).

10 Οι συσχετισµοί δυνάµεων στο εσωτερικό των κοινωνικών εταίρων, µπορούν εξ άλλου, να δικαιολογήσουν σε µεγάλο βαθµό το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι κοινωνικοί εταίροι επιλέγουν, για την εφαρµογή των συλλογικών συµφωνιών που σύνηψαν, να τις υποβάλλουν στο Συµβούλιο προκειµένου να εφαρµοστούν µε τη µορφή οδηγιών, ή άλλων κοινοτικών κανονιστικών πράξεων, και δεν χρησιµοποιούν τη δυνατότητα που τους παρέχει το άρθρο 139 ΣΕΕ να εφαρµόσουν οι ίδιοι τις συµφωνίες αυτές στις εθνικές έννοµες τάξεις. Προτιµούν έτσι την ασφάλεια που τους παρέχει µία κανονιστική πράξη που έρχεται έξωθεν ζητώντας από την Επιτροπή να επιβλέπει την εφαρµογή των συµφωνιών τους 22. Η αδυναµία αυτή των κοινωνικών εταίρων να λαµβάνουν οι ίδιοι τα µέτρα για την εφαρµογή των συλλογικών συµφωνιών στα Κράτη-µέλη µπορεί να θεωρηθεί ως µία µερική αποτυχία των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν δεσµευτικές συµφωνίες και να τις εφαρµόζουν χωρίς την παρέµβαση των θεσµικών οργάνων της Ένωσης 23. Επίλογος Προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, οι κοινωνικοί εταίροι ήταν υποχρεωµένοι να αντιδράσουν και να διαφοροποιήσουν τις µεθόδους και τις στρατηγικές τους. Έτσι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες παραδοσιακά λειτουργούσαν αποκλειστικά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, κλήθηκαν να υιοθετήσουν µορφές δοµής και δράσης διεθνείς, ευρωπαϊκές ή τουλάχιστον διακρατικές. Μολονότι η ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών ήταν επιτακτική, η εξέλιξη των κοινωνικών εταίρων προσέκρουε και εξακολουθεί σε κάποιο βαθµό να προσκρούει σε εµπόδια τόσο πολιτικοοικονοµικά αλλά κυρίως θεσµικά. Η αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο ανταγωνισµός µεταξύ τους και οι αποκλίσεις που παρατηρούνται στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές όσον αφορά τη σηµασία που δίνουν στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων αποτελούν µερικά µόνο από τα προβλήµατα τα οποία καλούνται να επιλύσουν οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι. 22 Βλ. επί παραδείγµατι το κοινό Ανακοινωθέν των οργανώσεων CES, UNICE και CEEP της 14 ης εκεµβρίου Βλ προς την κατεύθυνση αυτή, Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Εργασιακές σχέσεις. Εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον διεθνή χώρο, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1998, σελ

11 Παρ όλα αυτά, η σηµασία του ρόλου των κοινωνικών εταίρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι αδιαµφισβήτητη. Η δηµιουργία ευρωπαϊκού και εσχάτως διεθνούς συνδικαλιστικού κινήµατος θεωρείται δεδοµένη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε σηµαντικές συµβουλευτικές και νοµοπαρασκευαστικές αρµοδιότητες στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι διαµορφώνουν την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, σε τέτοιο βαθµό που να τίθεται υπό αµφισβήτηση ο παραδοσιακός ρόλος του κράτους ως φορέα πολιτικής και νοµοθετικής εξουσίας.

ΕULP-512: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα

ΕULP-512: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα ΕULP-512: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα Θεμελιώδη Δικαιώματα Δρ. Χριστίνα Ιωάννου Θεμελιώδη Δικαιώματα Τα Θεμελιώδη Δικαίωματα αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία κανόνων, αφού είναι

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι & Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών

Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι & Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι & Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών Γιάννης Κωνσταντινίδης Επίκουρος Καθηγητής Δράση Jean Monnet Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 26.4.2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (0046/2012) Αφορά: Αιτιολογηµένη γνώµη του γερµανικού Οµοσπονδιακού Συµβουλίου (Bundesrat) σχετικά µε την πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) 11160/4/10 REV 4. Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Ιουλίου 2010 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2007/0152 (COD) 11160/4/10 REV 4 SOC 422 MIGR 61 CODEC 581 PARLNAT 56 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Θέση του

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αναφορών 2009 12.02.2008 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0296/2004, της Ειρήνης Σαββίδου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Σωματείου Εργαζομένων στα Τοπικά

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Ανέστης Στάθης Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας & Γραµµατέας Τύπου ΓΣΕΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 Με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης.

μεγάλο ποσοστό των οποίων εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, με περιορισμένης διάρκειας συμβόλαια και σε επαγγέλματα χαμηλής εξειδίκευσης. Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κας Σωτηρούλας Χαραλάμπους, στο Συνέδριο της Κυπριακής Προεδρίας με θέμα «Εξαλείφοντας το Χάσμα Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών: Καλές Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Συµβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί την Κοινωνία των Πολιτών

Συµβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί την Κοινωνία των Πολιτών Τι είναι η ΕΟΚΕ; Συµβουλευτικό όργανο που εκπροσωπεί την Κοινωνία των Πολιτών «Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο και η Επιτροπή επικουρούνται από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και από την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Έγγραφο συνόδου 2009 15.2.2005 B6-.../2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-.../05 και B6-.../05 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006

Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006 11.7.2006 Οµιλία ηµήτρη ασκαλόπουλου, Προέδρου του ΣΕΒ «ΑΝΟΙΚΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» Αθήνα, 11 Ιουλίου 2006 Η ανάπτυξη µέσα από την επίτευξη µίας ανταγωνιστικής οικονοµίας σε συνδυασµό

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων P6_TA(2006)0108 Νοµικά επαγγέλµατα Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε τα νοµικά επαγγέλµατα και το γενικό συµφέρον στην οµαλή λειτουργία των νοµικών συστηµάτων Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες

Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες Το Βήµα 12/10/1997 Ένας «γυάλινος τοίχος» για τις Ευρωπαίες ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η ΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΥΣΚΟΛΙΕΣ Η δεκαετία του 1990 έχει ελάχιστες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.8.2016 COM(2016) 504 final 2016/0247 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2015 COM(2015) 549 final 2015/0255 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ευρωπαϊκή επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17

DGC 1C EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 2016/0207 (COD) PE-CONS 54/17 CORLX 492 CFSP/PESC 935 DEVGEN 239 FIN 665 ACP 121 CADREFIN 107 CODUN 41 CIVCOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου II. III. IV. ΕU Κοινωνικός διάλογος σε διακλαδικό επίπεδο Ιστορία Συμμέτοχοι Διατάξεις της Συνθήκης Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B

14481/17 ΔΑ/μκρ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 14481/17 FISC 271 ECOFIN 957 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 5 Δεκεμβρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 96/34/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή:

ΝΟΜΟΣ: 1576/85 (ΦΕΚ 218/Α/ ) Κυρώνουµε και εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψηφίζει η Βουλή: ΝΟΜΟΣ: 1576/85 Κύρωση της ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 156, για την ισότητα των ευκαιριών και µεταχείρισης των εργαζοµένων και των δύο φύλων: Εργαζόµενοι µε οικογενειακές υποχρεώσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών»

Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ. «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» Χαιρετισµός του κ. ιονύση Νικολάου, Γενικού ιευθυντή του ΣΕΒ στην Ηµερίδα της ΟΚΕ µε θέµα: «Ενεργός Γήρανση: Ένα Κοινωνικό Συµβόλαιο Αλληλεγγύης µεταξύ των Γενεών» 6 Μαρτίου 2008 Αθήνα, Παλαιά Βουλή 0

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2011 (31.05) (OR. en) 10405/11 SOC 418 ECOFIN 276 SAN 105 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας Αποδέκτης : Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0207 EL 05.10.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της εφαρµογής της αρχής της ίσης

Διαβάστε περισσότερα

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ

Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Νοµικό Τµήµα Τµήµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τοµέας ηµοσίου ικαίου Συνταγµατικό ίκαιο Αθήνα, 11 2 2004 Υπό : Ευσταθίας Αγγελοπούλου ΤΟ ΣΛΟΒΕΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1991 ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ.

η µάλλον ευρύτερη αναγνώριση του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θέσπιση διατάξεων για την ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα της ΚΕΠΠΑ. ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Bρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2000 (01.09) (OR. fr) CONFER 4766/00 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ Θέµα : ιακυβερνητική ιάσκεψη 2000 Ενισχυµένη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 12 Μαΐου 2000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την Νέα Κοινωνική Ατζέντα σε µεσοπρόθεσµη βάση Μέρος Α: Πολιτικό πλαίσιο Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Anne E.M.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 16.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (52/2011) Θέμα: Αιτιολογημένη γνώμη του Cortes Generales του Βασιλείου της Ισπανίας σχετικά με την πρόταση οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός διάλογος. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Κοινωνικός διάλογος. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Κοινωνικός διάλογος O κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που αναγνωρίσθηκε πλήρως στη Συνθήκη με τη μεταρρύθμιση του Άμστερνταμ. Οι κοινωνικοί εταίροι (εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 004 Επιτροπή Αναφορών 009 9.0.007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 077/007, του Dominique Voillemot, γαλλικής ιθαγένειας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των γαλλικών δικηγορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PARLEMETER: 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 PARLEMETER: 2015 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ &ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Θέμα: Δυνατότητα ψήφου των εκπροσώπων των ΔΕ νοσηλευτών στη Νοσηλευτική Επιτροπή Ι. Τεθέντα υπόψη μου στοιχεία ιστορικού. Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2008(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 2016/2008(INI) 05.10.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την ηλεκτρονική δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: δυναμικό και προκλήσεις (2016/2008(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχεδίου ράσης της ETUCE σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών

Προσχέδιο Σχεδίου ράσης της ETUCE σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών Προσχέδιο Σχεδίου ράσης της ETUCE σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράµµατος της ETUCE Βελτιώνοντας τη γνώση σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών και βοηθώντας

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1

11917/1/12 REV 1 IKS+ROD+GA/ag,alf DG C1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2010/0197 (COD) 11917/1/12 REV 1 WTO 244 FDI 20 CODEC 1777 PARLNAT 324 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές

Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Συμμετοχικές Διαδικασίες κατά τη διαδικασία ΣΠΕ: Πιθανά προβλήματα και προοπτικές Παναγιώτης Γετίμης Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Απώτερος στόχος η ίση μεταχείριση και η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε διεθνές (διακρατικό) επίπεδο.

Απώτερος στόχος η ίση μεταχείριση και η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε διεθνές (διακρατικό) επίπεδο. Διεθνής Διάσταση Δά Εργατικών Σχέσεων Ορέστης Μέσσιος Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων Α Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σκοπός: Η θέσπιση νομοθετικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.1.2011 COM(2010) 791 τελικό 2011/0001 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.2.2017 COM(2017) 119 final 2017/0049 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εξηκοστή σύνοδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2.9.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού 1073/99 (ΜΕΡΟΣ 4) Ο θεσμικός συντονισμός στην καταπολέμηση της απάτης

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 25.9.2017 JOIN(2017) 37 final 2017/0238 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη συνεδρίαση των

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253

PUBLIC ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE EDUC 118 SOC 253 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2004 (19.05) (OR. en) 9600/04 LIMITE PUBLIC EDUC 118 SOC 253 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία. Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ»

Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία. Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ» Ο κοινωνικός διάλογος στη Ρουμανία Άρπαντ Σούμπα Ομοσπονδία των μεταλλουργών «Μετάλ» Γενική κατάσταση Για την εξασφάλιση σταθερού περιβάλλοντος και κοινωνικής ειρήνης, ο νόμος ορίζει τους κανόνες για τη

Διαβάστε περισσότερα

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C

9481/17 ΚΑΛ/νικ/ΚΚ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9481/17 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 413 ANTIDISCRIM 27 JAI 520 MI 437 FREMP 66 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 15.6.2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (49/2011) Θέµα: Αιτιολογηµένη γνώµη της Γερουσίας της Ιταλικής ηµοκρατίας σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Περιγραφή της κατάστασης της ιακυβερνητικής ιάσκεψης από 14 Φεβρουαρίου έως 6 Ιουνίου 2000 πριν το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Φέιρα στις 19 και 20 Ιουνίου Elmar

Διαβάστε περισσότερα

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων»

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» «Οι βασικές αρχές και οι στόχοι του Ελληνικού Δικτύου για την καταπολέμηση των διακρίσεων» Ημερίδα: «Το Δικαίωμα στην Εργασία και η καταπολέμηση των διακρίσεων: Η σημερινή πραγματικότητα στην Ελλάδα και

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.11.2007 COM(2007) 686 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαβίβαση της ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία κ. Νίκου Αναλυτή, Αντιπροέδρου ΣΕΒ στο Συνέδριο της Ένωσης ιοικητικών ικαστών (26-27/6/2003)

Οµιλία κ. Νίκου Αναλυτή, Αντιπροέδρου ΣΕΒ στο Συνέδριο της Ένωσης ιοικητικών ικαστών (26-27/6/2003) Οµιλία κ. Νίκου Αναλυτή, Αντιπροέδρου ΣΕΒ στο Συνέδριο της Ένωσης ιοικητικών ικαστών (26-27/6/2003) µε θέµα: «Απασχόληση, Κοινωνική Ασφάλιση, Μετανάστευση και η ικαστική τους Προστασία» Η Ευρώπη αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I

P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I P7_TA(2014)0226 Στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τρίτες χώρες (ανάθεση κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων) ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/0282(COD) 6.3.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα