Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των"

Transcript

1 Εύα Θεοχαρίδη ATER Πανεπιστήµιο Paris X-Nanterre Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των περιφερειακών συνεργασιών;» Θέµα: Η κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων Περίληψη (Abstract): Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καταδείξει τον αυξανόµενης σηµασίας ρόλο της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (organized civil society) στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, διάφοροι φορείς της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις των καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.) αποκτούν ρυθµιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της πολιτικής της Ένωσης. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, οι φορείς αυτοί αναδεικνύονται τόσο σε παραγωγούς κανόνων δικαίου, στο µέτρο που αποκτούν όχι µόνο συµβουλευτικές αλλά και νοµοθετικές αρµοδιότητες, όσο και σε σηµαντικούς οικονοµικούς παράγοντες, καθόσον οι θέσεις τους επηρεάζουν συχνά τις οικονοµικές πολιτικές της ΕΕ καθώς και των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, θα εξεταστεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων (social partners), οι οποίοι αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγµατα της κοινωνίας των πολιτών, και η συµβολή τους στη διαµόρφωση της κοινωνικής ευρωπαϊκής πολιτικής και στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγοράς.

2 Εισαγωγή Ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων αποτελεί πρακτική που αναπτύχθηκε αρχικά σε εθνικό επίπεδο, µε κύριο στόχο της τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι κοινωνικοί εταίροι ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτοι, όχι µόνο εξ αιτίας του εθνικού χαρακτήρα του θεσµού αλλά κυρίως διότι οι πολιτικές και οι στόχοι της Ένωσης ως τα τέλη της δεκαετίας του 80 ήταν σχεδόν αµιγώς οικονοµικοί. Στους οικονοµικούς αυτούς στόχους -που επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, των κεφαλαίων και των αγαθών- προστίθενται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 στόχοι κοινωνικοί. Η αλλαγή αυτή των επιδιώξεων και των προτεραιοτήτων της Ένωσης εκφράζεται κυρίως µε την Συµφωνία για την Κοινωνική Πολιτική, η οποία συνήφθη (1991) µεταξύ των κοινωνικών εταίρων των Κρατών Μελών (µε εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο), περιελήφθη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και κατόπιν ενσωµατώθηκε στη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Η Συµφωνία αυτή ανέδειξε για πρώτη φορά ένα καινούργιο σηµαντικό παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και παραγωγής κανόνων δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο: τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Ο όρος αυτός αναφέρεται στους συνοµιλητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζοµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των οποίων την άποψη υποχρεούται να λαµβάνει όταν επιθυµεί να υποβάλει προτάσεις συγκεκριµένης πολιτικής. Ο κοινωνικός διάλογος πραγµατοποιείται µε τις τρεις κύριες οργανώσεις εκπροσώπησης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων: Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (CES), Ένωση των Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UNICE) και Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων (CEEP). Καθήκον της Επιτροπής είναι να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να προωθήσει και να διευκολύνει τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τον µελλοντικό προσανατολισµό της κοινοτικής δράσης. Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι αποκτούν βαθµιαία ρυθµιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Πρόκειται για ένα ρόλο θεσµοποιηµένο, στο µέτρο που προβλέπεται ρητά από την ίδια τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοένα αυξανόµενη δράση τους, όπως και γενικότερα η δράση της κοινωνίας των πολιτών, σηµατοδοτεί µία στροφή προς την περιφερειοποίηση της πολιτικής της Ένωσης καθώς και την αναζήτηση της κοινωνικής συνοχής (Ι). Παρ όλα αυτά, χωρίς να

3 υποτιµάται ο ρόλος που καλούνται να παίξουν, οι κοινωνικοί εταίροι δεν φαίνονται ικανοί, τουλάχιστον στα πλαίσια στα οποία δρουν επί του παρόντος, να καλύψουν το δηµοκρατικό έλλειµµα της Ένωσης και να αποτελέσουν το σύνδεσµο ανάµεσα στις Βρυξέλλες και τους Ευρωπαίους πολίτες (ΙΙ). Ι. Η ανάπτυξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων ως τρόπος περιφερειοποιήσεως των αποφάσεων της Ένωσης. Οι πρωταρχικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτοί εκφράστηκαν στη Συνθήκη της Ρώµης το 1957, ήταν επικεντρωµένοι στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των αγαθών. Πρόκειται δηλαδή για προτεραιότητες οικονοµοκεντρικές, µε βασικό στόχο την εξάλειψη όλων των εµποδίων που θα µπορούσαν να αποτρέψουν ή να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ελεύθερη αγορά. Για το λόγο αυτό η έννοια της Ευρώπης αποτέλεσε, ως τα µέσα της δεκαετίας του 70, ένα µέσο οικονοµικής συνεργασίας 1. Αυτός ο οικονοµικός προσανατολισµός των επιδιώξεων της Ένωσης αποτέλεσε και το βασικό λόγο για τον οποίο η κοινωνική πολιτική και οι εργασιακές σχέσεις δεν περιελήφθησαν στις κοινοτικές προτεραιότητες κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της Ένωσης. Το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα περιοριζόταν στο υλικό (µε την έννοια του αµιγώς οικονοµικού) επίπεδο, µε την ελπίδα ότι η οικονοµική ευηµερία θα οδηγούσε αναπόδραστα σε βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών 2. Σύµφωνα µε την ιδέα αυτή, η οποία ανάγεται στην περίοδο του ιαφωτισµού, η ανάπτυξη του εµπορίου δεν είναι µονάχα ένας τρόπος κυκλοφορίας των αγαθών αλλά συγχρόνως ένα µέσο προσέγγισης των ανθρώπων 3. 1 Βλ. µεταξύ άλλων, U. MUCKENBERGER, B. BERCUSSON, S. DEAKIN, P. KOISTINEN, Y. KRAVARITOU, A. SUPIOT & B. VENEZIANI, Manifeste pour une Europe sociale, éd. Desclée de Bower, Paris, 1996, σελ. 21 επ. 2 Είναι ενδεικτικό, υπό την έννοια αυτή, το παλιό άρθρο 117 της Συνθήκης της Ρώµης, το οποίο όριζε, µεταξύ άλλων, ότι τα Κράτη-Μέλη συµφωνούν ότι είναι ανάγκη να προαγάγουν τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας των Εργαζοµένων κατά τρόπο που να επιτρέπει την προοδευτική τους εναρµόνιση καθώς επίσης και ότι τα Κράτη-Μέλη εκτιµούν ότι µία τέτοια βελτίωση θα προκύψει και από τη λειτουργία της κοινής αγοράς. 3 A. SUPIOT (dir), Au-delà de l emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Rapport pour la Commission Européenne, éd. Flammarion, Paris 1999, σελ. 7.

4 Από τη Σύνοδο κορυφής στο Παρίσι (1972) και ύστερα παρατηρούµε µία βαθµιαία στροφή των κοινοτικών προτεραιοτήτων, µε αποκορύφωση την κοινή συµφωνία των κοινωνικών εταίρων για την κοινωνική πολιτική της 31 ης Οκτωβρίου Η σηµασία του κειµένου αυτού, που περιελήφθη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και εν συνεχεία ενσωµατώθηκε στη Συνθήκη του Άµστερνταµ δεν έγκειται µόνο στο γεγονός ότι διεύρυνε τους στόχους της Ένωσης αποτελώντας τη λυδία λίθο της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και ότι αποτελεί το πρώτο σηµαντικό κείµενο που συνετάχθη από τους κοινωνικούς εταίρους. Πράγµατι, από το σηµείο αυτό και µετά, ο ρόλος και η σηµαντικότητα των κοινωνικών εταίρων είναι ολοένα αυξανόµενος. Σήµερα, οι κοινωνικοί εταίροι όχι µόνο έχουν ένα ρόλο ρητά κατοχυρωµένο και προβλεπόµενο από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αποτελούν συν-ρυθµιστές της κοινωνικής πολιτικής. Η θεσµοποίηση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σηµατοδοτεί την προτεραιότητα και τη σηµασία που αποδίδει πλέον η Ένωση στον κοινωνικό διάλογο τόσο κατά την εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής όσο και κατά την παραγωγή κανόνων δικαίου που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Η Συνθήκη ΕΕ αναγνωρίζει δύο µορφές αρµοδιότητας των κοινωνικών εταίρων, µέσω των οποίων συµµετέχουν στα κοινοτικά πεπραγµένα: από τη µια µεριά ένα ρόλο συµβουλευτικό στις αποφάσεις της Επιτροπής και από την άλλη ένα ρόλο ρυθµιστικό, µέσω του οποίου µπορούν να παράγουν κανόνες κοινοτικού δικαίου. Όσον αφορά το συµβουλευτικό τους ρόλο, το άρθρο 138 της Συνθήκης ΕΕ προβλέπει ότι «η Επιτροπή έχει καθήκον να προωθεί τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διευκολύνεται ο διάλογος µεταξύ τους, µεριµνώντας ώστε η υποστήριξή της να παρέχεται ισόρροπα προς τα µέρη.» Στα πλαίσια αυτού του σκοπού «η Επιτροπή, πριν υποβάλει προτάσεις στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής, [υποχρεούται να] διαβουλεύεται µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τους ενδεχόµενους προσανατολισµούς µιας κοινοτικής δράσης.» Οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν είτε να διατυπώσουν γνώµη ή, αναλόγως των περιπτώσεων, σύσταση, την οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή, είτε να πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι επιθυµούν να προχωρήσουν σε διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη, επί του συγκεκριµένου θέµατος,

5 ευρωπαϊκής συλλογικής συµφωνίας 4. Οι διατάξεις αυτές καταδεικνύουν τη βούληση του ευρωπαϊκού νοµοθέτη να προχωρήσει σε µία αναβάθµιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. Ακόµη κι οι εν λόγω διατάξεις της Συνθήκης δεν προβλέπουν ότι η Επιτροπή δεσµεύεται από τη γνώµη των κοινωνικών εταίρων και έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να µην τη λάβει υπόψη της, στην πράξη η Επιτροπή, η οποία έχει πολλάκις συµβουλευθεί τους κοινωνικούς εταίρους 5, δεν έχει λάβει ποτέ ως τώρα απόφαση που να αντίκειται σε οµόφωνη γνώµη των κοινωνικών εταίρων 6. Πιο σηµαντική από την συµβουλευτική είναι η δεύτερη αρµοδιότητα των κοινωνικών εταίρων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 139 της Συνθήκης 7 και η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να συνάψουν µε δική τους πρωτοβουλία και σε θέµατα τα οποία µπορούν εκείνοι να επιλέξουν και να οριοθετήσουν, ευρωπαϊκές συλλογικές συµφωνίες. Η διάταξη αυτή είναι ιδιαιτέρως σηµαντική διότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από τα Ευρωπαϊκά κείµενα στους κοινωνικούς εταίρους ένας ρόλος αυτόνοµος στη λήψη αποφάσεων και την παραγωγή κοινοτικών κανόνων δικαίου. Οι συµφωνίες που συνάπτονται µε τον τρόπο αυτό µπορούν εν συνεχεία είτε να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφεροµένων κοινωνικών εταίρων και κρατών µελών, περίπτωση κατά την οποία οι κοινωνικοί εταίροι αναλαµβάνουν και την εφαρµογή τους στα Κράτη-Μέλη είτε να υποβληθούν στο Συµβούλιο και να λάβουν τη µορφή κοινοτικής αποφάσεως 8. Η τελευταία αυτή δυνατότητα έχει ήδη χρησιµοποιηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις έχουν καταλήξει στην υιοθέτηση αρκετών σηµαντικών 4 Βλ. για το θέµα αυτό στην ελληνική βιβλιογραφία Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Η ευρωπαϊκή εµπειρία στο χώρο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων», ΕΕργ 1996, σελ Βλ. ενδεικτικά τις γνωµοδότηση σχετικά µε την ευελιξία του χρόνου εργασίας και την ασφάλεια των εργαζοµένων (26 Σεπτεµβρίου 1995 και 9 Απριλίου 1996) ή πιο πρόσφατα (20 Φεβρουαρίου 2008) τη γνωµοδότηση σχετικά µε την αναθεώρηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ της 22ας Σεπτεµβρίου 1994 για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης. Βλ. επίσης την αναλυτική λίστα των περιπτώσεων για τις οποίες η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη των κοινωνικών εταίρων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη στήλη «Consultations, article 138», (παραποµπή στη γαλλική έκδοση, διότι η συγκεκριµένη στήλη δεν είναι διαθέσιµη στην ελληνική). 6 Βλ. για το θέµα αυτό Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στην ολοκλήρωση της Κοινωνικής Ευρώπης», ΕΕργ 1993, σελ Το πρώτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου προβλέπει ότι: «o διάλογος µεταξύ κοινωνικών εταίρων σε κοινοτικό επίπεδο µπορεί να οδηγεί, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το επιθυµούν, στη σύναψη συµβατικών σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών». 8 Βλ. το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 139, που ορίζει ότι «oι συµφωνίες που συνάπτονται σε κοινοτικό επίπεδο εφαρµόζονται, είτε σύµφωνα µε τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφεροµένων κοινωνικών εταίρων και κρατών µελών, είτε σε τοµείς που εµπίπτουν στο άρθρο 137, όταν το ζητούν από κοινού τα υπογράφοντα µέρη, µε απόφαση του Συµβουλίου που λαµβάνεται µετά από πρόταση της Επιτροπής. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, εκτός εάν η εν λόγω συµφωνία περιέχει µία ή περισσότερες διατάξεις σχετικές µε τοµέα για τον οποίο απαιτείται οµοφωνία δυνάµει του άρθρου 137 παράγραφος 2. Στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο αποφασίζει µε οµοφωνία».

6 για τις εργασιακές σχέσεις οδηγιών 9. Παρ ότι η συντριπτική πλειονότητα των συµφωνιών αυτών αποτελούν συµφωνίες-πλαίσια που περιλαµβάνουν γενικές κατευθύνσεις, η σηµασία της κανονιστικής αυτής αρµοδιότητας των κοινωνικών εταίρων είναι πολύ µεγάλη 10. Όπως καταδεικνύεται από όλα τα παραπάνω, µία από τις σηµαντικότερες αποστολές που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι κοινωνικοί εταίροι συνίσταται στην εγκαθίδρυση ενός διαύλου επικοινωνίας µεταξύ των οργάνων και των θεσµών της Ένωσης και της κοινωνικής πραγµατικότητας στα κράτη-µέλη. Εξάλλου, η δραστηριοποίηση των κοινωνικών εταίρων εντάσσεται στη λογική της ανακοίνωσης «Ένα όραµα για την Ευρώπη» 11, όπου η Επιτροπή προσδιορίζει ως ένα από τα θεµελιώδη καθήκοντα της Ένωσης την εδραίωση του µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης και του κοινωνικού µοντέλου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ευηµερία και η αλληλεγγύη. Οι κοινωνικοί εταίροι παίζουν, υπό την έννοια αυτή, έναν ιδιαιτέρως σηµαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση των εθνικών εννόµων τάξεων και της κοινοτικής, µεταξύ των οποίων καλούνται να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο, στο µέτρο που αντικατοπτρίζουν και µεταφέρουν τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής πραγµατικότητας στα Κράτη-Μέλη. Αποτελούν, στο µέτρο αυτό, µια µορφή περιφερειοποιήσεως των διαδικασιών και των αποφάσεων της Ένωσης σε µία προσπάθεια κάλυψης του δηµοκρατικού ελλείµµατος και αναζήτησης κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κοινωνικός διάλογος θεωρείται, έτσι, ως ένα στοιχείο δηµοκρατικής διακυβέρνησης και οικονοµικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού, ζητήµατα τα οποία αποτελούν προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισσαβώνας για την προσεχή δεκαετία. Για το λόγο αυτό, η δράση των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να συνδυαστεί µε τη δράση όλων των φορέων της λεγόµενης κοινωνίας των πολιτών, ο ρόλος της οποίας αποτελεί τα τελευταία 10 χρόνια αντικείµενο µελέτης για τις νοµικές όσο και για τις ανθρωπιστικές επιστήµες σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το 2000, ο Ulrich Beck 12, αναφερόµενος στην παγκοσµιοποίηση, ήταν από τους πρώτους που 9 Βλ. ενδεικτικά την οδηγία 97/81/ΕΚ της 15ης εκεµβρίου 1997 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης, την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, καθώς και την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια 10 Βλ. για το θέµα αυτό Ε. ΘΕΟΧΑΡΙ Η, «Le rôle des partenaires sociaux dans la création du droit européen», Petites Affiches,16 Απριλίου 2007, σελ Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα όραµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», COM (2002)0247 τελικό. 12 Βλ. U. BECK, What is globalization, Cambridge, Polity Press, 2000.

7 µίλησαν για τη δηµιουργία µιας διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, ικανής να επηρεάσει τις εξελίξεις στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ανεξάρτητα από το ρεαλιστικό ή µη χαρακτήρα µίας τέτοιας ιδέας, γεγονός είναι ότι η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται, µέσα από τον ολοένα και αυξανόµενο ρόλο που τους απονέµουν τα ευρωπαϊκά όργανα, να αποτελέσουν το σύνδεσµο ανάµεσα στην κεντρική εξουσία των Βρυξελλών και την κοινωνική πραγµατικότητα στα Κράτη-µέλη. II. Η δράση των κοινωνικών εταίρων µπορεί να καλύψει το δηµοκρατικό έλλειµµα της Ένωσης; Παρ όλη τη σηµαντικότητα του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, το ερώτηµα που ανακύπτει αφορά το κατά πόσον αυτοί είναι ικανοί, τουλάχιστον στα πλαίσια της δράσης τους στη σηµερινή της µορφή, να ανταποκριθούν στην ανάγκη κάλυψης του δηµοκρατικού ελλείµµατος της Ένωσης καθώς και στην αναζήτηση µεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, ο ρόλος και οι δυνατότητες των κοινωνικών εταίρων προσκρούουν συχνά σε εµπόδια, είτε νοµικής είτε πρακτικής φύσεως, τα οποία συχνά καθιστούν την παρέµβασή τους αρκετά περιορισµένη και τα οποία δικαιολογούν το γεγονός ότι 17 χρόνια µετά τη Συµφωνία για την Κοινωνική Πολιτική οι αλλαγές τόσο στο πολιτικό όσο και στο κοινωνικό σκηνικό της Ένωσης, αν και υπαρκτές, δεν είναι θεαµατικές. Κατ αρχήν, όσον αφορά τα νοµικά εµπόδια, η δράση των κοινωνικών εταίρων περιορίζεται από µία διπλή εξάρτηση: εξάρτηση από τη µία µεριά από τις διατάξεις της ίδιας της Συνθήκης ΕΕ, η οποία απαριθµεί κατά τρόπο αποκλειστικό τους τοµείς στους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να παρέµβουν 13, αποκλείοντας έτσι τη 13 Οι τοµείς αυτοί, που ορίζονται από το άρθρο 137 ΣΕΕ, είναι: η βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, µε σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, οι όροι εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία των εργαζοµένων, η προστασία των εργαζοµένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζοµένους, η εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συµφερόντων εργαζοµένων και εργοδοτών, οι συνθήκες απασχόλησης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στο έδαφος της Κοινότητας, η αφοµοίωση των αποκλειοµένων από την αγορά εργασίας προσώπων, η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη µεταχείριση στην εργασία, η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας.

8 δράση τους σε τοµείς όπως οι αµοιβές, η απεργία ή το lock-out 14. Παρ ότι οι τοµείς αυτοί είναι λιγότεροι σε σχέση µε εκείνους στους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να δραστηριοποιηθούν, ο περιορισµός αυτός είναι σηµαντικός καθώς αφορά νευραλγικούς τοµείς των εργασιακών σχέσεων, όπως οι αµοιβές ή η απεργία. Ένας άλλος περιορισµός που απορρέει από τις διατάξεις της Συνθήκης αφορά τους τοµείς στους οποίους απαιτείται η οµοφωνία του Συµβουλίου προκειµένου µία συλλογική συµφωνία που έχει συναφθεί από τους κοινωνικούς εταίρους να πάρει τη µορφή αποφάσεως του Συµβουλίου, για την εφαρµογή της, ως κοινοτικού κανόνα δικαίου, στα Κράτη-Μέλη 15. Στους περιορισµούς αυτούς, που απορρέουν από τις κοινοτικές διατάξεις, θα πρέπει να προστεθούν και εκείνοι που απορρέουν από την ίδια τη φύση των συλλογικών συµφωνιών που συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι. Το γεγονός ότι, όπως παρατηρεί το Συµβούλιο στο Ψήφισµα της 6 ης εκεµβρίου , οι κοινωνικοί εταίροι «βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνική πραγµατικότητα και τα κοινωνικά προβλήµατα» είναι αρκετό για να δικαιολογήσει την οπισθοχώρηση του ευρωπαϊκού και κυρίως του εθνικού νοµοθέτη προς όφελός τους; Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό σχετίζεται όχι µόνο µε το νοµικό καθεστώς που κάθε εθνική έννοµη τάξη αναγνωρίζει στη συλλογική σύµβαση εργασίας (σε σχέση κυρίως µε τους ψηφισµένους από το Κοινοβούλιο νόµους) αλλά κυρίως στην αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών εταίρων. Πρόκειται για ένα ζήτηµα νευραλγικής σηµασίας καθ όσον εάν η αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών εταίρων είναι αµφίβολη ή αµφισβητήσιµη τότε προφανώς δεν µπορούµε να µιλάµε για κάλυψη του δηµοκρατικού ελλείµµατος των κοινοτικών διαδικασιών και τότε τίθεται επίσης υπό αµφισβήτηση η αξιοπιστία των συλλογικών συµφωνιών που συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι 17. Εξάλλου, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει 18 ότι η νοµιµοποίηση και η αποτελεσµατικότητα του ρόλου των 14 Άρθρο Βλ. το άρθρο JOCE n C368, 23 εκεµβρίου Για µία αναλυτική παρουσίαση των ζητηµάτων της αντιπροσωπευτικότητας και της νοµιµοποίησης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά των κοινωνικών εταίρων βλ. M-A MOREAU, Normes sociales, droit du travail et mondialisation. Confrontations et mutations, Paris, éd. Dalloz, 2006, σελ. 368 επ. 18 Βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος, δύναµη εκσυγχρονισµού και αλλαγής COM (2002)0341 τελικό, σελ. 9 επ.

9 κοινωνικών εταίρων εξαρτάται από την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αν και το ερώτηµα της αντιπροσωπευτικότητας των κοινωνικών εταίρων αποτελεί ένα ζήτηµα εξαιρετικά περίπλοκο, του οποίου η ενδελεχής ανάλυση ξεπερνά τις δυνατότητες και τους σκοπούς της παρούσας παρουσίασης, γεγονός είναι πάντως ότι αυτή κάθε άλλο παρά δεδοµένη είναι, στο µέτρο που ο έλεγχος της αντιπροσωπευτικότητας µπορεί να γίνει µόνο a posteriori 19, δηλαδή µετά τη σύναψη της συλλογικής συµφωνίας και τα κριτήρια της αντιπροσωπευτικότητας, τα οποία ορίζονται από την Επιτροπή 20, δεν είναι πάντοτε επαρκή. Πρόκειται για ένα ζήτηµα µε έντονες πολιτικές προεκτάσεις, το οποίο δεν έχει ακόµη επιλυθεί οριστικώς και παραµένει ανοιχτό, αποτελώντας τροχοπέδη στο ρόλο και την αξιοπιστία των κοινωνικών εταίρων. Όσον αφορά, τέλος, τα πρακτικά εµπόδια στη δράση των κοινωνικών εταίρων, αυτά είναι κυρίως συνδεδεµένα µε τα εσωτερικά προβλήµατα και τις ισορροπίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. εν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, πίσω από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συναπτόµενες συµφωνίες κρύβονται πάντοτε συσχετισµοί δυνάµεων και πολιτικές επιλογές στο εσωτερικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων 21. Οι εσωτερικές ισορροπίες είναι αρκετά εύθραυστες και οι συµβιβασµοί δύσκολα επιτεύξιµοι, µε αποτέλεσµα συχνά ο κοινωνικός διάλογος να καταλήγει σε αδιέξοδα, όπως συνέβη επί παραδείγµατι στην περίπτωση των διαβουλεύσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη διαβούλευση των εργαζοµένων σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή οι διαπραγµατεύσεις δεν µπόρεσαν να αποδώσουν καρπούς διότι η UNICE αρνούνταν να συµµετάσχει στον κοινωνικό διάλογο. Μολονότι τα περισσότερα από τα πρακτικά αυτά εµπόδια ισχύουν και για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις σε εθνικό επίπεδο, εν τούτοις στο ευρωπαϊκό επίπεδο τα προβλήµατα µεγενθύνονται και για τον επιπρόσθετο λόγο της εξάρτησης των ευρωπαικών συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις αντίστοιχες εθνικές, γεγονός που δυσχεραίνει περισσότερο την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. 19 Βλ. για το θέµα αυτό την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17 ης Ιουνίου 1998 Aff. T Βλ. επίσης το σχολιασµό της αποφάσεως αυτής από την M-A. MOREAU, «Sur la représentativité des partenaires sociaux européens», Dr. soc., 1999, σελ Βλ. COM (1993) 600 τελικό καθώς και COM (2004) 557 τελικό. 21 Βλ. την ενδελεχή ανάλυση των εσωτερικών προβληµάτων των κοινωνικών εταίρων στο άρθρο της M-A MOREAU, «Echanges entre les droits et accords collectifs», in D. FASQUELLE & S. ROBIN- OLIVIER (dir) Les échanges entre les droits, éd. Bruylant, (προς έκδοση).

10 Οι συσχετισµοί δυνάµεων στο εσωτερικό των κοινωνικών εταίρων, µπορούν εξ άλλου, να δικαιολογήσουν σε µεγάλο βαθµό το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι κοινωνικοί εταίροι επιλέγουν, για την εφαρµογή των συλλογικών συµφωνιών που σύνηψαν, να τις υποβάλλουν στο Συµβούλιο προκειµένου να εφαρµοστούν µε τη µορφή οδηγιών, ή άλλων κοινοτικών κανονιστικών πράξεων, και δεν χρησιµοποιούν τη δυνατότητα που τους παρέχει το άρθρο 139 ΣΕΕ να εφαρµόσουν οι ίδιοι τις συµφωνίες αυτές στις εθνικές έννοµες τάξεις. Προτιµούν έτσι την ασφάλεια που τους παρέχει µία κανονιστική πράξη που έρχεται έξωθεν ζητώντας από την Επιτροπή να επιβλέπει την εφαρµογή των συµφωνιών τους 22. Η αδυναµία αυτή των κοινωνικών εταίρων να λαµβάνουν οι ίδιοι τα µέτρα για την εφαρµογή των συλλογικών συµφωνιών στα Κράτη-µέλη µπορεί να θεωρηθεί ως µία µερική αποτυχία των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν δεσµευτικές συµφωνίες και να τις εφαρµόζουν χωρίς την παρέµβαση των θεσµικών οργάνων της Ένωσης 23. Επίλογος Προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, οι κοινωνικοί εταίροι ήταν υποχρεωµένοι να αντιδράσουν και να διαφοροποιήσουν τις µεθόδους και τις στρατηγικές τους. Έτσι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες παραδοσιακά λειτουργούσαν αποκλειστικά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, κλήθηκαν να υιοθετήσουν µορφές δοµής και δράσης διεθνείς, ευρωπαϊκές ή τουλάχιστον διακρατικές. Μολονότι η ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών ήταν επιτακτική, η εξέλιξη των κοινωνικών εταίρων προσέκρουε και εξακολουθεί σε κάποιο βαθµό να προσκρούει σε εµπόδια τόσο πολιτικοοικονοµικά αλλά κυρίως θεσµικά. Η αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο ανταγωνισµός µεταξύ τους και οι αποκλίσεις που παρατηρούνται στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές όσον αφορά τη σηµασία που δίνουν στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων αποτελούν µερικά µόνο από τα προβλήµατα τα οποία καλούνται να επιλύσουν οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι. 22 Βλ. επί παραδείγµατι το κοινό Ανακοινωθέν των οργανώσεων CES, UNICE και CEEP της 14 ης εκεµβρίου Βλ προς την κατεύθυνση αυτή, Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Εργασιακές σχέσεις. Εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον διεθνή χώρο, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1998, σελ

11 Παρ όλα αυτά, η σηµασία του ρόλου των κοινωνικών εταίρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι αδιαµφισβήτητη. Η δηµιουργία ευρωπαϊκού και εσχάτως διεθνούς συνδικαλιστικού κινήµατος θεωρείται δεδοµένη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε σηµαντικές συµβουλευτικές και νοµοπαρασκευαστικές αρµοδιότητες στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι διαµορφώνουν την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, σε τέτοιο βαθµό που να τίθεται υπό αµφισβήτηση ο παραδοσιακός ρόλος του κράτους ως φορέα πολιτικής και νοµοθετικής εξουσίας.

ΕULP-512: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα

ΕULP-512: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα ΕULP-512: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνικά Δικαιώματα Θεμελιώδη Δικαιώματα Δρ. Χριστίνα Ιωάννου Θεμελιώδη Δικαιώματα Τα Θεμελιώδη Δικαίωματα αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία κανόνων, αφού είναι

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι & Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών

Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι & Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι & Ευρωπαϊκή Κοινωνία Πολιτών Γιάννης Κωνσταντινίδης Επίκουρος Καθηγητής Δράση Jean Monnet Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Σεµινάριο ΣΦΥΡΗΛΑΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ - Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ Ανέστης Στάθης Αναπληρωτής Γ. Γραµµατέας & Γραµµατέας Τύπου ΓΣΕΕ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2011 Με

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ Περιεχόμενα I. Μορφές κοινωνικού διαλόγου II. III. IV. ΕU Κοινωνικός διάλογος σε διακλαδικό επίπεδο Ιστορία Συμμέτοχοι Διατάξεις της Συνθήκης Πρώτη απάντηση Δεύτερη απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 96/34/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός διάλογος. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα

Κοινωνικός διάλογος. Νομική βάση. Στόχοι. Επιτεύγματα Κοινωνικός διάλογος O κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που αναγνωρίσθηκε πλήρως στη Συνθήκη με τη μεταρρύθμιση του Άμστερνταμ. Οι κοινωνικοί εταίροι (εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο Σχεδίου ράσης της ETUCE σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών

Προσχέδιο Σχεδίου ράσης της ETUCE σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών Προσχέδιο Σχεδίου ράσης της ETUCE σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράµµατος της ETUCE Βελτιώνοντας τη γνώση σχετικά µε το εργασιακό άγχος των εκπαιδευτικών και βοηθώντας

Διαβάστε περισσότερα

Απώτερος στόχος η ίση μεταχείριση και η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε διεθνές (διακρατικό) επίπεδο.

Απώτερος στόχος η ίση μεταχείριση και η καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού σε διεθνές (διακρατικό) επίπεδο. Διεθνής Διάσταση Δά Εργατικών Σχέσεων Ορέστης Μέσσιος Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων Α Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Σκοπός: Η θέσπιση νομοθετικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΚΕ ΕΛΛΑΔΑΣ, κ. Χρήστου ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ TRESMED 4 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10-11/9/2012 Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, Σας ευχαριστώ όλους που ήρθατε στη χώρα μας και

Διαβάστε περισσότερα

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7

(6) ότι πρέπει να διευκρινιστεί η έννοια του «εργαζομένου» βάσει της νομολογίας του ικαστηρίου 7 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 100, την πρόταση της Επιτροπής (1), τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση του κράτους δικαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 158 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.11.2007 COM(2007) 686 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαβίβαση της ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικός διάλογος. Άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Κοινωνικός διάλογος. Άρθρα της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Κοινωνικός διάλογος O κοινωνικός διάλογος αποτελεί θεμελιώδη συνιστώσα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου που αναγνωρίσθηκε πλήρως στη Συνθήκη με τη μεταρρύθμιση του Άμστερνταμ. Οι κοινωνικοί εταίροι (εκπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ PARLEMETER: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2015 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ EE28 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PARLEMETER: 2015 ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 PARLEMETER: 2015 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες του Ευρωβαρομέτρου του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη

Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2002 (03.06) (OR. fr) CONV 72/02 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : προς : Θέµα : κ. António Vitorino τα µέλη της Συνέλευσης Εντολή της οµάδας εργασίας για το Χάρτη Επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διαπραγματεύσεις, συλλογικές συμβάσεις εργασίας και κοινωνικός διάλογος σε καιρούς κρίσης 1 Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Μερικά απλά λόγια για την κρίση Η κρίση ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 19.3.2012 2012/2039(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 15ης Ιανουαρίου 2007 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Ιανουαρίου 2007 κατόπιν αιτήµατος του Υπουργείου Οικονοµικών Κύπρου σχετικά µε νοµοσχέδιο που ρυθµίζει την υιοθέτηση του ευρώ και τη µετάβαση από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 68/13 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2010/18/ΕΕ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας-πλαισίου για τη γονική άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα

Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα Κοινή δήλωση για την Τηλε-εργασία από τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους στον ασφαλιστικό τομέα I. Εισαγωγή Μετά από περισσότερο από δέκα χρόνια από τη σύναψη της Συμφωνίας-πλαίσιο για την τηλε-εργασία

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΑΚΡΟΑΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή REX/174 "Εξωτερική δράση της Ένωσης " Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2005 ΑΚΡΟΑΣΗ του ειδικευμένου τμήματος "Εξωτερικές σχέσεις" με θέμα: "Εξωτερική δράση της Ένωσης":

Διαβάστε περισσότερα

RESOL-V η σύνοδος ολοµέλειας, 2 και 3 Απριλίου ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Περιφερειών

RESOL-V η σύνοδος ολοµέλειας, 2 και 3 Απριλίου ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Περιφερειών RESOL-V-012 106η σύνοδος ολοµέλειας, 2 και 3 Απριλίου 2014 ΨΗΦΙΣΜΑ της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά µε τον ΧΑΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕ Η ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel

Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας.

20 Νοεμβρίου Κυρίες και κύριοι, Καλησπέρα σας. Ομιλία Αλεξάνδρας Πάλλη στην Ημερίδα της ΕΣΕΕ με θέμα: «Στηρίζουμε τη γυναικεία επιχειρηματικότητα, προωθούμε τη συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων» 20 Νοεμβρίου 2013 Καλησπέρα σας. Θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις

49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 49η ιδακτική Ενότητα ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Η υλοποίηση αυτών των στόχων ζήτηση» (σ. 195) Ήδη σήµερα 500 περίπου Ευρωσύµβουλοι βοηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.11.2016 COM(2016) 747 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Υπόδειγμα συμφωνίας περί καθεστώτος όπως αναφέρεται στο άρθρο 54 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα

6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα 6 ο Διεθνές Συνέδριο ΣΕΚΠΥ «Εξοπλισμοί Συνεργασία Οικονομία» Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2008 Ξενοδοχείο Astir Palace, Βουλιαγμένη Αθήνα «Εισαγωγή στην νομοθεσία που διέπει τις προμήθειες αμυντικού υλικού στην

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών

Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Η Ευρωπαϊκή εμπειρία από θεσμούς ένταξης μεταναστών Δήμητρα Κονδύλη, ερευνήτρια ΕΚΚΕ Καλαμάτα 6/6/2010 Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία στον τομέα ένταξης μεταναστών Το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη μετανάστευση

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: υνατότητα διαφήµισης διδασκαλίας κατ οίκον Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη Σπανού Ειδικός Επιστήµονας: Ευάγγελος Θωµόπουλος Αθήνα, Μάρτιος

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας.

Θέµα: Προτάσεις Νόµου για ποσόστωση στην εργοδότηση που εκκρεµούν στην Επιτροπή σας. 20 Ιουνίου, 2007 Πρόεδρο και Μέλη Επιτροπής Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βουλής των Αντιπροσώπων, Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία. Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι Μέλη της Επιτροπής, Θέµα: Προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Το Μέλλον της Εργασίας Βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής της Απασχόλησης» Οµιλία κ. Ν. Αναλυτή Αντιπροέδρου της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ Y2071BEN 12256/REV/E L FEDERATION BANCAIRE DE L UNION EUROPEENNE ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΜΟΣΜΟΝ ΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Comité bancaire pour les Affaires sociales européennes Τραπεζική Επιτροπή για τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής *

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * P6_TA(2009)0383 ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ L 109/56 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 19.4.2001 II (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δηµοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Απριλίου 2001 περί αρχών για τα εξωδικαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων

Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ. Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Κατηγορίες νόµων Και Τρόποι λήψεως νοµοθετικών αποφάσεων ΗΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ Για την άσκηση των αρµοδιοτήτων της Ένωσης, τα θεσµικά όργανα θεσπίζουν κανονισµούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη:

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 94, την πρόταση της Επιτροπής, τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου(1), τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010

Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ. Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Χαιρετισμός Προέδρου Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΕΑΠΕΚ Γραφεία ΟΕΒ 26 Μαΐου, 2010 Κυρίες και Κύριοι, Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκλησή σας για να απευθύνω

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί

Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Οι κύριοι σταθμοί Ιστορία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης Οι κύριοι σταθμοί Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΛΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΡΩΤΗΜΑ Ερωτάται αν αν είναι στα πλαίσια ή όχι του Συντάγματος η εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών με την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 198 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ EE28 ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 1 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ Η περιφερειακή ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στις έρευνες Ευρωβαρόμετρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 2000» Συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Πολιτιστικά τοπία σε περιοχές Natura 2000 Προκλήσεις και προοπτικές» 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις. Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

(2015) 1 PRO JUSTITIA. «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Τόμος 1, 2015 «Αρχή Υπεύθυνου Δανεισμού» Άννα Οβσεπιάν, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο υπεύθυνος δανεισμός ορίζεται ως το σύνολο των καλών πρακτικών διαφάνειας και υπευθυνότητας, πληροφόρησης και προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β ΣΤΗΝ ΕΓΣΣΕ 2006-2007 Το παρόν προσαρτάται στην Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006 2007 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. ΣYΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ 1. Γενικές παρατηρήσεις Μέσα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.)

ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης. Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάρης Πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο Σεµινάριο Ελλάδας - Τσεχίας Εµπειρία 20 ετών έχει πλέον η Ελλάδα στις προσπάθειες αξιοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια.

Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Οι διακρίσεις στην απασχόληση παραμένουν μεγάλες σήμερα παρά τις σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας τα τελευταία 30 χρόνια. Οι διακρίσεις συνδέονται άμεσα με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ H ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟ ---------------------------------------------------- Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις

Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1. Εισαγωγές Παρατηρήσεις Ομάδα Εργασίας ΣΤ 1 Ανάλυση και Επίδραση του υπό διαμόρφωση Νέου Θεσμικού Πλαισίου στη Δικτυακή Οικονομία και στη διάθεση & προσφορά Νέων Υπηρεσιών- Εφαρμογών Εισαγωγές Παρατηρήσεις - Γενικές παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων

Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Η καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των διακρίσεων Με την υποστήριξη που παρέχει προς τα κράτη μέλη όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις»

Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Γεράσιμος Θεοδόσης «Συμφωνίες πλαίσιο και διοικητικές συμβάσεις» Α) Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του Νόμου 4281/ 2014: «Συμφωνία - πλαίσιο» είναι μία συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ μίας ή περισσοτέρων

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα