Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των"

Transcript

1 Εύα Θεοχαρίδη ATER Πανεπιστήµιο Paris X-Nanterre Πρόταση ανακοίνωσης για το Τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΟ: «Η διεθνής οικονοµία στον 21 ο αιώνα: Προς την παγκοσµιοποίηση ή προς την κυριαρχία των περιφερειακών συνεργασιών;» Θέµα: Η κοινωνία των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση: ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων Περίληψη (Abstract): Ο σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης είναι να καταδείξει τον αυξανόµενης σηµασίας ρόλο της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (organized civil society) στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, διάφοροι φορείς της οργανωµένης κοινωνίας των πολιτών (κοινωνικοί εταίροι, οργανώσεις των καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις κλπ.) αποκτούν ρυθµιστικό ρόλο στη διαµόρφωση της πολιτικής της Ένωσης. Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, οι φορείς αυτοί αναδεικνύονται τόσο σε παραγωγούς κανόνων δικαίου, στο µέτρο που αποκτούν όχι µόνο συµβουλευτικές αλλά και νοµοθετικές αρµοδιότητες, όσο και σε σηµαντικούς οικονοµικούς παράγοντες, καθόσον οι θέσεις τους επηρεάζουν συχνά τις οικονοµικές πολιτικές της ΕΕ καθώς και των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα, θα εξεταστεί ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων (social partners), οι οποίοι αποτελούν ένα από τα χαρακτηριστικότερα δείγµατα της κοινωνίας των πολιτών, και η συµβολή τους στη διαµόρφωση της κοινωνικής ευρωπαϊκής πολιτικής και στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής αγοράς.

2 Εισαγωγή Ο διάλογος µεταξύ των κοινωνικών εταίρων αποτελεί πρακτική που αναπτύχθηκε αρχικά σε εθνικό επίπεδο, µε κύριο στόχο της τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι κοινωνικοί εταίροι ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτοι, όχι µόνο εξ αιτίας του εθνικού χαρακτήρα του θεσµού αλλά κυρίως διότι οι πολιτικές και οι στόχοι της Ένωσης ως τα τέλη της δεκαετίας του 80 ήταν σχεδόν αµιγώς οικονοµικοί. Στους οικονοµικούς αυτούς στόχους -που επικεντρώνονται κυρίως στην ανάπτυξη και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, των κεφαλαίων και των αγαθών- προστίθενται από τα τέλη της δεκαετίας του 80 στόχοι κοινωνικοί. Η αλλαγή αυτή των επιδιώξεων και των προτεραιοτήτων της Ένωσης εκφράζεται κυρίως µε την Συµφωνία για την Κοινωνική Πολιτική, η οποία συνήφθη (1991) µεταξύ των κοινωνικών εταίρων των Κρατών Μελών (µε εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωµένο Βασίλειο), περιελήφθη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και κατόπιν ενσωµατώθηκε στη Συνθήκη του Άµστερνταµ. Η Συµφωνία αυτή ανέδειξε για πρώτη φορά ένα καινούργιο σηµαντικό παράγοντα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και παραγωγής κανόνων δικαίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο: τους Ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους. Ο όρος αυτός αναφέρεται στους συνοµιλητές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπροσώπους των εργοδοτών και των εργαζοµένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, των οποίων την άποψη υποχρεούται να λαµβάνει όταν επιθυµεί να υποβάλει προτάσεις συγκεκριµένης πολιτικής. Ο κοινωνικός διάλογος πραγµατοποιείται µε τις τρεις κύριες οργανώσεις εκπροσώπησης των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων: Ευρωπαϊκή Συνοµοσπονδία Συνδικάτων (CES), Ένωση των Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (UNICE) και Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρήσεων (CEEP). Καθήκον της Επιτροπής είναι να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα για να προωθήσει και να διευκολύνει τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τον µελλοντικό προσανατολισµό της κοινοτικής δράσης. Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι αποκτούν βαθµιαία ρυθµιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή. Πρόκειται για ένα ρόλο θεσµοποιηµένο, στο µέτρο που προβλέπεται ρητά από την ίδια τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ολοένα αυξανόµενη δράση τους, όπως και γενικότερα η δράση της κοινωνίας των πολιτών, σηµατοδοτεί µία στροφή προς την περιφερειοποίηση της πολιτικής της Ένωσης καθώς και την αναζήτηση της κοινωνικής συνοχής (Ι). Παρ όλα αυτά, χωρίς να

3 υποτιµάται ο ρόλος που καλούνται να παίξουν, οι κοινωνικοί εταίροι δεν φαίνονται ικανοί, τουλάχιστον στα πλαίσια στα οποία δρουν επί του παρόντος, να καλύψουν το δηµοκρατικό έλλειµµα της Ένωσης και να αποτελέσουν το σύνδεσµο ανάµεσα στις Βρυξέλλες και τους Ευρωπαίους πολίτες (ΙΙ). Ι. Η ανάπτυξη του ρόλου των κοινωνικών εταίρων ως τρόπος περιφερειοποιήσεως των αποφάσεων της Ένωσης. Οι πρωταρχικοί στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αυτοί εκφράστηκαν στη Συνθήκη της Ρώµης το 1957, ήταν επικεντρωµένοι στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς και την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, των υπηρεσιών, των κεφαλαίων και των αγαθών. Πρόκειται δηλαδή για προτεραιότητες οικονοµοκεντρικές, µε βασικό στόχο την εξάλειψη όλων των εµποδίων που θα µπορούσαν να αποτρέψουν ή να αποτελέσουν τροχοπέδη στην ελεύθερη αγορά. Για το λόγο αυτό η έννοια της Ευρώπης αποτέλεσε, ως τα µέσα της δεκαετίας του 70, ένα µέσο οικονοµικής συνεργασίας 1. Αυτός ο οικονοµικός προσανατολισµός των επιδιώξεων της Ένωσης αποτέλεσε και το βασικό λόγο για τον οποίο η κοινωνική πολιτική και οι εργασιακές σχέσεις δεν περιελήφθησαν στις κοινοτικές προτεραιότητες κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της Ένωσης. Το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα περιοριζόταν στο υλικό (µε την έννοια του αµιγώς οικονοµικού) επίπεδο, µε την ελπίδα ότι η οικονοµική ευηµερία θα οδηγούσε αναπόδραστα σε βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών 2. Σύµφωνα µε την ιδέα αυτή, η οποία ανάγεται στην περίοδο του ιαφωτισµού, η ανάπτυξη του εµπορίου δεν είναι µονάχα ένας τρόπος κυκλοφορίας των αγαθών αλλά συγχρόνως ένα µέσο προσέγγισης των ανθρώπων 3. 1 Βλ. µεταξύ άλλων, U. MUCKENBERGER, B. BERCUSSON, S. DEAKIN, P. KOISTINEN, Y. KRAVARITOU, A. SUPIOT & B. VENEZIANI, Manifeste pour une Europe sociale, éd. Desclée de Bower, Paris, 1996, σελ. 21 επ. 2 Είναι ενδεικτικό, υπό την έννοια αυτή, το παλιό άρθρο 117 της Συνθήκης της Ρώµης, το οποίο όριζε, µεταξύ άλλων, ότι τα Κράτη-Μέλη συµφωνούν ότι είναι ανάγκη να προαγάγουν τη βελτίωση των όρων διαβίωσης και εργασίας των Εργαζοµένων κατά τρόπο που να επιτρέπει την προοδευτική τους εναρµόνιση καθώς επίσης και ότι τα Κράτη-Μέλη εκτιµούν ότι µία τέτοια βελτίωση θα προκύψει και από τη λειτουργία της κοινής αγοράς. 3 A. SUPIOT (dir), Au-delà de l emploi. Transformations du travail et devenir du droit du travail en Europe, Rapport pour la Commission Européenne, éd. Flammarion, Paris 1999, σελ. 7.

4 Από τη Σύνοδο κορυφής στο Παρίσι (1972) και ύστερα παρατηρούµε µία βαθµιαία στροφή των κοινοτικών προτεραιοτήτων, µε αποκορύφωση την κοινή συµφωνία των κοινωνικών εταίρων για την κοινωνική πολιτική της 31 ης Οκτωβρίου Η σηµασία του κειµένου αυτού, που περιελήφθη στη Συνθήκη του Μάαστριχτ και εν συνεχεία ενσωµατώθηκε στη Συνθήκη του Άµστερνταµ δεν έγκειται µόνο στο γεγονός ότι διεύρυνε τους στόχους της Ένωσης αποτελώντας τη λυδία λίθο της κοινωνικής πολιτικής, αλλά και ότι αποτελεί το πρώτο σηµαντικό κείµενο που συνετάχθη από τους κοινωνικούς εταίρους. Πράγµατι, από το σηµείο αυτό και µετά, ο ρόλος και η σηµαντικότητα των κοινωνικών εταίρων είναι ολοένα αυξανόµενος. Σήµερα, οι κοινωνικοί εταίροι όχι µόνο έχουν ένα ρόλο ρητά κατοχυρωµένο και προβλεπόµενο από τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά αποτελούν συν-ρυθµιστές της κοινωνικής πολιτικής. Η θεσµοποίηση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων σηµατοδοτεί την προτεραιότητα και τη σηµασία που αποδίδει πλέον η Ένωση στον κοινωνικό διάλογο τόσο κατά την εφαρµογή της κοινωνικής πολιτικής όσο και κατά την παραγωγή κανόνων δικαίου που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Η Συνθήκη ΕΕ αναγνωρίζει δύο µορφές αρµοδιότητας των κοινωνικών εταίρων, µέσω των οποίων συµµετέχουν στα κοινοτικά πεπραγµένα: από τη µια µεριά ένα ρόλο συµβουλευτικό στις αποφάσεις της Επιτροπής και από την άλλη ένα ρόλο ρυθµιστικό, µέσω του οποίου µπορούν να παράγουν κανόνες κοινοτικού δικαίου. Όσον αφορά το συµβουλευτικό τους ρόλο, το άρθρο 138 της Συνθήκης ΕΕ προβλέπει ότι «η Επιτροπή έχει καθήκον να προωθεί τη διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο και λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να διευκολύνεται ο διάλογος µεταξύ τους, µεριµνώντας ώστε η υποστήριξή της να παρέχεται ισόρροπα προς τα µέρη.» Στα πλαίσια αυτού του σκοπού «η Επιτροπή, πριν υποβάλει προτάσεις στον τοµέα της κοινωνικής πολιτικής, [υποχρεούται να] διαβουλεύεται µε τους κοινωνικούς εταίρους σχετικά µε τους ενδεχόµενους προσανατολισµούς µιας κοινοτικής δράσης.» Οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν είτε να διατυπώσουν γνώµη ή, αναλόγως των περιπτώσεων, σύσταση, την οποία διαβιβάζουν στην Επιτροπή, είτε να πληροφορήσουν την Επιτροπή ότι επιθυµούν να προχωρήσουν σε διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη, επί του συγκεκριµένου θέµατος,

5 ευρωπαϊκής συλλογικής συµφωνίας 4. Οι διατάξεις αυτές καταδεικνύουν τη βούληση του ευρωπαϊκού νοµοθέτη να προχωρήσει σε µία αναβάθµιση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων. Ακόµη κι οι εν λόγω διατάξεις της Συνθήκης δεν προβλέπουν ότι η Επιτροπή δεσµεύεται από τη γνώµη των κοινωνικών εταίρων και έχει θεωρητικά τη δυνατότητα να µην τη λάβει υπόψη της, στην πράξη η Επιτροπή, η οποία έχει πολλάκις συµβουλευθεί τους κοινωνικούς εταίρους 5, δεν έχει λάβει ποτέ ως τώρα απόφαση που να αντίκειται σε οµόφωνη γνώµη των κοινωνικών εταίρων 6. Πιο σηµαντική από την συµβουλευτική είναι η δεύτερη αρµοδιότητα των κοινωνικών εταίρων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 139 της Συνθήκης 7 και η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να συνάψουν µε δική τους πρωτοβουλία και σε θέµατα τα οποία µπορούν εκείνοι να επιλέξουν και να οριοθετήσουν, ευρωπαϊκές συλλογικές συµφωνίες. Η διάταξη αυτή είναι ιδιαιτέρως σηµαντική διότι για πρώτη φορά αναγνωρίζεται από τα Ευρωπαϊκά κείµενα στους κοινωνικούς εταίρους ένας ρόλος αυτόνοµος στη λήψη αποφάσεων και την παραγωγή κοινοτικών κανόνων δικαίου. Οι συµφωνίες που συνάπτονται µε τον τρόπο αυτό µπορούν εν συνεχεία είτε να εφαρµοστούν σύµφωνα µε τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφεροµένων κοινωνικών εταίρων και κρατών µελών, περίπτωση κατά την οποία οι κοινωνικοί εταίροι αναλαµβάνουν και την εφαρµογή τους στα Κράτη-Μέλη είτε να υποβληθούν στο Συµβούλιο και να λάβουν τη µορφή κοινοτικής αποφάσεως 8. Η τελευταία αυτή δυνατότητα έχει ήδη χρησιµοποιηθεί από τους κοινωνικούς εταίρους και οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις έχουν καταλήξει στην υιοθέτηση αρκετών σηµαντικών 4 Βλ. για το θέµα αυτό στην ελληνική βιβλιογραφία Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Η ευρωπαϊκή εµπειρία στο χώρο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων», ΕΕργ 1996, σελ Βλ. ενδεικτικά τις γνωµοδότηση σχετικά µε την ευελιξία του χρόνου εργασίας και την ασφάλεια των εργαζοµένων (26 Σεπτεµβρίου 1995 και 9 Απριλίου 1996) ή πιο πρόσφατα (20 Φεβρουαρίου 2008) τη γνωµοδότηση σχετικά µε την αναθεώρηση της οδηγίας 94/45/ΕΚ της 22ας Σεπτεµβρίου 1994 για τη θέσπιση µιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης. Βλ. επίσης την αναλυτική λίστα των περιπτώσεων για τις οποίες η Επιτροπή ζήτησε τη γνώµη των κοινωνικών εταίρων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη στήλη «Consultations, article 138», (παραποµπή στη γαλλική έκδοση, διότι η συγκεκριµένη στήλη δεν είναι διαθέσιµη στην ελληνική). 6 Βλ. για το θέµα αυτό Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Ο ρόλος του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγµατεύσεων στην ολοκλήρωση της Κοινωνικής Ευρώπης», ΕΕργ 1993, σελ Το πρώτο εδάφιο του εν λόγω άρθρου προβλέπει ότι: «o διάλογος µεταξύ κοινωνικών εταίρων σε κοινοτικό επίπεδο µπορεί να οδηγεί, εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι το επιθυµούν, στη σύναψη συµβατικών σχέσεων, συµπεριλαµβανοµένων των συµφωνιών». 8 Βλ. το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 139, που ορίζει ότι «oι συµφωνίες που συνάπτονται σε κοινοτικό επίπεδο εφαρµόζονται, είτε σύµφωνα µε τις διαδικασίες και πρακτικές των ενδιαφεροµένων κοινωνικών εταίρων και κρατών µελών, είτε σε τοµείς που εµπίπτουν στο άρθρο 137, όταν το ζητούν από κοινού τα υπογράφοντα µέρη, µε απόφαση του Συµβουλίου που λαµβάνεται µετά από πρόταση της Επιτροπής. Το Συµβούλιο αποφασίζει µε ειδική πλειοψηφία, εκτός εάν η εν λόγω συµφωνία περιέχει µία ή περισσότερες διατάξεις σχετικές µε τοµέα για τον οποίο απαιτείται οµοφωνία δυνάµει του άρθρου 137 παράγραφος 2. Στην περίπτωση αυτή, το Συµβούλιο αποφασίζει µε οµοφωνία».

6 για τις εργασιακές σχέσεις οδηγιών 9. Παρ ότι η συντριπτική πλειονότητα των συµφωνιών αυτών αποτελούν συµφωνίες-πλαίσια που περιλαµβάνουν γενικές κατευθύνσεις, η σηµασία της κανονιστικής αυτής αρµοδιότητας των κοινωνικών εταίρων είναι πολύ µεγάλη 10. Όπως καταδεικνύεται από όλα τα παραπάνω, µία από τις σηµαντικότερες αποστολές που καλούνται να φέρουν εις πέρας οι κοινωνικοί εταίροι συνίσταται στην εγκαθίδρυση ενός διαύλου επικοινωνίας µεταξύ των οργάνων και των θεσµών της Ένωσης και της κοινωνικής πραγµατικότητας στα κράτη-µέλη. Εξάλλου, η δραστηριοποίηση των κοινωνικών εταίρων εντάσσεται στη λογική της ανακοίνωσης «Ένα όραµα για την Ευρώπη» 11, όπου η Επιτροπή προσδιορίζει ως ένα από τα θεµελιώδη καθήκοντα της Ένωσης την εδραίωση του µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης και του κοινωνικού µοντέλου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η ευηµερία και η αλληλεγγύη. Οι κοινωνικοί εταίροι παίζουν, υπό την έννοια αυτή, έναν ιδιαιτέρως σηµαντικό ρόλο στην αλληλεπίδραση των εθνικών εννόµων τάξεων και της κοινοτικής, µεταξύ των οποίων καλούνται να αποτελέσουν το συνδετικό κρίκο, στο µέτρο που αντικατοπτρίζουν και µεταφέρουν τις ιδιαιτερότητες της κοινωνικής πραγµατικότητας στα Κράτη-Μέλη. Αποτελούν, στο µέτρο αυτό, µια µορφή περιφερειοποιήσεως των διαδικασιών και των αποφάσεων της Ένωσης σε µία προσπάθεια κάλυψης του δηµοκρατικού ελλείµµατος και αναζήτησης κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κοινωνικός διάλογος θεωρείται, έτσι, ως ένα στοιχείο δηµοκρατικής διακυβέρνησης και οικονοµικού και κοινωνικού εκσυγχρονισµού, ζητήµατα τα οποία αποτελούν προτεραιότητες της στρατηγικής της Λισσαβώνας για την προσεχή δεκαετία. Για το λόγο αυτό, η δράση των κοινωνικών εταίρων θα πρέπει να συνδυαστεί µε τη δράση όλων των φορέων της λεγόµενης κοινωνίας των πολιτών, ο ρόλος της οποίας αποτελεί τα τελευταία 10 χρόνια αντικείµενο µελέτης για τις νοµικές όσο και για τις ανθρωπιστικές επιστήµες σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο. Το 2000, ο Ulrich Beck 12, αναφερόµενος στην παγκοσµιοποίηση, ήταν από τους πρώτους που 9 Βλ. ενδεικτικά την οδηγία 97/81/ΕΚ της 15ης εκεµβρίου 1997 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για την εργασία µερικής απασχόλησης, την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου, καθώς και την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συµβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια 10 Βλ. για το θέµα αυτό Ε. ΘΕΟΧΑΡΙ Η, «Le rôle des partenaires sociaux dans la création du droit européen», Petites Affiches,16 Απριλίου 2007, σελ Ανακοίνωση της Επιτροπής «Ένα όραµα για την Ευρωπαϊκή Ένωση», COM (2002)0247 τελικό. 12 Βλ. U. BECK, What is globalization, Cambridge, Polity Press, 2000.

7 µίλησαν για τη δηµιουργία µιας διεθνούς κοινωνίας των πολιτών, ικανής να επηρεάσει τις εξελίξεις στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ανεξάρτητα από το ρεαλιστικό ή µη χαρακτήρα µίας τέτοιας ιδέας, γεγονός είναι ότι η οργανωµένη κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα οι κοινωνικοί εταίροι καλούνται, µέσα από τον ολοένα και αυξανόµενο ρόλο που τους απονέµουν τα ευρωπαϊκά όργανα, να αποτελέσουν το σύνδεσµο ανάµεσα στην κεντρική εξουσία των Βρυξελλών και την κοινωνική πραγµατικότητα στα Κράτη-µέλη. II. Η δράση των κοινωνικών εταίρων µπορεί να καλύψει το δηµοκρατικό έλλειµµα της Ένωσης; Παρ όλη τη σηµαντικότητα του ρόλου των κοινωνικών εταίρων, το ερώτηµα που ανακύπτει αφορά το κατά πόσον αυτοί είναι ικανοί, τουλάχιστον στα πλαίσια της δράσης τους στη σηµερινή της µορφή, να ανταποκριθούν στην ανάγκη κάλυψης του δηµοκρατικού ελλείµµατος της Ένωσης καθώς και στην αναζήτηση µεγαλύτερης κοινωνικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως θα δούµε στη συνέχεια, ο ρόλος και οι δυνατότητες των κοινωνικών εταίρων προσκρούουν συχνά σε εµπόδια, είτε νοµικής είτε πρακτικής φύσεως, τα οποία συχνά καθιστούν την παρέµβασή τους αρκετά περιορισµένη και τα οποία δικαιολογούν το γεγονός ότι 17 χρόνια µετά τη Συµφωνία για την Κοινωνική Πολιτική οι αλλαγές τόσο στο πολιτικό όσο και στο κοινωνικό σκηνικό της Ένωσης, αν και υπαρκτές, δεν είναι θεαµατικές. Κατ αρχήν, όσον αφορά τα νοµικά εµπόδια, η δράση των κοινωνικών εταίρων περιορίζεται από µία διπλή εξάρτηση: εξάρτηση από τη µία µεριά από τις διατάξεις της ίδιας της Συνθήκης ΕΕ, η οποία απαριθµεί κατά τρόπο αποκλειστικό τους τοµείς στους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να παρέµβουν 13, αποκλείοντας έτσι τη 13 Οι τοµείς αυτοί, που ορίζονται από το άρθρο 137 ΣΕΕ, είναι: η βελτίωση, ιδιαιτέρως, του περιβάλλοντος εργασίας, µε σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, οι όροι εργασίας, η κοινωνική ασφάλιση και κοινωνική προστασία των εργαζοµένων, η προστασία των εργαζοµένων σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η ενηµέρωση και διαβούλευση µε τους εργαζοµένους, η εκπροσώπηση και συλλογική υπεράσπιση των συµφερόντων εργαζοµένων και εργοδοτών, οι συνθήκες απασχόλησης των υπηκόων των τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στο έδαφος της Κοινότητας, η αφοµοίωση των αποκλειοµένων από την αγορά εργασίας προσώπων, η ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών όσον αφορά τις ευκαιρίες στην αγορά εργασίας και τη µεταχείριση στην εργασία, η καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού καθώς και εκσυγχρονισµός των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας.

8 δράση τους σε τοµείς όπως οι αµοιβές, η απεργία ή το lock-out 14. Παρ ότι οι τοµείς αυτοί είναι λιγότεροι σε σχέση µε εκείνους στους οποίους οι κοινωνικοί εταίροι µπορούν να δραστηριοποιηθούν, ο περιορισµός αυτός είναι σηµαντικός καθώς αφορά νευραλγικούς τοµείς των εργασιακών σχέσεων, όπως οι αµοιβές ή η απεργία. Ένας άλλος περιορισµός που απορρέει από τις διατάξεις της Συνθήκης αφορά τους τοµείς στους οποίους απαιτείται η οµοφωνία του Συµβουλίου προκειµένου µία συλλογική συµφωνία που έχει συναφθεί από τους κοινωνικούς εταίρους να πάρει τη µορφή αποφάσεως του Συµβουλίου, για την εφαρµογή της, ως κοινοτικού κανόνα δικαίου, στα Κράτη-Μέλη 15. Στους περιορισµούς αυτούς, που απορρέουν από τις κοινοτικές διατάξεις, θα πρέπει να προστεθούν και εκείνοι που απορρέουν από την ίδια τη φύση των συλλογικών συµφωνιών που συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι. Το γεγονός ότι, όπως παρατηρεί το Συµβούλιο στο Ψήφισµα της 6 ης εκεµβρίου , οι κοινωνικοί εταίροι «βρίσκονται πιο κοντά στην κοινωνική πραγµατικότητα και τα κοινωνικά προβλήµατα» είναι αρκετό για να δικαιολογήσει την οπισθοχώρηση του ευρωπαϊκού και κυρίως του εθνικού νοµοθέτη προς όφελός τους; Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό σχετίζεται όχι µόνο µε το νοµικό καθεστώς που κάθε εθνική έννοµη τάξη αναγνωρίζει στη συλλογική σύµβαση εργασίας (σε σχέση κυρίως µε τους ψηφισµένους από το Κοινοβούλιο νόµους) αλλά κυρίως στην αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών εταίρων. Πρόκειται για ένα ζήτηµα νευραλγικής σηµασίας καθ όσον εάν η αντιπροσωπευτικότητα των κοινωνικών εταίρων είναι αµφίβολη ή αµφισβητήσιµη τότε προφανώς δεν µπορούµε να µιλάµε για κάλυψη του δηµοκρατικού ελλείµµατος των κοινοτικών διαδικασιών και τότε τίθεται επίσης υπό αµφισβήτηση η αξιοπιστία των συλλογικών συµφωνιών που συνάπτουν οι κοινωνικοί εταίροι 17. Εξάλλου, η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει 18 ότι η νοµιµοποίηση και η αποτελεσµατικότητα του ρόλου των 14 Άρθρο Βλ. το άρθρο JOCE n C368, 23 εκεµβρίου Για µία αναλυτική παρουσίαση των ζητηµάτων της αντιπροσωπευτικότητας και της νοµιµοποίησης των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και ειδικά των κοινωνικών εταίρων βλ. M-A MOREAU, Normes sociales, droit du travail et mondialisation. Confrontations et mutations, Paris, éd. Dalloz, 2006, σελ. 368 επ. 18 Βλ. την Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανακοίνωση της Επιτροπής - Ο ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος, δύναµη εκσυγχρονισµού και αλλαγής COM (2002)0341 τελικό, σελ. 9 επ.

9 κοινωνικών εταίρων εξαρτάται από την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Αν και το ερώτηµα της αντιπροσωπευτικότητας των κοινωνικών εταίρων αποτελεί ένα ζήτηµα εξαιρετικά περίπλοκο, του οποίου η ενδελεχής ανάλυση ξεπερνά τις δυνατότητες και τους σκοπούς της παρούσας παρουσίασης, γεγονός είναι πάντως ότι αυτή κάθε άλλο παρά δεδοµένη είναι, στο µέτρο που ο έλεγχος της αντιπροσωπευτικότητας µπορεί να γίνει µόνο a posteriori 19, δηλαδή µετά τη σύναψη της συλλογικής συµφωνίας και τα κριτήρια της αντιπροσωπευτικότητας, τα οποία ορίζονται από την Επιτροπή 20, δεν είναι πάντοτε επαρκή. Πρόκειται για ένα ζήτηµα µε έντονες πολιτικές προεκτάσεις, το οποίο δεν έχει ακόµη επιλυθεί οριστικώς και παραµένει ανοιχτό, αποτελώντας τροχοπέδη στο ρόλο και την αξιοπιστία των κοινωνικών εταίρων. Όσον αφορά, τέλος, τα πρακτικά εµπόδια στη δράση των κοινωνικών εταίρων, αυτά είναι κυρίως συνδεδεµένα µε τα εσωτερικά προβλήµατα και τις ισορροπίες των συνδικαλιστικών οργανώσεων. εν θα πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι, πίσω από τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις και τις συναπτόµενες συµφωνίες κρύβονται πάντοτε συσχετισµοί δυνάµεων και πολιτικές επιλογές στο εσωτερικό των συνδικαλιστικών οργανώσεων 21. Οι εσωτερικές ισορροπίες είναι αρκετά εύθραυστες και οι συµβιβασµοί δύσκολα επιτεύξιµοι, µε αποτέλεσµα συχνά ο κοινωνικός διάλογος να καταλήγει σε αδιέξοδα, όπως συνέβη επί παραδείγµατι στην περίπτωση των διαβουλεύσεων σχετικά µε την πληροφόρηση και τη διαβούλευση των εργαζοµένων σε εθνικό επίπεδο. Στην περίπτωση αυτή οι διαπραγµατεύσεις δεν µπόρεσαν να αποδώσουν καρπούς διότι η UNICE αρνούνταν να συµµετάσχει στον κοινωνικό διάλογο. Μολονότι τα περισσότερα από τα πρακτικά αυτά εµπόδια ισχύουν και για τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις σε εθνικό επίπεδο, εν τούτοις στο ευρωπαϊκό επίπεδο τα προβλήµατα µεγενθύνονται και για τον επιπρόσθετο λόγο της εξάρτησης των ευρωπαικών συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις αντίστοιχες εθνικές, γεγονός που δυσχεραίνει περισσότερο την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. 19 Βλ. για το θέµα αυτό την απόφαση του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 17 ης Ιουνίου 1998 Aff. T Βλ. επίσης το σχολιασµό της αποφάσεως αυτής από την M-A. MOREAU, «Sur la représentativité des partenaires sociaux européens», Dr. soc., 1999, σελ Βλ. COM (1993) 600 τελικό καθώς και COM (2004) 557 τελικό. 21 Βλ. την ενδελεχή ανάλυση των εσωτερικών προβληµάτων των κοινωνικών εταίρων στο άρθρο της M-A MOREAU, «Echanges entre les droits et accords collectifs», in D. FASQUELLE & S. ROBIN- OLIVIER (dir) Les échanges entre les droits, éd. Bruylant, (προς έκδοση).

10 Οι συσχετισµοί δυνάµεων στο εσωτερικό των κοινωνικών εταίρων, µπορούν εξ άλλου, να δικαιολογήσουν σε µεγάλο βαθµό το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, οι κοινωνικοί εταίροι επιλέγουν, για την εφαρµογή των συλλογικών συµφωνιών που σύνηψαν, να τις υποβάλλουν στο Συµβούλιο προκειµένου να εφαρµοστούν µε τη µορφή οδηγιών, ή άλλων κοινοτικών κανονιστικών πράξεων, και δεν χρησιµοποιούν τη δυνατότητα που τους παρέχει το άρθρο 139 ΣΕΕ να εφαρµόσουν οι ίδιοι τις συµφωνίες αυτές στις εθνικές έννοµες τάξεις. Προτιµούν έτσι την ασφάλεια που τους παρέχει µία κανονιστική πράξη που έρχεται έξωθεν ζητώντας από την Επιτροπή να επιβλέπει την εφαρµογή των συµφωνιών τους 22. Η αδυναµία αυτή των κοινωνικών εταίρων να λαµβάνουν οι ίδιοι τα µέτρα για την εφαρµογή των συλλογικών συµφωνιών στα Κράτη-µέλη µπορεί να θεωρηθεί ως µία µερική αποτυχία των κοινωνικών εταίρων να συνάπτουν δεσµευτικές συµφωνίες και να τις εφαρµόζουν χωρίς την παρέµβαση των θεσµικών οργάνων της Ένωσης 23. Επίλογος Προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της παγκοσµιοποίησης, οι κοινωνικοί εταίροι ήταν υποχρεωµένοι να αντιδράσουν και να διαφοροποιήσουν τις µεθόδους και τις στρατηγικές τους. Έτσι, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες παραδοσιακά λειτουργούσαν αποκλειστικά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, κλήθηκαν να υιοθετήσουν µορφές δοµής και δράσης διεθνείς, ευρωπαϊκές ή τουλάχιστον διακρατικές. Μολονότι η ανάγκη διαρθρωτικών αλλαγών ήταν επιτακτική, η εξέλιξη των κοινωνικών εταίρων προσέκρουε και εξακολουθεί σε κάποιο βαθµό να προσκρούει σε εµπόδια τόσο πολιτικοοικονοµικά αλλά κυρίως θεσµικά. Η αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, ο ανταγωνισµός µεταξύ τους και οι αποκλίσεις που παρατηρούνται στις εθνικές κοινωνικές πολιτικές όσον αφορά τη σηµασία που δίνουν στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων αποτελούν µερικά µόνο από τα προβλήµατα τα οποία καλούνται να επιλύσουν οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι. 22 Βλ. επί παραδείγµατι το κοινό Ανακοινωθέν των οργανώσεων CES, UNICE και CEEP της 14 ης εκεµβρίου Βλ προς την κατεύθυνση αυτή, Γ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, Εργασιακές σχέσεις. Εξελίξεις στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον διεθνή χώρο, εκδ. Σάκκουλας, Αθήνα, 1998, σελ

11 Παρ όλα αυτά, η σηµασία του ρόλου των κοινωνικών εταίρων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο είναι αδιαµφισβήτητη. Η δηµιουργία ευρωπαϊκού και εσχάτως διεθνούς συνδικαλιστικού κινήµατος θεωρείται δεδοµένη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε σηµαντικές συµβουλευτικές και νοµοπαρασκευαστικές αρµοδιότητες στους κοινωνικούς εταίρους, οι οποίοι διαµορφώνουν την ευρωπαϊκή κοινωνική πολιτική, σε τέτοιο βαθµό που να τίθεται υπό αµφισβήτηση ο παραδοσιακός ρόλος του κράτους ως φορέα πολιτικής και νοµοθετικής εξουσίας.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΟΙΚΟ ΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ" υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο PRODI και τον αντιπρόεδρο KINNOCK 1 1. Εισαγωγή Κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν.

Βλ, σχετικά, A. Riley, The EU Reform Treaty and the Competition Protocol: Undermining EC Competition Law, ECLR 2007, 703, Ν. ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ 1. Εισαγωγή Στις 13.12.2007 υπεγράφη στη Λισσαβόνα το σχέδιο της συνθήκης για την τροποποίηση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση στον πολίτη

Παρουσίαση στον πολίτη Το Σύνταγµα της Ευρώπης Το Σύνταγµα που εγκρίθηκε από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων Παρουσίαση στον πολίτη EL Ευρωπαϊκή Ένωση Η συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγµατος της Ευρώπης ( 1 ) εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση

Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Ο οδηγός σας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ευρωπαϊκά κείµενα. Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού. κοινοτικού δικαίου. του Dr Klaus-Dieter Borchardt. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου Ευρωπαϊκά κείµενα Γενική ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισµού Το αλφάβητο του κοινοτικού δικαίου του Dr Klaus-Dieter Borchardt Ευρωπαϊκή Επιτροπή Το έντυπο αυτό εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή EUR/006 Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης 2014 Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2014 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα Ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΤΙΚΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝ ΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 EL ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΛΑΚΕΝ 14 ΚΑΙ 15 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001 SN 300/1/01 REV 1 Συµπεράσµατα της Προεδρίας - Λάκεν, 14 και 15 εκεµβρίου 2001 1. Τη στιγµή που η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. πρωτ. 1467 Αθήνα, 1/4/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ [2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ] Έγγραφο Διαβούλευσης 1 Υπεργολαβία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας

Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας Πρόταση για δημιουργία χάρτη Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας «Η ευρωπαϊκή ιθαγένεια είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Θα έπρεπε να συμβολίζει για την πολιτική ένωση αυτό που το Ευρώ συμβολίζει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 EL EL 30.3.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 83/1 Σ Ε Ε ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ Σ Λ Ε Ε ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95,

ΟΔΗΓΙΕΣ. Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 47 παράγραφος 2, και τα άρθρα 55 και 95, 14.8.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/55 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/72/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ. Έγγραφο Διαβούλευσης 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ : 1623 Αθήνα, 14/04/2015 ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγγραφο Διαβούλευσης 1 1. Κεντρικές Αρχές Αγορών

Διαβάστε περισσότερα