ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν."

Transcript

1 ελτίο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας τοµ. XXXVI, 2004 Πρακτικά 10 ου ιεθνούς Συνεδρίου, Θεσ/νίκη Απρίλιος 2004 Bulletin of the Geological Society of Greece vol. XXXVI, 2004 Proceedings of the 10 th International Congress, Thessaloniki, April 2004 ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν. ΛΕΥΚΑ ΑΣ Βογιατζής. 1, ηµητρίου Α. 1, Παπαθανασίου Γ. 1, Β. Χρηστάρας. 1, Καντηράνης Ν. 2, Φιλιππίδης Α. 2 και Μωραΐτη Ε. 3 1 Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, Τµήµα Γεωλογίας,, Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη, 2 Τοµέας Ορυκτολογίας-Πετρολογίας-Κοιτασµατολογίας, Τµήµα Γεωλογίας, Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη, 3 ΙΓΜΕ, Μεσογείων 70, Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στο ανώτερο τµήµα του ανάντη πρανούς του χωριού ρυµώνα, του ήµου Σφακιωτών Ν. Λευκάδας (Ιόνιοι Νήσοι) αποκολλήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεισµού (Ms=6.4) της 14/8/03 και κύλησαν βράχοι ενδεικτικού όγκου µεγαλύτερου των m απειλώντας τη βιωσιµότητα του οικισµού. Ο ρυµώνας δοµείται γεωλογικά από παχυστρωµατώδεις λευκούς νηριτικούς ασβεστόλιθους του Αν. Τριαδικού, της σειράς Παντοκράτορα. Η κλίση του πρανούς στην περιοχή δηµιουργίας των καταπτώσεων είναι περίπου 50 0 προς τα Β. Ο ασβεστόλιθος εµφανίζεται τεµαχισµένος σε όγκους ακµής περίπου 2 m, που οριοθετούνται από τεκτονικές ασυνέχειες και τη στρώση του ασβεστόλιθου. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, οι βράχοι είναι αναγκαίο να συγκρατηθούν επί τόπου µε συνδυασµό συρµατόσκοινων και αγκυρίων. Η τοποθέτηση ειδικών δικτύων µπορεί να συµβάλει στη συγκράτηση µικρών βραχωδών τεµαχίων διαµέτρου χαλικιού έως κροκάλας, τα οποία θα µπορούσαν κατά την πτώση τους να προκαλέσουν τραυµατισµούς σε περαστικούς ανθρώπους και φθορές σε διερχόµενα αυτοκίνητα. Παρόλα τα επί τόπου µέτρα συγκράτησης, για την προστασία της οικιστικής περιοχής του ρυµώνα από πιθανές µελλοντικές καταπτώσεις ασταθών ασβεστολιθικών όγκων, πραγµατοποιήθηκε προσοµοίωση της τροχιάς κατάπτωσης των βράχων, λαµβάνοντας υπ όψη τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώµατος, τα γεωµετρικά στοιχεία του πρανούς και εκτιµήθηκαν δυο θέσεις τοποθέτησης ατσάλινων φρακτών αναχαίτισης σε οριζόντια απόσταση 38,220m και 94,080m από την κορυφή του πρανούς υπολογίζοντας συγχρόνως την απαιτούµενη ικανότητα τους σε απορρόφηση κινητικής ενέργειας η οποία είναι 3000Kj 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι καταπτώσεις βράχων (Rockfalls) αποτελούν µεγάλο κίνδυνο κατά την επιλογή αξιοποίησης περιοχών στη βάση βραχωδών πρανών µε µεγάλη κλίση. Αν και οι καταπτώσεις βράχων δεν αποτελούν τους κύριους λόγους αστοχίας ενός πρανούς, εντούτοις καθιστούν το πρανές σε αχρηστία για πολυήµερο χρονικό διάστηµα. Είναι αρκετές οι αναφορές, σε παγκόσµιο επίπεδο, ανθρώπων οι οποίοι τραυµατίστηκαν ή σκοτώθηκαν από καταπτώσεις βράχων. Οι Badger και Lowell (1983) από το Washington State Department of Highways, αναφέρουν ότι στις Η.Π.Α 6 θάνατοι οφείλονται σε καταπτώσεις βράχων τα τελευταία 30 χρόνια και ότι το 45% των ασταθών πρανών σχετίζονται µε φαινόµενα καταπτώσεων βράχων. 1735

2 1.1 Αίτια δηµιουργίας και εκδήλωσης των καταπτώσεων βράχων Όταν ένας βραχώδης όγκος οποιουδήποτε µεγέθους αποκολλάται απότοµα από πρανή µε µεγάλη κλίση, κατά µήκος µιας επιφάνειας στην οποία δεν εκδηλώνεται σηµαντική κίνηση και στη συνέχεια µετακινείται αυτός λόγω βαρύτητας µε τη µορφή ελεύθερης πτώσης, κύλισης ή αναπήδησης του τεµάχους, η κίνηση αυτή καλείται κατάπτωση (Varnes, 1978). Η κίνηση είναι γρήγορη και συνήθως αυξάνει προς τα κάτω λόγω της επιτάχυνσης της βαρύτητας. Πρόκειται για συνήθη φαινόµενα σε απότοµα βραχώδη πρανή και ακτές λόγω της δράσεως των κυµάτων ή λόγο σεισµικών κινήσεων. Οι καταπτώσεις βράχων κατά τον Hoek (2000) σχετίζονται µε ορισµένα κλιµατικά ή βιολογικά γεγονότα τα οποία µπορούν να επιφέρουν αλλαγή στις δυνάµεις που ενεργούν στον βράχο. Αναλυτικότερα, οι καταπτώσεις βράχων σχετίζονται µε αύξηση της πίεσης νερού των πόρων λόγω διείσδυσης του βρόχινου νερού, τη διάβρωση, την αποσάθρωση, τον παγετό την υποσκαφή λόγω ε- ναλλαγής συνεκτικών και χαλαρών σχηµατισµών, τη διαταραχή από υπερκείµενους βράχους, τη δράση του ριζικού συστήµατος, τη θερµική διαστολή-συστολή και τους σεισµούς. Ο παράγοντας που συντέλεσε στην εκδήλωση των καταπτώσεων στο ανάντη πρανές του χωριού ρυµώνας ήταν ο σεισµός της 14/8/2003 που διατάραξε την κρίσιµη ισορροπία του βραχώδους πρανούς µε την προσωρινή µεταβολή των τάσεων. 2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Η περιοχή µελέτης είναι το ανάντη πρανές (Σχ.1 και Σχ.2) του χωριού ρυµώνα, του ήµου Σφακιωτών Ν. Λευκάδας (Ιόνιοι Νήσοι) όπου κατά τη διάρκεια του σεισµού (Ms=6.4) της 14/8/03 προκλήθηκαν σηµαντικές καταπτώσεις βράχων. Σχήµα 1. Τρισδιάστατη απεικόνιση του πρανούς Σχήµα 2. Η περιοχή αποκόλλησης των βράχων Το ανώτερο τµήµα του πρανούς, από όπου αποκολλήθηκαν και κύλησαν βράχοι ενδεικτικού µεγέθους 2.5x2.5x2.5 m, προς τον οικισµό ρυµώνα, δοµείται, γεωλογικά, από παχυστρωµατώδεις λευκούς νηριτικούς ασβεστόλιθους του Αν. Τριαδικού, της σειράς Παντοκράτορα (Σχ. 3, ΙΓΜΕ, 1963). Η κλίση του πρανούς είναι περίπου 50 0 προς τα Β. Το πρανές ακολουθεί ένα ρήγµα οριζόντιας µετατόπισης µε διεύθυνση ΒΒΑ/ΝΝ Οι ασβεστόλιθοι εµφανίζονται τεµαχισµένοι σε όγκους ακµής 1-2 m, που οριοθετούνται από τεκτονικές ασυνέχειες και τη στρώση του ασβεστόλιθου. Στα χαµηλότερα τµήµατα του πρανούς εµφανίζεται παχυστρωµατώδης µικρολατυποπαγής ασβεστόλιθος του Αν. Σενώνιου (ΙΓΜΕ, 1963) ευρισκόµενος σε τεκτονική επαφή, λόγω του ρήγµατος, µε τον ανωτριαδικό ασβεστόλιθο που περιγράφηκε παραπάνω. Όπως φαίνεται και από την εφαρµογή του τεστ Markland στο αντιπροσωπευτικό στερεογραφικό διάγραµµα (Σχ.4), οι διευθύνσεις των ασυνεχειών παρέχουν τη δυνατότητα ολίσθησης κυρίως κατά επίπεδο καθώς και ανατροπής βράχων διαµέτρου 2-3m προς την κατάντη περιοχή, όπου βρίσκεται η οικιστική περιοχή του χωριού. Οι βραχώδεις όγκοι βράχων που δηµιουργούνται είναι δυνατό να ολισθήσουν ή και άλλοι να ανατραπούν υπό προϋποθέσεις (όπως ήταν οι εντατικές συνθήκες της ηµέρας του σεισµού ή σε συνθήκες έντονης και παρατεταµένης βροχόπτωσης). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η καρστικοποίηση των ασβεστόλιθων, µε διαλυτοποίηση του CaCO 3, επιταχύνεται µε τη διείσδυση του επιφανειακού νερού στο 1736

3 εσωτερικό του ασβεστόλιθου, µέσω των τεκτονικών ασυνεχειών, οι οποίες διευρύνονται µειώνοντας ακόµη περισσότερο την ευστάθεια των ασβεστολιθικών όγκων. Σχήµα 3 Φύλλο Λευκάδα, Ι.Γ.Μ.Ε 1963 Σχήµα 4. Εφαρµογή του test Markland (1972) 3 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Η ανάλυση της τροχιάς των καταπτώσεων, αναλύθηκε µε τη βοήθεια του λογισµικού RocFall της Rocscience όπου και ελήφθησαν υπόψη τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά του βράχου, η γεωµετρία του πρανούς, οι θέσεις των αποτυπωµάτων αναπήδησης των βράχων, καθώς και η τροχιά που οι βράχοι ακολούθησαν όπως φαίνεται και στο σχήµα 5. Στο σχήµα 6 ξεχωρίζουν οι τροχιές των βράχων οι οποίες στην συγκεκριµένη περιοχή δεν κυλούνε αλλά αναπηδούν. Για την επαλήθευση της διαδροµής της τροχιάς κατάπτωσης των βράχων εφαρµόσθηκε αντίστροφή ανάλυση (back analysis). Έτσι, κατά τη µελέτη µε το λογισµικό δόθηκαν αρχικές συνθήκες που πλησιάζουν την πραγµατικότητα µε εύρος τιµών ώστε να εµπεριέχονται οι ακραίες συνθήκες. Οι τιµές των 1737

4 αρχικών συνθηκών είναι: η αρχική ταχύτητα των βράχων: 0.5m/s, και το βάρος των βράχων 40,000Kg ±5,000. Σε αρκετές θέσεις του πρανούς, ο ασβεστόλιθος καλύπτεται από εδαφικό µανδύα µικρού πάχους µε περιστασιακή χαµηλή βλάστηση (πουρνάρια). Οι δρόµοι της περιοχής µελέτης είναι ασφαλτοστρωµένοι. Τα χαρακτηριστικά αυτά, συµβάλουν στην απώλεια ενέργειας των βράχων κατά την κρούση και αναπήδηση τους στην επιφάνεια του πρανούς. Η παραµένουσα ενέργεια υπολογίστηκε µε βάση το συντελεστή απόδοσης της επιφάνειας πρανούς. Σχήµα 5. Η τροχιά των καταπιπτόντων ασβεστολιθικών blocks. Σχήµα 6. Μεγέθυνση της επιλεγµένης περιοχής 1738

5 Ο συντελεστής απόδοσης για ασβεστολιθικό πρανές µε κατά θέσεις εδαφικό µανδύα και χαµηλή βλάστηση εκτιµάται σε RN= για την κατακόρυφη συνιστώσα και σε RT= για την οριζόντια συνιστώσα (Robotham et al., 1995). Επίσης, ο συντελεστής απόδοσης για την άσφαλτο των δρόµων εκτιµάται σε RN= 0.4 για την κατακόρυφη συνιστώσα και σε RT= 0.9 για την οριζόντια συνιστώσα (Hoek, 1986, Σακελαρίου κ.α. 1995, RocFall Users Guide, 2001). Σχήµα 7α. Κιν. ενέργεια στα m Σχήµα 7β. Κιν. ενέργεια στα m Σχήµα 8α. ιάγραµµα κινητικής ενέργειας Σχήµα 8β. ιάγραµµα αναπήδησης Σχήµα 8. Συσχέτιση κινητικής ενέργειας και αναπήδησης 1739

6 Από την ανάλυση της τροχιάς στην τοµή του πρανούς, εντοπίστηκαν δυο θέσεις µε οριζόντια απόσταση m και m(Σχ.7α,7β) από το σηµείο εκκίνησης των βράχων, στις οποίες η κινητική ενέργεια εµφανίζεται περισσότερο µειωµένη (Σχ.8α,8β). Ακόµη παρατηρήθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση στην κινητική ενέργεια (Σχ.8α) και στις αναπηδήσεις (Σχ.8β). Παρατηρήθηκε ότι προς το τέλος της κάθε αναπήδησης, σηµειώνεται και µέγιστο (peak) της κινητικής ενέργειας κάτι αναµενό- µενο αφού όσο ο βράχος κινείται στο αέρα δεν χάνει κινητική ενέργεια, αφού δεν συναντά εµπόδια να τον επιβραδύνουν. Αντίθετα, όλη η δυναµική ενέργεια, που έχει λόγο θέσης, µετατρέπεται σε κινητική και µόλις συγκρουστεί µε το πρανές η κινητική ενέργεια αρχίζει να µειώνεται έως ότου ξανά αναπηδήσει ή τερµατίσει την πορεία του. 4 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Τα µέτρα προστασίας που προτείνονται είναι ευρέως διαδεδοµένα και εφαρµόζονται σε τεχνικά έργα µε έντονη µορφολογία και περιορισµένο χώρο για εφαρµογή κάποιων άλλων αναχαιτιστικών µέσων όπως αυτό της τάφρου παγίδευσης. Ακόµη η αποµάκρυνση επικίνδυνων για κατάπτωση όγκων που περιλαµβάνει την αποµάκρυνση ασταθών, χαλαρών και επικρεµάµενων βραχωδών τεµάχων είτε µε µηχανικά µέσα είτε µε τη χρήση εκρηκτικών κρίνεται αδύνατη αφού η χρησιµοποίηση µεγάλων µηχανηµάτων είναι δυσχερής και επικίνδυνη λόγω µειωµένης δυνατότητας προσπέλασης και λόγω πιθανής πρόκλησης αστοχίας σε βράχους που ισορροπούν οριακά. Επίσης, η δενδροφύτευση κρίνεται και αυτή αδύνατη αφού του πρανές αποτελείται από ασβεστόλιθο και είναι αδύνατη η ανάπτυξη µεγάλων δέντρων που έτσι και αλλιώς το ριζικό τους σύστηµα θα αποτελούσε λόγο για κατάπτωση βράχων. Έτσι προτείνετε η επί τόπου συγκράτηση των βράχων στο πάνω µέρος του πρανούς µε ειδικά συρµατόσχοινα αυξηµένης αντοχής(σχ.9), αγκύρωση των όπου είναι αυτό δυνατό µε δύναµη προεντασης αγκυρίων 0.3 MN/m και τοποθέτηση µεταλλικού πλέγµατος για τη συγκράτηση µικρών τεµαχίων(σχ.10). Σε περίπτωση όµως που υπάρξει αστοχία προτείνεται η τοποθέτηση δυο σειρών ελαστικών µεταλλικών φραχτών (Σχ.11) απορροφητικής ικανότητας 3000Kj στις προαναφερόµενες που παρατηρήθηκαν χαµηλές κινητικές ενέργειες. Σχήµα 9. Ενδεικτική θέση µε συρµατόσχοινα αυξηµένη αντοχής (www.alpideco.it) Σχήµα 10. Μεταλλικό πλέγµα για τη συγκράτηση µικρών τεµαχίων (www.alpideco.it) Σχήµα 11. Ελαστικός µεταλλικός φράχτης τοποθετηµένος σε θέση της Εθνικής οδού Μηλιάς-Μετσόβου 1740

7 Για την αποτελεσµατικότητα των φραχτών πραγµατοποιήθηκε µια ακόµη εξοµοίωση κατά την οποία τοποθετήθηκαν οι ελαστικοί φράχτες και το µοντέλο δοκιµάσθηκε µε τις ίδιες αρχικές συνθήκες για 3000 πιθανές τροχιές. Το αποτέλεσµα (Σχ.12) ήταν ότι ένα µικρό ποσοστό τροχιών βράχων, περίπου 20/3000, δηλαδή ποσοστό µικρότερο του 0.7 %, δεν αναχαιτίζονται από τον πρώτο φράχτη λόγο αυξηµένης κινητικής ενέργειας. Για την αναχαίτιση αυτών των πιθανών τροχιών βράχων, προτείνεται η τοποθέτηση ενός δεύτερου φράκτη σε χαµηλότερη θέση του πρανούς ώστε να εξασφαλιστούν οι κάτοικοι και οι περιουσίες τους από τα φαινόµενα καταπτώσεων βράχων. Φράχτες ύψους 5m (Dynamic barrier systems Geobrugg) Σχήµα 12. Εξοµοίωση 3000 πιθανών τροχιών. εξιά πάνω µεγενθυµένη η περιοχή του δεύτερου φράχτη όπου φαίνεται ότι αναχαιτίζονται όλες οι τροχιές που πέρασαν από τον πρώτο. 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο σεισµός της 14/8/2003 προκάλεσε καταπτώσεις βράχων χωρίς να αποκλείονται µελλοντικές καταπτώσεις οριακά ευσταθών blocks από ίδια ή άλλη αιτία, όπως είναι ή έντονη βροχόπτωση. Οι βράχοι είναι αναγκαίο να συγκρατηθούν επί τόπου µε συνδυασµό συρµατόσκοινων και α- γκυρίων. Η τοποθέτηση ειδικών δικτύων µπορεί να συµβάλει στη συγκράτηση µικρών βραχωδών τεµαχίων διαµέτρου χαλικιού έως κροκάλας, τα οποία θα µπορούσαν κατά την πτώση τους να προκαλέσουν τραυµατισµούς σε περαστικούς ανθρώπους και φθορές σε διερχόµενα αυτοκίνητα. Πραγµατοποιήθηκε προσοµοίωση της τροχιάς κατάπτωσης των βράχων, λαµβάνοντας υπ όψη τα φυσικά και µηχανικά χαρακτηριστικά του πετρώµατος, τα γεωµετρικά στοιχεία του πρανούς και εκτιµήθηκαν δυο θέσεις τοποθέτησης ατσάλινων φρακτών αναχαίτισης σε οριζόντια απόσταση 38,220m και 94,080m από την κορυφή του πρανούς υπολογίζοντας συγχρόνως την απαιτούµενη ικανότητα τους σε απορρόφηση κινητικής ενέργειας η οποία είναι 3000Kj. ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ι.Γ.Μ.Ε (1963) Φύλλο Λευκάδα 1:50000 Σακελλαρίου Μ, Στ. Κοζάνης και Στ. Γουλάκος (1995): «Το πρόβληµα των καταπτώσεων βραχοτεµαχίων και η αντιµετώπισή του σε συγκοινωνιακά έργα», 1 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδοποιίας, Λάρισα, Τόµος 1 ος,

8 Badger, T.C. and Lowell, S Rockfall Control Washington State. In Rockfall Prediction and Control and Landslide Case Histories, Transportation Research Record, National Research Council, Washington, No 1342, pp Hoek, E. (1986). Rockfall: a computer program for predicting rockfall trajectories. Unpublished internal notes, Golder Associates, Vancouver. Hoek E.,2000 rock engineering pp Markland, J.T (1972). A useful technique for estimating the stability of rock slopes when the rigid wedge sliding type of failure is expected. Imp. Coll. Rock Mechanics Res. Rep., 19, p 1-10 Norikazu M.& Hiroaki S. (1999),Rockfall activity from alpine cliff during thawing periods. Geomorphology 28 p Robotham, M.E., and Wang, H., and Walton, G., (1995). "Assessment of risk from rockfall from active and abandoned quarry slopes." Institution of mining and Metallurgy, Section A.104(Jan-April), pp A25-A33 RocFall User s Guide (2001). Rocfall Risk analysis of falling rocks on steep slopes. Rocsience Inc. Torondo, 59 p Varnes D.J (1978) Slope movement types and processes. In: Landslides, Analusis and control ( Schuster, R.L & Krizek, R.J. eds), Trans Res. Board, Nat. Acad of Sc., Special Report, 176, Ch.2, p ABSTRACT ROCKFALLS DURING THE EARTHQUAKE OF 14/8/03 AND PROBABLE SOLUTIONS AT THE UPPER LEVEL OF DRIMONAS VILLAGE SLOPE, MUNICIPALITY OF SFAKIOTON LEUKADA ISLAND Vogiatzis D. 1, Dimitriou Α. 1, Papathanasiou G. 1, Christaras B. 1, Kantiranis Ν. 2, Filippidis Α. 2 and Moraiti Ε. 3 1 Laboratory of Engineering Geology and Hydrogeology School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, 2 Department of Mineralogy-Petrology-Economic Geology, School of Geology, Aristotle University of Thessaloniki, 54124, Thessaloniki, 3 I.G.M.E., Mesogion Str. 70, , Athens, Big rocky blocks of indicative dimensions of m, were activated and fell down-slope during the earthquake (Ms=6.4) of 14/8/03 from the upper part of the hill slope behind Drimon village (Municipality of Sfakiotes in Leukada island). The area is geologically composed of thick bedded white neritic limestones, of Pantokratoras unit (Upper Triassic age). The slope angle is roughly 50 0 to the NW, at the place of rockfall activation. The limestone is cut in blocks of edge 2-3 m long, due to the geometry of the tectonic discontinuities and the orientation of bedding. In this paper, the mechanism of rockfalls was studied regarding to their horizontal and vertical jumps as well as their kinetic energy. Furthermore, the type, the geometry, the place of installation and the necessary absorbing capacity of barriers were studied for restraining future rockfalls in the area. According to our study, the blocks are necessary to be tied, in place, at the upper part of the slope, using bolting, wire cable and wire netting techniques. Nevertheless, two elastic metallic barriers, approximately 100 m long and 5 m high, able to absorb kinetic energy of 3000 kj, were decided to be installed on the slope, for the case that blocks, of mean dimensions 2.5x2.5x2.5 m, fall down. These barriers will be placed at horizontal distances of m and m, from the rockfalls starting point. 1742

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε ΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Σύνταξη σηµειώσεων : Πλαστήρα Β. ΑΙΓΑΛΕΩ, 2010 2 3 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Στις σηµειώσεις αυτές έχουν καταγραφεί θεµελιώδεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Ο Μ Ο Ε. ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ο Μ Ο Ε ΤΕΥΧΟΣ Γεωλογικών- Γεωτεχνικών ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2003 ΚΕΦΑΛΑΙΟ1: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ- ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΙΑΦΟΡΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ

ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ «Αντιστήριξη πρανών καλντέρας Θήρας- Περιοχή Τελεφερίκ και παλαιού λιµένα Φηρών (Ν18.00e)» 1.699.400 ευρώ εκέµβριος 2012 K:\N1800e\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης

Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης PART E: Marine Sciences and Naval Operations Μελέτη Δομής και Εποχιακών Διακυμάνσεων της Επιφανειακής Κυκλοφορίας Θαλασσίων Υδάτων Β. Αιγαίου για Οριοθέτηση Περιοχών Έρευνας-Διάσωσης Χρήστος Λέλης, Πλωτάρχης

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων

Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων Εκτίμηση δεικτών απόδοσης και λειτουργίας γραμμής παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων 1 Τσαρούχας Παναγιώτης, 2 Αβραμίδου Άννα Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, Τμήμα Τυποποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων

Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συμβατικών και ευφυών μεθόδων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Έλεγχος φορτίου συχνότητας αυτόνομων και διασυνδεδεμένων συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Ε ΑΦΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΑΓ ΗΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Γράβαλος Ι., Ντιούδης Π., Φιλίντας Αγ., Κατέρης., Μόλλα Α. Επ. Καθηγητής Αναπ. Καθηγητής Καθ. Εφαρµ./

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.Π.Θ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 008-009 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΗ 1.1 ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΡΟΗ 2004 4η Επιστηµονική Συνάντηση Μηχανικής Ρευστών ΕΜΠ, Αθήνα 26 Νοεµβρίου 2004 ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΑ Α ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα

Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα 1 Ανάλυση επικινδυνότητας οδηγών ΙΧ και δικύκλων στην Ελλάδα Γιώργος Γιαννής Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ιωάννης Γκόλιας Καθηγητής Ε.Μ.Π. Ελεονώρα Παπαδηµητρίου Ερευνήτρια Ε.Μ.Π. Ιωάννα Σπυροπούλου Ερευνήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Τομέας Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΊΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας

Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Αξιολόγηση υπόγειου χώρου στάθμευσης με μεθόδους περιβαλλοντικής οικονομίας ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΑΝΑ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΠΙBΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα Τύπου C-Arm ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μελέτη Μοντέλου Προβολών Αντικειμένων σε Ακτινογραφικό Μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ. Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Γραµµικός βηµατικός κινητήρας µε σερβοελεγκτή ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ. Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΥΛΙΚΑ Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΟΛΟΒΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΛΕΚΤΟΡΑΣ Π.Δ. 407/80 Σ.Σ.Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Ε.Ο «ΑΘΗΝΑ» ΒΑΡΗ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΚΤΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ρ. ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝ/ΜΙΟ CAMBRIDGE ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΕΡΒΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων

Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων Ενεργητικά ηλιακά συστήματα με την εμπειρία της ALTEREN Α.Ε. Οδηγός εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων 1 ΓΕΝΙΚΑ Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Οι πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη

Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη διάνοιξη λιβαδικών δρόμων Ε. Καραγιάννης και Κ. Καραγιάννης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Δασοτεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα.

ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1. Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. ΘΕΜΑ Α Παράδειγμα 1 Α1. Ο ρυθμός μεταβολής της ταχύτητας ονομάζεται και α. μετατόπιση. β. επιτάχυνση. γ. θέση. δ. διάστημα. Α2. Για τον προσδιορισμό μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα απαιτείται να

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE

OPTIMIZATION STUDY AND SIMULATION OF A HYDROGEN GENERATION AND STORAGE SYSTEM COMBINED WITH WIND ENERGY, USING THE HOMER ENERGY SOFTWARE ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Τ. Ε. Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Επιβλέπων: ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΒΕΡΝΑ ΟΣ, Καθηγητής Συνεπιβλέπουσα: ΕΡΙΕΤΤΑ Ι. ΖΟΥΝΤΟΥΡΙ ΟΥ, Εργ. Συνεργάτης ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΛΙΚΩΝ VII. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΡΑΥΣΕΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ. Εισαγωγή Θραύση (fracture) ονοµάζεται ο διαχωρισµός, ή θρυµµατισµός, ενός στερεού σώµατος σε δύο ή περισσότερα κοµµάτια, κάτω από την επίδραση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση

Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ 2, Γεώργιος ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ 3, Σεβαστή ΤΕΓΟΥ 4. Λέξεις κλειδιά: Κτίριο, Δοκός, Πλάκα, Τοίχωμα, Διάτρηση 1 Συγκριτική αντισεισμική μελέτη πολυώροφης οικοδομής με και χωρίς δοκούς Comparison of the seismic behavior of a multi-storey flat slab R/C structure and a framed structure Ιωάννης ΤΕΓΟΣ 1, Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΡΑ ΙΟΝΟΥΚΛΙ ΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Be-7 ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα