Παρουσίαση του βιβλίου «Μελέτες» της Chiara Lubich. Κωνσταντινούπολις, 14 Μαρτίου Εισήγησις π. Νικολάου Wyrwoll

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση του βιβλίου «Μελέτες» της Chiara Lubich. Κωνσταντινούπολις, 14 Μαρτίου 2015. Εισήγησις π. Νικολάου Wyrwoll"

Transcript

1 Παρουσίαση του βιβλίου «Μελέτες» της Chiara Lubich Κωνσταντινούπολις, 14 Μαρτίου 2015 Εισήγησις π. Νικολάου Wyrwoll Μεγάλη όντως η τιμή και η χαρά μου να ομιλώ σήμερον, ημέραν κοιμήσεως της Κιάρας (Φωτεινής) Lubich (22 Ιανουαρίου Μαρτίου 2008) και γενέθλιον ημέραν αυτής εις ζωήν αιώνιον, περί του προσώπου και του έργου της, γλώττη ελληνική, γλώττη τη των αγγέλων, ην εσπουδάκαμεν κατά την εν Ρώμη διατριβήν μας, εν έτει 1957 (χιλιοστώ εννιακοσιοστώ πεντηκοστώ εβδόμω), καθ ο έγνωμεν την σκέψιν της Chiaraς το πρώτον, μετά των, Νικολάου Φωσκόλου, Αναργύρου Πρίντεζη ( ) και Ελευθερίου Fortino ( ). αργότερον δε από κοινού metà toy Βαρθολομαίου Αρχοντώνη Έλεγεν προς ημάς κάποτε ο πνευματικός πατήρ ημών Γουλιέλμος Klein SJ: Πρέπει να γνωρίσητε το κίνημα των Φοκολάρι. Ούτος είναι αληθής μοναχισμός. Μετά από 1

2 εκείνο η προ ημών ιστορία του μοναχισμού ομοιάζει προς προϊστορίαν. Τα έτη εκείνα, σημειωτέον, ήτο απηγορευμένη πάσα συνάφεια υποψηφίων κληρικών ή κληρικών μετά του κινήματος. Ο συνιδρυτής του Ύγινος Giordani μας υπενθυμίζει ότι τα κείμενα της Κιάρας δεν εκτρέπονται εις ποιητικάς εξάρσεις, αλλ αποτελούν καρπόν συγκεκριμένου βίου και δωρίζουν σπέρματα ζωής αιωνίου (Med.it S.8). Η σημερινή μου Εισήγησις αναφέρεται εις δυο παραδείγματα εκ βίου συγκεκροτημένα, παραπέμποντα δε, όπως και της Κιάρας, εις σποράν διά ζωήν αιώνιον: A. Τον βυζαντινό Άγιο Νικόλαο και B. Τους Ορθοδόξους σπουδαστάς εν πόλει Regensburg. A. Ο βυζαντινός Άγιος Νικόλαος Το έτος 1957 (χίλια εννιακόσια πενήντα επτά), ως προανεφέρθη, εγνωρίσαμεν εν Ρώμη το ειδικό χάρισμα της 2

3 Κιάρας, και την ελευθερώσα ημάς σκέψιν περί του εγκαταλελειμμένου Ιησού (Gesù abbandonato). Το έτος 1958 (χίλια εννιακόσια πενήντα οκτώ) ο Σχολάρχης του Γερμανο-ουγγρικού ποντιφηκού Κολλεγίου μας, πατήρ Franz Graf von Tattenbach SJ, παρεπέμψατο εις το λεχθέν υπό της Κιάρας: οι όντως Άγιοι είναι άνθρωποι δυνάμενοι να συλλάβουν την έννοιαν του Σταυρού (Μελέτες, σ. 13) και μας προέτρεψεν: «Ποιήσωμεν προσκύνημα εις Βάριον της Ιταλίας. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο Άγιος του εγκαταλελειμμένου Ιησού». Ο Άγιος Νικόλαος έχει οφθαλμόν ανοικτόν διά τους εν ανάγκη. Βλέπει τους κινδυνεύοντας εν πλοίω και εν θαλάσση ως τον εγκαταλελειμμένον Ιησούν. Ο Άγιος μεριμνών διασφαλίζει σιτηρά διά τους πεινώντας συμπολίτας του της πόλεως των Μυρέων. 3

4 Ο Άγιος μανθάνει ότι εν Κωνσταντινουπόλει τρεις αξιωματικοί συκοφαντούνται και καταδικάζονται αδίκως εις θάνατον, ως ο εγκαταλελειμμένος Ιησούς. Παρεμβαίνει και κατορθών λαμβάνει παρά του βασιλέως χάριν και τους απελευθεροί. Παιδία άνευ ανθρωπίνης προστασίας κινδυνεύουσι θανάτω ως ο εγκαταλελειμμένος Ιησούς, ο οποίος κάποτε διέφυγε εις Αίγυπτον, και ο Νικόλαος τα σώζει, κατά δυτικήν παράδοσιν, εκ του μακέλλου. Ο Άγιος κατά νύκτα παρεισφέρει το αναγκαίον δια τας τρεις κόρας προς υπανδρίαν των ποσόν, ώστε να δοξασθή απ ευθείας ο Θεός αντί του δούλου Του. Ιδού πώς η Κιάρα περιγράφει την δράσιν του Αγίου: «Ορισμένοι ποιούν πράξεις εξ αγάπης. Άλλοι ποιούν πράξεις, επιζητούντες να καταστούν αυτοί η Αγάπη, να γίνουν οι ίδιοι αγάπη. Ο Νικόλαος βλέπει αν ο τρόπος να 4

5 πλησιάζη και να υπηρετή τις τον αδελφόν είναι συμβατός με την καρδίαν του Θεού, όπως ο ίδιος δηλαδή ο αδελφός θα το επιθυμούσε, θα το ονειρευόταν, αν είχε ενώπιόν του όχι εκείνον, αλλά τον Θεόν» (Μελέτες, σ. 42 εξ.). Ο Σχολάρχης μας ο Tattenbach μας έλεγε: επικαλεσθήτε τον Άγιον Νικόλαον και θα σας βοηθήσει να διέλθετε τον βίον κατά την κλήσιν της Κιάρας. Ούτω εδιδάχθημεν υπό της Κιάρας την ανατολικήν ή βυζαντινήν εκδοχήν του «αγάπη αυτόν είναι» εν τω προσώπω του Αγίου Νικολάου. Ο ίδιος έδρασεν εν τω τόπω τούτω, όπου σήμερον Τουρκία. Πολλοί προερχόμενοι εκ των νοτιοτέρων ακτών, όπου η Λυκία, η Παμφυλία, τα Μύρα, το σημερινόν Demre, κατέφυγον προ χιλιετίας εις Νότιον Ιταλίαν, δια να αποφύγουν τας συχνάς επιδρομάς ληστών, κουρσάρων και Σαρακηνών. Μετ αυτών έφερον το κατ ανατολάς «αγάπη αυτόν είναι» ή «αγάπη αυτόν γενέσθαι». Εν έτει 1087 (χιλιοστώ ογδοηκοστώ εβδόμω) οι Ρωμηοί ούτοι ηθέλησαν να έχωσι μαζί των, εις την κατά Νότον 5

6 Ιταλίαν, όπου μετώκησαν, και τον διδάσκαλόν των, τον Άγιον Νικόλαον. Εμπορικά πλοία εκ Βαρίου της Ιταλίας μετήνεγκαν εκεί τα τίμια λείψανα του Αγίου, και δη ουχί εις την μητρόπολιν του λατίνου επισκόπου αλλά εις την εγκαταλειφθείσαν προσφάτως τότε έδραν του βυζαντινού κυβερνήτου-«κατεπάνω», εκπροσώπου του εν Κωνσταντινουπόλει αυτοκράτορος των Ρωμαίων. Και τούτο, παρά τας μαχητικάς ενεργείας των λατίνων να κρατήσωσι τα λείψανα δι εαυτούς. Ο Νικόλαος επέπρωτο ούτω να συνεχίση την ποιμαντικήν αυτού διακονίαν εν τη Ιταλία του Νότου, διασώζων το ειδικόν χάρισμα όπερ θα προέβαλλεν χίλια έτη ύστερον η Κιάρα, κηρύττουσα τον εγκαταλελειμμένον Ιησούν». Η ιδία το περιγράφει εν προκειμένω ως εξής: «Κύριε, δος μοι όλους όσους είναι μόνοι τους Εν τη καρδία μου ησθάνθην το πάθος το κυριεύον την ιδικήν σου 6

7 καρδίαν δι όλην την εγκατάλειψιν εις την οποίαν είναι βεβυθισμένος ο κόσμος άπας. Αγαπώ πάσαν ύπαρξιν ησθενημένην και μόνην. Ποίος παρηγορεί το κλάμα τους; ποίος συμπονεί τον αργόν τους θάνατον; Ποίος σφίγγει πάνω εις την καρδιάν του την απηλπισμένην καρδίαν; Κύριε, δός μοι την χάριν να είμαι εν τω κόσμω το απτόν Μυστήριον της αγάπης σου να είμαι η αγκάλη σου που σφίγγει μέσα της και διαλύει μέσα εις την αγάπην όλην την μοναξιάν του κόσμου» (Μελέτες, σ. 20). Ο Άγιος ενεργεί όπως ενεργεί, επειδή ενθεωρεί εις τους ζητιάνους, τα ορφανά και τους ασθενείς ενίοτε και δια των σαρκικών οφθαλμών το ωραιότατον πρόσωπον του Χριστού (Medital 55 non nel gr!). 7

8 Regensburg B. Οι Ορθόδοξοι σπουδαστές εν πόλει Ιδού και το έτερον δείγμα δια το πώς η κλήση της Κιάρας λαμβάνει σάρκα και οστά. «Αγάπη είναι η αγάπη με την οποίαν ο Θεός με αγαπά ή ο ίδιος αγαπάται εντός μου» (Μελέτες, σ. 21) Ο Θεός πάντας αγαπά. Τούτο εκίνησεν εμέ και τον αείμνηστον Αλβέρτον Rauch ( ) να γνωρίσωμεν τους συγχρόνους ημίν αδελφούς Ορθοδόξους ουχί κατ όψιν ωσεί περιηγητάς, αλλ ως του ηλίου απαύγασμα, καθώς σημειοί η Κιάρα: «Αι ακτίνες του ηλίου, όσον εγγίζουν προς τον ήλιον, τόσον μάλλον εγγίζουν προς εαυτάς. Ομοίως και ημείς, όσον πλησιέστερον ερχόμεθα προς τον Θεόν, πληρούμενοι εν τη διαρκή πληρώσει του θείου θελήματος, τόσον περισσότερον πλησιάζομεν αλλήλους, έως ότου οι πάντες γίνωμεν έν» (Μελέτες, σ. 22 εξ.). 8

9 Το 1960 (χίλια εννιακόσια εξήκοντα), εν έτος μετά την πρώτην δημοσίευσιν των «Μελετών» (Meditazioni 1959) και με το βιβλιδάριον μεθ ημών και εν τη καρδία ημών διήλθομεν την Ελλάδα πάσαν. Επεσκέφθημεν εν πρώτοις τον Άγιον Σπυρίδωνα εν Κερκύρα, τα Ιωάννινα, τα Μετέωρα, την Θεσσαλονίκην, μήνα δε όλον εν Αγίω Όρει τω Άθωνι, Κωνσταντινούπολιν (κατ Αύγουστον) και την Έφεσον. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας μας συμπαρέλαβεν τότε εις Χάλκην. Ο ίδιος ήταν ό,τι η Κιάρα γράφει: «το σχέδιον του Θεού περί ημών, το μη παρερχόμενον. Συμφώνως προς αυτό, ό,τι μας ικανοποιεί και μόνον είναι να βλέπωμεν εαυτούς πάντοτε εκεί όπου ο Θεός προ χρόνων αιωνίων επρονοήσατο περί ημών» (Μελέτες, σ. 19). Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας εξέπεμπε: «την αγάπην, την αγάπην με την οποίαν ο Θεός με αγαπά ή αγαπάται εντός μου» (Μελέτες, σ. 21). Ησθάνθημεν δι αυτόν το λόγιον του Ιησού: «ίνα πάντες εν ώσιν, καθώς το είπεν ο ενανθρωπήσας Κύριος, και ότι όποιος επιδιώκει την 9

10 ενότητα έχει εισέλθει εις την καρδίαν του Θεού. Εν τω κόσμω είμεθα πάντες αδελφοί, και όμως όλοι προσπερνούν ο ένας τον άλλον και τον αγνοεί, τούτο δε μάλιστα συμβαίνει και μεταξύ βεβαπτισμένων χριστιανών» (Μελέτες, σ. 38). Προσθέτει η ιδία: «Η κοινωνία των Αγίων, το μυστικόν Σώμα υπάρχει. Ωστόσο το Σώμα τούτο ομοιάζει με δίκτυον σκοτεινών στοών. Η δύναμις να φωτίσωμεν υπάρχει, εν τοις πολλοίς δε εκφαίνεται η ζωή της χάριτος Ο Ιησούς όμως δεν ήθελε μόνον αυτό ήθελεν τον ουρανόν επί της γης, την ενότητα πάντων μετά του Θεού και μετ αλλήλων. Ηθέλησε το δίκτυον των στοών πεφωτισμένον, την παρουσίαν του Ιησού εις πάσαν σχέσιν προς τους άλλους». Κατά το προαναφερθέν ταξείδιον ευρήκαμεν και ημείς τον «εγκαταλελειμμένον Ιησούν»: Αρκετοί Ορθόδοξοι Έλληνες θα εσπούδαζον ευχαρίστως εις ρωμαιοκαθολικάς θεολογικάς σχολάς της Ευρώπης. Ημποδίζοντο όμως από 10

11 κανονισμούς οι οποίοι επέβαλλον όρκον υποταγής εις τον πάπαν ανά εξάμηνον και μάθημα εξεταζόμενον. Υπεδείξαμεν τότε εις την Ρώμην το συγκεκριμένον πρόβλημα και το έτος 1962 εδόθη εις εμέ εντολή, όπως κοινοποιήσω επισήμως εις τον μητροπολίτην Μάξιμον Ρεπανέλλην ότι πάντες οι φοιτώντες εις ρωμαιοκαθολικά ιδρύματα δικαιούνται να λαμβάνουν πάσας τας ακαδημαϊκάς διακρίσεις άνευ όρκου. Τούτο εσήμαινε πολλά, ιδιαιτέρως δε διά Βουλγάρους, Ίβηρας, Αρμενίους, Σέρβους, Σκοπιανούς, Ρουμάνους, Ουκρανούς, Ρώσσους και άλλους, λόγω της παρ αυτοίς ελλείψεως καλών θεολογικών σπουδών κατά την δεκαετίαν του 70 (εβδομήκοντα). Κατέστη μάλιστα τούτο δυνατόν και υποστηρικτικώς δι ενός Ιδρύματος, του Ινστιτούτου των Εκκλησιών της Ανατολής εδρεύοντος εν Ρατισβόνη (Ostkirchliches Institut in Regensburg). Δι αυτού διήλθον χίλιοι περίπου σπουδάστριες και σπουδαστές (κληρικοί και λαϊκοί), φιλοξενούμενοι σε ειδική Εστία και παλαιά 11

12 ρωμαιοκαθολική Μονή στο Ρέγκενσμπουργκ, προκειμένου να εκμάθωσι πρώτον την γερμανικήν και να σπουδάσωσιν εν συνεχεία συγκεκροτημένην θεολογίαν εις Πανεπιστήμιον της επιλογής των (εν οις και ο πονήσας την μετάφρασιν της Εισηγήσεώς μου εις την ελληνικήν Επίκουρος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών κύριος Κωνσταντίνος Μπελέζος, προς ον πολλαί αι ευχαριστίαι μου!). Λίαν ενθαρρυντική εν προκειμένω υπήρξε και η αποστροφή του μακαριστού Πατριάρχου Αθηναγόρου προς τον αείμνηστον αδελφόν Αλβέρτον Rauch, μετά την διακοπήν της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής Χάλκης, το έτος 1971 (χίλια εννιακόσια εβδομήκοντα ένα): «Ιδού νυν το υμέτερον Ινστιτούτον καλείται να αποβή μικρά τις Χάλκη!». Ποία όμως η σύνδεσις του ως άνω Ινστιτούτου στο Regensburg με την Κιάρα Lubich; Η Κιάρα, το έτος 1968 (χίλια εννιακόσια εξήκοντα οκτώ), ίδρυσε στο Regensburg μια αδελφότητα των Φοκολάρι. Έως της σήμερον μια ή δυο φοκολαρίνες 12

13 διακονούν εις το Ostkirchliches Institut Ορθοδόξους, έλληνας, τούρκους, αρμενίους, σύρους, κόπτας, ινδούς, ρώσσους, ρουμάνους, σέρβους, βουλγάρους και άλλους σπουδαστάς. Τοιουτοτρόπως Ορθόδοξοι σπουδασταί και σπουδάστριαι γνωρίζουσιν έτι μάλλον εαυτούς και αλλήλους και μανθάνουσι να κοινωνούν του κοινού εν Χριστώ ημών βίου και της ποικιλίας των παραδόσεων. Ηκολουθήσαμεν εν προκειμένω τα γραφόμενα υπό της Κιάρας: «Εάν είμεθα ηνωμένοι, ο Ιησούς μένει εν τω μέσω ημών, και τούτο αξίζει αληθώς αξίζει πλείον παντός θησαυρού τον οποίον δύναται να βαστάξη η καρδία μας: πλείον της μητρός, του πατρός, των αδελφών, των τέκνων. Αξίζει πλείον των μνημείων τέχνης μεγάλης τινός πόλεως ως η Ρώμη, πλείον έτι και της ψυχής ημών της ιδίας» (Μελέτες, σ. 40 εξ.). Αν ήθελον να διατυπώσω τον άγραφον κανονισμόν του Ινστιτούτου μας, του Ostkirchliches Institut, θα τον 13

14 απέδιδον με τα λόγια της Κιάρας: «Η κοινωνία ως βάσις της χριστιανικής ζωής και ως κορύφωσίς της. Εν τοιαύτη κοινωνία ο άνθρωπος δεν βαδίζει μόνος προς τον Θεόν αλλά πορεύεται εν συνοδεία. Τούτο δε συνιστά γεγονός ασυγκρίτου ωραιότητος, το οποίον ανακαλεί εντός της υπάρξεως ημών το εκ της Γραφής χωρίον: ιδού δη τι καλόν και τι τερπνόν αλλ ή το κατοικείν αδελφούς επί το αυτό ; (Ψαλμ. 132,1)» (Μελέτες, σ. 105). Far uno di tutti ed in tuttı l Uno. Είθε το πνεύμα τούτο να καθοδηγεί και την μέλλουσαν να συγκληθεί Πανορθόδοξον ημών Σύνοδον το έτος 2016 (δυο χιλιάδες δεκαέξ) in der polis tes metros ekklesias. Ευχαριστίας πολλάς διά την ευήκοον ακρόασιν υμών! Nikolaus Wyrwoll 14

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis

Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Ορθοδοξία και Ρωμαιοκαθολικισμός (Παπισμός) - Κύριαι Διαφοραί. (Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους) alopsis Σήμερα, αντί άλλου σχολίου, με αφορμή την επίσκεψη του

Διαβάστε περισσότερα

Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Οι διάλογοι χωρίς προσωπείον του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Δ. Μεταλληνού, Καθηγητού Πανεπιστημίου Αθηνών Είναι κοινή διαπίστωση, ότι οι Διάλογοι, διαχριστιανικοί και διαθρησκειακοί, γίνονται στις ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ. Εκδίδεται από το 1858 Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΚΕΨΕΙΣ Αγαπητοί Αναγνώστες, Το τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας έχει μια διπλή ιδιαιτερότητα: 1. Σηματοδοτεί την αλλαγή του εκδότη. Μετά από 12 χρόνια ως Εκδότης, ο αγαπητός φίλος και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο )

Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) 1 Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΩΣ ΦΑΝΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Μέρος 1 ο ) Ι.) Η θεμελιακή αφετηρία της Εκκλησίας Η Εκκλησία από την πρώτη στιγμή της ιστορικής της φανέρωσης, είναι μια κοινότητα λατρευτική,

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999.

Η ενότητα της Εκκλησίας. Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Στυλιανός Παπαδόπουλος Η ενότητα της Εκκλησίας Από: Στ. Παπαδόπουλος, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τ. 2, εκδ. Αποστολικής Διακονίας, Αθήναι 1999. Η Εκκλησία, εφόσον είναι σώμα Χριστού, που σκοπό έχει την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177

ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 ΕΤΟΣ 34 ον - ΤΕΥΧΟΣ 177 Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2011 Κωδικός 2130 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΘΟΛΙΚΩΝ ΕΝΟΡΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΖΑΚΥΝΘΟΥ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΒΙΚΑΡΙΑΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση. Καθηγ. Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης

Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση. Καθηγ. Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης Οι παραινέσεις προς την εξουσία στην Ορθόδοξη παράδοση. Καθηγ. Πασχάλης M. Κιτρομηλίδης Σεβασμιώτατοι, Θεοφιλέστατε, Άγιε Καθηγούμενε, Κύριοι εκπρόσωποι των αρχών, της πολιτείας, του λαού, Αγαπητοί συνάδελφοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους

Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους Επιστολή ορθόδοξου χριστιανού προς τους αδελφούς μας Ινδιάνους http://o-nekros.blogspot.com/2010/09/blog-post_9502.html Απόψε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2009, είδα στην τηλεόραση ένα ντοκιμανταίρ, που παρουσίαζε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ

Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ Οι Άγιοι Τρεις Παίδες «εν τη καμίνω» Προστάτες Πυροσβεστικού Σώματος ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΥΡΑΡΧΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή Σελ.2 Η αναγνώριση των Αγίων ως προστατών του Πυροσβεστικού Σώματος

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. Οπως ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ. ΑΣΤΗΡ της ΑΝΑΤΟΛΗΣ Εκδίδεται από το 1858 ΜΠΙΛΥ ΓΚΡΑΧΑΜ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΘΩΣ ΕΙΜΙ ΕΛΕΕΙΝΟΣ ΣΚΕΨΕΙΣ Στο παρόν τεύχος έχουμε για πρώτη φορά στο περιοδικό μας και στην Ελλάδα μία βιογραφία του δρος Μπίλλυ Γκραίαμ ή Γκράχαμ όπως καθιερώθηκε στα ελληνικά το όνομά του. Την έγραψε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ -

ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO. 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - ΜΗΝΙΑΙΟ ^KKjlHtiatTIKO Ή^ριοάικο 0 fffltm ttm ------------------------------ * ------------------------------ - GKAJAGTλΙ He ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙλ TOY ceg. ΜΗΤΡΟΠΟΜΤΟΥ Μ YTI \ Η N H C κ ογ ΐλκωκογ ΙΛΡΥΤΗΟ: 0 MYTI\HNHC

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Jean (1)

Epître de Saint Jean (1) Epître de Saint Jean (1) Chapitre 1 1 ο ην απ αρχης ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοις οφθαλμοις ημων ο εθεασαμεθα και αι χειρες ημων εψηλαφησαν περι του λογου της ζωης 2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ Το Πρωτείο του πάπα και η κοσμική του δύναμη. Ο Ρωμαίος ποντίφηξ σύμφωνα με την Α Σύνοδο του Βατικανού (1870) έχει «την πλήρη και υπέρτατη εξουσία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ'

ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον ΚΔ' 1 Κα ὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπ ὸ το ῦ ἱερο ῦ κα ὶ προσῆλθον ο ἱ μαθητα ὶ αὐτο ῦ ἐπιδεῖ ξαι αὐτ ῷ τὰς οἰκοδομὰς το ῦ ἱερο ῦ. 2 ὁ δ ὲ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα

Δια Χριστόν σαλότητα δια Χριστόν σαλότητα Δια Χριστόν σαλότητα Η δια Χριστόν σαλότητα (τρέλα), αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας μίας ειδικής τάξης αγίων στο σώμα της εκκλησίας, οι οποίοι ενεργώντας με παράδοξο τρόπο και μακριά από τα συνήθη τυπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ

ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΑΡΧΙΜ. ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ ΤΟΜΟΣ 1 Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ & ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΚΔ. ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1983. Μετάφραση Rosemary Edmonds ΟΨΟΜΕΘΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΚΑΘΩΣ ΕΣΤΙ ΕΚΔ. ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ

Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Η ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΘΕΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΠΑΛΑΜΑ Ο άνθρωπος είναι ένα γνωστικό ον. Η γνώση καθορίζει, μεταξύ άλλων, όλους τους ανθρώπους. Όλοι οι άνθρωποι, λέει ο Αριστοτέλης, έχουν εκ φύσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Υπό ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ Μητροπολίτου Αντινόης Εφησυχάζοντος Μητροπολίτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 2010 1 : 2010, Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ Εκδοθέν από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Αντινόης κ.κ.

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ

Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ Είναι ο Ιησούς Θεός; Η Βίβλος Λέει: ΟΧΙ ] يونا Greek [ Ελληνικά Σαμπίρ Αλί Μετάφραση : EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Ρηγάλος Κωνσταντίνος Επιμέλεια : Τσεκούρα Βίβιαν & Άχμαντ Αλ- Αμίρ 2013-1435

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΖΩΗ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Μια από τις πλέον δημοφιλείς λέξεις στην καθημερινότητά μας είναι αυτή της Αγάπης. Ως Έλληνες τη χρησιμοποιούμε αρχαιόθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο.

ΣΤ. Η μέτρηση του ναού και οι δυο μάρτυρες στο 11ο κεφάλαιο. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ Πάτμος ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ Στην τοιχογραφία, οι δύο προφήτες Ενώχ και Ηλίας καθώς και ο Θεολόγος Ιωάννης, στο 11ο κεφάλαιο. «Ιδού Εγώ σας αποστέλλω τον Ηλία

Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους

12 Απριλίου 1204: Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιct - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 180 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - maioc 2012 ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

ΝΕΑ «ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ»: ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΩΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ Ἤ ΑΛΛΟΙΩΣΙΝ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: ΕΥΡΩ 50,00. ΚΥΠΡΟΥ: ΕΥΡΩ 90,00. ΕΥ- ΡΩΠΗΣ: ΕΥΡΩ 90,00. ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΕΥΡΩ 100,00. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ: ΕΥΡΩ 1,20 ΙΔΡΥΤΗΣ Ἀρχιμ. Χαράλαμπος Δ. Βασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN

GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN GREEK NEW TESTAMENT 1. JOHN 1:1 ο ην απ αρχησ ο ακηκοαμεν ο εωρακαμεν τοισ οφθαλμοισ ημων ο εθε ασαμεθα και αι χειρεσ ημων εψηλαφησαν περι του λογου τησ ζωησ 1:2 και η ζωη εφανερωθη και εωρακαμεν και μαρτυρουμεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩς ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 21ο Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2014 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα