EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)"

Transcript

1 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (26/27 Ιουνίου 2014). EUCO 79/14

2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε να προτείνει τον κ. Jean-Claude Juncker στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, ενέκρινε το στρατηγικό θεµατολόγιο βασικών προτεραιοτήτων για την εποµένη πενταετία. Κάλεσε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πλήρως τις εν λόγω προτεραιότητες στις εργασίες τους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθόρισε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον νοµοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό για τα επόµενα έτη στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (βλ. παρακάτω κεφάλαιο Ι) και εξέτασε επίσης ορισµένα συναφή οριζόντια θέµατα. Ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο του 2014 και ζήτησε να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για ανάπτυξη και για την δηµιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό της προόδου που σηµειώθηκε όσον αφορά τη λήψη τελικής απόφασης τον Οκτώβριο σχετικά µε το πλαίσιο πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια 2030 και υποστήριξε την άµεση εφαρµογή µιας δέσµης κατεπειγόντων µέτρων µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και τη βελτίωση της ενεργειακής της ασφάλειας. Στο πλαίσιο της προπαρασκευής της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Οκτωβρίου, το Συµβούλιο κλήθηκε να αναλύσει περαιτέρω άλλα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την υπογραφή των Συµφωνιών Σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένων των Σφαιρικών και Σε Βάθος Ζωνών Ελεύθερων Συναλλαγών, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας και της ηµοκρατίας της Μολδαβίας καθώς και την υπογραφή του υπόλοιπου µέρους της Συµφωνίας Σύνδεσης και της Σφαιρικής και Σε Βάθος Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. I. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1. Ένας από τους κύριους στόχους της Ένωσης είναι η δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να ληφθούν συνεκτικά µέτρα πολιτικής όσον αφορά το άσυλο, τη µετανάστευση, τα σύνορα, την αστυνοµική και τη δικαστική συνεργασία, σύµφωνα µε τις Συνθήκες και τα συναφή Πρωτόκολλα. 2. Όλες οι παράµετροι µιας Ευρώπης που προστατεύει τους πολίτες της και προσφέρει ουσιαστικά δικαιώµατα στους ανθρώπους εντός και εκτός της Ένωσης είναι αλληλένδετες. Η επιτυχία ή η αποτυχία σε έναν τοµέα εξαρτάται από τις επιδόσεις στους άλλους τοµείς, καθώς και από τις συνέργειες µε συναφείς τοµείς πολιτικής. Η απάντηση σε πολλές από τις προκλήσεις στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης εντοπίζεται στις σχέσεις µε τρίτες χώρες, πράγµα που καθιστά αναγκαία τη βελτίωση της σύνδεσης των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί στην συνεργασία µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των οργανισµών της ΕΕ. EUCO 79/14 1

3 3. Με βάση τα παλαιότερα προγράµµατα, γενική προτεραιότητα αποτελεί σήµερα η συνεκτική µεταφορά στο εθνικό δίκαιο, η αποτελεσµατική εφαρµογή και η ενοποίηση των υφιστάµενων νοµικών πράξεων και µέτρων πολιτικής. Η εντατικοποίηση της επιχειρησιακής συνεργασίας µε παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι καινοτοµίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, η ενίσχυση του ρόλου των διαφόρων οργανισµών και υπηρεσιών της ΕΕ και η εξασφάλιση της στρατηγικής χρήσης των κεφαλαίων της ΕΕ θα είναι καθοριστικής σηµασίας. 4. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης τα προσεχή έτη, θα έχει καίρια σηµασία να διασφαλιστεί η προστασία και η προαγωγή των θεµελιωδών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των δεδοµένων, σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων ασφαλείας, µεταξύ άλλων, στις σχέσεις µε τρίτες χώρες, καθώς και να εγκριθεί ένα ισχυρό γενικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων έως το Αντιµέτωπη µε προκλήσεις όπως η αστάθεια σε πολλά µέρη του κόσµου και οι παγκόσµιες και ευρωπαϊκές δηµογραφικές τάσεις, η Ένωση χρειάζεται µια αποτελεσµατική πολιτική µετανάστευσης, ασύλου και συνόρων υπό άρτια διαχείριση, µε γνώµονα τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής ευθυνών όπως προβλέπονται στη Συνθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 80 ΣΛΕΕ, και την ουσιαστική εφαρµογή της πολιτικής αυτής. Απαιτείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε την οποία θα βελτιστοποιούνται τα οφέλη της νόµιµης µετανάστευσης και θα προσφέρεται προστασία σε όσους έχουν ανάγκη, µε παράλληλη αποφασιστική αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης και αποτελεσµατική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 6. Προκειµένου να παραµείνει ελκυστικός προορισµός ταλέντων και δεξιοτήτων, η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές για τη µεγιστοποίηση των ευκαιριών νόµιµης µετανάστευσης µέσω συνεπών και αποτελεσµατικών κανόνων, βασιζόµενων στον διάλογο µε την επιχειρηµατική κοινότητα και τους κοινωνικούς εταίρους. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών µελών να ακολουθούν πολιτικές ενεργού ένταξης που προωθούν την κοινωνική συνοχή και τον οικονοµικό δυναµισµό. EUCO 79/14 2

4 7. Η δέσµευση της Ένωσης ως προς τη διεθνή προστασία προϋποθέτει µια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου βασιζόµενη στην αλληλεγγύη και την ευθύνη. Η πλήρης µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η αποτελεσµατική εφαρµογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου (ΚΕΣΑ) είναι απόλυτη προτεραιότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα προκύψουν υψηλά κοινά πρότυπα και µια ενισχυµένη συνεργασία που θα δηµιουργήσουν ισότιµους όρους ανταγωνισµού, βάσει των οποίων οι αιτούντες άσυλο θα λαµβάνουν τις ίδιες διαδικαστικές εγγυήσεις και την ίδια προστασία σε ολόκληρη την Ένωση. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από ενισχυµένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ), ιδίως για την προώθηση της ενιαίας εφαρµογής του κεκτηµένου. Οι συγκλίνουσες πρακτικές θα ενισχύσουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη και θα επιτρέψουν τη µετάβαση σε επόµενα στάδια στο µέλλον. 8. Η αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων των παράνοµων µεταναστευτικών ροών αποτελεί ουσιώδες µέρος της µεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Τούτο, παράλληλα µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, θα συµβάλει στην αποτροπή της απώλειας της ζωής µεταναστών που επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια. Βιώσιµη λύση µπορεί να εξευρεθεί µόνο µε την εντατικοποίηση της συνεργασίας µε τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, καθώς και µε την χορήγηση βοήθειας για να ενισχυθεί η ικανότητά τους όσον αφορά την διαχείριση της µετανάστευσης και των συνόρων. Οι πολιτικές µετανάστευσης πρέπει να ενισχυθούν ως αναπόσπαστο µέρος των εξωτερικών και αναπτυξιακών πολιτικών της Ένωσης, µε την εφαρµογή της αρχής «περισσότερα κίνητρα για περισσότερα αποτελέσµατα» και µε βάση τη συνολική προσέγγιση της µετανάστευσης και της κινητικότητας. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα στοιχεία: ενίσχυση και διεύρυνση των περιφερειακών προγραµµάτων προστασίας, ιδίως πλησίον περιοχών προέλευσης, σε στενή συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, καθώς και αύξηση των συµβολών στις παγκόσµιες προσπάθειες επανεγκατάστασης των προσφύγων, ιδίως λόγω της τρέχουσας παρατεταµένης κρίσης στη Συρία αποφασιστικότερη αντιµετώπιση της παράνοµης διακίνησης και της εµπορίας ανθρώπων, µε έµφαση στις χώρες και τις οδούς προτεραιότητας καθιέρωση αποτελεσµατικής κοινής πολιτικής επιστροφής και επιβολή υποχρεώσεων περί επανεισδοχής στις συµφωνίες µε τρίτες χώρες πλήρης υλοποίηση των δράσεων που επισήµανε η Ειδική Οµάδα «Μεσόγειος». EUCO 79/14 3

5 9. H ζώνη του Σένγκεν, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, και ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός ατόµων που ταξιδεύουν προς την ΕΕ καθιστούν απαραίτητη την αποτελεσµατική διαχείριση των κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ισχυρή προστασία. Η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της για να στηρίξει τα κράτη µέλη στο έργο τους. Για τον σκοπό αυτόν: η ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων πρέπει να εκσυγχρονιστεί µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται έξυπνη διαχείριση των συνόρων µε σύστηµα εισόδου/εξόδου και πρόγραµµα καταχώρισης ταξιδιωτών µε την στήριξη του νέου Οργανισµού για τη ιαχείριση Συστηµάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίµακας (eu-lisa) Ο FRONTEX, ως µέσον ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στον τοµέα της διαχείρισης συνόρων, θα πρέπει να ενισχύσει την επιχειρησιακή βοήθεια, ιδίως προκειµένου να στηρίξει τα κράτη µέλη που υφίστανται ισχυρές πιέσεις στα εξωτερικά τους σύνορα, και να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα στις ταχείες µεταβολές των µεταναστευτικών ροών, αξιοποιώντας στο έπακρο το νέο ευρωπαϊκό σύστηµα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) στο πλαίσιο της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης του FRONTEX, θα πρέπει να µελετηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας ευρωπαϊκού συστήµατος συνοριοφυλάκων ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών µας συνόρων. Συγχρόνως, πρέπει να εκσυγχρονιστεί η κοινή πολιτική θεωρήσεων διευκολύνοντας τις νόµιµες µετακινήσεις και την ενισχυµένη τοπική προξενική συνεργασία Σένγκεν, µε ταυτόχρονη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας και εφαρµόζοντας το νέο σύστηµα διακυβέρνησης του Σένγκεν. EUCO 79/14 4

6 10. Είναι άκρως σηµαντικό να εξασφαλισθεί γνήσιος χώρος ασφαλείας για τους Ευρωπαίους πολίτες µέσω της επιχειρησιακής αστυνοµικής συνεργασίας και της αποτροπής και καταπολέµησης του σοβαρού και οργανωµένου εγκλήµατος, όπως της εµπορίας και της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων καθώς και της διαφθοράς. Συγχρόνως, χρειάζεται µια αποτελεσµατική αντιτροµοκρατική πολιτική της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας θα συνεργάζονται στενά όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς και η οποία θα ενσωµατώνει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πτυχές της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του Συντονιστή Αντιτροµοκρατικής ράσης της ΕΕ. Στον αγώνα κατά του εγκλήµατος και της τροµοκρατίας, η Ένωση θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές, κινητοποιώντας όλα τα µέσα δικαστικής και αστυνοµικής συνεργασίας και ενισχύοντας τον συντονιστικό ρόλο της Ευρωπόλ και της Eurojust, µεταξύ άλλων µέσω: επανεξέτασης και ενηµέρωσης της στρατηγικής εσωτερικής ασφαλείας ως τα µέσα του 2015 βελτίωσης της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών, µεταξύ άλλων και σχετικά µε τα ποινικά µητρώα περαιτέρω ανάπτυξης ολοκληρωµένης προσέγγισης της ασφάλειας και της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεµισµού και αντιµετώπισης του φαινοµένου των ξένων µαχητών, µεταξύ άλλων και µε την αποτελεσµατική αξιοποίηση των υφιστάµενων µέσων για προειδοποιητικές καταχωρίσεις σε κλίµακα ΕΕ και την ανάπτυξη µηχανισµών όπως το σύστηµα της ΕΕ για τις καταστάσεις µε τα ονόµατα των επιβατών. 11. Η οµαλή λειτουργία ενός πραγµατικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, µε σεβασµό των διαφορετικών νοµικών συστηµάτων και παραδόσεων των κρατών µελών, έχει ζωτική σηµασία για την ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η αµοιβαία εµπιστοσύνη στα δικαστικά συστήµατα των κρατών µελών. Μια ορθή ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της δικαιοσύνης θα συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές να επωφεληθούν από ένα αξιόπιστο επιχειρηµατικό περιβάλλον στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Απαιτείται περαιτέρω δράση για: την προώθηση της συνοχής και της σαφήνειας της νοµοθεσίας της ΕΕ για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις την απλοποίηση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, την προαγωγή αποτελεσµατικών µέσων ένδικης προστασίας και τη χρήση τεχνολογικών καινοτοµιών, όπως της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης EUCO 79/14 5

7 τη συνέχιση των προσπαθειών προκειµένου να ενισχυθούν τα δικαιώµατα των κατηγορούµενων και των υπόπτων σε ποινικές διαδικασίες την εξέταση της ενίσχυσης των δικαιωµάτων των προσώπων, ιδίως των παιδιών, σε δικαστικές διαδικασίες µε στόχο την ευκολότερη εκτέλεση των αποφάσεων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου καθώς και των αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις µε διασυνοριακές επιπτώσεις την ενίσχυση της προστασίας των θυµάτων την ενίσχυση της αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις την ενίσχυση των ανταλλαγών πληροφοριών µεταξύ των αρχών των κρατών µελών την καταπολέµηση της απάτης και της πρόκλησης ζηµίας εις βάρος του προϋπολογισµού της ΕΕ, µεταξύ άλλων, προωθώντας τις διαπραγµατεύσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της επιχειρησιακής συνεργασίας τη βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελµατιών του κλάδου την αξιοποίηση της εµπειρογνωµοσύνης των αρµόδιων οργανισµών της ΕΕ, όπως η Eurojust και ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων (FRA). 12. Ως µία από τις θεµελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωµα των πολιτών της ΕΕ να διακινούνται ελεύθερα και να διαµένουν και να εργάζονται σε άλλα κράτη µέλη πρέπει να προστατευθεί, µεταξύ άλλων και από πιθανές καταχρηστικές ή δόλιες αξιώσεις. 13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την κατάλληλη νοµοθετική και επιχειρησιακή συνέχεια αυτών των κατευθυντηρίων γραµµών και δηλώνει ότι θα προβεί σε ενδιάµεση επισκόπηση το EUCO 79/14 6

8 II. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΞΆΜΗΝΟ 14. Οι πρόσφατες ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης είναι ενθαρρυντικές και αποδεικνύουν ότι οι κοινές προσπάθειες των κρατών µελών και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ αποδίδουν καρπούς. Επιστρέφουµε σε τροχιά ανάπτυξης και παρατηρείται µικρή αύξηση της απασχόλησης παρότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης η ανεργία, ειδικότερα δε αυτή των νέων, βρίσκεται ακόµη σε πρωτοφανή και απαράδεκτα επίπεδα. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός εξακολουθούν να αποτελούν µείζονες ανησυχίες. 15. Χάρις στις προσπάθειες των κρατών µελών, έχει προχωρήσει η διόρθωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών και τα δηµόσια οικονοµικά εξακολουθούν να βελτιώνονται. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά για την κατάργηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος για διάφορα κράτη µέλη. Οι δυνατότητες που προσφέρει το ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο της ΕΕ για την εξισορρόπηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας µε την ανάγκη στήριξης της οικονοµικής ανάπτυξης είναι σκόπιµο να αξιοποιηθούν. Λόγω των σταθερά υψηλών επιπέδων του χρέους και της ανεργίας και της χαµηλής αύξησης του ονοµαστικού ΑΕΠ, καθώς και των προκλήσεων της γήρανσης της κοινωνίας και της στήριξης της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, πρέπει να συνεχισθεί η εφαρµογή ευνοϊκής προς την ανάπτυξη και διαφοροποιηµένης δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν την οικονοµική ανάπτυξη και βελτιώνουν την διατηρησιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών, µεταξύ άλλων µε την κατάλληλη αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών µέτρων και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εγγενή ευελιξία των ισχυόντων κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εν προκειµένω, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του πλαισίου διακυβέρνησης της ΕΕ έως τις 14 εκεµβρίου 2014, όπως προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο (δέσµη 6 µέτρων και δέσµη 2 µέτρων). 16. Η ανάκαµψη παραµένει εύθραυστη και άνιση και οι προσπάθειες εφαρµογής διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν προκειµένου να αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό της Ευρώπης και να δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Απαιτούνται ενισχυµένη δράση για µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, µεταρρύθµιση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και των δηµοσίων διοικήσεων, βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση, ενίσχυση της λειτουργίας των βιοµηχανιών δικτύου και αναµόρφωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων. EUCO 79/14 7

9 17. Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε εν γένει τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και µε τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο Η εφαρµογή τους είναι το κλειδί για την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Με βάση τις αρχές της εθνικής ιδίας ευθύνης και του κοινωνικού διαλόγου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να τηρήσουν τις συστάσεις στις επικείµενες αποφάσεις τους σχετικά µε τους προϋπολογισµούς, τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθήσουν περαιτέρω την εφαρµογή των ΣΑΧ και θα αναλάβουν δράση, όπως απαιτείται. Καταλληλότητα του ρυθµιστικού πλαισίου 18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά την καταλληλότητα και την αποδοτικότητα του ρυθµιστικού πλαισίου βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρµογή του προγράµµατος καταλληλότητας και αποδοτικότητας του ρυθµιστικού πλαισίου (REFIT), από την Επιτροπή, τα λοιπά θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη. Αυτό έχει οδηγήσει σε πραγµατική µείωση του ρυθµιστικού φόρτου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η καταλληλότητα του ρυθµιστικού πλαισίου θα πρέπει να παραµείνει ως προτεραιότητα στις εργασίες των θεσµικών οργάνων. Αυτό απαιτεί ισχυρή δέσµευση για ρυθµιστική απλούστευση και µείωση της επιβάρυνσης του νοµοθετικού έργου και καλύτερη χρήση της αξιολόγησης του αντικτύπου και της εκ των υστέρων αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια του νοµοθετικού κύκλου, σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο. 19. Τα µέτρα σχετικά µε την καταλληλότητα του ρυθµιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συµπληρώνονται µε πρωτοβουλίες για την καταλληλότητα του ρυθµιστικού πλαισίου από τα κράτη µέλη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις διατάξεις περί ρυθµιστικής ευελιξίας προς όφελος των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ. 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να προβεί σε λεπτοµερή εξέταση της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Η Επιτροπή, τα άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη καλούνται να συνεχίσουν τη φιλόδοξη εφαρµογή του προγράµµατος REFIT, λαµβάνοντας υπόψη την προστασία των καταναλωτών και των εργαζοµένων, καθώς και τις ανησυχίες για την υγεία και το περιβάλλον. EUCO 79/14 8

10 B. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό της προόδου που σηµειώθηκε για τη λήψη τελικής απόφασης τον Οκτώβριο σχετικά µε το πλαίσιο για το κλίµα και την ενέργεια έως το 2030, στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του Μαρτίου του Εν προκειµένω, τόνισε ότι είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν ταχέως τα βασικά στοιχεία του πλαισίου και προσβλέπει ιδίως στην υποβολή, έως τον Ιούλιο, από την Επιτροπή, επανεξέτασης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και του τρόπου µε τον οποίο η ενεργειακή απόδοση µπορεί να συµβάλει στο πλαίσιο για το κλίµα και την ενέργεια έως το Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη σηµασία της διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για το κλίµα που θα πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβριο του 2014 και επιβεβαιώνει ότι ο συγκεκριµένος στόχος της ΕΕ για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το 2030 θα συνάδει πλήρως µε τον συµφωνηµένο φιλόδοξο στόχο της ΕΕ για το Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια (ΕΣΕΑ) και πραγµατοποίησε µια πρώτη συζήτηση σε αυτή τη βάση. Η ΕΣΕΑ συνδέεται στενά µε το πλαίσιο πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια έως το Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες για τη µείωση της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης και υποστηρίζει την άµεση εφαρµογή των πλέον επειγόντων µέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και την αύξηση της ενεργειακής της ασφάλειας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, πριν από το χειµώνα 2014/2015. Συµφωνεί συγκεκριµένα ότι: υπό το φως των εκτιµήσεων του κινδύνου της βραχυπρόθεσµης διακοπής του εφοδιασµού, θα ενισχυθούν οι υπάρχοντες µηχανισµοί έκτακτης ανάγκης και αλληλεγγύης, συµπεριλαµβανοµένων της αποθήκευσης φυσικού αερίου, των υποδοµών έκτακτης ανάγκης και των αντίστροφων ροών, προκειµένου ο κίνδυνος αυτός να αντιµετωπιστεί πρωτίστως στα πλέον ευάλωτα κράτη µέλη ενόψει της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, θα πρέπει να επιδιωχθούν οι σχετικές επενδύσεις σε ενεργειακές υποδοµές, µεταξύ άλλων και εκείνες που αφορούν τις τρίτες χώρες, µε πλήρη σεβασµό του συνόλου των κανόνων της ΕΕ για την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισµό, που πρέπει να εφαρµοστούν µε συνέπεια EUCO 79/14 9

11 η ΕΕ θα συνεργασθεί µε τους διεθνείς εταίρους της για να µειωθεί ο κίνδυνος της διακοπής του ενεργειακού εφοδιασµού η Ενεργειακή Κοινότητα, στόχος της οποίας είναι η επέκταση του ενεργειακού κεκτηµένου της ΕΕ στις χώρες διεύρυνσης και γειτονίας, θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να εξασφαλισθεί η εφαρµογή του κεκτηµένου στις εν λόγω χώρες. Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από το Συµβούλιο να αναλύσει περαιτέρω άλλα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, µε βάση την ΕΣΕΑ της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε την σηµασία της ενεργειακής απόδοσης, της περαιτέρω ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής, της περαιτέρω εφαρµογής και ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας θεµελιωµένης σε περιφερειακή προσέγγιση, αυξάνοντας τη διαφάνεια στην αγορά φυσικού αερίου, και στην προαγωγή της ελλείπουσας υποδοµής, προκειµένου να παύσει η οιαδήποτε αποµόνωση των κρατών µελών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας έως το Σύµφωνα µε τον στόχο της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας έως τα τέλη του 2014, η διασύνδεση πρέπει να αυξηθεί, µεταξύ άλλων µε την περαιτέρω εξέταση του νέου στόχου διασύνδεσης που προτείνει η Επιτροπή. 23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα λάβει τελική απόφαση σχετικά µε το νέο πλαίσιο πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένων περαιτέρω µέτρων µε στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και σχετικά µε συγκεκριµένους στόχους διασύνδεσης για το 2030, το αργότερο έως τον Οκτώβριο του Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την τήρηση αυτής της συµφωνηµένης προθεσµίας. 24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει επίσης την πρωτοβουλία για την ενέργεια της G7 της Ρώµης που αποσκοπεί στην εφαρµογή πολιτικών για την οικοδόµηση πιο ανταγωνιστικού, διαφοροποιηµένου και ανθεκτικού ενεργειακού συστήµατος µε µειωµένες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου προάγοντας τη χρήση ασφαλών και βιώσιµων τεχνολογιών. EUCO 79/14 10

12 III. Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση µε την οποία προτείνει τον κ. Jean-Claude Juncker στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα διενεργήσει διαβουλεύσεις ενόψει άλλων µελλοντικών διορισµών. 26. Συµφώνησε επί του συνηµµένου στρατηγικού θεµατολογίου. Καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πλήρως τις προτεραιότητες αυτές στο έργο τους. Το θεµατολόγιο θα καθοδηγήσει επιπλέον τα θεσµικά όργανα στον ετήσιο και πολυετή προγραµµατισµό καθώς και στον νοµοθετικό σχεδιασµό τα θεσµικά όργανα θα πρέπει να οργανώσουν τις εργασίες τους αναλόγως. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξασφαλίσει την τακτική παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των στρατηγικών προτεραιοτήτων. 27. Το ΗΒ εξέφρασε προβληµατισµούς σχετικά µε την µελλοντική εξέλιξη της ΕΕ. Οι προβληµατισµοί αυτοί πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επεσήµανε ότι η ιδέα της ολοένα και πιο στενής ένωσης παρέχει στις διάφορες χώρες διαφορετικές διαδροµές για την ολοκλήρωση, επιτρέποντας στις χώρες που επιθυµούν να εµβαθύνουν την ολοκλήρωση να κάνουν βήµατα µπροστά, σεβόµενα ωστόσο την επιθυµία εκείνων που δεν θέλουν περαιτέρω εµβάθυνση. Μόλις η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβει ουσιαστικά τα καθήκοντά της, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει τη µελλοντική διαδικασία διορισµού του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές Συνθήκες. EUCO 79/14 11

13 IV. ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 28. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεχάρη την Λιθουανία για τη σύγκλιση την οποία πέτυχε, βάσει υγιών οικονοµικών, δηµοσιονοµικών και χρηµατοοικονοµικών πολιτικών, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων σύγκλισης που ορίζονται στη Συνθήκη. Προσυπέγραψε την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετήσει η Λιθουανία το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου Ουκρανία 29. Υπενθυµίζοντας τις δηλώσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την Ουκρανία στις 6 Μαρτίου και στις 27 Μαΐου, τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 21 Μαρτίου και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 23 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο που ανακοινώθηκε την περασµένη εβδοµάδα από τον Πρόεδρο Ποροσένκο. Σηµειώνει τη δήλωση του Ρώσου Προέδρου για κατ αρχήν στήριξη του ειρηνευτικού σχεδίου και την απόφαση του Συµβουλίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας να ανακαλέσει την άδεια χρήσης ρωσικών δυνάµεων για στρατιωτική επέµβαση στην Ουκρανία. 30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του γιατί η κατάπαυση του πυρός, µολονότι τηρείται από τις ουκρανικές αρχές, δεν οδήγησε στην πλήρη παύση των στρατιωτικών εχθροπραξιών. Ως εκ τούτου, καλεί όλα τα µέρη να αναλάβουν ειλικρινή δέσµευση για την εφαρµογή του ειρηνευτικού σχεδίου και να παγιώσουν τον τερµατισµό των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Καλεί τη Ρωσική Οµοσπονδία να χρησιµοποιήσει δυναµικά την επιρροή της επί των παράνοµα οπλισµένων οµάδων και να σταµατήσει τη διασυνοριακή διοχέτευση όπλων και µαχητών, προκειµένου να επιτευχθούν ταχέα και απτά αποτελέσµατα όσον αφορά την αποκλιµάκωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την παρακολούθηση της εφαρµογής του ειρηνευτικού σχεδίου από τον ΟΑΣΕ καθώς και τον ρόλο του στη στήριξη της κατάπαυσης του πυρός και την εγκαθίδρυση αποτελεσµατικών συνοριακών ελέγχων. 31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του να στηρίξει τη διαδικασία οικονοµικής σταθεροποίησης στην Ουκρανία και χαιρετίζει τις δύο πρόσφατες σηµαντικές εκταµιεύσεις από την Επιτροπή, συνολικού ύψους 750 εκατοµµυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της σύµβασης ανάπτυξης του κρατικού µηχανισµού και της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Συµβούλιο προσβλέπει στην υψηλού επιπέδου σύνοδο συντονισµού των χρηµατοδοτών για την Ουκρανία, η οποία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 8 Ιουλίου. EUCO 79/14 12

14 32. Στη συνέχεια των συµπερασµάτων που εξέδωσε τον Μάρτιο και της απόφασης να µην αναγνωρίσει την παράνοµη προσάρτηση της Κριµαίας και της Σεβαστούπολης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που ανέλαβε η Επιτροπή, µε σκοπό να υλοποιήσει αυτήν την πολιτική καθώς και για την απόφαση να απαγορευθούν οι εισαγωγές προϊόντων από την Κριµαία και τη Σεβαστούπολη, εάν δεν συνοδεύονται από ουκρανικό πιστοποιητικό. 33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η Επιτροπή, η ΕΥΕ και τα κράτη µέλη έχουν ήδη δροµολογήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για τη λήψη στοχοθετηµένων µέτρων, όπως ζήτησε τον Μάρτιο, χωρίς καθυστέρηση. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει να έχουν ληφθεί τα ακόλουθα µέτρα έως τη ευτέρα 30 Ιουνίου : συµφωνία σχετικά µε µηχανισµό επαλήθευσης, ο οποίος θα παρακολουθείται από τον ΟΑΣΕ, για την κατάπαυση πυρός και για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των συνόρων, επιστροφή στις ουκρανικές αρχές των τριών συνοριακών σηµείων ελέγχου (Izvarino, Dolzhanskiy, Krasnopartizansk), απελευθέρωση των οµήρων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των παρατηρητών του ΟΑΣΕ, έναρξη ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την εφαρµογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου κ. Ποροσένκο. Το Συµβούλιο θα αξιολογήσει την κατάσταση και εν ανάγκη θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη δέσµευσή του να συνέλθει εν νέου ανά πάσα στιγµή για τη λήψη περαιτέρω σηµαντικών περιοριστικών µέτρων. *********** 34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 σχετικά µε την Αλβανία. EUCO 79/14 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Τον Μάιο του 2014, οι ευρωπαϊκές εκλογές άνοιξαν ένα νέο νοµοθετικό κύκλο. Αυτή η πολιτική ανανέωση πραγµατοποιείται ακριβώς τη στιγµή κατά την οποία οι χώρες µας εξέρχονται από µακροχρόνια οικονοµική κρίση, ενώ η απογοήτευση των Ευρωπαίων από την πολιτική έχει αυξηθεί. Ο χρόνος ενδείκνυται για να καθορίσουµε πού επιθυµούµε να εστιάσει η Ένωση και πώς επιθυµούµε να λειτουργεί στο µέλλον. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε σήµερα σε πέντε κυρίαρχες προτεραιότητες που θα κατευθύνουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόµενη πενταετία: ισχυρότερες οικονοµίες µε περισσότερες θέσεις απασχόλησης, κοινωνίες ικανές να ενδυναµώνουν και να προστατεύουν, ασφαλές µέλλον όσον αφορά την ενέργεια και το κλίµα, αξιόπιστος τοµέας θεµελιωδών ελευθεριών, αποτελεσµατικότερη κοινή δράση ανά τον κόσµο. Η δράση στους τοµείς αυτούς είναι ζωτικής σηµασίας, δεδοµένων των προκλήσεων που περιµένουν τις κοινωνίες µας. Αν και η ανάκαµψη στην Ευρώπη προχωρεί, η ανεργία παραµένει η βαθύτερη ανησυχία µας - ιδίως για τους νέους - και οι ανισότητες ενισχύονται. Εν τω µεταξύ, η παγκόσµια οικονοµία µεταβάλλεται ραγδαία. Στην ψηφιακή εποχή, ο ανταγωνισµός για καινοτοµία, δεξιότητες και αγορές ωθεί όλες οι χώρες µας να προλαµβάνουν τις αλλαγές και να προσαρµόζονται σε αυτές, προκειµένου να ευηµερήσουν. Η πενιχρότητα των φυσικών πόρων, το κόστος της ενέργειας και οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής αποτελούν µείζονες προκλήσεις. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης αποτελεί επί του παρόντος µειονέκτηµα. Σε ολόκληρο τον κόσµο, η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεµισµός συνιστούν λόγους ανησυχίας. Η γεωπολιτική σταθερότητα στα ίδια µας τα σύνορα δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη. Οι δηµογραφικές τάσεις δηµιουργούν προβλήµατα οι γηράσκοντες πληθυσµοί ασκούν πρόσθετη πίεση στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας και οι παράνοµες µεταναστευτικές ροές απαιτούν κοινές απαντήσεις και συντονισµένες δράσεις. Υπό το πρίσµα αυτό, πρώτο στόχο του έργου της Ένωσης τα επόµενα έτη πρέπει να αποτελεί ο εξοπλισµός των κοινωνιών µας για το µέλλον και η ενθάρρυνση της εµπιστοσύνης. Οι χώρες της Ευρώπης βρίσκονται σε ιδανική θέση για να διαµορφώσουν την αλλαγή, τόσο µόνες τους όσο και συλλογικά ως Ένωση. Η ποικιλοµορφία µας αποτελεί πλεονέκτηµα, η ενότητά µας ενδυναµώνει. Στην Ένωσή µας υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Η πολιτική µας για τη διεύρυνση εξακολουθεί να προάγει τη δηµοκρατία και την ευηµερία. EUCO 79/14 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

16 Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η Ένωση πρέπει να επικεντρώσει τη δράση της εκεί όπου επιτυγχάνει την ουσιαστική διαφορά. Θα πρέπει να απόσχει από οποιαδήποτε δράση, όταν τα κράτη µέλη µπορούν να επιτύχουν καλύτερα τους ίδιους στόχους. Η αξιοπιστία της Ένωσης εξαρτάται από την ικανότητά της να εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις και οι δεσµεύσεις τυγχάνουν κατάλληλης εφαρµογής. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ισχυρών και αξιόπιστων θεσµικών οργάνων, ενώ παράλληλα θα ωφεληθεί και από τη στενότερη συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί πρωτίστως στην επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων στους ακόλουθους πέντε τοµείς: 1. Ένωση απασχόλησης, ανάπτυξης και ανταγωνισµού Οι χώρες µας εξέρχονται από τη βαθύτερη οικονοµική κρίση µιας ολόκληρης γενιάς. Οι προσπάθειες και οι µεταρρυθµίσεις παράγουν αποτελέσµατα. Όµως, δεν πρόκειται για επιστροφή στις υποσχέσεις του παρελθόντος. Εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές προκλήσεις: βραδεία ανάπτυξη, υψηλά ποσοστά ανεργίας, ανεπαρκείς δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, µακροοικονοµικές ανισορροπίες, δηµόσιο χρέος και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Σεβόµαστε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όλες οι οικονοµίες µας πρέπει να εξακολουθήσουν να επιδιώκουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Σαφέστατα, η κοινή µας ισχύς εξαρτάται από την επιτυχία κάθε χώρας ξεχωριστά. Για το λόγο αυτόν, η Ένωση χρειάζεται τολµηρά βήµατα για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, να αυξήσει τις επενδύσεις, να δηµιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και να ενθαρρύνει τις µεταρρυθµίσεις για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό επίσης προϋποθέτει βέλτιστη χρήση της εγγενούς ευελιξίας των ισχυόντων κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η επικείµενη επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα αποτελέσει µια καλή ευκαιρία ώστε η στρατηγική να ευθυγραµµιστεί πλήρως µε το παρόν στρατηγικό θεµατολόγιο. Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζουµε για τα επόµενα πέντε χρόνια αφορούν τα ακόλουθα: πλήρης αξιοποίηση του δυναµικού της ενιαίας αγοράς σε κάθε διάστασή της: ολοκληρώνοντας την εσωτερική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ολοκληρώνοντας την ενιαία ψηφιακή αγορά έως το 2015, προαγωγή του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, κυρίως για τις ΜΜΕ: διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και στις επενδύσεις εξασφαλίζοντας πιο ανθεκτική δηµοσιονοµική ρύθµιση βελτιώνοντας τη λειτουργία των αγορών εργασίας και µετατοπίζοντας τους φόρους από την εργασία µειώνοντας τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες συµµόρφωσης, µε στοχευµένο τρόπο και σεβασµό της προστασίας του καταναλωτή και των εργαζοµένων καθώς και της υγειονοµικής και περιβαλλοντικής µέριµνας, EUCO 79/14 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

17 επενδύσεις και προετοιµασία των οικονοµικών µας για το µέλλον: καλύπτοντας τις µακροχρόνιες επενδυτικές ανάγκες όσον αφορά τις υποδοµές µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών καθώς και την ενεργειακή απόδοση, την καινοτοµία και έρευνα, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την καινοτοµία αξιοποιώντας πλήρως τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ κινητοποιώντας το σωστό συνδυασµό ιδιωτικής και δηµόσιας χρηµατοδότησης και διευκολύνοντας τις µακροχρόνιες επενδύσεις χρησιµοποιώντας και αναπτύσσοντας χρηµατοδοτικά µέσα, όπως αυτά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ιδίως για µακροπρόθεσµα έργα προβλέποντας το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο για µακροπρόθεσµες επενδύσεις, ενίσχυση της παγκόσµιας ελκυστικότητας της Ένωσης ως τόπου παραγωγής και επενδύσεων µε ισχυρή και ανταγωνιστική βιοµηχανική βάση και ακµάζουσα γεωργία, και ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για διεθνείς εµπορικές συµφωνίες, σε πνεύµα αµοιβαίου και ανταποδοτικού οφέλους και διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων των διατλαντικών σχέσεων εµπορίου και επενδύσεων, έως το 2015, περαιτέρω ισχυροποίηση και ανθεκτικότητα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης ως παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης: µε ενίσχυση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ και του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών, της σύγκλισης και της αλληλεγγύης, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και ανοικτό χαρακτήρα έναντι των χωρών της ΕΕ που δεν έχουν ως νόµισµα το ευρώ. EUCO 79/14 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

18 2. Ένωση που ενδυναµώνει και προστατεύει όλους τους πολίτες Οι Ευρωπαίοι ωφελούνται από τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ολοκληρωµένες οικονοµίες µε ανοικτά σύνορα αλλά τα πλεονεκτήµατα δεν είναι πάντοτε απτά για όλους. Πολλοί βιώνουν ή φοβούνται τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να αξιοποιεί ευκαιρίες, πράγµα το οποίο κάνει µε επιτυχία αλλά αυτό πρέπει επίσης να γίνεται αντιληπτό και να βιώνεται ως πηγή προστασίας. Οι λαοί αναµένουν από την Ευρώπη να υπερασπίζεται τα συµφέροντά τους και να κρατά τις απειλές σε απόσταση αλλά και να σέβεται την ταυτότητά τους και την αίσθηση ότι ανήκουν κάπου. Η Ένωση πρέπει να καταστεί ισχυρότερη προς τα έξω, παρέχοντας, όµως µεγαλύτερη φροντίδα στους πολίτες της. Κατά συνέπεια, χωρίς να θίγονται οι αρµοδιότητες των κρατών µελών, που έχουν την ευθύνη για τα οικεία συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, οι προτεραιότητες τις οποίες θέτουµε για την Ένωση στο συγκεκριµένο τοµέα για την προσεχή πενταετία είναι οι ακόλουθες: συµβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην αξιοποίηση ταλέντων και στην παροχή ευκαιριών ζωής για όλους: εντείνοντας τον αγώνα κατά της ανεργίας των νέων, ιδίως για τους νέους που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση προωθώντας τις κατάλληλες δεξιότητες για τη σύγχρονη οικονοµία και τη δια βίου µάθηση διευκολύνοντας την κινητικότητα των εργαζοµένων, ιδίως σε τοµείς µε επί µακρόν κενές θέσεις ή αναντιστοιχίες δεξιοτήτων προστατεύοντας µια από τις τέσσερις θεµελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης, ήτοι το δικαίωµα όλων των πολιτών της ΕΕ να διακινούνται ελεύθερα και να διαµένουν και να εργάζονται σε άλλα κράτη µέλη, καθώς και την προστασία τους από πιθανές καταχρηστικές ή δόλιες αξιώσεις, εγγύηση των ίσων ευκαιριών: πατάσσοντας τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες συνεισφέρουν ισότιµα, συµβολή ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι κοινωνίες µας διαθέτουν δίχτυα ασφάλειας για να συνοδεύσουν την αλλαγή και να αντιστρέψουν τις ανισότητες, µε αποτελεσµατικά, δίκαια και κατάλληλα για το µέλλον συστήµατα κοινωνικής προστασίας πράγµατι, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τον κοινωνικό ιστό είναι επίσης το κλειδί για τις προοπτικές µακροπρόθεσµης ευηµερίας της ευρωπαϊκής οικονοµίας. EUCO 79/14 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

19 3. Προς µια ενεργειακή Ένωση µε µια µακρόπνοη πολιτική για το κλίµα Τα γεωπολιτικά γεγονότα, ο παγκόσµιος ενεργειακός ανταγωνισµός και ο αντίκτυπος της κλιµατικής αλλαγής αποτελούν το έναυσµα για την επανεξέταση της στρατηγικής µας µε θέµα την ενέργεια και το κλίµα. Η Ευρώπη δεν πρέπει να εξαρτάται σε τόσο υψηλό βαθµό από εισαγωγές καυσίµων και φυσικού αερίου. Για να εξασφαλιστεί ότι ελέγχουµε πλήρως το µέλλον µας όσον αφορά την ενέργεια, επιθυµούµε να συγκροτήσουµε µια Ενεργειακή Ένωση που θα έχει ως στόχο την οικονοµικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιµη ενέργεια. Η ενεργειακή απόδοση έχει αποφασιστική σηµασία, καθώς η φθηνότερη και πιο καθαρή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Με δεδοµένη την πρόκληση αυτή, οι πολιτικές µας σχετικά µε την ενέργεια και το κλίµα τα επόµενα πέντε χρόνια πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τα εξής: οικονοµικά προσιτή ενέργεια για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες: µετριάζοντας τη ζήτηση ενέργειας µέσω της βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης περατώνοντας την ολοκληρωµένη αγορά ενέργειας βρίσκοντας τρόπους για να αυξηθεί η διαπραγµατευτική δύναµη της Ένωσης ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά φυσικού αερίου τονώνοντας την έρευνα, την ανάπτυξη και τη βιοµηχανική ευρωπαϊκή βάση στον ενεργειακό τοµέα, εξασφάλιση ενέργειας για όλες τις χώρες µας: επιταχύνοντας τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού και οδών, µεταξύ άλλων µέσω ανανεώσιµων, ασφαλών και διατηρήσιµων και άλλων εγχώριων ενεργειακών πηγών, ώστε να µειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση, ιδίως από µία πηγή ή έναν πάροχο αναπτύσσοντας την απαραίτητη υποδοµή όπως οι διασυνδέσεις παρέχοντας το κατάλληλο πλαίσιο προγραµµατισµού σε φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα ώστε να µπορούν να λάβουν µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επενδυτικές αποφάσεις, πράσινη ενέργεια: διατηρώντας τον ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες καταπολέµησης της υπερθέρµανσης του πλανήτη ενόψει της διάσκεψης των µερών του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 2015 στο Παρίσι και έπειτα από αυτή, µεταξύ άλλων, καθορίζοντας φιλόδοξους στόχους για το 2030 που συµµορφώνονται πλήρως µε το συµφωνηθέντα στόχο της ΕΕ για το EUCO 79/14 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

20 4. Ένωση ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Οι πολίτες αναµένουν από τις κυβερνήσεις τους να τους παρέχουν δικαιοσύνη, προστασία και ισοτιµία µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των κανόνων δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή δράση µε βάση τις θεµελιώδεις αξίες µας. Λαµβάνοντας υπόψη τις διασυνοριακές διαστάσεις τους, φαινόµενα όπως η τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα απαιτούν στενότερη συνεργασία εντός της Ένωσης. Το ίδιο ισχύει για ζητήµατα δικαιοσύνης, καθώς ολοένα και περισσότερο οι πολίτες σπουδάζουν, εργάζονται, αναπτύσσουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες, παντρεύονται και αποκτούν παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση. Μια άλλη πρόκληση για τα επόµενα χρόνια θα είναι η διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, οι οποίες αυξάνονται λόγω της αστάθειας και της φτώχειας σε µεγάλα τµήµατα της υφηλίου και των δηµογραφικών τάσεων ζήτηµα που απαιτεί αλληλεγγύη και δίκαιο καταµερισµό της ευθύνης. Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζουµε για τα επόµενα πέντε χρόνια αφορούν τα ακόλουθα: καλύτερη διαχείριση της µετανάστευσης σε όλες της τις πτυχές: καλύπτοντας τις ελλείψεις συγκεκριµένων δεξιοτήτων και προσελκύοντας ταλέντα αντιµετωπίζοντας πιο σθεναρά την παράνοµη µετανάστευση, µεταξύ άλλων µε καλύτερη συνεργασία µε τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της επανεισδοχής προστατεύοντας όσους έχουν ανάγκη µέσω ισχυρής πολιτικής για το άσυλο εξασφαλίζοντας ενισχυµένη, σύγχρονη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, πρόληψη και την καταπολέµηση του εγκλήµατος και της τροµοκρατίας: καταστέλλοντας το οργανωµένο έγκληµα, όπως την εµπορία και τη λαθραία διακίνηση ανθρώπων και το έγκληµα στον κυβερνοχώρο πατάσσοντας τη διαφθορά καταπολεµώντας την τροµοκρατία και αντιµετωπίζοντας τη ριζοσπαστικοποίηση µε την παράλληλη εγγύηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αξιών, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των χωρών µας: γεφυρώνοντας τα διαφορετικά δικαστικά συστήµατα και παραδόσεις ισχυροποιώντας κοινά εργαλεία, µεταξύ άλλων, την Eurojust εξασφαλίζοντας αµοιβαία αναγνώριση αποφάσεων ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να µπορούν να ασκούν πιο εύκολα τα δικαιώµατά τους σε ολόκληρη την Ένωση. EUCO 79/14 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 30 Ιανουαρίου 2012 (OR. en) ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 1 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΝΟΪΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού

Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Το Μανιφέστο των Δικαιωμάτων του Παιδιού Τα παιδιά αποτελούν το μισό του πληθυσμού στις αναπτυσσόμενες χώρες. Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά ζουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ζωή των παιδιών σε ολόκληρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΑΤΖΗΜΠΟΥΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Μέρος πρώτο: Η πορεία προς μία κοινή ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων

Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Η χρηματοδότηση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ) χρηματοδοτούνται εν μέρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εν μέρει από τα κράτη μέλη. Η χρηματοδοτική ενίσχυση της ΕΕ λειτουργεί ως καταλύτης,

Διαβάστε περισσότερα

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση"

Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση Εκδήλωση/ συζήτηση στο 5o Φόρουμ Αυτοδιοίκησης Βίλια 15/6/20013 με θέμα: "Ανάπτυξη Αυτοδιοίκηση η Ευρωπαϊκή πρόταση" Άρης Περουλάκης : Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας, Εταιρικών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 60ή ΣΥΝΟ Ο ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ Εισαγωγή 1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι βαθύτατα προσηλωµένη στο θεσµό των Ηνωµένων Εθνών, στην υπεράσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020

Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Διαρθρωτικά Ταμεία για την περίοδο 2014-2020 Πρακτικός Οδηγός Πώς να σχεδιάσετε ένα πολυταμειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την ενεργειακά αποδοτική ανακαίνιση του κτιριακού δυναμικού Σχεδιάζετε τα επιχειρησιακά

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα

Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ 40 ΧΡΟΝΑ ΤΗΣ ΟΛΤΕΚ Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση - Πραγματικότητα και Προοπτικές στις Αρχές του 21 ου αιώνα Δημοσιογραφική Εστία Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2010 Γραφείο Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012)

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2010 COM(2010) 462 τελικό 2010/0242 (COD) C7-0253/10 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ευρωπαϊκό έτος ενεργού γήρανσης (2012) (κείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 11.3.2014 COM(2014) 154 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο

Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο SPEECH/04/224 Σταύρος δήµας Επίτροπος υπεύθυνος για θέµατα Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Το ευρωπαϊκό οικονοµικό και κοινωνικό µοντέλο Ευρωπαϊκο κοινοβουλιο συνοδος Στρασβουργο, 4 µαïου 2004 Εισαγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο

Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Σχετικά με το Οικουμενικό Σύμφωνο Εισαγωγή 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. 04 Τι είναι το Οικουμενικό Σύμφωνο; 05 06 06 Οι 10 αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου Γιατί μια διεθνής Πρωτοβουλία; Ποιοι συμμετέχουν; Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας

Τα πιστεύω μας. Οι άνθρωποί μας Οι επιτυχίες μας κατά την περίοδο 2009 2014 Ποιοί είμαστε Είμαστε η μεγαλύτερη πολιτική οικογένεια της Ευρώπης και η δράση μας αναπτύσσεται με γνώμονα ένα κεντροδεξιό πολιτικό όραμα. Είμαστε η Κοινοβουλευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Ορίζοντας 2020 Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2295(INI) 27.3.2013. Σχέδιο γνωμοδότησης Tamás Deutsch. PE508.059v01-00 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 27.3.2013 2012/2295(INI) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Tamás Deutsch (PE506.093v01-00) σχετικά με την καινοτομία για βιώσιμη ανάπτυξη: μια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την

Διαβάστε περισσότερα

«Το Eurogroup καλωσορίζει τη συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς με την προσθήκη του ΔΝΤ για το πρόγραμμα του ESM. ΤΟ Eurogroup συγχαίρει τις ελληνικές αρχές για την ισχυρή δέσμευση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 16.12.2014 COM(2014) 910 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.1.2015 COM(2015) 11 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 1 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2015 ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η Εθνική Στρατηγική για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2015/2107(INI) 29.5.2015 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 29.5.2015 2015/2107(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ. Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Έγγραφο της Επιτροπής και του ΓΓ/ΥΕ προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ Η ΕΕ όπως και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το μέλλον της Ευρώπης

Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το μέλλον της Ευρώπης Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων για το μέλλον της Ευρώπης ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΛΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2019 Μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις. Εκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ

1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ. 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 1. Ιστορικό ίδρυσης ΑΔΜΗΕ 2. Ρόλος του ΑΔΜΗΕ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 3. Βασικές εταιρικές αρχές λειτουργίας ΑΔΜΗΕ 2 Ο ΑΔΜΗΕ είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που δημιουργήθηκε μετά τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για

Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Σύντοµη εισαγωγή στη συζήτηση που διεξάγεται για Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 Structural Funds Περιφερειακός Σύµβουλος Ν Αγαίου Ευρωβουλευτής Οµάδα των Πράσινων Πολυετές Οικονοµικό Πλαίσιο (Multi-annual

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες τα συµπεράσµατα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

ιαβιβάζονται συνηµµένως στις αντιπροσωπίες τα συµπεράσµατα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συµβούλιο Βρυξέλλες, 30 Αυγούστου 2014 (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου Παραλήπτης: Αντιπροσωπίες Θέµα: Έκτακτη σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα