EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en)"

Transcript

1 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CO,CL 2 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέµα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου (26/27 Ιουνίου 2014). EUCO 79/14

2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε να προτείνει τον κ. Jean-Claude Juncker στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο πλαίσιο αυτό, ενέκρινε το στρατηγικό θεµατολόγιο βασικών προτεραιοτήτων για την εποµένη πενταετία. Κάλεσε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πλήρως τις εν λόγω προτεραιότητες στις εργασίες τους. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καθόρισε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον νοµοθετικό και επιχειρησιακό σχεδιασµό για τα επόµενα έτη στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης (βλ. παρακάτω κεφάλαιο Ι) και εξέτασε επίσης ορισµένα συναφή οριζόντια θέµατα. Ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο του 2014 και ζήτησε να καταβληθούν επιπλέον προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για ανάπτυξη και για την δηµιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό της προόδου που σηµειώθηκε όσον αφορά τη λήψη τελικής απόφασης τον Οκτώβριο σχετικά µε το πλαίσιο πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια 2030 και υποστήριξε την άµεση εφαρµογή µιας δέσµης κατεπειγόντων µέτρων µε στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και τη βελτίωση της ενεργειακής της ασφάλειας. Στο πλαίσιο της προπαρασκευής της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Οκτωβρίου, το Συµβούλιο κλήθηκε να αναλύσει περαιτέρω άλλα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρέτισε την υπογραφή των Συµφωνιών Σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένων των Σφαιρικών και Σε Βάθος Ζωνών Ελεύθερων Συναλλαγών, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας και της ηµοκρατίας της Μολδαβίας καθώς και την υπογραφή του υπόλοιπου µέρους της Συµφωνίας Σύνδεσης και της Σφαιρικής και Σε Βάθος Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών, µεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας. I. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 1. Ένας από τους κύριους στόχους της Ένωσης είναι η δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης χωρίς εσωτερικά σύνορα, µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων. Για τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο να ληφθούν συνεκτικά µέτρα πολιτικής όσον αφορά το άσυλο, τη µετανάστευση, τα σύνορα, την αστυνοµική και τη δικαστική συνεργασία, σύµφωνα µε τις Συνθήκες και τα συναφή Πρωτόκολλα. 2. Όλες οι παράµετροι µιας Ευρώπης που προστατεύει τους πολίτες της και προσφέρει ουσιαστικά δικαιώµατα στους ανθρώπους εντός και εκτός της Ένωσης είναι αλληλένδετες. Η επιτυχία ή η αποτυχία σε έναν τοµέα εξαρτάται από τις επιδόσεις στους άλλους τοµείς, καθώς και από τις συνέργειες µε συναφείς τοµείς πολιτικής. Η απάντηση σε πολλές από τις προκλήσεις στον τοµέα της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης εντοπίζεται στις σχέσεις µε τρίτες χώρες, πράγµα που καθιστά αναγκαία τη βελτίωση της σύνδεσης των εσωτερικών και των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ. Το στοιχείο αυτό θα πρέπει να αποτυπωθεί στην συνεργασία µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των οργανισµών της ΕΕ. EUCO 79/14 1

3 3. Με βάση τα παλαιότερα προγράµµατα, γενική προτεραιότητα αποτελεί σήµερα η συνεκτική µεταφορά στο εθνικό δίκαιο, η αποτελεσµατική εφαρµογή και η ενοποίηση των υφιστάµενων νοµικών πράξεων και µέτρων πολιτικής. Η εντατικοποίηση της επιχειρησιακής συνεργασίας µε παράλληλη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι καινοτοµίες των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, η ενίσχυση του ρόλου των διαφόρων οργανισµών και υπηρεσιών της ΕΕ και η εξασφάλιση της στρατηγικής χρήσης των κεφαλαίων της ΕΕ θα είναι καθοριστικής σηµασίας. 4. Για την περαιτέρω ανάπτυξη του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης τα προσεχή έτη, θα έχει καίρια σηµασία να διασφαλιστεί η προστασία και η προαγωγή των θεµελιωδών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των δεδοµένων, σε συνδυασµό µε την αντιµετώπιση ζητηµάτων ασφαλείας, µεταξύ άλλων, στις σχέσεις µε τρίτες χώρες, καθώς και να εγκριθεί ένα ισχυρό γενικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των δεδοµένων έως το Αντιµέτωπη µε προκλήσεις όπως η αστάθεια σε πολλά µέρη του κόσµου και οι παγκόσµιες και ευρωπαϊκές δηµογραφικές τάσεις, η Ένωση χρειάζεται µια αποτελεσµατική πολιτική µετανάστευσης, ασύλου και συνόρων υπό άρτια διαχείριση, µε γνώµονα τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανοµής ευθυνών όπως προβλέπονται στη Συνθήκη, σύµφωνα µε το άρθρο 80 ΣΛΕΕ, και την ουσιαστική εφαρµογή της πολιτικής αυτής. Απαιτείται µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε την οποία θα βελτιστοποιούνται τα οφέλη της νόµιµης µετανάστευσης και θα προσφέρεται προστασία σε όσους έχουν ανάγκη, µε παράλληλη αποφασιστική αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης και αποτελεσµατική διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. 6. Προκειµένου να παραµείνει ελκυστικός προορισµός ταλέντων και δεξιοτήτων, η Ευρώπη πρέπει να αναπτύξει στρατηγικές για τη µεγιστοποίηση των ευκαιριών νόµιµης µετανάστευσης µέσω συνεπών και αποτελεσµατικών κανόνων, βασιζόµενων στον διάλογο µε την επιχειρηµατική κοινότητα και τους κοινωνικούς εταίρους. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να στηρίξει τις προσπάθειες των κρατών µελών να ακολουθούν πολιτικές ενεργού ένταξης που προωθούν την κοινωνική συνοχή και τον οικονοµικό δυναµισµό. EUCO 79/14 2

4 7. Η δέσµευση της Ένωσης ως προς τη διεθνή προστασία προϋποθέτει µια ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική ασύλου βασιζόµενη στην αλληλεγγύη και την ευθύνη. Η πλήρης µεταφορά στο εθνικό δίκαιο και η αποτελεσµατική εφαρµογή του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήµατος Ασύλου (ΚΕΣΑ) είναι απόλυτη προτεραιότητα. Με αυτόν τον τρόπο θα προκύψουν υψηλά κοινά πρότυπα και µια ενισχυµένη συνεργασία που θα δηµιουργήσουν ισότιµους όρους ανταγωνισµού, βάσει των οποίων οι αιτούντες άσυλο θα λαµβάνουν τις ίδιες διαδικαστικές εγγυήσεις και την ίδια προστασία σε ολόκληρη την Ένωση. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται από ενισχυµένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ), ιδίως για την προώθηση της ενιαίας εφαρµογής του κεκτηµένου. Οι συγκλίνουσες πρακτικές θα ενισχύσουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη και θα επιτρέψουν τη µετάβαση σε επόµενα στάδια στο µέλλον. 8. Η αντιµετώπιση των βαθύτερων αιτίων των παράνοµων µεταναστευτικών ροών αποτελεί ουσιώδες µέρος της µεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ. Τούτο, παράλληλα µε την πρόληψη και την αντιµετώπιση της παράνοµης µετανάστευσης, θα συµβάλει στην αποτροπή της απώλειας της ζωής µεταναστών που επιχειρούν επικίνδυνα ταξίδια. Βιώσιµη λύση µπορεί να εξευρεθεί µόνο µε την εντατικοποίηση της συνεργασίας µε τις χώρες προέλευσης και διέλευσης, καθώς και µε την χορήγηση βοήθειας για να ενισχυθεί η ικανότητά τους όσον αφορά την διαχείριση της µετανάστευσης και των συνόρων. Οι πολιτικές µετανάστευσης πρέπει να ενισχυθούν ως αναπόσπαστο µέρος των εξωτερικών και αναπτυξιακών πολιτικών της Ένωσης, µε την εφαρµογή της αρχής «περισσότερα κίνητρα για περισσότερα αποτελέσµατα» και µε βάση τη συνολική προσέγγιση της µετανάστευσης και της κινητικότητας. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί στα ακόλουθα στοιχεία: ενίσχυση και διεύρυνση των περιφερειακών προγραµµάτων προστασίας, ιδίως πλησίον περιοχών προέλευσης, σε στενή συνεργασία µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, καθώς και αύξηση των συµβολών στις παγκόσµιες προσπάθειες επανεγκατάστασης των προσφύγων, ιδίως λόγω της τρέχουσας παρατεταµένης κρίσης στη Συρία αποφασιστικότερη αντιµετώπιση της παράνοµης διακίνησης και της εµπορίας ανθρώπων, µε έµφαση στις χώρες και τις οδούς προτεραιότητας καθιέρωση αποτελεσµατικής κοινής πολιτικής επιστροφής και επιβολή υποχρεώσεων περί επανεισδοχής στις συµφωνίες µε τρίτες χώρες πλήρης υλοποίηση των δράσεων που επισήµανε η Ειδική Οµάδα «Μεσόγειος». EUCO 79/14 3

5 9. H ζώνη του Σένγκεν, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να ταξιδεύουν χωρίς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα, και ο συνεχώς αυξανόµενος αριθµός ατόµων που ταξιδεύουν προς την ΕΕ καθιστούν απαραίτητη την αποτελεσµατική διαχείριση των κοινών εξωτερικών συνόρων της ΕΕ ώστε να διασφαλίζεται ισχυρή προστασία. Η Ένωση πρέπει να κινητοποιήσει όλα τα µέσα που έχει στη διάθεσή της για να στηρίξει τα κράτη µέλη στο έργο τους. Για τον σκοπό αυτόν: η ολοκληρωµένη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων πρέπει να εκσυγχρονιστεί µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο ώστε να διασφαλίζεται έξυπνη διαχείριση των συνόρων µε σύστηµα εισόδου/εξόδου και πρόγραµµα καταχώρισης ταξιδιωτών µε την στήριξη του νέου Οργανισµού για τη ιαχείριση Συστηµάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίµακας (eu-lisa) Ο FRONTEX, ως µέσον ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στον τοµέα της διαχείρισης συνόρων, θα πρέπει να ενισχύσει την επιχειρησιακή βοήθεια, ιδίως προκειµένου να στηρίξει τα κράτη µέλη που υφίστανται ισχυρές πιέσεις στα εξωτερικά τους σύνορα, και να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα στις ταχείες µεταβολές των µεταναστευτικών ροών, αξιοποιώντας στο έπακρο το νέο ευρωπαϊκό σύστηµα επιτήρησης των συνόρων (EUROSUR) στο πλαίσιο της µακροπρόθεσµης ανάπτυξης του FRONTEX, θα πρέπει να µελετηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας ευρωπαϊκού συστήµατος συνοριοφυλάκων ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα ελέγχου και επιτήρησης των εξωτερικών µας συνόρων. Συγχρόνως, πρέπει να εκσυγχρονιστεί η κοινή πολιτική θεωρήσεων διευκολύνοντας τις νόµιµες µετακινήσεις και την ενισχυµένη τοπική προξενική συνεργασία Σένγκεν, µε ταυτόχρονη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας και εφαρµόζοντας το νέο σύστηµα διακυβέρνησης του Σένγκεν. EUCO 79/14 4

6 10. Είναι άκρως σηµαντικό να εξασφαλισθεί γνήσιος χώρος ασφαλείας για τους Ευρωπαίους πολίτες µέσω της επιχειρησιακής αστυνοµικής συνεργασίας και της αποτροπής και καταπολέµησης του σοβαρού και οργανωµένου εγκλήµατος, όπως της εµπορίας και της λαθραίας διακίνησης ανθρώπων καθώς και της διαφθοράς. Συγχρόνως, χρειάζεται µια αποτελεσµατική αντιτροµοκρατική πολιτική της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας θα συνεργάζονται στενά όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς και η οποία θα ενσωµατώνει τόσο τις εσωτερικές όσο και τις εξωτερικές πτυχές της καταπολέµησης της τροµοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τον ρόλο του Συντονιστή Αντιτροµοκρατικής ράσης της ΕΕ. Στον αγώνα κατά του εγκλήµατος και της τροµοκρατίας, η Ένωση θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές αρχές, κινητοποιώντας όλα τα µέσα δικαστικής και αστυνοµικής συνεργασίας και ενισχύοντας τον συντονιστικό ρόλο της Ευρωπόλ και της Eurojust, µεταξύ άλλων µέσω: επανεξέτασης και ενηµέρωσης της στρατηγικής εσωτερικής ασφαλείας ως τα µέσα του 2015 βελτίωσης της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών, µεταξύ άλλων και σχετικά µε τα ποινικά µητρώα περαιτέρω ανάπτυξης ολοκληρωµένης προσέγγισης της ασφάλειας και της εγκληµατικότητας στον κυβερνοχώρο πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και του εξτρεµισµού και αντιµετώπισης του φαινοµένου των ξένων µαχητών, µεταξύ άλλων και µε την αποτελεσµατική αξιοποίηση των υφιστάµενων µέσων για προειδοποιητικές καταχωρίσεις σε κλίµακα ΕΕ και την ανάπτυξη µηχανισµών όπως το σύστηµα της ΕΕ για τις καταστάσεις µε τα ονόµατα των επιβατών. 11. Η οµαλή λειτουργία ενός πραγµατικά ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης, µε σεβασµό των διαφορετικών νοµικών συστηµάτων και παραδόσεων των κρατών µελών, έχει ζωτική σηµασία για την ΕΕ. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω η αµοιβαία εµπιστοσύνη στα δικαστικά συστήµατα των κρατών µελών. Μια ορθή ευρωπαϊκή πολιτική στον τοµέα της δικαιοσύνης θα συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη επιτρέποντας στις επιχειρήσεις και στους καταναλωτές να επωφεληθούν από ένα αξιόπιστο επιχειρηµατικό περιβάλλον στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Απαιτείται περαιτέρω δράση για: την προώθηση της συνοχής και της σαφήνειας της νοµοθεσίας της ΕΕ για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις την απλοποίηση της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, την προαγωγή αποτελεσµατικών µέσων ένδικης προστασίας και τη χρήση τεχνολογικών καινοτοµιών, όπως της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης EUCO 79/14 5

7 τη συνέχιση των προσπαθειών προκειµένου να ενισχυθούν τα δικαιώµατα των κατηγορούµενων και των υπόπτων σε ποινικές διαδικασίες την εξέταση της ενίσχυσης των δικαιωµάτων των προσώπων, ιδίως των παιδιών, σε δικαστικές διαδικασίες µε στόχο την ευκολότερη εκτέλεση των αποφάσεων σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου καθώς και των αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις µε διασυνοριακές επιπτώσεις την ενίσχυση της προστασίας των θυµάτων την ενίσχυση της αµοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων σε αστικές και ποινικές υποθέσεις την ενίσχυση των ανταλλαγών πληροφοριών µεταξύ των αρχών των κρατών µελών την καταπολέµηση της απάτης και της πρόκλησης ζηµίας εις βάρος του προϋπολογισµού της ΕΕ, µεταξύ άλλων, προωθώντας τις διαπραγµατεύσεις για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων και της επιχειρησιακής συνεργασίας τη βελτίωση της κατάρτισης των επαγγελµατιών του κλάδου την αξιοποίηση της εµπειρογνωµοσύνης των αρµόδιων οργανισµών της ΕΕ, όπως η Eurojust και ο Οργανισµός Θεµελιωδών ικαιωµάτων (FRA). 12. Ως µία από τις θεµελιώδεις ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαίωµα των πολιτών της ΕΕ να διακινούνται ελεύθερα και να διαµένουν και να εργάζονται σε άλλα κράτη µέλη πρέπει να προστατευθεί, µεταξύ άλλων και από πιθανές καταχρηστικές ή δόλιες αξιώσεις. 13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη να διασφαλίσουν την κατάλληλη νοµοθετική και επιχειρησιακή συνέχεια αυτών των κατευθυντηρίων γραµµών και δηλώνει ότι θα προβεί σε ενδιάµεση επισκόπηση το EUCO 79/14 6

8 II. ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A. ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΕΞΆΜΗΝΟ 14. Οι πρόσφατες ενδείξεις οικονοµικής ανάκαµψης είναι ενθαρρυντικές και αποδεικνύουν ότι οι κοινές προσπάθειες των κρατών µελών και των θεσµικών οργάνων της ΕΕ αποδίδουν καρπούς. Επιστρέφουµε σε τροχιά ανάπτυξης και παρατηρείται µικρή αύξηση της απασχόλησης παρότι σε πολλές περιοχές της Ευρώπης η ανεργία, ειδικότερα δε αυτή των νέων, βρίσκεται ακόµη σε πρωτοφανή και απαράδεκτα επίπεδα. Η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός εξακολουθούν να αποτελούν µείζονες ανησυχίες. 15. Χάρις στις προσπάθειες των κρατών µελών, έχει προχωρήσει η διόρθωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών και τα δηµόσια οικονοµικά εξακολουθούν να βελτιώνονται. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του σχετικά για την κατάργηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος για διάφορα κράτη µέλη. Οι δυνατότητες που προσφέρει το ισχύον δηµοσιονοµικό πλαίσιο της ΕΕ για την εξισορρόπηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας µε την ανάγκη στήριξης της οικονοµικής ανάπτυξης είναι σκόπιµο να αξιοποιηθούν. Λόγω των σταθερά υψηλών επιπέδων του χρέους και της ανεργίας και της χαµηλής αύξησης του ονοµαστικού ΑΕΠ, καθώς και των προκλήσεων της γήρανσης της κοινωνίας και της στήριξης της δηµιουργίας θέσεων απασχόλησης, ιδίως για τους νέους, πρέπει να συνεχισθεί η εφαρµογή ευνοϊκής προς την ανάπτυξη και διαφοροποιηµένης δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που ενισχύουν την οικονοµική ανάπτυξη και βελτιώνουν την διατηρησιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών, µεταξύ άλλων µε την κατάλληλη αξιολόγηση των δηµοσιονοµικών µέτρων και των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων, αξιοποιώντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εγγενή ευελιξία των ισχυόντων κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Εν προκειµένω, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε την εφαρµογή του πλαισίου διακυβέρνησης της ΕΕ έως τις 14 εκεµβρίου 2014, όπως προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο (δέσµη 6 µέτρων και δέσµη 2 µέτρων). 16. Η ανάκαµψη παραµένει εύθραυστη και άνιση και οι προσπάθειες εφαρµογής διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης πρέπει να συνεχιστούν και να ενισχυθούν προκειµένου να αυξηθεί το αναπτυξιακό δυναµικό της Ευρώπης και να δηµιουργηθούν περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Απαιτούνται ενισχυµένη δράση για µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της εργασίας, µεταρρύθµιση των αγορών προϊόντων και υπηρεσιών και των δηµοσίων διοικήσεων, βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος έρευνας, ανάπτυξης και καινοτοµίας, διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηµατοδότηση, ενίσχυση της λειτουργίας των βιοµηχανιών δικτύου και αναµόρφωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων. EUCO 79/14 7

9 17. Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε εν γένει τις συστάσεις ανά χώρα (ΣΑΧ) και µε τον τρόπο αυτό ολοκλήρωσε το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο Η εφαρµογή τους είναι το κλειδί για την επιτάχυνση της ανάπτυξης. Με βάση τις αρχές της εθνικής ιδίας ευθύνης και του κοινωνικού διαλόγου, τα κράτη µέλη θα πρέπει να τηρήσουν τις συστάσεις στις επικείµενες αποφάσεις τους σχετικά µε τους προϋπολογισµούς, τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και την απασχόληση και τις κοινωνικές πολιτικές. Το Συµβούλιο και η Επιτροπή θα παρακολουθήσουν περαιτέρω την εφαρµογή των ΣΑΧ και θα αναλάβουν δράση, όπως απαιτείται. Καταλληλότητα του ρυθµιστικού πλαισίου 18. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αξιολόγησε την πρόοδο που σηµειώθηκε όσον αφορά την καταλληλότητα και την αποδοτικότητα του ρυθµιστικού πλαισίου βάσει της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Μεγάλη πρόοδος έχει επιτευχθεί όσον αφορά την εφαρµογή του προγράµµατος καταλληλότητας και αποδοτικότητας του ρυθµιστικού πλαισίου (REFIT), από την Επιτροπή, τα λοιπά θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη. Αυτό έχει οδηγήσει σε πραγµατική µείωση του ρυθµιστικού φόρτου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι η καταλληλότητα του ρυθµιστικού πλαισίου θα πρέπει να παραµείνει ως προτεραιότητα στις εργασίες των θεσµικών οργάνων. Αυτό απαιτεί ισχυρή δέσµευση για ρυθµιστική απλούστευση και µείωση της επιβάρυνσης του νοµοθετικού έργου και καλύτερη χρήση της αξιολόγησης του αντικτύπου και της εκ των υστέρων αξιολόγησης καθ' όλη τη διάρκεια του νοµοθετικού κύκλου, σε ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο. 19. Τα µέτρα σχετικά µε την καταλληλότητα του ρυθµιστικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να συµπληρώνονται µε πρωτοβουλίες για την καταλληλότητα του ρυθµιστικού πλαισίου από τα κράτη µέλη. Στο πλαίσιο αυτό, τα κράτη µέλη θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις διατάξεις περί ρυθµιστικής ευελιξίας προς όφελος των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας της ΕΕ. 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να προβεί σε λεπτοµερή εξέταση της ανακοίνωσης της Επιτροπής. Η Επιτροπή, τα άλλα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη καλούνται να συνεχίσουν τη φιλόδοξη εφαρµογή του προγράµµατος REFIT, λαµβάνοντας υπόψη την προστασία των καταναλωτών και των εργαζοµένων, καθώς και τις ανησυχίες για την υγεία και το περιβάλλον. EUCO 79/14 8

10 B. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 21. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προέβη σε απολογισµό της προόδου που σηµειώθηκε για τη λήψη τελικής απόφασης τον Οκτώβριο σχετικά µε το πλαίσιο για το κλίµα και την ενέργεια έως το 2030, στο πλαίσιο των συµπερασµάτων του Μαρτίου του Εν προκειµένω, τόνισε ότι είναι σηµαντικό να αναπτυχθούν ταχέως τα βασικά στοιχεία του πλαισίου και προσβλέπει ιδίως στην υποβολή, έως τον Ιούλιο, από την Επιτροπή, επανεξέτασης της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση και του τρόπου µε τον οποίο η ενεργειακή απόδοση µπορεί να συµβάλει στο πλαίσιο για το κλίµα και την ενέργεια έως το Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επαναλαµβάνει τη σηµασία της διάσκεψης κορυφής του ΟΗΕ για το κλίµα που θα πραγµατοποιηθεί τον Σεπτέµβριο του 2014 και επιβεβαιώνει ότι ο συγκεκριµένος στόχος της ΕΕ για µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το 2030 θα συνάδει πλήρως µε τον συµφωνηµένο φιλόδοξο στόχο της ΕΕ για το Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλεια (ΕΣΕΑ) και πραγµατοποίησε µια πρώτη συζήτηση σε αυτή τη βάση. Η ΕΣΕΑ συνδέεται στενά µε το πλαίσιο πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια έως το Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί να αυξηθούν οι προσπάθειες για τη µείωση της υψηλής ενεργειακής εξάρτησης της Ευρώπης και υποστηρίζει την άµεση εφαρµογή των πλέον επειγόντων µέτρων για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Ευρώπης και την αύξηση της ενεργειακής της ασφάλειας σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, πριν από το χειµώνα 2014/2015. Συµφωνεί συγκεκριµένα ότι: υπό το φως των εκτιµήσεων του κινδύνου της βραχυπρόθεσµης διακοπής του εφοδιασµού, θα ενισχυθούν οι υπάρχοντες µηχανισµοί έκτακτης ανάγκης και αλληλεγγύης, συµπεριλαµβανοµένων της αποθήκευσης φυσικού αερίου, των υποδοµών έκτακτης ανάγκης και των αντίστροφων ροών, προκειµένου ο κίνδυνος αυτός να αντιµετωπιστεί πρωτίστως στα πλέον ευάλωτα κράτη µέλη ενόψει της ενίσχυσης της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, θα πρέπει να επιδιωχθούν οι σχετικές επενδύσεις σε ενεργειακές υποδοµές, µεταξύ άλλων και εκείνες που αφορούν τις τρίτες χώρες, µε πλήρη σεβασµό του συνόλου των κανόνων της ΕΕ για την εσωτερική αγορά και τον ανταγωνισµό, που πρέπει να εφαρµοστούν µε συνέπεια EUCO 79/14 9

11 η ΕΕ θα συνεργασθεί µε τους διεθνείς εταίρους της για να µειωθεί ο κίνδυνος της διακοπής του ενεργειακού εφοδιασµού η Ενεργειακή Κοινότητα, στόχος της οποίας είναι η επέκταση του ενεργειακού κεκτηµένου της ΕΕ στις χώρες διεύρυνσης και γειτονίας, θα πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να εξασφαλισθεί η εφαρµογή του κεκτηµένου στις εν λόγω χώρες. Ενόψει της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Οκτωβρίου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζήτησε από το Συµβούλιο να αναλύσει περαιτέρω άλλα µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα µέτρα για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ, µε βάση την ΕΣΕΑ της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογράµµισε την σηµασία της ενεργειακής απόδοσης, της περαιτέρω ανάπτυξης της εγχώριας παραγωγής, της περαιτέρω εφαρµογής και ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας θεµελιωµένης σε περιφερειακή προσέγγιση, αυξάνοντας τη διαφάνεια στην αγορά φυσικού αερίου, και στην προαγωγή της ελλείπουσας υποδοµής, προκειµένου να παύσει η οιαδήποτε αποµόνωση των κρατών µελών από τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας έως το Σύµφωνα µε τον στόχο της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας έως τα τέλη του 2014, η διασύνδεση πρέπει να αυξηθεί, µεταξύ άλλων µε την περαιτέρω εξέταση του νέου στόχου διασύνδεσης που προτείνει η Επιτροπή. 23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα λάβει τελική απόφαση σχετικά µε το νέο πλαίσιο πολιτικής για το κλίµα και την ενέργεια, συµπεριλαµβανοµένων περαιτέρω µέτρων µε στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και σχετικά µε συγκεκριµένους στόχους διασύνδεσης για το 2030, το αργότερο έως τον Οκτώβριο του Θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για την τήρηση αυτής της συµφωνηµένης προθεσµίας. 24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει επίσης την πρωτοβουλία για την ενέργεια της G7 της Ρώµης που αποσκοπεί στην εφαρµογή πολιτικών για την οικοδόµηση πιο ανταγωνιστικού, διαφοροποιηµένου και ανθεκτικού ενεργειακού συστήµατος µε µειωµένες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου προάγοντας τη χρήση ασφαλών και βιώσιµων τεχνολογιών. EUCO 79/14 10

12 III. Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 25. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εξέδωσε την απόφαση µε την οποία προτείνει τον κ. Jean-Claude Juncker στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως υποψήφιο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου θα διενεργήσει διαβουλεύσεις ενόψει άλλων µελλοντικών διορισµών. 26. Συµφώνησε επί του συνηµµένου στρατηγικού θεµατολογίου. Καλεί τα θεσµικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη µέλη να εφαρµόσουν πλήρως τις προτεραιότητες αυτές στο έργο τους. Το θεµατολόγιο θα καθοδηγήσει επιπλέον τα θεσµικά όργανα στον ετήσιο και πολυετή προγραµµατισµό καθώς και στον νοµοθετικό σχεδιασµό τα θεσµικά όργανα θα πρέπει να οργανώσουν τις εργασίες τους αναλόγως. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξασφαλίσει την τακτική παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των στρατηγικών προτεραιοτήτων. 27. Το ΗΒ εξέφρασε προβληµατισµούς σχετικά µε την µελλοντική εξέλιξη της ΕΕ. Οι προβληµατισµοί αυτοί πρέπει να αποτελέσουν αντικείµενο εξέτασης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επεσήµανε ότι η ιδέα της ολοένα και πιο στενής ένωσης παρέχει στις διάφορες χώρες διαφορετικές διαδροµές για την ολοκλήρωση, επιτρέποντας στις χώρες που επιθυµούν να εµβαθύνουν την ολοκλήρωση να κάνουν βήµατα µπροστά, σεβόµενα ωστόσο την επιθυµία εκείνων που δεν θέλουν περαιτέρω εµβάθυνση. Μόλις η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλάβει ουσιαστικά τα καθήκοντά της, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα εξετάσει τη µελλοντική διαδικασία διορισµού του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις ευρωπαϊκές Συνθήκες. EUCO 79/14 11

13 IV. ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ 28. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνεχάρη την Λιθουανία για τη σύγκλιση την οποία πέτυχε, βάσει υγιών οικονοµικών, δηµοσιονοµικών και χρηµατοοικονοµικών πολιτικών, και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εκπλήρωση όλων των κριτηρίων σύγκλισης που ορίζονται στη Συνθήκη. Προσυπέγραψε την πρόταση της Επιτροπής να υιοθετήσει η Λιθουανία το ευρώ από την 1η Ιανουαρίου Ουκρανία 29. Υπενθυµίζοντας τις δηλώσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων για την Ουκρανία στις 6 Μαρτίου και στις 27 Μαΐου, τα συµπεράσµατα του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου στις 21 Μαρτίου και τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις 23 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο που ανακοινώθηκε την περασµένη εβδοµάδα από τον Πρόεδρο Ποροσένκο. Σηµειώνει τη δήλωση του Ρώσου Προέδρου για κατ αρχήν στήριξη του ειρηνευτικού σχεδίου και την απόφαση του Συµβουλίου της Ρωσικής Οµοσπονδίας να ανακαλέσει την άδεια χρήσης ρωσικών δυνάµεων για στρατιωτική επέµβαση στην Ουκρανία. 30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει τη λύπη του γιατί η κατάπαυση του πυρός, µολονότι τηρείται από τις ουκρανικές αρχές, δεν οδήγησε στην πλήρη παύση των στρατιωτικών εχθροπραξιών. Ως εκ τούτου, καλεί όλα τα µέρη να αναλάβουν ειλικρινή δέσµευση για την εφαρµογή του ειρηνευτικού σχεδίου και να παγιώσουν τον τερµατισµό των στρατιωτικών δραστηριοτήτων. Καλεί τη Ρωσική Οµοσπονδία να χρησιµοποιήσει δυναµικά την επιρροή της επί των παράνοµα οπλισµένων οµάδων και να σταµατήσει τη διασυνοριακή διοχέτευση όπλων και µαχητών, προκειµένου να επιτευχθούν ταχέα και απτά αποτελέσµατα όσον αφορά την αποκλιµάκωση. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την παρακολούθηση της εφαρµογής του ειρηνευτικού σχεδίου από τον ΟΑΣΕ καθώς και τον ρόλο του στη στήριξη της κατάπαυσης του πυρός και την εγκαθίδρυση αποτελεσµατικών συνοριακών ελέγχων. 31. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει τη δέσµευσή του να στηρίξει τη διαδικασία οικονοµικής σταθεροποίησης στην Ουκρανία και χαιρετίζει τις δύο πρόσφατες σηµαντικές εκταµιεύσεις από την Επιτροπή, συνολικού ύψους 750 εκατοµµυρίων ευρώ, στο πλαίσιο της σύµβασης ανάπτυξης του κρατικού µηχανισµού και της µακροοικονοµικής χρηµατοδοτικής συνδροµής. Σε αυτή τη συνάρτηση, το Συµβούλιο προσβλέπει στην υψηλού επιπέδου σύνοδο συντονισµού των χρηµατοδοτών για την Ουκρανία, η οποία θα διεξαχθεί στις Βρυξέλλες στις 8 Ιουλίου. EUCO 79/14 12

14 32. Στη συνέχεια των συµπερασµάτων που εξέδωσε τον Μάρτιο και της απόφασης να µην αναγνωρίσει την παράνοµη προσάρτηση της Κριµαίας και της Σεβαστούπολης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει ικανοποίηση για τις προσπάθειες που ανέλαβε η Επιτροπή, µε σκοπό να υλοποιήσει αυτήν την πολιτική καθώς και για την απόφαση να απαγορευθούν οι εισαγωγές προϊόντων από την Κριµαία και τη Σεβαστούπολη, εάν δεν συνοδεύονται από ουκρανικό πιστοποιητικό. 33. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπενθυµίζει ότι η Επιτροπή, η ΕΥΕ και τα κράτη µέλη έχουν ήδη δροµολογήσει προπαρασκευαστικές εργασίες για τη λήψη στοχοθετηµένων µέτρων, όπως ζήτησε τον Μάρτιο, χωρίς καθυστέρηση. Εν προκειµένω, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναµένει να έχουν ληφθεί τα ακόλουθα µέτρα έως τη ευτέρα 30 Ιουνίου : συµφωνία σχετικά µε µηχανισµό επαλήθευσης, ο οποίος θα παρακολουθείται από τον ΟΑΣΕ, για την κατάπαυση πυρός και για τον αποτελεσµατικό έλεγχο των συνόρων, επιστροφή στις ουκρανικές αρχές των τριών συνοριακών σηµείων ελέγχου (Izvarino, Dolzhanskiy, Krasnopartizansk), απελευθέρωση των οµήρων, συµπεριλαµβανοµένων όλων των παρατηρητών του ΟΑΣΕ, έναρξη ουσιαστικών διαπραγµατεύσεων σχετικά µε την εφαρµογή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου κ. Ποροσένκο. Το Συµβούλιο θα αξιολογήσει την κατάσταση και εν ανάγκη θα λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη δέσµευσή του να συνέλθει εν νέου ανά πάσα στιγµή για τη λήψη περαιτέρω σηµαντικών περιοριστικών µέτρων. *********** 34. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ενέκρινε τα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 2014 σχετικά µε την Αλβανία. EUCO 79/14 13

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΠΟΧΗ ΑΛΛΑΓΩΝ Τον Μάιο του 2014, οι ευρωπαϊκές εκλογές άνοιξαν ένα νέο νοµοθετικό κύκλο. Αυτή η πολιτική ανανέωση πραγµατοποιείται ακριβώς τη στιγµή κατά την οποία οι χώρες µας εξέρχονται από µακροχρόνια οικονοµική κρίση, ενώ η απογοήτευση των Ευρωπαίων από την πολιτική έχει αυξηθεί. Ο χρόνος ενδείκνυται για να καθορίσουµε πού επιθυµούµε να εστιάσει η Ένωση και πώς επιθυµούµε να λειτουργεί στο µέλλον. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε σήµερα σε πέντε κυρίαρχες προτεραιότητες που θα κατευθύνουν το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την επόµενη πενταετία: ισχυρότερες οικονοµίες µε περισσότερες θέσεις απασχόλησης, κοινωνίες ικανές να ενδυναµώνουν και να προστατεύουν, ασφαλές µέλλον όσον αφορά την ενέργεια και το κλίµα, αξιόπιστος τοµέας θεµελιωδών ελευθεριών, αποτελεσµατικότερη κοινή δράση ανά τον κόσµο. Η δράση στους τοµείς αυτούς είναι ζωτικής σηµασίας, δεδοµένων των προκλήσεων που περιµένουν τις κοινωνίες µας. Αν και η ανάκαµψη στην Ευρώπη προχωρεί, η ανεργία παραµένει η βαθύτερη ανησυχία µας - ιδίως για τους νέους - και οι ανισότητες ενισχύονται. Εν τω µεταξύ, η παγκόσµια οικονοµία µεταβάλλεται ραγδαία. Στην ψηφιακή εποχή, ο ανταγωνισµός για καινοτοµία, δεξιότητες και αγορές ωθεί όλες οι χώρες µας να προλαµβάνουν τις αλλαγές και να προσαρµόζονται σε αυτές, προκειµένου να ευηµερήσουν. Η πενιχρότητα των φυσικών πόρων, το κόστος της ενέργειας και οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής αποτελούν µείζονες προκλήσεις. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης αποτελεί επί του παρόντος µειονέκτηµα. Σε ολόκληρο τον κόσµο, η ριζοσπαστικοποίηση και ο εξτρεµισµός συνιστούν λόγους ανησυχίας. Η γεωπολιτική σταθερότητα στα ίδια µας τα σύνορα δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη. Οι δηµογραφικές τάσεις δηµιουργούν προβλήµατα οι γηράσκοντες πληθυσµοί ασκούν πρόσθετη πίεση στα συστήµατα κοινωνικής πρόνοιας και οι παράνοµες µεταναστευτικές ροές απαιτούν κοινές απαντήσεις και συντονισµένες δράσεις. Υπό το πρίσµα αυτό, πρώτο στόχο του έργου της Ένωσης τα επόµενα έτη πρέπει να αποτελεί ο εξοπλισµός των κοινωνιών µας για το µέλλον και η ενθάρρυνση της εµπιστοσύνης. Οι χώρες της Ευρώπης βρίσκονται σε ιδανική θέση για να διαµορφώσουν την αλλαγή, τόσο µόνες τους όσο και συλλογικά ως Ένωση. Η ποικιλοµορφία µας αποτελεί πλεονέκτηµα, η ενότητά µας ενδυναµώνει. Στην Ένωσή µας υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα συνεργασίας και ολοκλήρωσης. Η πολιτική µας για τη διεύρυνση εξακολουθεί να προάγει τη δηµοκρατία και την ευηµερία. EUCO 79/14 14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

16 Σύµφωνα µε τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, η Ένωση πρέπει να επικεντρώσει τη δράση της εκεί όπου επιτυγχάνει την ουσιαστική διαφορά. Θα πρέπει να απόσχει από οποιαδήποτε δράση, όταν τα κράτη µέλη µπορούν να επιτύχουν καλύτερα τους ίδιους στόχους. Η αξιοπιστία της Ένωσης εξαρτάται από την ικανότητά της να εξασφαλίζει ότι οι αποφάσεις και οι δεσµεύσεις τυγχάνουν κατάλληλης εφαρµογής. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ισχυρών και αξιόπιστων θεσµικών οργάνων, ενώ παράλληλα θα ωφεληθεί και από τη στενότερη συµµετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Έµφαση θα πρέπει να δοθεί πρωτίστως στην επίτευξη συγκεκριµένων αποτελεσµάτων στους ακόλουθους πέντε τοµείς: 1. Ένωση απασχόλησης, ανάπτυξης και ανταγωνισµού Οι χώρες µας εξέρχονται από τη βαθύτερη οικονοµική κρίση µιας ολόκληρης γενιάς. Οι προσπάθειες και οι µεταρρυθµίσεις παράγουν αποτελέσµατα. Όµως, δεν πρόκειται για επιστροφή στις υποσχέσεις του παρελθόντος. Εξακολουθούν να υπάρχουν σηµαντικές προκλήσεις: βραδεία ανάπτυξη, υψηλά ποσοστά ανεργίας, ανεπαρκείς δηµόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, µακροοικονοµικές ανισορροπίες, δηµόσιο χρέος και έλλειψη ανταγωνιστικότητας. Σεβόµαστε το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όλες οι οικονοµίες µας πρέπει να εξακολουθήσουν να επιδιώκουν διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. Σαφέστατα, η κοινή µας ισχύς εξαρτάται από την επιτυχία κάθε χώρας ξεχωριστά. Για το λόγο αυτόν, η Ένωση χρειάζεται τολµηρά βήµατα για να ενθαρρύνει την ανάπτυξη, να αυξήσει τις επενδύσεις, να δηµιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις απασχόλησης και να ενθαρρύνει τις µεταρρυθµίσεις για την ανταγωνιστικότητα. Αυτό επίσης προϋποθέτει βέλτιστη χρήση της εγγενούς ευελιξίας των ισχυόντων κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η επικείµενη επανεξέταση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» θα αποτελέσει µια καλή ευκαιρία ώστε η στρατηγική να ευθυγραµµιστεί πλήρως µε το παρόν στρατηγικό θεµατολόγιο. Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζουµε για τα επόµενα πέντε χρόνια αφορούν τα ακόλουθα: πλήρης αξιοποίηση του δυναµικού της ενιαίας αγοράς σε κάθε διάστασή της: ολοκληρώνοντας την εσωτερική αγορά προϊόντων και υπηρεσιών ολοκληρώνοντας την ενιαία ψηφιακή αγορά έως το 2015, προαγωγή του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της δηµιουργίας θέσεων εργασίας, κυρίως για τις ΜΜΕ: διευκολύνοντας την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση και στις επενδύσεις εξασφαλίζοντας πιο ανθεκτική δηµοσιονοµική ρύθµιση βελτιώνοντας τη λειτουργία των αγορών εργασίας και µετατοπίζοντας τους φόρους από την εργασία µειώνοντας τις περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και δαπάνες συµµόρφωσης, µε στοχευµένο τρόπο και σεβασµό της προστασίας του καταναλωτή και των εργαζοµένων καθώς και της υγειονοµικής και περιβαλλοντικής µέριµνας, EUCO 79/14 15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

17 επενδύσεις και προετοιµασία των οικονοµικών µας για το µέλλον: καλύπτοντας τις µακροχρόνιες επενδυτικές ανάγκες όσον αφορά τις υποδοµές µεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών καθώς και την ενεργειακή απόδοση, την καινοτοµία και έρευνα, τις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την καινοτοµία αξιοποιώντας πλήρως τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ κινητοποιώντας το σωστό συνδυασµό ιδιωτικής και δηµόσιας χρηµατοδότησης και διευκολύνοντας τις µακροχρόνιες επενδύσεις χρησιµοποιώντας και αναπτύσσοντας χρηµατοδοτικά µέσα, όπως αυτά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ιδίως για µακροπρόθεσµα έργα προβλέποντας το κατάλληλο ρυθµιστικό πλαίσιο για µακροπρόθεσµες επενδύσεις, ενίσχυση της παγκόσµιας ελκυστικότητας της Ένωσης ως τόπου παραγωγής και επενδύσεων µε ισχυρή και ανταγωνιστική βιοµηχανική βάση και ακµάζουσα γεωργία, και ολοκλήρωση των διαπραγµατεύσεων για διεθνείς εµπορικές συµφωνίες, σε πνεύµα αµοιβαίου και ανταποδοτικού οφέλους και διαφάνειας, συµπεριλαµβανοµένων των διατλαντικών σχέσεων εµπορίου και επενδύσεων, έως το 2015, περαιτέρω ισχυροποίηση και ανθεκτικότητα της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ένωσης ως παράγοντα σταθερότητας και ανάπτυξης: µε ενίσχυση της διακυβέρνησης της ζώνης του ευρώ και του συντονισµού των οικονοµικών πολιτικών, της σύγκλισης και της αλληλεγγύης, διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και ανοικτό χαρακτήρα έναντι των χωρών της ΕΕ που δεν έχουν ως νόµισµα το ευρώ. EUCO 79/14 16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

18 2. Ένωση που ενδυναµώνει και προστατεύει όλους τους πολίτες Οι Ευρωπαίοι ωφελούνται από τις ευκαιρίες που παρέχουν οι ολοκληρωµένες οικονοµίες µε ανοικτά σύνορα αλλά τα πλεονεκτήµατα δεν είναι πάντοτε απτά για όλους. Πολλοί βιώνουν ή φοβούνται τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισµό. Η Ένωση πρέπει να εξακολουθήσει να αξιοποιεί ευκαιρίες, πράγµα το οποίο κάνει µε επιτυχία αλλά αυτό πρέπει επίσης να γίνεται αντιληπτό και να βιώνεται ως πηγή προστασίας. Οι λαοί αναµένουν από την Ευρώπη να υπερασπίζεται τα συµφέροντά τους και να κρατά τις απειλές σε απόσταση αλλά και να σέβεται την ταυτότητά τους και την αίσθηση ότι ανήκουν κάπου. Η Ένωση πρέπει να καταστεί ισχυρότερη προς τα έξω, παρέχοντας, όµως µεγαλύτερη φροντίδα στους πολίτες της. Κατά συνέπεια, χωρίς να θίγονται οι αρµοδιότητες των κρατών µελών, που έχουν την ευθύνη για τα οικεία συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, οι προτεραιότητες τις οποίες θέτουµε για την Ένωση στο συγκεκριµένο τοµέα για την προσεχή πενταετία είναι οι ακόλουθες: συµβολή στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην αξιοποίηση ταλέντων και στην παροχή ευκαιριών ζωής για όλους: εντείνοντας τον αγώνα κατά της ανεργίας των νέων, ιδίως για τους νέους που έχουν εγκαταλείψει την εκπαίδευση, την απασχόληση ή την κατάρτιση προωθώντας τις κατάλληλες δεξιότητες για τη σύγχρονη οικονοµία και τη δια βίου µάθηση διευκολύνοντας την κινητικότητα των εργαζοµένων, ιδίως σε τοµείς µε επί µακρόν κενές θέσεις ή αναντιστοιχίες δεξιοτήτων προστατεύοντας µια από τις τέσσερις θεµελιώδεις ελευθερίες της Ένωσης, ήτοι το δικαίωµα όλων των πολιτών της ΕΕ να διακινούνται ελεύθερα και να διαµένουν και να εργάζονται σε άλλα κράτη µέλη, καθώς και την προστασία τους από πιθανές καταχρηστικές ή δόλιες αξιώσεις, εγγύηση των ίσων ευκαιριών: πατάσσοντας τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες συνεισφέρουν ισότιµα, συµβολή ώστε να εξασφαλιστεί ότι όλες οι κοινωνίες µας διαθέτουν δίχτυα ασφάλειας για να συνοδεύσουν την αλλαγή και να αντιστρέψουν τις ανισότητες, µε αποτελεσµατικά, δίκαια και κατάλληλα για το µέλλον συστήµατα κοινωνικής προστασίας πράγµατι, η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και τον κοινωνικό ιστό είναι επίσης το κλειδί για τις προοπτικές µακροπρόθεσµης ευηµερίας της ευρωπαϊκής οικονοµίας. EUCO 79/14 17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

19 3. Προς µια ενεργειακή Ένωση µε µια µακρόπνοη πολιτική για το κλίµα Τα γεωπολιτικά γεγονότα, ο παγκόσµιος ενεργειακός ανταγωνισµός και ο αντίκτυπος της κλιµατικής αλλαγής αποτελούν το έναυσµα για την επανεξέταση της στρατηγικής µας µε θέµα την ενέργεια και το κλίµα. Η Ευρώπη δεν πρέπει να εξαρτάται σε τόσο υψηλό βαθµό από εισαγωγές καυσίµων και φυσικού αερίου. Για να εξασφαλιστεί ότι ελέγχουµε πλήρως το µέλλον µας όσον αφορά την ενέργεια, επιθυµούµε να συγκροτήσουµε µια Ενεργειακή Ένωση που θα έχει ως στόχο την οικονοµικά προσιτή, ασφαλή και βιώσιµη ενέργεια. Η ενεργειακή απόδοση έχει αποφασιστική σηµασία, καθώς η φθηνότερη και πιο καθαρή ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Με δεδοµένη την πρόκληση αυτή, οι πολιτικές µας σχετικά µε την ενέργεια και το κλίµα τα επόµενα πέντε χρόνια πρέπει να έχουν ως επίκεντρο τα εξής: οικονοµικά προσιτή ενέργεια για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες: µετριάζοντας τη ζήτηση ενέργειας µέσω της βελτιωµένης ενεργειακής απόδοσης περατώνοντας την ολοκληρωµένη αγορά ενέργειας βρίσκοντας τρόπους για να αυξηθεί η διαπραγµατευτική δύναµη της Ένωσης ενισχύοντας τη διαφάνεια στην αγορά φυσικού αερίου τονώνοντας την έρευνα, την ανάπτυξη και τη βιοµηχανική ευρωπαϊκή βάση στον ενεργειακό τοµέα, εξασφάλιση ενέργειας για όλες τις χώρες µας: επιταχύνοντας τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασµού και οδών, µεταξύ άλλων µέσω ανανεώσιµων, ασφαλών και διατηρήσιµων και άλλων εγχώριων ενεργειακών πηγών, ώστε να µειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση, ιδίως από µία πηγή ή έναν πάροχο αναπτύσσοντας την απαραίτητη υποδοµή όπως οι διασυνδέσεις παρέχοντας το κατάλληλο πλαίσιο προγραµµατισµού σε φορείς του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα ώστε να µπορούν να λάβουν µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες επενδυτικές αποφάσεις, πράσινη ενέργεια: διατηρώντας τον ηγετικό ρόλο στις προσπάθειες καταπολέµησης της υπερθέρµανσης του πλανήτη ενόψει της διάσκεψης των µερών του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών 2015 στο Παρίσι και έπειτα από αυτή, µεταξύ άλλων, καθορίζοντας φιλόδοξους στόχους για το 2030 που συµµορφώνονται πλήρως µε το συµφωνηθέντα στόχο της ΕΕ για το EUCO 79/14 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

20 4. Ένωση ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης Οι πολίτες αναµένουν από τις κυβερνήσεις τους να τους παρέχουν δικαιοσύνη, προστασία και ισοτιµία µε πλήρη σεβασµό των θεµελιωδών δικαιωµάτων και των κανόνων δικαίου. Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται κοινή ευρωπαϊκή δράση µε βάση τις θεµελιώδεις αξίες µας. Λαµβάνοντας υπόψη τις διασυνοριακές διαστάσεις τους, φαινόµενα όπως η τροµοκρατία και το οργανωµένο έγκληµα απαιτούν στενότερη συνεργασία εντός της Ένωσης. Το ίδιο ισχύει για ζητήµατα δικαιοσύνης, καθώς ολοένα και περισσότερο οι πολίτες σπουδάζουν, εργάζονται, αναπτύσσουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες, παντρεύονται και αποκτούν παιδιά σε ολόκληρη την Ένωση. Μια άλλη πρόκληση για τα επόµενα χρόνια θα είναι η διαχείριση των µεταναστευτικών ροών, οι οποίες αυξάνονται λόγω της αστάθειας και της φτώχειας σε µεγάλα τµήµατα της υφηλίου και των δηµογραφικών τάσεων ζήτηµα που απαιτεί αλληλεγγύη και δίκαιο καταµερισµό της ευθύνης. Ως εκ τούτου, οι προτεραιότητες της Ένωσης που καθορίζουµε για τα επόµενα πέντε χρόνια αφορούν τα ακόλουθα: καλύτερη διαχείριση της µετανάστευσης σε όλες της τις πτυχές: καλύπτοντας τις ελλείψεις συγκεκριµένων δεξιοτήτων και προσελκύοντας ταλέντα αντιµετωπίζοντας πιο σθεναρά την παράνοµη µετανάστευση, µεταξύ άλλων µε καλύτερη συνεργασία µε τρίτες χώρες, συµπεριλαµβανοµένης της επανεισδοχής προστατεύοντας όσους έχουν ανάγκη µέσω ισχυρής πολιτικής για το άσυλο εξασφαλίζοντας ενισχυµένη, σύγχρονη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης, πρόληψη και την καταπολέµηση του εγκλήµατος και της τροµοκρατίας: καταστέλλοντας το οργανωµένο έγκληµα, όπως την εµπορία και τη λαθραία διακίνηση ανθρώπων και το έγκληµα στον κυβερνοχώρο πατάσσοντας τη διαφθορά καταπολεµώντας την τροµοκρατία και αντιµετωπίζοντας τη ριζοσπαστικοποίηση µε την παράλληλη εγγύηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων και αξιών, συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας των προσωπικών δεδοµένων, βελτίωση της δικαστικής συνεργασίας µεταξύ των χωρών µας: γεφυρώνοντας τα διαφορετικά δικαστικά συστήµατα και παραδόσεις ισχυροποιώντας κοινά εργαλεία, µεταξύ άλλων, την Eurojust εξασφαλίζοντας αµοιβαία αναγνώριση αποφάσεων ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις να µπορούν να ασκούν πιο εύκολα τα δικαιώµατά τους σε ολόκληρη την Ένωση. EUCO 79/14 19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2014 EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες Θέμα : ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 26/27 ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την προαναφερόμενη σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την προαναφερόμενη σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Ιουλίου 2014 (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONCL 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23 23 Παράγραφος 6 6. αναµένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει πρόταση για την επόµενη φάση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη που να καλύπτει τα

Διαβάστε περισσότερα

Η δήλωση της Μπρατισλάβας

Η δήλωση της Μπρατισλάβας Μπρατισλάβα, 16 Σεπτεμβρίου 2016 Η δήλωση της Μπρατισλάβας Σήμερα, συναντιόμαστε στην Μπρατισλάβα σε μια κρίσιμη στιγμή για το ευρωπαϊκό μας σχέδιο. Στη σύνοδο κορυφής των 27 κρατών μελών στην Μπρατισλάβα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέµα: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 28-29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την ανωτέρω σύνοδο. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2015 (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 274 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Σλοβακίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο

Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Σχέδιο του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2017: Ανάπτυξη, απασχόληση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο επίκεντρο Πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A

15564/15 ΣΙΚ/γπ/ΧΓ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιανουαρίου 2016 (OR. en) 15564/15 ECOFIN 1009 UEM 437 SOC 725 EMPL 471 COMPET 573 ENV 812 EDUC 326 RECH 313 ENER 440 JAI 1027 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b

9073/15 ΠΧΚ/νικ 1 DG E2b Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9073/15 ENER 185 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2010 (17.03) (OR. en) 7586/10 ECOFIN 166 COMPET 94 ENV 177 EDUC 49 RECH 95 SOC 198 POLGEN 36 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Διαβούλευση Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Βασικές διαπιστώσεις, αξιολόγηση και επιπτώσεις στην πολιτική Μάιος 2010 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 1. Από την έναρξη της προσφυγικής κρίσης το 2013, τα κράτη μέλη της ΕΕ

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ"

ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΟΙ 4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ 7 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ" Η ΕΣΕΕ ανακοίνωσε ότι οι 4 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, EUROCOMMERCE

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2008 (05.06) (OR. en) 10220/08 RECH 199 COMPET 214 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας της 29ης και 30ής Μαΐου 2008 αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) EUCO 31/16 CO EUR 8 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI

15510/14 ΔΠ+ΠΧΚ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 15510/14 PE 382 INST 562 POLGEN 163 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του: κ. Jean-Claude Juncker, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του κ. Frans Timmermans,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα:

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα. Το Συμβούλιο (ECOFIN, ) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη χρηματοδότηση για το κλίμα Το Συμβούλιο (ECOFIN, 10-11-2015) ενέκρινε τα ακόλουθα Συμπεράσματα: 1. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ εκ νέου ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2041(INI) της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2015/2041(INI) 24.9.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού προς την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.2015 COM(2015) 642 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δεύτερη διετής έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι,

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Ομιλία του κ. Philippe Μaystadt, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2008 Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, Κυρίες και Κύριοι, Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 354 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6122/15 ΣΠΚ/νικ 1 DG D 1C

6122/15 ΣΠΚ/νικ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) 6122/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες CYBER 5 RELEX 114 JAIEX

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2016 (OR. en) EUCO 26/16 CO EUR 5 CONCL 3 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2016 COM(2016) 293 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πορτογαλία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 325 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2016 και για την έκδοση γνώμης σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αθήνα, 11 Μαΐου 2015 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει 16 πρωτοβουλίες για να κάνει την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά πραγματικότητα. Το διαδίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG

13439/12 ΔΛ/σα 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Σεπτεμβρίου 2012 (19.09) (OR. en) 13439/12 CO EUR-PREP 33 POLGEN 144 ENV 686 ENER 366 MI 541 RECH 328 COMPET 536 IND 134 ECOFIN 758 SOC 715 EDUC 253 TECOM

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2013 (OR. en) EUCO 104/13 EXT 1 CO EUR 9 CONCL 6 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας : Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης : Οι αντιπροσωπίες Θέμα : ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 263 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λετονίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A

5188/17 ΣΠΚ/νικ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) 5188/17 ECOFIN 11 UEM 6 SOC 7 EMPL 4 COMPET 10 ENV 20 EDUC 5 RECH 6 ENER 5 JAI 17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.11.2015 COM(2015) 572 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011 (23.6) (OR. en) 11844/11 SOC 586 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπείες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10535/11

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 13.5.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B7-0000/2013 και B7-xxx σύμφωνα με το άρθρο 115 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2016 SN 97/16 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση, την Κύπρο και την Ουκρανία (15 Δεκεμβρίου 2016) I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8975/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: RECH 142 COMPET 229 MI 320 TELECOM 120 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα