ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθμ. 6/06-03-2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθμ. 6/ πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. Αριθμ. Απόφ. 80/2015 ΘΕΜΑ : «Έγκριση τροποποιήσεων της μελέτης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β. Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή Δήμου Θέρμης» και του 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου» Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 06 η ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από την υπ αριθμ. 7731/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α /2006) περί «Κυρώσεως του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α /2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 28 δηλαδή : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος 1. Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 1. Βλαχομήτρος Δημήτριος Δ.Σ.) 2. Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 2. Ζελιλίδης Δαμιανός (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 3. Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραμματέας Δ.Σ.) 3. Κουγιουμτζίδης Σταύρος 4. Αγοραστούδη Ευγενία 4. Χρυσοστομίδου Σαμαρά Όλγα 5. Ακριτίδου Μαρία 5. Φάμελλος Σωκράτης 6. Αναγνώστου Πασχάλης 7. Αποστόλου Στυλιανός 8. Βογιατζής Δημήτριος 9. Γεωργαλή Λυσίτσα Ζωή 10. Γκιζάρης Στέργιος 11. Γκουστίλης Θεόδωρος 12. Ιωσηφίδης Ιωάννης 13. Καραουλάνης Δημήτριος 14. Καρκατζίνος Νικόλαος 15. Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 16. Κοντοπίδης Γεώργιος 17. Λαγός Νικόλαος 18. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα (Άννα) 19. Μουστάκας Βασίλειος 20. Μπίκος Κωνσταντίνος 21. Πονερίδης Παναγιώτης 22. Πράτανος Απόστολος 23. Σαμαράς Σωκράτης 24. Σαραφιανός Χρήστος 25. Σφονδύλας Δημήτριος 26. Τσολάκης Απόστολος

2 27. Τσουκαλά Λήδα Αναστασία 28. Χρυσοχόου Παύλος κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης. Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του Δήμου Θέρμης. Η Πρόεδρος εισηγούμενη το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την υπ αριθμ. 449/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Θέρμης υποβλήθηκε πρόταση στο ΕΠ Μακεδονία Θράκη στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» για χρηματοδότηση του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης». Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης και ειδικότερα η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με απόφαση της, μετά τη θετική αξιολόγηση της πρότασης, ενέταξε την πράξη «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών Βασ. Ταβάκη και Καραολή & Δημητρίου Δήμου Θέρμης» με κωδικό ΟΠΣ σε χρηματοδότηση με το ποσό των ,26, την οποία ο Δήμος αποδέχθηκε με την υπ αριθμ. 417/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 4ΑΧΑΩΡΣ-ΓΑ3). Στη συνέχεια ο Δήμος Θέρμης : α. με την υπ αριθμ 417/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 4ΑΧΑΩΡΣ-ΓΑ3) αποδέχθηκε την ένταξη της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Β.ΤΑΒΑΚΗ ΚΑΙ ΚΑΡΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» στο επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης με κωδικό ΟΠΣ και προϋπολογισμό ,26. β. με την υπ αριθμ. 460/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 4Α8ΗΩΡΣ-7ΧΩ) έγινε αποδεκτή η 1 η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών χρηματοδότησης το οποίο διαμορφώθηκε σε ,00. γ. με την υπ αριθμ. 394/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Β4ΘΒΩΡΣ-Η3Ζ) έγινε αποδεκτή η 2 η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών χρηματοδότησης το οποίο διαμορφώθηκε σε ,29. δ. με την υπ αριθμ. 482/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Β4ΣΚΩΡΣ-ΣΤΑ) έγινε αποδεκτή η 3 η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών χρηματοδότησης το οποίο διαμορφώθηκε σε ,40. ε. με την υπ αριθμ. 345/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΛΩΤΩΡΣ-00Η) έγινε αποδεκτή η 4 η και 5 η τροποποίηση της πράξης με τίτλο «Ανάπλαση πεζοδρομίων των οδών χρηματοδότησης το οποίο διαμορφώθηκε σε ,98. Η εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β.Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή Δήμου Θέρμης» εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 463/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ανατέθηκε ύστερα από δημοπρασία με την υπ αριθμ. 450/2011 (ορθή επανάληψη) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θέρμης στην εταιρεία ΦΟΡΕΑΣ ΑΤΕΒΕ. Με την υπ αριθμ. 246/2014 (ΑΔΑ : ΒΘ0ΤΩΡΣ-ΙΑ6) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης εγκρίθηκε η τροποποίηση της μελέτης στο τμήμα το έργου που εφάπτεται της νότιας πλευράς της Τούμπας της Εποχής του Χαλκού. Με την υπ αριθμ / απόφαση του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης ακυρώθηκε η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, λόγω παράβασης του τύπου της διαδικασίας.

3 Σε συμμόρφωση με το σκεπτικό της Απόφασης η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και συντάσσοντας Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, με την από εισήγησή της προτείνει την έγκριση των τροποποιήσεων της μελέτης και του 1 ου ΑΠΕ του ανωτέρω έργου. Η ανάγκη σύνταξης του 1ου Α.Π.Ε. που συνδέεται με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις προέκυψε διότι: α. Η ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ενημέρωσε ότι κατά τις πραγματοποιηθείσες δοκιμαστικές ανασκαφικές έρευνες, στο τμήμα της οδού Δημητρίου & Καραολή, το οποίο εφάπτεται με τη νότια πλευρά της Τούμπας της Εποχής του Χαλκού και συγκεκριμένα μετά το τέλος του ήδη διαμορφωμένου χώρου στάθμευσης και έως το ρέμα Τριαδίου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη αρχαιολογικών επιχώσεων μεγάλου πάχους, τόσο προϊστορικής εποχής, αλλά και ιστορικών χρόνων. Οι ανασκαφικές εργασίες που θα απαιτούνταν για τη διερεύνηση των αρχαιολογικών επιχώσεων, που στην καλύτερη περίπτωση θα φτάσουν τα 2,00μ. βάθος, είναι δυσανάλογα μεγάλης κλίμακας σε σχέση με τον προϋπολογισμό του έργου. Προκειμένου να ολοκληρωθεί το έργο εντός λογικού πλαισίου, χωρίς την υπερβολική οικονομική επιβάρυνση αλλά και προκειμένου να διαφυλαχτεί κατά το δυνατόν η Τούμπα της Εποχής του Χαλκού καθώς και ο περιβάλλων χώρος της, η ΙΣΤ Εφορεία πρότεινε την κατάργηση των πεζοδρομίων και των χώρων στάθμευσης και να προχωρήσει κανονικά η κατασκευή του δρόμου και των έργων υποδομής. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, αντιπρότεινε σε συνεργασία με τον μελετητή : - τη μείωση του πλάτους του βόρειου πεζοδρομίου με κατάργηση των θέσεων στάθμευσης και διατήρηση του ελάχιστου πεζοδρομίου για την ασφαλή διέλευση πεζών και την τοποθέτηση εξοπλισμού για μήκος περίπου 140,00 μ., - την τροποποίηση της μηκοτομής του άξονα «Καραολή» με μέγιστη ανύψωση περίπου 40εκ. στη δυσμενέστερη λόγω εκσκαφών, διατομή 22 και - τη διαμόρφωση πρανούς με μέγιστη κλίση 1:2 από την ΧΘ 0+420,00 έως τη διατομή 0+475,00, στο τμήμα του έργου που εφάπτεται της νότιας πλευράς της Τούμπας της Εποχής του Χαλκού. Η διαμόρφωση πρανούς προτάθηκε προκειμένου να αποφευχθεί εκσκαφή για τη θεμελίωση του τοίχου, που προβλεπόταν στην μελέτη, σε βάθος επιπλέον περίπου ενός μέτρου, και ο οποίος δεν θα κατασκευαστεί. Η ΙΣΤ Εφορεία αποδέχτηκε την πρόταση της τροποποίησης, οπότε διαβιβάστηκε η τροποποίηση της μελέτης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για τη γνωμοδότησή της. Οι προταθείσες τροποποιήσεις επιτρέπουν την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών κατασκευής και την ολοκλήρωση του έργου εντός λογικού πλαισίου και χωρίς την υπερβολική οικονομική επιβάρυνση που θα συνεπάγονταν οι μακρόχρονες ανασκαφικές έρευνες. β. Επίσης, η ΙΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων ζήτησε τη ματαίωση της κατασκευής ελαφριάς περίφραξης γύρω από την Τούμπα της Εποχής του Χαλκού, εξαιτίας των νέων δεδομένων που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των ανασκαφικών ερευνών. Η κατασκευή της περίφραξης είχε συμπεριληφθεί στη μελέτη του έργου του θέματος. γ. Η αρχική μελέτη του θέματος προέβλεπε τη θεμελίωση και κατασκευή τοιχείων από σκυρόδεμα σε τμήματα της οδού Δημητρίου & Καραολή που βρίσκονται στην επέκταση του σχεδίου του οικισμού, όπου λόγω της μορφολογίας του εδάφους κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή τους για την συγκράτηση των χωμάτων. Συγκεκριμένα, προβλεπόταν η κατασκευή τοιχείων στο Ο.Τ. Γ494 από τη ΧΘ 0+020,00 έως τη ΧΘ 0+040,00, στο Ο.Τ. Γ492 από τη ΧΘ 0+155,00 έως τη ΧΘ 0+205,00 και από τη ΧΘ 0+235,00 έως τη ΧΘ 0+271,05 και στο τμήμα του έργου που εφάπτεται της νότιας πλευράς της Τούμπας της Εποχής του Χαλκού από τη ΧΘ 0+420,00 έως τη ΧΘ 0+475,00. Στην πορεία του έργου και μετά την επιτόπου επίσκεψη και την εκτίμηση εκ νέου των τοπικών συνθηκών προτάθηκε από τους μελετητές η αντικατάσταση των τοιχείων με πρανές ορύγματος και επιχώματος.

4 Επιπρόσθετα για την κατασκευή του τοιχείου στη ΧΘ 0+235,00 έως τη ΧΘ 0+271,05 προτάθηκε η κατάργησή του, καθώς ελέγχθηκε ότι τα υφιστάμενα τοιχεία της ιδιοκτησίας συγκρατούσαν τα χώματά της. Κατά τη διάρκεια των εκσκαφών διαπιστώθηκε, αφενός ότι το θερμοκήπιο και το τοιχείο της περίφραξης που συγκρατεί τη μεγάλη υψομετρική διαφορά του φυσικού εδάφους της ανωτέρω ιδιοκτησίας και της τελικής στάθμης κατασκευής δεν είχαν αποτυπωθεί στην αρχική μελέτη και βρίσκονται μέσα στο πεζοδρόμιο που επρόκειτο να κατασκευαστεί και αφετέρου ότι η θεμελίωση του τοιχείου της περίφραξης βρίσκεται επιφανειακά. Η ανάδοχος εταιρεία έκανε συμπληρωματική αποτύπωση με τα νέα στοιχεία εδάφους μετά την καθαίρεση του κτίσματος (αποθήκη) αριστερά του άξονα, περί τη ΧΘ 0+260,00. Επειδή ο Δήμος Θέρμης έχει αποζημιώσει μόνο τα επικείμενα της ιδιοκτησίας που ενοχλούσαν την εκτέλεση των εργασιών του έργου και τα οποία βρίσκονται στην Πράξη Εφαρμογής, ενώ τμήμα της ανωτέρω ιδιοκτησίας βρίσκεται εντός της περιοχής του Αρχαιολογικού Πάρκου, στην οποία εκκρεμεί τροποποίηση ρυμοτομίας, ζητήθηκε εκ νέου από τη μελετήτρια να μελετηθεί η κατασκευή τοιχείου από τη ΧΘ 0+235,00 έως τη ΧΘ 0+271,05 με τα νέα δεδομένα. Η μελετήτρια διαπίστωσε ότι η υψομετρική διαφορά οδού και στάθμης δαπέδου θερμοκηπίου, δεν επιτρέπει τη θεμελίωση του τοιχείου με "πέλμα" που θα εκτείνεται εξολοκλήρου κάτω από το κατάστρωμα της οδού ("μονόπατα"), έτσι ώστε να μην απαιτηθεί τροποποίηση του προτεινόμενου πεζοδρομίου. Από την στατική επίλυση του τοίχου, προτείνεται η απομείωση του πλάτους του βόρειου πεζοδρομίου, κατά τη διέλευση της οδού στα όρια της ιδιοκτησίας, στη Χ.Θ. : 0+246,67 έως τη Χ.Θ. : 0+256,65, για τη χωροθέτηση του θεμελίου του τοίχου με πέλμα 1,00μ προς το θερμοκήπιο και 1,50μ. κάτω από το κατάστρωμα της οδού. Η μείωση του πλάτους του πεζοδρομίου, φαίνεται στη συνημμένη οριζοντιογραφία (διατομή 12 έως διατομή 13α του άξονα «Καραολή» αριστερά). Στο συγκεκριμένο πεζοδρόμιο έχουν καταργηθεί οι θέσεις στάθμευσης και έχει διατηρηθεί το ελάχιστο πεζοδρόμιο για την ασφαλή διέλευση των πεζών και την τοποθέτηση του εξοπλισμού. Το τελικό πλάτος πεζοδρομίου είναι 1,75μ. συμπεριλαμβανομένου του κρασπεδόρειθρου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών διαβίβασε την τροποποίηση της μελέτης στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για τη γνωμοδότησή της. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με το υπ αριθμ. 9604/ έγγραφό της. Στη συνέχεια η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προχώρησε στη σύνταξη του 1 ου ΑΠΕ σχέδιο του οποίου απέστειλε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για τη γνωμοδότησή της. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της με το υπ αριθμ / έγγραφό της. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων γνωμοδότησε ομόφωνα με την υπ αριθμ. 1/10/ πράξη του. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις των εργασιών, που οφείλονται στις τροποποιήσεις που προαναφέρθηκαν. Η δαπάνη του 1 ου ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό ,57 (με Φ.Π.Α.), δηλαδή κλείνει μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά ,41. Σημειώνεται ότι : οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών οφείλονται σε απαιτήσεις της κατασκευής, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου, επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν.3669/08, η κάλυψη αυτών των δαπανών από τα απρόβλεπτα. (Δεν χρησιμοποιούνται οι επί έλαττον δαπάνες.) Η δαπάνη των επιπλέον ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών 2.793,53 προτείνεται να καλυφθεί με απορρόφηση του ποσού αυτού από τα απρόβλεπτα.

5 Η τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης, επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, για τη διόρθωση σφαλμάτων της ή τη συμπλήρωση ελλείψεών της ή για λόγους που υπαγορεύονται από απρόβλεπτες περιστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 31 5 του Ν.3316/2005. Ύστερα από τα παραπάνω η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου καθώς και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3669/2008, του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα 1. Εγκρίνει τις τροποποιήσεις της αρχικής μελέτης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β.Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή Δήμου Θέρμης», όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τη συνεργασία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την ΙΣΤ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και περιορίζονται στην οδό Δημητρίου & Καραολή, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση. Οι παρεμβάσεις αυτές δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον προϋπολογισμό του έργου, καθώς μειώνεται από ,98 σε , Εγκρίνει τον 1 ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών Β.Ταβάκη και Δημητρίου & Καραολή Δήμου Θέρμης», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ,57 (με Φ.Π.Α.), δηλαδή κλείνει μειωμένος σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά ,41. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 80/2015. Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΘΗΝΑ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012 και ώρα 2:00 μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α.: Β4167ΛΚ-ΚΧ4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ν ο 8/28-06-2012 Αριθμός Απόφασης: 113/2012 Στο Ηράκλειο, σήμερα Πέμπτη 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Σπάτα, 03.02.2015 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ ΑΤ Ι Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : B.Παύλου & Δημάρχου Χρ. Μπέκα Σπάτα Ταχ. Κώδικας: 190 04 Τηλέφωνο : 213-2007300 FAX : 210 6633311

Διαβάστε περισσότερα

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση

Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Καταγγελία αναφορικά με μη συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση Περιήλθε στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής καταγγελία της εταιρείας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Περιεχόμενα Άρθρο 1 : Αντικείμενο της Εργολαβίας...1 Άρθρο 2 : Ισχύουσα Νομοθεσία Συμβατικά τεύχη της εργολαβίας εγγύηση καλής εκτέλεσης...1 Άρθρο 3: Προσαρμογή Συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜA «Καθορισµός µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή - Ι λισσίω ν» Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις των άρθρων: α) 9, 10, 11, 12, 17, 18, 22,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 6/12-6-214 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενημέρωση λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 11/2011 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ Δ.Σ. ΘΕΜΑ:. Δημόσια πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΜΒ, βάσει του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της επιχείρησης. Βόλος, 18/07/2013 Μετά από την έγκριση και δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 05/27-05-2015 ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου «Αποκατάσταση βατότητας της

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης»

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο : «Προμήθεια Οχημάτων προς αντικατάσταση ρυπογόνων στο Δήμο Αμπελοκήπων - Μενεμένης» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 54/2014 ΘΕΜΑ: Έγκριση 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) ΤΜΗΜΑ Δ Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση τοπογραφικών µελετών κτηµατολογίου στο β' υποτµήµα "Άγιος Αθανάσιος - Κρηνίδες" του τµήµατος 61.5 " ράµα - Καβάλα" του Κάθετου Άξονα 61 "Σέρρες - ράµα - Καβάλα"- Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775

ΑΔΑ: Β43Ω7Λ7-ΡΑΝ. Τηλ : 213 2063532, 213 2063775 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς τους δέκα (0) συνηµµένους πίνακες αντί τους οκτώ (8) ) Αθήνα, 0-0-202 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΤΤΙΚΗ Γενική /νση Εσωτερικής Λειτουργίας /νση Ανθρώπινου υναµικού Τµήµα υλλογικών Οργάνων

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α )

ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΓΟΚ) Ν. 1577/1985 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.2831/9-13-06-2000 (ΦΕΚ 140 Α ) ΜΕΡΟΣ Α' ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Αρθρο 2. Ορισµοί. 1. Εγκεκριµένο ρυµοτοµικό σχέδιο οικισµού

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα