Αθήνα, 20 Μαρτίου Αρ. Πρωτ. : Α ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής Α. 14/89

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008. Αρ. Πρωτ. : Α2-1654. ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής Α. 14/89"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΧ. ΤΙΜΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ Τ.Κ ΤΗΛ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2008 Αρ. Πρωτ. : Α ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΙΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3 ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα ιανοµής Α. 14/89 ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση του άρθρου 9 της Α. 14/89 σχετικά µε υποβολή τιµοκαταλόγων και προαναγγελία µεταβολής των τιµών και άλλες ρυθµίσεις» Έχοντας υπόψη : 1. Το Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και κωδικοποιήθηκε µε το Π. 63/05 «περί κωδικοποιήσεως της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 2. Το Π. 397/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 3. Το Ν 136/46 «Περί Αγορανοµικού Κώδικος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Το Π. 27/96 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 5. Το Π. 122/04 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισµού». 6. Την Κοινή Απόφαση 15/Α/Φ19/19955/ των Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σταύρο Καλαφάτη και Γεώργιο Βλάχο». 7. Την Α. 14/89 «Κωδικοποίηση Αγορανοµικών ιατάξεων εκδοθεισών µέχρι την », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 8. Την ανάγκη λήψης µέτρων για την καλύτερη παρακολούθηση των τιµών προϊόντων, που διαµορφώνονται στην εσωτερική αγορά, την εξέλιξη αυτών, στοιχεία που επηρεάζουν και το Γενικό είκτη Τιµών Καταναλωτή. 9. Το γεγονός ότι από τις ρυθµίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Το άρθρο 9 του Κεφαλαίου 1 της Αγορανοµικής ιάταξης 14/89, όπως τροποποιήθηκε µε την Αγορανοµική ιάταξη 5/05 και συµπληρώθηκε µε την Αγορανοµική ιάταξη 1/07, τροποποιείται ως ακολούθως :

2 «Άρθρο 9 Υποβολή τιµοκαταλόγων-προαναγγελία µεταβολής των τιµών κ.λ.π. 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν : Α) Τις βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, συνεταιριστικά εργοστάσια παραγωγών και εισαγωγικές επιχειρήσεις χονδρικής πώλησης, που πωλούν είδη, όπως αυτά κατονοµάζονται στους ΠΙΝΑ- ΚΕΣ 1 και 2, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές πραγµατοποίησαν, κατά την πλησιέστερη προς το έτος 2008 κλεισµένη οικονοµική χρήση και σύµφωνα µε τους συνταχθέντες ισολογισµούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ευρώ και άνω για όλα τα πωληθέντα είδη, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών αφορά και είδη εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2. Β) Τις επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, όπως οι υπηρεσίες αυτές κατονοµάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, που αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος άρθρου και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν, κατά την πλησιέστερη προς το έτος 2008 κλεισµένη οικονοµική χρήση και σύµφωνα µε τους συνταχθέντες ισολογισµούς τους συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ευρώ και άνω για όλες τις παρασχεθείσες υπηρεσίες, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών αφορά και παρεχόµενες υπηρεσίες εκτός του ΠΙ- ΝΑΚΑ 3. Γ) Τις ως άνω (Α) και (Β) επιχειρήσεις, που ασκούν µικτή δραστηριότητα (δηλαδή πωλούν είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 και παρέχουν υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3), υπό την προϋπόθεση ότι αυτές πραγµατοποίησαν, κατά την πλησιέστερη προς το έτος 2008 κλεισµένη οικονοµική χρήση και σύµφωνα µε τους συνταχθέντες ισολογισµούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ευρώ και άνω για όλες τις δραστηριότητες, ανεξάρτητα αν ο κύκλος εργασιών αφορά και µικτές δραστηριότητες εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 και 3. ) Τις ως άνω (Α) και (Β) επιχειρήσεις, οι οποίες από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου και µετά, θα πραγµατοποιήσουν για πρώτη φορά σε κάποια κλεισµένη οικονοµική χρήση και σύµφωνα µε τους συνταχθέντες ισολογισµούς τους, συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών ευρώ και άνω ή ευρώ και άνω ή ευρώ και άνω, κατά περίπτωση δραστηριότητας (δηλαδή µόνο εµπορία ειδών των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή µόνο παροχή υπηρεσιών του ΠΙΝΑΚΑ 3 ή και τις δύο αυτές δραστηριότητες), ανεξάρτητα αν οι κύκλοι εργασιών, κατά περίπτωση, αφορούν και είδη εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή παρεχόµενες υ- πηρεσίες εκτός του ΠΙΝΑΚΑ 3 ή µικτές δραστηριότητες εκτός των ΠΙΝΑΚΩΝ 1,2 και Οι επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, υποχρεούνται στην αποστολή ή κατάθεση α- πευθείας στις Κεντρικές Υπηρεσίες ( /νσεις Τιµών Τροφίµων-Ποτών, Τιµών Βιοµηχαν. Προϊόντων-Φαρµάκων, Τιµών Παροχής Υπηρεσιών της Γ.Γ Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης-Πλ. Κάνιγγος) των κατωτέρω στοιχείων : Α) Έγγραφη επιστολή, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα αναγράφονται η επωνυµία της επιχείρησης, η έδρα αυτής (πόλη, κωµόπολη κ.λ.π, οδός, αριθµός) καθώς και το ύψος του επιτευχθέντος συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, µε µνεία της ηµεροµηνίας που έκλεισε η οικονοµική χρήση. Β) Τιµοκατάλογο, που θα υπογράφει ο ως άνω εκπρόσωπος της επιχείρησης, τον οποίο ε- φαρµόζει αυτή, κατά την ηµέρα αποστολής ή κατάθεσής του, στον οποίο θα αναγράφονται τα είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή οι µορφές των παρεχοµένων υπηρεσιών του ΠΙΝΑΚΑ 3, µε τις αντίστοιχες τιµές τους. Η αποστολή-κατάθεση των ως άνω στοιχείων (επιστολή-τιµοκατάλογος) πραγµατοποιείται υποχρεωτικά το αργότερο µέσα σε προθεσµία έξι (6) ηµερών, που προσµετράται από την εποµένη της ηµεροµηνίας ισχύος του παρόντος άρθρου, εφόσον οι επιχειρήσεις εµπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων (Α), (Β) και (Γ) της ως άνω παραγράφου 1 ή από την ηµε-

3 ροµηνία κλεισίµατος της οικονοµικής χρήσης, εφόσον οι επιχειρήσεις εµπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης ( ) της ως άνω παραγράφου Εφεξής, εφόσον οι ανωτέρω επιχειρήσεις, για οποιονδήποτε λόγο προτίθενται να µεταβάλλουν (αυξητικά ή µειωτικά) τις τιµές πώλησης των ειδών των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3, υποχρεούνται όπως, τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες πριν την µεταβολή αυτή, αποστέλλουν ή καταθέτουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες, τα κατωτέρω στοιχεία : -Α) Επιστολή προαναγγελίας µεταβολής των τιµών, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της επιχείρησης και στην οποία θα αναφέρεται η ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής των νέων τιµών, που θα µεταβληθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους η επιχείρηση προτίθεται να προβεί στη µεταβολή των τιµών αυτών. -Β) Τιµοκατάλογο, που θα υπογράφεται από τον ως άνω εκπρόσωπο της επιχείρησης, µε τα είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή τις παρεχόµενες υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3, µε τις νέες τιµές τους, που θα εφαρµοσθούν µετά τη µεταβολή, ανεξάρτητα αν η εν λόγω µεταβολή θα αφορά εν όλο ή εν µέρει τα είδη ή τις υπηρεσίες του τιµοκαταλόγου. 4. Στις περιπτώσεις που οι ως άνω επιχειρήσεις προτίθενται να θέσουν σε κυκλοφορία για πρώτη φορά είδη των ΠΙΝΑΚΩΝ 1 και 2 ή να παράσχουν για πρώτη φορά υπηρεσίες του ΠΙΝΑΚΑ 3, που όµως δε µνηµονεύονται στους ισχύοντες τιµοκαταλόγους τους, υποχρεούνται όπως τουλάχιστον δέκα (10) ηµέρες, πριν την κυκλοφορία των ειδών αυτών ή την παροχή υπηρεσίας, αποστέλλουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες τα κατωτέρω στοιχεία. -Επιστολή που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στην οποία θα µνηµονεύονται τα νέα είδη, που θα κυκλοφορήσουν για πρώτη φορά µε τις τιµές πώλησής τους και την ηµεροµηνία της πρώτης κυκλοφορίας ή θα αναφέρονται οι νέες µορφές παρεχόµενης υπηρεσίας µε τις αντίστοιχες τιµές τους και την ηµεροµηνία εφαρµογής αυτών. 5. Κάθε φορά που µε εκδιδόµενες Αγορανοµικές ιατάξεις θα συµπληρώνονται µε νέα είδη ή νέες παρεχόµενες υπηρεσίες οι ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3, οι ανωτέρω επιχειρήσεις έχουν την υ- ποχρέωση όπως αποστείλουν ή καταθέσουν απευθείας στις ως άνω Κεντρικές Υπηρεσίες τα κατωτέρω στοιχεία, το αργότερο µέσα σε διάστηµα έξι (6) ηµερών, που θα προσµετράται από την εποµένη της ηµεροµηνίας ισχύος των εν λόγω Αγορανοµικών ιατάξεων και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι οι συµπληρώσεις αυτές θα αφορούν την επιχείρηση. -Τιµοκατάλογο, που θα υπογράφεται από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στον οποίο θα συµπεριλαµβάνονται τα είδη ή οι υπηρεσίες, που προστέθηκαν στους εν λόγω πίνακες, µε τις αντίστοιχες τιµές τους. 6. Επιχειρήσεις της ως άνω παραγράφου 1, που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά µετά τη ισχύ του παρόντος άρθρου, εφόσον τα είδη που θα πωλούν ή τις υπηρεσίες που θα παρέχουν, διαλαµβάνονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι θα πραγµατοποιήσουν για πρώτη φορά συνολικό κύκλο εργασιών ευρώ και άνω ή ευρώ και άνω ή ευρώ και άνω, κατά περίπτωση, στα πλαίσια των διατάξεων της ως άνω παραγράφου Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται, έστω και αν σε κάποιες κλεισµένες οικονοµικές χρήσεις, µεταγενέστερες αυτών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (Α), (Β), (Γ) και ( ) της ως άνω παραγράφουν 1, ο συνολικός κύκλος εργασιών των ως άνω επιχειρήσεων διαµορφωθεί σε επίπεδα κατώτερα των ευρώ ή των ευρώ ή των ευρώ, κατά περίπτωση στα πλαίσια των διατάξεων της ως άνω παραγράφου Όπου στις διατάξεις του παρόντος άρθρου προβλέπεται τακτός χρόνος αποστολής ή κατάθεσης ή γνωστοποίησης των προβλεποµένων στοιχείων (επιστολές, τιµοκατάλογοι κ.λ.π η εµπρόθεσµη αποστολή- κατάθεση-γνωστοποίηση πιστοποιείται, είτε µέσω του πρωτοκόλλου

4 των ως άνω Κεντρικών Υπηρεσιών, είτε µέσω ΦΑΞ του Υπουργείου Ανάπτυξης ή ή ή είτε µέσω ηλεκτρονικής µορφής ( ) της /νσης Τιµών Τροφίµων-Ποτών της /νσης Τιµών Βιοµηχανικών Προϊόντων-Φαρµάκων της /νσης Τιµών Παροχής Υπηρεσιών Η λήψη των ως άνω επιβεβαιώνεται µε αντίστοιχο της Υπηρεσίας προς την ε- πιχείρηση. 9. Για τις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου θεσπίζονται επιπρόσθετα και οι κατωτέρω υ- ποχρεώσεις. Α) Για κάθε είδος του τιµοκαταλόγου τους, που περιλαµβάνεται στους ΠΙΝΑΚΕΣ 1 και 2 ή κάθε παρεχόµενης υπηρεσίας, που περιλαµβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ 3, καταρτίζουν αναλυτικό κοστολόγιο, λαµβάνοντας υπόψη το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 (ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ) της Α. 14/89 και τις ισχύουσες διατάξεις περί κοστολόγησης των ειδών και των παρεχοµένων υπηρεσιών, εφόσον σε δωδεκάµηνη βάση κάθε έτους, αρχής γενοµένης από 1/1/07-31/12/07 η τιµή πώλησης κάθε είδους ή η τιµή κάθε παρεχόµενης υπηρεσίας, ως στοιχείο προαναγγελίας µεταβολής της, κατά τον τιµοκατάλογο, αυξάνεται συνολικά µέσα στο ίδιο έτος, σε επίπεδα υψηλότερα του επίσηµου Γενικού είκτη Τιµών Καταναλωτή, που καταρτίζει και ανακοινώνει για το έτος αυτό η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος. Β) Μετά την κατάρτιση του ως άνω κοστολογίου, αυτό υπογράφεται από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της επιχείρησης και φυλάσσεται στην επιχείρηση, µέχρις ότου αυτή µέσω e- mail των παραπάνω Κεντρικών Υπηρεσιών, ειδοποιηθεί για να το υποβάλλει, κατά τις διαδικασίες της ως άνω παραγράφου 8, το αργότερο µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την εποµένη της αποστολής του ειδοποιητηρίου ως άνω Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 (παράγρ. 16) του Αγορανοµικού Κώδικος, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 30 (παράγρ.14) αυτού, οι παραπάνω Κεντρικές Υ- πηρεσίες της Γ. Γ Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, διατηρούν το δικαίωµα να ζητήσουν εγγράφως από τις επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο, την υ- ποβολή όλων εκείνων των παραστατικών, που συνθέτουν το κόστος κάθε είδους ή παρεχό- µενης υπηρεσίας των ΠΙΝΑΚΩΝ 1, 2 και 3 για παραπέρα έρευνα, µέσα στην τασσοµένη µε το έγγραφο αυτό προθεσµία. Η υποβολή αυτή λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις διαδικασίες της ως άνω παραγράφου 8». Άρθρο 2 Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται. α) Η Αγορανοµική ιάταξη 5/05 β) Το άρθρο 1 της Αγορανοµικής ιάταξης 1/07 Άρθρο 3 1. Οι παραβάτες της παρούσας, που ισχύει σε όλη την Χώρα από την εποµένη της ανακοίνωσής της στον ηµερήσιο τύπο, διώκονται και τιµωρούνται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Αγορανοµικό Κώδικα. 2. Να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και να ανακοινωθεί στον ηµερήσιο τύπο. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γεώργ. Βλάχος

5 ΠΙΝΑΚΕΣ 1, 2 και 3 που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του άρθρου 9 της Α. 14/89 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 1. Ρύζια 2. Άλευρα 3. Ζυµαρικά 4. Αλιεύµατα κατεψυγµένα 5. Γάλα νωπό παστεριωµένο 6. Γάλα διατηρηµένο 7. Γιαούρτια 8. Άρτος- Αρτοσκευάσµατα- Αρτοπαρασκευάσµατα 9. Σοκολατούχα γάλατα γενικά 10. Τυριά γενικά 11. Μαργαρίνες-Φυτικά λίπη 12. Ζωικά βούτυρα 13. Κατεψυγµένα λαχανικά 14. Ζάχαρη 15. Σοκολάτες-Προϊόντα σοκαλατοποιίας 16. Παγωτά 17. Καφές (άφρυκτος- πεφρυγµένος-κοµµένος) 18. Εµφιαλωµένα νερά γενικά 19. Αναψυκτικά ποτά γενικά 20. Χυµοί φρούτων και λαχανικών 21. Οίνοι και οινοπνευµατώδη ποτά 22. Ζύθος 23. Είδη µπισκοτοποιίας 24. Παιδικές τροφές 25. Όσπρια 26. Προϊόντα αλλαντοποιίας 27. Σιµιγδάλια 28. Ελαιόλαδα 29. Σπορέλαια 30. Κατεψυγµένα πουλερικά 31. Κακάο-Μάζα κακάο 32. Αλιεύµατα αλίπαστα και καπνιστά 33. Προϊόντα αποµίµησης σοκολάτας 34. Ελιές χύµα και συσκευασµένες 35. Τοµατοπολτός, τοµατοχυµός, σάλτσα κέτσαπ, τοµατάκια κοµµένα ή αποφλοιωµένα σε κλειστή συσκευασία (κονσέρβες κ.λ.π) 36. Κοµπόστες 37. Μέλι 38. Είδη καραµελοποιίας 39. Ξηροί καρποί χύµα-συσκευασµένοι, αποφλοιωµένοι ή µη 40. Μαρµελάδες 41. Μαγιονέζες 42. Έτοιµες σαλάτες (ρώσικη, µελιτζανοσαλάτα, βουδαπέστης, τυροσαλάτα, τζατζίκι)

6 43. Ιχθυηρά συσκευασµένα (κονσέρβες κ.λ.π) 44. Έτοιµα φαγητά συσκευασµένα (ντολµαδάκια, φασολάκια, µπάµιες, µελιτζάνες κ.λ.π) 45. Κονσέρβες κρεατοσκευασµάτων και κρεατοπαρασκευασµάτων (κορνµπήφ, λάντσιον µητ κ.λ.π) 46. Ρυζόγαλα, κρέµες γάλακτος 47. ηµητριακά επεξεργασµένα για ανθρώπινη διατροφή (νιφάδες καλαµποκιού κ.λ.π) 48. Αλάτι πάσης φύσεως, µπαχαρικά 49. Ξύδι 50. Γάλα σε σκόνη 51. Αφεψήµατα πάσης φύσεως 52. Επιδόρπια γιαουρτιού 53. Χαλβάς νηστίσιµος 54. Πατάτες σε σκόνη (πουρέ) 55. Μανιτάρια συσκευασµένα 56. Αυγά 57. Μουστάρδες ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ Η 1. Αθλητικά είδη 2. Είδη ατοµικής φροντίδας αναλώσιµα (διαρκή-µη διαρκή) 3. Είδη καθαρισµού και συντήρησης νοικοκυριού 4. Χαρτιά γενικά και προϊόντα tissue (π.χ. χαρτί υγείας, χαρτί κουζίνας) 5. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων 6. Συσσωρευτές µολύβδου και ξηρά στοιχεία 7. Ορυκτέλαια και λιπαντικά 8. Ελαστικά επίσωτρα και αεροθάλαµοι γενικά 9. Σχολικά είδη- γραφική ύλη 10. Καλλυντικά 11. Σίδηρος µπετόν 12. Χρώµατα και βερνίκια 13. Τσιµέντο 14. Λατοµικά προϊόντα 15. Έτοιµο σκυρόδεµα 16. Γεωργικά Φάρµακα

7 ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια- Φροντιστήρια παντός τύπου 2. Συνεργεία αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων 3. Σέρβις ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών και λοιπών συσκευών 4. Ιδιωτικές Κλινικές- ιαγνωστικά Κέντρα 5. Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων και λοιπών τροχοφόρων 6. Γηροκοµεία ιδιωτικά 7. Κοµµωτήρια 8. Ινστιτούτα Αισθητικής και Αδυνατίσµατος 9. Ιδιωτικά Γυµναστήρια 10. Κινηµατογράφοι-Θέατρα 11. Κατάστηµα Εστίασης Αναψυχής και ιασκέδασης 12. Ασφάλιστρα αυτοκινήτων- υγείας- κατοικίας

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ---------------------------------------------- (ΦΕΚ 1388/ Β / 13-7-09) Πού ισχύει από 13-7-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ------------------------------------------------- ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 7/2009 ----------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009.

Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισων μέχρι και την 14 Μαΐου 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ "τροπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθεισών μέχρι & την 14 Μαΐου 2009" (488678) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 12 Αριθμ. Α2-3391 (ΦΕΚ Β 1388/13.07.2009) Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ. : Α2-1045

ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. Πρωτ. : Α2-1045 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘ. ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Tαχ. /νση: Πλ. Κάνιγγος 20 Τ.Κ.: 101 81 Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 210 3893493-210-3893504

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Κ.Β.Σ ΑΠΟ 1/1/2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Ρυθµίσεις στον Κωδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Οι διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Φ.Ε.Κ. 84Α) τροποποιούνται, αντικαθίστανται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ, ΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Η εύρυθµη λειτουργία της λαϊκής αγοράς της ηµοτικής Κοινότητας Σητείας του ήµου Σητείας, η διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΑΠΟΦΑΣΗ 5/204/14-11-2000 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέµα: Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και των συνδεοµένων µε αυτές προσώπων.

Διαβάστε περισσότερα

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων:

α) Επιμερισμός ποσοστών επί του συνόλου των υπαλλήλων: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Οι σηµειώσεις αυτές αποτελούν τµήµα του υπό έκδοση βιβλίου των κ.κ. Γ. Κοροµηλά και Χ. Γιαννόπουλου µε τίτλο «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα / /2011 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ -Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Αρ. Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/ ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.)

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΛΙΑΡΤΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.ΑΛ.) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ Φεβρουάριος 2015 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρο 1 : Έκταση εφαρμογής κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΚΑΝΙΓΓΟΣ 20 Τ.Κ. 10181 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Κ.Λιάπατας ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Αυγούστου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4177 Kανόνες ρύθµισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : Α. ΣΥΜΝΙΑΝΑΚΗ Τηλέφωνο : 28210 22308 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015

«ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45 Φ.830/Α.44/353 Σ.101 Τρίπολη, 21 Ιανουαρίου 2015 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ» ΠΡΟΣ : 124ΠΒΕ/ΜΕΕΠ/Σµ.Τροφ. (άνευ Παραρτηµάτων) ΚΟΙΝ : 124ΠΒΕ/ΤΜ.ΟΙΚ 124 ΠΤΕΡΥΓΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τηλεφ. 2710375040-45

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα