Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ. A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες:"

Transcript

1 1 Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών 2 η Γραπτή Εργασία ΘΕΜΑ 1 (10%) A. Οι κυριότερες ρυθµιστικές πρωτοβουλίες της Βασιλείας ΙΙΙ συνοψίζονται στις ακόλουθες: 1. Κεφαλαιακές Απαιτήσεις «Βιβλίου Συναλλαγών»: Οι κίνδυνοι που απορρέουν από το «βιβλίο συναλλαγών» (trading book), ήταν σαφώς υποεκτιµηµένοι. H Βασιλεία III προτείνει την ακριβέστερη αποτύπωση των κινδύνων που προκύπτουν από τη συναλλακτική δραστηριότητα (trading activitiy) των τραπεζών, αυξάνοντας σηµαντικά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις για την εν λόγω δραστηριότητα σε σχέση µε αυτές που προβλέπονταν από τη Βασιλεία ΙΙ. 2. Ρευστότητα: Η Βασιλεία ΙΙΙ εισάγει δύο νέους δείκτες αξιολόγησης της ρευστότητας των τραπεζικών ιδρυµάτων, (1) το δείκτη κάλυψης ρευστότητας, που προβλέπει ότι τα τραπεζικά ιδρύµατα πρέπει να διαθέτουν υψηλά αποθέµατα µετρητών ή άµεσα ρευστοποιήσιµων περιουσιακών στοιχείων, για να είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν τυχόν ακραία δυσµενείς συνθήκες χρηµατοδότησης και (2) το δείκτη σταθερής καθαρής χρηµατοδότησης που προβλέπει δοµή χρηµατοδότησης µε έµφαση στις σταθερές πηγές. 3. Ίδια Κεφάλαια: Η Βασιλεία ΙΙΙ θέτει αυστηρά κριτήρια σε σχέση µε την ποιότητα και το ύψος των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων. Τα ποιοτικότερα κεφάλαια (π.χ. το µετοχικό κεφάλαιο) χρησιµοποιείται για την απορρόφηση τυχόν ζηµιών και πρέπει να ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 4,5% των συνολικών κεφαλαίων. Επιπλέον, η Βασιλεία ΙΙΙ προβλέπει ένα επιπλέον περιθώριο διατήρησης κεφαλαίων, ύψους 2,5% των συνολικών κεφαλαίων για την απορρόφηση τυχόν ζηµιών σε περιόδους ακραίων οικονοµικών καταστάσεων, καθώς επίσης και ένα «αντικυκλικό» περιθώριο, µεταβλητού ύψους (έως 2,5% των συνολικών κεφαλαίων) το οποίο εξαρτάται από τις

2 εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες και στοχεύει στην αντιµετώπιση προβληµάτων έντονης αποµόχλευση λόγω ύφεσης. Έτσι το συνολικό ύψος των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων ανέρχονται στο 10,5% των συνολικών κεφαλαίων πλέον του «αντικυκλικού» περιθωρίου. 4. Μόχλευση: Η Βασιλεία ΙΙ εισαγάγει σηµαντικούς περιορισµούς και στη µόχλευση. Ο δείκτης µόχλευσης (βασικά ίδια κεφάλαια προς το σύνολο του ενεργητικού) δε θα υπερβαίνει το ποσοστό του 3%. Το εν λόγω όριο θεσπίζεται ώστε να περιορίσει τον υπέρµετρο δανεισµό των τραπεζικών ιδρυµάτων, να αποθαρρύνει την «κανονιστική κερδοσκοπία» (regulatory arbitrage) και να περιορίσει τις συνέπειες τυχόν ανακριβούς απεικόνισης του κινδύνου ως προς τη στάθµιση των στοιχείων ενεργητικού. 2 B. Οι επιπτώσεις από την εφαρµογή της βασιλείας ΙΙΙ αναµένεται να γίνουν εµφανείς καταρχάς στο Τραπεζικό σύστηµα µέσα από τις ακόλουθες συνέπειες: 1. Βελτίωση της ποιότητας, συνέπειας και διαφάνειας των κεφαλαιακών απαιτήσεων, µείωση του κινδύνου ρευστότητας λόγω της εισαγωγής ενός ελάχιστου επιπέδου ρευστότητας µε διεθνή εµβέλεια και περιορισµός του επιπέδου µόχλευσης. 2. Ενίσχυση των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι κινδύνων που προκύπτουν από τοποθετήσεις σε παράγωγα, και γενικώς χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. 3. Αύξηση κεφαλαίων ασφαλείας στις καλές περιόδους ώστε να µπορεί το τραπεζικό σύστηµα να ανταπεξέλθει σε δύσκολες περιόδους. 4. Αύξηση των προβλέψεων ώστε να αντανακλούν τις πραγµατικές ζηµίες. Ταυτόχρονα, η εφαρµογή της Βασιλείας ΙΙΙ αναµένεται να έχει σηµαντικό αντίκτυπο και στη γενικότερη οικονοµική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε σχετικές εκθέσεις της BIS, αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση του προϊόντος. Επιπλέον, η ενδελεχέστερη εποπτεία, η αυξηµένη διαφάνεια και οι αυστηρότεροι κανόνες λειτουργίας αναµένεται να οδηγήσει σε περιορισµό των κινδύνων της αγοράς και εποµένως των κινδύνων της πραγµατικής οικονοµίας. Από την άλλη, η επιπλέον απαιτούµενη ρευστότητα ενδέχεται να λειτουργήσει εις βάρος της ευρύτερης οικονοµικής

3 δραστηριότητας αυξάνοντας κατ αυτό τον τρόπο το κόστος χρήµατος και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη. 3 Γ. Ένα «πυκνό» ρυθµιστικό πλαίσιο, χαρακτηρίζεται καταρχάς από αυξηµένη διαφάνεια στη λειτουργία του τραπεζικού συστήµατος και ποιοτικότερους δείκτες ευρωστίας των τραπεζικών ιδρυµάτων. Σε ένα τέτοιο εποπτικό περιβάλλον, είναι βέβαιο ότι µειώνονται οι πιθανότητες γέννησης και περιορίζεται η ένταση τυχόν νέων χρηµατοοικονοµικών κρίσεων όπως αυτή που βιώνουµε. Από την άλλη, ο αντίλογος και η κριτική που µπορεί να ασκηθεί έναντι ενός αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου εστιάζει στο γεγονός πως οι αυξηµένες απαιτήσεις οδηγούν σε αύξηση του κόστους χρήµατος µε αποτέλεσµα να καθίσταται δυσκολότερη και δυσµενέστερη η χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας (νέα επενδυτικά σχέδια, επιχειρηµατική δραστηριότητα, κ.λπ.) από τις τράπεζες και να επιβραδύνεται έτσι η ανάπτυξη. ΘΕΜΑ 2 (30%) Α. Οι υπολογισµοί έχουν διενεργηθεί επί των τιµών κλεισίµατος των µετοχών των τραπεζών Alpha και Εθνικής για το χρονικό διάστηµα από 2/7/2012 έως 20/12/2012, οι οποίες έχουν αντληθεί µέσω του και έχουν αποθηκεύσει στο αρχείο excel µε ονοµασία «ΘΕΜΑ2.xls». Για τον υπολογισµό της VaR έχουµε χρησιµοποιήσει τη µέθοδο συσχέτισης (correlation ή parametric method) και τις απαραίτητες συναρτήσεις του excel για τον υπολογισµό της τυπικής απόκλισης (stdev), και της συσχέτισης (correl). Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι στην περίπτωση της VaR του συνολικού χαρτοφυλακίου η τυπική απόκλιση του χαρτοφυλακίου σ total έχει υπολογιστεί από τον τύπο: 2 2 ( wσ ) + ( wσ ) wσ σ ρ σ total w2 2, όπου w 1 το ποσοστό της επένδυσης στη µετοχή της Alpha σ 1 η τυπική απόκλιση της µετοχής της Alpha w 2 το ποσοστό της επένδυσης στη µετοχή της Εθνικής

4 σ 2 η τυπική απόκλιση της µετοχής της Εθνικής ρ, ο συντελεστής συσχέτισης των δύο µετοχών 4 Επίσης θα πρέπει να αναφερθεί ότι για επίπεδο εµπιστοσύνης 95% η τιµές που µας ενδιαφέρουν είναι αυτές που έχουν τυπικές αποκλίσεις µεγαλύτερες του 1, δεδοµένου ότι πρόκειται για κανονική κατανοµή. Οι υπολογισµοί απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα: Alpha ETE Total Amount: , , ,00 Portfolio Percentage: 33,33% 66,67% 100,00% Correlation: 0, Standard Deviation (day): 2,54% 2,38% Standard Deviation (10 days): 8,02% 7,52% 7,49% 95% confidence interval st. dev. 1, , , VaR: 0, , , VaR (Euro): , , ,78 (i). Προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ότι η µέγιστη πιθανή ζηµιά από την επένδυση σε µετοχές της Alpha είναι ,01 ευρώ (ποσοστό 13,19% της αρχικής επένδυσης). (ii). Προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ότι η µέγιστη πιθανή ζηµιά από την επένδυση σε µετοχές της Εθνικής είναι ,17 ευρώ (ποσοστό 12,37% της αρχικής επένδυσης). (iii). Προκύπτει από τον παραπάνω πίνακα ότι η µέγιστη πιθανή ζηµιά από τη συνολική επένδυση είναι ,79 ευρώ (ποσοστό 12,32% της αρχικής επένδυσης). (iv) παρατηρούµε ότι οι µετοχές της Alpha έχουν ελαφρώς µεγαλύτερη τυπική απόκλιση από αυτές της Εθνικής, γεγονός που οδηγεί σε µεγαλύτερο ποσοστό δυνητικής ζηµιάς για την επένδυση σε µετοχές της Alpha. Επιπλέον οι δύο µετοχές έχουν πολύ υψηλό συντελεστή συσχέτισης (0,89), ενώ οι δυνητικές απώλειες για τη συνολική επένδυση είναι ελαφρώς µικρότερη από το άθροισµα των δύο επιµέρους δυνητικών απωλειών (ποσοστό 12,32%). B (1). Ο όρος της ετεροσκεδαστικότητας χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση των γραµµικών παλινδροµήσεων. Ειδικότερα, µια από τις βασικές υποθέσεις της γραµµικής παλινδρόµησης είναι ότι οι διαταρακτικοί όροι, δηλαδή τα σφάλµατα,

5 παρουσιάζουν την ίδια (σταθερή) διακύµανση, δηλαδή Var( ut) σ 2, t 5. Στην περίπτωση που η προαναφερθείσα υπόθεση δεν ισχύει τότε λέµε ότι υπάρχει ετεροσκεδαστικότητα στους διαταρακτικούς όρους. Στην περίπτωση ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητα, τα διαστήµατα εµπιστοσύνης της παλινδρόµησης είναι αναξιόπιστα και οι προβλέψεις που διενεργούνται µη αποτελεσµατικές. Η βασική λογική που χρησιµοποιούν τα µοντέλα ελέγχου ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας, σε περίπτωση παλινδρόµησης µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων, περιλαµβάνει τα ακόλουθα τρία βήµατα: Βήµα 1: Εκτίµηση του υποδείγµατος µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και υπολογισµός των υπολοίπων και της εξαρτηµένης µεταβλητής. Βήµα 2: ιαγραµµατική απεικόνιση της διασποράς µεταξύ των µεταβλητών της παλινδρόµησης και της µεταβλητής Sq u 2 (τετράγωνο των υπολοίπων). Βήµα 3: Έλεγχος του νέφους των παρατηρήσεων στο διάγραµµα του Βήµατος 2 για την ύπαρξη τυχόν συστηµατικής σχέσης (π.χ. γραµµική, δευτέρου βαθµού, εκθετική). Σε περίπτωση µη ύπαρξης συστηµατικής σχέσης, τα υπόλοιπα είναι ετεροσκεδαστικά. Πρακτικά, οι ευρέως διαδεδοµένοι έλεγχοι που συνήθως χρησιµοποιούνται είναι: Έλεγχος των Breusch-Pagan-Godfrey (BPG): Κατά τον έλεγχο αυτό ελέγχεται αν η διακύµανση του διαταρακτικού όρου µεταβάλλεται µε τη µεταβολή των τιµών των ερµηνευτικών µεταβλητών. Το στατιστικό µοντέλο των BPG ακολουθεί Χ 2 κατανοµή µε βαθµούς ελευθερίας όσους και οι ανεξάρτητες µεταβλητές. Ο έλεγχος BPG προϋποθέτει ότι τα υπόλοιπα κατανέµονται κανονικά. Έλεγχος White (Χ 2 ): Ο έλεγχος αυτός διενεργείται στην περίπτωση που έχουµε δύο µόνο ερµηνευτικές µεταβλητές. Μετά την εκτίµηση της αρχικής παλινδρόµησης (Βήµα 1), εκτελούµε µια βοηθητική παλινδρόµηση και λαµβάνουµε το συντελεστή προσδιορισµού R 2. Εν συνεχεία διενεργούµε τον απαραίτητο έλεγχο υποθέσεων για να αποφανθούµε αν τα υπόλοιπα είναι ετεροσκεδαστικά. Ο έλεγχος White µπορεί να εφαρµοστεί και σε περιπτώσεις που τα υπόλοιπα δεν ακολουθούν την κανονική κατανοµή, ενώ ανήκει στην κατηγορία ελέγχων των πολλαπλασιαστών Lagrange.

6 Έλεγχος των Koenker Basett: Ο εν λόγω έλεγχος διενεργείται στην περίπτωση που έχουµε περισσότερες από δύο ερµηνευτικές µεταβλητές. Στηρίζεται, όπως και ο έλεγχος του White στην εκτέλεση µιας βοηθητικής παλινδρόµησης και εν συνεχεία τον απαραίτητο έλεγχο υποθέσεων. Ο συγκεκριµένος έλεγχος, όπως και αυτός του White, ανήκει στην κατηγορία ελέγχων των πολλαπλασιαστών Lagrange. Έλεγχος του Engle: Για την εφαρµογή αυτού του ελέγχου σε υποδείγµατα ARCH, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η διακύµανση του διαταρακτικού όρου κατά την τρέχουσα περίοδο να προσδιορίζεται από το τετράγωνο του διαταρακτικού όρου της προηγούµενης περιόδου. Ο έλεγχος διενεργείται µε τη κατανοµή Χ 2 υποδείγµατος ARCH. και µε βαθµούς ελευθερίας όσους και η τάξη του B (2). Οι υπολογισµοί έχουν γίνει µε τη βοήθεια του excel χρησιµοποιώντας τα απαραίτητα δεδοµένα και εµφανίζονται στη δεύτερη καρτέλα του δοθέντος αρχείου. Ειδικότερα, για κάθε περίοδο έχει υπολογιστεί µε βάση τις δοθείσες τυπικές αποκλίσεις, το ηµερήσιο VaR και έχει υπολογιστεί ο µέσος όρος του. Ταυτόχρονα, και για τις δύο περιόδους, το VaR έχει υπολογιστεί και µε την παραµετρική µέθοδο, θεωρώντας την τυπική απόκλιση σταθερή και υπολογίζοντάς την από το δοθέν δείγµα ή χρησιµοποιώντας τον έτοιµο υπολογισµό που απεικονίζεται στα γραφήµατα των δεδοµένων του προβλήµατος. Τα αποτελέσµατα, ανά χρονική περίοδο, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα. 6 Initial Investment: ,00 95% conf level std dev: 1, VaR GARCH VaR Parametric 1st Period: 1.203, ,88 2nd Period: 3.457, ,81 Β (3). Τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία, δείχνουν σαφώς ότι ο υπό εξέταση δείκτης είναι πιο επισφαλής και λιγότερο αποδοτικός κατά την περίοδο της κρίσης σε σύγκριση µε την προγενέστερη περίοδο. Παρατηρούµε ότι η µέση τιµή είναι θετική κατά την περίοδο σταθερότητας και αρνητική κατά την περίοδο κρίσης, ενώ η τυπική απόκλιση είναι σηµαντικά υψηλότερη κατά την περίοδο κρίσης. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου κρίσης, οι αποδόσεις είναι εξαιρετικά

7 ευµετάβλητες, γεγονός που οδηγεί σε πολύ µεγάλες θετικές και αρνητικές µεταβολές µέσα σε µικρά χρονικά διαστήµατα. Τα ευρήµατα αυτά ανταποκρίνονται στην κερδοσκοπική συµπεριφορά των επενδυτών εντός της περιόδου οικονοµικής κρίσης µε στόχο την κατοχύρωση βραχυπρόθεσµων κερδών. Επιπλέον, από τα περιγραφικά στατιστικά µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι κατά την περίοδο της σταθερότητας η ασυµµετρία (skewness) είναι σηµαντικά αρνητική, ενώ η υπερβάλλουσα κύρτωση (excess kurtosis) απέχει σηµαντικά από το µηδέν. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι κατά την πρώτη περίοδο οι µεγάλες µεταβολές είναι συχνότερες από αυτές που υπαγορεύει η κανονική κατανοµή. Από την άλλη, κατά την περίοδο της κρίσης, η ασυµµετρία, η κύρτωση και ο δείκτης Jarque-Berra δείχνουν ότι η υπόθεση κανονικότητας δεν θα µπορούσε να απορριφθεί. Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι η οικονοµική κρίση έχει σηµαντική επίπτωση στις υπολογιζόµενες εκτιµήσεις της VaR, δεδοµένου ότι ωθεί προς τα πάνω τις δυνητικές µέγιστες απώλειες εξαιτίας της κερδοσκοπικής συµπεριφοράς των επενδυτών. 7 ΘΕΜΑ 3 (15%) Α. Η πρόσφατη οικονοµική κρίση έπληξε σηµαντικά τα τραπεζικά ιδρύµατα που λειτουργούσαν αναλαµβάνοντας υψηλούς κινδύνους και κατά κανόνα διέθεταν ανεπαρκή κεφάλαια και µεγάλο µέγεθος, ενώ εµφάνιζαν υψηλή εξάρτηση από βραχυπρόθεσµη χρηµατοδότηση και εφάρµοζαν επιθετική πιστωτική επέκταση. Από την άλλη τα επιχειρηµατικά µοντέλα των τραπεζικών ιδρυµάτων που αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ανθεκτικά κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης είναι αυτά που στηρίζονται σε ισχυρή καταθετική βάση και µεγάλη διασπορά των εσόδων τους. Ειδικότερα, εξετάζοντας τις επιµέρους παραµέτρους των τραπεζικών επιχειρηµατικών µοντέλων ως προς την ανθεκτικότητά τους κατά την πρόσφατη οικονοµική κρίση θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε τα ακόλουθα: 1. Κεφαλαιακή δοµή: Όσο υψηλότερη είναι η αναλογία Tier I κεφαλαίων, τόσο χαµηλότερη είναι η πιθανότητα να εµφανίσει προβλήµατα µία τράπεζα. Μάλιστα σε τράπεζες µε έλλειµµα κεφαλαίων, τα κεφάλαια Tier I είναι ακόµη πιο σηµαντικά. Η διαφαινόµενη µη γραµµική σχέση µεταξύ του κεφαλαίου

8 και των κινδύνων είναι ευθυγραµµισµένη και µε τις προτάσεις του νέου ρυθµιστικού πλαισίου Βασιλεία ΙΙΙ. 2. οµή ενεργητικού: Λαµβάνοντας υπόψη το ενεργητικό, τόσο το µέγεθος της τράπεζας (λόγω µεγαλύτερης δυσκολίας στην άντληση ρευστότητας), όσο και ο λόγος δανείων προς το σύνολο του ενεργητικού, συσχετίζονται θετικά µε τον κίνδυνο, ενώ οι τιτλοποιήσεις συσχετίζονται αρνητικά. 3. Χρηµατοδοτική δοµή: Όσο σταθερότερες είναι η χρηµατοοδοτική δοµή ενός τραπεζικού ιδρύµατος, τόσο µεγαλύτερες είναι οι αντιστάσεις στην οικονοµική κρίση. Η ισχυρή καταθετική πελατειακή βάση συµβάλλει στη µείωση των κινδύνων κατάρρευσης. Αντίθετα η στήριξη σε βραχυπρόθεσµες µορφές χρηµατοδότησης αυξάνει του κινδύνους κατάρρευσης καθώς κατά την περίοδο της κρίσης σηµαντικό ζητούµενο είναι η ισχυρή ρευστότητα. 4. οµή εσόδων: Όταν τα έσοδα στηρίζονται σηµαντικά σε χορηγήσεις, τότε οι τράπεζες αντιµετωπίζουν υψηλότερους κινδύνους. Αυτό συµβαίνει γιατί, µεταξύ άλλων, η ισχυρή πιστωτική επέκταση στηρίζεται σε χαλάρωση των κριτηρίων δανειοδότησης και εγείρει το ερώτηµα της έλλειψης κανονιστικού πλαισίου αντικυκλικών προβλέψεων, κάτι που φαίνεται να λαµβάνει υπόψη η Βασιλεία ΙΙΙ. Θα πρέπει τέλος να σηµειωθεί ότι άλλες πηγές εσόδων πέραν των τόκων από χορηγήσεις, µειώνουν τον κίνδυνο κατάρρευσης. 5. Επιδόσεις διευθυντικής οµάδας: Οι διευθυντικές οµάδες που ανέλαβαν δυσανάλογα υψηλούς κινδύνους (π.χ. υψηλό βαθµό µόχλευσης) αγνοώντας το δυνητικό συστηµικό κίνδυνο, ζηµίωσαν σε µεγάλο βαθµό τα τις τράπεζές τους κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. 8 Από την προηγηθείσα ανάλυση, γίνεται εµφανές ότι, η Βασιλεία ΙΙΙ αντιµετωπίζει πολλά από τα ζητήµατα που αναδείχτηκαν από την οικονοµική κρίση, όπως η αύξηση των Tier I κεφαλαίων, η αντιµετώπιση της κυκλικότητας, και οι χρηµατοδοτική δοµή. Πέραν των προαναφερθέντων, η Βασιλεία ΙΙΙ θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην αµεσότερη αντίληψη και συνεχή και ταχεία αξιολόγηση των επιχειρηµατικών µοντέλων στα οποία στηρίζουν τη λειτουργία τους τα τραπεζικά ιδρύµατα, ώστε να εντοπίζουν πιθανούς «µη εµφανείς» κινδύνους.

9 Β. ύο είναι οι βασικές πηγές γέννησης περιπτώσεων αποτυχίας στη διαχείριση κινδύνων: 1. Η ελλιπής ή εσφαλµένη µέτρηση και παρακολούθηση των κινδύνων. Η µέτρηση και αποτίµηση των κινδύνων καθίσταται πολλές φορές προβληµατική λόγω των ακόλουθων ζητηµάτων: a. Εσφαλµένη υπόθεση κανονικά κατανεµηµένων αποδόσεων: Η κανονική κατανοµή επιλέγεται και χρησιµοποιείται κατά κόρον ως βάση σε πλήθος περιπτώσεων για την µέτρηση κινδύνων γιατί παρουσιάζει ελκυστικά χαρακτηριστικά, όπως η απλότητα και η αµεσότητα των υπολογισµών. Αυτή η υπόθεση όµως δεν ισχύει σε πολλές περιπτώσεις µε αποτέλεσµα οι όποιες αναλύσεις να οδηγούν σε αµφιλεγόµενα αποτελέσµατα. b. Εσφαλµένη υπόθεση χρονικής ανεξαρτησίας: Σύµφωνα µε αυτή την παραδοχή που επίσης χρησιµοποιείται συχνά στις εκτιµήσεις κινδύνων, τα αποτελέσµατα διαφορετικών χρονικών περιόδων δε συσχετίζονται µεταξύ τους. Η εν λόγω παραδοχή επίσης δηµιουργεί πρόβληµα καθώς οδηγεί πολλές φορές ένα οργανισµό στο να αγνοήσει τη πιθανότητα ακραίων καταστάσεων στον υπολογισµό των απαιτούµενων κεφαλαίων. c. Εσφαλµένη υπόθεση αλληλοσυσχέτισης κινδύνων: Ο παράγοντας συσχέτισης των επιµέρους κινδύνων υποτιµάται ή αγνοείται σε πολλές περιπτώσεις όπου οι αυτόνοµοι υπολογισµοί των επιµέρους κινδύνων καθορίζουν το συνολικό αποτέλεσµα. Όµως η συσχέτιση είναι παράγοντας που µπορεί να διαφοροποιήσει σηµαντικά το αποτέλεσµα και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη. d. Η παράβλεψη κάποιων κινδύνων: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιοι επιµέρους σηµαντικοί κίνδυνοι δε λαµβάνονται υπόψη στους διενεργούµενους υπολογισµούς. Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα στην πληρότητα απεικόνισης των αναλαµβανόµενων κινδύνων και µπορεί να οδηγήσει ένα Οργανισµό ακόµη και στην κατάρρευση. 9

10 2. Ο ανεπαρκής περιορισµός ή εξάλειψη των κινδύνων που υφίστανται. Ειδικότερα, οι επιµέρους πτυχές αυτού του προβλήµατος µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: a. Ελλιπής τήρηση διαδικασιών ανθρώπινος παράγοντας: Το πρόβληµα µπορεί να υποκρύπτει σκοπιµότητα ή απλή αµέλεια, σε κάθε περίπτωση όµως τα αποτελέσµατα µη τήρησης των διαδικασιών περιορισµού των κινδύνων µπορεί να είναι καταστροφικά. b. ιαρκής µεταβολή κινδύνων: Παρ ότι οι κίνδυνοι µπορεί να περιορίζονται µε την εφαρµογή σχετικών µέτρων, η τάση της διαρκούς δυναµικής µετάλλαξής τους και εµφάνισής τους µε άλλες µορφές, καθιστά την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους προβληµατική. c. Σταδιακή χαλάρωση των µέτρων αντιµετώπισης των κινδύνων: Όταν για µεγάλα χρονικά διαστήµατα δεν εµφανίζονται προβλήµατα, τα µέτρα µπορεί να ατονήσουν και η ευπάθεια του συστήµατος να αυξηθεί, οδηγώντας ευκολότερα σε προβληµατικές καταστάσεις, Η αντιµετώπιση των φαινοµένων αποτυχίας µπορεί να στηριχθεί αφενός στη βελτίωση των µηχανισµών παρακολούθησης και µέτρησης των κινδύνων και αφετέρου στις περισσότερο ολοκληρωµένες και αποτελεσµατικές ενέργειες περιορισµού ή εξάλειψης των κινδύνων. Σε γενικές γραµµές οι ενέργειες αυτές µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 1. Οι υποθέσεις και παραδοχές που πραγµατοποιούνται κατά την υλοποίηση µοντέλων εκτίµησης κινδύνων, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε µεγαλύτερο σκεπτικισµό και κριτικό πνεύµα. Η υποεκτίµηση κινδύνων ελλοχεύει πάντα και πολλοί Οργανισµοί αντιµετωπίζουν το πρόβληµα προσαυξάνοντας τα αποτελέσµατα που υπολογίζουν τα υποκείµενα µοντέλα ώστε να περιορίσουν κατά το δυνατό την περίπτωση να καταστούν αφερέγγυοι. 2. Η διενέργεια ελέγχων υπό ακραίες συνθήκες (stress testing) δίνει τη δυνατότητα προσοµοίωσης ακραίων καταστάσεων ώστε να ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα των υφιστάµενων µέτρων αντιµετώπισης κινδύνων. 3. Αποτελεσµατική οργάνωση και διαδικασίες οι οποίες θα αξιοποιούν έµπειρα και εξειδικευµένα στελέχη. Επιπλέον, τα µέτρα που λαµβάνονται πρέπει να επικαιροποιούνται σε τακτική βάση για να είναι διαχρονικά αποτελεσµατικά. 10

11 4. Η εποπτεία και τα κανονιστικά πλαίσια που είναι σε ισχύ θα πρέπει να είναι πλήρη, αποτελεσµατικά και εφαρµόσιµα και να λειτουργούν όσο το δυνατό περισσότερο αποτρεπτικά και λιγότερο κατασταλτικά. 11 ΘΕΜΑ 4 (15%) Α. Χρησιµοποιούµε το Υπόδειγµα της ιάρκειας για να υπολογίσουµε πώς µεταβάλλεται η Καθαρή Θέση της τράπεζας στην περίπτωση µεταβολής των επιτοκίων. Ειδικότερα έχουµε: ΚΘ L i DA DL A ,18182, A ( 1+ i) το οποίο σηµαίνει ότι η Καθαρή Θέση της Τράπεζας χειροτερεύει κατά 6,18 εκ.. Β. Με την εξοµοίωση της διάρκειας Ενεργητικού και Παθητικού, αυτό που επιτυγχάνεται είναι, σε περίπτωση µεταβολής των επιτοκίων να µη µεταβάλλεται ο λόγος ΚΘ / Α (Καθαρή Θέση προς Ενεργητικό), ο οποίος πολλές φορές χρησιµοποιείται ως µέτρο ποιότητας της κεφαλαιακής διάρθρωσης µιας τράπεζας. Υπό αυτή την έννοια, επιτυγχάνεται η αποφυγή του κινδύνου επιτοκίου για τον εν λόγω δείκτη, όχι όµως και ευρύτερα για άλλες περιπτώσεις. Γ. Από τη σχέση L i ΚΘ DA DL A A 1 ( + i), γίνεται εµφανές ότι για να καταστήσουµε ανεπηρέαστη την Καθαρή Θέση της Τράπεζας από τυχόν µεταβολές των επιτοκίων και εποµένως να αποφύγουµε τον κίνδυνο των επιτοκίων, θα πρέπει να L ισχύει ότι DA DL 0, απ όπου προκύπτει ότι A L. Στην περίπτωση A αυτή διακρίνουµε δύο βασικές υποπεριπτώσεις κατά τις οποίες µεταβάλλουµε µόνο το D A, ή µόνο το D L, ώστε να επιτύχουµε την παραπάνω εξίσωση. Αν λοιπόν κρατήσουµε D 7, τότε θα πρέπει να αναπροσαρµόσουµε τη διάρκεια του A παθητικού σε D 7, 78 έτη. Αν τώρα κρατήσουµε D 4, τότε θα πρέπει να L D A L D L

12 αναπροσαρµόσουµε τη διάρκεια του ενεργητικού σε D 3, 6 έτη. Φυσικά, υπάρχουν και οι ενδιάµεσες στρατηγικές, όπου µεταβάλλουµε και τις δύο διάρκειες µε τέτοιο τρόπο ώστε να ισχύει η προαναφερθείσα εξίσωση. A 12. Προκύπτει άµεσα από την προηγηθείσα ανάλυση και από τη σχέση L i ΚΘ DA DL A A 1 ( + i), ότι η ευαισθησία στις αλλαγές των επιτοκίων της καθαρής θέσης είναι συνάρτηση τριών παραγόντων: L 1. Του ανοίγµατος της σταθµισµένης διάρκειας (duration gap) DA DL A 2. Του ύψους του Ενεργητικού Α. i 3. Του µεγέθους της µεταβολής του επιτοκίου ( 1+ i). ΘΕΜΑ 5 (15%) Α. Ως γνωστός για δικαιώµατα ευρωπαϊκού τύπου υπάρχει λύση κλειστού τύπου. Ειδικότερα, για δικαιώµατα πώλησης µετοχών ισχύει: P Ee rt N ( d ) SN( ) 2 d 1, µε 2 S σ ln + r T E + d 2 1, d 2 d 1 σ T σ T Α (α) Από τον παραπάνω τύπο προκύπτει ότι σε περίπτωση αύξησης της διάρκειας του δικαιώµατος (time to maturity Τ), η τιµή του δικαιώµατος επηρεάζεται µε τρεις τρόπους: Μεγαλύτερο Τ, συνεπάγεται µεγαλύτερη µεταβλητότητα, εποµένως αύξηση της τιµής (βλέπε επόµενο ερώτηµα). Μεγαλύτερο Τ, συνεπάγεται περισσότερους τόκους, εποµένως µείωση της τιµής. Σε περίπτωση πληρωµής µερισµάτων, µεγαλύτερο Τ συνεπάγεται περισσότερα µερίσµατα, εποµένως µείωση της τιµής.

13 Συµπερασµατικά, το τελικό αποτέλεσµα είναι απροσδιόριστο, µπορεί δηλαδή να είναι αύξηση ή µείωση στην τιµή του δικαιώµατος. 13 Α (β) Από τον παραπάνω τύπο προκύπτει άµεσα ότι σε περίπτωση αύξησης της µεταβλητότητας των αποδόσεων (volatility), η τιµή του δικαιώµατος πώλησης επίσης αυξάνει. Β. Η βασική διαφορά µεταξύ Συµβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (futures) και Προθεσµιακών Συµβολαίων (forwards) είναι ότι τα πρώτα συναλλάσσονται στις Χρηµατιστηριακές Αγορές Παραγώγων και εποµένως φέρουν τυποποιηµένα χαρακτηριστικά, ενώ η διαπραγµάτευση των προθεσµιακών συµβολαίων γίνεται εν γένει εκτός χρηµατιστηρίων, σε ένα οργανωµένο δίκτυο µεταξύ θεσµικών επενδυτών. Κατά συνέπεια, για τα futures υπάρχει εγγύηση του χρηµατιστηρίου για την εκπλήρωση των συµβολαίων, ενώ στην περίπτωση των forwards οι συναλλασσόµενοι αξιολογούν οι ίδιοι και έχουν την ευθύνη για την φερεγγυότητα του αντισυµβαλλοµένου. Ακόµη, στην περίπτωση των futures, οι δύο συµβαλλόµενοι είναι πιθανό να µην γνωρίζουν ο ένας τον άλλο και εποµένως, ως µεσολαβητής, το εκάστοτε Χρηµατιστήριο έχει θεσπίσει κάποιο µηχανισµό που εγγυάται ότι το συµβόλαιο θα εκπληρωθεί. Αυτός ο µηχανισµός στηρίζεται συνήθως στη χρήση λογαριασµών περιθωρίου (margin accounts). Ο αγοραστής και ο πωλητής του future υποχρεούνται να διατηρούν λογαριασµούς περιθωρίου µε ένα ποσό ως εγγύηση. Αυτό βέβαια δεν είναι η συνήθης πρακτική στα forwards. Τέλος, τα forwards εκτελούνται µόνο στην ηµεροµηνία λήξης τους, ενώ τα futures επανεκτιµούνται (marked to market), κάθε µέρα (rebalancing). Γ. Ας υποθέσουµε για λόγους απλότητας ότι σήµερα είµαστε 3 µήνες πριν από την ηµεροµηνία ωρίµανσης των συµβολαίων του Σεπτεµβρίου και ότι δεν υπάρχουν κόστη αποθήκευσης του χρυσού και συναλλαγών. Αν λοιπόν πουλήσουµε σήµερα ένα future που αντιστοιχεί σε 100 ουγγιές χρυσού, τότε η αξία του ανέρχεται σε * ευρώ. Με την πάροδο του τριµήνου και για να εκπληρώσουµε το συµβόλαιο αγοράζουµε 100 ουγγιές χρυσού προς ευρώ την ουγγιά, δηλαδή

14 δίνουµε ευρώ. Εποµένως έχουµε συνολικό όφελος, ευρώ. 14 ΘΕΜΑ 6 (15%) Α (α). Οι τιµή του οµολόγου στην έκδοσή του, προκύπτει από τον τύπο: B FV t 1000 ( 1+ r) ( ) , ,1935 ευρώ. Η τιµή του προθεσµιακού συµβολαίου επί του οµολόγου, δίνεται από τη σχέση: F Be rt 463,1935e 0, ,5041 ευρώ. Α (β). Τα νέα επιτόκια είναι 1% το µονοετές και 6% το ενδεκαετές. Επαναλαµβάνουµε τους υπολογισµούς του προηγούµενου ερωτήµατος και έχουµε: B FV t 1000 ( 1+ r) ( ) , ,3948 ευρώ. F Be rt 558,3948e 0, ,8387 ευρώ. Παρατηρούµε ότι η αξία του προθεσµιακού συµβολαίου έχει αυξηθεί κατά 552, , ,3346 ευρώ, εποµένως ο επενδυτής έχει αποκοµίσει κέρδη ποσοστού 22,99% επί του ποσού αρχικής επένδυσης. Α (γ). Τα πλεονεκτήµατα της χρήσης προθεσµιακών παραγώγων µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 1. Είναι απλούστατα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που δεν απαιτούν ειδικές γνώσεις.

15 2. Βασική τους στόχευση είναι η προστασία από τις απρόβλεπτες διακυµάνσεις των τιµών (volatility) και η µείωση της έκθεσης σε κίνδυνο που προέρχεται από την αβεβαιότητα των µελλοντικών τιµών (hedging). 3. εν προϋποθέτουν τη δέσµευση όλου του απαιτούµενου ποσού µέχρι την παράδοση του περιουσιακού στοιχείου. 4. Μπορούν να πραγµατοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόµενο µέσω των χρηµατιστηριακών αγορών. 5. Είναι τυποποιηµένα, προσαρµοσµένα στις ανάγκες των ενδιαφερόµενων και διαθέτουν υψηλή ρευστότητα. Τα µειονεκτήµατα της χρήσης προθεσµιακών παραγώγων µπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 1. Η εξάσκησή τους είναι υποχρεωτική (σε αντίθεση µε τα options) για τους δύο αντισυµβαλλόµενους. 2. Ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο, δεδοµένου ότι υπάρχει ο κίνδυνος αθέτησης της συµφωνίας από κάποιον εκ των αντισυµβαλλόµενων. 3. Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για κερδοσκοπία, γεγονός που µπορεί αφενός να οδηγήσει σε στρεβλώσεις τις αγορές και αφετέρου να οδηγήσει σε «κατάρρευση» τους Οργανισµούς που τα χρησιµοποιούν για τέτοιους σκοπούς. Θα πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι δεδοµένου ότι οι όγκοι των προθεσµιακών συµβολαίων που διακινούνται σε παγκόσµιο επίπεδο είναι τεράστιοι, η µόχλευση των υποκείµενων τίτλων ή εµπορευµάτων είναι πολύ υψηλή µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται κίνδυνοι όπως αυτούς που βιώσαµε πρόσφατα µε την κρίση των subprime loans στις ΗΠΑ (π.χ. κίνδυνοι ρευστότητας και αδυναµίας εκπλήρωσης των συµβολαίων σε περιπτώσεις ακραίων οικονοµικών συνθηκών). 15 Β (α). Θα χρησιµοποιήσουµε ένα παράδειγµα βασιζόµενοι στα στοιχεία του ερωτήµατος 5 (Γ). Έστω ότι διαθέτουµε 200 ουγγιές χρυσού σήµερα µε αξία 1450 ευρώ ανά ουγγιά, δηλαδή συνολικής αξίας ευρώ. Για να προστατευτούµε από τυχόν πτώση στη τιµή του χρυσού εντός του επόµενου τριµήνου, µπορούµε να αγοράσουµε ένα προθεσµιακό συµβόλαιο πώλησης για παράδειγµα στη σηµερινή αξία, δηλαδή 1450 ευρώ σε τρεις µήνες από σήµερα. Για ετήσιο επιτόκιο 6%, η αξία

16 rt 0,06 0,25 του συµβολαίου σήµερα είναι F S e 1450e 1471, 91 ευρώ ανά ουγγιά. 0 Αν λοιπόν πουλήσουµε ένα προθεσµιακό συµβόλαιο (100 ουγγιές) σήµερα, τότε ο συνολικός κίνδυνος στην περίπτωση πτώσης της τιµής του χρυσού από 1450 σε 1050 ευρώ ανά ουγγιά µειώνεται πέραν του 50% (κατά ευρώ) όπως φαίνεται και από τις σχετικές χρηµατοροές στον ακόλουθο πίνακα (σε περίπτωση που δε χρησιµοποιούσαµε το προθεσµιακό συµβόλαιο η τρέχουσα αξία του υποκείµενου αγαθού θα ήταν ευρώ, δηλαδή θα είχαµε αρνητική µεταβολή κατά ευρώ). 16 Χρηµατοροές κατά την λήξη του Συµβολαίου ,00 Εκπλήρωση Προθεσµιακού Συµβολαίου ,00 Αξία Εναποµείναντος Αγαθού ,00 Συνολική Αξία ,00 Αρχική Αξία ,00 Μεταβολή Β (β). Η θέση που πρέπει να λάβει ο επενδυτής για να επωφεληθεί από ενδεχόµενη µείωση των τιµών του υποκείµενου αγαθού (ασήµι) είναι να πουλήσει ένα συµβόλαιο µελλοντικής εκπλήρωσης µε τιµή εξάσκησης που θα είναι υψηλότερη από τη σηµερινή τιµή του αγαθού τουλάχιστον κατά ποσό τουλάχιστον ίσο µε τους τόκους που θα αποκόµιζε αν πραγµατοποιούσε επένδυση µε risk-free επιτόκιο για το χρονικό διάστηµα του ενδιαφέροντος (µήνας). Σχηµατικά, θα µπορούσαµε να απεικονίσουµε τη θέση του επενδυτή σε σχέση µε την τιµή του υποκείµενου αγαθού κατά την ηµεροµηνία λήξης του προθεσµιακού συµβολαίου ως εξής: Θέση επενδυτή Τιµή υποκείµενου αγαθού (ασήµι)

17 Το διάγραµµα δείχνει ότι όσο υψηλότερη είναι η τιµή του υποκείµενου αγαθού στη λήξη του προθεσµιακού συµβολαίου, τόσο µειώνεται το όφελος του επενδυτή, ενώ από κάποια τιµή του υποκείµενου και πάνω, η θέση του επενδυτή γίνεται αρνητική (η θέση αυτή αντιστοιχεί στ τιµές κάτω από την κόκκινη γραµµή του γραφήµατος). 17

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα

Περιεχόμενα 9. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 9 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 15 1. Οικονομικές και Χρηματοπιστωτικές Κρίσεις... 21 2. Χρηματοπιστωτικό Σύστημα... 31 2.1. Ο Ρόλος και οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών... 31 2.2. Το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:...

Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια ώρα και 30 λεπτά Ονοµατεπώνυµο φοιτητού/τριας;... Αρ. Μητρ.:... ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ: ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Α.ΝΟΥΛΑΣ Απαντήστε όλες τις ερωτήσεις. ιάρκεια εξετάσεων: Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος

ΠΑΡΑΓΩΓΑ. Στέλιος Ξανθόπουλος ΠΑΡΑΓΩΓΑ Στέλιος Ξανθόπουλος Εισαγωγικά Ένα παράγωγο συµβόλαιο είναι ένα αξιόγραφο η αξία του οποίου εξαρτάται από τις αξίες άλλων «πιο βασικών» υποκείµενων µεταβλητών. Τα παράγωγα συµβόλαια είναι επίσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΙΙ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2. Συστήµατα και έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (TRADING) ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 1. Οι τράπεζες συγκροτούν και διατηρούν σε ισχύ συστήµατα και ελέγχους που να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 26Αυγούστου 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά κέρδη Ομίλου: 71,3εκ. (+1,8%), Τράπεζα: 84,7 (+56,9%) Διατήρηση υψηλών ρυθμών αύξησης χορηγήσεων (22,9% έναντι 7,6% της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1 γ Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα A Τριμήνου2010 27 Μαΐου 2010 ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ενισχυμένα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων Ομίλου: 79 εκ. (+64% σεσχέσημετοαντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ Θεµατική Ενότητα: ΤΡΑ-61 Στρατηγική Τραπεζών Ακαδηµαϊκό Έτος: 2012-2013 Τρίτη Γραπτή Εργασία Γενικές οδηγίες για την εργασία Όλες οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος)

Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) Στατιστικές Έννοιες (Υπολογισμός Χρηματοοικονομικού κινδύνου και απόδοσης, διαχρονική αξία του Χρήματος) 1. Ποιος είναι ο αριθμητικός μέσος όρος ενός δείγματος ετησίων αποδόσεων μιας μετοχής, της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. H πηγή επιχειρησιακών βιβλίων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. H πηγή επιχειρησιακών βιβλίων i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας παρουσιάζουµε τα περιεχόµενα του βιβλίου, τα οποία καλύπτουν πλήρως τα θέµατα Ανάλυσης Επενδύσεων και ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου Πρόλογος Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 1.1 Η επενδυτική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

(Margin Account) 1. 2. 3.

(Margin Account)  1. 2. 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Συµπληρωµατικές σηµειώσεις για το εαρινό εξάµηνο 2008-2009 Λογαριασµού Περιθωρίου (Margin Account) Ο θεσµός του «Λογαριασµού Περιθωρίου» (Margin Account) έχει ως στόχο να αποκλείσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 7: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στο περιβάλλον της Βασιλείας ΙΙ Το νέο εποπτικό πλαίσιο Νίκος Ζαγορήσιος, MBA, CFA Διευθυντής, Διεύθυνση Θεμάτων Capital Management & Τραπεζικής Εποπτείας, Alpha Bank Εποπτικό

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΘΕΜΑ 4 Υποθέστε ότι είστε ο διαχειριστής του αµοιβαίου κεφαλαίου ΑΠΟΛΛΩΝ το οποίο εξειδικεύεται σε µετοχές µεγάλης κεφαλαιοποίησης εσωτερικού. Έπειτα από την πρόσφατη ανοδική πορεία του Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2008 Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αποτελέσματα Εννεαμήνου Αύξηση Καθαρών Κερδών Ομίλου κατά 4,6% σε 647εκ., παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα Ενίσχυση Οργανικών Κερδών κατά

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009

Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 1 Όμιλος ATEbank - Αποτελέσματα Έτους 2009 23 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Σημαντική ενίσχυση των προβλέψεων κατά 825,3εκ. (2008 204,2εκ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραµµα Σπουδών: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεµατική Ενότητα: ΔΕΟ 31 Χρηµατοοικονοµική Διοίκηση Ακαδηµαϊκό Έτος: 2013-2014 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα

Διαβάστε περισσότερα

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες.

Επιπλέον, το ιοικητικό Συµβούλιο, ορίζει Υπεύθυνο ιαχείρισης Κινδύνων µε συγκεκριµένες αρµοδιότητες. ηµοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως της ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε εφαρµογή της απόφασης 9/459/27.12.2007 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σύµφωνα µε το Άρθρο 3 της Απόφασης 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες:

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1 β Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: α Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. β Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα

Περιεχόμενα. Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 1.1 Ροή των χρηματικών πόρων...20 1.1.1 Άμεση χρηματοδότηση...20 1.1.2 Έμμεση χρηματοδότηση...22 1.2 Μορφές χρηματοοικονομικών οργανισμών...23 1.2.1 Οργανισμοί που

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009

Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2009 Αποτελέσματα Εννεαμήνου Καθαρά κέρδη 111εκ. το Γ τρίμηνο, αυξημένα κατά 26,6% έναντι του Β τριμήνου Αύξηση προ προβλέψεων κερδών στο τρίμηνο κατά 6,4% σε 414εκ., ιστορικά τα υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2012

Αποτελέσματα Έτους 2012 Αποτελέσματα Έτους Αύξηση καταθέσεων κατά 2,7δισ. το Β εξάμηνο του και μείωση εξάρτησης από το Ευρωσύστημα κατά 13δισ. τους τελευταίους 8 μήνες. Το σύνολο καταθέσεων εξωτερικού υπερέβη το σύνολο των δανείων.

Διαβάστε περισσότερα

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010

Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2010 Δελτίο τύπου 25 Νοεμβρίου Marfin Popular Bank: Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου Τα καθαρά κέρδη εννεαμήνου του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 90.9 εκατ. (1), ως αποτέλεσμα της 18% αύξησης σε ετήσια βάση των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 26.2.2009 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ (στο εξής η Εταιρία)

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα Αχιλλέας Ζαπράνης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Θέματα Ορισμοί Προθεσμιακές Συμβάσεις (forwards) Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους 82,7 εκατ. Αύξηση χορηγήσεων κατά 8%

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ. Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Ενότητα 2: ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Αποτελέσματα Άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΣΚΗΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 2015 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («ΕΚΤ») ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της άσκησης Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment»)

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ 3 ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΙΙ ΕΤΟΣ 2009 ΑΠΡΙΛΗΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ... 3 3. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΒΑΣΗ... 4 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡiΣΗ ΤΟΥΣ. 31/12/2011 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή.. 2. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακοίνωση Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων Χρήσης 2008 της Εμπορικής Τράπεζας Τα αποτελέσματα του 2008 επηρεάστηκαν σημαντικά από το επιδεινούμενο οικονομικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Θέµα: Καθορισµός ύλης εξετάσεων πιστοποίησης στελεχών της αγοράς. Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 6/443/6.9.2007)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

Παράγωγα προϊόντα ονομάζονται εκείνα τα οποία παράγονται από πρωτογενείς στοιχειώδους τίτλους όπως μετοχές, δείκτες μετοχών, πετρέλαιο, χρυσός, πατάτες, καλαμπόκι, κλπ. Τα είδη των παραγώγων προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές).

Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). Αγορές (Χαρακτηριστικά Αγορών Κεφαλαίου, Οργανωμένες Αγορές, Πρωτογενείς Αγορές). 1. Πρωτογενείς αγορές είναι οι αγορές στις οποίες: 1) Πραγματοποιούνται ειδικού τύπου συναλλαγές. 2) Γίνεται η έκδοση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες

Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα. Γενικές οδηγίες ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Θεματική Ενότητα: ΕΟ 31 Χρηματοοικονομική ιοίκηση Ακαδημαϊκό Έτος: 2011-2012 Γραπτή Εργασία 3 Παράγωγα Αξιόγραφα Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ Σηµειώσεις στο Μάθηµα Ειδικά Θέµατα Χρηµατοδοτικής Διοίκησης. Π. Φ. Διαµάντης Α.Α.Δράκος 2 ο Κεφάλαιο ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Η Ανάλυση της Μόχλευσης εξετάζει τον τρόπο µε τον οποίο µεταβολές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ATTICA BANK 1.ΓΕΝΙΚΑ Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2004/39/ΕΚ για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (MiFID), η οποία έχει τεθεί σε εφαρµογή από την 1η Νοεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS

MANAGEMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS MAAGEMET OF FIACIAL ISTITUTIOS ΔΙΑΛΕΞΗ: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ» (MARKET RISK) Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Χρηματοοικονομικής Καθηγητής Γκίκας Χαρδούβελης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κίνδυνος Αγοράς και Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012

Η λειτουργία των τραπεζών 1. Περιεχόμενα. Ιούλιος 2012 1 του Σαράντη Λώλου Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 1 2. Ο ισολογισμός της τράπεζας... 2 3. Ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης... 4 4. Μεγιστοποίηση του κέρδους...

Διαβάστε περισσότερα

Πολλαπλή παλινδρόµηση. Μάθηµα 3 ο

Πολλαπλή παλινδρόµηση. Μάθηµα 3 ο Πολλαπλή παλινδρόµηση Μάθηµα 3 ο Πολλαπλή παλινδρόµηση (Multivariate regression ) Η συµπεριφορά των περισσότερων οικονοµικών µεταβλητών είναι συνάρτηση όχι µιας αλλά πολλών µεταβλητών Y = f ( X, X 2, X

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2011

Αποτελέσματα Έτους 2011 Αποτελέσματα Έτους 2011 Ικανοποιητικά Λειτουργικά Αποτελέσματα (- 29εκ.) το 2011, παρά τη βαθιά ύφεση της ελληνικής οικονομίας Συνολικές Ζημιές Μετά από Φόρους 5,5δισ., εκ των οποίων 4,6δισ. από το PSI

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ Εισαγωγή Η Alpha Finance, στα πλαίσια προσαρμογής της στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση

Τίτλος εργασίας: αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Τίτλος εργασίας: Η επίδραση της λογιστικής της εύλογης αξίας στην πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση Στόχος της εργασίας Να αξιολογηθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε η λογιστική της εύλογης αξίας στην οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Προκαταρκτικά Οικονοµικά Αποτελέσµατα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [29.2.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση µε δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3)

Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Γ ΤΟΜΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 (τελικές 2011 θέμα 3) Ένας επενδυτής έχει αγοράσει μία μετοχή. Για να προστατευτεί από πιθανή μικρή πτώση της τιμής της μετοχής λαμβάνει θέση αγοράς σε ένα δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ

TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ TRIPLE A EXPERTS ΑΕΠΕΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31/12/2011 1.Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Οι στόχοι και οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ F3W.PR09 Όνομα: Επίθετο: Ημερομηνία: //07 Πρωί: Απόγευμα: x Θεματική ενότητα: Ποσοτικοποίηση και Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων και Φερεγγυότητα ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! F3W.PR09 /5 F3W.PR09 Θέμα α) Ποια η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης

ΜΑΘΗΜΑ 3ο. Υποδείγματα μιας εξίσωσης ΜΑΘΗΜΑ 3ο Υποδείγματα μιας εξίσωσης Οι βασικές υποθέσεις 1. Ο διαταρακτικός όρος u t είναι μια τυχαία μεταβλητή με μέσο το μηδέν. Eu t = 0 για t = 1,2,3..n 2. Η διακύμανση της τυχαίας μεταβλητής u t είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα

Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Μόχλευση, αντιστάθµιση και απλές στρατηγικές µε παράγωγα Αγορά Calls για µόχλευση Ητιµή ενός call για 100 µετοχές είναι σηµαντικά χαµηλότερη από το να αγοράσουµε τις 100 µετοχές στη spot αγορά. Παράδειγµα:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015

Οικονομικά Στοιχεία Γ Τριμήνου 2015 3 Νοεμβρίου Οικονομικά Στοιχεία Τριμήνου Αύξηση των κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% έναντι του Β τριμήνου σε 230εκ. Ανθεκτικότητα καθαρών εσόδων από τόκους (-1,8% στο τρίμηνο) παρά τους κεφαλαιακούς ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500

Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Εισόδημα Κατανάλωση 1500 500 1600 600 1300 450 1100 400 600 250 700 275 900 300 800 352 850 400 1100 500 Πληθυσμός Δείγμα Δείγμα Δείγμα Ο ρόλος της Οικονομετρίας Οικονομική Θεωρία Διατύπωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΦΑΡΣΑΡΩΤΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΒΛΑΡΙΔΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Σημεία Γενικού Ενδιαφέροντος Νομικό πλαίσιο Ν. 2533/97 Υπεύθυνοι λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 2.1. Γενικά Μία βασική κατηγοριοποίηση των επενδυτών που συµµετέχουν στις αγορές παραγώγων, ανάλογα µε τα κίνητρά τους, είναι η εξής: επενδυτές µε στόχο

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ]

Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [ ] Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα έτους 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd [26.4.2016] Κύριες εξελίξεις - Ισχυρή Κεφαλαιακή Θέση με δείκτη κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) 17,5% την 31.12.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN. 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ THN 30 Σεπτεμβρίου 2006 Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Μεσογείων 109 111 Αθήνα 115 26 AMAE 6073/06/B/86/12 www.geniki.gr Τηλ: +30 210

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας

Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Αποτελέσµατα 3 ου Τριµήνου 2013 Οµίλου Γενικής Τράπεζας Σηµαντική Βελτίωση του Λειτουργικού Αποτελέσµατος ιατήρηση Ισχυρών Χρηµατοοικονοµικών εικτών Σηµαντική περαιτέρω βελτίωση του λειτουργικού αποτελέσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Εισαγωγή Ο σκοπός της διαχείρισης του ενεργητικού και παθητικού μιας τράπεζας είναι η μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων. Η επίτευξη αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ακαδ. Έτος 06-07 Διδάσκων: Βασίλης ΚΟΥΤΡΑΣ Επικ. Καθηγητής v.koutra@fme.aegea.gr Τηλ: 7035468 Θα μελετήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ι. Δάνεια ή πιστωτικά όρια προς 1. Το τελευταίο τρίμηνο, ποιες μεταβολές σημειώθηκαν όσον αφορά τα κριτήρια της τράπεζάς σας για τη χορήγηση δανείων ή πιστωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του

Οι λειτουργίες του. ιδακτικοί στόχοι. χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του Χρήµα ιδακτικοί στόχοι Κατανόηση της λειτουργίας του χρήµατος. Αναφορά των ιδιοτήτων του. Αναφορά στα είδη του χρήµατος. Κατανόηση της λειτουργίας του τραπεζικού συστήµατος σε µια οικονοµία. Οι λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd

Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Alpha Bank Cyprus Ltd του εννεαμήνου 2015 εμφάνισαν ζημίες μετά από φόρους ύψους Ευρώ 6,8 εκατ. σε σύγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο)

Αναγνώριση Κινδύνων. Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Άσκηση Αναγνώριση Κινδύνων Αναγνώριση Κινδύνων Στα επόµενα σενάρια αναγνωρίστε πιο από τα παρακάτω είδη κινδύνου δηµιουργείται για την Τράπεζα (µε τον πιο «προφανή» τρόπο) Πιστωτικός κίνδυνος Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 7,577.808 Β. ΜΕΙΟΝ: ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Β) 2,681.978 Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Α-Β) 4,895.830 ΚΥΠΡΟΥ Α.Ε..Α.Κ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΚΙΝ ΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΣ 31/12/2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ν.3601/1.8.2007 ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιούλιος 214 Συνοπτικά αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Στην Κύπρο, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 214, καταγράφηκε αύξηση στο βαθμό

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012

Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Αποτελέσματα Ομίλου ΕΤΕ: α τρίμηνο 2012 Κεφαλαιακή Επάρκεια: Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώνεται στο 8,1% μετά την καταβολή από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κεφαλαιακής

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων

Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αντιστάθμιση του Κινδύνου ενός Χαρτοφυλακίου μέσω των Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Συστηματικός Κίνδυνος Συνολικός Κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ CRD IV ΣΤΙΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εισηγητής: ΗΛΙΑΝΑ ΛΑΝΗ Προϊστάμενη Τμήματος Αδειοδότησης Παροχών Επενδυτικών Υπηρεσιών CRD IV -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ARBITRAGE 8.1. Γενικά Εδώ εξετάζουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές των δικαιωµάτων προαίρεσης. Όπως θα δούµε

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1

Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Α.Α.Δράκος,Αναπλ.Καθηγητής Χρηµατοδοτικής Διοίκησης Δρ. Β. Γ. Μπαµπαλός, ΠΔ 407 2016-2017 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης

Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Αθήνα, 3 Νοεμβρίου ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Ορατά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης Τα καθαρά αποτελέσματα του Γ Τριμήνου αντικατοπτρίζουν την

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management

Διαχείριση Κινδύνου Risk Management Διαχείριση Κινδύνου Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ο κίνδυνος είναι εμφανής σε όλες τις δραστηριότητες, όλων των οργανισμών ανεξάρτητα από το σκοπό και από την διάρθρωση των λειτουργιών του Οι επιχειρήσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 18/291/22.01.2004 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «Ορισµός µέγιστων ορίων ηµερήσιας διακύµανσης των τιµών των µετοχών, των συναλλαγών πακέτων και µε συµψηφιστική εγγραφή». ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕΥΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Ιανουάριος 212 Αποτελέσματα για την Κύπρο Προσφορά Τα κριτήρια για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις έγιναν αυστηρότερα το τέταρτο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα