ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"

Transcript

1 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ)

4

5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -183/14 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

6

7 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗ - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΛΩΣΣΑ ΙΚΑΙΟ ΑΡΜΟ ΙΑ ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι :ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ :ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ) Τ -1/31

8 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τ -2/31

9 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Η ανώνυµη εταιρία µε την ε ωνυµία ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το δ.τ. ΣΤΑΣΥ Α.Ε. (εφεξής «ΣΤΑΣΥ») ιδρύθηκε κατό ιν της α ορρόφησης των εταιρειών ΗΣΑΠ Α.Ε. και ΤΡΑΜ Α.Ε. α ό την ΑΜΕΛ Α.Ε. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3920/2011. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α οτελεί εταιρεία του οµίλου ΟΑΣΑ, υ άγεται δε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 αρ.1 του ν. 3920/2011, στον Ν. 3429/2005 ερί ΕΚΟ και έχει ως κύρια αρµοδιότητα την εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου µέσα στα όρια της ς Αττικής, ό ως αυτή ορίζεται στο ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), εκτός α ό τις νήσους, οι ο οίες εξυ ηρετούν το γενικότερο δηµόσιο συµφέρον, µε τα (ε ίγεια και υ όγεια) µέσα σταθερής τροχιάς (αστικοί σιδηρόδροµοι, τροχιόδροµοι-τραµ και λοι ά µέσα σταθερής τροχιάς) Στα λαίσια εκ λήρωσης των σκο ών ιδρύσεώς της η ΣΤΑΣΥ διενεργεί διαγωνισµό για την σύναψη Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, για την οµαδική ασφάλιση του ροσω ικού της, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στην αρούσα διακήρυξη. 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 2.1 Προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να καταθέσουν ροσφορές στα λαίσια του αρόντος διαγωνισµού, ακολουθεί ως ανα όσ αστο µέρος της αρούσης διακήρυξης στο αραρτήµατα IV, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, οι α αιτούµενες α ό την ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ασφαλιστικές καλύψεις για το ρόγραµµα οµαδικής ασφάλισης των εργαζοµένων της ΣΤΑΣΥ. 2.2 Ασφαλιζόµενοι στο ρόγραµµα είναι τα άτοµα ου εργάζονται στη ΣΤΑΣΥ µε σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου ή και σύµβαση έργου κατά την έναρξη ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου καθώς και τα µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου. Ε ίσης κάθε άτοµο α ό τα ανωτέρω ου ροσλαµβάνεται µεταγενέστερα α ό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ασφαλιστηρίου συµβολαίου καλύ τεται ασφαλιστικά α ό την 1η του µηνός ου συµ ί τει ή έ εται α ό την συµ λήρωση έξι (6) συνεχών µηνών α ασχόλησης στην ΣΤΑΣΥ. 2.3 Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να γνωρίζουν ότι ο υ ό ασφάλιση ληθυσµός της αρούσης διακήρυξης ροέρχεται α ό την συγχώνευση των εταιρειών ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ. Τα στοιχεία της ασφαλιστικής εµ ειρίας ου αναφέρονται στη συνέχεια, αφορούν τα ροηγούµενα ασφαλιστικά ρογράµµατα και των τριών φορέων (ΑΜΕΛ ΑΕ, ΗΣΑΠ ΑΕ και ΤΡΑΜ ΑΕ) και εριλαµβάνουν αναλύσεις σχετικές µε τον δείκτη ζηµιών για κυρίως ασφαλισµένους και εξαρτώµενα µέλη αυτών. Την τριετία (2010,2011, 2012) οι α οζηµιώσεις ου δόθηκαν α ό ροηγούµενα ασφαλιστήρια συµβόλαια της ρώην ΑΜΕΛ ήταν ετησίως: , και Ε ισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω α οτελέσµατα αφορούν οσοστό 52% του συνολικού υ ό ασφάλιση ληθυσµού της αρούσης ιακήρυξης (ΑΜΕΛ Τ -3/23

10 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΕ) και ροκύ τουν α ό δύο διαφορετικά ασφαλιστικά ρογράµµατα για την 3ετία αυτή, ένα εκ των ο οίων έχει τιµολογηθεί µε βάση τα αρχικά στοιχεία του ασφαλιζόµενου ληθυσµού, χωρίς να λαµβάνονται υ όψη τυχόν ε ελθούσες µεταβολές αυτών. Θα ρέ ει, ε ίσης, να ληφθεί υ όψη, ότι οσοστό 20% του συνολικού υ ό ασφάλιση ληθυσµού της αρούσης ιακήρυξης (ΤΡΑΜ ΑΕ) για την ίδια ερί ου χρονική ερίοδο, ασφαλίζονταν µε δύο διαφορετικά ασφαλιστικά ρογράµµατα, ένα εκ των ο οίων αρουσίαζε συνολικό δείκτη ζηµιών της τάξεως του 304% για 18µηνη διάρκεια, ενώ αρουσίαζε αρνητικό υ όλοι ο για την υ όλοι η χρονική ερίοδο. Τέλος, το υ όλοι ο 28% του συνολικού υ ό ασφάλιση ληθυσµού της αρούσης ιακήρυξης (ΗΣΑΠ ΑΕ), ασφαλίζονταν ε ίσης µε αρνητικό δείκτη ζηµιών. Συνε εία όλων των ανωτέρω (διαφορετικά ασφαλιστικά ρογράµµατα, διαφορετικά δηµογραφικά στοιχεία των ληθυσµιακών οµάδων ου συµµετείχαν στο σύνολο του υ ό ασφάλιση ληθυσµού της αρούσης, διαφορετικοί όροι και ροϋ οθέσεις ασφαλισιµότητας κλ ), καθίσταται αδύνατη ο οιαδή οτε εραιτέρω ανάλυση ή διευκρίνιση των στοιχείων της ασφαλιστικής εµ ειρίας της ροηγούµενης χρονικής διάρκειας ασφάλισης. Το σε ισχύ ρόγραµµα οµαδικής ασφάλιση α οκελιστικά για τον υ ό ασφάλιση ληθυσµό της αρούσας ιακήρυξης, α ό ενάρξεως ισχύος 1/1/2013 µέχρι 01/10/2014 αρουσιάζει συνολικό δείκτη ζηµιών 128% Ρητά συµφωνείται ότι για την αρούσα διακήρυξη, θα καλύ τονται οι ροϋ άρχουσες αθήσεις του συνόλου του υ ό ασφάλιση ληθυσµού, καθώς και ο οιαδή οτε α αίτηση καταβολής ε ιδόµατος µητρότητας (φυσιολογικός τοκετός, καισαρική τοµή) και ε ιδόµατος α οβολής ή νόµιµης άµβλωσης, ου θα αναγγελθεί αµέσως µετά την έναρξη της ασφάλισης και δεν θα εφαρµόζεται η α αλλαγή στην ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ / ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ / ΑΤΥΧΗΜΑ στο Β) ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ/ ΑΤΥΧΗΜΑ (ετήσια α αλλαγή κατ άτοµο για εξωνοσοκοµειακές δε άνες) 2.4 ιευκρινίζεται ότι η εφαρµογή της ρήτρας για την ε ιστροφή ασφαλίστρων λόγω καλής εµ ειρίας ου εριλαµβάνεται στην Περιγραφή του Ασφαλιστικού Προγράµµατος είναι υ οχρεωτική για τους διαγωνιζοµένους και δεν συνεκτιµάται κατά την αξιολόγηση των ροσφορών τους. 2.5 εν ε ιτρέ εται η υ οβολή ροσφοράς για µέρος των ζητουµένων υ ηρεσιών ή η υ οβολή εναλλακτικής ροσφοράς για τις ζητούµενες υ ηρεσίες. 2.6 Ο Ανάδοχος υ οχρεούται να εκτυ ώσει µε δικά του έξοδα και να διαθέσει στη ΣΤΑΣΥ βιβλιαράκι µε τις καλύψεις του ασφαλιστικού ρογράµµατος σε τόσα τεµάχια όσοι και οι εργαζόµενοι της εταιρίας. Τ -4/23

11 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.1 Η διάρκεια της σύµβασης ου θα υ ογραφεί µεταξύ της ΣΤΑΣΥ και της αναδόχου ασφαλιστικής ε ιχείρησης αφορά χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών α ό την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της σύµβασης. Η έναρξη ισχύος της σύµβασης θα καθοριστεί µε την υ ογραφή του σχετικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου. Η διάρκεια του ασφαλιστηρίου µ ορεί να αραταθεί µέχρι ένα (1) ε ι λέον µήνα µε αναολογικά ασφάλιστρα. 3.2 Η ροϋ ολογιζόµενη δα άνη για τα συνολικά ασφάλιστρα για το χρονικό διάστηµα των δύο (2) µηνών ανέρχεται στο οσό των διακοσιων ενενήντα χιλιάδων ( ,00 ) Ευρώ. Προσφορές ου θα υ ερβούν τον αρα άνω ροϋ ολογισµό, δεν θα γίνουν α οδεκτές. 3.3 Το κόστος του ρογράµµατος βαρύνει εξ ολοκλήρου τη ΣΤΑΣΥ και δεν ροβλέ εται συµµετοχή των εργαζοµένων. 4. ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο τίτλος του διαγωνισµού είναι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ. Ο τίτλος αυτός ρέ ει να αναγράφεται σε όλους τους φακέλους και υ οφακέλους των ροσφορών συνοδευόµενος α ό τον κωδικό αναφοράς Τ -183/ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΥΧΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 5.1 Οι διαγωνιζόµενοι µ ορούν να ροµηθευτούν το αρόν Τεύχος ιακήρυξης και το Τεύχος του Ασφαλιστικού Προγράµµατος ε ιτό ου ή µέσω ταχυδροµείου α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ ως εξής: ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας Αθηνάς 67, Αθήνα Τηλ.: Fax: (εργάσιµες ηµέρες και ώρες 09:00 15:00) ή α ό την ιστοσελίδα της ΣΤΑΣΥ 5.2 Οι ενδιαφερόµενοι θα ρέ ει να υ οβάλουν τυχόν α ορίες και ερωτήµατα σχετικά µε τους όρους του διαγωνισµού α ευθυνόµενοι εγγράφως στην διεύθυνση ου αναφέρεται στο άρθρο 5.1 το αργότερο µέχρι την , µε ρητή αναφορά στον τίτλο του διαγωνισµού, ό ως αυτός εριγράφεται στο άρθρο 4 ΤΙΤΛΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Η ΣΤΑΣΥ θα συγκεντρώσει όλα τα ερωτήµατα και έως την θα εκδώσει Τεύχος ιευκρινίσεων, το ο οίο οφείλουν να Τ -5/23

12 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ροµηθευτούν οι ενδιαφερόµενοι α ευθυνόµενοι στην ΣΤΑΣΥ, ό ως εριγράφεται στην αράγραφο 5.1. ανωτέρω. Στο τεύχος αυτό είναι ε ίσης δυνατόν να εριληφθούν βελτιώσεις, συµ ληρώσεις ή τρο ο οιήσεις όρων των τευχών, ου τυχόν ροκύψει ότι α αιτούνται. Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να µην αµελήσουν να το ροµηθευτούν. Το Τεύχος ιευκρινίσεων συµ ληρώνει και ενσωµατώνεται στα τεύχη του ιαγωνισµού και θεωρείται ανα όσ αστο µέρος της αρούσας ιακήρυξης. 6. ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 6.1 εκτές στο διαγωνισµό γίνονται εταιρείες και ε ιχειρήσεις ή συµ ράξεις εταιρειών ή/και ε ιχειρήσεων αροχής υ ηρεσιών ασφάλισης α ό το καταστατικό των ο οίων και την άδεια λειτουργίας τους σαφέστατα ροκύ τει ότι η αροχή των ζητουµένων υ ηρεσιών εντάσσεται στον εταιρικό τους σκο ό και οι ο οίες: Έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία, και συγκεκριµένα τις διατάξεις του Ν.. 400/70, ό ως αυτό τρο ο οιήθηκε και ισχύει σήµερα. Έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου λην της Ελλάδος κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης (Ε.Ε) ή του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.. Έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, ου έχουν υ ογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ ορίου, η ο οία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/97. εκτές ε ίσης στο διαγωνισµό γίνονται οι συµ ράξεις/ κοινο ραξίες µεταξύ των αρα άνω εταιρειών ή/ και ε ιχειρήσεων µε ο οιοδή οτε συνδυασµό. 6.2 εν γίνεται α οδεκτή η συµµετοχή ρακτόρων, ασφαλειοµεσιτών και µεσαζόντων εν γένει. 6.3 Ε ισηµαίνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος µ ορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος µιας και µόνο σύµ ραξης/κοινο ραξίας. 6.4 Οι ενώσεις δεν α αιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή ροκειµένου να υ οβάλουν ροσφορά. Σε ερί τωση ου η σύµβαση ανατεθεί σε κά οια α ό αυτές, η Αναθέτουσα Αρχή θα ζητήσει ριν την υ ογραφή της σύµβασης να συσταθεί Κοινο ραξία µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τα µέλη της Κοινο ραξίας ευθύνονται έκαστος, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την εκτέλεση του έργου. Τ -6/23

13 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 7. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.1 Η ροσφορά, ρέ ει να ακολουθεί σε ότι αφορά τον τρό ο υ οβολής και το εριεχόµενο του φακέλου, ό ως αυτά ορίζονται στην αρούσα ιακήρυξη. 7.2 Ο φάκελος της ροσφοράς ρέ ει να κατατεθεί ή να α οσταλεί µε συστηµένη ε ιστολή ή µε υ ηρεσία courier στην έδρα της ΣΤΑΣΥ, να είναι σφραγισµένος και να φέρει υ οχρεωτικά την αρακάτω ετικέτα: ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Τ -183/14 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΑ ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ ΑΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ Γραφείο Κεντρικής Γραµµατείας Αθηνάς 67, Αθήνα Υ όψη: Ε ιτρο ής διαγωνισµού ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 7.3 Η ροθεσµία υ οβολής των ροσφορών λήγει την και ώρα 11:00. Προσφορές ου κατατίθενται µετά τη λήξη της ανωτέρω ηµεροµηνίας και ώρας υ οβολής δεν θα α οσφραγίζονται α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού και θα α ορρί τονται ως εκ ρόθεσµες. Οι διαγωνιζόµενοι δεσµεύονται α ό την ροσφορά τους για διάστηµα εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών α ό την ηµεροµηνία λήξης της ροθεσµίας αυτής. Προσφορές, ου αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερολογιακών ηµερών, α ορρί τονται ως α αράδεκτες. Στην ερί τωση α οστολής της ροσφοράς µε συστηµένη ε ιστολή, ή courier διευκρινίζεται ότι οι διαγωνιζόµενοι φέρουν την ευθύνη της έγκαιρης αραλαβής της α ό την ΣΤΑΣΥ, δεδοµένου ότι ρέ ει να έχει εριέλθει στην ΣΤΑΣΥ µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, και όχι α λώς να έχει ταχυδροµηθεί µέχρι τότε. 7.4 Εάν ροκύψει θέµα αράτασης της ισχύος των ροσφορών, η ΣΤΑΣΥ ΑΕ, α ευθύνει έγγραφο ερώτηµα ρος τους ροσφέροντες, αν α οδέχονται την αράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι ροσφέροντες οφείλουν να α αντήσουν µέσα σε έντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Ανακοίνωση ε ιλογής αναδόχου Τ -7/23

14 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ µ ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της ροσφοράς, δεσµεύει όµως τον ροσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το α οδεχθεί. Σε ερί τωση άρνησής του η ανάθεση γίνεται στο δεύτερο κατά σειρά ε ιλογής. 7.5 Ο Φάκελος της ροσφοράς, ρέ ει να εριέχει δύο σφραγισµένους Υ οφακέλους, µε τις ενδείξεις αντίστοιχα Υ οφάκελος Νοµιµο οιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων και Υ οφάκελος Οικονοµικής Προσφοράς. Στο φάκελο της ροσφοράς και στους υ οφακέλους ου θα εριέχονται σε αυτόν ρέ ει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισµού, η ε ωνυµία, η διεύθυνση και τηλέφωνο ε ικοινωνίας του διαγωνιζοµένου. Προκειµένου για κοινο ραξία/σύµ ραξη εταιρειών θα αναγράφονται τα στοιχεία (ε ωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο) όλων των εταιρειών - µελών της κοινο ραξίας/σύµ ραξης. Η ροσφορά καθώς και τα σχετικά έγγραφα ου ζητούνται να υ οβληθούν σύµφωνα µε τη ιακήρυξη (δηλώσεις, οικονοµική ροσφορά κλ.) θα φέρουν α αραίτητα ηµεροµηνία και υ ογραφή είτε του νοµίµου εκ ροσώ ου του διαγωνιζόµενου είτε του ειδικά εξουσιοδοτηµένου ρος τούτο εκ ροσώ ου του διαγωνιζόµενου, ό ως αυτός ροκύ τει α ό τα ροσκοµιζόµενα νοµιµο οιητικά έγγραφα. 7.6 Οι ροσφορές υ οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα ή σε ο οιαδή οτε άλλη γλώσσα της Ευρω αϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες α ό ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Σε ερί τωση διαφωνίας, υ ερισχύει η ε ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. 8. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Όλα τα δικαιολογητικά ου αναφέρονται κατωτέρω αναλυτικά, ρέ ει να υ οβληθούν σε ρωτότυ α ή σε αντίγραφα, λην της εγγυητικής ε ιστολής ου θα κατατεθεί σε ρωτότυ ο και των ΦΕΚ ου κατατίθενται σε α λά αντίγραφα. Στον Υ οφάκελο θα εριλαµβάνεται αναλυτικός ίνακας εριεχοµένων, στον ο οίο θα καταγράφονται όλα τα υ οβαλλόµενα στοιχεία κατ αντιστοιχία ρος τις αραγράφους της αρούσας. 8.1 Άδεια λειτουργίας της ασφαλιστικής ε ιχείρησης, µε τις τυχόν αρατηρήσεις ή/και σηµειώσεις της ε ο τεύουσας αρχής (Τρά εζα της Ελλάδος) σχετικά µε τη λειτουργία της ε ιχείρησης, σύµφωνα µε τον νόµο 3067/10 και το.δ. 400/ Εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, για οσό ίσο µε δέκα τέσσερις χιλιάδες εντακόσια (14.500,00 ) Ευρώ, σύµφωνα µε το υ όδειγµα ου δίδεται στο συνηµµένο στην αρούσα ιακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Η εγγύηση συµµετοχής θα δοθεί µε έναν α ό τους ακόλουθους τρό ους: α) µε εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής ου θα εκδοθεί ρος όφελος της ΣΤΑ.ΣΥ µε α οκλειστική δα άνη του διαγωνιζόµενου, α ό αναγνωρισµένες τρά εζες ου Τ -8/23

15 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ λειτουργούν νόµιµα στη Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρω αϊκής Ένωσης του Ευρω αϊκού Οικονοµικού Χώρου. Η εγγυητική αυτή ε ιστολή θα ισχύει για χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών α ό τη λήξη της ροθεσµίας υ οβολής των ροσφορών και θα εκδοθεί σύµφωνα µε το υ όδειγµα Α ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της αρούσας ιακήρυξης. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την διόρθωση της εγγυητικής ε ιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε το Υ όδειγµα ου δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, εάν ε ιλέξει την κατάθεση εγγυητικής ε ιστολής αυτή ρέ ει να εκδοθεί υ έρ όλων των µελών της κοινο ραξίας / σύµ ραξης και όχι υ έρ µεµονωµένων µελών ξεχωριστά. β) µε κατάθεση του οσού της εγγύησης στο ταµείο της ΣΤΑΣΥ Α.Ε., (Αθηνάς 67, 5 ος όροφος, Αθήνα) µε µετρητά ή µε τρα εζική ε ιταγή ηµέρας, της ο οίας η εγκυρότητα θα ελέγχεται αυθηµερόν. Η κατάθεση γίνεται µία ηµέρα ριν την ηµεροµηνία υ οβολής της ροσφοράς. Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα εκδίδει αραστατικό, αντίγραφο του ο οίου οι διαγωνιζόµενοι θα εσωκλείουν στην ροσφορά τους και ειδικότερα στον υ οφάκελο νοµιµο οιητικών στοιχείων και ουσιαστικών ροσόντων. Σε ερί τωση ου ο διαγωνιζόµενος είναι κοινο ραξία / σύµ ραξη, εάν ε ιλέξει την κατάθεση του οσού της εγγύησης µε µετρητά ή µε ε ιταγή ηµέρας, τότε στο αραστατικό ου θα εκδώσει η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. θα ρέ ει να αναγράφονται όλα τα µέλη της κοινο ραξίας / σύµ ραξης υ έρ των ο οίων έγινε η κατάθεση. Προσφορά ου δεν συνοδεύεται α ό εγγυητική ε ιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, δεν γίνεται δεκτή και ο διαγωνιζόµενος α οκλείεται α ό την ε όµενη φάση του διαγωνισµού. Η Ε ιτρο ή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την διόρθωση της Εγγυητικής ε ιστολής σύµφωνα µε τα υ οδείγµατα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ Η εγγύηση συµµετοχής ( εγγυητική ε ιστολή ή καταβολή οσού) ε ιστρέφονται άτοκα στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους υ όλοι ους διαγωνιζόµενους µε την υ ογραφή της Σύµβασης Στους διαγωνιζόµενους ου τυχόν α οκλειστούν σε ροηγούµενο στάδιο διενέργειας του ιαγωνισµού, οι Εγγυήσεις συµµετοχής είναι δυνατόν να τους ε ιστραφούν, εφόσον έχουν αρέλθει οι ροθεσµίες ροσβολής του α οκλεισµού τους. Η εγγύηση συµµετοχής κατα ί τει υ έρ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. α) στην ερί τωση της αραγράφου 14.3 της ιακήρυξης και β) στην ερί τωση κατά την ο οία ο διαγωνιζόµενος µετά την υ οβολή της ροσφοράς του, α οχωρήσει α ό τον ιαγωνισµό. 8.3 Ακριβές αντίγραφο α όφασης του Σ (σε ερί τωση Ανώνυµης Εταιρείας) ή του αρµόδιου καταστατικού οργάνου για τις λοι ές ερι τώσεις, για την έγκριση Τ -9/23

16 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ συµµετοχής στο διαγωνισµό. Με την ίδια α όφαση αν ο διαγωνιζόµενος το ε ιθυµεί µ ορεί να ορίσει ειδικό εκ ρόσω ό του, αντί του νοµίµου εκ ροσώ ου, για την υ οβολή και υ ογραφή της ροσφοράς, καθώς και για την υ ογραφή κάθε σχετικού εγγράφου ή δήλωσης για το διαγωνισµό. Στην ίδια α όφαση θα εριλαµβάνεται ε ίσης και ο διορισµός αντικλήτου µε τα λήρη στοιχεία του (ονοµατε ώνυµο, διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου-fax, κ.λ. ) για κάθε ε ικοινωνία ου τυχόν α αιτηθεί. Ως αντίκλητος µ ορεί ε ίσης να ορισθεί και το ρόσω ο ου τυχόν έχει ορισθεί ως ειδικός εκ ρόσω ος σύµφωνα µε τα ανωτέρω Σε ερί τωση κοινο ραξίας / σύµ ραξης, ο Αντίκλητος θα είναι κοινός για όλα τα µέλη. Ο ως άνω διοριζόµενος αντίκλητος θα δηλώσει γρα τώς την α οδοχή του µε σχετική «υ εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/89», ου θα συνυ οβληθεί µε την άνω α όφαση. Ε ίσης, σε ερί τωση κοινο ραξίας η ως άνω α όφαση οφείλει να εριλαµβάνει ε ι λέον για κάθε µέλος: α) Την α οδοχή για την α ό κοινού συµµετοχή στο διαγωνισµό και την εκτέλεση της σύµβασης, β) Το οσοστό συµµετοχής κάθε µέλους στην κοινο ραξία, γ) Τον διορισµό µιας α ό τις εταιρείες - µέλη ως κοινής εκ ροσώ ου της κοινο ραξίας α έναντι στην ΣΤΑΣΥ καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, η ο οία θα έχει την ανέκκλητη εντολή και ληρεξουσιότητα των υ ολοί ων εταιρειών για να εκ ροσω εί την κοινο ραξία και να δεσµεύει τις εταιρείες - µέλη α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και γενικότερα να ενεργεί και δηλώνει κάθε τι α αραίτητο για την ραγµατο οίηση της σύµβασης, δ) Τη δήλωση ότι ευθύνονται αλληλέγγυα και σε ολόκληρο η κάθε µια α ό αυτές για τις υ οχρεώσεις ου α ορρέουν α ό την σύµβαση α έναντι στην ΣΤΑΣΥ και ε) Τη δήλωση ότι σε ερί τωση ου τους ανατεθεί η σύµβαση θα συντάξουν συµβολαιογραφικό έγγραφο για την σύσταση κοινο ραξίας µε έδρα την Αθήνα, ου θα ροσκοµίσουν στην ΣΤΑΣΥ, στο ο οίο θα συµ εριλάβουν υ οχρεωτικά όλα τα αρα άνω υ ό στοιχεία α, β, γ & δ αναφερόµενα Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκ ροσώ ου, ότι: ότι έχει µελετήσει λε τοµερώς τα στοιχεία του Προγράµµατος Οµαδικής Ασφάλισης και το Τεύχος ιευκρινίσεων και συµ ληρωµατικών στοιχείων και έχει λάβει γνώση όλων των στοιχείων του Τεύχους ιακήρυξης όλα τα υ οβαλλόµενα στοιχεία και ληροφορίες ου υ οβάλλει µε την ροσφορά του είναι ακριβή έχει µελετήσει ε ακριβώς τους όρους του αρόντος ιαγωνισµού και τα Τεύχη αυτού και τους α οδέχεται ανε ιφύλακτα. Τ -10/23

17 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 8.5 Υ εύθυνη ήλωση του Ν. 1599/86 του νοµίµου εκ ροσώ ου, ότι: δεν βρίσκονται σε τώχευση, εκκαθάριση, αύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή τωχευτικό συµβιβασµό ή σε ο οιαδή οτε ανάλογη κατάσταση ου ροκύ τει α ό αρόµοια διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. δεν έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε τώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, τωχευτικού συµβιβασµού, ή ο οιαδή οτε άλλη ανάλογη διαδικασία ροβλε όµενη α ό τις εθνικές, νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. δεν έχει δια ράξει σοβαρό ε αγγελµατικό αρά τωµα ου µ ορεί να δια ιστωθεί µε ο οιοδή οτε µέσο α ό τις αναθέτουσες αρχές για το ο οίο του ε ιβλήθηκε οινή ου του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε δηµο ρασίες (και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη δηµο ρασία) έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους, όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό ου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας της αναθέτουσας αρχής. έχουν εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις τους τις σχετικές µε την ληρωµή φόρων και τελών, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένοι ή σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία Αναλαµβάνουν την υ οχρέωση για την έγκαιρη και ροσήκουσα ροσκόµιση των δικαιολογητικών ου αναφέρονται στο άρθρο 14. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 1) Για τις αλλοδα ές ε ιχειρήσεις αρκεί να ροσκοµιστεί για τα ανωτέρω, δήλωση ε ί εγγράφου ανάλογης α οδεικτικής ισχύος, δηλαδή η ένορκη βεβαίωση, ή ό ου δεν υ άρχει ρόβλεψη ένορκης βεβαίωσης, υ εύθυνη δήλωση ενώ ιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου ε αγγελµατικού φορέα της χώρας καταγωγής ή ροέλευσης του διαγωνιζόµενου. 2) Η Υ εύθυνη ήλωση του άρθρου 8.3, θα υ ογράφεται είτε α ό τον νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζόµενου, είτε α ό τον ειδικό εκ ρόσω ο ου τυχόν έχει οριστεί α ό την ειδική για τον διαγωνισµό α όφαση του.σ. του άρθρου ) Η ηµεροµηνία της Υ εύθυνης δήλωσης µ ορεί να είναι ρογενέστερη της ηµεροµηνίας λήξης υ οβολής των ροσφορών. 8.6 Πιστο οιητικό εγγραφής του διαγωνιζοµένου στο αρµόδιο Ε ιµελητήριο, ου να είναι σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία υ οβολής των ροσφορών, ή, αν δεν αναγράφεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να ροκύ τει ότι ο διαγωνιζόµενος έχει Τ -11/23

18 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εκ ληρώσει τις υ οχρεώσεις του µέχρι τη λήξη του τρέχοντος της υ οβολής της ροσφοράς- έτους. Ε ίσης, κάθε αλλοδα ή ε ιχείρηση ρέ ει να α οδείξει, ροσκοµίζοντας τα σχετικά α οδεικτικά έγγραφα, ότι είναι εγγεγραµµένη στα σχετικά ε αγγελµατικά µητρώα της χώρας ό ου είναι εγκατεστηµένη, µε τους όρους ου ροβλέ ονται α ό τη νοµοθεσία της χώρας αυτής. 8.7 Ε ίσηµο αντίγραφο της α όφασης µε την ο οία συγκροτήθηκε σε σώµα το εν ενεργεία ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας και ΦΕΚ ό ου έγινε η αντίστοιχη δηµοσίευση, α ό το ο οίο θα ροκύ τει το ρόσω ο ου εκ ροσω εί την εταιρία. 8.8 Ε ίσηµο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας και τυχόν τρο ο οιήσεών του ή του τελευταίου κωδικο οιηµένου καταστατικού και αντίγραφα των ΦΕΚ ό ου έγιναν οι αντίστοιχες δηµοσιεύσεις. 8.9 Σε ερί τωση Κοινο ραξίας / Σύµ ραξης Εταιρειών, όλα τα έγγραφα στοιχεία, υ εύθυνες δηλώσεις και ιστο οιητικά υ οβάλλονται για κάθε συµ ράττουσα εταιρεία χωριστά ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να καταθέσουν: Α) κατάλογο δεκα έντε (15) τουλάχιστον συµβάσεων αροµοίου αντικειµένου σε ισχύ την ηµεροµηνία κατάθεσης της ροσφοράς, ο ο οίος θα εριλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: Τον ελάτη. Το όνοµα και το τηλέφωνο του ροσώ ου ε ικοινωνίας (Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται, εάν το ε ιθυµεί, να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους ε αλήθευσης των στοιχείων ου θα υ οβληθούν), ήλωση ερί του συνολικού ύψους ασφαλίστρων (χαρτοφυλάκιο) συµβάσεων αροµοίου αντικειµένου ου βρίσκονται εν ισχύ την ηµεροµηνία κατάθεσης των ροσφορών. Ως συµβάσεις αροµοίου αντικειµένου, νοούνται οι συµβάσεις ου αφορούν σε οµαδικά ασφαλιστήρια συµβόλαια εν ισχύ κατά την ηµεροµηνία κατάθεσης της ροσφοράς, τα ο οία καλύ τουν τουλάχιστον διακόσια (200) φυσικά ρόσω α (εργαζοµένους, στελέχη, µέλη ιοικητικού Συµβουλίου κλ ) σε ένα εργοδότη φυσικό ή νοµικό ρόσω ο ο οιασδή οτε µορφής). Τ -12/23

19 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Β) ήλωση µε τον ακριβή αριθµό ασφαλισµένων σε οµαδικά ρογράµµατα (κυρίως ασφαλισµένους και ροστατευόµενους) και το γενικό σύνολο ασφαλισµένων σε ρογράµµατα Ζωής και Υγείας (ατοµικά και οµαδικά), ου σε κάθε ερί τωση θα ρέ ει να υ ερβαίνει τις ενήντα χιλιάδες (50.000) Για την α όδειξη των χρηµατοοικονοµικών δυνατοτήτων οι διαγωνιζόµενοι θα ρέ ει να ροσκοµίσουν: Οικονοµικές καταστάσεις των 3 τελευταίων ετών 2012, 2013, 2014 (σύµφωνα µε το Ε.Γ.Λ.Σ.) µετά των ροσαρτηµάτων τους α ό ου να ροκύ τει ότι: ότι τα α οτελέσµατα για τους κλάδους Ζωής και Υγείας καθώς και τα α οτελέσµατα χρήσης είναι θετικά τουλάχιστον για το ένα α ό τα τρία έτη Τα ίδια κεφάλαια του υ οψηφίου κατά µέσο όρο στην διάρκεια της τριετίας είναι ίσα ή µεγαλύτερα των δέκα έντε εκατοµµυρίων ευρώ ( ). Ως ίδια κεφάλαια λογίζονται α οκλειστικά και µόνον, το καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο, τα α οθεµατικά κεφάλαια και τα α οτελέσµατα εις νέον ιευκρινίζεται ότι σε ερί τωση σύµ ραξης εταιρειών, η ανωτέρω ροϋ όθεση (καθαρή θέση κατά µέσο όρο ίση ή µεγαλύτερη των 15 εκ. ευρώ για τα τρία τελευταία έτη) θα ερευνάται για εκείνα τα µέλη της ένωσης ροµηθευτών /κοινο ραξίας, ου συµµετέχουν µε τα δύο µεγαλύτερα οσοστά στο κεφάλαιο κάλυψης (όρια ασφαλιζόµενων κινδύνων) Η ΣΤΑΣΥ ε ιφυλάσσεται να ζητήσει ο οιοδή οτε άλλο έγγραφο κριθεί α αραίτητο µετά την ανάγνωση των νοµιµο οιητικών και λοι όν εγγράφων και στοιχείων ου θα υ οβληθούν και οι διαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται να το ροσκοµίσουν. Η µη ροσκόµιση των α αιτούµενων στοιχείων α οτελεί λόγο α οκλεισµού του ιαγωνιζόµενου α ό την ε όµενη φάση του ιαγωνισµού. 9. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9.1 Στον Υ οφάκελο Οικονοµικής Προσφοράς θα εριέχεται ολογράφως και αριθµητικώς το συνολικό κόστος σε Ευρώ των ροσφεροµένων καλύψεων και αροχών (καθαρά ασφάλιστρα και νόµιµες κρατήσεις). Ο φάκελος αυτός θα είναι α αραιτήτως σφραγισµένος ε ί οινή α οκλεισµού του υ οψηφίου. 9.2 Οι ροσφορές ρέ ει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µην φέρουν διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, ροσθήκες κλ.) ε ί οινή α οκλεισµού. Οικονοµική ροσφορά ου είναι αόριστη ή υ ό αίρεση α ορρί τεται ως α αράδεκτη. 9.3 Η Οικονοµική Προσφορά υ ογράφεται α ό το νόµιµο εκ ρόσω ο του διαγωνιζοµένου, ο ο οίος ε ίσης µονογράφει όλα τα φύλλα αυτής. Προσφορά όµως ου θα υ οβληθεί ανυ όγραφη θεωρείται άκυρη. Σε ερί τωση σύµ ραξης/ κοινο ραξίας Εταιρειών η ροσφορά υ ογράφεται και µονογράφεται αντίστοιχα α ό τους νόµιµους εκ ροσώ ους όλων των Εταιρειών ου συµµετέχουν στη σύµ ραξη/ κοινο ραξία. Μετά την υ ογραφή των διαγωνιζοµένων τίθεται και η Τ -13/23

20 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εταιρική σφραγίδα. Σε ερί τωση σύµ ραξης/ κοινο ραξίας τίθεται η σφραγίδα της κάθε εταιρείας-µέλους. 9.4 ιευκρινίζεται ότι εναλλακτικές ροσφορές ή ροσφορές για µέρος των ζητούµενων υ ηρεσιών δεν γίνονται δεκτές. Εξάλλου, διατύ ωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων στην οικονοµική ροσφορά ή ε ιφυλάξεις ε αυτής, θα θεωρηθούν ως ε ιφυλάξεις ε ί των όρων του διαγωνισµού και θα οδηγήσουν στην α όρριψη της οικονοµικής ροσφοράς του διαγωνιζοµένου ου τις διατυ ώνει. 9.5 Σε ερί τωση υ άρξεως αθροιστικών λαθών στην Οικονοµική Προσφορά διαγωνιζοµένου, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού ροβαίνει στη διόρθωση των αριθµητικών ράξεων και χρησιµο οιεί για την κατάταξη των ροσφορών, την διορθωµένη λέον ροσφορά του διαγωνιζοµένου. Οι τιµές της Οικονοµικής Προσφοράς ου θα δοθούν α ό τους διαγωνιζοµένους, α οτελούν την λήρη α οζηµίωσή τους για την λήρη και ε ιτυχή εκτέλεση του Ασφαλιστηρίου Συµβολαίου, σύµφωνα µε τους όρους του Παραρτήµατος IV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ και των λοι ών τευχών και τεκµαίρεται ότι για τον ροσδιορισµό τους έχουν συνυ ολογισθεί και ληφθεί υ όψη όλες οι δα άνες για τους αντασφαλιστές, για τις αµοιβές του ροσω ικού και των συνεργατών ου θα α ασχοληθούν και κάθε µορφής έξοδα ου θα α αιτηθούν για την εκτέλεση των εργασιών αυτών, όλες οι δα άνες για φόρους, εισφορές, τέλη, κρατήσεις, κόστη ασφαλιστικής κάλυψης και λοι ά κόστη µε τα ο οία βαρύνεται ο ανάδοχος σύµφωνα µε τη Σύµβαση, ό ως ε ίσης και τα γενικά έξοδα και το όφελός του. Καθ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης ς, οι τιµές αυτές είναι και θα αραµείνουν σταθερές και δεν υ όκεινται σε αναθεώρηση ή ε ικαιρο οίηση για ο οιοδή οτε λόγο ή αιτία. 9.6 Οικονοµικές ροσφορές, οι ο οίες είναι άνω α ό την ροϋ ολογιζόµενη δα άνη, ό ως αυτό ορίζεται στο άρθρο 3.2, θα α ορρί τονται. 9.7 Οι διαγωνιζόµενοι θα συµ ληρώσουν το αρακάτω τιµολόγιο ροσφοράς, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο αρόν άρθρο: Τ -14/23

21 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ -Ασφάλεια Ζωής -Μόνιµη Ολική Ανικανότητα α ό ασθένεια. -Α ώλεια ζωής,µόνιµη ολική ανικανότητα και µόνιµη µερική ανικανότητα α ό ατύχηµα ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Υ άλληλοι ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Συνολικά ολικά ασφάλιστρα για την 2µηνη διάρκεια του ασφαλιστηρίου συµβολαίου= 2 x (ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α + Β) =... Σηµείωση: Tο συνολικό οσό ασφαλίσεως ανέρχεται σε 24 µηνιαίους µισθούς δηλαδή στο οσό των ,20 Ευρώ (βλέ ε κατάσταση ασφαλισµένων εργαζοµένων στήλη µισθών). Το λήθος των Υ αλλήλων είναι // ΤΕΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Τίθεται η Υ ογραφή του Νοµίµου Εκ ροσώ ου του ιαγωνιζοµένου και η σφραγίδα της εταιρείας (σε ερί τωση κοινο ραξίας/ σύµ ραξης τίθενται οι υ ογραφές των νοµίµων εκ ροσώ ων όλων των εταιρειών ου συµµετέχουν στην κοινο ραξία/ σύµ ραξη και η σφραγίδα έκαστης εκ των συµ ραττουσών εταιρειών). Τ -15/23

22 ΤΕΥΧΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 10. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 10.1 Ο αρών διαγωνισµός διεξάγεται µε ανοιχτή διαδικασία και ανάδοχος θα ανακηρυχθεί εκείνος ου θα υ οβάλλει τη χαµηλότερη τιµή για το συγκεκριµένο ασφαλιστικό ρόγραµµα Με α όφαση της ιοίκησης της ΣΤΑΣΥ έχει ορισθεί Ε ιτρο ή ιαγωνισµού για την αξιολόγηση των ροσφορών ου θα υ οβληθούν. Η Ε ιτρο ή αυτή θα έχει την ευθύνη διενέργειας του διαγωνισµού µέχρι και το στάδιο της υ οβολής εισήγησης για ανάθεση ρος το.σ. της ΣΤΑΣΥ, το ο οίο είναι αρµόδιο για την λήψη της α όφασης ανάθεσης της σύµβασης Η α οσφράγιση των ροσφορών θα ραγµατο οιηθεί την και ώρα 11:30 στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ, Αθηνάς 67. Όσοι διαγωνιζόµενοι έχουν καταθέσει ροσφορά και το ε ιθυµούν µ ορούν να αρευρεθούν Σε ρώτη φάση θα ελεγχθούν α ό την Ε ιτρο ή ιαγωνισµού οι Υ οφάκελοι Νοµιµο οιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών ροσόντων των διαγωνιζοµένων. Η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού έχει το δικαίωµα, εφόσον αυτή το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει α ό τους ιαγωνιζόµενους α οσαφήνιση ή συµ λήρωση των υ οβληθέντων στο Υ οφάκελο στοιχείων µέσα σε συγκεκριµένη ροθεσµία. Σε αυτή την ερί τωση οι ιαγωνιζόµενοι υ οχρεούνται να υ οβάλλουν τις ζητούµενες α οσαφηνίσεις ή συµ ληρώσεις στην Ε ιτρο ή, διαφορετικά η Προσφορά τους θα α ορρί τεται. Ως «α οσαφήνιση» νοείται η χορήγηση διευκρινίσεων για το εριεχόµενο των εγγράφων ου ήδη υ οβλήθηκαν. Ως «συµ λήρωση» υ οβληθέντων στοιχείων νοείται η ροσκόµιση νέων στοιχείων, εφόσον α οδεικνύουν σε συνδυασµό µε ήδη υ οβληθέντα στοιχεία τη συνδροµή κά οιες α ό τις ροϋ οθέσεις της αρούσας. Οι διαγωνιζόµενοι οι ο οίοι δεν θα καταθέσουν τα έγγραφα ρος α οσαφήνιση ή και συµ λήρωση των νοµιµο οιητικών στοιχείων ή των στοιχείων ου α οδεικνύουν τα τυ ικά τους ροσόντα, σύµφωνα µε τις α αιτήσεις της διακήρυξης θα α οκλείονται α ό την εραιτέρω διαδικασία του διαγωνισµού. Μετά το τέλος των εργασιών της, η Ε ιτρο ή θα γνωστο οιήσει εγγράφως σε όλους τους διαγωνιζόµενους οιοι ροκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισµού, κοινο οιώντας τους και το σχετικό ρακτικό. Ταυτόχρονα καλούνται να ροσέλθουν στα γραφεία της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα ροκειµένου να λάβουν γνώση των υ οφακέλων νοµιµο οιητικών και ουσιαστικών ροσόντων. Εφόσον α ό τον έλεγχο αυτό δεν ροκύψουν λόγοι α οκλεισµού ενός ή ερισσοτέρων διαγωνιζοµένων, η Ε ιτρο ή ιαγωνισµού θα ροχωρήσει στην α οσφράγιση των φακέλων των Οικονοµικών Προσφορών. Εάν ροκύψει λόγος α οκλεισµού ενός ή ερισσοτέρων διαγωνιζοµένων, η Ε ιτρο ή θα γνωστο οιήσει τη σχετική α όφασή της εγγράφως ρος τους ενδιαφερόµενους καλώντας τους ταυτόχρονα να αραλάβουν τους σφραγισµένους φακέλους της Οικονοµικής Προσφοράς τους. Τ -16/23

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000. ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -010/11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΘΥΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 10.000.000 ΤΕΥΧΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΣΤΑ.ΣΥ.) A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745,.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 214 4141369 FAX: 210-3223935 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015

Αριθ. Πρωτ. : 6731 Ηµεροµηνία :09.04.2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ A.E. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ Ε ΡΑ: ΑΘΗΝΑΣ 67 - ΑΘΗΝΑ 105 52 ΑΦΜ: 099939745.Ο.Υ. :ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 214 414 1499 FAX: 210-3223935

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) ρυθµίζει τη φορολογία του εισοδήµατος : α) των φυσικών ροσώ ων, β) των νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΟΞΘΩ-Ξ1Β ΑΔΑΜ: 13PROC001544160 Αθήνα, 17/07/2013 Α.Π.: 14208/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗN ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Ε.Ε.Μ.Π.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410.

ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ αριθµ. 40/12. ηµόσιος Aνοικτός ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Υφασµάτων» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. (δηµοπρασίας) 11 410. 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ηµ. Σούτσου 40, 4 ος όροφος 115 21 Αµπελόκηποι Τηλ. : 210 870 5015 / 5013 Fax : 210 6445633 e mail : yppa@haf.gr URL : www.haf.gr Φύλλα ιακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις

2198/1994. µε τη συγκρότηση επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης για τις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. /νση : Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα : Προµηθειών Μάρνη 22-104 33 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12.

Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048. Ηµεροµηνία: 1.12. Α Α : ΩΑΓΡΟΞΧΣ-ΘΛΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 29.10.2014 ΥΠ. Ε.Κ,Α.Π. ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-Π.Κ.Μ. Α. Πρ:3048 - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 Τκ 54630 Θεσ/νίκη Υπεύθυνος: Λαδάς Σωκράτης Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα