ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001"

Transcript

1 Τελευταία ενηµέρωση:13/12/2012 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 14 / 2001 (ΦΕΚ 12 - Α' της ) Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνοµίας. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Το Προεδρικό ιάταγµα 14/2001 ενηµερώθηκε πλήρως, κωδικοποιήθηκε και έχουν ενσωµατωθεί οι τροποποιητικές διατάξεις των: Π..7/2004, Π..274/2001, Π..20/2002, Π..369/2002, Π..223/2003, Π..261/2003, Π..7/2004, Π.. 37/2004,Π. 205/2004, Π..30/2005, Π.. 69/2005, Π.. 107/2005, Π..126/2005, Π..154/2005, Π..202/2005,Π..245/2005,Π..58/2006,Π..85/2006,Π..107/2006, Π..189/2006, Π..107/2007, Π..116/2007, Π.. 217/2007, Π. 14/2009, Π..99/2009, Π..2/2010, Π..9/2011, Π..26/2011,Π..37/2011, Π..82/2011, Π..9/2012, Π..75/2012, Π..132/2012. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 εδάφ. α' και β' και στ' του ν.1481/1984 (Α'- 152), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 1590/1986 (Α'- 49). 2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 παρ. 7 και 28 παρ. 1 του ν.2800/2000 (Α' - 41). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α'- 137), το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α'- 154) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφ. α' του ν. 2469/1997 (Α'- 38). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου λογιστικού Ελέγχου των απανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»(α' - 247) 5. Τις διατάξεις της /441/ Α-0006 από απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονοµικών» (Β - 571) 6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού για το έτος 2000 ύψους 75 εκατ. δρχ., και για καθένα από τα επόµενα έτη δαπάνη ύψους 42 εκατ. δρχ. Οι ανωτέρω δαπάνες για µεν το έτος 2000 θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0824, 0832, 0864, 0869, 1111, 1231, 1311, 1312, 1319, 1324, 1329,1512, 1641, 1693, 1699, 1711, 1713, 1723, 1725 του εκτελούµενου Π/Υ εξόδων του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης Ε.Φ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ»ενώ οι δαπάνες του έτους 2001 και εποµένων ετών θα προβλέπονται στα αντίστοιχα σχέδια Π/Υ εξόδων Ε.Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ και θα αντιµετωπίζονται από τις πιστώσεις που θα εγκρίνονται για το σκοπό αυτό. 7. Την 466/2000 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού ηµόσιας Τάξης, και του Υφυπουργού Οικονοµικών, αποφασίζουµε: ΤΜΗΜΑ Α' Άρθρο 1 Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνοµίας 1. Η Ελληνική Αστυνοµία συγκροτείται από κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες. 2. (1) Οι κεντρικές Υπηρεσίες εδρεύουν στην πρωτεύουσα του κράτους, ασκούν αρµοδιότητες σε όλη την επικράτεια και είναι το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας και οι ακόλουθες αυτοτελείς Υπηρεσίες: α. Αστυνοµική Ακαδηµία. β. Γενική ιεύθυνση Ασφάλειας Επισήµων. γ. ιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. δ. ιεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης. 1 Η παρ. 2 του άρθρου 1 τίθεται όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 παρ.1 του Π.. 30/2005(ΦΕΚ Α-50). PoliceNET of Greece 1

2 ε. ιεύθυνση Ελεγκτηρίου απανών. (2) στ. ιεύθυνση Υγειονοµικού. ζ. ιεύθυνση ιαχείρισης Χρηµατικού. η. ιεύθυνση ιαχείρισης Υλικού. θ. ιεύθυνση Τεχνικών Εφαρµογών. ι. ιεύθυνση Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας. ια. ιεύθυνση Εγκληµατολογικών Ερευνών. ιβ. Υπηρεσία Εναερίων Μέσων Ελληνικής Αστυνοµίας. ιγ. Υπηρεσία Ασφάλειας Προέδρου της ηµοκρατίας. (3) ιδ. Υπηρεσία Ασφάλειας Βουλής των Ελλήνων. (4) «ιε. Υπηρεσία Οικονοµικής Αστυνοµίας και ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος». (5) 3. Οι αυτοτελείς κεντρικές Υπηρεσίες υπάγονται στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας και εποπτεύονται και ελέγχονται ως ακολούθως: α. Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας Προέδρου της ηµοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων και Οικονοµικής Αστυνοµίας και ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος καθώς και οι ιευθύνσεις Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιµετώπισης Ειδικών Εγκληµάτων Βίας και Εγκληµατολογικών Ερευνών από τον Αρχηγό». (6) β.... (7) γ. Η Αστυνοµική Ακαδηµία και οι ιευθύνσεις Υγειονοµικού από τον προϊστάµενο του Επιτελείου. (8) δ. Η Γενική ιεύθυνση Ασφάλειας Επισήµων και η Υπηρεσία Εναέριων Μέσων Ελληνικής Αστυνοµίας από τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνοµίας Νότιας Ελλάδος. (9) ε. «Οι ιευθύνσεις ιαχείρισης Χρηµατικού, ιαχείρισης Υλικού, Τεχνικών Εφαρµογών και Οικονοµικής Επιθεώρησης από τον Προϊστάµενο του Κλάδου Οικονοµικοτεχνικών και Πληροφορικής του Αρχηγείου». (10) 4. Περιφερειακές Υπηρεσίες είναι οι Γενικές Αστυνοµικές ιευθύνσεις και οι Υπηρεσίες που υπάγονται σ' αυτές. 2 Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 1, το άρθρο 21, καταργήθηκε µε το άρθρο 2 του Π..75/2012 (Α- 131) 3 Η περίπτωση ιγ της παρ. 2 του άρθρου 1 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ.1 του Π.. 2/2010 (ΦΕΚ Α-1). 4 Η περίπτωση ιγ της παρ. 2 του άρθρου 1 προστέθηκε µε το άρθρο 1 παρ.1 του Π.. 2/2010 (ΦΕΚ Α-1). 5 Η περίπτωση ιε της παρ. 2 του άρθρου 1, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του π.δ.30/2005 (Α -50) και την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 2/2010 (Α -1), προστέθηκε µε το άρθρο 12 παρ.1 του Π.. 9/2011 (ΦΕΚ Α-24). 6 Η περίπτωση α της παρ. 3 του άρθρου 1, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρο 1 του π.δ.223/2003 9Α -188), την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ. 245/2005 (Α -296), την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 189/2006 (Α -194) και την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του π.δ.2/2010 (Α -1) τίθεται ως άνω όπως τροποποιήθηκε εκ νέου µε το άρθρο 1 παρ.2 του Π.. 9/2011 (ΦΕΚ Α-24). 7 Η περίπτωση β της παρ. 3 του άρθρου 1 που αφορούσε την υπαγωγή της -νσης Οικονοµικής Επιθεώρησης στον Υπαρχηγό, καταργήθηκε µε την παρ.α του άρθρου 11 του Π.. 107/2005, λόγω υπαγωγής της στον Προϊστάµενο Κλάδου Οικονοµικοτεχνικών και Πληροφορικής/ ΑΕΑ. 8 Το εδάφ. γ της παρ. 3 του άρθρου 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.. 107/ Το εδάφιο δ της παρ. 3 του άρθρου 1 του Π. 14/2001 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Π. 223/2003 (Α 188), µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Π. 205/2004. τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 7 του Π..30/2005 (ΦΕΚ Α-50). 10 Η περίπτωση ε της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 14/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του π.δ. 107/2005 (Α 162), τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 1 παρ.1 του Π..75/2012 (Α-131). PoliceNET of Greece 2

3 ΤΜΗΜΑ Β' ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΡΘΡΩΣΗ Άρθρο 2 Αποστολή 1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας είναι η ανώτατη επιτελική Υπηρεσία µε την οποία ο αρχηγός ασκεί τη διοίκηση του Σώµατος. Επίσης, το Αρχηγείο επικουρεί τον Υπουργό ηµόσιας Τάξης στην άσκηση των αρµοδιοτήτων του. 2.Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελεί την προϊσταµένη αρχή των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών που συγκροτούν την Ελληνική Αστυνοµία. Το έργο του - συνίσταται στη µέριµνα για την εκπλήρωση της αποστολής του Σώµατος, στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης, και προς το σκοπό αυτό προγραµµατίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Υπηρεσιών του και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους. Άρθρο 3. ιάρθρωση - Αντιστοιχία Υπηρεσιών Αρχηγείου «1. Το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνοµίας αποτελεί ενιαία αυτοτελή Υπηρεσία και διαρθρώνεται στους εξής Κλάδους: α. Κλάδο Τάξης β. Κλάδο Ασφάλειας γ. Κλάδο Οργάνωσης και Ανθρώπινου υναµικού δ. Κλάδο Οικονοµικοτεχνικών και Πληροφορικής. 2. Ο Κλάδος Τάξης χειρίζεται τα θέµατα γενικής αστυνόµευσης και τροχαίας και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής ιευθύνσεις: α. ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης β. ιεύθυνση Τροχαίας γ. ιεύθυνση Χειρισµού Κρίσεων δ. Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων». (11) 3. Ο Κλάδος Ασφάλειας χειρίζεται τα θέµατα δηµόσιας και κρατικής ασφάλειας και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής ιευθύνσεις: α. ιεύθυνση ηµόσιας Ασφάλειας β. ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας γ. ιεύθυνση Αλλοδαπών δ. ιεύθυνση ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας ε. ιεύθυνση ιαβατηρίων. (12) 4. Ο Κλάδος ιοικητικού (13) χειρίζεται τα θέµατα πρόσληψης, εκπαίδευσης, πειθαρχίας και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, οργάνωσης και λειτουργίας των Υπηρεσιών του Σώµατος, κατάρτισης, ερµηνείας και παρακολούθησης της νοµοθεσίας και άσκησης των δηµοσίων σχέσεων και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα 11 Οι παράγραφοι 1 και 2 του Π..14/2001 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). 12 Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του Π..14/2001 αναριθµήθηκαν µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75) και µε την παρ. 2 του ιδίου προστέθηκε νέα παράγραφος 3 ως άνω. 13 Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 1 του Π.. 189/2006 (ΦΕΚ Α-194). Όπου στις διατάξεις του εν λόγω π. δ/τος ή σε άλλες κανονιστικές πράξεις αναφέρεται ο όρος Κλάδος ιοικητικού, εφεξής νοείται Κλάδος Οργάνωσης και Ανθρώπινου υναµικού. PoliceNET of Greece 3

4 θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται ως εξής: (14) α. ιεύθυνση Αστυνοµικού Προσωπικού. β. ιεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού. γ. ιεύθυνση Εκπαίδευσης. δ. ιεύθυνση Οργάνωσης - Νοµοθεσίας. ε. ιεύθυνση ηµοσίων Σχέσεων. στ. ιεύθυνση Εσωτερικών Λειτουργιών. 5. Ο Κλάδος Οικονοµικοτεχνικών και Πληροφορικής χειρίζεται τα θέµατα προϋπολογισµού, υλικοτεχνικού εξοπλισµού, στέγασης των Υπηρεσιών, τα οικονοµικά και ασφαλιστικά θέµατα του προσωπικού, καθώς και τα θέµατα πληροφορικής και προγραµµατίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών στα θέµατα αυτά. Ο Κλάδος αυτός διαρθρώνεται στις εξής ιευθύνσεις: α. ιεύθυνση Οικονοµικών. β. ιεύθυνση Τεχνικών. γ. ιεύθυνση Πληροφορικής. 6. Οι Κλάδοι του Αρχηγείου είναι µεταξύ τους ισότιµοι. Ισότιµες µεταξύ τους είναι και οι ιευθύνσεις των Κλάδων, καθώς και τα Τµήµατα στα οποία διαρθρώνονται οι ιευθύνσεις. 14 Το δεύτερο εδάφ. της παρ. 3 του άρθρου 3 του Π..14/01 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε µε άρθρο 2 παρ. 1 Π..20/02 (ΦΕΚ 10 - Α της ) PoliceNET of Greece 4

5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΚΛΑ ΟΣ ΤΑΞΗΣ (15) Άρθρο 4 ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης (16) 1. Η ιεύθυνση Γενικής Αστυνόµευσης διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Αστυνόµευσης και Τουρισµού. β. Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Πολιτικής Προστασίας. γ. Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας. 2. Το Τµήµα Αστυνόµευσης και Τουρισµού έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Την προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων και την επεξεργασία κανόνων και µέτρων για τη ρύθµιση θεµάτων αστυνόµευσης σχετικών µε τη δηµόσια υγεία, την αγορανοµία, την εφαρµογή της τουριστικής νοµοθεσίας, την τάξη στις συνεδριάσεις των δικαστηρίων, τις µεταγωγές κρατουµένων, την προστασία του περιβάλλοντος, την πολεοδοµία, την εργασία, τη λειτουργία δηµοσίων κέντρων, καταστηµάτων, τουριστικών επιχειρήσεων και θεαµάτων και γενικά όλων των θεµάτων αστυνόµευσης που έχουν σχέση µε τη δηµόσια ειρήνη, την ευταξία και την απρόσκοπτη κοινωνική διαβίωση των πολιτών. β. Τη συνεργασία µε τους καθ ύλην αρµόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιµετώπιση θεµάτων της προηγούµενης περίπτωσης. γ. Την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για τα θέµατα της περίπτωσης α. δ. Την προετοιµασία έκδοσης αστυνοµικών διατάξεων και την επεξεργασία όρων χορήγησης αστυνοµικών αδειών για τα θέµατα της περίπτωσης α. ε. Τη µελέτη των επιστηµονικών και τεχνικών µεθόδων αστυνόµευσης σε θέµατα αστυνοµίας τάξης και τη µέριµνα για την αξιοποίησή τους. στ. Τη µελέτη της σκοπιµότητας και της απόδοσης των µέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων της σχετικής νοµοθεσίας για τα θέµατα της περίπτωσης α και την αξιοποίηση των σχετικών πορισµάτων σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς. ζ. Τη µελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέµατα αστυνοµίας τάξης, η συναγωγή συµπερασµάτων και τη µέριµνα για την αξιοποίησή τους. η. Τη µελέτη µεθόδων αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής και τη διατύπωση υποδειγµάτων για τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνοµικές εργασίες σε θέµατα αστυνοµίας τάξης. θ. Την επεξεργασία µεθόδων και διατύπωση κανόνων για την προστασία του προσωπικού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, τη χρήση του οπλισµού του και το σεβασµό των ατοµικών ελευθεριών κατά την αστυνοµική δράση. ι. Την παρακολούθηση της χρησιµοποιούµενης από τις αστυνοµικές Υπηρεσίες τακτικής σε κάθε συγκεκριµένο συµβάν που αφορά θέµα αρµοδιότητάς του και τη συναγωγή και αξιοποίηση συµπερασµάτων. ια. Τη συνεργασία µε τον Ε.Ο.Τ. και τους λοιπούς συναρµόδιους φορείς καθώς και τη διαχείριση των τυχόν παρεχοµένων από τον Ε.Ο.Τ. πιστώσεων. ιβ. Την υποβολή εισηγήσεων επί θεµάτων τοποθετήσεων και µετακινήσεων του προσωπικού των Υπηρεσιών της τουριστικής αστυνοµίας, ίδρυσης, προαγωγής και κατάργησης αυτών, ως και της κατανοµής και ανακατανοµής των µεταφορικών και λοιπών µέσων. ιγ. Την υποβολή εισηγήσεων επί θεµάτων µετεκπαιδεύσεων ή εκµάθησης ξένων γλωσσών του προσωπικού των Υπηρεσιών τουριστικής αστυνοµίας. ιδ. Την επεξεργασία στατιστικών στοιχείων σε θέµατα τουριστικού ενδιαφέροντος. ιε. Την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της ισχύουσας τουριστικής νοµοθεσίας και την άσκηση εποπτείας και ελέγχου της δραστηριότητάς τους. 15 Ο τίτλος του κεφαλαίου Β του Π..14/2001 τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 4 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). 16 Το άρθρο 4 του Π..14/2001 όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 παρ.2 του π.δ. 99/2009 (Α-125), τίθενται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 1 παρ. 5 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). PoliceNET of Greece 5

6 «ιστ. Ο προσδιορισµός των αναγκών των Υπηρεσιών σε αστυνοµικούς σκύλους περιπολίας, συνοδούς και εκπαιδευτές αυτών καθώς και η κατανοµή τους στις Υπηρεσίες». (17) 3. Το Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Πολιτικής Προστασίας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Την προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων και την επεξεργασία κανόνων και µέτρων για τη ρύθµιση θεµάτων αστυνόµευσης σχετικών µε τις συγκεντρώσεις, δηµόσιες συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και τη συνεργασία µε τους καθ ύλην αρµόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιµετώπιση των θεµάτων αυτών. β. Την εκπόνηση σχεδίων και οδηγιών για τη λήψη µέτρων τάξης σε δηµόσιες συγκεντρώσεις, συναθροίσεις, αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις και την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή τους. γ. Την εκπόνηση σχεδίων αντιµετώπισης εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν από τη διατάραξη της δηµόσιας τάξης. δ. Την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών για την εκπόνηση σχεδίων προστασίας και ασφάλειας των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, των δηµοσίων Υπηρεσιών και των οργανισµών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. ε. Την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εκτέλεση επιχειρήσεων, τη λήψη µέτρων και την εφαρµογή σχεδίων, καθώς και το συντονισµό της δράσης τους, την παρακολούθηση της χρησιµοποιούµενης τακτικής σε κάθε συγκεκριµένο συµβάν που αφορά τις επιχειρήσεις, τη συναγωγή και αξιοποίηση συµπερασµάτων, καθώς και τη µελέτη µεθόδων αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής και τη διατύπωση υποδειγµάτων για τις επιχειρήσεις. στ. Τη µελέτη και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα θέµατα αρµοδιότητάς τους, τη συναγωγή συµπερασµάτων και τη µέριµνα για την αξιοποίησή τους. ζ. Την εκπόνηση ειδικών σχεδίων πολιτικής προστασίας αρµοδιότητας Ελληνικής Αστυνοµίας και τη συνεργασία µε τους λοιπούς αρµόδιους φορείς για την επικαιροποίησή τους, στο πλαίσιο εφαρµογής του γενικού σχεδιασµού πολιτικής προστασίας και της σχετικής νοµοθεσίας, όπως ισχύει κάθε φορά. η. Τη συνεργασία µε την αρµόδια Υπηρεσία σε θέµατα Παλλαϊκής Άµυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτων Αναγκών, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 4. Στο Τµήµα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού και Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, ως κεντρικό σηµείο επαφής για την εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών και τη διευκόλυνση της διεθνούς αστυνοµικής συνεργασίας στον τοµέα των ποδοσφαιρικών αγώνων µε διεθνή διάσταση. Ειδικότερα, το Γραφείο αυτό έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Τη συλλογή, επεξεργασία, αξιολόγηση και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σε συνεργασία µε το Κέντρο Συλλογής και ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ..Ε.Π.) της ιεύθυνσης ηµόσιας Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και τις Υποδιευθύνσεις Αντιµετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους των ιευθύνσεων Ασφάλειας Αττικής και Θεσσαλονίκης, µε σκοπό την επαρκή προετοιµασία και λήψη των ενδεδειγµένων µέτρων για την τήρηση της δηµόσιας τάξης και ασφαλείας πριν, κατά και µετά τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων διεθνούς, ιδίως, επιπέδου. β. Τη συνεργασία µε τα αντίστοιχα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια ανταλλαγής πληροφοριών στρατηγικής, επιχειρησιακής και τακτικής φύσεως, εµπειριών και τεχνογνωσίας, αναφορικά µε θέµατα αρµοδιότητάς του. γ. Την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ή τη συνδροµή σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την οµαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων. δ. Τη διευκόλυνση, το συντονισµό ή την οργάνωση, κατά περίπτωση, της αστυνοµικής συνεργασίας µεταξύ άλλων αρχών και φορέων, σχετικά µε τη διεξαγωγή διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων. ε. Την επικοινωνία για θέµατα αρµοδιότητάς του, σε περίπτωση ανάληψης από τη χώρα διεθνών ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, µε τις Εθνικές Αστυνοµικές Υπηρεσίες των άλλων ενδιαφεροµένων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε απευθείας, είτε µέσω αξιωµατικών συνδέσµων που ορίζονται για το σκοπό αυτό. 17 Η περίπτωση ιστ του άρθρου 4 παρ.2 του π.δ.14/2001 προστέθηκε ως άνω µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Π..27/2011 (ΦΕΚ Α-75). PoliceNET of Greece 6

7 στ. Την παροχή στα Εθνικά Γραφεία Πληροφοριών Ποδοσφαίρου άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν του ζητηθεί ή αυτεπαγγέλτως, ανάλυση κινδύνου στα πλαίσια διεθνών ποδοσφαιρικών αγώνων που αφορούν ποδοσφαιρικούς συλλόγους ή εθνικές οµάδες. ζ. Το συντονισµό και την καθοδήγηση των περιφερειακών υπηρεσιών στη συλλογή γενικών πληροφοριών, σχετικά µε τους ποδοσφαιρικούς αγώνες, τις λοιπές αθλητικές εκδηλώσεις και τις µετακινήσεις αθλητικών αποστολών και φιλάθλων. η. Την ανάληψη πρωτοβουλιών και την συνδροµή σε πρωτοβουλίες άλλων αρχών ή φορέων που έχουν ως στόχο την εξάλειψη της βίας στα γήπεδα και την οµαλή διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών ή άλλων αθλητικών συναντήσεων. θ. Την επεξεργασία των καταχωρούµενων στη βάση δεδοµένων στοιχείων αθλητικών εκδηλώσεων και την ανάλυση γεγονότων και ενεργειών, που λαµβάνουν χώρα σε αθλητικούς χώρους, προς το σκοπό λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό και επιχειρησιακό επίπεδο. 5. Το Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Τη διαπίστωση και τον προσδιορισµό των αναγκών του προσωπικού µε βάση τις διατιθέµενες δυνάµεις σε µέτρα τάξης, ασφαλείας και τροχαίας ευρείας κλίµακας ή σε επιχειρησιακές δράσεις µείζονος σπουδαιότητας, σε ό,τι αφορά κυρίως τις µετακινήσεις, τη διαµονή, τη διακοµιδή και την υγειονοµική περίθαλψη αυτού, καθώς και την παροχή κάθε αναγκαίας συνδροµής σε συνεργασία µε τις περιφερειακές υπηρεσίες στην περιοχή των οποίων λαµβάνονται τα ως άνω µέτρα. β. Τη µέριµνα για την ικανοποίηση των αναγκών του προηγουµένου εδαφίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, και το σχεδιασµό κάλυψης αυτών, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες διευθύνσεις των κλάδων και τις αυτοτελείς κεντρικές υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και τις οικείες περιφερειακές υπηρεσίες. γ. Τη µελέτη και την εισήγηση µέτρων για την επίλυση προβληµάτων σχετικά µε τα θέµατα αρµοδιότητάς του». Άρθρο 5 ιεύθυνση Τροχαίας 1. Η ιεύθυνση Τροχαίας διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: α. 1 ο Τµήµα Επιχειρήσεων και Μέτρων Τροχαίας. β. 2 ο Τµήµα Νοµοθεσίας Τροχαίας και Ενηµέρωσης Κοινού. γ. 3 ο Τµήµα Ανάλυσης Στοιχείων Οδικής Κυκλοφορίας. 2. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Επιχειρήσεων και Μέτρων Τροχαίας είναι οι ακόλουθες: α. Η επεξεργασία κανόνων και µέτρων για την ασφαλή κίνηση των δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης οχηµάτων, του επιβατικού κοινού και των πεζών και την οµαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας. β. Ο καθορισµός άµεσων, µεσοπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων στόχων για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων και την ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων. γ. Η εκπόνηση σχεδίων για τη µείωση των τροχαίων ατυχηµάτων. δ. Η εκπόνηση σχεδίων και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων οδικής κυκλοφορίας. ε. Η µελέτη της σκοπιµότητας και της απόδοσης των µέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας. στ. Ο συντονισµός της τροχονοµικής αστυνόµευσης των εθνικών οδών. ζ. Η συνεργασία µε τους καθ' ύλην αρµόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την αντιµετώπιση θεµάτων οδικής κυκλοφορίας. η. Η ανταλλαγή εµπειριών σε θέµατα τροχονοµικής αστυνόµευσης µε τις αστυνοµίες άλλων χωρών. θ. Η µέριµνα για την αξιοποίηση του εξοπλισµού τροχονοµικής αστυνόµευσης και ο προγραµµατισµός νέων προµηθειών. ι. Ο καθορισµός κριτηρίων για τη στελέχωση των Υπηρεσιών τροχαίας και η υποβολή προτάσεων για την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού τους. ια. Η υποβολή προτάσεων για ίδρυση ή κατάργηση Υπηρεσιών τροχαίας ή τη µεταβολή της τοπικής τους αρµοδιότητας. ιβ. Η υποβολή αιτηµάτων για τη χρήση ελικοπτέρου για τις ανάγκες τροχονοµικής αστυνόµευσης. ιγ. Η µελέτη των επιστηµονικών και τεχνικών µέσων και µεθόδων τροχονοµικής PoliceNET of Greece 7

8 αστυνόµευσης και αντιµετώπισης των προβληµάτων οδικής κυκλοφορίας. 3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Νοµοθεσίας Τροχαίας και Ενηµέρωσης Κοινού είναι οι ακόλουθες: α. Η προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων για τη ρύθµιση θεµάτων οδικής κυκλοφορίας. β. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας για την οδική κυκλοφορία και η ενηµέρωσή τους για κάθε σχετική µεταβολή. γ. Η επεξεργασία των όρων χορήγησης των αστυνοµικών αδειών που αφορούν την οδική κυκλοφορία. δ. Η συνεργασία µε τα συναρµόδια Υπουργεία και φορείς σε θέµατα νοµοθεσίας που αφορά την οδική κυκλοφορία. ε. Η ενηµέρωση του κοινού σε θέµατα κυκλοφοριακής αγωγής και πρόληψης ατυχηµάτων. 4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ανάλυσης Στοιχείων Οδικής Κυκλοφορίας είναι οι ακόλουθες: α. Η συγκέντρωση, µελέτη, ανάλυση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων και η µέριµνα για την αξιοποίηση των σχετικών συµπερασµάτων. β. Η έκδοση ενηµερωτικού τεύχους µε τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων. γ. Η εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου συµπεριφοράς οδηγών (ΣΕΣΟ) µοτοποδηλάτων. δ. Η εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου υποτροπής µέθης οδηγών. ε. Η τήρηση στοιχείων για τη στελέχωση και τον εξοπλισµό των Υπηρεσιών τροχαίας. «Άρθρο 6 ιεύθυνση Χειρισµού Κρίσεων (18) 1. Η ιεύθυνση Χειρισµού Κρίσεων έχει ως αποστολή τον επιτελικό σχεδιασµό, την οργάνωση και τη δοκιµασία του συστήµατος χειρισµού κρίσιµων περιστατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, την τήρηση των επιχειρησιακών σχεδίων ανταπόκρισης, καθώς και τη συµβουλευτική υποστήριξη της δοµής διοίκησης κρίσιµων περιστατικών, κατά τη διαχείρισή τους. Επίσης, λειτουργεί ως συµβουλευτικό όργανο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σε περιπτώσεις γενικευµένων κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας σε εθνικό επίπεδο, είτε η κύρια ευθύνη ανταπόκρισης ανήκει στην Ελληνική Αστυνοµία, είτε λειτουργεί υποστηρικτικά προς άλλον αρµόδιο Φορέα. 2. Η ιεύθυνση Χειρισµού Κρίσεων στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της συνεργάζεται, κατά περίπτωση, µε τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες του Σώµατος. Επίσης µπορεί να ζητεί πληροφοριακά στοιχεία που σχετίζονται µε την αποστολή της και προς το σκοπό υποβοήθησης του έργου της, από άλλες αρχές, οργανισµούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. 3. Η ιεύθυνση Χειρισµού Κρίσεων, διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: α. Τµήµα Συντονισµού και ιοικητικής Υποστήριξης. β. Τµήµα Σχεδιασµού και Συνεργασιών. γ. Τµήµα Ανάλυσης και Εκτίµησης Απειλών. 4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Συντονισµού και ιοικητικής Υποστήριξης είναι οι ακόλουθες: α. Η ενεργοποίηση των διαδικασιών σύγκλησης του Συµβουλίου ιαχείρισης Κρίσεων, η διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξή του, καθώς και η µέριµνα για την υλοποίηση των αποφάσεών του. β. Η µέριµνα για τη διάθεση συνδέσµων επικοινωνίας και επαφής µεταξύ Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλων υπηρεσιών, οργανισµών και φορέων, σχετικά µε θέµατα αρµοδιότητας της ιεύθυνσης. γ. Η µέριµνα για τη συνεργασία και το συντονισµό των τµηµάτων της διεύθυνσης για την παροχή επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης σ αυτά, καθώς και η γραµµατειακή υποστήριξη, η τήρηση και µηχανοργάνωση του αρχείου της ιεύθυνσης. δ. Η φροντίδα για την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού της ιεύθυνσης και η εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών προγραµµάτων χειρισµού κρίσιµων καταστάσεων σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, για την εκπαίδευση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας στα προγράµµατα αυτά. 18 Μετά το άρθρο 5 του π.δ.14/2001 προστέθηκε ως άνω άρθρο 6 µε την παρ. 7 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). PoliceNET of Greece 8

9 ε. Η ανάλυση και αποτίµηση της διαχείρισης πραγµατικών κρίσιµων περιστατικών, καθώς και η εξαγωγή και κοινοποίηση των σχετικών συµπερασµάτων στις αρµόδιες υπηρεσίες και φορείς για αξιοποίηση. στ. Η µέριµνα για την οργάνωση σεµιναρίων, συνεδρίων και διαλέξεων, σχετικά µε το αντικείµενο και την αποστολή της ιεύθυνσης. ζ. Η τήρηση και εφαρµογή του σχεδίου ασφαλείας του οικήµατος στέγασης και των λοιπών εγκαταστάσεων της ιεύθυνσης. η. Ο χειρισµός θεµάτων διοικητικής υποστήριξης και υλικοτεχνικού εξοπλισµού, ο προσδιορισµός του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισµού και η εισήγηση για την προµήθειά του, καθώς και η µέριµνα για την ασφαλή φύλαξη, συντήρηση και χρήση του υλικού και των µέσων της ιεύθυνσης. θ. Η εισήγηση για πρόσληψη του αναγκαίου για την επίτευξη της αποστολής της επιστηµονικού ή άλλης ειδικής κατηγορίας προσωπικού. 5. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Σχεδιασµού και Συνεργασιών είναι οι ακόλουθες: α. Η σχεδίαση, εκπόνηση και επικαιροποίηση του συστήµατος χειρισµού κρίσιµων περιστατικών και των συναφών υποστηρικτικών συµβατικών και ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων, σε συνεργασία µε τις καθ ύλην αρµόδιες κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. β. Η σχεδίαση και η εισήγηση για τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιµότητας, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού χαρακτήρα, τοπικής, περιφερειακής, εθνικής ή διεθνούς εµβέλειας, σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο, προς το σκοπό διαπίστωσης της αποτελεσµατικότητας των επιχειρησιακών σχεδίων, της επιχειρησιακής ετοιµότητας του προσωπικού, καθώς επίσης και της επάρκειας και του βαθµού ανταπόκρισης των συστηµάτων χειρισµού κρίσεων περιστατικών και επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, στην αντιµετώπιση εξαιρετικά σοβαρών καταστάσεων ή κρίσιµων περιστατικών. γ. Η συνεργασία ή συνδροµή στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή σε άλλους φορείς κατόπιν αιτήµατός τους, σε θέµατα εκπόνησης επιχειρησιακών σχεδίων ευρείας κλίµακας ή ειδικών συνθηκών και σχεδίασης και οργάνωσης ασκήσεων ετοιµότητας. δ. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση της πληρότητας και ετοιµότητας των υφιστάµενων συστηµάτων επικοινωνίας και λήψης αποφάσεων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Σώµατος και λοιπούς συναρµόδιους φορείς ασφαλείας, καθώς και η εισήγηση, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για την αναβάθµισή τους. ε. Η ανάπτυξη συνεργασιών µε φορείς ασφαλείας της ηµεδαπής και αλλοδαπής σε θέµατα διαχείρισης κρίσιµων καταστάσεων και επιχειρήσεων ευρείας κλίµακας, καθώς και η εισήγηση για την εκπόνηση και εφαρµογή ειδικών προγραµµάτων συνεκπαίδευσης και δοκιµασίας µικτών σχηµάτων ανταπόκρισης. στ. Η ανάπτυξη ειδικών συνεργασιών µε εγχώριες Υπηρεσίες, Ιδρύµατα ή Κέντρα, στο πλαίσιο ανταλλαγής εµπειριών και εκπόνησης µελετών που αφορούν στο χειρισµό κρίσιµων περιστατικών και επιχειρήσεων ευρείας κλίµακας. ζ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφορικά µε τις µεθόδους και τα µέσα αντιµετώπισης και διαχείρισης κρίσεων και η ανταλλαγή, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, εµπειριών και τεχνογνωσίας µε τις Αστυνοµίες άλλων κρατών. η. Η συµβουλευτική υποστήριξη της δοµής διοίκησης κρίσιµου περιστατικού κατά τη διαχείρισή του. θ. Η µέριµνα για τη συγκρότηση Οµάδας ιαπραγµατεύσεων Οµηριών και Κρίσεων και τον εξοπλισµό της µε τα αναγκαία τεχνολογικά διαπραγµατευτικά συστήµατα και συσκευές. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει ειδικές εκπαιδεύσεις στο εσωτερικό της χώρας και εισηγείται τη συµµετοχή σε αντίστοιχες εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό. ι. Η υποστήριξη των Υπηρεσιών του Σώµατος για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και επικοινωνιακών τους αναγκών µέσω του ολοκληρωµένου συστήµατος οπτικοακουστικών εφαρµογών της ιεύθυνσης, ύστερα από σχετική διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας. ια. Η συγκρότηση ή συµµετοχή, κατά περίπτωση, σε επιτροπές, διυπηρεσιακού ή διακλαδικού χαρακτήρα, προς το σκοπό της κατάρτισης επιχειρησιακών σχεδίων του συστήµατος χειρισµού κρίσεων, καθώς και της αποτίµησης των αποτελεσµάτων διαχείρισης κρίσιµων περιστατικών. 6. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ανάλυσης και Εκτίµησης Απειλών είναι οι ακόλουθες: PoliceNET of Greece 9

10 α. Η παρακολούθηση και ανάλυση γεγονότων, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τοµέα της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας, η εισήγηση λήψης µέτρων αντιµετώπισής τους και η έκδοση προς τούτο σχεδίου αναζήτησης πληροφοριών για την υποβοήθηση των αρµόδιων Υπηρεσιών του Σώµατος σε συνεργασία µε το ΚΕ.ΣΥ..Ε.Π. β. Η εκπόνηση και διαρκής ενηµέρωση ειδικού Τεύχους Κινδύνων Εσωτερικής Ασφάλειας, για γεγονότα ή µορφές εγκληµατικής συµπεριφοράς που µπορεί να εξελιχθούν ή να προκαλέσουν κρίσεις, σε συνεργασία µε τις άλλες αρµόδιες ιευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και ο καθορισµός των επιπέδων επικινδυνότητας και η εισήγηση των αντιστοίχων επιπέδων συναγερµού του Σώµατος. γ. Η περιοδική έκδοση αναφορών κατάστασης και εκτίµησης απειλών, για τα αναφερόµενα στην προηγούµενη περίπτωση γεγονότα ή µορφές εγκληµατικής συµπεριφοράς, βάσει των εκτιµήσεων των αρµόδιων Υπηρεσιών Ασφαλείας και λοιπών δηµόσιων φορέων. δ. Η παροχή εξειδικευµένης τεχνογνωσίας και εµπειρίας στις αρµόδιες Υπηρεσίες του Σώµατος για την εκπόνηση και επικαιροποίηση µελετών επικινδυνότητας - τρωτότητας ευπαθών στόχων. ε. Η επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της ιεύθυνσης και σε συνεργασία µε το ΚΕ.ΣΥ..Ε.Π. πληροφοριακού υλικού και η εκπόνηση σχετικών µελετών, προτάσεων και εκτιµήσεων, αναφορικά µε τα αίτια εκδήλωσης κρίσιµων περιστατικών και τις µεθόδους διαχείρισής τους. στ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων αναφορικά µε τα µέσα και τις µεθόδους φορέων κινδύνων, καθώς και η συστηµατική ανάλυση και καταγραφή γεγονότων που δύνανται να εξελιχθούν ή να προκαλέσουν κρίσεις. 7. Με τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των λοιπών αστυνοµικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, σχετικά µε την διαχείριση κρίσιµων περιστατικών και επιχειρήσεων ευρείας κλίµακας». Άρθρο 7. (19) Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας. (20) 1. Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) λειτουργεί σε επίπεδο ιεύθυνσης και έχει ως αποστολή το συντονισµό και την επίτευξη της διαλειτουργικότητας των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, για την αντιµετώπιση κάθε µορφής εγκληµατικότητας και κυρίως του οργανωµένου εγκλήµατος. Το Ε.Κ.Ε.Τ.Α. διαρθρώνεται εσωτερικά στις ακόλουθες µονάδες που λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος, ως εξής: α. Τµήµα ιοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης. β. Κέντρο Επιχειρήσεων. 2. Το Τµήµα ιοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Χειρίζεται τα θέµατα προσωπικού, εξασφαλίζει τη γραµµατειακή και διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας, εισηγείται για τον εφοδιασµό του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισµού και µέσων και µεριµνά για τη σωστή λειτουργία και συντήρησή τους. β. Μεριµνά για την εκπαίδευση, µετεκπαίδευση και εξειδίκευση του προσωπικού, καθώς και για τη συµµετοχή του σε επιστηµονικά συνέδρια, ηµερίδες και άλλες συναντήσεις. γ. Παρέχει γραµµατειακή και τεχνική υποστήριξη στο Συµβούλιο ιαχείρισης Κρίσεων. δ. Τηρεί αντίγραφα επιχειρησιακών σχεδίων και µνηµονίων ενεργειών για την αντιµετώπιση κρίσιµων συµβάντων και εκτάκτων αναγκών που σχετίζονται µε τον τοµέα τάξης, τροχαίας, ασφάλειας και πολιτικής προστασίας και συντάσσονται από τις αρµόδιες ιευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. 3. Το Κέντρο Επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α. Εξασφαλίζει τον επιχειρησιακό συντονισµό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και µεταφέρει τις εντολές της Ηγεσίας, στις περιπτώσεις διαχείρισης κρίσιµων περιστατικών. β. Παρέχει, βάσει του ισχύοντος νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, κατευθύνσεις για την κατάλληλη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση απειλών, σοβαρών περιστατικών, κρίσεων 19 Το άρθρο 9 Β του Π..14/2001 αναριθµήθηκε σε άρθρο 7 µε την παρ. 8 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α- 75). 20 Το άρθρο 9Β του Π..14/01 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.. 189/2006 (ΦΕΚ Α-194). Όπου στις διατάξεις του άρθρου της προηγουµένης παραγράφου αναφέρεται ο τίτλος «Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)» νοείται εφεξής «Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων (Ε.Κ.Ε.) PoliceNET of Greece 10

11 ή καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, στον τοµέα τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. γ. Παρακολουθεί και αναλύει απειλές και γεγονότα στον εθνικό και διεθνή χώρο, τα οποία µπορούν να προκαλέσουν κρίσεις στον τοµέα της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας και εισηγείται ιεραρχικά τη λήψη µέτρων αντιµετώπισής τους. δ. Παρακολουθεί τις αστυνοµικές επιχειρήσεις των περιφερειακών Υπηρεσιών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, συλλέγει και διαχειρίζεται ανάλογα στατιστικά στοιχεία και αναφορές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και διαταγές. ε. Ενηµερώνει την Ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας σχετικά µε θέµατα ασφάλειας και τάξης, διοικητικής υποστήριξης και πολιτικής άµυνας και κάθε είδους έκτακτα ή επείγοντα και σοβαρά γεγονότα ή απειλές ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που λαµβάνουν χώρα σε όλη την επικράτεια, είτε η Ελληνική Αστυνοµία έχει την αρµοδιότητα διαχείρισής τους, είτε υποστηρίζει άλλο φορέα. στ. ιευκολύνει την επικοινωνία των περιφερειακών Υπηρεσιών κατά την επιχειρησιακή διαχείριση συµβάντων αρµοδιότητάς τους. ζ. Συνεργάζεται και υποστηρίζει το Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, σε θέµατα συνεπειών απωλειών, κατά τη διαχείριση κρίσιµων περιστατικών τάξης και εσωτερικής ασφάλειας, φυσικών καταστροφών και άλλων καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. η. Παρέχει συνδροµή στα Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώµατος, της Ελληνικής Αγροφυλακής, καθώς και στα Κέντρα Επιχειρήσεων και στα Συντονιστικά Κέντρα άλλων Υπουργείων κατά τη διαχείριση κρίσιµων συµβάντων και καταστάσεων ανάγκης, αρµοδιότητάς τους. θ. Παρέχει ενηµέρωση στο Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών προκειµένου να διαµορφώνει έγκαιρα την κατάλληλη επικοινωνιακή διαχείριση. ι. ιασυνδέεται και συνεργάζεται κεντρικά µε τα αντίστοιχα Κέντρα Επιχειρήσεων των αρµοδίων Φορέων και Αρχών, σε θέµατα τάξης, εσωτερικής ασφάλειας και πολιτικής προστασίας της χώρας. ια. Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα που του ανατίθεται. 4. Το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Τάξης και Ασφάλειας στελεχώνεται µε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό καθ όλο το 24ωρο και δύνανται να εκπροσωπούνται σ αυτό Φορείς και Υπηρεσίες που εµπλέκονται σε θέµατα τάξης και εσωτερικής ασφάλειας. 5. «Λεπτοµέρειες που αφορούν την εσωτερική λειτουργία, διάρθρωση και άσκηση των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων ρυθµίζονται µε Εσωτερικό Κανονισµό, ο οποίος εκδίδεται µε διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας». (21) 21 Η Παρ.8 του άρθρου 9 Β που αναριθµήθηκε σε 7 του Π..14/2001 αναριθµήθηκε σε παράγραφο 5 και αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ. 8 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). PoliceNET of Greece 11

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ (22) ΚΛΑ ΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Άρθρο 8 (23) ιεύθυνση ηµόσιας Ασφάλειας 1. «Η ιεύθυνση ηµόσιας Ασφάλειας διαρθρώνεται ως εξής: α. Κέντρο Συλλογής και ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών. β. Τµήµα Ανάλυσης και Αντιµετώπισης του Εγκλήµατος γ. Τµήµα Οικονοµικών Εγκληµάτων δ. Τµήµα Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων. (24) «2. Το Κέντρο Συλλογής και ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών (ΚΕ.ΣΥ..Ε.Π.) λειτουργεί σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και είναι αρµόδιο για τη συγκέντρωση, ιδίως µέσω των Τµηµάτων Συλλογής και ιαχείρισης Επιχειρησιακών Πληροφοριών των Υποδιευθύνσεων Εσωτερικών Λειτουργιών των ιευθύνσεων Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης και των αντίστοιχων Γραφείων των Επιτελείων των Γενικών Αστυνοµικών ιευθύνσεων Περιφέρειας, την αξιολόγηση, ταξινόµηση, ανάλυση και διάθεση επεξεργασµένων ή µη πληροφοριών για την αντιµετώπιση κάθε µορφής εγκληµατικότητας και ιδίως του οργανωµένου εγκλήµατος, καθώς και για την τήρηση, ενηµέρωση και διασφάλιση των ειδικών βάσεων δεδοµένων, στις οποίες καταχωρείται και αποθηκεύεται πληροφοριακό υλικό σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ειδικότερα ζητήµατα και λεπτοµέρειες που αφορούν στη λειτουργία του ΚΕ.ΣΥ..Ε.Π. ρυθµίζονται από Κανονισµό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται µερίµνη του Κλάδου Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και εγκρίνεται από τον Αρχηγό. Το ΚΕ.ΣΥ..Ε.Π. διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τµήµατα: α. Τµήµα Συλλογής Πληροφοριών, το οποίο είναι αρµόδιο για την συγκέντρωση και επεξεργασία πληροφοριών και την υποστήριξη των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας σε θέµατα αναζήτησης και διαχείρισης πληροφοριών. β. Τµήµα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης, το οποίο είναι αρµόδιο για την επιχειρησιακή και στρατηγική ανάλυση των πληροφοριών, την επεξεργασία και αξιολόγηση των στατιστικών στοιχείων εγκληµατικότητας, την ανάλυση των αιτίων του εγκλήµατος και την κατάρτιση ειδικών εκθέσεων σε ό,τι αφορά στα χαρακτηριστικά, τις µεταβολές και τις µεθόδους διάπραξης των εγκληµάτων και ιδίως των εγκληµάτων που εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου εγκλήµατος. Είναι επίσης αρµόδιο για την εισήγηση λειτουργικού και στρατηγικού σχεδιασµού για την πρόληψη και καταστολή των εγκληµάτων, καθώς και για τη διαχείριση στοιχείων στο πλαίσιο της Συµφωνίας SCHENGEN και την παροχή οδηγιών στις καθ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες για την εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας. γ. Τµήµα Αρχείων, το οποίο είναι αρµόδιο για την ενηµέρωση, την τήρηση και τη µηχανογράφηση των αρχείων, καθώς και για την προστασία των βάσεων δεδοµένων και τη διασφάλιση του πληροφοριακού υλικού. Επίσης, το Τµήµα αυτό είναι αρµόδιο για τον καθορισµό των ειδικότερων προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών αναζήτησης και καταχώρισης σε νοµίµως υφιστάµενες εθνικές ή διεθνείς βάσεις δεδοµένων των διωκοµένων από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές ατόµων, των εξαφανισθέντων στην Ελλάδα προσώπων, των κλεµµένων οχηµάτων, καθώς και των κλαπέντων ή απολεσθέντων αντικειµένων και εγγράφων, πλην των διαβατηρίων, δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας και οµοιόµορφων προξενικών θεωρήσεων (άρθρο 2 παρ. 3 του Κανονισµού ΕΚ/810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, L 243)». (25) 3. «Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ανάλυσης και Αντιµετώπισης του Εγκλήµατος είναι οι ακόλουθες: 22 Το νέο κεφάλαιο Γ του Π..14/2001 προστέθηκε µετά το άρθρο 7 ως άνω µε την παρ. 10 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). 23 Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 9Α του π.δ.14/2001 αναριθµούνται σε άρθρα 8, 9, 9Α, 9Β και 9Γ µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). 24 Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ.14/2001 όπως αυτό αναριθµήθηκε, τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 11 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). 25 Οι παρ. 2,3,4,5 του άρθρου 8 του π.δ.14/2001 αναριθµήθηκαν σε 3,4,5,6 και προστέθηκε ως άνω νέα παράγραφος 2 µε την παρ. 12 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). PoliceNET of Greece 12

13 α. Η προετοιµασία νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων για την πρόληψη και καταστολή του εγκλήµατος και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της ποινικής νοµοθεσίας σε θέµατα αρµοδιότητάς του. β. Η γενική παρακολούθηση της εγκληµατικότητας στη χώρα µας και ειδικότερα σε ό,τι αφορά σε σοβαρά εγκλήµατα ή εγκλήµατα που εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου εγκλήµατος, η µελέτη και ανάλυση των αιτίων, των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών και της µεθοδολογίας και της συχνότητας διάπραξης των εγκληµάτων αυτών και η εκπόνηση µέτρων για την αντιµετώπισή τους. γ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε θέµατα αντιµετώπισης του εγκλήµατος και ιδίως του οργανωµένου, η µελέτη των επιστηµονικών και τεχνικών µεθόδων καταπολέµησής του και η εισήγηση για εφαρµογή ή βελτίωση αντιστοίχων µεθόδων καταπολέµησης του εγκλήµατος στη χώρα µας. δ. Η ανταλλαγή µε αστυνοµικές αρχές άλλων κρατών γνώσεων, πληροφοριών και εµπειριών σε θέµατα αντιµετώπισης του οργανωµένου εγκλήµατος και της κατάρτισης και εφαρµογής σχετικών µε την πρόληψη και την καταστολή του προγραµµάτων. ε. Η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών στις αρµόδιες περιφερειακές αστυνοµικές Υπηρεσίες για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της εγκληµατικότητας και ιδίως των εγκληµάτων που εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου εγκλήµατος και η καθοδήγησή τους στην εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας. στ. Η συνεργασία µε όλες τις συναρµόδιες αρχές για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των εγκληµάτων που έχουν τα χαρακτηριστικά του οργανωµένου εγκλήµατος και ιδίως αυτών που αφορούν στην εµπορία ανθρώπων, στο οικονοµικό έγκληµα, στη βία στους αθλητικούς χώρους, στην παράνοµη διακίνηση µεταναστών, στα ναρκωτικά και στην παιδική πορνογραφία. ζ. Η παρακολούθηση των επιστηµονικών εξελίξεων στους κλάδους του ποινικού δικαίου και της εγκληµατολογίας και η µέριµνα για την αξιοποίησή τους, καθώς επίσης και η εκπόνηση σχεδίων αντεγκληµατικής δράσης, σε συνεργασία µε το Τµήµα Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ανάλυσης του ΚΕ.ΣΥ..Ε.Π. και άλλες συναρµόδιες αρχές και επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς. η. Η επεξεργασία και λήψη µέτρων ασφάλειας για την προστασία ατόµων από την εγκληµατική δράση οργανωµένων οµάδων ή κακοποιών. θ. Η εκπόνηση οδηγιών για την αναζήτηση διωκοµένων ή εξαφανισθέντων προσώπων και κλαπέντων αντικειµένων, η αναζήτηση και σύλληψη των λιποτακτών και ανυποτάκτων και η εξέταση αιτηµάτων για τη χορήγηση ή µη αδειών απουσίας σε όσους έχει επιβληθεί εκτόπιση ως παρεπόµενη ποινή µε απόφαση ποινικού δικαστηρίου. ι. Η εισήγηση για την προκήρυξη χρηµατικών αµοιβών σε οποιονδήποτε παρέχει στοιχεία και πληροφορίες που θα οδηγήσουν στην εξιχνίαση σοβαρών εγκληµάτων και την αποκάλυψη και σύλληψη των δραστών των εγκληµάτων αυτών. ια. Η εκπόνηση οδηγιών προς τις περιφερειακές αστυνοµικές Υπηρεσίες αναφορικά µε τις χορηγούµενες άδειες εργασίας, κατ εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 180/1979 όπως ισχύει κάθε φορά, η εξέταση αιτηµάτων και η χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, καθώς επίσης η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας. ιβ. Η επεξεργασία µέτρων και κανόνων για την έγκριση της σύνδεσης συστηµάτων συναγερµού µε τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και η καθοδήγηση των Υπηρεσιών στην εφαρµογή της σχετικής νοµοθεσίας, σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Τεχνικών. ιγ. Ο σχεδιασµός δράσεων για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών και κοινωνικών φορέων σε θέµατα πρόληψης της εγκληµατικότητας, καθώς και η συµµετοχή τους σε σχετικά προγράµµατα. ιδ. Η µέριµνα για τη συνεχή κατάρτιση, επιµόρφωση και εξειδίκευση του προσωπικού και η υποβολή προτάσεων διοργάνωσης ειδικών προς τούτο σεµιναρίων, επί θεµάτων αρµοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό επίπεδο σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση Εκπαίδευσης και άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, όσο και σε διεθνές επίπεδο σε συνεργασία µε τη ιεύθυνση ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας. ιε. Η υποβολή εισηγήσεων για τη συµµετοχή εκπροσώπων της Ελληνικής Αστυνοµίας σε συναντήσεις και οµάδες εργασίας που αφορούν αντικείµενα της αρµοδιότητάς του, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, η ενηµέρωση της ιεραρχίας για τα αποτελέσµατά τους και η παρακολούθηση της υλοποίησης των αποφασισθέντων. ιστ. Η µέριµνα για την έγκριση και παρακολούθηση υλοποίησης αιτηµάτων αστυνοµικής συνεργασίας και συνδροµής για θέµατα αρµοδιότητάς του, που διατυπώνονται στο πλαίσιο PoliceNET of Greece 13

14 διµερών ή πολυµερών συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας µε άλλες χώρες και η πληροφοριακή υποστήριξη των εθνικών γραφείων και µονάδων που λειτουργούν στα πλαίσια των συµφωνιών INTERPOL, EUROPOL και SCHENGEN. ιζ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή σε επιχειρησιακά σχέδια που καταρτίζονται κατ εφαρµογή των ανωτέρω συµφωνιών για θέµατα αρµοδιότητάς του και η υποστήριξη και παρακολούθηση της υλοποίησής τους από τις καθ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας». (26) 4. Το 2 ο Τµήµα Οικονοµικών Εγκληµάτων είναι αρµόδιο για τη µελέτη µέτρων αντιµετώπισης των εγκληµάτων της απιστίας, απάτης, εκβίασης, καταδολίευσης δανειστών, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας, τοκογλυφίας, υπεξαγωγής εγγράφων, δωροδοκίας, νόθευσης και παραβίασης απορρήτου, των παραβάσεων της νοµοθεσίας περί επιταγών, συναλλαγµατικών, αξιογράφων και λειτουργίας εµπορικών εταιρειών, περί πνευµατικής ιδιοκτησίας, περί το νόµισµα και την προστασία των καταναλωτών, τον ανταγωνισµό, περί σηµάτων, περί νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, των εγκληµάτων λαθρεµπορίου και αρχαιοκαπηλίας, και των εγκληµάτων µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και την καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στη δίωξη των εγκληµάτων αυτών. 5. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων είναι οι ακόλουθες: α. Η µελέτη µέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκληµάτων περί τα ναρκωτικά, καθώς και των εγκληµάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή σε βάρος αυτών και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην αντιµετώπισή τους. β. Η συλλογή, επεξεργασία και η µέριµνα για την εκµετάλλευση πληροφοριών για τις συνήθειες, τα εξωσχολικά ενδιαφέροντα, τους τόπους που συχνάζουν οι ανήλικοι, καθώς και όλων των στοιχείων που αφορούν τις κατηγορίες εγκληµάτων που διαπράττονται από ανηλίκους ή σε βάρος αυτών. γ. Η παρακολούθηση των τρόπων διακίνησης και εµπορίας των ναρκωτικών και η αξιοποίηση των σχετικών συµπερασµάτων. δ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις µεθόδους και τα µέσα αντιµετώπισης της παράνοµης διακίνησης, εµπορίας και χρήσης ναρκωτικών και η αξιοποίηση των σχετικών συµπερασµάτων. ε. Η εκπόνηση σε εθνικό επίπεδο επιχειρησιακών σχεδίων και προγραµµάτων για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης, εµπορίας και χρήσης ναρκωτικών, καθώς και των εγκληµάτων µε δράστες και θύµατα ανηλίκους. στ. Η κατάρτιση προγραµµάτων συνεργασίας µε τις συναρµόδιες αρχές και τους επιστηµονικούς και κοινωνικούς φορείς και ο σχεδιασµός δράσεων για την ενηµέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών στα προβλήµατα των ναρκωτικών, της παραβατικότητας των ανηλίκων, καθώς και της εκµετάλλευσης και κακοποίησης αυτόν. 6. Τα Τµήµατα Οικονοµικών Εγκληµάτων και Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων ασκούν επίσης, τις αρµοδιότητες των περιπτώσεων α', γ' ως στ' και ιδ' ως και κ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου για τα αντικείµενα της αποστολής τους. Τα Τµήµατα Αντιµετώπισης του Εγκλήµατος και Ναρκωτικών και Παραβατικότητας Ανηλίκων µεριµνούν και για τον προσδιορισµό των αναγκών των Υπηρεσιών σε αστυνοµικούς σκύλους φύλαξης προσώπων και πραγµάτων και ανίχνευσης ναρκωτικών, αντίστοιχα, εκπαιδευτές και συνοδούς αυτών, καθώς και την κατανοµή τους στις Υπηρεσίες. Άρθρο 9. (27) ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας. 1. Η ιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: α. 1 ο Τµήµα Κοινωνικών Ζητηµάτων και Αντιµετώπισης Ρατσισµού. (28) β. 2 ο Τµήµα Προστασίας του Πολιτεύµατος γ. 3 ο Τµήµα Όπλων και Εκρηκτικών. δ. 4 ο Τµήµα Ταυτοτήτων και Αρχείων Η παρ. 3 του άρθρου 8 του π.δ.14/2001, όπως αυτό αναριθµήθηκε ως άνω, τίθεται όπως αντικαταστλαθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 9Α του π.δ.14/2001 αναριθµούνται σε άρθρα 8, 9, 9Α, 9Β και 9Γ µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του π.δ.14/2001, όπως το άρθρο αυτό αναριθµήθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του π.δ.26/2011 (Α 75), αντικαταστάθηκε ως άνω µε το άρθρο 3 παρ.1 του Π..132/2012 (ΦΕΚ Α-239) PoliceNET of Greece 14

15 ε. 5 ο Τµήµα Έκδοσης ιαβατηρίων. (29) 2. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Κοινωνικών και Πολιτιστικών Ζητηµάτων είναι οι ακόλουθες: α. Η αξιολόγηση της επίδρασης στην ασφάλεια του κράτους των κοινωνικών, πολιτιστικών και θρησκευτικών ζητηµάτων στη χώρα µας και διεθνώς και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της κυβερνητικής πολιτικής για τα ζητήµατα αυτά. β. Η συνεργασία µε τους συναρµόδιους κρατικούς φορείς για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων αυτών. γ. Η ενηµέρωση των περιφερειακών Υπηρεσιών για τις διακρατικές και διεθνείς σχέσεις στα ζητήµατα αυτά. δ. Ο χειρισµός των θεµάτων επαναπατρισµού πολιτικών προσφύγων εµφυλίου πολέµου και φυγάδων κατοχικής και µετακατοχικής περιόδου. ε. Η επεξεργασία πληροφοριών και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών για την αντιµετώπιση των παρανόµων δραστηριοτήτων ξένων Υπηρεσιών και των οργάνων τους. στ. Η επεξεργασία πληροφοριών για τις δραστηριότητες ατόµων ή φορέων που στρέφονται κατά της χώρας και η µέριµνα για την αξιοποίησή τους. ζ. Η συνεργασία µε τους συναρµόδιους κρατικούς φορείς για θέµατα αντιπληροφοριών. η. Η επεξεργασία κανόνων, µεθόδων και µέτρων για τον έλεγχο της καταλληλότητας του προσωπικού, που προτείνεται για χειρισµό διαβαθµισµένου υλικού και εκτέλεση έργων που έχουν σχέση µε την εθνική άµυνα και η παροχή πληροφοριών επί σχετικών αιτηµάτων κρατικών Υπηρεσιών. θ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στο χειρισµό υποθέσεων κίνησης αλλοδαπών και ηµεδαπών στις παραµεθόριες περιοχές ή σε περιοχές αµυντικών εκαταστάσεων και σύναψης δικαιοπραξιών στις περιοχές αυτές. ι. Η εξέταση της λήψης των αναγκαίων κατά περίπτωση διοικητικών µέτρων για τα ανωτέρω ζητήµατα. ια. Η προετοιµασία, σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους φορείς, νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών πράξεων σε θέµατα αρµοδιότητάς του. «ιβ. Ο χειρισµός θεµάτων ρατσισµού και ξενοφοβίας και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών για την αντιµετώπισή τους. ιγ. Η συνεργασία µε συναρµόδιους κρατικούς ή µη φορείς, καθώς και µε Υπηρεσίες, Αρχές, Φορείς και Οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών σε επίπεδο ανταλλαγής πληροφοριών, για την πληρέστερη αντιµετώπιση του ρατσιστικού φαινοµένου. ιδ. Η µελέτη, ανάλυση και κατάλληλη αξιοποίηση των σχετικών ιστορικών, κοινωνικών, πολιτισµικών και άλλων στοιχείων και δεδοµένων, προς το σκοπό πληρέστερης αξιολόγησης των ρατσιστικών τάσεων και αντιδράσεων και της έγκαιρης και αποτελεσµατικής διαχείρισης του φαινοµένου. ιε. Η τήρηση στατιστικών στοιχείων αναφορικά µε περιστατικά ρατσιστικής βίας, η συλλογή, µελέτη και αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης που υποβάλλεται από τα Τµήµατα και τα Γραφεία Αντιµετώπισης Ρατσιστικής Βίας και η κατάρτιση και η υποβολή στον Προϊστάµενο Επιτελείου του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε κοινοποίηση στον Αρχηγό του Σώµατος, το µήνα Φεβρουάριο κάθε έτους, συνολικής έκθεσης πεπραγµένων, αναφορικά µε τις υποθέσεις ρατσιστικής βίας στις οποίες επιλήφθηκαν οι αστυνοµικές Υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του προηγούµενου έτους. ιστ. Η εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνοµίας σε εσωτερικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε συνέδρια, ηµερίδες και εκδηλώσεις µε αντικείµενο θέµατα ρατσισµού και ξενοφοβίας, κατόπιν εγκρίσεως σχετικής ή εντολής του Αρχηγού». (30) 3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Προστασίας του Πολιτεύµατος είναι οι ακόλουθες: α. Η καθοδήγηση των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών για τα µέσα και τις µεθόδους αντιµετώπισης της δράσης των εξτρεµιστών και των οργανώσεών τους, που αποβλέπουν σε ανατροπή του συνταγµατικού πολιτεύµατος της χώρας. β. Η µελέτη των µέσων και των µεθόδων της παράνοµης δράσης των εξτρεµιστών και των οργανώσεών τους στην Ελλάδα και διεθνώς και η ενηµέρωση των κεντρικών και 29 Το εδαφ. ε' παραγ. 1 άρθρου 7 Π..14/01 είχε προστεθεί µε την παράγ. 1 άρθρου 1 Π..37/2004 (ΦΕΚ 33-Α της ) και αφορούσε το 5 ο Τµήµα Έκδοσης ιαβατηρίων. Μετά την εφαρµογή των διατάξεων του Π..126/2005 µε το οποίο ιδρύθηκε η ιεύθυνση ιαβατηρίων καταργήθηκε µε το άρθρο 5 το Π..37/2004 και ως εκ τούτου καταργήθηκε και το ως άνω εδάφιο ε. 30 Μετά την περίπτωση ια της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του π.δ. 14/2001 προστίθενται περιπτώσεις ιβ, ιγ, ιε και ιστ ως άνω µε το άρθρο 3 παρ.2 του Π..132/2012 (ΦΕΚ Α-239) PoliceNET of Greece 15

16 περιφερειακών Υπηρεσιών για την αντιµετώπισή τους. γ. Η επεξεργασία πληροφοριών για θέµατα τροµοκρατίας και εξτρεµιστικών ενεργειών και η µέριµνα για την αξιοποίησή τους. δ. Η µελέτη των αιτίων της τροµοκρατίας και των διεθνών και διακρατικών σχέσεων που επηρεάζουν τις ενέργειες των τροµοκρατικών οργανώσεων και η µέριµνα για την αξιοποίηση των σχετικών συµπερασµάτων. ε. Η µελέτη τρόπων προστασίας του κράτους και του συνταγµατικού πολιτεύµατος από τη δράση ατόµων και οργανώσεων, που αποσκοπούν στην υπονόµευση και την ανατροπή τους. στ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στο χειρισµό υποθέσεων αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας λόγω διώξεων κατά τη δικτατορία και αναγνώρισης αγωνιστών της εθνικής αντίστασης. ζ. Η επεξεργασία κανόνων και µέτρων ασφάλειας για την προστασία πιθανών στόχων των τροµοκρατών και η καθοδήγηση των κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή τους. η. Η τήρηση σχεδίων ασφάλειας κυβερνητικών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων κρατικών οργανισµών και επιχειρήσεων και σχεδίων εκτάκτων αναγκών. θ. Ο χειρισµός θεµάτων που αφορούν τους ανιχνευτές και εξουδετερωτές εκρηκτικών µηχανισµών και αυτοσχεδίων βοµβών, καθώς και τους αστυνοµικούς σκύλους ανίχνευσης εκρηκτικών υλών, τους συνοδούς και τους εκπαιδευτές αυτών. ι. Η µελέτη µεθόδων αστυνοµικής τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγµάτων για τις επιχειρήσεις, τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους, τις έρευνες και τις λοιπές αστυνοµικές δραστηριότητες για θέµατα κρατικής ασφάλειας. ια. Η παρακολούθηση της χρησιµοποιούµενης τακτικής σε κάθε συγκεκριµένο συµβάν από τις κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες και η εξαγωγή και αξιοποίηση των σχετικών συµπερασµάτων. ιβ. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της νοµοθεσίας για τους παράνοµους ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς και την ασύρµατη επικοινωνία. ιγ. Η εξέταση της λήψης των αναγκαίων κατά περίπτωση διοικητικών µέτρων για θέµατα της αρµοδιότητάς του. ιδ. Η προετοιµασία νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών πράξεων σε θέµατα αρµοδιότητάς του. 4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Όπλων και Εκρηκτικών είναι οι ακόλουθες: α. Η προετοιµασία, σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους φορείς, νοµοθετικών και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και µέτρων που αφορούν τα όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και λοιπά συναφή αντικείµενα, καθώς και τις φωτοβολίδες και τα πυροτεχνήµατα. β. Η µελέτη µέτρων αντιµετώπισης των εγκληµάτων που αφορούν τα αντικείµενα της προηγούµενης περίπτωσης και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στη δίωξη αυτών και γενικά στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας γ. Η µελέτη της σκοπιµότητας και της απόδοσης των µέτρων και των κυρώσεων κατά των παραβατών της νοµοθεσίας για τα αντικείµενα της περίπτωσης α'. δ. Η παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στις µεθόδους και τα µέσα αντιµετώπισης των παραβάσεων της νοµοθεσίας για τα αντικείµενα της περίπτωσης α' και η ενηµέρωση των περιφερειακών Υπηρεσιών. ε. Η συλλογή και η επεξεργασία πληροφοριών για τα αντικείµενα της περίπτωσης α' και η ενηµέρωση των περιφερειακών Υπηρεσιών και λοιπών συναρµόδιων κρατικών αρχών για την αξιοποίησή τους. στ. Η συνεργασία µε συναρµόδιους κρατικούς φορείς για την αντιµετώπιση των αντικειµένων της περίπτωσης α'. ζ. Η ανταλλαγή πληροφοριών µε τις αρµόδιες αρχές ξένων κρατών και διεθνείς οργανισµούς για τα θέµατα µεταφοράς, διακίνησης και διαµετακόµισης όπλων και εκρηκτικών γενικά, καθώς και για θέµατα που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων του τοµέα αυτού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2168/1993 (Α'- 147) και του Π..455/1995 (Α'- 268) όπως ισχύουν κάθε φορά. η. Η συγκέντρωση, επεξεργασία και ανάλυση στατιστικών στοιχείων για τα αντικείµενα της περίπτωσης α' και η µέριµνα για την αξιοποίηση των σχετικών συµπερασµάτων. θ. Η εξέταση της λήψης των αναγκαίων κατά περίπτωση διοικητικών µέτρων για τα αντικείµενα της περίπτωσης α'. PoliceNET of Greece 16

17 5. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ταυτοτήτων και Αρχείων είναι οι ακόλουθες: α. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στα θέµατα έκδοσης δελτίων αστυνοµικών ταυτοτήτων. β. Η µέριµνα για την προµήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισµού και των µέσων για την έκδοση των δελτίων αστυνοµικών ταυτοτήτων. γ. Η καταγραφή και τήρηση του αρχείου δελτίων αστυνοµικών ταυτοτήτων, οι οποίες εκδίδονται από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας. δ. Η µέριµνα για τον καθορισµό των ειδικότερων προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών αναζήτησης και καταχώρισης σε νοµίµως υφιστάµενες εθνικές ή και διεθνείς βάσεις δεδοµένων των κλαπέντων ή απολεσθέντων δελτίων αστυνοµικής ταυτότητας. ε. Η συνεργασία µε τους συναρµόδιους κρατικούς φορείς για την εκπόνηση σχεδίων εθνικής άµυνας, εσωτερικής ασφάλειας και συµµετοχής της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ασκήσεις των ενόπλων δυνάµεων. στ. Η εκπόνηση µέτρων ασφάλειας διαβαθµισµένου υλικού. ζ. Ο χειρισµός θεµάτων κρυπτασφάλειας και η τήρηση του κρυπτογραφικού υλικού. η. Η τήρηση του αρχειακού υλικού της ιεύθυνσης Κρατικής Ασφάλειας και η παροχή πληροφοριών σε δικαστικές ή άλλες δηµόσιες αρχές. «θ. Η έκδοση δελτίων ταυτότητας Ελλήνων πολιτών, µονίµων κατοίκων Κύπρου». (31) «6... (32) Άρθρο 9Α. (33) ιεύθυνση Αλλοδαπών. 1. Η ιεύθυνση Αλλοδαπών διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: α. 1ο Τµήµα Μετανάστευσης - ιοικητικών Μέτρων. β. 2ο Τµήµα Οµογενών Ιθαγένειας γ. 3ο Τµήµα Προσφύγων - Πολιτικού Ασύλου. δ. 4ο Τµήµα Συνοριακής Φύλαξης. 2. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Μετανάστευσης - ιοικητικών Μέτρων είναι οι ακόλουθες: α. Η µελέτη θεµάτων αλλοδαπών, η προετοιµασία νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών πράξεων και η επεξεργασία κανόνων και µέτρων για τα θέµατα αυτά. β. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας περί αλλοδαπών και ιδίως στο χειρισµό θεµάτων: - ιαβατηριακού ελέγχου γενικά και λειτουργίας των αρµοδίων για τον έλεγχο διαβατηρίων Υπηρεσιών. - Συνεργασίας µε τις αρχές που είναι αρµόδιες να εγκρίνουν την έλευση αλλοδαπών προς εργασία, σπουδές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, οικογενειακή συνένωση και λοιπές από το νόµο προβλεπόµενες περιπτώσεις, για λόγους δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. - Κατ' εξαίρεση εισόδου αλλοδαπών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου. - Παραµονής και απέλασης αλλοδαπών. - Καταχώρησης αλλοδαπών στους καταλόγους ανεπιθυµήτων. - ιεκπεραίωσης αλληλογραφίας που αφορά την καταχώρηση ή άρση των προστίµων και εξέτασης αιτηµάτων που υποβάλλονται, µέσω του εθνικού γραφείου SIRENE. - Εφαρµογής διοικητικών µέτρων κατά ηµεδαπών και αλλοδαπών. γ. Η µέριµνα για τον καθορισµό των ειδικότερων προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών αναζήτησης και καταχώρισης σε νοµίµως υφιστάµενες εθνικές ή διεθνείς βάσεις δεδοµένων των κλαπέντων ή απολεσθέντων διαβατηρίων, οµοιόµορφων προξενικών θεωρήσεων και λοιπών ταξιδιωτικών εγγράφων. δ. Η τήρηση του αρχείου της ιεύθυνσης Αλλοδαπών και η γραµµατειακή υποστήριξή της. 3. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Οµογενών - Ιθαγένειας είναι οι ακόλουθες: α. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών, ως προς την εφαρµογή των ισχυουσών διατάξεων που αφορούν την ιθαγένεια και την τακτοποίηση των οµογενών. β. Η µέριµνα για την τακτοποίηση των οµογενών µε άδεια παραµονής ή ειδικό δελτίο 31 Στην παρ.5 του άρθρου 9 του π.δ.14/2001, όπως αυτό αναριθµήθηκε ως άνω, προστέθηκε ως άνω περίπτωση θ µε την παρ. 13 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). 32 Η παραγ. 6 άρθρου 7 Π..14/01 είχε προστεθεί µε την παράγ. 2 άρθρου 1 Π..37/04 (ΦΕΚ 33-Α της ) και αφορούσε τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Έκδοσης ιαβατηρίων. Μετά την εφαρµογή των διατάξεων του Π..126/2005 µε το οποίο ιδρύθηκε η ιεύθυνση ιαβατηρίων καταργήθηκε µε το άρθρο 5 το Π..37/2004 και ως εκ τούτου καταργήθηκε και η ως άνω παράγραφος. Ισχύουν πλέον οι διατάξεις του Π..126/2005 µε το άρθρο 2 του οποίου προστέθηκε παρακάτω άρθρο 9 Α στο Π..14/ Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 9Α του π.δ.14/2001 αναριθµούνται σε άρθρα 8, 9, 9Α, 9Β και 9Γ µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). PoliceNET of Greece 17

18 ταυτότητος οµογενούς. γ. Η συνεργασία µε τις συναρµόδιες κρατικές αρχές και άλλους φορείς για την αντιµετώπιση προβληµάτων των οµογενών. δ. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες για την απονοµή ιθαγένειας αρχές σχετικά µε τη συνδροµή των προϋποθέσεων απονοµής της. ε. Η συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές αρχές για την προετοιµασία νοµοθετικών ρυθµίσεων που αφορούν την ιθαγένεια και τους οµογενείς. 4. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Προσφύγων - Πολιτικού Ασύλου είναι οι ακόλουθες: α. Η προετοιµασία νοµοθετικών ρυθµίσεων και διοικητικών πράξεων, σε συνεργασία µε τους συναρµόδιους φορείς για θέµατα αναγνώρισης αλλοδαπών ως προσφύγων. β. Η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην εφαρµογή της ισχύουσας νοµοθεσίας και στο χειρισµό θεµάτων που αφορούν την αναγνώριση αλλοδαπού ως πρόσφυγα. γ. Η εξέταση των αιτηµάτων ασύλου και εφαρµογής της νοµοθεσίας περί προσφύγων. δ. Η γραµµατειακή υποστήριξη της δευτεροβάθµιας γνωµοδοτικής επιτροπής του Π..61/1999, η οποία ασκείται από αποκλειστικά απασχολούµενους για το σκοπό αυτό υπαλλήλους. ε. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών και γνώσεων µε τις αντίστοιχες αρµόδιες αρχές ξένων χωρών και διεθνείς οργανισµούς επί θεµάτων προσφύγων. στ. Ο χειρισµός θεµάτων ρατσισµού και ξενοφοβίας και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών στην αντιµετώπιση αυτών, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες ιευθύνσεις του Αρχηγείου. ζ. Η επεξεργασία κανόνων και µέτρων και η συνεργασία µε τις συναρµόδιες δηµόσιες Υπηρεσίες και άλλους αρµόδιους φορείς για τα θέµατα αυτά. 5. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Συνοριακής Φύλαξης είναι οι ακόλουθες: α. Η υλοποίηση της Xαρασσόµενης πολιτικής σχετικά µε την αποτροπή παράνοµης εισόδου στο ελληνικό έδαφος αλλοδαπών και την αποµάκρυνση των αλλοδαπών που αποπειρώνται παράνοµη είσοδο. β. Η συλλογή, επεξεργασία, τεκµηρίωση και αξιοποίηση πληροφοριών σε θέµατα λαθροµετανάστευσης και συναφούς εγκληµατικότητας. γ. Ο συντονισµός και η καθοδήγηση των περιφερειακών Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης σε θέµατα πρόληψης και καταστολής της λαθροµετανάστευσης. δ. Η εκπόνηση σχεδίων και παροχή οδηγιών για τη λήψη µέτρων αποτροπής της παράνοµης εισόδου αλλοδαπών και αποµάκρυνσής τους από τον ελληνικό χώρο. ε. Η συνεργασία µε τις ένοπλες δυνάµεις και τους καθ ύλην αρµόδιους κρατικούς φορείς για την αντιµετώπιση των θεµάτων της λαθροµετανάστευσης. στ. Η µελέτη µεθόδων τακτικής και πρακτικής και η διατύπωση υποδειγµάτων για τις επιχειρήσεις, τις περιπόλους, τις ενέδρες, τους ελέγχους και τις έρευνες σε θέµατα αρµοδιότητας των Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης, καθώς και η διατύπωση µέτρων και µεθόδων προστασίας του προσωπικού τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. ζ. Η παρακολούθηση της αριθµητικής δύναµης των συνοριακών φυλάκων και η πρόταση για την κατανοµή αυτής, καθώς και η τήρηση της χωρογραφικής κατανοµής των Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης. η. Η διατύπωση προτάσεων επί θεµάτων τοποθετήσεων, µεταθέσεων και απονοµής ηθικών και υλικών αµοιβών των συνοριακών φυλάκων. θ. Ο προσδιορισµός των απαραίτητων µέσων και εφοδίων των Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης και του προσωπικού της και η διατύπωση σχετικών προτάσεων. ι. Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων για θέµατα λαθροµετανάστευσης. ια. Η µελέτη των αναφορών των περιφερειακών Υπηρεσιών και εισήγηση για τη λήψη των επιβαλλόµενων µέτρων. ιβ. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών και γνώσεων µε τις αστυνοµίες ξένων χωρών και διεθνείς οργανισµούς επί θεµάτων αρµοδιότητας του Τµήµατος. «ιγ. Ο προσδιορισµός των αναγκών των Υπηρεσιών συνοριακής φύλαξης και δίωξης λαθροµετανάστευσης σε αστυνοµικούς σκύλους, συνοδούς και εκπαιδευτές αυτών και η κατανοµή τους σε αυτές, σε συνεργασία µε τις κατά περίπτωση αρµόδιες ιευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας». (34) 34 Στην παρ. 5 του άρθρου 9Α του π.δ. 14/2001, όπως το άρθρο αυτό αναριθµήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του π.δ.26/2011, προστέθηκε ως άνω περίπτωση ιγ µε το άρθρο 1 παρ. 2 του Π..37/2011 (ΦΕΚ Α-75). PoliceNET of Greece 18

19 Άρθρο 9 Β. (35) ιεύθυνση ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας. (36) 1. Η ιεύθυνση ιεθνούς Αστυνοµικής Συνεργασίας διαρθρώνεται στα εξής Τµήµατα: α. 1 Τµήµα Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιεθνών Σχέσεων και Αποστολών. β. 2 Τµήµα Εθνικής Μονάδας EUROPOL. γ. 3 Τµήµα SIRENE. δ. 4 Τµήµα ιεθνών Οργανισµών INTERPOL. 2. Οι αρµοδιότητες του Τµήµατος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιεθνών Σχέσεων και Αποστολών είναι οι ακόλουθες: α. Η συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών και τους άλλους συναρµόδιους φορείς, για τη ρύθµιση θεµάτων που σχετίζονται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και θεµάτων που εντάσσονται στα πλαίσια διµερών και πολυµερών Συµφωνιών. β. Η παρακολούθηση της νοµοθεσίας, των κανονισµών, οδηγιών και λοιπών πράξεων που εκδίδουν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αξιοποίηση των διαλαµβανοµένων σ αυτά θεµάτων αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και η παρακολούθηση των µεταβολών της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα αστυνοµικού ενδιαφέροντος. γ. Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τις καθ ύλην αρµόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου, για τη συµµετοχή και εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνοµίας σε συνόδους οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη µελέτη των σχετικών πορισµάτων και την εισήγηση για τη λήψη των απαραίτητων µέτρων στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων της Ελληνικής Αστυνοµίας. δ. Η µέριµνα για τη διοργάνωση σεµιναρίων, συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα πλαίσια των κοινών δράσεων αρµοδιότητας της Ελληνικής Αστυνοµίας, καθώς και για τη διοργάνωση διεθνών συναντήσεων. ε. «Η εξασφάλιση της ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο των Γραφείων Συνδέσµου (BDL)». (37) στ. Η ανάπτυξη και διατήρηση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνοµίας µε τις αστυνοµίες άλλων κρατών. ζ. Η ανταλλαγή πληροφοριών, εµπειριών και γνώσεων µεταξύ της Ελληνικής Αστυνοµίας και ξένων αστυνοµιών. η. Η παρακολούθηση και µελέτη της οργάνωσης και λειτουργίας των ξένων αστυνοµιών και η αξιοποίηση των θετικών στοιχείων τους. θ. Η µέριµνα για τη συµµετοχή σε διεθνείς διασκέψεις και συνέδρια µε περιεχόµενο αστυνοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και η παρακολούθηση των αποφάσεων και πορισµάτων αυτών. ι. Η εισήγηση για τη λήψη µέτρων προαγωγής της διεθνούς αστυνοµικής συνεργασίας και αρωγής. ια. Η συλλογή και ανάλυση των πληροφοριών που αναφέρονται στις τάσεις της διεθνούς εγκληµατικότητας, καθώς και η διαβίβαση των σχετικών πορισµάτων προς τις αρµόδιες Υπηρεσίες και φορείς. ιβ. Η µέριµνα, για την επεξεργασία, σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες ιευθύνσεις του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας, συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας και επανεισδοχής µε τις αρµόδιες αρχές άλλων κρατών, η εξασφάλιση της επικοινωνίας και η ανταλλαγή αξιωµατικών συνδέσµων σε διµερές επίπεδο. ιγ. Η µέριµνα, σε συνεργασία µε τις καθ ύλη ν αρµόδιες Υπηρεσίες του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας καθώς και άλλους φορείς, για την παρακολούθηση της διαδικασίας υλοποίησης αιτηµάτων που υποβάλλονται στα πλαίσια διµερών και πολυµερών συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας µε άλλες Χώρες. ιδ. Η εκπροσώπηση ή συµµετοχή της Ελληνικής Αστυνοµίας, σε συναντήσεις και οµάδες εργασίας, που αφορούν την αστυνοµική συνεργασία και πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διµερών/πολυµερών συµφωνιών. ιε. Η ανταλλαγή πληροφοριών και διαβίβαση σχετικών αιτηµάτων µεταξύ των αστυνοµιών 35 Τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 9Α του π.δ.14/2001 αναριθµούνται σε άρθρα 8, 9, 9Α, 9Β και 9Γ µε την παρ. 6 του άρθρου 1 του Π..26/2011 (ΦΕΚ Α-75). 36 Το άρθρο 9 του Π..14/01 τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του Π.. 189/2006 (ΦΕΚ Α-194) 37 Η περίπτωση ε της παραγράφου 2 του άρθρου 9Β του π.δ. 14/2001 όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του π.δ.189/2006 (Α 194) και αναριθµήθηκε µε την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του π.δ. 26/2011 (Α 75), τίθεται ως άνω όπως αντικαταστάθηκε εκ νέου µε το άρθρο 1 παρ.2 του Π..75/2012 (Α-131) PoliceNET of Greece 19

20 ξένων κρατών, µέσω των διαπιστευµένων αξιωµατικών συνδέσµων. ιστ. Η µέριµνα για την πραγµατοποίηση αποστολών της ηγεσίας στο εξωτερικό, στα πλαίσια συµµετοχής οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδιασκέψεων και διµερών/ πολυµερών συµφωνιών Αστυνοµικής Συνεργασίας. ιζ. Η µέριµνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για συµµετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας σε ειρηνευτικές αστυνοµικές επιχειρήσεις και αποστολές στο εξωτερικό, στα πλαίσια αποφάσεων διεθνών οργανισµών, στους οποίους µετέχει και η Ελλάδα, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. ιη. Η µέριµνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για απόσπαση αξιωµατικών της Ελληνικής Αστυνοµίας, ως αξιωµατικών συνδέσµων σε ελληνικές διπλωµατικές αρχές του εξωτερικού και διεθνείς οργανισµούς, στα πλαίσια διεθνών συµφωνιών αστυνοµικής συνεργασίας και την καθοδήγηση στην άσκηση των καθηκόντων τους. ιθ. Η µέριµνα για την αξιολόγηση, επιλογή και εισήγηση για την απόσπαση αστυνοµικού προσωπικού για την ασφάλεια και φρούρηση των ελληνικών διπλωµατικών Υπηρεσιών στο εξωτερικό. κ. Η µέριµνα για την παρακολούθηση όλων των θεµάτων και την παροχή διοικητικής υποστήριξης στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας που είναι αποσπασµένο στο εξωτερικό. κα. Η παρακολούθηση των εργασιών επιτροπών, σεµιναρίων και συνεδρίων που διοργανώνονται από τους διεθνείς οργανισµούς ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αφορούν τις ειρηνευτικές αστυνοµικές αποστολές και η αξιοποίηση των πορισµάτων τους. κβ. Η µελέτη των αποφάσεων διεθνών οργανισµών που αφορούν την οργάνωση ειρηνευτικών αστυνοµικών επιχειρήσεων και αποστολών στο εξωτερικό, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και η εισήγηση για τη συµµετοχή προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας στις αποστολές αυτές. κγ. Ο χειρισµός ή αξιοποίηση των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τους έλληνες αξιωµατικούς συνδέσµους στο εξωτερικό. κδ. Η µετάφραση των ξενόγλωσσων κειµένων των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας. κε. Η µετάφραση του ξενόγλωσσου και διεθνούς ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, καθώς και των εκδόσεων που αφορούν την αποστολή του Σώµατος, η αποδελτίωση των χρήσιµων πληροφοριών και η ενηµέρωση των αρµοδίων Υπηρεσιών του Αρχηγείου. κστ. Η εξασφάλιση της διερµηνείας σε διεθνή συνέδρια και συναντήσεις µε ξένες αποστολές στη Χώρα µας, καθώς και σε αποστολές της Ελληνικής Αστυνοµίας στο εξωτερικό, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο. 3. Το Τµήµα Εθνικής Μονάδας EUROPOL είναι η αρµόδια Υπηρεσία για την υλοποίηση της Σύµβασης EUROPOL, που κυρώθηκε µε το ν. 2605/1998 (Α - 88), όπως τροποποιήθηκε µε τους ν. 3002/2002 (Α - 74) 3294/2004 (Α - 243) και 3295/2004 (Α -244). Αποτελεί την εθνική Υπηρεσία σύνδεσµο των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας, των Τελωνείων, του Λιµενικού Σώµατος και της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων (ΥΠ.Ε.Ε.) µε την Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (EUROPOL), που έχει έδρα τη Χάγη Ολλανδίας και ασκεί τις αρµοδιότητες που καθορίζονται από τις διατάξεις της Σύµβασης EUROPOL, τις συναφείς αποφάσεις του Συµβουλίου Υπουργών ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του ιοικητικού Συµβουλίου της EUROPOL. Ειδικότερα: α. Αιτείται από τις αρµόδιες ηµεδαπές Αρχές ή Υπηρεσίες, πληροφορίες και στοιχεία, τα οποία διαβιβάζει στη EUROPOL και τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της διεθνούς αστυνοµικής συνεργασίας, για την υποβοήθηση των ερευνών τους για την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος. β. Λαµβάνει, αξιολογεί, αναλύει, ταξινοµεί και διαβιβάζει στις ηµεδαπές αρµόδιες Αρχές και Υπηρεσίες, στοιχεία και πληροφορίες, που αποστέλλονται από την EUROPOL ή από άλλα κράτη µέλη ή από τρίτα κράτη και οργανισµούς, τα οποία έχουν συνάψει συµφωνίες συνεργασίας µε την EUROPOL, για την πρόληψη και καταστολή του διεθνούς οργανωµένου εγκλήµατος. γ. Παρακολουθεί τις αποφάσεις που λαµβάνονται στο πλαίσιο των εργασιών των οργάνων της EUROPOL, καθώς και των οµάδων εργασίας, µεριµνά για την υλοποίηση τους και ενηµερώνει τις αρµόδιες Υπηρεσίες της χώρας. δ. ιαβιβάζει τα σχετικά αιτήµατα των αρµοδίων Υπηρεσιών της χώρας προς την EUROPOL και τα κράτη µέλη, µέσω των αξιωµατικών συνδέσµων της Ελλάδος στην EUROPOL. ε. Αιτείται την παροχή πληροφοριών και στοιχείων, από την EUROPOL και τα κράτη µέλη της PoliceNET of Greece 20

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ..

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1 του ν.4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» ΤΜΗΜΑ Α Αποστολή Συγκρότηση Ελληνικής Αστυνομίας Άρθρο 1 Αποστολή 1. Η Ελληνική Αστυνομία είναι Σώμα Ασφάλειας, με τοπική αρμοδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ Προεδρικό Διάταγμα 102/2012 ΦΕΚ Α 169 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ Στο π.δ.102/2012 έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις του: Ν.4172/2013, Ν.4249/2014. ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Χωρίς αμφιβολία, η εξασφάλιση της τάξης, της ομαλότητας και της κοινωνικής συνοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Μαρούσι, 21.01.2013 Α. Π.: 679/12 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Μονάδας Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτου Ανάγκης στην ΕΕΤΤ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Έχοντας υπόψη : α. Το Ν. 4070/2012,

Διαβάστε περισσότερα

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr

Πληρ. : Χ. Παπαδοπούλου Τηλ.: 2313317816 e-mail: c.papadopoulou@thessaloniki.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 48/2006 (Φ.Ε.Κ. 50 - Α της 13.03.2006) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. [Το Π..48/2006 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Του Υπουργείου Οικονομικών. «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Του Υπουργείου Οικονομικών «Περιστολή δημοσίων δαπανών και ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών ελέγχων» ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Άρθρο 1 1. Το άρθρο 10 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ Α 210) αντικαθίσταται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 02 ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ Άρθρο 0201: Ορισµός του Πολεµικού Ναυτικού 1. Ο όρος "Πολεµικό Ναυτικό", όπως χρησιµοποιείται στο κείµενο των ιατάξεων, δηλώνει το σύνολο των Ναυτικών και Αεροναυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν. 2800/2000 Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 1-30, 39]...3 [2]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8365 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 281 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 178 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μυτιλήνη, 09 Σεπτεμβρίου 2014 Αριθμ. Πρωτ.: 7862 Θέμα: Ορισμός Αναπληρωτών Πρύτανη, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Πρύτανη και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ)

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων Άρθρο 1 Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η..Η.Σ) Το Ε.Σ.Η. Η.Σ. είναι ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα, το οποίο περιλαµβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων

Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων Ο νόμος 1730/1987 «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΡΤ-Α.Ε.)», προβλέπει, στο άρθρο 11, τη λειτουργία του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 141 / 1991 (ΦΕΚ Α-58/30-4-1991) Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης και θέµατα οργάνωσης Υπηρεσιών. (1) ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ. άρθρων 74, 76-79, 93-96, 99, 101, 102, 107-123, 125 και 133 του ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ηµ.Υπογραφής: 12.04.1991 Αρµοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12).

Κείμενο Αρθρου (Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την περίπτ. δ άρθρου 51 ΠΔ 14/2001, ΦΕΚ Α' 12). ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 141 Έτος: 1991 ΦΕΚ: Α 58 19910430 Τέθηκε σε ισχύ: 30.04.1991 Ημ.Υπογραφής: 12.04.1991 Τίτλος: Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις»

«Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Σύσταση Γραφείου Ελληνικής Προεδρίας και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Την 29 Μαρτίου 2010, δημιουργείται η Ομάδα ίκυκλης Αστυνόμευσης ( Ι.ΑΣ) στην Αθήνα με 3000 αστυνομικούς. Αρχικά εφαρμόστηκε σε όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής

Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Πατρίκ Κομνηνός Γενικός Διευθυντής Βασικές Αρχές Μνημόνιο Συνεργασίας Οργάνωση & εσωτερική λειτουργία της Super League θα διέπεται από την αρχή της διαφάνειας Ισομερής διανομή κερδών Υιοθέτηση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 582/1984 της 20/21 εκ.1984 (ΦΕΚ Α 208) Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου ηµόσιας Τάξης. Έχοντας υπόψη: α)τις διατάξεις του ν.1481/1984

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7ΤΑΠΗ-ΔΡ8 ΦΕΚ: Β 377/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Αριθμός: 394 Έτος: 2001 ΦΕΚ: Α 274 20011203 Τέθηκε σε ισχύ: 03.12.2001 Ημ.Υπογραφής: 28.11.2001 Τίτλος: Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προοίμιο: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Τίτλος Αρθρου: Γενικός Γραμματέας Λήμματα: ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2800 Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 41 20000229 Τέθηκε σε ισχύ: 29.02.2000 Ημ.Υπογραφής: 29.02.2000 Τίτλος: Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού

ΜΕΡΟΣ Α Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού [1] ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/08-04-2014 (Β 865, 1079 και ΑΔΑ: 6ΨΟ1Η-506 ΦΕΚ: Β 823/12-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.)

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Δρ. Σταύρος Α. Ευαγγελάτος Γενικός Επιθεωρητής ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

ΘΕΜΑ: «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν.

100 Γενικές δαπάνες 100 790 απάνες για την ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε. 790 990 Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του ν. Α. Τακτικός προϋπολογισµός 1. αριθµοί Φορέων - Ειδικών Φορέων κατά Υπουργείο Νέοι 01 ΠΡΟΕ ΡΙΑ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 01 03 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 03 05 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Παροχή υπηρεσιών στον ήµο Τεχνικού Ασφαλείας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.600,79 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΑ Η µελέτη αυτή αφορά την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας για τους εργαζόµενους του ήµου Κοµοτηνής για διάστηµα 12 µηνών από την υπογραφή της σύµβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (www.gnto.gov.gr) v Ίδρυση: έτος 1950 v Αποστολή: οργάνωση, ανάπτυξη και προώθηση του τουρισµού στην Ελλάδα v Δράσεις: τουριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα

Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισµού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗΣ Η σχέση της Αμυντικής Βιομηχανίας και των ΕΔ στον Τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης Ο ρόλος του Χρήστη ΓΕΕΘΑ/Δ2 - ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις.

N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. N. 4155/13 (ΦΕΚ 120 Α/29-5-2013): Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988)

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988) ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 161/1988 (Φ.Ε.Κ. 74 - Α της 22.04.1988) Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας και άλλες διατάξεις. Το Π..161/1988 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 76ΩΣΗ-ΚΦΠ ΦΕΚ: Β 780/04-05-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αθήνα, 05-11 - 2009 Αριθ. Πρωτ. 7753 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Πληροφορίες: Δ/ντης Φοίβος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΝΤΑΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 2 ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: 7Σ6ΚΗ-ΚΨΘ ΦΕΚ: Β 374/18-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ

ΓΕΔΔ_ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ_001_ΑδικηματαΠ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ ΠΛΗΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΥΣΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ 231 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΨΕΥΔΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ 113 220 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 69 259 ΠΚ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 02/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 59257 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα 2 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, και ώρα 13:00 π.μ., στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144

Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Λαµία 17./12/2014 Αριθµ. πρωτ.: (οικ.)143749/4144 Ταχ. /νση : Πλ. Ελευθερίας 3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ prosopiko@ypakp.gr Είναι αρμόδια για τα θέματα προσωπικού, την προώθηση νομοθετικών κειμένων και τον Κοινοβουλευτικό έλεγχο του Υπουργείου 2 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Το π.δ. 63/2005 "Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα" (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005).

1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/ Α/22.4.2005). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα 23.12.2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: Οικ. 28519/3298 II ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜ/ΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση.

Από όσο γνωρίζω, είναι η πρώτη φορά που οι βιβλιοθήκες των Τραπεζών οργανώνουν τέτοιου είδους συνάντηση. 1 Κύριε καθηγητά, αξιότιµοι, κα Μουγίου, κυρίες και κύριοι, Με µεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Τράπεζα της Ελλάδος, στη σηµερινή σηµαντική ηµερίδα που διοργανώθηκε από τις βιβλιοθήκες των Τραπεζών Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ο

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 95/93 Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. (ΦΕΚ 40/Α/22-3-93) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4/12/2008 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Π.Δ. 230/2007 ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΝ Κ. Ο. 2004/54 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4279, 8/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4279, 8/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο- Ε.Ε.: L97, 9.4.2008, σ.72. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 300/2008 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014

ΘΕΜΑ : Απόφαση Εφαρµογής Ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας»

«Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» Σελ. 1 FULL Member of IATCA (International Auditor and Training Certification Association) «Πιστοποίηση Επαγγελµατιών, σύγχρονη απαίτηση της αγοράς εργασίας» υπό των Γεωργίου Αναστασόπουλου, ιευθύνοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 24.2.2014 Προς -Δήμαρχο Αλεξανδρούπολη κ. Ευάγγελο Λαμπάκη -Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98).

2. Το Π.δ/γμα 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», όπως ισχύει (Α' 98). Αριθμ. 78030/30.12.2014 Καθορισμός ενιαίου ποσού ετήσιας συνδρομής και ενιαίου ανταποδοτικού τέλους ανά παρεχόμενη υπηρεσία στα μέλη των Επιμελητηρίων, που απολαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΙΗ3Η-Σ8Ρ ΦΕΚ: Β 865/8-4-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.6)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Η ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΟ ΒΑΘΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥ

ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ: ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αναρτητέα στο Διαύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 04/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Φακ.: 214.1 Αριθ. Σχεδ.: 12989

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: ΒΛΩΥΒ-ΛΩΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΟΝΑ Α Β Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα

Ανάθεση του ΥΠΟΙΟ στον ΕΛΟΤ τον Αύγ. 07 για την ανάπτυξη Ελληνικών Προτύπων ιαχείρισης Έργων µέχρι το τέλος του 2008. Τα πρότυπα & οι προδιαγραφές θα Το νέο πρότυπο για τη διαχειριστική επάρκεια ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1429 Γρηγόρης Γρηγορόπουλος Καθηγητής ΕΜΠ Η παρουσίαση θα αναφερθεί στα εξής: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΟΙ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων

ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Παράγοντες αποτελεσµατικής λειτουργίας αθλητικής ιοίκηση αθλητικών εγκαταστάσεων Βασικά Ζητήµατα Οργάνωσης & ιοίκησης Μιας Αθλητικής Εγκατάστασης Η αποτελεσµατική λειτουργία µιας αθλητικής καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες:

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλούνται οι εξής δαπάνες: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ`ΑΡΙΘ.13 ΦΕΚ Α`24 9.2.1998 Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος υπ` αριθ. 271/1989 στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003,

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗ P/Europol/el 1 P/Europol/el

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009

Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Η Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα ΥΜΕ 2009 Παρουσίαση Αρµοδιοτήτων και ράσεων του Τµήµατος Οδικής Ασφάλειας του ΥΜΕ Ευαγγελία Τσάγκα Γενική ιευθύντρια Μεταφορών 1 Πρωταρχικό µέληµα του ΥΜΕ αποτελεί η προαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για: Πολίτες (G2C) Επιχειρήσεις και τα άλλα Νομικά Πρόσωπα (G2B) Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (G2G) Ενοποιεί παλαιότερες

Διαβάστε περισσότερα