ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ... 1 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ... 5"

Transcript

1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΔΕΠΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΔΕΠΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΈΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου i

2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΠΔ ΔΕΠΙ), ως δυνητικός Δικαιούχος, μέσω των Διευθύνσεών της, συγχρηματοδοτούμενων πράξεων κατά την προγραμματική περίοδο , έχει αναπτύξει το παρόν Εγχειρίδιο, το οποίο αποτελεί την τεκμηρίωση των διαδικασιών υλοποίησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων που εφαρμόζουν όλες οι εμπλεκόμενες Διευθύνσεις. Το σύνολο των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και των χρησιμοποιούμενων για την υποστήριξή τους εντύπων και πληροφοριακών συστημάτων αποτελεί το Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας της ΑΠΔ ΔΕΠΙ ή αλλιώς ΣΔΕΠ. Πρέπει να σημειωθεί ότι το παρόν ΣΔΕΠ έχει βασισθεί στο προηγούμενο ΣΔΕΠ της Κρατικής Περιφέρειας, το οποίο εκδόθηκε τον Ιανουάριο του Το παρόν Εγχειρίδιο υπερκαλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπουργικής Απόφασης με α.π /ΕΥΘΥ 984/ του ΥΠΟΙΑΝ με θέμα «Ρυθμίσεις για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου » και αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο για την επιβεβαίωση (τύπου Α και Β) της διαχειριστικής επάρκειας των Διευθύνσεων της ΑΠΔ ΔΕΠΙ. Η οργάνωση του Εγχειριδίου ακολουθεί την παρακάτω δομή: Το κυρίως μέρος του Εγχειριδίου περιλαμβάνει: - την παρούσα εισαγωγή - τα κείμενα αναφοράς για τη σύνταξη του Εγχειριδίου - τον πίνακα των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας - το διάγραμμα λειτουργικής συσχέτισης των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας - τον πίνακα των εντύπων του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας - την οργανωτική δομή της ΑΠΔ ΔΕΠΙ - την υλικοτεχνική υποδομή της ΑΠΔ ΔΕΠΙ Το Παράρτημα Α περιλαμβάνει τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας. Το Παράρτημα Β περιλαμβάνει τα έντυπα του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας. 2 ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εφαρμογή του συνόλου των διαδικασιών του εγχειριδίου και ελήφθη υπόψη για τη σύνταξή του, διαχωρίζεται στις παρακάτω επιμέρους κατηγορίες: Θεσμικό πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων Θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης και εκτέλεσης έργων ΑΠΔ ΔΕΠΙ Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης έργων ΑΠΔ ΔΕΠΙ Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ΑΠΔ ΔΕΠΙ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 1

3 Τα νομοθετικά/ κανονιστικά κείμενα της κάθε κατηγορίας θεσμικού πλαισίου παρουσιάζονται στους ακόλουθους πίνακες: Α/Α Α. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 «περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του (ΕΚ) αριθ. 1260/1999», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1828/2006 της επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 «για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» Νόμος 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » και ειδικότερα το άρθρο 22 αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/ ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) » και ειδικότερα το άρθρο 10 παρ. 11 αυτού Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (14053/ΕΥΣ 1749/ ), όπως τροποποιήθηκε από την 43804/ΕΥΘΥ 2041/ και την28020/ευθυ1212/ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Οδηγός Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει Υ.Α 22867/ΕΥΘΥ 984/ (ΦΕΚ792 Β/ ) «Ρυθμίσεις για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων της περιόδου » ΚΥΑ υπ αρ. 2/51571/0020/ των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Σύστασης Λογαριασμού για την Εθνική Συγχρηματοδότηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής» Υπ αριθμ. Ε (2007) 5441/ απόφασης της Επιτροπής των ΕΚ «Έγκριση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτικής Ελλάδας Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων»» Α/Α Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 2

4 Α/Α Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Οδηγία 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» Κανονισμός (ΕΕ) αρ. 1251/2011 για την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/18/ΕΚ και 2004/17/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων Ν.2286/95 (Α 19) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95 (Α 145) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις» 4. Π. Δ. 118/2007 (Α 150) " Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου" Π. Δ. 60/2007 (Α 64) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας Οδηγίας 2004 /18/ ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005 /51/ ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005 /75/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου ΥΑ /ΕΥΣ ΣΑΑΠ 3628 «Καθορισμός των στοιχείων των προγραμμάτων τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισής τους» 7. Ν.3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» Ν.3310/2005 (Α 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκαν με Ν. 3414/05 (Α 279). Ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ. Άρθρο 5 παρ. ιθ του Ν. 3469/2006 ( Α 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις». Για τις τεχνικές μελέτες τους, ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» και οι σχετικοί με αυτόν εγκύκλιοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Για τα τεχνικά έργα, ο Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» Απόφαση με αριθ. Δ17γ/07/85/Φ.Ν.439.1/ του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, για την έγκριση: α) πρότυπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 6 και 8 του Ν.3316/2005 και β) τροποποίησης προτύπων τευχών προκηρύξεων για τις διαδικασίες των άρθρων 7 και 9 του ίδιου Νόμου. Απόφαση με αριθ. Δ17/04/17/ΦΝ 439.3/ του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, περί των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων που ασκούν την επίβλεψη των μελετών του Ν.3316/ Ν. 3414/2005 «Τροποποίηση του ν. 3310/2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 3

5 Α/Α Β. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων"» Α/Α Γ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 1. ΠΔ 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» 2. ΠΔ 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», ως ισχύει Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» ως ισχύει Υ.Α 35130/739 (ΦΕΚ Β ) «Αύξηση των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ Α 58/ ) «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις.» Εγκύκλιος 46/2010 «Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των περιφερειών, που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3852/2010» 7. Ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 8. ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» Α/Α Δ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΔΕΠΙ Ν. 3852/2010: Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης" Ν. 4071/2012: Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », αρ. 26 Π.Δ.139/2010, «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» 5. Ν. 3861/2010 «Πρόγραμμα Διαύγεια» 6. Ν. 3845/2010 «Μέτρα Στήριξης Ελληνικής Οικονομίας από ΔΝΤ» 7. Ν.3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας» 8. N. 3528/2007 «Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων» 9. N. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 4

6 Α/Α Δ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΔΕΠΙ ΚΥΑ /2819/2009 «Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα των Περιφερειών της χώρας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατ εφαρμογή του Ν.3316/2005 κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων δασικών μελετών και συναφών υπηρεσιών» ΠΔ146/88 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας» ΠΔ 1213/81 «Περί αναδιοργανώσεως των Δασικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας» Αρ. ΓΓ 15649/1522/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αρ. ΓΓ 15646/1521/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Αρ. ΓΓ 15650/1553/ «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης και στους προϊσταμένους των υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Υπ αρ. 9865/8/ εγκύκλιο της υπηρεσίας με θέμα «Τεχνικές και Οικονομικές Λύσεις σε πληροφοριακά συστήματα και σε υποδομές τηλεπικοινωνιών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου» Υπ αρ /4297/ Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΑΠΔ ΔΕΠΙ για τον ορισμό των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων για τις επιμέρους λειτουργίες έργων κατά τη Δ Προγραμματική Περίοδο. 3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται ο κατάλογος των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της ΑΠΔ ΔΕΠΙ οι οποίες αναλύονται στο Παράρτημα Α, ομαδοποιημένες ανά λειτουργική περιοχή. Οι λειτουργικές περιοχές ακολουθούν τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου (προγραμματισμός, σχεδιασμός, ανάθεση, παρακολούθηση, κλείσιμο). Επίσης έχει προβλεφθεί μια πρόσθετη λειτουργική περιοχή ( 0) στην οποία Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 5

7 έχουν συμπεριληφθεί οι διαδικασίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο σύνολό του. Οι κωδικοί των διαδικασιών έχουν τη μορφή ΔΧ-ΖΖ, όπου: Χ: η λειτουργική περιοχή του κύκλου ζωής του έργου και ΖΖ: η αύξουσα αρίθμηση των διαδικασιών κάθε λειτουργικής περιοχής Οι διαδικασίες του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις για την επιβεβαίωση, τύπου Α και Β της Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων περιόδου , όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην Υπουργική Απόφαση 22867/ΕΥΘΥ 984/ του ΥΠΟΙΑΝ (στο εξής Υπουργική Απόφαση ή ΥΑ). Σημειώνεται ότι όπου στις διαδικασίες αναφέρεται ο όρος «Διαχειριστική Αρχή» (ή ΔΑ) εννοείται η αρμόδια Ειδική Υπηρεσία που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου (Διαχειριστική Αρχή, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ή Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης). Σε σχέση με τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο Έντυπο Εκπλήρωσης Απαιτήσεων του Παραρτήματος 2 της Υπουργικής Απόφασης ως κριτήρια της Απαίτησης 3: «Επαρκής Τεκμηρίωση Διαδικασιών (Εγχειρίδιο)» για την επιβεβαίωση τύπου Α και Β, στο παρόν Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας έχουν γίνει οι εξής προσαρμογές: Στη 4: Παρακολούθηση έργου - πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου, η διαδικασία της Υπουργικής Απόφασης με τίτλο: Σχέδιο υλοποίησης έργου, αντιστοιχεί στη διαδικασία Δ4-01 του εγχειριδίου με τίτλο: Σχέδιο διαχείρισης έργου. Η λύση αυτή κρίθηκε ως καταλληλότερη προκειμένου να αντιστοιχεί ο τίτλος στο πραγματικό περιεχόμενο της διαδικασίας. Προστέθηκε μια νέα λειτουργική περιοχή, η 6: Διαχειριστικό κλείσιμο, με τη διαδικασία Δ6-01: Ολοκλήρωση έργου, η οποία δεν απαιτείται από την Υπουργική Απόφαση. Η επιλογή αυτή κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που αφορούν την ολοκλήρωση των έργων. Η τεκμηρίωση της απαιτούμενης διαδικασίας για τη Διαχείριση εγγράφων (κριτήριο 3.5α.5 της ΥΑ), καθώς και της διαδικασίας παρακολούθησης και τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας (κριτήριο 3.7), έχουν συγκεντρωθεί στη 0: «Υποστηρικτικές Διαδικασίες». Η επιλογή αυτή έγινε γιατί οι παραπάνω διαδικασίες υποστηρίζουν τη λειτουργία του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας στο σύνολό του και σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου. Στην ίδια περιοχή έχει προστεθεί μία επιπλέον διαδικασία, αυτή της Νομικής Υποστήριξης που επίσης υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών του Συστήματος. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 6

8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1 2 Προγραμματισμός έργων ενεργειών Δ1-01 Κατάρτιση/Αναθεώρηση ετησίου προγράμματος έργων της ΑΠΔ ΔΕΠΙ Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων Δ2-01 Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων Δ2-02 Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου Δ2-03 Σχεδιασμός Προγραμματισμός και Εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών Δ2-04 Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων κυριότητας ακινήτων 3 Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης Δ3-01 Προετοιμασία και διενέργεια διαγωνισμού Δ3-02 Αξιολόγηση προσφορών Δ3-03 Χειρισμός ενστάσεων Δ3-04 Υπογραφή σύμβασης Ολοκλήρωση διαγωνισμού 4 Παρακολούθηση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Δ4-01 Σχέδιο διαχείρισης έργου Δ4-02 Έλεγχος προόδου έργου Παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος Δ4-03 Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών Δ4-04 Διαχείριση Ποιότητας τεχνικών Έργων Δ4-05 Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Δ4-06 Έλεγχος τήρησης λοιπών υποχρεώσεων αναδόχου Δ4-07 Επικοινωνία και ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής 5 Οικονομική διαχείριση έργου Δ5-01 Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων Δ5-02 Διεκπεραίωση πληρωμών Δ5-03 Τήρηση λογιστικού συστήματος / σχεδίου 6 0 Διαχειριστικό κλείσιμο Δ6-01 Ολοκλήρωση έργου Υποστηρικτικές διαδικασίες Δ0-01 Παρακολούθηση ισχύουσας νομοθεσίας Δ0-02 Παροχή νομικής υποστήριξης Δ0-03 Διαχείριση εγγράφων Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 7

9 4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η λειτουργική συσχέτιση των είκοσι τριών (23) διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της ΑΠΔ ΔΕΠΙ. Να σημειωθεί ότι κατά την υλοποίηση ενός συγχρηματοδοτούμενου έργου είναι δυνατόν να εμφανιστούν ειδικές περιπτώσεις κατά τις οποίες προκύπτει η ανάγκη διασύνδεσης και διαδικασιών που στο διάγραμμα δεν εμφανίζονται συσχετισμένες. Σε κάθε περίπτωση, στο διάγραμμα που ακολουθεί έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν οι βασικές διασυνδέσεις διαδικασιών όπως προκύπτουν στην πλειοψηφία των έργων που υλοποιούνται. Το αναλυτικό εγχειρίδιο διαδικασιών της ΑΠΔ ΔΕΠΙ δίδεται στο Παράρτημα Α του παρόντος Εγχειριδίου. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 8

10 <Function> 0 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας <Process Name> ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ / ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ 3 ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ 6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΟΥ Δ1-01: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ Δ2-01: KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Δ3-01: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ4-01: ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Δ5-01: ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ6-01: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δ2-02: Δ3-02: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Δ4-02: ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ Δ5-02: ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Δ3-03: Δ2-03: ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Δ4-03: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Δ5-03: ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ/ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ3-04: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΎΜΒΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δ4-04: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υπόμνημα Συσχετισμών ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ2-04: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Προγραμματισμός Έργων Ενεργειών ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ κ.ά. Δ4-05: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ Σχεδιασμός Και Ωρίμανση Έργων ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Διενέργεια Διαγωνισμού Ανάθεση Σύμβασης Δ4-06: ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Παρακολούθηση Έργου Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου ΑΝΑΔΟΧΟΥ Οικονομική Διαχείριση Έργου Δ4-07: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Διαχειριστικό Κλείσιμο Έργου ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ Υποστηρικτικές Διαδικασίες Δ0-01: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Δ0-02: ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ0-03: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 9

11 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά τα έντυπα που χρησιμοποιεί η ΑΠΔ ΔΕΠΙ κατά την εφαρμογή των διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων. Τα έντυπα είναι ομαδοποιημένα ανά διαδικασία που υποστηρίζουν, ενώ υπάρχει σχετική σημείωση για το εάν πρόκειται για εσωτερικά έντυπα που έχουν σχεδιαστεί από την ΑΠΔ ΔΕΠΙ ή για εξωτερικά έντυπα που επιβάλλονται από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ (π.χ. Τεχνικό Δελτίο Έργου και Υποέργου, Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Υποέργου, Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης κλπ). ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 1 Διαδικασία Δ1-01 Κατάρτιση ετησίου προγράμματος Δ1-01-Ε-01 Έντυπο υποβολής προτάσεων έργων (Εσωτερικό έντυπο) Προγραμματισμός έργων - ενεργειών Δ1-01-Ε-02 Δ1-01-Ε-03 Αιτιολογική έκθεση σκοπιμότητας (Εσωτερικό έντυπο) Ετήσιο πρόγραμμα έργων (Εσωτερικό έντυπο) 2 Διαδικασία Δ2-01 Διαδικασία Δ2-02 Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων Δ2-01-Ε-01 Πίνακας απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργου (Εσωτερικό έντυπο) Διασφάλιση απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση του έργου Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων Δ2-02-Ε-01 Δ2-02-Ε-02 Δ2-02-Ε-03 Δ2-02-Ε-04 Δ2-02-Ε-05 Δ2-02-Ε-06 Αίτηση Χρηματοδότησης (Εξωτερικό έντυπο) Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) EΤΠΑ (Εξωτερικό έντυπο) Υπόδειγμα Χρηματοοικονομικής ανάλυσης (Εξωτερικό έντυπο) Βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων (Εξωτερικό έντυπο) Βεβαίωση μη διπλής χρηματοδότησης (Εξωτερικό έντυπο) Σύμφωνο αποδοχής όρων (Εξωτερικό έντυπο) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 10

12 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Διαδικασία Δ2-04 Διασφάλιση απαιτούμενων αδειοδοτήσεων κυριότητας ακινήτων Δ2-04-Ε-01 Έντυπο απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και λοιπών αντίστοιχων ενεργειών 3 Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης Διαδικασία Δ3-04 Δ2-04-Ε-02 Παρακολούθηση πορείας λήψης απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και διεκπεραίωσης λοιπών αντίστοιχων ενεργειών Υπογραφή σύμβασης ολοκλήρωση διαγωνισμού Δ3-04-Ε-01 Τεχνικό Δελτίο Υποέργου (ΤΔΥ) (Εξωτερικό έντυπο) Παρακολούθηση έργου Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Διαχειριστικό κλείσιμο Υποστηρικτικές διαδικασίες Διαδικασία Δ4-03 Διαδικασία Δ4-07 Διαδικασία Δ6-01 Διαδικασία Δ0-01 Διαδικασία Δ0-03 Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών Δ4-03-Ε-01 Έντυπο προβλημάτων έργων και προτάσεων επίλυσης (Εσωτερικό έντυπο) Επικοινωνία και ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής Δ4-07-Ε-01 Δ4-07-Ε-02 Ολοκλήρωση έργου Δ6-01-Ε-01 Δελτίο παρακολούθησης προόδου πράξης/ υποέργου (Εξωτερικό έντυπο) Δελτίο δήλωσης δαπανών υποέργου (Εξωτερικό έντυπο) Έκθεση ολοκλήρωσης πράξης (Εξωτερικό έντυπο) Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας Δ0-01-Ε-01 Κατάσταση ισχύουσας νομοθεσίας (Εσωτερικό έντυπο) Διαχείριση εγγράφων Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας Δ0-03-Ε-01 Κατάλογος εγκεκριμένων εγγράφων (Εσωτερικό έντυπο) Δ0-03-Ε-02 Αίτηση έκδοσης/ αναθεώρησης εγγράφου ΣΔΕΠ (Εσωτερικό έντυπο) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 11

13 6 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΔΕΠΙ Στο σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) της ΑΠΔ ΔΕΠΙ, σύμφωνα με τον Οργανισμό όπως προβλέπεται στο ΠΔ 139/2010. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 12

14 Οργανωτική Δομή ΑΠΔ ΔΕΠΙ Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 13

15 Οι αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων της ΑΠΔ ΔΕΠΙ που σχετίζονται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, αναλύονται διεξοδικά στην περιγραφή των διαδικασιών του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας (Παράρτημα Α του παρόντος Εγχειριδίου), και συνοψίζονται στις παρακάτω: Ο Γενικός Γραμματέας της ΑΠΔ ΔΕΠΙ είναι το όργανο λήψης αποφάσεων. Οι Προϊστάμενοι των 3 Γενικών Διευθύνσεων είναι επίσης όργανα λήψης αποφάσεων οι οποίες είτε δεν είναι αρμοδιότητα του Γενικού Γραμματέα, είτε τους έχει μεταβιβασθεί το δικαίωμα υπογραφής με εντολή Γενικού Γραμματέα. Επιπλέον, διαβιβάζουν, ύστερα από σύμφωνη γνώμη τους, τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων / Τμημάτων της ΑΠΔ ΔΕΠΙ. Οι Διευθύνσεις (και τα, κατά περίπτωση, Τμήματα αυτών) της ΑΠΔ ΔΕΠΙ είναι οι κύριες μονάδες που συμμετέχουν στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό και στην ωρίμανση, στη διενέργεια διαγωνισμού και στην ανάθεση, στην παρακολούθηση και στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου, στην οικονομική διαχείριση και στο κλείσιμο των έργων. Οι Διευθύνσεις, και τα αρμόδια Τμήματα αυτών, μπορούν να εμπλακούν σε έργα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ΠΔ 139/ , στην απόφαση ΓΓ ΑΠΔ ΔΕΠΙ 63184/4297/ , το Ν.4071/2012, εφόσον προκηρυχθούν οι ανάλογες προσκλήσεις από το ΕΣΠΑ και μετά από σύμφωνη γνώμη και συγκατάθεση του ΓΓ ΑΠΔ ΔΕΠΙ. Ειδικότερα, οι παρακάτω Υπηρεσιακές Μονάδες είναι υπεύθυνες για τις επιμέρους λειτουργίες υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων της περιόδου : Α) Τεχνικά Έργα, τεχνικές μελέτες Βασική Λειτουργία Υλοποίησης Έργων Υπηρεσιακή(ές) Μονάδα(ες) Προγραμματισμός έργων ενεργειών Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα) σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Διευθύνσεις / Τμήματα Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων Διευθύνουσα Υπηρεσία όπως ορίζονται παρακάτω Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης Παρακολούθηση έργου, πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Οικονομική διαχείριση έργου Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή, όπως ορίζονται παρακάτω Διευθύνουσα Υπηρεσία και Προϊσταμένη Αρχή, όπως ορίζονται παρακάτω Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού) Ταμειακή διαχείριση έργου Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Προϋπολογισμού) Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 14

16 Διαχειριστικό κλείσιμο Διευθύνουσα Υπηρεσία Σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», ορίζεται, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων: Προϊσταμένη Αρχή ή Εποπτεύουσα Αρχή ο προϊστάμενος της αρμόδιας Διεύθυνσης της ΑΠΔ ΔΕΠΙ στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη ή η υπηρεσία Διευθύνουσα Υπηρεσία το αρμόδιο Τμήμα της παραπάνω διεύθυνσης Τεχνικό Συμβούλιο το Τεχνικό Συμβούλιο της έδρας της οικείας Περιφέρειας στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εκτελείται το έργο, η μελέτη ή η υπηρεσία ή σε περίπτωση που η σύμβαση αφορά το σύνολο της ΑΠΔ το Τεχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας της έδρας της ΑΠΔ. Πιο συγκεκριμένα, οι Διευθύνουσες Υπηρεσίες είναι όπως φαίνονται παρακάτω: (α) Τεχνικές Μελέτες με βάση την αρμοδιότητα της εκάστοτε Διεύθυνσης: 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας και Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ιονίου Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού ανά περιφέρεια Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών ανά περιφέρεια 2. Διεύθυνση Υδάτων Πελοποννήσου, Διεύθυνση Υδάτων Δυτικής Ελλάδας και Διεύθυνση Υδάτων Ιονίου Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων ανά περιφέρεια Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων ανά περιφέρεια 3. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Φυσικών Πόρων Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Πάτρας Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Τρίπολης 4. Διευθύνσεις Δασών (για τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Λακωνίας, Κορινθίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων 5. Διευθύνσεις Δασών (για τους νομούς Αργολίδας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας) Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 15

17 Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων 6. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Τμήμα Δασικό (β) Τεχνικά Έργα: 1. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Τμήμα Φυσικών Πόρων Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Πάτρας Τμήμα Ελέγχου Υλικών και Ποιότητας Δημοσίων Έργων Τρίπολης 2. Διευθύνσεις Δασών (για τους νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Λακωνίας, Κορινθίας, Ηλείας, Αρκαδίας, Μεσσηνίας) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα Προστασίας και Διαχείρισης Δασών Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων 3. Διευθύνσεις Δασών (για τους νομούς Αργολίδας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας, Λευκάδας) Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων 4. Δασαρχεία 5. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Τμήμα Σχεδιασμού Δασικής Ανάπτυξης Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων Τμήμα Δασικό Β) Προμήθειες, Υπηρεσίες Βασική Λειτουργία Υλοποίησης Έργων Προγραμματισμός έργων ενεργειών Υπηρεσιακή(ές) Μονάδα(ες) Δ/νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα) σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Διευθύνσεις / Τμήματα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 16

18 Σχεδιασμός και ωρίμανση έργων Αρμόδια Διεύθυνση/Τμήμα όπως ορίζονται παρακάτω Διενέργεια διαγωνισμού, ανάθεση σύμβασης Παρακολούθηση έργου και Πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου Οικονομική διαχείριση έργου Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού) Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού) Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού) Ταμειακή διαχείριση έργου Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Προϋπολογισμού) Διαχειριστικό κλείσιμο Δ/νση Οικονομικού (Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού) Ως αρμόδιες Διευθύνσεις (ή Τμήματα αυτών) που δύνανται να υλοποιήσουν έργα Προμηθειών ή/και Υπηρεσιών για συγχρηματοδοτούμενες πράξεις της περιόδου είναι οι ακόλουθες: 1. Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας (Αρ.3/Παρ.2 του ΠΔ 139/ ) 2. Αυτοτελές Τμήμα Εκπαίδευσης (Αρ.5 του ΠΔ 139/ ) 3. Διεύθυνση Διοίκησης (Αρ.8/Παρ.Α του ΠΔ 139/ ) 4. Διεύθυνση Οικονομικού (Αρ.8/Παρ.Β του ΠΔ 139/ ) 5. Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Αρ.8/Παρ.Δ του ΠΔ 139/ ) 6. Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων (Αρ.8/Παρ.Ε του ΠΔ 139/ ) 7. Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (Αρ.9/Παρ.Α, Β και Γ του ΠΔ 139/ ) 8. Διευθύνσεις Υδάτων (Αρ.9/Παρ.Δ, Ε και ΣΤ του ΠΔ 139/ ) 9. Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου (Αρ.9/Παρ.Ζ του ΠΔ 139/ ) 10. Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών (Αρ.10/Παρ.Α του ΠΔ 139/ ) 11. Διευθύνσεις Δασών (Αρ.10/Παρ.Β του ΠΔ 139/ ) 12. Δασαρχεία (Αρ.10/Παρ.Γ του ΠΔ 139/ ) 13. Διευθύνσεις Αγροτικών Υποθέσεων (Αρ.10/Παρ.Δ, Ε και ΣΤ του ΠΔ 139/ ) Για λόγους συντόμευσης των επιμέρους διαδικασιών του ΣΔΕΠ (Παράρτημα Α): η αρμόδια Διεύθυνση (ή Τμήμα αυτής) που συμμετέχει στον προγραμματισμό, στο σχεδιασμό και στην ωρίμανση, και στην παρακολούθηση φυσικού αντικειμένου θα Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 17

19 αναφέρεται ως καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση (ή Τμήμα αυτής) και θα εννοείται μια Διεύθυνση (ή Τμήμα αυτής) από τα ανωτέρω, ανάλογα με το αντικείμενο του Έργου. Οι Προϊστάμενοι και τα στελέχη των Διευθύνσεων (ή Τμημάτων αυτών) συμμετέχουν στο σχηματισμό των Ομάδων Έργου καθώς και των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής. Οι Υπεύθυνοι Έργων, παρακολουθούν την ομαλή υλοποίηση των έργων, αναλαμβάνουν την επικοινωνία με τη Διαχειριστική Αρχή, τη συμπλήρωση κάθε απαιτούμενου εξωτερικού εγγράφου, την τήρηση της Εφαρμογής Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων (MS Project) και την τήρηση του φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου των έργων. Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της προόδου του οικονομικού αντικειμένου των έργων, την τήρηση των λογιστικών υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση των έργων, τη διεκπεραίωση των πληρωμών και την τήρηση του Λογιστικού Σχεδίου της ΑΠΔ ΔΕΠΙ. Ειδικότερα, σύμφωνα με την υπ αρ /4297/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της ΑΠΔ ΔΕΠΙ το Τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού της Διεύθυνσης Οικονομικού είναι αρμόδιο για την οικονομική διαχείριση των έργων, ενώ το Τμήμα Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης οικονομικού είναι αρμόδιο για την ταμειακή διαχείριση των έργων. Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών, και ειδικότερα το Τμήμα Σχεδιασμού και Υποστήριξης Συστημάτων Φορέα, είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό των έργων / ενεργειών των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ έργων που θα υλοποιηθούν από την ΑΠΔ ΔΕΠΙ. Επίσης, η Διεύθυνση Πληροφορικής μεριμνά για την αδιάλειπτη λειτουργία των υλικοτεχνικών υποδομών της ΑΠΔ ΔΕΠΙ, σύμφωνα και με την υπ αρ. 9865/8/ εγκύκλιο της υπηρεσίας. Η κάθε αρμόδια Διεύθυνση (και τα, κατά περίπτωση, Τμήματα αυτής) μεριμνά για την ανάρτηση των νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, αποφάσεων και πράξεων που σχετίζονται με την υλοποίηση των έργων της τόσο στο δικτυακό τόπο της ΑΠΔ ΔΕΠΙ όσο και στο διαδίκτυο μέσω του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Ο Υπεύθυνος Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας μεριμνά για την έκδοση, αναθεώρηση, και διανομή (έντυπη και ηλεκτρονική) των εγγράφων του ΣΔΕΠ. Τέλος, η ΑΠΔ ΔΕΠΙ δεσμεύεται για την επαρκή και αναγκαία στελέχωση των εμπλεκόμενων Τμημάτων / Διευθύνσεων σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής των συγχρηματοδοτούμενων έργων που πρόκειται να υλοποιήσει. Συνημμένα του παρόντος εγχειριδίου υποβάλλεται ο Πίνακας του προσωπικού των εμπλεκόμενων Διευθύνσεων. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 18

20 7 ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΠΔ ΔΕΠΙ Το σύνολο των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και των χρησιμοποιούμενων για την υποστήριξή τους εντύπων και πληροφοριακών συστημάτων του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΑΠΔ ΔΕΠΙ) υποστηρίζεται από μία επαρκή υλικοτεχνική υποδομή στους χώρους λειτουργίας της ΑΠΔ ΔΕΠΙ η οποία περιλαμβάνει: Servers 1 Η/Υ ανά θέση εργασίας, Σύνδεση στο διαδίκτυο (μέσω syzefxis) και ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) για κάθε θέση εργασίας, Εγκατεστημένες εφαρμογές λογισμικού γραφείου σε κάθε θέση εργασίας, Επαρκή αριθμό εκτυπωτών, Εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, Ιστοσελίδα ( Όσον αφορά την λογιστική παρακολούθηση των Πράξεων, η ΑΠΔ ΔΕΠΙ χρησιμοποιεί λογιστικά φύλλα (Excel) όπου καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα έργα που θα υλοποιήσει η ΑΔΠ ΔΕΠΙ. Επισημαίνεται ότι θα τηρείται ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε έργο. Επίσης, τηρείται το Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων. Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων επιβάλλεται από το άρθρο 7 του ΠΔ 113 / σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Αναλυτικές οδηγίες για τη τήρηση του δόθηκαν με την υπ αρ. 2/91118/0026/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Για την παρακολούθηση των έργων χρησιμοποιείται ένα από τα πιο ευρέως διαδεδομένα λογισμικά, το Microsoft Project. Το Microsoft Project παρέχει ισχυρά εργαλεία διαχείρισης έργου, τα οποία συνδυάζουν χρηστικότητα, ισχύ και ευελιξία, και διευκολύνουν την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των έργων. Το λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα προγραμματισμού και παρακολούθησης/ ελέγχου των εργασιών, των χρονοδιαγραμμάτων και των οικονομικών στοιχείων ενός έργου, βοηθά τη διαχείριση του χρόνου απασχόλησης των μελών της ομάδας έργου και διευκολύνει το συντονισμό των εργασιών διαχείρισης έργου. Παράλληλα συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας χάρη στις ισχυρές επιλογές δημιουργίας αναφορών, στην ενοποίηση με οικεία προγράμματα του συστήματος Microsoft Office, με καθοδηγούμενο σχεδιασμό, οδηγούς και πρότυπα. Τα 10 σημαντικότερα πλεονεκτήματα του MS Project είναι τα ακόλουθα: 1. Αποτελεσματική διαχείριση και κατανόηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων. 2. Μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε λιγότερο χρόνο Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 19

21 3. Αξιοποίηση υπαρχόντων δεδομένων (ενοποίηση με άλλα προγράμματα του συστήματος Microsoft Office π.χ. Microsoft Excel, Microsoft Outlook) 4. Δημιουργία επαγγελματικών γραφημάτων και διαγραμμάτων 5. Αποτελεσματική κοινοποίηση πληροφοριών 6. Αποτελεσματικός έλεγχος πόρων και οικονομικών Αντιστοίχηση πόρων με εργασίες και προσαρμογή αναθέσεων προκειμένου να επιλύονται διενέξεις που σχετίζονται με τις διαθεσιμότητες (resource leveling) Έλεγχος οικονομικών, αντιστοιχίζοντας προϋπολογισμούς σε έργα και προγράμματα Βελτίωση εκτιμήσεων κόστους με την προσθήκη Πόρων Κόστους 7. Γρήγορη πρόσβαση στις απαιτούμενες πληροφορίες Ομαδοποίηση δεδομένων ανά οποιοδήποτε πεδίο (προκαθορισμένο ή προσαρμοσμένο) Εφαρμογή προκαθορισμένων ή προσαρμοσμένων φίλτρων 8. Παρακολούθηση σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου Προκαθορισμένες ή προσαρμοσμένες μετρήσεις για την παρακολούθηση των έργων (% ολοκλήρωσης, προϋπολογισμός έναντι πραγματικής αξίας, εκτελεσθείσα αξία- Earned Value κ.α) Δυνατότητα αποθήκευσης στιγμιοτύπων του έργου μέχρι και σε 11 γραμμές βάσης (baselines) επιτρέποντας έτσι τη διεξαγωγή συγκρίσεων μεταξύ διαφορετικών φάσεων υλοποίησης 9. Δυνατότητα προσαρμογής του MS Project σύμφωνα με τις ανάγκες του έργου 10. Βοήθεια από το MS Project τη στιγμή που χρειάζεται Στις παρακάτω εικόνες απεικονίζονται παραδείγματα διαγραμμάτων που μπορεί να παραχθούν μέσω του MS Project. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου 20

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» Ιούνιος 2011 ΠΟΝΤΙΑΚΟΣ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΥΟΧΩΡΙΟΥ «Ο ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ» I ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 1 διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α, Β, Γ επωνυμία φορέα Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Β Γ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1 :ΕΠΑΡΚΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΡΕΑ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης του έργου και η εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των απαιτούμενων πόρων για

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο, με αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Κωδικός: Δ.02.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων

Διαβάστε περισσότερα

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ.Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail : Βουλής 5 : 10562 Αθήνα : Αναστάσιος Κιάμος : 210 3310013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι ο σύννομος χειρισμός των ενστάσεων / προσφυγών, που υποβάλλονται εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων, κατά τα στάδια του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ υπ αριθμ.: 01 /2009 Ανοιχτού δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού με κλειστές προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις :

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λάρισα 30/07/2015 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ Αριθ. Πρωτ.Οικ. 11641/136083 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση των ενεργειών που απαιτούνται μετά την κατακύρωση έως και την υπογραφή σύμβασης με τον επιλεγέντα ανάδοχο.

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Κωδικός: Δ.00.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η συγκέντρωση, αξιολόγηση και αξιοποίηση όλων των νομικών κειμένων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-10 «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2 από 9 Έγκριση: Υπεύθυνος Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου κατά την προετοιμασία και την εκτέλεση των απαιτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Απρίλιος 2014 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων

συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων ΕΣΠΑ 2014 2020 συμβάσεις συνεργασίας φορέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτουμένων έργων Κοσμάς Σιδηρόπουλος ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΥΘΥ) Σεπτέμβριος 2016 Αντικείμενο της εισήγησης: εντοπισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ Ι : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ - ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 5 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο έλεγχος της προόδου και η παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, καθώς και ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια διαγωνισμού, για τη σύναψη σύμβασης με εξωτερικό ανάδοχο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρ. Έκδοσης 1 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 ΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Πάτρας που συνδέονται με την οικονομική διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2η ΕΚΔΟΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013 Συγχρ/νων Έργων 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 9 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο : ΤΥΠΟΠ. ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ : ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ/Ε Α Ή Ε.Φ.. ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΥ Ε ΡΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ

Ε07.01-1 ΛΙΣΤΑ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΡΓΩΝ Σ 1. Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3345/14-12-2000 (ΦΕΚ 1533/Β/14-12- 2000) 2. Κοινή Υπουργική Απόφαση 17758/08-09-2005 (ΦΕΚ 1339/Β / 23-09-2005) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες

απεξάρτηση, καθώς και από πιστοποιηµένα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) στις 2 περιφέρειες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Κοραή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020. 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου 2015 Διαχειριστική ικανότητα δικαιούχων στη νέα προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 09/01/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 11 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο εντοπισμός τυχόν αποκλίσεων ή προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2Αυγούστου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2Αυγούστου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2Αυγούστου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αριθμ. Πρωτ.:15538/4778 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΡΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 8 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο αναλυτικός σχεδιασμός και η καταγραφή του συνόλου των ενεργειών, παραμέτρων και απαιτήσεων για την ομαλή και απρόσκοπτη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΤΧ-45Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών " με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Λειψών  με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΟΔ Α.Ε. ΜΟΔ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78Α ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 115 27 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΠΡΙΦΤΗ Τηλέφωνο : 210-7499209 2131310146 Fax : 2107488160 Email : efd@mou.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013.

Η ισχύς του π.δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 31-1-2013. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αθήνα 17 Απριλίου 2013 Αρ. Πρωτ. 15400 Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων

Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: / Οικονομική Διαχείριση Έργων Φορέας: ΔΗΜΟΣ Δ/νση: Ν.ΠΛΑΣΤΗΡΑ 13-57400 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ/Fax: 2310 586830 / 2310798143 e-mail: sindos@echedoros.gr Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Τύπος Επιβεβαίωσης Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ. Εφαρμόζεται για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΕΛΚΕ ΤΕΙ-Χ, ανεξαρτήτως του φορέα χρηματοδότησης. Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που απορρέουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 53 ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12 - Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες: Π. Λαθούρης Τηλέφωνο : 2231350912

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 13-11-2012 ΑΡ.ΑΠ.: 672/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο τη σύνταξη του Τεύχους Διακήρυξης και των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων σύμφωνα με τις διαδικασίες του Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ :

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ : Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 2020 : Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση τρόποι αντιμετώπισης Φεβρουάριος 2015 Ελλείψεις για θετική αξιολόγηση και προτεινόμενες λύσεις Ελλείψεις για τη διοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασίες Λειτουργίας

Διαδικασίες Λειτουργίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασίες Λειτουργίας ΓΔ-09 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ Έκδοση: 1 η Αναθ: 4 Ημερομηνία Έγκρισης: 20/1/2016 Σελίδα 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013.

6 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013. ΑΔΑ: 4Α3ΑΟΡ10-5Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΑΜΙΑ, 29/06/2011 Αριθ. Πρωτ.: 2141 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Διεύθυνση: Λιοσίων 22 Τηλ. / Fax: ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ. Διεύθυνση: Λιοσίων 22 Τηλ. / Fax: ΣΧΕΔΙΟ Διεύθυνση: Λιοσίων 22 Τηλ. / Fax: 210 5203120 E-mail: sxediasmos.program@cityofathens.gr ΣΧΕΔΙΟ ΕΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Είδος έργων Τεχνικά έργα και μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ :

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ : Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014 2020 : Παράδειγμα συμπλήρωσης για Δήμους (τεχνικό έργο) Φεβρουάριος 2015 Εφαρμογή παραδείγματος για τεχνικά έργα με δικαιούχους δήμους 1. Ενέργειες για τεκμηρίωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Περίληψη Προκήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού με πρόσκληση για την ανάθεση του έργου: Παροχή εξειδικευμένης νομικής υποστήριξης σε κάθε στάδιο που απαιτείται για την υλοποίηση και ολοκλήρωση των Υποέργων της

Διαβάστε περισσότερα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα

: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Αθήνα ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΒΒΧ-Σ4Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35 100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 7 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της επιλεξιμότητας, της νομιμότητας και κανονικότητας των απαιτήσεων πληρωμών του έργου, καθώς και η διεκπεραίωσή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου &

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ

Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ για τα ΕΠ του ΕΤΠΑ, ΕΚΤ & ΤΣ ΣΤΟΧΟΣ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΟΥ Η ικανότητα των δικαιούχων στο ΕΣΠΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ)

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Α (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ) ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ Δ (ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Λαμία 09 Απριλίου 2009 Αριθ πρωτ. 3195 Μονάδα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Πληρ. : I. Κούτσικος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

με βάση το άρθρο 6 του Ν.3614/2007, μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.29 10:35:49 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 759ΜΟΡΙΝ-ΡΥΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΈΡΓΟΥ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ Έναρξη Ισχύος: 5/2009 Σελίδα 1 από 10 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι ο τεχνικός και λειτουργικός σχεδιασμός του έργου και ο λεπτομερής προγραμματισμός των απαιτούμενων ενεργειών για την

Διαβάστε περισσότερα