Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:"

Transcript

1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΣΤ, 20 εκεµβρίου 2009, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, ιεκπ. στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ, όπως ισχύουν, υπάγονται όλοι οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α ) και τις µεταγενέστερες συµπληρώσεις του, πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ). Στον κατά τα πιο πάνω δηµόσιο τοµέα και για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και µόνο υπάγονται επίσης: α. Η Προεδρία της ηµοκρατίας, ως προς το µόνιµο προσωπικό της. β. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Κανονισµός της. γ. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους. δ. Οι συνταγµατικώς κατοχυρωµένες ή µη Ανεξάρτητες ιοικητικές Αρχές. ε. Οι Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε..Κ.), η Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) και η Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.). στ. Οι Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ζ. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισµός Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου ή ιοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυµες εταιρείες. η. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους. θ. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί και ανώνυµες εταιρείες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α ). ι. Το προσωπικό των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιού- µενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ), των λοιπών εκκλησιών, δογ- µάτων και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 2. εν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ : α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές. β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του ηµοσίου, των Ν.Π..., των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. γ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, ιδρυµάτων και ινστιτούτων. δ. Οι στρατιωτικοί, το µη πολιτικό προσωπικό του Υ- πουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην ηµόσιας Τάξης και πρώην Εµπορικής Ναυτιλίας), το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και το ειδικό ένστολο προσωπικό της δηµοτικής αστυνοµίας. ε. Οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου, του κλάδου εµπειρογνωµόνων, της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου που προσλαµβάνεται επιτοπίως.

2 2 στ. Το ιατρικό προσωπικό των φορέων που απαρτίζουν το Εθνικό Σύστηµα Υγείας. ζ. Οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των λοιπών Εκκλησιών, δογµάτων και των γνωστών θρησκειών. η. Οι λογοτέχνες, καλλιτέχνες και δηµοσιογράφοι για απασχολήσεις που προσιδιάζουν στην ιδιότητά τους. Επίσης, επιστηµονικό προσωπικό και τεχνίτες υψηλής εξειδίκευσης για έργα έρευνας, αναστήλωσης, αποκατάστασης, συντήρησης και διαµόρφωσης µνηµείων και έργων τέχνης. θ. Οι κυβερνήτες, συγκυβερνήτες και ιπτάµενοι µηχανικοί του θαλάµου διακυβέρνησης αεροσκαφών, οποιασδήποτε υπηρεσίας ή νοµικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 2190/1994, καθώς και οι πλοηγοί, κυβερνήτες σκαφών και ναυτικοί της Πλοηγικής Υ- πηρεσίας του πρώην Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και κάθε άλλης πλοηγικής υπηρεσίας και οι διαιτητές - µεσολαβητές του Οργανισµού Μεσολάβησης και ιαιτησίας. ι. Οι µετακλητοί υπάλληλοι, ειδικοί σύµβουλοι και ειδικοί συνεργάτες. ια. Όσοι διορίζονται απευθείας σε διευθυντικούς βαθ- µούς και αυτοί στους οποίους ανατίθενται διευθυντικά καθήκοντα. ιβ. Οι παρέχοντες υπηρεσίες µε έµµισθη εντολή. ιγ. Οι εισαγόµενοι για φοίτηση στην Εθνική Σχολή η- µόσιας ιοίκησης και στην Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ιδ. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται από δηµόσιες επιχειρήσεις ή τράπεζες και οι θυγατρικές τους εταιρείες για απασχόληση σε χώρες εκτός της Ελλάδας όπου έχουν επενδύσει ή επενδύουν, εφόσον η διάρκεια της σύµβασής του δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. Η απασχόληση του προσωπικού αυτού στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της σύµβασής του, απαγορεύεται. ιε. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται για αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο µήνες µέσα σε συνολικό διάστηµα δώδεκα µηνών. Ο υπολογισµός του δωδεκα- µήνου γίνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994. Παράταση ή σύναψη νέας σύµβασης µέσα στο ανωτέρω δωδεκάµηνο διάστηµα ή µετατροπή της σύµβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες. Ο φορέας που διενεργεί την πρόσληψη α- ποστέλλει τον πίνακα των προσληπτέων στο ΑΣΕΠ, καθώς και όλους τους πίνακες προσληπτέων κάθε έτους, το αργότερο µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έ- τους. Το ΑΣΕΠ διενεργεί έλεγχο για τη συνδροµή των ό- ρων πρόσληψης της παρούσας περίπτωσης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι απασχολείται ή απασχολήθηκε προσωπικό κατά παράβαση των πιο πάνω διατάξεων, εφαρµόζεται η παράγραφος 15 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 2527/1997. ιστ. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.), του Οργανισµού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.), του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής (Ψ.Ν.Α.) και του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.), καθώς και θεραπευτές στους ίδιους φορείς, πρώην τοξικοµανείς, για τα προγράµµατα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά. ιζ. Το προσωπικό νοµικών πρόσωπων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία δραστηριοποιούνται στο χώρο της ψυχικής υγείας (άρθρο 11 παρ. 1 του ν. 2716/1999). ιη. Το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράµµατος απασχόλησης ανέργων ΑµεΑ, που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕ.» Άρθρο 2 Ρύθµιση ειδικών θεµάτων 1. Οι προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων µονίµου προσωπικού και προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στις υπηρεσίες και στους φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 εκδίδονται από το ΑΣΕΠ. Οι προκηρύξεις αυτές επιτρέπεται να εκδίδονται για φορείς όλης της χώρας ή ανά περιφέρεια, νοµαρχιακή αυτοδιοίκηση, δήµο, φορέα, κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα και να διακρίνονται σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες δεν απαιτούνται πρόσθετα προσόντα και σε προκηρύξεις για θέσεις για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετα προσόντα. 2. Όπου προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις ένσταση για την επιλογή του µη πολιτικού προσωπικού του Λιµενικού Σώµατος, των όκιµων Πυροσβεστών Γενικών Υπηρεσιών και των Ειδικών Φρουρών της ΕΛ.ΑΣ., αυτή ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ, µε την τήρηση της διαδικασίας και των προθεσµιών που προβλέπονται από τις κεί- µενες διατάξεις. 3. Θεσπίζεται ένσταση των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής ειδικού ένστολου προσωπικού της ηµοτικής Αστυνοµίας κατ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 19/2006 (ΦΕΚ 16 Α ), η ο- ποία ασκείται ενώπιον του ΑΣΕΠ. Η ένσταση της παραγράφου αυτής ισχύει και για διαδικασίες πρόσληψης που βρίσκονται σε εξέλιξη, εφόσον µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος δεν έχουν εκδοθεί τα οριστικά αποτελέσµατα. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3754/2009 (ΦΕΚ 43 Α ) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Το νοσηλευτικό προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, Ε, ΥΕ, καθώς και ΤΕ Επισκεπτών Υγείας και ΤΕ Μαιευτικής των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ.Κ.Α. προσλαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως εκάστοτε ισχύει. 2. Από την ηµεροµηνία πρόσληψής του και για µία πενταετία το προσωπικό των ως άνω κατηγοριών και κλάδων δεν επιτρέπεται να αποµακρυνθεί από τη θέση στην οποία διορίστηκε για οποιονδήποτε λόγο και µε οποιαδήποτε διαδικασία (απόσπαση, µετάταξη, µετάθεση). Οι ε- πιτυχόντες κατά την πιο πάνω διαδικασία που αποδέχονται το διορισµό τους τουλάχιστον δύο φορές και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία ή παραιτούνται µέσα σε δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία πρόσληψής τους δεν επιτρέπεται να συµµετάσχουν για µία τριετία

3 3 σε διαγωνισµούς πρόσληψης νοσηλευτικού προσωπικού στα Νοσοκοµεία και τις µονάδες φροντίδας του Ε.Σ.Υ.Κ.Α..» Άρθρο 3 ιατηρούµενες διατάξεις ιατηρούνται σε ισχύ: α) Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α ), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 29 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176 Α ). β) Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α ). γ) Οι διατάξεις του ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220 Α ), όπως ι- σχύει. δ) Οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3491/2006 (ΦΕΚ 207 Α ). ε) Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ν.1911/1990 (ΦΕΚ 166 Α ), όπως ισχύει. στ) Οι διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 20 του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α ), όπως ισχύει. ζ) Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3624/2007 (ΦΕΚ 289 Α ). η) Οι διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 2452/1996 (ΦΕΚ 283 Α ). θ) Οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 7 του ν. 2244/1994 (ΦΕΚ 168 Α ), όπως ισχύει. Άρθρο 4 Κατάργηση της προσαύξησης µοριοδότησης λόγω εµπειρίας Καταργούνται οι διατάξεις: α. Των εδαφίων από το δέκατο τέταρτο έως και το τελευταίο της περίπτωσης Β της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), όπως είχαν αντικατασταθεί από την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α ). β. Της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005, όπως αντικαταστάθηκαν µε την παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α ). γ. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του ν. 3320/2005. Άρθρο 5 Ρυθµίσεις για το κριτήριο της συνέντευξης 1. Καταργούνται: α. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3320/2005, µε την οποία προστέθηκε στην παράγραφο 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 κριτήριο «Ε. Συνέντευξη». β. Ειδικές διατάξεις που προβλέπουν τη συνέντευξη ως κριτήριο επιλογής ή πρόσληψης προσωπικού. Κατ εξαίρεση διατηρούνται σε ισχύ διατάξεις που προβλέπουν τη συνέντευξη για την επιλογή Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού του άρθρου 103 παρ. 3 του Συντάγµατος ή αντίστοιχου επιστηµονικού προσωπικού των Ν.Π.Ι.. που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (άρθρο 19 του ν. 2190/1994, ό- πως ισχύει). 2. Σε περίπτωση πλήρωσης θέσεων προσωπικού, κατ εφαρµογή του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, οι οποίες σχετίζονται µε την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής, επιτρέπεται η διενέργεια συνέντευξης µόνο ύστερα από αίτηµα του φορέα και απόφαση του ΑΣΕΠ. Η συνέντευξη διεξάγεται από τριµελή Επιτροπή, τα µέλη της οποίας ορίζονται από το ΑΣΕΠ και διαθέτουν γνώσεις, εµπειρία και ικανότητα να αξιολογήσουν την καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριµένης θέσης. Τα µέλη µπορεί να είναι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δηµόσιου εν γένει το- µέα, εν ενεργεία ή µη ή και ιδιώτες ειδικοί επιστήµονες. Η συνέντευξη διενεργείται σε υποψηφίους που περιλαµβάνονται στον πίνακα διοριστέων µε βάση τα κριτήρια του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. Η Επιτροπή κρίνει αιτιολογηµένα την καταλληλότητα των υ- ποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριµένης θέσης που σχετίζεται µε την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής. Αν υποψήφιος κριθεί ακατάλληλος για την άσκηση των συγκεκριµένων καθηκόντων, διαγράφεται από τον πίνακα διοριστέων µε πλήρως αιτιολογηµένη απόφαση της Επιτροπής, που καταγράφεται στα τηρού- µενα πρακτικά της Επιτροπής και καλείται ο επόµενος κατά σειρά κατάταξης. Άρθρο 6 Ρυθµίσεις για τη µοριοδότηση υποψηφίων 1. Η περίπτωση ι της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «ι. Κατά τέσσερις (4) µονάδες λόγω εµπειρίας πέντε (5) τουλάχιστον ετών.» 2. Οι περιπτώσεις ια, ιβ, ιγ της παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, καταργούνται. 3. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220 Α ), µε την οποία τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, αντικαθίσταται ως εξής: «Τίτλος σπουδών που απαιτείται συµφώνως µε την προκήρυξη: οι µονάδες του βαθµού του τίτλου σπουδών υπολογιζόµενες σε δεκάβαθµη κλίµακα µε δύο δεκαδικά ψηφία και πολλαπλασιαζόµενες µε τον αριθµό εκατόν δέκα (110)». Καταργείται η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, που τροποποίησε και συµπλήρωσε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, µε την οποία µοριοδοτούνται οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και Ε, κάτοχοι πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης προγραµµάτων ή σεµιναρίων επαγγελµατικής κατάρτισης του Ο.Α.Ε.., σε αντικείµενο συναφές µε το αντικείµενο της θέσης. Οι διατάξεις του πέµπτου, έκτου, έβδοµου, όγδοου και ένατου εδαφίου, της περίπτωσης «Α. Τίτλοι Σπουδών» της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, µε τις οποίες τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Μόνο για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ: α. ιδακτορικό δίπλωµα στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης : τετρακόσιες (400) µονάδες β. ιδακτορικό δίπλωµα σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: διακόσιες (200) µονάδες γ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτη-

4 4 σης στο γνωστικό αντικείµενο της θέσης: διακόσιες (200) µονάδες δ. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείµενο: εκατό (100) µονάδες. Αν ο υποψήφιος κατέχει δεύτερο µεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, µοριοδοτείται επιπλέον κατά τριάντα τοις εκατό (30%) των µορίων που προβλέπονται για τον αντίστοιχο πρώτο τίτλο.» 4. Τα πέντε πρώτα εδάφια της περίπτωσης «Β. Εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης» της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, µε τα οποία τροποποιήθηκαν και συ- µπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «Επτά (7) µονάδες ανά µήνα και για συνολική εµπειρία µέχρι εξήντα (60) µήνες.» Άρθρο 7 Επανακαθορισµός εµπειρίας για διορισµό ή πρόσληψη προσωπικού Το δέκατο εδάφιο της περίπτωσης Β της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 3146/2003 και τελικά µε την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α ), αντικαθίσταται ως εξής: «α. Η κατάταξη όλων των υποψηφίων, εχόντων και µη εχόντων εµπειρία, γίνεται µε βάση τη βαθµολογία τους σε όλα τα βαθµολογούµενα κριτήρια. Η εµπειρία δεν λαµβάνεται υπόψη ως βαθµολογούµενο κριτήριο για το πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων που προκηρύσσονται ανά φορέα, κλάδο ή ειδικότητα. Για κλάσµα µισής µονάδας και πάνω, διατίθεται µία θέση στην κατηγορία όσων έχουν εµπειρία. β. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις που, από ειδική διάταξη νόµου ή κατά τον οργανισµό ή κανονισµό του οικείου φορέα, η εµπειρία προβλέπεται ως προϋπόθεση διορισµού ή πρόσληψης.» Άρθρο 8 Ρυθµίσεις για την ειδική γραπτή δοκιµασία (test) 1. Το δεύτερο και το πέµπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3051/2002, αντικαθίστανται ως εξής: «Ο βαθµός της ειδικής γραπτής δοκιµασίας (test) ισχύει για δέκα (10) έτη από την έκδοση των αποτελεσµάτων και λαµβάνεται υπόψη µε ρητή αναφορά στις εκάστοτε προκηρύξεις. Για τους υποψηφίους που συµµετέχουν σε δύο ή και περισσότερες εξετάσεις ισχύει ο βαθµός της τελευταίας εξέτασης. Η διαδικασία της ειδικής γραπτής δοκιµασίας διενεργείται µία τουλάχιστον φορά κάθε δύο έτη. ικαίωµα συµµετοχής σε αυτήν έχουν όσοι κατά τη λήξη της προθεσµίας υποβολής αίτησης κατέχουν βασικό τίτλο σπουδών τουλάχιστον δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Η κλί- µακα βαθµολογίας της εξέτασης αυτής είναι από το µηδέν (0) έως το εκατό (100).» 2. Οι προηγούµενες ρυθµίσεις ισχύουν και για τους υ- ποψηφίους που συµµετείχαν σε ειδική γραπτή δοκιµασία (test) του ΑΣΕΠ και δεν έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία διενέργειάς της. Άρθρο 9 Ρυθµίσεις που αφορούν στην πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου 1. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 µε το άρθρο 20 παρ. 12 εδάφιο γ του ν. 2738/1999 (ΦΕΚ 180 Α ) αντικαθίσταται ως εξής: «Κατ εξαίρεση, η διάρκεια της σύµβασης εργασίας ο- ρισµένου χρόνου για περιοδική απασχόληση προσωπικού σχολείων, εκπαιδευτηρίων και βρεφονηπιακών σταθ- µών του ηµοσίου και των λοιπών φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 1, πέραν του εκπαιδευτικού ή διδακτικού προσωπικού µπορεί να είναι ίση µε την αντίστοιχη σχολική περίοδο, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του οικείου σχολείου ή εκπαιδευτηρίου ή βρεφονηπιακού σταθµού. Αποκλείεται η αναγνώριση των συµβάσεων αυτών ως συµβάσεων αορίστου χρόνου.» 2. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης 1 (Χρόνος ανεργίας) της περίπτωσης Α της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Χρόνος ανεργίας. ιακόσιες (200) µονάδες για τέσσερις µήνες ανεργίας και εβδοµήντα πέντε (75) µονάδες ανά µήνα ανεργίας άνω των τεσσάρων µηνών, µε ανώτατο όριο τους δώδεκα µήνες». 3. Μετά την υποπερίπτωση 3 της περίπτωσης Α της παρ. 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται περίπτωση 4, ως ακολούθως και αναριθµούνται οι επόµενες υποπεριπτώσεις: «4. Μονογονεϊκές οικογένειες. α) Πενήντα (50) µονάδες για κάθε τέκνο, προκειµένου για υποψήφιο που έχει την ιδιότητα γονέα µονογονεϊκής οικογένειας β) Πενήντα (50) µονάδες για κάθε µέλος προκειµένου για υποψηφίους που έχουν την ιδιότητα τέκνου µονογονεϊκής οικογένειας. Τις ανωτέρω µονάδες δύναται να λάβει µόνο ένα µέλος της ίδιας οικογένειας κατά το ίδιο ηµερολογιακό έ- τος στον ίδιο φορέα.» 4. Η διάταξη της υποπερίπτωσης 4, η οποία αναριθµείται σε 5, (Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, µόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και Ε), της περίπτωσης Α της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Βαθµός βασικού τίτλου σπουδών, µόνο για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και Ε. Οι µονάδες του βασικού τίτλου σπουδών µε δύο δεκαδικά ψηφία των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ πολλαπλασιάζονται µε τον αριθµό σαράντα (40) και εκείνες του βαθµού του τίτλου της κατηγορίας Ε µε τον αριθµό είκοσι (20). Ως τίτλος σπουδών νοείται ο εκάστοτε απαιτούµενος από την ανακοίνωση.» 5. Η διάταξη της υποπερίπτωσης 5 (Ηλικία) της περίπτωσης Α της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του

5 5 ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καταργείται. 6. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εµπειρία) της περίπτωσης Α της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εµπειρία. Επτά (7) µονάδες ανά µήνα εµπειρίας και για συνολική εµπειρία µέχρι εξήντα µήνες.» 7. Η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της υποπερίπτωσης 6 (Εµπειρία) της περίπτωσης Α της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 καταργείται. 8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α- ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, η οποία εκδίδεται ε- ντός προθεσµίας έξι µηνών, από τη δηµοσίευση του νό- µου αυτού, ύστερα από πρόταση του οικείου φορέα και γνώµη του ΑΣΕΠ, εξειδικεύονται, ανά υπηρεσία ή φορέα, οι εποχικές ανάγκες και προσδιορίζεται ο αριθµός του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο- ρισµένου χρόνου που απαιτείται για την κάλυψή τους. 9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2190/1994, ό- πως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Η πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου κατά το άρθρο 103 παράγραφος 2 του Συντάγµατος από τις δηµόσιες υπηρεσίες, τα Ν.Π... και τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και από όλα τα νοµικά πρόσωπα του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος, για την αντιµετώπιση α- πρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών επιτρέπεται µόνο σε περιπτώσεις εκτεταµένων ζηµιών από σεισµούς, πληµµύρες, παγετούς και πυρκαγιές. Επιτρέπεται επίσης η πρόσληψη από τις πιο πάνω υπηρεσίες και φορείς ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις ά- µεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας. Για την αντιµετώπιση όµοιων αναγκών εξαιτίας άλλων γεγονότων από τα οποία προκύπτει άµεσος κίνδυνος ζωής ή περιουσίας, η πρόσληψη επιτρέπεται µόνο εφόσον ο νο- µός ή συγκεκριµένη περιοχή αυτού κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.» Άρθρο 10 Συµβάσεις έργου 1. Μετά την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως ακολούθως: «2. εν επιτρέπεται η σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου: α) για κάλυψη διοικητικών αναγκών ή γραµµατειακής εξυπηρέτησης του φορέα, β) εφόσον από τις διατάξεις του οικείου οργανισµού ή κανονισµού ή οργανισµού εσωτερικής υπηρεσίας των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού προβλέπονται οργανικές θέσεις ειδικότητας αντίστοιχης µε αυτές για τις οποίες προτείνεται η κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης έργου µε φυσικά πρόσωπα. 3. Η επιλογή των προσώπων που θα εκτελέσουν το έργο µε αντίστοιχη σύµβαση γίνεται από την οικεία υπηρεσία ή τον φορέα µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων που ορίζουν τα κριτήρια επιλογής του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν. 4. Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται: α. οι ιατροί, οι οδοντίατροι, οι ελεγκτές ιατροί, οι θεραπευτές ιατροί των ασφαλιστικών ταµείων, β. οι ιατροί και νοσηλευτές των δηµοτικών ιατρείων, των ΚΑΠΗ και των Κοινωνικών οµών των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού, γ. οι καλλιτέχνες όλων των ειδικοτήτων, δ. επιστήµονες στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συµβολαίων συγχρηµατοδοτούµενων, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους, έργων.» 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 α- ναριθµείται σε 5 και αντικαθίσταται ως ακολούθως: «5. Για την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 1, καθώς και για την προηγούµενη έ- γκριση, όπου αυτή προβλέπεται, κατά τις κείµενες διατάξεις, για τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου απαιτείται βεβαίωση του ΑΣΕΠ ότι πρόκειται για γνήσια σύµβαση έργου που δεν υποκρύπτει εξαρτηµένη εργασία και δεν καλύπτονται µε αυτή πάγιες και διαρκείς ανάγκες.» 3. Οι επόµενες παράγραφοι του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 αναριθµούνται σε 6, 7, 8, 9, 10 και 11. Άρθρο 11 ιορισµός διακριθέντων αθλητών 1. Αθλητές οι οποίοι επιτυγχάνουν εξαιρετική αγωνιστική διάκριση σε ατοµικά ή οµαδικά αθλήµατα διορίζονται κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Εξαιρετική αγωνιστική διάκριση αθλητή, προκειµένου να αποκτήσει δικαίωµα διορισµού, είναι: α. Η κατάκτηση 1ης έως 3ης νίκης σε θερινούς ή χει- µερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες. β. Η επίτευξη ή η ισοφάριση παγκόσµιας επίδοσης ανδρών γυναικών, νέων ανδρών γυναικών, εφήβων νεανίδων σε αγώνισµα αθλήµατος που καλλιεργείται από αναγνωρισµένες οµοσπονδίες. ικαίωµα διορισµού κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων αποκτούν και αθλητές µε αναπηρία που κατακτούν 1η έως 6η νίκη σε θερινούς ή χειµερινούς Παραολυµπιακούς Αγώνες, καθώς και στους Παγκόσµιους Α- γώνες ανδρών γυναικών ή Πανευρωπαϊκούς Αγώνες ανδρών γυναικών. Οι αθλητές µε αναπηρία επιτρέπεται να διορίζονται και σε προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες συνιστώνται µε την πράξη διορισµού και καταργούνται µε την αποχώρηση µε οποιονδήποτε τρόπο αυτών που τις κατέχουν. 2. Οι παραπάνω αθλητές για να διορισθούν πρέπει να έχουν διακόψει την αγωνιστική τους δραστηριότητα κατά το χρόνο υποβολής της αίτησής τους για διορισµό. Για το σκοπό αυτόν υποβάλλουν σχετική περί τούτου βεβαίωση της οικείας οµοσπονδίας, καθώς και υπεύθυνη δήλωση περί διακοπής της αγωνιστικής τους δραστηριότητας. Αν αποκαλυφθεί εκ των υστέρων η ανακρίβεια ό- σων αναφέρονται στην υπεύθυνη δήλωση, ανακαλείται υποχρεωτικά ο διορισµός τους και επιφυλάσσεται η ποι-

6 6 νική και αστική ευθύνη τους για την υποβολή ανακριβούς ή αναληθούς δήλωσης. 3. α. εν διορίζονται οι επαγγελµατίες αθλητές που ε- πιτυγχάνουν νίκη κατά τις πιο πάνω διακρίσεις. β. εν διορίζεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, αθλητής ο οποίος τιµωρήθηκε ποινικά ή πειθαρχικά για παράβαση ντόπινγκ. Αν η παράβαση ντόπινγκ διαπιστωθεί µετά το διορισµό, ο διορισµός αυτός ανακαλείται. 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Α- ποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και του Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού, ορίζονται οι φορείς στις θέσεις των οποίων διορίζονται οι αθλητές, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο χρόνος υποβολής τους, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέµα που αφορά το διορισµό αυτόν. 5. Η διαδικασία διορισµού διακριθέντων αθλητών που πέτυχαν διάκριση µέχρι και τις γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2725/1999 καθώς και της κοινής υπουργικής απόφασης µε αριθµό 24344/ (ΦΕΚ 1182 Β / ), όπως ισχύουν. Ο διορισµός τους γίνεται οποτεδήποτε, χωρίς τον περιορισµό που προβλέπεται στην περίπτωση 12α της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α ), όπως α- ντικαταστάθηκε από την παράγραφο Γ2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α ), µε την προϋπόθεση να έ- χουν διακόψει την αθλητική τους δραστηριότητα, που διαπιστώνεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 2. Η ισχύς των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου Άρθρο 12 Ανάκληση προκηρύξεων Προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων µόνιµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εκδόθηκαν από την 4η Οκτωβρίου 2009 και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος ανακαλούνται και οι σχετικές διαδικασίες µαταιώνονται. Η πλήρωση των πιο πάνω θέσεων επαναπροκηρύσσεται µε εφαρµογή κατά περίπτωση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 8 του νό- µου αυτού. Άρθρο 13 Σύσταση Επιτροπής Κατάρτισης Κώδικα Προσλήψεων Προσωπικού 1. Συνιστάται στη Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, Επιτροπή για τη σύνταξη και αναθεώρηση διατάξεων που ρυθµίζουν την πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στο ηµόσιο, τα Ν.Π..., τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθµού και τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει. 2. Η Επιτροπή αποτελείται από: α. τον Γενικό Γραµµατέα της Γενικής Γραµµατείας η- µόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ως Πρόεδρο, β. τον Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους στη Γενική Γραµ- µατεία ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, γ. έναν καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ιοικητικού ικαίου, δ. δύο µέλη του ΑΣΕΠ, που ορίζονται από τον Πρόεδρό του, ε. τον Προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης Κατάστασης Προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, στ. τον Προϊστάµενο της Γενικής ιεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, ζ. τον Προϊστάµενο της ιεύθυνσης Προσλήψεων Προσωπικού της Γενικής Γραµµατείας ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η. έναν εκπρόσωπο της Ε.Ν.Α.Ε., θ. έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε..Κ.Ε., ι. έναν εκπρόσωπο της Α..Ε..Υ.. Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής ορίζονται τρεις υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ από αυτούς που υ- πηρετούν στη Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζονται µέχρι δέκα (10) εισηγητές, οι οποίοι µπορεί να είναι υπάλληλοι του ηµοσίου ή ιδιώτες. Με όµοια απόφαση ορίζονται ο χρόνος περάτωσης του έργου, οι εισηγητές, οι γραµµατείς της Επιτροπής και ρυθµίζονται θέµατα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική µέριµνα και στη γραµµατειακή υποστήριξή της. Άρθρο 14 Μεταβατικές διατάξεις 1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ύστερα από πρόταση του ΑΣΕΠ µπορεί: α) να ορίζεται, κατά περίπτωση, µεταγενέστερη ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου, από την ηµεροµηνία δη- µοσίευσής του και πάντως σε καµία περίπτωση µετά τις Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού η καταληκτική ηµεροµηνία είναι στις και β) να προσδιορίζονται ειδικές κατηγορίες προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για το οποίο προβλέπονται ειδικές διατάξεις πρόσληψης, οι οποίες επιτρέπεται να εξαιρούνται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ι- σχύει, και πάντως σε καµία περίπτωση µετά τις Οι πιο πάνω αποφάσεις εκδίδονται ύστερα από αίτηµα

7 7 της οικείας υπηρεσίας ή του φορέα που υποβάλλεται µέσα σε προθεσµία έξι µηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόµου. 2. Συµβάσεις µίσθωσης έργου οι οποίες λήγουν ή έληξαν εντός του Νοεµβρίου και εκεµβρίου 2009 και εντός του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2010 παρατείνονται α- πό τη λήξη τους και µέχρι τις , µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των αναδόχων µε σύµβαση µίσθωσης έργου είναι µεγαλύτερος του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού αριθµού του υπηρετούντος πάσης φύσεως προσωπικού (συµπεριλαµβανοµένων των συµβασιούχων µίσθωσης έργου) του τοµέα λειτουργίας, κλάδου ή ειδικότητας του οικείου φορέα στον οποίο παρέχεται πραγµατικά υπηρεσία ή εκτελείται το έργο, ανεξάρτητα από τον φορέα µε τον οποίο έχει καταρτισθεί η σύβαση, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 164/2004. Για την παράταση των συµβάσεων αυτών απαιτείται εγκριτική απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής, σύµφωνα µε την ΠΥΣ 33/06, όπως ισχύει. Για την εφαρµογή της διάταξης αυτής, το κάθε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών νοείται ως διακριτός φορέας. Άρθρο 15 Καταργούµενες διατάξεις Από την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που αποτελούν αντικείµενο αυτού. Άρθρο 16 Κατάργηση της συνέντευξης στη διαδικασία επιλογής επαγγελµατιών οπλιτών 1. Η προβλεπόµενη στο άρθρο 1 περίπτωση ιβ του π.δ. 292/2001 (ΦΕΚ 204 Α ) «Καθορισµός κριτηρίων και διαδικασία επιλογής υποψηφίων επαγγελµατιών οπλιτών», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, συνέντευξη καταργείται. Οι πίνακες βαθµολογίας του άρθρου 3 του ί- διου προεδρικού διατάγµατος συντάσσονται µε βάση τα υπόλοιπα κριτήρια του άρθρου 1 του διατάγµατος. Η περίπτωση β του άρθρου 2 του ίδιου προεδρικού διατάγ- µατος καταργείται και οι περιπτώσεις γ, δ και ε αναριθµούνται σε β, γ και δ αντίστοιχα. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ίδιου διατάγµατος καταργείται και οι παράγραφοι 3, 4 και 5 αναριθµούνται σε 2, 3 και 4 αντίστοιχα. 2. Η ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού καταλαµβάνει και εκκρεµείς διαδικασίες επιλογής υποψηφίων επαγγελµατιών οπλιτών, σε όποιο στάδιο και αν βρίσκονται. Συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί δεν λαµβάνονται υπόψη. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Ά- µυνας προσαρµόζονται στις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού οι προβλεπόµενες στις σχετικές προκηρύξεις ηµεροµηνίες, προθεσµίες και διαδικασίες. Άρθρο 17 Ειδικά θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης 1.α. Οι περιπτώσεις α, β και γ της παραγράφου 1 του άρθρου 152 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων (κυρωτ. ν. 3463/2006, ΦΕΚ 114 Α ) αντικαθίστανται, ως ακολούθως: «i. Ένα µέλος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους που ορίζεται, µαζί µε τον αναπληρωτή του, από τον Πρόεδρο του Σώµατος και το οποίο προεδρεύει της Ειδικής Επιτροπής. ii. Τον Πρόεδρο του ικηγορικού Συλλόγου της έδρας της Ειδικής Επιτροπής, ο οποίος αναπληρούται από µέλος του ικηγορικού Συλλόγου, το οποίο ορίζεται από τον ίδιο. iii. Έναν αιρετό εκπρόσωπο της Τοπικής Ένωσης ή- µων και Κοινοτήτων (Τ.Ε..Κ.) του πολυπληθέστερου νοµού, µε αναπληρωτή, που προέρχεται από την Τ.Ε..Κ. του επόµενου σε πληθυσµό νοµού, οι οποίοι ο- ρίζονται µε απόφαση των οικείων διοικητικών συµβουλίων.» β. Για όσες υποθέσεις εκκρεµούν ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής οι αποφάσεις της εκδίδονται εντός τριµήνου αποκλειστικής προθεσµίας, η οποία αρχίζει από την ανασυγκρότησή της, σύµφωνα µε τα προηγούµενα εδάφια, από τον οικείο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας. 2.α. Στους φορείς στους οποίους µπορεί να µεταφερθεί το προσωπικό της παραγράφου 2 περίπτωση α του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α ) περιλαµβάνονται και οι δήµοι της χώρας, καθώς και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών. β. Η µεταφορά συντελείται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου. Ειδικώς, σε όσες περιπτώσεις έχει δηµοσιευθεί η σχετική απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, η εξάµηνη προθεσµία της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 αρχίζει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. γ. Αρµόδιο όργανο για την αποδοχή της σχετικής αίτησης είναι το οικείο δηµοτικό συµβούλιο ή το διοικούν όργανο του νοµικού προσώπου. 3. Οι προθεσµίες των παραγράφων 1, 2 και 8 του άρθρου 269 του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε το άρθρο 21 του ν. 3731/ 2008 (ΦΕΚ 263 Α ), παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι την 31η εκεµβρίου 2010.

8 8 Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. Αθήνα, 2009 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΠΕΤΣΑΛΝΙΚΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Κ. ΘΕΟ ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

9 9 Άρθρο 18 Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του. Παραγγέλλοµε τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόµου του Κράτους. Αθήνα, 2009 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΡΟΛΟΣ ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους Αθήνα, 2009 Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

10 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α ), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως ακολούθως: «1. Στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ, όπως ισχύουν, υπάγονται όλοι οι φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α ) και τις µεταγενέστερες συµπληρώσεις του, πριν από την τροποποίησή του µε το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α ). Στον κατά τα πιο πάνω δηµόσιο τοµέα και για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος και µόνο υπάγονται επίσης: α. Η Προεδρία της ηµοκρατίας, ως προς το µόνιµο προσωπικό της. β. Η Βουλή των Ελλήνων, ως προς το προσωπικό της, σύµφωνα µε τα όσα ορίζει ο Κανονισµός της. γ. Οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους. δ. Οι συνταγµατικώς κατοχυρωµένες ή µη Ανεξάρτητες ιοικητικές Αρχές. ε. Οι Τοπικές Ενώσεις ήµων και Κοινοτήτων (Τ.Ε..Κ.), η Κεντρική Ένωση ήµων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε..Κ.Ε.) και η Ένωση Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (Ε.Ν.Α.Ε.). στ. Οι Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, ως προς το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. ζ. Οι τράπεζες στις οποίες ο διορισµός Προέδρου του ιοικητικού Συµβουλίου ή ιοικητή υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 49Α του Κανονισµού της Βουλής, καθώς και οι θυγατρικές τους ανώνυµες εταιρείες. η. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους. θ. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις, οργανισµοί και ανώνυµες εταιρείες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α ). ι. Το προσωπικό των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιού- µενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α ), των λοιπών εκκλησιών, δογ- µάτων και των κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 2. εν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α, Β και Γ : α. Οι δικαστικοί λειτουργοί, το κύριο προσωπικό του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι ιατροδικαστές. β. Το εκπαιδευτικό ή διδακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., των Τ.Ε.Ι. και των µε οποιαδήποτε ονοµασία σχολών ή σχολείων ή υπηρεσιών του ηµοσίου, των Ν.Π..., των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και των νοµικών προσώπων που αναφέρονται στην προηγούµενη παράγραφο. γ. Το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών ή και τεχνολογικών κέντρων, ιδρυµάτων και ινστιτούτων. δ. Οι στρατιωτικοί, το µη πολιτικό προσωπικό του Υ- πουργείου Προστασίας του Πολίτη (πρώην ηµόσιας Τάξης και πρώην Εµπορικής Ναυτιλίας), το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, καθώς και το ειδικό ένστολο προσωπικό της δηµοτικής αστυνοµίας. ε. Οι υπάλληλοι του διπλωµατικού κλάδου, του κλάδου εµπειρογνωµόνων, της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών και το προσωπικό της εξωτερικής υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου που προσλαµβάνεται επιτοπίως.

Νοµοθετική πρωτοβουλία. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής

Νοµοθετική πρωτοβουλία. Άρθρο 1. Έκταση εφαρµογής Νοµοθετική πρωτοβουλία Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων και καθολική υπαγωγή τους στον πλήρη έλεγχο του ΑΣΕΠ Άρθρο 1 Έκταση εφαρµογής 1.Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α ),

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις

Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις Ν. 2527/1997 - Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 2527 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΠΠ/Φ.2.9/23/οικ.1386 & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Αναµόρφωση συστήµατος προσλήψεων στο δηµόσιο τοµέα» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Γενικό Μέρος Οι βασικοί άξονες του προτεινόµενου νοµοσχεδίου είναι: α) η υπαγωγή όλου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/ ): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Άρθρο 34 του Νόμου 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α/17-6-1999): Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός α- θλητισμός και άλλες διατάξεις. Παροχές σε διακρινόμενους αθλητές 1. Σε αθλητές που σημειώνουν εξαιρετικές αγωνιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ».

ΑΔΑ: ΒΛΩ3ΟΛΕΑ-Π5Ε. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ». Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΜΗΤΤΟΣ 21 / 8/ 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. πρωτ. 2073 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΦΝΗΣ - ΥΜΗΤΤΟΥ ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 172 34 Πληρ. Πατήθρα Ελένη Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος Η ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ /205 Ηµεροµηνία: 30-0-205 Αριθµ. Πρωτ: 58 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ναύπλιο, 04-10-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2559 ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2016 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 5/7/2016 Αρ. Πρωτ.: 3658 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Μελίσσια 24 Σεπτεµβρίου 2013 Αριθµ. Πρωτ.:2240 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι, 22.12.15 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 38503 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΑΠΟ 25/10 ΕΩΣ ΚΑΙ 5/11/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 23.10.2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 42513 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 29 Σεπτεµβρίου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βασικός άξονας της νοµοθετικής πρωτοβουλίας για το νέο βαθµολόγιο είναι η εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορυδαλλός, 18.01.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 1447 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ <<ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ>> Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 8/9/2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 457 ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ «ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ» Ν.Π... Βάρνης 1-Ν. Σμύρνη-171 24 Τηλ.: 210-9335948 210-9319188

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΡΟΛΟΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (1) Υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. Υποχρέωση να μετέχουν σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων.

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο 02-09-2011 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Αριθµ. Πρωτ.: 1063 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό.

1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου. η οποία υπάγεται στον Πρωθυπουργό. Νόµος 2667/1998 Εθνική επιτροπή δικαιωµάτων του ανθρώπου Άρθρο 1: Σύσταση και αποστολή ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 1. Συνιστάται Εθνική Επιτροπή για τα δικαιώµατα του ανθρώπου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 30-9-2016 ΝΠ «Κοινωνικής Πολιτικής ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 1802 Πολιτιστικής Ανάπτυξης & Παιδείας» (ΚΟΙ.Π.ΠΑ.Π) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1 /2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο 21-08-2014 ΠΑ.Γ.Ν.Η Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Αριθµ. Πρωτ.: 11815 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Τµήµα Προσωπικού Πληρ. Λουκίσα Ελένη ΤΗΛ.2810 542067 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 3833/2010 «1. Από την 1 η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Το ΝΠ «Κοινωνικός Οργανισµός ήµου Πατρέων» έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Γούναρη 76 262 24 Πάτρα Πληρ.: Β. Κρουστάλη Τηλ.: 2610-390.975 Φαξ: 2610390.975 Πάτρα, 24/5/2016 Αρ. Πρωτ.: 2108 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς, 11/12/2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4919- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Η Μ Ο Σ Λ Α Γ Κ Α Α Ν.Π... ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Κ. Καραμανλή 38Β Τηλ. 2310 840295, 2310 841962 Βαθμός Προτεραιότητας: ΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύµη 14-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ Αριθµ. Πρωτ.: 2496 ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΤΗΛΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηράκλειο, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηράκλειο, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ηράκλειο, 22-8-2016 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθμ. Πρωτ. 1384 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 17/5/2012 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:6757 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του

Διαβάστε περισσότερα

που αφορά στην λειτουργία δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης»

που αφορά στην λειτουργία δημοτικών ιατρείων στη Δημοτική Κοινότητα Τριανδρίας Δήμου Θεσσαλονίκης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 9 Δεκεμβρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 0073 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασ. Γεωργίου Α 54640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 31-10-2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Π. 23877 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων και Ανθρώπινου Δυναμικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ Αρναία, 13/7/2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 315 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ, 3/7/205 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Αριθμ. Πρωτ. 35 «Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Τκ: 63074 Τηλ: 2372022988, 260 Fax: 23720262 E-mail: frontida@dimosaristoteli.gr ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/205 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Τρίπολη, 02/12/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 12090 (ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2010 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 45ΒΣΧ-ΞΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

Το ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Τ.Θ. 08 640 12 ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ Διεύθυνση: Αμυγδαλεώνας Καβάλα 27 Σεπτεμβρίου 2011 Τηλέφωνο: 2510391865, 2510392301 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ

Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΤΕΙΑ, 19-08-2011 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ.) Αριθµ. Πρωτ.:115 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 / 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιστέρι, 20 Ιουλίου 2010 Αρ. Πρωτ: 28623 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/ 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (Παράρτημα Α,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.)

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΔΑ: 7Ι6ΑΟΡΙΣ-59Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πόρος 17-12-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: -159- ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΡΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Π.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233

ΑΔΑ: ΒΛ4ΗΒ-ΒΕΡ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Λάρισα, 12/6/2013 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1233 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Ταχ. Δ/νση : 6 ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων Πληροφορίες: κ. Θεοφάνης Σαγρής Τηλέφωνο : 2410617980-1

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 08. 04.2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 225 / Y1 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ: ----- Ο.Λ.Μ.Ε. olme @ otenet. gr Ανδρέα Παπανδρέου 37 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80 Δ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ. Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΟΡΔΩ-ΤΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΥ Πάρος 22/01/2013 Αριθμ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δεσκάτη, 04-02-2014 ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1357 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαρά, 2-6 - 2015 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 646 ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΗΛ.: FAX: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 50 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ρέθυµνο 21/10/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 831 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΟΣ Δ/νση: Καραολή και Δημητρίου 36-44, Τ.Κ. 162 33 ΒΥΡΩΝΑΣ Βύρωνας, 25/11/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 28842 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ. Ανακοινώνει ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΡΙΏΝ ( 3) ΘΕΣΕΩΝ Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ «ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γέρακας, 18.9.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 29686 ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: Ανθρώπινου Δυναμικού ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα, 26/11/2015 Αρ. Πρωτ.: 89217 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413-500244/fax :2410-250372, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ , Fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Ταχ. Δ/νση: Μορφοβούνι Καρδίτσας Τηλ. 2441 352200, Fax 2441 095308 Μορφοβούνι, 09/12/2011 Αριθ. Πρωτ. 3646 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΜΕ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Π.Κ.Α.Π.) ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΠΔΔ) Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2016 Τήνου 27 Αριθμ. Πρωτ.: 3387 Τ.Κ. 17343

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155

Βαθμός Προτεραιότητας Θεσσαλονίκη, 16 Μαΐου 2016 Αρ. Πρωτ.: 40155 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασιλέως Γεωργίου Α1, τ.κ.5440 Τηλ. 231331 7128/7 Βαθμός Προτεραιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πατησίων 76 Τ.Κ. 104 34, Αθήνα Τηλ.: 210-8203280 Αθήνα, 20/2/2015 Fax: 210-8239622 Αριθμ. Πρωτ.: 1031 E-mail: tsolakou@aueb.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κασσάνδρεια 07 12-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 177 Ν.Π.Δ.Δ. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες κ. Κουτσονικόλας Αθ. Τηλ. (23743) 50 122 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει

ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΒ-7ΔΘ. Έχοντας υπόψη: Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία 21-10-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 1598 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΠΛΗΡ. ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΜΑΡΘΑ ΤΗΛ : 28210-96189 EMAIL : kex@otenet.gr ΜΑΡΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ στο σχέδιο νόµου Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.. Άρθρο.. Κάλυψη Οργανικών Θέσεων Αυξηµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2 /2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 4 Απριλίου 205 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: 27025 ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Βασ. Γεωργίου Α 54640 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ»

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ (όπως υπεβλήθη στο Συμβούλιο Της Επικρατείας) «Οργάνωση της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) του

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι,

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 1210. Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1210 Προς: Συλλόγους-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Συνάδελφοι, Στο Νόμο 4018/2011 (Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α - ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 215/30-9-2011), «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2013 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµού Αθλητισµού και Παιδείας ήµου

Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισµού Αθλητισµού και Παιδείας ήµου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΣ:18/08/2015 Αριθ.πρωτ.:2144 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 6 /2015 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. «Καθορισμός των κριτηρίων και της διαδικασίας κατάρτισης των πινάκων κατάταξης του πλεονάζοντος προσωπικού του άρθρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει

Ο ήµος Νέας Ιωνίας. Ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία, 9-5-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 11477 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ 11477/ 2016 «Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 7/11/2014 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1635 Ι ΡΥΜΑ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 6 Τ.Κ. 85100 Ρόδος Πληροφορίες : Πάττα έσποινα Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.: FAX:

ΤΗΛ.: FAX: Κ.Ε. Η.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΚΑ ΙΟΥ 50 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ ΤΗΛ.: 2831040157 FAX: 2831040149 e-mail: info@kedir.gr Ρέθυµνο 29/1/2016 Αριθµ. Πρωτ.: 94 Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο πού ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Ετήσιο άδεια με αποδοχές 1. Η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229 Α'), όπως τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 3 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 3 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού Α. Π. 112 / 1072/ 311.31 ΑΘΗΝΑ : 27-09-2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 3 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. ΣΜΕ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. H Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου ΑΔΑ: 7ΘΤΩ63-Λ6Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Άγιος Δημήτριος 22/04/205 Διεύθυνση: Αγίου Δημητρίου 55 Αριθ. Πρωτ.: 2992 T.K.: 7343, Άγιος Δημήτριος Τηλέφωνο: 232007758-52 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /νση : Άνω Αρχάνες, 70100, Ηράκλειο Τηλ / Φαξ : 2810752622, 2810752402

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Αλιβέρι, 22-10-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 21123 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. Σ.Μ.Ε. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας Η.Κ.Ε.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. Σ.Μ.Ε. 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Η ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας Η.Κ.Ε.Κ. ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Η.Κ.Ε.Κ. /νση : Ελ. Βενιζέλου 156 17675 Αθήνα Τηλέφωνο : 210 9580241 Fax : 210 95967 Email: depka@otenet.gr Καλλιθέα 05/11/25 Αρ. Πρτ. 391/25 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης)

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ανά κωδικό απασχόλησης) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22 /12 /2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. 15036 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜE 4/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ To ΝΠΔΔ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Αθήνα, 28/9/2009 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Αριθµ. πρωτ.: 2/ 61718 /0022 ΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ :Α Ταχ. /νση : Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 34/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 34/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού Α. Π. 112 / 735 / 311.31 ΑΘΗΝΑ : 20-02-2015 E.Mai: E. Dalla@elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 34/2015 για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 14-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 5487 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 11/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 613 Θεσσαλονίκη 16-02-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 20 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Προϊστάµενος του ασαρχείου Πατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 02/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Προϊστάµενος του ασαρχείου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ & ΑΓΡ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΩΝ Ν. ΑΧΑΪΑΣ ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 2610-310666, 2610-311824 Fax. 2610-317108 Πάτρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ. Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής 26441 Πάτρα Τηλ.: 2613 613690 Φαξ: 2613 461126 Πάτρα 14/2/2014 Αριθμ. Πρωτ.: 445 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Περιφερειακή ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Μακεδονίας - Θράκης Α. Π. 3726/ 311.31 Θεσσαλονίκη 01.10.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 9 / 2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αίγιο, 25/08/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1055 ΕΔΡΑ: Νικολάου Πλαστήρα 19 Τηλ: 26910 68308 fax: 2691028210 ΤΚ 25100 ΑΙΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2015 για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αριθ. ΣΟΧ 3 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Αθήνα, 16-10-2015 & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αρ. Πρωτ.: 76627 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 5/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 5/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε. Ελληνικά Ταχυδροµεία Α. Ε. Κεντρική Υπηρεσία ιεύθυνση Ανθρώπινου υναµικού Α. Π. 112 / 671 / 311.31 ΑΘΗΝΑ : 27-01-2015 E.Mail: E.Dalla elta-net.gr Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ αριθµ. ΣΟΧ 5/2015 για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ - ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Ν.Π.Δ.Δ.) Πολύγυρος 24-10-6

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία : 27-05-2015 Αριθμ. Πρωτ.:4059

Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία : 27-05-2015 Αριθμ. Πρωτ.:4059 Εμπορία Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία : 27-05-2015 Αριθμ. Πρωτ.:4059 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23-1-2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου κατά το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑ ΕΡΟ 12/10/2010 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 2075 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΜΕ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Για το Κέντρο Εξυπηρέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 7/2016 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. 7/2016 για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος : 2/11/2016 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 14606 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 5/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Ν.Π.Ι.. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» 28ης Οκτωβρίου 59, Αµπελόκηποι, Τ.Κ. 56123 Πληροφορίες: Ζάικος Γεώργιος Τηλ: 2310 727210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο Αττικής: 29/9/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο Αττικής: 29/9/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π... «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο Αττικής: 29/9/16 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ.2618 Ν.Π... «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 3/2016 για τη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως :

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ο ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ. Οι ως άνω 7 θέσεις µερικής απασχόλησης κατανέµονται στους κατωτέρω τοµείς κοινωνικών υπηρεσιών ως ακολούθως : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΣΟΥ ΑΣ Τόπος ΣΟΥ Α Ηµ/νία 26/10/2009 Αριθµ. Πρωτ. : 2925 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου µερικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα, ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 14428

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα, ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 14428 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Φάρσαλα, 08-10-2015 ΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 14428 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµος Φαρσάλων Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 3/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληρ.: Τσελεπίδου Βασιλική Τηλ.: 2132074641 E-Mail: prosopiko@keratsini.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ:132Π), που εδρεύει στο ήµο Α

Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) (ΚΩ. ΚΕΠ:132Π), που εδρεύει στο ήµο Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο 25/9/2012 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 84792 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Χαριλάου Τρικουπη 10 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 17-08 -2016 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 4211 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 2/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546 43 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 308.800,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Σέρρες,15/09/2016 Αριθ. Πρωτ: 2333 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ Αθήνα, 28.09.2015 Αρ. πρωτ.: 5370 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2013 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα 18-7- 2013 Αριθ. Πρωτ.:3468/95103 Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου 52 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα