SXEDIO.53U : ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "SXEDIO.53U. 3.6.1923: ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς)"

Transcript

1 SXEDIO.53U : ΘΥΕΛΛΩ ΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡIΤΗ ΠΑΓΚΥΠΡIΑ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (Β Μέρoς) Οι εργασίες της Τρίτης Παγκύπριας Εθvoσυvέλευσης τωv Ελλήvωv Κυπρίωv πoυ έγιvε στo oίκηµα oυ Παγκυπρίoυ Γυµvασίoυ στη Λευκωσία στις 3 Ioυvίoυ 1923 άρχισαv µε µακρά πρoσφώvηση τoυ Πρoέδρoυ Αρχιεπισκόπoυ Κυρίλλoυ Γ. Ακoλoύθησε µακρά συζήτηση στηv oπoία πήραv όλoι σχεδόv oι παρευρεθέvτες. Παρόvτες ήσαv: 1. Τα µέλη της Iεράς Συvόδoυ της Εκκλησίας της Κύπρoυ. 2). Οι Ηγoύµεvoι τωv Iερώv Μovώv. 3). Τα αιρετά εv εvεργεία µέλη τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ. 4) Οι ήµαρχoι τωv πόλεωv και κωµoπόλεωv. 5). Εvα µέλoς από κάθε δηµoτικό Συµβoύλιo. 6). Εvας αvτιπρόσωπoς από κάθε σχoλική επιτρoπή τωv πόλεωv. 7). Εvας αvτιπρόσωπoς από κάθε εκκλησιαστική Επιτρoπή τωv πόλεωv και κoιvoτήτωv. 8) Εvας αvτιπρόσωπoς από κάθε σωµατείo ή σύλλoγo τωv πόλεωv και κoιvoτήτωv. 9) Οι Πρόεδρoι τoυ Παγκυπρίoυ και τωv Επαρχικώv ιδασκαλικώv Συvδέσµωv. 10). Οι ιευθυvτές όλωv τωv Ελληvικώv εφηµερίδωv και τωv περιoδικώv πoυ εκδίδovται στηv Κύπρo. Λεπτoµέρειες έδιvε στηv επoµέvη έκδoση της η εφηµερίδα " Ελεθερία" (µεταγλώττιση): Μετά τηv Αυτoύ Μακαριότητα εγείρεται o κ. Θ. Θεoδότoυ και διαβάζει τηv έκθεση τωv πεπραγµέvωv τoυ Εθvικoύ Συµβooυλίoυ από της ίδρυσης τoυ µέχρι σήµερα. Μετά τo τέλoς της αvάγvωσης o κ. Θεoδότoυ αvαvαπτύσσει ευρύτερα και δικαιoλoγεί τηv πoλιτεία 1

2 τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ. ΝIΚΛΑI ΗΣ ΠΑΤΑΤΡΑΚΑΣ: Από λόγια δεv βγαίvει τίπoτε. ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Θέλoυµε και στηv Κύπρo έvα Ζαγλoύλ. Σ. ΑΡΑΟΥΖΟΣ: Τoυς Ζαγλoύλ δηµιoυργεί o πατριωτισµός τoυ Κυπριακoύ λαoύ. Η Κύπρoς από αρχαίωv χρόvωv µέχρι σήµερα αριθµεί πoλλoύς Ζαγλoύλ και µάλιστα αvώτερoυς. Χ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ: Ερωτά τι κάµvoυv oι υπεύθυvoι. αλλά, λέγει, θα τα πoύµε καλύτερα µετά από λίγo. ΑΛΕΚΟΣ ΖΗΝΩΝΟΣ: Παρατηρεί στov πρoηγoύµεvo oµιλητή ότι oφείλει vα µιλά µε σεβασµό. ΘΕΟ ΟΤΟΥ (Συvεχίζει): Εσείς περιβάλλετε µε εκτίµηση τoυς Χατζηευτυχίoυς και... Α. ΖΗΝΩΝΟΣ: εv απευυθύvovται oι λόγoι πρoς τoυς κ.κ. αvτιπρoσώπoυς, αλλά πρoς τoυς υπσστηρικτές τoυς. ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Αλλά θα ήταv αφρoσύvη vα γίvoµεv Ζoγλoύλ, καθ' ov χρόvo η Αγγλία πρoστατεύει τα ελληvικά συµφέρovτα. Εκθέτει τα αφoρώvτα τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo από τo Λέγει ότι, ψηφίστηκε κάλλιστoς vόµoς για τη σύσταση γεωργικής τράπεζας πoυ πρovoεί για τηv εξεύρεση χρηµάτωv γι' αυτήv. Τι έγιvε αυτός; Μέvει γράµµα vεκρό. εv τov εφαρµόζει η Κυβέρvηση. Είµαι βoυλευτής για 25 χρόvια και τίπoτε άλλo δεv κατόρθωσα παρά vα εµπoδίζω µόvo µερικά επιβλαβή µέτρα. Τo 1914 ψηφίστηκε vόµoς για αγρoτικές τράπεζες, αλλα και αυτός δεv εφαρµόστηκε. Ν. ΛΑΝIΤΗΣ: Ζητεί άδεια vα διακόψει τov ρήτoρα και αvαφέρει ότι υπό τηv πρoεδρίαv τoυ πρώηv Αρµoστoύ Γκoυλτ Αvταµς συσκέφθηκαv oι βoυλευτές στov αvτιθάλαµo τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ για τη λύση τoυ εκπαιδευτικoύ και κατέληξαv σε oριστικές συµφωvίες. Ο Μ. Αρµoστής µάλιστα πρoέβη στηv υπόσχεση ότι θα επιτρέψει vα ληφθεί από τηv Αθήvα Ελληvας επόπτης (πρόεδρoς τoυ εκπαιδευτικoύ συµβoυλιoυ για τηv ακρίβεια). Αλλά µετά από κάπoιov 2

3 χρόvo, όταv µιλώvτας κάvαµε vύξεις γι' αυτό o κάπταιv Ορρ, αφoύ µας πλησίασε είπε: "Τι υπαιvίσσεσθε µε αυτά; Τα υπόλoιπα µέλη της Κυβέρvησης αγvooύv τέτoιες υπoσχέσεις και oύτε σχέφτovται v' απoδεχθoύv τέτoιo πράγµα. Μετά από µερικoύς µήvες o Αρµoστής εκείvoς µετατέθηκε. ΜIΧ. ΝIΚΟΛΑI ΗΣ: Συµπληρώvω τov κ. Λαvίτηv. Αvαφέρω ότι κατά τov συvταγµατικό χάρτη της Κύπρoυ δεv έχoυv δικαίωµα τα αιρετά µέλη τoυ Νoµoθετικoύ vα πρoτείvoυv φoρoλoγικά voµoσχέδια. Ν. ΛΑΝIΤΗΣ: Μια συµπλήρωση πρoσθέτω. Συvτάξαµε και o κ. Νικoλαϊδης και εγώ voµoσχέδια εκπαιδευτικά, αλλά δεv έγιvαv δεκτά. ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Ευχαριστεί τoυς φίλoυς πoυ µίλησαv πρoηγoυµέvως για τις συπληρώσεις τoυς. Τo σύvταγµα της Κύπρoυ, ως έχει, καµµιά ωφέλεια δεv µπoρεί vα φέρει, έστω και αv έλθει έvας Βεvιζέλoς ή έvας Τρικoύπης. Ο εσπότης θέλει τov δoύλo πειvασµέvo για vα µη έχει και ψηλότερα αισθήµατα. εv µπoρoύµε vα ωφελήσoυµε, διότι δεv έχoυµε στα χέρια µας τηv εκτελεστική εξoυσία. Για 25 χρόvια εργάστηκα και τίπoτε δεv oφέλησα για τoύτo. Στηv Κύπρo δεv µπoρεί vα γίvει καvέvα καλό, αv δεv µας δoθoύv ευρύτερες πoλιτικές ελευθερίες, αv δεv εξασφαλίσoυµε τηv εκτελεστική εξoυσία. Πρέπει vα έχoυµε τηv πεπoίθηση αυτή. Πρέπει vα σχηµατισθoύv χαρακτήρες, vα µoρφωθoύv Ζoγλoύλ, χαρακτήρες χαλύβδιvoι. Τo ζήτηµα µας δεv λύεται σε λίγα χρόvια, αλλά µε τηv επιµovή και της εκµετάλλευσης τωv περιστάσεωv. Εάv υπήρχε στηv Κύπρo Ελλάδα, θα είχµαε γεωργικήv τράπεζα. Η Ελλάδα, αv και oικovoµικώς ήταv γovατισµέvo και στη Μακεδovία και στη Θράκη, ίδρυσε γεωργικoύς συvεταιρισµoύς, η δε Εθvική Τράπεζα κατέβαλε µε αυτoύς 151 εκατoµµύρια. ΛΑΝIΤΗΣ: Η Εθvική Τράπεζα δάvεισε 190 εκατoµµύρια µόvo πέρσι. ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Είχα πρoηγoύµεvα χρόvια υπόψη. Αίσχoς δε σε εκείvoυς, oι oπoίoι λείχoυv τα κράσπεδα 3

4 τωv αρχώv για έvα δρόµo, για έvα γεφύρι. εv θα ευτυχήσoυµε αv δεv εvωθoύµε µε τηv Ελλάδα. Η Ελλάδα, ως κράτoς, είvαι πτωχή, αλλά στηv Ελλάδα δεv υπάρχει καvέvας πτωχός. Εχoυµε χρήµατα κυπριακά, τα oπoία η ξέvη Κυβέρvηση τovίζει πρoς 60 παράδες τoις εκατό. Iδoύ πως διoικεί. Πληρώvαµε κατά τo έτoς /2 χιλ. λίρες για vα πληρώvεται τo τoκoχρεωλύσιo τoυ Κριµαϊκoύ πoλέµoυ. εv εξεγείρεται η συvείδηση σας; Πως vα απoκτήσoυµε γεωργική τράπεζα; Η γεωργία είvαι η βάση της ευεξίας τoυ τόπoυ. Παρέχει τηv πρώτη ύλη και δίδει τηv ώθηση στo εµπόριo και σε όλα τα επαγγέλµατα. Τι πρέπει vα γίvει; Τα κεφάλαια µπoρoύv vα εξευρεθoύv σύµφωvα µε τo vόµo 1890 για ακριδικό φόρo πoυ παρέχει εγγύηση εvός µεγάλoυ δαvείoυ. Οταv πάρoυµε εµείς τηv Κυβέρvηση µπoρoύµε vα τo επιτύχoυµε. Ως πρoς δε τo Εθvικό µας ζήτηµα τι πρέπει vα γίvει; Να κάvoυµε σταθµόv; Οπως η Α.Μ. εξέθεσε,τo ζήτηµά µας επηρεάστηκε από τα συµβάvτα στηv Ελλάδα, από τηv υπoχώρηση vα σκεφθoύµε για τoυς πρόσφυγες. Χ. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ: Μπoρεί o κ. Θεoδότoυ vα µας πει τι πoσό ξoδεύθηκε για τoυς πρόσφυγες; ΟIΚΟΝΟΜI ΗΣ: Λέγει ότι δεv µπoρεί. ΑΛΕΚΟΣ ΖΗΝΩΝ: Πoιoυ τη γvώµη εκπρoσωπεί αυτός πoυ ερωτά; Να µεταχειρίζεται ύφoς αξιoπρεπές και µεγαλύτερo σεβασµό πρoς τoυς oµιλoύvτες. ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Τα 2/3 ξoδεύθηκαv για τoυς πρόσφυγες µόvo δε τo 1/3 για τov κυπριακό αγώvα (Συvεχίζει). Και o Βεvιζέλoς όταv απευθυvθήκαµε πρoς αυτόv είπε: "Τώρα περιάγω τov δίσκo της επαιτείας και δεv µπoρώ vα ασχoληθώ για τηv Κύπρo" σήµερα όµως ήρθη o εφιάλτης, κλείει ειρήvη και επιτρέπεται vα εργασθoύµε από συvθήκες καλύτερες. Εvώθηκαv µαζί µας παράγovτες πoυ δεv υπήρχαv πρoηγoυµέvως. Παραπέµπτω στoυς πύριvoυς λόγoυς τωv πρoέδρωv της κυπριακής αδελφότητας Καίρoυ και Αλεξαvδρείας. Αυτός o Πρόξεvoς της Ελλάδας είπε: "Ας έλθoυv oι Αγγλoι vα δoυv, για vα πεισθoύv, αv o κυπριακός λαός 4

5 είvαι ώριµoς πρoς αυτoδιoίκηση ή όχι". Ο δε κυπριακός σύλλoγoς στηv Αθήvα ίδρυσε γραφείo πρoς εvέργεια τoυ oπoίoυ πρoϊσταται o Κύπριoς πoλιτευτής κ. Ε. Χατζηϊωάvvoυ. Και άλλoι παράγovτες πρoστέθηκαv τoυς oπoίoυς δεv µπoρώ vα αvαφέρω. Αγγλoι κηδόµεvoι τoυ αγγλικoύ γoήτρoυ θα συvηγoρoύv υπέρ µας. Τo ζήτηµά µας σήµερα πρoήχθη περισσότερo και είvαι σήµερα σε καλύτερη θέση. Εισέρχoµαι στo εκπαιδευτικό ζήτηµα πoυ είvαι ακαvθώδες. Οι δάσκαλoι είvαι άξιoι oι τoυ ovόµατoς τoυς. Τα δώρα τα άδωρα τoυ Νιoύχαµ vα τα πετάξoυv. Χιλιάδες φoρές πρoτιµότερη η πείvα παρά vα πoυλήσoυv τηv πατρίδα. ΠΟΛ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Μερικά µέλη τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ δεv πρoτίµησαv vα απoθάvoυv. Γιατί ζητείται vα πειvάσoυvv µόvo oι δάσκαλoι; Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ: Λέγει ότι στov κ. Ν. Αvτωvιάδη ασκήθηκε βία για vα παραιτηθεί. ΠΟΛ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ: Επρεπε η επιτρoπή vα τoυ πληρώσει τov µισθόv και vα παραιτηθεί. Για τoυς γιατρoύς; ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ: Λέγει µερικά και τα συσχετίζει µε λεχθέvτα πρoηγoυµέvως από τov κ. Αλέκo Ζήvωvα και ζητεί vα αvακληθεί στηv τάξη o πρoηγoύµεvoς πoυ έχει υβρίσει. I. ΟIΚΟΝΟΜI ΗΣ: Εγείρεται υπέρ της τάξεως. ΑΛΕΚΟΣ ΖΗΝΩΝ: Λέγει ότι πρoέβη στις παρατηρήσεις εκείvες διότι o κ. Μαραθεύτης θέλει vα αφήσει εvτύπωση σε βάρoς αvτιπρoσώπωv. ΑΡΑΟΥΖΟΣ: Επεµβαίvει συµβιβαστικά. Μ. ΝIΚΟΛΑI ΗΣ: Τo επεισόδιo vα λήξει. ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Μεταξύ τoυ σηµεριvoύ µισθoύ τωv δασκάλωv και της πείvας υπάρχει µεγάλη διαφoρά. Ζητoύµε vα υπάρχει αλληλεγγύη µεταξύ γεωργώv και δασκάλωv. Αvαγvωρίζει τo δίκαιo τoυ δασκάλoυ, αλλά τovίζει ότι χρειάζεται και λίγη υπoµovή. Λέγει ότι τo Εθvικό Συµβoύλιo συσκέφθηκε και γι' αυτό, ότι συvτάχθηκε ψήφισµα πoυ µιλά για τo εκπαιδευτικό και 5

6 ότι απoφασίτηκε vα σταλεί αυτό µε τov κ. Αραoύζo. I. ΜΥΡIΑΝΘΗΣ: Πότε voµίζετε ότι θα ψηφισθεί τo vέo voµoσχέδιo για τηv Παιδεία; ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Περιµέvετε. Ο Μακαριώτατoς θα στείλει τηλεγραφική διαµαρτυρία. ΜΑΡΑΘΕΥΤΗΣ: Αv δεv αvασταλεί η ψήφιση τoυ voµoσχεδίoυ; (Πρoκαλείται θόρυβoς και συγκεχυµέvη συζήτηση) ΘΕΟ ΟΤΟΥ (Συvεχίζει). Αλλo ζήτηµα θα τεθή πρo της Συvελέυσεως ή τρoπoπoίηση διαφόρωv άρθρωv τoυ Καταστατικoύ. Καταλήγωv δεv πρέπει vα voµισθεί ότι λέγω ότι δεv διαπράχθηκαv λάθη και από τo Εθvικό Συµβoύλιo. Είµαστε όλoι ηγέτες και o λαός από αυτή τη σάρκα. Πρoσθέτει ακόµα µερικά και κάθεται. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI ΗΣ: Ρωτά αv τo Εθvικό Συµβoύλιo εφάρµoσε τις απoφάσεις της Β Παγκύπριας Συvέλευσης. Ο κ. Ν. Πασχάλης είχε τότε πει ότι αv υπέβαλλαv υπoψηφιότητα Αρµέvιoι ή Μαρωvίτες, θα εξευτελιζόταv τo Νoµoθετικό Συµβoύλιo. Αv όµως υπέβαλλαv Ελληvες τo Εθvικό Συµβoύλιo θα υπέβαλλε αvθυπoψηφιότητες. Ν. ΠΑΣΧΑΛΗΣ: εv είπα κάτι τέτoιo. ΚΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI ΗΣ: Σε πoιες εvέργειες πρoέβη τo Εθvικό Συµβoύλιo για vα µαταιώσει τις υπoψηφιότητες πoυ υπoβλήθηκαv; Ευθύvεται µερικώς και τo Εθvικό Συµβoύλιo γι' αυτό. Γ.ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ: Θα ήταv σύµφωvo αυτό µε τηv απόφαση της Π. Συvέλευσης, η oπoία απoφάσισε τελείαv απoχή; (Λoγoµαχίες). Πρoτάθηκε κάτι τέτoιo από τov κ. Ζαvvέτo, αλλά η Π. Συvέλευση απεδoκίµασε τη γvώµη τoυ. I. ΚΛΗΡI ΗΣ: εv µετέβαλε αυτό τηv κατάσταση. ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI ΗΣ: εv θα ψηφιζόταv τoυλάχιστo τo εκπαιδευτικό Νoµoσχέδιo. I. ΚΛΗΡI ΗΣ: Στo σύvταγµα δεv υπάρχει καvέvα εµπόδιo, ώστε vα απoτρέψει τηv Κυβέρvηση vα ψηφίσει τo Νoµoσχέδιo, αv θέλει vα τo επιβάλει. 6

7 ΜΥΡIΑΝΘΗΣ: Εφόσov υπάχoυv oι Μαρωvίτες δεv θα πρoσέρχovτα αv δεv εκλέγovταv δικoί µας. ΟIΚΟΝΟΜI ΗΣ: Εάv υπήρχαv 7 αvτιπρόσωπoι θα πρoσέρχovταv; ΑΡΑΟΥΖΟΣ και ΣΕΒΕΡΗΣ: Πρoσθέτoυv µερικά. ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI ΝΗΣ: 3-4 εθvικoί σύµβoυλoι τov βεβαίωσαv ότι η Κυβέρvηση βρέθηκε σε δύσκoλη θέση. Εάv κρατoύσαµε τις θέσεις, η Κυβέρvηση θα υπoχωρoύσε ίσως και θα παρείχε ελευθερίες. ΣΕΒΕΡΗΣ: Τέτoιες κυβερvητικές πρoτάσεις oυδέπoτε έγιvαv. Μόvo µερικoί κυβερvητικoί υπάλληλoι είπαv ότι αv ζητoύσααµε εµείς ελευθερίες η Κυβέρvηση θα υπoστήριζε. ΟIΚΟΝΟΜI ΗΣ: Ζητά vα καταλήξει o oµιλώv σε oρισµέvo συµπέρασµα ή πρόταση. Ν. ΠΑΣΧΑΛΗΣ: Εχετε δεδoµέvα ότι θα επιτυγχάvαµε; Θα φέραµε ευθύvη για τηv απoτυχία. ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Επρεπε vα είµαστε σύµφωvoι πρoς τηv απόφαση για απoχή της Π. Συvέλευσης (θόρυβoς). Είvαι απόφαση τoυ κυριάρχoυ σώµατoς. Τι θα λέγατε, αv εκλέγovταv; Αv πήγαιvαv στη Βoυλή θα παρέβαιvαv τηv εvτoλή της Συvέλευσης. Αv δεv µετείχαv στo voµoθετικό και ψηφίζovταv επιβλαβείς όµoια έφεραv τηv ευθύvη. ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝI ΗΣ: Η Κυβέρvηση δεv θα έφθαvε στo συµπέρασµα αυτό. ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Απαvτήστε. Θέτω τo ζήτηµα στov κ. Κωvσταvτιvίδη. Εάv παρεβαίvαµε τηv εvτoλή της Συvέλευσης δεv θα είµαστε άξιoι κατάκρισης; Ν. ΛΑΝIΤΗΣ: Εγείρεται υπέρ της τάξης. εv υπόκειται σε καvέvα έλεγχo η απόφαση της Παγκύπριας Συvέλευσης. Ο κ. Κωvσταvτιvίδης είvαι εκτός τάξης. Μ. ΚΕΡΥΝΕIΑΣ: Επιφυλάσσoµαι vα εκθέσω τις απόψεις µoυ, oύτε θα συvηγoρήσω βέβαια υπέρ τωv όσωv λέχθηκαv. Εvα µόvo θα υπεvθυµίσω τα µέλη τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ. Εάv µεv oι αvθυπoψήφιoι επιτύγχαvαv και δεv συµµoρφώvovταv και η Κυβέρvηση ψήφιζε 7

8 επιβλαβείς vόµoυς voµίζω ότι η βλάβη θα ήταv πoλύ µικρότερη από τηv ωφέλεια, διότι θα απoδεικvυόταv ότι η κυβέρvηση ψευδόταv και εξαπατoύσε τo λαό, Ν. ΛΑΝIΤΗΣ: Μερικoί είµαστε διστατικoί. Μ. ΣIΑΚΑΛΛΗΣ: Πoια σηµασία θα είχαv oι γεvικές συvελεύσεις, αv δεv γίvovταv σεβαστές oι απoφάσεις τoυς; Μ. ΝIΚΟΛΑI ΗΣ: Υπoστήριξα τηv πρόταση τoυ κ. Αραoύζoυ. Πoλλoί ελέγχoυv τηv απόφαση τoυ Εθvικoύ Συµβoυλίoυ, αλλά όµως η τακτική πoυ τηρήθηκε ήταv η oρθότερη. ΛΟΥΗΣ: Γιατί τότε ζητήσατε vα στείλoυµε αvθρώπoυς στη Βoυλή; ΝIΚΟΛΑI ΗΣ: Η γvώµη τoυ κ. Αραoύζoυ ήταv vα γίvει τoύτo ως παιγvίδι. Αλλά o κ. Θεoδότoυ µε ρώτησε. Αv ερωτώµαστε, γιατί δεv πήγετε στo Νoµoθετικό, αφoύ εκλεγήκετε η γιατί πήγετε αφoύ θα ψηφίζovταv vόµoι επιβλάβείς; Πoια θα ήταv η θέση µας απέvαvτι στo λαό και απέvαvτι στoυς δασκάλoυς; Πρσχώρησα στηv άπoψη αυτή και λέγω ότι τo Εθvικό Συµβoύλιo εξέτασε όλες τις απόψεις. ΘΕΟ ΟΤΟΥ: Αρχίζει vα µιλά, αλλά γίvεται θόρυβoς. Ν. ΛΑΝIΤΗΣ: Παρακαλώ vα αvαγvωσθεί τo ψήφισµα. Στη συvέχεια αρχίζει η αvάγvωση τoυ ψηφίσµατoς και ακoλoυθεί η έγκριση τoυ. Οµως πoλλά θα ακoλoυθoύσαv ακόµα κατά τηv έγκριση τoυ ψηφίσµατoς. 8

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς.

βoλιδoσκόπησε µάλιστα και τov Κυβερvήτη κατά πόσo θα έδιvε άδεια για πραγµατoπoίηση συγκέvτρωσης για ίδρυση εvός τέτoιoυ κόµµατoς. SXEDIO.E94 13.4.1941: Ο Γ. ΒΑΣIΛΕIΑ ΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛIΖΕI Α ΕIΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΓIΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΣIΟ ΤΗΣ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΚΑI ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑI ΠΡΟΣΚΛΗΣΕIΣ ΓIΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΣΚΑΡIΝΟΥ ΓIΑ I ΡΥΣΗ ΤΟΥ ΑΚΕΛ Οι συvεvvoήσεις µε πρόσωπα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ

ακόµα έvας τoυρκoκύπριoς πoυ φιλoδoξoύσε vα παίξει σηµαvτικό ρόλo στα πoλιτικά πράγµατα της τoυρκoκυπριακής κoιvότητας, o δικηγόρoς Ραoύφ Ραϊφ SXEDIO.FN8 26.12.1948: ΤΟΥΡΚΟI ΦΟIΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΚΑI ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. ΑΝΤIΘΕΤΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟIΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΦIΛΟΕΝΩΤIΚΕΣ IΑ ΗΛΩΣΕIΣ ΦΟIΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΚΑI ΤΗ ΛΕΥΚΩΣIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ---------------

Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 --------------- IΔIΩΤIΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ----------------- IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος.

Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος 1 Το Ουτοπικό Όραμα των Σοβιετικών και όχι μόνο Ιδεολόγων για την Κομμουνιστική Κοινωνία του Μέλλοντος. Τη δεκαετία

Διαβάστε περισσότερα

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς

γvωρίση τηv απoστoλήv µας, µέχρι αφίξεως εξ Ελλάδoς SXEDIO.GP6 12.11.1954: Ο ΓΕΩΡΓIΟΣ ΓΡIΒΑΣ IΓΕΝΗΣ ΕΚΠΑI ΕΥΕI ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΣΤΑ ΟΠΛΑ ΚΑI ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕIΑ ΕΠIΘΕΩΡΕI ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΓIΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΠIΘΑΝΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Οταv o αρχηγός της ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ

σε αvαερόβιες συvθήκες, vα µετατραπεί σε ακετυλo-coa και στη συvέχεια σε CO 2 +H 2 O, εvώ ιάµεσo ς Μεταβo λισµός IΑΜΕΣΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛIΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ Γλυκόζη: Ο κύριoς υδατάvθρακας, πoυ χρησιµoπoιείται από τoυς ζώvτες oργαvισµoύς για τηv κάλυψη τωv εvεργειακώvτoυςαvαγκώv. Η γλυκόζη µπoρεί vα απoικoδoµηθεί

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

20. ΠΟΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 22. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 23. ΤΟΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΡΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΙΑΔΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ================== 377 13 ο /2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29-08-2006 Σήμερα τηv 29/08/2006 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. στo Δημoτικό Κατάστημα συvήλθε σε Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΤΡΑ 2005 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρύτανης : Καθ/τής Χρήστος. Χατζηθεοδώρου Αντιπρύτανης Οικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΗΣ. Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 27ης Μαΐου 2008 της Η Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ ΣYNTAΓMA THΣ EΛΛAΔAΣ Όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.

47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb. 47A, Evelpidon Street, Athens 113 62 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 669/ Fax: (+30) 210 8828 078 E-mail: itranou @aueb.gr / www.aueb.gr Αθήνα, Contact Person Full Surface Mail Address ΘΕΜΑ: Επιστολή Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑ ΣΥΝΟ ΟΣ Β ΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ (Άρθρο 40 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήμερα, 19 Σεπτεμβρίου 2006, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, συνεδρίασε στην Αίθουσα 150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική

ΑΔΑ: ΒΕ5ΟΩΗΡ-361. Ελληνική 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 61 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λεβιδίου σε συμμόρφωση της 440/2005 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤIΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Έγκριση από τη Συνέλευση του Τμήματος 10/7/2013 1 I. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡIΚΟΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧIΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αθήνα, 20-11-2012 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/14 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Π. Μηλιώτη Τηλ.: 210-6871761 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.)

ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) ΑΥΓΕΡΑΝΤΩΝΗ 11.10.2011 FATA1011.AY1 ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΓ - ΣΥΝΟ ΟΣ Γ ΕΙ ΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α ΙΟΡΘΩΤΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο (Άρθρο 40 παρ. 1 του Κ.τ.Β.) Στην Αθήνα σήµερα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κος Χρήστος Μάρκου - Πρόεδρος Κατ αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους τρεις εισηγητές που προηγήθηκαν, τον κ. Τατάγια την κα Χρόνη και τον Κουρτάκη, για τα όσα σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων.

5. Κάθε δικαίωµα που έχουµε γεννά και µια υποχρέωση. Αντιστοιχίστε τις κάρτες των δικαιωµάτων µε τις κάρτες των υποχρεώσεων. 3. ιαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ανάγκες; Παρατηρήστε τις εικόνες. Ποιες διαφορές έχουν τα παιδιά ; Είµαι ο Γιάννης, είµαι 10 χρονών και ζω στην Ελλάδα. Είµαι ο Οµάν, είµαι 11 χρονών και ζω στην

Διαβάστε περισσότερα

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟIΚΟΝΟΜIΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕIΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και άλλοι επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Λογαριασμός

Διαβάστε περισσότερα

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ No 75 Φοροδιαφυγή στις ανώνυμες εταιρίες: Εκτιμήσεις από τις εισαχθείσες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών του Κ. Ν. Κανελλόπουλου* Μάιος 2002 Κωνσταντίνος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 81ης Γ.Σ. ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ P O S T P R E S S ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ Ταχ. Γραφείο KEMΠ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ Αριθµός Αδείας X+7 P O S T P R E S S ENTYΠO KΛEIΣTO AP. A EIAΣ 1117/1996 KEMΠA Ξενοφώντος 15A 105 57 Aθήνα, Tηλ. 210-32.21.316 Κωδικός 01-2753

Διαβάστε περισσότερα

ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011

ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011 ïé áãáíáêôéóìýíïé Ýíá êßíçìá ðïõ óõãêëüíçóå ôçí ÅëëÜäá ôï êáëïêáßñé ôïõ 2011 ÎÅÊÉÍÇÌÁ ÓïóéáëéóôéêÞ ÄéåèíéóôéêÞ ÏñãÜíùóç ÄåêÝìâñçò 2011 οι αγανακτισμένοι Ένα κίνημα που συγκλόνισε την Ελλάδα το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 4 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 756/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Αποστολή της με αριθμό 139/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρου στέγασης του ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ του Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΩΣΗΣ «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΛΕΙ ΙΑ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Προτείνεται προς τροποποίηση το από 28.8.1968 Καταστατικό το οποίο αποτελούσε τροποποίηση δια της υπ αριθ. 8544/68 αποφάσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών του αρχικού Καταστατικού, εγκριθέντος δια της υπ αριθ.1361/66

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής): Το λόγο έχει ο κύριος Βαρνάβας Δημήτριος για 3 λεπτά. Γιατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ 3/5/2012-ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ 1 «Ο Λογ/σμός Επικούρησης» και οι προθέσεις της Διοίκησης της ΕΤΕ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ

Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ Ενότητα 10 ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ Παρουσίαση της ενότητας Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε νέους σπουδαστές και εργαζόµενους, σε διαλόγους σχετικά µε τις σπουδές τους και την εκπαίδευση. Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι

Διαβάστε περισσότερα