ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, Α.Π. : 1350

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK ΚαιιηζΫα Αηηηθάο Πιεξ.: Η. ΚαιακΪξεο, Κ. σηεξένπ , ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ Αζάλα, Α.Π. : 1350 ΑΠΟΦΑΖ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηϊμεηο: α) ηνπ Ϊξζξνπ 24 παξ. 4 ηνπ Ν. 1558/1985 «ΚπβΫξλεζε θαη ΚπβεξλεηηθΪ Όξγαλα» (ΦΔΚ 137/Α /26/7/1985), φπσο θσδηθνπνηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 49 ηνπ Π.Γ. 63/2005 «Κσδηθνπνέεζε ηεο λνκνζεζέαο γηα ηελ ΚπβΫξλεζε θαη ηα ΚπβεξλεηηθΪ φξγαλα» (ΦΔΚ 98/Α /27/4/2005), φπσο ηζρχεη, β) ηνπ Π.Γ. 258/1993 «Οξγαληζκφο ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Σχπνπ θαη Πιεξνθνξηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Πξνεδξέαο ηεο ΚπβΫξλεζεο» (ΦΔΚ 112/Α / ), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, γ) ηνπ Ϊξζξνπ 1 παξ. 4 θαη 6 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.3242/2004 «Ρπζκέζεηο γηα ηελ νξγϊλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηεο ΚπβΫξλεζεο, ηε δηνηθεηηθά δηαδηθαζέα θαη ηνπο ΟΣΑ» (ΦΔΚ 102/Α /24/5/2004), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, δ) ηνπ Π.Γ. 65/2011 «ΓηΪζπαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ, ΑπνθΫληξσζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο ζηα Τπνπξγεέα α. Δζσηεξηθψλ θαη β. Γηνηθεηηθάο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο, ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγεέσλ Οηθνλνκέαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο θαη ΘαιΪζζησλ ΤπνζΫζεσλ, Νάζσλ θαη Αιηεέαο ζην Τπνπξγεέν ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο θαη κεηαθνξϊ ζηνλ Πξσζππνπξγφ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ ΔλεκΫξσζεο θαη Δπηθνηλσλέαο θαη ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο ΓηΪ Βένπ ΜΪζεζεο θαη ΘξεζθεπκΪησλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΝΫαο ΓεληΪο» (ΦΔΚ 147/Α/ ), ε) ηνπ Π.Γ. 73/2011 «Μεηνλνκαζέα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δπηθνηλσλέαο θαη Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο, αλαθαηαλνκά ησλ ππαγνκϋλσλ ζε απηϋο ππεξεζηψλ, κεηαθνξϊ ππεξεζηψλ θαη αξκνδηνηάησλ απφ ην Τπνπξγεέν Πνιηηηζκνχ θαη Σνπξηζκνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ, ζχζηαζε Γεληθάο Γξακκαηεέαο Ναπηηιέαο ζην Τπνπξγεέν ΑλΪπηπμεο Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιέαο θαη ξχζκηζε Ϊιισλ ζπλαθψλ ζεκϊησλ» (ΦΔΚ 178/Α/ ). ζη) ηνπ Ν. 3839/2010 «χζηεκα επηινγάο πξντζηακϋλσλ νξγαληθψλ κνλϊδσλ κε αληηθεηκεληθϊ θαη αμηνθξαηηθϊ θξηηάξηα χζηαζε Δηδηθνχ πκβνπιένπ Δπηινγάο ΠξντζηακΫλσλ (ΔΗ..Δ.Π.) θαη ινηπϋο δηαηϊμεηο» (ΦΔΚ 51/Α / ). δ) ηνπ Ν.2362/1995 «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ ΔιΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ ΚξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηϊμεηο» (ΦΔΚ 247/A /27/11/1995), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, ε) ηνπ Ν.2286/1995 «Πεξέ Πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ ζεκϊησλ» (ΦΔΚ 19/A /01/02/1995), ηζρχεη, ζ) ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ» (ΦΔΚ Α /150/11/7/2007), φπσο ηζρχεη, η) ηνπ Π.Γ 60/2007 «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο δηαηϊμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ «πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβϊζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ Οδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπάο θαη ηελ Οδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16 εο Ννεκβξένπ 2005» (ΦΔΚ Α 64)

2 θ) ηνπ Ν. 2522/1997 «Πεξέ δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο θαηϊ ην ζηϊδην πνπ πξνεγεέηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβϊζεσλ Γεκνζέσλ Έξγσλ, Κξαηηθψλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγέα 89/665 ηεο ΔΔ» (ΦΔΚ Α 178), φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, ι) ηνπ Π.Γ. 113/2010 πεξέ αλαιάςεσο ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο (ΦΔΚ 194/Α / ), 2) ηελ ππ αξηζκ /739/ (ΦΔΚ 1291/Β/ ) απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο θαη Οηθνλνκηθψλ «πεξέ απμάζεσο ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Ϊξζξνπ 83 παξ.1 ηνπ Ν.2362/1995». 3) ηελ ππ αξηζκ. Y 364/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δπηθξαηεέαο πεξέ δηνξηζκνχ ηνπ Γεκάηξε ηεθϊλνπ ζηε ζϋζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο (ΦΔΚ 275/ΤΟΓΓ/ ), 4) Σελ ππ αξ / απφθαζε «Μεηαβέβαζε αξκνδηνηάησλ, ζην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο, ζην Γεληθφ ΓξακκαηΫα ΔλεκΫξσζεο & Δπηθνηλσλέαο, ζηνλ ΠξντζηΪκελν ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο, ζηνπο ΠξντζηακΫλνπο ησλ Οξγαληθψλ ΜνλΪδσλ (Γ/λζεσλ, ΣκεκΪησλ, Απηνηειψλ Γξαθεέσλ), πνπ αλάθνπλ ζηε Γεληθά Γξακκαηεέα ΔλεκΫξσζεο & Δπηθνηλσλέαο Γεληθά Γξακκαηεέα ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο (ΦΔΚ 2966/Β/ ). 5) Σελ ππ αξηζκ / απφθαζε γηα ηε ζπγθξφηεζε Πεληακεινχο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ΑπνηειεζκΪησλ Γηαγσληζκψλ θαη Απεπζεέαο ΑλΪζεζεο Πξνκεζεηψλ Δηδψλ, Τιηθψλ, Τπεξεζηψλ θαη Μειεηψλ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δπηθνηλσλέαο-Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο, φπσο ηξνπνπνηεζεέ κε ηηο ππ αξηζκ / θαη 24131/ απνθϊζεηο 6) Σελ ππ αξηζκ / απφθαζε γηα ηε ζπγθξφηεζε Πεληακεινχο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ΔλζηΪζεσλ θαη Πξνζθπγψλ Ϊξζξνπ 38, παξ. 2β ηνπ Π.Γ. 118/2007 ηεο Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο & Δπηθνηλσλέαο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο. 7) Σελ ππ αξηζκ / απφθαζε γηα ηε ζπγθξφηεζε Πεληακεινχο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκϊησλ δηαγσληζκψλ θαη απ επζεέαο αλϊζεζεο πξνκεζεηψλ εηδψλ, πιηθψλ, ππεξεζηψλ θαη κειεηψλ ηεο Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο & Δπηθνηλσλέαο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο. 8) ην ππ αξηζκ. ΓΣΤ/363/ Τπεξεζηαθφ-Δγθξηηηθφ εκεέσκα ηεο Γηεχζπλζεο Σερληθάο Τπνζηάξημεο ζρεηηθϊ κε ηελ πξνθάξπμε δηεζλνχο αλνηθηνχ δηαγσληζκνχ γηα ηνλ «Καζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξένπ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο θαη Δπηθνηλσλέαο - Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο, γηα Ϋλα (1) Ϋηνο», κε πξνυπνινγηζζεέζα δαπϊλε εθαηφλ εβδνκάληα κέα ρηιηϊδεο επξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 9) ηελ κε αξηζκ. Πξση. 2/76192/ πξνϋγθξηζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ ηνπ ΚξΪηνπο γηα αλϊιεςε ππνρξεψζεσλ γηα ην Ϋηνο 2012 ηνπ θνξϋα ζηνλ ΚΑΔ ) Σελ ππ αξηζκ. 1349/ απφθαζε ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο, κε ηελ νπνέα εγθξέλεηαη ε δηελϋξγεηα δηεζλνχο δηαγσληζκνχ κε αλνηθηά δηαδηθαζέα γηα ηελ αλϊζεζε παξνράο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξένπ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο Δπηθνηλσλέαο θαη Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά. Γεληθφηεξα, ηζρχεη θϊζε λνκνζεηηθά ά θαλνληζηηθά δηϊηαμε ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επέπεδν, πνπ δηϋπεη ηελ αλϊζεζε θαη εθηϋιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θη αλ δελ αλαθϋξεηαη ξεηϊ παξαπϊλσ. ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 1.Αλνηρηφ δηεζλά δηαγσληζκφ θαηφπηλ δεκνζέεπζεο ζρεηηθάο πξνθάξπμεο γηα ηελ αλϊζεζε παξνράο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ θηεξένπ ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο & Δπηθνηλσλέαο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο, ζηελ ΚαιιηζΫα Αηηηθάο, γηα Ϋλα (1) Ϋηνο, κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά. 2.Ο παξαπϊλσ δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ηελ , εκϋξα Σξέηε θαη ψξα 11:00 ζηελ Ϋδξα ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο θαη Δπηθνηλσλέαο - Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο, Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. ΠΪληνπ ζηελ ΚαιιηζΫα Αηηηθάο, παξνπζέα ηεο αξκφδηαο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο, χζηεξα απφ ηελ εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηεο πξνθάξπμεο ζηνλ Σχπν.

3 3.Οη ππνςεθηφηεηεο-πξνζθνξϋο γηα ην Γηαγσληζκφ πξϋπεη λα ππνβιεζνχλ ζην θηάξην ηεο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΔλεκΫξσζεο θαη Δπηθνηλσλέαο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο, Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. ΠΪληνπ, ΚαιιηζΫα, ην αξγφηεξν κϋρξη ηελ , εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ψξα 13:00 κκ. 8. Ζ ζρεηηθά εηάζηα πξνυπνινγηζζεέζα δαπϊλε δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ην πνζφ ησλ εθαηφλ εβδνκάληα κέα ρηιηϊδσλ επξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α 12. ΚαλΫλαο ππνςάθηνο δελ κπνξεέ, ζε νπνηαδάπνηε πεξέπησζε, λα επηθαιεζηεέ πξνθνξηθϋο απαληάζεηο εθ κϋξνπο νπνηνπδάπνηε ππαιιάινπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζρεηηθϊ κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. 15. ΚαηΪ ηα ινηπϊ ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεέ ζχκθσλα κε ηε ζπλεκκϋλε Γηαθάξπμε θαη ηα Παξαξηάκαηα απηάο: α) ΠαξΪξηεκα Α - ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηνπ Δμνπιηζκνχ, ησλ Τιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ ηεο δηαδηθαζέαο θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξένπ ηεο ΓΓΔΔ-ΓΓΜΔ β) ΠαξΪξηεκα Β - ρϋδην Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο πκκεηνράο, γ) ΠαξΪξηεκα Γ - ρϋδην Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο Καιάο ΔθηΫιεζεο θαη δ) ρϋδην χκβαζεο, ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκάκαηϊ ηεο. 10. Ζ ζρεηηθά πξνθάξπμε δηαηέζεηαη αηειψο απφ ηε Γεληθά Γξακκαηεέα ΔλεκΫξσζεο & Δπηθνηλσλέαο Γεληθά Γξακκαηεέα ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο (Γξαθεέν 209.2, 2νο φξνθνο, πιεξνθνξέεο: Η. ΚαιακΪξεο θαη Κ. σηεξένπ, ηει: θαη ), απφ ηελ επνκϋλε ηεο δεκνζέεπζεο ηεο πεξέιεςάο ηεο ζηνλ Σχπν θαη κϋρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελέαο δηεμαγσγάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 11. Πξνο δηεπθφιπλζε ησλ ελδηαθεξνκϋλσλ, ην πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο κε ηα ζπλεκκϋλα κϋξε ηεο (ζε ειεθηξνληθά κνξθά), ζα δηαηέζεηαη θαη απφ ην δηαδηθηπαθφ ηφπν ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΖΜΖΣΡΖ ΣΔΦΑΝΟΤ Δζσηεξηθά δηαλνκά: 1) Γξαθεέν Τπνπξγνχ Δπηθξαηεέαο 2) Γξαθεέν Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΔλεκΫξσζεο & Δπηθνηλσλέαο 3) Γξαθεέν Γεληθνχ ΓξακκαηΫα ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο 4) Γ/λζε Σερληθάο Τπνζηάξημεο 5) Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ - Σκάκα Α: Πξνυπνινγηζκνχ θαη Απνδνρψλ

4 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΜΔ ΑΝΟΗΥΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΥΧΡΧΝ ΣΟΤ ΚΣΖΡΗΟΤ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΣΖΝ ΚΑΛΛΗΘΔΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΗΑ ΔΝΑ (1) ΔΣΟ» Κξηηάξην θαηαθχξσζεο: Υακειφηεξε ηηκά

5 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α/Α 1 ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 2 ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΚΑΣΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΔ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΦΟΡΔ 3 ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 4 ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 5 ΓΛΧΑ 6 ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 7 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 8 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 9 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 10 ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 11 ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 12 ΑΠΑΡΑΗΣΖΣΑ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 13 ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 14 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 15 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ 16 ΣΤΠΟ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ 17 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΗ ΔΞΔΣΑΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ 18 ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΧΝ 19 ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ 20 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 21 ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 22 ΡΖΣΡΑ ΖΘΗΚΟΤ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟΤ 23 ΑΠΟΡΡΗΦΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 24 ΠΑΡΟΥΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΑΗ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΧΝ 25 ΠΑΡΟΥΖ ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΧΝ ΔΠΗ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 26 ΔΝΣΑΔΗ-ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΔ ΠΡΟΦΤΓΔ 27 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΟΡΧΝ ΤΜΒΑΖ 28 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ 29 ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ

6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α : ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο ηνπ Δμνπιηζκνχ, ησλ Τιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη απνιχκαλζεο θαζψο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρεέσλ ηεο δηαδηθαζέαο θαζαξηζκνχ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξένπ ηεο ΓΓΔΔ-ΓΓΜΔ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β : ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ : ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ

7 1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ Γεληθά Γξακκαηεέα ΔλεκΫξσζεο & Δπηθνηλσλέαο Γεληθά Γξακκαηεέα ΜΫζσλ ΔλεκΫξσζεο (Σαρ. Γηεχζπλζε: Φξαγθνχδε 11 & Αι. ΠΪληνπ, Σ.Κ ΚαιιηζΫα Αηηηθάο), εθεμάο θαινπκϋλεο «ΑλαζΫηνπζα Αξρά» Πιεξνθνξέεο ζρεηηθϊ κε ηνπο φξνπο ηνπ Γηαγσληζκνχ: Καινκνέξα σηεξένπ, Ησαθεέκ ΚαιακΪξεο, Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ θαη Γαπαλψλ Δζσηεξηθνχ (ηει: , fax: , 2.ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΚΑΣΑΣΗΘΔΝΣΑΗ ΟΗ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΔ Σκάκα Γξακκαηεέαο θαη Γηεθπεξαέσζεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. ΠΪληνπ, 1 νο φξνθνο, Σ.Κ ΚαιιηζΫα Αηηηθάο ηει , fax: ). 3.ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Γηεζλάο Γηαγσληζκφο κε Αλνηρηά Γηαδηθαζέα θαη κε θξηηάξην ηελ θαηαθχξσζε ηεο ρακειφηεξεο ηηκάο ζε Δπξψ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηϊμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ, φπσο ηζρχεη, ηνπ Π.Γ 60/2007, φπσο ηζρχεη, ηνπ Ν.3863/2010, ηνπ Ν. 2286/1995, ηνπ Ν. 2362/1995, φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο δεκνζηεχεηαη κέα θνξϊ ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ, ζε δχν (2) ηνπιϊρηζηνλ εκεξάζηεο νηθνλνκηθϋο εθεκεξέδεο, κέα ηνπηθά θαη ζηελ Δθεκεξέδα ηεο ΚπβΫξλεζεο. Δπέζεο, ε ζρεηηθά πξνθάξπμε απνζηϋιιεηαη ζηα Δπηκειεηάξηα θαη ηνλ ΔΟΜΜΔΥ. Ζ πξνθάξπμε δεκνζηεχεηαη θαη ζην δηαδέθηπν, ζηε δηεχζπλζε γηα ηε δηαζεζηκφηεηα, ηελ νξζφηεηα θαη ηελ πιεξφηεηα ηνπ πεξηερνκϋλνπ ηεο νπνέαο νπδεκέα επζχλε θϋξεη ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 4. ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΚΑΣΑΘΔΖ ΤΠΟΦΖΦΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ ην ελδηαθϋξνλ ηνπο, πξνθεηκϋλνπ λα ζπκκεηϊζρνπλ ζην δηαγσληζκφ, ππνβϊιινληαο ππνςεθηφηεηα. Ζ ππνςεθηφηεηα ζην δηαγσληζκφ, καδέ κε ηα ππφινηπα δηθαηνινγεηηθϊ/ ζηνηρεέα πνπ δεηνχληαη ζηελ παξνχζα, πξϋπεη λα θαηαηέζεηαη (ζχκθσλα κε ηελ παξϊγξαθν 15 ηεο παξνχζαο) ζθξαγηζκϋλε ζηελ Τπεξεζέα πνπ αλαθϋξεηαη ζηελ παξϊγξαθν 2 θαη κϋρξη ηελ , εκϋξα ΓεπηΫξα θαη ψξα 13:00 κκ, εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ππνςεθηνηάησλ. Τπνςεθηφηεηεο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηϊ ηελ παξαπϊλσ εκεξνκελέα θαη ψξα, ζεσξνχληαη εθπξφζεζκεο, δελ αμηνινγνχληαη, απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο θαη επηζηξϋθνληαη. ε πεξηπηψζεηο εθπξφζεζκεο ηαρπδξνκηθάο απνζηνιάο ηνπο, απηϋο επηζηξϋθνληαη. Ζ απνζθξϊγηζε ησλ θαθϋισλ ππνςεθηφηεηαο ηεο παξνχζαο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ ζε δεκφζηα ζπλεδξέαζε ζηελ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ηελ επφκελε εκϋξα, , εκϋξα Σξέηε θαη ψξα 11:00 πκ. ηελ απνζθξϊγηζε θϊζε ππνςάθηνο κπνξεέ λα παξαζηεέ δηα ηνπ λνκέκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ ά κε εηδηθϊ πξνο ηνχην λφκηκα εμνπζηνδνηεκϋλν αληηπξφζσπν. 5. ΓΛΧΑ 5.1 Ζ πξνζθνξϊ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ, ηα Ϋγγξαθα πνπ ηε ζπλνδεχνπλ, θαζψο θαη θϊζε παξνρά πιεξνθνξέαο, αιιεινγξαθέα, γλσζηνπνέεζε, ππνβνιά Ϋλζηαζεο, αέηεζεο, θιπ, απφ θαη πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, δηαηππψλνληαη εγγξϊθσο, ζηελ ειιεληθά γιψζζα.

8 5.2 Σερληθνέ φξνη, πνπ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειιεληθά, εέλαη δπλαηφ λα αλαγξϊθνληαη ζηελ αγγιηθά (Διιεληθφ γισζζϊξην Πιεξνθνξηθάο Δ.Π.Τ). 5.3 ΠηζηνπνηεηηθΪ ά ινηπϊ ζπλνδεπηηθϊ ζηνηρεέα, ηα νπνέα Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζε γιψζζα εθηφο ηεο Διιεληθάο, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθϊ απφ επηθπξσκϋλε κεηϊθξαζε, ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθά λνκνζεζέα. 5.4 Σπρφλ εγρεηξέδηα ά Ϊιιν Ϋληππν πιηθφ, πνπ ζπλνδεχνπλ ην θϊθειν ππνςεθηφηεηαο, εθφζνλ εέλαη ζηελ Αγγιηθά γιψζζα, δελ ρξεηϊδεηαη λα κεηαθξαζηνχλ. 6. ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 6.1 Αληηθεέκελν ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ απνηειεέ ε επηινγά αλαδφρνπ κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκά, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηνπ θηηξένπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο επέ ηεο νδνχ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι. ΠΪληνπ ζηελ ΚαιιηζΫα Αηηηθάο, γηα Ϋλα (1) Ϋηνο. 6.2 Οη πξνο θαζαξηζκφ ρψξνη ηνπ θηηξένπ εέλαη: 3 Τπφγεηα (γθαξϊδ, απνζάθεο, κεραλνζηϊζηα θιηκαθνζηϊζηα), βηνκεραληθφ δϊπεδν. πλνιηθά επηθϊλεηα η. κ., πεξέπνπ. Ηζφγεην : Δέζνδνο, ζπξσξεέν, θνπαγηϋ, αέζνπζεο ζπλεδξηϊζεσλ, βηβιηνζάθε, γξαθεηαθνέ ρψξνη, ρψξνο αλαθνηλψζεσλ, ΓΪπεδα: κϊξκαξν, μχιν, πιαζηηθφ. χλνιν επηθϊλεηαο η.κ., πεξέπνπ. Όξνθνη: 6 φξνθνη (Απφ 1 ν Ϋσο 6 ν ): Γξαθεέα θαη αέζνπζεο. χλνιν σθϋιηκεο επηθϊλεηαο η.κ., πεξέπνπ, σο επέ ην πιεέζηνλ δϊπεδν κε πιαθϊθηα θαη ζε νξηζκϋλνπο ρψξνπο, μχιν πκπιεξσκαηηθνέ ρψξνη : Κεληξηθφ θιηκαθνζηϊζην, απφ ην Α ππφγεην Ϋσο ην δψκα ( κϊξκαξν ), δεχηεξν θιηκαθνζηϊζην, απφ ην ηζφγεην Ϋσο ηνλ 6 ν φξνθν ( κϊξκαξν ), ινηπϊ βνεζεηηθϊ θιηκαθνζηϊζηα, ( εζσηεξηθϊ εμσηεξηθϊ ) ΓηΪδξνκνη: κϊξκαξν ΣνπαιΫηεο: πιαθϊθηα ΠνιπθνπδηλΪθηα: πιαθϊθηα Λνηπνέ θνηλφρξεζηνη ρψξνη εζσηεξηθνέ, εμσηεξηθνέ φινπ ηνπ θηηξένπ. Ζκηππαέζξηνη ρψξνη ( ζ φιν ην θηέξην ): πιαθϊθηα Δμψζηεο: πιαθϊθηα ΠεξηβΪιισλ ρψξνο: πιϊθεο, ραιέθη, θάπνο ΡΪκπεο εηζφδνπ εμφδνπ γθαξϊδ Δζσηεξηθφο δξφκνο: Ϊζθαιηνο ΦπιΪθηα ηϋγε αέζνπζαο ζπλεδξηϊζεσλ Πεδνδξφκηα. 6.3 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θηηξένπ, ν απαηηνχκελνο ηερληθφο εμνπιηζκφο ηνπ Αλαδφρνπ θαζψο επέζεο θαη ινηπνέ φξνη θαζαξηζκνχ πεξηγξϊθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Α ηεο παξνχζαο. 7. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 7.1 Ο θαζαξηζκφο ηνπ θηηξένπ ζα γέλεηαη θαζεκεξηλψο, νη δε εξγαζέεο θαζαξηζκνχ ζα πξϋπεη λα γέλνληαη σο εμάο: Σα γξαθεέα θαη νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ηνπ 6 νπ, 5 νπ, 4 νπ, 3 νπ, 2 νπ θαη 1 νπ νξφθνπ ζα θαζαξέδνληαη ηηο απνγεπκαηηλϋο ψξεο θαη ζπγθεθξηκϋλα 17:00 21:00, κε πξνηεξαηφηεηα ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο, εμαηξνπκϋλσλ ησλ Γξαθεέν ηεο Πνιηηηθάο Ζγεζέαο πνπ ζα θαζαξέδνληαη 06:00 10:00. Οη ρψξνη ηνπ ηζνγεένπ θαη νη ινηπνέ ρψξνη εζσηεξηθνέ θαη εμσηεξηθνέ ζα θαζαξέδνληαη ηηο πξσηλϋο ψξεο θαη ζπγθεθξηκϋλα απφ 06:00 10:00. Ζ θεληξηθά εέζνδνο ηνπ θηηξένπ θαη ν ρψξνο Ϋκπξνζζελ ηνπ ζπξσξεένπ ζα θαζαξέδνληαη δχν (2) θνξϋο ηελ εκϋξα. Δπέζεο, ην ΚΫληξν Σχπνπ θαη ε αέζνπζα Briefing εθφζνλ απαηηεέηαη ζα

9 θαζαξέδνληαη δχν θνξϋο εκεξεζέσο. ΟξηζκΫλνη ρψξνη πνπ ζα θαζνξηζηνχλ κε ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζα θαζαξέδνληαη δχν θνξϋο ηε κϋξα, φπσο π.ρ. ε αέζνπζα ΚΫληξνπ Σχπνπ, ε αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ θ.ι.π., χζηεξα απφ ππνδεέμεηο ηεο Σερληθάο Τπνζηάξημεο. 7.2 Όιεο νη εξγαζέεο θαζαξηζκνχ ζα εθηεινχληαη ζε ρξφλν, κε ηξφπν θαη κε αξηζκφ αηφκσλ, ψζηε λα κελ παξαθσιχεηαη ε νκαιά ιεηηνπξγέα ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ, ην νπνέν ππνρξενχηαη λα θαηαξηέζεη ν αλϊδνρνο θαη λα ππνβϊιιεη θαηϊ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ζηε Γηεχζπλζε Σερληθάο Τπνζηάξημεο ηεο αλαζϋηνπζαο Αξράο, πξνο Ϋγθξηζε. 7.3 Ο ΑλΪδνρνο αλαιακβϊλεη ηελ ππνρξϋσζε λα ρνξεγάζεη, κε δηθϋο ηνπ δαπϊλεο, ζην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα παξϋρεη ηηο ππεξεζέεο θαζαξηζκνχ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα αλαιψζηκα πιηθϊ πνπ εέλαη απαξαέηεηα γηα ηελ επηηπρά πινπνέεζε ησλ αλαηεζεηκϋλσλ ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ην ΠαξΪξηεκα Α ηεο παξνχζαο. Σα πιηθϊ θαζαξηφηεηαο λα εέλαη θαιάο πνηφηεηαο θαη αλαγλσξηζκϋλεο κϊξθαο. 7.4 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζϋηεη ζε θϊζε πεξέπησζε θαη γηα φιε ηε δηϊξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο επαξθϋο θαη θαηϊιιεια εθπαηδεπκϋλν πξνζσπηθφ, πνπ ζα δηαζϋηεη ηηο λφκηκεο Ϊδεηεο εξγαζέαο. 7.5 Ο ΑλΪδνρνο αλαιακβϊλεη ηελ ππνρξϋσζε γηα ηελ νκνηφκνξθε θαη Ϊξηζηε εκθϊληζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηζκνχ ηνπ θηηξένπ. πγθεθξηκϋλα, ην πξνζσπηθφ θαζαξηζκνχ πξϋπεη λα θϋξεη ππνρξεσηηθϊ νκνηφκνξθε ελδπκαζέα κε ην ινγφηππν ηνπ Αλαδφρνπ ηππσκϋλν επέ ηεο ελδπκαζέαο θαηϊ ην ρξφλν παξνράο ηεο ππεξεζέαο. Ζ ζπκπεξηθνξϊ ηνπ πξνζσπηθνχ θαζαξηζκνχ πξϋπεη λα δηαθξέλεηαη απφ ζνβαξφηεηα, ηηκηφηεηα, επγϋλεηα, πξνζπκέα, δηαθξηηηθφηεηα θαη ερεκχζεηα. 7.6 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξϋρεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά νηεζδάπνηε αλαθνξϋο θαη πιεξνθνξέεο ηνπ δεηεζνχλ ζρεηηθϊ κε ηελ εθηϋιεζε ηεο ζχκβαζεο. 7.7 O ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ φινπο ηνπο πξνβιεπφκελνπο θαλφλεο αζθαιεέαο θαη ηηο ζρεηηθϋο δηαηϊμεηο ηεο λνκνζεζέαο γηα ην πξνζσπηθφ, ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηα πιηθϊ πνπ ζα ρξεζηκνπνηάζεη. 7.8 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβϊλεη θϊζε κϋηξν αζθϊιεηαο θαη πξνζηαζέαο γηα ηελ απνηξνπά δεκηϊο, θζνξϊο ά βιϊβεο ζε πξϊγκαηα θαη ζε εγθαηαζηϊζεηο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηϊζηαζε θϊζε εέδνπο δεκηϊο, θζνξϊο ά βιϊβεο ζε πξϊγκαηα θαη εγθαηαζηϊζεηο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο πνπ ζα πξνθιεζνχλ απφ πξϊμεηο ά παξαιεέςεηο ησλ ππαιιάισλ ηνπ ά πξνζηεζϋλησλ απηνχ ά αθφκα θαη απφ ειαηησκαηηθφ εμνπιηζκφ, θαηϊ ηελ εθηϋιεζε ηεο ζχκβαζεο. 7.9 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ιακβϊλεη θϊζε κϋηξν αζθϊιεηαο θαη πξνζηαζέαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ απηφλ, ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη ηξέησλ θαηϊ ηελ εθηϋιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη επζχλεηαη πιάξσο γηα ηηο βιϊβεο ζηελ πγεέα ησλ παξαπϊλσ πξνζψπσλ πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζνχλ, θαηϊ ηελ εθηϋιεζε ηνπ Έξγνπ, εέηε ιφγσ πηαέζκαηνο ησλ πξνζηεζϋλησλ ηνπ Αλαδφρνπ εέηε ιφγσ αθαηαιιειφηεηαο θαη ειαηησκαηηθφηεηαο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ εμνπιηζκνχ. Γη απηφ ην ιφγν δειψλεη φηη επηζθϋθηεθε ηνπο ρψξνπο ηεο αλαζϋηνπζαο Αξράο, κειϋηεζε ηα ζρϋδηα θαηφςεσλ, Ϋιεγμε ηηο εγθαηαζηϊζεηο θαη δηαπέζησζε φηη πιεξνχλ φιεο ηηο πξνυπνζϋζεηο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιά εξγαζέα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ψζηε λα κελ ππϊξρεη θέλδπλνο αηπράκαηνο Ο ΑλΪδνρνο πνπ αλαζϋηεη ηελ εθηϋιεζε ηνπ Ϋξγνπ ά κϋξνο ηνπ Ϋξγνπ ζε ππεξγνιϊβν, ππνρξενχηαη Ϊκεζα λα ελεκεξψλεη εγγξϊθσο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. Ο εξγνιϊβνο θαη ν ππεξγνιϊβνο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ, Ϋλαληη ησλ εξγαδνκϋλσλ γηα ηελ θαηαβνιά ησλ πϊζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ Ο ΑλΪδνρνο ξεηψο επζχλεηαη γηα θϊζε ελϋξγεηα ππαιιάισλ ηνπ, ηπρφλ ππεξγνιϊβσλ ά ζπκβνχισλ ά αληηπξνζψπσλ ά πξνζηεζϋλησλ απηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ αλεμαηξϋησο νπνηνπδάπνηε, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ απφ απηφλ γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβϊλεη ά θαηϊ ηελ Ϊζθεζε ησλ δηθαησκϊησλ πνπ ηνπ ρνξεγνχληαη κε ηελ χκβαζε, θαζψο θαη γηα ηηο ηπρφλ παξεπφκελεο ππνρξεψζεηο. Σπρφλ βιϊβεο πνπ πξνμελεέ ην ζπλεξγεέν θαζαξηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ ζηνπο ρψξνπο ά ζηηο εγθαηαζηϊζεηο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο

10 βαξχλνπλ ηνλ έδην. Ο ΑλΪδνρνο λα δηαζϋηεη ηα θαηϊιιεια πηζηνπνηεηηθϊ ISO, ηφζν γηα ηελ πνηφηεηα παξνράο ππεξεζηψλ φζν θαη γηα ηε δηαζθϊιηζε αζθαινχο εξγαζέαο ζην εξγαηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αζθαιέδεη φιν ην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνιεέ ν έδηνο ά νη ηπρφλ εγθεθξηκϋλνη ππεξγνιϊβνη ηνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθϊζηνηε ηζρχνπζα Αζθαιηζηηθά Ννκνζεζέα, αλαθϋξνληαο φινπο ηνπο θνξεέο ζηνπο νπνένπο θαηαβϊιιεη εηζθνξϋο θχξηαο θαη επηθνπξηθάο αζθϊιηζεο Ο ΑλΪδνρνο αλαιακβϊλεη ηελ ππνρξϋσζε λα ζεσξεέ θϊζε πιεξνθνξέα, πνπ ιακβϊλεη απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, σο εκπηζηεπηηθά θαη λα κελ ηε ρξεζηκνπνηεέ ά απνθαιχςεη ζε Ϊιια πξφζσπα (πιελ ησλ ππαιιάισλ ηνπ θαη απηφ κφλν ζην βαζκφ πνπ εέλαη αλαγθαέν γηα ηελ εθηϋιεζε ηεο χκβαζεο), ρσξέο ηελ πξνεγνχκελε Ϋγγξαθε ζπγθαηϊζεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. Ζ ηάξεζε ησλ θαζεθφλησλ εκπηζηεπηηθφηεηαο θαη ερεκχζεηαο ησλ πξνζψπσλ πνπ ρξεζηκνπνηεέ απνηειεέ ππνρξϋσζε ηνπ Αλαδφρνπ Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη λ απνθεχγεη ηελ θαζ νηνλδάπνηε ηξφπν πξνβνιά ηεο ζπλεξγαζέαο θαη ηεο ζπκβαηηθάο ηνπ ζρϋζεο κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε εμαέξεζε ηελ απιά αλαθνξϊ ζην πειαηνιφγηφ ηνπ Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεέ κε ζρνιαζηηθφηεηα ηελ ηζρχνπζα εξγαηηθά λνκνζεζέα, ζε φ,ηη αθνξϊ ζηηο ακνηβϋο, ηηο ηαθηηθϋο θαη Ϋθηαθηεο, ηνπ ελ ιφγσ πξνζσπηθνχ, ηελ θνηλσληθά ηνπ αζθϊιηζε θαη ηηο Ϊιιεο αλϊινγεο θχζεο παξνρϋο θαη νπδϋπνηε δχλαηαη λα αξλεζεέ ηελ θαηαβνιά ησλ ελ ιφγσ παξνρψλ ζην απαζρνινχκελν γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηεο αλαζϋηνπζαο Αξράο πξνζσπηθφ, κε ηε δηθαηνινγέα φηη ε αλαζϋηνπζα Αξρά δελ ηνπ θαηϋβαιε ηελ θαλνληζκϋλε απνδεκέσζε Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζϋηεη, θαζεκεξηλϊ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θηηξένπ, ηνπιϊρηζηνλ, Ϋληεθα (11) Ϊηνκα εθ ησλ νπνέσλ δχν (2) Ϊηνκα ζα εξγϊδνληαη 06:00 10:00, Ϋλα (1) Ϊηνκν ζα εξγϊδεηαη 06:30 09:30, Ϋλα (1) Ϊηνκν ζα εξγϊδεηαη 08:30 15:00, Ϋλα (1) Ϊηνκν ζα εξγϊδεηαη 15:30 19:30 θαη Ϋμη (6) Ϊηνκα ζα εξγϊδνληαη 17:00 21: Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεέ πξνζσπηθφ Ϊςνγνπ άζνπο θαη Ϊξηζηεο επαγγεικαηηθάο θαηϊξηηζεο Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα επηηεξεέ θαη λα εθπαηδεχεη ην πξνζσπηθφ ηνπ γηα ηελ νξζά εθαξκνγά ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ειϋγρεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θαζεκεξηλϊ. Τπνρξενχηαη, επέζεο, λα νξέζεη ππεχζπλν εξγαζηψλ ηεο πξσηλάο βϊξδηαο θαη ππεχζπλν εξγαζηψλ ηεο απνγεπκαηηλάο βϊξδηαο θαη λα γλσζηνπνηάζεη ην νλνκαηεπψλπκφ ηνπο ζην Σκάκα ΜΫξηκλαο Υψξσλ θαη ΜΫζσλ ηεο Γ/λζεο Σερληθάο Τπνζηάξημεο ηεο αλαζϋηνπζαο Αξράο Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξαγκαηνπνηεέ ην πιχζηκν ηνπ γθαξϊδ θαηϊ ηηο κε εξγϊζηκεο εκϋξεο θαη λα εηδνπνηεέ, Ϋγθαηξα, ην Σκάκα ΜΫξηκλαο Υψξσλ θαη ΜΫζσλ Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη γηα ην θξϋκαζκα θαη μεθξϋκαζκα ησλ θνπξηηλψλ, εϊλ ππϊξρνπλ. Δπέζεο, ππνρξενχηαη ζηε δηαλνκά θαη ηνπνζϋηεζε ρϊξηνπ θαη ζϊπσλνο ζηα W.C ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, εθφζνλ απνπζηϊδνπλ νη αξκφδηεο γηα ην Ϋξγν απηφ ππϊιιεινη ηεο αλαζϋηνπζαο Αξράο Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη λα αληηκεησπέδεη Ϋθηαθηεο αλϊγθεο θαζαξηζκνχ ζ φιν ην θηέξην θαη ινηπνχο εμσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ Γξακκαηεηψλ, εληφο ηνπ σξαξένπ εξγαζέαο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο Γ/λζεο Σερληθάο Τπνζηάξημεο. Οη αέζνπζεο ζπλεδξηϊζεσλ ζα θαζαξέδνληαη ζε πεξηπηψζεηο εθδειψζεσλ, ΚΫληξσλ Σχπνπ θ.ι.π., αλϊινγα κε ηηο αλϊγθεο, εθηφο ηνπ θαζεκεξηλνχ θαζαξηζκνχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο Γ/λζεο Σερληθάο Τπνζηάξημεο Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ ησλ ζηθνληψλ, ζ φινπο ηνπο ρψξνπο, εληφο θαη εθηφο ηνπ θηηξένπ, απφ ζθνππέδηα, θχιια, θ.ι.π., θαη ειϊρηζηνλ κέα θνξϊ ηελ εβδνκϊδα Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα θϊζε δηαπηζηνχκελε βιϊβε ζηηο πδξαπιηθϋο, απνρεηεπηηθϋο θαη ειεθηξνινγηθϋο εγθαηαζηϊζεηο Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζην πφηηζκα φισλ ησλ θπηψλ, πνπ βξέζθνληαη εληφο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ ηνπ θηηξένπ (ΓηΪδξνκνη, κπαιθφληα, εέζνδν, πξναχιην ρψξν).

11 7.25 Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ππνρξενχηαη ζην θιεέζηκν ηπρφλ μεραζκϋλσλ αλνηθηψλ παξαζχξσλ, θιηκαηηζηηθψλ, ειεθηξηθψλ θαινξηθϋξ, ινηπψλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, θψησλ, θ.ι.π. θαζψο θαη ζην θιεέζηκν ( θιεέδσκα ) ησλ γξαθεέσλ, κεηϊ ην ηϋινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη ζηελ παξϊδνζε ησλ θιεηδηψλ ζην ζπξσξεέν Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη ζην Σκάκα Πξνζσπηθνχ ηεο Γ/λζεο Γηνέθεζεο ηεο αλαζϋηνπζαο Αξράο θαηϊζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα απαζρνιεέηαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. ηελ θαηϊζηαζε απηά ζα επηζπλϊπηνληαη ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ πξνζσπηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηνπ ελ ιφγσ Σκάκαηνο ΚαηΪ ηελ εθηϋιεζε ησλ εξγαζηψλ θαζαξηζκνχ ν αλϊδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζαξκφδεη ηηο ππεξεζέεο ηνπ θαη λα ηξνπνπνηεέ ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαζαξηζκνχ, ζχκθσλα κε ηηο ππνδεέμεηο ηεο Γ/λζεο Σερληθάο Τπνζηάξημεο ηεο αλαζϋηνπζαο Αξράο θαη αλϊινγα κε ηηο αλϊγθεο πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλαζϋηνπζαο Αξράο Γηα ηελ εθηϋιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζαξηζκνχ ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα ρξεζηκνπνηεέ ζε αξηζκφ θαη ζπρλφηεηα, ην κφληκν ά Ϋθηαθην πξνζσπηθφ πνπ δηαζϋηεη, Ϋηζη ψζηε λα εμαζθαιέδεηαη Ϊςνγν απνηϋιεζκα. ε πεξέπησζε πνπ δελ επαξθεέ ην πξνζσπηθφ πνπ θαζνξέδεηαη αλσηϋξσ (παξ. 7.15), γηα ηελ εμαζθϊιηζε Ϊςνγσλ απνηειεζκϊησλ, ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζε φιεο ηηο απαξαέηεηεο ελϋξγεηεο πξνο επέηεπμε ησλ απνηειεζκϊησλ απηψλ Σν πξνζσπηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέ ν ΑλΪδνρνο ζα επηιϋγεηαη, πξνζιακβϊλεηαη θαη ακεέβεηαη απνθιεηζηηθϊ απφ ηνλ ΑλΪδνρν πνπ ζα εέλαη θαη εξγνδφηεο ηνπ, ελψ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ Ϋρεη θακέα λνκηθά ζρϋζε κε απηφ. Καη εμαέξεζε, ε Γ/λζε Σερληθάο Τπνζηάξημεο ηεο αλαζϋηνπζαο Αξράο, κεηϊ απφ ππφδεημε ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο ηνπ Ϋξγνπ, Ϋρεη ην δηθαέσκα λα απαηηεέ απφ ηνλ ΑλΪδνρν ηελ αληηθαηϊζηαζε νπνηνπδάπνηε πξνζψπνπ ζεσξεέ αθαηϊιιειν Ο ΑλΪδνρνο αλαιακβϊλεη επέζεο ηελ ππνρξϋσζε λα κεξηκλάζεη, ψζηε λα απνθχγεη πεξέπησζε θελψλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ, ηα νπνέα ζα πξϋπεη λα θξνληέδεη λα αλαπιεξψλεη, ακειιεηέ, ππνρξενχηαη δε λα δηαζθαιέδεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο κε νπνηνδάπνηε ηξφπν, θαηϊ ηελ πεξένδν δηαθνπψλ, ζε ηπρφλ πεξέπησζε απεξγέαο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, θ.ι.π Ζ ζπγθϋληξσζε ησλ απνξξηκκϊησλ ζε ζϊθνπο απφ πιηθφ θσηνβηνδηαζπψκελν (πιαζηηθφ πνπ δηαιχεηαη, θηιηθφ πξνο ην πεξηβϊιινλ) θαη κεηαθνξϊ ηνπο πξνο απφξξηςε ζε εηδηθνχο ρψξνπο απνθνκηδάο απνξξηκκϊησλ θαη θϊδνπο εθηφο ηνπ θηηξένπ απνηειεέ ππνρξϋσζε ηνπ Αλαδφρνπ. Δηδηθφηεξα, ην ραξηέ ζα πεξηζπιιϋγεηαη μερσξηζηϊ ζε ζϊθνπο απφ θσην-βηνδηαζπψκελν πιηθφ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηεο Γ/λζεο Σερληθάο Τπνζηάξημεο θαη ζα ηνπνζεηεέηαη ζε εηδηθνχο θϊδνπο (Αλαθχθισζεο) ά εηδηθφ ρψξν εληφο ά εθηφο ηνπ θηηξένπ, ζχκθσλα επέζεο κε ηηο νδεγέεο ηεο Γ/λζεο Σερληθάο Τπνζηάξημεο. Ο ρψξνο αλαθχθισζεο ζα απνιπκαέλεηαη κηα θνξϊ ην κάλα Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη θαηϊ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο λα πξνζθνκέζεη θαηϊζηαζε πξνζσπηθνχ πνπ ζα αλαιϊβεη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ θηεξένπ ζεσξεκϋλε απφ ηελ Δπηζεψξεζε Δξγαζέαο, θαηϊζηαζε κηζζνδνζέαο γηα ην ζπγθεθξηκϋλν πξνζσπηθφ θαη αλαιπηηθά πεξηνδηθά δάισζε πνπ ππνβϊιιεη ζην ΗΚΑ ΠεξαηηΫξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ εέλαη δπλαηφ λα θαζνξηζζνχλ ζηε χκβαζά ηνπ κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 8. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ ΣΟΠΟ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 8.1 Ζ χκβαζε ζα Ϋρεη δηϊξθεηα δψδεθα κάλεο (12) απφ ηελ εκεξνκελέα ππνγξαθάο ηεο. ΜεηΪ ηε ιάμε ηεο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη λα αλαζϋζεη λϋεο παξφκνηεο κε ηηο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα ππεξεζέεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 25 4 ηνπ Π.Γ. 60/2007, ζηνλ αλϊδνρν ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο, θαηφπηλ ζχκθσλεο γλψκεο ησλ δχν κεξψλ. Σν ζσξεπηηθφ πνζφ ησλ πξφζζεησλ ππεξεζηψλ δελ επηηξϋπεηαη λα ππεξβαέλεη ην 50% ηνπ πνζνχ ηεο αξρηθάο ζχκβαζεο θαη ην κεληαέν θφζηνο ζα πξϋπεη λα ηζνχηαη κε ην κεληαέν θφζηνο ηεο θχξηαο ζχκβαζεο. 8.2 Ο ΑλΪδνρνο ζα παξϋρεη ηηο ππεξεζέεο ηνπ ζηελ Ϋδξα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο επέ ηεο νδνχ Φξαγθνχδε αξηζκφο 11 θαη Αι. ΠΪληνπ ζηελ ΚαιιηζΫα Αηηηθάο. 9. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ

12 Ζ ζρεηηθά πξνυπνινγηζζεέζα δαπϊλε αλϋξρεηαη θαη δε ζα μεπεξϊζεη ην πνζφ ησλ εθαηφλ εβδνκάληα κέα ρηιηϊδσλ επξψ ( ,00 ), ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ηνπ αλαινγνχληνο ΦΠΑ. Ζ πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα γέλεηαη ηκεκαηηθϊ θαη ζπγθεθξηκϋλα ζε δψδεθα ηζφπνζεο δφζεηο θαη κεηϊ ηελ πξνζθφκηζε απφ ηoλ ΑλΪδνρν ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ, πνπ πξνβιϋπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηϊμεηο, κεηϊ ηελ Ϋθδνζε ηαθηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληϊικαηνο πιεξσκάο ζην φλνκα ηνπ Αλαδφρνπ, ζε βϊξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζέαο καο, Ϋρνληαο ππφςε ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 2/76192/ πξνϋγθξηζε γηα αλϊιεςε ππνρξεψζεσλ γηα ην Ϋηνο 2012 ηνπ θνξϋα ζηνλ ΚΑΔ πγθεθξηκϋλα ν ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη: α. Αζθαιηζηηθά Δλεκεξφηεηα β. Φνξνινγηθάο Δλεκεξφηεηα γ. Μεληαέν Παξνπζηνιφγην Πξνζσπηθνχ δ. Μεληαέα Βεβαέσζε απφ ην αξκφδην ΗΚΑ, γηα ηελ απφδεημε ηεο αζθϊιηζεο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ε. ΑηνκηθΫο πκβϊζεηο Δξγαζέαο ηνπ απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ ζη. Μηζζνδνηηθά ΚαηΪζηαζε ππνγεγξακκϋλε απφ ην απαζρνινχκελν πξνζσπηθφ, θαζψο θαη θϊζε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ πνπ ηπρφλ ζα δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά. Ο ΑλΪδνρνο επηβαξχλεηαη κε θϊζε λφκηκε θξϊηεζε ά εηζθνξϊ, ε νπνέα θαηϊ λφκν βαξχλεη απηφλ. Πην ζπγθεθξηκϋλα ν ΑλΪδνρνο βαξχλεηαη κε θξαηάζεηο 3,072% (άηνη 3% ππϋξ Μ.Σ.Π.Τ, 2% Υαξηφζεκν Μ.Σ.Π.Τ θαη 20% ΟΓΑ Υαξηνζάκνπ). ε θϊζε κεληαέα πιεξσκά ηνπ Αλαδφρνπ ζα γέλεηαη παξαθξϊηεζε θφξνπ εηζνδάκαηνο 8%. ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ησλ δηαηϊμεσλ πεξέ λνκέκσλ θξαηάζεσλ ά/θαη θφξνπ εηζνδάκαηνο ά νπνηαδάπνηε Ϊιιε ηξνπνπνέεζε/ζπκπιάξσζε ηπρφλ δηαηϊμεσλ, νη φξνη ηεο παξνχζαο πξνθάξπμεο θαζψο θαη ε ζχκβαζε πνπ πξφθεηηαη λα ππνγξαθεέ κε ηνλ ΑλΪδνρν ζπκκνξθψλνληαη κε ηα λϋα δεδνκϋλα. Σν ζχλνιν ησλ ηκεκαηηθψλ πιεξσκψλ ηνπ Αλαδφρνπ δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ηελ πξνυπνινγηζζεέζα δαπϊλε θαζψο θαη ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξϊ ηνπ πνπ ζα ππνβιεζεέ ζην πιαέζην ηεο παξνχζεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο. Χο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθϊ πιεξσκάο θαη ινηπϊ ζηνηρεέα, ηζρχνπλ ηα φζα αλαθϋξνληαη ζην Ϊξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά επηθπιϊζζεηαη ησλ δηθαησκϊησλ πνπ αλαθϋξνληαη ζην Ϊξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 10.1 ΓεθηΫο γέλνληαη ππνςεθηφηεηεο απφ θπζηθϊ πξφζσπα πνπ εέλαη εγθαηεζηεκϋλα ζε θξϊηε-κϋιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ.) ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ά δηθαηνχκελα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ κε βϊζε ηε λνκνζεζέα ηξέησλ ρσξψλ πνπ Ϋρνπλ θπξψζεη ηε πκθσλέα πεξέ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ ε νπνέα θπξψζεθε κε ην Ν. 2513/97, θαζψο θαη ηεο Απζηξαιέαο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθϊ ζην αληηθεέκελν ηεο παξνχζεο, άηνη ζηνλ θαζαξηζκφ κεγϊισλ θηηξέσλ. ΓεθηΫο γέλνληαη ππνςεθηφηεηεο απφ λνκηθϊ πξφζσπα, απφ επηρεηξάζεηο εκεδαπάο ά αιινδαπάο, νκέινπο, ελψζεηο λνκηθψλ ά/ θαη θπζηθψλ πξνζψπσλ, ζπκπξϊμεηο, θνηλνπξαμέεο εηαηξεηψλ ά ππφ ζχζηαζε θνηλνπξαμέεο ησλ αλσηϋξσ κε νπνηνδάπνηε ζπλδπαζκφ θαη ελ γϋλεη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, θπζηθϊ ά λνκηθϊ, πνπ ππνβϊιινπλ απφ θνηλνχ ππνςεθηφηεηα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθϊ ζην αληηθεέκελν ηεο παξνχζεο, πνπ Ϋρνπλ ζπζηαζεέ θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθά λνκνζεζέα ά Ϋρνπλ ζπζηαζεέ ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζέα θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ.) θαη Ϋρνπλ ηελ θεληξηθά δηνέθεζε ά ηελ θχξηα εγθαηϊζηαζά ηνπο ά ηελ θαηαζηαηηθά Ϋδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο (Δ.Δ.) ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.) ά δηθαηνχκελα ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ κε βϊζε ηε λνκνζεζέα ηξέησλ ρσξψλ, πνπ Ϋρνπλ θπξψζεη ηε πκθσλέα πεξέ Γεκνζέσλ πκβϊζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ηνλ Ν. 2513/97, θαζψο θαη ηεο Απζηξαιέαο.

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 24 / 22-12-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα Βιεπζεξέαο 1, ζηελ αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ ηεο Οηθνλνκηθάο Βπηηξνπάο (αέζνπζα ζπλεδξηϊζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Σει. Βπηθ/λέαο. : 22410-46339 (22413-61339) 46301, 46359, Fax : 22410-46361 (22413-61361) ΓΖΜΟΤ ΡΟΓΟΤ Πξαθηηθφ πλεδξίαζεο Αξηζκφο: 21/11-11-2014 ηε Ρφδν θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Ρφδνπ, Πιαηεέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ

ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ ΣΑ ΤΝΗΘΔΣΔΡΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Δ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟΤ ΚΧΓΙΚΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ, ΚΑΘΧ ΚΑΙ ΛΟΙΠΧΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΣΜΗΜΑ Γ -ΤΠΟΘΔΔΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. της χώρας. Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμ. Πρωτ. 543 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α Θ Η Ν Α Προς όλους

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ.

ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ COMPUTER ROOM ΣΗ Γ/ΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΚΛΙΜΑΣΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΚΣΙΡΙΟΤ ΣΗ Γ.Γ.Δ. - Γ.Γ.Δ. ΚΑΙ ΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012.

Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ. έηορ 2011-2012. ΕΔΡΑ : ΑΜΑΡΟΤΙΟ (ΣΑΘΜΟ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΑΠ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΣΣΙΚΗ Σ.Κ.141.21 Μαπούζι 16-11-2011 Ππακηικό Αξιολόγηζηρ Επιηποπήρ Εκδίκαζηρ Ενζηάζευν Τποτηθίυν για θοίηηζη ζηο Δ.Π.ΠΑΗ.Κ, Π.Δ.Τ.Π., για ηο ακαδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ III. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΟΣΑ ε εθπαέδεπζε ησλ ζηειερψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηακεηαθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ ζηελ νηθνλνκηθά ιεηηνπξγέα ζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ IV. ΚΤΚΛΟ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΕΖΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΓΑΝΔΗΑ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ λα παξνπζηϊζεη κε πξαθηηθφ & εκπεξηζηαησκϋλν

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01 / 04 / 2016 ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: Ε..Δ.Τ./ 875 Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαρ.Δ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΧΗ & ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΜΔΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΜΒΑΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 13.07.2011, ημέπα Σεηάπηη, ζηα γξαθεία ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο.

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη είλαη νη αλαθεξφκελεο ζην ζπλεκκέλν παξάξηεκα ην νπνίν έρεη επηά (7) ζειίδεο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΓΕΙΑ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 196 11521 ΑΘΗΝΑ Δ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ: Θ.ΠΑΝΑΓΟΤΛΙΑ ΣΗΛ. 2132010130 ΑΠΟΦΑΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003427054 2015-12-03

15PROC003427054 2015-12-03 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.03 11:43:08 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΗΟΧ465ΦΘΕ-71Β Λ.υγγροφ 83, 11745 Ακινα, Σθλ: 2109285144,

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο

Γηεζλάο Κιεηζηόο Γηαγσληζκόο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Αγ. Παξαζθεπά, 13.01.2010 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ & ΣΔΥΝ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Α.Π. : Γ.β./271/19 Σκάκα Οηθνλνκηθνύ & Πξνκεζεηώλ Πιεξνθ.: θα. Μ. Εάππα Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αίγιο 24 Φεβποςαπίος 2015 ΝΟΜΟ ΑΥΑΨΑ Απ. Ππωη.:5386 ΔΗΜΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ «Μεηαθνξά ζπκππθλσκέλσλ απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ Αηγηαιείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα