Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν:"

Transcript

1 Με πρόσωπα από το Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα και τον Θεσμό (πολιτικό κόμμα), κατεβαίνει στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου η Ένωση Κεντρώων του Βασίλη Λεβέντη. Η λίστα τω ν υποψη φίω ν στα ψη φοδέλτια τη ς Ενω ση ς Κ εντρώω ν: Α.ΑΘΗΝΩΝ Α Ν ΤΩΝ ΙΟ Υ ΣΠ Υ Ρ ΙΔ ΩΝ τουθεοφάνη ΒΕΡ ΩΝ Η Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουν ικολάου Η Μ ΕΛ Λ Ο Σ ΣΤΕΦΑ Ν Ο Σ τουβασιλείου Κ Α Ψ Η Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουβασιλείου Κ Ο Κ Κ ΩΝ Α Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουκ ω νσταντίνου Κ Ο Ν ΙΤΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Π Ο ΣΤΟ Λ Ο Σ τουν ικολάου Μ Α ΖΑ Ρ Α Κ Η Σ Δ ΙΟ Ν Υ ΣΗ Σ τουκ λεάνθη Μ Η ΤΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ ΖΩΗ τουδ η μη τρίου Μ Π Α Κ Α Α Ρ ΤΕΜ ΙΣ τουστέλιου Β.ΑΘΗΝΩΝ Λ ΕΒΕΝ ΤΗ Σ ΒΑ ΣΙΛ Η Σ τουα ποστόλου Α Ρ ΧΟ Ν ΤΟ Υ Λ Η Α Ν Ν Α τουευάγγελου ΒΑ ΣΙΛ Α Κ Η Σ ΕΛ ΕΥ ΘΕΡ ΙΟ Σ τουβασιλείου ΓΕΩΡ ΓΙΑ Δ Η Σ Μ Α Ρ ΙΟ Σ τουν ικολάου ΓΚ Ο Υ Λ Ο Υ Μ ΙΑ Ν Κ ΕΒΟ Ρ Κ τουχαϊκ ΓΟ Υ ΣΕΤΗ Σ Π Α Ν Α ΓΙΩΤΗ Σ τουγερασίμου ΖΑ Μ Π Ο ΓΑ ΒΑ ΣΙΛ ΙΚ Η τουκ ω νσταντίνου ΙΩΑ Ν Ν Ο Υ ΕΥ ΣΤΑ ΘΙΟ Σ τουιω άννη Κ Α Ρ Ρ Α Σ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ τουγεω ργίου Κ Ο Υ ΒΕΛ Α ΒΑ ΣΙΛ ΙΚ Η τουκ ω νσταντίνου Κ Ο Υ Ρ Ο Υ Π Α Κ Η Σ Α Λ ΕΞ Α Ν Δ Ρ Ο Σ τουστυλιανού Κ ΩΤΣΙΔ Η Σ Π Α Ν Α ΓΙΩΤΗ Σ τουστέφανου Μ Α Δ ΙΑ Ν Ο Σ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουμ ιχαήλ ΣΑ Λ Μ Α Ν ΤΖΑ Μ Α Λ -ΧΡ Η ΣΤΟ Σ τουχοσσεϊν ΣΑ Ρ ΙΔ Η Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουγεω ργίου ΤΖΩΡ ΤΖΑ Κ Η Π ΙΠ ΙΝ Α τουμ η νά ΧΑ ΤΖΗ Α ΘΑ Ν Α ΣΙΟ Υ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ τουα θανασίου ΧΑ ΤΖΗ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Υ Α Ν ΤΩΝ ΙΟ Σ τουβασιλείου

2 Α.ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ Α Ρ ΓΑ Ρ ΩΝ Η ΕΥ Α ΓΓΕΛ ΙΑ τουιω άννη Μ ΕΛ Α Σ Π Α Ν Α ΓΙΩΤΗ Σ τουν ικολάου ΤΣΙΛ ΙΒΑ Ρ Α Κ Ο Σ Π Α Ν Α ΓΙΩΤΗ Σ τουχρήστου Β. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κ ΙΡ Λ Α ΓΚ ΙΤΣΗ Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουιω άννη Μ Ο Υ Κ Α ΖΗ Σ Α Λ ΕΞ ΙΟ Σ τουμ η νά Π Α Ν Α ΓΙΩΤΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουευτυχίου ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΟ ΣΚ ΙΔ Η Σ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουδ η μη τρίου ΓΡ ΙΒΑ Σ Δ Η Μ Η ΤΡ Η Σ τουν ικολάου Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ ΙΔ Η Σ Π Α Υ Λ Ο Σ τουλ αζάρου Λ ΙΚ ΙΤΣΑ Κ Ο Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ τουδ η μη τρίου ΣΤΑ ΘΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΘΕΟ Δ ΩΡ Ο Σ τουπ αναγιώτη ΣΤΑ Μ Π ΕΛ Ο Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουγεω ργίου ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Κ Α Λ Ο ΓΕΡ Ο ΓΙΑ Ν Ν Η Σ ΒΑ ΣΙΛ Η Σ τουγεω ργίου Ν ΤΑ ΣΑ Κ Ο Υ Α ΓΓΕΛ ΙΚ Η τουγεω ργίου ΤΣΙΜ Π Ρ ΙΜ Α Ν Η Δ Η Μ Η ΤΡ Α τουστυλιανού ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΚ Α ΒΑ Λ Η Σ Ν ΙΚ Ο Σ τουπ ροκοπίου Π Α Π Α ΖΟ ΓΛ Ο Υ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουα λεξάνδρου ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Κ Α Ρ Κ Α Δ Α Κ Η Σ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουεμμανουήλ Μ Α ΓΚ Λ Α Ρ Α Π Α Ρ Α ΣΚ ΕΥ Ο Υ Λ Α τουκ ω νσταντίνου Μ Α ΓΝ Η Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ τουθρασύβουλου Ν ΕΓΚ Α Σ Μ Α Υ Ρ Ο Υ Λ ΙΑ Σ Η Λ ΙΑ Σ τουπ αναγιώτη ΣΚ Α ΦΙΔ Α Σ ΧΡ Η ΣΤΟ Σ τουγεω ργίου ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΙΩΑ Ν Ν Ο Υ Ν ΙΚ Η τουδ η μη τρίου ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Α ΓΓΕΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΓΕΩΡ ΓΙΑ τουιω άννη Α ΣΗ Μ Α Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ τουκ ω νσταντίνου ΕΥ ΘΥ Μ ΙΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουευθυμίου ΤΡ ΙΑ Ν ΤΑ ΦΥ Λ Λ ΙΔ Η Σ ΘΕΟ Δ ΩΡ Ο Σ τουγεω ργίου

3 ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ Κ Α ΓΚ Α ΕΥ ΤΥ ΧΙΑ τουσπυρίδω νος Κ Α ΣΠ Α Ρ ΙΑ Ν ΧΡ ΙΨ ΙΜ Ε Ρ Ο ΖΙΚ τουεφραίμ Βάρτ Μ Υ Ρ ΙΛ Λ Α Σ Π ΕΤΡ Ο Σ τουστυλιανού ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Κ Α ΣΙΜ Α ΤΗ Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουβρεττού Κ Ο Λ Ο ΒΟ Σ Α ΘΑ Ν Α ΣΙΟ Σ τουγεω ργίου Κ Ο Υ Κ Ο Υ Λ ΙΑ ΤΡ Α Α Ν Ν Α τουγεω ργίου ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Α Λ ΕΞ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Π Α Ρ Α ΣΚ ΕΥ Α Σ τουν ικολάου Λ Α ΓΟ Σ ΘΕΟ Δ ΩΡ Ο Σ τουγεω ργίου Λ ΕΝ ΤΕΡ Η ΣΠ Υ Ρ ΙΔ Ο Υ Λ Α τουδ η μη τρίου Π Α Λ ΤΑ Ο ΓΛ Ο Υ ΧΑ Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ τουδ η μη τρίου Π Α Ν Α ΓΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ τουιω άννη ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΓΕΩΡ ΓΙΑ Δ Ο Υ Α ΙΚ Α ΤΕΡ ΙΝ Η τουδ η μη τρίου Μ Η ΤΣΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΟ Σ τουδ η μη τρίου ΣΤΥ Λ ΙΑ Ν Ο Υ Α Ν ΘΟ Υ Λ Α τουν ικολάου ΤΣΑ Κ Ο Υ Μ Α ΓΚ Ο Σ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουα ντω νίου ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Κ Υ Ρ ΙΑ ΖΑ Κ Ο Υ ΕΛ ΙΣΑ ΒΕΤ τουστυλιανού Μ Α Λ Α Μ Ο Υ Ρ ΩΞ Α Ν Η τουευαγγέλου ΣΚ Α Λ Κ Ο Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουα ποστόλου ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΘΕΡ Ρ ΙΟ Σ Π Α Ν Α ΓΙΩΤΗ Σ τουπ ερικλή Κ Α Ν ΕΛ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ Κ Λ Α ΙΡ Η τουγεω ργίου Κ Ο Ρ Δ Α ΣΤΑ Υ Ρ Ο Υ Λ Α τουθεοδώρου ΣΤΡ Α ΤΑ Κ Η Μ Α Ρ ΙΑ τουν ικολάου ΣΥ Μ ΕΩΝ ΙΔ Η Σ Α Ν ΤΩΝ ΙΟ Σ Μ ΙΧΑ Η Λ τουο δυσσέα ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Λ Α Λ Α Π Α Ν Ο Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ τουσπυρίδω νος ΣΚ Α Μ Α ΓΚ Α Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουν ικολάου ΣΚ ΕΝ ΤΖΟ Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουα ναστασίου ΤΟ Μ Α Ρ Α Σ ΣΕΡ Α ΦΕΙΜ τουσπυρίδω νος ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Κ Α ΒΑ Δ ΕΛ Λ Α Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουγεω ργίου

4 Κ Α Λ Α Ν ΤΖΗ Σ ΧΑ Ρ Α Λ Α Μ Π Ο Σ τουγεω ργίου Μ ΕΝ ΤΗ ΒΑ ΣΙΛ ΙΚ Η τουστεφάνου ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Π Α Ν Α ΓΙΩΤΟ Υ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουκ ω νσταντίνου ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Α Ν ΕΛ Λ Α Σ Δ Η Μ Ο ΣΘΕΝ Η Σ τουα δαμαντίου Δ Η Μ Ο Σ Ο Δ Υ ΣΣΕΑ Σ τουα ντω νίου Λ Α Π Π Α Σ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ τουπ ολυκάρπου ΤΡ ΙΑ Ν ΤΑ ΦΥ Λ Λ Ο Υ ΙΩΑ Κ ΕΙΜ τουα ποστόλου ΤΣΙΜ Π Ρ ΙΜ Α Ν Η ΣΟ ΦΙΑ τουστυλιανού ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Α Α Ρ ΩΝ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουδ η μη τρίου Κ Ο Ρ Δ ΩΤΟ Υ Μ Α Ρ ΙΑ τουθεοδώρου ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΙΑ Κ ΩΒΙΔ Ο Υ ΕΡ ΙΦΥ Λ Η τουχαραλάμπους ΣΙΓΑ Λ Α Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ τουιακώβου ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Κ Ο Ν ΤΙΝ Η Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουλ εω νίδα Ρ ΩΜ Α ΙΟ Σ ΘΕΟ Δ ΩΡ Ο Σ τουκ ω νσταντίνου ΣΚ Α Ρ Λ Α ΤΟ Υ ΣΟ ΦΙΑ τουπ αναγιώτη ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΣΚ Α Ρ Λ Α ΤΟ Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουκ ω νσταντίνου ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ Α Α Ρ ΩΝ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουιω άννη ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΑ Λ Α ΤΑ Σ Α ΘΑ Ν Α ΣΙΟ Σ τουβασιλείου ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Κ Ο Υ ΦΑ Λ Η Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουσπυρίδω νος ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α Λ ΕΞ Α Ν Δ Ρ Η Σ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ τουκ ω νσταντίνου ΓΚ Α Ρ Α ΒΕΛ Ο Σ Α ΘΑ Ν Α ΣΙΟ Σ τουστέφανου Μ Α Ν ΤΖΑ Κ ΙΔ Η Σ ΒΑ ΣΙΛ ΕΙΟ Σ τουδ αμιανού ΧΑ ΤΖΗ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ Μ Α Ρ ΙΑ τουη λία ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ Α Ρ Ρ Α Μ Α Ρ ΓΑ Ρ ΙΤΑ τουγεω ργίου Λ ΕΒΕΝ ΤΗ Π Α Ρ Α ΣΚ ΕΥ Η τουκ ω νσταντίνου

5 Μ ΕΡ ΕΛ Η ΖΩΗ τουά γγελου Π Α Π Α ΪΩΑ Ν Ν Ο Υ Α ΣΤΕΡ ΙΟ Σ τουα θανασίου ΣΥ Μ ΕΩΝ ΙΔ Ο Υ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Α τουσπυρίδω νος ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Λ ΙΑ Ν Ο Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουγεω ργίου ΣΥ Κ Α Μ Α Ρ ΙΑ τουγεω ργίου ΤΣΕΤΣΙΛ Α Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουχριστοφόρου ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κ ΩΣΤΟ ΒΑ ΣΙΛ Η Α Λ ΕΞ Α Ν Δ Ρ Α τουλ άμπρου ΣΑ Κ Α Λ Η Σ Α Λ ΕΞ Α Ν Δ Ρ Ο Σ τουκ ω νσταντίνου ΤΣΙΓΚ Ο Υ Ν Η Σ ΕΥ Α ΓΓΕΛ Ο Σ τουδ η μη τρίου ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Κ Α Ν ΤΣΟ ΓΛ Ο Υ Α Μ Υ ΓΔ Α Λ ΙΑ τουθεοδώρου Π Λ ΕΥ Ρ Α ΣΤΑ Υ Ρ Ο Υ Λ Α τουβασιλείου ΤΣΙΝ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ τουευθυμίου ΦΟ Υ Ν ΤΑ ΘΕΟ Δ ΩΡ Α τουα νδρέα ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Δ Α Μ ΙΑ Ν ΙΔ Η Σ Π Ο Λ Υ ΧΡ Ο Ν Η Σ τουσάββα Κ Ο Υ ΖΙΩΡ ΤΗ Σ ΘΩΜ Α Σ τουν ικολάου Μ Α Υ Ρ Ο Δ Ο Ν ΤΗ Α Ρ ΓΥ Ρ Ω τουγεω ργίου ΣΟ Υ Λ Ο Υ ΤΖΙΔ Α Κ Η ΒΙΡ ΓΙΝ ΙΑ Π Α Ρ Α ΣΚ ΕΥ Η τουσταύρου Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λ ΕΒΕΝ ΤΗ Σ ΒΑ ΣΙΛ Η Σ τουα ποστόλου Α Μ Α Ν Α ΤΙΔ Η Σ ΧΡ Η ΣΤΟ Σ τουιω άννη Α Π Ο ΣΤΟ Λ ΙΔ Η Σ ΘΕΟ Δ ΩΡ Ο Σ τουκ ω νσταντίνου ΓΕΩΡ ΓΟ Λ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουδ η μη τρίου Δ Ο Υ Λ Κ ΕΡ ΙΔ Η Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουχρήστου ΕΥ ΣΤΑ ΘΙΟ Υ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουγεω ργίου Κ Λ Α Ρ Α Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουο δυσσέα Ν Α Λ Μ Π Α Ν ΤΗ Σ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουα θανασίου ΣΤΑ Υ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουιω άννη ΣΥ Μ ΕΛ ΙΔ Η Σ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουν ικολάου Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Κ Α ΖΑ Ν ΤΖΗ Σ Λ ΕΩΝ ΙΔ Α Σ τουα ντώνη Μ Π Α ΪΜ Α Κ Η Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουσταύρου

6 ΣΥ Μ ΕΩΝ ΙΔ Η Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουχρήστου ΧΑ ΤΖΗ ΙΑ Κ ΩΒΟ Υ ΕΥ Α ΓΓΕΛ Ο Σ τουιω άννη ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μ Ο Ρ ΘΑ Ν Α ΣΗ ΒΑ ΣΙΛ ΙΚ Η τουευάγγελου Μ Π Α Λ ΤΑ Σ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουιω άννη ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΒΑ ΣΙΛ Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΙΩΑ Ν Ν Α τουκ ω νσταντίνου Κ Α Λ Α Ν ΤΖΗ Μ Α Ρ ΙΑ τουδ η μη τρίου ΤΣΙΜ Π Ρ ΙΜ Α Ν Η Σ ΣΤΥ Λ ΙΑ Ν Ο Σ τουγεω ργίου ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Α Ρ ΣΕΝ Η Σ Α ΘΑ Ν Α ΣΙΟ Σ τουχρήστου Κ Ο Υ Ρ ΙΔ Η Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουευαγγέλου Μ Η Ν Α ΣΙΔ Η Σ ΣΑ ΒΒΑ Σ τουν ικολάου Μ Π Α Κ Α Λ Ο Υ Δ ΙΑ Λ ΕΚ ΤΗ τουπ αντελή ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Δ Α ΒΡ Η Σ Α Ν ΤΩΝ ΙΟ Σ τουχριστόφορου ΘΕΟ Δ ΩΡ ΙΔ Ο Υ Α ΙΚ Α ΤΕΡ ΙΝ Η τουμ ιχαήλ Κ Α Ρ Α Ν ΤΩΝ Η ΣΤΕΛ Λ Α τουν ικολάου ΧΑ ΤΖΗ Α ΘΑ Ν Α ΣΙΟ Υ ΓΙΑ Ν Ν Ο Υ Λ Α τουδ ιονυσίου ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΩΑ Ν Ν ΙΔ Η Σ Α Ν ΘΙΜ Ο Σ τουα ιμιλίου Λ ΕΒΕΝ ΤΗ ΕΛ ΕΝ Η τουα ποστόλου ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ Μ Η ΤΣΙΟ Σ Μ Α Ρ ΙΟ Σ τουν απολέοντος Ν ΤΑ ΣΑ Κ Ο Υ ΕΥ ΦΡ Ο ΣΥ Ν Η τουιω άννη ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΒΛ Α ΧΟ Υ Μ Α Ρ ΙΑ τουν ικολάου ΓΑ ΖΗ Σ ΣΠ Υ Ρ ΙΔ ΩΝ τουφω τανδρέα ΓΑ Λ Α ΤΑ Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουβασιλείου ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Α Ν Δ Ρ ΙΩΤΗ ΕΛ ΕΝ Η τουα ιμιλιανού Μ Π Α Λ ΤΖΗ Σ ΧΡ Η ΣΤΟ Σ τουστεφάνου ΣΠ Υ Ρ ΙΔ Ο Υ ΕΙΡ Η Ν Η τουδ η μη τρίου ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΒΑ Ρ Ο Υ ΤΑ Ν ΙΚ Η τουγεω ργίου Κ Υ Μ Π Ρ ΙΤΗ Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουιω άννη

7 Λ Υ ΣΙΜ Α ΧΟ Υ Α ΓΓΕΛ ΙΚ Η τουν ικολάου Ψ Α Λ ΤΟ Π Ο Υ Λ Ο Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουα ριστείδη ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Κ Ο Υ ΤΟ Υ Λ Α Σ Α ΓΓΕΛ Ο Σ τουδ η μη τρίου Λ ΕΜ Ο Ν ΙΔ Η Σ Α ΘΑ Ν Α ΣΙΟ Σ τουλ αζάρου Μ ΕΝ ΤΕΣΙΔ Ο Υ Α Ν Α ΣΤΑ ΣΙΑ τουιω άννη Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ τουη λία ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Μ Π ΕΚ ΙΑ Ρ Η Δ Η Μ Η ΤΡ Α τουπ αναγιώτη ΧΑ ΤΣΙΚ ΙΑ Ν ΓΙΕΓΙΑ τουκ αραμπέτ ΧΛ ΙΑ Π Α Μ Α Ρ ΙΑ τουπ αναγιώτη ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α Α Ρ ΩΝ ΓΡ Η ΓΟ Ρ ΙΑ τουδ η μη τρίου Κ Υ Ρ ΙΑ Κ ΙΔ Ο Υ ΣΟ Ν ΙΑ τουσεργίου Μ Π Α Λ ΤΑ Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουπ αναγιώτη ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ ΙΔ Ο Υ Π Α Ρ Α ΣΚ ΕΥ Η τουγεω ργίου Μ Α Λ Α ΒΕΤΑ ΣΟ ΦΙΑ τουιω άννη Μ ΕΝ ΤΕΣΙΔ Ο Υ Δ ΕΣΠ Ο ΙΝ Α τουιω άννη ΣΑ ΒΒΑ ΪΔ Ο Υ ΖΩΗ τουιω άννη ΦΙΛ ΙΠ Π ΙΔ Η Σ ΦΩΚ ΙΩΝ τουα θανασίου ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΒΑ ΣΙΛ Α Κ Η Σ ΕΜ Μ Α Ν Ο Υ Η Λ τουμ ιχαήλ Κ Α ΖΑ Ν Η Σ Δ Η Μ Ο ΣΘΕΝ Η Σ τουκ ω νσταντίνου Κ Α Ρ ΙΚ Α Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Σ τουκ ω νσταντίνου ΤΣΙΛ ΙΓΙΑ Ν Ν Η Α ΓΓΕΛ ΙΚ Η τουκ ω νσταντίνου ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ Α Λ ΕΛ Λ Η Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουπ αναγιώτη Π Α Π Α Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ Α ΓΓΕΛ ΙΚ Η τουελευθερίου ΧΑ Ρ Α ΤΣΙΑ Ρ Η Σ ΣΠ Υ Ρ ΙΔ ΩΝ τουδ η μη τρίου ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ Λ Ο Υ Ρ Α Ν ΤΟ Υ ΣΜ Α Ρ Α ΓΔ Α τουδ η μη τρίου ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ Π Α Ρ Α ΣΚ ΕΥ Α Α ΙΚ Α ΤΕΡ ΙΝ Η τουπ αναγιώτη ΦΛ ΩΡ Ο Κ Α Π Η ΕΥ Μ Ο Ρ ΦΙΑ τουγεω ργίου

8 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ ΙΡ Κ ΙΚ Α Κ Η Σ ΙΩΑ Ν Ν Η Σ τουγεω ργίου Μ Α Ρ ΤΙΝ Ο Σ Π Α Ν ΤΕΛ Η Σ τουσω τήρη ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Κ Α Λ Α Μ Α Ρ Α ΕΥ Α ΓΓΕΛ ΙΑ τουκ ω νσταντίνου Λ Α Μ Π ΙΡ Η Σ ΘΕΟ ΦΙΛ Ο Σ τουδ ιονυσίου ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΖΑ ΓΚ Α Σ Δ Η Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ τουγεω ργίου Κ Α ΒΓΑ Λ Α Κ Η Σ ΒΑ ΣΙΛ Η Σ τουκ ω νσταντίνου ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΟ Υ Ρ Μ ΕΤΑ Κ Η Σ ΓΕΩΡ ΓΙΟ Σ τουκ ω νσταντίνου Μ Α Ν ΙΜ Α Ν Α Κ Η Σ Α Λ ΕΞ Α Ν Δ Ρ Ο Σ τουσπυρίδω νος Μ ΕΝ ΤΕΣΙΔ Ο Υ ΕΡ Α ΣΜ ΙΑ τουιω άννη Ν ΙΚ Ο Λ Α Ο Υ ΣΟ ΦΙΑ τουσω τήρη

Το όνομα του ψηφοδελτίου είναι ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ με υπότιτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ.

Το όνομα του ψηφοδελτίου είναι ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ με υπότιτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ. Το όνομα του ψηφοδελτίου είναι ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α - ΜΕΤΩΠΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ με υπότιτλο ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ / ΣΤΡΙΩΝ. Οι υποψήφιοι ανά εκλογική περιφέρεια είναι (όπως ανακηρύχθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25 Αυγούστου 2008 Αριθ. πρωτ.: 1018 Προς: (Όπως Πίνακας Αποδεκτών) Κοιν.: (1) Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Χρήστο Φώλια Μεσογείων 119 115 26, Αθήνα (2) Υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεώργιο

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους ΠΕ.ΔΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΧΑΡΝΩΝ 96, ΑΘΗΝΑ) τηλ: 21082805-802-829 ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΒΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ Α Α: 666Π6-Ξ57 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΡΟΣ: Αποδέκτες Πίνακα «Α» και «Γ» (Πλην Γ.6500-Γ.6600) ΚΟΙΝ.: Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤ6Θ-2ΡΛ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Θ-ΝΓ3. Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους 17. Προς: Όπως ο πίνακας διανομής. Πληροφ. : Δ.Μανουσάκη Τηλέφωνο : 2132161548 FAX : 210 52 35480 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ. 16371 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας

ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ ΑµεΑ 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας. 4. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων. Παίδων. υτ. Αθήνας ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1. Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» 2. Αναρρωτήριο Πεντέλης 3. Παιδόπολη «Αγ. Ανδρέας» 4. Παιδόπολη «Αγ. Βαρβάρα» 1. Κέντρο Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων Βούλας 2. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡ.-ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΔΥ5α/οικ.16966 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ.Δ/νση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013,

ΘΕΜΑ: Επιχορήγηση Δήμων με συνολικό ποσό 5.677.570,42 από τους ΚΑΠ έτους 2013, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Οκτωβρίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.:40729 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ: ΦΟΡΜΑ ΕΠΑΦΩΝ ΚΩ ΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗ: ΚΩ ΙΚΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΛΗΣ / ΟΙΚΙΣΜΟΥ: ΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ζ Ζ Ζ0 Ζ Π.Σ. ΑΘΗΝΑΣ Π.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΑ > 0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΑΣΤΙΚΑ 0.000-0.000 ΗΜΙΑΣΤΙΚΑ 000- ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40141 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2710 24 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία ιατρικής εξέτασης ατόμων με αναπηρίες για τη χορήγηση της απαλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) Ιστοσελίδα Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης : www.yeka.gr E-Mails Σ.ΕΠ.Ε. : 1)

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014.

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Υγειονομικών Επιτροπών ορίζεται η Τρίτη 4/3/2014. Αθήνα, 28/2/2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 8758 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

ΘΕΜΑ: Αναπλήρωση αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής. Να σταλεί και mail ή fax ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝ. ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Κ.Δ.Α.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Κ.Δ.Α.Υ. 1 Α ΑΘΗΝΑΣ 2 Β ΑΘΗΝΑΣ 3 Γ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΝΔΑΝΟΥ 18 11526 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 2106929094εσωτ 2106929611κ.λειτ. 2106929636 37κοινού 2106929617(FAX) ΛΕΩΦ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 269 ΙΟΝΙΑ CENTER 2102797176κοινού 3ος 5ος ΟΡΟΦΟΣ 14231

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». ΑΔΑ: Β57Ε465ΦΘΕ-9ΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2 Απριλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. πρωτ. 11830 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Α. Καντλής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Α. Καντλής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α. Καντλής, Σ. Πολύζος και Τ. Πνευματικός Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΞ7Μ-ΙΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 07/02/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΟΞ7Μ-ΙΒΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Μαρούσι, 07/02/2013. Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 07/02/2013 Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Τμήμα: Συντονισμού Δικτύου Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ονοματεπώνυμα 2 φυτοϋγειονομικών ελεγκτών 1) Συντονιστής: Μάρκου Ανδρομάχη. 2)Αναπληρωτής: Ελευθεριάδης Ηλίας 1) Συντονιστής: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα

Ονοματεπώνυμα 2 φυτοϋγειονομικών ελεγκτών 1) Συντονιστής: Μάρκου Ανδρομάχη. 2)Αναπληρωτής: Ελευθεριάδης Ηλίας 1) Συντονιστής: Σακελλαρίου Κωνσταντίνα ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ Α)Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. 1 1) Νομαρχιακή Δράμας Καβάλας Ξάνθης. 1α Νομαρχιακό Διαμέρισμα ΔΡΑΜΑΣ Τμήμα Φυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Β +Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013 1Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΟΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 Καλούνται όλοι οι παρακάτω φορείς να στείλουν : 1. Τιµολόγιο Παροχής Υπηρεσιών προς την

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ «ΗΛΙΟΣ» ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΓΔΟΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 1 ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Υπηρεσία Ταχ. Διεύθυνση Ονοματεπώνυμα 2 Α) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ, Καβάλα Μπακάλμπαση 17-19, Τ.Κ. 691 00, Κομοτηνή Ι) Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2526 23 Σεπτεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση για τους υπαλλήλους των Δήμων που ανήκαν στους κλάδους ΠΕ, TE

Διαβάστε περισσότερα