Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΑΘΗΝΑ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2003 Το έργο χρηµατοδοτείται από: Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης , Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΤΠΑ - Ελληνικό ηµόσιο)

2 Η σελίδα αυτή είναι σκοπίµως κενή 2

3 Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Βάσει των αρµοδιοτήτων της σύµφωνα µε τον ν. 2773/1999 ΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ιεθνή διαγωνισµό µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε σφραγισµένες Προσφορές, ανώτατου ύψους διακοσίων δώδεκα χιλιάδων ΕΥΡΩ ( ), πλέον ΦΠΑ 18% όπου προβλέπεται και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα: Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών». O διαγωνισµός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στo Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ικαίωµα συµµετοχής έχει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδίως εταιρείες παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και κοινοπραξίες (εφεξής ο Σύµβουλος ), οι οποίοι επιθυµούν να υποβάλλουν πλήρως δεσµευτικές Προσφορές. Σύµβουλοι που επιθυµούν να υποβάλλουν προσφορές πρέπει να διαθέτουν σηµαντική εξειδικευµένη εµπειρία στο αντικείµενο του έργου, τουλάχιστον κατά τα τρία (3) τελευταία χρόνια, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, καθώς και να διαθέτουν επαρκές εξειδικευµένο και έµπειρο προσωπικό για το έργο. Οι Προσφέροντες οφείλουν να αναφέρουν στην προσφορά τους το τµήµα του έργου που προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους. Η παρούσα ιακήρυξη και η Σύµβαση που θα καταρτισθεί µε βάση αυτή καθώς και τα λοιπά Συµβατικά Τεύχη θα διέπονται αποκλειστικά από το Ελληνικό ίκαιο και ειδικότερα από το Π.. 346/1998 (ΦΕΚ Α 230), τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας και ιαχείρισης της ΡΑΕ (Π.. 139/2001 ΦΕΚ Α 121) και συµπληρωµατικώς τα άρθρα 82 έως 85 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) και του Π.. 394/1996 (ΦΕΚ Α 266). Η µελέτη αυτή θα συγχρηµατοδοτηθεί στο πλαίσιο του Γ Κ.Π.Σ. από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους, εφόσον ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα. Το κείµενο της παρούσας ιακήρυξης έχει συνταχθεί σε πρωτότυπη γλώσσα στην ελληνική και σε µετάφραση στην Αγγλική, πλην του Παραρτήµατος της παρούσας που συντάχθηκε σε πρωτότυπο στην Αγγλική. Το ελληνικό κείµενο κατισχύει της µετάφρασης σε κάθε περίπτωση. 1. Εισαγωγή 1. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας της Ελληνικής ηµοκρατίας ιδρύθηκε µε τον Ν.2773/1999 ως Ανεξάρτητη ιοικητική Αρχή, µε αρµοδιότητες στο σύνολο του τοµέα της ενέργειας. Με την από Απόφαση της ΡΑΕ, το παρόν έργο προγραµµατίστηκε να προκηρυχθεί εντός του έτους 2003 και εντάχθηκε στην 3

4 ενδεικτική ενηµέρωση την οποία δηµοσίευσε η ΡΑΕ στο Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των ΕΚ, αρ. 2002/S της Η ΡΑΕ, κατά την συνεδρίασή της την , αποφάσισε την υλοποίησή του εν λόγω έργου, το οποίο κρίνεται κατεπείγον για τους λόγους που αναφέρονται στη σχετική Απόφαση της ΡΑΕ. Ενόψει τούτου και κατ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 15 παρ. 1 α σε συνδυασµό µε τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 Π.. 346/1998, οι προσφορές στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού θα κατατεθούν µε τον τύπο και το περιεχόµενο που καθορίζεται στο Κεφάλαιο 11 της παρούσας και κατά τον τρόπο που ορίζεται κατωτέρω, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία αποστολής της περίληψης της παρούσας στo Συµπλήρωµα της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Εφαρµόζεται η διαδικασία διαπραγµάτευσης κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής διακήρυξης, που προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 2 του Π.. 346/98, καθώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις του στοιχείου γ του άρθρου 9 παρ. 2 Π.. 346/1998, επειδή αντικείµενο του διαγωνισµού, όπως προκύπτει κατωτέρω στο Παράρτηµα της παρούσας, είναι η παροχή διανοητικών υπηρεσιών τέτοιας φύσεως, που καθιστά αδύνατη τη λεπτοµερή και ακριβή αποτύπωσή τους καθώς και την κοστολόγησή τους και ως εκ τούτου τη σύναψη της σχετικής σύµβασης µε επιλογή της καλύτερης προσφοράς σύµφωνα µε τους κανόνες που διέπουν την κλειστή και την ανοικτή διαδικασία. 2. Αντικείµενο των υπηρεσιών του Συµβούλου Οι πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές του έργου παρουσιάζονται στο επισυναπτόµενο Παράρτηµα της παρούσας. 3. Ισχύς και ιάρκεια της Σύµβασης Μετά την έκδοση κατακυρωτικής Απόφασης, ο Σύµβουλος καλείται να προσέλθει για την υπογραφή της Σύµβασης εντός αποκλειστικής προθεσµίας που θέτει η ΡΑΕ. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Σύµβουλος δεν προσέλθει για την ως άνω υπογραφή, η ΡΑΕ διατηρεί την ευχέρεια να ανακαλέσει την κατακυρωτική Απόφαση και να κατακυρώσει το διαγωνισµό σε έτερο Προσφέροντα, σύµφωνα µε τον οριστικό Πίνακα Βαθµολογίας (Κεφάλαιο 12 της παρούσας). Η Σύµβαση αρχίζει να εκτελείται από την ηµεροµηνία υπογραφής της. Η συνολική διάρκεια της Σύµβασης δεν θα ξεπερνά τις έξι (6) εβδοµάδες. 4. Παραδοτέα και Χρονοδιάγραµµα Ο Σύµβουλος καλείται να παραδώσει τα εξής: - Μια Ενδιάµεση Έκθεση, τέσσερις (4) εβδοµάδες µετά την υπογραφή της Σύµβασης. - Μια Τελική Έκθεση, δύο (2) εβδοµάδες µετά την υποβολή της Ενδιάµεσης Έκθεσης. Ο Σύµβουλος θα πρέπει να εργαστεί µε την εξής µεθοδολογία: Την πρώτη εβδοµάδα απαιτείται εργασία του Συµβούλου πάνω στις προδιαγραφές όπως αυτές έχουν συγκεκριµενοποιηθεί κατά τη διαδικασία διαπραγµάτευσης, την δεύτερη εβδοµάδα 4

5 συνεργασία µε το καθ ύλην υπεύθυνο προσωπικό της ΡΑΕ και οι επόµενες 2 εβδοµάδες θα αφιερωθούν στην ολοκλήρωση της Μελέτης από πλευράς του Συµβούλου και την σύνταξη της Ενδιάµεσης Έκθεσης. Το Κείµενο της Τελικής Έκθεσης θα παραδοθεί εντός προθεσµίας δύο (2) εβδοµάδων µετά την υποβολή της Ενδιάµεσης Έκθεσης. Οι εκθέσεις και τα κείµενα που θα ετοιµαστούν ως µέρος του Έργου θα υποβάλλονται από το Σύµβουλο σε δύο (2) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική µορφή (Microsoft Office 98 ή µεταγενέστερη). Τα παραδοτέα του Έργου µπορούν να παραδοθούν στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Ο Σύµβουλος µπορεί στο πλαίσιο της µεθοδολογίας του να προτείνει και εξειδικεύσει το περιεχόµενο και τη µορφή των Εκθέσεων και των λοιπών κειµένων, χωρίς αυτό να αναιρεί τα οριζόµενα ως ανωτέρω Παραδοτέα. 5. Προϋπολογισµός Ο συνολικός εκτιµώµενος προϋπολογισµός της µελέτης αυτής δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ευρώ, πλέον ΦΠΑ 18%, όπου προβλέπεται. Αναµένεται το πραγµατικό τίµηµα της σύµβασης να διαµορφωθεί σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα από τον προτεινόµενο προϋπολογισµό. 6. Αµοιβή Ο Σύµβουλος που θα επιλεγεί θα αµοίβεται ως ακολούθως: 1. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συµβατικής αξίας του παραπάνω έργου, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ όπου προβλέπεται, µε την υπογραφή της Σύµβασης και έναντι προσκόµισης ισόποσης εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης %, µε την υποβολή της Ενδιάµεσης Έκθεσης. 3. Το υπόλοιπο 40%, µε την υποβολή και έγκριση της Τελικής Έκθεσης του έργου. 7. Τόπος και χρόνος υποβολής των προσφορών Οι προσφορές (ένα αντίτυπο) υποβάλλονται ή αποστέλλονται µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, δια χειρός ή µέσω ταχυµεταφορέα (courier) στη διεύθυνση της ΡΑΕ: Πανεπιστηµίου 69 και Αιόλου, Αθήνα. Ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών στα γραφεία της ΡΑΕ: 26 Ιουνίου 2003, ώρα 12:00 µ.µ. ενώπιον της Eπιτροπής Προµηθειών της ΡΑΕ. Οι προτάσεις µπορούν να κατατεθούν στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα. 8. Παραλαβή ιακήρυξης Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να παραλάβει το τεύχος της παρούσας διακήρυξης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα από την διεύθυνση της ΡΑΕ, Πανεπιστηµίου 69 &Αιόλου, Αθήνα, 1 ος όροφος, 10:00 14:00. 5

6 Πλήρες αντίγραφο της παρούσας διακήρυξης είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: 9. Παροχή ιευκρινίσεων Πληροφορίες και διευκρινήσεις παρέχονται από τη ΡΑΕ µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση: µέχρι την ηµεροµηνία λήξης παραλαβής των προσφορών. 10. Χρονική Ισχύς Προσφορών Η προσφορά του Συµβούλου είναι δεσµευτική για χρονική περίοδο εξήντα (60) ηµερών, αρχοµένης την επόµενη ηµέρα από την τελευταία ηµέρα υποβολής των προσφορών. 11. Φάκελοι Προσφορών Όλες οι προτάσεις κατατίθενται σε σφραγισµένο φάκελο µε την ένδειξη: Προσφορά για την παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου για την «Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα» ή: Proposal for the project «Electricity Market Reform: Consultancy on secondary legislation of electricity law in Greece» και το όνοµα του Συµβούλου. 1. Ο Φάκελος κάθε προσφοράς θα περιλαµβάνει τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους: Φάκελος µε τίτλο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» Φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» Φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ» Φάκελος ικαιολογητικών Προκειµένου να διαπιστωθούν τα τυπικά προσόντα αλλά και η φερεγγυότητα, η επαγγελµατική αξιοπιστία, η χρηµατοπιστωτική και γενικότερη οικονοµική τους κατάσταση καθώς και οι τεχνικές τους ικανότητες, οι συµµετέχοντες υποβάλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: Γενικό Προφίλ Κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά σχετικά έγγραφα. (1) Συνοδευτική Επιστολή (2) Φύλλο Αναγνώρισης του Υποψηφίου, το οποίο θα φέρει πληροφορίες σχετικά µε το Όνοµα/ Επωνυµία, τη διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας κλπ, καθώς επίσης και τη νοµική φύση και τον Α.Φ.Μ. του Προσφέροντος. (3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 6

7 διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Νοµιµοποιητικά έγγραφα υποψηφίου (π.χ καταστατικό). (5) Ισολογισµούς των τριών (3) τελευταίων ετών για όσους έχουν από το νόµο υποχρέωση σύνταξης ισολογισµού καθώς και στοιχεία σχετικά µε τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης από τα οποία να προκύπτει η οικονοµική κατάστασή τους. (6) Σε περίπτωση κοινοπραξίας, απαιτείται έγγραφο σύστασης και σε περίπτωση υποβολής της πρότασης από πρόσωπο που χρησιµοποιεί υπεργολάβους ή συνεργάτες έγγραφη συµφωνία συνεργασίας. Τα δικαιολογητικά των ως άνω στοιχείων (3) έως (5) απαιτούνται µόνο για το πρόσωπο που υποβάλλει την πρόταση και σε περίπτωση κοινοπραξίας για όλα τα µέλη της κοινοπραξίας. (7) Εγγύηση Συµµετοχής στο διαγωνισµό, ύψους 5% της συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας - µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. ήτοι Η Εγγύηση Συµµετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο και στους λοιπούς Προσφέροντες εντός πέντε (5) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης και µετά την κατάθεση της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης από τον Ανάδοχο, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η Εγγύηση Συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον ένα (1) µήνα µετά τη λήξη της ισχύος του χρόνου της προσφοράς και να εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Ο επιλεγείς θα κληθεί στη συνέχεια να υποβάλει τραπεζική Εγγυητική Επιστολή ίση µε το 10% του προϋπολογιζόµενου κόστους του έργου για την Καλή Εκτέλεση των υπηρεσιών του, µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ όπου προβλέπεται. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης είναι κατά δυο (2) µήνες µεγαλύτερος από το συνολικό συµβατικό χρόνο παράδοσης. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στον Σύµβουλο µετά την πλήρη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεών του και την έγκριση της Τελικής Έκθεσης. (8) ηλώσεις αναφορικά µε την εµπειρία και υποδοµή του Προσφέροντος, Στοιχεία Εµπειρίας, Χρηµατοοικονοµικής και Τεχνικής Ικανότητας. Στην ενότητα αυτή περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τα εξής : 1. Περιγραφή του συνόλου των δραστηριοτήτων του Προσφέροντος: αντικείµενο, υπηρεσίες, πελατολόγιο. 2. Λεπτοµερής περιγραφή της πρότερης εµπειρίας του Συµβούλου, ειδικά συστάσεις για προηγούµενη εµπειρία παροχής υπηρεσιών Συµβούλου στο αντικείµενο του παρόντος έργου. Κατάλογος εταιρειών (ΝΠ ή ΝΠΙ ) στον οποίο να αναφέρονται παρόµοια έργα που έχουν υλοποιηθεί από τον υποψήφιο και οι παραλήπτες αυτών και περιγραφή των σχετικών έργων και του ρόλου που είχε ο Προσφέρων. 7

8 (9) Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του Προσφέροντος για το συγκεκριµένο έργο. Σε περίπτωση που ο Προσφέρων δεν παρίσταται αυτοπροσώπως, ο εκπρόσωπός του πρέπει να προσκοµίσει εξουσιοδότηση που να του δίνει δικαίωµα να παρευρεθεί στο διαγωνισµό. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού φορέα της χώρας προέλευσής του Τεχνική Πρόταση Το τµήµα τεχνικής πρότασης διακρίνεται σε δύο µέρη το περιεχόµενο των οποίων περιγράφεται στην συνέχεια: 1. Περιεχόµενο Πρότασης του Προσφέροντος 2. Οµάδα Έργου Περιεχόµενο Πρότασης του προσφέροντος 1. Παρουσίαση της κατανόησης του έργου από πλευράς του Συµβούλου και προτεινόµενη γενική µεθοδολογική προσέγγιση. 2. Περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρασχεθούν, ανά Εργασία, της αντίστοιχης µεθοδολογίας και των προτεινόµενων προδιαγραφών διαβούλευσης και εκθέσεων. 3. Χρονοδιάγραµµα έργου και προθεσµίες παράδοσης κατά τους όρους της παρούσας ιακήρυξης Οµάδα Έργου Το µέρος Οµάδα Έργου περιλαµβάνει : 1. Αναλυτική περιγραφή του Οργανωτικού σχήµατος της διοίκησης του έργου, του προτεινόµενου χρονοδιαγράµµατος και της οργάνωσης του έργου, κατανοµή του προσωπικού στις επιµέρους εργασίες µε αναφορά των ανθρωποωρών ανά άτοµο και εργασία. 2. Λεπτοµερή βιογραφικά του προσωπικού που θα εκτελέσει το έργο, µε έµφαση στη σχετική µε τη συµµετοχή τους σε αυτό το έργο εµπειρία (τυπικά προσόντα, πιστοποιητικά εξειδίκευσης, τίτλοι σπουδών). 3. Κατάλογο του προσωπικού του προσφέροντα και των εξωτερικών συνεργατών οι οποίοι προτείνονται για την στελέχωση της οµάδας έργου, προσδιορισµό της θέσης του καθενός στο οργανωτικό σχήµα. 4. Πίνακα µε άλλα έργα στα οποία τα µέλη της οµάδας έργου τυχόν απασχολούνται εφόσον αυτά δηµιουργούν ζήτηµα σύγκρουσης συµφέροντος Οικονοµική Πρόταση 8

9 Οικονοµική πρόταση για τις συµβουλευτικές υπηρεσίες, µε ξεχωριστή ένδειξη του κόστους ταξιδιών. 12. ιαδικασία διεξαγωγής διαγωνισµού και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Ο διαγωνισµός διενεργείται από Επιτροπή Προµηθειών η οποία ορίζεται µε Aπόφαση της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ µετά από εισήγηση της Επιτροπής Προµηθειών κατακυρώνει τον διαγωνισµό. Η αποσφράγιση των Προσφορών (Φάκελος ικαιολογητικών, µόνο) θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΡΑΕ την ηµεροµηνία και ώρα η οποία αναφέρεται στο κεφάλαιο 7 του παρόντος. Εάν λείπει κάποιος από τους φακέλους του Κεφαλαίου 11 της παρούσας, ο Φάκελος Προσφορών κρίνεται από την Επιτροπή Προµηθειών µη αποδεκτός και επιστρέφεται στον Προσφέροντα, χωρίς να αποσφραγιστεί κανένας επιµέρους Φάκελος. Κατά της απόφασης αυτής της Επιτροπής Προµηθειών δεν χωρεί ένσταση. Εάν οι ενδιαφερόµενοι δηλώσουν ότι θα προσφύγουν στα ικαστήρια, τότε οι Φάκελοί τους κρατούνται για όσο χρόνο απαιτείται για τις ανάγκες της αποδεικτικής διαδικασίας. Η Επιτροπή Προµηθειών ανοίγει τους Φακέλους ικαιολογητικών των Προσφορών και κρίνει εάν για κάθε ένα από αυτούς πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος. Στην περίπτωση που κάποια από τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα δεν έχουν υποβληθεί στον Φάκελο ικαιολογητικών ή είναι ελλιπή, η Επιτροπή Προµηθειών δύναται να καλέσει τον Προσφέροντα, του οποίου ο Φάκελος ικαιολογητικών δεν είναι πλήρης, να υποβάλλει εντός χρονικού διαστήµατος όχι µεγαλυτέρου των τεσσάρων (4) επιπλέον ωρών τα σχετικά δικαιολογητικά. Στη συνέχεια η Επιτροπή Προµηθειών εισηγείται προς τη ΡΑΕ ως προς την πληρότητα ή µη των Φακέλων ικαιολογητικών. Η ΡΑΕ αποφασίζει επί του θέµατος. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει στον έλεγχο των ηλώσεων όπως αυτές περιγράφονται στο σηµείο 8 του κεφ , και εισηγείται προς την ΡΑΕ την επί της ουσίας αποδοχή ή µη των ηλώσεων αυτών. Η Ρ.Α.Ε. την επόµενη ηµέρα αποφασίζει εάν οι ηλώσεις είναι αποδεκτές ή µη. Κατά της Aπόφασης της Ρ.Α.Ε., η οποία κοινοποιείται στους Προσφέροντες, χωρεί ένσταση ενώπιον της ΡΑΕ εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η ΡΑΕ εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται απόρριψη της ενστάσεως. Οι Φάκελοι Τεχνικής και Οικονοµικής Πρότασης των Προσφορών που κρίθηκαν µη αποδεκτοί παραµένουν κλειστοί, δεν αποσφραγίζονται κατά οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και επιστρέφονται στους Προσφέροντες µετά το τέλος της διαδικασίας. Αµέσως µετά την έκδοση της Απόφασης της ΡΑΕ επί των ενστάσεων ή - σε περίπτωση µη υποβολής ενστάσεων - από την παρέλευση της σχετικής προθεσµίας, οι προεπιλεγέντες κατά τα ως άνω Προσφέροντες, καλούνται να προσέλθουν σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία και ώρα ενώπιον της ΡΑΕ για την αποσφράγιση των Τεχνικών και Οικονοµικών τους Προτάσεων, οι οποίες συνεκτιµώνται προκειµένου να διεξαχθεί διαπραγµάτευση µε σκοπό την αποσαφήνιση και συγκεκριµενοποίηση των τεχνικών και οικονοµικών στοιχείων των οριστικών Προσφορών. Τα πρόσωπα που έχουν αναλάβει την εκτέλεση συγκεκριµένων έργων υπεργολαβικά, είναι δυνατόν να αλλάξουν. Ο Σύµβουλος είναι δυνατόν να ορίσει νέα πρόσωπα που θα αναλάβουν την εκτέλεση συγκεκριµένων τµηµάτων του έργου υπεργολαβικά, 9

10 σύµφωνα µε τις ανάγκες που τυχόν προκύψουν από την οριστικοποίηση των προδιαγραφών. Λαµβάνοντας υπόψη το αποτέλεσµα της διαπραγµάτευσης η ΡΑΕ δύναται να τροποποιήσει µερικώς τις προδιαγραφές του έργου. Στην περίπτωση αυτή οι οριστικές προδιαγραφές κοινοποιούνται εγγράφως σε όλους τους συµµετέχοντες. Στη συνέχεια οι συµµετέχοντες καλούνται εγγράφως εντός τακτής και κοινής για όλους προθεσµίας για την υποβολή οριστικών και πλήρως δεσµευτικών Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών. Οι οριστικές Τεχνικές Προσφορές αποσφραγίζονται και αξιολογούνται από την Επιτροπή Προµηθειών. Μετά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών καταρτίζεται Πίνακας Βαθµολογίας Τεχνικά Αποδεκτών Προσφορών και η Επιτροπή Προµηθειών προβαίνει στην αποσφράγιση των οριστικών Οικονοµικών τους Προσφορών. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης (Τεχνικής και Οικονοµικής) η Επιτροπή Προµηθειών συντάσσει Πόρισµα και εισηγείται στη ΡΑΕ τον οριστικό Πίνακα Βαθµολογίας και την κατακύρωση του διαγωνισµού. Η Ρ.Α.Ε. αποφασίζει σχετικά και κοινοποιεί την απόφασή της στους Προσφέροντες, οι οποίοι δύνανται να προβάλλουν ένσταση ενώπιον της ΡΑΕ εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Επί της ενστάσεως αποφαίνεται η ΡΑΕ εντός προθεσµίας δύο (2) εργάσιµων ηµερών. Εάν η προθεσµία αυτή παρέλθει άπρακτη τεκµαίρεται απόρριψη της ενστάσεως. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές µετά την υποβολή των οριστικών και πλήρως δεσµευτικών Τεχνικών και Οικονοµικών Προσφορών. εν επιτρέπεται ουδεµία διόρθωση εγγράφων που περιλαµβάνονται σε φάκελο οριστικής Προσφοράς. 13. Αξιολόγηση Προσφορών Για την επιλογή του αναδόχου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση, αριθµητική βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού της κάθε προσφοράς, µε βάση τα τεχνικά στοιχεία που θα υποβάλλουν οι Προσφέροντες, σύµφωνα µε του όρους του διαγωνισµού Τεχνική αξιολόγηση Η αξιολόγηση των οριστικών Τεχνικών Προσφορών γίνεται µε βαθµολόγηση σε κάθε επιµέρους κριτήριο ως εξής: 0: όταν η προσφορά είναι απαράδεκτη ως προς το κριτήριο 1-2: όταν η προσφορά είναι ελλιπής ως προς το κριτήριο 3-4: όταν η προσφορά είναι ικανοποιητική ως προς το κριτήριο 5: όταν η προσφορά είναι εξαίρετη ως προς το κριτήριο Ο συνολικός βαθµός κάθε προσφοράς προκύπτει ως το άθροισµα των γινοµένων των βαθµολογιών σε κάθε κριτήριο µε το συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου κριτηρίου. Προσφορές οι οποίες λαµβάνουν βαθµολογία ίση µε µηδέν (0) έστω και σε µία από τις οµάδες κριτηρίων (1 και 2) απορρίπτονται. 10

11 Τεχνική προσφορά προσφέροντος (ΤΠ k): ΤΠ k = (Συντελεστής βαρύτητας Κριτηρίου) k,i Χ (Βαθµολογία Κριτηρίου) k,i Όπου k : κατατεθειµένη προσφορά i: κριτήριο τεχνικής αξιολόγησης Κριτήρια αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών Οι οµάδες κριτηρίων και τα κριτήρια στα οποία θα βασισθεί η τεχνική αξιολόγηση παρουσιάζονται στη συνέχεια. Σε παρένθεση δίνονται οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας σε επίπεδο Οµάδας. Η ανάλυση στα επιµέρους κριτήρια δίδεται πινακοποιηµένη στη συνέχεια. Οµάδα 1: Κριτήριο Μεθοδολογίας και Οργάνωσης του Έργου (συντελεστής Βαρύτητας 50%). Σαφήνεια σχεδιασµού του αντικειµένου και των απαιτήσεων του Έργου και ανάπτυξη κατάλληλου τρόπου µεθοδολογικής προσέγγισης, χρήση κατάλληλης τεχνογνωσίας και εξειδικευµένων «εργαλείων» για την εφαρµογή της, αποτελεσµατική µεθοδολογία υλοποίησης και οργάνωσης του Έργου, χρονοδιάγραµµα και πακέτα εργασίας. Οµάδα 2: Κριτήριο επάρκειας και προσόντων της προτεινόµενης Οµάδας Έργου του Αναδόχου (συντελεστής βαρύτητας 50%). Επάρκεια και εµπειρία των µόνιµων στελεχών της Οµάδας Έργου και των εξωτερικών συνεργατών (αν υπάρχουν), κατανοµή προσώπων ανά εργασία, σύνθεση, ειδικότητες & εµπειρία µελών Οµάδας Έργου, συνολική επάρκεια και εµπειρία της Οµάδας Έργου, προτεινόµενο σχήµα οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών Έργου και της Οµάδας Υποστήριξης. 11

12 Βαθµολόγηση Κριτηρίων Οµάδα 1: Κριτήριο Μεθοδολογίας και Οργάνωσης του Έργου Κατανόηση απαιτήσεων του Έργου και ποιότητα της προτεινόµενης µεθοδολογίας Σαφήνεια περιγραφόµενων εργασιών Σαφής περιγραφή των παραδοτέων του έργου Βαθµός συνεργασίας µεταξύ της Οµάδας Έργου και του προσωπικού της ΡΑΕ Οργάνωση του Έργου, χρονοδιάγραµµα και ανάλυση του Έργου σε φάσεις και πακέτα εργασίας. Οµάδα 2: Κριτήριο επάρκειας και προσόντων της προτεινόµενης Οµάδας Έργου του Αναδόχου Επιστηµονικός Υπεύθυνος (εξειδίκευση, εµπειρία και χρόνος στο έργο) Επάρκεια Οµάδας Έργου (ειδικότητες και χρόνος στο έργο) σε σχέση µε την κάλυψη των θεµατικών περιοχών του Έργου. Ποιότητα του προσωπικού της Οµάδας Έργου ως προς τις απαιτήσεις του (εξειδίκευση, εµπειρία και χρόνος στο έργο) Προτεινόµενο οργανωτικό σχήµα υλοποίησης του Έργου, προσδιορισµός καθηκόντων και οµάδα υποστήριξης του Έργου Επιµέρους βαθµολογία 40% 20% 10% 20% 10% 10% 30% 50% 10% Βαθµολογία 50% 20% 10% 5% 10% 5% 50% 5% 15% 25% 5% 13.2 Οικονοµική Αξιολόγηση Για την βαθµολόγηση στο πλαίσιο της οικονοµικής αξιολόγησης λαµβάνεται το συνολικό ποσό της οικονοµικής προσφοράς (συµπεριλαµβανοµένου του κόστους ταξιδιών και µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ). Για κάθε Προσφορά ο Συνολικός βαθµός της Οικονοµικής Προσφοράς (ΣΒΟΠ) υπολογίζεται ως εξής : ΣΒΟΠ k = (Χαµηλότερη Οικονοµική προσφορά) / (Οικονοµική προσφορά) k το αποτέλεσµα του οποίου πολλαπλασιάζεται επί πέντε (5) Τελική βαθµολογία Προσφορών Στο στάδιο αυτό γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών κατά την οποία οι προσφορές ταξινοµούνται κατά φθίνουσα σειρά σύµφωνα µε το Συνολικό Βαθµό Προσφοράς, εκ των οποίων η προσφορά που αντιστοιχεί στον µεγαλύτερο Συνολικό Βαθµό Προσφοράς είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης προσφορά. Ο Συνολικός Βαθµός Προσφοράς υπολογίζεται ως εξής: Συνολικός Βαθµός Προσφοράς: ΣΒ k = (ΤΠ k Χ 0,70 ) + (ΣΒΟΠ k Χ 0,30 ) 12

13 14. Αποτελέσµατα - Κατακύρωση Σε περίπτωση που η ΡΑΕ κρίνει τις Οριστικές Προσφορές ασύµφορες ή µη ικανοποιητικές τεχνικά διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει τον διαγωνισµό. Η ανακοίνωση κατακύρωσης γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από τη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώσει, τροποποιήσει, ή να αναβάλει το διαγωνισµό για οποιονδήποτε λόγο χωρίς υποχρέωση έναντι παντός. Οι διαγωνιζόµενοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: α. Απόρριψη και απώλεια κάθε δικαιώµατος για συµµετοχή και κατακύρωση. β. Κατάπτωση µερική ή ολική της εγγύησης συµµετοχής χωρίς, άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. 13

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΡΑΕ Τηλέφωνο Πανεπιστηµίου Αθήνα Φαξ Electricity Market Reform: Consultancy on secondary legislation of electricity law Terms of Reference of the Call for Tender to provide consultancy services to Regulatory Authority for Energy

15 Current Legislation Liberalization of electricity market in Greece officially started on February 19, Greek law 2773/1999 transposed the European Union directive 96/92 to the legal system of Greece. According to this law, the following codes, regulations and licenses have been adopted as Ministerial Decrees, after recommendations by RAE: 1) Grid Code (Κώδικας ιαχείρισης Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) 2) Power Exchange Code (Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας) 3) Supply Code (Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες) 4) Distribution Code (Κώδικας ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας) not yet adopted 5) Regulation for Granting Generation and Supply Licenses (Κανονισµός Αδειών Παραγωγής και Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας) 6) Regulation for Granting Transmission System Operation License (Κανονισµός Άδειας ιαχείρισης του Συστήµατος) 7) Regulation for Granting Exclusive Ownership of Grid License (Κανονισµός Άδειας Αποκλειστικής Κυριότητας του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) The Hellenic Transmission System Operator (HTSO, ΕΣΜΗΕ Α.Ε.) has been established as an independent state-owned company to perform the functions of an independent system operator (ISO). The HTSO is not the owner of the transmission grid, which remains with Public Power Corporation (PPC) the incumbent dominant electricity company. According to current electricity law and the codes, the HTSO, supervised by RAE, is exclusively responsible for the following: Electricity plant dispatching in real time, including the operation of import, export and transit programs. Operation, control and command for the transmission system, including planning for new investment in transmission lines (maintenance and new constructions are usually conferred to PPC). Operation of a daily economic unit commitment procedure that delivers the merit order for the dispatching of plants and a system marginal price that is further used by the HTSO to settle electricity imbalances; the unit commitment procedure is based on hourly offers by producers to commit a specific plant at a certain price which are obligatorily reflecting the fuel costs of the plants and demand by suppliers (load serving entities) corresponding to the load of their clients; on an hourly basis, the offers are sorted on an ascending fuel-cost order and are selected for dispatching up to meeting the level of total electricity load from which are subtracted offers for dispatching imports, renewables and hydro electricity; the fuel cost of the last thermal unit committed defines the system marginal price (SMP) for each hour. Imbalances are defined as differences between expected balanced offers of entities that simultaneously own plants and serve clients; they are financially settled at the system marginal price, so as to obtain a net financial balance equal to zero at every hour. Procurement of ancillary services (frequency regulation, reactive power and short-term reserve power) from power producers on the basis of contracts and recovery of the corresponding costs through an uplift fee from suppliers.

16 Allocation of interconnection capacity on a yearly and daily basis following a system of quotas and annual auctions. According to current legislation, the HTSO is not allowed to put in place any system of capacity market, capacity obligations or capacity payments. Also HTSO is not allowed to make energy or capacity-related contracts with generators or importers, except for the procurement of ancillary services. The current Greek legislation does not allow wholesale markets, power exchanges, or electricity trading to take place. Moreover, the financial legislation does not allow financial instruments or derivatives to refer to electricity as a commodity. The high voltage grid, named the System, is managed by HTSO, an independent company as mentioned before. The medium and low voltage grid, named the Network, is under the full control of the Distribution System Operator, assigned to PPC without any requirement about management or legal unbundling. Only accounting unbundling obligations apply to PPC. Market Conditions Under the current legislation, all customers connected to high and medium voltage are declared as eligible customers (free to choose supplier). They are in total about 7500 industrial and commercial plants of large and medium size. Their consumption represents 34% of total electricity consumption in Greece. Eligibility of customers is not applicable in non interconnected islands. At present, the electricity market both in generation and supply (sales to customers) is totally concentrated, since the Public Power Corporation holds and operate all generation plants (except some autoproducers, renewables and small cogeneration plants that are subject to a protective regime) and holds all customers, both eligible and non eligible. Although import rights are hold by independent suppliers, competition from imports did not yet take place. In any case, such competition is very limited in size because of congestion at the northern interconnectors, which can deliver up to 600 MW of imported power. Despite that generation licenses have been granted to independent companies for the construction of new generation plants (natural gas combined cycle) up to 2500 MW, the building of the plants has not started because investors are delaying financial commitment due to a perception of high business risk under current legislation. Electricity demand (approximately equal to 50 TWh per year, with an annual peak of about 9 GW) increases at rather high rates, reaching 4 to 5 % per year. High demand growth is expected to continue over the next decade. The capacity reserve margin is low (less than 7%), the smallest in the European Union. All generation investment (except renewables) corresponding to plants under construction belong to PPC and have been planned under the previous monopoly regime. Several forecast studies project, over the next years, that there will be lack of adequate generation capacity, in comparison with demand growth. The studies conclude that new generation capacity is needed to be committed to the system at least in order to adequately cover growing electricity demand, (under normal LOLP criteria). The forecasts show a need for the following new plant commitment: 800 to 1200 MW in 2005, 400 to 800 MW in 2006 and then 400 MW each year up to In compliance with the climate change mitigation action plan of Greece, only natural gas and renewable plants have been accepted for generation licensing. The natural gas market is under a monopoly regime in Greece, following derogation from European Union Directive 98/30. The derogation ends in August, However, the government and the regulator have announced willingness to liberalize the gas market following a regulated third party 9 June

17 access model, as soon as possible (for example by ), and in any case before the operation of the independent natural gas generation plants. By that date, it is also expected that natural gas transportation tariffs will be drastically reduced from current levels, as indicated in a decision by DEPA (the gas monopoly) board of directors following recommendation by the regulator. Natural gas imports come from Russia and Algeria (LNG). A new pipeline connection with Turkey is expected to run by 2005 or New Requirements It has been widely admitted that the current legislation, in other words the type of market arrangements in place, induce a high cost of entry, in particular for new generators, reflecting high business risk for new independent plants, despite expected lack of adequate generation capacity in the future. The existing market arrangements do not provide for sufficient risk hedging mechanisms, such as for example power exchanges, day-ahead market operating under market-based bids, regulated guarantees for reserve power, etc. According to the current legislation, new independent plant owners can recover their capital costs exclusively only from bilateral contracts with customers for selling electricity generated specifically by the new independent power plant. Wholesalers that may form electricity supply portfolios from mixed origins cannot operate under the current regime. The amendments to the Greek electricity law, as expected to be introduced to Parliament, is likely to reform the market arrangements as follows: AM.1: The amendments transform the current economic dispatching system (based on fuel cost based bids) into a mandatory day-ahead market based on market-based bids. For amendment AM.1 at least the following are needed to be elaborated in the secondary legislation: Requirement R1.1: The secondary legislation should specify in detail the market rules for the dayahead mandatory market. It is expected that these rules should at least address the following issues: support market power mitigation and avoid price manipulation; impose must-offer obligations per plant; provide for penalties on market participants at least in case of abusive capacity withholding by generators or systematic under-declaration of customer load by suppliers; potentially regulate bids (downwards to reflect variable costs and avoid predatory low pricing and upwards to avoid abusive behavior); regulate the bids submitted by large reservoir-based hydroelectric plants; generally ensure fair competition especially since new generators will have to co-exist with a large dominant generator within a single day ahead market. Requirement R1.2: The secondary legislation should also specify the procedure, as well as the terms and conditions, related to the operation of the day-ahead market by HTSO, the settlement of economic transactions, the registration of participants and their legal rights and liabilities. The law however specifies that the transactions are settled through the market clearing price (and not through any type of pay-as-bid system). Requirement R1.3: The secondary legislation should specify in detail the linkages between the dayahead market and the process of balancing and real time dispatch. For this purpose it may be required that generators, together with their offers to day-ahead, also submit cost information, such as fuel cost function, ramp-up costs, technical minimum of plant operation, etc. The objective is to facilitate efficient operation of balancing and dispatching as performed by the TSO. For the same reason, it might be necessary to put in place a procedure for adjusting, within the same day, the offers and demands submitted in the day-ahead market, in order to obtain a schedule that would be as close as possible to realization that will take place in the next day. It is questionable whether or not the TSO would be allowed to intervene in the day-ahead market or in the adjustment procedure, in order to maximize technical feasibility of the schedule. 9 June

18 AM2: The amendments of the law provide for a new definition of imbalances, which are the differences between the schedule as resulted from the day-ahead market and the dispatching at real time. The amendments specify that imbalances are separately defined per participant (mainly generator or supplier) and are settled by the TSO at a uniform price per hour of the day. They also specify that the settlement process should meet the following criteria: use a cost-based price for the financial settlement of imbalances, costs reflecting variable operating costs of participating plants; as much as possible the participants causing imbalances should bear the costs; the total cost for setting the imbalances should be minimized. For amendment AM.2 at least the following are needed to be elaborated in the secondary legislation: Requirement R2.1: The secondary legislation should specify in detail an algorithm for the financial settlement of imbalances, according to the criteria specified by the amendments of the law. The algorithm should be transparent, simple and robust, so as to avoid doubts and complaints during operation. The algorithm should address all technical issues related to real-time dispatch of plants, taking into account their technical and costing characteristics (as known from declarations accompanying the bids to the day-ahead market), as well as issues related to imports, exports and transits. The algorithm should ensure a net balance of financial transactions equal to zero. Uncertainties should be minimized to facilitate the entry in the market of new small competitors. At the current stage, the algorithm should operate under minimum requirements for hardware and software. It is expected that in the long term the imbalances system will transform into an imbalances market, when competition will operate sufficiently and the system s infrastructure will be in place. It is clarified that the financial settlement of imbalances has to be independent from financial transactions that take place in the day-ahead market. Requirement R2.2: The secondary legislation should specify the procedure for the debits and credits as to be carried out by the TSO for the financial settlement of imbalances. It should address all issues related to legal clauses, rights and liabilities of the participants and the TSO. Requirement R2.3: The secondary legislation should specify in detail the linkages between the imbalances market and the ancillary services. The linkages will be of technical and economic nature. Regarding the ancillary services and their linkages with the process of settling imbalances should be addressed in detail. This at least include matters such as economic transactions, contractual forms, planning issues, rights and obligations of participants and the TSO governance and good performance. The current Grid Code addresses in detail some of these issues. They need revision in the light of the new market arrangements. Requirement R2.4: The secondary legislation should define the regulatory guidelines and rules about the rights and obligations of the TSO regarding the imbalances settling and the ancillary services. An important issue to address regards whether or not, and under which circumstances, the TSO can (or must) use energy or power contracted directly by the TSO, in order to ensure balancing under acceptable reliability, economic, transparency and nondiscrimination criteria. According to the amendments of the law, the TSO has the right to contract for energy and capacity in order to fulfill its mission for balancing and ancillary services provision. Given that the TSO is regulated following a cost-plus principle, and also to keep intervention in the market as much as possible, it is required to define a set of regulatory rules and discretions to efficiently supervise and control this process. AM3: The amendments of the law allow possible development of mechanisms that would ensure capacity adequacy (in comparison with demand) in both the short and longer term. The mechanisms could involve capacity obligations on suppliers (load serving entities), the development of a market for tradable capacity certificates or direct capacity payments. Such mechanisms would be controlled and operated by the TSO, under the supervision of the regulator. Capacity refers to the availability of generation plants and economically corresponds to capital costs of plants, while energy refers to the actual output of plants when they operate and corresponds economically to the variable operating costs of the plants. The secondary legislation should at least address the following items: 9 June

19 Requirement R3.1: The secondary legislation should include a specific well detailed model that will ensure capacity adequacy in the future, both in the very short-run and in the long run. The model should combine a capacity obligations system and a capacity market and payments, both to be managed by the TSO. The model should be based on a sound economic analysis that proves the model s efficiency in terms of attracting investment in generation, minimization of costs for the consumers, non discrimination among market participants, transparency and long term viability. The model should deliver capacity adequacy under market mechanisms ensuring fair competition. Capacity payments or tradable certificates should not be directly or indirectly equivalent to power purchase agreements, that is contracts for absorbing energy independently from the day-ahead market operation. Combining capacity certificates with call options or similar (ensuring a strike price that would reflect energy costs) or contracts for differences, should be examined and evaluated. The secondary legislation should include all necessary details for the operation of the mechanisms for capacity adequacy, and must cover all aspects, such as technical (both related to load and plants), contractual forms, regulatory rules, penalties, form of obligations, form of certificates, tradability and transferability, optional or mandatory financial instruments, economics, settlement of transactions, legal rights and obligations. Requirement R3.2: According to the law, the TSO is the operator of the mechanisms for capacity adequacy and is supervised by the regulator. The secondary legislation should specify whether or not and under which circumstances the TSO would be allowed to (or obliged to) intervene in the capacity market as a market maker. For example, under circumstances of threat to capacity adequacy and lack of initiatives from actual or potential market participants, the TSO might be required to purchase part of capacity rights or certificates (or other forms) in order to ensure new investment and then recover the costs through the capacity obligation mechanism, in other terms recover costs from payments by suppliers. In such a case, the TSO has to be financially neutral, and in accordance with the principles of non discrimination, transparency, promotion of competition in particular for new entrants and cost-efficiency. Sovereign guarantees from the state should be excluded. Requirement R3.3: For the very short term, it is required that the capacity adequacy mechanism and the TSO intervention will ensure the start of plant building, according to the existing generation licenses for new plants, for which the business decisions are still not confirmed, as previously explained. For this purpose, there might be necessary to include in secondary legislation transitional arrangements that must be sufficient for removing business uncertainties at a degree that is necessary for the licensed plant projects to be bankable. The transitional arrangements may involve a tendering process for the granting of capacity payments or guarantees (excluding any form of power purchase agreement, as explained above). To this respect, the arrangements to be implemented have to be well studied and evaluated from the point of view of financial and banking practice. The secondary legislation should address all issues related to the form of the transitional arrangements, the contractual documents, the legal aspects, the procedure and the economics. The arrangements should rely on the principles stated under requirement R3.2 above. Requirement R3.4: The secondary legislation should specify the linkages between the mechanisms for capacity adequacy and the operation of the day-ahead market and the balancing mechanism. Technical, economic and legal aspects should be addressed. AM4: The amendments of the law reform the status of suppliers and their licensing. Under the new provisions, suppliers are wholesalers, traders and load serving entities. For granting of supply licenses, it is required to check whether the candidate can demonstrate creditworthiness, sufficient volume of capital and liquidity, as well as record of good practice and experience. The aim is to protect customers from insolvent suppliers. Requirement R4.1: The secondary legislation should specify in detail the criteria, terms and conditions for granting supply licenses and the types or categories for these licenses. It should also address issues about supervision and control by the regulator on a periodical basis. 9 June

20 Requirement R4.2: In the secondary legislation, the supply licenses should be linked to capacity obligations and other rights and obligations specified for the day-ahead market, the balancing mechanism and the capacity adequacy mechanism. Scope of Consultancy Services It is expected that the Consultant: 1) Will address all the above mentioned requirements and all other issues that he considers to be necessary to obtain a complete set of consistent and efficient secondary legislation implementing the amendments of the law. The above list of requirements and their description is indicative. 2) Will first recommend a conceptual design for the new secondary legislation. This recommendation must rely on sound economic, legal and technical analysis that will demonstrate that the conceptual design delivers the expected objectives and is optimal as evaluated against the following criteria: attraction of investment in generation (in the short term and the long term), promotion and development of fair competition, efficiency and cost minimization, technical reliability of the electricity system and legal feasibility of the market arrangements. 3) On the basis of the accepted conceptual design, will deliver in draft form the skeleton and the content of the secondary legislation, limited to the changes or additions that are necessary to existing secondary legislation. It is not required to deliver the final legal text of the codes and regulations, since after the current project, a team of lawyers shall carry out the task of drafting the final text in compliance with legal requirements of Greece. The draft form of the secondary legislation need, however, to be feasible from a legal point of view. 4) Will carry out the above tasks in close cooperation with the Regulatory Authority for Energy and other independent consultants that RAE may hire for the same purpose. It is clarified that a) to reflect AM.1, AM.2 and AM.3 the existing Grid Code, Power Exchange Code and Regulation for Granting Transmission System Operation License need to be amended; b) to reflect AM.4 the existing Supply Code and the Regulation for Granting Generation and Supply Licenses need to be amended. RAE expects from the Consultant to provide the above services on the basis of sound economic analysis for the electricity sector and market, including evaluation of recommendations from the point of view of financial-banking expertise, and relying on experience and knowledge about electricity market design. The requested services need not extensive involvement of legal experts, as explained before. In the proposal, besides CV, experience and qualification documents, it is expected that the candidate consultant will provide a draft description of the envisaged conceptual design or at least the main lines of the methodology that he intends to follow. The proposed draft conceptual design will be discussed in the negotiations for project award. 9 June

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8»

«ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΑΠ7 & ΑΠ8» ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑNΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 3 ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΚΕΝΤΡΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349

Αθήνα, 14/10/2014 Αρ. Πρωτ. 1676/824 Κ.Α.Δ: 141349 ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ Διεύθυνση: Βασιλέως Γεωργίου Β αριθ. 5, 106 74 Αθήνα Τηλέφωνα: 210.3237-973, 210.3237-804, 210.3248-005 Fax: 210.3237-976 Email: info@bodossaki.gr / URL: www.bodossaki.gr Αθήνα, 14/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. Κωδικός Πρόσκλησης: S04/012015

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ.

µήνες µε τους ίδιους όρους και ανάλογο µηνιαίο κόστος µε βάση την οικονοµική προσφορά εφόσον το ζητήσει η ΓΓΚ. Προδιαγραφές διαγωνισµού επέκτασης ωραρίου για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραµµής υποστήριξης των καταναλωτών 1520, της Γενικής Γραµµατείας Καταναλωτή 1. Εισαγωγή Η οικονοµική κρίση έχει αναδείξει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ

ΑΔΑ: :ΒΙΡΥ46ΨΧΕΣ-3ΕΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΚΩΣΠ Ταχ. Δ/νση : Καρόλου 1-3 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ι. Αντύπας Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002772601 2015-05-13

15PROC002772601 2015-05-13 Συγγρού83, 11745Αθήνα, τηλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.firstreception.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Πληροφορίες: Ζακεστίδης Κων/νος E-mail: k.zakestidis@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα