ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : , , Αζήλα ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΙ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ Απηέο ηηο εκέξεο νη καζεηψλ ηεο Α ηάμεο ησλ Λπθείσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ εμεηάζηεθαλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπο ζηελ επφκελε ηάμε κε ζέκαηα πνπ, ζε πνζνζηφ 50%, θιεξψλνληαη απφ ηελ πεξηβφεηε «ηξάπεδα ζεκάησλ». Σην θείκελν απηό επηδηώθνπκε λα δώζνπκε απαληήζεηο ζηα βαζηθά ζέκαηα γύξσ από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ. Αλ θαη ππάξρνπλ δεκνζηεύκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απνηπρία 40% ησλ καζεηώλ ηεο θεηηλήο Α Λπθείνπ, ηα ηειηθά επίζεκα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηεο δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί. Απηό σζηόζν δελ αλαηξεί θαζόινπ ηελ θαηεύζπλζε ελόο ηέηνηνπ κέηξνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θέηνο ππήξμαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ βαζκνιόγεζαλ κε κεγαιύηεξε επηείθεηα, απηό αθξηβώο επηβεβαηώλεη ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ ε ηξάπεδα ζεκάησλ ζέηεη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΔΛΙΚΑ Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΖ ΓΤΚΟΛΙΑ; Πώο θηηάρηεθε ζπγθεληξώζεθε ην πιηθό απηό πνπ νλνκάδεηαη ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ; πγθξνηήζεθαλ Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο πνπ ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπο έγηλε ζηε βάζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζεκάησλ πνπ πξφηεηλαλ γηα ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΧΝ, κε ελδεηθηηθή απνδεκίσζε 4 αλά ζέκα.. (απφθαζε 3616/ ΣΟΤ ΗΔΠ ΑΓΑ: ΒΗΖ2ΟΞΛΓ-ΚΒ ). Ζ απφθαζε πάξζεθε κφιηο 1 κήλα πξηλ ην άλνηγκά ηεο θαζψο δελ ππήξρε κεγάιε πξνζπκία Σν θόζηνο ηεο Σξάπεδαο Θεκάησλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ θαη εληάζζεηαη ζην ΔΠΑ - επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα << Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε >>. Ζ ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ΔΠΑ ζα ηζρύζεη έσο ηελ 31/12/2015. (απφθαζε ηνπ Τπ. Παηδείαο ΗΔΠ 2756/ κε ΑΓΑ: ΒΗΡ29-ΔΘΘ). Άιιε κηα απόδεημε όηη ρξήκαηα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αλαδηαξζξώζεσλ ππάξρνπλ, όπσο άιισζηε επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα ρξήκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε, δελ ππάξρνπλ όκσο γηα κόληκνπο δηνξηζκνύο θαη ζύγρξνλεο δεκόζηεο ππνδνκέο. ΓΙΠΛΖ Ζ ΑΓΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΔΣΙΝΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Οη θεηηλνί καζεηέο ηεο Α ΛΤΚΔΗΟΤ, έθηαζαλ ζηηο εμεηάζεηο απηέο κεηά απφ κία ρξνληά κε κεγάια θελά ζε εθπαηδεπηηθνύο, κέζα απφ έλα καξαζψλην, θπξηνιεθηηθά, γηα ηελ θάιπςε ηεο εμεηαζηέαο χιεο κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ρσξίο θπζηθά δπλαηφηεηα λα ηελ αθνκνηψζνπλ ή λα θαιχςνπλ θελά. Π.ρ. Καζεγεηήο Βηνινγίαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ ηάμε ηέιε Φιεβάξε θαη ηνπ δεηήζεθε λα θαιχςεη ην 40% ηεο χιεο κέζαζε δχν βδνκάδεο. Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη παηδηά ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ δελ έθαλαλ νχηε κία ψξα ζε βαζηθά καζήκαηα! Δπίζεο, ε «ηξάπεδα ζεκάησλ» άλνημε κόιηο ηξεηο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά πάλσ απφ ζέκαηα! Κάλνληαο πξαθηηθά, αδχλαην γηα ηνπο καζεηέο ηεο θεηηλήο Α' Λπθείνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ πάλσ ζε απηά. Γη απηφ αθφκα θαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ είλαη αξκφδην γηα ην κέηξν, είρε πξνηείλεη γηα θέηνο πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ. ΑΠΙΣΔΤΣΖ ΠΡΟΥΔΙΡΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΡΑ ΛΑΘΖ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκα θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ζπλερίδνληαλ νη αιιαγέο ζηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ «ηξάπεδα». Πεξίπνπ 130 απφ ηα ζέκαηα ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηελ εκέξα πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ε «ηξάπεδα». Απηό δείρλεη αθελόο ηελ πξνρεηξόηεηα θαη αθεηέξνπ ηελ πίεζε πνπ αζθήζεθε ζην Υπνπξγείν θαη αλαγθάζηεθε λα απνζύξεη ζέκαηα γηα λα εμνκαιύλεη θάπσο ηελ θαηάζηαζε. Απφ δεκνζηεχκαηα ζπιιέγνπκε παξαηεξήζεηο εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο Σξάπεδαο: ηελ Άιγεβξα, ππήξραλ αζθήζεηο πνπ είλαη... εθηφο χιεο Α Λπθείνπ, ζε νξηζκέλεο αζθήζεηο, ππήξραλ παξάγξαθνη ηεο Γ' Λπθείνπ! Ή ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη ζε εθθσλήζεηο φπσο «ηα πάγηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο;» πνπ ν καζεηήο ηεο Α Λπθείνπ δελ γλσξίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηή νξνινγία, ζα ηελ ζπλαληήζεη ζηελ Γ Λπθείνπ ζηηο Αξρέο Λνγηζηηθήο. ηελ Φπζηθή, ππάξρνπλ αξθεηά ζέκαηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Όκσο, ζε ειάρηζηα δεκφζηα ζρνιεία γίλνληαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη άξα ζε ειάρηζηα δεκφζηα ζρνιεία νη καζεηέο έρνπλ δνπιέςεη ζε παξφκνηα εξσηήκαηα. Τπάξρεη ζέκα ζεσξίαο δε πνπ είλαη εθηφο δηδαθηέαο χιεο. ηελ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ ην βηβιίν, πνπ δελ αθνξνχλ νπζηαζηηθέο έλλνηεο ιεηηνπξγίεο, αιιά ζε επηκέξνπο- εηδηθά ζέκαηα. Απηφ φκσο, έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηε γεληθή νδεγία πνπ πξνηείλεη ζην δηδάζθνληα λα κε δίλεηαη έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δνκήο ή/θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ (Α.Π /Γ ). Ή ζε άιια ζέκαηα δεηείηαη λα παξνπζηάζεη ν καζεηήο αλαιπηηθά ακηγψο ηαηξηθά δεηήκαηα. Μεξηθά ζέκαηα, δε, έρνπλ ζηφρν κφλν ηελ ςπρνινγηθή ηξνκνθξάηεζε ηνπ καζεηή θαζψο δελ εμεηάδνπλ ηίπνηα, απιά πξνθαινχλ ηελ απνξία πνπ ην δηάβαζα εγψ απηφ;

2 Καη ν θαηάινγνο δελ έρεη ηειεησκφ. Θέκαηα κε αζάθεηεο, ζέκαηα δηαθνξεηηθήο δπζθνιίαο θαη βαξχηεηαο, (νη πξψηεο εθηηκήζεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο έθαλαλ ιφγν γηα ζέκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζην 25-30% ησλ καζεηώλ), ζέκαηα εθηφο χιεο ή θαη αληίζεηα ζηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη πξνο ηνλ δηδάζθνληα θ.ν.θ. ΣΙ ΛΔΔΙ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ; Έλα από ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ «Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο (Σ.Θ.Γ.Γ.)» είλαη όηη έηζη επηηπγράλεηαη όια ηα ζρνιεία λα νινθιεξώλνπλ ηελ ύιε θαη πξαθηηθά νη καζεηέο όισλ ησλ ζρνιείσλ λα καζαίλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα. Κξχβεη επηκειψο φηη : 1. Τπάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηελ δηδαθηέα ύιε ηνλ όγθν θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ, ηε δηάξζξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, αθφκα θαη αλ γηλφηαλε κάζεκα ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, (κηθξά ηκήκαηα, κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, θ.ιπ.), κε καζεηέο πνπ δνπλ ζε «επηπρηζκέλεο» νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ιχζεη ηνλ βηνπνξηζκφ ηνπο, ε χιε (βηβιία, κεζνδνινγία) θαη πάιη ζα δεκηνπξγνχζε απφγλσζε ζε καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ ειηθηαθή θαη παηδαγσγηθή δπλαηφηεηα εκπέδσζήο ηεο απφ ηνπο καζεηέο. 2. Σν εληαίν ηεο χιεο πξνυπνζέηεη ηα θνηλά βηβιία, ηα θνηλά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη απφ ηελ πξψηε κέξα ζην ζρνιείν εθπαηδεπηηθφ ζηε ζέζε ηνπ, κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν ζπλάδειθνο ηνπ δηπιαλνχ ζρνιείνπ. Απφ θεη θαη πέξα, φκσο, δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί απφ κηα βαζηά ηαμηθή Δθπαίδεπζε, νη δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ καζεηψλ, αιιά θαη νη δηαθνξέο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ζ «ηξάπεδα» δελ αλαηξεί, αιιά αληίζεηα εληείλεη απηέο ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο, βγάδεη ζηελ επηθάλεηα όιεο ηηο ακαξηίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρξνληθά ΚΑΙ ππνβαζκίδεη ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δλ νιίγνηο, δεκηνπξγεί φξνπο ηππηθήο ηζφηεηαο γηα λα εληζρπζνχλ νπζηαζηηθά νη πην άληζνη νη φξνη πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ζηε κφξθσζε. Όηαλ βάδνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο καζεηψλ, λα εμεηαζηνχλ πξννπηηθά ζην ίδην επίπεδν ζεκάησλ, ηφηε δεκηνπξγείο θαη πην άληζνπο φξνπο αιιά θαη φξνπο ζχγθξηζεο. Αλνίγεη ν δξφκνο ζηε ζχγθξηζε καζεηψλ, ζρνιείσλ, θηι ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΑΙΝΟΤΝ: ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ = ΑΞΙΟΚΡΑΣΔΙΑ θαη ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ; - Ζ αλαγσγή ηεο Σύρεο ζε παξάγνληα αμηνθξαηίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ αηζρξή. Όια είλαη ζέκα ηχρεο. Ζ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο θξίλεηαη απφ κηα θιήξσζε ζεκάησλ, αθνχ φινη νη εθπαηδεπηηθνί κηινχλ γηα ζέκαηα κε κεγάιε απφθιηζε βαζκνχ δπζθνιίαο. - Δπίζεο, νη απαληήζεηο ζε πνιιά ζέκαηα ηύπνπ «πνιιαπιώλ επηινγώλ» είλαη ζέκα ηχρεο! Πξνθαλψο νη θιεηζηέο απαληήζεηο επλννχλ ηελ ηπραία επηινγή γηαηί δελ απαηηνχλ δεκηνπξγηθή ζθέςε. Όκσο απηφ ίζρπε θαη πξηλ απιψο ε ηξάπεδα ζεκάησλ ην θαζηεξψλεη. - Ζ χπαξμε ηέηνησλ αληζνηήησλ έρεη ήδε θέξεη ηα δηθά ηεο απνηειέζκαηα. Καζεγεηέο λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα απαληεζνχλ ηα ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζνπλ ηελ αδηθία πνπ γίλεηαη. Αιιά κέρξη πφηε ζα κπνξεί λα γίλεηαη απηφ; - Δίλαη ζίγνπξν φηη ζα επαλαιεθζνχλ θαηλφκελα ηνπ Σφηε κε ηδησηηθά ζρνιεία, ζήκεξα ράξε ζηελ αμηνιόγεζε κε όια ηα ζρνιεία φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα βάδνπλ βξνρή ηα «20» πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πειαηεία! Να θαηαηαρηνχλ ζηα «θαιά, βηψζηκα» ζρνιεία. ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ =ΙΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ; ΟΥΗ! Σν κέηξν απηφ έρεη μεθάζαξν ηαμηθό πξόζεκν, ξίρλεη αθόκα πην πνιύ ηα πην θησρά παηδηά. - Ο νηθνλνκηθφο φιεζξνο γηα ηνπο γνλείο θαη ε θαηαζηξνθή ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ ησλ καζεηψλ είλαη δεδνκέλε απφ ηελ άλνδν ηεο θξνληηζηεξηαθήο δαπάλεο πνπ ζα πξνθιεζεί αθφκα θαη κέζα ζηελ θξίζε. χκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδία ησλ ηδηνθηεηψλ θξνληηζηεξίσλ, ην λέν ζχζηεκα έθεξε ήδε αύμεζε ησλ εγγξαθώλ ηεο Α' Λπθείνπ ζηα θξνληηζηήξηα θαηά 15% θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο «ηξάπεδαο ζεκάησλ» ζην ιχθεην ζα απνηειέζεη «κπνλακά» γηα ηελ παξαπαηδεία. Ήδε, ηα κεγάια θξνληηζηήξηα αλαπξνζαξκφδνληαη. Ξεθίλεζαλ λα ιχλνπλ ΜΟΝΟ ηα ζέκαηα ηεο Σξάπεδαο Θεκάησλ θαη εληέρλσο, δηαδίδνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη εγθαίξσο λα μεθηλήζνπλ εληαηηθά καζήκαηα, ψζηε λα πξνιάβνπλ λα θαιχςνπλ ην κέγηζην δπλαηφ πνζνζηφ απφ ηελ πιεζψξα ζεκάησλ. - Κάπνηνη αλαθεξφκελνη ζηελ παξαπαηδεία θαη ιέλε όηη είλαη ειιεληθό θαηλόκελν, νθείιεηαη ζηελ εκκνλή ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο λα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην παλεπηζηήκην θαη ε ιχζε είλαη ε «ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΒΑΖ». Πξφθεηηαη γηα ηξαλφ ςέκα! ηε Γεξκαλία ηεο «ειεχζεξεο πξφζβαζεο» θαη ηνπ ηαμηθνχ μεζθαξηαξίζκαηνο απφ ηελ ειηθία ησλ εηψλ, ππάξρεη παλγεξκαληθφο ζχλδεζκνο ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγεί 30 ρξφληα! ηε Γαιιία ην 70% ησλ θνηηεηψλ ηεο Ηαηξηθήο ηνπ Παξηζηνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα! Μάιηζηα, κηα ακεξηθάληθε αιπζίδα θξνληηζηεξίσλ επεθηάζεθε ρξφληα ηψξα- ζηε γεξκαληθή εθπαηδεπηηθή αγνξά! Γηα λα κελ μεράζνπκε θαη ηελ παιηφηεξε ειιεληθή εκπεηξία, φπνπ δελ είραλ ηέηνηα κεγάιε άλζηζε ηα θξνληηζηήξηα, αιιά ππήξρε ν πξνγπκλαζηήο γηα ηα ηέθλα ησλ πξνλνκηνχρσλ. Σν θαηλφκελν ηνπ θξνληηζηεξίνπ είλαη

3 ινηπφλ δηεζλέο θαη δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο, αιιά κε ηνλ ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ, λα πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο αλζξψπνπο γηα λα κπνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία! - Όκσο, ην ζρνιείν αδπλαηεί λα θαιχςεη ρσξίο ηδηαίηεξε «εμσηεξηθή» βνήζεηα ηνπο καζεηέο ιφγσ ηνπ ίδηνπ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γελ είλαη δπλαηφλ απφ ην 1998 λα έρνπκε ηηο ίδηεο ψξεο ζηα βαζηθά καζήκαηα ελψ, ε δπζθνιία ησλ δεηνπκέλσλ λα έρεη ηξηπιαζηαζηεί θαη λα πεξηκέλνπκε λα αληαπνθξηζεί ην δεκφζην ζρνιείν. Γηα λα κελ πνχκε ην πην απιφ φηη δελ έρνπλ φινη νη καζεηέο πξφζβαζε ζηα έληππα βνεζήκαηα ή ζην δηαδίθηπν θαη δελ έρνπλ εθηππσηή κε πεξίζζεηα «κειάληα» γηα λα εμαζθεζνχλ ζηελ Σξάπεδα Θεκάησλ. ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ = ΑΝΑΒΑΘΜΙΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ; - Ζ «ηξάπεδα» είλαη έλα κέηξν πνπ ηππνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζηεξψληαο ηελ απφ ηνπο ρπκνχο ηεο κφξθσζεο, αθνχ νη καζεηέο ζα θαηαιήμνπλ λα δηαβάδνπλ πην πνιχ ηα ηππνπνηεκέλα πξνο εμέηαζε ζέκαηα, παξά ηα βηβιία ηνπο. Δίλαη ε ιεγφκελε Δθπαίδεπζε κε Ο. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, νη «ζηφρνη» ηνπ καζήκαηνο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο χιεο θαη ε πξνζπάζεηα πξαγκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζα πάλε ζηα ζθνππίδηα. Σν κφλν γηα ην νπνίν ζα ελδηαθέξνληαη νη καζεηέο θαη φρη άδηθα, ζα είλαη λα ηνπο επηιχεηο ηα ζέκαηα ηεο ηξάπεδαο Ζ παπαγαιία, δει. ε άζθνπε απνζηήζηζε, ζα γλσξίζνπλ εκέξεο κεγάιεο δφμαο, φπσο ηηο επνρέο πνπ ν Αξζέλεο έβαδε ηνπο καζεηέο λα δίλνπλ παλειιαδηθέο ζε 13 καζήκαηα. - Πνιιέο επηζηεκνληθέο έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνυπνζέηνπλ κηα θνπιηνχξα γεληθφηεξε, απφ ην Γπκλάζην, πνπ αλ ν θαζεγεηήο ζηαζεί, (θαη νθείιεη λα ην θάλεη γηα λα αλαπηχμεη ηελ θξίζε ηνπ καζεηή) ππάξρεη θίλδπλνο λα κε βγάιεη ηελ χιε. Αλ πάιη ηα παξαθάκςεη, πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο απνγνήηεπζε, ζχγρπζε, απνζηξνθή γηα ην κάζεκα. Απηφ ζα δηεπξπλζεί κε ηελ Σξάπεδα Θεκάησλ. - εκαληηθέο έλλνηεο θαη δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο γίλνληαη έλα πξάγκα κε ηελ Σξάπεδα Θεκάησλ. ηελ Ηζηνξία, π.ρ. ηελ ίδηα -βαζκνινγηθά- αμία έρεη ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ ην λα γλσξίδεη ν καζεηήο ηα αίηηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πφιεο θξάηνπο αιιά θαη ην λα γλσξίδεη φηη νη Αηγχπηηνη πήξαλ ην άξκα απφ ηνπο Τθζψο. - Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί ζα ράλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηνλ παηδαγσγηθό ηνπο ξόιν θαη ζα κεηαηξέπνληαη ζε πξνγπκλαζηέο εμεηάζεσλ. ην «λέν ζρνιείν» ν δάζθαινο, φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαληάδεη πεξηηηφο. Φαληάδεη πεξηηηή δει. ε δηαπαηδαγψγεζε θαη δηδαζθαιία επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλσλ ζε θάζε ειηθία, ζε θάζε πξνζσπηθφηεηα θαη ςπρνζχλζεζε. Απηφ είλαη πεξηηηφ ζε απηή ηε θάζε γηα ην ζχζηεκα. Θα κπνξνχζε ην ζχζηεκα λα βάιεη έλαλ κε εθπαηδεπηηθφ λα παηήζεη ην θνπκπί γηα ηελ θιήξσζε, ή λα θάλεη ηηο εμεηάζεηο κέζσ ελφο ςπρξνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Όζν γηα ηε «δηδαζθαιία» αο είλαη θαιά ε ηερλνινγία. Λχζεηο ππάξρνπλ: εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Δίλαη θζελή θαη ζπκθέξεη. Δδψ θνιιάεη θαη ε ξεηνξεία γηα θαηάξγεζε ηνπ ελφο βηβιίνπ, ηα ειεθηξνληθά βνεζήκαηα θαη κέζα πνπ ραξίζηεθαλ γελλαηφδσξα ζηνπο καζεηέο επί ππνπξγίαο Α. πειησηφπνπινπ. Σξέρεη ήδε έλα λέν θνλδχιη ΔΠΑ χςνπο 1,5 εθ. γηα αγνξά lap tops γηα ηα ζρνιεία. Όκσο είλαη πξνθαλέο όηη ην ζύζηεκα πξνηηκά από ηνλ ςπρξό Ζ/Τ, έλαλ εθπαηδεπηηθό έλζεξκν ηνπ ΝΔΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ, ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΠΔΣΤΥΔΙ ΣΖΝ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ θαη ζα πείζεη ηνπο καζεηέο ζηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο απηνύ ηνπ ζάπηνπ ζπζηήκαηνο! -Σν ζρνιείν (από ηελ Γ Γπκλάζην θαη βέβαηα ζ όιν ην Λύθεην) ζα ππνηαρζεί ηειηθά ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ηδηαίηεξα αθνχ ν βαζκφο ησλ ηάμεσλ ηνπ ιπθείνπ ζα κεηξά γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. Αθφκα θαη αλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ βαζκψλ απφ ηηο ηξεηο ιπθεηαθέο ηάμεηο ζηνλ ηειηθφ βαζκφ εηζφδνπ ζε ΑΔΗ-ΣΔΗ είλαη κηθξφ. - Ζ ηξάπεδα εξσηήζεσλ ζα αθνξά ζηηο ελδνζρνιηθέο, αιιά θαη ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ αιιάμεη αξθεηέο θνξέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα πξνρσξψληαο απφ ην ζχζηεκα ησλ Γεζκψλ, ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ ζα νξίδεη ε θάζε ζρνιή θαη ζα ην δήζνπκε ζε 2 ρξφληα,. Οη καζεηέο ζα επηιέγνπλ εμ αξρήο ηα επηζηεκνληθά πεδία θαη ζα εμεηάδνληαη ζε ηέζζεξα αληί ζε έμη καζήκαηα - Σν ζρνιείν ζα ππνηαρζεί φρη κφλν θαη φρη θπξίσο ζηηο παλειιαδηθέο, αιιά ζηε δηδαζθαιία ζεκάησλ θαη όρη θεθαιαίσλ, ε δηδαθηηθή πξάμε πξνζαξκφδεηαη ζηε κνξθή εξψηεζε-απάληεζε θαη κφλν. Γελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ε ζθέςε, ε θαληαζία ηνπ καζεηή, θ.α. ΤΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΛΤΚΔΙΟ: Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΞΔΚΟΜΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΑΝΣΙΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ. Τπνρξεκαηνδφηεζε, ζπγρσλεχζεηο, αληηθαηάζηαζε ηεο βαζηθήο γλψζεηο κε δεμηφηεηεο, ςεθηαθφ ζρνιείν, παιηά θαη λέα βηβιία, ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ, θηεξηαθή εγθαηάιεηςε, απνθεληξσκέλν ζρνιείν, αμηνιφγεζε. Νέα εξγαιεία γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ έρνπλ κπεη ζην ηξαπέδη. π.ρ. κε αθνξκή κηα έθζεζε ηνπ ΗΟΒΔ (2014) θαη παιηφηεξε αληίζηνηρε ηνπ ΟΟΑ (2013), αλαδσππξψλεη ε ζπδήηεζε γηα ηα θνππφληα εθπαίδεπζεο πνπ ζα παίξλνπλ νη νηθνγέλεηεο θαη ζα δηαιέγνπλ ην ζρνιείν ηεο αξεζθείαο ηνπο είηε δεκφζην, είηε ηδησηηθφ (ξεπζηφ απ επζείαο ζηνπο ζρνιάξρεο). ην φλνκα πάληα ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πξέπεη λα απμεζεί θαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα λα βειηησζεί! Καη γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη ςεπδαηζζήζεηο ΓΔΝ ζα δηαιέγνπλ νη γνλείο καζεηέο ην ζρνιείν ηνπο, αιιά ην ζρνιείν ηνλ θαιφ καζεηή γηα λα αλεβάζεη ηα πνζνζηά ηνπ θαη φπσο δείρλεη ε δηεζλήο εκπεηξία ηελ βησζηκφηεηά ηνπ! Δηδηθά ζηελ πξψηε θάζε κπνξεί λα δνχκε θαη ην βαζίιεην ηνπ «ιαδψκαηνο» γηα λα κπεη ην παηδί καο ζε θάπνην ζρνιείν, αθφκα θαη ζ απηφ ηεο γεηηνληάο ηνπ.

4 Ηδηαίηεξα γηα ην Λχθεην πνπ ζηνλ 21 Ο αηψλα κπνξεί λα είλαη «ΝΔΟ» κπνξεί λα είλαη «ΑΤΣΟΝΟΜΟ», «ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΟ», «ΦΖΦΗΑΚΟ» αιιά ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΗΟ ΒΑΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ! Σαπηφρξνλα κε ηε ζεζκνζέηεζε ησλ εμεηάζεσλ ζηελ Α Λπθείνπ αλαπηχρζεθε φιν ην ζχγρξνλν πιέγκα ηνπ ηαμηθνχ ιπθείνπ, φπσο ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ πξνάγνληαη ηα παηδηά ησλ Λπθείσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε κειέηε πνπ έθαλε ε Α ΔΛΜΔ ΓΤΣ.ΑΣΣΗΚΖ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο. Όπσο μέξνπκε νη καζεηέο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 (πέξπζη) πξνάγνληαλ αλ ν Γεληθφο Μέζνο Όξνο ζηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ήηαλ κεγαιχηεξνο ή ίζνο κε 9,5 θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε παξαπέκπνληαλ ηνλ επηέκβξην ζε φζα καζήκαηα είραλ Γ.Μ.Ο. κηθξφηεξν ηνπ 9,5. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 φκσο ζα εθαξκνζηεί ν λένο ηξόπνο πξναγσγήο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ ησλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ, πνπ πξνβιέπεη φηη ζα νδεγήζεη πνιινχο καζεηέο έμσ απ ην Γεκφζην ρνιείν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηξάπεδαο ζεκάησλ. «Εθαξκόζακε» αλαθέξεη ε Α ΕΛΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ «ηα λέα θξηηήξηα πξναγσγήο ζηελ βαζκνινγία 496 καζεηώλ Α Λπθείνπ ηνπ ζρ. έηνπο ησλ 6 από ηα 8 Γεληθά Λύθεηα ηεο πεξηνρήο καο θαη πξνάγνληαη ηνλ Ινύλην κόλνλ 239 καζεηέο, δειαδή ην πνζνζηό απόξξηςεο ή παξαπνκπήο ηνλ Σεπηέκβξην μεπεξλά ην 50% (ην 10% απηώλ απνξξίπηνληαη απ ηνλ Ινύλην). Επηπιένλ λα ζεκεηώζνπκε όηη νη καζεηέο απηνί έρνπλ εμεηαζηεί γξαπηά ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 ζε ιηγόηεξε ύιε θαη κε ελδνζρνιηθά ζέκαηα από ηνπο δηδάζθνληεο. (ρσξίο ηξάπεδα ζεκάησλ).» Σν ηνπίν ζπκπιεξψλνπλ νη αιιαγέο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ηεο Γ' Λπθείνπ ζηα ΑΔΗ- ΣΔΗ. Οη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ κφλν έλα επηζηεκνληθφ πεδίν. Χο απνηέιεζκα αξηζηνχρνη καζεηέο ζα κέλνπλ εθηφο παλεπηζηεκίνπ Μαδί κε ην πην ηαμηθφ θαη πην αληηπαηδαγσγηθφ ζρνιείν ήξζε θαη ε δεκηνπξγία κίαο ηερληθνεπαγγεικαηηθήο άηππεο εθπαίδεπζεο (ίδξπζε ΔΚ), ε νπνία ζα απνξξνθήζεη φζνπο ζα απνξξίςεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φζνπο απνζαξξπλζνχλ απφ ηε ζπλέρηζε ζηε θνίηεζε ζην ιχθεην. Ζ θπβέξλεζε δελ έθξπςε φηη ζεσξεί πξφηππν ην ζθιεξά ηαμηθφ ζχζηεκα ρσξψλ φπνπ κφιηο ην 30% πάεη ιχθεην θαη ην 70% ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, θπξίσο ζηα ΔΚ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε καζεηεία. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζε πφξηζκα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο (ΔΤΠ) απφ ην 2008 (!) θαηαγξάθεηαη ην εμήο απνθαιππηηθφ: «Τν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν είλαη όηη ν ζσζηά νξγαλσκέλνο ΣΕΠ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζην Γπκλάζην θαη λα αλαθόςεη ηε βαζηθή επηινγή ησλ καζεηώλ γηα ην Εληαίν Λύθεην θαη ηελ απνζηξνθή ηνπο γηα ηελ Επαγγεικαηηθή θαη ηελ Τερληθή Εθπαίδεπζε»! Καζφινπ παξάμελν, ινηπφλ, πνπ ην βηβιίν ηνπ ΔΠ απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ιέεη: «...ζα πξέπεη λα είζαη έηνηκνο/ε γηα «δηα-βίνπ κάζεζε» θαη απηό δελ είλαη αλαγθαζηηθά "βάζαλν", αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε»... ΓΙΑ ΣΑ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΖΡΘΑΝ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΛΤΚΔΙΟ ηελ Α Λπθείνπ νη καζεηέο ζα δηδάζθνληαη κφλν 9 καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο (δηάξθεηαο 33 σξψλ εβδνκαδηαίσο), ελψ εηζάγεηαη ην ζχζηεκα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (ηα ιεγφκελα projects), ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζε δχν ψξεο. Σα καζήκαηα επηινγήο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α' Λπθείνπ είλαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Σερλνινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Έθθξαζε - Πνιηηηζκφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο. ηε Β' Λπθείνπ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο γίλνληαη 10, (δηάξθεηαο 30 σξψλ). Παξάιιεια, νη καζεηέο ηεο δεχηεξεο ηάμεο ζα παξαθνινπζνχλ κία εθ ησλ δχν νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ (φπσο κεηνλνκάδνληαη νη θαηεπζχλζεηο), ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζε πέληε ψξεο. Ζ κία νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ πεξηιακβάλεη καζήκαηα αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (Αξραία Διιεληθά θαη Λαηηληθά) θαη ε δεχηεξε καζήκαηα ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Φπζηθή θαη Μαζεκαηηθά). Με ηελ θαηάξγεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο βγαίλνπλ απφ ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηα καζήκαηα ηεο Υεκείαο θαη ηεο Σερλνινγίαο Δπηθνηλσληψλ. ηε Γ' Λπθείνπ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο κεηψλνληαη απφ 11 ζε 5, ελψ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κηαο λέαο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ, απηήο ησλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ. Oη καζεηέο ζα εμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ζηα καζήκαηα ηα νπνία δηδάζθνληαη, ελψ ζηε Γ' Λπθείνπ ζα εμεηαζζνχλ επηπιένλ θαη ζηα ηέζζεξα καζήκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη. Καη ην ζχλνιν απηψλ ησλ αιιαγψλ ζπκπιεξψλεη ην Παλεπηζηήκην Α.Δ. ηεο αγνξάο, ε πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε αλαγλψξηζε ησλ ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ θνιιεγίσλ θαη ε ιεγφκελε ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, φπνπ φινη νη λένη άλζξσπνη ζα πεξηδηαβαίλνπλ θέληξα πηζηνπνίεζεο, κεηά απφ έλα κηθξφ δηάζηεκα θαθνπιεξσκέλεο απαζρφιεζεο γηα λα μερλνχλ ηελ Αλεξγία Δθκεηάιιεπζή ηνπο. Λχζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηε ζρνιηθή δηαξξνή, αιιά θαη ζην εμεηαζηηθφ κπνξεί λα έξζεη κφλν κε ηε δεκηνπξγία Δληαίνπ δσδεθάρξνλνπ ζρνιείνπ γεληθήο κόξθσζεο, πνπ ζα κνξθψλεη θαη ζα θαιιηεξγεί πνιχπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε καζεηή έσο ηελ ελειηθίσζή ηνπ, ψζηε λα κπνξεί «ειεχζεξα», δει. κε θξηηηθφ πλεχκα θαη γλψζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, λα επηιέμεη αλ ζα ζπλερίζεη ζηελ αλψηαηε ή ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ή αλ άκεζα ζα εξγαζηεί. Με ηε ζπγθξφηεζε ζπζηήκαηνο δεκφζηαο θαη δσξεάλ επαγγεικαηηθήο κφξθσζεο κεηά ηε δσδεθάρξνλε εθπαίδεπζε κε θαηάξγεζε ησλ θηελψλ ππνθαηάζηαησλ ηεο θαηάξηηζεο (ΗΔΚ, ΚΔΚ, ΚΔ θιπ.) Με αλαδηακφξθσζε πξαγκαηηθά Δληαίαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο απνθιεηζηηθά δεκφζηαο θαη δσξεάλ, ρσξίο δηάζπαζε ησλ

5 πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε θχθινπο, «ζχληνκνπο» ή δήζελ «κεηαπηπρηαθνχο», θαη θαηεγνξηνπνίεζε, πνιπηππία ησλ ηδξπκάησλ. Όκσο ε ιύζε ζην εθπαηδεπηηθό πξόβιεκα, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο θαη ην εύξνο ηνπ, απαηηεί ξηδηθέο αιιαγέο θαη ζηελ θνηλσλία. Έηζη πνπ ε θνηλσλία λα ζέιεη θαη λα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ζε ΟΛΟΤ ηνπο λένπο αλζξώπνπο ηε γλώζε θαη ηελ θξίζε, γηα λα κελ γίλνπλ νη Γνύινη ηνπ 21 νπ αηώλα, αιιά άλζξσπνη ειεύζεξνη, ζπλεηδεηνί δεκηνπξγνί. Απηέο νη αιιαγέο, βέβαηα, έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ, πνπ κπνξεί λα δηαθσλνύλ ζε πνιιά, ζπκθσλνύλ ζην θύξην (γη απηνύο) όηη ε «αεηθόξνο» θεξδνθνξία ηνπο έξρεηαη πάλσ ζηα απνθαΐδηα ησλ εξγαηηθώλ θαη λεαληθώλ δηθαησκάησλ. Ζ επζύλε, ινηπόλ, ηνπ γνλετθνύ θηλήκαηνο είλαη λα ζπκβάιιεη, όζν πεξλάεη από ην ρέξη ηνπ, λα κπεη θξέλν ζηηο αληηεθπαηδεπηηθέο αλαδηαξζξώζεηο, λα ελώζεη όιεο ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο ζηε δηεθδίθεζε ηεο κόξθσζεο γηα όια ηα παηδηά θαη λα αλαδείμεη ην εθπαηδεπηηθό δήηεκα σο παιιαίθό δήηεκα, κε ην νπνίν δελ αζρνινύληαη κόλν νη εηδηθνί. 30/6/2014

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ

ΣΔΤΥΟ 6Γ: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 ΓΙΓΑΚΣΙΚΑ ΔΝΑΡΙΑ Δ.Π. Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ. Κοστολόγηση Σετνικών Έργων ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM - Δσρωπαϊκό Μεταπτστιακό Πρόγραμμα στη Γιοίκηση Δπιτειρήσεων-Ολική Ποιότητα (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) Γιπλωματική Δργασία: Κοστολόγηση Σετνικών Έργων

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗH ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέκα: Ζ επίδξαζε ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο ζηελ ειιεληθή θνηλωληθή πνιηηηθή: ε πεξίπηωζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΚΟΗΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία

Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Πξνζρέδην πξφηαζεο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο δηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε Γεκφζηα Δθπαηδεπηηθή Τπεξεζία 1 Πξννίκην ηελ Έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ Γ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Υξεκαηνδφηεζε δξάζεσλ Πνιηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ.

πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. πξνεδξηθό δηάηαγκα 200/1998 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 200 / 98 Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Νεπηαγσγείσλ. Άξζξν 1 ρνιηθή Πεξηθέξεηα 1. Κάζε δεκφζην λεπηαγσγείν έρεη δηθή ηνπ ζρνιηθή πεξηθέξεηα θαη ζ' απηφ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle

Άρησ Γιαβρόσ. Περύληψη. Κεύμενα για την Περύληψη 1. Κεύμενα. για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου. www.arisgiavris.gr. Αθόνα 2010. Powered by MagiCircle Άρησ Γιαβρόσ Περύληψη Κεύμενα για την Περύληψη 1 Κεύμενα για Περύληψη Β και Γ Λυκεύου Αθόνα 2010 www.arisgiavris.gr Powered by MagiCircle 2 Άρησ Γιαβρόσ Κεύμενα για την Περύληψη Β και Γ Λυκεύου www.arisgiavris.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ

Σ Η Δ Η Ν Α Η Σ Ο Η Λ Α M ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΗΛΑM 2 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΩΝ 1) Τί είλαη ν Ιζιακ 2) Μνλνζεϊζκόο 3) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Δμνρόηεηαο ηνπ Θενύ 4) Η Μνλαδηθόηεηα ηεο Λαηξείαο ηνπ Θενύ 5) Η Μνλαδηθόηεηα ηωλ Ολνκάηωλ θαη ηωλ Ιδηνηήηωλ

Διαβάστε περισσότερα

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων»

Καηερίνα Ροζάκοσ, «Κοινωνικόηηηα και παραγωγή ηοσ πολίηη: Οι περιπηώζεις δύο εθελονηικών ζωμαηείων» «Θαιήο Μνξθέο δεκφζηαο θνηλσληθφηεηαο ζηελ αζηηθή Διιάδα ηνπ 20νχ αηψλα: ζχιινγνη, δίθηπα θνηλσληθήο παξέκβαζεο θαη ζπιινγηθέο ππνθεηκεληθφηεηεο» Γ θνηλφ ζεκηλάξην εξεπλεηηθψλ νκάδσλ, Αζήλα, 29-10/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις

επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ: Διοίκηση και Οικονομίας ΤΜΗΜΑ: Διοίκηση Επιχειρήσεων ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ επιτειρησιακη επικοινωνια στις σσγτρονες επιτειρησεις Ελένη Μοσλακάκη Καλλιόπη Μαγούλη Α.Μ 3755 Α.Μ 3511 Επιβλέποσσα

Διαβάστε περισσότερα