ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ"

Transcript

1 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Α.Σ.Γ.Μ.Ε.) Βερανζέροσ 22, 6ος όροφος, ΤΗΛ ΦΑΞ : , , Αζήλα ΣΑ ΠΡΩΣΑ ΤΜΠΔΠΡΑΜΑΣΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΙ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ Απηέο ηηο εκέξεο νη καζεηψλ ηεο Α ηάμεο ησλ Λπθείσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ εμεηάζηεθαλ γηα ηελ πξναγσγή ηνπο ζηελ επφκελε ηάμε κε ζέκαηα πνπ, ζε πνζνζηφ 50%, θιεξψλνληαη απφ ηελ πεξηβφεηε «ηξάπεδα ζεκάησλ». Σην θείκελν απηό επηδηώθνπκε λα δώζνπκε απαληήζεηο ζηα βαζηθά ζέκαηα γύξσ από ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ. Αλ θαη ππάξρνπλ δεκνζηεύκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζε απνηπρία 40% ησλ καζεηώλ ηεο θεηηλήο Α Λπθείνπ, ηα ηειηθά επίζεκα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηεο δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί. Απηό σζηόζν δελ αλαηξεί θαζόινπ ηελ θαηεύζπλζε ελόο ηέηνηνπ κέηξνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ θέηνο ππήξμαλ εθπαηδεπηηθνί πνπ βαζκνιόγεζαλ κε κεγαιύηεξε επηείθεηα, απηό αθξηβώο επηβεβαηώλεη ηηο λέεο απαηηήζεηο πνπ ε ηξάπεδα ζεκάησλ ζέηεη ζε εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο. ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΔΛΙΚΑ Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΖ ΓΤΚΟΛΙΑ; Πώο θηηάρηεθε ζπγθεληξώζεθε ην πιηθό απηό πνπ νλνκάδεηαη ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ; πγθξνηήζεθαλ Δπηζηεκνληθέο Δπηηξνπέο πνπ ε απνδεκίσζε ησλ κειψλ ηνπο έγηλε ζηε βάζε ηνπ πιήζνπο ησλ ζεκάησλ πνπ πξφηεηλαλ γηα ηελ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΧΝ, κε ελδεηθηηθή απνδεκίσζε 4 αλά ζέκα.. (απφθαζε 3616/ ΣΟΤ ΗΔΠ ΑΓΑ: ΒΗΖ2ΟΞΛΓ-ΚΒ ). Ζ απφθαζε πάξζεθε κφιηο 1 κήλα πξηλ ην άλνηγκά ηεο θαζψο δελ ππήξρε κεγάιε πξνζπκία Σν θόζηνο ηεο Σξάπεδαο Θεκάησλ αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ θαη εληάζζεηαη ζην ΔΠΑ - επηρεηξεζηαθό πξόγξακκα << Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε >>. Ζ ρξεκαηνδόηεζε κέζσ ΔΠΑ ζα ηζρύζεη έσο ηελ 31/12/2015. (απφθαζε ηνπ Τπ. Παηδείαο ΗΔΠ 2756/ κε ΑΓΑ: ΒΗΡ29-ΔΘΘ). Άιιε κηα απόδεημε όηη ρξήκαηα γηα ηελ πξνώζεζε ησλ αλαδηαξζξώζεσλ ππάξρνπλ, όπσο άιισζηε επηβεβαηώλεηαη θαη από ηα ρξήκαηα γηα ηελ αμηνιόγεζε, δελ ππάξρνπλ όκσο γηα κόληκνπο δηνξηζκνύο θαη ζύγρξνλεο δεκόζηεο ππνδνκέο. ΓΙΠΛΖ Ζ ΑΓΙΚΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΦΔΣΙΝΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΣΖ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Οη θεηηλνί καζεηέο ηεο Α ΛΤΚΔΗΟΤ, έθηαζαλ ζηηο εμεηάζεηο απηέο κεηά απφ κία ρξνληά κε κεγάια θελά ζε εθπαηδεπηηθνύο, κέζα απφ έλα καξαζψλην, θπξηνιεθηηθά, γηα ηελ θάιπςε ηεο εμεηαζηέαο χιεο κέρξη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή, ρσξίο θπζηθά δπλαηφηεηα λα ηελ αθνκνηψζνπλ ή λα θαιχςνπλ θελά. Π.ρ. Καζεγεηήο Βηνινγίαο ηνπνζεηήζεθε ζηελ ηάμε ηέιε Φιεβάξε θαη ηνπ δεηήζεθε λα θαιχςεη ην 40% ηεο χιεο κέζαζε δχν βδνκάδεο. Βεβαίσο ππάξρνπλ θαη παηδηά ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο πνπ δελ έθαλαλ νχηε κία ψξα ζε βαζηθά καζήκαηα! Δπίζεο, ε «ηξάπεδα ζεκάησλ» άλνημε κόιηο ηξεηο κέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ θαη πεξηιακβάλεη ζπλνιηθά πάλσ απφ ζέκαηα! Κάλνληαο πξαθηηθά, αδχλαην γηα ηνπο καζεηέο ηεο θεηηλήο Α' Λπθείνπ λα πξνεηνηκαζηνχλ πάλσ ζε απηά. Γη απηφ αθφκα θαη ην Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο, πνπ είλαη αξκφδην γηα ην κέηξν, είρε πξνηείλεη γηα θέηνο πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ. ΑΠΙΣΔΤΣΖ ΠΡΟΥΔΙΡΟΣΖΣΑ ΚΑΙ ΟΒΑΡΑ ΛΑΘΖ ΣΑ ΘΔΜΑΣΑ Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη αθφκα θαη κεηά ηελ έλαξμε ησλ εμεηάζεσλ ζπλερίδνληαλ νη αιιαγέο ζηα ζέκαηα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ «ηξάπεδα». Πεξίπνπ 130 απφ ηα ζέκαηα ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ έρνπλ απνζπξζεί απφ ηελ εκέξα πνπ δεκνζηνπνηήζεθε ε «ηξάπεδα». Απηό δείρλεη αθελόο ηελ πξνρεηξόηεηα θαη αθεηέξνπ ηελ πίεζε πνπ αζθήζεθε ζην Υπνπξγείν θαη αλαγθάζηεθε λα απνζύξεη ζέκαηα γηα λα εμνκαιύλεη θάπσο ηελ θαηάζηαζε. Απφ δεκνζηεχκαηα ζπιιέγνπκε παξαηεξήζεηο εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηα ζέκαηα ηεο Σξάπεδαο: ηελ Άιγεβξα, ππήξραλ αζθήζεηο πνπ είλαη... εθηφο χιεο Α Λπθείνπ, ζε νξηζκέλεο αζθήζεηο, ππήξραλ παξάγξαθνη ηεο Γ' Λπθείνπ! Ή ρξεζηκνπνηνχληαη φξνη ζε εθθσλήζεηο φπσο «ηα πάγηα έμνδα ηεο επηρείξεζεο;» πνπ ν καζεηήο ηεο Α Λπθείνπ δελ γλσξίδεη ηελ νηθνλνκηθή απηή νξνινγία, ζα ηελ ζπλαληήζεη ζηελ Γ Λπθείνπ ζηηο Αξρέο Λνγηζηηθήο. ηελ Φπζηθή, ππάξρνπλ αξθεηά ζέκαηα ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζε εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο. Όκσο, ζε ειάρηζηα δεκφζηα ζρνιεία γίλνληαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο θαη άξα ζε ειάρηζηα δεκφζηα ζρνιεία νη καζεηέο έρνπλ δνπιέςεη ζε παξφκνηα εξσηήκαηα. Τπάξρεη ζέκα ζεσξίαο δε πνπ είλαη εθηφο δηδαθηέαο χιεο. ηελ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, απαηηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο απφ ην βηβιίν, πνπ δελ αθνξνχλ νπζηαζηηθέο έλλνηεο ιεηηνπξγίεο, αιιά ζε επηκέξνπο- εηδηθά ζέκαηα. Απηφ φκσο, έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηε γεληθή νδεγία πνπ πξνηείλεη ζην δηδάζθνληα λα κε δίλεηαη έκθαζε ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δνκήο ή/θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκέξνπο νξγάλσλ θαη ζπζηεκάησλ (Α.Π /Γ ). Ή ζε άιια ζέκαηα δεηείηαη λα παξνπζηάζεη ν καζεηήο αλαιπηηθά ακηγψο ηαηξηθά δεηήκαηα. Μεξηθά ζέκαηα, δε, έρνπλ ζηφρν κφλν ηελ ςπρνινγηθή ηξνκνθξάηεζε ηνπ καζεηή θαζψο δελ εμεηάδνπλ ηίπνηα, απιά πξνθαινχλ ηελ απνξία πνπ ην δηάβαζα εγψ απηφ;

2 Καη ν θαηάινγνο δελ έρεη ηειεησκφ. Θέκαηα κε αζάθεηεο, ζέκαηα δηαθνξεηηθήο δπζθνιίαο θαη βαξχηεηαο, (νη πξψηεο εθηηκήζεηο απφ εθπαηδεπηηθνχο έθαλαλ ιφγν γηα ζέκαηα πνπ απεπζύλνληαη ζην 25-30% ησλ καζεηώλ), ζέκαηα εθηφο χιεο ή θαη αληίζεηα ζηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη πξνο ηνλ δηδάζθνληα θ.ν.θ. ΣΙ ΛΔΔΙ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ; Έλα από ηα βαζηθά επηρεηξήκαηα ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο γηα ηελ «Σξάπεδα Θεκάησλ Γηαβαζκηζκέλεο Γπζθνιίαο (Σ.Θ.Γ.Γ.)» είλαη όηη έηζη επηηπγράλεηαη όια ηα ζρνιεία λα νινθιεξώλνπλ ηελ ύιε θαη πξαθηηθά νη καζεηέο όισλ ησλ ζρνιείσλ λα καζαίλνπλ ηα ίδηα πξάγκαηα. Κξχβεη επηκειψο φηη : 1. Τπάξρεη ζνβαξφ πξφβιεκα κε ηελ δηδαθηέα ύιε ηνλ όγθν θαη ην πεξηερόκελν ηεο ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ, ηε δηάξζξσζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, αθφκα θαη αλ γηλφηαλε κάζεκα ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο, (κηθξά ηκήκαηα, κφληκνπο εθπαηδεπηηθνχο, θ.ιπ.), κε καζεηέο πνπ δνπλ ζε «επηπρηζκέλεο» νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ιχζεη ηνλ βηνπνξηζκφ ηνπο, ε χιε (βηβιία, κεζνδνινγία) θαη πάιη ζα δεκηνπξγνχζε απφγλσζε ζε καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ ειηθηαθή θαη παηδαγσγηθή δπλαηφηεηα εκπέδσζήο ηεο απφ ηνπο καζεηέο. 2. Σν εληαίν ηεο χιεο πξνυπνζέηεη ηα θνηλά βηβιία, ηα θνηλά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα αιιά θαη απφ ηελ πξψηε κέξα ζην ζρνιείν εθπαηδεπηηθφ ζηε ζέζε ηνπ, κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη ν ζπλάδειθνο ηνπ δηπιαλνχ ζρνιείνπ. Απφ θεη θαη πέξα, φκσο, δελ κπνξεί λα αλαηξεζεί απφ κηα βαζηά ηαμηθή Δθπαίδεπζε, νη δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ καζεηψλ, αιιά θαη νη δηαθνξέο απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ζ «ηξάπεδα» δελ αλαηξεί, αιιά αληίζεηα εληείλεη απηέο ηηο ηαμηθέο δηαθνξέο, βγάδεη ζηελ επηθάλεηα όιεο ηηο ακαξηίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο δηαρξνληθά ΚΑΙ ππνβαζκίδεη ηελ ίδηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Δλ νιίγνηο, δεκηνπξγεί φξνπο ηππηθήο ηζφηεηαο γηα λα εληζρπζνχλ νπζηαζηηθά νη πην άληζνη νη φξνη πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ζηε κφξθσζε. Όηαλ βάδνπλ δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο καζεηψλ, λα εμεηαζηνχλ πξννπηηθά ζην ίδην επίπεδν ζεκάησλ, ηφηε δεκηνπξγείο θαη πην άληζνπο φξνπο αιιά θαη φξνπο ζχγθξηζεο. Αλνίγεη ν δξφκνο ζηε ζχγθξηζε καζεηψλ, ζρνιείσλ, θηι ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΚΑΠΟΙΑ ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΜΠΑΙΝΟΤΝ: ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ = ΑΞΙΟΚΡΑΣΔΙΑ θαη ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ; - Ζ αλαγσγή ηεο Σύρεο ζε παξάγνληα αμηνθξαηίαο είλαη ηνπιάρηζηνλ αηζρξή. Όια είλαη ζέκα ηχρεο. Ζ επηηπρία ζηηο εμεηάζεηο θξίλεηαη απφ κηα θιήξσζε ζεκάησλ, αθνχ φινη νη εθπαηδεπηηθνί κηινχλ γηα ζέκαηα κε κεγάιε απφθιηζε βαζκνχ δπζθνιίαο. - Δπίζεο, νη απαληήζεηο ζε πνιιά ζέκαηα ηύπνπ «πνιιαπιώλ επηινγώλ» είλαη ζέκα ηχρεο! Πξνθαλψο νη θιεηζηέο απαληήζεηο επλννχλ ηελ ηπραία επηινγή γηαηί δελ απαηηνχλ δεκηνπξγηθή ζθέςε. Όκσο απηφ ίζρπε θαη πξηλ απιψο ε ηξάπεδα ζεκάησλ ην θαζηεξψλεη. - Ζ χπαξμε ηέηνησλ αληζνηήησλ έρεη ήδε θέξεη ηα δηθά ηεο απνηειέζκαηα. Καζεγεηέο λα δίλνπλ ζπκβνπιέο γηα ην πψο λα απαληεζνχλ ηα ζέκαηα, πξνθεηκέλνπ λα δηνξζψζνπλ ηελ αδηθία πνπ γίλεηαη. Αιιά κέρξη πφηε ζα κπνξεί λα γίλεηαη απηφ; - Δίλαη ζίγνπξν φηη ζα επαλαιεθζνχλ θαηλφκελα ηνπ Σφηε κε ηδησηηθά ζρνιεία, ζήκεξα ράξε ζηελ αμηνιόγεζε κε όια ηα ζρνιεία φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί ζα βάδνπλ βξνρή ηα «20» πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ πειαηεία! Να θαηαηαρηνχλ ζηα «θαιά, βηψζηκα» ζρνιεία. ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ =ΙΔ ΔΤΚΑΙΡΙΔ; ΟΥΗ! Σν κέηξν απηφ έρεη μεθάζαξν ηαμηθό πξόζεκν, ξίρλεη αθόκα πην πνιύ ηα πην θησρά παηδηά. - Ο νηθνλνκηθφο φιεζξνο γηα ηνπο γνλείο θαη ε θαηαζηξνθή ηεο εθεβηθήο πεξηφδνπ ησλ καζεηψλ είλαη δεδνκέλε απφ ηελ άλνδν ηεο θξνληηζηεξηαθήο δαπάλεο πνπ ζα πξνθιεζεί αθφκα θαη κέζα ζηελ θξίζε. χκθσλα κε ηελ Οκνζπνλδία ησλ ηδηνθηεηψλ θξνληηζηεξίσλ, ην λέν ζχζηεκα έθεξε ήδε αύμεζε ησλ εγγξαθώλ ηεο Α' Λπθείνπ ζηα θξνληηζηήξηα θαηά 15% θαη ε πιήξεο εθαξκνγή ηεο «ηξάπεδαο ζεκάησλ» ζην ιχθεην ζα απνηειέζεη «κπνλακά» γηα ηελ παξαπαηδεία. Ήδε, ηα κεγάια θξνληηζηήξηα αλαπξνζαξκφδνληαη. Ξεθίλεζαλ λα ιχλνπλ ΜΟΝΟ ηα ζέκαηα ηεο Σξάπεδαο Θεκάησλ θαη εληέρλσο, δηαδίδνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη εγθαίξσο λα μεθηλήζνπλ εληαηηθά καζήκαηα, ψζηε λα πξνιάβνπλ λα θαιχςνπλ ην κέγηζην δπλαηφ πνζνζηφ απφ ηελ πιεζψξα ζεκάησλ. - Κάπνηνη αλαθεξφκελνη ζηελ παξαπαηδεία θαη ιέλε όηη είλαη ειιεληθό θαηλόκελν, νθείιεηαη ζηελ εκκνλή ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο λα θάλνπλ ηα πάληα γηα λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο ζην παλεπηζηήκην θαη ε ιχζε είλαη ε «ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΠΡΟΒΑΖ». Πξφθεηηαη γηα ηξαλφ ςέκα! ηε Γεξκαλία ηεο «ειεχζεξεο πξφζβαζεο» θαη ηνπ ηαμηθνχ μεζθαξηαξίζκαηνο απφ ηελ ειηθία ησλ εηψλ, ππάξρεη παλγεξκαληθφο ζχλδεζκνο ηδησηηθψλ θξνληηζηεξίσλ πνπ ιεηηνπξγεί 30 ρξφληα! ηε Γαιιία ην 70% ησλ θνηηεηψλ ηεο Ηαηξηθήο ηνπ Παξηζηνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θξνληηζηεξηαθά καζήκαηα! Μάιηζηα, κηα ακεξηθάληθε αιπζίδα θξνληηζηεξίσλ επεθηάζεθε ρξφληα ηψξα- ζηε γεξκαληθή εθπαηδεπηηθή αγνξά! Γηα λα κελ μεράζνπκε θαη ηελ παιηφηεξε ειιεληθή εκπεηξία, φπνπ δελ είραλ ηέηνηα κεγάιε άλζηζε ηα θξνληηζηήξηα, αιιά ππήξρε ν πξνγπκλαζηήο γηα ηα ηέθλα ησλ πξνλνκηνχρσλ. Σν θαηλφκελν ηνπ θξνληηζηεξίνπ είλαη

3 ινηπφλ δηεζλέο θαη δελ έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο, αιιά κε ηνλ ζθνπφ ηνπ ζρνιείνπ, λα πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο αλζξψπνπο γηα λα κπνπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία! - Όκσο, ην ζρνιείν αδπλαηεί λα θαιχςεη ρσξίο ηδηαίηεξε «εμσηεξηθή» βνήζεηα ηνπο καζεηέο ιφγσ ηνπ ίδηνπ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Γελ είλαη δπλαηφλ απφ ην 1998 λα έρνπκε ηηο ίδηεο ψξεο ζηα βαζηθά καζήκαηα ελψ, ε δπζθνιία ησλ δεηνπκέλσλ λα έρεη ηξηπιαζηαζηεί θαη λα πεξηκέλνπκε λα αληαπνθξηζεί ην δεκφζην ζρνιείν. Γηα λα κελ πνχκε ην πην απιφ φηη δελ έρνπλ φινη νη καζεηέο πξφζβαζε ζηα έληππα βνεζήκαηα ή ζην δηαδίθηπν θαη δελ έρνπλ εθηππσηή κε πεξίζζεηα «κειάληα» γηα λα εμαζθεζνχλ ζηελ Σξάπεδα Θεκάησλ. ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ = ΑΝΑΒΑΘΜΙΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ; - Ζ «ηξάπεδα» είλαη έλα κέηξν πνπ ηππνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζηεξψληαο ηελ απφ ηνπο ρπκνχο ηεο κφξθσζεο, αθνχ νη καζεηέο ζα θαηαιήμνπλ λα δηαβάδνπλ πην πνιχ ηα ηππνπνηεκέλα πξνο εμέηαζε ζέκαηα, παξά ηα βηβιία ηνπο. Δίλαη ε ιεγφκελε Δθπαίδεπζε κε Ο. Σα ζρνιηθά εγρεηξίδηα, νη «ζηφρνη» ηνπ καζήκαηνο, ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο χιεο θαη ε πξνζπάζεηα πξαγκαηηθήο δηδαζθαιίαο ζα πάλε ζηα ζθνππίδηα. Σν κφλν γηα ην νπνίν ζα ελδηαθέξνληαη νη καζεηέο θαη φρη άδηθα, ζα είλαη λα ηνπο επηιχεηο ηα ζέκαηα ηεο ηξάπεδαο Ζ παπαγαιία, δει. ε άζθνπε απνζηήζηζε, ζα γλσξίζνπλ εκέξεο κεγάιεο δφμαο, φπσο ηηο επνρέο πνπ ν Αξζέλεο έβαδε ηνπο καζεηέο λα δίλνπλ παλειιαδηθέο ζε 13 καζήκαηα. - Πνιιέο επηζηεκνληθέο έλλνηεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξνυπνζέηνπλ κηα θνπιηνχξα γεληθφηεξε, απφ ην Γπκλάζην, πνπ αλ ν θαζεγεηήο ζηαζεί, (θαη νθείιεη λα ην θάλεη γηα λα αλαπηχμεη ηελ θξίζε ηνπ καζεηή) ππάξρεη θίλδπλνο λα κε βγάιεη ηελ χιε. Αλ πάιη ηα παξαθάκςεη, πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο απνγνήηεπζε, ζχγρπζε, απνζηξνθή γηα ην κάζεκα. Απηφ ζα δηεπξπλζεί κε ηελ Σξάπεδα Θεκάησλ. - εκαληηθέο έλλνηεο θαη δεπηεξεχνπζεο πιεξνθνξίεο γίλνληαη έλα πξάγκα κε ηελ Σξάπεδα Θεκάησλ. ηελ Ηζηνξία, π.ρ. ηελ ίδηα -βαζκνινγηθά- αμία έρεη ζχκθσλα κε ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ ην λα γλσξίδεη ν καζεηήο ηα αίηηα ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πφιεο θξάηνπο αιιά θαη ην λα γλσξίδεη φηη νη Αηγχπηηνη πήξαλ ην άξκα απφ ηνπο Τθζψο. - Παξάιιεια, νη εθπαηδεπηηθνί ζα ράλνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξν ηνλ παηδαγσγηθό ηνπο ξόιν θαη ζα κεηαηξέπνληαη ζε πξνγπκλαζηέο εμεηάζεσλ. ην «λέν ζρνιείν» ν δάζθαινο, φιν θαη πεξηζζφηεξν, θαληάδεη πεξηηηφο. Φαληάδεη πεξηηηή δει. ε δηαπαηδαγψγεζε θαη δηδαζθαιία επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ, θαηάιιεια πξνζαξκνζκέλσλ ζε θάζε ειηθία, ζε θάζε πξνζσπηθφηεηα θαη ςπρνζχλζεζε. Απηφ είλαη πεξηηηφ ζε απηή ηε θάζε γηα ην ζχζηεκα. Θα κπνξνχζε ην ζχζηεκα λα βάιεη έλαλ κε εθπαηδεπηηθφ λα παηήζεη ην θνπκπί γηα ηελ θιήξσζε, ή λα θάλεη ηηο εμεηάζεηο κέζσ ελφο ςπρξνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή. Όζν γηα ηε «δηδαζθαιία» αο είλαη θαιά ε ηερλνινγία. Λχζεηο ππάξρνπλ: εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε. Δίλαη θζελή θαη ζπκθέξεη. Δδψ θνιιάεη θαη ε ξεηνξεία γηα θαηάξγεζε ηνπ ελφο βηβιίνπ, ηα ειεθηξνληθά βνεζήκαηα θαη κέζα πνπ ραξίζηεθαλ γελλαηφδσξα ζηνπο καζεηέο επί ππνπξγίαο Α. πειησηφπνπινπ. Σξέρεη ήδε έλα λέν θνλδχιη ΔΠΑ χςνπο 1,5 εθ. γηα αγνξά lap tops γηα ηα ζρνιεία. Όκσο είλαη πξνθαλέο όηη ην ζύζηεκα πξνηηκά από ηνλ ςπρξό Ζ/Τ, έλαλ εθπαηδεπηηθό έλζεξκν ηνπ ΝΔΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ, ΠΟΤ ΔΥΔΙ ΠΔΣΤΥΔΙ ΣΖΝ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ θαη ζα πείζεη ηνπο καζεηέο ζηηο αμίεο θαη ηηο αξρέο απηνύ ηνπ ζάπηνπ ζπζηήκαηνο! -Σν ζρνιείν (από ηελ Γ Γπκλάζην θαη βέβαηα ζ όιν ην Λύθεην) ζα ππνηαρζεί ηειηθά ζηηο παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, ηδηαίηεξα αθνχ ν βαζκφο ησλ ηάμεσλ ηνπ ιπθείνπ ζα κεηξά γηα ηελ εηζαγσγή ζηελ αλώηαηε εθπαίδεπζε. Αθφκα θαη αλ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ βαζκψλ απφ ηηο ηξεηο ιπθεηαθέο ηάμεηο ζηνλ ηειηθφ βαζκφ εηζφδνπ ζε ΑΔΗ-ΣΔΗ είλαη κηθξφ. - Ζ ηξάπεδα εξσηήζεσλ ζα αθνξά ζηηο ελδνζρνιηθέο, αιιά θαη ηηο Παλειιαδηθέο Δμεηάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ αιιάμεη αξθεηέο θνξέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα πξνρσξψληαο απφ ην ζχζηεκα ησλ Γεζκψλ, ζηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ ζα νξίδεη ε θάζε ζρνιή θαη ζα ην δήζνπκε ζε 2 ρξφληα,. Οη καζεηέο ζα επηιέγνπλ εμ αξρήο ηα επηζηεκνληθά πεδία θαη ζα εμεηάδνληαη ζε ηέζζεξα αληί ζε έμη καζήκαηα - Σν ζρνιείν ζα ππνηαρζεί φρη κφλν θαη φρη θπξίσο ζηηο παλειιαδηθέο, αιιά ζηε δηδαζθαιία ζεκάησλ θαη όρη θεθαιαίσλ, ε δηδαθηηθή πξάμε πξνζαξκφδεηαη ζηε κνξθή εξψηεζε-απάληεζε θαη κφλν. Γελ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί ε ζθέςε, ε θαληαζία ηνπ καζεηή, θ.α. ΤΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΔΟ ΛΤΚΔΙΟ: Ζ ΣΡΑΠΔΕΑ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΞΔΚΟΜΜΔΝΖ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΑΝΣΙΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ. Τπνρξεκαηνδφηεζε, ζπγρσλεχζεηο, αληηθαηάζηαζε ηεο βαζηθήο γλψζεηο κε δεμηφηεηεο, ςεθηαθφ ζρνιείν, παιηά θαη λέα βηβιία, ειιείςεηο εθπαηδεπηηθψλ, θηεξηαθή εγθαηάιεηςε, απνθεληξσκέλν ζρνιείν, αμηνιφγεζε. Νέα εξγαιεία γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ζρνιείσλ έρνπλ κπεη ζην ηξαπέδη. π.ρ. κε αθνξκή κηα έθζεζε ηνπ ΗΟΒΔ (2014) θαη παιηφηεξε αληίζηνηρε ηνπ ΟΟΑ (2013), αλαδσππξψλεη ε ζπδήηεζε γηα ηα θνππφληα εθπαίδεπζεο πνπ ζα παίξλνπλ νη νηθνγέλεηεο θαη ζα δηαιέγνπλ ην ζρνιείν ηεο αξεζθείαο ηνπο είηε δεκφζην, είηε ηδησηηθφ (ξεπζηφ απ επζείαο ζηνπο ζρνιάξρεο). ην φλνκα πάληα ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ πξέπεη λα απμεζεί θαη ζηελ εθπαίδεπζε γηα λα βειηησζεί! Καη γηα λα κελ δεκηνπξγνχληαη ςεπδαηζζήζεηο ΓΔΝ ζα δηαιέγνπλ νη γνλείο καζεηέο ην ζρνιείν ηνπο, αιιά ην ζρνιείν ηνλ θαιφ καζεηή γηα λα αλεβάζεη ηα πνζνζηά ηνπ θαη φπσο δείρλεη ε δηεζλήο εκπεηξία ηελ βησζηκφηεηά ηνπ! Δηδηθά ζηελ πξψηε θάζε κπνξεί λα δνχκε θαη ην βαζίιεην ηνπ «ιαδψκαηνο» γηα λα κπεη ην παηδί καο ζε θάπνην ζρνιείν, αθφκα θαη ζ απηφ ηεο γεηηνληάο ηνπ.

4 Ηδηαίηεξα γηα ην Λχθεην πνπ ζηνλ 21 Ο αηψλα κπνξεί λα είλαη «ΝΔΟ» κπνξεί λα είλαη «ΑΤΣΟΝΟΜΟ», «ΑΤΣΟΓΤΝΑΜΟ», «ΦΖΦΗΑΚΟ» αιιά ΓΔΝ ΔΗΝΑΗ ΣΟ ΠΗΟ ΒΑΗΚΟ ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΟ! Σαπηφρξνλα κε ηε ζεζκνζέηεζε ησλ εμεηάζεσλ ζηελ Α Λπθείνπ αλαπηχρζεθε φιν ην ζχγρξνλν πιέγκα ηνπ ηαμηθνχ ιπθείνπ, φπσο ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ πξνάγνληαη ηα παηδηά ησλ Λπθείσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε κειέηε πνπ έθαλε ε Α ΔΛΜΔ ΓΤΣ.ΑΣΣΗΚΖ γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν πξφζβαζεο. Όπσο μέξνπκε νη καζεηέο ησλ Γεληθψλ Λπθείσλ θαη ησλ ΔΠΑΛ κέρξη θαη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013 (πέξπζη) πξνάγνληαλ αλ ν Γεληθφο Μέζνο Όξνο ζηα γξαπηψο εμεηαδφκελα καζήκαηα ήηαλ κεγαιχηεξνο ή ίζνο κε 9,5 θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε παξαπέκπνληαλ ηνλ επηέκβξην ζε φζα καζήκαηα είραλ Γ.Μ.Ο. κηθξφηεξν ηνπ 9,5. Απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2014 φκσο ζα εθαξκνζηεί ν λένο ηξόπνο πξναγσγήο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α Λπθείνπ ησλ ΓΔΛ θαη ΔΠΑΛ, πνπ πξνβιέπεη φηη ζα νδεγήζεη πνιινχο καζεηέο έμσ απ ην Γεκφζην ρνιείν, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηξάπεδαο ζεκάησλ. «Εθαξκόζακε» αλαθέξεη ε Α ΕΛΜΕ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ «ηα λέα θξηηήξηα πξναγσγήο ζηελ βαζκνινγία 496 καζεηώλ Α Λπθείνπ ηνπ ζρ. έηνπο ησλ 6 από ηα 8 Γεληθά Λύθεηα ηεο πεξηνρήο καο θαη πξνάγνληαη ηνλ Ινύλην κόλνλ 239 καζεηέο, δειαδή ην πνζνζηό απόξξηςεο ή παξαπνκπήο ηνλ Σεπηέκβξην μεπεξλά ην 50% (ην 10% απηώλ απνξξίπηνληαη απ ηνλ Ινύλην). Επηπιένλ λα ζεκεηώζνπκε όηη νη καζεηέο απηνί έρνπλ εμεηαζηεί γξαπηά ηνλ Ινύλην ηνπ 2013 ζε ιηγόηεξε ύιε θαη κε ελδνζρνιηθά ζέκαηα από ηνπο δηδάζθνληεο. (ρσξίο ηξάπεδα ζεκάησλ).» Σν ηνπίν ζπκπιεξψλνπλ νη αιιαγέο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ηεο Γ' Λπθείνπ ζηα ΑΔΗ- ΣΔΗ. Οη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ κφλν έλα επηζηεκνληθφ πεδίν. Χο απνηέιεζκα αξηζηνχρνη καζεηέο ζα κέλνπλ εθηφο παλεπηζηεκίνπ Μαδί κε ην πην ηαμηθφ θαη πην αληηπαηδαγσγηθφ ζρνιείν ήξζε θαη ε δεκηνπξγία κίαο ηερληθνεπαγγεικαηηθήο άηππεο εθπαίδεπζεο (ίδξπζε ΔΚ), ε νπνία ζα απνξξνθήζεη φζνπο ζα απνξξίςεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, φζνπο απνζαξξπλζνχλ απφ ηε ζπλέρηζε ζηε θνίηεζε ζην ιχθεην. Ζ θπβέξλεζε δελ έθξπςε φηη ζεσξεί πξφηππν ην ζθιεξά ηαμηθφ ζχζηεκα ρσξψλ φπνπ κφιηο ην 30% πάεη ιχθεην θαη ην 70% ζηελ ηερληθή εθπαίδεπζε, θπξίσο ζηα ΔΚ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε καζεηεία. Γελ είλαη ηπραίν φηη ζε πφξηζκα ηνπ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Παηδείαο (ΔΤΠ) απφ ην 2008 (!) θαηαγξάθεηαη ην εμήο απνθαιππηηθφ: «Τν ζεκαληηθόηεξν ζηνηρείν είλαη όηη ν ζσζηά νξγαλσκέλνο ΣΕΠ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαηαιπηηθά ζην Γπκλάζην θαη λα αλαθόςεη ηε βαζηθή επηινγή ησλ καζεηώλ γηα ην Εληαίν Λύθεην θαη ηελ απνζηξνθή ηνπο γηα ηελ Επαγγεικαηηθή θαη ηελ Τερληθή Εθπαίδεπζε»! Καζφινπ παξάμελν, ινηπφλ, πνπ ην βηβιίν ηνπ ΔΠ απεπζχλεηαη ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο ιέεη: «...ζα πξέπεη λα είζαη έηνηκνο/ε γηα «δηα-βίνπ κάζεζε» θαη απηό δελ είλαη αλαγθαζηηθά "βάζαλν", αιιά κπνξεί λα απνηειέζεη επθαηξία γηα πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε»... ΓΙΑ ΣΑ ΝΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΟΤ ΖΡΘΑΝ ΜΔ ΣΟ ΝΔΟ ΛΤΚΔΙΟ ηελ Α Λπθείνπ νη καζεηέο ζα δηδάζθνληαη κφλν 9 καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο (δηάξθεηαο 33 σξψλ εβδνκαδηαίσο), ελψ εηζάγεηαη ην ζχζηεκα ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (ηα ιεγφκελα projects), ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζε δχν ψξεο. Σα καζήκαηα επηινγήο γηα ηνπο καζεηέο ηεο Α' Λπθείνπ είλαη Δθαξκνγέο Πιεξνθνξηθήο, Σερλνινγία θαη Γηαρείξηζε Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Έθθξαζε - Πνιηηηζκφο θαη Δπξσπατθφο Πνιηηηζκφο. ηε Β' Λπθείνπ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο γίλνληαη 10, (δηάξθεηαο 30 σξψλ). Παξάιιεια, νη καζεηέο ηεο δεχηεξεο ηάμεο ζα παξαθνινπζνχλ κία εθ ησλ δχν νκάδσλ πξνζαλαηνιηζκνχ (φπσο κεηνλνκάδνληαη νη θαηεπζχλζεηο), ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζε πέληε ψξεο. Ζ κία νκάδα πξνζαλαηνιηζκνχ πεξηιακβάλεη καζήκαηα αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ (Αξραία Διιεληθά θαη Λαηηληθά) θαη ε δεχηεξε καζήκαηα ζεηηθψλ επηζηεκψλ (Φπζηθή θαη Μαζεκαηηθά). Με ηελ θαηάξγεζε ηεο ηερλνινγηθήο θαηεχζπλζεο βγαίλνπλ απφ ην δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηα καζήκαηα ηεο Υεκείαο θαη ηεο Σερλνινγίαο Δπηθνηλσληψλ. ηε Γ' Λπθείνπ ηα καζήκαηα Γεληθήο Παηδείαο κεηψλνληαη απφ 11 ζε 5, ελψ νη καζεηέο ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο κηαο λέαο νκάδαο πξνζαλαηνιηζκνχ, απηήο ησλ Οηθνλνκηθψλ, Πνιηηηθψλ θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ. Oη καζεηέο ζα εμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ζρνιηθήο ρξνληάο ζηα καζήκαηα ηα νπνία δηδάζθνληαη, ελψ ζηε Γ' Λπθείνπ ζα εμεηαζζνχλ επηπιένλ θαη ζηα ηέζζεξα καζήκαηα ηνπ επηζηεκνληθνχ πεδίνπ πνπ έρνπλ επηιέμεη. Καη ην ζχλνιν απηψλ ησλ αιιαγψλ ζπκπιεξψλεη ην Παλεπηζηήκην Α.Δ. ηεο αγνξάο, ε πιήξε εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε αλαγλψξηζε ησλ ηδησηηθψλ παλεπηζηεκίσλ θνιιεγίσλ θαη ε ιεγφκελε ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ, φπνπ φινη νη λένη άλζξσπνη ζα πεξηδηαβαίλνπλ θέληξα πηζηνπνίεζεο, κεηά απφ έλα κηθξφ δηάζηεκα θαθνπιεξσκέλεο απαζρφιεζεο γηα λα μερλνχλ ηελ Αλεξγία Δθκεηάιιεπζή ηνπο. Λχζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαίδεπζεο, ζηε ζρνιηθή δηαξξνή, αιιά θαη ζην εμεηαζηηθφ κπνξεί λα έξζεη κφλν κε ηε δεκηνπξγία Δληαίνπ δσδεθάρξνλνπ ζρνιείνπ γεληθήο κόξθσζεο, πνπ ζα κνξθψλεη θαη ζα θαιιηεξγεί πνιχπιεπξα ηελ πξνζσπηθφηεηα θάζε καζεηή έσο ηελ ελειηθίσζή ηνπ, ψζηε λα κπνξεί «ειεχζεξα», δει. κε θξηηηθφ πλεχκα θαη γλψζε ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, λα επηιέμεη αλ ζα ζπλερίζεη ζηελ αλψηαηε ή ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε ή αλ άκεζα ζα εξγαζηεί. Με ηε ζπγθξφηεζε ζπζηήκαηνο δεκφζηαο θαη δσξεάλ επαγγεικαηηθήο κφξθσζεο κεηά ηε δσδεθάρξνλε εθπαίδεπζε κε θαηάξγεζε ησλ θηελψλ ππνθαηάζηαησλ ηεο θαηάξηηζεο (ΗΔΚ, ΚΔΚ, ΚΔ θιπ.) Με αλαδηακφξθσζε πξαγκαηηθά Δληαίαο Αλψηαηεο Δθπαίδεπζεο απνθιεηζηηθά δεκφζηαο θαη δσξεάλ, ρσξίο δηάζπαζε ησλ

5 πξνπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε θχθινπο, «ζχληνκνπο» ή δήζελ «κεηαπηπρηαθνχο», θαη θαηεγνξηνπνίεζε, πνιπηππία ησλ ηδξπκάησλ. Όκσο ε ιύζε ζην εθπαηδεπηηθό πξόβιεκα, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο θαη ην εύξνο ηνπ, απαηηεί ξηδηθέο αιιαγέο θαη ζηελ θνηλσλία. Έηζη πνπ ε θνηλσλία λα ζέιεη θαη λα κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ζε ΟΛΟΤ ηνπο λένπο αλζξώπνπο ηε γλώζε θαη ηελ θξίζε, γηα λα κελ γίλνπλ νη Γνύινη ηνπ 21 νπ αηώλα, αιιά άλζξσπνη ειεύζεξνη, ζπλεηδεηνί δεκηνπξγνί. Απηέο νη αιιαγέο, βέβαηα, έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε κε ηε ζηξαηεγηθή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ, πνπ κπνξεί λα δηαθσλνύλ ζε πνιιά, ζπκθσλνύλ ζην θύξην (γη απηνύο) όηη ε «αεηθόξνο» θεξδνθνξία ηνπο έξρεηαη πάλσ ζηα απνθαΐδηα ησλ εξγαηηθώλ θαη λεαληθώλ δηθαησκάησλ. Ζ επζύλε, ινηπόλ, ηνπ γνλετθνύ θηλήκαηνο είλαη λα ζπκβάιιεη, όζν πεξλάεη από ην ρέξη ηνπ, λα κπεη θξέλν ζηηο αληηεθπαηδεπηηθέο αλαδηαξζξώζεηο, λα ελώζεη όιεο ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο ζηε δηεθδίθεζε ηεο κόξθσζεο γηα όια ηα παηδηά θαη λα αλαδείμεη ην εθπαηδεπηηθό δήηεκα σο παιιαίθό δήηεκα, κε ην νπνίν δελ αζρνινύληαη κόλν νη εηδηθνί. 30/6/2014

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα