ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ Ελευκερία Ρϊμα-Γιαννίκου Ομότιμθ Κακθγιτρια Παιδιατρικισ Γαςτρεντερολογίασ Α Παιδιατρικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 ΓΑΛΑΣΑ ΓΙΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 θσ βρεφικισ θλικίασ 5 2 θσ βρεφικισ θλικίασ 10 Μετά τον 1 ο χρόνο 15 Αφυδατωμζνα 20 Ζτοιμα για κατανάλωςθ 24 ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΣΑ Αντιαναγωγικά 28 Χωρίσ λακτόηθ 34 Με μερικϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ 36 Με εκτενϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ 41 τοιχειακά 45 Για πρόωρα και ελλιποβαρι νεογνά 48 ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΑΛΑΣΑ 52 ΓΑΛΑΣΑ ΕΙΔΙΚΘ ΔΙΑΣΡΟΦΘ 58 ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΘ 66 ΚΡΕΜΕ Γιϊτθσ 70 Friesland Νουνοφ 73 HIPP 76 Humana 80 Milupa 81 Nestle 83 Nutricia 86 ΕΣΑΙΡΙΕ ΕΤΡΕΣΘΡΙΟ 89 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Είναι αναμφιςβιτθτο ότι ο μθτρικόσ κθλαςμόσ αποτελεί ιδανικό τρόπο διατροφισ για το βρζφοσ. Εξαςφαλίηει κρεπτικά ςυςτατικά ςτθν ιδανικι αναλογία και ποιότθτα για τθν αφξθςθ και ανάπτυξθ του βρζφουσ και το προςτατεφει από πολλά νοςιματα. Χρζοσ κάκε παιδιάτρου είναι να ενκαρρφνει τισ μθτζρεσ να κθλάςουν και να είναι πρόκυμοσ να τισ βοθκιςει ςτθν επίλυςθ τυχόν μικροπροβλθμάτων και αποριϊν κατά τθ διάρκεια του κθλαςμοφ. Όμωσ, ςιμερα θ τεχνθτι διατροφι αποτελεί γεγονόσ για πολλά βρζφθ, ενϊ ο αρικμόσ των γαλάτων τόςο για τα φυςιολογικά όςο και για τα πάςχοντα βρζφθ είναι μεγάλοσ και ςυνεχϊσ αυξάνει. Για τθν ορκι χριςθ τθσ ποικιλίασ των γαλάτων και των κρεμϊν είναι απαραίτθτο να γνωρίηει ο παιδίατροσ τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ. Κεωρικθκε ωσ εκ τοφτου ςκόπιμθ θ καταγραφι όλων των προϊόντων που κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα το 2004 με επιμζλεια Νίκοσ Βουτςάσ, Ελευκερία Ρϊμα-Γιαννίκου και φαίνεται ότι αποδείχκθκε ζνα χριςιμο εγχειρίδιο ςτθν κακθμερινι άςκθςθ τθσ παιδιατρικισ. Δεδομζνου ότι ο αρικμόσ και θ ςφςταςθ των γαλάτων περιοδικά αλλάηουν κρίκθκε αναγκαία θ ανανζωςι του το 2009 με επιμζλεια άββασ Καρκζλθσ, Νίκοσ Βουτςάσ, Ελευκερία Ρϊμα-Γιαννίκου. Λόγω όμωσ τθσ ταχείασ μεταβολισ των προϊόντων ακόμθ και κατά τθ διάρκεια του ζτουσ κεωρείται ςκόπιμο θ 3 θ ζκδοςθ να μθν εκτυπωκεί αλλά να γίνει μόνο ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Κλινικισ που είναι προςβάςιμθ ςε κάκε παιδίατρο. Θ λίςτα των προϊόντων αποςτάλκθκε ςε κάκε εταιρεία πριν τθν ανάρτθςι του ςτθν ιςτοςελίδα και με μασ απάντθςαν και επιβεβαίωςαν τθν ορκότθτα των πλθροφοριϊν που αναγράφονται. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει θ ευχζρεια ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ τυχϊν αλλαγϊν ςτα προϊόντα κάκε εταιρείασ. Αναγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κάκε προϊόντοσ, ϊςτε ο αςκϊν παιδίατροσ να επιλζξει το κατάλλθλο για κάκε περίπτωςθ. Ευελπιςτοφμε ότι κα αποβεί χριςιμο βοικθμα για κάκε παιδίατρο. Με εκτίμθςθ Ελευθερία Ρώμα-Γιαννίκου 3

4 Γάλατα 4

5 ΓΑΛΑΣΑ 1 θσ ΒΡΕΦΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ ADVANCE 1 (ΔΕΛΣΑ) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 90%, μαλτοδεξτρίνθ 10%) 3,7 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 259 ALMIRON 1 (NUTRICIA) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 38%, ορολευκωματίνθ 62 %) Τδατάνκρακεσ (g) 7,4 (λακτόηθ 94%) 3,4 (φυτικά 97%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL 1 (MILUPA) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια 66,Ενζργεια Πρωτεΐνεσ (kcal) (g) 1,3 (καηεΐνθ 38%, ορολευκωματίνθ 62%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,4 (λακτόηθ 95%) 3,4 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL PLUS 1 (MILUPA) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια, άμυλο Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 38%, ορολευκωματίνθ 62%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,4 (λακτόηθ 84%,άμυλο 11%, γλυκόηθ 2,7%) 3,4 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 270 5

6 BIOLAC 1 (BIOKID, GALENICA) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%,) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (λακτόηθ 100%) 3,6 φυτικά Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 280 FREZYLAC PURE 1 (FREZYDERM) Βιολογικό Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 60 %, ορολευκωματίνθ 40 %) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 65%, μαλτοδεξτρίνθ 35%) 3,5 (φυτικά 68%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 241 FRISOLAC (Friesland Campina - NOYNOY) Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (λακτόηθ 94,5%, μαλτοδεξτρίνθ 5,5%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 310 GUIGOZ 1 (CANA) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,24 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,93 (λακτόηθ 87%, άμυλο 13%) Λίπθ (gr) 3,39 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 253 6

7 HiPP BIO Combiotic 1 (HiPP) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό). Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS), προβιοτικά (Lactobacillus fermentum ) Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,0 (λακτόηθ 97% ) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 297 HUMANA 1 Optimum Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,7 (λακτόηθ 100%) 3,2 (φυτικά,κορεςμζνα 32,9%) μονοακόρεςτα 45,6%, πολυακόρεςτα 21,1%) Ωςμωτικότθτα (mοsm/l) 295 ΝΑΝ 1 (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει ενεργείσ καλλιζργειεσ B. lactis, LCPUFAs, χαμθλότερθ πρωτεΐνθ, χαμθλά φωςφορικά Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,24 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,46 (λακτόηθ 100%) Λίπθ (gr) 3,57 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 280 7

8 NATIVA 1 (CANA) Περιζχει προβιοτικι καλλιζργεια L. Reuteri Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,24 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,46 (λακτόηθ 100%) Λίπθ (gr) 3,57 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 282 NEOMIL 1 (RONTIS HELLAS) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά (FOS), προβιοτικά (B. Lactis), χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 134mOsm/l) Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,5 (λακτόηθ 82%, μαλτοδεξτρίνθ 18%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 280 NOVALAC 1 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει MCT s Ενζργεια (kcal) 65,6 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40% ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,5 (λακτόηθ 71%, μαλτοδεξτρίνεσ καλαμποκιοφ 29%) Λίπθ (gr) 3,3 (φυτικά, MCT s 14,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 294 NOVALAC PREMIUM 1 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει GOS, DHA Ενζργεια (kcal) 64,8 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,2 (λακτόηθ 78%, μαλτοδεξτρίνεσ 21%) Λίπθ (gr) 3,3 (φυτικά, MCTs 12,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 291 8

9 NOVALAC PREMIUM RTF (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει DHA Ενζργεια (kcal) 64,7 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,8 (λακτόηθ 74%, μαλτοδεξτρίνεσ 14%, άμυλο 12%) Λίπθ (gr) 3,1 (φυτικά,mcts 4,39%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 272 Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ NUTRIBEN 1 (BENNETT) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS), νουκλεοτίδια, χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 92 mosm/l) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (λακτόηθ 90%, μαλτοδεξτρίνθ 10%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 280 SANILAC 1 (ΓΙΩΣΘ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 6,8 (λακτόηθ 100%) Λίπθ (gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 305 S-26 GOLD I (WYETH) Περιζχει α-λακταλβουμίνθ 23%, LCPUFAs, 5 νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 35%, ορολευκωματίνθ 65%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (λακτόηθ 100%) Ωςμωτικότθτα(mOsm/KgH 2 O) 270 Νεφρικό φορτίο (RSL mosm/l) 87 3,6 (φυτικά) Να+ (mg) 16 9

10 ΓΑΛΑΣΑ 2 θσ ΒΡΕΦΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ ADVANCE 2 (ΔΕΛΣΑ) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,2 (λακτόηθ 80%, μαλτοδεξτρίνθ 20%) 3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 255 ALMIRON 2 (NUTRICIA) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 71%, πολυςακχαρίτεσ) 3,0 (φυτικά 97%, ηωικά 3 %) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL 2 (MILUPA) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 79%, ορολευκωματίνθ 21%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 97%) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 340 APTAMIL PLUS 2 (MILUPA) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS), LCPUFAs, νουκλεοτίδια, άμυλο Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 73%, ορολευκωματίνθ 27%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 79%, άμυλο 16%, πολυςακχαρίτεσ) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

11 BIOLAC 2 (BIOKID, GALENICA) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,7 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60% ) Τδατάνκρακεσ (g) 7,5 (λακτόηθ 68%, μαλτοδεξτρίνθ 18,7%, άμυλο 13,3%) 3,5 (φυτικά ) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 232 FREZYLAC PURE 2 (FREZYDERM) Βιολογικό Ενζργεια (kcal) 63 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 81%, ορολευκωματίνθ 19%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,2 (λακτόηθ 53%, μαλτοδεξτρίνθ 47%) 2,7 (φυτικά 67%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 215 FRISOMEL (Friesland Campina - NOYNOY) Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,7 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (g) 9,1 (λακτόηθ 65%, μαλτοδεξτρίνθ 35%) 2,8 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 275 GUIGOZ 2 (CANA) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,35 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,26 (λακτόηθ 84%, άμυλο 16%) Λίπθ (gr) 3,2 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 257 mosm/l 11

12 HiPP ΒΙΟ Combiotic 2 (HiPP) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS), προβιοτικά (Lactobacillus fermentum ) Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,9 (βιολογικι λακτόηθ 7,6gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 313 HUMANA 2 Optimum Περιζχει LCPUFAS, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,45 (καηεΐνθ 49%, ορολευκωματίνθ 51%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,9 [λακτόηθ 64,6%, άμυλο 27,8% (πατάτα 70%, αραβόςιτοσ 30%), γλυκόηθ 2,5%, δεξτρίνεσ 5,1%, μαλτόηθ 1,3%] 3,3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mοsm/l) 255 ΝΑΝ 2 (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει ενεργείσ καλλιζργειεσ B.lactis, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,34 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,25 (λακτόηθ 59%, μαλτοδεξτρίνθ 41%) Λίπθ (gr) 3,21 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l)

13 NATIVA 2 (CANA) Με προβιοτικι καλλιζργεια L. Reuteri Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,33 (καηεΐνθ 35%, ορολευκωματίνθ 65% ) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,27 (λακτόηθ 70%, μαλτοδεξτρίνθ 30%) Λίπθ (gr) 3,15 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 232 NEOMIL 2 (RONTIS HELLAS) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά (FOS), χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 120mOsm/l) Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,1 (λακτόηθ 80%, μαλτοδεξτρίνθ 20%) 3,2 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 290 NOVALAC 2 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει MCT s Ενζργεια (kcal) 64,4 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,9 (λακτόηθ 69%, μαλτοδεξτρίνεσ 31%) Λίπθ (gr) 3,0 φυτικά (ΜCT s 14,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 355 NOVALAC PREMIUM 2 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS), DHA Ενζργεια (kcal) 63,4 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,4 (λακτόηθ 70%, μαλτοδεξτρίνεσ 29%) Λίπθ (gr) 3,0 φυτικά (MCTs 12,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

14 NUTRIBEN 2 (BENNETT) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS), νουκλεοτίδια, χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 110 mosm/l) Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,7 (καηεΐνθ 45%, ορολευκωματίνθ 55%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,9 (λακτόηθ 66,6%, μαλτοδεξτρίνθ 33,3%) 2,8 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 275 SANILAC 2 (ΓΙΩΣΘ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,7 (λακτόηθ 72,7%, μαλτοδεξτρίνθ 27,3%) Λίπθ (gr) 2,9 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 299 S-26 GOLD II (WYETH) Περιζχει LCPUFAs, 5 νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (λακτόηθ 100%) 3,6 φυτικά (κεκορεςμζνα 1,4, ακόρεςτα 2,2) Ωςμωτικότθτα (mosm/kgh 2 O)

15 ΓΑΛΑΣΑ ΜΕΣΑ ΣΟΝ 1 Ο ΧΡΟΝΟ ALMIRON 3 (NUTRICIA) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ50%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 71%, πολυςακχαρίτεσ) 3,0 (φυτικά 97%, ηωικά 3 %) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 290 APTAMIL 3 (MILUPA) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 79%, ορολευκωματίνθ21%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 79%, πολυςακχαρίτεσ) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 BIOLAC 3 (BIOKID, GALENICA) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,9 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,7 (λακτόηθ 55,8 %, μαλτοδεξτρίνθ 24,7%, άμυλο 19,5%) 3,4 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

16 FREZYLAC 3 (FREZYDERM) Βιολογικό Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,8 (καηεΐνθ 58%, ορολευκωματίνθ 42%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,9 (λακτόηθ 60%, γλυκόηθ, μαλτόηθ, άμυλο) 2,9 Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 340 FRISOGROW (FrieslandCampina - NOYNOY) Περιζχει προβιοτικά (L.Paracasei, B.Animalis), πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 73 Πρωτεΐνεσ (g) 2,7 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 9,9 (λακτόηθ 40%, ςάκχαρα 60%) 2,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) κοφτι μεηοφρα / 36 ml νεροφ FRISOGROW PLUS (Friesland Campina - NOYNOY) Περιζχει προβιοτικά (L.Paracasei, B.Animalis) πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 99 Πρωτεΐνεσ (g) 3,2 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 14 (λακτόηθ 31%, ςάκχαρα 69%) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) κοφτι μεηοφρα / 36 ml νεροφ 16

17 HiPP ΒΙΟ Combiotic 3 (HiPP) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS), προβιοτικά (Lactobacillus fermentum ) Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,2 (βιολογικι λακτόηθ 7,9gr) 3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 326 HUMANA 3 Optimum Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,9 *λακτόηθ 39,3%, άμυλο 28,1% (πατάτα 70% & αραβόςιτο 30%), δεξτρίνεσ 22,5%, μαλτόηθ 7,9%, γλυκόηθ 2,2%, ςακχαρόηθ 4,5%, φρουκτόηθ 2,2%+ 3,1 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mοsm/l) 215 ΝΑΝ 3 (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει προβιοτικά ( B.lactis ) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,5 (λακτόηθ 66%, μαλτοδεξτρίνθ34%) Λίπθ (gr) 3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l)

18 NATIVA 3 (CANA) Περιζχει προβιοτικά ( L.Reuteri ) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ60%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,4 (λακτόηθ 62%, μαλτοδεξτρίνθ 38%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 244 3,03 (φυτικά) NEOMIL 3 (RONTIS HELLAS) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά (FOS), χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 109mOsm/l) Ενζργεια (kcal) 67,8 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 45%, ορολευκωματίνθ 55%) Τδατάνκρακεσ (g) 9 (λακτόηθ 46%, μαλτοδεξτρίνθ 53%, ςιρόπι γλυκόηθσ 1%) 2,8 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 NOVALAC 3 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Με γεφςθ βανίλιασ Ενζργεια (kcal) 61 Πρωτεΐνεσ (gr) 2 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,7 (λακτόηθ 37%, μαλτοδεξτρίνεσ 44%, φρουκτόηθ, γλυκόηθ) Λίπθ (gr) 2,5 (ηωικά, MCT s 4,1%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

19 NUTRIBEN 3 (BENNETT) Ενζργεια (kcal) 74 Πρωτεΐνεσ (g) 2,7 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 10,2 (λακτόηθ 33,3%, μαλτοδεξτρίνθ 66,6%) 2,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 SANILAC 3 (ΓΙΩΣΘ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,9 (καηεϊνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,2 (λακτόηθ 63,4%, μαλτοδεξτρίνθ 24,4% ) Λίπθ (gr) 3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 308 S-26 Progress GOLD (WYETH) Περιζχει LCPUFAs, 5 νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,8 (καηεϊνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,4 (λακτόηθ 100%) 3,3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/kgh 2 O) - 19

20 ΓΑΛΑΣΑ ΑΦΤΔΑΣΩΜΕΝΑ ADVANCE 6-12 ΜΘΝΩΝ (ΔΕΛΣΑ) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,9 Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 2,75 Ωςμωτικότθτα (mosm/l) Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 2,1 Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 2,8 Ωςμωτικότθτα (mosm/l) Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία 110 ml Δζλτα Advance ml βραςμζνο νερό ADVANCE 12+ ΜΘΝΩΝ (ΔΕΛΣΑ) Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία 125 ml Δζλτα Advance ml νερό ALMIRON GROWING UP 1+ ΚΟΝΘ (NUTRICIA) Για νιπια 1-3 ετϊν Πρεβιοτικά (GOS/FOS),λακτόηθ, φυτικά ζλαια Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ50%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,0 (λακτόηθ 78%, πολυςακχαρίτεσ) 2,8 (φυτικά 96%, ηωικά 4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

21 ALMIRON GROWING UP 2+ ΚΟΝΘ (NUTRICIA) Για νιπια 2-3 ετϊν Πρεβιοτικά (GOS/FOS),λακτόηθ, φυτικά ζλαια, βιταμίνεσ: A,C,D Ενζργεια (kcal) 60 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 62,5%, ορολευκωματίνθ37,5%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 (λακτόηθ 65%, πολυςακχαρίτεσ) 2,0 (φυτικά 95%, ηωικά 5%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL STEP UP 1+ ΚΟΝΘ (MILUPA) Για νιπια 1-2 ετϊν. Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS) Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,3 (λακτόηθ 72%, πολυςακχαρίτεσ 19%) 2,7 (φυτικά 96%, ηωικά 4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL STEP UP 2+ ΚΟΝΘ (MILUPA) Για νιπια 2-3 ετϊν. Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS). Ενζργεια (kcal) 57 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,0 (λακτόηθ 65%, γλυκόηθ 5%, μαλτόηθ 2,5%, πολυςακχαρίτεσ 26%, οργανικά οξζα 1,5%) 1,9 (φυτικά 95%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

22 NESTLÉ Neslac εβαπορζ (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Γάλα 2θσ βρεφικισ θλικίασ, από 6 μθνϊν. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, αςβζςτιο, ψευδάργυρο, ςελινιο, πρεβιοτικά, 13 βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Από 100% ελλθνικό γάλα. Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,78 (καηεϊνθ 77%, ορολευκωματίνθ 23%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,45 (λακτόηθ 43%, ςάκχαρα 43%) Λίπθ (gr) 2,9 (ηωικό 54%, φυτικό 46%) Ωςμωτικότθτα (mosm\l) - 1 μζροσ γάλα + 1 μζροσ νερό NESTLÉ Junior εβαπορζ (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Ρόφθμα γάλακτοσ από το 2 ο ζτοσ. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, αςβζςτιο, ψευδάργυρο, ςελινιο, πρεβιοτικά, 13 βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Από 100% ελλθνικό γάλα. Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (gr) 2,1 (καηεΐνθ 76%, ορολευκωματίνθ 24%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,66 (λακτόηθ 35%, μαλτοδεξτρίνθ 63%) Λίπθ (gr) 2,8 (φυτικά 46%, ηωικό 48%) Ωςμωτικότθτα (mosm\l) - 1 μζροσ γάλα + 1 μζροσ νερό NOULAC (Friesland Campina - NOYNOY) Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 53%, ορολευκωματίνθ 47%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 49%, μαλτοδεξτρίνθ 44%, μαλτόηθ 7%) 2,5 (φυτικά 60%, ηωικά 40%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) μζροσ γάλα + 1 μζροσ νερό 22

23 NOYNOY kid (FrieslandCampina- NOYNOY) Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 3,7 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 9,6 (λακτόηθ 53%, μαλτοδεξτρίνθ 40%, μαλτόηθ 7%) 2,3 (φυτικά 61%, ηωικά 39%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) μζροσ γάλα + 1 μζροσ νερό 23

24 ΓΑΛΑΣΑ ΕΣΟΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ADVANCE ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΡΟΦΘΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΠΟ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (ΔΕΛΣΑ) Μετά το 12ο μινα. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία. Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 3,2 Τδατάνκρακεσ (g) 7,9 Λιπαρά (g) 2,75 (κορεςμζνα 1,5g, LA 335mg, ALA 35mg) Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ ADVANCE ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΡΟΦΘΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΕΡΙΩΘ (ΔΕΛΣΑ) Μετά το 12ο μινα. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 3,2 Τδατάνκρακεσ (g) 7,9 Λιπαρά (g) 2,75 (κορεςμζνα 1,5g, LA 335mg, ALA 35mg) Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ ADVANCE ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΡΟΦΘΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΨΘΛΘ ΠΑΣΕΡΙΩΘ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΛΑΚΤΟΖΗ (ΔΕΛΣΑ) Μετά το 12ο μινα 80% λιγότερθ λακτόηθ & εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία χωρίσ προςκικθ ςακχάρων Ενζργεια (kcal) 56 Πρωτεΐνεσ (g) 3,4 Τδατάνκρακεσ (g) 4,4 λακτόηθ 0,9g Λιπαρά (g) 2,75 (κορεςμζνα 1,5g, LA 335mg, ALA 35mg) Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ 24

25 ALMIRON GROWING UP 1+ YΓΡΟ (NUTRICIA) Για νιπια 1-3 ετϊν Πρεβιοτικά (GOS/FOS), λακτόηθ, φυτικά ζλαια, βιταμίνεσ:a,c,d Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 65%, ορολευκωματίνθ35%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 (λακτόηθ 71%, πολυςακχαρίτεσ) 2,8 (φυτικά 99%, ηωικά 1%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 325 Ζτοιμο για κατανάλωςθ ALMIRON GROWING UP 2+ YΓΡΟ (NUTRICIA) Για νιπια 2-3 ετϊν Πρεβιοτικά (GOS/FOS), λακτόηθ, φυτικά ζλαια, βιταμίνεσ: A,C,D Ενζργεια (kcal) 50 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ20%) Τδατάνκρακεσ (g) 6,3 (λακτόηθ 92%, πολυςακχαρίτεσ) 1,9 (φυτικά 99%, ηωικά 1%) Ωςμωτικότθτα 270 (mosm/l) Ζτοιμο για κατανάλωςθ APTAMIL STEP UP 1+ ΤΓΡΟ (MILUPA) Για νιπια 1-2 ετϊν Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 66,7%, ορολευκωματίνθ 33,3%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 (λακτόηθ 67%, πολυςακχαρίτεσ 29%) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα 320 (mosm/l) Ζτοιμο για κατανάλωςθ APTAMIL STEP UP 2+ ΤΓΡΟ (MILUPA) Για νιπια 2-3 ετϊν Ενζργεια (kcal) 60 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 70%, ορολευκωματίνθ 30%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 (λακτόηθ 69%, πολυςακχαρίτεσ 28%) 2,2 (φυτικά 99%, ηωικά 1%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 325 Ζτοιμο για κατανάλωςθ 25

26 NESTLÉ Neslac UHT (NESTLÉ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Ειδικά Χαρακτθριςτικά Γάλα 2θσ βρεφικισ θλικίασ. Από 6 μθνϊν. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, αςβζςτιο, ψευδάργυρο, ςελινιο, πρεβιοτικά, 13 βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ. Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,56 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (gr) 9,15 (λακτόηθ 50%, μαλτοδεξτρίνθ 40%) Λίπθ (gr) 3,01 (φυτικά 94%, ηωικά 1,7%) Ζτοιμο για κατανάλωςθ NESTLÉ Junior UHT (NESTLÉ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Ειδικά Χαρακτθριςτικά Ρόφθμα γάλακτοσ από το 2 ο ζτοσ. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, αςβζςτιο, ψευδάργυρο, ςελινιο, πρεβιοτικά, 13 βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ. Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,75 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (gr) 10,24 (λακτόηθ 46%, μαλτοδεξτρίνθ 44%) Λίπθ (gr) 2,45 (φυτικά 93%, ηωικά 2,6%) Ωςμωτικότθτα (mosm\l) - Ζτοιμο για κατανάλωςθ NOULAC Τψθλισ Παςτερίωςθσ (Friesland Campina- NOYNOY) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 49%, μαλτοδεξτρίνθ 44%, μαλτόηθ 7%) 2,5 (φυτικά 60%, ηωικά 40%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 290 Ζτοιμο για κατανάλωςθ 26

27 ΝΟΤΝΟΤ kid Τψθλισ Παςτερίωςθσ (FrieslandCampina NOYNOY) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Εμπλουτιςμζνο ςε μζταλλα, ιχνοςτοιχεία Ενζργεια (kcal) 74 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 61%, ορολευκωματίνθ 39%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 49%, πολυςακχαρίτεσ 44%, μαλτόηθ 7%) 3,1 (φυτικά 40%, ηωικά 60%) Ζτοιμο για κατανάλωςθ SMART ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΡΟΦΘΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΨΘΛΘ ΠΑΣΕΡΙΩΘ (ΔΕΛΣΑ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml προϊόντοσ Για παιδιά άνω των 3 ετϊν. Εμπλουτιςμζνο με LA, ALA, ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία Ενζργεια (kcal) 49 Πρωτεΐνεσ (g) 3,3 Τδατάνκρακεσ (g) 4,5 Λιπαρά (g) 2,0 (κορεςμζνα 1,5g) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ 1bio3 (ΟΛΤΜΠΟ) Για 1 ζωσ 3 ετϊν Βιολογικό γάλα, εμπλουτιςμζνο με γαλακτικό ςίδθρο, περιζχει βιταμίνθ C & D και ιχνοςτοιχεία Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 3,3 Τδατάνκρακεσ (g) 4,7 3,7 (κεκορεςμζνα 2,0g) Ωςμωτικότθτα(mOsm/KgH 2 O) --- Ζτοιμο για κατανάλωςθ 27

28 ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΣΑ ΑΝΣΙΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΓΑΛΑΣΑ ADVANCE AR 1 (ΔΕΛΣΑ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει κόμμι χαρουπιοφ, νουκλεοτίδια, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (λακτόηθ 85%, μαλτοδεξτρίνθ 15%) 3,6 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) ALMIRON AR 1 (NUTRICIA) Περιζχει χαρουπάλευρο, νουκλεοτίδια, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 81%, ορολευκωματίνθ 19%) Τδατάνκρακεσ (g) 6,8 (λακτόηθ 90%, πολυςακχαρίτεσ) 3,5 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 260 ALMIRON AR 2 (NUTRICIA) Περιζχει χαρουπάλευρο, νουκλεοτίδια, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 81%, ορολευκωματίνθ 19%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,0 (λακτόηθ 85%, πολυςακχαρίτεσ) 3,2 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

29 APTAMIL AR (MILUPA) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει χαρουπάλευρο, νουκλεοτίδια, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 6,8 (λακτόηθ 90%, πολυςακχαρίτεσ 10%, μαλτόηθ 1%) 3,5 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 260 FREZYLAC ar (FREZYDERM) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει κόμμι χαρουπιοφ Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 80 %, ορολευκωματίνθ 20 %) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (λακτόηθ 84%, μαλτοδεξτρίνεσ 16%) 3,6 (φυτικά 56%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) FRISOLAC COMFORT (FrieslandCampina -NOYNOY) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει χαρουπάλευρο, πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7 (λακτόηθ 97%, μαλτοδεξτρίνθ 3%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

30 FRISOMEL COMFORT (FrieslandCampina -NOYNOY) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει χαρουπάλευρο, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (g) 1,8 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (g) 9,1 (λακτόηθ 62,5%, μαλτοδεξτρίνθ 37,5%) 2,9 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 277 HiPP AR BIO Combiotic (HiPP) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει LCPUFAs, χαρουπάλευρο βιολογικισ προζλευςθσ, πρεβιοτικά (GOS), προβιοτικά (Lactobacillus fermentum), αμινοξζα Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 Τδατάνκρακεσ (g) 7,1 (βιολογικι λακτόηθ 6,2gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 274 HUMANA AR Περιζχει κόμμι χαρουπιοφ Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 45%, ορολευκωματίνθ 55%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,5 (λακτόηθ 69,3%, δεξτρίνεσ 28%, μαλτόηθ 2,7%, γλυκόηθ <0,1%) 3,1 φυτικά (κορεςμζνα 35,5%) Ωςμωτικότθτα (mοsm/l)

31 ΝΑΝ AR (NESTLÉ) Περιζχει άμυλο πατάτασ και άμυλο καλαμποκιοφ, Ειδικά Χαρακτθριςτικά προβιοτικό (B.lactis) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,24 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) 7,96 (λακτόηθ 75,4%, άμυλο πατάτασ 24,6% & άμυλο Τδατάνκρακεσ (gr) καλαμποκιοφ) Λίπθ (gr) 3,35 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 228 NOVALAC AR (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει άμυλο καλαμποκιοφ, MCT s Ενζργεια (kcal) 65,9 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,4 (λακτόηθ 79%, άμυλο καλαμποκιοφ 21%) Λίπθ (gr) 3,3 φυτικά (ΜCT s 14,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 298 NOVALAC AR Digest (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Άμυλο ταπιόκα και χαροφπι, με μερικϊσ υδρολυμζνθ ορολευκωματίνθ και MCT s Ενζργεια (kcal) 63,6 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (ορολευκωματίνθ 100%, μερικϊσ υδρολυμζνθ) Τδατάνκρακεσ (gr) 6,8 (λακτόηθ 35%, μαλτοδεξτρίνεσ 56%, άμυλο 4%, γλυκόηθ 5%) Λίπθ (gr) 3,3 φυτικά (ΜCT s 14,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

32 NOVALAC ALLERNOVA (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Eκτενϊσ υδρολυμζνθ καηεΐνθ (86% ΜΒ<500 Daltons,10% Daltons, 4% Daltons, 13% ελεφκερα αμινοξζα, με ειδικά επεξεργαςμζνο άμυλο καλαμποκιοφ και MCT s. Χωρίσ λακτόηθ Ενζργεια (kcal) 66,8 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (καηεΐνθ 100%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,1 (μαλτοδεξτρίνεσ καλαμποκιοφ 64%, άμυλο καλαμποκιοφ 36%) Λίπθ (gr) 3,5 φυτικά (MCTs 10,3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 179 NUTRIBEN AR (BENNETT) Περιζχει κόμμι χαρουπιοφ, LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS), νουκλεοτίδια, χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 91 mosm/l) Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 6,8 (λακτόηθ 95%, μαλτοδεξτρίνθ 5%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 270 Ειδικά Χαρακτθριςτικά SANILAC AR (ΓΙΩΣΘ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει χαρουπάλευρο, πρεβιοτικά, LCPUFAs και νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 6,7 (λακτόηθ 100%) Λίπθ (gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l)

33 S-26 GF GOLD (Gelatinized Formula) (WYETH) Άμυλο καλαμποκιοφ, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεϊνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,0 (λακτόηθ 71%, αμυλοπθκτίνθ 26%, μαλτοδεξτρίνεσ 3%) 3,6 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα(mOsm/KgH 2 O) 243 Νεφρικό φορτίο (RSL /PRSL, mosm/l) 110/151 αντίςτοιχα 33

34 ΓΑΛΑΣΑ ΧΩΡΙ ΛΑΚΣΟΗΘ ALMIRON FL (NUTRICIA) Χωρίσ λακτόηθ, χαμθλι ωςμωτικότθτα Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 100%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (πολυςακχαρίτεσ 84%, μαλτόηθ 12%, γλυκόηθ 3%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 150 APTAMIL FL (MILUPA) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Χωρίσ λακτόηθ, χαμθλι ωςμωτικότθτα Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 100%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (πολυςακχαρίτεσ 84%, μαλτόηθ 10%,γλυκόηθ 5%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 150 ΝΑΝ Lactose Free (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Χωρίσ λακτόηθ, περιζχει νουκλεοτίδια και LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,8 (μαλτοδεξτρίνθ 100%) Λίπθ (gr) 3,3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l)

35 NATIVA LF (CANA) Χωρίσ λακτόηθ, περιζχει νουκλεοτίδια, DHA και ARA Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,44 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,79 (μαλτοδεξτρίνθ 100%) Λίπθ (gr) 3,33 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 167 Ειδικά Χαρακτθριςτικά SANILAC FL (ΓΙΩΣΘ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Χωρίσ λακτόηθ, χαμθλι ωςμωτικότθτα Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεϊνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,3 (μαλτοδεξτρίνθ 100%) Λίπθ (gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 121 S-26 Lfree GOLD (WYETH) ιρόπι καλαμποκιοφ, νουκλεοτίδια, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεϊνθ 40%,ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (χωρίσ λακτόηθ) 3,6 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα(mOsm/ΚgH 2 O) 179 Νεφρικό φορτίο 97/135 αντίςτοιχα (RSL/PRSL,mOsm/L) 35

36 ΓΑΛΑΣΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΩ ΤΔΡΟΛΤΜΕΝΘ ΠΡΩΣΕΪΝΘ ADVANCE HA 1 (ΔΕΛΣΑ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει μερικϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%, μερικϊσ υδρολυμζνεσ) Τδατάνκρακεσ (g) 7,8 (λακτόηθ 64%, μαλτοδεξτρίνθ 36%) 3,4 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 262 ADVANCE HA 2 (ΔΕΛΣΑ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει μερικϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (ορολευκωματίνθ 100%, μερικϊσ υδρολυμζνθ) Τδατάνκρακεσ (g) 8,2 (λακτόηθ 71%, μαλτοδεξτρίνθ 29%) 2,8 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 284 ALMIRON HA 1 (NUTRICIA) Περιζχει μερικϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ, πρεβιοτικά (GOS/FOS), LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (ορολευκωματίνθ 100%, μερικϊσ υδρολυμζνθ) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (λακτόηθ 96%, γλυκόηθ 3%, οργανικά οξζα) 3,4 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

π π ƒπ π π π ªπ À ø π À À :. Ã À ƒ ƒ π ª ª ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2009

π π ƒπ π π π ªπ À ø π À À :. à À ƒ ƒ π ª ª ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2009 π π ƒπ π π π ªπ À ø π À À :. à À ƒ ƒ π ª ª & ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ ΑΘΗΝΑ Απρίλιος 2009 π π ƒπ π π π ªπ À ø ƒ ƒ π ª ª π À À :. à À & ƒ ª appleô Î ÎÏÔÊÔÚÔ Ó ÛÙËÓ ÏÏ 2Ë ŒÎ ÔÛË appleèì ÏÂÈ :. ƒ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα,

ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ. (1 γραμμάριο λίπουσ αποδίδει 9-9,3 kcal ι περίπου 38 joule). ΕΙΔΗ ΛΙΠΩΝ. Tα λίπθ είναι τριϊν ειδϊν: τα κορεςμζνα λιπαρά οξζα, ΣΑ ΛΙΠΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Τα λίπθ αποτελοφν μία μεγάλθ ανομοιογενι ομάδα κρεπτικϊν ουςιϊν που ζχουν κοινά χαρακτθριςτικά όπωσ ότι είναι ουςίεσ αδιάλυτεσ ςτο νερό κι αναλφονται ςε οργανικά διαλφματα. Από άποψθ κρεπτικισ

Διαβάστε περισσότερα

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:

Τίθεται υπόψη του Δ.Σ. η παρακάτω εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Λάρισα 20/05/2011 Αρ. Πρωτ. 24495 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α

ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α ANIMONDA Η ΠΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΗ ΓΑΣΑ Α Η ANIMONDA όλα αυτά τα χρόνια μζςα από τθν πείρα τθσ, τθν επιςτθμονικι τθσ εξειδίκευςθ και με γνϊμονα τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ γάτασ ςτθ διατροφι τθσ,ζχει δθμιουργιςει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Οδηγίες για απόδοση δαπάνης αγοράς σκευασμάτων ειδικής διατροφής και. 1) Κατόπιν της υπ αρ.690 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του

Θέμα : «Οδηγίες για απόδοση δαπάνης αγοράς σκευασμάτων ειδικής διατροφής και. 1) Κατόπιν της υπ αρ.690 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Αθήνα, 19-11-12 Αρ. Πρωτ.: οικ.47743 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Ανάπτυξης Υπηρεσιών υγείας Δ/νση: Φαρμάκου Τμήμα: Παρακολούθησης & Αξιοποίησης Ελέγχων Πληροφορίες: Τηλ.: 2106871755 Fax: 2106871792 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 22/12/2015. Κύριοι,

ΑΘΗΝΑ 22/12/2015. Κύριοι, ΠΡΟΣ 5 η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΑΡΙΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΙΕΡΑΠΕ ΒΕΝΙΖΕΛ ΕΙΟ ΠΑΓΝΗ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝ Ο. ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή Α Μονάδας ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 13% ΠΑΡΑΤΗΡ. Ποσότητα Ποσότητα ΚΩΔΙΚΟ Σ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑ ΙΕΡΑΠΕ ΒΕΝΙΖΕΛ ΕΙΟ ΠΑΓΝΗ ΧΑΝΙΑ ΡΕΘΥΜΝ Ο. ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΠΟΣΟΤΗΤ Τιμή Α Μονάδας ΦΠΑ 23% ΦΠΑ 13% ΠΑΡΑΤΗΡ. Ποσότητα Ποσότητα ΚΩΔΙΚΟ Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΕΡΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ" ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ

Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Επίδραςθ τθσ αντικατάςταςθσ του ενςιρϊματοσ αραβοςίτου από ενςίρωμα βικοκρικισ ςτθν ποςότθτα και χθμικι ςφςταςθ του αγελαδινοφ γάλακτοσ Ζέρβας Γ., Χατζηγεωργίου Ι. και Γαλλιάκις Κ. Εργαςτήριο Φυςιολογίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΈΜ Α: Λάρισα 25-4-2013 Πρωτ.:20477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΘΈΜ Α: Λάρισα 25-4-2013 Πρωτ.:20477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Λάρισα 25-4-13 Πρωτ.:477 Α/Α 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Π. Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ- Γ.Ν.ΛΑΡΙΣΑΣ«ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Μεζούρλο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα;

Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςυμπλθρϊματα και ειδικά προϊόντα διατροφισ προςφζρουν ουςιαςτικι βοικεια ςτο αδυνάτιςμα; Ποιά ςκευάςματα μποροφν να ενιςχφςουν τα αποτελζςματα τθσ δίαιτασ ςτθ μείωςθ του ςωματικοφ λίπουσ; Όλεσ οι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗ ΔΕΠΟΙΝΑ Αϋ2 τθν παρακάτω εργαςία κα προςπακιςουμε μεταξφ άλλων να δϊςουμε απαντιςεισ ςτα παρακάτω ερωτιματα: 1. Σί είναι οι πρωτεΐνεσ και ποιόσ ο ρόλοσ τουσ ςτο ςϊμα μασ; 2. Σί είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 18-2- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 1794

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 18-2- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 1794 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 18-2- 2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 1794 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη 18-03-2016 Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ «Διαδικασία 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επί των τεχνικών προδιαγραφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΡΩΙΜΕ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΗ ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ ΣΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Κυριακή Παπαδοποφλου-Λεγμπζλου Λζκτορας Παιδιατρικής-Παιδοκαρδιολογίας ΑΠΘ ΔϋΠαιδιατρικι Κλινικι Νοςοκομείο «Παπαγεωργίου» Θεςςαλονίκθ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων

ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ. Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων ΔΙΑΣΡΟΦΘ, ΠΑΧΤΑΡΚΙΑ, ΦΤΙΚΘ ΑΚΘΘ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ Κϊςτασ Σςιλίδθσ Εργαςτιριο Τγιεινισ και Επιδθμιολογίασ, Ιατρικι χολι, Πανεπιςτιμιο Ιωαννίνων Αιτίεσ κανάτου Danaei G, et al. Plos Med 2009; 6:e1000058 Παράγοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 14-11- 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 10637

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 14-11- 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 10637 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δράμα 14-11- 2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ. 10637 ΘΕΜΑ: «Ανάρτηση προδιαγραφών προς διαβούλευση στο Site του Νοσοκομείου» Δημόσια διαβούλευση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο.

CH CH C ιςοπροπυλομαγνθςιοβρωμίδιο. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ (ΚΤΚΛΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ) Θζμα Α Α1: γ, Α2: δ, Α3: Λ Λ Α4: α. Παραςκευι κορεςμζνου μονοκαρβονικοφ οξζοσ, με υδρόλυςθ νιτριλίων ςε όξινο

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων

Εξεταςτέα ύλη και αντίςτοιχα κεφάλαια των προτεινόμενων ςυγγραμμάτων Εκτόσ από τα προτεινόμενα ςυγγράμματα, ςασ κυμίηω ότι ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα e-εκπαίδευςθ (www.education.teiath.gr) του ΤΕΙ (Γενικό τμιμα βαςικών ιατρικών μακθμάτων) ι απευκείασ ςτο https://education.teiath.gr/claroline/auth/opencourses.php?fc=22

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002518946 2015-01-08

15PROC002518946 2015-01-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βρεφικά γάλατα για ειδικές καταστάσεις. Dr Καραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή Παιδογαστρεντερολόγος Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Βρεφικά γάλατα για ειδικές καταστάσεις. Dr Καραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή Παιδογαστρεντερολόγος Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Βρεφικά γάλατα για ειδικές καταστάσεις Dr Καραγκιόζογλου- Λαμπούδη Θωμαή Παιδογαστρεντερολόγος Καθηγήτρια Κλινικής Διατροφής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Δεν αναφερόμαστε σε εμπλουτισμό που γίνεται για ν ανταποκριθούν

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!!

Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Καρδιοχειρουργόσ μιλάει για την απάτη τησ χοληςτερίνησ!!! Ο Δρ Dwight Lundell ςτο PreventDisease Εμείσ οι γιατροί με όλθ μασ τθν εκπαίδευςθ, τθ γνϊςθ και τθν εξουςία, αποκτοφμε ςυχνά ζνα αρκετά μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα.

Λζγεται, ότι το εντερικό ςφςτθμα είναι ο δεφτεροσ μασ, εγκζφαλοσ!!! Είναι το μόνο όργανο που διακζτει αυτόνομο, ανεξάρτθτο νευρικό ςφςτθμα. Εάν εξωγιινοι μποροφςαν να ορμιςουν από εξωτερικό χϊρο και να αποςπάςουν ζναν άνκρωπο για να δουν από τι είμαςτε φτιαγμζνοι, κα κατζλθγαν ςτο ςυμπζραςμα, ότι κφτταρο για κφτταρο, είμαςτε κυρίωσ βακτιρια.

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 27-2-13. Θέκα : «Πξόζζεηεο νδεγίεο γηα απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο».

Αζήλα, 27-2-13. Θέκα : «Πξόζζεηεο νδεγίεο γηα απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ζθεπαζκάηωλ εηδηθήο δηαηξνθήο». Αζήλα, 27-2-13 Αξ. Πξση.: νηθ.8447 Γεληθή Γ/λζε: Γηαρείξηζεο & Αλάπηπμεο Τπεξεζηώλ πγείαο Γ/λζε: Φαξκάθνπ Σκήκα: Παξαθνινύζεζεο & Αμηνπνίεζεο Διέγρσλ Πιεξνθνξίεο: Σει.: 2106871755 Fax: 2106871792 Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών Πρόληψη της απώλειας βάρους Ενίσχυση προγράμματος αποκατάστασης ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ

Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Φυςικι δραςτθριότθτα παιδιών και εφιβων ςτθ χώρα μασ: ςυμβολι ςτθν υγεία και παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςυμμετοχι ςτθν άςκθςθ Γρθγόρθσ Μπογδάνθσ, PhD, Επίκουροσ Κακθγθτισ ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ Παιδικι Παχυςαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό.

ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΙΜΟΣΗΣΑ ΜΕΣΑΛΛΩΝ. Τα μζταλλα ζχουν τριπλό ρόλο : Δομικό, λειτουργικό και ρυκμιςτικό. ΕΙΑΓΩΓΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Η λιψθ επαρκοφσ ποςότθτασ μετάλλων από τισ τροφζσ, βοθκά ςτθν ρφκμιςθ του οργανικοφ ιςοηυγίου ςε νερό, ςτθν ομαλότερθ διακίνθςθ των κρεπτικϊν ςυςτατικϊν, ςτθν διατιρθςθ τθσ φυςιολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων

Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων Επίδραςθ επιγενετικών μθχανιςμών κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ Εμμ. Μ. Καραβιτάκθσ Παιδίατροσ Επιμ. Α ΜΕΝΝ Γ.Ν.Χανίων ΣΟΧΟΙ ΣΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ οριςμόσ τθσ επιγενετικισ και των μθχανιςμϊν τθσ επίδραςθ επιγενετικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ. ΤΚΕΤΑΙΑ (ακ./σμχ./κιβ.)

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ. ΤΚΕΤΑΙΑ (ακ./σμχ./κιβ.) ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΕΥΑ - ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΑΛΑΤΙ ΜΡΑΧΑΙΚΑ ΦΑΣΙΤΟΥΕΣ ΑΛΕΥΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΑΜΥΛΟΥ ΗΕΛΕ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΗΑΧΑ/ΙΚΘΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΕΜΙΣΕΙΣ ΗΑΧΑΘ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Α1Ψ4691ΩΓ-Η9 Δ Θ Ο Θ Κ Η Η ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΑΘΗΝΑ : 1-3-2011 ΤΓΕΘΑ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΗ Αριθ. Πρωη.: Γ 55/826 ΣΜΗΜΑ : ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΗ ΑΝΣΘΛΗΨΗ Σατ. Δ/νζη: Aγ. Κων/νοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ- ΝΗΠΙΟΥ

ΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ- ΝΗΠΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ- ΝΗΠΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πρώτοι 12 µήνες της ζωής Περίοδος ταχείας σωµατικής ανάπτυξης ( τριπλασιασµός ΒΣ) Η ΣΩΣΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ εξασφαλίζει την ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΥΓΕΙΑ του παιδιού. ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΟΜΙΚΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στερεών τρουών

Εισαγωγή στερεών τρουών Εισαγωγή στερεών τρουών Η μετάβαςθ του βρζφουσ από το μθτρικό κθλαςμό ι τθν τεχνθτι διατροφι (ξζνο γάλα) ςτισ ςτερεζσ τροφζσ, αποτελεί ςθμαντικό ςτάδιο ανάπτυξισ του Οι πλθροφορίεσ του φυλλαδίου αυτοφ,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΕΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες

NH 2 R COOH. Σο R είναι το τμιμα του αμινοξζοσ που διαφζρει από αμινοξφ ςε αμινοξφ. 1 Πρωτεΐνες 1 Πρωτεΐνες Πρωτεΐνεσ : Οι πρωτεΐνεσ είναι ουςίεσ «πρώτθσ» γραμμισ για τουσ οργανιςμοφσ (άρα και για τον άνκρωπο). Σα κφτταρα και οι ιςτοί αποτελοφνται κατά κφριο λόγο από πρωτεΐνεσ. Ο ςθμαντικότεροσ όμωσ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ;

ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; ΜΑΡΓΑΡΙΝΕ & ΦΤΣΙΚΕ ΣΕΡΟΛΕ : ΠΟΟ ΕΠΙΚΙΝΔΤΝΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΓΕΙΑ ΜΑ; Τρϊτε μαργαρίνθ; Τθν προτιμάτε από το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι είναι πιο υγιεινό διατροφικό λίποσ; Αποφεφγετε το βοφτυρο πιςτεφοντασ ότι

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό

Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό Διατροφικά βοηθήματα και βότανα για το θηλαςμό (Βαςιςμζνο ςτο βιβλίο τθσ Hilary Jacobson CH.HU.SI. Mother food for breastfeeding mothers) Γενικζσ διατροφικζσ ςυμβουλζσ για τισ μητζρεσ αμζςωσ μετά τη γζννηςη.

Διαβάστε περισσότερα

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ

Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ Designed by: Καραμανζασ Ιωακείμ ΔΙΑΙΤΑ ΕΛΛΕΙΨΘΣ ΤΟΦΙΜΩΝ Ο ΚΑΛΥΤΕΟΣ ΤΟΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΟΥΜΕ ΑΡΟ ΤΥΧΟΝ ΡΟΒΛΘΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΥ ΜΑΣ ΤΑΛΑΙΡΩΟΥΝ Αςκζνειεσ όπωσ το: άςκμα, θμικρανίεσ, διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΦΤΣΟΧΗΜΙΚΑ. Καροτενοειδι. Χλωροφφλλθ και χλωροφυλλίνθ Με τον όρο φυτοχθμικά ορίηονται οι χθμικζσ ουςίεσ που παράγονται ςτα φυτά και μποροφν να επθρεάςουν τθν υγεία, αλλά δεν είναι απαραίτθτα κρεπτικά ςυςτατικά. Τπάρχουν πολλά επιςτθμονικά δεδομζνα για τα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ»

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Σ. Ασουχίδου Τηλ : 23210-94294

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΑΝΕΛΛΘΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ Θζμα Α Α1: γ, Α2: β, Α3: α, Α4: β, A5: β Θζμα Β Β1: Σ ι Λ (ελλιπισ διατφπωςθ), Λ, Σ, Σ, Σ Β2: α) Οι διαφορζσ μεταξφ ς και π δεςμοφ είναι: α. Στον ς

Διαβάστε περισσότερα

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και

6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και 6-PACK ΚΟΙΛΙΑΚΫΝ, ΣΨΙΩΤΟΙ ΓΛΟΥΤΟΙ, ΑΡΑΩΟ ΣΫΜΑ, ΕΥΕΞΙΑ, ΩΑΑ, ΥΓΕΙΑ. Αυτι είναι θ εικόνα του τομζα τθσ φυςικισ κατάςταςθσ που προβάλλεται και προωκείται από τθ βιομθχανία fitness ςιμερα Αλλά ζχετε ποτζ αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Θρεπτικών Υλικών για Δημόσια Διαβούλευση»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΑΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ: «Τεχνικές Προδιαγραφές Θρεπτικών Υλικών για Δημόσια Διαβούλευση» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ. Δ.Καφιέρη Πειραιάς 21985/16-11-2015

Διαβάστε περισσότερα

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά

Είδη Γιαουρτιού. Ανάλογα με την παρασκευή του διακρίνεται σε: Κανονικό : Παράγεται με όλα του τα συστατικά ΓΕΝΙΚΑ Το γιαούρτι προέρχεται από το αγελαδινό, κατσικίσιο ή πρόβειο γάλα, το οποίο βράζεται και αργότερα, όταν η θερμοκρασία του κατέβει στους 40 50 ο C προστίθεται η μαγιά και αφήνεται να πήξει. Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ. Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Εμμ. Μ. Καραβιτάκης Παιδίατρος ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ οι χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον οργανισμό για την παραγωγή ενέργειας και τη διατήρηση της ζωής αναβολισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟ ΛΟΝΔΙΝΟ Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Τποθέςεων 1 Λονδίνο, Μάρτιος 2014 Μη αλκοολοφχα ποτά: τοιχεία κατανάλωςησ Χυμοί φροφτων: ςτοιχεία κατανάλωςησ (2012) και ειςαγωγών ςτο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ

ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΔΝΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ «Αν το έντερο λειτοσργεί να το τρησιμοποιείς» Χοπήγηζη θπεπηικών ζςζηαηικών λειηοςπγικόρ πποζβάζιμορ δια ηορ ή μέζω ειδικών καθεηήπων (πινογαζηπικόρ, πινοενηεπικόρ) ή ( γαζηποζηομία,

Διαβάστε περισσότερα

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων

Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Μια νόςτιμη τράπεζα μικροβίων Σε μια ιςορροπθμζνθ διατροφι οι διάφορεσ τροφζσ, περιζχουν φυςικά κρεπτικά ςυςτατικά που χρειάηεται το ςϊμα μασ, υπάρχουν όμωσ και τα λειτουργικά τρόφιμα, (functional foods),

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο

ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο ρ. Αλεξάνδρα Μαρία Μιχαηλίδου Επίκ. Καθηγήτρια Επιστήµης Τροφίµων & ιατροφής Τοµέας Επιστήµης και Τεχνολογίας Τροφίµων Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Συµβολή του γάλακτος και των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΗΛΑΣΜΟΥ Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ Το μητρικό γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα

Δια-γενεακι κινθτικότθτα Δια-γενεακι κινθτικότθτα Κατά κανόνα οι τρζχουςεσ επιλογζσ των ατόμων ζχουν ςυνζπειεσ ςτο μζλλον (δυναμικι ςχζςθ). Σε ότι αφορά τισ επιλογζσ των ατόμων ςε ςχζςθ με τθν εκπαίδευςθ γνωρίηουμε ότι τα άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44

Γνωρίστε τα νηστίσιμα - Ο Δρόμος για την Θεραπεία Τρίτη, 14 Φεβρουάριος :44 Γράφει: Κωνσταντίνου Κρήνη, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος Τα λαχανικά, τα όσπρια, οι πατάτες, τα δημητριακά, τα ζυμαρικά, οι ξηροί καρποί, οι ελιές, τα φρούτα, τα θαλασσινά, ο ταραμάς, τα τουρσί ανήκουν

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ!

Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Τπάρχει μεγάλθ διαφορά ανάμεςα ςτο χάςιμο βάρουσ και ςτο χάςιμο λίπουσ. Όταν παχαίνω, δεν κάνω τίποτε άλλο, από το αυξάνω το ςωματικό μου λίποσ! Το αδυνάτιςμα, δεν είναι απλά κζμα απϊλειασ βάρουσ, αλλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Sport Nutrition by ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Ενέργεια που καταναλώνουμε Βασικός μεταβολισμός: 1800 kcal + καθημερινή δραστηριότητα Μια ημέρα στο γραφείο: 150 με 200 kcal Μια ώρα αθλητικής δραστηριότητας: 500

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΩΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΘΑΛΠΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Γιϊργοσ Κωνςταντάκθσ φμβουλοσ Διοίκθςθσ Ομίλου ΙΣΑ Νοζμβριοσ 2013 1 ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕ ΒΑΕΙ ΓΕΝΕΙΟΤΡΓΟΤ ΠΗΓΗ Οι γενεςιουργζσ πθγζσ των γνωςτϊν ΑΠΕ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η νεφρική υποκατάσταση (αιμοδιάλυση) οδηγεί στις ακόλουθες απώλειες: αμινοξέων (2gr/ώρα διάλυσης) και γλουταμίνης

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση

Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση ΕΦΕΤ/Δνση Αξιολόγησης - Εγκρίσεων Διατροφικές πληροφορίες στην επισήμανση και διαφήμιση των τροφίμων Νομοθετική προσέγγιση Δρ.Αγγελική Καρπούζα Προϊσταμένη Δ/νσης Αξιολόγησης-Εγκρίσεων Κανονισμός (ΕΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

IBFAN Ελλάδας Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα, 2013

IBFAN Ελλάδας Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα, 2013 IBFAN Ελλάδας Επιλογές από την Έκθεση Παραβιάσεων του Διεθνούς Κώδικα, 2013 Με ποιους τρόπους οι εταιρείες παραβιάζουν τον Κώδικα Εμπορίας Υποκατάστατων Μητρικού Γάλακτος Τι είναι ο Κώδικας Ο Διεθνής Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ ΑΚΗΗ ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΙΧΝΗΘΕΣΩΝ ΣΑ ΚΑΤΙΜΑ Τπεφιυνοσ άςκηςησ: Τςουλοφφα Φωτεινι ΚΟΠΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ

Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Μάκθμα 6: Άγχοσ ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΤ ΛΟΓΟΤ Σα φοιτθτικά χρόνια είναι ίςωσ τα καλφτερα χρόνια ςτθ ηωι ενόσ ανκρϊπου. Όμωσ, κατά τθ διάρκεια τθσ φοιτθτικισ ηωισ, οι φοιτθτζσ αντιμετωπίηουν ζνα ςοβαρό πολλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστη νευροανάπτυξη. Ελαχιστοποίηση μακροχρόνιων αρνητικών επιπτώσεων

Βέλτιστη νευροανάπτυξη. Ελαχιστοποίηση μακροχρόνιων αρνητικών επιπτώσεων Βέλτιστη νευροανάπτυξη Ελαχιστοποίηση μακροχρόνιων αρνητικών επιπτώσεων AGA:50-90η ΕΘ:17% SGA:20% AGA: 10-50η ΕΘ:26% AGA:50-90η ΕΘ:2% AGA:10-50η ΕΘ:63% SGA:72% ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΟΓΝΩΝ ΜΕ ΗΚ 34 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ

Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Πόςθ ενζργεια καταναλϊνει το ςϊμα ςασ θμερθςίωσ Όλα όςα χρειάηεται να γνωρίηετε ςχετικά με: Θ ενζργεια και το ςϊμα ςασ - Πόςθ ενζργεια χρειάηεςτε θμερθςίωσ - Πόςθ ενζργεια χρθςιμοποιείτε θμερθςίωσ - Πϊσ

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012"

Διαγωνιςμόσ Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012 Διαγωνιςμόσ "Μακθτζσ ςτθν Ζρευνα (ΜΕΡΑ) 2011-2012" Ο Διαγωνιςμόσ «ΜΕΡΑ» προκθρφςςεται από το 2001 ςε ετιςια βάςθ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαπίςτωςθσ ότι θ καλλιζργεια πνεφματοσ δθμιουργικότθτασ και πρωτοβουλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία

Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Για ενέργεια, υψηλή απόδοση και απόκτηση φυσικής κατάστασης κατασκευάζονται από την EuroSup s.r.l., Παβία, Ιταλία Η Energon Biotech Α.Ε. κάνει για σας την καλύτερη επιλογή ειδικών τροφίμων και συμπληρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΘΣ ΘΜΕ ΘΣΙΟΥ ΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑ ΑΣΚΕΥΘ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΗΟΜΕΝΟ ΜΑΘΘΜΑ: ΧΘΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΘΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΘΣ ΘΕΜΑ Α Α1. γ Α2. β Α3. α Α4. β Α5. β ΘΕΜΑ Β Β1. α. Λ β. Λ γ. Σ δ. Σ ε. Σ Β2.

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο

Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Παναγιϊτθσ Ακ. Θωμόπουλοσ Μαιευτιρασ Γυναικολόγοσ Γ Μαιευτικι και Γυναικολογικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν Αττικό Νοςοκομείο Η κφθςθ είναι μία φυςιολογικι διεργαςία αλλά... Επίδραςθ τθσ κφθςθσ ςτθ λοίμωξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e!

S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! S c i e n t i f i c a s s i s t a n c e i n l i f e! 29 ΪΨΙ O R T H O S P O R T S F I E L D 30 ΚΕ ΣΘΘ Ϊ ΚΤ Π Καταςκευι από βαμβακερό φφαςμα υψθλισ ποιότθτασ. εριηόμενο, αντιαλλεργικό, αντιεφιδρωτικό υλικό.

Διαβάστε περισσότερα

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο.

Ζνα μεγάλο μζροσ του πλθκυςμοφ κυρίωσ μετά τθν θλικία των 40 ετϊν, αναπτφςςει μεταβολικό ςφνδρομο. Ο Βαςικόσ Τπαίτιοσ πίςω από τθν Χολθςτερίνθ τθν Παχυςαρκία και τθ Χρόνια Κόπωςθ Dr. Δθμιτρθσ Τςουκαλάσ Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου UNI.NA. Federico II Ειδικόσ ςτα Χρόνια Νοςιματα και ςτισ Μεταβολικζσ Διαταραχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Όνομα. Ημερομηνία. Ζήτημα Α : Να βάλετε ςε κφκλο τθ ςωςτι απάντθςθ 1. Κυτταρικόσ κφκλοσ είναι το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί: α. μεταξφ δφο μιτωτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση

Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Φυτοχημική Ανάλυση - 4 η άσκηση Ποςοτικόσ προςδιοριςμόσ αλκαλοειδών τροπανίου ςε βάμμα φφλλων ευθαλείασ (Atropa belladonna) Τα κφρια δραςτικά ςυςτατικά τθσ δρόγθσ είναι τα αλκαλοειδι του τροπανίου, με

Διαβάστε περισσότερα

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Oι υδατάνθρακες αποτελούν την τάξη των θρεπτικών υλών που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στη φύση και στα

PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Oι υδατάνθρακες αποτελούν την τάξη των θρεπτικών υλών που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στη φύση και στα PΟΛΟΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ Oι υδατάνθρακες αποτελούν την τάξη των θρεπτικών υλών που βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στη φύση και στα περισσότερα τρόφιμα. Ζάχαρη Κρέμες, σοκολάτες Αλεύρι, δημητριακά

Διαβάστε περισσότερα

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET

SUPERBAND PREMIUM ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET ΑΓΙΑΒΡΟΧΟ ΜΗ ΤΟΞΙΚΟ ΜΗ ΛΙΠΑΡΟ ΓΔΝ ΠΔΡΙΔΧΔΙ DEET Τι είναι το εντομοαπωθητικό βραχιόλι SuperBand Σο Superband είναι ζνα αδιάβροχο, μη τοξικό και αςφαλζσ εντομοαπωκθτικό βραχιόλι το οποίο καταςκευάηεται με

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14: ΤΡΑΥΜΑ Η διατροφική υποστήριξη κρίνεται απαραίτητη κατά την φλεγμονώδη και μεταβολική φάση διότι βελτιώνει σημαντικά την έκβαση του ασθενούς. Η μέτρια

Διαβάστε περισσότερα

επιδόρπια γιαουρτιού & γιαούρτι ροφήματα κεφίρ η καλή ζωή έχει ωραίες γεύσεις! Μπανάνα, Φοινίκι & Γαρίφαλο Μήλο, Σταφίδες & Κανέλα

επιδόρπια γιαουρτιού & γιαούρτι ροφήματα κεφίρ η καλή ζωή έχει ωραίες γεύσεις! Μπανάνα, Φοινίκι & Γαρίφαλο Μήλο, Σταφίδες & Κανέλα επιδόρπια γιαουρτιού & γιαούρτι Μπανάνα, Φοινίκι & Γαρίφαλο Μήλο, Σταφίδες & Κανέλα Στραγγιστό γιαούρτι functionalitie that naturallys ροφήματα κεφίρ Ανανάς, Παπάγια, & Μάνγκο Mπανάνα, Βανίλια & Μέλι N.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Facebook Μία ειςαγωγι

Facebook Μία ειςαγωγι Facebook Μία ειςαγωγι Κοινωνικά δίκτυα Κοινωνικι δικτφωςθ ονομάηεται θ δθμιουργία ομάδων από ανκρϊπουσ με κοινά χαρακτθριςτικά (πχ γείτονεσ, ςυμμακθτζσ). Ενϊ τα κοινωνικά δίκτυα αναπτφςςονται μεταξφ προςϊπων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Τα παιδιά παρουσιάζουν υψηλό μεταβολικό ρυθμό (3 4 φορές μεγαλύτερος των ενηλίκων). Έχουν αυξημένες ανάγκες για ανάπτυξη. Έχουν αυξημένες

Διαβάστε περισσότερα

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C. MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.S Τα λίπη αποτελούν μια συμπυκνωμένη πηγή ενέργειας Ενεργούν σαν διαλύτες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 13037 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 9-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 13037 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 9-6-15 Αριθμ. Πρωτ.: 13037 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα Πρακτικών της 27 ης / τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο

Απόσπασμα Πρακτικών της 27 ης / τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο Απόσπασμα Πρακτικών της 27 ης /29.11.2016 τακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο Θέμα 12: Επικύρωση των από 31.10.2016 και 8.11.2016 Πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας

Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαηροθή μηηέρας και παιδιού ζε ζτέζη με ηην εμθάνιζη παιδικής λεσταιμίας Διαμανηάρας Α, Νηοσβέλης Ε, εργενηάνης Θ, Πεηρίδοσ Ε Εργαςτιριο Υγιεινισ, Επιδθμιολογίασ και Ιατρικισ Στατιςτικισ, Ιατρικι Σχολι

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1)

Άρθρο 11α. Διαθρεπτική Επισήμανση (1) Άρθρο 11α Διαθρεπτική Επισήμανση (1) 1. α) Το παρόν άρθρο αφορά στην διαθρεπτική επισήμανση των τροφίμων που προορίζονται να διατεθούν ως έχουν στον τελικό καταναλωτή. Εφαρμόζεται, επίσης, σε τρόφιμα που

Διαβάστε περισσότερα

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1

1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός. Χ. Κ. Φ Ι Ρ Φ Ι Ρ Η - Φ Ρ Ο Ν Σ Ι Σ Η Ρ Ι Α Π Ρ Ο Ο Π Σ Ι Κ Η - Π Α Π Α Ν Α Σ Α Ι Ο Τ 1 0 1 ελίδα 1 1 Αρχιτεκτονική του κυττάρου-μεταβολισμός Γενικά : Οποιοδιποτε κφτταρο αποτελείται από χθμικζσ ενϊςεισ του άνκρακα που ονομάηονται οργανικζσ ενϊςεισ. Οι ενϊςεισ που αποτελοφν ςυςτατικά του κφτταρου χωρίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά

Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά 13 Τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή όπως ορίζονται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ 13.1 Τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ, ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Τα υποδεικνυόμενα ανώτατα

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριαςμοί Κατακζςεων

Λογαριαςμοί Κατακζςεων Όροι Πϊλθςθσ 1. Ο παρϊν κατάλογοσ καταργεί κάκε προθγοφμενο & ιςχφει από 01/04/2010 2. Οι τιμζσ αφοροφν παράδοςθ ςε πρακτορείο περιοχισ Ακθνϊν - Πειραιϊσ. 3. Οι τιμζσ επιβαρφνονται με το νόμιμο ΦΠΑ. 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ

ΚΛΕΙΣΗ ΝΟΗΛΕΙΑ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΛΕΙΣΗ Ε ΚΕΝΣΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ φμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία του Τπουργείου Τγείασ για τα Κζντρα Αποκεραπείασ και Αποκατάςταςθσ (Κ.Α.Α) και βάςει του Ενιαίου Κανονιςμοφ Παροχϊν Τγείασ (Ε.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ 1 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 ΘΕΜΑ A 1 Α1 Α2 Α3 Α4 Α5 β α δ β Σ-Σ-Λ-Λ-Σ ΘΕΜΑ B Β1: α. 12Mg 2+ : 1s 2 2s 2 2p 6 15 P: 1s 2 2s 2 2p 6 3s

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :

ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΔΟΚΙΜΑΙΑ ΣΗ ΧΗΜΕΙΑ Αϋ ΛΤΚΕΙΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 120min Κεφάλαιο 2 ο και 3 ο Βαθμός ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ :. ΣΜΗΜΑ :.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :... -.. -.. ΘΕΜΑ 1 ο Να επιλζξετε τθ ςωςτι απάντθςθ ςτισ επόμενεσ ερωτιςεισ. a. Ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΘΕΗ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΑΛΕΥΑ - ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΑΛΑΤΙ ΡΟΙΟΝΤΑ ΑΜΥΛΟΥ ΗΕΛΕ ΑΛΕΥΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΡΟΙΙΑΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΕΜΙΣΕΙΣ ΣΙΜΙΓΔΑΛΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΗΑΧΑ/ΙΚΘΣ ΡΟΙΟΝΤΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΑΩΜΑΤΑ ΗΑΧΑ/ΙΚΘΣ

Διαβάστε περισσότερα