ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Transcript

1 Α ΠΑΙΔΙΑΣΡΙΚΘ ΚΛΙΝΙΚΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟΤ ΑΘΘΝΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ: ΚΑΘΘΓΘΣΘ Γ. ΧΡΟΤΟ ΓΑΛΑΣΑ-ΚΡΕΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΘΣΙΚΑ ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ 3θ Ζκδοςθ Ακινα Μάϊοσ 2013 Επιμζλεια: Θλίασ Μποφηιοσ Παιδίατροσ Ελευκερία Ρϊμα-Γιαννίκου Ομότιμθ Κακθγιτρια Παιδιατρικισ Γαςτρεντερολογίασ Α Παιδιατρικι Κλινικι Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 ΓΑΛΑΣΑ ΓΙΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ 1 θσ βρεφικισ θλικίασ 5 2 θσ βρεφικισ θλικίασ 10 Μετά τον 1 ο χρόνο 15 Αφυδατωμζνα 20 Ζτοιμα για κατανάλωςθ 24 ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΣΑ Αντιαναγωγικά 28 Χωρίσ λακτόηθ 34 Με μερικϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ 36 Με εκτενϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ 41 τοιχειακά 45 Για πρόωρα και ελλιποβαρι νεογνά 48 ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΑΛΑΣΑ 52 ΓΑΛΑΣΑ ΕΙΔΙΚΘ ΔΙΑΣΡΟΦΘ 58 ΤΜΠΛΘΡΩΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΘ 66 ΚΡΕΜΕ Γιϊτθσ 70 Friesland Νουνοφ 73 HIPP 76 Humana 80 Milupa 81 Nestle 83 Nutricia 86 ΕΣΑΙΡΙΕ ΕΤΡΕΣΘΡΙΟ 89 2

3 ΠΡΟΛΟΓΟ Είναι αναμφιςβιτθτο ότι ο μθτρικόσ κθλαςμόσ αποτελεί ιδανικό τρόπο διατροφισ για το βρζφοσ. Εξαςφαλίηει κρεπτικά ςυςτατικά ςτθν ιδανικι αναλογία και ποιότθτα για τθν αφξθςθ και ανάπτυξθ του βρζφουσ και το προςτατεφει από πολλά νοςιματα. Χρζοσ κάκε παιδιάτρου είναι να ενκαρρφνει τισ μθτζρεσ να κθλάςουν και να είναι πρόκυμοσ να τισ βοθκιςει ςτθν επίλυςθ τυχόν μικροπροβλθμάτων και αποριϊν κατά τθ διάρκεια του κθλαςμοφ. Όμωσ, ςιμερα θ τεχνθτι διατροφι αποτελεί γεγονόσ για πολλά βρζφθ, ενϊ ο αρικμόσ των γαλάτων τόςο για τα φυςιολογικά όςο και για τα πάςχοντα βρζφθ είναι μεγάλοσ και ςυνεχϊσ αυξάνει. Για τθν ορκι χριςθ τθσ ποικιλίασ των γαλάτων και των κρεμϊν είναι απαραίτθτο να γνωρίηει ο παιδίατροσ τα βαςικά χαρακτθριςτικά τουσ. Κεωρικθκε ωσ εκ τοφτου ςκόπιμθ θ καταγραφι όλων των προϊόντων που κυκλοφοροφν ςτθν Ελλάδα το 2004 με επιμζλεια Νίκοσ Βουτςάσ, Ελευκερία Ρϊμα-Γιαννίκου και φαίνεται ότι αποδείχκθκε ζνα χριςιμο εγχειρίδιο ςτθν κακθμερινι άςκθςθ τθσ παιδιατρικισ. Δεδομζνου ότι ο αρικμόσ και θ ςφςταςθ των γαλάτων περιοδικά αλλάηουν κρίκθκε αναγκαία θ ανανζωςι του το 2009 με επιμζλεια άββασ Καρκζλθσ, Νίκοσ Βουτςάσ, Ελευκερία Ρϊμα-Γιαννίκου. Λόγω όμωσ τθσ ταχείασ μεταβολισ των προϊόντων ακόμθ και κατά τθ διάρκεια του ζτουσ κεωρείται ςκόπιμο θ 3 θ ζκδοςθ να μθν εκτυπωκεί αλλά να γίνει μόνο ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Κλινικισ που είναι προςβάςιμθ ςε κάκε παιδίατρο. Θ λίςτα των προϊόντων αποςτάλκθκε ςε κάκε εταιρεία πριν τθν ανάρτθςι του ςτθν ιςτοςελίδα και με μασ απάντθςαν και επιβεβαίωςαν τθν ορκότθτα των πλθροφοριϊν που αναγράφονται. Με αυτό τον τρόπο υπάρχει θ ευχζρεια ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ τυχϊν αλλαγϊν ςτα προϊόντα κάκε εταιρείασ. Αναγράφονται τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά κάκε προϊόντοσ, ϊςτε ο αςκϊν παιδίατροσ να επιλζξει το κατάλλθλο για κάκε περίπτωςθ. Ευελπιςτοφμε ότι κα αποβεί χριςιμο βοικθμα για κάκε παιδίατρο. Με εκτίμθςθ Ελευθερία Ρώμα-Γιαννίκου 3

4 Γάλατα 4

5 ΓΑΛΑΣΑ 1 θσ ΒΡΕΦΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ ADVANCE 1 (ΔΕΛΣΑ) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 90%, μαλτοδεξτρίνθ 10%) 3,7 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 259 ALMIRON 1 (NUTRICIA) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 38%, ορολευκωματίνθ 62 %) Τδατάνκρακεσ (g) 7,4 (λακτόηθ 94%) 3,4 (φυτικά 97%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL 1 (MILUPA) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια 66,Ενζργεια Πρωτεΐνεσ (kcal) (g) 1,3 (καηεΐνθ 38%, ορολευκωματίνθ 62%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,4 (λακτόηθ 95%) 3,4 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL PLUS 1 (MILUPA) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια, άμυλο Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 38%, ορολευκωματίνθ 62%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,4 (λακτόηθ 84%,άμυλο 11%, γλυκόηθ 2,7%) 3,4 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 270 5

6 BIOLAC 1 (BIOKID, GALENICA) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%,) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (λακτόηθ 100%) 3,6 φυτικά Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 280 FREZYLAC PURE 1 (FREZYDERM) Βιολογικό Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 60 %, ορολευκωματίνθ 40 %) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 65%, μαλτοδεξτρίνθ 35%) 3,5 (φυτικά 68%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 241 FRISOLAC (Friesland Campina - NOYNOY) Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (λακτόηθ 94,5%, μαλτοδεξτρίνθ 5,5%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 310 GUIGOZ 1 (CANA) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,24 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,93 (λακτόηθ 87%, άμυλο 13%) Λίπθ (gr) 3,39 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 253 6

7 HiPP BIO Combiotic 1 (HiPP) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό). Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS), προβιοτικά (Lactobacillus fermentum ) Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,0 (λακτόηθ 97% ) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 297 HUMANA 1 Optimum Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,7 (λακτόηθ 100%) 3,2 (φυτικά,κορεςμζνα 32,9%) μονοακόρεςτα 45,6%, πολυακόρεςτα 21,1%) Ωςμωτικότθτα (mοsm/l) 295 ΝΑΝ 1 (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει ενεργείσ καλλιζργειεσ B. lactis, LCPUFAs, χαμθλότερθ πρωτεΐνθ, χαμθλά φωςφορικά Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,24 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,46 (λακτόηθ 100%) Λίπθ (gr) 3,57 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 280 7

8 NATIVA 1 (CANA) Περιζχει προβιοτικι καλλιζργεια L. Reuteri Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,24 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,46 (λακτόηθ 100%) Λίπθ (gr) 3,57 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 282 NEOMIL 1 (RONTIS HELLAS) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά (FOS), προβιοτικά (B. Lactis), χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 134mOsm/l) Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,5 (λακτόηθ 82%, μαλτοδεξτρίνθ 18%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 280 NOVALAC 1 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει MCT s Ενζργεια (kcal) 65,6 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40% ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,5 (λακτόηθ 71%, μαλτοδεξτρίνεσ καλαμποκιοφ 29%) Λίπθ (gr) 3,3 (φυτικά, MCT s 14,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 294 NOVALAC PREMIUM 1 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει GOS, DHA Ενζργεια (kcal) 64,8 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,2 (λακτόηθ 78%, μαλτοδεξτρίνεσ 21%) Λίπθ (gr) 3,3 (φυτικά, MCTs 12,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 291 8

9 NOVALAC PREMIUM RTF (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει DHA Ενζργεια (kcal) 64,7 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,8 (λακτόηθ 74%, μαλτοδεξτρίνεσ 14%, άμυλο 12%) Λίπθ (gr) 3,1 (φυτικά,mcts 4,39%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 272 Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ NUTRIBEN 1 (BENNETT) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS), νουκλεοτίδια, χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 92 mosm/l) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (λακτόηθ 90%, μαλτοδεξτρίνθ 10%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 280 SANILAC 1 (ΓΙΩΣΘ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 6,8 (λακτόηθ 100%) Λίπθ (gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 305 S-26 GOLD I (WYETH) Περιζχει α-λακταλβουμίνθ 23%, LCPUFAs, 5 νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 35%, ορολευκωματίνθ 65%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (λακτόηθ 100%) Ωςμωτικότθτα(mOsm/KgH 2 O) 270 Νεφρικό φορτίο (RSL mosm/l) 87 3,6 (φυτικά) Να+ (mg) 16 9

10 ΓΑΛΑΣΑ 2 θσ ΒΡΕΦΙΚΘ ΘΛΙΚΙΑ ADVANCE 2 (ΔΕΛΣΑ) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,2 (λακτόηθ 80%, μαλτοδεξτρίνθ 20%) 3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 255 ALMIRON 2 (NUTRICIA) Περιζχει LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 71%, πολυςακχαρίτεσ) 3,0 (φυτικά 97%, ηωικά 3 %) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL 2 (MILUPA) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 79%, ορολευκωματίνθ 21%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 97%) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 340 APTAMIL PLUS 2 (MILUPA) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS), LCPUFAs, νουκλεοτίδια, άμυλο Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 73%, ορολευκωματίνθ 27%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 79%, άμυλο 16%, πολυςακχαρίτεσ) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

11 BIOLAC 2 (BIOKID, GALENICA) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,7 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60% ) Τδατάνκρακεσ (g) 7,5 (λακτόηθ 68%, μαλτοδεξτρίνθ 18,7%, άμυλο 13,3%) 3,5 (φυτικά ) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 232 FREZYLAC PURE 2 (FREZYDERM) Βιολογικό Ενζργεια (kcal) 63 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 81%, ορολευκωματίνθ 19%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,2 (λακτόηθ 53%, μαλτοδεξτρίνθ 47%) 2,7 (φυτικά 67%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 215 FRISOMEL (Friesland Campina - NOYNOY) Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,7 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (g) 9,1 (λακτόηθ 65%, μαλτοδεξτρίνθ 35%) 2,8 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 275 GUIGOZ 2 (CANA) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,35 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,26 (λακτόηθ 84%, άμυλο 16%) Λίπθ (gr) 3,2 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 257 mosm/l 11

12 HiPP ΒΙΟ Combiotic 2 (HiPP) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS), προβιοτικά (Lactobacillus fermentum ) Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,9 (βιολογικι λακτόηθ 7,6gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 313 HUMANA 2 Optimum Περιζχει LCPUFAS, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,45 (καηεΐνθ 49%, ορολευκωματίνθ 51%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,9 [λακτόηθ 64,6%, άμυλο 27,8% (πατάτα 70%, αραβόςιτοσ 30%), γλυκόηθ 2,5%, δεξτρίνεσ 5,1%, μαλτόηθ 1,3%] 3,3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mοsm/l) 255 ΝΑΝ 2 (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει ενεργείσ καλλιζργειεσ B.lactis, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,34 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,25 (λακτόηθ 59%, μαλτοδεξτρίνθ 41%) Λίπθ (gr) 3,21 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l)

13 NATIVA 2 (CANA) Με προβιοτικι καλλιζργεια L. Reuteri Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,33 (καηεΐνθ 35%, ορολευκωματίνθ 65% ) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,27 (λακτόηθ 70%, μαλτοδεξτρίνθ 30%) Λίπθ (gr) 3,15 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 232 NEOMIL 2 (RONTIS HELLAS) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά (FOS), χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 120mOsm/l) Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,1 (λακτόηθ 80%, μαλτοδεξτρίνθ 20%) 3,2 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 290 NOVALAC 2 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει MCT s Ενζργεια (kcal) 64,4 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,9 (λακτόηθ 69%, μαλτοδεξτρίνεσ 31%) Λίπθ (gr) 3,0 φυτικά (ΜCT s 14,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 355 NOVALAC PREMIUM 2 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS), DHA Ενζργεια (kcal) 63,4 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,4 (λακτόηθ 70%, μαλτοδεξτρίνεσ 29%) Λίπθ (gr) 3,0 φυτικά (MCTs 12,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

14 NUTRIBEN 2 (BENNETT) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS), νουκλεοτίδια, χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 110 mosm/l) Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,7 (καηεΐνθ 45%, ορολευκωματίνθ 55%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,9 (λακτόηθ 66,6%, μαλτοδεξτρίνθ 33,3%) 2,8 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 275 SANILAC 2 (ΓΙΩΣΘ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,7 (λακτόηθ 72,7%, μαλτοδεξτρίνθ 27,3%) Λίπθ (gr) 2,9 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 299 S-26 GOLD II (WYETH) Περιζχει LCPUFAs, 5 νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (λακτόηθ 100%) 3,6 φυτικά (κεκορεςμζνα 1,4, ακόρεςτα 2,2) Ωςμωτικότθτα (mosm/kgh 2 O)

15 ΓΑΛΑΣΑ ΜΕΣΑ ΣΟΝ 1 Ο ΧΡΟΝΟ ALMIRON 3 (NUTRICIA) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ50%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 71%, πολυςακχαρίτεσ) 3,0 (φυτικά 97%, ηωικά 3 %) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 290 APTAMIL 3 (MILUPA) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS), νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 79%, ορολευκωματίνθ21%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 (λακτόηθ 79%, πολυςακχαρίτεσ) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 BIOLAC 3 (BIOKID, GALENICA) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,9 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,7 (λακτόηθ 55,8 %, μαλτοδεξτρίνθ 24,7%, άμυλο 19,5%) 3,4 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

16 FREZYLAC 3 (FREZYDERM) Βιολογικό Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 1,8 (καηεΐνθ 58%, ορολευκωματίνθ 42%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,9 (λακτόηθ 60%, γλυκόηθ, μαλτόηθ, άμυλο) 2,9 Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 340 FRISOGROW (FrieslandCampina - NOYNOY) Περιζχει προβιοτικά (L.Paracasei, B.Animalis), πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 73 Πρωτεΐνεσ (g) 2,7 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 9,9 (λακτόηθ 40%, ςάκχαρα 60%) 2,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) κοφτι μεηοφρα / 36 ml νεροφ FRISOGROW PLUS (Friesland Campina - NOYNOY) Περιζχει προβιοτικά (L.Paracasei, B.Animalis) πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 99 Πρωτεΐνεσ (g) 3,2 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 14 (λακτόηθ 31%, ςάκχαρα 69%) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) κοφτι μεηοφρα / 36 ml νεροφ 16

17 HiPP ΒΙΟ Combiotic 3 (HiPP) Ελεγχόμενθσ βιολογικισ παραγωγισ (οργανικό) Περιζχει πρεβιοτικά (GOS), προβιοτικά (Lactobacillus fermentum ) Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,2 (βιολογικι λακτόηθ 7,9gr) 3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 326 HUMANA 3 Optimum Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,9 *λακτόηθ 39,3%, άμυλο 28,1% (πατάτα 70% & αραβόςιτο 30%), δεξτρίνεσ 22,5%, μαλτόηθ 7,9%, γλυκόηθ 2,2%, ςακχαρόηθ 4,5%, φρουκτόηθ 2,2%+ 3,1 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mοsm/l) 215 ΝΑΝ 3 (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει προβιοτικά ( B.lactis ) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,5 (λακτόηθ 66%, μαλτοδεξτρίνθ34%) Λίπθ (gr) 3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l)

18 NATIVA 3 (CANA) Περιζχει προβιοτικά ( L.Reuteri ) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ60%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,4 (λακτόηθ 62%, μαλτοδεξτρίνθ 38%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 244 3,03 (φυτικά) NEOMIL 3 (RONTIS HELLAS) Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια, πρεβιοτικά (FOS), χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 109mOsm/l) Ενζργεια (kcal) 67,8 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 45%, ορολευκωματίνθ 55%) Τδατάνκρακεσ (g) 9 (λακτόηθ 46%, μαλτοδεξτρίνθ 53%, ςιρόπι γλυκόηθσ 1%) 2,8 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 NOVALAC 3 (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Με γεφςθ βανίλιασ Ενζργεια (kcal) 61 Πρωτεΐνεσ (gr) 2 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,7 (λακτόηθ 37%, μαλτοδεξτρίνεσ 44%, φρουκτόηθ, γλυκόηθ) Λίπθ (gr) 2,5 (ηωικά, MCT s 4,1%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

19 NUTRIBEN 3 (BENNETT) Ενζργεια (kcal) 74 Πρωτεΐνεσ (g) 2,7 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 10,2 (λακτόηθ 33,3%, μαλτοδεξτρίνθ 66,6%) 2,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 SANILAC 3 (ΓΙΩΣΘ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,9 (καηεϊνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,2 (λακτόηθ 63,4%, μαλτοδεξτρίνθ 24,4% ) Λίπθ (gr) 3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 308 S-26 Progress GOLD (WYETH) Περιζχει LCPUFAs, 5 νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,8 (καηεϊνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,4 (λακτόηθ 100%) 3,3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/kgh 2 O) - 19

20 ΓΑΛΑΣΑ ΑΦΤΔΑΣΩΜΕΝΑ ADVANCE 6-12 ΜΘΝΩΝ (ΔΕΛΣΑ) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,9 Τδατάνκρακεσ (g) 8,6 2,75 Ωςμωτικότθτα (mosm/l) Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 2,1 Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 2,8 Ωςμωτικότθτα (mosm/l) Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία 110 ml Δζλτα Advance ml βραςμζνο νερό ADVANCE 12+ ΜΘΝΩΝ (ΔΕΛΣΑ) Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία 125 ml Δζλτα Advance ml νερό ALMIRON GROWING UP 1+ ΚΟΝΘ (NUTRICIA) Για νιπια 1-3 ετϊν Πρεβιοτικά (GOS/FOS),λακτόηθ, φυτικά ζλαια Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ50%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,0 (λακτόηθ 78%, πολυςακχαρίτεσ) 2,8 (φυτικά 96%, ηωικά 4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

21 ALMIRON GROWING UP 2+ ΚΟΝΘ (NUTRICIA) Για νιπια 2-3 ετϊν Πρεβιοτικά (GOS/FOS),λακτόηθ, φυτικά ζλαια, βιταμίνεσ: A,C,D Ενζργεια (kcal) 60 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 62,5%, ορολευκωματίνθ37,5%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 (λακτόηθ 65%, πολυςακχαρίτεσ) 2,0 (φυτικά 95%, ηωικά 5%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL STEP UP 1+ ΚΟΝΘ (MILUPA) Για νιπια 1-2 ετϊν. Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS) Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,3 (λακτόηθ 72%, πολυςακχαρίτεσ 19%) 2,7 (φυτικά 96%, ηωικά 4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 300 APTAMIL STEP UP 2+ ΚΟΝΘ (MILUPA) Για νιπια 2-3 ετϊν. Περιζχει πρεβιοτικά (GOS/FOS). Ενζργεια (kcal) 57 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,0 (λακτόηθ 65%, γλυκόηθ 5%, μαλτόηθ 2,5%, πολυςακχαρίτεσ 26%, οργανικά οξζα 1,5%) 1,9 (φυτικά 95%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

22 NESTLÉ Neslac εβαπορζ (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Γάλα 2θσ βρεφικισ θλικίασ, από 6 μθνϊν. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, αςβζςτιο, ψευδάργυρο, ςελινιο, πρεβιοτικά, 13 βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Από 100% ελλθνικό γάλα. Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,78 (καηεϊνθ 77%, ορολευκωματίνθ 23%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,45 (λακτόηθ 43%, ςάκχαρα 43%) Λίπθ (gr) 2,9 (ηωικό 54%, φυτικό 46%) Ωςμωτικότθτα (mosm\l) - 1 μζροσ γάλα + 1 μζροσ νερό NESTLÉ Junior εβαπορζ (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Ρόφθμα γάλακτοσ από το 2 ο ζτοσ. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, αςβζςτιο, ψευδάργυρο, ςελινιο, πρεβιοτικά, 13 βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Από 100% ελλθνικό γάλα. Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (gr) 2,1 (καηεΐνθ 76%, ορολευκωματίνθ 24%) Τδατάνκρακεσ (gr) 8,66 (λακτόηθ 35%, μαλτοδεξτρίνθ 63%) Λίπθ (gr) 2,8 (φυτικά 46%, ηωικό 48%) Ωςμωτικότθτα (mosm\l) - 1 μζροσ γάλα + 1 μζροσ νερό NOULAC (Friesland Campina - NOYNOY) Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 53%, ορολευκωματίνθ 47%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 49%, μαλτοδεξτρίνθ 44%, μαλτόηθ 7%) 2,5 (φυτικά 60%, ηωικά 40%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) μζροσ γάλα + 1 μζροσ νερό 22

23 NOYNOY kid (FrieslandCampina- NOYNOY) Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 3,7 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 9,6 (λακτόηθ 53%, μαλτοδεξτρίνθ 40%, μαλτόηθ 7%) 2,3 (φυτικά 61%, ηωικά 39%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) μζροσ γάλα + 1 μζροσ νερό 23

24 ΓΑΛΑΣΑ ΕΣΟΙΜΑ ΓΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ADVANCE ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΡΟΦΘΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΑΠΟ ΦΡΕΚΟ ΠΑΣΕΡΙΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (ΔΕΛΣΑ) Μετά το 12ο μινα. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία. Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 3,2 Τδατάνκρακεσ (g) 7,9 Λιπαρά (g) 2,75 (κορεςμζνα 1,5g, LA 335mg, ALA 35mg) Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ ADVANCE ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΡΟΦΘΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΣΕΡΙΩΘ (ΔΕΛΣΑ) Μετά το 12ο μινα. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία Ενζργεια (kcal) 69 Πρωτεΐνεσ (g) 3,2 Τδατάνκρακεσ (g) 7,9 Λιπαρά (g) 2,75 (κορεςμζνα 1,5g, LA 335mg, ALA 35mg) Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ ADVANCE ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΡΟΦΘΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΨΘΛΘ ΠΑΣΕΡΙΩΘ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΛΑΚΤΟΖΗ (ΔΕΛΣΑ) Μετά το 12ο μινα 80% λιγότερθ λακτόηθ & εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία χωρίσ προςκικθ ςακχάρων Ενζργεια (kcal) 56 Πρωτεΐνεσ (g) 3,4 Τδατάνκρακεσ (g) 4,4 λακτόηθ 0,9g Λιπαρά (g) 2,75 (κορεςμζνα 1,5g, LA 335mg, ALA 35mg) Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ 24

25 ALMIRON GROWING UP 1+ YΓΡΟ (NUTRICIA) Για νιπια 1-3 ετϊν Πρεβιοτικά (GOS/FOS), λακτόηθ, φυτικά ζλαια, βιταμίνεσ:a,c,d Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 65%, ορολευκωματίνθ35%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 (λακτόηθ 71%, πολυςακχαρίτεσ) 2,8 (φυτικά 99%, ηωικά 1%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 325 Ζτοιμο για κατανάλωςθ ALMIRON GROWING UP 2+ YΓΡΟ (NUTRICIA) Για νιπια 2-3 ετϊν Πρεβιοτικά (GOS/FOS), λακτόηθ, φυτικά ζλαια, βιταμίνεσ: A,C,D Ενζργεια (kcal) 50 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ20%) Τδατάνκρακεσ (g) 6,3 (λακτόηθ 92%, πολυςακχαρίτεσ) 1,9 (φυτικά 99%, ηωικά 1%) Ωςμωτικότθτα 270 (mosm/l) Ζτοιμο για κατανάλωςθ APTAMIL STEP UP 1+ ΤΓΡΟ (MILUPA) Για νιπια 1-2 ετϊν Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεΐνθ 66,7%, ορολευκωματίνθ 33,3%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 (λακτόηθ 67%, πολυςακχαρίτεσ 29%) 3,0 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα 320 (mosm/l) Ζτοιμο για κατανάλωςθ APTAMIL STEP UP 2+ ΤΓΡΟ (MILUPA) Για νιπια 2-3 ετϊν Ενζργεια (kcal) 60 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 70%, ορολευκωματίνθ 30%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,5 (λακτόηθ 69%, πολυςακχαρίτεσ 28%) 2,2 (φυτικά 99%, ηωικά 1%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 325 Ζτοιμο για κατανάλωςθ 25

26 NESTLÉ Neslac UHT (NESTLÉ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Ειδικά Χαρακτθριςτικά Γάλα 2θσ βρεφικισ θλικίασ. Από 6 μθνϊν. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, αςβζςτιο, ψευδάργυρο, ςελινιο, πρεβιοτικά, 13 βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ. Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,56 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (gr) 9,15 (λακτόηθ 50%, μαλτοδεξτρίνθ 40%) Λίπθ (gr) 3,01 (φυτικά 94%, ηωικά 1,7%) Ζτοιμο για κατανάλωςθ NESTLÉ Junior UHT (NESTLÉ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Ειδικά Χαρακτθριςτικά Ρόφθμα γάλακτοσ από το 2 ο ζτοσ. Εμπλουτιςμζνο με ςίδθρο, αςβζςτιο, ψευδάργυρο, ςελινιο, πρεβιοτικά, 13 βιταμίνεσ, μζταλλα και ιχνοςτοιχεία. Χωρίσ προςκικθ ηάχαρθσ. Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,75 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (gr) 10,24 (λακτόηθ 46%, μαλτοδεξτρίνθ 44%) Λίπθ (gr) 2,45 (φυτικά 93%, ηωικά 2,6%) Ωςμωτικότθτα (mosm\l) - Ζτοιμο για κατανάλωςθ NOULAC Τψθλισ Παςτερίωςθσ (Friesland Campina- NOYNOY) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει πρεβιοτικά, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 49%, μαλτοδεξτρίνθ 44%, μαλτόηθ 7%) 2,5 (φυτικά 60%, ηωικά 40%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 290 Ζτοιμο για κατανάλωςθ 26

27 ΝΟΤΝΟΤ kid Τψθλισ Παςτερίωςθσ (FrieslandCampina NOYNOY) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Εμπλουτιςμζνο ςε μζταλλα, ιχνοςτοιχεία Ενζργεια (kcal) 74 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 61%, ορολευκωματίνθ 39%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,6 (λακτόηθ 49%, πολυςακχαρίτεσ 44%, μαλτόηθ 7%) 3,1 (φυτικά 40%, ηωικά 60%) Ζτοιμο για κατανάλωςθ SMART ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΘΜΕΝΟ ΡΟΦΘΜΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΤΨΘΛΘ ΠΑΣΕΡΙΩΘ (ΔΕΛΣΑ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml προϊόντοσ Για παιδιά άνω των 3 ετϊν. Εμπλουτιςμζνο με LA, ALA, ςίδθρο, βιταμίνεσ και ιχνοςτοιχεία Ενζργεια (kcal) 49 Πρωτεΐνεσ (g) 3,3 Τδατάνκρακεσ (g) 4,5 Λιπαρά (g) 2,0 (κορεςμζνα 1,5g) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) Ζτοιμο προσ κατανάλωςθ 1bio3 (ΟΛΤΜΠΟ) Για 1 ζωσ 3 ετϊν Βιολογικό γάλα, εμπλουτιςμζνο με γαλακτικό ςίδθρο, περιζχει βιταμίνθ C & D και ιχνοςτοιχεία Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 3,3 Τδατάνκρακεσ (g) 4,7 3,7 (κεκορεςμζνα 2,0g) Ωςμωτικότθτα(mOsm/KgH 2 O) --- Ζτοιμο για κατανάλωςθ 27

28 ΕΙΔΙΚΑ ΓΑΛΑΣΑ ΑΝΣΙΑΝΑΓΩΓΙΚΑ ΓΑΛΑΣΑ ADVANCE AR 1 (ΔΕΛΣΑ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει κόμμι χαρουπιοφ, νουκλεοτίδια, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (λακτόηθ 85%, μαλτοδεξτρίνθ 15%) 3,6 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) ALMIRON AR 1 (NUTRICIA) Περιζχει χαρουπάλευρο, νουκλεοτίδια, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 81%, ορολευκωματίνθ 19%) Τδατάνκρακεσ (g) 6,8 (λακτόηθ 90%, πολυςακχαρίτεσ) 3,5 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 260 ALMIRON AR 2 (NUTRICIA) Περιζχει χαρουπάλευρο, νουκλεοτίδια, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 81%, ορολευκωματίνθ 19%) Τδατάνκρακεσ (g) 8,0 (λακτόηθ 85%, πολυςακχαρίτεσ) 3,2 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

29 APTAMIL AR (MILUPA) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει χαρουπάλευρο, νουκλεοτίδια, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 6,8 (λακτόηθ 90%, πολυςακχαρίτεσ 10%, μαλτόηθ 1%) 3,5 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 260 FREZYLAC ar (FREZYDERM) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει κόμμι χαρουπιοφ Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 80 %, ορολευκωματίνθ 20 %) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (λακτόηθ 84%, μαλτοδεξτρίνεσ 16%) 3,6 (φυτικά 56%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) FRISOLAC COMFORT (FrieslandCampina -NOYNOY) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει χαρουπάλευρο, πρεβιοτικά, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7 (λακτόηθ 97%, μαλτοδεξτρίνθ 3%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

30 FRISOMEL COMFORT (FrieslandCampina -NOYNOY) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει χαρουπάλευρο, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 70 Πρωτεΐνεσ (g) 1,8 (καηεΐνθ 50%, ορολευκωματίνθ 50%) Τδατάνκρακεσ (g) 9,1 (λακτόηθ 62,5%, μαλτοδεξτρίνθ 37,5%) 2,9 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 277 HiPP AR BIO Combiotic (HiPP) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει LCPUFAs, χαρουπάλευρο βιολογικισ προζλευςθσ, πρεβιοτικά (GOS), προβιοτικά (Lactobacillus fermentum), αμινοξζα Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 Τδατάνκρακεσ (g) 7,1 (βιολογικι λακτόηθ 6,2gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 274 HUMANA AR Περιζχει κόμμι χαρουπιοφ Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 45%, ορολευκωματίνθ 55%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,5 (λακτόηθ 69,3%, δεξτρίνεσ 28%, μαλτόηθ 2,7%, γλυκόηθ <0,1%) 3,1 φυτικά (κορεςμζνα 35,5%) Ωςμωτικότθτα (mοsm/l)

31 ΝΑΝ AR (NESTLÉ) Περιζχει άμυλο πατάτασ και άμυλο καλαμποκιοφ, Ειδικά Χαρακτθριςτικά προβιοτικό (B.lactis) Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,24 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) 7,96 (λακτόηθ 75,4%, άμυλο πατάτασ 24,6% & άμυλο Τδατάνκρακεσ (gr) καλαμποκιοφ) Λίπθ (gr) 3,35 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 228 NOVALAC AR (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Περιζχει άμυλο καλαμποκιοφ, MCT s Ενζργεια (kcal) 65,9 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (καηεΐνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,4 (λακτόηθ 79%, άμυλο καλαμποκιοφ 21%) Λίπθ (gr) 3,3 φυτικά (ΜCT s 14,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 298 NOVALAC AR Digest (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Άμυλο ταπιόκα και χαροφπι, με μερικϊσ υδρολυμζνθ ορολευκωματίνθ και MCT s Ενζργεια (kcal) 63,6 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (ορολευκωματίνθ 100%, μερικϊσ υδρολυμζνθ) Τδατάνκρακεσ (gr) 6,8 (λακτόηθ 35%, μαλτοδεξτρίνεσ 56%, άμυλο 4%, γλυκόηθ 5%) Λίπθ (gr) 3,3 φυτικά (ΜCT s 14,4%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

32 NOVALAC ALLERNOVA (ΒΙΑΝ/ΒΙΑΝΕΞ) Eκτενϊσ υδρολυμζνθ καηεΐνθ (86% ΜΒ<500 Daltons,10% Daltons, 4% Daltons, 13% ελεφκερα αμινοξζα, με ειδικά επεξεργαςμζνο άμυλο καλαμποκιοφ και MCT s. Χωρίσ λακτόηθ Ενζργεια (kcal) 66,8 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,6 (καηεΐνθ 100%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,1 (μαλτοδεξτρίνεσ καλαμποκιοφ 64%, άμυλο καλαμποκιοφ 36%) Λίπθ (gr) 3,5 φυτικά (MCTs 10,3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 179 NUTRIBEN AR (BENNETT) Περιζχει κόμμι χαρουπιοφ, LCPUFAs, πρεβιοτικά (GOS), νουκλεοτίδια, χαμθλό νεφρικό φορτίο (PRSL: 91 mosm/l) Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 6,8 (λακτόηθ 95%, μαλτοδεξτρίνθ 5%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 270 Ειδικά Χαρακτθριςτικά SANILAC AR (ΓΙΩΣΘ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει χαρουπάλευρο, πρεβιοτικά, LCPUFAs και νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 6,7 (λακτόηθ 100%) Λίπθ (gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l)

33 S-26 GF GOLD (Gelatinized Formula) (WYETH) Άμυλο καλαμποκιοφ, LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεϊνθ 80%, ορολευκωματίνθ 20%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,0 (λακτόηθ 71%, αμυλοπθκτίνθ 26%, μαλτοδεξτρίνεσ 3%) 3,6 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα(mOsm/KgH 2 O) 243 Νεφρικό φορτίο (RSL /PRSL, mosm/l) 110/151 αντίςτοιχα 33

34 ΓΑΛΑΣΑ ΧΩΡΙ ΛΑΚΣΟΗΘ ALMIRON FL (NUTRICIA) Χωρίσ λακτόηθ, χαμθλι ωςμωτικότθτα Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 100%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (πολυςακχαρίτεσ 84%, μαλτόηθ 12%, γλυκόηθ 3%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 150 APTAMIL FL (MILUPA) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Χωρίσ λακτόηθ, χαμθλι ωςμωτικότθτα Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,3 (καηεΐνθ 100%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,3 (πολυςακχαρίτεσ 84%, μαλτόηθ 10%,γλυκόηθ 5%) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 150 ΝΑΝ Lactose Free (NESTLÉ) Ειδικά Χαρακτθριςτικά Χωρίσ λακτόηθ, περιζχει νουκλεοτίδια και LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεΐνθ 60%, ορολευκωματίνθ 40%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,8 (μαλτοδεξτρίνθ 100%) Λίπθ (gr) 3,3 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l)

35 NATIVA LF (CANA) Χωρίσ λακτόηθ, περιζχει νουκλεοτίδια, DHA και ARA Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,44 (καηεΐνθ 30%, ορολευκωματίνθ 70%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,79 (μαλτοδεξτρίνθ 100%) Λίπθ (gr) 3,33 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 167 Ειδικά Χαρακτθριςτικά SANILAC FL (ΓΙΩΣΘ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Χωρίσ λακτόηθ, χαμθλι ωςμωτικότθτα Περιζχει LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (gr) 1,4 (καηεϊνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (gr) 7,3 (μαλτοδεξτρίνθ 100%) Λίπθ (gr) 3,5 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/ l) 121 S-26 Lfree GOLD (WYETH) ιρόπι καλαμποκιοφ, νουκλεοτίδια, LCPUFAs Ενζργεια (kcal) 67 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (καηεϊνθ 40%,ορολευκωματίνθ 60%) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (χωρίσ λακτόηθ) 3,6 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα(mOsm/ΚgH 2 O) 179 Νεφρικό φορτίο 97/135 αντίςτοιχα (RSL/PRSL,mOsm/L) 35

36 ΓΑΛΑΣΑ ΜΕ ΜΕΡΙΚΩ ΤΔΡΟΛΤΜΕΝΘ ΠΡΩΣΕΪΝΘ ADVANCE HA 1 (ΔΕΛΣΑ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει μερικϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 68 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (καηεΐνθ 40%, ορολευκωματίνθ 60%, μερικϊσ υδρολυμζνεσ) Τδατάνκρακεσ (g) 7,8 (λακτόηθ 64%, μαλτοδεξτρίνθ 36%) 3,4 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 262 ADVANCE HA 2 (ΔΕΛΣΑ) Περιεκτικότθτα ανά 100ml ζτοιμου γάλακτοσ Περιζχει μερικϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ, προβιοτικά Ενζργεια (kcal) 65 Πρωτεΐνεσ (g) 1,6 (ορολευκωματίνθ 100%, μερικϊσ υδρολυμζνθ) Τδατάνκρακεσ (g) 8,2 (λακτόηθ 71%, μαλτοδεξτρίνθ 29%) 2,8 (φυτικά) Ωςμωτικότθτα (mosm/l) 284 ALMIRON HA 1 (NUTRICIA) Περιζχει μερικϊσ υδρολυμζνθ πρωτεΐνθ, πρεβιοτικά (GOS/FOS), LCPUFAs, νουκλεοτίδια Ενζργεια (kcal) 66 Πρωτεΐνεσ (g) 1,5 (ορολευκωματίνθ 100%, μερικϊσ υδρολυμζνθ) Τδατάνκρακεσ (g) 7,2 (λακτόηθ 96%, γλυκόηθ 3%, οργανικά οξζα) 3,4 (φυτικά 97%, ηωικά 3%) Ωςμωτικότθτα (mosm/l)

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά...

ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ. Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4. Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... ΔΙΑΤΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΚΙΝΟΣ Συμβουλευτικόσ οδθγόσ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΑ ΔΑΤΟΦΘ ΚΑΛ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΚΑΚΛΝΟΥ... 4 Μακροκρεπτικά και μικροκρεπτικά ςυςτατικά... 6 Ραχυςαρκία και καρκίνοσ... 21 Διατροφι και καρκίνοσ... 24 ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ

Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB. Περονικολισ Μιχαιλ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ Διπλωματικι Εργαςία ΑΝΑΛΤΘ ΣΘ ΛΕΛΣΟΤΡΓΛΑ ΚΑΛ ΣΘ ΑΠΟΔΟΘ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΛΚΩΝ ΤΣΘΜΑΣΩΝ ΕΝΣΑΓΜΕΝΩΝ Ε ΣΕΓΕ ΚΣΘΡΛΩΝ ΜΕ ΣΘ ΧΡΘΘ MATLAB Περονικολισ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Επγασία. Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Διπλωματική Επγασία Σεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition]

ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ. ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] Τ.Ε.Λ. ΘΡΕΛΟΥ ΣΧΟΛΘ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΛΑΣ & ΡΟΝΟΛΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΟΚΕΑΡΕΛΑΣ ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΚΑΤΑΝΟΘΣΘΣ ΛΕΞΛΛΟΓΛΟΥ ΑΡΟ ΕΛΚΟΝΑ 3 θ ζκδοςθ [RECEPTIVE ONE WORD PICTURE VOCABULARY TEST 3 rd Edition] ΔΟΚΛΜΑΣΛΑ ΕΚΦΑΣΤΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006

ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ. ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΗΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΣΔΥΑ 20 Φεβρουαρίου 2006 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ > ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ & ΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΜΙΚΡΟΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΙΑΣΑΞΕΙ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΜΙΚΡΟΡΕΤΣΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΑΞΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ ΕΦΗΒΕΙΑ- ΑΝΑΓΚΕΣ v Επιτάχυνση ρυθμού ανάπτυξης v Ωρίμανση και αύξηση ιστών v Αποκτά το 20% του ύψους και το 50% του βάρους του ενήλικα, ενώ οι μύες, ο όγκος του αίματος και γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6: ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Η νεφρική υποκατάσταση (αιμοδιάλυση) οδηγεί στις ακόλουθες απώλειες: αμινοξέων (2gr/ώρα διάλυσης) και γλουταμίνης

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω ΠΡΟ ΑΑΔΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 31-12 - 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. πρωη: 14579/165776 & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ ΦΤΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ. Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΤ Πξνζαξκνγή ζην E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΩΝ Εηζαγσγή... 3 Δηδαθηηθή Ελφηεηα 2.1. Παξαγσγή βηνινγηθήο ειηάο... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ Ο.Ε. Λ. Αλεποχωρίου & Ανωνύμου Μέγαρα Αττικής Τ.Κ.: 19 100 Τηλ.: 22960-81640 Φαξ: 22960-27499 e-mail: info@ktiniatriki.gr PRODUCER: VAFO PRAHA s.r.o. Chrášťany

Διαβάστε περισσότερα

MS, RD, DProf can. & Αθλητικού Σχολείου. Email: evelina@cytanet.com.cy.

MS, RD, DProf can. & Αθλητικού Σχολείου. Email: evelina@cytanet.com.cy. «Ανάγκεςσεθρεπτικά συστατικάστουςαθλητές» Χριστιάνα Φιλίππου Χαριδήµου MS, RD, DProf can Καθηγήτρια Οικιακής Οικονομίας & Αθλητικού Σχολείου Κλινική και Αθλητική ιαιτολόγος, ιατροφολόγος ΑντιπρόεδροςΣυν.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ

Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ Η ΖΩΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 1 Η ζωή με την κοιλιοκάκη 04 2 Τι είναι η κοιλιοκάκη; 06 3 Γεννηθήκατε με κοιλιοκάκη ή σας παρουσιάστηκε αργότερα; 09 4 Πώς εκδηλώνεται η κοιλιοκάκη; 10 5 Ποιες είναι

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20

ΣΔΤΥΟ 6Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΛΑΓΧΝ ΠΔ19/20 Δ.Π. Δκπαίδεσζη και Για Βίοσ Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπηκνξθσηηθό πιηθό γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηα Κέληξα

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ Η ανάλυση των στοιχείων στο Παρατηρητήριο για το θέατρο του Διονύσου βασίσθηκε στις μελέτες και τη λοιπή έρευνα που εκπόνησε το επιστημονικό προσωπικό της Επιτροπής Θεάτρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα