ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ"

Transcript

1 ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ 1. ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΘΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ 1.1 Ονομαζία, μοπθή Yutopar Ενέζιμο διάλςμα 50 mg/ 5 ml Διζκία 10 mg/ TAB 1.2 ύνθεζη: Δξαζηηθή νπζία: erythro-p-hydroxy-α[1-(p-hydroxy- phenethyl) amino]ethyl benzyl alcohol HCl (ritodrine HCl) Έθδνρα: Eλέζηκν δηάιπκα: acetic acid, sodium chloride, sodium hydroxide, sodium metabisulfite, & water for injections Δηζθία: lactose monohydrate, iron oxide yellow E172 CI 77492, polyvidone, starch maize, talc, magnesium stearate 1.3 Φαπμακοηεσνική μοπθή: Eλέζηκν δηάιπκα yutopar γηα ελδνκπτθή, ελδνθιέβηα θαη ελδνθιέβηα ζηάγδελ έγρπζε. Γηζθία yutopar γηα ρνξήγεζε απφ ην ζηφκα. 1.4 Πεπιεκηικόηηηα ζε δπαζηική οςζία: Κάζε ml ελέζηκνπ δηαιχκαηνο yutopar πεξηέρεη 10mg πδξνρισξηθήο ξηηνδξίλεο (50 mg ritodrine HCl ζε θάζε θχζηγγα ησλ 5ml) Κάζε δηζθίν yutopar πεξηέρεη 10mg πδξνρισξηθήο ξηηνδξίλεο 1.5 Πεπιγπαθή ςζκεςαζία: 10 γπάιηλεο (ηχπνπ Ι) θχζηγγεο ζε πιαζηηθή ζήθε θαη καδί κε ηελ νδεγία, ζε ράξηηλν εμσηεξηθφ πεξηέθηε. 40 δηζθία ζε 4 blisters θαη καδί κε ηελ νδεγία, ζε ράξηηλν εμσηεξηθφ πεξηέθηε. 1.6 Φαπμακοθεπαπεςηική καηηγοπία: Χαιαξσηηθφ κπνκεηξίνπ 1.7 Δικαιούσορ & Τπεύθςνορ κςκλοθοπίαρ ζηην Ελλάδα/Κάηοσορ Ειδικήρ Αδείαρ Κςκλοθοπίαρ ζηην Κύππο: Galenica A.E. Διεπζεξίαο 4, Κεθηζηά , Σει Παπαζκεςαζηήρ - ςζκεςαζηήρ: Ελέζηκν δηάιπκα: ΦΑΜΑΡ ΑBΔ (Δξγ. Α Άιηκνο) ή Galenica A.E. Δηζθία: Galenica A.E. 2. ΣΘ ΠΡΕΠΕΘ ΝΑ ΓΝΩΡΘΖΕΣΕ ΓΘΑ ΣΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΤ Α ΥΟΡΗΓΗΕ Ο ΓΘΑΣΡΟ Α 2.1 Γενικέρ πληποθοπίερ: Η πδξνρισξηθή ξηηνδξίλε, δξαζηηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ yutopar αλαζηέιιεη ηελ πξφσξε έλαξμε ηνπ ηνθεηνχ πξνθαιψληαο κπτθή ράιαζε ηεο κήηξαο, ιφγσ ηεο ζπκπαζεηηθνκηκεηηθήο ηεο δξάζεο (δηεγείξεη ηνπο β 2 -αδξελεξγηθνχο ππνδνρείο). Παξεκπνδίδεη ηηο ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο κεηψλνληαο ηε ζπρλφηεηα θαη ηελ έληαζή ηνπο. Η απνηειεζκαηηθή αγσγή επί πξφσξνπ ηνθεηνχ επηηπγράλεη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ θχεζεο θαη είλαη γλσζηφ πσο ηα πεξηζηαηηθά πεξηγελλεηηθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο επί θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ είλαη ζεκαληηθά ιηγφηεξα απφ εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξφσξν ηνθεηφ. Μφιηο δηαγλσζζνχλ ζπκπηψκαηα πξφσξνπ ηνθεηνχ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ακέζσο ε αξρηθή (παξεληεξηθή) αγσγή κε ην ελέζηκν δηάιπκα yutopar. Γηα ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ηεο θχεζεο θαη ηελ πξφιεςε ππνηξνπψλ πξφσξνπ ηνθεηνχ αθνινπζείηαη ε απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή ζπληήξεζεο κε δηζθία yutopar.

2 Απφ κειέηεο κε επηζεκαζκέλε κε Σξίηην ( 3 Η) θαη κε επηζεκαζκέλε ξηηνδξίλε, ζε πγηείο εζεινληέο απνδείρηεθε πσο αλεμάξηεηα απφ ηελ νδφ ρνξήγεζεο, θαηά κέζν φξν ην 90% ηεο ρνξεγνχκελεο δφζεο απεθθξίλεηαη απφ ηα νχξα. Ελδνθιέβηα έγρπζε Μεηά απφ ελδνθιέβηα έγρπζε 150 κg ξηηνδξίλεο αλά ιεπηφ επί κηα ψξα, επηηπγράλνληαη γξήγνξα ηα κέγηζηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα, ηεο ηάμεο ησλ 40 ng/ml. Με ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο ηα επίπεδα ζην πιάζκα κεηψλνληαη δηοεθζεηηθψο, κε ρξφλν εκίζεηαο δσήο 6 9 ιεπηά γηα ην πξψην κέξνο ηεο θακπχιεο απέθθξηζεο θαη 1,7 2,6 ψξεο γηα ην ππφινηπν. Ελδνκπτθή ρνξήγεζε Μεηά απφ ελδνκπτθή ρνξήγεζε 10 mg ξηηνδξίλεο, ηα κέγηζηα επίπεδα ζην πιάζκα αλέξρνληαη ζε ng/ml, ελψ ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαξκάθνπ απφ ην πιάζκα είλαη 2 ψξεο. Δηζθία Μεηά ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε 10 mg ξηηνδξίλεο, ηα κέγηζηα επίπεδα ζην πιάζκα ηεο ηάμεο ησλ 5-10 ng/ml, επηηπγράλνληαη ζε ιεπηά θαη ε απέθθξηζή ηεο έρεη ρξφλν εκίζεηαο δσήο 2 πεξίπνπ σξψλ. Η επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε 10 mg ξηηνδξίλεο, ηέζζεξηο θνξέο ηελ εκέξα, γηα κηα πεξίνδν 9 εκεξψλ πεξίπνπ, είρε ζαλ απνηέιεζκα ζηαζεξά κέγηζηα επίπεδα ηνπ θαξκάθνπ ζην πιάζκα θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Η βηνδηαζεζηκφηεηα ηεο απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελεο δφζεο είλαη πεξίπνπ 30%, πηζαλφηαηα σο απνηέιεζκα ηνπ κεηαβνιηζκνχ πξψηεο δηφδνπ. Πεξίπνπ ην 7% ηεο απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξεγνχκελεο δφζεο απεθθξίλεηαη ακεηάβιεην, ελψ ην 89% πεξίπνπ ππφ ηε κνξθή ζπδεπγκέλσλ ελψζεσλ, θπξίσο ζεηηθψλ αιάησλ ή γιπθνπξνληδίσλ. Όιεο νη ηνμηθέο επηδξάζεηο ηεο ξηηνδξίλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδνθιέβηα ή ηελ απφ ηνπ ζηφκαηνο ρνξήγεζε ζε δηάθνξα δσηθά είδε, απνδίδνληαη θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ ζηηο β-αδξελεξγηθέο ηδηφηεηεο ηεο ξηηνδξίλεο. ην ρακειφηεξν επίπεδν δφζεο πνπ ρνξεγήζεθε ( 1 mg/kg ) παξαηεξήζεθαλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, φπσο ειαηησκέλε ζπγθέληξσζε θαιίνπ θαη απμεκέλε γιπθφδε ζηνλ νξφ, ηαρπθαξδία θαη αγγεηνδηαζηνιή ζην δέξκα. ε πςειέο δφζεηο παξαηεξήζεθαλ έκεηνη, αλεζπρία θαη ζπαζκνί ( Βι. θαη Παξαγξ Κχεζε θαη Γαινπρία ). 2.2 Ενδείξειρ: Αλαζηνιή πξφσξεο έλαξμεο ηνθεηνχ Έληνλε θαηαπφλεζε ηνπ εκβξχνπ απφ πξφσξεο σδίλεο ή άιιε αηηία 2.3 Ανηενδείξειρ Γεληθά ε ρνξήγεζε yutopar αληελδείθλπηαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε δσή ηεο εγθχνπ ή ηνπ εκβξχνπ ηίζεηαη ζε θίλδπλν κε ηε ζπλέρεηα ηεο θχεζεο. Δηδηθφηεξα ζηηο αληελδείμεηο ηνπ yutopar ζπκπεξηιακβάλνληαη: αηκνξξαγία θάζε αηηηνινγίαο, πξηλ ηνλ ηνθεηφ θαη εηδηθφηεξα επί πξφδξνκνπ πιαθνχληα ή επί απνθφιιεζεο πιαθνχληα. ηνμηλαηκία ηεο θχεζεο, εθιακςία θαη βαξεηά πξνεθιακςία ελδνκήηξηνο ζάλαηνο εκβξχνπ ρνξηνακληνλίηηδα ππεξζπξενεηδηζκφο θαξδηνπάζεηα ηεο εγθχνπ γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζε θάπνην απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαξκάθνπ. Δηδηθά ε ρνξήγεζε ηεο ελέζηκεο κνξθήο αληελδείθλπηαη ζε άηνκα κε ππεξεπαηζζεζία ζηα ππνζεηψδε άιαηα: ζε αζζελείο κε άζζκα κπνξεί, αλ ρνξεγεζεί ην θάξκαθν, λα πξνθιεζεί βξνγρφζπαζκνο ή αλαθπιαθηηθφ ζνθ. κε ειεγρφκελε ππέξηαζε θάζε άιιε θαηάζηαζε πνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ θαξδηαθή ιεηηνπξγία 2.4 Ειδικέρ πποθςλάξειρ και πποειδοποιήζειρ καηά ηη σπήζη Γεληθά: Ο πξνζεθηηθφο έιεγρνο ησλ αζζελψλ κε απμεκέλν θαξδηαθφ θίλδπλν ελδείθλπηαη πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αγσγήο κε yutopar. Αζζελείο πνπ ελδερνκέλσο λα εκθαλίζνπλ θαξδηαθέο επηπινθέο πξέπεη λα βξίζθνληαη ππφ ζηελή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε. Μηα ζησπειή θαξδηνπάζεηα κπνξεί λα εκθαλίζεη ζπκπησκαηνινγία κε ηε ρνξήγεζε yutopar. Οη αζζελείο δελ ζα πξέπεη λα

3 αξρίζνπλ ηελ αγσγή κε yutopar αλ πξνεγνπκέλσο δελ έρεη εθηηκεζεί απφ ην γηαηξφ ηνπο πσο ηα πξνζδνθψκελα σθέιε ππεξηεξνχλ ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ. Δπί ελδνθιέβηαο ρνξήγεζεο ηνπ θαξκάθνπ ε αζζελήο ζα πξέπεη αξρηθά λα βξίζθεηαη ππφ ζηελή παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν ηεο αξηεξηαθήο ηεο πίεζεο, ηεο θαξδηαθήο ηεο ζπρλφηεηαο θαη ηεο αληαπφθξηζεο ηνπ θαξδηαθνχ ξπζκνχ ηνπ εκβξχνπ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ππφηαζε ιφγσ ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο άλσ θνίιεο θιέβαο, ε αζζελήο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε πιάγηα ζέζε θαηά ηελ έγρπζε. Δπεηδή ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε yutopar έρεη απνδεηρζεί πσο απμάλεη ηα επίπεδα ηεο ηλζνπιίλεο θαη ηεο γιπθφδεο ζην πιάζκα θαη ειαηηψλεη ηε ζπγθέληξσζε θαιίνπ, ηα επίπεδα ηφζν ηεο γιπθφδεο φζν θαη ησλ ειεθηξνιπηψλ πξέπεη λα ειέγρνληαη. Ιδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηηο κεηαβνιέο ησλ βηνρεκηθψλ παξακέηξσλ φηαλ ην θάξκαθν ρνξεγείηαη ζε αζζελείο κε ζαθραξψδε δηαβήηε ή ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ θάιην-δηνπξεηηθά (πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα θαιίνπ). Έρεη αλαθεξζεί εκθάληζε πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιήςε yutopar, ζε νξηζκέλα πεξηζηαηηθά κε κνηξαία θαηάιεμε. Η αηηία είλαη θαηά θαλφλα πνιππαξαγνληηθή. ηνπο πξνδηαζεζηθνχο παξάγνληεο πνπ ελνρνπνηνχληαη ζπκπεξηιακβάλνληαη: πξνυπάξρνπζα θαξδηνπάζεηα, πνιιαπιή θχεζε, πξνεθιακςία θαη εθιακςία, αχμεζε φγθνπ αίκαηνο, ζπγρνξήγεζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ, ινίκσμε ηεο εγθχνπ θαη παξαηεηακέλε ηαρπθαξδία. Ο ξπζκφο ελπδάησζεο ηεο αζζελνχο πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά θαη ε ρνξήγεζε κεγάισλ πνζνηήησλ πγξψλ πξέπεη λα απνθεχγεηαη. Δπί εκθάληζεο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ε ρνξήγεζε yutopar πξέπεη λα δηαθφπηεηαη. Δπί νμέσζεο ηνπ εκβξχνπ, ε ζηελή ηαηξηθή παξαθνινχζεζε ηνπ εκβξχνπ είλαη απαξαίηεηε. Γελ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε yutopar επί ζνβαξήο νμέσζεο ( γηα ph < 7,15 ) ιφγσ πεξηνξηζκέλεο εκπεηξίαο. Μεησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα αλακέλεηαη ζε πεξίπησζε ξήμεο ακληαθψλ κεκβξαλψλ ή δηαζηνιήο ηξαρήινπ άλσ ησλ 4 cm. Σα θιηληθά δεδνκέλα αζθάιεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο δελ ππνζηεξίδνπλ ηελ παξαηεηακέλε ζεξαπεία κε ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε yutopar (βι. θαη Παξάγξαθν 2.6 «Γνζνινγία»). Η ελδνθιέβηα ρνξήγεζε yutopar γηα 2-3 εβδνκάδεο ή θαη πεξηζζφηεξν κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιεπθνπελία ή αθθνθηνθπηηαξαηκία ή θαη ζξνκβνπελία πνπ αληηπαξέξρνληαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο Ηιηθησκέλνη: Γελ εθαξκφδεηαη Κύεζε θαη Γαινπρία: Απφ πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε δψα, δελ πξνέθπςε ηεξαηνγφλνο δξάζε αθφκε θαη γηα πςειέο δφζεηο ηνπ θαξκάθνπ. Απφ κειέηεο αλαπαξαγσγήο ζε αξνπξαίνπο θαη θνπλέιηα δελ πξνέθπςαλ δηαηαξαρέο γνληκφηεηαο ή θίλδπλνη γηα ην έκβξπν. Παξ φια απηά δελ ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε yutopar θαηά ηηο πξψηεο 16 εβδνκάδεο ηεο θχεζεο. Απφ ηελ παξαθνινχζεζε επηιεγκέλσλ κεηαβιεηψλ γηα κηα πεξίνδν 6 εηψλ, κηαο νκάδαο παηδηψλ πνπ γελλήζεθαλ απφ κεηέξεο ζηηο νπνίεο είρε ρνξεγεζεί yutopar, πξνέθπςε πσο ε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ δελ είρε θάπνηα επίπησζε ζηελ αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγηθή σξίκαλζε ησλ αηφκσλ απηψλ Παηδηά: Γελ εθαξκφδεηαη Επίδξαζε ζηελ ηθαλόηεηα νδήγεζεο θαη ρεηξηζκνύ κεραλεκάησλ: Κακία γλσζηή Ιδηαίηεξεο πξνεηδνπνηήζεηο γηα ηα πεξηερόκελα έθδνρα: Γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζε θάπνην απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ θαξκάθνπ. Δηδηθά ε ρνξήγεζε ηεο ελέζηκεο κνξθήο αληελδείθλπηαη ζε άηνκα κε ππεξεπαηζζεζία ζηα ππνζεηψδε άιαηα. 2.5 Αλληλεπιδπάζειρ με άλλα θάπμακα ή οςζίερ: Ιδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζε αζζελείο πνπ ιακβάλνπλ θάξκαθα πνπ κπνξεί λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην yutopar, φπσο: * ζπγρνξεγνχκελα θνξηηθνζηεξνεηδή κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο ζηελ έγθπν * άιιεο ζπγρνξεγνχκελεο ζπκπαζεηηθνκηκεηηθέο ακίλεο κπνξεί λα ελδπλακψζνπλ ηε δξάζε ηνπ yutopar * νη β-αδξελεξγηθνί απνθιεηζηέο παξεκπνδίδνπλ ηε δξάζε ηνπ yutopar, γη απηφ θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ζπγρνξήγεζή ηνπο *ηα αλαηζζεηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ρεηξνπξγηθή πηζαλφλ λα ελδπλακψζνπλ ηελ ππνηαζηθή δξάζε ηνπ yutopar

4 2.6 Δοζολογία: Μφιηο δηαγλσζζνχλ ζπκπηψκαηα πξφσξνπ ηνθεηνχ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ακέζσο ε αξρηθή (παξεληεξηθή) αγσγή κε ην ελέζηκν δηάιπκα yutopar. Απεηινχκελνο πξφσξνο ηνθεηφο: Γεληθά: Σν yutopar ρνξεγείηαη γηα ηελ επίηεπμε κπνράιαζεο ηεο κήηξαο. Μφιηο δηαγλσζζνχλ ζπκπηψκαηα πξφσξνπ ηνθεηνχ ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη ακέζσο ε αξρηθή ( παξεληεξηθή ) αγσγή κε ην ελέζηκν δηάιπκα yutopar. Η απνηειεζκαηηθή αγσγή επί πξφσξνπ ηνθεηνχ επηηπγράλεη επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ θχεζεο θαη είλαη γλσζηφ πσο ηα πεξηζηαηηθά πεξηγελλεηηθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεηφηεηαο επί θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ είλαη ζεκαληηθψο ιηγφηεξα απφ εθείλα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξφσξν ηνθεηφ. Ο ζηφρνο ηεο απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγήο ζπληήξεζεο κε δηζθία yutopar είλαη ε επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ ηεο θχεζεο θαη ε πξφιεςε ππνηξνπψλ πξφσξνπ ηνθεηνχ. Αξρηθή ( παξεληεξηθή ) αγσγή: Ενδοφλέβια έγχυση: Πξέπεη λα αξρίδεη κε ηελ πξψηε εθδήισζε ησλ ζπζπάζεσλ ηεο κήηξαο. Αξρηθή δφζε ρνξήγεζεο 0,05 mg αλά ιεπηφ, πνπ κπνξεί λα απμάλεηαη κε ξπζκφ 0,05 mg αλά ιεπηφ κέρξη λα επηηεπρζεί ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ή εθδεισζνχλ ηπρφλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ή ζεκεησζεί πξφνδνο ζηελ έιεπζε ηνπ ηνθεηνχ παξά ηε ρνξήγεζε ηεο κέγηζηεο δφζεο. Η απνηειεζκαηηθή δφζε θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ 0,15 θαη 0,35 mg αλά ιεπηφ θαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε ζπλερίδεηαη γηα ψξεο κεηά ην πέξαο ησλ ζπζπάζεσλ. Ο φγθνο ηνπ ρνξεγνπκέλνπ δηαιχκαηνο ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην ειάρηζην. Πξνηηκάηαη ε ρξήζε ζπζθεπήο ειεγρφκελεο έγρπζεο πνπ επηηξέπεη ηε ρνξήγεζε ζπγθέληξσζεο θαξκάθνπ 3 mg/ml ( 150 mg πδξνρισξηθήο ξηηνδξίλεο αξαησκέλα ζε 50 ml δηαιχκαηνο ), δηαθνξεηηθά ε ρνξεγνχκελε ζπγθέληξσζε ζα πξέπεη λα είλαη 0,3 mg/ml ( 150 mg πδξνρισξηθήο ξηηνδξίλεο αξαησκέλα ζε 500 ml δηαιχκαηνο ). Ο δηαιχηεο αξαίσζεο ζα πξέπεη θαλνληθά λα είλαη έλα δηάιπκα 5% βάξνο θαη φγθν δεμηξφδεο θαη φρη άιαηνο πνπ ελδερνκέλσο λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα ηπρφλ εκθάληζεο πλεπκνληθνχ νηδήκαηνο. Η ρξήζε δηαιπκάησλ αιάησλ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ ε ρνξήγεζε δεμηξφδεο δελ ελδείθλπηαη, φπσο επί ζαθραξψδνπο δηαβήηε. Ενδομυϊκή χορήγηση: ε πεξίπησζε πνπ ε ελδνθιέβηα έγρπζε δελ είλαη δπλαηή, κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ελδνκπτθψο 10 mg θάζε 4 6 ψξεο θαη ε αγσγή ζπλερίδεηαη γηα ψξεο κεηά ηελ παχζε ησλ ζπζπάζεσλ. Η δφζε κπνξεί λα απμεζεί ή λα κεησζεί αλάινγα πάληα κε ηελ αληαπφθξηζε ή ηελ πηζαλή εκθάληζε αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ. Αγσγή ζπληήξεζεο (από ηνπ ζηόκαηνο): Μφιηο επηηεπρζεί ε κπνράιαζε ηεο κήηξαο κε ελδνθιέβηα ή ελδνκπτθή ρνξήγεζε ελέζηκνπ δηαιχκαηνο yutopar θαη αθνχ ζηαζεξνπνηεζεί απηή ε θαηάζηαζε γηα ψξεο, κπνξεί λα ρνξεγεζεί ε απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή δηζθίσλ yutopar ιεπηά πξηλ ην πέξαο ηεο παξεληεξηθήο αγσγήο. Η ζπλήζεο απφ ηνπ ζηφκαηνο αγσγή είλαη 1 δηζθίν yutopar 10 mg θάζε 2 ψξεο γηα έλα 24σξν θαη ζηε ζπλέρεηα θάζε 6 ψξεο, κε κέγηζηε εκεξήζηα δφζε ηα 120 mg, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα θξίλεηαη απαξαίηεην. Έληνλε θαηαπόλεζε ηνπ εκβξύνπ: Ο ζηφρνο ηεο ρνξήγεζεο ηνπ yutopar ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ην ρξνληθφ θέξδνο απφ ηελ επηκήθπλζε ηνπ ρξφλνπ θχεζεο πνπ ζα επηηξέςεη ζηνλ ηαηξφ λα απνθαζίζεη γηα ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ρεηξηζκφ ηνπ ηνθεηνχ. Η αξρηθή ελδνθιέβηα ρνξήγεζε yutopar ελδείθλπηαη φπσο θαη επί απεηινχκελνπ πξφσξνπ ηνθεηνχ. Μεηά ηελ έγρπζε ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο πξνεηνηκαζίεο γηα ηνλ ππνβνεζνχκελν ηνθεηφ. 2.7 Τπεπδοζολογία Ανηιμεηώπιζη Σα ζπκπηψκαηα απφ ππέξβαζε ηεο ζπληζηψκελεο δνζνινγίαο είλαη απηά ηεο β αδξελεξγηθήο δηέγεξζεο. Παξάιιεια κε ηε δηαθνπή ηεο έγρπζεο κπνξεί λα ρνξεγεζεί θαηάιιεινο β απνθιεηζηήο, σο αληίδνην. ε πεξίπησζε πνπ ιεθζεί κεγάιε πνζφηεηα δηζθίσλ yutopar ζα πξέπεη λα γίλεη πιχζε ζηνκάρνπ ή λα πξνθιεζεί έκεηνο κε αθφινπζε ρνξήγεζε ελεξγνχ άλζξαθα. Η πδξνρισξηθή ξηηνδξίλε κπνξεί λα απνκαθξπλζεί κε αηκνθάζαξζε. Σει. Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ Αζελψλ: Σι ππέπει να γνυπίζεηε ζε πεπίπηυζη πος παπαλείταηε να πάπεηε κάποια δόζη: Γελ εθαξκφδεηαη

5 2.9 Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ: Οη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο ηεο ξηηνδξίλεο ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκπαζνκηκεηηθή ηεο δξάζε ( κέζσ ηεο δηέγεξζεο ησλ β 2 αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ ), εκθαλίδνληαη θπξίσο θαηά ηελ ελδνθιέβηα ρνξήγεζε θαη ειέγρνληαη ζπλήζσο κε θαηάιιειε ξχζκηζε ηεο δφζεο. Η θαξδηαθή ζπρλφηεηα ηεο εγθχνπ θαη ηνπ εκβξχνπ πηζαλφλ λα απμεζεί θαη γη απηφ ζα πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ ελδνθιέβηα έγρπζε εκθαληζηεί έληνλε ηαρπθαξδία, απηή αληηπαξέξρεηαη ζχληνκα θαηφπηλ κείσζεο ηεο δφζεο ή δηαθνπήο ηεο έγρπζεο. Η εκθάληζε ηαρπθαξδίαο ζηελ έγθπν, πνπ κπνξεί νξηζκέλεο θνξέο λα νδεγήζεη ζε αίζζεκα παικψλ, θξίλεηαη απνδεθηή αλάινγα κε ηελ αζζελή, αιιά ζπληζηάηαη λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 140 παικνχο αλά ιεπηφ, ζε πγηείο εγθχνπο. Άιιεο ελνριήζεηο πνπ έρνπλ ζπρλά αλαθεξζεί απφ ην 10 15% ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ yutopar είλαη: ηξφκνο, λαπηία, έκεηνο, θεθαιαιγία ή εξχζεκα, ελψ απφ ην 5-10% ησλ αζζελψλ έρνπλ αθφκε αλαθεξζεί λεπξηθφηεηα, αλεζπρία, αλαζηάησζε, ζπγθηλεζηαθέο δηαηαξαρέο, αγσλία ή αζζέλεηα. παληφηεξα απφ ην 3% ησλ αζζελψλ πνπ ιακβάλνπλ yutopar έρνπλ αλαθεξζεί αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαξδηαθά ζπκπηψκαηα, φπσο ζσξαθηθφ ή πξνθάξδην άιγνο κε ή ρσξίο δηαηαξαρέο ηνπ ΗΚΓ θαη θαξδηαθέο αξξπζκίεο. Γηαηαξαρή ηεο επαηηθήο ιεηηνπξγίαο ( π.ρ. αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ηξαλζακηλαζψλ θαη επαηίηηδα ) έρνπλ ζπαλίσο επίζεο αλαθεξζεί θαηά ηε ρνξήγεζε ξηηνδξίλεο κε άιια βήηα ζπκπαζεηηθνκηκεηηθά θάξκαθα. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο παξελέξγεηεο κε ηα ζπκπηψκαηά ηνπο είλαη αλαζηξέςηκεο, φηαλ δηαθνπεί ε αγσγή κε yutopar. Σέινο, ζπαλίσο έρεη αλαθεξζεί θαη δηφγθσζε ησλ ζηεινγφλσλ αδέλσλ καδί κε αχμεζε ζηελ έθθξηζε ηεο ακπιάζεο, θαηλφκελα πνπ ππνρσξνχλ πιήξσο κέζα ζε ιίγεο εκέξεο απφ ηε δηαθνπή ηεο αγσγήο κε yutopar. Οη ηπρφλ αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα εκθαληζζνχλ ζηελ έγθπν, ελδερνκέλσο λα εκθαληζζνχλ θαη ζην λενγέλλεην επεηδή ε ξηηνδξίλε δηέξρεηαη κέζσ ηνπ πιαθνχληα Ημεπομηνία λήξηρ ηος πποφόνηορ: Αλαγξάθεηαη ζηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ζπζθεπαζία. ε πεξίπησζε πνπ ε εκεξνκελία απηή έρεη παξέιζεη κε ρξεζηκνπνηήζεηε ην θάξκαθν Θδιαίηεπερ πποθςλάξειρ για ηη θύλαξη ηος πποφόνηορ: Φπιάζζεηαη ζε ζεξκνθξαζία < 30 C 2.12 ημεπομηνία ηελεςηαίαρ αναθεώπηζηρ ηος θύλλος οδηγιών: 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΘΚΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Τν θάξκαθν απηό ζαο ην έγξαςε ν γηαηξόο ζαο κόλν γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα. Δελ πξέπεη λα ην δίλεηε ζε άιια άηνκα ή λα ην ρξεζηκνπνηείηε γηα θάπνηα άιιε πάζεζε, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεηε ζπκβνπιεπζεί ην γηαηξό ζαο. Εάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο εκθαληζζεί θάπνην πξόβιεκα κε ην θάξκαθν, ελεκεξώζηε ακέζσο ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Εάλ έρεηε νπνηαδήπνηε εξσηεκαηηθά γύξσ από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ην θάξκαθν πνπ ιακβάλεηε ή ρξεηάδεζζε θαιύηεξε ελεκέξσζε γηα ην ηαηξηθό ζαο πξόβιεκα κε δηζηάζεηε λα δεηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο από ην γηαηξό ζαο ή ην θαξκαθνπνηό ζαο. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό θαη αζθαιέο ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ζαο δόζεθαλ. Γηα ηελ αζθάιεηά ζαο θαη ηελ πγεία ζαο είλαη απαξαίηεην λα δηαβάζεηε κε πξνζνρή θάζε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην θάξκαθν πνπ ζαο ρνξεγήζεθε. Να κε δηαηεξείηε ηα θάξκαθα ζε εξκάξηα ηνπ ινπηξνύ, δηόηη ε δέζηε θαη ε πγξαζία κπνξεί λα ηα αιινηώζνπλ θαη λα ηα θαηαζηήζνπλ επηβιαβή γηα ηελ πγεία ζαο. Να κελ θξαηάηε ηα θάξκαθα πνπ δε ρξεηάδεζηε πιένλ ή πνπ έρνπλ ήδε ιήμεη. Κξαηήζηε όια ηα θάξκαθα καθξηά από ηα παηδηά. 4. Σο θάπμακο αςηό σοπηγείηαι με ιαηπική ζςνηαγή

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία

Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Zanidip 10 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία Zanidip 20 mg επικαλυμμένα με λεπηό υμένιο διζκία lercanidipine hydrochloride - (ιεξθαληδηπίλε πδξνρισξηθή)

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Ιατρική

Ομοιοπαθητική Ιατρική Εισαγωγή στην Ομοιοπαθητική Ιατρική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ ΗΑΣΡΗΚΖ 1.1Ση είλαη; 1.2Ση ζεξαπεχεη ε Οκνηνπαζεηηθή; 1.3 Θεξαπεπηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ

ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Οπξηθή αξζξίηηδα ΟΛΑ ΟΑ ΘΔΛΑΣΔ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΟΤΡΗΚΖ ΑΡΘΡΗΣΗΓΑ Ζ νπξηθή αξζξίηηδα θαη ε ςεπδνπξηθή αξζξίηηδα είλαη νη 2 ζπρλφηεξεο θξπζηαιινγελείο αξζξνπάζεηεο. Υαξαθηεξίδνληαη απφ ππνηξνπηάδνληα

Διαβάστε περισσότερα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα

4 o. ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα. Ξεπιεσόμενα ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗ: Τεχνικές & Φάρμακα 4 o Ξεπιεσόμενα 4.1 ΔΗΠΑΓΩΓΗΘΑ... 80 4.1.1 ΔΜΑΠΦΑΙΗΠΖ ΡΖΠ ΒΑΡΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 80 4.1.2 ΑΛΑΡΝΚΗΑ ΑΛΩΡΔΟΝ ΑΔΟΑΓΩΓΝ... 83 4.2 ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΑΠΘΔΛΝΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά;

ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ. Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ Tη είλαη ηα λαξθσηηθά; Έλαο εηδηθφο ζα ζαο έιεγε φηη νπνηαδήπνηε νπζία θπζηθή ή ηερλεηή, πνπ κπνξεί λα δξάζεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαηαζηαιηηθά ή δηεγεξηηθά, είλαη εμαξηεζηνγφλνο. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Water for Injection/Baxter (Viaflo) 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Κάζε ζάθνο πεξηέρεη 100% w/v Water for Injections.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3

ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ΤΣΗΜΑ ΚΑΘΗΛΩΗ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕ ORTHOLOC 3Di 142058-3 ε απηφ ην παθέην πεξηιακβάλνληαη νη αθφινπζεο γιψζζεο: English (en) Deutsch (de) Nederlands (nl) Français (fr) Español (es) Italiano (it) Português

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΧΓΗ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η παξαηήξεζε θαη ε θαηαλόεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο ηάμεο κέζσ ηεο εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο δξάζεο Δλδνζρνιηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα

Φπιιάδην νδεγηώλ DFP 584. Πλυντήριο Πιάτων. Πεπιεσόμενα Φπιιάδην νδεγηώλ Πλυντήριο Πιάτων GR Ελληνικά Πεπιεσόμενα Εγκαηάζηαζη, 1 Σνπνζέηεζε θαη νξηδνληίσζε χλδεζε λεξνχ θαη παξνρή ξεχκαηνο πκβνπιέο γηα ηνλ πξψην θχθιν πιχζεο Σερληθά δεδνκέλα Πεπιγπαθή ηηρ ζςζκεςήρ,

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ

Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία «Μειέηε ηδηνηήησλ ζύκπεθησλ μύινπ (pellets) ηεο ειιεληθήο αγνξάο» ΣΑΛΗΚΖ Π. ΝΗΚΟΛΑΟΤ Δπηβιέπνληεο Καζ. ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ ΣΔΗ Θεζζαιίαο Γξ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΛΤΚΗΓΖ Δξεπλεηήο ΔΛΓΟ-ΓΖΜΖΣΡΑ ΚΑΡΓΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο

ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Σ.Ε.Ι ΚΡΗΣΗ ΦΟΛΗ ΕΥΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ TΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. ΠΣΤΦΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Μελέτη εγκατάστασης συστήματος ασφαλείας σε ιδιωτικό χώρο Επιμέλεια : Ανωγειανάκης Εμμανουήλ Α.Μ. 4323 ΦΑΝΙΑ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ TtttTTtkk ΣΜΖΜΑ: ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: «Τν Θεζκηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες

Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ανθρώπινες Ιδιοσυγκρασίες Ζουν «μεσα» μας Και «αναμεσα» μας Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΑΝΘΡΧΠΗΝΔ ΗΓΗΟΤΓΚΡΑΗΔ Ενπλ «κέζα» καο θαη «αλάκεζα» καο -Ση είλαη νη Ηδηνζπγθξαζίεο; -Πνηα ε ζρέζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά

Consumer Policy Toolkit. Summary in Greek. Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών. Περίληψη στα ελληνικά Consumer Policy Toolkit Summary in Greek Εγχειρίδιο Πολιτικής Καταναλωτών Περίληψη στα ελληνικά Οη αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ έρνπλ ππνζηεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα. Η θαλνληζηηθή κεηαξξχζκηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ

Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ Οη θαλόλεο ηεο ζρνιηθήο καο δσήο ΓΥΚΛΑΣΗΟ ΙΥΘΔΗΟ ΗΒ 1 Αλακθίβνια ε ακθί-δξνκε επηθνηλσλία θαη ε δηαξθήο ζπλ-εξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο απνηειεί κνλφδξνκν γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νξγαλσκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο

Όπσο αλαιπηηθά αλαθέξεηαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοσοκομείο Υίου «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΘΖΕΛΟΤ 2 Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: ΒΑΛΑΝΙΓΑ Τηλ.: 2271350258 ΑΓΑ:ΒΙΔ7469073-ΥΑΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ»

ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΩΝ Δ ΜΔΣΑΒΑΗ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΗ ΔΜΒΔΛΔΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΟΡΤΚΣΧΝ ΠΟΡΧΝ Δξγαζηήξην Μειέηεο θαη ρεδηαζκνχ Δθκεηαιιεχζεσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Γηεξεύλεζε ηεο ζθνπηκόηεηαο κεηαηξνπήο ππαίζξηαο εθκεηάιιεπζεο αδξαλώλ πιηθώλ ζε ππόγεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ

Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Aμινοξέα διακλαδιζμένηρ αλςζίδαρ (BCAA s) -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό

Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Πανεπιςτήμιο Πειραιώσ Τμήμα Πληροφορικήσ Ε-Tourism Ηλεκτρονικό επιχειρείν ςτον Τουριςμό Μεταπτυχιακή Διατριβή Σπουδαςτήσ : Λιανόσ Νικόλαοσ Ειςηγητήσ : Σαςςιάκοσ Κωνςταντίνοσ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2.

Διαβάστε περισσότερα