ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ. M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε."

Transcript

1 ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/5/ ΤτΕ περί Διαδικασίας διακανονισμού ζημιών & καταβολής αποζημιώσεων από σύμβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης από τη χρήση οχημάτων & συναφείς οργανωτικές υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων M. Φαράντου Ε.Α.Ε.Ε.

2 Σκοπός Συνάντησης ης Ενημέρωση Εντοπισμός «γκρίζων» σημείων της Απόφασης που χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων από ΤτΕ Ανταλλαγή απόψεων Βέλτιστες πρακτικές

3 Δημοσίευση η - Έναρξη Ισχύος Πεδίο Εφαρμογής Δημοσίευση: 29 Απριλίου 2011 (ΦΕΚ Β 706) Έναρξη Ισχύος: 1 Δεκεμβρίου 2011 Πεδίο Εφαρμογής: Όλες οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στον κλάδο ασφάλισης αστικής ευθύνης αυτοκινήτου. Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί με έδρα την Ελλάδα για το σύνολο των ανωτέρω ασφαλίσεων που συνάπτουν τόσο στην Ελλάδα, όσο και στα λοιπά Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., καθώς και σε τρίτες χώρες (εφόσον δεν υφίστανται στις χώρες αυτές αντίστοιχες υποχρεώσεις)

4 Τι αλλάζει για την Ασφαλιστική Επιχείρηση; Εσωτερική Οργάνωση/ / λειτουργία Υποχρεώσεις προς ΤτΕ Σχέσεις με Ασφαλισμένους & Ζημιωθέντες με «προφανή» ή στόχο : τη βέλτιστη εξυπηρέτηση ζημιωθέντων και ασφαλισμένων σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

5 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Φάκελος Ασφαλιστικής Περίπτωσης (ΦΑΠ) Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικών Περιπτώσεων (ΑΦΑΠ) Φ Αποδείξεις Παράδοσης & Παραλαβής Εγγράφων Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων Η έκδοση, η τήρηση και η υποβολή προς την ΤτΕ των παραπάνω Αρχείων & Στοιχείων αποτελεί ευθύνη των Μελών του Δ.Σ. και των Υπευθύνων Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

6 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Φάκελος Ασφαλιστικής Περίπτωσης (ΦΑΠ) Τηρείται σε έντυπη μορφή και σε συγκεκριμένα σημεία των εγκαταστάσεων των Εταιριών, τα οποία γνωστοποιούνται στην ΤτΕ Στην Απόφαση περιγράφεται ενδεικτικά το περιεχόμενο του ΦΑΠ Σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΣΑΠ, ο ΦΑΠ τηρείται από την Εταιρία του ζημιωθέντος προσώπου. Διευκρινίσεις ΤτΕ Η υποχρέωση ισχύει για τους φακέλους ζημιών που θα σχηματισθούν από 1ης Δεκεμβρίου Ημερομηνία σχηματισμού του ΦΑΠ θεωρείται η προγενέστερη εκ των ημερομηνιών υποβολής της Δήλωσης Ατυχήματος ή της Αίτησης Αποζημίωσης ή της Φιλικής Δήλωσης Τροχαίου Ατυχήματος. Και είναι η ημερομηνία πραγματικής παράδοσης / παραλαβής του πρώτου εγγράφου, είτε τούτο παραδόθηκε απευθείας στην ασφαλιστική εταιρία είτε και σε τρίτο πρόσωπο που εξουσιοδοτήθηκε από την εταιρία για το σκοπό αυτό.

7 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Φάκελος Ασφαλιστικής Περίπτωσης (ΦΑΠ) Διευκρινίσεις ΤτΕ Η ΤτΕ τοποθετείται «διπλωματικά» σχετικά: α) με τη δυνατότητα των Εταιριών να φυλάσσουν τους ΦΑΠ σε εγκαταστάσεις εξωτερικών συνεργατών τους, και β) την ακολουθούμενη από Εταιρίες πρακτική να μην συγκεντρώνουν σε ένα φάκελο τα διάφορα έγγραφα μίας ζημίας, αλλά να τα αρχειοθετούν με κωδικό, οοποίος επιτρέπει την εκ των υστέρων συγκέντρωσή τους και τη δημιουργία ενός κλασικού φακέλου. Συστήνει τη συγκεντρωμένη τήρηση των αρχείων, προκειμένου να είναι αποτελεσματική. Και επισημαίνει ότι η ορθή εν γένει εφαρμογή της Απόφασης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Εταιρίας.

8 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Φάκελος Ασφαλιστικής Περίπτωσης (ΦΑΠ) Διευκρινίσεις ΤτΕ Οι φάκελοι ζημίας που προϋπήρχαν της έναρξης ισχύος της Απόφασης, θα πρέπει, ανεξαρτήτως διακανονισμού ή τυχόν καταγραφής τους σε ηλεκτρονικό αρχείο, να διατηρούνται σε φυσική μορφή τουλάχιστον για δέκα χρόνια απότοσχηματισμότουςκαισε κάθε περίπτωση μέχρι ολοκληρώσεως του διακανονισμού. Αντίθετα,, οι ΦΑΠ που θα σχηματισθούν από 1ης Δεκεμβρίου 2011 μπορούν να καταστρέφονται μετά τον πλήρη διακανονισμό της ζημίας, δηλαδή και νωρίτερα της δεκαετίας. (Ωστόσο, οι Εταιρίες θα πρέπει να εξετάζουν εάν έγγραφα του ΦΑΠ πρέπει να τηρούνται σε έντυπη μορφή για μεγαλύτερα διαστήματα, για άλλους λόγους, όπως π.χ. φορολογικούς)

9 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Αρχείο Φακέλων Ασφαλιστικής Περίπτωσης (ΑΦΑΠ) Τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή Περιεχόμενο του αποτελεί η καταχώρηση / σάρωση του συνόλου των εγγράφων που περιέχει ο έντυπος ΦΑΠ. Ενημερώνεται εντός 15 ημερών απότοσχηματισμότουφαπκαι στη συνέχεια εντός 3 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή κάθε νέου εγγράφου που καταχωρείται στο ΦΑΠ. Τηρείται για τουλάχιστον 15 χρόνια από το σχηματισμό του ΦΑΠ. Διευκρινίσεις ΤτΕ Στο ηλεκτρονικό ΑΦΑΠ, θα καταγράφονται υποχρεωτικά μόνο οι έντυποι ΦΑΠ που θα σχηματισθούν από 1ης Δεκεμβρίου 2011.

10 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Αποδείξεις Παράδοσης & Παραλαβής Εγγράφων Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται από 1ης Δεκεμβρίου 2011 να χορηγεί στον ασφαλισμένο της και στο ζημιωθέν πρόσωπο Αποδείξεις Παράδοσης και Παραλαβής Εγγράφων. Ελάχιστο περιεχόμενο των Αποδείξεων αποτελεί ο αύξων αριθμός της εκδοθείσας απόδειξης αντιστοιχών σε ηλεκτρονικά τηρούμενο ειδικό πρωτόκολλο, η απεικόνιση του σήματος και της επωνυμίας της ασφαλιστικής επιχείρησης, η αναγραφή του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης κατοικίας του ασφαλισμένου ή του ζημιωθέντος προσώπου, η υπογραφή του, η περιγραφή του είδους του εγγράφου που παραδόθηκε και παραλήφθηκε, η ημερομηνία παράδοσης και παραλαβής του εγγράφου, το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα και η υπογραφή του παραλαβόντος υπαλλήλου.

11 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Αποδείξεις Παράδοσης & Παραλαβής Εγγράφων Δεν απαιτείται έκδοση οιασδήποτε απόδειξης σε περίπτωση παράδοσης εγγράφου με : συστημένη αποστολή φαξ στον αριθμό που έχει γνωστοποιηθεί από την ασφαλιστική επιχείρηση στην ΤτΕ επίδοση δικαστικού επιμελητή

12 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Αποδείξεις Παράδοσης & Παραλαβής Εγγράφων Διευκρινίσεις ΤτΕ Δεν αποκλείει την παραλαβή εγγράφων που παραδίδονται στις Εταιρίες με άλλους τρόπους από τους προβλεπόμενους στην Απόφαση (όπως π.χ. με απλό ταχυδρομείο, κ.α.) Ωστόσο, επισημαίνει ότι πρέπει πάντα : α) να εξακριβώνεται η ταυτότητα του προσώπου που αποστέλλει τα έγγραφα και β) να αποστέλλεται απόδειξη παραλαβής εγγράφου στον αποστολέα, «έστωέ σαρωμένη ηλεκτρονικά», ηοποία δεν θαπαρεκκλίνει από το προβλεπόμενο στην Απόφαση ελάχιστο περιεχόμενο. Η φύλαξη στον ΦΑΠ ανυπόγραφης από τον παραλήπτη απόδειξης θα αξιολογείται αρνητικά, ως απόπειρα αποφυγής της παράδοσής της.

13 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων Α Κατηγορία Στοιχείων (αφορά όλους τους ΦΑΠ που θα σχηματισθούν από 1 ης Δεκεμβρίου 2011): ο αριθμός των ΦΑΠ που σχηματίστηκαν μέσα στο έτος για πόσους από αυτούς τους ΦΑΠ συντάχθηκαν Προσφορές αποζημίωσης και για πόσους Απαντήσεις σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6του π.δ. 237/86 ο μέσος χρόνος που απαιτήθηκε για τους παραπάνω ΦΑΠ, από την παραλαβή της δήλωσης ατυχήματος ή της αίτησης αποζημίωσης για την αποστολή της Προσφοράς ή της Απάντησης Διευκρινίσεις ΤτΕ Για τους σκοπούς της Απόφασης ορθά αναφέρεται ότι ο μέσος χρόνος υπολογίζεται είτε από τη Δήλωση Ατυχήματος είτε από την Αίτηση Αποζημίωσης

14 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων Β Κατηγορία Στοιχείων (αφορά Προσφορές ή Απαντήσεις που συντάχθηκαν από , ήτοι την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης): βάσει των τελεσιδίκων αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στο έτος, για πόσες Απαντήσεις που συντάχθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης οι Εταιρίες υποχρεώθηκαν τελικά δικαστικά να καταβάλουν αποζημίωση βάσει των τελεσιδίκων αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στο έτος, για πόσες Προσφορές που συντάχθηκαν από την ημερομηνία δημοσίευσης της Απόφασης οι Εταιρίες υποχρεώθηκαν τελικά δικαστικά να καταβάλουν αποζημίωση Διευκρινίσεις ΤτΕ Τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία θα συμπληρώνονται και θα δηλώνονται μέσα στο έτος που καθίσταται η δικαστική απόφαση τελεσίδικη.

15 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Αρχείο Στατιστικών Στοιχείων Γ Κατηγορία Στοιχείων (αφορά μόνο τους ΦΑΠ με σωματικές βλάβες ή θάνατο, και δη αυτούς που: α) εμφανίζονταν ως εκκρεμείς στις , β) θα είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της Απόφασης, και γ) θα σχηματισθούν από 1 ης Δεκεμβρίου 2011): Καταγράφεται αναλυτικά το ύψος των κονδυλίων αποζημίωσης υλικών ζημιών, ηθικής βλάβης, ψυχικής οδύνης, διαφυγόντων κερδών και περιοδικών καταβολών που: α) περιλήφθηκαν στην τυχόν Προσφορά, β) ζητήθηκαν με τυχόν ασκηθείσα αγωγή, γ) επιδικάσθηκαν τελεσιδίκως και δ) καταβλήθηκαν στα Ζημιωθέντα Πρόσωπα. Η ανάλυση γίνεται ξεχωριστά ανά Ζημιωθέν Πρόσωπο. Για τις περιοδικές καταβολές καταγράφονται τα επιμέρους ποσά, η διάρκεια περιοδικής καταβολής και ο υπολογισμός τυχόν καταβαλλόμενης προσαύξησης που : α) περιλήφθηκαν στην τυχόν Προσφορά, β) ζητήθηκαν με την αγωγή και γ) επιδικάσθηκαν τελεσιδίκως. Διευκρινίσεις ΤτΕ Θα πρέπει να καταγράφονται οι κάθε είδους υλικές ζημίες (όπως π.χ. η ζημία αυτοκινήτου) σαν συνολικά αναγραφόμενο ποσό.

16 Νέες Οργανωτικές Υποχρεώσεις Υποβολή Στατιστικών Στοιχείων στην ΤτΕ Τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία (Α, Β & Γ Κατηγορία) πρέπει να υποβάλλονται στην ΤτΕ, σε τακτά χρονικά διαστήματα, οριζόμενα στην Απόφαση, αλλά και εκτάκτως, εντός 3 εργάσιμων ημερών,, μετά από σχετική κλήση της ΤτΕ. Έτσι, σύμφωνα με την Απόφαση, οι Εταιρίες πρέπει να υποβάλλουν: μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2011, τα στατιστικά στοιχεία της Γ Κατηγορίας για τους ΦΑΠ με σωματικές βλάβες ή θάνατο που: α) εμφανίζονταν ως εκκρεμείς στις , β) ήταν εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος της Απόφασης, και γ) ) σχηματίσθηκαν από 1 ης Δεκεμβρίου μέχρι την 8 η Απριλίου 2012, τα συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της Α και Β Κατηγορίας για το χρονικό διάστημα του 2011 που ίσχυσε η Απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη που σημειώθηκε στο α τρίμηνο του 2012.

17 Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών Βασικές Αρχές Διακανονισμού Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε επιμέλεια για τον άμεσο διακανονισμό των ζημιών, αξιολογώντας όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Κατ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 6του π.δ. 237/1986, ηεπιχείρηση υποχρεούται να υποβάλλει προς το ζημιωθέντα, εντός τριών μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Αίτησης Αποζημίωσής του, είτε α) αιτιολογημένη προσφορά αποζημίωσης σε περίπτωση που η ευθύνη δεν αμφισβητείται και η ζημιά έχει αποτιμηθεί, είτε β) αιτιολογημένη απάντηση (άρνηση) επί των σημείων που περιέχονται στην Αίτηση Αποζημίωσης, στην περίπτωση που η ευθύνη αμφισβητείται ή δεν έχει ακόμη διαπιστωθεί σαφώς ή σε περίπτωση που η ζημιά δεν έχει αποτιμηθεί πλήρως. Οι Απαντήσεις (αρνήσεις) πρέπει να είναι αιτιολογημένες.

18 Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών Περιεχόμενο Αίτησης Αποζημίωσης Με την Απόφαση καθορίζεται ρζ το περιεχόμενο της Αίτησης Αποζημίωσης του ζημιωθέντα προς την ασφαλιστική επιχείρηση. Ο ζημιωθείς υποχρεούται να δηλώσει, μεταξύ άλλων, τον τόπο που βρίσκεται το όχημά του, προκειμένου να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη επί των ζημιών αυτού. Διευκρινίσεις ΤτΕ Δεν υπάρχει δυνατότητα τροποποίησης του έντυπου Αίτησης Αποζημίωσης που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης.

19 Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών Διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης επί υλικών ζημιών Πραγματογνωμοσύνη γ μ επί υλικών ζημιών διενεργείται,, εφόσον κρίνεται αναγκαίο από την ασφαλιστική επιχείρηση, και στην περίπτωση αυτή: εντός 15 ημερών, εάν το ατύχημα συνέβη στην Ελλάδα εντός 25 ημερών, κατά κανόνα, εάν συνέβη στο εξωτερικό Οι προθεσμίες αυτές αρχίζουν από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης ης Αποζημίωσης ης και υπό την προϋπόθεση εντοπισμού του οχήματος στον τόπο που έχει γνωστοποιηθεί από το ζημιωθέντα.

20 Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών Προσφορά Αποζημίωσης & Χρόνος Πληρωμής Η προσφορά αποζημίωσης πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον το ακριβές προσφερόμενο ποσό αποζημίωσης προς τα ζημιωθέντα πρόσωπα, καθώς και τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο πληρωμής του ποσού της αποζημίωσης ή της αυτούσιας αποκατάστασης της ζημίας. Ο χρόνος πληρωμής δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις 10 ημέρες από την προσφορά. ρ Αν συμφωνηθεί αυτούσια αποκατάσταση, ο χρόνος αυτής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ημέρες από τη συμφωνία, εκτός αντίθετης ειδικής συμφωνίας των μερών.

21 Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών Προσφορά Αποζημίωσης Διευκρινίσεις ΤτΕ Η ΤτΕ αποδέχεται ως καταρχήν ορθή την προσέγγιση της ΕΑΕΕ ότι, στην περίπτωση που η ζημία κλείνει εντός του τριμήνου από την παραλαβή της σχετικής Αίτησης Αποζημίωσης, παρέλκει η υποχρέωση των Εταιριών να συντάσσουν τυπικά έγγραφη προσφορά αποζημίωσης.

22 Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών Τρόπος Υποβολής Δήλωσης Ατυχήματος & Αίτησης Αποζημίωσης Οι Δηλώσεις Ατυχήματος & οι Αιτήσεις Αποζημίωσης υποβάλλονται : αυτοπροσώπως στα γραφεία της ασφαλιστικής επιχείρησης, με fax, στον αριθμό πουέχει γνωστοποιηθεί στην ΤτΕ με συστημένη επιστολή, εφόσον βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής αυτοπροσώπως στα ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα από την ασφαλιστική επιχείρηση για το σκοπό αυτό φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Σχετικές Υποχρεώσεις Ασφαλιστικής Επιχείρησης Η ασφαλιστική επιχείρηση υποχρεούται: να διαθέτει τουλάχιστον ένα σημείο παραλαβής σε κάθε Νομό να γνωστοποιεί στην ΤτΕ τον τόπο αυτοπρόσωπης υποβολής των ανωτέρω εγγράφων, τις ταχυδρομικές διευθύνσεις, τους αριθμούς fax για την αποστολή τους και τα τυχόν εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα να ενημερώνει την ΤτΕ, μίαεβδομάδαπριναπό κάθε σχετική μεταβολή.

23 Διαδικασία Διακανονισμού Ζημιών Παραλαβή Δήλωσης Ατυχήματος & Αίτησης Αποζημίωσης από τρίτα εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα Διευκρινίσεις ΤτΕ Α. Τα εξουσιοδοτηθέντα πρόσωπα : χορηγούν Απόδειξη παραλαβής εγγράφου, ηοποίαδεν απαιτείται να φέρει το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της ασφαλιστικής επιχείρησης αποστέλλουν τα πρωτότυπα έγγραφα προς το σημείο, όπου τηρούνται οι ΦΑΠ, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την παραλαβή αβή τους. Β. Η ασφαλιστική επιχείρηση εκδίδει και στην περίπτωση αυτή την προβλεπόμενη Απόδειξη παραλαβής εγγράφου, την οποία, κατ εξαίρεση, μπορεί να φυλάσσει στο ΦΑΠ (χωρίς δηλαδή να την αποστέλλει στον δηλούντα / αιτούντα) μαζί όμως με αντίγραφο της απόδειξης που έχει χορηγήσει ο τρίτος εξουσιοδοτηθείς.

24 Πληροφόρηση Ασφαλισμένου & Ζημιωθέντων Προσώπων Πληροφόρηση Ασφαλισμένου στο σο ασφαλιστήριο σ επισυνάπτεται ε Έντυπο Δήλωσης ήωσης Ατυχήματος & Έντυπο Αίτησης Αποζημίωσης και λαμβάνεται σχετική απόδειξη από τον ασφαλισμένο, στο ασφαλιστήριο γίνεται συνοπτική μνεία του περιεχομένου της Απόφασης της ΤτΕ Διευκρινίσεις ΤτΕ Τα έντυπα επισυνάπτονται στα νέα συμβόλαια και όχι σε κάθε ανανέωση, εκτός εάν εν τω μεταξύ τροποποιηθούν ή ζητήσει νέα έντυπα ο ασφαλισμένος.

25 Πληροφόρηση Ασφαλισμένου & Ζημιωθέντων Προσώπων Πληροφόρηση Ασφαλισμένου & Ζημιωθέντων Οι ασφαλισμένοι και τα ζημιωθέντα πρόσωπα δικαιούνται να παραλαμβάνουν από το περιεχόμενο του σχηματισθέντος ΦΑΠ αντίγραφα, με αίτησή τους που καταχωρείται στο ΦΑΠ, με ταυτόχρονη χορήγηση απόδειξης παράδοσης και παραλαβής και με δική τους δαπάνη, με την επιφύλαξη ωστόσο των διατάξεων του ν. 2472/1997 περί Προστασίας ας Δεδομένων Προσωπικού ού Χαρακτήρα.

26 Διοικητικές Κυρώσεις Για την παράβαση των διατάξεων της Απόφασης προβλέπεται η επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 120 παρ. 3του ν.δ. 400/1970 (πρόστιμο μέχρι και σε περίπτωση υποτροπής μέχρι ). Ερωτήματα Τοποθετήσεις

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ «ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Σ.Α.Π.» Αθήνα, Φεβρουάριος 2015 [ 2 ]. /. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κεφάλαιο Α' σελίδες Γενικές Διατάξεις, Βασικές Αρχές-Σκοπός 7-13

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με την υπ. αριθμ. 504/145/16-12-2008 απόφαση της Ολομέλειας ενέκρινε νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ο

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ µε το Προεδρικό ιάταγµα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν. 489/76

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ Η ανώνυμη εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα πρόσωπα ή να καταστεί μονοπρόσωπη με τη συγκέντρωση όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΩΔΙΚΟΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης χώρων πρασίνου στην οδό Π. Επίδαυρος κόμβος Καλλονής (νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α'

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ. Κεφάλαιο Α' ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ Κεφάλαιο Α' Γενικές Διατάξεις Βασικές Αρχές Σκοπός Άρθρο 1 Σκοπός 1. Σκοπός της Συμφωνίας είναι η επιτάχυνση της αποζημίωσης και η απλοποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Διαδικασία Ίδρυσης-Σύστασης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) Κατά κανόνα μία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης συστήνεται τουλάχιστον από 2 πρόσωπα είτε φυσικά είτε νομικά. Ωστόσο αρκεί 1 πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ; Ο κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται και µε την προσωπική του περιουσία. ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ Ι ΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ; Για τη σύσταση οµόρρυθµης εταιρείας πρέπει να συµπράξουν δύο τουλάχιστον µέρη, τα οποία κατά την έκφραση του νόµου υποχρεούνται αµοιβαίως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.)

Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διαδικασία Ίδρυσης Σύστασης Ετερόρρυθμης Εταιρείας (Ε.Ε.) Πηγή: StartUp Greece ΠΟΣΟΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΡΑΞΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΙΔΡΥΘΕΙ ΜΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Αθήνα, 21.6.2010 ΠΟΛ.: 1096. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β Γ 2.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (C&C) της Εξωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλαστήρα & Ρωμανού Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο Τηλ: 2810-229971 Fax: 2810-288912 e-mail: ty@deptah.gr ΕΡΓΟ: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα