! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0"

Transcript

1 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

2 1 2! " "#$"$ %&''(

3 3445& 666 "3(475("45( "3,(& '

4 ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / / /2 /. +-$ $!4 $ $ /. +- 0$ 0 $ $ 1 $ 5!4 0 $ 3 / $ /. +

5 6 ))*$ + + " #, " $&''(+ 7" $ 4.. $. +. $ $ 4 $ 2!4 :...$ $ +...$ 4 $ ;9$ $4 2 $ 2. 2!4 : ;9$.. +..$

6 < 9,2+!+#.=. &?,2+!+ ; (?,2+!+AB= C?,2+!+D 8E

7 7F.#0 20$ 3 G 7.$ G 7 F $; 5 0 H IG 7 F 8#!G 7 F 87"!77!$ F J. F $ / $.3 G 7$ 2 $ 2!+ #.8=.$0D2 3 $ 1 G 7 2!+ -1$!+ ;$!+ A B =!+ D 8E, 55G 73.G 7!$ +

8 K-!8" 8)-8LM)7-))#N >&!%-LO";-)#N87" >C >Q >+';)!#)K#8) &> >+>+>B && >+>+&!J & &Q >+&+&B+= &R >+&+( (' >+&+C (& >+&+6# (( >+&+<%/! (6 &+';)!#)=)#K"8) (Q &+>+>=4B (S! "# $ &+&+>.=+T C> &+&+&#.8= CC &+&+(8..". = CR % & &+(+>;" ( &+(+&-9.* C % & '' % '( C+'8)-8#P"M) Q&

9 R >+'-8K)"U"8)"!)-"7;-))#N8)!P-!T; QQ ) )* &+')"8P")""P7"!7K#7!))-)-"7;-))#N8)! P-!T; SQ + )($ &+&+>) R< &+&+&)" RR &+&+() H 2$I >'> &+&+C) >'( V8P"),8)-PLO"!)-"7;-))#N8)!P-!T; >'< (+'7-U#"8K87!)-"7;-))#N8)!P-!T; >&& ) % ), ) %- % %- * % $ C+'8)-8#P"M) >(Q! >+'7"8)")#N8)"!7;K"878"M >C& %$ $'.& $ & ) &( ) % '/ &+&+>! ><> &+&+& ><C &+&+() ><R &+&+C >Q< % / (+>+>" >S' (+>+&Y >S> % # (+&+> >S( (+&+&/ >S6 (+&+( >SQ (+&+C;0! >R' % #( (+(+> >RC (+(+& >R<

10 >' $0 1% ( &'C $2% /$ $!%# /& $% / $$0 /( $&" /( C+6+>)0/. ++++&>' C+6+& &>6 C+6+(70 12Z &&' 6+'7[87"-=7!77L7\7[VY-87!)!")\]8)#7LO"- )-"7;-)!P-!T;7--7)#)7!7;K"878"M &&& &3 * 4 &3!%# 4& <+'8)-8#P"M) &&< " # $ >+')"8P")""P7" &(' / >+>+> &(> >+>+& &CR >+>+() &6Q + ' >+&+>; &<( >+&+&, &Q& ) >+(+>) &QS >+(+&) " &S( >+(+() &S< >+(+C) &R> $)% ( >+C+> &R( >+C+&) &R< ) * / ) * /$ %# $)%5 (+'8)-8#P"M) (&' % & %% %

11 >> K /2 7#7'> S> 7#7'& R( 7#7'( R< 7#7'C ><R 7#7' >Q' U%8)'> >Q& 7#7'< >S< U%8)'& &S& K 8 "P!)!87")-?'>]) ><S "P!)!87")-?'&]"7-! ><S "P!)!87")-?'(]# >Q( "P!)!87")-?'C]"P" >QC "P!)!87")-?'6]* &CQ "P!)!87")-?'<]; &SR "P!)!87")-?'Q]P! ('< K ; ;!7LM)-?'>,7"7LM) &(C ;!7LM)-?'&,7"")#)87;) &(< ;!7LM)-?'(,7"")#7;)-7-= &(Q

12 -)!PLM) X $ 2 E,["!$. 3 1$ 2 5$ +.!.\ > + D0E 12.D+7$3 ;1 D $ +7 $. $ 2$ 1+ 1 $ 3 $. 2! D. + $ 12^ $ 2 $./ 1 2[0\$ $$ 2 ^ 1 & $ /. ( $3 $ > 27J;$)* $+Q'+ &! )#;7-$6# $+>S&$>R'+ ( =4B+8#-##$* " 78 $+>'(+

13 >( D C + ) $ " E$ 2.!+7. 1 /$ $ 2 $ 2 $ 3. +" $ ^ + ^ 1 3 / [). 2. /3 \ $ $ $ + W $!$3 1 3 $. $ [ \$3! < + 1,. $ [-! D \ Q +"! $ "C&$3$ /$ 1.! S +)$ 7.$ 2!+2$ 2 $!+ $ C ) )"-$)9 $+&<Q$&Q "8=-! =78=$ % * $+C'+ 6 +7J;$++$+>Q+ <!+$ +$+&'+ Q $+R'+ S.P=78=_B2"P!78J$**8:;$+Q6+

14 >C! 1 + A $ $ ) % G $ 2 2 3` R + 7 $ $ / D D$ $ $ D 21+ ; $ ) % $ D 0,21$0 >' +W +" $ 3. F + 7'($ $120" G#$D2 <$3 D2. 8$ 21$3 1 1$1! >> + 2 $!$ D2 H I$ 3 >& + 30 $! 732 D >( +7 R 7 1!))"$%,) 2 $+>>>+ >' B.%"8=$% $+>Q>+ >> %.P"$% *=$+>SC+ >&!+$ +$+>S<,,[7 D2/ D /$/$$.HI.D$ 3 1 $ $ 1 2. \ !))"$ + +$ + >>S,,[- $ $ H+++I) ] ] \+ >( 7+!))"$++$+>&(+

15 >6 1 $ D$ 5, $.!$B8 >C + 7 $ )*)+,-,./0 ) #. 8 =.$ [1 21\ >6 + [ \03 21+)21 / $ 3!+ 7 $ $1 5 >< +) /1 $3 1 $! >Q +0 H!IG P4J4$1[1 3. HI$$ \ >S += $ $ >R + "/$ $ 1 3 $ 2 &' +)D$15.567,.4+! &> +$! 1 D. $ 3. && $$ $. >C #.8=)8=$% " $+>6Q,,[A " G1 a:. 3 a: +1a:. $ 5$ 3 0! 1 \+ >6!+$ +$+>6C+ >< B+%"8=$++$+>S>+ >Q - J#$)!%% $+>C&>6&+ >S P4J#T$" >?< <+++$+>(>+ >R #+8+=)8=$++$+><>+ &'!+$ +$+><&+ &> 7+!))"$++$+>>R+,[721212$321 \+ &&!+$ +$+>&'+

16 >< 2[\ &( +!$12 $ 3!$1 / + 12$ $/. F3.% &C $ 1! % H#9I!% H!I+ ) 3 $.^ & $31 +!+70 $H," 8$I $ [D\.$2 $2 $ $ + ) $. /$ 0 &< + $ 2 3! $ +) $+ $. $1 $ + 8 $ 5!+! E$/ FF * +[5* $ $. \ &Q +!2$/. 2$ F + 7!+ &( 7+!))"$++$+>&<+ &C 25 2 C+>$C+6]+(+ &6 %.P"$.D$+>SQ+ 3. $ $ /$ " 8 2+ &< +7J;$++$+C(+ &Q!+$ +$+>R6+

17 >Q - 2b$3 3 F $ D + b 3./ $ &S +;$D 3 ^ $ 31 &R &> +)3/. $ 2 D$/2 Z"!1$ ^ b $ ^ 3. $ 3 $3 $ 2 Z"/ 3 2 $32 1 2/3.2 $ 12 /. Z "/3./12 /. Z 0+" 0 % %- * % % $ $ C&'0. G$ &('0G$.3 H 3 I / /. $ / + &S +7J;$++$+Q+ &R %+P"$++$+>S<+.,[! 2.., 3 $ $ /$ $ 0 1 +) 0$ /$. / 3222 $.$1 2. \+

18 >S 8 12 $ $ b /. +1 D,2 * $ /. +"! $ $ D$. $ /. +8.D12 $ 1 b +" / % 33$ ` $ 3, 0 $+- 0$ 0 + /$2!4,5 % + 7 A % B,C + $3 F $ $! $!4 D.0 + $2 0 (' +10,5% A % 7 % 8 %% % % %- * % + $ F $ $ /, + /. $ 3$1 (' 701 /. + 25$ 2 >+']+(+

19 >R $ b32+7 %#.$ + ) D 0. ^ 0 $$ 2/. +".122 2$ 1 /. $ D 12+1 D30, A % B,C 8 % %- * % + W F 3,. 3$ 0 $ /. ZW 3`. $.$. Z 2$3 0 5!4 0 /. Z ) 0 / 12 G 0 $ 3 0$ 0 5 /. + $ 3 %% B $ 0 $ 2 / $ $ 3 2 (> +7 /0$30 $ / , b /. + (> 8 2 (+']+&$C+6]+(+

20 &' 8 2 $ 3 $ $.! ;+ 3 0$ 3 2.!$ 1. +).! 13 F0 $ $ 2 /. $/$ 2 H0 I ,+ A 3.D 30,. +7$ 0$. 30 /. 1 / 30 $ +

21 8)-V)7"#) ) D01 1 ] ]. $ + 3 F / $ 3 2 /. +-12/ / G $ + 8 $ +" 3 D + 8 $ / 2 1F/. + /$, 0.0+ D/ +- $ $ $ 0 / 2$ +!" ) 0 1, / 3 / +7 < ^ / B/

22 && / $ +$ $ 0 + >+>+>B97 (& )* % >$B97$5 $ / /. / (( + 7 $23/ $ $ F. (C D $ $0 ^ 2 / $D ( / ) $ + 7$ % 1 /. + 3 / 2. +) /1 + (& 2 " /T +>RQQ )2 P"7>RQ'+7 +7 /F + (( B97!7;"$* % >$+&'+ (C!+$ +$+R>S+ (6 $+>C,[-15 3 $$ 2\+

23 &( 7$ 2, [ 1!\ (< +P..!+ $. 2!+ P b!+ 7 2 $ 3` 2!+7$ $ 0 $ 3 2 +) " $ Dνουτεσιαc $ I+ ). < +) 3 0 $./ $ (Q +). 1$ $1+ 3 $ 3. 1.$ 0 +7/. /3 (S + ) /. 0 +", 0 $ 2$ $ $ /+ 7 + $ $ 1 / [ \ 3 (R +) D. 11F C' +../ 3 $ (< B+7!7;"$++$+>><+ (Q!+$ +$+<C,[ / \+ (S $+>C'G>6(+ (R $+>S'+ C' $+>S6+

24 &C C> $ A 0 3 / / 3 + [ \$ 3./ 2 C& + / 20+ ) / [ \ C( +$ 2. 2 CC + 7./ $ 120 +$< C6 +77 &S+>(,[)3 5$D/G3 2$ /\+P3 1 2$ F 2 3 +). 1 H I 1 2 C< + ) <1 7 / $ D$ C> B+7!7;"$++$+><R,[ 22$1$!\+ C&!+$ +$+&(>+ C( $+&>S+ CC $+>QQ,[ \ %7*) 0 %7*)$ E % > F$ + >C, [;.!$ ) $3, $ D[. /\$[ \$[23 3\$[ \ +++ D 3 2$ 1 / 3 + W $ $ HI 2 3$3\H I+) 0 H >(+&CG>R+>SG&'+('G&&+>6G&(+>(G&R+>6$>QG= >&+<$>'G"&(+CG>>R+<Q$Q>$Q6I [ \$ 2 2b + P 2!+ C6 B+7!7;"$++$+>>'+82+ 1; - ")P*7$ % <$ + R,[ \ P 2 G 2.!,[7/ F!\H+(&I+ C<!+$ +$+66+

25 &6 1$ +7/ $ 1., 1 D CQ +; 12$ 2 CS,[) [ \$ 1\ CR +) %1 3 6' +) 2 1$ $ 0 $. 20" +1 /./ 6> +P. / $ [..\ $2. [ \ 6& $ " 6( +)D$ $ 33F3 2 + >+>+&!J 2 6C J 2 /. + 7[ \$ 6 G 6$1+ 7/ ) /+P 0. +) HI$ 3!+ - $ CQ B+7!7;"$++$+>>>+ CS!+$ +$+>>(+ CR $+>C+ 6' $+>><+ 6> $+(Q+ 6& $+&'Q+ 6( $+(S$>>>$>Q'$&('+ 6C )1 P 8.+) 2 1R'+ 66!J)-%#!$6G $+66+

26 &<! !$ 2 /. +-. $ H I3. 6< + 7 / $! $!HI+7 [!\ 2 $ HI + 7 ^ 3 D[!\ 3 2!+ $.!HI [/\H2I3 +)5. 3HI+ 8 $ /. 1 $ 3. % +- [ 3\$ /. 2 /+)2 1!$ $ + 7!+7$$ + J 2 ^ !+J 22!+. < 6Q 3 ] 3 B+ D BG B $ 2!$ + $ 1 2 +" B 6< 3 $$ $ 1$ D $ + 6Q!+J)-%#!$++$+S(+

27 &Q +71 $ B $ 2 $. $ [ \ 6S +B 0 $$ ^$+ 2H6(+(6I+J 2$ 1 0 $ B $D $ D + ) /. J 2$ 2 2 $ +A.2 $ R +; 2 $ 2 $ 3 $ ^ b $ 1 B+ 7 /. 1.J 2+/ 3 1 /F <' +-b $./ 5 + /$ B3 2+ <> ) 3 + ] [. \ [. \$ 2. [. \+, 0" /. 6S!+J)-%#!$++$+S(+ 6R!+$ +$+&C+ <' $+&><+ <> )2 $%2$ >R<&$ % D;#$ 0 +% 1 7"$ /+)2 >R<S+

28 &S $ 2 <& ,[- $ 2. d HI 0 / HI$3. \ <( + ) 0 $ 2 0 $ 2 D. <C,>+. G&+ G(+2 /. 3 D /G $ C+ 2/ 3 + ) D +) 1 <6 +) ^ /2$2 ^ 0 << + - /2$ 2 3 $ 2, / /b +7 1!+). [.\,[). 1 ]! \ <Q " + 1 $ [ - ^ \$ 2. <S +7 0". 32 H I+75$1. $ <R +7 0" 5$ 3. % $+>'R+ <C!+$ +$+>R+ <6 % + << $+>'&+ <Q $+>'(+ <S $+RR$>>&+ <R $+R<+

29 &R [ \ Q' + $2[ 8\$ $ 1! 3 $ $ 1 + >+&+&B+= Q> $ /. Q& +7. +; 1 3` $D/ 3 Q( $ $. +" D/ $ 37.+"$1$ 2 $ 3. QC $ ^+8 2 Q6 + P. $ 3 Q< +7 3` 3 / $ 0 QQ +7!$ +73$ 1 2 $ 2 QS +)!$.+) [) 2 3 Q> )10 $$2 2%$82 $ D 2 71 H I+ 7 H, I * 2 >RS& " 2 >RS<+ Q& B+=##-"$" 7 %-$+>R Q(!+$ +$+&'+ QC $+&&+ Q6 $+&S+ Q< B+=##-"$H, I* $+Q(+ QQ!+$ +$+CR+ QS $+Q<+ [ \+

30 (' 2 8G \ QR +.! $ S' +7/.! 2.$ 0+ )1$ 2 1 $ $ $ S> + ".$ 33 F! S& + ) ^ 1 + ) 0 $ !+ $! S( + 3! 1+ >+&+( SC ) $.% H $ +"$.0 +% $ 1. 2$. +" 2/ 3 1.! S6 + 7$ $13.. D S< +!0 D ). 2/ QR B+=+##-"$H, I* $+R<+ S'!+$ +$+6<+ S> $+6<+ S& $+RQ+ S( $+RR+ SC ;130+" % H 2 P"7 1Q'+ S6 )P-$% H $+&>&+ S<!+$ +$+RC$><&+

31 (> $ 2 SQ +73$ SS +7/ 2[\+7. $D +)D 1 +; ) +) [ d\$ 3 / SR + - $ $. 2.G $ 2 R' +)*+ 12 R> +). 1 +! 0 +7! R& $! +71 $ $ 2 0!$3 0 R( +7 $ $3 1 +[). \ RC +"3 /F $ 0 $ /$ R $ / $ $1 F R< + 7 $ 2 /H2+ +&]+&I+ SQ )P-$++$+R'+ SS )2 2 [D \ /$ 0+" SR +)P-$++$+(($R(+ R' 82++)P-$W.$+>+-3 $ 3 $ 2^ $ $D$. 3D + R> +)P-$% $+>6>+ R&!+$ +$+>RS+ R( $+>R6+ RC $+>Q<+ R6 $+>6S+ R< $+>RR+

32 (& >+&+C9+8 RQ $ D. 2G $23` "0 RS +) 2 $ $ $3 RR F + 2 $ 2 /+" >'' $ 3 / $ * % >'> +/. 1 8 H;&S,>S&'I+ 3 $ ^ /$ +) 3 F 22 3` >'& + $ /. 1 $ $ < +" >'( 1 0" ` $8 2.,[)2 D1 2 RQ ) 0 ^ /. H I+ 7 = % * P"7 1 Q'G * P"7>RS'+ RS 9+8)##-"$= % * $+&S+ RR!+$ +$+CS,[".$ D 2/$ H+++I. 2$ 2 HI 5$ D D H+++I 7 2 \+ = /+ >'' $+&R,[3!3210 1" $ + #$ $ $ 02/$ F!\+ >'> $+&R+ >'& $+&&,[P G \e/f+ >'( $+&6+

33 (( 0 \ >'C + 7 / >'6 + )$$ 2$0" 21$. +7< >'< G $ >'Q G%5 2 2./ $ D. 2 >'S 1 2 >'R + >+&+6#98 >>' $8. >>> b98 +)2 H b I HI. >>& /F!+ 1 / 2 [\ $ 3 HI 3. >>( +]]1 +71$1+ 8 $ >>C +[32 \ $3 >>6 +[3 2 \23 >'C +8)##-"$++$+6'+ >'6!+$ +$+&R+ >'< $+CQ$>C'$>QQ+ >'Q $+S'$>&<$>CR$>66+ >'S $+&6$6C$S6$>6R$<&$RS$>QQ+ >'R $+>(S$(C+ >>' ) , "% - * HSCIG % % HSQIJ,% < HSSIJ% <HRSI >>> #987$% % $+&C&+ >>& #987$,% < $+>C+ >>(!+$ +$+CS+ >>C #987$"%- * $+C6+ >>6!+$ +$+S&+

34 (C $ $ [32 \$1$ 3 3 [32 \+ 8 1 [. 0 \$ [3 2 \$ 3 HI$ $ 3 33 H I$ >>< $. $ 8 8H [3 2 \I >>Q + 2 F$! >>S $ [ \+ ),0 $0" >>R +7+ >&' %5 >&> 2 [32 \ 3 +) " $ 2 >&& +P3 23 /$0 $ ) >&( +)# $ 3 B 8$ / 0 $ [32 \ >&C + X >&6 2 [3 2 \ >&< + " 8 $ >>< #+87$% % $+CS+ >>Q #+87$,% < $+&&(+ >>S #+87$% % $+&&>+ >>R #+87$,% < $+>Q6+ >&'!+$ +$+>QR+ >&> $+>Q6+ >&& $+>CG2 1#+87$"%- * $+S&+ >&( #+87$,% < $+>S&+ >&C!+$ +$+&&>+ >&6 $+>S6+ >&< #+87$"%- * $+<'+

35 (6 D 2 >&Q + )! 2 $ 3 >&S [7 1 $ \ >&R e/f+ [3 2 \ $ >(' + >+&+<%/! >(> 7 J 2$! " $ 3. /$ 3 [\+) 2 2 >(& +P $2 $ 2 +" 2 3$[\$ >(( , 2$$0 $$ +). >(C +A 2 + < >( HI$ D$ 0$$ 3 D + 8 $ 5 >(< + >&Q #+87_! 7##-!$% <$+>>'+ >&S!+$ +$+>6S$><'+ >&R $+>6C+ >(' #+87$,% < $+&&&G2+ 1#+87_!+7##-!$++$+(&+ >(> )13 5K H 1$3 / $2 >RQ>I$ 2+)2 >RR<+ >(& %/!7;7"8-)$)< $+(Q+ >((!+$ +$+CS+ >(C $+<&+ >(6 $+S<+ >(< $+>'>+

36 (< ) 21+!2 + /, $ 0 $+7 >(Q 3D 2 3 $++$. 2 2/ $ !$ >(S 2,22 3.!+-0 $ 03 +) 2 0+7$ 2 8$ !$0" $ +7 12$ 0 + P /+! $2[\ + 7 / 1 $ D$ 2$ 2 +7 / 13$ $3 2 / >(R +A 0 +). 0$1 2! >C' +! > $1 +- $ B8 >C> + ) 1 +) 0 /$ $ $ D$ F 3$+ 7!$ 0+-$G $ + >(Q %+!7;7"8-)$++$+>'C$>&R+ >(S!+$ +$+>'($>CC+ >(R $+>(C+ >C' $+6'+ >C> $+>(R+

37 (Q P$ 2 +) 0 d +3.[3 \ >C& $ 3 1 $ $ $ 3 2 $ ` 3 $. $ /% >C( +7 F3 $/+)1 +)./ $ + $ 2 +)1 >CC + ) >C6 $ + 1 3$ [0\ >C< + 3 [\ /$ $ / + $ 0 +)123 +)12!3 >CQ + # $" ) $ $. 0 +). 1, 2 + >C& %+!7;7"8-)$++$+>>>+ >C(!+$ +$+>C($&'>+ >CC $+&&S+ >C6 $+&'C+ >C< $+>R>+ >CQ $+>R<+

38 (S &+>+>=4B+8 >CS 8 // >CR, $$ 0 3$.d $ 2 5 2!+ ) ^+5 5 +;./ + ) 3. H# < I >6' +). D >6> $. 5 0$ $! >6& + $1 +)2 G 1 3/ ? % + $$0 + $[^ 1 >CS ) /. 6' P7, 3$. $ 8 7. ". 2.9$ 8 $ 82 + " * " 7 8 /5,>R<6$>RQ6$>RS6+->RSQ+ >CR =4B+8#-##$* " $+&R+ >6'!+$ +$+6Q+ >6> $+&Q$66$6Q+ >6& $ + 6C, [- 2,$ \ >>&$>&R+7 12a : $ D a:$ D/ 7$ $ 1, 2 B $ / $ 2 +

39 (R $ 3! \ >6( + ). F $ 2/+) $0 >6C $ >66 $2 >6< + $ 8 1 H $2$.0I >6Q +7+ >6S HI 20 D. +; 0 /. + 1 H I 2!+! H 0,">+(G8&+>>>(G(6+<G;<+&SG>(+(S$(>I+ 1 HI +72 $$ HI 1 + $ H g5i+7 0 $ $ +- $ 0 HI $3 D $3 1 + ) >6R $3 2, 0 HI$ 22 /. GH I 20. GHI. 3+). % <, >6( =+8#-##$++$+>'6+ >6C!+$ +$+>>R+ >66 $+>&(>&6+ >6< $+>&S+ >6Q ++>&6+ >6S $+>>R+ >6R $+>&(+

40 C' 732 D2 $ 3 $ 3 [2\[\+ %0 3 3 ><' + W F < $,[P1a1 :3D 1. \ ><> +) $ 8 $ /. +% + 2 < $ 2 0 [ \ ><& $ [ / 2. \ ><( + 8 /$ 2 D b! ><C + F $ 8, 5+ ; /! 1 3 0" + +%!+ ><' =+B+8#-##$++$+>&6+ ><>!+$ +$+>&6+ ><& $+>&C+ ><( $+>&C+ ><C =+B+8#-##$HC*$+>&'+

41 C>! "# &+&+>.=+T ><6. T 8 +%3*8 $ 01 $3 2 / " ><< + 8 $ /3 + )%%2Fb 2 +) % ,2 0. ><Q + "%, $ T $ ><S +73 D$b [ \$ 2$+7 3 ><R ) 8 $T 2.0,1 $ 1 D2 ><6 2+;+.T $ $2 /. $ "H" #I$ &' + 7 $ $ + 7 >C /2 H I, T7--$.=+"^. 2 + LB$ >&g&$ + 6(<&$ >RQ&G T7--$. =+ 8;, / H.I+LB$+>6$ +>$+(RC>$>RQ6GT7--$.=+W53 + LB$ ><g($ +(((<$ >RQ<G T7--$. =+ 70=1 ;&(+>>&+," $"#," $+$+>6S ><S$>RQQGT7--$.=+b $"#," $+6< 6Q$>RRQGT7--$.=+) 0 +LB$ +>Rg&$+R6 >'<$ >RQRG T7--$. =+ L % + +>$ + + H " 7<<&>g6<I><+GT7--$.=+77 +, 5% K)<$"#," $ + S(R'$ >RSSG T7--$.=+; #.J $"#, " $ + SQR'$ >RSQG T7--$. = LB$('g&$ + RC>'($ >RR'G T7--$. =+ 7%1 3 7 H 6+<I+ LB$+(>$ "#," $ +(6(S$ >RR>G T7--$. =+# 2, +, $+Q6Q<$>RR<+ ><< ) )"-_ *T"8=H+I$"- 7$+&'&+ ><Q =+B+8#-##$* " $+(>+ ><S +=+T7--$ $+&+

42 C& $ + [7 1 \ >Q' + ) 0 " $ T $ H I >Q> + 7$T 2 +7 $$ 0 1 >Q& + )!$ + $ 5 0 >Q( +)<B.+.$ /$ 3D2 $ 1 >QC +) $21 >Q6 +232D [\ >Q< ;b 3 3+) + +72, + 2! H I$ 3 $ 2 $^$. >QQ [\2 + 0$ H 1I1 >QS +. ><R +=+T7--$25 $+RC+ >Q' +=+T7--$7213$+>('+ >Q> +=+T7--$25 $+RQ+ >Q&!+$ +$+>''+ >Q( $+>'>+ >QC +=+T7--$7213$+>(>+T $ 2+) D F 3$2!$ 5H DI 5D+ >Q6 +=+T7--$7 $+SC+ >Q< +=+T7--$) 0 $+>''+ >QQ!+$ +$+>'(+ >QS +=+T7--$W53 $+((+

43 C( 2 ^3F >QR +-$ T $ /,! $5 >S' + 1%, 0 $ 3 2$ 3 1 +). 1 H 0 I. >S> +).1 [ \ 0 >S& +[B8 2 $ 3 $$\ >S( H,.I >SC + P.3T 1; #.J +T ; #. J / >S6 +; #.J.3 2 +)HI$ $[\$353. $ >S< + $ $ d+- L % $T 5 H D$ I$ + 2 >SQ + $! $ 3 >QR +=+T7--$"^. 2 $+6Q$<>+ >S' +=+T7--$7213$+>&C+ >S> +=+T7--$8;$+(R+ >S& +=+T7--$70=1 ;&(+>>&$+><($>Q>+ >S( +=+T7--$b $+6<+ >SC +=+T7--$8$+(6+ >S6 +=+T7--$; #.J ]2$+SQ+ >S< +=+T7--$# 2$+Q6+ >SQ +=+T7--$ $+>6+

44 CC 3+). 11$ + &+&+&#.8=. >SS " T H1 I$ 7. " 0.$ =. H1 I+ 3 T 2 H8 $; #.J I$=. # 2 " >SR +7# /. >SS )1!$ "H" #I$ 3 1/H. I &' + 3 / 2 && /2 H I,=)8=$#+8+7 5/. + LB$ + &'g&$ + SSRR$ >RS'G =)8=$ # LB$ +&(g&$ + >6C><($ >RS(G =)8=$#+ 8+,. +LB$ +&6g($+&CR&Q'$>RS6G=)8=$ # , 5% K )<$"#," $ + 6SS&$ >RSSG =)8=$# # + LB$ +&Rg>$+>QC'$>RSRG=)8=$#+8+"# +; H"I$>RR'G =)8=$#+8+); 1#, 2 +LB$ +('g($+&6<&q&$ >RR'G=)8=$#+8+" % M +"#," $>RR>G=)8=$#+8+H+I+ " % 7 8 +"#, 8g"$ >RR>G =)8=$#+ 8+ ; B,3 +LB$ +(C$ +(6g&$+>QQ>S6$ >RR6G =)8=$#+ 8+ 7$ + <$ >< (' + >RRQG # ;1 /+, L $"#," $+<(QS$>RRSG=)8=$#+8+)#/! +, L $"#," $ +&>(6$ >RRSG =)8=$#+ 8+ 8, 2. +, LB* $"#," $+&>(($>RRSG=)8=$ #+8+!N]8-%/ &<$ +<'Q+7$+ >&$ +>RRSG=)8=$#+8+7D 5] +,L, $ +>$7, BT9$+>&&($>RRRG =)8=$# ] 0 +, L, $ +>$7, BT9$+&C(($>RRRG=)8=$#+8+7 b 0. ]+,L, $ +>$7, BT9$+(CCQ$>RRRG=)8=$# ,"- 1N2$"#," g$+>q &S$ >RRRG =)8=$#+ 8+ * " % +; #7)"-"P$g"$&'''+ >SR #+8+=)8=$7. $+&($&QC'+

45 C6 $.. $ 3 d 0D + =.. $ H% I >R' +$ [ \ >R> H, 2 I >R& 3 D$ 2, H+++I P 3$ 21 $ 5 2 1/$ D $ D 32 >R( + )2 12 d +/ >RC /. $ $ D$ $ 2 0 >R6 + 7 $ $ 20 H I.+ "2 1$ $ >R< +=. / >RQ +8!$D F[\$ =. 5 >R' #+8+=)8=$72. $+&(+ >R> #+8+=)8=$) 1$+&6<,7 [ \ 1 21 / /+82+ 1#+8+=)8=$" % $+&6, #+8+=)8=$8, 2. $+&<$&Q$('+ >R& #+8+=)8=$7. $+S'+ >R( #+8+=)8=$7. $+>Q+ >RC #+8+=)8=$" % $+(R,2 / $+ >R6 #+8+=)8=$7. $+(S+ >R< #+8+=)8=$72. $+&C+

46 C< 0 $ 2 1 3! 2 1 >RS +7D[\ $ F2 + 8 $ =.. 3 F D $ >RR +1,%? / + +".0$ !2. &'' + - $ =. 2 &'> +0 5 &'& G5 / &'( G 5 /. $ &'C + 2$ 1 2 $ 3$ $ / F F % / +=. 5. &'6 +[P 0 2 >RQ #+8+=)8=$ D$+&S&+ >RS #+8+=)8=$7!$+>QQ$>SC+ >RR #+8+=)8=$2 1/$+<Q+82+ 1#+8+=)8=$ $+&6'+ &'' #+8+=)8=$ $+>6C+82 1#+8+=)8=$7 5 /. $+RC+ &'> #+8+=)8=$2 1/$+<($QQ+82+ 1#+8+=)8=$) / $+&($&S+ &'&!+$ +$+&6S+ &'( $+&6(+ &'C $+&<Q+82+ 1#+8+=)8=$7D 5$+>&$><$>R+ &'6 #+8+=)8=$ $+><>+

47 CQ 3. G $ \ &'< + / / F + &'S $ &'R $ &>' $ 21 &>> $ / &>& +7$ =.$ 1 /$3 2 +[ 1 2 \$ 3` H 2 I &>( + ), 2! 2. $ 2 /+".2 2b $ 2 $! &>C $ &>6 +)!1 $ $21$ %%,! + $ 3 3 2b + 7 /! H+++I+7/! &>< + &'<!+$ +$+><&+ &'Q #+8+=)8=$ $+><>+ &'S #+8+=)8=$72. $+&(+7 1G.+ &'R!+$ +$+&(+ &>' #+8+=)8=$" % E+&6$6>+ &>> #+8+=)8=$7D 5$+&'+ &>& #+8+=)8=$7b 0. $+(<+82 1#+8+=)8=H+I$" % 78$+>'+ &>( #+8+=)8=$ $+><&+ &>C!+$ +$+><'+ &>6 #+8+=)8=$7b 0. $+CC+82+ 1#+8+=)8=$Z$+<+e f &>< #+8+=)8=$ $+&<&+

48 CS =. 0 $$ $ $ H 0 I$ 0$ H3 I$ 2$ $ / " 8 +; 2 $ /. +7+ / / &>Q +7%$B# &>S +72/$$ 3 D/./ /. &>R + ) &&' $3 F $ 21 &&> &&&!3 &&( +P3 1 > 3! &&C &&6 $23 D., [73 3! 2 B 8 / 3 F \ &&< + &>Q #+8+=)8=$7. $+QR+ &>S #+8+=)8=$7b 0. $+(Q+ &>R #+8+=)8=$8, 2. $+(&+ &&' #+8+=)8=$72. $+&'+ &&> #+8+=)8=$2 1/$+QC+82+ 1#+8+=)8=$7D 5$+>R+ &&& #+8+=)8=$7D 5$+>S+ &&( #+8+=)8=$ $+><'+ &&C #+8+=)8=$" % $+('+ &&6!+$ +$+C6+ &&< #+8+=)8=$7!$+>S>+

49 CR &+&+(8..". =. &&Q! 0 "$8+". =. / F /$ $ 2 $F/. + / / &&S + "H1 I+" H8 I &&R, 2+ 2 $". =. 2 /+ )..0+"2 $ $ + ). / ^+) ! $. +). D F d +". =.F3/ &&Q!D 17.+ >RR>>RRS$0 3 / " $ D 1 8 2# + 12$$ 20$ /P H"#I+7 % $ 7.+ &&S,"8=-!=78=$8+;%1, 2 + LB$ +(($ +&(R&6($ >RR(G"8=-!=78=$ 8+_ " , + LB$ +(C$ + >SC>RS$ >RRCG"8=-!=78=$ LB$ +(6g>$+SCR>$>RR6G"8=-!=78=$8+H+I+8E" 1 8 % 8% - +"#,8g"$>RR<+&<+G"8=-! ".+6 7,9 E< % % < +"#," $ >RR<+ ><R +G"8=-!=78=$ 8+ #,1+LB$ +(Qg($+&RR(''$>RRQG"8=-! =78=$8+7. +LB$ +(Qg>$+Q(R>$ >RRQG"8=-!=78=$ ,$ D+, LB* $"#," $+QRS<$ >RRSG"8=-!=78=$ 8+ 7 = b /+, L $"#," $ +(<<&$ >RRSG "8=-!=78=$ , L $ " #, " $ + &R>(&'$ >RRSG "8=-!=78=$ F +,"- 7N$" #," g$+<ssc$>rrr+

50 6' /. + / H 0 &(' $ &(> $20 &(& $ &(( $ &(C I$ &(6 $ H1 % &(< $ &(Q I$ &(S H &(R $21 &C' $ $ 1 &C> $ 0 &C& $ &C( $ &CC $ &C6 I+ 22. b $2.+ / 2 H2$.$$+I &C< +; +)210 $ 3 /+730 $ $F[.\ &CQ +) 23$ $ 3.+ W $ 2$. &&R =+B+8#-##$* % $+(>+ &(' 8+"8=-!=78=$;%1, 2 $+&C<+ &(> 8+ "8=-!=78=$ 8 0 F $+S(+ &(& "."8J$7. 20, $+>S ,9 E< % %< $+>C>>C6+ &(( &(C 8+"8=-!=78=$7. $+S<+ &(6 &(< 8+"8=-!=78=$8 0+++$+QQ+ &(Q 8+"8=-!=78=$7=8 58 b /$ +CQ+ &(S &(R 8+"8=-!=78=$;%1+++$+&6'+ &C' 8+ "8=-!=78=$ $ + QR "8=-! =78=$;%1+++$+&C<$&6&+ &C> 8+"8=-!=78=$;%1+++$+&6>+ &C& 8+"8=-!=78=H+I$8E" 18 % 8% - $+&$<+ &C(!+$ +$+R+ &CC &C6!+$ +$+<>$QQ$><'><6+ &C< 7,9 E< % %< $+>C>+ &CQ 20, $+>S6+

51 6> [2 \ &CS + ) / 0 H, 2.$ $ $20 $$20 $20$+I +71[2 \$D2 1 $$ +% 0$ $ /$ 5 +) 1 / [ \ 2 $ 2.+2 [\2 + ) [ \$ 1. F 3 + $". =. [20\$2 /. &CR +". =. &6' +$ 2 D$ 20 2, 1 * % &6> + P 1 / $ 7 &6& &6( $ ^ 3` + 7 2G 5 $ $ +)[ \ H $ $ 2$ I [ 2\$ F203. &6C +) $ [ \ &66 + &CS +++$+>C>+ &CR 20+++$+>RS+ &6' 8+"8=-!=78=$7. $+Q(+ &6>!+$ +$+S>+ &6& $+QR+ &6( 20+++$+>S<+ &6C +++$+<>$QQ+ &66

52 6& ) ". =. [ 1\/. 3 2 $! +) 0 [1 " 8 \ &6< $$ &6Q +) H ^I+ $$3 13 ^D^$ 2$021 &6S +)0F21,[7 2 $1$ 22 \ &6R ) H3 2 I &<' $. H3 2 I &<> $5$ &<& $30 $20$ / [2.!\+ 8 /$ [ \ &<( 1 2 / + $.!$ / F + ) H+++I 8$ $ D$!.B8$ $ 21$ %. &<C +e/f &6< 8+"8=-!=78=$;%1, 2 $+&CR+ &6Q!+$ +$+&6'+ &6S $+&C&$&CQ+ &6R $+&6&+ &<' 8+"8=-!=78=H+I$8E" 18 % 8% - $+6+ &<> 8+"8=-!=78=$7$+SC+ &<& h$+sq+ &<( 8+"8=-!=78=$8 0h$+<SQ&+ &<C 8+"8=-!=78=$++$+QR+

53 6( % &+(+>;"22 &<6 7 ;"22 2" > +-. % L 7) $ 0 3. &<< P / 2 $ $3 5+ P F 2 < + [A \ &<Q +7 2 $ /!+7 $ + F $ $ % $ 2 21 &<S ). 21$ 0+71$ % / ) ? < %< 1 &<R.% P b + $ / F 2 + ) 0 &<6 D8$ % H8 g"i$ 3+ &<< ;")%%#$L 7)$+Q+ &<Q!+ + &<S + &<R ;+")%%#$++$+Q+

54 6C D $ $ 2$ 1+ )1 / +7. / + H 3 I1 [\+"./ $3 + 1 / $[ / \ &Q> $ F[ \ &Q& + $. 0" +# 0 $ 2 &Q( 3+- $! &QC $ &Q6 +2$ 0+71 $ $ $ / 2 + &+(+&-9.*4 &Q< " *4$ 0.$ /$ 2 2 F / &QQ + 7 /. 3 +) D. *4 H2 = %< %1?O# % * " I1D$ $ 22 [D\ &QS + &Q'!+$ +$+>>+ &Q> P $$ H+RI+ &Q& 7 % 1 0 $D 1 2+ " $ =$ 3 0H+RI+ &Q( 8 $ % $1 $ $ 2$ 0 $ $ +! !H+>'I+ &QC!12+7.! 3 F 3/ H+RI+ &Q6 72 1! 0 0$2 + &Q< 8$ F8! +;.!;Hg"]&'''I$ "#g"+ &QQ -++*T"$2 = %< %$+>>+ &QS!+$ +$+>($><+

55 66 *4$%= &QR 2 3 2$ D 1 0 $ +% D 1 0 2/1. $21 / D &S' +7 +*4$% D &S> +/ D $ $ $*4 D 2$8 +) 3 1[\+)1. 21D 3 d &S& + 7 $ $ $ 2 D. d &S( +7D $$[D\+ 22 $D D $D &SC $$2 D / 3[D\.. &S6 +*4$[D \ 3 $3 &S< +) , 1 &QR $+&>+ &S' $+QS+ &S> $+&'+ &S& $+SR$>(Q+ &S( $+C'+ &SC $+>&$6&$S6$>(S+ &S6 -++*T"$++$+&>$('$>C&+ &S<!+$ +$+&'+

56 6< &SQ +7D $1$1 /$ D d + 3D + $2 0 &SS + 72/ 0 $D 2 + 7$, 1 D3$.3$/ [D \+ P $ 2 $ D / &SR + $D. D &R' + ). 1/. $ 3. 1 D.$ +*4 5/., +8 3` $D / [D\ 1D / G1+ ) 2. $/ [D \ &R> &R& +*4 3! $F &R( +7$ $ D 30 G $ &SQ $+(C+ &SS $+(S+ &SR $+SS+ &R' $+CQ+ &R> -++*T"$++$+&Q+ &R&!+$ +$+>(S+ &R( $+>>S+

57 6Q 7*4 $$ /, $ F G $ 2 DH/2. I &RC +72 $*4 / H! I [ \$ 2! &R $*42.!+ 7 $. > $2! &R< +". 3$$!$/ /+)! !$ [\ ) $ 2/ / /+ " 2. $ d &RQ, 7/. *4 7 0 / 2 3 D 2 +A! $ 1 /$ $ $ D D $ b 2 $ 3.! $ $. $ D 2 &RS + %&' 7 / $. 123 /. + -.$ 12 1 &RC $+>&R+ &R6 $+>('+ &R< $+>&>+ &RQ "!% $ 2 C+&]+(+

58 6S $3/. +.1 % H(+>I+ # 1., / ` H(+&I+7 /$ $3 + =/ 3 3 D + $2 3 +/ % H(+(I+ % 8 1&'$ 2. +) = +)$ 1$ 02 / &RR + - < [2/.\$ 7$ 0 +) ('' + G./ + $./ 2+) ) $3 13 [. \,1 2 ('> +7 20$$ $$ $1 3` &RS -++*T"$++$+>C>+ &RR #+%P!_=.;-$ P"<$+>6+[ 2 2 )E 2$ \H+>QI+ ('' B+7!7;"$* % >$+&'+ ('> B+7!7;"$++$+>C+

59 6R!+7 /. 1^ $ 1, F 2! ('& + 70 $$ B97+ 1 $$ $.$2 ('( + H2+ (+&]+>I$D^ 2 1 B 8+ 7 $ 0$.! / $.0 + ). 2 H 0 IG 0" $1+=/0 / /./ 3 3 ('C +P2 1%/! + +" $ 3. /. +=D. 1 $ / %3+ ) / 1 $ /$ /+ $ $ 1 2/ 3 +) 0 0 / 2 b D / +; 3 1 /, 2 $ $ 0 + ('&!+$ +$+>C$<C$>>'+ ('( $+&(>+ ('C M. 8 B 1 G 1 G " L 1 1g3G H : 2 G : 1 G -, 1 3/+

60 <' 1 ; +. 1 F 3 + ; 3 / / H0I ('6 1. $ ^0$ /2 ('< +AD " / /. +1$ /10 2+ ) F + 2 $ 2 / ('Q +" ('S $ 3 / $ +722 $ 3 + A 30 8 $$ /. / +70 $ //. + " $ 3 $2 +7$3.20 / $ 2 / / 0 /. +13, 0 %-. +) 2$ 1$ 0. 3 ('6 % + " $+>'&+ ('Q 9+8)##-"$= % * $+&6$(C$CQ$6C$<&$S'$S6$RS$>&<$ >(S$>C'$>CR$>66$>6R$>QQ+ ('S!+$ +$+&R,[3! " $ +#$ $ $ 02/$ F!\+

61 <> ; /. +; #98 %/! +.$ ('R (>' $ $ +7.! 1 $ * $ 8 / 3 2 +" 2 2 F /. D 2 / /$./ 30 /+ P (>> +) 1 / +)!$ $ 1 [ \ $ D /. $ 8 / / $ $. (>& +) 2 D, ('R %/!7;7"8-)$)< $+>C($&'>+ (>' #987$,% < $+>S&+82+ 1%/!7;7"8-)$)< $+ >(C+ (>> =+B+8#-##$* " $+>&6+

62 <& $$ 20 (>( $ = + 8 % $ 23. (>C + -! %# (>6 + )32 ^1H I11. + ) /. / d / H2I 3 H0I 5$ 3 ^. 8 D (>< $$/. +) ; #.J $# $ / D$ /$ 2 +) 2 / 1 0+ (>& =+B+8#-##$++$+>&C+ (>(!+$ +$+>&C+ (>C = -")-_;"7J$8 % $+>C'+ (>6 +=+T7--$#+8+=)8=8+"8=-!=78=+ (>< 7 2 F [\ 12 $ H+(>$6>$R($>6& I$8 2 /+[. \ %%H *K, :K QK$ 01H+(>I+ DF, [) D/1D / d$ ^\ H+ R(I+. [ \$ 2 +[8 H+++I H+++I3 \ H+((6I+ 3/ F $ 3 F+;$3 d +A $ # 3 +

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: Ποιος καρπώνεται το πλεόνασμα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: Ποιος καρπώνεται το πλεόνασμα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: Ποιος καρπώνεται το πλεόνασμα; 1 1. Εισαγωγή: Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαφοροποίηση τιμής Πρώτου βαθμού διαφοροποίηση τιμής Δεύτερου βαθμού διαφοροποίηση τιμής Τρίτου βαθμού διαφοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα

Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα Ασκήσεις Ζήτηση 1 Η ζήτηση των αγαθών Εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυµίες µιας κοινωνίας για ένα αγαθό. Εξαρτάται από: Την τιµή του αγαθού Το εισόδηµα Τις τιµές των συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % (  ) # % #  *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2  + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m &  #  ) F 3 Cc 30 C, 2  + ' ) F j 3. C- l &+'  C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ Τµήµατα ΧΗΜΕΙΑ 1. Φυτικής Παραγωγής 2. Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη 9.30-10.15 Παρασκευή 11.30 13.15 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Φυτική Παραγωγή Πέµπτη 8.30-12.30 Επιστ. & Τεχνολ. Τροφίµων Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΜΟΣ, ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία

Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας στη βιομηχανία LBNL, Report 2268E Οδηγοί εξοικονόμησης ενέργειας LBNL, Report 2268E Πλαίσιο και στόχος των διαλέξεων Οι δράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ TIMOKATAΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Ν.56 Σχετικά με τον Τιμοκατάλογο Ο παρόν τιμοκατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο. Οι τιμές που περιλαμβάνονται σε

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5!

!#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%+0$-1)23'%4%$*5! !"#$%&%'()#*+,-$-.*+ /*,%"+0$-1)23'%"4%$*5! "#$%!&! 6789:0;?@AB+8?C?DABE+ FG/H8@D6H=CH7I6G/@080BD@/H7+J+6()+??+K!BGFH6!H=CH7+K=G/?CCH7/

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1

1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp. Progression Distinctive Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 1.4 8v 78hp 1.4 8v 78hp 1368 1368 Progression Βενζίνη Βενζίνη 14.600 15.700 145.B3N.1 145.E3N.1 ΘΟΦΝΠ ΦΥΡΗΠΚΝΠ NIGHT PANEL ΚΔ LED ---- ΦΥΡΗZOMENOI ΘΑΘΟΔΞΡΔΠ ΠΡΑ ΑΙΔΜΖΙΗΑ ---- ΡΑΚΞΙΥ SPRINT ---- ΡΑΚΞΙΥ

Διαβάστε περισσότερα

&+, + -!+. " #$$% & # #'( # ) *

&+, + -!+.  #$$% & # #'( # ) * ! &+,+-!+. "#$$%&##'( 0 1 2 #$$% 3! 4 4 &5 -! 3 &-! 4 &5 -!63 &-!6 41 7+ 8 " : 4 ; 4( & 4 # < 4/45 45 4 &- 4= 4 6 % 8 " 8 ' : "#$$%&/#'( > #$$% 8 8 4! " 4 3!??? - "#$$%&=#'( ( #..1@+A >+." (% &+.*+1+.B1.1>6+!#$$=A#$$%(%

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

Hydraulic network simulator model

Hydraulic network simulator model Hyrauc ntwor smuator mo!" #$!% & #!' ( ) * /@ ' ", ; -!% $!( - 67 &..!, /!#. 1 ; 3 : 4*

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης

Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης KEΦAΛAIO 5 Δυναμική Ανάλυση των Συστημάτων Πρώτης Τάξης Όπως είδαμε στο Κεφάλαιο 4, η δυναμική μελέτη ενός φυσικού/ χημικού συστήματος οδηγεί συχνά στη διερεύνηση της δυναμικής συμπεριφοράς μιας γραμμικής,

Διαβάστε περισσότερα

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2

AD8114/AD8115* AD8114/AD8115 SER/PAR D0 D1 D2 D3 D4 A0 A1 A2 A3 CLK DATA OUT DATA IN UPDATE RESET 16 OUTPUT G = +1, G = +2 AD4/AD5* DATA IN UPDATE CE RESET SER/PAR AD4/AD5 D D D2 D3 D4 256 OUTPUT G = +, G = +2 A A A2 A3 DATA OUT AD4/AD5 AD4/AD5 t t 3 t 2 t 4 DATA IN OUT7 (D4) OUT7 (D3) OUT (D) t 5 t 6 = UPDATE = t 7 DATA OUT

Διαβάστε περισσότερα

4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 4.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ 4. ΠΑΡΑΓΟΥΣΑ Ή ΑΝΤΙΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Παράγουσα ή αντιπαράγωγος μιας συνάρτησης f( ορισμένη στο D(f) λέγεται η συνάρτηση F( για την οποία ισχύει F (=f(. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ: F(= = df

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΣΔΕ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2003-2004 ΑΓΓΛΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: «Το αγγλικό αλφάβητο» ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ Σε ένα μαθητικό δυναμικό όπως αυτό του ΣΔΕ Αγρινίου

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2010 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικού Υλικού Χαμηλής Τάσης & Ηλεκτροκίνησης Αγαπητοί συνεργάτες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % &! # $ $ $ ' $! ' $

! # $ % &! # $ $ $ ' $! ' $ "# % & # ' ' )* Router Bridge Repeater Hub Your IEEE 802.3 X.25 ISDN switched-packet data stream is running at 147 MBPS with -9 a BER of 1.523 X 10... +,, ( . / "# &' ' ( )& * ) )& & +*# * ), - &..**)/

Διαβάστε περισσότερα

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr

Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Περικλέους Σταύρου 31 34100 Χαλκίδα Τ: 2221-300524 & 6937016375 F: 2221-300524 @: chalkida@diakrotima.gr W: www.diakrotima.gr Προς: Μαθητές Α, Β & Γ Λυκείου / Κάθε ενδιαφερόμενο Αγαπητοί Φίλοι Όπως σίγουρα

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης

Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης Ειδικά κεφάλαια δικτύων αποχέτευσης (συναρµογές, προβλήµατα µεγάλων και µικρών ταχυτήτων) ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας

Μάθημα 9ο. Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μάθημα 9ο Τα πολυηλεκτρονιακά άτομα: Θωράκιση και Διείσδυση Το δραστικό φορτίο του πυρήνα Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Πολύ-ηλεκτρονιακά άτομα Θωράκιση- διείσδυση μεταβάλλει την

Διαβάστε περισσότερα

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont

www.absolualarme.com met la disposition du public, via www.docalarme.com, de la documentation technique dont les rιfιrences, marques et logos, sont w. ww lua so ab me lar m.co t me la sit po dis ion du c, bli pu via lar ca do w. ww me.co m, de la ion nta t do cu me on t ed hn iqu tec les en ce s, rι fιr ma rq ue se t lo go s, so nt la pr op riι tι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900

ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 ΣΕΙΡΑ 700 ΣΕΙΡΑ 700S ΣΕΙΡΑ 900 ΣΕΙΡΑ 600 GC604 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 400x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 15 Kg ΙΣΧΥΣ: 2X3600 W 462 GC606 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 600x600x265 mm MIKTO ΒΑΡΟΣ: 23 Kg ΙΣΧΥΣ: 4X3600 W 729 GS604

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & Φ.ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ; ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4672 Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου 2013 119 Αριθμός 88 Ο Παναγιώτης Κουτσού, μόνιμος Τεχνικός Επιθεωρητής, Τμήμα Δημοσίων Έργων, απεβίωσε

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

L A TEX 2ε. mathematica 5.2

L A TEX 2ε. mathematica 5.2 Διδασκων: Τσαπογας Γεωργιος Διαφορικη Γεωμετρια Προχειρες Σημειωσεις Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών Σάμος Εαρινό Εξάμηνο 2005 στοιχεοθεσια : Ξενιτιδης Κλεανθης L A TEX 2ε σχεδια : Dia mathematica

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2011 Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης www.siemens.gr Xάρης Συγγενιώτης Διευθυντής Βιομηχανικών προϊόντων ελέγχου & Φωτοβολταϊκών συστημάτων Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR

ΤΡΑΤΑΛΟΣ Α.Ε ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ SNR SNR 1017/12 G ( ΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ US 201-ES 201) ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1017/15 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1020-20 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ 16,59 39,49 SNR 1035-1 7/16 G = UC 207-23 ΡΟΥΛΕΜΑΝ 28,17 67,04 SNR 1035-35 G ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου

Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου Κεφάλαιο 2 Διαχείριση Σηµάτων σε Ψηφιακά Συστήµατα Ελέγχου u Μετατροπή Αναλογικού Σήµατος σε Ψηφιακό (A/D Conversion) Ο µετασχηµατισµός Ζ u Μαθηµατική Ανάλυση της Διαδικασίας A/D Μετατροπή Ψηφιακού Σήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος

Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης 2. Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος 4 η Θεµατική Ενότητα : Χαρακτηρισµός Κυκλώµατος και Εκτίµηση Απόδοσης Επιµέλεια διαφανειών:. Μπακάλης Εισαγωγή Μια δοµή MOS προκύπτει από την υπέρθεση ενός αριθµού στρώσεων από µονωτικά και αγώγιµα υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

!"# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,*

!# $%&'()*% +,-.%&,/ 0) $.)&-.,* 1%(23-%/,* !"#$%&'()*%+,-.%&,/0)$.)&-.,*1%(23-%/,*!"#$%&'()*+,&-%.#/,&012+ 3#4"/,&5&678&.&6!"#$%"&'&()%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/ 1(#2+/)%34567 89:9;9?@@AB5B@4@5B 8C'(#C/)%*#'+$%,#-."/0)#,%.$/34567 D*/)$/E$&=)&F%+$&(/F

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 01/2015 siemens.gr Αγαπητοί συνεργάτες, σας παρουσιάζουμε τον τιμοκατάλογό μας 01/2015, με νέα πρωτοποριακά προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

[ ] [ ] ( ) 1 1 ( 1. ( x) Q2bi

[ ] [ ] ( ) 1 1 ( 1. ( x) Q2bi NSW BOS Mhics Esio Soluios 8 F dowlod d pi fo wwwiuco Do o phoocopy opyigh 8 iuco Q L u 5 d ( ) c u u 5 Q Qc ( ) ( ) d 5 u d c d d l c d [ ] [ ] ( ) d l ( ) l l Qd L u fo > ( ) u d Wh u ; wh u d d ( u

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments

A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments 2008 6 6 :100026788 (2008) 0620106209,, (, 102206) : NP2hard,,..,.,,.,.,. :,,,, : TB11411 : A A research on the influence of dummy activity on float in an AOA network and its amendments WANG Qiang, LI

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα.

1. Ένα σώμα m=1 kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. . Ένα σώμα m= kg εκτελεί γ.α.τ. και η μεταβολή της επιτάχυνσής του σε συνάρτηση με το χρόνο φαίνεται στο σχήμα. α. Να βρείτε τη σταθερά D και την ολική ενέργεια του ταλαντωτή. β. Να γράψετε τις εξισώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΙΑΚΡΙΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ ΙΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όλα τα τεχνικά έργα κατασκευάζονται στην επιφάνεια του εδάφους ή κάτω απ αυτήν. Η ασφαλής τους θεµελίωση προϋποθέτει καλή γνώση των φυσικών και µηχανικών ιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ SCAN & LEARN

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ SCAN & LEARN ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2014 EΛΛAΣ - KYΠPOΣ SCAN & LEARN IΣXYEI AΠO 01/01/2014 www.ridgid.eu OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA NEO NEO RP-340 600-I & 690-I NEO rm200 & CS6 NOTES ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. 2003 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Ο.Ε.Φ.Ε. ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο Θέµα Α. α) Έστω η συνάρτηση στο κάθε f δ) R τις τιµές του γ) Αν η συνάρτηση παραγωγίσιµη σε αυτό. Τότε ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96

1384 Ν. 28(Π)/96. Ε.Ε. Παρ. I(II) Αρ. 3050, 5.4.96 .. Π. () Α. 050, 5.4.96 184 Ν. 28(Π)/96 πεί Πϋπλγμύ τυ γνμύ μτδτήες Στέγς Νόμς τυ 1996 εκδίδετ με δμίευ τν πίμ φμείδ τς Κυπκής Δμκτίς ύμφν με τ Άθ 52 τυ Συντάγμτς. Πίμ. 194 τυ 1987 18 τυ 1987 52 τυ 1988.

Διαβάστε περισσότερα

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ.

1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. 1. Από την αρχική σελίδα του web site του ΙΚΑ http://www.ika.gr επιλέγετε την ελληνική σημαία για να εισέλθετε στην κεντρική σελίδα του ΙΚΑ. (Προτείνόμενοί φυλλομετρητές: Mozllla Firefox, Internet Explorer)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡ- ΕΠΕΝΕΡΓΟΥΜΕΝΗΣ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ Κώστας Βλάχος, και Ευάγγελος Παπαδόπουλος Σχολή Μηχ. Μηχ. Ε.Μ.Π., Εργαστήριο Αυτομάτου Ελέγχου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 1. Μηχανισμοί σκέδασης των φορέων (ηλεκτρόνια οπές) 2. Ηλεκτρική Αγωγιμότητα 3. Ολίσθηση φορέων (ρεύμα ολίσθησης) 4. Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013.

Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Προτεινόμενος τιμοκατάλογος Οκτώβριος 2013. Κωδικός Μοντέλο Περιγραφή Προτεινόμενη τελική τιμή ( ) Όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Προτεινόμενη τελική τιμή με όφελος ΦΤΤ λόγω απόσυρσης 2013 ( ) Τέλη

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Οικονομιών Κλίμακας: Κυκλικό Απόθεμα

Διοίκηση Οικονομιών Κλίμακας: Κυκλικό Απόθεμα Διοίκηση Οικονομιών Κλίμακας: Κυκλικό Απόθεμα Μέγεθος Παρτίδας: είναι η ποσότητα την οποία παράγει ή προμηθεύεται ένα στάδιο της ΕΑ σε δεδομένο χρόνο. Κυκλικό απόθεμα είναι το μέσο απόθεμα το οποίο παράγεται

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση. Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσική ραδιενέργεια περιβάλλοντος και ραδιενεργός ρύπανση Π. Κρητίδης και Ε. Φλώρου Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤ-Α, ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Φυσικά ραδιενεργά στοιχεία Παράδειγμα από την οικογένεια

Διαβάστε περισσότερα

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης

Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Bιομηχανικό Yλικό Xαμηλής Tάσης Zεύξη, εκκίνηση, προστασία χαμηλής τάσης Tιμοκατάλογος 10/2013 Answers for industry. Xάρης Συγγενιώτης Διευθύνων Βιομηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ Velox Ultra MB SAE 5W-30 100% συνθετικό πολύτυπο λιπαντικό τελευταίας τεχνολογίας κατάλληλο για όλους τους τύπους κινητήρων βενζίνης ή πετρελαίου με ή ή χωρίς υπερτροφοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Β Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr ,,, - 1 2 = = 3 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ (Επιλέγετε δέκα από τα δεκατρία θέματα) ΘΕΜΑΤΑ 1. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος; Γιατί; (α) Από τα στοιχεία Mg, Al, Cl, Xe, C και Ρ, τον μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

Για τον ορισμό της ισχύος θα χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διάταξη αποτελούμενη από ένα κύκλωμα Κ και μία πηγή Π:

Για τον ορισμό της ισχύος θα χρησιμοποιηθεί η παρακάτω διάταξη αποτελούμενη από ένα κύκλωμα Κ και μία πηγή Π: 1. Ηλεκτρικό ρεύμα Το ηλεκτρικό ρεύμα ορίζεται ως ο ρυθμός μιας συνισταμένης κίνησης φορτίων. Δηλαδή εάν στα άκρα ενός μεταλλικού αγωγού εφαρμοστεί μια διαφορά δυναμικού, τότε το παραγόμενο ηλεκτρικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τεχνογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Σερρών Σχή Τεχνογικών Εφαρµογών Τµήµα Πιτικών οµικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Επιφανειακές θεµελιώσεις ιδάσκων: Κίρτας Εµµανουήλ Σέρρες, Σεπτέµβριος 010 1 Μάθηµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 19505 Αριθμ. 257 (2) Αντικατάσταση του Παραρτήματος του Μέρους Β του Άρθρου 35 «ιδικά κριτήρια καθαρότητας για τις χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στα τρό

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1

Ολοκληρώματα. ) x. f(x)dx = lim f(ξ. Παραδείγµατα Επισηµάνσεις Θεωρίας Θέµατα. f(ξκ) Επιµέλεια: Μάριος Ελευθεριάδης 1. + κ=1 Ολοκληρώμτ Cf f(ξκ) = 3 κ-ξκ κ - = f()d = lim f(ξ κ ) + κ= Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Επιµέλει: Μάριος Ελευθεριάδης . Αρχική συάρτηση ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑΤΑ Πρδείγµτ Επισηµάσεις Θεωρίς Θέµτ Ορισµός: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Θερ ικοί Αισθητήρες. Α. Πετρόπουλος - Τεχνολογία των αισθητήρων. 2011. Θερμικοί αισθητήρες. 1. Αισθητήρας Μέτρησης Ροής

Θερ ικοί Αισθητήρες. Α. Πετρόπουλος - Τεχνολογία των αισθητήρων. 2011. Θερμικοί αισθητήρες. 1. Αισθητήρας Μέτρησης Ροής Θερ ικοί Αισθητήρες Α. Πετρόπουλος - Τεχνολογία των αισθητήρων. 011 Θερμικοί αισθητήρες 1. Αισθητήρας Μέτρησης Ροής Θερ ικοί Αισθητήρες Α. Πετρόπουλος - Τεχνολογία των αισθητήρων. 011 Συγκεντρωτικά Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ II ΠΑΚΕΤΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

^ ^ιψι^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΕ ΕΧΟΛΗ;ΕΤΕΦ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΕ Τ Ι Τ Λ Ο Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Μ Ε Λ Ε Τ Η T H E Ε Υ Ε Κ Ε Υ Η Ε Ε Υ Ζ Ε Υ Γ Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΕΗΓΗΤΗΕ

^ ^ιψι^ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΕ ΕΧΟΛΗ;ΕΤΕΦ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΕ Τ Ι Τ Λ Ο Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Μ Ε Λ Ε Τ Η T H E Ε Υ Ε Κ Ε Υ Η Ε Ε Υ Ζ Ε Υ Γ Μ Ε Ν Ο Ν ΕΙΕΗΓΗΤΗΕ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΕ ΕΧΟΛΗ;ΕΤΕΦ ΤΜΗΜΑ:ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΕ ^ ^ιψι^ Τ Ι Τ Λ Ο Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Μ Ε Λ Ε Τ Η T H E Ε Υ Ε Κ Ε Υ Η Ε Ε Υ Ζ Ε Υ Γ Μ Ε Ν Ο Ν Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ο Ν K I N H T H P S N ΕΠΟΥΛΑΕΤΗΕ ΠΑΠΑΛΡΠΟΥΛΟΕ KYPIAKQE

Διαβάστε περισσότερα

Schindler 2400 Ο όγκος και η αγάπη για την λεπτομέρεια δεν αποτελούν αντιφατικές έννοιες. Ειδικοί ανελκυστήρες και ανελκυστήρες φορτίων της Schindler

Schindler 2400 Ο όγκος και η αγάπη για την λεπτομέρεια δεν αποτελούν αντιφατικές έννοιες. Ειδικοί ανελκυστήρες και ανελκυστήρες φορτίων της Schindler Ο όγκος και η αγάπη για την λεπτομέρεια δεν αποτελούν αντιφατικές έννοιες. Ειδικοί ανελκυστήρες και ανελκυστήρες φορτίων της Schindler O ταιριάζει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Σεεμπορικά κέντρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4 3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7 ΛΊΣΤΑ ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-27 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA

EΛΛAΣ - KYΠPOΣ ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 ΓΡΉΓΟΡΗ ΕΠΙΛΟΓΉ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7 ΛΊΣΤΑ ΑΡΙΘΜΏΝ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ ΣΕΛΙΔΕΣ 8-27 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 EΛΛAΣ KYΠPOΣ EXPERIENCE THE WORLD OF RIDGID www.ridgid.com SCAN & LEARN IΣXYEI AΠO 01/01/2015 OΛEΣ OI TIMEΣ EINAI ΣE EYPΩ ΔEN ΠEPIΛAMBANOYN ΦΠA NOTES ΤΙΜΟΚΑΤAΛΟΓΟΣ 2015 IΣXYEI AΠO 01/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t?

Παρουσιαστές: ??ast?s??? Τσάκας. ?/?t?? t???/?s????p???af???? t??????? ?a??a Se???t? Παρουσιαστές:??ast?s??? Τσάκας?/?t?? t???/?s????p???af???? t????????a??a Se???t???p????f?????a???????? Master of Applied Science (M.App.Sci)? a?ep?s t?µ?? G?a s?? ί???/?s????p???af???? t??????? Τα κυριότερα

Διαβάστε περισσότερα