! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0"

Transcript

1 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

2 1 2! " "#$"$ %&''(

3 3445& 666 "3(475("45( "3,(& '

4 ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / / /2 /. +-$ $!4 $ $ /. +- 0$ 0 $ $ 1 $ 5!4 0 $ 3 / $ /. +

5 6 ))*$ + + " #, " $&''(+ 7" $ 4.. $. +. $ $ 4 $ 2!4 :...$ $ +...$ 4 $ ;9$ $4 2 $ 2. 2!4 : ;9$.. +..$

6 < 9,2+!+#.=. &?,2+!+ ; (?,2+!+AB= C?,2+!+D 8E

7 7F.#0 20$ 3 G 7.$ G 7 F $; 5 0 H IG 7 F 8#!G 7 F 87"!77!$ F J. F $ / $.3 G 7$ 2 $ 2!+ #.8=.$0D2 3 $ 1 G 7 2!+ -1$!+ ;$!+ A B =!+ D 8E, 55G 73.G 7!$ +

8 K-!8" 8)-8LM)7-))#N >&!%-LO";-)#N87" >C >Q >+';)!#)K#8) &> >+>+>B && >+>+&!J & &Q >+&+&B+= &R >+&+( (' >+&+C (& >+&+6# (( >+&+<%/! (6 &+';)!#)=)#K"8) (Q &+>+>=4B (S! "# $ &+&+>.=+T C> &+&+&#.8= CC &+&+(8..". = CR % & &+(+>;" ( &+(+&-9.* C % & '' % '( C+'8)-8#P"M) Q&

9 R >+'-8K)"U"8)"!)-"7;-))#N8)!P-!T; QQ ) )* &+')"8P")""P7"!7K#7!))-)-"7;-))#N8)! P-!T; SQ + )($ &+&+>) R< &+&+&)" RR &+&+() H 2$I >'> &+&+C) >'( V8P"),8)-PLO"!)-"7;-))#N8)!P-!T; >'< (+'7-U#"8K87!)-"7;-))#N8)!P-!T; >&& ) % ), ) %- % %- * % $ C+'8)-8#P"M) >(Q! >+'7"8)")#N8)"!7;K"878"M >C& %$ $'.& $ & ) &( ) % '/ &+&+>! ><> &+&+& ><C &+&+() ><R &+&+C >Q< % / (+>+>" >S' (+>+&Y >S> % # (+&+> >S( (+&+&/ >S6 (+&+( >SQ (+&+C;0! >R' % #( (+(+> >RC (+(+& >R<

10 >' $0 1% ( &'C $2% /$ $!%# /& $% / $$0 /( $&" /( C+6+>)0/. ++++&>' C+6+& &>6 C+6+(70 12Z &&' 6+'7[87"-=7!77L7\7[VY-87!)!")\]8)#7LO"- )-"7;-)!P-!T;7--7)#)7!7;K"878"M &&& &3 * 4 &3!%# 4& <+'8)-8#P"M) &&< " # $ >+')"8P")""P7" &(' / >+>+> &(> >+>+& &CR >+>+() &6Q + ' >+&+>; &<( >+&+&, &Q& ) >+(+>) &QS >+(+&) " &S( >+(+() &S< >+(+C) &R> $)% ( >+C+> &R( >+C+&) &R< ) * / ) * /$ %# $)%5 (+'8)-8#P"M) (&' % & %% %

11 >> K /2 7#7'> S> 7#7'& R( 7#7'( R< 7#7'C ><R 7#7' >Q' U%8)'> >Q& 7#7'< >S< U%8)'& &S& K 8 "P!)!87")-?'>]) ><S "P!)!87")-?'&]"7-! ><S "P!)!87")-?'(]# >Q( "P!)!87")-?'C]"P" >QC "P!)!87")-?'6]* &CQ "P!)!87")-?'<]; &SR "P!)!87")-?'Q]P! ('< K ; ;!7LM)-?'>,7"7LM) &(C ;!7LM)-?'&,7"")#)87;) &(< ;!7LM)-?'(,7"")#7;)-7-= &(Q

12 -)!PLM) X $ 2 E,["!$. 3 1$ 2 5$ +.!.\ > + D0E 12.D+7$3 ;1 D $ +7 $. $ 2$ 1+ 1 $ 3 $. 2! D. + $ 12^ $ 2 $./ 1 2[0\$ $$ 2 ^ 1 & $ /. ( $3 $ > 27J;$)* $+Q'+ &! )#;7-$6# $+>S&$>R'+ ( =4B+8#-##$* " 78 $+>'(+

13 >( D C + ) $ " E$ 2.!+7. 1 /$ $ 2 $ 2 $ 3. +" $ ^ + ^ 1 3 / [). 2. /3 \ $ $ $ + W $!$3 1 3 $. $ [ \$3! < + 1,. $ [-! D \ Q +"! $ "C&$3$ /$ 1.! S +)$ 7.$ 2!+2$ 2 $!+ $ C ) )"-$)9 $+&<Q$&Q "8=-! =78=$ % * $+C'+ 6 +7J;$++$+>Q+ <!+$ +$+&'+ Q $+R'+ S.P=78=_B2"P!78J$**8:;$+Q6+

14 >C! 1 + A $ $ ) % G $ 2 2 3` R + 7 $ $ / D D$ $ $ D 21+ ; $ ) % $ D 0,21$0 >' +W +" $ 3. F + 7'($ $120" G#$D2 <$3 D2. 8$ 21$3 1 1$1! >> + 2 $!$ D2 H I$ 3 >& + 30 $! 732 D >( +7 R 7 1!))"$%,) 2 $+>>>+ >' B.%"8=$% $+>Q>+ >> %.P"$% *=$+>SC+ >&!+$ +$+>S<,,[7 D2/ D /$/$$.HI.D$ 3 1 $ $ 1 2. \ !))"$ + +$ + >>S,,[- $ $ H+++I) ] ] \+ >( 7+!))"$++$+>&(+

15 >6 1 $ D$ 5, $.!$B8 >C + 7 $ )*)+,-,./0 ) #. 8 =.$ [1 21\ >6 + [ \03 21+)21 / $ 3!+ 7 $ $1 5 >< +) /1 $3 1 $! >Q +0 H!IG P4J4$1[1 3. HI$$ \ >S += $ $ >R + "/$ $ 1 3 $ 2 &' +)D$15.567,.4+! &> +$! 1 D. $ 3. && $$ $. >C #.8=)8=$% " $+>6Q,,[A " G1 a:. 3 a: +1a:. $ 5$ 3 0! 1 \+ >6!+$ +$+>6C+ >< B+%"8=$++$+>S>+ >Q - J#$)!%% $+>C&>6&+ >S P4J#T$" >?< <+++$+>(>+ >R #+8+=)8=$++$+><>+ &'!+$ +$+><&+ &> 7+!))"$++$+>>R+,[721212$321 \+ &&!+$ +$+>&'+

16 >< 2[\ &( +!$12 $ 3!$1 / + 12$ $/. F3.% &C $ 1! % H#9I!% H!I+ ) 3 $.^ & $31 +!+70 $H," 8$I $ [D\.$2 $2 $ $ + ) $. /$ 0 &< + $ 2 3! $ +) $+ $. $1 $ + 8 $ 5!+! E$/ FF * +[5* $ $. \ &Q +!2$/. 2$ F + 7!+ &( 7+!))"$++$+>&<+ &C 25 2 C+>$C+6]+(+ &6 %.P"$.D$+>SQ+ 3. $ $ /$ " 8 2+ &< +7J;$++$+C(+ &Q!+$ +$+>R6+

17 >Q - 2b$3 3 F $ D + b 3./ $ &S +;$D 3 ^ $ 31 &R &> +)3/. $ 2 D$/2 Z"!1$ ^ b $ ^ 3. $ 3 $3 $ 2 Z"/ 3 2 $32 1 2/3.2 $ 12 /. Z "/3./12 /. Z 0+" 0 % %- * % % $ $ C&'0. G$ &('0G$.3 H 3 I / /. $ / + &S +7J;$++$+Q+ &R %+P"$++$+>S<+.,[! 2.., 3 $ $ /$ $ 0 1 +) 0$ /$. / 3222 $.$1 2. \+

18 >S 8 12 $ $ b /. +1 D,2 * $ /. +"! $ $ D$. $ /. +8.D12 $ 1 b +" / % 33$ ` $ 3, 0 $+- 0$ 0 + /$2!4,5 % + 7 A % B,C + $3 F $ $! $!4 D.0 + $2 0 (' +10,5% A % 7 % 8 %% % % %- * % + $ F $ $ /, + /. $ 3$1 (' 701 /. + 25$ 2 >+']+(+

19 >R $ b32+7 %#.$ + ) D 0. ^ 0 $$ 2/. +".122 2$ 1 /. $ D 12+1 D30, A % B,C 8 % %- * % + W F 3,. 3$ 0 $ /. ZW 3`. $.$. Z 2$3 0 5!4 0 /. Z ) 0 / 12 G 0 $ 3 0$ 0 5 /. + $ 3 %% B $ 0 $ 2 / $ $ 3 2 (> +7 /0$30 $ / , b /. + (> 8 2 (+']+&$C+6]+(+

20 &' 8 2 $ 3 $ $.! ;+ 3 0$ 3 2.!$ 1. +).! 13 F0 $ $ 2 /. $/$ 2 H0 I ,+ A 3.D 30,. +7$ 0$. 30 /. 1 / 30 $ +

21 8)-V)7"#) ) D01 1 ] ]. $ + 3 F / $ 3 2 /. +-12/ / G $ + 8 $ +" 3 D + 8 $ / 2 1F/. + /$, 0.0+ D/ +- $ $ $ 0 / 2$ +!" ) 0 1, / 3 / +7 < ^ / B/

22 && / $ +$ $ 0 + >+>+>B97 (& )* % >$B97$5 $ / /. / (( + 7 $23/ $ $ F. (C D $ $0 ^ 2 / $D ( / ) $ + 7$ % 1 /. + 3 / 2. +) /1 + (& 2 " /T +>RQQ )2 P"7>RQ'+7 +7 /F + (( B97!7;"$* % >$+&'+ (C!+$ +$+R>S+ (6 $+>C,[-15 3 $$ 2\+

23 &( 7$ 2, [ 1!\ (< +P..!+ $. 2!+ P b!+ 7 2 $ 3` 2!+7$ $ 0 $ 3 2 +) " $ Dνουτεσιαc $ I+ ). < +) 3 0 $./ $ (Q +). 1$ $1+ 3 $ 3. 1.$ 0 +7/. /3 (S + ) /. 0 +", 0 $ 2$ $ $ /+ 7 + $ $ 1 / [ \ 3 (R +) D. 11F C' +../ 3 $ (< B+7!7;"$++$+>><+ (Q!+$ +$+<C,[ / \+ (S $+>C'G>6(+ (R $+>S'+ C' $+>S6+

24 &C C> $ A 0 3 / / 3 + [ \$ 3./ 2 C& + / 20+ ) / [ \ C( +$ 2. 2 CC + 7./ $ 120 +$< C6 +77 &S+>(,[)3 5$D/G3 2$ /\+P3 1 2$ F 2 3 +). 1 H I 1 2 C< + ) <1 7 / $ D$ C> B+7!7;"$++$+><R,[ 22$1$!\+ C&!+$ +$+&(>+ C( $+&>S+ CC $+>QQ,[ \ %7*) 0 %7*)$ E % > F$ + >C, [;.!$ ) $3, $ D[. /\$[ \$[23 3\$[ \ +++ D 3 2$ 1 / 3 + W $ $ HI 2 3$3\H I+) 0 H >(+&CG>R+>SG&'+('G&&+>6G&(+>(G&R+>6$>QG= >&+<$>'G"&(+CG>>R+<Q$Q>$Q6I [ \$ 2 2b + P 2!+ C6 B+7!7;"$++$+>>'+82+ 1; - ")P*7$ % <$ + R,[ \ P 2 G 2.!,[7/ F!\H+(&I+ C<!+$ +$+66+

25 &6 1$ +7/ $ 1., 1 D CQ +; 12$ 2 CS,[) [ \$ 1\ CR +) %1 3 6' +) 2 1$ $ 0 $. 20" +1 /./ 6> +P. / $ [..\ $2. [ \ 6& $ " 6( +)D$ $ 33F3 2 + >+>+&!J 2 6C J 2 /. + 7[ \$ 6 G 6$1+ 7/ ) /+P 0. +) HI$ 3!+ - $ CQ B+7!7;"$++$+>>>+ CS!+$ +$+>>(+ CR $+>C+ 6' $+>><+ 6> $+(Q+ 6& $+&'Q+ 6( $+(S$>>>$>Q'$&('+ 6C )1 P 8.+) 2 1R'+ 66!J)-%#!$6G $+66+

26 &<! !$ 2 /. +-. $ H I3. 6< + 7 / $! $!HI+7 [!\ 2 $ HI + 7 ^ 3 D[!\ 3 2!+ $.!HI [/\H2I3 +)5. 3HI+ 8 $ /. 1 $ 3. % +- [ 3\$ /. 2 /+)2 1!$ $ + 7!+7$$ + J 2 ^ !+J 22!+. < 6Q 3 ] 3 B+ D BG B $ 2!$ + $ 1 2 +" B 6< 3 $$ $ 1$ D $ + 6Q!+J)-%#!$++$+S(+

27 &Q +71 $ B $ 2 $. $ [ \ 6S +B 0 $$ ^$+ 2H6(+(6I+J 2$ 1 0 $ B $D $ D + ) /. J 2$ 2 2 $ +A.2 $ R +; 2 $ 2 $ 3 $ ^ b $ 1 B+ 7 /. 1.J 2+/ 3 1 /F <' +-b $./ 5 + /$ B3 2+ <> ) 3 + ] [. \ [. \$ 2. [. \+, 0" /. 6S!+J)-%#!$++$+S(+ 6R!+$ +$+&C+ <' $+&><+ <> )2 $%2$ >R<&$ % D;#$ 0 +% 1 7"$ /+)2 >R<S+

28 &S $ 2 <& ,[- $ 2. d HI 0 / HI$3. \ <( + ) 0 $ 2 0 $ 2 D. <C,>+. G&+ G(+2 /. 3 D /G $ C+ 2/ 3 + ) D +) 1 <6 +) ^ /2$2 ^ 0 << + - /2$ 2 3 $ 2, / /b +7 1!+). [.\,[). 1 ]! \ <Q " + 1 $ [ - ^ \$ 2. <S +7 0". 32 H I+75$1. $ <R +7 0" 5$ 3. % $+>'R+ <C!+$ +$+>R+ <6 % + << $+>'&+ <Q $+>'(+ <S $+RR$>>&+ <R $+R<+

29 &R [ \ Q' + $2[ 8\$ $ 1! 3 $ $ 1 + >+&+&B+= Q> $ /. Q& +7. +; 1 3` $D/ 3 Q( $ $. +" D/ $ 37.+"$1$ 2 $ 3. QC $ ^+8 2 Q6 + P. $ 3 Q< +7 3` 3 / $ 0 QQ +7!$ +73$ 1 2 $ 2 QS +)!$.+) [) 2 3 Q> )10 $$2 2%$82 $ D 2 71 H I+ 7 H, I * 2 >RS& " 2 >RS<+ Q& B+=##-"$" 7 %-$+>R Q(!+$ +$+&'+ QC $+&&+ Q6 $+&S+ Q< B+=##-"$H, I* $+Q(+ QQ!+$ +$+CR+ QS $+Q<+ [ \+

30 (' 2 8G \ QR +.! $ S' +7/.! 2.$ 0+ )1$ 2 1 $ $ $ S> + ".$ 33 F! S& + ) ^ 1 + ) 0 $ !+ $! S( + 3! 1+ >+&+( SC ) $.% H $ +"$.0 +% $ 1. 2$. +" 2/ 3 1.! S6 + 7$ $13.. D S< +!0 D ). 2/ QR B+=+##-"$H, I* $+R<+ S'!+$ +$+6<+ S> $+6<+ S& $+RQ+ S( $+RR+ SC ;130+" % H 2 P"7 1Q'+ S6 )P-$% H $+&>&+ S<!+$ +$+RC$><&+

31 (> $ 2 SQ +73$ SS +7/ 2[\+7. $D +)D 1 +; ) +) [ d\$ 3 / SR + - $ $. 2.G $ 2 R' +)*+ 12 R> +). 1 +! 0 +7! R& $! +71 $ $ 2 0!$3 0 R( +7 $ $3 1 +[). \ RC +"3 /F $ 0 $ /$ R $ / $ $1 F R< + 7 $ 2 /H2+ +&]+&I+ SQ )P-$++$+R'+ SS )2 2 [D \ /$ 0+" SR +)P-$++$+(($R(+ R' 82++)P-$W.$+>+-3 $ 3 $ 2^ $ $D$. 3D + R> +)P-$% $+>6>+ R&!+$ +$+>RS+ R( $+>R6+ RC $+>Q<+ R6 $+>6S+ R< $+>RR+

32 (& >+&+C9+8 RQ $ D. 2G $23` "0 RS +) 2 $ $ $3 RR F + 2 $ 2 /+" >'' $ 3 / $ * % >'> +/. 1 8 H;&S,>S&'I+ 3 $ ^ /$ +) 3 F 22 3` >'& + $ /. 1 $ $ < +" >'( 1 0" ` $8 2.,[)2 D1 2 RQ ) 0 ^ /. H I+ 7 = % * P"7 1 Q'G * P"7>RS'+ RS 9+8)##-"$= % * $+&S+ RR!+$ +$+CS,[".$ D 2/$ H+++I. 2$ 2 HI 5$ D D H+++I 7 2 \+ = /+ >'' $+&R,[3!3210 1" $ + #$ $ $ 02/$ F!\+ >'> $+&R+ >'& $+&&,[P G \e/f+ >'( $+&6+

33 (( 0 \ >'C + 7 / >'6 + )$$ 2$0" 21$. +7< >'< G $ >'Q G%5 2 2./ $ D. 2 >'S 1 2 >'R + >+&+6#98 >>' $8. >>> b98 +)2 H b I HI. >>& /F!+ 1 / 2 [\ $ 3 HI 3. >>( +]]1 +71$1+ 8 $ >>C +[32 \ $3 >>6 +[3 2 \23 >'C +8)##-"$++$+6'+ >'6!+$ +$+&R+ >'< $+CQ$>C'$>QQ+ >'Q $+S'$>&<$>CR$>66+ >'S $+&6$6C$S6$>6R$<&$RS$>QQ+ >'R $+>(S$(C+ >>' ) , "% - * HSCIG % % HSQIJ,% < HSSIJ% <HRSI >>> #987$% % $+&C&+ >>& #987$,% < $+>C+ >>(!+$ +$+CS+ >>C #987$"%- * $+C6+ >>6!+$ +$+S&+

34 (C $ $ [32 \$1$ 3 3 [32 \+ 8 1 [. 0 \$ [3 2 \$ 3 HI$ $ 3 33 H I$ >>< $. $ 8 8H [3 2 \I >>Q + 2 F$! >>S $ [ \+ ),0 $0" >>R +7+ >&' %5 >&> 2 [32 \ 3 +) " $ 2 >&& +P3 23 /$0 $ ) >&( +)# $ 3 B 8$ / 0 $ [32 \ >&C + X >&6 2 [3 2 \ >&< + " 8 $ >>< #+87$% % $+CS+ >>Q #+87$,% < $+&&(+ >>S #+87$% % $+&&>+ >>R #+87$,% < $+>Q6+ >&'!+$ +$+>QR+ >&> $+>Q6+ >&& $+>CG2 1#+87$"%- * $+S&+ >&( #+87$,% < $+>S&+ >&C!+$ +$+&&>+ >&6 $+>S6+ >&< #+87$"%- * $+<'+

35 (6 D 2 >&Q + )! 2 $ 3 >&S [7 1 $ \ >&R e/f+ [3 2 \ $ >(' + >+&+<%/! >(> 7 J 2$! " $ 3. /$ 3 [\+) 2 2 >(& +P $2 $ 2 +" 2 3$[\$ >(( , 2$$0 $$ +). >(C +A 2 + < >( HI$ D$ 0$$ 3 D + 8 $ 5 >(< + >&Q #+87_! 7##-!$% <$+>>'+ >&S!+$ +$+>6S$><'+ >&R $+>6C+ >(' #+87$,% < $+&&&G2+ 1#+87_!+7##-!$++$+(&+ >(> )13 5K H 1$3 / $2 >RQ>I$ 2+)2 >RR<+ >(& %/!7;7"8-)$)< $+(Q+ >((!+$ +$+CS+ >(C $+<&+ >(6 $+S<+ >(< $+>'>+

36 (< ) 21+!2 + /, $ 0 $+7 >(Q 3D 2 3 $++$. 2 2/ $ !$ >(S 2,22 3.!+-0 $ 03 +) 2 0+7$ 2 8$ !$0" $ +7 12$ 0 + P /+! $2[\ + 7 / 1 $ D$ 2$ 2 +7 / 13$ $3 2 / >(R +A 0 +). 0$1 2! >C' +! > $1 +- $ B8 >C> + ) 1 +) 0 /$ $ $ D$ F 3$+ 7!$ 0+-$G $ + >(Q %+!7;7"8-)$++$+>'C$>&R+ >(S!+$ +$+>'($>CC+ >(R $+>(C+ >C' $+6'+ >C> $+>(R+

37 (Q P$ 2 +) 0 d +3.[3 \ >C& $ 3 1 $ $ $ 3 2 $ ` 3 $. $ /% >C( +7 F3 $/+)1 +)./ $ + $ 2 +)1 >CC + ) >C6 $ + 1 3$ [0\ >C< + 3 [\ /$ $ / + $ 0 +)123 +)12!3 >CQ + # $" ) $ $. 0 +). 1, 2 + >C& %+!7;7"8-)$++$+>>>+ >C(!+$ +$+>C($&'>+ >CC $+&&S+ >C6 $+&'C+ >C< $+>R>+ >CQ $+>R<+

38 (S &+>+>=4B+8 >CS 8 // >CR, $$ 0 3$.d $ 2 5 2!+ ) ^+5 5 +;./ + ) 3. H# < I >6' +). D >6> $. 5 0$ $! >6& + $1 +)2 G 1 3/ ? % + $$0 + $[^ 1 >CS ) /. 6' P7, 3$. $ 8 7. ". 2.9$ 8 $ 82 + " * " 7 8 /5,>R<6$>RQ6$>RS6+->RSQ+ >CR =4B+8#-##$* " $+&R+ >6'!+$ +$+6Q+ >6> $+&Q$66$6Q+ >6& $ + 6C, [- 2,$ \ >>&$>&R+7 12a : $ D a:$ D/ 7$ $ 1, 2 B $ / $ 2 +

39 (R $ 3! \ >6( + ). F $ 2/+) $0 >6C $ >66 $2 >6< + $ 8 1 H $2$.0I >6Q +7+ >6S HI 20 D. +; 0 /. + 1 H I 2!+! H 0,">+(G8&+>>>(G(6+<G;<+&SG>(+(S$(>I+ 1 HI +72 $$ HI 1 + $ H g5i+7 0 $ $ +- $ 0 HI $3 D $3 1 + ) >6R $3 2, 0 HI$ 22 /. GH I 20. GHI. 3+). % <, >6( =+8#-##$++$+>'6+ >6C!+$ +$+>>R+ >66 $+>&(>&6+ >6< $+>&S+ >6Q ++>&6+ >6S $+>>R+ >6R $+>&(+

40 C' 732 D2 $ 3 $ 3 [2\[\+ %0 3 3 ><' + W F < $,[P1a1 :3D 1. \ ><> +) $ 8 $ /. +% + 2 < $ 2 0 [ \ ><& $ [ / 2. \ ><( + 8 /$ 2 D b! ><C + F $ 8, 5+ ; /! 1 3 0" + +%!+ ><' =+B+8#-##$++$+>&6+ ><>!+$ +$+>&6+ ><& $+>&C+ ><( $+>&C+ ><C =+B+8#-##$HC*$+>&'+

41 C>! "# &+&+>.=+T ><6. T 8 +%3*8 $ 01 $3 2 / " ><< + 8 $ /3 + )%%2Fb 2 +) % ,2 0. ><Q + "%, $ T $ ><S +73 D$b [ \$ 2$+7 3 ><R ) 8 $T 2.0,1 $ 1 D2 ><6 2+;+.T $ $2 /. $ "H" #I$ &' + 7 $ $ + 7 >C /2 H I, T7--$.=+"^. 2 + LB$ >&g&$ + 6(<&$ >RQ&G T7--$. =+ 8;, / H.I+LB$+>6$ +>$+(RC>$>RQ6GT7--$.=+W53 + LB$ ><g($ +(((<$ >RQ<G T7--$. =+ 70=1 ;&(+>>&+," $"#," $+$+>6S ><S$>RQQGT7--$.=+b $"#," $+6< 6Q$>RRQGT7--$.=+) 0 +LB$ +>Rg&$+R6 >'<$ >RQRG T7--$. =+ L % + +>$ + + H " 7<<&>g6<I><+GT7--$.=+77 +, 5% K)<$"#," $ + S(R'$ >RSSG T7--$.=+; #.J $"#, " $ + SQR'$ >RSQG T7--$. = LB$('g&$ + RC>'($ >RR'G T7--$. =+ 7%1 3 7 H 6+<I+ LB$+(>$ "#," $ +(6(S$ >RR>G T7--$. =+# 2, +, $+Q6Q<$>RR<+ ><< ) )"-_ *T"8=H+I$"- 7$+&'&+ ><Q =+B+8#-##$* " $+(>+ ><S +=+T7--$ $+&+

42 C& $ + [7 1 \ >Q' + ) 0 " $ T $ H I >Q> + 7$T 2 +7 $$ 0 1 >Q& + )!$ + $ 5 0 >Q( +)<B.+.$ /$ 3D2 $ 1 >QC +) $21 >Q6 +232D [\ >Q< ;b 3 3+) + +72, + 2! H I$ 3 $ 2 $^$. >QQ [\2 + 0$ H 1I1 >QS +. ><R +=+T7--$25 $+RC+ >Q' +=+T7--$7213$+>('+ >Q> +=+T7--$25 $+RQ+ >Q&!+$ +$+>''+ >Q( $+>'>+ >QC +=+T7--$7213$+>(>+T $ 2+) D F 3$2!$ 5H DI 5D+ >Q6 +=+T7--$7 $+SC+ >Q< +=+T7--$) 0 $+>''+ >QQ!+$ +$+>'(+ >QS +=+T7--$W53 $+((+

43 C( 2 ^3F >QR +-$ T $ /,! $5 >S' + 1%, 0 $ 3 2$ 3 1 +). 1 H 0 I. >S> +).1 [ \ 0 >S& +[B8 2 $ 3 $$\ >S( H,.I >SC + P.3T 1; #.J +T ; #. J / >S6 +; #.J.3 2 +)HI$ $[\$353. $ >S< + $ $ d+- L % $T 5 H D$ I$ + 2 >SQ + $! $ 3 >QR +=+T7--$"^. 2 $+6Q$<>+ >S' +=+T7--$7213$+>&C+ >S> +=+T7--$8;$+(R+ >S& +=+T7--$70=1 ;&(+>>&$+><($>Q>+ >S( +=+T7--$b $+6<+ >SC +=+T7--$8$+(6+ >S6 +=+T7--$; #.J ]2$+SQ+ >S< +=+T7--$# 2$+Q6+ >SQ +=+T7--$ $+>6+

44 CC 3+). 11$ + &+&+&#.8=. >SS " T H1 I$ 7. " 0.$ =. H1 I+ 3 T 2 H8 $; #.J I$=. # 2 " >SR +7# /. >SS )1!$ "H" #I$ 3 1/H. I &' + 3 / 2 && /2 H I,=)8=$#+8+7 5/. + LB$ + &'g&$ + SSRR$ >RS'G =)8=$ # LB$ +&(g&$ + >6C><($ >RS(G =)8=$#+ 8+,. +LB$ +&6g($+&CR&Q'$>RS6G=)8=$ # , 5% K )<$"#," $ + 6SS&$ >RSSG =)8=$# # + LB$ +&Rg>$+>QC'$>RSRG=)8=$#+8+"# +; H"I$>RR'G =)8=$#+8+); 1#, 2 +LB$ +('g($+&6<&q&$ >RR'G=)8=$#+8+" % M +"#," $>RR>G=)8=$#+8+H+I+ " % 7 8 +"#, 8g"$ >RR>G =)8=$#+ 8+ ; B,3 +LB$ +(C$ +(6g&$+>QQ>S6$ >RR6G =)8=$#+ 8+ 7$ + <$ >< (' + >RRQG # ;1 /+, L $"#," $+<(QS$>RRSG=)8=$#+8+)#/! +, L $"#," $ +&>(6$ >RRSG =)8=$#+ 8+ 8, 2. +, LB* $"#," $+&>(($>RRSG=)8=$ #+8+!N]8-%/ &<$ +<'Q+7$+ >&$ +>RRSG=)8=$#+8+7D 5] +,L, $ +>$7, BT9$+>&&($>RRRG =)8=$# ] 0 +, L, $ +>$7, BT9$+&C(($>RRRG=)8=$#+8+7 b 0. ]+,L, $ +>$7, BT9$+(CCQ$>RRRG=)8=$# ,"- 1N2$"#," g$+>q &S$ >RRRG =)8=$#+ 8+ * " % +; #7)"-"P$g"$&'''+ >SR #+8+=)8=$7. $+&($&QC'+

45 C6 $.. $ 3 d 0D + =.. $ H% I >R' +$ [ \ >R> H, 2 I >R& 3 D$ 2, H+++I P 3$ 21 $ 5 2 1/$ D $ D 32 >R( + )2 12 d +/ >RC /. $ $ D$ $ 2 0 >R6 + 7 $ $ 20 H I.+ "2 1$ $ >R< +=. / >RQ +8!$D F[\$ =. 5 >R' #+8+=)8=$72. $+&(+ >R> #+8+=)8=$) 1$+&6<,7 [ \ 1 21 / /+82+ 1#+8+=)8=$" % $+&6, #+8+=)8=$8, 2. $+&<$&Q$('+ >R& #+8+=)8=$7. $+S'+ >R( #+8+=)8=$7. $+>Q+ >RC #+8+=)8=$" % $+(R,2 / $+ >R6 #+8+=)8=$7. $+(S+ >R< #+8+=)8=$72. $+&C+

46 C< 0 $ 2 1 3! 2 1 >RS +7D[\ $ F2 + 8 $ =.. 3 F D $ >RR +1,%? / + +".0$ !2. &'' + - $ =. 2 &'> +0 5 &'& G5 / &'( G 5 /. $ &'C + 2$ 1 2 $ 3$ $ / F F % / +=. 5. &'6 +[P 0 2 >RQ #+8+=)8=$ D$+&S&+ >RS #+8+=)8=$7!$+>QQ$>SC+ >RR #+8+=)8=$2 1/$+<Q+82+ 1#+8+=)8=$ $+&6'+ &'' #+8+=)8=$ $+>6C+82 1#+8+=)8=$7 5 /. $+RC+ &'> #+8+=)8=$2 1/$+<($QQ+82+ 1#+8+=)8=$) / $+&($&S+ &'&!+$ +$+&6S+ &'( $+&6(+ &'C $+&<Q+82+ 1#+8+=)8=$7D 5$+>&$><$>R+ &'6 #+8+=)8=$ $+><>+

47 CQ 3. G $ \ &'< + / / F + &'S $ &'R $ &>' $ 21 &>> $ / &>& +7$ =.$ 1 /$3 2 +[ 1 2 \$ 3` H 2 I &>( + ), 2! 2. $ 2 /+".2 2b $ 2 $! &>C $ &>6 +)!1 $ $21$ %%,! + $ 3 3 2b + 7 /! H+++I+7/! &>< + &'<!+$ +$+><&+ &'Q #+8+=)8=$ $+><>+ &'S #+8+=)8=$72. $+&(+7 1G.+ &'R!+$ +$+&(+ &>' #+8+=)8=$" % E+&6$6>+ &>> #+8+=)8=$7D 5$+&'+ &>& #+8+=)8=$7b 0. $+(<+82 1#+8+=)8=H+I$" % 78$+>'+ &>( #+8+=)8=$ $+><&+ &>C!+$ +$+><'+ &>6 #+8+=)8=$7b 0. $+CC+82+ 1#+8+=)8=$Z$+<+e f &>< #+8+=)8=$ $+&<&+

48 CS =. 0 $$ $ $ H 0 I$ 0$ H3 I$ 2$ $ / " 8 +; 2 $ /. +7+ / / &>Q +7%$B# &>S +72/$$ 3 D/./ /. &>R + ) &&' $3 F $ 21 &&> &&&!3 &&( +P3 1 > 3! &&C &&6 $23 D., [73 3! 2 B 8 / 3 F \ &&< + &>Q #+8+=)8=$7. $+QR+ &>S #+8+=)8=$7b 0. $+(Q+ &>R #+8+=)8=$8, 2. $+(&+ &&' #+8+=)8=$72. $+&'+ &&> #+8+=)8=$2 1/$+QC+82+ 1#+8+=)8=$7D 5$+>R+ &&& #+8+=)8=$7D 5$+>S+ &&( #+8+=)8=$ $+><'+ &&C #+8+=)8=$" % $+('+ &&6!+$ +$+C6+ &&< #+8+=)8=$7!$+>S>+

49 CR &+&+(8..". =. &&Q! 0 "$8+". =. / F /$ $ 2 $F/. + / / &&S + "H1 I+" H8 I &&R, 2+ 2 $". =. 2 /+ )..0+"2 $ $ + ). / ^+) ! $. +). D F d +". =.F3/ &&Q!D 17.+ >RR>>RRS$0 3 / " $ D 1 8 2# + 12$$ 20$ /P H"#I+7 % $ 7.+ &&S,"8=-!=78=$8+;%1, 2 + LB$ +(($ +&(R&6($ >RR(G"8=-!=78=$ 8+_ " , + LB$ +(C$ + >SC>RS$ >RRCG"8=-!=78=$ LB$ +(6g>$+SCR>$>RR6G"8=-!=78=$8+H+I+8E" 1 8 % 8% - +"#,8g"$>RR<+&<+G"8=-! ".+6 7,9 E< % % < +"#," $ >RR<+ ><R +G"8=-!=78=$ 8+ #,1+LB$ +(Qg($+&RR(''$>RRQG"8=-! =78=$8+7. +LB$ +(Qg>$+Q(R>$ >RRQG"8=-!=78=$ ,$ D+, LB* $"#," $+QRS<$ >RRSG"8=-!=78=$ 8+ 7 = b /+, L $"#," $ +(<<&$ >RRSG "8=-!=78=$ , L $ " #, " $ + &R>(&'$ >RRSG "8=-!=78=$ F +,"- 7N$" #," g$+<ssc$>rrr+

50 6' /. + / H 0 &(' $ &(> $20 &(& $ &(( $ &(C I$ &(6 $ H1 % &(< $ &(Q I$ &(S H &(R $21 &C' $ $ 1 &C> $ 0 &C& $ &C( $ &CC $ &C6 I+ 22. b $2.+ / 2 H2$.$$+I &C< +; +)210 $ 3 /+730 $ $F[.\ &CQ +) 23$ $ 3.+ W $ 2$. &&R =+B+8#-##$* % $+(>+ &(' 8+"8=-!=78=$;%1, 2 $+&C<+ &(> 8+ "8=-!=78=$ 8 0 F $+S(+ &(& "."8J$7. 20, $+>S ,9 E< % %< $+>C>>C6+ &(( &(C 8+"8=-!=78=$7. $+S<+ &(6 &(< 8+"8=-!=78=$8 0+++$+QQ+ &(Q 8+"8=-!=78=$7=8 58 b /$ +CQ+ &(S &(R 8+"8=-!=78=$;%1+++$+&6'+ &C' 8+ "8=-!=78=$ $ + QR "8=-! =78=$;%1+++$+&C<$&6&+ &C> 8+"8=-!=78=$;%1+++$+&6>+ &C& 8+"8=-!=78=H+I$8E" 18 % 8% - $+&$<+ &C(!+$ +$+R+ &CC &C6!+$ +$+<>$QQ$><'><6+ &C< 7,9 E< % %< $+>C>+ &CQ 20, $+>S6+

51 6> [2 \ &CS + ) / 0 H, 2.$ $ $20 $$20 $20$+I +71[2 \$D2 1 $$ +% 0$ $ /$ 5 +) 1 / [ \ 2 $ 2.+2 [\2 + ) [ \$ 1. F 3 + $". =. [20\$2 /. &CR +". =. &6' +$ 2 D$ 20 2, 1 * % &6> + P 1 / $ 7 &6& &6( $ ^ 3` + 7 2G 5 $ $ +)[ \ H $ $ 2$ I [ 2\$ F203. &6C +) $ [ \ &66 + &CS +++$+>C>+ &CR 20+++$+>RS+ &6' 8+"8=-!=78=$7. $+Q(+ &6>!+$ +$+S>+ &6& $+QR+ &6( 20+++$+>S<+ &6C +++$+<>$QQ+ &66

52 6& ) ". =. [ 1\/. 3 2 $! +) 0 [1 " 8 \ &6< $$ &6Q +) H ^I+ $$3 13 ^D^$ 2$021 &6S +)0F21,[7 2 $1$ 22 \ &6R ) H3 2 I &<' $. H3 2 I &<> $5$ &<& $30 $20$ / [2.!\+ 8 /$ [ \ &<( 1 2 / + $.!$ / F + ) H+++I 8$ $ D$!.B8$ $ 21$ %. &<C +e/f &6< 8+"8=-!=78=$;%1, 2 $+&CR+ &6Q!+$ +$+&6'+ &6S $+&C&$&CQ+ &6R $+&6&+ &<' 8+"8=-!=78=H+I$8E" 18 % 8% - $+6+ &<> 8+"8=-!=78=$7$+SC+ &<& h$+sq+ &<( 8+"8=-!=78=$8 0h$+<SQ&+ &<C 8+"8=-!=78=$++$+QR+

53 6( % &+(+>;"22 &<6 7 ;"22 2" > +-. % L 7) $ 0 3. &<< P / 2 $ $3 5+ P F 2 < + [A \ &<Q +7 2 $ /!+7 $ + F $ $ % $ 2 21 &<S ). 21$ 0+71$ % / ) ? < %< 1 &<R.% P b + $ / F 2 + ) 0 &<6 D8$ % H8 g"i$ 3+ &<< ;")%%#$L 7)$+Q+ &<Q!+ + &<S + &<R ;+")%%#$++$+Q+

54 6C D $ $ 2$ 1+ )1 / +7. / + H 3 I1 [\+"./ $3 + 1 / $[ / \ &Q> $ F[ \ &Q& + $. 0" +# 0 $ 2 &Q( 3+- $! &QC $ &Q6 +2$ 0+71 $ $ $ / 2 + &+(+&-9.*4 &Q< " *4$ 0.$ /$ 2 2 F / &QQ + 7 /. 3 +) D. *4 H2 = %< %1?O# % * " I1D$ $ 22 [D\ &QS + &Q'!+$ +$+>>+ &Q> P $$ H+RI+ &Q& 7 % 1 0 $D 1 2+ " $ =$ 3 0H+RI+ &Q( 8 $ % $1 $ $ 2$ 0 $ $ +! !H+>'I+ &QC!12+7.! 3 F 3/ H+RI+ &Q6 72 1! 0 0$2 + &Q< 8$ F8! +;.!;Hg"]&'''I$ "#g"+ &QQ -++*T"$2 = %< %$+>>+ &QS!+$ +$+>($><+

55 66 *4$%= &QR 2 3 2$ D 1 0 $ +% D 1 0 2/1. $21 / D &S' +7 +*4$% D &S> +/ D $ $ $*4 D 2$8 +) 3 1[\+)1. 21D 3 d &S& + 7 $ $ $ 2 D. d &S( +7D $$[D\+ 22 $D D $D &SC $$2 D / 3[D\.. &S6 +*4$[D \ 3 $3 &S< +) , 1 &QR $+&>+ &S' $+QS+ &S> $+&'+ &S& $+SR$>(Q+ &S( $+C'+ &SC $+>&$6&$S6$>(S+ &S6 -++*T"$++$+&>$('$>C&+ &S<!+$ +$+&'+

56 6< &SQ +7D $1$1 /$ D d + 3D + $2 0 &SS + 72/ 0 $D 2 + 7$, 1 D3$.3$/ [D \+ P $ 2 $ D / &SR + $D. D &R' + ). 1/. $ 3. 1 D.$ +*4 5/., +8 3` $D / [D\ 1D / G1+ ) 2. $/ [D \ &R> &R& +*4 3! $F &R( +7$ $ D 30 G $ &SQ $+(C+ &SS $+(S+ &SR $+SS+ &R' $+CQ+ &R> -++*T"$++$+&Q+ &R&!+$ +$+>(S+ &R( $+>>S+

57 6Q 7*4 $$ /, $ F G $ 2 DH/2. I &RC +72 $*4 / H! I [ \$ 2! &R $*42.!+ 7 $. > $2! &R< +". 3$$!$/ /+)! !$ [\ ) $ 2/ / /+ " 2. $ d &RQ, 7/. *4 7 0 / 2 3 D 2 +A! $ 1 /$ $ $ D D $ b 2 $ 3.! $ $. $ D 2 &RS + %&' 7 / $. 123 /. + -.$ 12 1 &RC $+>&R+ &R6 $+>('+ &R< $+>&>+ &RQ "!% $ 2 C+&]+(+

58 6S $3/. +.1 % H(+>I+ # 1., / ` H(+&I+7 /$ $3 + =/ 3 3 D + $2 3 +/ % H(+(I+ % 8 1&'$ 2. +) = +)$ 1$ 02 / &RR + - < [2/.\$ 7$ 0 +) ('' + G./ + $./ 2+) ) $3 13 [. \,1 2 ('> +7 20$$ $$ $1 3` &RS -++*T"$++$+>C>+ &RR #+%P!_=.;-$ P"<$+>6+[ 2 2 )E 2$ \H+>QI+ ('' B+7!7;"$* % >$+&'+ ('> B+7!7;"$++$+>C+

59 6R!+7 /. 1^ $ 1, F 2! ('& + 70 $$ B97+ 1 $$ $.$2 ('( + H2+ (+&]+>I$D^ 2 1 B 8+ 7 $ 0$.! / $.0 + ). 2 H 0 IG 0" $1+=/0 / /./ 3 3 ('C +P2 1%/! + +" $ 3. /. +=D. 1 $ / %3+ ) / 1 $ /$ /+ $ $ 1 2/ 3 +) 0 0 / 2 b D / +; 3 1 /, 2 $ $ 0 + ('&!+$ +$+>C$<C$>>'+ ('( $+&(>+ ('C M. 8 B 1 G 1 G " L 1 1g3G H : 2 G : 1 G -, 1 3/+

60 <' 1 ; +. 1 F 3 + ; 3 / / H0I ('6 1. $ ^0$ /2 ('< +AD " / /. +1$ /10 2+ ) F + 2 $ 2 / ('Q +" ('S $ 3 / $ +722 $ 3 + A 30 8 $$ /. / +70 $ //. + " $ 3 $2 +7$3.20 / $ 2 / / 0 /. +13, 0 %-. +) 2$ 1$ 0. 3 ('6 % + " $+>'&+ ('Q 9+8)##-"$= % * $+&6$(C$CQ$6C$<&$S'$S6$RS$>&<$ >(S$>C'$>CR$>66$>6R$>QQ+ ('S!+$ +$+&R,[3! " $ +#$ $ $ 02/$ F!\+

61 <> ; /. +; #98 %/! +.$ ('R (>' $ $ +7.! 1 $ * $ 8 / 3 2 +" 2 2 F /. D 2 / /$./ 30 /+ P (>> +) 1 / +)!$ $ 1 [ \ $ D /. $ 8 / / $ $. (>& +) 2 D, ('R %/!7;7"8-)$)< $+>C($&'>+ (>' #987$,% < $+>S&+82+ 1%/!7;7"8-)$)< $+ >(C+ (>> =+B+8#-##$* " $+>&6+

62 <& $$ 20 (>( $ = + 8 % $ 23. (>C + -! %# (>6 + )32 ^1H I11. + ) /. / d / H2I 3 H0I 5$ 3 ^. 8 D (>< $$/. +) ; #.J $# $ / D$ /$ 2 +) 2 / 1 0+ (>& =+B+8#-##$++$+>&C+ (>(!+$ +$+>&C+ (>C = -")-_;"7J$8 % $+>C'+ (>6 +=+T7--$#+8+=)8=8+"8=-!=78=+ (>< 7 2 F [\ 12 $ H+(>$6>$R($>6& I$8 2 /+[. \ %%H *K, :K QK$ 01H+(>I+ DF, [) D/1D / d$ ^\ H+ R(I+. [ \$ 2 +[8 H+++I H+++I3 \ H+((6I+ 3/ F $ 3 F+;$3 d +A $ # 3 +

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! # $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards

A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards A Compilation of Iraqi Constitutions And Comparative Studies of International Human Rights Standards Table of Contents Introduction (Arabic)... 1 Introduction (English)...396 Part One: Texts of the Constitutions

Διαβάστε περισσότερα

!"#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667

!#!$% &' ( )*+*,% $ &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 !"#!$% & &' ( )*+*,% $ -*(-$ -.*/% $- &$ -.&01#(2$#3 4-$ #35667 5051 & 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 9 508&:;&& 0000000000000000000000000000000000000000000000000

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen

Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation for the degree philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen Dissertation date: GF F GF F SLE GF F D Ĉ = C { } Ĉ \ D D D = {z : z < 1} f : D D D D = D D, D = D D f f : D D

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

! "# $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 "$ 6, ::: ;"<$& = = 7 + > + 5 $?"# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B"',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,.

! # $ % $&'& () *+ (,-. / 0 1(,21(,*) (3 4 5 $ 6, ::: ;<$& = = 7 + > + 5 $?# 46(A *( / A 6 ( 1,*1 B',CD77E *+ *),*,*) F? $G'& 0/ (,. ! " #$%&'()' *('+$,&'-. /0 1$23(/%/4. 1$)('%%'($( )/,)$5)/6%6 7$85,-9$(- /0 :/986-$, ;2'$(2$ 1'$-/-$)('')5( /&5&-/ 5(< =(4'($$,'(4 1$%$2/996('25-'/(& ;/0->5,$ 1'$-/%'')$(($/3?$%9'&-/?$( 5(< @6%-'9$

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

a; b 2 R; a < b; f : [a; b] R! R y 2 R: y : [a; b]! R; ( y (t) = f t; y(t) ; a t b; y(a) = y : f (t; y) 2 [a; b]r: f 2 C ([a; b]r): y 2 C [a; b]; y(a) = y ; f y ỹ ỹ y ; jy ỹ j ky ỹk [a; b]; f y; ( y (t)

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

# $! % $ & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

! "! #" # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! '

! ! # # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' ! "! #" # $ #% & '#()!!*$( & +( $#!,-'(. $ ), ( )* /0 1234 $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' 6,!(*$(- (,('& 9 !" # $% $% $$!" #$ # % # &'&&&&&'& &() #* $$ & '' $( $) * $ +"&,-&!" +$ )$ " ## +," )- )) ## &. ''

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: Ποιος καρπώνεται το πλεόνασμα;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: Ποιος καρπώνεται το πλεόνασμα; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο: Ποιος καρπώνεται το πλεόνασμα; 1 1. Εισαγωγή: Αεροπορικά εισιτήρια 2. Διαφοροποίηση τιμής Πρώτου βαθμού διαφοροποίηση τιμής Δεύτερου βαθμού διαφοροποίηση τιμής Τρίτου βαθμού διαφοροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 18.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 751/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Αυγούστου 2012 για τη διόρθωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Φυσική Γ Λυκείου Επιμέλεια: ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΤΣΙΑΡΔΑΚΛΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr - f= f= f t+ 0 ) max

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/#!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%

!#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '-#/#! #$%&'()'&*! +,-!-#)! &.% -'/!&01,!+&*.%,*+!)+.% !"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/# #.&.(.!. +µ0µ1 #2µ3405!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%.678µ1 : '92µ346 413 %23:;:346 )34134;: %178?8905: ':=@A15 )8µ89@BC2DE25

Διαβάστε περισσότερα

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13

'!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 !"#$% & '#$!!(!)* '!!$%+(!$,-%+./!'#' 0$1! 2$,13 % 5*! "#$%&%'(')&%&*++)&,&,&**) $ # 6 7!!"# $%& $ '()$ )$ *+$, -.#/01023101!!3141413.. % 5 6 ## -7 72$ 3!"48-%!8049"0:"3: ;#????????? -. /0-0!

Διαβάστε περισσότερα

Inflation Bias after the Euro: Evidence from the UK and Italy

Inflation Bias after the Euro: Evidence from the UK and Italy Inflation Bias after the Euro: Evidence from the UK and Italy Pasquale Scaramozzino, Giancarlo Marini, Alessandro Piergallini To cite this version: Pasquale Scaramozzino, Giancarlo Marini, Alessandro Piergallini.

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 870 της 23ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1971 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΓΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύττ* *Αρ. 87 της 2ης ΑΠΡΙΛΙΥ 1971 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ Ι Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύταιν) (Τρππιητικός) (Άρ. 2) Νόμς

Διαβάστε περισσότερα

! " # $ %& " ' ' & " ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2),

! # $ %& ' ' & ( # ) &! * & +, #, %- %& + # -. %/ *, # ( % $ % + 0 ( % % / 1 2), ! " #$%& "''&"(#)&!*&+, #,%-%&+# -.% *,#(%$%+0 (%% 1 2), "34564778 9: (2;' ' < "5=674 < ( >""? +"( 5!"#!"$ #!% &"$"'#($ )# *+%),%"-.%,0(#+,% & 12.+#.3 )#.$ *+% &4 4.'+).) & & & &2.+#.,(!.5$"63 *+% 1 &&)"5%)%#"'#

Διαβάστε περισσότερα

$% & '# % ( " ) # % # " *! ) # # # #!

$% & '# % ( ) # % # *! ) # # # #! !"# $%&'#%(" ) #%#"*! ) ## # #! + $((,(-. / / 0/ 12 32#4 + 5(*6-. /7 /# /7 10/4 "#$!%!&&'(' #)! ""$!%!&&' "* 78&# 79 +#,!% -!('!.(/!+0 +",!% -!(%(!*0!"##! $! %&! '(')*+(') $, "! -$!. /!!!.0 1 - "#-$#02,

Διαβάστε περισσότερα

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990,

1529 Ν. 29(ΙΙ)/95. E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, E.E. Παρ. 1(H) Αρ. 2990, 21.7.95 1529 Ν. 29(ΙΙ)/95 περί Συμπληρωματικύ Πρϋπλγισμύ Νόμς (Αρ. 4) τυ 1995 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα

Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα Ζήτηση Προσφορά Ελαστικότητα Ασκήσεις Ζήτηση 1 Η ζήτηση των αγαθών Εκφράζει τις ανάγκες και τις επιθυµίες µιας κοινωνίας για ένα αγαθό. Εξαρτάται από: Την τιµή του αγαθού Το εισόδηµα Τις τιµές των συµπληρωµατικών

Διαβάστε περισσότερα

B G [0; 1) S S # S y 1 ; y 3 0 t 20 y 2 ; y 4 0 t 20 y 1 y 2 h n t: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 1; 3: r = 10 5 ; a = 10 6 ei n = ỹi n y i t n ); i = 2; 4: r = 10 5 ; a = 10 6 t = 20

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ.

ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ. κατά τον άξονα Ζ. ΚΥΚΛΟΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι κύκλοι κατεργασίας χρησιµοποιούνται για ξεχόνδρισµα - φινίρισµα ενός προφίλ χωρίς να απαιτείται να προγραµµατίζουµε εµείς τα διαδοχικά πάσα της κατεργασίας. Έτσι, στο πρόγραµµα περικλείουµε

Διαβάστε περισσότερα

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi

SGI-1.1 Allen-Bradley com/manuals/gi SGI-1.1 Allen-Bradley http://www.ab. com/manuals/gi Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley Allen-Bradley DriveExplorer DriveTools32 SCANport PLC ControlNet DeviceNet /... P-1... P-1... P-2... P-2...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΣΗΜΑΤΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ενότητα : Μετασχηματισμός LAPLACE (Laplace Tranform) Aναστασία Βελώνη Τμήμα Η.Υ.Σ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # " )"1.0229:3682:;;8)< &.= A = D"# '$ $ A 6 A BE C A >? D

! #$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # )1.0229:3682:;;8)< &.= A = D# '$ $ A 6 A BE C A >? D ! "#$ %#&'()* ## # '$ $ +, -# * +./ 0$ # "1.0223456728777)"1.0229:3682:;;8)< &.= >&.=*>1#*>.*?*,#*'(!@ 4AB#/ $C A = D"# '$ $ A +, -#)? D "F,%+./-#)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ % &# &%#'()(! $ * +

!#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + ,!"#$ % &# &%#'()(! $ * + 6 7 57 : - - / :!", # $ % & :'!(), 5 ( -, * + :! ",, # $ %, ) #, '(#,!# $$,',#-, 4 "- /,#-," -$ '# &",,#- "-&)'#45)')6 5! 6 5 4 "- /,#-7 ",',8##! -#9,!"))

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&"-%.')+.'"-$%.')+

!#$%&'()*+%,)-$%.')*+)-+/0&-%.')+.'-$%.')+ &7'*IJ?; '67'8'%9-%&7'*/&-%''-%' %&'*%-%'*-/&-%''-%' 3%45 *7-R-%R-&*/%-37'&3%ST R'*9U%*7'MWK-%X'& 7-A*&**-*9 39YY[-W%_D37F&-%'D[Y*7-RD33`%L5?5 '-%4;?>@4;?>37-*'/&-%''-%' B'%46'%>>@4;>>D**-%/-*'3F*%'*%*%'

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΜΗ ΑΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Παππάς Χρήστος - Επίκουρος Καθηγητής Κβαντισμένα μεγέθη Ένα μέγεθος λέγεται κβαντισμένο όταν παίρνει ορισμένες μόνο διακριτές τιμές, δηλαδή το σύνολο των τιμών του δεν

Διαβάστε περισσότερα

(... )..!, ".. (! ) # - $ % % $ & % 2007

(... )..!, .. (! ) # - $ % % $ & % 2007 (! ), "! ( ) # $ % & % $ % 007 500 ' 67905:5394!33 : (! ) $, -, * +,'; ), -, *! ' - " #!, $ & % $ ( % %): /!, " ; - : - +', 007 5 ISBN 978-5-7596-0766-3 % % - $, $ &- % $ % %, * $ % - % % # $ $,, % % #-

Διαβάστε περισσότερα

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X

(x y) = (X = x Y = y) = (Y = y) (x y) = f X,Y (x, y) x f X X, Y f X,Y x, y X x, Y y f X Y x y X x Y y X x, Y y Y y f X,Y x, y f Y y f X Y x y x y X Y f X,Y x, y f X Y x y f X,Y x, y f Y y x y X : Ω R Y : Ω E X < y Y Y y 0 X Y y x R x f X Y x y gy X Y gy gy : Ω

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

το περιεχόµενο των οποίων είναι διανεµηµένο µε τον εξής τρόπο: : κάθε πίστα περιέχει

το περιεχόµενο των οποίων είναι διανεµηµένο µε τον εξής τρόπο: : κάθε πίστα περιέχει Ref. 20622 EL %$ #"! + + * + ' (,$, * $,' +* )' ( ' & 4. 3: 046 2 4. 32 1. 0. @ 0.. A A0 ON B D CS SPN R NR KJ A G D R QDC ONR H PC KJ L MN \ [ Z RV RP N S H S A A. 0@ 2 : 9. ; KJ ^ N \ CV W]P E ] 8 6

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & # ) F 3 Cc 30 C, 2 + ' ) F j 3. C- l &+' C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit

Erkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit rkki Mäkinen ja Timo Poranen Algoritmit TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS TAMPRN YLIOPISTO D 2008 6 TAMPR 2009 TAMPRN YLIOPISTO TITOJNKÄSITTLYTITIDN LAITOS JULKAISUSARJA D VRKKOJULKAISUT D 2008 6, TOUKOKUU 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 6ης Νοεμβρίου 2006 18.11.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/53 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2006 για την κατάρτιση των καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. " f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i "ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ .

s.s a a e !* : Β 3 Β. t Β. ε= α Η S < is *? A1=3 a ** 5 * 5 .Π % ** 5. II sr ο. f-s ο < go< (5) D ^ X s ti3i ε Ρ 5 Ρ Η. θ δ δ . Ε.Ε. Παρ. III(I) Κ.Δ.Π. /200 Αρ. 671,.1.200 Αριθμός ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΜΣ (ΝΜΣ 90 ΤΥ 1972, 56 ΤΥ 1982, 7 ΤΥ 1990, 28 ΤΥ 1991, 91(1) ΤΥ 1992, 95(1) ΤΥ 199, 72(1) ΤΥ 1998, 59(1) ΚΑΙ 142(1) ΤΥ 1999)

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών. Χημεία. Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Χημεία Ενότητα 4: Περιοδικό σύστημα των στοιχείων Τόλης Ευάγγελος e-mail: etolis@uowm.gr Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

!"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' " (&! #!$"/001

!#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. )!#)! ##%' (&! #!$/001 !"#! $%&'$% %(' ') '#*#(& ( #'##+,-'!$%(' & ('##$%(' &#' & ('##$%('. ') '#*#(& )!#)! ##%' " (&! #!$"/001 ')!' &'# 2' '#)!( 3(&/004&' 5#(& /006 # '#)! 7!+8 8 8 #'%# ( #'## +,-'!$%(' & ('##$%('9&#' & ('##$%('9')

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ -11 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΓΕΛ ΥΜΗΤΤΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 11 Pappas Ath...page 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci

Appendix B Table of Radionuclides Γ Container 1 Posting Level cm per (mci) mci 3 H 12.35 Y β Low 80 1 - - Betas: 19 (100%) 11 C 20.38 M β+, EC Low 400 1 5.97 13.7 13 N 9.97 M β+ Low 1 5.97 13.7 Positrons: 960 (99.7%) Gaas: 511 (199.5%) Positrons: 1,199 (99.8%) Gaas: 511 (199.6%)

Διαβάστε περισσότερα

!"! $% &' ()* $ +,* &-. /001 (' $) ' &%

!! $% &' ()* $ +,* &-. /001 (' $) ' &% !"!# ( ( $)!"! &% $% & ()* $ +,* &-. 001 I 232 "42 (+"+4 #################### 232 (+32$"+4 #################### #################### 3 5 46######################### II 77( "42("!"#$%& ()*)&+"(%, -, (.+.)")*)&

Διαβάστε περισσότερα

( N m 2 /C 2 )( C)( C) J

( N m 2 /C 2 )( C)( C) J Electrical Energy and Capacitance Practice 8A, p. 669 Chapter 8. PE electric = 6.3 0 9 J q = q = q p + q n = ().60 0 9 C + ()(0) = 3.0 0 9 C kcqq (8.99 0 9 N /C )(3.0 0 9 C) r = = P Ee lectric 6.3 0 9

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

p D (1/(1 q)) = p/p 2 = 1/p

p D (1/(1 q)) = p/p 2 = 1/p ! " #$% & %' () *++, -./0123 2/1456726 8/9:3;. /05< 2/=3 /0 543 93053;

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0432 EL 06.06.2007 005.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την έγκριση των σχεδίων επιτήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Tιμοκατάλογος φεβρουαριοσ 2014

Tιμοκατάλογος φεβρουαριοσ 2014 Tιμοκατάλογος φεβρουαριοσ 2014 livinglight TIMOκαταλογοσ 02/2014 1 Μία μοναδική σειρά Τρία χρώματα μηχανισμών: λευκό, γραφίτης, αλουμίνιο tech Τρία design πλαισίων: AIR, τετράγωνo, οβάλ Όλα συνδυάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension artérielle

Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension artérielle Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension artérielle Gaëlle Hardy To cite this version: Gaëlle Hardy. Leucotriènes et pathologies cardiovasculaires :diabète et hypertension

Διαβάστε περισσότερα

Type 3186 High Capacitance, Aluminum Electrolytic Screw Terminal

Type 3186 High Capacitance, Aluminum Electrolytic Screw Terminal Type 3186, 85 C Best-Value, High-Capacitance, Aluminum. Choice of Potted or Rilled High-Vibration Construction Best Value Screw Terminal Type Type 3186 is available with the capacitor element potted in

Διαβάστε περισσότερα

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla

Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Genstandsfortællinger fra Museum Wormianum til de moderne museer Mordhorst, Camilla Publication date: 2003 Citation for published version (APA): Mordhorst, C. (2003). Genstandsfortællinger: fra Museum

Διαβάστε περισσότερα

^'εεε. g3 t- 3 5 A C. s-sg" - Xu- eu. ρ\* ε Κ.Δ.Π. 168/ ξ * ξ S 2 2 ^ Λ Λ Λ Λ Λ <*» αο. >* <~* «^ a o. a. oa.> 3» B ~ 5a.

^'εεε. g3 t- 3 5 A C. s-sg - Xu- eu. ρ\* ε Κ.Δ.Π. 168/ ξ * ξ S 2 2 ^ Λ Λ Λ Λ Λ <*» αο. >* <~* «^ a o. a. oa.> 3» B ~ 5a. E.E. Παρ. IBI (Ι) 627 Κ.Δ.Π. I68/S4 Αρ. I960, 18 5.84 Αριθμός 168 ΠΕΡΙ ΠΛΕΔΙΑΣ 1 ΚΑΙ ΧΩΡΤΑΞΙΑΣ ΝΣ ('ΝΙ 90 ΤΥ 1972 ΚΑΙ 56 ΤΥ 1982) Διάταγμα διατήρησης σύμφωνα με τ άρθρ 8 l (jl) (Ασκώντας τις εξυσίες πυ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ. Η σύσταση του φλοιού ουσιαστικά καθορίζεται από τα πυριγενή πετρώματα μια που τα ιζήματα και τα μεταμορφωμένα είναι σε ασήμαντες ποσότητες συγκριτικά. Η δημιουργία των βασαλτικών-γαββρικών

Διαβάστε περισσότερα

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη

(α) Στη στήλη «Θέσεις 1993» ο αριθμός «36» αντικαθίσταται. (β) Στη στήλη των επεξηγήσεων αναγράφεται η ακόλουθη E.E. Παρ. Ι(Π) 1197 Ν. 63(11)/93 Αρ. 2842,10.12.93 Ο περί Πρϋπλγισμύ (Τρππιητικός) (Αρ. 6) Νόμς τυ 1993 εκδίδεται με δημσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας σύμφωνα με τ Άρθρ 52 τυ Συντάγματς.

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Δικτύων Κεφάλαιο 7. Διδάσκων: Β. Μάγκλαρης. Σχολή Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Διαχείριση Δικτύων Κεφάλαιο 7. Διδάσκων: Β. Μάγκλαρης. Σχολή Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Διαχείριση Δικτύων Κεφάλαιο 7 Διδάσκων: Β. Μάγκλαρης Σχολή Ηλεκτρολόγων & Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ Άδεια Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Livinglight ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Livinglight ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Livinglight ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Μία μοναδική σειρά Τρία χρώματα μηχανισμών: λευκό, γραφίτης, αλουμίνιο tech Τέσσερα design πλαισίων: AIR, τετράγωνo, οβάλ, international Όλα συνδυάζονται τέλεια μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC.

5ppm/ SOT-23 AD5620/AD5640/AD5660. nanodac AD5660 16 AD5640 14 AD5620 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8 SOT-23/MSOP 480nA 5V 200nA 3V 3V/5V 16 DAC. 5ppm/ SOT-23 12/14/16nanoDAC AD562/AD564/AD566 nanodac AD566 16 AD564 14 AD562 12 12 1.25V/2.5V 5ppm/ 8SOT-23/MSOP 48nA 5V 2nA 3V 3V/5V 16 DAC 3 to SYNC 1. 1212/14/16nanoDAC 2. 1.25V/2.5V 5ppm/ 3. 8SOT-23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΠΑΑΤΗΜΑ ΠΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 645 της 5ης ΑΠΙΛΙΥ 1968 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΣ Ι περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες ('Επιβλή και Επιστρφή τύτν) (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1968, εκίεται

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του

Μάθημα 12ο. O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Μάθημα 12ο O Περιοδικός Πίνακας Και το περιεχόμενό του Γενική και Ανόργανη Χημεία 201-17 2 Η χημεία ΠΠΠ (= προ περιοδικού πίνακα) μαύρο χάλι από αταξία της πληροφορίας!!! Καμμία οργάνωση των στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

)# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/ :8;434(

)# * ' +, -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' )# *'+,+ (. 20#('( / )%345 +56336% (%1/ :8;434( ! "#$" %& ' ' ' ( )# * ' +," -.(. / ( 01(#(' ( 0 #('( +' ")# *'+,"+ (. 20#('( / )%34"5 "+56336"% (%1/7338897394:8;434( * ''

Διαβάστε περισσότερα

TΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

TΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 TΙΜΟΚΑΤΆΛΟΓΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 LIVINGLIGHT TIMOΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 02/2015 1 Μία μοναδική σειρά Τρία χρώματα μηχανισμών: λευκό, γραφίτης, αλουμίνιο tech Τρία design πλαισίων: AIR, τετράγωνo, οβάλ Όλα συνδυάζονται

Διαβάστε περισσότερα

O O P P P P P P PP P r PP Pr

O O P P P P P P PP P r PP Pr OO P PPPPP PP Pr PP Pr P P O I! rp P "P PP P#PPP$ #P" %P! & P rp PP PrP " $P P "P $ PP % P"$ P#"P P PP PP r PP! 'P "P ( P rp $ (P P P P r (P r P # PP P P! ) P '*+'&!P!! &!,*-*. -/012340015$5 ( P6 7"r8P!r9P"7999!P!r

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Αβέβαιη Ζήτηση

Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Αβέβαιη Ζήτηση Έλεγχος Αποθεμάτων υπό Αβέβαιη Ζήτηση Γιώργος Λυμπερόπουλος 1 Πρότυπο Εφημεριδοπώλη Υποθέσεις/Συμβολισμός Ορίζοντας μίας περιόδου Αβέβαιη ζήτηση περιόδου: DD (μονάδες). Υπόθεση: DD συνεχής τυχαία μεταβλητή

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα