! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0"

Transcript

1 ! "#$%&'( )"(! $*&+,-(.//0

2 1 2! " "#$"$ %&''(

3 3445& 666 "3(475("45( "3,(& '

4 ))*$ + + " #, " $&''(+ "-)". / / / /2 /. +-$ $!4 $ $ /. +- 0$ 0 $ $ 1 $ 5!4 0 $ 3 / $ /. +

5 6 ))*$ + + " #, " $&''(+ 7" $ 4.. $. +. $ $ 4 $ 2!4 :...$ $ +...$ 4 $ ;9$ $4 2 $ 2. 2!4 : ;9$.. +..$

6 < 9,2+!+#.=. &?,2+!+ ; (?,2+!+AB= C?,2+!+D 8E

7 7F.#0 20$ 3 G 7.$ G 7 F $; 5 0 H IG 7 F 8#!G 7 F 87"!77!$ F J. F $ / $.3 G 7$ 2 $ 2!+ #.8=.$0D2 3 $ 1 G 7 2!+ -1$!+ ;$!+ A B =!+ D 8E, 55G 73.G 7!$ +

8 K-!8" 8)-8LM)7-))#N >&!%-LO";-)#N87" >C >Q >+';)!#)K#8) &> >+>+>B && >+>+&!J & &Q >+&+&B+= &R >+&+( (' >+&+C (& >+&+6# (( >+&+<%/! (6 &+';)!#)=)#K"8) (Q &+>+>=4B (S! "# $ &+&+>.=+T C> &+&+&#.8= CC &+&+(8..". = CR % & &+(+>;" ( &+(+&-9.* C % & '' % '( C+'8)-8#P"M) Q&

9 R >+'-8K)"U"8)"!)-"7;-))#N8)!P-!T; QQ ) )* &+')"8P")""P7"!7K#7!))-)-"7;-))#N8)! P-!T; SQ + )($ &+&+>) R< &+&+&)" RR &+&+() H 2$I >'> &+&+C) >'( V8P"),8)-PLO"!)-"7;-))#N8)!P-!T; >'< (+'7-U#"8K87!)-"7;-))#N8)!P-!T; >&& ) % ), ) %- % %- * % $ C+'8)-8#P"M) >(Q! >+'7"8)")#N8)"!7;K"878"M >C& %$ $'.& $ & ) &( ) % '/ &+&+>! ><> &+&+& ><C &+&+() ><R &+&+C >Q< % / (+>+>" >S' (+>+&Y >S> % # (+&+> >S( (+&+&/ >S6 (+&+( >SQ (+&+C;0! >R' % #( (+(+> >RC (+(+& >R<

10 >' $0 1% ( &'C $2% /$ $!%# /& $% / $$0 /( $&" /( C+6+>)0/. ++++&>' C+6+& &>6 C+6+(70 12Z &&' 6+'7[87"-=7!77L7\7[VY-87!)!")\]8)#7LO"- )-"7;-)!P-!T;7--7)#)7!7;K"878"M &&& &3 * 4 &3!%# 4& <+'8)-8#P"M) &&< " # $ >+')"8P")""P7" &(' / >+>+> &(> >+>+& &CR >+>+() &6Q + ' >+&+>; &<( >+&+&, &Q& ) >+(+>) &QS >+(+&) " &S( >+(+() &S< >+(+C) &R> $)% ( >+C+> &R( >+C+&) &R< ) * / ) * /$ %# $)%5 (+'8)-8#P"M) (&' % & %% %

11 >> K /2 7#7'> S> 7#7'& R( 7#7'( R< 7#7'C ><R 7#7' >Q' U%8)'> >Q& 7#7'< >S< U%8)'& &S& K 8 "P!)!87")-?'>]) ><S "P!)!87")-?'&]"7-! ><S "P!)!87")-?'(]# >Q( "P!)!87")-?'C]"P" >QC "P!)!87")-?'6]* &CQ "P!)!87")-?'<]; &SR "P!)!87")-?'Q]P! ('< K ; ;!7LM)-?'>,7"7LM) &(C ;!7LM)-?'&,7"")#)87;) &(< ;!7LM)-?'(,7"")#7;)-7-= &(Q

12 -)!PLM) X $ 2 E,["!$. 3 1$ 2 5$ +.!.\ > + D0E 12.D+7$3 ;1 D $ +7 $. $ 2$ 1+ 1 $ 3 $. 2! D. + $ 12^ $ 2 $./ 1 2[0\$ $$ 2 ^ 1 & $ /. ( $3 $ > 27J;$)* $+Q'+ &! )#;7-$6# $+>S&$>R'+ ( =4B+8#-##$* " 78 $+>'(+

13 >( D C + ) $ " E$ 2.!+7. 1 /$ $ 2 $ 2 $ 3. +" $ ^ + ^ 1 3 / [). 2. /3 \ $ $ $ + W $!$3 1 3 $. $ [ \$3! < + 1,. $ [-! D \ Q +"! $ "C&$3$ /$ 1.! S +)$ 7.$ 2!+2$ 2 $!+ $ C ) )"-$)9 $+&<Q$&Q "8=-! =78=$ % * $+C'+ 6 +7J;$++$+>Q+ <!+$ +$+&'+ Q $+R'+ S.P=78=_B2"P!78J$**8:;$+Q6+

14 >C! 1 + A $ $ ) % G $ 2 2 3` R + 7 $ $ / D D$ $ $ D 21+ ; $ ) % $ D 0,21$0 >' +W +" $ 3. F + 7'($ $120" G#$D2 <$3 D2. 8$ 21$3 1 1$1! >> + 2 $!$ D2 H I$ 3 >& + 30 $! 732 D >( +7 R 7 1!))"$%,) 2 $+>>>+ >' B.%"8=$% $+>Q>+ >> %.P"$% *=$+>SC+ >&!+$ +$+>S<,,[7 D2/ D /$/$$.HI.D$ 3 1 $ $ 1 2. \ !))"$ + +$ + >>S,,[- $ $ H+++I) ] ] \+ >( 7+!))"$++$+>&(+

15 >6 1 $ D$ 5, $.!$B8 >C + 7 $ )*)+,-,./0 ) #. 8 =.$ [1 21\ >6 + [ \03 21+)21 / $ 3!+ 7 $ $1 5 >< +) /1 $3 1 $! >Q +0 H!IG P4J4$1[1 3. HI$$ \ >S += $ $ >R + "/$ $ 1 3 $ 2 &' +)D$15.567,.4+! &> +$! 1 D. $ 3. && $$ $. >C #.8=)8=$% " $+>6Q,,[A " G1 a:. 3 a: +1a:. $ 5$ 3 0! 1 \+ >6!+$ +$+>6C+ >< B+%"8=$++$+>S>+ >Q - J#$)!%% $+>C&>6&+ >S P4J#T$" >?< <+++$+>(>+ >R #+8+=)8=$++$+><>+ &'!+$ +$+><&+ &> 7+!))"$++$+>>R+,[721212$321 \+ &&!+$ +$+>&'+

16 >< 2[\ &( +!$12 $ 3!$1 / + 12$ $/. F3.% &C $ 1! % H#9I!% H!I+ ) 3 $.^ & $31 +!+70 $H," 8$I $ [D\.$2 $2 $ $ + ) $. /$ 0 &< + $ 2 3! $ +) $+ $. $1 $ + 8 $ 5!+! E$/ FF * +[5* $ $. \ &Q +!2$/. 2$ F + 7!+ &( 7+!))"$++$+>&<+ &C 25 2 C+>$C+6]+(+ &6 %.P"$.D$+>SQ+ 3. $ $ /$ " 8 2+ &< +7J;$++$+C(+ &Q!+$ +$+>R6+

17 >Q - 2b$3 3 F $ D + b 3./ $ &S +;$D 3 ^ $ 31 &R &> +)3/. $ 2 D$/2 Z"!1$ ^ b $ ^ 3. $ 3 $3 $ 2 Z"/ 3 2 $32 1 2/3.2 $ 12 /. Z "/3./12 /. Z 0+" 0 % %- * % % $ $ C&'0. G$ &('0G$.3 H 3 I / /. $ / + &S +7J;$++$+Q+ &R %+P"$++$+>S<+.,[! 2.., 3 $ $ /$ $ 0 1 +) 0$ /$. / 3222 $.$1 2. \+

18 >S 8 12 $ $ b /. +1 D,2 * $ /. +"! $ $ D$. $ /. +8.D12 $ 1 b +" / % 33$ ` $ 3, 0 $+- 0$ 0 + /$2!4,5 % + 7 A % B,C + $3 F $ $! $!4 D.0 + $2 0 (' +10,5% A % 7 % 8 %% % % %- * % + $ F $ $ /, + /. $ 3$1 (' 701 /. + 25$ 2 >+']+(+

19 >R $ b32+7 %#.$ + ) D 0. ^ 0 $$ 2/. +".122 2$ 1 /. $ D 12+1 D30, A % B,C 8 % %- * % + W F 3,. 3$ 0 $ /. ZW 3`. $.$. Z 2$3 0 5!4 0 /. Z ) 0 / 12 G 0 $ 3 0$ 0 5 /. + $ 3 %% B $ 0 $ 2 / $ $ 3 2 (> +7 /0$30 $ / , b /. + (> 8 2 (+']+&$C+6]+(+

20 &' 8 2 $ 3 $ $.! ;+ 3 0$ 3 2.!$ 1. +).! 13 F0 $ $ 2 /. $/$ 2 H0 I ,+ A 3.D 30,. +7$ 0$. 30 /. 1 / 30 $ +

21 8)-V)7"#) ) D01 1 ] ]. $ + 3 F / $ 3 2 /. +-12/ / G $ + 8 $ +" 3 D + 8 $ / 2 1F/. + /$, 0.0+ D/ +- $ $ $ 0 / 2$ +!" ) 0 1, / 3 / +7 < ^ / B/

22 && / $ +$ $ 0 + >+>+>B97 (& )* % >$B97$5 $ / /. / (( + 7 $23/ $ $ F. (C D $ $0 ^ 2 / $D ( / ) $ + 7$ % 1 /. + 3 / 2. +) /1 + (& 2 " /T +>RQQ )2 P"7>RQ'+7 +7 /F + (( B97!7;"$* % >$+&'+ (C!+$ +$+R>S+ (6 $+>C,[-15 3 $$ 2\+

23 &( 7$ 2, [ 1!\ (< +P..!+ $. 2!+ P b!+ 7 2 $ 3` 2!+7$ $ 0 $ 3 2 +) " $ Dνουτεσιαc $ I+ ). < +) 3 0 $./ $ (Q +). 1$ $1+ 3 $ 3. 1.$ 0 +7/. /3 (S + ) /. 0 +", 0 $ 2$ $ $ /+ 7 + $ $ 1 / [ \ 3 (R +) D. 11F C' +../ 3 $ (< B+7!7;"$++$+>><+ (Q!+$ +$+<C,[ / \+ (S $+>C'G>6(+ (R $+>S'+ C' $+>S6+

24 &C C> $ A 0 3 / / 3 + [ \$ 3./ 2 C& + / 20+ ) / [ \ C( +$ 2. 2 CC + 7./ $ 120 +$< C6 +77 &S+>(,[)3 5$D/G3 2$ /\+P3 1 2$ F 2 3 +). 1 H I 1 2 C< + ) <1 7 / $ D$ C> B+7!7;"$++$+><R,[ 22$1$!\+ C&!+$ +$+&(>+ C( $+&>S+ CC $+>QQ,[ \ %7*) 0 %7*)$ E % > F$ + >C, [;.!$ ) $3, $ D[. /\$[ \$[23 3\$[ \ +++ D 3 2$ 1 / 3 + W $ $ HI 2 3$3\H I+) 0 H >(+&CG>R+>SG&'+('G&&+>6G&(+>(G&R+>6$>QG= >&+<$>'G"&(+CG>>R+<Q$Q>$Q6I [ \$ 2 2b + P 2!+ C6 B+7!7;"$++$+>>'+82+ 1; - ")P*7$ % <$ + R,[ \ P 2 G 2.!,[7/ F!\H+(&I+ C<!+$ +$+66+

25 &6 1$ +7/ $ 1., 1 D CQ +; 12$ 2 CS,[) [ \$ 1\ CR +) %1 3 6' +) 2 1$ $ 0 $. 20" +1 /./ 6> +P. / $ [..\ $2. [ \ 6& $ " 6( +)D$ $ 33F3 2 + >+>+&!J 2 6C J 2 /. + 7[ \$ 6 G 6$1+ 7/ ) /+P 0. +) HI$ 3!+ - $ CQ B+7!7;"$++$+>>>+ CS!+$ +$+>>(+ CR $+>C+ 6' $+>><+ 6> $+(Q+ 6& $+&'Q+ 6( $+(S$>>>$>Q'$&('+ 6C )1 P 8.+) 2 1R'+ 66!J)-%#!$6G $+66+

26 &<! !$ 2 /. +-. $ H I3. 6< + 7 / $! $!HI+7 [!\ 2 $ HI + 7 ^ 3 D[!\ 3 2!+ $.!HI [/\H2I3 +)5. 3HI+ 8 $ /. 1 $ 3. % +- [ 3\$ /. 2 /+)2 1!$ $ + 7!+7$$ + J 2 ^ !+J 22!+. < 6Q 3 ] 3 B+ D BG B $ 2!$ + $ 1 2 +" B 6< 3 $$ $ 1$ D $ + 6Q!+J)-%#!$++$+S(+

27 &Q +71 $ B $ 2 $. $ [ \ 6S +B 0 $$ ^$+ 2H6(+(6I+J 2$ 1 0 $ B $D $ D + ) /. J 2$ 2 2 $ +A.2 $ R +; 2 $ 2 $ 3 $ ^ b $ 1 B+ 7 /. 1.J 2+/ 3 1 /F <' +-b $./ 5 + /$ B3 2+ <> ) 3 + ] [. \ [. \$ 2. [. \+, 0" /. 6S!+J)-%#!$++$+S(+ 6R!+$ +$+&C+ <' $+&><+ <> )2 $%2$ >R<&$ % D;#$ 0 +% 1 7"$ /+)2 >R<S+

28 &S $ 2 <& ,[- $ 2. d HI 0 / HI$3. \ <( + ) 0 $ 2 0 $ 2 D. <C,>+. G&+ G(+2 /. 3 D /G $ C+ 2/ 3 + ) D +) 1 <6 +) ^ /2$2 ^ 0 << + - /2$ 2 3 $ 2, / /b +7 1!+). [.\,[). 1 ]! \ <Q " + 1 $ [ - ^ \$ 2. <S +7 0". 32 H I+75$1. $ <R +7 0" 5$ 3. % $+>'R+ <C!+$ +$+>R+ <6 % + << $+>'&+ <Q $+>'(+ <S $+RR$>>&+ <R $+R<+

29 &R [ \ Q' + $2[ 8\$ $ 1! 3 $ $ 1 + >+&+&B+= Q> $ /. Q& +7. +; 1 3` $D/ 3 Q( $ $. +" D/ $ 37.+"$1$ 2 $ 3. QC $ ^+8 2 Q6 + P. $ 3 Q< +7 3` 3 / $ 0 QQ +7!$ +73$ 1 2 $ 2 QS +)!$.+) [) 2 3 Q> )10 $$2 2%$82 $ D 2 71 H I+ 7 H, I * 2 >RS& " 2 >RS<+ Q& B+=##-"$" 7 %-$+>R Q(!+$ +$+&'+ QC $+&&+ Q6 $+&S+ Q< B+=##-"$H, I* $+Q(+ QQ!+$ +$+CR+ QS $+Q<+ [ \+

30 (' 2 8G \ QR +.! $ S' +7/.! 2.$ 0+ )1$ 2 1 $ $ $ S> + ".$ 33 F! S& + ) ^ 1 + ) 0 $ !+ $! S( + 3! 1+ >+&+( SC ) $.% H $ +"$.0 +% $ 1. 2$. +" 2/ 3 1.! S6 + 7$ $13.. D S< +!0 D ). 2/ QR B+=+##-"$H, I* $+R<+ S'!+$ +$+6<+ S> $+6<+ S& $+RQ+ S( $+RR+ SC ;130+" % H 2 P"7 1Q'+ S6 )P-$% H $+&>&+ S<!+$ +$+RC$><&+

31 (> $ 2 SQ +73$ SS +7/ 2[\+7. $D +)D 1 +; ) +) [ d\$ 3 / SR + - $ $. 2.G $ 2 R' +)*+ 12 R> +). 1 +! 0 +7! R& $! +71 $ $ 2 0!$3 0 R( +7 $ $3 1 +[). \ RC +"3 /F $ 0 $ /$ R $ / $ $1 F R< + 7 $ 2 /H2+ +&]+&I+ SQ )P-$++$+R'+ SS )2 2 [D \ /$ 0+" SR +)P-$++$+(($R(+ R' 82++)P-$W.$+>+-3 $ 3 $ 2^ $ $D$. 3D + R> +)P-$% $+>6>+ R&!+$ +$+>RS+ R( $+>R6+ RC $+>Q<+ R6 $+>6S+ R< $+>RR+

32 (& >+&+C9+8 RQ $ D. 2G $23` "0 RS +) 2 $ $ $3 RR F + 2 $ 2 /+" >'' $ 3 / $ * % >'> +/. 1 8 H;&S,>S&'I+ 3 $ ^ /$ +) 3 F 22 3` >'& + $ /. 1 $ $ < +" >'( 1 0" ` $8 2.,[)2 D1 2 RQ ) 0 ^ /. H I+ 7 = % * P"7 1 Q'G * P"7>RS'+ RS 9+8)##-"$= % * $+&S+ RR!+$ +$+CS,[".$ D 2/$ H+++I. 2$ 2 HI 5$ D D H+++I 7 2 \+ = /+ >'' $+&R,[3!3210 1" $ + #$ $ $ 02/$ F!\+ >'> $+&R+ >'& $+&&,[P G \e/f+ >'( $+&6+

33 (( 0 \ >'C + 7 / >'6 + )$$ 2$0" 21$. +7< >'< G $ >'Q G%5 2 2./ $ D. 2 >'S 1 2 >'R + >+&+6#98 >>' $8. >>> b98 +)2 H b I HI. >>& /F!+ 1 / 2 [\ $ 3 HI 3. >>( +]]1 +71$1+ 8 $ >>C +[32 \ $3 >>6 +[3 2 \23 >'C +8)##-"$++$+6'+ >'6!+$ +$+&R+ >'< $+CQ$>C'$>QQ+ >'Q $+S'$>&<$>CR$>66+ >'S $+&6$6C$S6$>6R$<&$RS$>QQ+ >'R $+>(S$(C+ >>' ) , "% - * HSCIG % % HSQIJ,% < HSSIJ% <HRSI >>> #987$% % $+&C&+ >>& #987$,% < $+>C+ >>(!+$ +$+CS+ >>C #987$"%- * $+C6+ >>6!+$ +$+S&+

34 (C $ $ [32 \$1$ 3 3 [32 \+ 8 1 [. 0 \$ [3 2 \$ 3 HI$ $ 3 33 H I$ >>< $. $ 8 8H [3 2 \I >>Q + 2 F$! >>S $ [ \+ ),0 $0" >>R +7+ >&' %5 >&> 2 [32 \ 3 +) " $ 2 >&& +P3 23 /$0 $ ) >&( +)# $ 3 B 8$ / 0 $ [32 \ >&C + X >&6 2 [3 2 \ >&< + " 8 $ >>< #+87$% % $+CS+ >>Q #+87$,% < $+&&(+ >>S #+87$% % $+&&>+ >>R #+87$,% < $+>Q6+ >&'!+$ +$+>QR+ >&> $+>Q6+ >&& $+>CG2 1#+87$"%- * $+S&+ >&( #+87$,% < $+>S&+ >&C!+$ +$+&&>+ >&6 $+>S6+ >&< #+87$"%- * $+<'+

35 (6 D 2 >&Q + )! 2 $ 3 >&S [7 1 $ \ >&R e/f+ [3 2 \ $ >(' + >+&+<%/! >(> 7 J 2$! " $ 3. /$ 3 [\+) 2 2 >(& +P $2 $ 2 +" 2 3$[\$ >(( , 2$$0 $$ +). >(C +A 2 + < >( HI$ D$ 0$$ 3 D + 8 $ 5 >(< + >&Q #+87_! 7##-!$% <$+>>'+ >&S!+$ +$+>6S$><'+ >&R $+>6C+ >(' #+87$,% < $+&&&G2+ 1#+87_!+7##-!$++$+(&+ >(> )13 5K H 1$3 / $2 >RQ>I$ 2+)2 >RR<+ >(& %/!7;7"8-)$)< $+(Q+ >((!+$ +$+CS+ >(C $+<&+ >(6 $+S<+ >(< $+>'>+

36 (< ) 21+!2 + /, $ 0 $+7 >(Q 3D 2 3 $++$. 2 2/ $ !$ >(S 2,22 3.!+-0 $ 03 +) 2 0+7$ 2 8$ !$0" $ +7 12$ 0 + P /+! $2[\ + 7 / 1 $ D$ 2$ 2 +7 / 13$ $3 2 / >(R +A 0 +). 0$1 2! >C' +! > $1 +- $ B8 >C> + ) 1 +) 0 /$ $ $ D$ F 3$+ 7!$ 0+-$G $ + >(Q %+!7;7"8-)$++$+>'C$>&R+ >(S!+$ +$+>'($>CC+ >(R $+>(C+ >C' $+6'+ >C> $+>(R+

37 (Q P$ 2 +) 0 d +3.[3 \ >C& $ 3 1 $ $ $ 3 2 $ ` 3 $. $ /% >C( +7 F3 $/+)1 +)./ $ + $ 2 +)1 >CC + ) >C6 $ + 1 3$ [0\ >C< + 3 [\ /$ $ / + $ 0 +)123 +)12!3 >CQ + # $" ) $ $. 0 +). 1, 2 + >C& %+!7;7"8-)$++$+>>>+ >C(!+$ +$+>C($&'>+ >CC $+&&S+ >C6 $+&'C+ >C< $+>R>+ >CQ $+>R<+

38 (S &+>+>=4B+8 >CS 8 // >CR, $$ 0 3$.d $ 2 5 2!+ ) ^+5 5 +;./ + ) 3. H# < I >6' +). D >6> $. 5 0$ $! >6& + $1 +)2 G 1 3/ ? % + $$0 + $[^ 1 >CS ) /. 6' P7, 3$. $ 8 7. ". 2.9$ 8 $ 82 + " * " 7 8 /5,>R<6$>RQ6$>RS6+->RSQ+ >CR =4B+8#-##$* " $+&R+ >6'!+$ +$+6Q+ >6> $+&Q$66$6Q+ >6& $ + 6C, [- 2,$ \ >>&$>&R+7 12a : $ D a:$ D/ 7$ $ 1, 2 B $ / $ 2 +

39 (R $ 3! \ >6( + ). F $ 2/+) $0 >6C $ >66 $2 >6< + $ 8 1 H $2$.0I >6Q +7+ >6S HI 20 D. +; 0 /. + 1 H I 2!+! H 0,">+(G8&+>>>(G(6+<G;<+&SG>(+(S$(>I+ 1 HI +72 $$ HI 1 + $ H g5i+7 0 $ $ +- $ 0 HI $3 D $3 1 + ) >6R $3 2, 0 HI$ 22 /. GH I 20. GHI. 3+). % <, >6( =+8#-##$++$+>'6+ >6C!+$ +$+>>R+ >66 $+>&(>&6+ >6< $+>&S+ >6Q ++>&6+ >6S $+>>R+ >6R $+>&(+

40 C' 732 D2 $ 3 $ 3 [2\[\+ %0 3 3 ><' + W F < $,[P1a1 :3D 1. \ ><> +) $ 8 $ /. +% + 2 < $ 2 0 [ \ ><& $ [ / 2. \ ><( + 8 /$ 2 D b! ><C + F $ 8, 5+ ; /! 1 3 0" + +%!+ ><' =+B+8#-##$++$+>&6+ ><>!+$ +$+>&6+ ><& $+>&C+ ><( $+>&C+ ><C =+B+8#-##$HC*$+>&'+

41 C>! "# &+&+>.=+T ><6. T 8 +%3*8 $ 01 $3 2 / " ><< + 8 $ /3 + )%%2Fb 2 +) % ,2 0. ><Q + "%, $ T $ ><S +73 D$b [ \$ 2$+7 3 ><R ) 8 $T 2.0,1 $ 1 D2 ><6 2+;+.T $ $2 /. $ "H" #I$ &' + 7 $ $ + 7 >C /2 H I, T7--$.=+"^. 2 + LB$ >&g&$ + 6(<&$ >RQ&G T7--$. =+ 8;, / H.I+LB$+>6$ +>$+(RC>$>RQ6GT7--$.=+W53 + LB$ ><g($ +(((<$ >RQ<G T7--$. =+ 70=1 ;&(+>>&+," $"#," $+$+>6S ><S$>RQQGT7--$.=+b $"#," $+6< 6Q$>RRQGT7--$.=+) 0 +LB$ +>Rg&$+R6 >'<$ >RQRG T7--$. =+ L % + +>$ + + H " 7<<&>g6<I><+GT7--$.=+77 +, 5% K)<$"#," $ + S(R'$ >RSSG T7--$.=+; #.J $"#, " $ + SQR'$ >RSQG T7--$. = LB$('g&$ + RC>'($ >RR'G T7--$. =+ 7%1 3 7 H 6+<I+ LB$+(>$ "#," $ +(6(S$ >RR>G T7--$. =+# 2, +, $+Q6Q<$>RR<+ ><< ) )"-_ *T"8=H+I$"- 7$+&'&+ ><Q =+B+8#-##$* " $+(>+ ><S +=+T7--$ $+&+

42 C& $ + [7 1 \ >Q' + ) 0 " $ T $ H I >Q> + 7$T 2 +7 $$ 0 1 >Q& + )!$ + $ 5 0 >Q( +)<B.+.$ /$ 3D2 $ 1 >QC +) $21 >Q6 +232D [\ >Q< ;b 3 3+) + +72, + 2! H I$ 3 $ 2 $^$. >QQ [\2 + 0$ H 1I1 >QS +. ><R +=+T7--$25 $+RC+ >Q' +=+T7--$7213$+>('+ >Q> +=+T7--$25 $+RQ+ >Q&!+$ +$+>''+ >Q( $+>'>+ >QC +=+T7--$7213$+>(>+T $ 2+) D F 3$2!$ 5H DI 5D+ >Q6 +=+T7--$7 $+SC+ >Q< +=+T7--$) 0 $+>''+ >QQ!+$ +$+>'(+ >QS +=+T7--$W53 $+((+

43 C( 2 ^3F >QR +-$ T $ /,! $5 >S' + 1%, 0 $ 3 2$ 3 1 +). 1 H 0 I. >S> +).1 [ \ 0 >S& +[B8 2 $ 3 $$\ >S( H,.I >SC + P.3T 1; #.J +T ; #. J / >S6 +; #.J.3 2 +)HI$ $[\$353. $ >S< + $ $ d+- L % $T 5 H D$ I$ + 2 >SQ + $! $ 3 >QR +=+T7--$"^. 2 $+6Q$<>+ >S' +=+T7--$7213$+>&C+ >S> +=+T7--$8;$+(R+ >S& +=+T7--$70=1 ;&(+>>&$+><($>Q>+ >S( +=+T7--$b $+6<+ >SC +=+T7--$8$+(6+ >S6 +=+T7--$; #.J ]2$+SQ+ >S< +=+T7--$# 2$+Q6+ >SQ +=+T7--$ $+>6+

44 CC 3+). 11$ + &+&+&#.8=. >SS " T H1 I$ 7. " 0.$ =. H1 I+ 3 T 2 H8 $; #.J I$=. # 2 " >SR +7# /. >SS )1!$ "H" #I$ 3 1/H. I &' + 3 / 2 && /2 H I,=)8=$#+8+7 5/. + LB$ + &'g&$ + SSRR$ >RS'G =)8=$ # LB$ +&(g&$ + >6C><($ >RS(G =)8=$#+ 8+,. +LB$ +&6g($+&CR&Q'$>RS6G=)8=$ # , 5% K )<$"#," $ + 6SS&$ >RSSG =)8=$# # + LB$ +&Rg>$+>QC'$>RSRG=)8=$#+8+"# +; H"I$>RR'G =)8=$#+8+); 1#, 2 +LB$ +('g($+&6<&q&$ >RR'G=)8=$#+8+" % M +"#," $>RR>G=)8=$#+8+H+I+ " % 7 8 +"#, 8g"$ >RR>G =)8=$#+ 8+ ; B,3 +LB$ +(C$ +(6g&$+>QQ>S6$ >RR6G =)8=$#+ 8+ 7$ + <$ >< (' + >RRQG # ;1 /+, L $"#," $+<(QS$>RRSG=)8=$#+8+)#/! +, L $"#," $ +&>(6$ >RRSG =)8=$#+ 8+ 8, 2. +, LB* $"#," $+&>(($>RRSG=)8=$ #+8+!N]8-%/ &<$ +<'Q+7$+ >&$ +>RRSG=)8=$#+8+7D 5] +,L, $ +>$7, BT9$+>&&($>RRRG =)8=$# ] 0 +, L, $ +>$7, BT9$+&C(($>RRRG=)8=$#+8+7 b 0. ]+,L, $ +>$7, BT9$+(CCQ$>RRRG=)8=$# ,"- 1N2$"#," g$+>q &S$ >RRRG =)8=$#+ 8+ * " % +; #7)"-"P$g"$&'''+ >SR #+8+=)8=$7. $+&($&QC'+

45 C6 $.. $ 3 d 0D + =.. $ H% I >R' +$ [ \ >R> H, 2 I >R& 3 D$ 2, H+++I P 3$ 21 $ 5 2 1/$ D $ D 32 >R( + )2 12 d +/ >RC /. $ $ D$ $ 2 0 >R6 + 7 $ $ 20 H I.+ "2 1$ $ >R< +=. / >RQ +8!$D F[\$ =. 5 >R' #+8+=)8=$72. $+&(+ >R> #+8+=)8=$) 1$+&6<,7 [ \ 1 21 / /+82+ 1#+8+=)8=$" % $+&6, #+8+=)8=$8, 2. $+&<$&Q$('+ >R& #+8+=)8=$7. $+S'+ >R( #+8+=)8=$7. $+>Q+ >RC #+8+=)8=$" % $+(R,2 / $+ >R6 #+8+=)8=$7. $+(S+ >R< #+8+=)8=$72. $+&C+

46 C< 0 $ 2 1 3! 2 1 >RS +7D[\ $ F2 + 8 $ =.. 3 F D $ >RR +1,%? / + +".0$ !2. &'' + - $ =. 2 &'> +0 5 &'& G5 / &'( G 5 /. $ &'C + 2$ 1 2 $ 3$ $ / F F % / +=. 5. &'6 +[P 0 2 >RQ #+8+=)8=$ D$+&S&+ >RS #+8+=)8=$7!$+>QQ$>SC+ >RR #+8+=)8=$2 1/$+<Q+82+ 1#+8+=)8=$ $+&6'+ &'' #+8+=)8=$ $+>6C+82 1#+8+=)8=$7 5 /. $+RC+ &'> #+8+=)8=$2 1/$+<($QQ+82+ 1#+8+=)8=$) / $+&($&S+ &'&!+$ +$+&6S+ &'( $+&6(+ &'C $+&<Q+82+ 1#+8+=)8=$7D 5$+>&$><$>R+ &'6 #+8+=)8=$ $+><>+

47 CQ 3. G $ \ &'< + / / F + &'S $ &'R $ &>' $ 21 &>> $ / &>& +7$ =.$ 1 /$3 2 +[ 1 2 \$ 3` H 2 I &>( + ), 2! 2. $ 2 /+".2 2b $ 2 $! &>C $ &>6 +)!1 $ $21$ %%,! + $ 3 3 2b + 7 /! H+++I+7/! &>< + &'<!+$ +$+><&+ &'Q #+8+=)8=$ $+><>+ &'S #+8+=)8=$72. $+&(+7 1G.+ &'R!+$ +$+&(+ &>' #+8+=)8=$" % E+&6$6>+ &>> #+8+=)8=$7D 5$+&'+ &>& #+8+=)8=$7b 0. $+(<+82 1#+8+=)8=H+I$" % 78$+>'+ &>( #+8+=)8=$ $+><&+ &>C!+$ +$+><'+ &>6 #+8+=)8=$7b 0. $+CC+82+ 1#+8+=)8=$Z$+<+e f &>< #+8+=)8=$ $+&<&+

48 CS =. 0 $$ $ $ H 0 I$ 0$ H3 I$ 2$ $ / " 8 +; 2 $ /. +7+ / / &>Q +7%$B# &>S +72/$$ 3 D/./ /. &>R + ) &&' $3 F $ 21 &&> &&&!3 &&( +P3 1 > 3! &&C &&6 $23 D., [73 3! 2 B 8 / 3 F \ &&< + &>Q #+8+=)8=$7. $+QR+ &>S #+8+=)8=$7b 0. $+(Q+ &>R #+8+=)8=$8, 2. $+(&+ &&' #+8+=)8=$72. $+&'+ &&> #+8+=)8=$2 1/$+QC+82+ 1#+8+=)8=$7D 5$+>R+ &&& #+8+=)8=$7D 5$+>S+ &&( #+8+=)8=$ $+><'+ &&C #+8+=)8=$" % $+('+ &&6!+$ +$+C6+ &&< #+8+=)8=$7!$+>S>+

49 CR &+&+(8..". =. &&Q! 0 "$8+". =. / F /$ $ 2 $F/. + / / &&S + "H1 I+" H8 I &&R, 2+ 2 $". =. 2 /+ )..0+"2 $ $ + ). / ^+) ! $. +). D F d +". =.F3/ &&Q!D 17.+ >RR>>RRS$0 3 / " $ D 1 8 2# + 12$$ 20$ /P H"#I+7 % $ 7.+ &&S,"8=-!=78=$8+;%1, 2 + LB$ +(($ +&(R&6($ >RR(G"8=-!=78=$ 8+_ " , + LB$ +(C$ + >SC>RS$ >RRCG"8=-!=78=$ LB$ +(6g>$+SCR>$>RR6G"8=-!=78=$8+H+I+8E" 1 8 % 8% - +"#,8g"$>RR<+&<+G"8=-! ".+6 7,9 E< % % < +"#," $ >RR<+ ><R +G"8=-!=78=$ 8+ #,1+LB$ +(Qg($+&RR(''$>RRQG"8=-! =78=$8+7. +LB$ +(Qg>$+Q(R>$ >RRQG"8=-!=78=$ ,$ D+, LB* $"#," $+QRS<$ >RRSG"8=-!=78=$ 8+ 7 = b /+, L $"#," $ +(<<&$ >RRSG "8=-!=78=$ , L $ " #, " $ + &R>(&'$ >RRSG "8=-!=78=$ F +,"- 7N$" #," g$+<ssc$>rrr+

50 6' /. + / H 0 &(' $ &(> $20 &(& $ &(( $ &(C I$ &(6 $ H1 % &(< $ &(Q I$ &(S H &(R $21 &C' $ $ 1 &C> $ 0 &C& $ &C( $ &CC $ &C6 I+ 22. b $2.+ / 2 H2$.$$+I &C< +; +)210 $ 3 /+730 $ $F[.\ &CQ +) 23$ $ 3.+ W $ 2$. &&R =+B+8#-##$* % $+(>+ &(' 8+"8=-!=78=$;%1, 2 $+&C<+ &(> 8+ "8=-!=78=$ 8 0 F $+S(+ &(& "."8J$7. 20, $+>S ,9 E< % %< $+>C>>C6+ &(( &(C 8+"8=-!=78=$7. $+S<+ &(6 &(< 8+"8=-!=78=$8 0+++$+QQ+ &(Q 8+"8=-!=78=$7=8 58 b /$ +CQ+ &(S &(R 8+"8=-!=78=$;%1+++$+&6'+ &C' 8+ "8=-!=78=$ $ + QR "8=-! =78=$;%1+++$+&C<$&6&+ &C> 8+"8=-!=78=$;%1+++$+&6>+ &C& 8+"8=-!=78=H+I$8E" 18 % 8% - $+&$<+ &C(!+$ +$+R+ &CC &C6!+$ +$+<>$QQ$><'><6+ &C< 7,9 E< % %< $+>C>+ &CQ 20, $+>S6+

51 6> [2 \ &CS + ) / 0 H, 2.$ $ $20 $$20 $20$+I +71[2 \$D2 1 $$ +% 0$ $ /$ 5 +) 1 / [ \ 2 $ 2.+2 [\2 + ) [ \$ 1. F 3 + $". =. [20\$2 /. &CR +". =. &6' +$ 2 D$ 20 2, 1 * % &6> + P 1 / $ 7 &6& &6( $ ^ 3` + 7 2G 5 $ $ +)[ \ H $ $ 2$ I [ 2\$ F203. &6C +) $ [ \ &66 + &CS +++$+>C>+ &CR 20+++$+>RS+ &6' 8+"8=-!=78=$7. $+Q(+ &6>!+$ +$+S>+ &6& $+QR+ &6( 20+++$+>S<+ &6C +++$+<>$QQ+ &66

52 6& ) ". =. [ 1\/. 3 2 $! +) 0 [1 " 8 \ &6< $$ &6Q +) H ^I+ $$3 13 ^D^$ 2$021 &6S +)0F21,[7 2 $1$ 22 \ &6R ) H3 2 I &<' $. H3 2 I &<> $5$ &<& $30 $20$ / [2.!\+ 8 /$ [ \ &<( 1 2 / + $.!$ / F + ) H+++I 8$ $ D$!.B8$ $ 21$ %. &<C +e/f &6< 8+"8=-!=78=$;%1, 2 $+&CR+ &6Q!+$ +$+&6'+ &6S $+&C&$&CQ+ &6R $+&6&+ &<' 8+"8=-!=78=H+I$8E" 18 % 8% - $+6+ &<> 8+"8=-!=78=$7$+SC+ &<& h$+sq+ &<( 8+"8=-!=78=$8 0h$+<SQ&+ &<C 8+"8=-!=78=$++$+QR+

53 6( % &+(+>;"22 &<6 7 ;"22 2" > +-. % L 7) $ 0 3. &<< P / 2 $ $3 5+ P F 2 < + [A \ &<Q +7 2 $ /!+7 $ + F $ $ % $ 2 21 &<S ). 21$ 0+71$ % / ) ? < %< 1 &<R.% P b + $ / F 2 + ) 0 &<6 D8$ % H8 g"i$ 3+ &<< ;")%%#$L 7)$+Q+ &<Q!+ + &<S + &<R ;+")%%#$++$+Q+

54 6C D $ $ 2$ 1+ )1 / +7. / + H 3 I1 [\+"./ $3 + 1 / $[ / \ &Q> $ F[ \ &Q& + $. 0" +# 0 $ 2 &Q( 3+- $! &QC $ &Q6 +2$ 0+71 $ $ $ / 2 + &+(+&-9.*4 &Q< " *4$ 0.$ /$ 2 2 F / &QQ + 7 /. 3 +) D. *4 H2 = %< %1?O# % * " I1D$ $ 22 [D\ &QS + &Q'!+$ +$+>>+ &Q> P $$ H+RI+ &Q& 7 % 1 0 $D 1 2+ " $ =$ 3 0H+RI+ &Q( 8 $ % $1 $ $ 2$ 0 $ $ +! !H+>'I+ &QC!12+7.! 3 F 3/ H+RI+ &Q6 72 1! 0 0$2 + &Q< 8$ F8! +;.!;Hg"]&'''I$ "#g"+ &QQ -++*T"$2 = %< %$+>>+ &QS!+$ +$+>($><+

55 66 *4$%= &QR 2 3 2$ D 1 0 $ +% D 1 0 2/1. $21 / D &S' +7 +*4$% D &S> +/ D $ $ $*4 D 2$8 +) 3 1[\+)1. 21D 3 d &S& + 7 $ $ $ 2 D. d &S( +7D $$[D\+ 22 $D D $D &SC $$2 D / 3[D\.. &S6 +*4$[D \ 3 $3 &S< +) , 1 &QR $+&>+ &S' $+QS+ &S> $+&'+ &S& $+SR$>(Q+ &S( $+C'+ &SC $+>&$6&$S6$>(S+ &S6 -++*T"$++$+&>$('$>C&+ &S<!+$ +$+&'+

56 6< &SQ +7D $1$1 /$ D d + 3D + $2 0 &SS + 72/ 0 $D 2 + 7$, 1 D3$.3$/ [D \+ P $ 2 $ D / &SR + $D. D &R' + ). 1/. $ 3. 1 D.$ +*4 5/., +8 3` $D / [D\ 1D / G1+ ) 2. $/ [D \ &R> &R& +*4 3! $F &R( +7$ $ D 30 G $ &SQ $+(C+ &SS $+(S+ &SR $+SS+ &R' $+CQ+ &R> -++*T"$++$+&Q+ &R&!+$ +$+>(S+ &R( $+>>S+

57 6Q 7*4 $$ /, $ F G $ 2 DH/2. I &RC +72 $*4 / H! I [ \$ 2! &R $*42.!+ 7 $. > $2! &R< +". 3$$!$/ /+)! !$ [\ ) $ 2/ / /+ " 2. $ d &RQ, 7/. *4 7 0 / 2 3 D 2 +A! $ 1 /$ $ $ D D $ b 2 $ 3.! $ $. $ D 2 &RS + %&' 7 / $. 123 /. + -.$ 12 1 &RC $+>&R+ &R6 $+>('+ &R< $+>&>+ &RQ "!% $ 2 C+&]+(+

58 6S $3/. +.1 % H(+>I+ # 1., / ` H(+&I+7 /$ $3 + =/ 3 3 D + $2 3 +/ % H(+(I+ % 8 1&'$ 2. +) = +)$ 1$ 02 / &RR + - < [2/.\$ 7$ 0 +) ('' + G./ + $./ 2+) ) $3 13 [. \,1 2 ('> +7 20$$ $$ $1 3` &RS -++*T"$++$+>C>+ &RR #+%P!_=.;-$ P"<$+>6+[ 2 2 )E 2$ \H+>QI+ ('' B+7!7;"$* % >$+&'+ ('> B+7!7;"$++$+>C+

59 6R!+7 /. 1^ $ 1, F 2! ('& + 70 $$ B97+ 1 $$ $.$2 ('( + H2+ (+&]+>I$D^ 2 1 B 8+ 7 $ 0$.! / $.0 + ). 2 H 0 IG 0" $1+=/0 / /./ 3 3 ('C +P2 1%/! + +" $ 3. /. +=D. 1 $ / %3+ ) / 1 $ /$ /+ $ $ 1 2/ 3 +) 0 0 / 2 b D / +; 3 1 /, 2 $ $ 0 + ('&!+$ +$+>C$<C$>>'+ ('( $+&(>+ ('C M. 8 B 1 G 1 G " L 1 1g3G H : 2 G : 1 G -, 1 3/+

60 <' 1 ; +. 1 F 3 + ; 3 / / H0I ('6 1. $ ^0$ /2 ('< +AD " / /. +1$ /10 2+ ) F + 2 $ 2 / ('Q +" ('S $ 3 / $ +722 $ 3 + A 30 8 $$ /. / +70 $ //. + " $ 3 $2 +7$3.20 / $ 2 / / 0 /. +13, 0 %-. +) 2$ 1$ 0. 3 ('6 % + " $+>'&+ ('Q 9+8)##-"$= % * $+&6$(C$CQ$6C$<&$S'$S6$RS$>&<$ >(S$>C'$>CR$>66$>6R$>QQ+ ('S!+$ +$+&R,[3! " $ +#$ $ $ 02/$ F!\+

61 <> ; /. +; #98 %/! +.$ ('R (>' $ $ +7.! 1 $ * $ 8 / 3 2 +" 2 2 F /. D 2 / /$./ 30 /+ P (>> +) 1 / +)!$ $ 1 [ \ $ D /. $ 8 / / $ $. (>& +) 2 D, ('R %/!7;7"8-)$)< $+>C($&'>+ (>' #987$,% < $+>S&+82+ 1%/!7;7"8-)$)< $+ >(C+ (>> =+B+8#-##$* " $+>&6+

62 <& $$ 20 (>( $ = + 8 % $ 23. (>C + -! %# (>6 + )32 ^1H I11. + ) /. / d / H2I 3 H0I 5$ 3 ^. 8 D (>< $$/. +) ; #.J $# $ / D$ /$ 2 +) 2 / 1 0+ (>& =+B+8#-##$++$+>&C+ (>(!+$ +$+>&C+ (>C = -")-_;"7J$8 % $+>C'+ (>6 +=+T7--$#+8+=)8=8+"8=-!=78=+ (>< 7 2 F [\ 12 $ H+(>$6>$R($>6& I$8 2 /+[. \ %%H *K, :K QK$ 01H+(>I+ DF, [) D/1D / d$ ^\ H+ R(I+. [ \$ 2 +[8 H+++I H+++I3 \ H+((6I+ 3/ F $ 3 F+;$3 d +A $ # 3 +

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη

Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Αναγνώριση Αναγκών Πελάτη Product Development Process Προγραµµατισµός Προγραµµατισµός Ανάπτυξη Ανάπτυξη Ιδέας Ιδέας Σχεδίαση Σχεδίαση Συστήµατος Συστήµατος Λεπτοµερής Λεπτοµερής Σχεδιασµός Σχεδιασµός οκιµή

Διαβάστε περισσότερα

&..., 2001 , μ μ. μ, μ, μ μ μ μ μ μ. μ μ -2000, μ μ μ -2000, μ μ, μ μ, μ. μ, μ μ μ μ μ. μ (μ, μ, ) μ, μ. μ μ μ, μ μ μ μ μ.... 1... 1 2 - μ... 3 2.1... 3 2.2 μ... 3 3 μ μ... 5 3.1 μ... 5 3.1.1 μ... 5

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ. Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Φυσική Β' ΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ

ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ËÏÉÌÙÎÅÉÓ ÊÅÍÔÑÉÊÏÕ ÍÅÕÑÉÊÏÕ ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ Στην παρούσα ανασκόπηση αναφέρονται συνοπτικά στοιχεία ανατοµίας και φυσιολογίας του κεντρικού νευρικού συστήµατος προκειµένου να γίνει ευκολότερα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής (A) K.E.Σ. Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία Λονδίνου Διεύθυνση - Διευθυντής - Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ HMEΡΑ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥ- 1 Aποστόλου Ανδρέα 46 Rochester Rd. London NW1 9JJ Tel. 0207 485

Διαβάστε περισσότερα

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1

Basic Manual. Amadeus Training. Amadeus Basic Course Training Module. Amadeus Hellas S.A. Page 1 Amadeus Training Amadeus Basic Course Training Module Amadeus Hellas S.A. Page 1 Table of Contents: General Information :... 4-10 Sign in out... 4-5 Encoding and Decoding... 6 GG Pages... 7 Convert Dates/Times...

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη

Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Πειραματική Επιστήμη YΛΗ - ΥΛΙΚΑ Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η ΧΗΜΕΙΑ: Επιστήμη που ασχολείται με τη σύσταση και τη δομή των υλικών, καθώς και με τη μελέτη των μεταβολών στις οποίες υπόκεινται τα υλικά. Χημεία Πειραματική Επιστήμη Πείραμα:

Διαβάστε περισσότερα

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος

Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΑλεξΑνδρα ΖερβουδΑκη, Kαρδιολόγος Aνασκόπηση Έχει συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια αυτός ο δυσπνοϊκός ασθενής στο εφημερείο; Wang CS, FitzGerald JM, Schulzer M et al JAMA 2005; 294:1944-1956 [www.jama.com] Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ;

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; 1 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ: Εξακολουθεί να αποτελεί στόχο ανάπτυξης φαρµάκων κατά της παχυσαρκίας ; Αντωνάτος Σ. 1, Γαλανοπούλου Π. 2 1 Ψυχίατρος, ιδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas

Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Departamento de Ecología Universidad de Granada Cambio climático y patrones de precipitación: efecto sobre las comunidades vegetales semiáridas Tesis Doctoral Juan de Dios Miranda López-Marín Editor: Editorial

Διαβάστε περισσότερα

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Ηλ/ο. HaSO 4. HaP 0 * C a H 2 O 6 6-» O O O C a Η5 ,'-SE' < Ζ + Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ HaSO 4 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ηλ/ο,'-SE' C a H 2 O 6 HaP 0 * 6-» H - c. < Ζ + Ι O O O C a Η5 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΑΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 19. Βλέπε θεωρία σελ. 9 και 10. 5 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 20. Βλέπε θεωρία α) σελ. 8, β) σελ. 8, γ) σελ. 9. 21. α) ζυγού, β) I. προχοΐδας II. ογκομετρικού κυλίνδρου. 22. Με το ζυγό υπολογίζουμε τη μάζα. O όγκος

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ.

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1. ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 5 Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1935Ä1937 ƒƒ. 21 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1938Ä1939

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΛΥΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΛΥΣΕΙΣ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Αν Α κι Β είνι δύο σύνο ν ποδείξετε ότι Α Β c BB Α c B Εφρμόζοντς την επιμεριστική ιδιότητ της ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β

Α ν α σ κ ό π η σ η. Περίληψη. Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α ν α σ κ ό π η σ η Η χρησιμότητα του ποσοτικού προσδιορισμού του αντιγόνου επιφανείας του ιού της ηπατίτιδας Β Α. Χατζηγιάννη Β Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιπποκράτειο ΓΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ

3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 1 2 3 ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 31 ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΣ: Έστω δύο σύνολα Α και Β ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ του συνόλου Α στο Β είναι η διμελής σχέση f A B για την οποία A αντιστοιχεί ένα και μόνο ένα y B δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Greek. Basic Course Volume 1. Hosted for free on livelingua.com

Greek. Basic Course Volume 1. Hosted for free on livelingua.com Greek Basic Course Volume 1 ". GREEK BASIC COURSE PREFACE FS' 'reeiι 8o.Ic Cσur... νoi..me Ι, ρroviιles introdu.ctory mαteriαls ίιι modenι sρoken Greek lοr tlιe stυιlent ωlιo wislιes Ιο aclιieve α working

Διαβάστε περισσότερα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα archieves review 1883 TZOURA (pages 13) Σελιδοποίηση: 16/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 18/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Εξωγενής Δερματίτις Δερματίτις εξ επαφής

Εξωγενής Δερματίτις Δερματίτις εξ επαφής Εξωγενής Δερματίτις Δερματίτις εξ επαφής Κωνσταντίνος Χ. Μπασιούκας Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Το βιβλίο "Εξωγενής Δερματίτις Δερματίτις Εξ Eπαφής" του

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση*

Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση* Αρτηριακή Υπέρταση, 22, 2: 75-90, 2013 ανασκoπηση Μετρήσεις αρτηριακής πίεσης εκτός ιατρείου και βλάβη οργάνων στόχων σε παιδιά και εφήβους: Συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση* Μ. Δαφνή Α. Κόλλιας

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του

Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Στοματογναθοπροσωπική Χειρ/κή ΣTOMA 2012; 40 : 179-190 Βιβλιογραφική ανασκόπηση Ξηρό φατνίο (φατνιακή οστεΐτιδα): Σύγχρονες απόψεις για την αιτιολογία, την πρόληψη και τη θεραπεία του Γ. ΜΠΑΡΚΑ 1, Γ. ΒΕΝΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV

e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV e*u βίβλίυ IMTkl-jlllUlV EOvimJ και Καποδιστρίακΰ Πανίπιοτι^μιο Αθηνών ΚΕΝΤΡΟ ΔίΑΠΟΛΙΤΙΙΜΙΙίΗΙ ΑΓΟΓΗΪ Αθήνα 2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Άξονας Προτεραιότητας 1: Μέτρο 1. 1: Ενέργεια 1. 1. 1: Πράξη: Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών

Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Άρθρο Ανασκόπησης Κατευθυντήριες Οδηγίες για τον Καρδιολογικό Έλεγχο Αθλητών Ασ τ ε ρ ι ο ς Δε λ η γ ι α ν ν η ς 1, Αρ η ς Αν α σ τ α σ α κ η ς 2, Λο ϊ ζ ο ς Αν τ ω ν ι α δ η ς 3, Πα ν α γ ι ω τ η ς Βα

Διαβάστε περισσότερα