Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περίληψη Λέξεις - κλειδιά Abstract"

Transcript

1 Περίληψη Αντικείμενο αυτής της εργασίας είναι μια πρώτη προσέγγιση της κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πώς αυτή εξελίσσεται κάτω από την επίδραση των πρόσφατων δημογραφικών οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας και η εξέλιξή τους κατά την περίοδο Στο επόμενο μέρος παρουσιάζεται το μεταβαλλόμενο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η κοινωνική προστασία, καθώς και η αναμόρφωση που επιχειρείται στα ευρωπαϊκά συστήματα κοινωνικής προστασίας. Τέλος επιχειρείται μια καταγραφή των νέων τάσεων στην κοινωνική πολιτική των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέξεις - κλειδιά: κοινωνική προστασία, δαπάνες κοινωνικής προστασίας, κοινωνική βοήθεια, αναμόρφωση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, νέες τάσεις στην κοινωνική πολιτική Abstract The aim of this paper is a first approach of social protection in the member states of the European Union, through the developements of social protection as a result of the recent demographic, economical and social changes. In the first section we analyse the social protection expenditure during the period In the next section we present the changing economical, political and social frame of social protection, as well as the recent reform of the social protection systems across the Union. Finally a description of the new trends in the European countries social policy is presented. 1

2 1. Εισαγωγή Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση διέρχονται από ένα στάδιο αλλαγών ως συνέπεια των μεγάλων δημογραφικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων των τελευταίων ετών. Η ολοκλήρωση της ΟΝΕ που συμπεριλαμβάνει τις απαιτήσεις για δημοσιονομική πειθαρχία και υγιή δημόσια οικονομικά, η θέση σε ισχύ της συνθήκης του Άμστερνταμ που τοποθετεί την ευρωπαϊκή στρατηγική για την απασχόληση και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού σε νέα νομική βάση και οι εντατικές προετοιμασίες για τη διεύρυνση της Ενωσης, είναι παράγοντες που μεταβάλλουν το πολιτικό, νομικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η πολιτική για την κοινωνική προστασία. Μέσα σ αυτό το μεταβαλλόμενο πλαίσιο εκδηλώνονται τέσσερις μεγάλες τάσεις: Η γήρανση του πληθυσμού σε όλα τα κράτη-μέλη και η προβλεπόμενη άνοδος του ρυθμού αύξησης των ηλικιωμένων από το 2010 και μετά, η αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό και η αλλαγή της ισορροπίας μεταξύ των δύο φύλων, η μη υποχώρηση της μακροχρόνιας ανεργίας και το υψηλό επίπεδο της πρόωρης συνταξιοδότησης και τέλος η αύξηση του αριθμού των νοικοκυριών σε σχέση με την αύξηση του πληθυσμού. Όλες αυτές οι εξελίξεις είχαν ως συνέπεια να εστιαστεί η προσοχή της πολιτικής στην κοινωνική προστασία. Η σημασία των συστημάτων κοινωνικής προστασίας στην κοινωνική και οικονομική δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης δε μπορεί να υποτιμηθεί. Οι δαπάνες της κοινωνικής προστασίας υπολογίζονται στο 28,7% του Κοινοτικού ΑΕΠ για το 1996, (όπως θα δούμε παρακάτω), το μεγαλύτερο μέρος των οποίων (66%) αποτελούν οι παροχές συντάξεων και υγειονομικής περίθαλψης. Ο ρόλος τους στην ανακατανομή του εισοδήματος είναι τεράστιος: χωρίς τις κοινωνικές παροχές, περιπου το 40% των νοικοκυριών της ΕΕ θα ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, νούμερο το οποίο μέσω της φορολογίας και του συστήματος των παροχών μειώνεται στο 17%. 1 Κατά συνέπεια η κοινωνική προστασία, αποκτά σπουδαιότερη θέση στη συνολική οικονομική πολιτική και την πολιτική για την απασχόληση στην ΕΕ, καθώς η έμφαση της πολιτικής για την απασχόληση μετατοπίζεται από την απλή ενίσχυση του εισοδήματος σε ενεργητικότερα μέτρα. 1 Communication from the Commission: A concerted strategy for Modernising Social Protection (COM(1999) 347 final) Το όριο της σχετικής φτώχειας ορίζεται εδώ ως το 50% του κατά κεφαλήν ΑΕΠ 2

3 Στην εργασία αυτή, αρχικά γίνεται μια προσπάθεια να αναλυθούν οι δαπάνες για την κοινωνική προστασία στις χώρες της ΕΕ και να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς αυτές διαφοροποιούνται στις διάφορες χώρες - μέλη, αλλά και για το πώς εξελίχθηκαν κατά τις περιόδους και Ο διαχωρισμός σε αυτές τις δύο περιόδους γίνεται γιατί η πορεία των δαπανών διαφοροποιείται παρουσιάζοντας κατά μέσο όρο αύξηση κατά την πρώτη τετραετία και μείωση κατά τη δεύτερη. Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται αντλούνται από τη βάση δεδομένων ESSPROS που έχει συγκροτήσει η Eurostat τα τελευταία χρόνια κάνοντας μια ικανοποιητική ταξινόμηση των εσόδων και εξόδων της κοινωνικής προστασίας. Δίνεται έτσι μια αντιπροσωπευτική εικόνα για τα χαρακτηριστικά των συστημάτων κοινωνικής προστασίας σε όλη την Ένωση, καθώς και για τις εξελίξεις που δρομολογούνται. Εκτός από τις δαπάνες παρουσιάζονται επίσης οι παροχές κοινωνικής προστασίας, το πώς κατανέμονται στα διάφορα είδη, το πώς διαφοροποιούνται από χώρα σε χώρα, αλλά και το πώς εξελίσσονται στις περιόδους και Επίσης αναφέρονται οι τρόποι χρηματοδότησης της κοινωνικής προστασιας. Στη συνέχεια μετά την τυπολογία των μοντέλων κράτους πρόνοιας, παρουσιάζεται το μεταβαλλόμενο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η πολιτική για την κοινωνική προστασία τα τελευταία χρόνια και γίνεται μια προσπάθεια να καταδειχθεί η αναμόρφωση των ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής προστασίας μέσα από την παρουσίαση των πρόσφατων αλλαγών στην πολιτική των χωρών μελών της Ένωσης στον τομέα αυτό. Τέλος επιχειρείται μια καταγραφή των νέων τάσεων της κοινωνικής πολιτικής όπως αυτές διαφαίνονται με βάση τα όσα περιγράφονται παραπάνω. 2. Ορισμοί βασικών εννοιών 3

4 Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση και ανάλυση των κοινωνικών δαπανών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα επιχειρήσουμε να ορίσουμε τις βασικές έννοιες της κοινωνικής πολιτικής και της κοινωνικής προστασίας. Ο Marshall ορίζει την κοινωνική πολιτική ως την πολιτική των κυβερνήσεων αναφορικά με δράσεις που έχουν άμεση επίπτωση στην ευημερία των πολιτών μέσω της χορήγησης υπηρεσιών ή εισοδήματος, ο κεντρικός πυρήνας της οποίας περιλαμβάνει την κοινωνική ασφάλιση, την κοινωνική πρόνοια, τη στεγαστική πολιτική, την παιδεία και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. 2 O Townsend υποστηρίζει τη διεύρυνση της έννοιας της κοινωνικής πολιτικής συμπεριλαμβάνοντας τα μέτρα που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες ευπαθών ομάδων του πληθυσμού μέσω όχι μόνο των δράσεων που αναφέρθηκαν, αλλά και της φορολογικής και της εισοδηματικής πολιτικής. 3 Η τάση που υιοθετούν οι κοινωνικοί επιστήμονες τα τελευταία χρόνια, είναι υπέρ μιας διευρυμένης έννοιας της κοινωνικής πολιτικής. 4 Ένας ικανοποιητικός ορισμός είναι αυτός που δίνει ο Θεοδωρόπουλος, ο οποίος υποστηρίζει ότι με τον όρο κοινωνική πολιτική ή κοινωνικό κράτος εννοούμε ολόκληρο το σύστημα ή πλέγμα μέσων και μέτρων που χρησιμοποιεί το κράτος παρεμβαίνοντας στην οικονομία και κοινωνία μιας χώρας, με σκοπό να προστατεύσει και να βελτιώσει την κοινωνική ευημερία για το σύνολο της κοινωνίας και ιδιαίτερα για ορισμένα άτομα και κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με αρχές και αξίες περισσότερο ανθρώπινες ή συχνά διαφορετικές από αυτές που απορρέουν από τους νόμους και το μηχανισμό λειτουργίας μιας καπιταλιστικής οικονομίας. Στα πλαίσια του ορισμού αυτού βρισκονται και οι σημαντικότερες αντιλήψεις που έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί σχετικά με το σκοπό και το περιεχόμενο της κοινωνικής πολιτικής, που είναι: 5 η δημιουργία αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και κοινωνικής δικαιοσύνης η παρέμβαση στις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών τάξεων με σκοπό τη βελτίωση των όρων διαβίωσης των ασθενέστερων, η κοινωνική προστασία των εργαζομένων και ένα μέσο ελέγχου της κοινωνικής κατανάλωσης για τόνωση ή μη της οικονομνικής δραστηριότητας. 2 T.H.Marshall, Socixl Policy in the Twentieth Century, P. Townsend: Sociology and Social Policy, Η. Νικολακοπούλου - Στεφάνου: Κοινωνικό κράτος:ιστορία-τάσεις-προοπτικές Πανεπιστημιακές Παραδόσεις,

5 Όσον αφορά την κοινωνική προστασία σύμφωνα με τον ορισμό που δίνεται στο ESSPROS Manual 1996, η κοινωνική προστασία περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που έχουν πρόθεση να συμβάλουν στην από μέρους νοικοκυριών και ατόμων αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων ή αναγκών. Αυτοί οι κίνδυνοι ή ανάγκες που αφορούν την κοινωνική προστασία είναι οι ακόλουθοι: 1) Ασθένεια / Υγειονομική περίθαλψη 2) Αναπηρία 3) Γήρας 4) Επιζώντες 5) Οικογένεια / παιδιά 6) Ανεργία 7) Στέγαση 8) Κοινωνικός αποκλεισμός που δεν ταξινομείται αλλού. 6 Σχεδόν σε ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας, υπήρξε πάντοτε κάποιο είδος και μορφή κοινωνικής πολιτικής. Σε ολόκληρη την προκαπιταλιστική περίοδο και ιδιαίτερα την περίοδο της φεουδαρχίας, η κοινωνική πολιτική εκδηλώνεται με υποτυπώδεις και περιστασιακές μορφές, αποσκοπώντας στη βοήθεια ή προστασία των φτωχών, που υπήρχαν και υπάρχουν σε όλες τις ταξικές κοινωνίες. Περισσότερο όμως συστηματική και οργανωμένη μορφή, λαμβάνει στην περίοδο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δείγματα μιας τέτοιας κοινωνικής προστασίας, στο αρχικό ανταγωνιστικό στάδιο του καπιταλισμού αποτελούν οι εργοστασιακοί νόμοι στην Αγγλία και αργότερα, στο τέλος του προηγούμενου αιώνα, η κοινωνική πολιτική του Bismarck στη Γερμανία που περιλάμβανε κυρίως ασφάλιση λόγω ασθένειας και ατυχημάτων, καθώς και συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, η οποία σταδιακά διαδόθηκε με διάφορες μορφές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρά την προώθηση και εφαρμογή διαφόρων μέτρων κοινωνικής πολιτικής, η έκταση και ο βαθμός ανάπτυξής της, εκφραζόμενος με το μέγεθος των δαπανών κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε χώρας, παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, μέχρι τα μέσα του εικοστού αιώνα. Σε χώρες όπου αργότερα 5 Σ. Θεοδωρόπουλος: Το κοινωνικό κράτος σήμερα. Ρόλος, προβλήματα και προοπτικές. Η ελληνική εμπειρία, Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα,

6 σημειώθηκε η πλέον εντυπωσιακή ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους, όπως η Δανία, ή η Σουηδία, οι κοινωνικές δαπάνες στις αρχές της δεκαετίας του 50, ακόμη δεν ξεπερνούν το 10% του ΑΕΠ των χωρών αυτών, ενώ βρίσκονταν σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα στην περίοδο μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Η ραγδαία επέκταση των κοινωνικών δαπανών και η ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους που εξαπλώνεται σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο έστω και με διαφορετικούς ρυθμούς, αρχίζει μετά τον Β παγκόσμιο πόλεμο. Στις συνθήκες της μεγάλης οικονομικής άνθισης και κυριαρχίας του μονοπωλιακού καπιταλισμού που χαρακτηρίζουν την περίοδο αυτή, καθίσταται αναγκαία αλλά και δυνατή, 7 η ολοένα και μεγαλύτερη παρέμβαση του κράτους στην οικονομία, με διάφορες μορφές και κάτω από το πνεύμα των κεϋνσιανών αντιλήψεων. Στις συνθήκες αυτές οι αυξανόμενες ανάγκες και το ενδιαφέρον του κεφαλαίου για διαθέσιμο και ποιοτικά βελτιωμένο εργατικό δυναμικό, συμπίπτουν και συμβαδίζουν με τις εργατικές διεκδικήσεις για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες κάτω από την ισχυρή επιρροή των σοσιαλιστικών αντιλήψεων και κομμάτων την περίοδο αυτή, βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και δυνατότητες υλοποίησής τους. Ιδιαίτερα μετά το 1960, έχουμε μια ραγδαία αύξηση των δημόσιων δαπανών, οι οποίες μέχρι το 1982 αυξάνονται κατά μέσο όρο κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ 8. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης αυτής προήλθε από τις δαπάνες για την ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους. Ετσι στις αρχές της δεκαετίας του 80, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας απορροφούν σχεδόν σε όλες τις χώρες αυτές, περισσότερο από το μισό του συνόλου των δημόσιων δαπανών, ενώ σε ορισμένες από αυτές το ποσοστό αυτό ξεπερνά και το 60%. Κατά μέσο όρο για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας κυμαίνονταν γύρω στο 18% του ΑΕΠ στις αρχές της δεκαετίας του 70, ενώ τα τελευταία χρόνια ξεπερνούν το 25% του ΑΕΠ. Τα επίπεδα αυτά για τις περισσότερες χώρες φαίνονται σχεδόν να σταθεροποιούνται στη δεκαετία του 80 και να ανακόπτεται η προηγούμενη τάση της συνεχούς αύξησης, παρά τη γενικότερη προσπάθεια περιστολής του συνόλου των δημόσιων δαπανών στις συνθήκες σχετικής οικονομικής στασιμότητας τη δεκαετία αυτή με την μεγαλύτερη επιρροή των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων και των προβλημάτων που εμφανίστηκαν στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους, όπως θα δούμε παρακάτω. 6 Eurostat Publications: ESSPROS Manual, Σ. Θεοδωρόπουλος, (1993), ό.π. 8 OECD: The role of the public sector, No 4,

7 Στη συνέχεια θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις δαπάνες κοινωνικής προστασίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πώς αυτές εξελίχθηκαν στη δεκαετία του Δαπάνες κοινωνικής προστασίας 3.1 Τι περιλαμβάνουν οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας 7

8 Οι δαπάνες των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας περιλαμβάνουν τις κοινωνικές παροχές, τις διοικητικές δαπάνες, τις πληρωμές μεταξύ συστημάτων και άλλες δαπάνες. Οι κοινωνικές παροχές αποτελούνται από παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς μεμονωμένα άτομα ή νοικοκυριά που σκοπό έχουν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των 8 κινδύνων ή αναγκών που προαναφέρθηκαν. Οι κοινωνικές παροχές ταξινομούνται ανάλογα με τη λειτουργία τους (ασθένεια, αναπηρία,κλπ), με το αν η χορήγησή τους υπόκειται ή όχι σε έλεγχο των μέσων βιοπορισμού του δικαιούχου και τον τύπο τους (χρηματικές παροχές, παροχές σε είδος, πληρωμές μεταξύ συστημάτων). Οι διοικητικές δαπάνες περιλαμβάνουν τις δαπάνες για τη διαχείριση και τη διοίκηση του συστήματος. Οι πληρωμές μεταξύ συστημάτων είναι μη ανταποδοτικές πληρωμές προς άλλα συστήματα κοινωνικής προστασίας. Οι άλλες δαπάνες είναι διάφορες δαπάνες κοινωνικής προστασίας όπως τόκοι δανείων από τράπεζες και άλλους πιστωτές και πληρωμές φόρων εισοδήματος ή περιουσίας Δαπάνες κοινωνικής προστασίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο Πίνακας δείχνει τη συνολική κοινωνική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ όπως εξελίχθηκε την περίοδο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δαπάνες παρουσιάζονται ως ποσοστό του ΑΕΠ (καθώς και σε σταθερές τιμές στους πίνακες 6.2 και 6.3 του Παραρτήματος) γιατί σε τρέχουσες τιμές η αύξηση των δαπανών οφείλεται και στην άνοδο του δείκτη τιμών καταναλωτή. Πίνακας Δαπάνες κοινωνικής προστασίας στις χώρες μέλη της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ 8

9 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΧΩΡΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 26,8 27,4 27,4 29,0 29,1 29,5* 30,0* ΔΑΝΙΑ 30,3 31,4 32,1 33,5 35,1 34,3 33,6 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 25,4 27,0 28,4 29,1 29,0 29,5p 30,5p ΓΕΡΜΑΝΙΑ 90 25,4 25,1 25,5 26,4 26,5 : : ΕΛΛΑΔΑ 22,7p 21,7p 21,1p 22,0p 22,1p 22,7p 23,3p ΙΣΠΑΝΙΑ 20,4 21,6 22,8 24,4 23,3 22,6p 22,4p ΓΑΛΛΙΑ 27,7 28,4 29,3 31,2 30,5 30,6 30,8 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 19,1 20,2 20,8 20,8 20,3 19,9 18,9 ΙΤΑΛΙΑ 24,1 24,6 25,8 26,0 25,8 24,5 24,8p ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 23,5 24,6 24,4 25,2 24,7 25,3 26,2 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 32,5 32,6 33,2 33,7 32,7 31,7 30,9p ΑΥΣΤΡΙΑ 26,7 27,0 27,6 29,0 29,8 29,7 29,5 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 15,5 16,8 18,7 21,0 21,0 20,7 21,6p ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 25,5 30,4 34,4 35,4 34,6 32,7 32,1p ΣΟΥΗΔΙΑ 32,9 34,2 36,9 38,6 37,5 35,6 34,8 ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 23,1 25,4 27,8 28,8 28,0 27,7 27,7p ΕΥΡΩΠΗ 15 25,4p 26,6p 27,9p 29,0p 28,7p 28,5* 28,7* ΕΥΡΩΠΗ 11 25,5 26,5 27,6 28,8 28,4 28,3* 28,6* ΙΣΛΑΝΔΙΑ : 17,8 18,4 18,9 18,6 19,0 18,7 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 26,4 27,6 28,6 28,8 28,1 27,3 26,1 Πηγή: Eurostat-ESSPROS, Statistics in focus, Population and social conditions: Social protection in the European Union, Iceland and Norway, p προσωρινά δεδομένα Γερμανία 90: Η Γερμανία πριν τις 3 Οκτωβρίου 1990 * δεδομένα κατ εκτίμηση ΕΕ 15: Σύνολο για την Ευρωπαϊκή Ένωση : μη διαθέσιμα Ευρ 11: Σύνολο για την Ευροζώνη (Ευροζώνη:εξαιρούνται από τις 15 η Ελλάδα, η Δανία, η Σουηδία και το Ην. Βασίλειο) Με βάση τις τιμές του Πίνακα κατασκευάζουμε το ακόλουθο διάγραμμα: 9

10 ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΣΤΗΝ ΕΕ 30,0 29,0 28,0 27, ,7 28,7 28,5 27,0 26,0 25,0 25,4 26,6 24,0 23, ΕΤΗ Διάγραμμα 1. Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας κατά μέσο όρο στην ΕΕ, ως ποσοστό του ΑΕΠ, κατά τα έτη Όπως φαίνεται από τον Πίνακα και το διάγραμμα 1, η τάση στις δαπανες κοινωνικής προστασίας κατά την περίοδο , δεν είναι σταθερή. Σε γενικές γραμμές οι κοινωνικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά μέσο όρο από 25.4% του ΑΕΠ το 1990 σε 29% του ΑΕΠ το 1993, ενώ μειώθηκαν ελαφρώς τα επόμενα χρόνια, δηλαδή από το 1993 μέχρι το 1996 (σε 28,7%). Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των πραγματικών δαπανών σε πολλές περιοχές, αλλά και στον περιορισμό των δαπανών των σχετικών με την ανεργία. Ωστόσο οι δαπάνες σαν ποσοστό του ΑΕΠ συνέχισαν να αυξάνονται από το 1993 ως το 1996 στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Στην Ελλάδα και την Πορτογαλία η αύξηση αυτή αντικατοπτρίζει την ανάπτυξη των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, τα οποία υστερούσαν σε σύγκριση με τα συστήματα των χωρών του Βορρά της ΕΕ, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αντικατοπτρίζει την αποτυχία των οικονομιών τους να ανακάμψουν πλήρως όπως και στις περισσότερες χώρες της ΕΕ Η μεγαλύτερη μείωση των δαπανών παρατηρείται στη Σουηδία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία, δηλαδή στις χώρες με το υψηλότερο επίπεδο δαπανών το Έτσι κατά την περίοδο , οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώθηκαν κατά 3,8% στη Σουηδία, κατά 3,3% στη Φινλανδία και κατά 2,8% στην Ολλανδία. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για δαπάνες κοινωνικής προστασίας παρουσιάζει σημαντική διαφοροποίηση στις διάφορες χώρες. Έτσι, το 1990 κυμαινόταν από 15,5% στην Πορτογαλία μέχρι 32.9% στη 10

11 ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΥΡΩΠΗ11 ΕΥΡΩΠΗ15 ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΔΑΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ Σουηδία, ενώ το 1996 από 18.9% στην Ιρλανδία μέχρι 34.8% στη Σουηδία (διάγραμμα 2). Στο διάγραμμα 2 μπορούμε να δούμε τις δαπάνες κοινωνικής προστασίας στις χώρες της ΕΕ κατά το ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1996) 35,0 30,0 25,0 20,0 18,7 18,9 21,6 22,4 23,3 24,8 26,2 27,7 28,6 28,7 29,5 30,0 30,5 30,8 30,9 32,1 33,6 34,8 15,0 10,0 5,0 0,0 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε Διάγραμμα 2. Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στις χώρες της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά το 1996 Όπως παρατηρούμε, όσον αφορά την Ελλάδα φαίνεται καθαρά ότι κατά το 1996 η χώρα μας υστερεί σε κοινωνικές δαπάνες σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της ΕΕ, ενώ ακολουθούν η Ισπανία, Ιρλανδία και Πορτογαλία, όπου τα ποσοστά είναι ακόμα μικρότερα.. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό του ΑΕΠ που διατίθεται για δαπάνες κοινωνικής προστασίας ήταν 22-23% του ΑΕΠ στην Ελλάδα την Ισπανία και την Πορτογαλία, δηλαδή αρκετά μικρότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (28.7% του ΑΕΠ), ενώ η χώρα που διαθέτει το μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ της σε κοινωνικές δαπάνες είναι η Ιρλανδία (μόνο 18,9%). Στον αντίποδα οι τρεις σκανδιναβικές χώρες και μαζί τους η Γαλλία, το Βέλγιο, η Γερμανία, και η Ολλανδία, όπου κατά το 1996 το ύψος των κοινωνικών δαπανών ήταν πάνω από 30% τουαεπ, ενώ το υψηλότερο ποσοστό από αυτές το διαθέτει η Σουηδία (περίπου 35% του ΑΕΠ). 11

12 Σε γενικές γραμμές οι χώρες με το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τείνουν να δαπανούν αναλογικά περισσότερα για την κοινωνική προστασία αλλά δεν πρόκειται για συστηματικό συσχετισμό 9. (πχ. η Ιρλανδία) Στον Πίνακα βλέπουμε το ποσό της κατά κεφαλήν κοινωνικής προστασίας στις χώρες της ΕΕ σε ΜΑΔ, δηλαδή μονάδες αγοραστικής δύναμης ( PPS: Purchasing Power Standards) Πίνακας Δαπάνες κοινωνικής προστασίας στις χώρες μέλη της ΕΕ κατά κεφαλή σε ΜΑΔ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΣΕ ΜΑΔ ΧΩΡΕΣ ΒΕΛΓΙΟ * 6059* ΔΑΝΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ p 6351 p ΓΕΡΜΑΝΙΑ p : ΕΛΛΑΔΑ 1963 p 2033 p 2014 p 2139 p 2273 p 2475 p 2695 p ΙΣΠΑΝΙΑ p 3160 ΓΑΛΛΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕE p 3989 p 4362 p 4547 p 4718 p 4847 * 5120 * ΕΥP ΙΣΛΑΝΔΙΑ : : : ΝΟΡΒΗΓΙΑ 3933 : : Πηγή: Eurostat-ESSPROS: Social protection in the European Union, Iceland and Norway, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έκθεση για την κοινωνική προστασία στην Ευρώπη το 1999 COM(2000)163 τελικό 12

13 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΕΕ 15 ΕΥΡ 11 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΣΟΥΗΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ Με βάση τις τιμές του Πίνακα κατασκευάστηκε το διάγραμμα 3 από το οποίο είναι φανερό ότι στην Ελλάδα το ποσό των κατά κεφαλήν δαπανών κοινωνικής προστασίας σε ΜΑΔ είναι σχεδόν το χαμηλότερο στην ΕΕ (εκτός απ αυτό της Πορτογαλίας) και είναι περίπου το ½ του μέσου όρου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (1996) Κατά κεφαλή σε ΜΑΔ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε Διάγραμμα 3. Οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας στις χώρες της ΕΕ σε ΜΑΔ κατά το Οι παροχές κοινωνικής προστασίας Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των χωρών της ΕΕ παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς τους στόχους και την παρεχόμενη κάλυψη. Και τα 15 κράτη μέλη της ΕΕ προβλέπουν συγκεκριμένες παροχές προστασίας εισοδήματος για την κάλυψη των κινδύνων και αναγκών που αναφέρονται στη σελίδα 5. Δίνουμε μια σύντομη περιγραφή των παροχών αυτών : Ασθένεια / Διατήρηση και υποστήριξη εισοδήματος σε χρήμα, σε 10 Eurostat publications: Social protection in the European Union, Iceland and Norway,

14 υγειονομική περίθαλψη περίπτωση σωματικής η πνευματικής ασθένειας, με εξαίρεση την αναπηρία. Η υγειονομική περίθαλψη έχει στόχο να διατηρήσει, να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει την υγεία των ανθρώπων ανεξάρτητα από την προέλευση της διαταραχής της. 2. Αναπηρία Διατήρηση και υποστήριξη εισοδήματος σε χρήμα ή σε είδος (εκτός από την υγειονομική περίθαλψη) σε σχέση με την ανικανότητα ανθρώπων σωματικά ή πνευματικά ανάπηρων. 3. Γήρας Διατήρηση και υποστήριξη εισοδήματος σε χρήμα ή σε είδος (εκτός από την υγειονομική περίθαλψη) σε σχέση με το γήρας. 4. Επιζώντες Διατήρηση και υποστήριξη εισοδήματος σε χρήμα ή σε είδος (εκτός από την υγειονομική περίθαλψη) σε σχέση με το θάνατο μέλους της οικογένειας. 5. Οικογένεια / παιδιά Υποστήριξη σε χρήμα ή σε είδος (εκτός από την υγειονομική περίθαλψη) σε σχέση με τις δαπάνες εγκυμοσύνης, τοκετού και υιοθεσίας, ανατροφής παιδιών και φροντίδας άλλων μελών της οικογένειας. 6. Ανεργία Διατήρηση και υποστήριξη εισοδήματος σε χρήμα ή σε είδος (εκτός από την υγειονομική περίθαλψη) σε σχέση με την ανεργία. 7. Στέγαση Βοήθεια σε σχέση με τη δαπάνη στέγης 8. Κοινωνικός αποκλεισμός Επιδόματα σε χρήμα η σε είδος με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού όταν αυτός δεν καλύπτεται από κάποια από τις άλλες παροχές. Παρά τις ομοιότητες που παρουσιάζουν τα συστήματα κοινωνικής προστασίας των κρατών μελών παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στην οργάνωση, τις μεθόδους χρηματοδότησης, αλλά και την παρεχόμενη κάλυψη και την πρόσβαση στις παροχές, η οποία εξαρτάται από τις αποδοχές ή τις εισφορές. Τα μεγαλύτερα κενά στην κάλυψη παρουσιάζονται στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, όπου τα συστήματα κοινωνικής προστασίας έχουν χαρακτήρα αποσπασματικό και κλαδικό. 14

15 Στον Πίνακα φαίνονται οι κοινωνικές παροχές ανά είδος συνολικά για όλες τις χώρες μέλη της ΕΕ, κατά το Με βάση τις τιμές αυτού του πίνακα κατασκευάζουμε το διάγραμμα 4 στο οποίο βλέπουμε την κατανομή των κοινωνικών δαπανών στα διάφορα είδη κοινωνικών παροχών. Πίνακας Δαπάνες κοινωνικής προστασίας στην ΕΕ ανά είδος παροχής το 1996 (σε εκατ. ECU και σε ποσοστό % του συνόλου) ΠΑΡΟΧΕΣ Ασθένεια /Υγειονομική περίθαλψη Κοινωνικός Αποκλεισμός ΠΟΣΟΣΤΟ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ εκατ.ecu , Αναπηρία 8, Γήρας 39, Επιζώντες 5, Οικογένεια/ παιδιά Ανεργία 8, Στέγαση Πηγή: Eurostat-ESSPROS Social protection in the European Union, Iceland and Norway, Κοινωνικές παροχές ανά είδος (1996 ΕΕ-15) (σαν % ποσοστό επί τουσυνόλου των κοιν. παροχών στην ΕΕ) Οικογένεια/ παιδιά 8,0% Ανεργία 8,4% Στέγαση 2,0% Ασθένεια / Υγειονομική περίθαλψη 27,0% Επιζώντες 5,4% Κοινωνικός Αποκλεισμός 1,5% Αναπηρία 8,5% Γήρας 39,2% Διάγραμμα 4. Οι κοινωνικές παροχές στην ΕΕ ανά είδος παροχής κατά το

16 Από το διάγραμμα αυτό είναι φανερό ότι οι δαπάνες για τις συντάξεις γήρατος αποσπούν τη μερίδα του λέοντος από το σύνολο των κοινωνικών παροχών, παίρνοντας το 39,2% του συνόλου. Οι δαπάνες για την περίθαλψη βρίσκονται στη δεύτερη θέση, δηλαδή στο 27 % των συνολικών δαπανών, ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για τα επιδόματα ανεργίας και αναπηρίας με παρόμοιο μέγεθος: η καθεμιά αναλογεί περίπου στο 8,5 % των συνολικών δαπανών, αν και σε 9 από τα 15 κράτη μέλη, (Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Αυστρία, Πορτογαλία, Φινλανδία, Σουηδία, Ην. Βασίλειο) το 1996 τα επιδόματα αναπηρίας ξεπέρασαν τα επιδόματα ανεργίας. (Βλ. πίνακες 6.6 και 6.10 στο Παράρτημα). Οι δαπάνες για τα οικογενειακά επιδόματα είναι ελαφρώς μικρότερες κατά μέσο όρο από τις δαπάνες για τα επιδόματα αναπηρίας και ανεργίας. Στον Πίνακα φαίνονται οι κοινωνικές παροχές κατά ομάδες, ως % ποσοστό επί του συνόλου των κοινωνικών παροχών, αναλυτικά στις χώρες της ΕΕ, κατά το Με βάση τις τιμές του Πίνακα κατασκευάζουμε το διάγραμμα 5 (σελ.18 ), στο οποίο βλέπουμε πώς κατανέμονται οι κοινωνικές παροχές κατά είδος, αναλυτικά στις χώρες της ΕΕ, για το Οι δαπάνες για τις συντάξεις γήρατος και επιζώντων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνικής προστασίας στις περισσότερες (11 από τις 15) χώρες της ΕΕ (εκτός απο Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ολλανδία και Φινλανδία) και ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 44,6% των συνολικών δαπανών στην ΕΕ για το Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών από 26,1% στην Ιρλανδία μέχρι 65,9% στην Ιταλία, αλλά στις περισσότερες χώρες ξεπερνούν το 40%. Κάτω από το 40% βρίσκονται μόνο στις: Ιρλανδία, Δανία, Ολλανδία, Σουηδία και Φινλανδία. Στην Ελλάδα διατίθεται αρκετά υψηλό ποσοστό για τις συντάξεις και αυτό μπορεί να συσχετιστεί με το χαμηλό ποσοστό που διατίθεται για τα επιδόματα ανεργίας (4,3% έναντι του 8,4% στην ΕΕ). Στη χώρα μας τα επιδόματα ανεργίας είναι πολύ χαμηλά, δεν τα δικαιούται ο άνεργος μετά τους 12 μήνες, ούτε ο νέος άνεργος, ενώ είναι ελλιπής η υποστήριξη εργαζομένων με παιδιά. Δηλαδή το ότι μεγάλο μέρος των κοινωνικών δαπανών διατίθεται για τις συντάξεις δε σημαίνει ότι η κατάσταση στη χώρα μας είναι καλύτερη για τους συνταξιούχους σε σχέση με άλλες χώρες, αλλά ότι η χώρα μας διαθέτει μικρά ποσοστά του ΑΕΠ για τις άλλες δαπάνες κοινωνικής 16

17 προστασίας όπως τα επιδόματα ανεργίας και τα οικογενειακά επιδόματα. Αν κοιτάξουμε τις συντάξεις στην Ελλάδα σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, θα δούμε ότι είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη. Πίνακας Κοινωνικές παροχές κατά ομάδες παροχών στις χώρες μέλη της ΕΕ ως % του συνόλου, κατά το ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ ΩΣ % ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ (1996) ΧΩΡΕΣ Ασθένεια - υγ.φροντίδα / Αναπηρία Γήρας / επιζώντες Οικογένεια / παιδιά Ανεργία Στέγαση / κοινωνικός αποκλεισμός ΒΕΛΓΙΟ 1 32,0 43,2 8,0 14,5 2,3 ΔΑΝΙΑ 28,4 38,9 12,4 13,8 6,5 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 37,0 41,1 9,4 9,6 2,9 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 90 38,2 42,1 9,4 7,1 3,1 ΕΛΛΑΔΑ 34,9 49,0 8,3 4,3 3,5 ΙΣΠΑΝΙΑ 36,9 45,3 2,0 14,5 1,3 ΓΑΛΛΙΑ 1 35,0 43,5 8,7 8,1 4,7 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1 39,1 26,1 12,8 16,7 5,3 ΙΤΑΛΙΑ 1 28,5 65,9 3,6 1,9 0,0 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 38,5 43,4 13,2 3,5 1,5 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1 43,6 38,4 4,4 12,0 1,6 ΑΥΣΤΡΙΑ 33,3 48,5 11,0 5,7 1,5 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 44,6 43,3 5,6 5,8 0,6 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 36,0 33,9 12,5 13,9 3,6 ΣΟΥΗΔΙΑ 34,0 38,9 10,5 10,3 6,3 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 37,6 40,1 8,7 5,8 7,9 ΕE 15 35,5 44,6 8,0 8,4 3,5 ΕΥΡ 11 35,4 45,7 7,6 8,7 2,6 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 49,5 30,7 12,9 3,7 3,2 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 43,1 33,8 13,8 5,7 3,7 Πηγή: Eurostat-ESSPROS Social protection in the European Union, Iceland and Norway,

18 Οι δαπάνες για ασθένεια / υγειονομική περίθαλψη και αναπηρία είναι το δεύτερο σε μέγεθος στοιχείο και αναλογούν στο 35,5% του μέσου όρου των κοινωνικών δαπανών στην ΕΕ κατά το1996. Το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μικρότερη 18

19 διαφοροποίηση και ποικίλει από 28,4% στη Δανία μέχρι 44,6% στην Πορτογαλία, ενώ στις περισσότερες χώρες κυμαίνεται κοντά στο μέσο όρο της ΕΕ, δηλαδή λίγο πάνω ή λίγο κάτω από 35,5% Στα επιδόματα ανεργίας παρατηρείται αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση, από 1,9% στην Ιταλία μέχρι 16,7% στην Ιρλανδία. Τα επιδόματα αυτά βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία, την Πορτογαλία και το Ην. Βασίλειο και σε υψηλά επίπεδα στο Βέλγιο, τη Δανία, την Ισπανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία. Τα επιδόματα στέγης απορροφούν πολύ μικρό ποσοστό των κοινωνικών δαπανών στην Ισπανία, την Πορτογαλία, τις Κάτω Χώρες και την Αυστρία, ενώ ανέρχονται σε ποσοστό πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (3,5%) στο Ην. Βασίλειο, όπου φτάνουν το 7,9%, αντισταθμίζοντας σε σημαντικό βαθμό τις χαμηλές αποζημιώσεις που καταβάλλονται ως επιδόματα ανεργίας ή ως βασικές συντάξεις στη χώρα αυτή. Ας δούμε τώρα πώς εξελίχθηκαν οι δαπάνες για τις κοινωνικές παροχές κατά την περίοδο Η εξέλιξη αυτή φαίνεται στους Πίνακες και που ακολουθούν. Από τα δεδομένα του Πίνακα γίνεται φανερό ότι συνολικά στην ΕΕ οι κοινωνικές παροχές μειώνονται ελαφρά κατά την περίοδο (από 27,8% σε 27,5% αντίστοιχα). Στις περισσότερες χώρες μέλη η πορεία των κοινωνικών παροχών είναι ίδια με αυτή των συνολικών δαπανών κοινωνικής προστασίας. Έτσι, οι κοινωνικές παροχές ως ποσοστό του ΑΕΠ αυξάνονται σε όλες χώρες της ΕΕ κατά την περίοδο , ενώ κατά την περίοδο οι κοινωνικές παροχές συνεχίζουν να αυξάνονται μόνο στο Βέλγιο, τη Γερμανία, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, την Αυστρία και την Πορτογαλία. Στις υπόλοιπες χώρες, κατά τη δεύτερη περίοδο οι κοινωνικές παροχές μειώνονται. Πίνακας Κοινωνικές παροχές (σύνολο) στις χώρες μέλη της ΕΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ 19

20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ ΧΩΡΕΣ ΒΕΛΓΙΟ 25,7 26,9 25,4 26,1 26,2 27,3 27,2 27,7 28,2 ΔΑΝΙΑ 27, ,4 30,6 31,2 32,6 34,1 33,4 32,7 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 25,7 25,6 24,4 26,0 27,3 28,0 27,9 28,4 29,4 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 90 25,7 25,6 24,4 24,2 24,5 25,4 25,5 ΕΛΛΑΔΑ 21,3 20,5 20,3 21,0 21,2 21,8 22,4 ΙΣΠΑΝΙΑ 17, ,9 21,0 22,2 23,8 22,7 21,9 21,8 ΓΑΛΛΙΑ 27,3 26,4 27,0 27,8 29,5 28,9 29,0 29,2 ΙΡΛΑΝΔΙΑ 20,1 22,9 18,2 19,2 19,9 19,9 19,4 19,1 18,1 ΙΤΑΛΙΑ 18,2 21,4 22,9 23,3 24,5 24,7 24,5 23,4 23,8 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 26,4 23,2 22,6 23,8 23,6 24,3 23,8 24,5 25,2 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 28,9 30,6 31,0 31,0 31,6 32,0 31,1 30,1 29,4 ΑΥΣΤΡΙΑ 25,4 26,4 25,9 26,2 26,8 28,1 28,8 28,7 28,6 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 13,6 14,9 16,5 18,2 18,8 18,4 19,3 ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 24,6 29,5 33,4 34,5 33,6 31,8 31,1 ΣΟΥΗΔΙΑ 38,0 37,0 35,1 34,2 ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ 22,1 24,4 26,7 27,7 26,9 26,7 26,7 ΕE 15 27,8 27,4 27,3 27,5 ΕΥΡ 11 24,4 25,3 26,4 27,4 27,2 27,1 27,4 ΙΣΛΑΝΔΙΑ 17,4 18,0 18,4 18,2 18,6 18,3 ΝΟΡΒΗΓΙΑ 25,9 27,0 28,1 28,2 27,5 26,7 25,6 Πηγή: Eurostat-ESSPROS Norway,1999 Social protection in the European Union, Iceland and Η μεγαλύτερη μείωση των παροχών παρατηρείται στη Σουηδία, τη Φινλανδία και την Ολλανδία, δηλαδή στις χώρες που το 1993 διέθεταν τα υψηλότερα ποσοστά του ΑΕΠ σε κοινωνικές παροχές. 20

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ»

«ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «ΦΤΩΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΜΒΛΥΝΣΗΣ» «με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με την οικονομική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) -Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Ύψος Φορολογικών συντελεστών στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27)

Διαβάστε περισσότερα

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009

35o. Αθήνα 11 Μαΐου 2009 35o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Αθήνα 11 Μαΐου 2009 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ένας στους 4 Έλληνες πολίτες πληρώνει από την τσέπη του για υπηρεσίες υγείας ενώ, συνολικά, η δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου»

Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» Σχέδιο Δράσης: «Φτώχεια και Εργασία: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση Διερεύνησης και Άμβλυνσης του Φαινομένου» «Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης» «To άρθρο αυτό έχει παραχθεί με

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition

Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries 2005 Edition Summary in Greek Οι συντάξεις µε µια µατιά : Οι δηµόσιες πολιτικές στις χώρες του ΟΟΣΑ -Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια;

Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική προστασία δεν μείωσε τη φτώχεια; Ποσοστό (%) φτώχειας ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2 Κείμενα Πολιτικής (Policy Briefs) / Το παράδοξο της κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα: Γιατί η αύξηση των δαπανών για κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΛΕΤΣΟΣ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ : ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία Βασικά μεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΔΚΑ, Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2009 Τεύχος 7 ο Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριμηνιαία ενημέρωση για την απασχόληση, την ανεργία, τους μισθούς και τις συντάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των

ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των ΔΡΑΣΗ: 24 Ανάπτυξη πλαισίου Κοινωνικού Διαλόγου σε επίπεδο κλάδου και επιχείρησης για την ανάδειξη των προσαρμογών των καταστατικών κειμένων διοίκησης ανθρώπινου ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: δυναμικού ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Θ. Μητράκος Θ. Γεωργιάδης Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών Αθήνα, Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Απρίλιος 2015 Νο 5 Είναι αλήθεια ότι οι Έλληνες υπερφορολογούνται; της Γεωργίας Καπλάνογλου Επίκου ρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού

Διαβάστε περισσότερα

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά

Νότια Ευρώπη. Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός. Ελληνικά Νότια Ευρώπη Οικονομική Κρίση: Αγροτικές/αστικές ανισότητες, περιφερειακή σύγκλιση, φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός Η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε εκατομμύρια Ευρωπαίων πολιτών με πολλούς να χάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002

ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2003 ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2002 Από τη Γ.Γ. ΕΣΥΕ ανακοινώνονται τα προσωρινά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ;

Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Η ΚΡΙΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΚΑΘΩΣ ΛΕΝΕ; Καθώς έχουν περάσει, από το 2008 οπότε και ξέσπασε η μεγαλύτερη καπιταλιστική κρίση μετά την κρίση του 1929, οι πάντες σχεδόν συμπεριφέρονται σαν να έχει ξεπεραστεί η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΛΤΑ Πηγή: Ευρυδίκη (2011a, 2012) ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ 2 Ο ΚΥΚΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Ποσοστό φοιτητών που πληρώνουν δίδακτρα για φοίτηση στον 2 o κύκλο σπουδών 13,8% Κανένας δεν πληρώνει ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 31,0% Όλοι πληρώνουν

Διαβάστε περισσότερα

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές.

Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. 1 2 Η άσκηση αναπαράγεται ταυτόχρονα στον πίνακα ανάλογα με όσο έχουν γράψει και αναφέρουν οι φοιτητές. Στόχος: Να αποδείξουν οι φοιτητές από μόνοι τους πόσες πολλές έννοιες βρίσκονται στην τομή των δύο

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας

Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Εξελίξεις στην αγορά εργασίας Κυριάκος Φιλίνης Συνέδριο με θέμα: Διάσπαση και Αποκλεισμός: Κατανοώντας και Ξεπερνώντας τις Πολύπλευρες Επιπτώσεις της Κρίσης» Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2015 Στόχος του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα. ΜΑΘΗΜΑ 10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΑΠΑΝΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΟΙ ΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Κοινωνική πρόνοια είναι η προστασία επιλεγµένων ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε παροχές µη ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες

Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία Βασικά µεγέθη & συγκριτικοί δείκτες ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ιοσκούρων 4 & Πολυγνώτου ΑΘΗΝΑ 105 55 Τηλ. 2103310080, Fax: 2103310083 E-mail: info@kpolykentro.gr Τριµηνιαία ενηµέρωση για την απασχόληση, τις συνθήκες διαβίωσης και την οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου

ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.197 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δεύτερες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), κατά τη διάρκεια του

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist

Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη, στο 2 ο Συνέδριο Κοινωνικής Ασφάλισης του Economist ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ημερομηνία: Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Θέμα: Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Γιώργου Κουτρουμάνη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας Στοιχεία της Επετηρίδας για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα του International Institute for Management Development - IMD World Competitiveness Yearbook 2015

Διαβάστε περισσότερα

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006

PRESS RELEASE OECD HEALTH DATA 2006 MONDAY 26 JUNE, 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2006 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 26 Η αύξηση του κόστους της υγειονοµικής φροντίδας «πιέζει» τα δηµόσια οικονοµικά, σύµφωνα µε τον Η υγειονοµική δαπάνη καταγράφει

Διαβάστε περισσότερα

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη

www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη www.share-project.org Αποτελέσματα από την έρευνα 50+ στην Ευρώπη Τι συμβαίνει από εδώ και πέρα Το αμέσως επόμενο βήμα της έρευνας 50+ στην Ευρώπη είναι η προσθήκη, στην υπάρχουσα βάση δεδομένων, πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας.

Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση της 8 ης ημέρας της γυναίκας. Αθήνα Μάρτιος 2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr, adedy1@adedy.gr ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Πέρασαν 101 χρόνια από την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου

Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα. Σταύρος Π. Γαβρόγλου Ευέλικτεςμορφέςαπασχόλησης: Εργασιακός μεσαίωνας ή επίγειος παράδεισος; Από τον μύθο στην πραγματικότητα Σταύρος Π. Γαβρόγλου Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΠΑΕΠ) sgavroglou@paep.org.gr Τι είναι η ευελιξία

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση του ΣΦΕΕ στα Οικονομικά Υγείας. Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ 30 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη

Η θέση του ΣΦΕΕ στα Οικονομικά Υγείας. Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ 30 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Η θέση του ΣΦΕΕ στα Οικονομικά Υγείας Μιχάλης Χειμώνας Γενικός Διευθυντής ΣΦΕΕ 30 Οκτωβρίου 2015 Θεσσαλονίκη Η Κρίση στην Ελλάδα Οικονομία/Κοινωνία Μείωση του ΑΕΠ Αύξηση της ανεργίας από 9.6% το 2009 σε

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007

Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 ελτίο Τύπου Αριθμοί-Κλειδιά της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ευρώπη - 2007 Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ευρώπη πραγματοποιούνται μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην καθιέρωση μέχρι το έτος 2010 ενός

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005

Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition. Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Education at a Glance: OECD Indicators - 2005 Edition Summary in Greek Μια ματιά στην Εκπαίδευση: Δείκτες του ΟΟΣΑ - Έκδοση 2005 Περίληψη στα ελληνικά Η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση διαδραματίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα

Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα 1 Τα Βασικά Χαρακτηριστικά του Ελληνικού Πρωτογενούς Τομέα Αλεξιάδης, Σ. (Ph.d. in Regional Economics) Κοκκίδης, Σ. (Πτυχιούχος Στατιστικής) Σπανέλλης, Λ. (MSc στην Στατιστική) * Εισαγωγή Ο αγροτικός τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ;

Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Ενημερωτικό δελτίο 1 ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΕΕ ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ; Από την έναρξη της παγκόσμιας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ΕΕ βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλά επίπεδα επενδύσεων. Απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. Γυναίκα & Απασχόληση

1. Γυναίκα & Απασχόληση 1. Γυναίκα & Απασχόληση Παρά τα βήματα προόδου τα οποία έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια, τόσο σε θεσμικό επίπεδο (νομοθετικό έργο), όσο και στην ανάπτυξη «ειδικευμένων πολιτικών και δράσεων» καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 2: Οικονομική Ανάπτυξη και Οικονομική Μεγέθυνση (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟΣ Η κατάσταση έλλειψης εργασίας, κατά την οποία υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, προσφέρονται λίγες θέσεις εργασίας, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί ενδ9ιαφερόμενοι. Είναι έννοια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 152 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του ΚΠΣ III Η εκ των προτέρων αξιολόγηση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων του 3 ου ΚΠΣ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε τρόπους οι οποίοι

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι φορολογική βάση

Τι είναι φορολογική βάση Διάλεξη 1 Αρχές φορολογίας 1 Πίνακας.3. Ελλάδα: Εξέλιξη φορολογικών εσόδων σε εκατ. ευρώ 1965 1975 1985 1995 7 8 9 1 11 Σύνολο φορολογικών εσόδων 1965 1975 1985 1995 7 8 9 1 11 Φόροι από εισόδημα και κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

Health at a Glance: Europe 2010

Health at a Glance: Europe 2010 Health at a Glance: Europe 2010 Summary in Greek Περίληψη στα ελληνικά HEALTH AT GLANCE: EUROPE 2010 ISBN 978-92-64-090309 OECD 2010 1 Περίληψη Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν επιτύχει σημαντική πρόοδο όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ

ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΜΠΣ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» ΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΗΠΑ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2014 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως;

1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; 1. Τι γνωρίζετε για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης στη χώρα μας; Τι γνωρίζετε παγκοσμίως; Η ιδιωτική ασφάλιση βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, διεκδικώντας ισχυρότερη θέση στο χρηματοπιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Β μέρος) Εποχή 6/5/2001 της Μαρίας Καραμεσίνη Λέγαμε στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου, στο προηγούμενο φύλλο της Εποχής, ότι εν όψει του διάλογου για το ασφαλιστικό, που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά

ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010. Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009. Γενικά χαρακτηριστικά ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Γραφείο Ο.Ε.Υ. Μαδρίτη 7.05.2010 Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας για το 2009 Γενικά χαρακτηριστικά Η διεθνής οικονομική κρίση, που άρχισε να πλήττει σοβαρά την παγκόσμια οικονομία από το

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι

Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης. Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Τα Αίτια και οι Επιπτώσεις της Διεθνούς Μετανάστευσης Πραγματικοί Μισθοί, Παγκόσμια Παραγωγή, Ωφελημένοι και Ζημιωμένοι Η Παγκόσµια Μετανάστευση Το 2010, 214 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν μετανάστες, κατοικούσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους

Ο Δείκτης Νέων Εργαζομένων της PwC αξιολογεί το κατά πόσο οι χώρες του ΟΟΣΑ συμβάλουν με επιτυχία στην εξέλιξη των νέων τους Δελτίο τύπου Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2015 Υπεύθυνη: Αλεξάνδρα Φιλιππάκη Τηλ: 2106874711 Email: alexandra.filippaki@gr.pwc.com Σελίδες: 5 Περισσότερες πληροφορίες εδώ. Follow/retweet: @pwc_press Ο Δείκτης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ Ελένη Χήτα, Ευθύμιος Ζέρβας Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε

Διαβάστε περισσότερα

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους.

Μεταξύ 2011 και 2012 η ανεργία στην Ελλάδα συνέχισε να αυξάνεται σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και ειδικά στους ενήλικες νέους. Η ποιότητα της μετάφρασης και η συνοχή της με το πρωτότυπο κείμενο εργασίας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των συγγραφέων της μετάφρασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης μεταξύ του αρχικού έργου και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ

ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το βασικό θέμα της

Διαβάστε περισσότερα

και Πολιτική Απασχόλησης

και Πολιτική Απασχόλησης Αγορά Εργασίας και Πολιτική Απασχόλησης Μαρίνα Ρήγου Παπαμηνά Παρατηρητήριο Αγοράς Εργασίας, Τμήμα Εργασίας, ΥΕΠΚΑ Οργανόγραμμα Τμήματος Τμήμα Εργασίας Υπηρεσία Αλλοδαπών Συντονισμός ΔΥΑ, Μηχανογραφική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης)

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (Στοιχεία εισαγωγών και κατανάλωσης) Το Ηνωμένο Βασίλειο κατατάσσεται στην πέμπτη θέση του παγκόσμιου πίνακα εισαγωγέων ελαιολάδου του FAO βάση των εισαγομένων ποσοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος

Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Η θέση των συµβουλίων στη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος 4. Συγκριτική Ανάλυση των Στοιχείων Από τη σύντοµη επισκόπηση που προηγήθηκε προκύπτει ότι στον ορισµό και στα χαρακτηριστικά ενός συµβουλίου παιδείας που θέσαµε στην αρχή της µελέτης ανταποκρίνονται αρκετά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες

ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες ΚΟΙΝΣΕΠ: Ένα Χρήσιμο Εργαλείο για τις Τοπικές Κοινωνίες Βασικές αρχές: Αλληλεγγύη Κοινωνική συνοχή Υπεροχή του ατόμου έναντι του κεφαλαίου, Κοινωνική υπευθυνότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων Στην Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΑΪΟΣ 2010 1. Εισαγωγή Η Κοινωνική Ασφάλιση 19 ο και τον 20 ο αιώνα. αποτελεί τη κορυφαία κατάκτηση των εργαζομένων

Διαβάστε περισσότερα

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ανδρέας Θεοφάνους 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 1993-2013 ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η οικονομική κρίση και η πρόκληση της αναβάθμισης 18 Δεκεμβρίου 2013 ΔΟΜΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013.

Το παρόν αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εργασίας, η οποία εξελίσσεται σε έξι μέρη που δημοσιεύονται σε αντίστοιχα τεύχη. Τεύχος 1, 2013. Είναι Πράγματι οι Γερμανοί Φτωχότεροι από τους Έλληνες, in DEEP ANALYSIS Ενέργεια Παγκόσμιες Ενεργειακές Ανάγκες της Περιόδου 2010-2040 του Ιωάννη Γατσίδα και της Θεοδώρας Νικολετοπούλου in DEEP ANALYSIS

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ /ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ-ΟΛΜΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ - ΟΛΜΕ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2011-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΣΙΑΛ & ΕΑ - Ν.Π.Ι.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης (Τ.Ε.Α.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Για τη καλύτερη κατανόηση του τρόπου της λειτουργίας ενός επαγγελματικού ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4203, 24/4/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε.: L 204 της 26/07/2006, σελ. 23. Για σκοπούς εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνικές πολιτικές και ταξική σύνθεση πριν και μετά το μνημόνιο»

«Κοινωνικές πολιτικές και ταξική σύνθεση πριν και μετά το μνημόνιο» «Κοινωνικές πολιτικές και ταξική σύνθεση πριν και μετά το μνημόνιο» Του Κώστα Δημουλά, Επίκουρου Καθηγητή στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επ. συνεργάτη στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ 1.Κοινωνική πολιτική και ταξική σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα

Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα για την ενεργειακή φτώχεια στην Ελλάδα 2012 Διατήρησε τη θερμοκρασία της κρεβατοκάμαρας στους 18 ο C Διατήρησε τη θερμοκρασία των υπόλοιπων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και δια βίου μάθηση στην Ε.Ε: θεώρηση των θεσμών και των πρακτικών στις χώρες μέλη ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠANEΠΙΣΤΗMIO ΘEΣΣΑΛΟNIKHΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ TOMEAΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γ. Κ. Ζαρίφης (208θ, ΠκΦ, τηλ: 2310997893, e mail: gzarifis@edlit.auth.gr) Π 1810

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ

Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς. Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά Στοιχεία και τάσεις αγοράς Διεύθυνση Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ Ετήσια Μελέτη Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς Η διεύθυνση ταχυδρομείων της ΕΕΤΤ διεξήγαγε την ετήσια μελέτη της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014. Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Η κοινωνική ασφάλιση των ΕΒΕ: ΟΑΕΕ 2014 Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ Βασικότερος και παράλληλα αναπόφευκτος κίνδυνος όλων των κοινωνιών αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού. Για την αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ανεργία, ως αποτέλεσμα της ύφεσης και των διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας, αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό πρόβλημα στη χώρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Ιούλιο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή του ασφαλιστικού συστήματος έχει επανειλημμένα αναφερθεί ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Αλλάζει πλήρως ο ασφαλιστικός «χάρτης» με τη δημιουργία τριών μόλις Ταμείων, που θα έχουν την ευθύνη χορήγησης τόσο της κύριας σύνταξης όσο και της επικουρικής και του εφάπαξ. Στην ανάγκη αλλαγών στη δομή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ, 2011: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 / 11 / 2012 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ 2011 Οικονομική ανισότητα Από την Ελληνική Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας

Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Ημερίδα TEE "Η Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των Ελλήνων Μηχανικών" Η ειδικότητα του Μηχανικού Παραγωγής & Διοίκησης και η συμβολή του στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας Γ.

Διαβάστε περισσότερα

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo.

17, rue Auguste Vacquerie, 75116 Paris - Τηλέφωνο: 00331.47.20.26.60 - Φαξ: 00331.40.70.19.04 Ε-mail: ecocom-paris@mfa.gr - ambcomgr@yahoo. Η μπύρα στην αγορά της Γαλλίας ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Η μπύρα στην Γαλλία δεν είναι τόσο δημοφιλής όσο είναι ο οίνος. Το συγκεκριμένο ποτό δεν έχει την παράδοση και την φήμη που έχει σε άλλες ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος

Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Περιφερειακή Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη (ΠΕΣΚΕ) Μονάδα Α1 Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος Δημήτρης Κοντογιαννόπουλος τι είναι η ΠΕΣΚΕ; προώθηση κοινωνικής ένταξης καταπολέμηση της φτώχειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ. Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη της Ε.Ε. (27) συμφωνα με τα στοιχεια της Eurostat ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τρίτη, 29 Μαΐου 2012 ΘΕΜΑ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Φορολογικοί συντελεστές στην Ελλαδα και στα κράτη Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.:210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου &

Ομιλία. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα. «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μάρδα «Τα διεθνή Λογιστικά πρότυπα του Δημοσίου & η συμβολή τους στην αντιμετώπιση του Ελληνικού χρέους» Στο ετήσιο 19 th Government Roundtable του Economist

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ. 2. Τι περιλαμβάνει ο στενός και τι ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και με βάση ποια λογική γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ τους; Μάθημα: Εισαγωγή στα δημόσια οικονομικά Διδάσκουσα: Καθηγήτρια Μαρία Καραμεσίνη Οι παρακάτω ερωτήσεις είναι οργανωτικές του διαβάσματος. Τα θέματα των εξετάσεων δεν εξαντλούνται σε αυτές, αλλά περιλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition. Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Greek Μια µατιά στην εκπαίδευση: είκτες του ΟΟΣΑ Έκδοση 2006 Περίληψη στα ελληνικά Η έκθεση «Μια µατιά στην εκπαίδευση» παρουσιάζει στους

Διαβάστε περισσότερα

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27

INEK ΠΕΟ Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11. Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο το 2010 ήταν από τις χαμηλότερες σε διεθνή σύγκριση EU 27 Gr Ε Τ Η Σ Ι Α Ε Κ Θ Ε Σ Η 2 0 11 10,5 UK 10,4 E 9,2 P 9,1 SK 7,9 F 7,0 EU 27 6,4 Euro area 6,0 SL 5,6 NL 5,4 CY 5,3 I 4,6 A 4,6 B 4,1 D 3,3 2,7 DK 2,5 FIN Οι δανειακές ανάγκες του δημοσίου στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012.

Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. Αθήνα, 3/12/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2012. 1 PISA 2012 ΜΕΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΩΝ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις

2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2 Η απασχόληση στο εμπόριο: Διάρθρωση και εξελίξεις 2.1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στο Μέρος αυτό αποτυπώνονται οι εξελίξεις στη διάρθρωση και στα βασικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης στο εμπόριο σε σχέση

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2010-2011 Η «μικρή» επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης Σταύρος Ιωαννίδης Στελίνα Χατζηχρήστου 26 Ιανουαρίου 2012 Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας GEM Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005.

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005. OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Greek Επιστήμη, Τεχνολογία και Βιομηχανία: Πίνακας Αποτελεσμάτων του ΟΟΣΑ 2005 Περίληψη στα ελληνικά Σύνοψη Η μακροπρόθεσμη τάση προς την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ «ΦΤΩΧΕΙΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για

Διαβάστε περισσότερα

Manpower, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα Tηλ.: 210 32 24 301, Fax: 210 32 48 644 www.manpower.com

Manpower, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα Tηλ.: 210 32 24 301, Fax: 210 32 48 644 www.manpower.com Manpower, Λ. Μεσογείων 2-4, Πύργος Αθηνών, 115 27 Αθήνα Tηλ.: 21 32 24 31, Fax: 21 32 48 644 www.manpower.com 28, Manpower Inc. All rights reserved. Μanpower Έρευνα για τις Προοπτικές Απασχόλησης Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα