ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143"

Transcript

1 LtlblFFi Л-ЇІ Е-КПГЕЕГІЕІ^СіІІ ÍLÍLiiSFlF!г: Г Ϊ L ' ΜI LE S C ti FLL ^ l.!l EL ktcl її : r tt Li Efc Гк t-ϊκμ Ε Ct H Lt її Cl. L L tttt EC Lt PI.E11Ї C«I.C IVI til Fk BE tb-e Κ kl Гк ti rt IE Vb IIЬР π LC kl>.l > ι ik ЦЕІ! cv ьі. E.>: іс^ь HtLb i.i:i.r! ι. ^ trei.?>.ll t^ LF tti:b ν» λμ ιι-ι^ t Ε ^к^г-1^ ^p»ь ^k^.ρ k, E.K.bk.Kb b. F, н нк rr I^IIL ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου Αριθμός 1622 ΑΡΧΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, με βάση τη διαθέσιμη συχνότητα που περιλαμβάνεται στο τελικό αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ραδιοφωνικής Κάλυψης, δέχεται αιτήσεις για Ιδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία ενός τοπικού ραδιοφωνικού οργανισμού για την πόλη/επαρχία Αμμοχώστου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στα Γραφείο της Αρχής, συμπληρωμένα τα έντυπα των σχετικών αιτήσεων, και να καταβάλουν то ανάλογο τέλος εξέτασης για τοπικό ραδιοφωνικό οργανισμό, ήτοι 1708,60 Ευρώ μέχρι τις 12 μ. της 1 ηί Ιουλίου Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς επίσης και αντίγραφα του περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Νόμου 7(1) του 1998 (όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα), των περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Σταθμών Κανονισμών ΚΔΠ 10/2000 και/ ή άλλα στοιχεία ττου αφορούν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, μπορούν να παραλαμβάνονται είτε από το διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της Αρχής στο είτε από τα Γραφεία της Αρχής (Λεωφόρος Αθαλάσσας αρ. 42, Στρόβολος, Λευκωσία) καθημερινά (Δευτέρα - Παρασκευή) από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 2 μ.μ. Αριθμός 1623 Ο ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ 159 ΤΟΥ 1990 ΚΑΙ 43(1) ΤΟΥ 1999) Κατάλογος δυνάμει του άρθρου 4 Γνωστοποιείται ότι, από την ημέρα δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, το κινηματογραφικό έργο THE TWILIGHT SAGA: BREAKDOWN DAWN - PART 2, που περιλαμβάνεται στον κατάλογο που δημοσιεύτηκε ως γνωστοποίηση με αριθμό 4740 στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4613 και ημερομηνία 19 Οκτωβρίου 2012 και στη Διόρθωση αυτού που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αριθμό 4640 και ημερομηνία 18 Ιανουαρίου 2013, και φέρει αύξοντα αριθμό 68, διαγράφεται από auróv. (Υ Ε /10) Έγινε στις 22 Μαρτίου ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΧΑΣΙΚΟΣ, Υπουργός Εσωτερικών.

2 Γ Γ-FFPt LI ΙΕ- ΓI II Ct [ t [ Ε Г Ε E-l t Κ ΙΐΙτΕ ΕΕ ЕГ ГЕ EC L k Π БІ te L Ε It 1C tl EE tl. r,l EE E[ rt kp Cl: Γ Г Γ f ЇГС Γ LUI ГЇ ti te ЕГ tc EtEE 11 ti. Ktt І.Ї HrtFH kt t( Et П: ÍSTb Г* ГЇ ПIIE^ [f [ ЄГ tt hc H ÍL. ГI tt Γ f f f Et Ff tt Lt Ї; CE L i. Et i. L LL L ÍL Lt L L! L. [.E l L Μ LL ti LL tt LE L1.11. L Ц ;L ίϊ L t» f-l. St Γι ÍL LL. L Ttí l L ί'. ί ι ί L ΤΜΗΜΑ В 1144 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1624 Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υττόψη : ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τροποποίηση της άδειας Λειτουργίας Ν.419(Α)/Π της ΑΗΚ στη Μονή 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς ΗΛεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(Ι)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005 και Ν. 173(Ι)/2006 και Ν. 92(1)/2008 και Ν. 211(1}/2012). 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδσοη Αδειών) και συγκεκριμένα το Μέρος III - Τροποποίηση Άδειας και (Τέλη Αδειών) Κανονισμών του Την άδεια Λειτουργίας Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με αριθμό Ν. 419(Α)/Π2-2004, Ισχύος 330MW, της ΑΗΚ στην Μονή, με ημερομηνία 17/09/ Τις επιστολές της ΑΗΚ ημερομηνίας 25/10/2012 και 10/01/2013 με τις οποίες ζητά από την ΡΑΕΚ να εγκρίνει τροποποίηση της άδειας Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π2-2004, και ττιο συγκεκριμένα την μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Σταθμού της Μονής από 330MW σε 270MW, με την απενεργοποίηση δύο (2) ατμοηλεκτρικών μονάδων του Σταθμού δυναμικότητας 30MW έκαστης.! 5. Την πρόοδο των εργασιών αποκαπίστασης του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού του Βασιλικού και την έναρξη εμπορικής λειτουργίας των Μονάδων Συνδυασμένου κύκλου 4 και Τη διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής της ΑΗΚ η οποία διασφαλίζει επάρκεια σε ηλεκτρισμό σύμφωνα με την προβλεπόμενη μέγιστη ζήτηση. 7. Τη χαμηλή απόδοση των γερασμένων και μη αξιόπιστων πλέον μονάδων που ζητείται η απενεργοποίηση τους. 8. Την υποχρέωση της ΑΗΚ και της Κυπριακής Δημοκρατίας να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2001/80, Large Combustion Plants (LCP), για λειτουργία των ατμοηλεκτρικών μονάδων της ΑΗΚ στη ; Μονή μέχρι 20,000 ώρες για την περίοδο 01/01/ /12/2015 και οριστική απενεργοποίηση και απόσυρση ; τους μέχρι τις 31/12/ Την υπ" αριθμό 845/2013 απόφαση της ΡΑΕΚ, ημερομηνίας 23/01/2013 με την οποία η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση της άδειας Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π της ΑΗΚ στην Μονή. 10. Τη δημοσίευση της ειδοποίησης της ΡΑΕΚ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 06702/2013, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση της άδειας Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π2-20Ό4 της ΑΗΚ στην Μονή και ότι οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση των αδειών στα Γραφεία της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, Κανονισμός 13-(2) και 13-(3). 11. Τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση της άδειας! Λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π της ΑΗΚ στην Μονή, με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε όλους τους ' ενδιαφερομένους κατόχους αδειών όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης πις Αγοράς Ηλεκτρισμού! (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 13-(3). Ι 12. Την πάροδο 30 ημερών, από την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση της πιο πάνω άδε>ας χωρίς να υποβληθεί οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση, και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να προβούν ΟΓην Τροποποίηση της άδειας Λειτουργίας Ν.419(Α)/Π της ΑΗΚ στην Μονή, ως ακολούθως: > Μείωση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος από 330MW σε 270MW, > Απενεργοποίηση και απόσυρση των ατμοηλεκτρικών μονάδων 1 & 2 δυναμικότητας 30MW έκαστη. ' Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην ΑΗΚ όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 13(3). [ Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, για τροποποίηση της πιο πάνω άδειας της ΑΗΚ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό της Μονής, θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την λήψη αυιής ' της απόφασης σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Εκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004 και θα ; κοινοποιηθεί στην ΑΗΚ. Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικά εκδοθείσας άδειας.

3 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αριθμός 1625 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Τροποποίηση της άδειας Κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ στην περιοχή Πυργα - Παπαλιά ισχύος 16MW, Α' Φάση 8MW της εταιρείας Medwind Ltd Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού έλαβαν υπόψη: 1. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 (Ν. 122(Ι)/2003 και Ν. 239(ί)/2004 και Ν. 143(Ι)/2005) και Ν. 173(I)/20D6 και Ν. 92{Ι)/2008 και Ν. 211 (Ι)/2012). 2. Τις διατάξεις των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού, Έκδοση Αδειών, Κανονισμών του Την άδεια κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ και την άδεια λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Ισχύος 16MW, Α' Φάση 8MW, της εταιρείας Medwind Ltd, στην περιοχή Πυργά - Παπαλιά. 4. Την αίτηση της εταιρείας Medwind Ltd για Τροποποίηση της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Ισχύος 16MW, Α' Φάση 8MW, της εταιρείας Medwind Ltd, την αλλαγή του κατασκευαστή και τύπου των Ανεμογεννητριών από ENERCON Ε-70, ισχύος 2MW έκασιη, σε Vestas V90, ισχύος 2MW έκαστη. 5. Την αναθεωρημένη Τεχνοοικονομική Μελέτη. 6. Τη δημοσίευση της ειδοποίησης της ΡΑΕΚ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 01/02/2013, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Ισχύος 16MW, Α" Φάση 8MW, της εταιρείας Medwind Lid, και ότι οποιοδήποτε πρόσωπο δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας να υποβάλει παραστάσεις ή ενστάσεις αναφορικά με την πιο πάνω προτεινόμενη τροποποίηση των αδειών στα Γραφεία της ΡΑΕΚ, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, Κανονισμός 13-(2) και 13-(3). 7. Τη γνωστοποίηση της απόφασης της ΡΑΕΚ, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Αιολικό Πάρκο), Ισχύος 16MW, Α' Φάση 8MW, της εταιρείας Medwind Ltd, με αποστολή αντιγράφου της ειδοποίησης σε όλους τους ενδιαφερομένους κατόχους αδειών όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 13-(3). θ. Την πάροδο 30 ημερών, αϊτό την ημέρα δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της ειδοποίησης, ότι η ΡΑΕΚ προτείνει να προβεί σε τροποποίηση της πιο πάνω άδειας χωρίς να υποβληθεί! οποιαδήποτε παράσταση ή ένσταση, Ι και αφού εξέτασαν ενδελεχώς όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που συνόδευαν τόσο την αίτηση Τροποποίησης, όσον και τις άδειες κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ και λειτουργίας Ν. 419(Α)/Π που έχουν χορηγηθεί στην ; εταιρεία Medwind Ltd, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ να προβούν στην Τροποποίηση της άδειας κατασκευής Ν. 419(Α)/Κ Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Αιολικό Πάρκο, η οποία συνίσταται στην αλλαγή του κατασκευαστή και ': μοντέλου των Ανεμογεννητριών από ENERCON Ε-70, ισχύος 2MW έκαστη, σε Vestas V90, ισχύος 2MW έκαστη.!' Η απόφαση αυτή θα γνωστοποιηθεί στην εταιρεία Medwind Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της i Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 13(3).. Η απόφαση αυτή της ΡΑΕΚ, για τροποποίηση της πιο πάνω άδειας της εταιρείας Medwind Ltd, θα δημοσιευτεί Ι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας εντός σαράντα πέντε (Ί5) ημερών από την λήψη αυτής της απόφασης, ; σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού {Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του Η απόφαση αυτή θα τεθεί σε ισχύ οπό την ημέρα δημοσίευσης της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικά εκδοθείσας άδειας.

4 1146 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριδμός 1626 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Κατάλογος Εγγεγραμμένων Κοινωνικών Λειτουργών Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 1. Μαλάμω Νεοφύτου 2. Μαρία Καραγιάννη Καραολή 3. Χλόη ΚωνσταντινοττούΛου ΚορομΙα 4. Χρυσή ΑΒάμου 5. Μάκης Μιχαήλ 6. Παναγιώτα Παναγιώτου 7. Νικόλας Αντάρτης a. Ελένη Δημητρίου 9. Πέτρος Ανδρέα Π ιερή 10. Παντελής Κουσιάτπτας 11. Αντιγόνη Μόδεστου 12. Πηνελόπη Χατζηχρίστου 13. Δέσπω Θεοφάνους 14. Ανδρέας Ηλία 15. Κυριακή Ιωάννου Λάμπρη 16. Φωτεινή Χριστοφή 17. Ειρήνη Ηλία 18. Παρασκευή Κ καρά 19. Μάριος Νικολάου 20. Χρυσούλα Χατζηχρίοτου 21. Ανδρούλα Κυριακίδου 22. Άννα Κούμαλλου 23. Μαρία Χριστόφορου Πάντζιαρου 24. Ελένη Γεωργίου 25. Λεύκιος Βασιλείου Παναγιώτης ΣταυρινΙΒης 28. Μαρία Καραγιάννη 29. Ελένη Σωτήρη Κυριάκου 30. Στέλλα ΧριατοδοΟλου 31. ΛουκΙα Κυριακίδου Παττατζϊάκου 32. Αικατερίνη Νικολάίδου 33. Μαρία Ευλογημένου Μόνον ιού 34. Θέκλα Μιχαήλ 35. Διαμάντω Χριστοδοΰλου 36. Ζωή Αδαμίδου 37. Μαρίνα Μιχαήλ Λουκαΐδου 38. Παρασκευούλα Τόιρα 39. Ανδρούλα Χριατοφή Περικλέους 40. Αγγέλα Καρόλα Θεοδοσίου 41. Χρίστος Καραγιάννη ς 42. Φρόσω Χριστοδουλίδου Μικάλλη 43. Φοίβη Φιλιτπτίδου Ιωαννίδου 44. Λούκια ΤυλληρΙδου Βασιλείου 45. Σσββούλα Παπαμιλτιάδου 46. Αντρούλα Λάντου Αναστασίου 47. Γενεθλίου Αντιγόνη 48. Μαρία Αντωνίου 49 Ανδρέας Μιχαήλ 50. Ειρήνη Παπα Θεοδούλου 51. Θεανώ Σκεμπετζή 52. Γεωργία ΓεωρνΙου 53. Ανδρούλα Ιωάννου 54. Κώστας ΣτρούΘος 55. Μαρίνα Παύλου 56. Ελένη Αντωνίου Οικονομίδου 57. Μαρία Αναστασιαδη Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 58. Άννα Ιωακείμ Πατοαλίδου 59. Μαρία Κώνστα ντινίδο υ 60. Ιωσηφίνα Κουμή 61. Παναγιώτα Κεκκουρή Επκρ ονείου 62. ΜαρίαΆντωνίου 63. Αλεξάνδρα Μίτο ι γ γα 64. ΣωτηρούλαΧατζημηνά 65. Αντιγόνη Ευριττίδου 66. Χριστιάνα Ιακώβου 67. Αντιγόνη Λούτσιου 68. Ανδρούλα Μιχαήλ 69. Μάρω Αντωνίου 70. Ανδρούλα Κκολά 71. Ελένη Ζινκουλή Παπαδοπούλου 72 Κούλα Αντωνίου 73. Δήμητρα Ελευθερίου Γεωργίου. 74. Παναγιώτα Ανάσταση 75. Ξένια Ελευθερίου 76. Αναστασία Κουσκουλλή 77. Χρύσω Κακουλλή 78. Ανδρούλα Σιαπάνη 79. Γεωργία Αδαμου 80. Καίτη Κολατσή 81. Οριάνα θεοφάνους 82. Γεωργία Πογιατζιή 83. Μαρούλα Χριστ. Αλκιβιάδου 84. Μαρία Αχιλλέως 85. Ανδριανή Αχιλλέως 86. Σωτηρούλα Κωνσταντή 87. Φωτούλα Φιλίππου 88. Μάρθα Γλ υ καινού 89. Ζαφει ρουλά Χριστόφορου 90. Εύα Ελευθερίου 91. Στέφη Χρυοοοτόμου 92. Νικόλας Αντρέα Ζανής 93. Μαρία Χατζηκωνσταντή Μιντη 94. Καλλιόπη Χριστοδούλου 95. Φρειδερίκη Λοϊζίδου Κουτσαβάκη 96. Αθανασία Παλιαρούτη Σιαμμά 97. Ουρανία Φιλίππου Κόκκινου 98. Πασχαλιά Αριστοτέλους 99. Χριστίνα Κρίγκου 100 Ελένη Χαραλάμπους 101. Σταυρούλα Ηλία Δράκου 102. Μαρινέλα Πιτοιλλίδου 103. Άλκηστη ΚωνστανΓίνου 104. 'Ελενα Μ ο νιότη 105. Φανή Γεωργίου 106. Μαριάννα Αρχοντα ύλη Παπαδοπούλου 107. Κατερίνα Τουλούρα 108. Φαίδρα Κωνσταντίνου 109. Παρασκευή Ζαννέτου Κωστάτου 110. Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου 111. Θεόδωρος Κωστάτος 112. Μελίνα Περικλέους 113.

5 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 114. Γεωργία Ιωάννου 115. Παναγιώτα Ιωνά Χρίστου 116 Μαριά Χρίστου Λουκά 117. Γεωργία Μελετίου 118. Θεοπίοτη Κωνσταντίνου 119 Β ικε ντία ΚυριακΙδου 120. Χρίστος Παπαδόπουλος 121. Παντελής Κουτσίδης 122. Λύδια ΚουτσΙδοιι 123. Μαρία Ιακωβίδου Μουστερή 124. Μαρία Κωστάκη Σεργίου 125. Μαίρη Παπαιωάννου Πεπόνια 126. Λουΐζα Ευθυμίου 127. Στέλλα Τσίτση 128. Μάρθα Χριστόφορου 129. Ευτύχιος Χριστοφίδης 130. ΑνθοΟλα Νικήτα Σάββα 131. Ευδοκία Μιχαήλ Παπακώστα 132. Φρύνη Ευσταθίου Ιακώβου 133. Γιώργος Σοφοκλέους 134. Καλοδότη Βρυωνίδου 135. Έλενα Κυριάκου 136. Δημήτρης Κλεοβούλου 137. Μαρία Μ. Αγαθαγνέλου 138. Βασούλα Στασή 139. Ειρήνη Αντωνιάδου 140. Κυριακή Χαραλάμπους 141. Μαρία Παναγή 142. Άννα Φυλακτίδου 143. Γεωργία Χαραλάμπους 144. Έλενα Νεάρχου 145. Δάφνη Ζήνωνος 146. Έλενα Μυλωνά 147. Ρίτα Πανταζή 148. Μαρία Γεωργίου 149. Αννα Νικολάου 150. Αντρέας Νικολάου 151. Μαρία Χριστοδούλου 152. Μαρίνα Κωνσταντίνου 153. Χαρούλα Γαβριήλ Ρέτσα 154. Χλόη Ευριπίδου Πεντάρα 155. Ανδρούλα Λάρδου 156. Χριστίνα Θεοδώρου 157. Ελένη Δαγκλή 15Θ. Έλενα Ιωάννου 159. Παναγιώτα Δρυ νιότη 160. Αννίτα Κονή 161. Μαρία Θεοφιλίδου 162. Έλενα Χατζηαντωνίου Λούκια Μούντη 165. Ελένη Μουσικού 166. Κωνσταντίνος Καμπουράκος 167. Παρασκευή Μπαλωμένου 168. Αθηνά Κωστή 169. Ιφιγένεια Παπαλεοντίου 170. Ελένη Λοΰτσιου 171. Δημήτρης Χ" Χαραλάμπους 172. Γρηγόρης Νεοκλέους 173. Γεωργία Ευσταθίου 174. Φανούλα Κυριακίδου Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 175, Ελένη Σόλωνος 176. Έλενα Λιονταρή 177. Αναστασία Σωκράτους 178. Ελπινίκη Γεωργίου 179. Χριστίνα Κουτσόφτα 180. Αλέξανδρος Ζωγράφου 181- Μαρία Αμαργιωτάκη 182. ΈΛενα Σάββα 183. Μόνικα Παναγή 184. Μαρία Παπαντωνίου 185. Χ ρι στια να Καρκώτη 186. Θεοδώρα Παττούη 187. Χρυστάλλα Κωσταρά 188. Ανασταοία Ανάσταση 189. Χριστίνα Καραμάνη 190. Χαρά Αβρααμίδου 191. Ανδρούλα Βρακέττα 192. Μαρία Χατζηχάρη 193. Αναστασία Νικολάου 194. Μαρία Πήτερ 195. Ζήνα Μαρκουλίδου 196. Γιασεμούλα Ιακωβίδου 197. Αναστασία Χρυσάνθη 198. Σύλβια Σάββα 199. Χρυστάλλα Ιωάννου 200. Ανδρούλλα Μόδεστου 201. Μαρία Κοιτάζου 202. Παναγιώτα Κυριάκου 203. Στέλλα Πέτρου 204. Δήμητρα Ι,κόρδη 205, Ανδρούλλα Πατταδάμου 206 Στυλιανή Λαβίθη 207. Στέλλα Κυριάκου 208. Αρτεμις Αΐτταυλίτη 209. Αντιγόνη Καλή μόνη 210. Φεβρωνία Καλογιάννη 211. Ειρήνη Παπαδοπούλου 212. Ιωσήφ Μιχαήλ 213. Ανδρούλα Ανδρόνικου 214. Μαρία Νικολάου 215. Σταυρούλα Παναγιώτου 216. Μάριος Νικήτας 217. Αγγέλα Ιωακείμ 218. Ελευθερία Γεωργίου 219. Παναγιώτα Κοιλιάρη 220. Νίτσα Δημοσθένους 221. Άντρη Ανδρέου 222. Μαργαρίτα Κυριάκου 223. Μύρια Νεοκλέους 224. Παναγιώτα Δημοσθένους 225. Μαρία Μαλλή 226. Π σπα χρίστο υ Αντρούλλα 227. Μάριος Αργυρού 228. Δημήτρης Βέτσικας 229. Δέσποινα Τορνάρη Λουντίδου 230. Ιωάννα ΛοΊζου 231. Χρυσούλλα Φράγκου 232. Φιλοθέη Λιασή 233. Ολυμπία Μιχαήλ 234. Μαρκέλλα Παπέττα 235. Μαρία Κούρου

6 i.i.eni(,kiti,effeirrrit(i(rie:eeefii r>t[ei.lrif,llt:rictrrn:inli IHIL: ttceri iicrleill.li: ttl.cil:lli ti^l.-i;ticn-r.riiei ΪΕΠ ii iiiitelr: tlcitfliilieliickr LLILCL rtictt :cei Etc:EiLC^:l.^:iLC[ILLLL C ttι,ι:lll"lίl.[lt;bltιtl l:ί:tct uricetl-ilceltltlltlt ti ΕΙϊί:ίίΕίΐ:ί;.Γϊ:ίΕί";;Γί:ΐ:Ε.ί!:!1[ LtLtiL 114S ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 236. Γιάννης Παπαδούρης 237. Ελένη Συμεού 238. Σολομονή ΧρΙοτου 239. Δήμητρα Χατζηλευτέρη 210. Κούλα Ερωτοκρίτου 241. Κυριακή Αντωνίου 242. Χαριτίνη Στυλιανού 243. Γεωργία Χατζάκη 244. Αθηνή Κυριακή 245. Μαρίνα Χατζή μα νώλη 246. Ελισάβετ Φούττη 247. Παναγιώτα Νικολέττη 248. Θεοδώρα Ζάγγουλου 249. Μαρία Λεωνίδου 250. Άλκηστη Αριστοτέλους 251. Ιφιγένεια Ψαρή 252. Θέκλα Πέτρου 253. Μαρία Χριστοφή 254. Αλεξία Ποταμού 255. Στυλιανή Καδή 256. Κατεϊφη Έλενα 257. Γιαννάκη Ειρήνη 25Θ. Ιωάννου Θεοδόσης 259. Εύα Γεωργίου 260. Λουκία Χατζή κώστα 261. Χριστίνα Ματσούκα 262. ΜσρΙα Κυριάκου 263. Μαργαρίτα Βρακά Ελευθεριάδσυ 264. Αιμιλία ΚΙττου 265. Μαρία Ανδρέου 266. Μαρτίνσ Σολωμού 267. Παναγιώτα Παττακυριακού 268. Ελλάδα Ηρακλέους 269. Μαντόνα Νεοφύτου 270. Μιχάλης Μιχαήλ 271. Χριστίνα Κλεόπα 272. Δέσποινα Ιωάννου 273. Μιρέλα Ιονελ 274. Ττόφα Μαρία 275. Δημητρίου Έλενα 276. Σταυρούλα Αντωνίου 277. Ευφρωσύνη Πάγκου 278. Μαρίνα Καϊλή 279. Μαρία Θεοδώρου Πάγκου 2Β0. Κονναφή Νεόφυτα 281. Μαρία ΦωκάΠέγκα 282. Αμαρυλλίς Καραγεωργιάδη 283. Καρατάου Ανθούλα 284. Κωνστάντια Χρίστου 285. Χριστιάνα Αγγελίδου 286. Νεοκλή Νίκη 287. Έλενα Σπύρου 288. Δημητρίου Έλενα 289. Αθανασία Χρίστου 290. Μαρία Δημητρίου 291 Έρση Παττανιάννη 292. Άζινου Μαρία 293. Δημητρίου Νίκος 294. Άντρη Σταύρου 295. Χρίστου Χριστιάνα 296. Άννα Φιλίππου Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 297. Εύα Κρητικού Χρίστου 298. Κάλια Αλεξάνδρου 299. Στέλλα Χριστοδοΰλου 300. Χριστίνα Τσιαμτταρτά 301. Νίκος Αυνουστή 302. Κάλια Κρόκου 303. Λουκία Τσσύκκα 304. Αντωνία Μεσαρίτη 305. Έλενα Χριστοφή 306. Θέκλα Νικολάου 307. Κατερίνα Κυριάκου 308. Χρυσαυγή Κυπάρισσε νου 309. Παναγιώτα Μακρή 310. Έλενα Δίννκλη 311. Βαλεντίνο Πουρνούρη 312. Καλλισθένη Μιχαήλ 313. Γιαννούλα Κρητικού 314. Αλεξάνδρα Ιακώβ ί δ ου 315. Αρπινέ Γκαστταριάν 316. Αγγέλα Τσελεπά 317. Μαζίρη Μαρία 318. Παναγιώτα Χριστοδοΰλου 319. Λαζάρου Μύρια 320. Ζωή Παναγιώτου Αργυρίδου 321. Χαραλαμπία Ταμπουκΰρη Βασίλη 322. Χαραλάμπους Χριστιάνα 323. Άντρη Αδάμ ου 324. Χατζηιωύννου Μαρία 325. Αγάθη Ξιούρου Γιασουμή 326. Γεωργίου Εύα 327. Αβραάμ Λουίζα 328. Μαρία Χαραλάμπους 329. Καζάκα Μαρία 330. Χριστίνα Πετρίδου 331. Δημητρίου Θέκλα 332. Μαρία Χριστοδοΰλου 333. Ανδρέου Αιμιλιάνα 334. Παπαγεωργίου Σωτηρία 335. Σίμου Μαρία 336. Νικολέττα Γεωργίου 337. Γεωργίου Αλίκη 338. Σολομωνίδου Αλεξία 339. Αντρέας Παττπίοης 340. Λουΐζα Χαραλάμπους 341. Στέλλα Φωκά 342. Μαρία Θεοδώρου 343. Θεοδώρα Παρασκευαίδου 344. Παναγιώτης Καραμάνης 345. Ευτυχία Γιάλλουρου 346. Εύα Γεωργίου 347. Μαρία Ιωαννίδου Petcovski 348. Γεωργία Παπαδοπούλου 349. Παντελίτσα Ράτσα 350. Χριστίνα Παπακυριακού 351. Αντώνης Λουλούδης 352. Χαρούλα Ευαγγέλου 353. Αναστασία Κώατα 354. Σταυρούλα Ευνενίου 355. Μαρία Κωνσταντίνου 356. Κυρία κούλα Πετρίδου 357. Χσμπούλα Πακκουτή

7 ΚΙΙΚΙί.ΙΙ^ΙΚΙΙΙΙΙΙΙΙΚ^ΕΙΙ.ΙϋΒϊΙΠίΚΙΙΙΚ^ΙΙΙΙΐυΓΜΡΜΙΪΜΚίΠί^ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ Άρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 358 Παρασκευή Κλεάνθους 359. Ηλιάνα Ηλία 360. Γεωργία Ιωάννου 361. Γιάννα Ζάνη 362. Μαρία Κυριακίδου 363. Αλεξάνδρα Χαραλάμπους 364. Χριστίνα Μαυρή 365. Γεωργία Κώστα ρή 366. Χρυσοβαλάντια Αδάμ ου 367. Ελένη Τσαγκάρη 368. Εύη Γρηγοριάδου Κοκκινίδου 369. Χριστίνα Χριστοδούλου 370. Φάνη Κλεάνθους 371. Στέφανος Σπανέας 372. Κυριάκος Ασπρη 373. Ελένη Γεωργίου 374. Δέσποινα Κοχλιού 375. Παναγιώτα Καράβια 376. Αντρούλα Χαραλάμπους 377. Χρυατοβαλάντη Κωστερή 378. Χρυατάλλα Θωμά 379. Χρίστος Θεοδοσίου 380. Μαίρη Κυριάκου 361. Ανδρέου Έλενα 382. Πογιατζή Ρεβέκκα 383. Ψαρά Χριστιάνα 384. Παύλου Γεωργία 385. Νικολάου Λοΐζο 386. Γεωργίου Άντρη 387. Μαριλένα Ιωάννου 388. Κουμίδου Δήμητρα 389. Σοφοκλέους Ελένη 390. Σοϋλα Στυλιανού 391. Νεόφυτα Θεοδώρου 392. Γεωργία Ηρακλέους 393. Καλλονάς Νεκτάριος 394. Χαραλάμπους Παρασκευή 395. Ζαχαρίας Ηρακλέους 396. Αντρέας Αναστασιάδης 397. Μαγνήτη Γιασεμίνα 398. Έλενα Χριατοφή 399. Νικολάου Άντρια 400. ΠσντελΙδου Κρίστια 401. Αντωνίου Μαρία 402. Κουρσάρη Άρτεμις 403. Κουκκουλλή Κορίνα 404. Άννα Νεοφύτου 405. Στυλιανού Αθηνά 406. Παντέχη Ελένη 407. Χρίστου Άννα 408. Ανδρέου Άντρια 409. Χατζηχριστοδούλου Έλενα 410. Χαραλάμπους Άννα 411. Αντωνίου Αντρη 412. Παπα βασιλείου Μαρία 413. Χριστοδούλου Πραςούλα 414. Αθανασίου Ανδριανή 415. Κωνσταντίνου Έλσα 416. Φιλίππου Ανδρούλα 417. Κατινά Χριστιάνα 418. Πολυκάρπου Κατερίνα Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 419. Νικολάου Παντελίτσα 420. Χριστοδούλου Παναγιώτης 421. Σάββα Δανάη 422. Χανονίκ Ιουλία 423. Θεοδοσίου Χαραλαμπία 424. Νικολέττί) Χρυσαβαλάντω 425. Χαραλάμπους Κωνσταντίνο 426. Παπαγεωργίου Ανδρέας 427. Παναγιώτου Παναγιώτης 426. Νικολάου Ηλιάνα 429. Αρχαίου Παναγιώτα 430. Βασιλείου Γιώργος 431. Κουντούρη ΑλΕξία 432. Θεοδώρου ΧρΙστα 433. Σάββα Χαρίκλεια 434. Ιωάννου Δαμιανός 435. Ευστρατίου Νίκη 436. Γιάννα Θεοφάνους 437. Κούρτη Παντελίτσα 438. ΚΙτταυ Χαρούλα 439. Νικολέττα Λουκά 440. ΑπαστολΙδού Μαρία 441. Κουταλιάνος Δημήτρης 442. Κυριακή Αποστόλου 443. Καραβασίλη Σοφία 444. Ανδρέου Μαρία 445. Βασιλείου Ελένη 446. Varuqhese Joseph 447. Παναγιά ννη Στεφανή 448. Γεωρνίου Νίκη 449. Σοφοκλέους Δέσπω Ί50. Νικολάου Χριστίνα 451. Αποστόλου Ειρήνη 452. Μαρία Ιωσήφ 453. Κωνσταντινίδου Χριστίνα 454. Ευριπίδου Θουκής 455. Λεωνίδου Δήμητρα 456. Μάρκου Μαρίνα 457. Χατςηγεωργίου Αντωνία 458. Ιακώβου Σταυρούλα 459. Παύλου Μαρία 460. Γεωργίου Χαρίκλεια 461. Ιωάννου Αγγελική 462. Χατζηνικολάσυ Άντρη 463. Τσιάμητρου Βασιλική 464. Στυλιανού Γεωργία 465. Αλεξανδράκη Βασιλική 466. Γιώργος Ηλία 467. Χριστιάνα Ανσοτασιάδου 468. Μαραγκού Στεφανή 469. Κίττου Αναστασία 470. Κατερίνα Γεωρνίου 471. Χστζησπύρου Κωνσταντίνος 472. Χριστόφορου Χρυστΰλλα 473. Θεμιστοκλέους Χριστίνα 474. Χαραλάμπους Έλενα 475. Μαρίο Παύλου 476. Αγγελική Ιωάννου 477 Στυλιάνα Αποστόλου 478. Γεωργίου Ειρήνη 479. Koutpou Έλενα

8 .Et^kLitELL ttrriilecti.ieletiitltieltriice terreltlectettleeteeienkiki tritii κ tt t [i t ECEL LL LC tfrt tele tt re IE ΙΙΊ.[ tc π tc tc Lei [ ttlci ί tiltel Lt it t L. ρ ί t[ [; vt rr H; L :LLC Γ[ LLCt t L Li te f ί EHE Et ίίείιι L! L [LC k t L LEL t L LLtE tt LL ttei ΪΓ ί 16L115L rtl'liiltc 1150 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 480. Μαρία Φωτίου 4Β1. Ιωάννου Αγγελική 482. Παπαπαναγιώτου Φωτεινή 483. Ευανθία Παντελή 484. Γεωργία Π ήττα 485. Στέλλα Ιωάννου 486. Βαλεντίνος Στέλικος 487. Στυλιανού Ειρήνη 488. Μαρίνα Χαραλάμπους 489. Μαρία Σταύρου 490. Παπαχρισκκρόρου Ειρήνη 491. Χριστίνα Θεοδοσίου 492. Χαραλάμπους Μαρία 493. Ελένη Χατζηπαρασκευά 494. Μαρία Βίκτωρος 495. Μαρία Δημητρίου 496. Αλεξία Μυλωνά 497. Ιωάννα Αριστείδου 498. Άσσου Ελπινίκη 499. Νεοφύτου Κατερίνα 500. Κωνσταντίνος Μακεδόνας 501. Μαρία Τσανγαρίδου 502. Νικολέτα Χα ρ ω νι τα κη 503. Elena Anca Paunescu 504. Θεοδούλου Θεόδουλος 505. Χαραλάμπους Μαρία 506. Αντιγόνη Φιλίππου 507. Αθανασίου Ειρήνη 508. Κίταη Βασίλη 509- Σάββα Μαριάννα 510. Φυλακτού Δημήτρης 511. Κυριάκου Μισιέλ Μαρίνα 512. Πάρλαλη Στάυρο 513. Χαρά Ηροδότου 514. Στέλλα Ζαγορίου 515. Σταύρου Χαράλαμπος 516. Χρύσανθου Μαοία 517. Δημοσθένους Μαρία 518. Αντωνίου Αννέλα 519 Καρακώστα Ιωάννα 520. Χρύσανθου Ειρήνη 521. Γεωργίου Γιώργος 522. Κουτόύφου Μαρία 523. Ιωάννου Σταυρούλα 524. Ευθυμίου Μαρία 525. Ματθαίου Avion 526. Διανέλλου Χριστιανό 527. Βανέζη Δήμητρα 528. Αναστασία Σάββα 529. Αλκής Αναστασιάδης 530. Φλουρέντζος Φλουρέντζου 531. Χρύσω Παττα Κωνσταντίνο υ 532. Αντωνίου Μαρία 533. Αντρο ύλλα Αντρέου 534. Ελευθερίου Φρόσω 535. Μαρία Αυξέντη 536. Περικλής Περικλέους 537. Αγαμέμνονας Ζαγπριάδης 538. Μαρία Φάντη 539. Ρουττίνα Π σπα κυριακού 540. Αθηνά Χατζηαντώνη Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 541. Βαοούλα Λαζανδρέα 542. Μυροφόρα Σταύρου 543. Μαρία Ιωάννου 544. Τάσος Τραττονικόλας 545. Μαρία Κωνσταντίνου 546. Κατερίνα Ιωάννου 547. Αγγελική Χαρίδημου 548. ΑγλαΤα Μενελάου 549. Γιάννα Χαριλάου 550. Ανδριανή Κυριάκου 551. Θεοδώρα Γεωργίου 552. Αγνή Αρτεμη 553. Μαρία Παπαοταύρου 554. Αυνουστή Παναγιώτα 555. Αγγελική Στυλιανού 556. Ευαγγελία Ελισσαίου 557. Βαλεντίνο Κυριάκου 558. Νικολινα Λαγούδη 559. Παναγιώτα Παπαδοπούλου 560. Αναστασία Βαρνάβα 561. Λουκϊα Αλέκου 562. Ανδρούλλα Ανάσταση 563. Βασίλης Βενιζέλου 564. Σμαράγδα Χ ρ ιστό δ ούλου 565. Χρυσοβαλάντω Ευστρατίου 566. ΑντωνΙα Ιωάννου 567. Μαρίνα Χαραλαμπίδου 568. Καρολίνα Κλαγγίδου 569. Έλενα Γεωργίου 570. Χριστίνα Χρύσανθου 571. ΑΘιηνά Φωτίου 572. Χριστιάνα Μιχαήλ 573. Αθηνά Αναστασίου 574. Ελένη Κυριάκου 575. Σταματία Νικολάου 576. Έλενα Αθανασίου 577. Μαρία Κωνσταντίνου 578. Δέσποινα Σιά^η 579. Μιχάλης Μιχαηλίδης 580. Μάρθα Κλεοβούλου 581. Τασούλα Χριστοιρή 582. Λούκια Νικολάου 583. Ελένη Κυπριανού 584. Φωτεινή Χαραλάμπους 585. Άννα Μαρία Χαραλάμπους 586. Μαρίνα Λεωνίδα 587. Μαγδαληνή Χριστοδούλου 588. Χριστίνα Νικολάου 589. Γιώργος Χριστοδούλου 590. Κωνσταντίνος Κωνσταντή 591. Τριάδα Νικηφόρου 592. Τόνια Πανιάτα 593. Έλενα Σιάμ μ ά 594. Ρόδο ύλλα Παπαλαμπριονού 595. Αργυρώ Βοζικάκη 596. Νικόλας Χατζηονα στάση 597. Ελένη Παστού 598. Θεοδώρα Χριστόφορου 599. Άντρια Κλεάνθους 600. Στυλιάνα Σάββα 601. ΜαρίλειαΑριστείδου

9 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ Αρ. Μητρώου Ονοματεπώνυμο 602. Άρτεμις Πατσαλίδου 603. Κυριάκος Φιλίππου 604. Μαρία Ανδρέου 605. Μαρία Παννακού 606. Μαρία Τσαμασίρου 607. Μαρία Πλαστήρα 608. Κατερίνα Κωνσταντίνου 609. Αριάδνη Δόϊκα 610. Μάρθα Χρίστου 611. Παρασκευή Παναγιώτου 612. Άντρια Γεωργιάδου 613. Σκεύη Ανδρέου 614. Νικολέττα Γεωργιαδη 615. Αγγελική Βαφέα 616. Στεφανή Παναγή 617. Νικολέττα Βασιλείου 618. Μαρία Χατπζαργυρού 619. Άντρη Σουρουκλή 620. Έλενα Ηροδότου 621. Μαρία Μιλπάδους 622. Στίλλα Πογιατζιή 623. Μαρία ΚαλΑένου 624. Αντριάνσ Σεραφείμ Αριθμός 1627 Ειδοποίηση Διατάγματος Εκκαθάρισης Εναντίον των πιο κάτω Εταιρειών εκδόθηκε Διάταγμα Εκκαθάρισης και ο Επίσημος Παραλήπτης Προσωρινός Εκκαθαριστής. διορίστηκε Ειδοποιούνται όλοι οι χρεώστες των πιο κάτω Εταιρειών να διευθετήσουν τους λογαριασμούς τους απευθείας με το Γραφείο του Επίσημου Παραλήπτη, Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχσλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο. Επίσης όλοι οι πιστωτές παρακαλούνται να υποβάλουν τις απαιτήσεις τους στον Επίσημο Παραλήπτη στη διεύθυνση Γωνία Γεράσιμου Μαρκορά και Μιχαλακοπούλου αρ. 19, 1075 Λευκωσία το συντομότερο Αριθμός Φακέλου Αρ. Αίτησης Δικαστήριο Ονομα Εταιρείας Αρ. Εγγραφής (Η.Ε.) Ημερομηνία Καταχώρησης Αίτησης Ημερ. Διατάγματος Εκκαθάρισης Ε3236/ΕΧ 368/11-Λ/σός HALEBAY HOLDINGS LTD Ε3237/ΕΧ 56/11-Λ/κα ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΑ ΛΤΔ Ε323Β/ΣΕ 133/12 -Λ/σας SIBOZO INVESTMENTS LTD 2784S Ε /12-Λ/σία TZELLARI RESTAURANT LTD Ε /13-Λ/σΙα DMV HOLDING COMPANY LTD Ε32Ί1 147/12-Λ/αός Ε. ΒΑΣΟΥ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ! ΛΤΔ Ε3242 2Β/12-Πάφος ΑΝΘΟΥΛΑΤΑΠΑΚΟΥΔΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Ημερομηνία; 21 Μαρτίου ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΙ, Επίσημος Παραλήπτης.

10 L t i C EC CL t FE fcγ L i tl r L ΓΙ tc t-l Ϊ CfcL LI: > L Ε Cf! L LL Ε F 11 it LE f i. [.C EL C Ρ TL Pt LE th [.t IE TL11Ε t L Γ L LIL L L L L LC Ε t L Γ11 Lt F L Γ l" IE 11 LL ft tl 11 CCtt L t"ll fctl L ΙΖίΈίΕί LE LL C L"L L tl tt" LL tl tit CI L Ε Et ΐ ί tl Fl L Γ tt 116 ^ Γ t tl CI L! I C C-Γ Γl ΓΕ tt ΓΓ ti" f FL L Γ[ ΓΕΤ[ Ι ΐ Γ Γ l-f Γ Th L ΓΕ rf L t tt f hcfte IC bt ΓΕ Ιϊ ft Γί tt L ftt tt Eict LrM i"t IC ft 1152 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 Αριθμός 1628 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54 (4) των Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων Νόμων 10([)/2006 έως 2011, ενέκρινε τις πιο κάτω τροποποιήσεις: Αρ. Τροποπ. Αρ. Άδειας Κυκλ. Όνομα Κ.Φ.Π. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας ΠερινρπφήΤροττοποίησης Ημερομηνία Έγκρισης 401/11Τ CY00001V-3 402/11Τ CY00001V-2 403/11Τ CY00001V-4 404/11Τ CY00001V-1 287/11Τ CY00134V 288/11Τ CY00134V 289/11Τ CY00134V 290/11Τ CY00134V ADVANTIX SPOT ON FOR DOG 10-25KG ADVANTIX SPOT ON FOR DOG 4-10KG ADVANTIX SPOT ON FOR DOG OVER 25KG ADVANTIX SPOT ON FOR DOG UP T0 4KG NUFLOR40MG/G PREMIX NUFLOR40MG/G PREMIX NUFLOR40MG/G PREMIX NUFLOR40MG/G PREMIX 133/11Τ CY00176V THYMOVAR 134/11Τ CY00176V THYMOVAR 135/11Τ CY00176V THYMOVAR 255/11Τ T61 417/1 IT /11Τ /11Τ /11Τ Π1Τ /11Τ /11Τ CY00074V 424/11Τ CY00074V CM 1683 OXYTETRACYCUN EHYDROCHLORIDE 10% CM 16B3 OXYTETRACYCUN Ε HYDROCHLORIDE 10% CM0971 OXYTETRACYCLIM EDIHYDRATE 1D% CM0971 OXYTETRACYCUN EDIHYDRATE 10% CM1788 PNEUMOPHYLL CM1788 PNEUMOPHYLL CM2526 Υδροχλωρική Λινκομυκίνη. CM2526 Υδροχλωρική Λινκομυκίνη HEALTH GM6H SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε Διαγραφή της ήσσονος διαδικασίας ελέγχου δραστικού συστατικού Διαγραφή της ήσσονος διαδικασίας ελέγχου δραστικού συστατικού Διαγραφή της ήσσονος διαδικασίας ελέγχου δραστικού συστατικού Διαγραφή της ήσσονος διαδικασίας ελέγχου δραστικού συστατικού Προσθήκη τόπου παρασκευής για όλη την παρασκευαστική διαδικασία του τελικού προϊόντος Αλλαγή κατά τη διεργασία παρασκευής του τελικού προϊόντος Αλλαγή μεγέθους παρτίδας απο 3000 σε 25O0kq Αλλαγή προμηθευτή νια τους σάκους των 25kg Αλλαγή διεύθυνσης Κατόχου Αδειας Κυκλοοφορίας 2/1/2012 2/1/2012 2/1/2012 2/1/2012 3/1/2012 SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε 3/1/2012 SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε 3/1/2012 SCHERING PLOUGH SA GREECE 3/1/2012 ^NDERMATT BIOVET GMBH 3/1/2012 ANDERMATT BIOVET Αλλαγή απελευθερωτή παρτίδας GMBH 3/1/2012 ANDERMATT BIOVET Αλλαγή του Υπεύθυνου ατόμου για GMBH Φα ρ μ ακοεπα γρ ύπ ν η ση 3/1/2012 Αλλαγή του ονόματος του INTERVET προμηθευτή του δραστικού INTERNATIONAL BV συστατικού 4/1/2012 VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD Αλλαγή του ονόματος τελικού παρασκευαστή Αλλαγή του ονόματος απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή του ονόματος τελικού παρασκευαστή Αλλαγή του ονόματος απελευθερωτή παρτίδας 5/1/2012 5/1/2012 5/1/2012 5/1/2012 Αλλαγή του ονόματος τελικού παρασκευαστή 5/1/2012 Αλλαγή του ονόματος απελευθερωτή παρτίδας 5/ν20, 2 Αλλαγή του ονόματος τελικού παρασκευαστή Αλλαγή του ονόματος απελευθερωτή παρτίδας 5/1/2012 ι ί 5/1/2012 ί S

11 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ /11Τ CY00073V CM2609 Φουμαρική VITATRACE Αλλαγή του ονόματος τελικού Τιαμουλίνη 10% NUTRITION LTD παρασκευαστή 426/11Τ CY00073V CM2609 Φουμαρική VITATRACE Αλλαγή του ονόματος Τιαμουλίνη 10% NUTRITION LTD α πελε υ θε ρ ω τ ή πα ρτίδας CM /11Τ TRIMETHOPRIM 50 VITATRACE Αλλαγή του ονόματος τελικού + SULPHADIMIDINE NUTRITION LTD παρασκευαστή 250 CM20S1 428/11Τ TRIMETHOPRIM 50 VITATRACE Αλλαγή του ονόματος + SULPHADIMIDINE NUTRITION LTD απελευθερωτή παρτίδας 250 CM /11Τ TRIMETHOPRIM 50 VITATRACE Αλλαγή του ονόματος τελικού + SULPHADIMIDINE NUTRITION LTD παρασκευαστή 250 CM /11Τ TRIMETHOPRIM 50 VITATRACE Αλλαγή του ονόματος + SULPHADIMIDINE NUTRITION LTD απελευθερωτή παρτίδας /11Τ AVIPRO ND Αύξηση του μεγέθους παρτίδας του LASOTA τελικού προϊόν το ς 330/1 IT CY00121V BAYCOX BOVIS Αλλαγή ορίων προδιαγραφών για 50MG/ML τα συντηρητικά 331/11Τ CY00121V Αλλαγή προδιαγραφών ρ ι, BAYCOX BOVIS μεγέθους σωματιδίων και 5DMG/ML μικροβιολογική καθαρότητας 230/11Τ CY00134V NUFLOR40MG/G,3CHERING PLOUGH Αλλαγή ορίου προδιαγραφής γιο PREMIX ΑΦ.Β.Ε.Ε βακτηριακή ενδοτοξίνη 253/11Τ CY00134V NUFLOR 40MG/G SCHERING PLOUGH Αλλαγή προδιαγραφών για το PREMIX Α.Φ.Β.Ε.Ε δραστικό συστατικό 254/11Τ CY00149V RESFLOR 300/16,5 SCHERING PLOUGH Αλλαγή προδιαγραφών για τα MG/ML Α.Φ.Β.Ε.Ε δραστικό συστατικό 324/11Τ CY00069V VIRBACTAN 150MG VIRBAC SA Αλλαγή όσον αφορά το ASMF Αλλαγή της διάρκειας ζωής του 93Α/09Τ CY00066V EOUIMAX TAB προϊόντος σύμφωνα με τη VIRBAC S.A 150MG/20MG συσκευασία πώλησης και την αλλαγή στις συνθήκες φύλαξης 452/11Τ TYLANG100 PREMIX ELI LILLY REGIONAL OPERATION. GMBH 405/11Τ CY00017V EPRINEX POUR-ON VETAGRICA LTD 444/11Τ /11Τ CY00310V 308/11Τ AAGEIMT INJECTABLE SOLUTION NUFLOR 40MG/G ORAL POWDER rvnmmv ' NUFLOR40MG/G CYQQ310V j O R A L p o w D E R ^λαγή προδιαγραφών της πρώτης ύλη Προσθήκη νέας εναλλακτικής GC method 5/1/2012 5/1/2012 5/1/2012 5/1/2D12 5/1/2012 5/1/2012 5/1/ /1/ /1/ /1/ /1/ /1/2012 Ϊ3/Ϊ720Ϊ2 13/1/ /01/ /01/2012 FATRO S.P.A Νέα μέθοδο HPLC 18/01/2012 SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε Προσθήκη τόπου παρασκευής για όλη την παρασκευαστική διαδικασία του τελικού προϊόντος. την πρωτογενή συσκευασία, τη δευτερογενή συσκευασία και την απελευθέρωση παρτίδας Μείζονος σημασίας αλλαγή κατά τη διεργασία παρασκευής του τελικού προϊόντος 18/1/ Β/1/ /11Τ CY00310V NUFLOR 40MG/G SCHERING PLOUGH Αλλαγή μεγέθους παρτίδας από ORAL POWDER Α.Φ.Β.Ε.Ε 3000 σε 2500kq 1 Β/1/2012 I \Ιέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας 8/12Τ CY00053C ZEMAMIX PANCHRIS FEED LTD της Eur. Ph από νέο παρασκευαστή για το δραστικό 23/01/2012 Ι συστατικό amoxicillin Inhydrale Νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας! 9/12Τ CY00053V ZEMAMIX PANCHRIS FEED LTD της Eur. Ph από νέο j 23/01/2012 I παρασκευαστή για το δραστικό Ι Ι συστατικό colislin sulphate ) ι

12 ϊ ΓΤίΡ ΕΕ ΓΡΓ ΕIL [ Γ L L th tl Et kt L Ε CE tl EL b L Et tftl Π tc EL ί ΓΙΕ [i EC tt Ct Et it tmti IL LC [L EL LtCLE LL Lt: Ε. ί i Ei EL LI LE LC ΕΓ tl IE EC ll LCII LL L L Π L Γ b-γ: LL [ L tl LEI [ L L LL Tt IT? ΙΓΓ ΪΓ L t ttti: 111C Et I r [L»C Π tt L Ε C Γ υ Π C ET [t L C Ft LITE-PE C L E"e L Γ[Έ Ι ΐΓΜηΤΏ H. El L1- ΕΙΤΕ: tl ft Itl ί ll Η tu Irt Ettt Ettrrt t f tl [LTt L LL 1154 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ /12Τ CY00141V TRIMEDIAZINE PREMIX30% VETOQUINOLUK Διαγραφή μιας μη σημαντικής προδιαγραφής που αφορά τον έλεγχο διαλυτότητας της πρώτης 24/01/2012 6/12Τ BIMOTRIM CO 170/10Τ /12Τ /11Τ TYLOSINA BMP POWDER ENGEMYCIN 10% LA FATROXIMIN INJECTION PANCHRIS FEED VETERINARY LTD PANCHRIS FEED VETERINARY LTD INTERVET INTERNATIONAL BV FATRO SPA 382/11Τ AMPIDOX PANCHRIS FEEDS VETERINARY LTD 383/11Τ CY00079V COLINDOX 100 PANCHRIS FEEDS PREMIX VETERINARY LTD 384/11Τ CTC 150 PANCHRIS FEEDS VETERINARY LTD 385/11Τ OXYTER BMP PANCHRIS FEEDS POWDER VETERINARY LTD 386/11Τ TYLOSINA BMP PANCHRIS FEEDS POWDER VETERINARY LTD 446/11Τ CY00329V VETMEDIN 1.25MG INGELHEIM VETMEDICAGMBH 447/11Τ CY00329V VETMEDIN 1.25MG INGELHEIM VETMEDICAGMBH 448/11Τ Ι CY00330V VETMEDIN 2.5MG INGELHEIM VETMEDICAGMBH 449/11Τ CYOO330V VETMEDIN2.5MG INGELHEIM ι VETMEDICA GMBH 450/11Τ CY00085V VETMEDIN 5MG INGELHEIM VETMEDICA GMBH 451/11Τ CY00085V VETMEDIN 5MG INGELHEIM VETMEDICA GMBH FRONTLINE 264/11Τ CY00205V COMBO SPOT-ON MERIAL SAS CAT 415/11Τ /11Τ CY00311V 88/11Τ CY00316V PANACUR SUSPENSION 2.5% FIPROCAT 50MG SPOT-ON SOLUTION FOR CATS Fl PROS POT 50MG SPOT-ON SOLUTION FOR CATS 298/11Τ AVIPROAE 412/11Τ NOBIVAC DHPPI Ι INTERVET INTERNATIONAL BV IDT BIO LOG IKA GMBH IDT BIOLOGIKA GMBH INTERVET INTERNATIONAL BV Αναβαθμισμένο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph από νέο παρασκευαστή Νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph λόγω αλλαγής παρασκευαστή δραστικού συστατικού Αναβαθμισμένο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph από τον εγκεκριμένο παρασκευαστή Προσθήκη διάρκειας ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας Αλλαγή κατόχου άδειας κυκλοφορίας Αλλαγή κατόχου άδειας κυκλοφορίας Αλλαγή κατόχου άδειας κυκλοφορίας Αλλαγή κατόχου άδειας κυκλοφορίας Αλλαγή κατόχου άδειας κυκλοφορίας Νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur.Ph από τον εγκεκριμένο πα ράνω γό Μεταβολή στην περίοδο επανελέγχου/αποθήκευσης της δραστικής ουσίας Μέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur.Ph από τον εγκεκριμένο παραγωγό Μεταβολή στην περίοδο επανελέγχου/αποθήκευσης της δραστικής ουσίας Νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur.Ph από τον εγκεκριμένο παραγωγό Μεταβολή στην περίοδο επανελέγχου/αποθήκευσης της δραστική^: ουσίας Προσθήκη θεραπευτικών ενδείξεων ως προς τα κουνάβια 24/01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/2012 1/2/2012 Αλλαγή στην διάρκεια ζωής 8/2/2012 Προσθήκη ενδείξεων και την αλλαγή της Περίληψης 7/2/2012 Χαρακτηριστικών του Προϊόντος ' και του φύλου οδηγιών χρήσης : Προσθήκη ενδείξεων και την j αλλαγή της Περίληψης ; Χαρακτηριστικών του Προϊόντος : 7/Ξ/2012 και του φύλου οδηνιών χρήσης : Προσθήκη διαφορετικών μεγεθών ί 9/9'2012 συσκευασίας και δεσμών πακέτων: Αύξηση του μέγιστου πόσου φιαλιδίων που περνούν από την 2/9'2012 ; διαδικασία λυοφιλοποίησης

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ /11Τ 8541 NOBIVAC Ρ INTERVET INTERNATIONAL BV 243/11Τ CY00184V EFFIPR0 2.5MG VIRBAC S.A Αύξηση του μέγιστου πόσου φιαλιδίων που περνούν από την διαδικασία Λυοφιλοποίησης Αλλαγή διάρκειας ζωής στο τελικό προϊόν 2/9/2012 6/2/ /11Τ CY00184V EFFIPRO 2.5MG VIRBAC S.A Αλλαγή του μεγέθους παρτίδας 6/2/ /10Τ CY00071V DENAGARD10% NOVARTIS ANIMAL Προσθήκη παρασκευαστή για την PREMIX HEALTH INC απελευθέρωση παρτίδας 15/02/ /11Τ FELOCELL CVR ELI LILLY REGIONAL Διαγραφή οίκου ως παρασκευαστή OPERATIONS GMBH των αντιγόνων 15/02/ /12Τ CY00069V BENESTERMYCIN INGELHEIM VETMEDICA GMBH Υποβολή επικαιροποιημένου Πιστοποιητικού Καταλληλότητας της Eur 14/02/ /12Τ CY00069V BENESTERMYCIN 27/12Τ CY00069V BENESTERMYCIN 28/12Τ CY00069V BENESTERMYCIN 29/12Τ D/12T CY0O074V 31/12Τ /12Τ /12Τ /12Τ CY00055V CM1683 OXYTETRACYCLIN Ε HYDROCHLORIDE 10% CM 2526 UNCOMYCIN HYDROCHLORIDE 110 CM2051 TRIMETHOPRIM 50 SULFADIMIDINE 50 CM2074 TRIMETHOPRIM 50 SULPHADIMIOINE 250 CM1788 PNEUMOPHYLL AMOXICILLINA 22.5% + FLUMEQUINE 15% ^SCOPIR SOLUBLE POWDER INGELHEIM VETMEDICA GMBH INGELHEIM VETMEDICA GMBH INGELHEIM VETMEDICA GMBH VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD PANCHRIS FEEDS LTD Προσθήκη οίκου ως παρασκευααττ για το στάδιο της αποστείρωσης δραστικού συστατικού Προσθήκη οίκου ως παρασκευασπ για το στάδια της κονιοποίησης δραστικού συστατικού Προσθήκη οίκου ως παρασκευασπ για στάδιο της απελευθέρωσης παρτίδας δραστικού συστατικού Νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph από νέο παρασκευαστή Νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph από νέο παρασκευαστή Μέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph για το δραστικό συστατικό ito Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph νια τσ δραστικό συστατικό Νέο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας τηζ Eur. Ph για το δραστικό συστατικό Αλλαγή κατόχου άδειας κυκλοφορίας 14/02/ /02/ /02/ /02/2D12 16/02/ /02/ /02/ /02/ /02/ /12Τ CY00054V PANCHRIS FEEDS Αλλαγή κατόχου άδειας LTD κυκλοφορίας 20/02/ /12Τ CYOO053V 2EMAMIX Αλλαγή κατόχου άδειας PANCHRIS FEEDS κυκλοφορίας σε Vetoquinol Italia LTD S.r.l 20/02/ /12Τ ASCOLINC 110 MP PANCHRIS FEED LTC Αλλαγή κατόχου άδειος κυκλοφορίας 20/02/ /11Τ CY0O134V Αλλαγή της προδιαγραφής ττου NUFLOR 40MG/G INTERVET αφορά την περιγραφή του τελικού PREMIX INTERNATIONAL BV προϊόντος 23/02/ /11Τ CY00325V! SELECTAN LABORATORIOS Ενέκρινε τη συσκευασία των 50ml HIPRAS.A και 250ml 23/02/ /1 ΟΤ j BOLFO COLLAR Μεταβολές στην παρασκευαστική HEALTH διαδικασία 29/02/ Μεταβολές σγην παρασκευαστική KILTIX COLLAR 273/1 ΟΤ HEALTH διαδικασία 29/02/ /11Τ 18019! AVIPROND 1bU1u! LASOTA HEALTH Αλλαγή τίτλου αποδέσμευσης 5/3/2012 ' 284/11Τ ί AVIPROND Μείωση της διάρκειας ζωής του 1bUly t LASOTA HEALTH προϊόντος 6/3/2012

14 ELiLLECitLLCu-ttEtLLiCUEiuirttiiuciti ftulf ;, itfi re ΐΓ[ί [i [ΓΙΕ π :ι rrer :ί trrii ririi iiku ιι rrli r: η Ltrr LPttEfrcrrtrri EiEtii iloniiitri rierit ti ίκεγί LFBITI err HE: πι«ί :Γ» rti: mrii rretirr[it:l urerr»ni:icik^nrenftel'[trptterrmfelictr»i:tr»frri-[rbhtki 1156 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ /12Τ /12Τ ΤΥΙΑΝ G100 PREM1X PULMOTILG200 PREMIX 111/12Τ PULMOTIL AC 10/12Τ CY00216V 11/12Τ CY0D217V CESTEM FLAVOURED TABLETS FOR MEDIUM AND SMALL DOGS CESTEM FLAVOURED TABLETS FOR LARGE DOGS 15/12Τ CY00125V. CIDR1.38G 356/ FELOCELL CVR 3Θ/12Τ SYNULOXLC 20/12Τ CY00329V VETMEDIN 1.25MG 21/12Τ CY00330V VETMEDIN 2.5MG 22/12Τ CY00331V VETMEDIN 5MG 433/11Τ CY00307N 434/11Τ CY00308V 135/11Τ CY00309V CARPRIEVE FLAVOURED TABLETS 20MG CARPRIEVE FLAVOURED TABLETS 50MG CARPRIEVE FLAVOURED TABLETS 100MG 406/11Τ PULMOTIL AC 407/11Τ PULMOTIL AC 94/12Τ CY00066V GENABILIN 457/11Τ /09Τ 101Β2 CM 1683 OXYTETRACYCLIN Ε PEN & STREP SUSPENSION FOR INJECTION ELI LILLY REGIONAL OPER. GMBH ELI LILLY REGIONAL OPER. GMBH ELI LILLY REGIONAL OPER. GMBH CEVA SANTE ANIMALE CEVA SANTE ANIMALE PFIZER ANIMAL HEALTH ELI LILLY REGIONAL OPER. GMBH VITATRACE NUTRITION LTD INGELHEIM VETMEDICA GMBH INGELHEIM VETMEDICA GMBH INGELHEIM VETMEDICA GMBH NORBROUK LABORATORIES LTD NORBROUK LABORATORIES LTD NORBROUK LABORATORIES LTD ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH ELI LILLY REGIONAL OPERATIONS GMBH. INGELHEIM VETMEDICA GMBH VITATRACE NUTRITION LTD SPYROS STAVRINIDES CHEMICALS LTD 319/10Τ HEPAGEN FATRO S.PA 321/1ΟΤ HEPAGEN FATRO S.PA 322/1 ΟΤ HEPAGEN FATRO S.P.A Αλλαγή του ονόματος παρασκευαστή των δραστικών συστατικών Αλλαγή του ονόματος παρασκευαστή των δραστικών συστατικών Αλλαγή του ονόματος παρασκευαστή των δραστικών συστατικών Αναβαθμισμένο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph για το δραστικό συστατικό Αναβαθμισμένο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph για το δραστικό συστατικό Αναβαθμισμένο Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur. Ph για το δραστικό συστατικό Αλλαγής Κατόχου άδειας κυκλοφορίας Αλλαγές στο φύλλο οδηγιών χρήσης και επισήμανσης Ήσσονος αημασίας μεταβολή σε εγκί κριμένη διαδικασία ελέγχου για το έκδοχο Ήσσονος σημασίας μεταβολή σε εγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου για το έκδοχο Ήσσονος σημασίας μεταβολή σε εγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου για το έκδοχο Αφαίρεση πληροφοριών από την εξωτερική συσκευασία Αφαίρεση πληροφοριών από την εξωτερική συσκευασία Αφαίρεση πληροφοριών από την εξωτερι κ ή συσ κε υα σ ία Νέος παρασκευαστής τελικού προϊόντος Νέος παρασκευαστής πρωτογενούς και δευτερογενούς αυσκευασίας Μεταβολή της περιόδου επανέλεγχο υ /περιόδου αποθήκευσης της δραστικής ουσίας Προσθήκη οίκου με υποβολή ASMF για την παρασκευή δραστικού συστατικού Αναβάθμιση του Μέρους II του φακέλου Προσθήκη συσκευασίας 100ml σε μπουκάλια πολυαιθυλενίου Προσθήκη και διαγραφή των προδιαγραφών του τελικού προϊόντος Προσθήκη και διαγραφή των προδιαγραφών του τελικού προϊόντος 13/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /3/ /03/ /03/ /03/ /03/ /3/ /3/ /3/2D12 16/3/ /3/ /03/ /3/ /3/ /3/ /3/ /3/2012

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ /10Τ HEPAGEN FATRO S.P.A 182/10Τ CY00017V EPRINEX POUR-ON VETAGRICA LTD 130/12Τ CY0064V VOREN SUSPENCION INGELHEIM VET 14/12Τ CY00081V BUSGOPAN COMPOSITUM INGELHEIM VET 124/12Τ CY00068V BISOLVON INGELHEIM VETMEDICAGMBH 125/12Τ CY00068V BISOLVON INGELHEIM VETMEDICA GMBH 126/12Τ CY00068V BISOLVON INGELHEIM VETMEDICA GMBH 127/12Τ AVIPRO SALMONELLA VAC HEALTH Ε 128/12Τ AVIPRO SALMONELLA VAC HEALTH Ε 129/12Τ AVIPRO SALMONELLA VAC HEALTH Ε EXCENEL RTU 16/12Τ STERILE PFIZER HELLAS AE SUSPENSION 131/12Τ /11Τ /11Τ /12Τ /12Τ /12Τ CY00169V AAGENT INJECTION 50MG/ML. 100ML FATROCORTIN INJECTION FATROCORTIN INJECTION AVIPRO SALMONELLA VAC Ε DRONTAL PLUS TABLETS FOR DOGS DRONTALPLUS 35 KG TABLETS FOR DOGS 305/11Τ AVIPRO PRECISE 319/11Τ /11Τ GLETVAX 6 INJECTION GLETVAX 6 INJECTION FATRO S.p.A FATRO S.P.A FATRO S.P.A BAYER HEALTHCARE AG BAYER HEALTHCARE AG PFIZER HELLAS AE PFIZER HELLAS AE 321Λ11Τ GLETVAX 6 PFIZER HELLAS AE 97/12Τ CY000326V LEISGUARD 5 MG 25/12Τ rvoonw INGELVAC CY00193V MYCOFLEX 138/12Τ PORCILIS ERY 139/12Τ PORCILIS ERY + PARVO LABORATORIOS HIPRO, S.A INGELHEIM VETMEDICA G MB ΗΞ INTERVET INTERNATIONAL BV INTERVET INTERNATIONAL BV Προσθήκη και διαγραφή των προδιαγραφών του τελικού προϊόντος Προσθήκη οίκου για την Παρασκευή της πρώτης ύλης Διαγραφή οίκου ως παρασκευαστή, συσκευαστή και απελευθερωτή παρτίδας του τελικού προϊόντος Διαγραφή των γάτων οπό τα είδη ζώων Αλλαγή ονόματος Κατόχου άδειας κυκλοφορίας Αλλαγή παρασκευαστή TOJ δραστικού συστατικού διαγραφή οίκου ως παρασκευαστή συσκευαστή και απελευθερωτή παρτίδας. Αλλαγή του ονόματος παρασκευαστή του δραστικού συστατγκού Αλλαγή του ονόματος παρασκευαστή τελικού προϊόντος Αλλαγή του ονόματος παρασκευαστή συσκευασίας και απελευθέρωσης παρτίδας Παράταση της περιόδου επανελέγχου του δραστικού συστατικού Ενέκρινε την διάρκεια ζωής μετά το ττρώτο άνοιγμα του περιέκτη Προσθήκη της συσκευασίας γυάλινων φιαλιδίων Ενέκρινε την τροποποίηση του χρόνου αναμονής Αλλαγή στο όνομα του κατόχου άδειας κυκλοφορίας Αλλαγή ονόματος του παρασκευαστή δραστικού συστατικού Αλλαγή ονόματος του παρασκευαστή δραστικού συστατικού Αναβάθμιση του Μέρους II του φακέλου Αντικατάσταση παρασκευαστή για την παρασκευαστική διαδικασία τελικού προϊόντος Αντικατάσταση παρασκευαστή για ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος Μεταβολή στην παρασκευαστική διαδικασία του τελικού προϊόντος 26/3/ /3/ /3/ /3/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /3/ /3/ /3/ /4/ /4/ /3/ /3/ /3/ /3/2012 Αλλαγή δοσομετρικής σύριγγας 30/3/2012 Αύξηση των διαστάσεων του περιέκτη Διαγραφή του οίκου ως παρασκευαστή Διαγραφή του οίκου ως παρασκευαστή 2/4/2012 3/4/2012 3/4/2012! Ι

16 LLtLlIt t[ L tcl L: Γ tl 11 tkll CL ίί rte-e E^LL te Γι Ι ΓΕ^Li tuceiil TCLEEL ΓΙ tl ΙΙΐ ^Γ keblt ilttl Eb ΕLΕtΓ,^Ε-L ΠΓί-Ε.TIL L?LEEL tί-cettl rrt-e Lt-ΓrttEEbT tterlttt CL ttektcll LttLLkLTLb LtEE EL 11.LL Er11 rltctc-tril ΕΓΐΤ fblitbl [b b.c Γϊ LΓrt[L titl L CΓtEEFΕΓLtLITrtΓΕ.Ι:Έ:ΓΕΈΓΕΈLLtL LF t^ee. [L fl.cf LΪ:LtCEΓt-ί.Γ ^111?-.Ff&E ft 115B ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 S8/12T CY001D9V INTERVET NOBILIS RHINO CV INTERNATIONAL BV 89/12Τ CY0Q1D7V PORCILIS Μ HYO INTERVET INTERNATIONAL BV 170/12Τ EXSPOT SOLUTIOIS CYCON CHEMICALS 65% LTD 414/11Τ 7191 PANACUR250MG INTERVET BOLUSES INTERNATIONAL BV 96/12Τ CY000326V 141/1ΞΤ CY00074V 142/12Τ CY00073V LEISGUARD 5 HG/ML CM2526 Υδροχλωρική Αινκομυκίνη110 CM2609 ΦΟΥΜΑΡΙΚΗ ΤΙΑΜΟΥΛΙΝΗ 10% 147/12Τ CY00D72V NAFPENZAL DC 132/12Τ BAYTRIL FLAVOUR 25MG 145/12Τ CM 0971 ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝ Η 10% 146/12Τ -, nr, BAYTRIL10%ORAL ΙΜϋό! SOLUTION ORBAX ORAL 11Β/12Τ CY00165V SUSPENCION 30MG/ML 90/12Τ LABORATORIOS DR ESTEVE S.A VITATRACE NUTRITION LTD VITATRACE NUTRITION LTD INTERVET INTERNATIONAL BV VITATRACE NUTRITION LTD SCHERING PLOUGH ΑΦ.Β.Ε.Ε CY00108V j NOBILIS ND C2 INTERVET INTERNATIONAL BV 108/12Τ CY00107V i PORCILLIS Μ HYO 26/12(Τ CY00310V NUFLOR40MG/G ORAL POWDER FOR PIGS 279/11Τ AVI PRO ILT 280/11Τ AVIPRO ILT 91/12Τ CY00162V NOBILIS REOERS 272/12Τ CY00064V 281/12Τ CY0001V-1 262/12Τ CY0001V /12Τ CY0001V-3 2Θ4/12Τ CY0001V-4 196/12Τ VOREN SUSPENSION ADVANTIX SPOT ON FOR DOGS UP TO 4 KG ADVANTIX SPOT ON FOR DOGS 4-1C KG ADVANTIX SPOT ON SOLUTION FOR DOGS KG ADVANTIX SPOT ON SOLUTION FOR DOGS OVER 25 KG BAYCOX SOLUTION 2.5% INTERVET INTERNATIONAL BV INTERVET INTERNATIONAL BV Αλλον η ονόματος και διεύθυνσης του παρασκευαστή Αλλαγή ονόματος κοι διεύθυνσης του παρασκευαστή Αλλαγή στο όνομα του κατόχου άδειας κυκλοφορίας Αλλαγή στην ποσοτική σύσταση των εκδόχων Αλλαγή χρώματος οπό πράσινο σε πορτοκαλί του εξωτερικού μέρους του πώματος της εξωτερικής συσκευασίας Κοθόρισμΰ της διάρκειας ζωής του προϊόντος μετά το πρώτο άνοιγμα και την αύξηση της διάρκειας ζωής μετά την ανάμειξη με το φύραμα Καθορισμό της διάρκειας ζωής του προϊόντος μετά το πρώτο άνοιγμα και την αύξηση της διάρκειας ζωής μετά την ανάμειξη με το φύραμα Αναθεωρημένο πιστοποιητικό καταλληλότητας της Eur, Ph για το δραστικ.0 συστατικό Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή δραστικού συστατικού ^έα Πιστοποιητικό Καταλληλότητας της Eur.Ph οπό νέο παρασκευαστή 12/4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/ /4/2012 Αλλαγή ονόματος και διεύθυνσης 27/4/2012 του παρασκευαστή του δραστικού Αλλαγή του τόπου παρασκευής για τη λειοτρίβηση ταυ δραστικού 27/4/2012 συστατικού Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή και του συσκευαοττ] 30/4/2012 Παράταση της διάρκειας αποθήκευσης του δραστικού 02/05/2012 συστατικού Αλλαγή της περιγραφής της φαρμακοτεχνικής μορφής του τελικού προϊόντος 02/05/2012 LOH MAN Ν ANIMAL Αύξηση της δόσης 02/05/2012 Μείωση της διάρκειας ζωής του 02/05/2012 προίόντος INTERVET Αλλαγή ονόματος του INTERNATIONAL BV παρασκευαστή και του συσκευαστή 03/05/201Ξ Διαγραφή του οίκου ως INGELHEIM 05/05/2012 παρασκευαστή VETMEDICAGMBH Μεταβολή στους εντός διαδικασίας ελέγχους κατά την Παρασκευή του τελικού προϊόντος Μεταβολή στους εντός διαδικασίας ελέγχους κατά την Παρασκευή του τελικού προϊόντος Μεταβολή στους εντός διαδικασίας ελέγχους κατά την Παρασκευή του τελικού προϊόντος Μεταβολή στους εντός διαδικασίας ελέγχους κατά την Παρασκευή του τελικού προϊόντος Προσθήκη της συσκευασίας, κάνιστρο πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας 06/05/ /05/ /05/ /05/ /5/2012 Ι

17 197/12Τ /12Τ /12Τ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ BAYCOX SOLUTION 2.5% OPTIPRIME ORAL SUSPENSION OPTIPRIME PIGLET SUSPENSION ALAPIS S.A ALAPIS S.A 192/12Τ OXYVET SPRAY ALAPIS S.A 106/12Τ AVI PRO SALMONELLA VAC Ε 184/12Τ BAYVERM TABLET 135/12Τ /12Τ /11Τ CY00149V SEBACIL SOLUTION FOR EXTERNAL USE WELPAN ORAL SUSPENCION RESFLOR 300/16.5MG/ML 220/12Τ CY0OB5V VETMEDIN 1.25MG 221/12Τ CY00B6V VETMEDIN 2.5MG 222/12Τ CY0DB7V! VETMEDIN 5MG i 216/12Τ Ί υ 4 Μ! HEPAGEN ; 100MG/ML HEALTH SCHERING PLOUGH Α.Φ.Β.Ε.Ε INGELHEIM VETMEDICA GMBH INGELHEIM VETMEDICA GMBH INGELHEIM VETMEDICA GMBH FATRO S.p.A 218/12Τ FLUMEXtL 10% FATRO S.p.A Μεταβολή στην διάρκεια ζωής του τελικού προϊόντος Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή, συσκευαστή και απελευθερωτή παρτίδας Αλλον ή του ονόματος του παρασκευαστή. συσκευαστή και απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή. συσκευαστή και απελευθερωτή παρτίδας Προσθήκη νέων πληροφοριών και αφαίρεση εκδόχου Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή, συσκευαστή και απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή, συσκευαστή και απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή του ονόματος του παρασκευαστή, συσκευαστή και απελευθερωτή παρτίδας Προσθήκη παρασκευαστή για δραστικό συστατικό Αναβάθμιση του Χημικοφαρμακευτικοΰ Μέρους του φακέλου Αναβάθμιση του Χημικοφαρμακευτικοΰ Μέρους του φακέλου Αναβάθμιση του Χημικοφαρμακευτικοΰ Μέρους του φακέλου ί\λλαγή στην φύση και σύνθεση της στοιχειώδους συσκευασίας του προϊόντος Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα της στοιχειώδους συσκευασίας 11/5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /5/ /12Τ FLUMEXIL 10% FATRO S.p.A Διάρκεια ζωής μετά την αραίωση 28/5/ /12Τ BANMINTH PASTE Διαγραφή του οίκου ως PFIZER HELLAS AE FOR CATS παρασκευαστή 30/5/ Τ BANMINTH PASTE Διαγραφή του οίκου ως PFIZER HELLAS AE FOR DOGS παρασκευαστή 30/5/ /12 CY00326V LEISGUARD 5 LABORATORIOS DR MG/ML Ε STEVE S.A Αλλαγή του ATC VET CODE 1/6/ /12Τ 94V537 AVI PRO AE κατόχου άδειας κυκλοφορίας 5/ /12Τ 95V0125 AVIPRO GUMBORO VAC κατόχου άδειος κυκλοφορίας 225/12Τ 94V0535 AVIPRO IB H120 κατόχου άδειας κυκλοφορίας 226/12Τ 94V0538 AVIPRO ILT κατόχου άδειας κυκλοφορίας 227/12Τ 94V0531 AVIPRO MD LYO κατόχου άδειας κυκλοφορίας 228/12Τ 94V0530 AVIPRO MD RISPENS RL κάτοχου άδειας κυκλοφορίας 229/12Τ 94V0533 AVIPRO ND HB1 j κατόχου άδειας κυκλοφορίας Ι 230/12Τ 94V0532 AVIPRO ND LASOTA κατόχου άδειας κυκλοφορίας 231/12Τ 94V053S AVIPRO POX κατόχου άδειας κυκλοφορίας 232/12Τ 96V0008 AVIPRO PRECISE κατόχου άδειας κυκλοφορίας

18 ΕΐίΕΐΐΰΓ ECECLLiitLEtiti-EtciLtitFr ri-pttt rtir ct LrEt[i.c[rcLECE:r:rrrrr itlc;r retcci hiri LriLicpt [[rlcr:ice[.teec[e:rl MtEtriirttt rrlrisuriticliciicccrciccl: iricttff rr-tri: Fi-trt! rftelr triccrn-il ttcrlttttrt; tttlircltte-ctcc-iernrettritlth. LttirtL ^ΐΕίίίΐτΕίΓ rtcr EtitttfttniLtitEL 1160 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ /12Τ 94V0536 AVIPROREO 234/12Τ 97V0536 AVIPRO SALMONELLA VAC Τ 235/12Τ 94V537 AVIPRO ΑΕ 236/12Τ 95V0125 AVIPRO GUM BO RO VAC 237/12Τ 94V0535 AVIPRO IB H /12Τ 94V053B AVIPRO ILT 239Μ2Τ 94V0531 AVIPRO MDLYO 240/12Τ 94V0530 AVIPPO MD RISPENS RL 241/12Τ 94V0533 AVIPRO ND HB1 242/12Τ 94V0532 AVIPRO ND LASOTA 243/12Τ 94V0539 AVIPRO POX 244/12Τ 96V0008 AVIPRO PRIC1SE 245/12Τ 94V0536 AVIPRO REO 246/12Τ 97V0536 AVIPRO SALMONELLA VAC Τ 247/12Τ 94V537 AVI PRO AE 248/12Τ 95V0125 AVIPRO GUMBORO VAC 249/12Τ 94V0535 AVIPRO IB H120 κατόχου άδειας κυκλοφορίας κατόχου άδειας κυκλοφορίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας Μεταβολή ταυ ονόματος του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή τουτελικού προϊόντος και ΤΓΚ δραστικής ουσίας Μεταβολή του ονΰμοτος του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή τουτελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή τουτελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευασιή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας Μεταβολή του ονόμστος του παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίος παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίσς παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας

19 250/12Τ 94V0538 AVI PRO ILT 251/12Τ 94V0531 AVIPRO MD LYO 252/12Τ 94V0530 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ AVI PRO MD RISPEN3 RL 253/12Τ 94V0533 AVIPRO NDHB1 254/12Τ 94V0532 AVIPRO ND LASOTA 255/12Τ 94V0539 AVIPRO POX 256/12Τ 96V0006 AVIPRO PRICISE 257/12Τ 94V0536 AVIPRO REO 25Θ/12Τ 97V0536 AVIPRO SALMONELLA VAC Τ 259/12Τ 94V537 AVI PRO AE 260/12Τ 95V0125 W1PROGUMBORO VAC 261/12Τ 94V0535 AVIPRO IB H12D 262/ 12Τ 94V0538 AVIPRO ILT 263/12Τ 94V0531 AVIPRO MD LYO 26Ί/12Τ 94V0530 AVIPRO MD RISPENS RL 265/12Τ 94V0533 AVIPRO NDHB1 266/12Τ 94V0532 AVIPRO ND LASOTA 267/12Τ 94V0539 AVIPRO POX 268/12Τ 96VO00B AVIPRO PRICISE 269/12Τ 94V0536 AVIPRO REO 270/12Τ 97V0536 2Θ5/12Τ 217/12Τ AVIPRO SALMONELLA VAC Τ j ECOFLEECE10% ι W/W SHEEP DIP i CONCENTRATE : FLUMEX L10% 14564! WATER SOLUBLE i GRANULES παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας παρασκευαστή του τελικού προϊόντος και της δραστικής ουσίας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας απελευθερωτή παρτίδας Διόρθωση των προδιαγραφών των ^ANCHRIS FEED LTD παραμέτρων και των ορίων του εκδόχου FATROS.p.A Αντικατάσταση του εκδόχου

20 -[in rt-n utt Lir[rritri:r[i LI sin n rttllittii η ii IIIL i-ritiiintic ΓΙΙΕΙΕ LrEEiLErrtrrLrrfn cc;i trm tl.ttlictiltii:: ELitic iijsit n ititi tn tel: icttrt:: i: ct LtttrrtictictL ti ttsi irllti π i-ttt LLLtiit; tecfrttf rcir CH:IIL btitittttt tell sittii rritie L[[tir il [iill; r; ;tir ;ter [! i^-if 1162 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ Ξ/12Τ CY00171V 276/12Τ CY00172V 277/12Τ CY00173V RIMADYL PALATABLE TABLETS 20MG RIMADYL PALATABLE TABLETS 50MG RIMADYL PALATABLE TABLETS 100MG 112/12Τ CALCIJECTPMD 370/11Τ CYOO022V 145/11Τ AQUAVAC PHOTOBAC PRIME OXTRA INJECTION 10% 181/12Τ NOBIVAC DHPPi 182/12Τ NOBIVAC DHPPi PFIZER HELLAS A.E PFIZER HELLAS A.E PFIZER HELLAS A.E SPYROS STAVRINIDES LTD Διαγραφή της ήσσονος σημασίας προδιαγραφής παραμέτρου για το έκδοχο Διαγραφή της ήσσονος σημασίας προδιαγραφής παραμέτρου για το έκδοχο Διαγραφή της ήσσονος σημασίας προδιαγραφής παραμέτρου γιο το έκδοχο Αντικατάσταση της δοκιμασίας των πυρογενών με την δοκιμασία Ενδοτοξίνης στην προδιαγραφή του τελικού προϊόντος και στη διάρκειας ζωής του SCHERING PLOUGH Προσθήκη HDPE στο υλικό του περιέκτη 05/06/2012 6/6/2012 FATROSPA ΑΛΛογή του χρόνου αναμονής 6/6/2012 INTERVET INTERNATIONAL BV INTERVET INTERNATIONAL BV Προσθήκη του παρασκευαστή για το τελικό προϊόν Προσθήκη του παρασκευαστή για τη δοκιμή ελέγχου απελευθέρωσης παρτίδας 183/12Τ NOBIVAC DHPPi INTERVET Αλλαγή στη διαδικασία δοκιμής του INTERNATIONAL BV τελικού προϊόντος 114/12Τ BOVACLOX DC SPYROS Μεταβολή της συσκευασίας του XTRA STAVRINIDES τελικού προϊόντος 14S/12T CY00093V INTERVET Αλλαγή της διάρκειας ζωής στο CHRONOGEST CR INTERNATIONAL BV τελικό προϊόν 296/12Τ CY00036V FINIXIN Διαγραφή των οίκων ως INTERVET τταρασκευάστριες εταιρίες του INTERNATIONAL BV δραστικού συστατικού 297/12Τ CY00036V FINIXIN Διαγραφή των οίκων ως INTERVET προμηθευτές του δραστικού INTERNATIONAL BV συστατικού 6/6/2012 6/6/2012 6/6/2012 7/6/2012 6/6/2012 8/6/2012 8/6/ /12Τ WELPAN ORAL Αλλαγή του παρασκευαστή του SUSPENSION HEALTH δραστικού συστατικού 8/6/ /12Τ Αλλαγή της ονομασίας του WELPAN ORAL παρασκευαστή του δραστικού SUSPENCION HEALTH GMGH συστατικού 8/6/ /12Τ BOVACLOX DC SPYROS Μεταβολή της συσκευασίας του STAVRINIDES LTD τελικού προϊόντος 13/6/ /12Τ Αλλαγή των προδιαγραφών για την VITAMIN B1 ^ANCHRIS FEED LTD απελευθέρωση και σταθερότητα INJECTION του προϊόντος 22/6/2012 2Θ7/12Τ VITAMIN B1 Αλλαγή της περιγραφής του =>ANCHRIS FEED LTD INJECTION χρώματος του τελικού προϊόντος 22/6/ /12Τ OXTRA 10% FATRO S.p-A Διαγραφή θεραπευτικών ενδείξεων 22/6/ /12Τ AAGENT 50MG/ML FATRO S.p.A Αλλαγές στις θεραπευτικές ενδείξεις 22/6/ /12Τ BANMINTH PASTE Διαγραφή οίκου ως παρασκευής PFIZER HELLAS A.E FOR CATS για το δραστικό συστατικό 13/7/2012 ; 360/12Τ BANMINTH PASTE Διαγραφή οίκου ως παρασκευής PFIZER HELLAS A.E FOR DOGS για το δραστικό συστατικό 13/7/ /11Τ 5986 INTERGONAN INTERVET 1000IU INTERNATIONAL BV Προσθήκη νέας συσκευασίας 17/7/ /12Τ NEATOX SOLUTION Αλλαγές στην περίληψη FATRO S.p.A FOR INJECTION χαρακτηριστικών προϊόντος 17/7/ /12Τ FATROCORTIN Αλλαγές στην περίληψη FATRO S.p.A INJECTION χαρακτηριστικών προϊόντος 17/7/ /12Τ FLUMEXIL10% Αλλαγές στην περίληψη WATER SOLUBLE FATRO S.pA χαρακτηριστικών προϊόντος GRANULES 17/7/ /12Τ CY00182V ALTRESYN4MG/ML ORAL SOLUTION CEVA SANTE ANIMALE Μείωση του χρόνου αποχής στους χοίρους 28/6/2012

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ

www.alambra.org.cy ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΥΜΠΙΩΝ - ΑΛΑΜΠΡΑΣ www.alambra.org.cy Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα, Λευκωσία, Τηλ: 22522457, Φαξ: 22526402 E-mail: koin.symalambras@cytanet.com.cy, Αρχαιολογικός Οικισμός Αλάμπρας Αιωνόβιο δέντρο, Φραγκοελιά Ειρήνης 4, 2563 Αλάμπρα,

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΒΕΡΚΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Εργαστήριο 3 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής από ενήλικες - διδακτικές παρεμβάσεις από 2 ΑΓΑΠΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Εργαστήριο 4 Καλές πρακτικές κατά την εκμάθηση της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης

Ιανουάριος. Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου. 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης Τερσεφάνου 2014 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΕΡΣΕΦΑΝΟΥ, Ιανουάριος Κτήριο του Κοινοτικού Συμβουλίου 1 Βασίλης 6 Θεοφάνης, Φώτης 7 Ιωάννης, Πρόδρομος 11 Θεοδόσης 17 Αντώνης 18 Θανάσης, Κύριλλος 19 Μακάριος 20 Ευθύμιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α. Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4706 Παρασκευή, 5 Ιουλίου 2013 553 Αριθμός 394 ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αναφορικά με τη γνωστοποίηση με αριθμό 383 που δημοσιεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Η διαπραγμάτευση της ταυτότητας στην εφηβεία μέσα. από την Εκπαίδευση στον Κινηματογράφο 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1 ΑΒΡΑΑΜ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Β ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Σ - 2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΠΛΑΤΥ - 3 ΑΝΑΤΟΛΙΤΟΥ ΗΛΙΑΝΑ ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ - ΛΑΡΝΑΚΑ 4 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 201 11-12 ΟΚΤ 201 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ MOΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΕΤΑΑ Σ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 1

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις

Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Ανακοίνωση για τις βραβεύσεις Παρατηρήσεις / Διευκρινήσεις: Σύμφωνα με την προκήρυξη, σε κάθε τάξη, βραβεύεται περί του 15% του τελικού αριθμού των συμμετεχόντων. Με βάση τις τελικές συμμετοχές, ανά τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2016-2017 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α ΜΕΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Ιωσηφίδης Γιώργος, Διευθυντής 2. Φιλίππου Αυγούστα, Β.Δ.Α 3. Δημητρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ Υπεύθυνοι Καθηγητές: 1. π. Περδίκης Ανδρέας 2. κ. Γεωργίου Αλεξία Τμήμα: Α1 1. Πρόεδρος Γιαννακού Κλεάνθης 2. Αντιπρόεδρος Αντέλ Τζόσεφ 3. Γραμματέας Φαϊζή Αριάνα 4. Ταμίας Ζηκοπούλου Σοφία 5. Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής

Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στις 22 Μαΐου γίνε πρωταγωνιστής Στήριξε την Καλύτερη Ομάδα Στήριξε ΠΑ.Δ.Ε.Δ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. Αγγελίδου Ρεβέκκα 2. Ανδρέου Έλενα 3. Αντωνίου Αντρέας 4. Βασιλείου Ελένη Αντικαταστάτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014

ΔΕΛΙΚΗΠΟΣ. Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2014 Τηλ.: 99453428 Φαξ: 22531013 Ο πρόεδρος και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Δελίκηπου, σας εύχονται Καλά Χριστούγεννα και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΕΛΙΚΗΠΟΥ Σωτήρης Νικολάου 99-697386

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΖΑΒΡΟΣ ΑΝΝΙΝΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 1 2 ΓΕΡΟΥ ΜΑΡΙΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ 2 3 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΤΣΙΩΝ 3

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΜΑΡΑΘΕΥΤΗ ΗΛΙΑΝΑ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2001 10.36 2 ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΑ ΛΑΝΙΤΕΙΟ 2000 10.90 3 ΒΑΡΝΑΒΑ ΕΛΕΝΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

DESIGNED BY NETINFO PLC

DESIGNED BY NETINFO PLC DESIGNED BY NETINFO PLC Τηλ: 22652090 Φαξ: 22652690 Ο πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου Πλατανιστάσας, σας εύχονται Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2011 Κοπή της βασιλόπιτας από τον

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα "Άρωνας 2015" - 22/3/2015

Ακαδημία Ποδηλασίας Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Αποτελέσματα αγώνα Άρωνας 2015 - 22/3/2015 A0 ΑΓΟΡΙΑ 1 8 ΖΕΝΙΟΥ ΑΒΡΑΑΜ AGIOS MNASON 4 0:12:22 2 6 ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 3 2 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΠΡΟΣ AGIOS MNASON 4 0:13:21 4 64 Εφραίμ Πατσαλιδης Δημητρης POL 4 0:13:24 5 3 ΧΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ 1 KM & 5 KM ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 20/9/2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΕ-ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 5 ΧΛΜ POSITION ### Male OSCAR SOSSA 2/11/1971 40-49 Ετών βετεράνων / 40-49 years old male Π Δ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 41 4 ### Male ΧΑΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 2/1/1986 19-29 Ετών ανδρών / 19-29 years old male Π

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες τοποθετήσεις και μετακινήσεις Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117)

Μαρία Σαμοθρακίτη(Α.Μ. 8110117) Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων (5 ο Εξάμηνο): Ομάδες και Θέματα Εργασιών Λέκτορας Κωνσταντίνος Ν. Ανδρουτσόπουλος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) Στα πλαίσια του μαθήματος της Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984

Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Ε.Ε. Παρ. 111(1) 590 Κ.Δ.Π. 82/2005 Αρ. 3959, 25.2.2005 Αριθμός 82 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 ΟΙ ΠΕΡΙ ΜΕΤ ΑΛΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡ ΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1984 Διάταγμα με βάση τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341

Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 4579 Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012 2341 Αριθμός 2957 ΤΥΠΟΣ 3 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ίδρυματων ΝΟΜΟ! ΤΟΥ 1972 ΚΑί 1997 ΚΑί ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1973 ΜΕΧΡΙ 1988 (Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ CKO Page 1 / 6 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΛΑΡΝΑΚΑ TANCIC NENAD DRAGISA A109484 478 TRABERT SYLVIA A100115 349 ΑΓΙΩΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ A044586 320606 ΑΛΕΞΑΝΡΟΥ ΑΝΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A059276 476530

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ. Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ CKO Page 1 / 7 06:23 Κλάδος: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΗΣ Επαρχία: ΛΕΥΚΩΣΙΑ BALDWIN MICHAEL EDWARD A046272 711043 BALDWIN ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ A056751 610443 KOUYOUMDJIAN SHOGHER A056763 717736 MHLABA

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 22.8.2014 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ 53Α ΜΑΤΣΕΙΑ Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΕΑΡΙΝΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΤΑ "53Α ΜΑΤΣΕΙΑ" Λευκωσία 17 και 18 Μαίου 2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΗΜΕΡΑΣ ΣΦΥΡΟΒΟΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1 Κυριάκου Χρυστάλλα ΓΣΠ 04.10.1996 50.64Μ. (49.49-50.64-50.01-Χ- 47.54-48.00)

Διαβάστε περισσότερα

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10702 ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (9) ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ (9) 15061 ΚΑΛΛΙΤΣΙΩΝΗΣ Α. ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ (19) ΛΥΚΕΙΟ ΑΠ. ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΛΙΣΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Φοιτητών 1 ου Έτους 1. Αθανασίου Δέσποινα 2. Γιακουμή Ανδρονίκη 3. Ιταλός Χρίστος 4. Πανουσόπουλος Λέανδρος 5. Προεστός Χαράλαμπος 1. Ιωακείμ Γεωργία 2. Ιωάννου Άντρεα 3. Ιωάννου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΝΟΥΑ 2007-2008 ΙΑΣΩΜΑΤΕΙΑΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ 1 ΣΚΥΤΑΛΟ ΡΟΜΙΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΕΤΟΙ ΑΤΙ 2 ΜΙΚΤΟ ΑΝ ΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΑΛΠΑΤΡΟΣ 83 3 ΜΙΚΤΟ ΕΦΗΒΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΑΣ/ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Βοηθοί Διευθυντές Θρησκευτικών 8858 ΠΑΝΑΓΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΧ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ Γ (14) Φιλολογικών 9867 ΠΙΤΣΙΑΚΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) Μαθηµατικών 9946 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΒΕΡΓΙΝΑΣ (14) 10575 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΡΤΗΣ Υπάρχουν στοιχεία από το έτος 1946. Από τα μαθητολόγια για το έτος 1946 καταγράψαμε τους μαθητές όλων των τάξεων, ενώ για τα επόμενα έτη καταγράψαμε μόνο τους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Από το Ανθολόγιο στη δημιουργική γραφή και από κει ως το ΒιΒλίο: ασκήσεις δημιουργικής γραφής για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 1 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΓΕΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΕΛΜΕΚ 2014-2017 ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΑΛΛΑΓΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 1 ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 243 2 ΖΑΜΠΑΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΣ 105 3 ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΟΣ) 91 4 ΒΑΡΝΑΒΑ ΑΛΚΗΣΤΗ 86 5 ΑΣΙΗΚΑΛΗ ΚΑΤΙΑ 72 6 ΚΑΟΥΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com

16 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΛΟΠΑΙ ΗΣ Α078897 Civil Engineer Larnaca 22518556/7 22511739 info@alaplanning.com 1 ΑΝ ΡΕΑΣ ΒΛΙΤΤΗΣ Α060782 Civil Engineer Famagusta 23731005 23826648 receptionvlittis@cytanet.com.cy 2 ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΥΣΠΥΡΟΣ Α013411 Civil Engineer Famagusta 24726664 99613910 24726664 zachard@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ I. ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 7567 Ειρήνη Θεοχάρους Κοκκινοτριμιθιά Λευκωσία 8201 Μάριος Αντωνιάδης Λευκωσία Κοκκινοτριμιθιά 9731 Παναγιώτης Αβραάμ Κοκκινοχώρια Δερύνεια 9468 Κύπρος Παναγή Δερύνεια Κοκκινοχώρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008

Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Αποτελέσματα ΔΙ.Σ.ΕΥΡΩ Μέση Εκπαίδευση Διαγωνισμός Τέχνης 2008 Κατηγορία: 131 Ατομικές Εργασίες Μαθητές Τάξεων Α και Β Γυμνασίου Πολυβίου Στέλιος Τσίρειο Γυμνάσιο Χρίστου Ματθαίος Λεμεσος, Α3 Χαπούπης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 21.8.2013 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016

Βοηθοί ιευθυντές Α. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ 2015-2016 Βοηθοί ιευθυντές Α Αγγλικών 8340 ΚΑΡΑΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (10) Γαλλικών 9840 ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ (10) Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές Θρησκευτικών 10005 ΤΟΦΑΛΙ ΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2009 OVERALL STANDINGS 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 10 10 8 10 10 48 48 2 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίµος 4 8 10 6 10 38 38 3 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ Παρασκευάς 6 8 5 6 8 8 41 36 4 ΑΝ ΡΕΟΥ Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ πρόσκληση Ημερομηνία Σάββατο, 3 Μαΐου 2014 Ώρα 9:30-17:00 Τοποθεσία Αίθουσα Β108 Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1 2109 Αγλαντζιά Ιστοσελίδα logipaignion.cs.ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 2 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ ΚΑΡΑΚΟΥΛΛΗ ΒΕΡΑ 3 ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑΣ Α - ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΦΟΥ - ΠΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ Α - ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4704 Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 545 Αριθμός 384 Η Ανδριανή Θεοδώρου, μόνιμος Τηλεφωνητής, Γενικό Γραμματειακό Προσωπικό, Τμήμα Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ε.Ο.Ε.Σ.Α. ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 17/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΓΙΑΣ ΦΥΛΑΞΕΩΣ 2000 9.67 2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 2000 9.75 3 ΦΡΑΓΚΟΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ A/A Επίθετο Όνομα Όνομα Πατρός Αριθμός ΕΤΕΚ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Επαρχία: ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ Κλάδος: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 1 GALLI ARIANNA MAVRIZIO A117819 2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ A135915 3 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ A012264 4 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ A148771 5 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΦΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ.Φακ.: 7.1.02.7 Αρ.Τηλ.: 22893404 Ηλ. Διεύθυνση: analytika.programmata@schools.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ MODULE 1 CONCEPTS OF INFORMATION TECHNOLOGY ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 2. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ 4. ΤΖΙΑΚΟΥΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 5. ΜΕΝΕΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6. ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει τις ακόλουθες συμπληρωματικές τοποθετήσεις και μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO

Εκλογικός Κατάλογος. Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Επαρχία: ΠΑΦΟΣ CKO Page 1 / 5 06:40 Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Επαρχία: ΠΑΦΟΣ ΑΒΡΑΑΜΙΗΣ ΑΝΡΕΑΣ A031947 259771 ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΙΧΑΗΛ A047672 633634 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΡΕΑΣ A087952 586584 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΡΙΟΥ A115147 828971 ΑΝΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος Τηλ.: 22 441360 22 441361 Φαξ: 22 316163 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy Προς τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών/τριών του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2007 2008 Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΜΠ ΧΩΡΟΣ ΜΕΡΕΣ 1. ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ ΠΑΝΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 1. ΑΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 30 ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΝΝΑ Ειδικός Εκπαιδευτικός (Ειδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2015-2016 ΛΕΥΚΩΣΙΑ- ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 1.1. ΒΟΗΘΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΕΣ 5455 Παντελίτσα Θεοχαρίδου Λακατάµεια Δ Λακατάµεια Στ 1.2. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 6187 Παναγιώτα Λόρη ΠΑΣΥΔΥ (νέο) (25) Μακεδονίτισσα Β (25) 8102 Βασούλα Παναγή-Καγιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ 8 /4/2014 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ 8/4/2014 ΔΡΟΜΟΣ 80 ΜΕΤΡΩΝ 1 ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΛΣΟΣ 1999 9.48 2 ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΣΙΑ 1999 9.50 3 ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΦΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ.

ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ. ΑΠΛΟ ΠAI ΩΝ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΙ 1 ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΥΡΑΤΣAΣ 2 Α.ΤΟΥΦΕΞΗΣ 15-2,15-7 Μ. ΡΑΚΟΣ 3.ΓΚΟΥΒΕΡΗΣ 15-5,5-5 Μ. ΡΑΚΟΣ 4 Μ. ΡΑΚΟΣ 15-6,15,4 Q1 5 ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ ΦΟΙΒΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΟΣ 6 Π.ΕΚΤΩΡΟΣ w.o.

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312

A/A ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 1 125 ΑΓΓΕΛΗ-ΚΑΝΤΖΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2 120 ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 24 ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 4 312 ΑΓΓΕΛΗ-ΤΖΕΡΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 5 393 ΑΛΠΕΡΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6 220 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατάλογος συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή»

ΘΕΜΑ: Κατάλογος συμμετεχόντων στην ημερίδα με θέμα «Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας και Κοινωνική και Συναισθηματική Αγωγή» ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Το Έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 85% και από εθνικούς πόρους κατά 15% στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Διευθυντές. Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΠΑΦΟΥ Διευθυντές 7575 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΥΚΕΙΟ ΚΥΚΚΟΥ ΠΑΦΟΥ (0) 9133 ΑΝΘΗ-ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΜΑΡΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (0) 9485 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (0) Βοηθοί Διευθυντές 9848 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Λευκωσία, 13 Μαΐου 2010 ρα Ζήνα Πουλλή ιευθύντρια Μέσης Εκπαίδευσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Αξιότιμη Κυρία, ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Παγκύπριας Ολυμπιάδας Χημείας 2009 2010 για τις τάξεις Α, Β και

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE

OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE OLYMPIC DAY RUN ΚΟΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ-ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΥΝΑ POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ - Απόσταση 5.800m Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011 ΏΡΑ:18:00 1 9 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 41+ ΒΕΤΕΡ ΠΔ Λ/ΣΙΑ ΓΣΠ 18:17 1 ος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α. ΚΑΝΑΚΑΣ Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ρ. Ηλίας Κυριακόπουλος) Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015. ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ αιθουσα 347 1 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ΜΟΕ [εναρξη + υποθεση] αιθουσα 355 α/α ΑΜΔΣΘ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝ. ΠΑΤΡΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΙΘ. ΑΘΛΗΤΗ ΧΡΟΝΟΣ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΑΝΩΜΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ 13/1/2015 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΟΝΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΔΟΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Νεολαία Δημοκρατικού Συναγερμού Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 / Αριθμός Φύλλου 234 16ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ Η ΝΕΔΗΣΥ σε συνεδρία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010

Starting list, Road race 4,6 km. Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Starting list, Road race 4,6 km Εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν μέχρι και τη Δευτέρα 4 Οκτωρίου 2010 Α/Α NAME SURNAME BIB NUMBER TEAM EVENT 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΟΥΡΜΑΣ 4000 ΓΙΩΡΓΟΣ Road Race 2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΥΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84

565/ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π ,98 311, ,84 Α' ΚΥΡΙΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A Αρ. Πρωτ. Επώνυμο 515/10-8- 1 06 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013

3ος Αγώνας Indoor Ακαδημιών & Β' Κατηγορίας ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΑΦΟΥ 22ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ OΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ 2012-2013 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΕΜΠΑ ΠΑΦΟΣ, 26-01-2013 Organizing Committee: Οργανωτής Αγώνα: ΣΕΚΕ ΠΑΦΟΥ κ. Γιώργος Γεωργίου, ΜΑΤΣΟΥΚΑΡΗ ΤΩΝΙΑ (Γραμματεία Αγώνων) Recurve Bow - Master Men 1 1-016C

Διαβάστε περισσότερα

4ος Αγώνας OUTDOOR Β' Κατηγορίας Λεμεσού-Πάφου 21ου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2011-2012

4ος Αγώνας OUTDOOR Β' Κατηγορίας Λεμεσού-Πάφου 21ου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2011-2012 Powered by TCPF (www.tcpdf.org) 4ος Αγώνας OUTOOR Β' Κατηγορίας Λεμεσού-Πάφου 21ου Πρωταθλήματος ΚΟΤΟΞ 2011-2012 Cyprus Archery Federation (20120324) Γήπεδο Λυκείου Αγίας Φυλάξεως, Λεμεσός, 24-03-2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων.

ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α KOMMA: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΑΝΑ KOMMA: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ KOMMA: ΣΥΝΟΛΟ. Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι Κυκλάδων ΑΜΙΓΗ Κυκλάδων. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Σειρά Ψηφοδελτίου Υποψήφιοι ΑΜΙΓΗ 1 Βουτσίνος Μάριος του Ιωάννη

Διαβάστε περισσότερα

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99

74,26 61,5 31,38 27,46 26,12 25,04 22,6 22,17 20,73 15,99 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΕ00 ΠΕΣΥΠ ΣΕΛΕΤΕ/ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΝΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΩΤΙΟΣ ΡΑΔΑΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 21ης Ιουνίου 2, Κιλκίς 61100 Κιλκίς Τηλέφωνο: 2341022338 Fax: 2341022338 email: mail@1gym-kilkis.kil.sch.gr Αριστεία Σχολικό Έτος2011-2012 Τάξη: Α - Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Όνομα α/α Επώνυμο Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α ^ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α Αριθμός 4690 Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013 299 Αριθμός 247 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 800 ΜΕΤΡΩΝ

ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 200 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 400 ΜΕΤΡΩΝ ΔΡΟΜΟΣ 800 ΜΕΤΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΛΥΚΕΙΩΝ ΘΗΛΕΩΝ 12-13/3/2015 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΣ 100 ΜΕΤΡΩΝ 1 1 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΡΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ 1998 12.81 2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΛΟΣΣΙ 1999 13.71 3 ΦΟΝ ΓΚΕΛΕΡ ΣΤΕΛΛΑ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ 2011 ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΓΕΚΙΝΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κώστας 8 15 20 10 12 65 65 2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σταύρος 4 9 12 6 15 46 46 3 ΓΑΛΑΤΑΡΙΩΤΗΣ Σίμος 10 16 8 34 34 4 ΠΑΝΤΕΛΗ Πέτρος 6 12 10 28 28 5 ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΥ Στέλιος 8 4,5 5 17,5 17,5 6

Διαβάστε περισσότερα

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com

National Tournament U15,2011 MS Badminton Tournament Planner - www.tournamentsoftware.com MS Club Round 1 Round 2 Round 3 Quarterfinal s Semifinals Final Winner 1 Παρνασσός Κυριάκος Πίσσης [1] 2 Bye 1 3 ΔΑΣ Παλιομετόχου Λούκας Κυπριανού w.o. 4 Bye 9 5 Θ.Ο.Ι. Κυπερούντα Ανδρέας Ρωσσίδης 21-5,21-5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΕΡΙΚΛΗ ΔΗ - ACHDAC -ΚΟΑ -ΜOVE WEEK -OΠΑΠ - POKKA COFFEE ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ 1 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΟΦΗ 20-29 2 ΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ 40-49 3 ΧΑΡΗΣ ΟΜΗΡΟΥ 20-29

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ CYPRUS MOTORSPORT FEDERATION ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (OVERALL) Α/Α Αγων.Δελτιο fial 1 179 ΚΥΡΙΑΚΟΥ Κυριάκος Χ 10 8 10 10 10 X 48 48 1st 2 70 ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Κώστας 10 8 10 5 5 8 10 46 36 2d 3 30 "COOL" 4 3 6 Χ 2 Χ 8 23 23 3rd 4 31 ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ Άλκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ - ΚΕΡΥΝΕΙΑ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Τ.Θ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ ΔΙΚ.ΘΥΡ. Αριστείδου Θεοδώρα Αριστείδου Θεοδώρα, Κερύνεια Δημοσθένους Ιωάννα Χρ. Εγγλέζου 3, Δασούπολη, Κερύνεια ioannademosthenous@hotmail.com Κωνσταντινίδης Γλ. Ανδρέας Μετοχίου 73, Έγκωμη, 2407 Κερύνεια 26025 22361560 22361491

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ. 13ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ Μ. ΚΟΥΤΣΟΦΤΑ-Α. ΠΑΝΑΓΙΔΗ 3 ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές «ΛΟΓΙΠΑΙΓΝΕΙΟΝ 2011». 1 ο Βραβείο: Μάριος Χατζημιχαήλ

Διαβάστε περισσότερα

3η Αγγλικά Γεωγραφία Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ.Νέα Θρησκευτικά/Αλφ.Μαθηματ. Αγγλικά/Αλφ.Μαθηματικά

3η Αγγλικά Γεωγραφία Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ.Νέα Θρησκευτικά/Αλφ.Μαθηματ. Αγγλικά/Αλφ.Μαθηματικά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ A 1 1η Ιστορία Μουσική/Αλφ.Νέα Γυμναστική Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ. Νέα Γαλλικά 2η Μαθηματικά Γυμναστική Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν. Αρχαία/Αλφ. Νέα Μουσική 3η Αγγλικά Γεωγραφία Οικ.Οικ./Σχεδ.Τεχν./Αλφ.Νέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑTΩΝ ΤΥ-ΕΤΥΚ ΓΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ / ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΜΑΣΤΩΝ / ΤΕΣΤ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ (DEXA) ΛΕΥΚΩΣΙΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α. ΚΑΝΑΚΑΣ Η. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ( ρ. Ηλίας Κυριακόπουλος) Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

28/11/2008 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΑΚ 10,000 30,600

28/11/2008 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΟΡΑ ΧΑΚ 10,000 30,600 Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών 2008 Στοιχεία Προσώπου που ασκεί διευθυντικά καθήκοντα και συναλλασόμενου Στοιχεία Συναλλαγής Ημερομηνία 28/11/2008 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΧΑΚ 10,000

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013

Κατάλογος Διημερευόντων Φαρμακείων Λάρνακας 18/2/2013-30/4/2013 1 / 27 18-02-2013 417 Ευλαβής Ανδρέας Γρηγόρη Αυξεντίου 34 Μέγαρο Κάριδερς, φώτα Αμερικανικής Ακαδημίας 24651317 24662689 586 Μωυσέως Βάσω Ερμού 93 Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ 24655312 24626553 19-02-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΜΗΜΑ Α' ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ 1 CREEN ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΙΑΣΟΝΑΣ του Raymond 2 HAMΖAJ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Dhori 3 ΑΓΓΕΛΗ ΔΑΝΑΗ του Αποστόλου 4 ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ - ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ ΡΑΦΑΕΛΑ του Γεωργίου 5 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Ευθυμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ

ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ ΤΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ Γ.ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ Α. Το ψηφοδέλτιο με τους υποψήφιους Τοπικούς Συμβούλους ανά Τοπική Κοινότητα για τον συνδυασμό «Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Ραδοβυζινών» με τον Γκούζια Μιχάλη.

Διαβάστε περισσότερα

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη

Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Λύκειο Αρχ. Μακαρίου Γ - Δασούπολη Οδός Άτλαντος, 2014, Στρόβολος Τηλ.: 22 441360 22 441361 Φαξ: 22 316163 e-mail: lyk-dasoupoli-lef@schools.ac.cy Γ 7 Προς Γονείς / Κηδεμόνες των μαθητών / μαθητριών Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ

Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών. Παγώνη Δημήτρης. Νικολάου Ραφαήλ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΥ 2014 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ Άθλημα: 50 μ. Πρόσθιο αγοριών 2001 Παγώνη Δημήτρης 1ος 43.17 Ηλία Ηλίας 1ος 46.18 2003 Πέτρου Παντελής 1ος 50.28 2003 Παγώνη Αντρέας 2ος 1.01.44

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Τ.Ε. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΚΩΔ 101 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Ταχ.Δ/νση:Μπαλτατζή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4.2.2014 ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τους πιο κάτω μόνιμους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΕ. Ειδικότητα : ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & Σ ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ ΜΥΖΗΘΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 ΑΙ118892 Α 1 12 4 3 59 800 0 200 110 0 0 413,00 Α 1 1.523,00 ΤΣΕΛΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2 ΑΗ130455 Α 1 12 4 60 800 200

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 80% - ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9 ΝΙΚΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΥΠ. ΣΥΜΒ. -

ΑΠΟΥΣΙΕΣ 80% - ΠΟΛΛΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 9 ΝΙΚΗ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΥΠ. ΣΥΜΒ. - ΑΡΧΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 1 ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΚΟΒ ΥΠ. ΣΥΜΒ. 3 ΘΗΤΕΙΕΣ 2 ΑΝΤΡΕΑΣ Χ''ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΟΒ ΥΠ. ΣΥΜΒ. - 3 ΞΕΝΙΟΣ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΔΕΚ ΥΠ. ΣΥΜΒ. 4 ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΡΥΜΙΩΤΗΣ ΕΥΡΩΚΟ ΥΠ. ΣΥΜΒ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ Ι.Σ.Α. 12/13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΔΗ.ΠΑ.Κ. ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΝΘΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΓΑΖΗ ΔΗΜΗΤΡΑ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΝΩΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ή ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ Η Επιτροπή Πιστοποίησης, αφού εξέτασε τις συνθήκες των εξετάσεων πιστοποίησης που διεξήχθησαν σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 121929/Η/31-07-2014 (Φ.Ε.Κ. 2123/Β /01-08-2014) και έλεγξε την ορθότητα

Διαβάστε περισσότερα

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62

5781F Sobakin Oleksandr 1 2004 10 02:37:62 ΑΓΩΝΙΣΜΑ : x0µ. Ελεύθερο - Ανδρών Μαρίνος Λούκας Ιωαννίδης Σίµος 09 Τουλουµής Νικόλαος 9 Αντωνίου Νικόλας 0:: 0 Κοσιής Κωνσταντίνος Κεφάλας Ζαχαρίας Λοίζου Αδάµος 0 Γαβριήλ Αντρέας 00 9 0::9 9.00 8 Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ.

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΑ: Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΝΟΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 2015 Α/Α ΕΝΟΡΙΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 1. ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ Α Β Γ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σάββατο 3:00-4:00 μ.μ. ΑΓΟΡΙΑ Δ Ε ΣΤ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές

Βοηθοί Διευθυντές. Μόνιμοι-Μόνιμοι επί δοκιμασία καθηγητές ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2009-2010 Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ανακοινώνει συμπληρωματικές τοποθετήσεις-μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Μ.Ε. για τη σχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άλιμος, 8.10.2015 Αριθμ. Πρωτ: 18129 ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ 2/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. δ/νση: Αριστοτέλους 53, Άλιμος Τ.Κ. 17455 Τηλέφωνο: 213 200 8090 ΤΟΤ(Fax): 210 9829 249 Προς ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac.

Κυπριανού (ΜΝ) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤ Νικη Γρηγορίου-Περικλέους(Δ) Τενέδου 8 2103 Αγλαντζιά 22331342 22331597 nip-aglantzia6-lef@schools.ac. ΕΠΑΡΧΙΑ: ΛΕΥΚΩΣΙΑ - ΠΟΛΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ Κυπρούλα Χριστοδούλου- Κυπριανού (ΜΝ) Κ. Καταλάνου 1100 Λευκωσία 22780878 22780878 nip-ag-andreas-lef@schools.ac.cy ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 25μ. (Ισχύουν μέχρι 21/5/2015)

ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ 25μ. (Ισχύουν μέχρι 21/5/2015) 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΔΡΩΝ BAKHTIAROV ALEXANDRE ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 22.58 2009 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΕΩΝ ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 23.64 2010 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΙΔΩΝ ΖΑΓΚΑΣ ΟΜΗΡΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 24.76 2008 50μ. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Α ΜΙΤΣΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011

ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΑ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2011 Κόμμα: ΑΚΕΛ Ιστοσελίδα: www.akel.org.cy Λευκωσία 2 Αντωνιάδου Κυριάκου Πραξούλα, Πρόεδρος ΕΔΗ 5 Δημητρίου Άντρη, Συνδικαλίστρια 6 Δημητρίου-Μισιαούλη Στέλλα, Βουλευτής 15 Πασιά Σκεύη, Οργανωτική Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα